ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... ΣΕΛ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ Κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης 1/1 31/12/ Ισολογισμός της 31 Δεκεμβρίου Κατάσταση μεταβολών Καθαρής Θέσης Ομίλου της χρήσης 1/1 31/12/ Κατάσταση μεταβολών Καθαρής Θέσης Εταιρείας της χρήσης 1/1 31/12/ Κατάσταση ταμειακών ροών της χρήσης 1/1 31/12/ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πληροφορίες για την Εταιρεία Σκοπός Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Διοίκηση Διεύθυνση εργασιών Μετοχική σύνθεση Ιστορικό Εταιρείας Δομή του όμιλου Υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης(Δ.Π.Χ.Π.) Βάση Παρουσίασης Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων Βασικές λογιστικές αρχές Βάση ενοποίησης Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες Μετατροπή ξένων νομισμάτων Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Ασώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία

3 3.6 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Αποθέματα Απαιτήσεις Διαθέσιμα Κόστος Δανεισμού Δάνεια τραπεζών Υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης Προβλέψεις Λοιπές υποχρεώσεις Μερίσματα Αναγνώριση εσόδου Η Εταιρεία ως μισθωτής εκμισθωτής Κρατικές Επιδοτήσεις Φορολογία Τομείς δραστηριότητας Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις Κύκλος εργασιών Γεωγραφικός Τομέας Κόστος πωληθέντων Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας διάθεσης Έξοδα προσωπικού Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) Φόρος εισοδήματος Κέρδη ανά μετοχή Μερίσματα ανά μετοχή Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες

4 4.15 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις υποχρεώσεις Αποθέματα Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Μακροπρόθεσμες Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Συνδεδεμένα μέρη Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν.3401/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ

5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στο παρόν Ετήσιο Δελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίμηση της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής κατάστασης, των αποτελεσμάτων και των προοπτικών της Εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ (εφεξής «η Εταιρεία» ή «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ») από τους επενδυτές και τους συμβούλους επί των επενδύσεών τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες : - στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Κηφισίας 40, Μαρούσι , τηλ : (αρμόδιος ο κ. Νικόλαος Πανόπουλος, Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών). Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου Δελτίου έγινε σύμφωνα με την απόφαση 5/204/ του Δ. Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ αριθμό 7/372/ του Δ. Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι για τη σύνταξής του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι : - Ο κ. Θεοχάρης Φιλιππόπουλος, Πρόεδρος Δ. Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας. - Ο κ. Νικόλαος Πανόπουλος, Δ/ντης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της Εταιρείας. Η διεύθυνση των ανωτέρω είναι η διεύθυνση της Εταιρείας, Λεωφ. Κηφισίας 40, Μαρούσι, τηλ : Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα μέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου του παρόντος Δελτίου και μαζί με τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: - Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. - Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, ή απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα μπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή μέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο Δελτίο. - Σε βάρος της Εταιρείας και των εταιριών που ελέγχονται μετοχικά από αυτή δεν εκκρεμούν δικαστικές διαφορές η διαιτησίες, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική τους κατάσταση. Η Εταιρεία ελέγχεται από τον ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Τον έλεγχο των εταιρικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2006, πραγματοποίησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Ν. Σοφιανός (ΑΜΣΟΕΛ 12231), της ελεγκτικής εταιρείας Deloitte. 4

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 5

7 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» την 28η και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένες γενικές οικονομικές πληροφορίες, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευμένα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία. έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. Θεοχάρης Φιλιππόπουλος Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου 6

8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΣΗΜ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 Κύκλος εργασιών 4, , , , ,73 Κόστος πωληθέντων 4,3 ( ,08) ( ,82) ( ,14) ( ,32) Μικτό κέρδος , , , ,41 Λοιπά έσοδα , , , ,41 Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 4,4 ( ,15) ( ,95) ( ,19) ( ,01) Εξοδα λειτουργίας διάθεσης 4,5 ( ,74) ( ,19) ( ,95) ( ,68) Κέρδη / (Ζημία) εκμεταλλεύσεως , , , ,13 Εσοδα από μερίσματα , , ,12 Κέρδη από συγγενείς εταιρείες 4, , , Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων 4, , ,01 Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) 4,7 ( ,42) ( ,28) ( ,94) ( ,73) Κερδη/(Ζημία) προ φόρων , , , ,53 Φόρος εισοδήματος 4,8 ( ,44) ( ,20) ( ,02) ( ,76) Κέρδη/(Ζημία) μετά από φόρους ( ,16) , , ,77 Κατανέμονται σε : Μετόχους Μητρικής ( ,05) , , ,77 Δικαιώματα Μειοψηφίας ,89 ( ,09) - - ( ,16) , , ,77 Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ) 4,9 (0,0577) 0,3653 0,0289 0,4146 Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε ευρώ) 4,10 0,0200 0,0700 0,0200 0,0700 7

9 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/ /12/ /12/ /12/2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜ Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 4, , , , ,18 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 4, , , , ,01 Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 4, , ,34 Συγγενείς εταιρείες 4, , , , ,10 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 4, , , , ,95 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 4, , , , ,67 Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων , , , ,25 Αποθέματα εμπορευμάτων, προϊόντων κ.λπ. 4, , , , ,42 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 4, , , , ,33 Λοιπές απαιτήσεις 4, , , , ,16 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 4, , , , ,82 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού , , , ,73 Σύνολο Ενεργητικού , , , ,98 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο 4, , , , ,00 Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 4, , , , ,87 Αποθεματικά 4, , , , ,77 Αποθεματικά συν/κών διαφορών μετατροπής Ισολογισμού (41.612,62) Αποτελέσματα εις νέον ( ,17) ( ,50) , ,49 Ιδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής , , , ,13 Δικαίωμα Μειοψηφίας , , Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , , , ,13 Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 4, , , , ,00 Υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης 4, , , , ,00 Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις , , Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 4, Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων , , , ,00 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 4, , , , ,45 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις , , , ,89 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4, , , , ,82 Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 4, , , , ,69 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων , , , ,85 Σύνολο Υποχρεώσεων , , , ,85 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων , , , ,98 8

10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Μετοχικό Κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεματικά Αποθεματικά συν/κων διαφορών μετατροπής Ισολογισμού Αποτελέσματα εις νέον Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο , , ,27 - ( ,94) , ,63 Μεταβολές από διανομή κερδών ,87 ( ,87) - Μεταβολή Ιδίων κεφαλαίων από μεταβολή μειοψηφίας , ,88 Μερίσματα ( ,00) ( ,55) ( ,55) Κέρδη / (ζημίες) της χρήσεως, μετά από φόρους ,31 ( ,09) ,22 Υπόλοιπο , , ,14 - ( ,50) , ,16 Υπόλοιπο , , ,14 - ( ,50) , ,15 Μεταβολές από διανομή κερδών ,64 (57.642,64) - Μεταφορά σε αποθεματικά (Σημείωση 4.7) ( ,02) ,02 - Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής (41.612,62) (4.623,62) (46.236,24) Μεταβολή Ιδίων κεφαλαίων από μεταβολή μειοψηφίας , ,40 Μερίσματα ( ,00) ( ,66) ( ,66) Κέρδη / (ζημίες) της χρήσεως, μετά από φόρους ( ,05) ,89 ( ,16) Υπόλοιπο , , ,76 (41.612,62) ( ,17) , ,49 9

11 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Μετοχικό Κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο , , , , ,36 Μεταβολές από διανομή κερδών ,53 ( ,53) - Μερίσματα ( ,00) ( ,00) Κέρδη / (ζημίες) της χρήσεως, μετά από φόρους , ,77 Υπόλοιπο , , , , ,13 Υπόλοιπο , , , , ,13 Μεταβολές από διανομή κερδών ,49 (35.173,49) - Μεταφορά σε αποθεματικά (Σημείωση 4.7) ( ,02) ,02 - Μερίσματα ( ,00) ( ,00) Κέρδη / (ζημίες) της χρήσεως, μετά από φόρους , ,34 Υπόλοιπο , , , , ,47 10

12 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων , , , ,53 Πλέον/μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις , , , ,90 Προβλέψεις , , , ,00 Προβλέψεις απομείωσης ενσώματων και άυλων παγίων , , Συναλλαγματικές διαφορές (46.236,24) Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας ( ,34) ,77 ( ,22) ,29 Χρηματοοικονομικά έξοδα / (έσοδα) , , , ,13 Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων ,23 ( ,05) , ,58 Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων ( ,65) ( ,81) ( ,15) ( ,58) (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών) ( ,27) , , ,99 Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα ( ,37) ( ,61) ( ,19) ( ,13) Καταβεβλημένοι φόροι ( ,96) ( ,21) ( ,18) ( ,06) Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) ( ,53) ( ,89) ( ,05) (51.118,35) Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων ( ,00) (874,00) ( ,26) ( ,00) Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων ( ,75) ( ,88) ( ,21) ( ,80) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων , Τόκοι εισπραχθέντες , ,30 - Εισπράξεις από πώληση συμμετοχών , ,00 - Μερίσματα εισπραχθέντα , , , ,00 Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) , , , ,20 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου , , Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια , , ,49 - Εξοφλήσεις δανείων ( ,21) Μερίσματα πληρωθέντα ( ,48) ( ,80) ( ,81) ( ,81) Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) ,05 ( ,75) ( ,32) ( ,02) Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα (α)+(β)+(γ) ,25 ( ,52) ,68 ( ,17) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης , , , ,99 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης , , , ,82 11

13 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Πληροφορίες για την Εταιρεία Η ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με το διακριτικό τίτλο ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ., ιδρύθηκε το 1994 (Φ.Ε.Κ υπ αρ. 4711/1994). Έδρα της Εταιρείας αρχικά ορίστηκε ο δήμος Χαλανδρίου, Λεωφ. Κηφισίας 362. Με την από 30/06/98 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας της Εταιρείας στο δήμο Αμαρουσίου, Λεωφ. Κηφισίας 40, όπου στεγάζεται επί ενοικιαζόμενου ακινήτου συνολικής επιφάνειας τ.μ. Η Εταιρεία έχει αριθμό μητρώου 31576/06/Β/94/54 και διάρκεια πενήντα (50) έτη. Σημειώνεται ότι ως κλάδος της οικονομικής δραστηριότητας της ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ., σύμφωνα με την ανάλυση της ΕΣΥΕ (ΣΤΑΚΟΔ 91), ορίζεται ο κλάδος «Έκδοσης Περιοδικών κάθε είδους» (Κ.Α.Δ 221.3), ενώ η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η έκδοση και εκμετάλλευση περιοδικών και άλλων εντύπων. 1.2 Σκοπός Σκοπός της Εταιρείας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 του κωδικοποιημένου Καταστατικού της μετά την από 04/12/1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της είναι : 1. Η έκδοση, κυκλοφορία και εκμετάλλευση εφημερίδων και περιοδικών, μηνιαίας ή εβδομαδιαίας κυκλοφορίας και άλλων εντύπων γενικώς. 2. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων έκδοσης, εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας εντύπων της Εταιρείας ή τρίτων. 3. Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, εκμετάλλευση οπτικοακουστικών έργων, δηλαδή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, κινηματογραφικών ταινιών, ταινιών video, καθώς και κάθε άλλο προϊόν ήχου και εικόνας. 4. Η ίδρυση, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού εντός της Ελληνικής Επικράτειας. 5. Η συμμετοχή στην ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση τηλεοπτικού σταθμού τοπικής ή εθνικής εμβέλειας. 6. Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και εκμετάλλευση βιομηχανικών προϊόντων οπτικοακουστικής τεχνολογίας, για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων, ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων και κάθε άλλου προϊόντος ήχου και εικόνας. 7. Η εγκατάσταση κεραιών δορυφορικής λήψης καθώς και εσωτερικών κυκλωμάτων ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, ενσύρματων ή καλωδιακών, για τη διευκόλυνση της λήψης και αποστολής ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων μέσω δορυφόρου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες ρυθμίσεις. 8. Η οργάνωση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών εκδηλώσεων. 9. Η εκμετάλλευση έργων πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικών με το σκοπό της Εταιρείας. 10. Η αντιπροσώπευση κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ημεδαπού ή αλλοδαπού ως προς τα προϊόντα που παράγονται ή υπηρεσίες που παρέχονται από αυτά. 11. Η ίδρυση άλλων εταιρειών οποιασδήποτε μορφής ή η συμμετοχή σε υφιστάμενες εταιρείες και επιχειρήσεις και η συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς, συμπληρωματικούς ή απλώς χρήσιμους με οποιονδήποτε τρόπο, έστω και έμμεσα. Ο αρχικός σκοπός της Εταιρείας τροποποιήθηκε με την προσθήκη των παραγράφων 3 8, μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 04/12/1998 (Αρ. ΤΑΠΕΤ 34648). 12

14 1.3 Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Η εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έχει ως ακολούθως : Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε δρχ., διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας δρχ. εκάστη. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 15/09/1994, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ με την έκδοση κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ έκαστη. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 31/10/1995, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ με την έκδοση κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ έκαστη. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 17/03/1999 αποφάσισε την κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον ύψους 130 εκ. δρχ. Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας στις 19/03/1999 και 20/08/1999 αποφάσισαν : Μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από δρχ η κάθε μία σε 100 δρχ. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δρχ με καταβολή μετρητών με την έκδοση κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ η καθεμία και τιμή διάθεσης δρχ η καθεμία. Οι νέες κοινές ονομαστικές μετοχές διατέθηκαν στο ευρύ επενδυτικό κοινό με Δημόσια Εγγραφή που πραγματοποιήθηκε από 14 17/09/1999 και νέες κοινές ονομαστικές μετοχές διατέθηκαν με Ιδιωτική Τοποθέτηση. Η διαφορά που προέκυψε από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους δρχ πιστώθηκε στο λογαριασμό Ειδικό Αποθεματικό από την Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 27/11/1999 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ με την έκδοση κοινών ονομαστικών, ονομαστικής αξίας 100 δρχ έκαστη. Η αύξηση έγινε με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο και διανομή 30 νέων μετοχών για κάθε 10 παλιές. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 29/06/2002 πραγματοποιήθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου,λόγω μετατροπής της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές σε ευρώ, με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέο ,62 ευρώ και αύξηση της ονομαστικής τιμής της μετοχής σε 0,30 ευρώ/μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ευρώ διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,3 ευρώ έκαστη. 1.4 Διοίκηση Διεύθυνση εργασιών Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ κατά την 31/12/2006 είχε ως εξής: 1. Θεοχάρης Φιλιππόπουλος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 2. Κωνσταντίνος Γραφιαδέλης Αντιπρόεδρος 3. Fabrizio D Angelo Αντιπρόεδρος 4. Ελένη Άννα Κυρκιλή Μέλος 5. Roberto Briglia Μέλος 6. Χριστιάνα Tettamanzi Μέλος 7. Zeno Pellizzari Μέλος 8. Νικόλαος Μουζάκης Μέλος Την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο κ. Θεοχάρης Φιλιππόπουλος. 13

15 1.5 Μετοχική σύνθεση Βάσει του μετοχολογίου της 31/12/2006 οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας (ποσοστό μεγαλύτερο του 5%) ήταν : ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ MONDADORI INTERNATIONAL SA ,66% ASOKA HOLDINGS LTD ,57% GLOBAL PUBLISHING SYSTEMS HOLDING SARL ,26% 1.6 Ιστορικό Εταιρείας Οκτώβριος 1994 : Η Εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ξεκινά τις δραστηριότητές της, με αντικείμενο την έκδοση του μηνιαίου γυναικείου περιοδικού MADAME FIGARO. Δεκέμβριος 1995 : Αναλαμβάνει την έκδοση του μηνιαίου περιοδικού PLAYBOY, διπλασιάζοντας τον μέσο όρο κυκλοφορίας του και φέρνοντας το στην πρώτη θέση στο χώρο των αντρικών περιοδικών. Ιούνιος 1997 : Έκδοση του περιοδικού MAISON FIGARO Οκτώβριος 1997 : Ίδρυση της εταιρείας ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ ΑΕ η οποία ανέλαβε την έκδοση του εβδομαδιαίου τηλεοπτικού περιοδικού ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ. Το ποσοστό συμμετοχής σήμερα είναι 71,67%. Φεβρουάριος 1999 : Συμμετοχή στην ίδρυση του πρακτορείου διανομής ΑΡΓΟΣ ΑΕ (ποσοστό 5%).Σήμερα ο όμιλος των Αττικών κατέχει συνολικά ποσοστό 7% (ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ 5% - ΤΗΛΕΡΑΜΑ ΑΕ 1% - Γ. ΔΡΑΓΟΥΝΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ 1%). Σεπτέμβριος 1999 : Εισαγωγή στην παράλληλη αγορά του ΧΑΑ. Ιδρύεται η εταιρεία ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ (συμμετοχή κατά 66,5%) η οποία εξαγόρασε τον τίτλο του περιοδικού ΧΑΪ και ανέλαβε βάση συμβολαίου με την HEARST INTERNATIONAL την έκδοση του περιοδικού HARPER S BAZAAR. Ακολούθησε τον ίδιο μήνα η ίδρυση της εταιρείας ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ (συμμετοχή σήμερα κατά 49%- η εταιρεία βρίσκεται σε αδράνεια). Οκτώβριος 1999 : Σύναψη στρατηγικής συμμαχίας με την Playboy Enterprises για την από κοινού διείσδυση στη Ρουμανία και την Ουγγαρία, και την ίδρυση δύο εταιρειών με συμμετοχή των Αττικών κατά 50% σε κάθε χώρα, οι οποίες εκδίδουν σήμερα το περιοδικό PLAYBOY και το περιοδικό MAXIM (Ρουμανία). Νοέμβριος 1999 : Ίδρυση της δισκογραφικής εταιρείας ΑΛΦΑ ΡΕΚΟΡΝΤΣ ΑΕ με ποσοστό συμμετοχής 50%. Ιανουάριος 2000 : Εξαγορά των εκδόσεων Γ. ΔΡΑΓΟΥΝΗ (περιοδικά ΕΙΝΑΙ, ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ και PLAZA), μέσω της εταιρείας Γ. Δραγούνης Εκδόσεις ΑΕ, στην οποία οι Αττικές συμμετέχουν με 50%. Φεβρουάριος 2000 : Εξαγορά του 50% της ΠΑΠΥΡΟΣ ΠΡΕΣΣ ΕΠΕ (νυν ΤΗΛΕΡΑΜΑ ΑΕ) η οποία εκδίδει το εβδομαδιαίο τηλεοπτικό περιοδικό Τηλέραμα. Μάιος 2000 : Ίδρυση της εταιρείας INTERNATIONAL RADIO NETWORK HOLDINGS SA με έδρα το Λουξεμβούργο, η οποία τον Αύγουστο του ίδιου έτους, εξαγόρασε την Εταιρεία ΧΑΝΔΑΚΑΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΟΕ (νυν INTERNATIONAL RADIO NETWORKS AE) με έδρα την Αθήνα και δημιούργησε τον ραδιοφωνικό σταθμό ATHENS RADIO DEE JAY. Ιούλιος 2000 : Εξαγορά του 50% της εταιρείας ΕΜΦΑΣΙΣ ΑΕ (περιοδικό MIRROR) από τον όμιλο Τεγόπουλου και τον όμιλο Μαρινόπουλου. Το ποσοστό συμμετοχής σήμερα είναι 81,25%. 14

16 Αύγουστος 2001 : Eξαγορά του 50% της εταιρείας ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, η οποία έχει ως αντικείμενο εργασιών τη διανομή ταινιών στον κινηματογράφο, τηλεόραση, VIDEO και DVD η οποία πωλήθηκε τον Δεκέμβριο του Δεκέμβριος 2001 : Ίδρυση στη Βουλγαρία της εταιρείας ATTICA MEDIA BULGARIA με ποσοστό συμμετοχής 51% η οποία σήμερα εκδίδει τα περιοδικά PLAYBOY-MAXIM-JOY- ΟΚ και GRAZIA. Νοέμβριος 2002 : Εξαγορά ποσοστού 50% στην κυπριακή εταιρεία CIVICO LTD, η οποία απέκτησε τα δικαιώματα προβολής του τηλεοπτικού καναλιού PLAYBOY TV στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Εντός του 2004 το ποσοστό συμμετοχής αυξήθηκε σε 100% μέσω εξαγοράς του υπολοίπου ποσοστού. Σεπτέμβριος 2003 : Έκδοση του περιοδικού PLAYSTATION 2. Νοέμβριος 2003 : Έκδοση του μηνιαίου γυναικείου περιοδικού CELEBRITY. Νοέμβριος 2004 : Ίδρυση στην Σερβία Μαυροβούνιo της εταιρείας ATTICA MEDIA SERBIA με ποσοστό συμμετοχής 51% η οποία σήμερα εκδίδει τα περιοδικά MAXIM- PLAYBOY-GRAZIA..Εντός του 2006 το ποσοστό συμμετοχής αυξήθηκε σε 90% Ιανουάριος 2005 : Ίδρυση της εταιρείας ROCK FM SRL με έδρα το Μιλάνο, με ποσοστό συμμετοχής 90% της θυγατρικής IRN SA. Η ROCK FM SRL κατέχει την άδεια 2 τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών του Μιλάνο. Ιανουάριος 2005 : Έκδοση του μηνιαίου περιοδικού τεχνολογίας PC MAGAZINE. Νοέμβριος 2005 : Έκδοση του μηνιαίου περιοδικού τεχνολογίας Τ3 MAGAZINE. Δεκέμβριος 2005 : Πώληση συγγενούς εταιρείας ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. Απρίλιος 2006 : Εκδοση του μηνιαίου περιοδικού SHAPE. Απρίλιος 2006 : Διακοπή της έκδοσης του εβδομαδιαίου περιοδικού ΕΙΝΑΙ-GRAZIA από την θυγατρική Γ.Δραγούνης ΑΕ. Μάιος 2006 : Εκδοση του μηνιαίου γυναικείου περιοδικού GRAZIA. 15

17 1.7 Δομή του Ομίλου Η δομή του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2006 έχει ως εξής: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΧΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ % ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ελλάδα ΜΗΤΡΙΚΗ ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ελλάδα 71,67% ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ελλάδα 66,50% ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΔΡΑΓΟΥΝΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ελλάδα 50,00% ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ ΤΗΛΕΡΑΜΑ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ελλάδα 50,00% ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ ΕΜΦΑΣΙΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ελλάδα 81,25% ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ ATTICA MEDIA BULGARIA LTD ΕΚΔΟΣΕΙΣ Βουλγαρία 51,00% ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ CIVICΟ LTD ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κύπρος 100,00% ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ ATTICA MEDIA SERBIA LTD* ΕΚΔΟΣΕΙΣ Σερβία 90,00% ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ INTERNATIONAL RADIO NETWORKS HOLDING S.A. και ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λουξεμβούργο 100,00% ΑΜΕΣΗ οι θυγατρικές της ΟΛΙΚΗ INTERNATIONAL RADIO ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Ελλάδα 99,70% ΕΜΜΕΣΗ NETWORK Α.Ε. ROCK FM SRL ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Ιταλία 90% ΕΜΜΕΣΗ ΑΛΦΑ ΡΕΚΟΡΝΤΣ Α.Ε. ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ Ελλάδα 50,00% ΑΜΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΕΨΙΛΟΝ ΟΥΑΝ (E-ONE) A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελλάδα 25,00% ΑΜΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΤΥΠΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ CITY CERVERS A.E. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ελλάδα 22,50% ΑΜΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ελλάδα 49,00% ΑΜΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ MAP MEDIA KIADO ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ουγγαρία 50,00% ΑΜΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ BALCAN PUBLICATIONS S.Α. ΑΜΕΣΗ και η θυγατρικής της ΕΚΔΟΣΕΙΣ Κύπρος 50% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΜΜΕΣΗ PBR PUBLISHING SRL * Το ποσοστό συμμετοχής στην ATTICA MΕDIA SERBIA L.T.D. αυξήθηκε από 51% σε 90%, με εξαγορά αντίστοιχου ποσοστού της μειοψηφίας. 16

18 2. Υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) 2.1 Βάση Παρουσίασης Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π. (International Financial Reporting Standards IFRS ) που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board IASB ) καθώς και τις σχετικές διερμηνείες που έχει εκδώσει η Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (International Financial Reporting Interpretations Committee IFRIC ), τα οποία είναι σχετικά με τις δραστηριότητες της Εταιρίας και ισχύουν κατά την ημερομηνία προετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων όπως έχουν υιοθετηθεί από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του Ιστορικού Κόστους. Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τις Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές προϋποθέτει τη διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τόσο τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, όσο και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, όπως επίσης και το ύψος των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Η χρήση επαρκούς πληροφόρησης και η εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιμήσεων σε αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό, απομείωση αξίας απαιτήσεων, ανοιχτές φορολογικές χρήσεις και εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις. 2.2 Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων Κατά το τρέχον έτος, η Εταιρία έχει υιοθετήσει τα νέα και τροποποιημένα πρότυπα, τα οποία εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και τις νέες διερμηνείες οι οποίες εκδόθηκαν από την Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRIC), τα οποία είναι σχετικά με τις δραστηριότητες της Εταιρίας και ισχύουν για ετήσιες λογιστικές χρήσεις που αρχίζουν από 1 ης Ιανουαρίου Επιπλέον, έχουν εκδοθεί νέα Δ.Π.Χ.Π. και διερμηνείες ενώ έχουν τροποποιηθεί υφιστάμενα πρότυπα, η έναρξη ισχύος των οποίων είναι υποχρεωτική για λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν την 1 η Ιανουαρίου 2007 ή μεταγενέστερα. Η Διοίκηση της Εταιρίας βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης της επίδρασης από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων και διερμηνειών. Η εξέταση και εφαρμογή τους, όπου κριθεί απαραίτητο, θα ολοκληρωθεί στους χρόνους που ορίζονται από το κάθε νέο Δ.Π.Χ.Π., διερμηνεία ή τροποποίηση προτύπου. Τα νέα Δ.Π.Χ.Π., οι διερμηνείες και τροποποιήσεις υφισταμένων προτύπων παρατίθενται παρακάτω: Δ.Π.Χ.Π. 7, Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις και συμπληρωματική προσαρμογή στο Δ.Λ.Π. 1, παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, γνωστοποιήσεις κεφαλαίου (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές χρήσεις που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2007) Το ΔΠΧΠ 7 προβλέπει περαιτέρω γνωστοποιήσεις σχετικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα με σκοπό τη βελτίωση της πληροφόρησης σχετικά με ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την έκθεση σε κινδύνους από χρηματοοικονομικά μέσα όπως πιστωτικοί κίνδυνοι, κίνδυνοι ρευστότητας και κίνδυνοι αγοράς (ανάλυση ευαισθησίας και εμπορικοί κίνδυνοι). 17

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 40 ΜΑΡΟΥΣΙ 15125 ΑΡ.Μ.Α.Ε.31576/Β/94/54 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΜΨΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΣ περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚ Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με το Ν.. 3556/ /2007) INTERTECH SA (ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44332/11/Β/99/6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε.

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44194/66/Β/99/017

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα