Ερώτημα 1. Απάντηση: Ερώτημα 2.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ερώτημα 1. Απάντηση: Ερώτημα 2."

Transcript

1 Απαντήσεις σε αίτημα για Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης Διαγωνισμού 4/2014 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» Προοίμιο: 1. Όπως είναι γνωστό, οι διευκρινίσεις που δίδονται στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας από την Αναθέτουσα Αρχή σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόμενο και τους όρους της διακήρυξης. Στο συγκεκριμένο στάδιο, οι ερωτήσεις εκ μέρους των διαγωνιζομένων οφείλουν να αποσκοπούν στην αποσαφήνιση επιμέρους σημείων της διακήρυξης ή στην επισήμανση προφανών σφαλμάτων και αντιφάσεων, οι δε απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής έχουν ως στόχο να διευκολύνουν τους διαγωνιζομένους να προετοιμάσουν την προσφορά τους. Άλλωστε η συγκεκριμένη διακήρυξη έχει διέλθει, μεταξύ άλλων, και το στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης, κατά το οποίο μπορούσαν να διατυπωθούν παρατηρήσεις χωρίς κανένα περιορισμό, από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Τόσο οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν σε εκείνο το στάδιο, όσο και η τεκμηριωμένη αντιμετώπισή τους από την Αναθέτουσα Αρχή, τέθηκαν σε γνώση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση, η οποία και τις έλαβε υπόψη της όταν έδωσε τη σύμφωνη γνώμη της για τη δημοσίευση της διακήρυξης του διαγωνισμού. 2. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το στόχο της διάθεσης του «προτύπου» τεύχους διακήρυξης εκ μέρους της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, όπως αναφέρεται στη 2 η σελίδα του ίδιου του προτύπου, «Το πρότυπο τεύχος διακήρυξης αποτελεί πρόταση εργαλείο που προσφέρεται προς τις Αναθέτουσες Αρχές του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση και αποσκοπεί α) στη διευκόλυνση της επικοινωνίας Δικαιούχου και ΕΥΔ για την επίτευξη πιο αποτελεσματικής διαδικασίας προέγκρισης δημοπράτησης και β) στην υποστήριξη, μέσω τυποποίησης των κειμένων διακήρυξης, της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τη διαγωνιστική διαδικασία ανοικτών διεθνών διαγωνισμών ανάθεσης υπηρεσιών και εφόσον υιοθετηθούν πλήρως τα σχόλια (αν υπάρξουν), ως αποτέλεσμα της διαδικασίας προέγκρισης δημοπράτησης. Το πρότυπο περιλαμβάνει κείμενο, οδηγίες, επεξηγήσεις και σημειώσεις που συνιστούν κατευθύνσεις για Αναθέτουσες Αρχές, που βρίσκονται στη διαδικασία σύνταξης τευχών διακήρυξης ενταγμένων πράξεων τους, στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση. Τα θέματα που καλύπτονται προέρχονται από την εμπειρία χρήσης του μέχρι σήμερα και ενδέχεται να μην είναι εξαντλητικά και ούτε μπορούν να εκληφθούν ως γενική νομική προτροπή» [υπογράμμιση δική μας]. Επισημαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή έχει πλήρως υιοθετήσει το σύνολο των σχολίων της ΕΥΔ επί του σχεδίου διακήρυξης, οι δε διαφοροποιήσεις από το «πρότυπο» τεύχος οφείλονται, κατά κύριο λόγο, στην υιοθέτηση σχολίων της ΕΥΔ. 3. Οι ανωτέρω γενικές επισημάνσεις κρίθηκαν απαραίτητες, διότι ορισμένα από τα ερωτήματα που έθεσε ενδιαφερόμενη εταιρεία παρερμηνεύουν το αυστηρό πλαίσιο εντός του οποίου κινείται υποχρεωτικά η διαδικασία αιτήσεως συμπληρωματικών 1

2 πληροφοριών ή διευκρινίσεων για το περιεχόμενο της διακήρυξης εκ μέρους των ερωτώντων, και αντίστοιχα η παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Τα ερωτήματα που τέθηκαν και οι αντίστοιχες απαντήσεις παρατίθενται στη συνέχεια. Ερώτημα 1. Στο Τεύχος Β, παράγραφος Β2.6.1 Απαιτούμενες ιδιότητες, ενότητα ii. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σελ. 34, αναφέρει ότι: «Ως αντίστοιχα έργα νοούνται, επίσης, έργα που περιλαμβάνουν τις ίδιες ή ανάλογες υπηρεσίες με το παρόν έργο και σε ποσότητες διακίνησης πληροφοριών και πολυπλοκότητας διαδικτυακών εφαρμογών αντίστοιχες με τις εδώ ζητούμενες και συγκεκριμένα: α) τη Διαχείριση Έργων, β) την Ανάπτυξη ή παραμετροποίηση on-line διαδικτυακών πολυμεσικών εφαρμογών και εκπαιδευτικών πολυμεσικών εφαρμογών, γ) την ψηφιοποίηση και επιστημονική τεκμηρίωση πολιτισμικών τεκμηρίων μέσω και της αξιοποίησης συστημάτων οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων και επεξεργασίας φυσικού λόγου δ) την ανάπτυξη ψηφιακών σημείων πληροφόρησης και πληροφοριακών περιπτέρων (infokiosks, βιωματικών stands κ.α.)» Στο φυσικό αντικείμενο του έργου που περιγράφεται στο Τεύχος Α δεν περιλαμβάνονται Υπηρεσίες Επιστημονικής Τεκμηρίωσης πολιτισμικών τεκμηρίων. Συνεπώς πρέπει να αφαιρεθούν από την περιγραφή του αντίστοιχου έργου και όπου αλλού αναφέρονται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σελ. 33 «Διαθέτει στην οργανωτική του δομή, οντότητες με αρμοδιότητα.γ) επιστημονική τεκμηρίωση πολιτισμικών τεκμηρίων» & σελ. 35 «Τα μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση και επιστημονική τεκμηρίωση πολιτισμικών τεκμηρίων.». Παρακαλούμε για την τεκμηριωμένη απάντησή σας. Απάντηση: Τονίζεται ότι το έργο όχι απλώς περιλαμβάνει επιστημονική τεκμηρίωση πολιτισμικών τεκμηρίων μέσω της αξιοποίησης συστημάτων οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων και επεξεργασίας φυσικού λόγου, αλλά ότι το στοιχείο αυτό αποτελεί ουσιώδες και κρίσιμο τμήμα των εργασιών του Αναδόχου (βλ. ενδεικτικά την ανάλυση της διεργασίας ψηφιοποίησης, Τεύχος Α, σελ. 24 της διακήρυξης, τις Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές Ψηφιοποίησης, Τεύχος Α, σελ , τον πίνακα συμμόρφωσης C3A.2 κ.α.). Βλ. επίσης «Προοίμιο», ανωτέρω. Ερώτημα 2. Στο Τεύχος Β, στην παράγραφο Β2.6.2 Απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία για την απόδειξη των ιδιοτήτων, στην ενότητα «Δ. Βιογραφικά σημειώματα μελών ομάδας έργου του διαγωνιζομένου και υπεύθυνες δηλώσεις συνεργασίας», στις σελίδες ζητούνται «Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα των αντιστοίχων μελών της Ομάδας Έργου (βάσει του υποδείγματος στο Μέρος C της Διακήρυξης), συνοδευόμενα από βεβαιώσεις εργοδοτών ή άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης εμπειρίας από τα αναφερόμενα στην παράγραφο Β2.6.2 Α ανωτέρω (πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής του έργου που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή, δήλωση ή βεβαίωση του ιδιώτη πελάτη όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό του ή 2

3 κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, κατά περίπτωση), από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η απαιτούμενη εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία τους σχετικά με τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί.» Υπάρχει πιθανότητα μια εταιρία/ Δημόσια Αρχή να μην υφίσταται πλέον ή κάποιο μέλος να έχει εμπειρία σε εταιρία του εξωτερικού και κατά συνέπεια να είναι αδύνατο για ένα μέλος της Ομάδας Έργου να προσκομίσει την αντίστοιχη βεβαίωση εμπειρίας. Επιπλέον στην Οδηγία του Πρότυπου Τεύχους Προκήρυξης ζητάει μόνο βιογραφικό για κάθε μέλος της Ομάδας Έργου και κανένα επιπρόσθετο δικαιολογητικό για την απόδειξη εμπειρίας των μελών. Προτείνεται η απόδειξη εμπειρίας των μελών της ομάδας έργου να καλύπτεται από Υπεύθυνη Δήλωση κάθε μέλους της ομάδας έργου σχετικά με την εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και την εμπειρία του. Παρακαλούμε για την τεκμηριωμένη απάντησή σας. Απάντηση: Ισχύουν τα αναφερόμενα στη διακήρυξη. Οι βεβαιώσεις εμπειρίας δεν απαιτείται να εκδοθούν ειδικά για τη συγκεκριμένη προσφορά και μπορούν να έχουν εκδοθεί στο παρελθόν. Σε ό,τι αφορά την αιτούμενη τεκμηρίωση, είναι προφανές ότι ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής να απαιτήσει από τους διαγωνιζόμενους διασφαλίσεις για ζητήματα που θεωρεί κρίσιμα σε σχέση με την υλοποίηση του έργου, εντός πάντοτε του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Κατά τα λοιπά, βλ. «Προοίμιο», ανωτέρω. Ερώτημα 3. Στο Τεύχος Β, παράγραφος Β2.6.2 Απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία για την απόδειξη των ιδιοτήτων, ενότητα ii. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, στις Διευκρινήσεις, σελ. 40, η 4η διευκρίνιση αναφέρει ότι: «Η δυνατότητα αθροιστικής κάλυψης των ελαχίστων απαιτήσεων συμμετοχής αφορά επίσης και τα στελέχη της προτεινόμενης από τους διαγωνιζόμενους ομάδας έργου: οι απαιτούμενες ιδιότητες κάθε ενός από τα στελέχη που περιγράφονται στα προηγούμενα, σε ό,τι αφορά την εμπειρία, μπορεί να ικανοποιούνται αθροιστικά από περισσότερα του ενός στελέχη.» Η Διευκρίνιση είναι ασαφής και δεν υπάρχει στην Οδηγία του Πρότυπου Τεύχους Προκήρυξης. Παρακαλούμε εξηγείστε περαιτέρω τι σημαίνει. Τα 5 χρόνια υποχρεωτικής εμπειρίας του project manager μπορούν να καλυφθούν από 2 άτομα project managers με εμπειρία 2 και 3 ετών; Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ποιες από τις προϋποθέσεις ισχύουν αθροιστικά και ποιες για κάθε άτομο ξεχωριστά. Απάντηση: Η δυνατότητα αθροιστικής κάλυψης των ελαχίστων απαιτήσεων συμμετοχής αφορά διαφορετικά αντικείμενα εμπειρίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια της απαιτούμενης εμπειρίας δεν μπορεί να καλύπτεται με άθροιση των ετών εμπειρίας διαφορετικών προσώπων. Σχετικά με την αναφορά στο «πρότυπο» τεύχος διακήρυξης, βλ. «Προοίμιο», ανωτέρω. 3

4 Ερώτημα 4. Στο Τεύχος Β, στην παράγραφο Β3.2.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά», στη σελίδα 47 δεν ακολουθείται το πρότυπο της Οδηγίας του Πρότυπου Τεύχους Προκήρυξης. Συγκεκριμένα δεν αντιστοιχίζονται τα επιμέρους bullets κάθε ενότητας σε ποιες παραγράφους αναφέρονται. Παρακαλούμε να διευκρινιστούν τα περιεχόμενα του φακέλου Τεχνική Προσφορά σύμφωνα με τον πίνακα που υπάρχει στην Οδηγία του Πρότυπου Τεύχους Προκήρυξης. Απάντηση. Πέρα από την αναφορά στο «πρότυπο» τεύχος διακήρυξης, σχετικά με το οποίο βλ. «Προοίμιο», ανωτέρω, στην ερώτηση δεν περιλαμβάνεται κάποιο αίτημα για συγκεκριμένη διευκρίνιση. Τόσο τα περιεχόμενα του φακέλου Τεχνική Προσφορά, όσο και η αντιστοίχησή τους με τις συγκεκριμένες παραγράφους στις οποίες αναφέρονται οι απαιτήσεις της Διακήρυξης έχουν αναλυθεί επαρκώς, ανά ενότητα, δεν προκύπτει δε καμία ασάφεια. Ερώτημα 5. Στο Τεύχος Β, παράγραφος Β4.1.1 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση Προσφορών, σελ , η περιγραφή της διαδικασίας δεν ακολουθεί την Οδηγία του Πρότυπου Τεύχους Προκήρυξης. Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς περιγράφονται στο ίδιο στάδιο χωρίς προηγουμένως να έχει βγει και να έχει κοινοποιηθεί η απόφαση σχετικά με το ποιες εταιρίες περνάνε από το στάδιο των δικαιολογητικών στο στάδιο της τεχνικής προσφοράς. Θα πρέπει η διαδικασία να ακολουθήσει το Πρότυπο Τεύχος. Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τη διαδικασίας αποσφράγισης. Την ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού, θα μπορέσουν οι εκπρόσωποι των εταιριών να εξετάσουν τους Φακέλους Δικαιολογητικών των υπολοίπων εταιριών ή αυτή η εξέταση θα γίνει άλλη ημέρα ύστερα από έγγραφη ειδοποίησή σας; Απάντηση. Η διαδικασία αποσφράγισης περιγράφεται σαφώς στη Διακήρυξη, και είναι σύμφωνη με τις προβλέψεις του άρθρου 21 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α 18/ ) με τίτλο «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών ΕΣΠΑ». Σε ό,τι αφορά την εξέταση των Φακέλων Δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με το παρόν ότι η εξέταση των Φακέλων Δικαιολογητικών και των Φακέλων Τεχνικών Προσφορών θα γίνει επιτόπου την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, μετά την μονογραφή των φακέλων από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Ερώτημα 6. Παρακαλούμε όπως μας διαθέσετε τα τεύχη της προκήρυξης σε μορφή DOC, ώστε να καθίσταται εφικτή η επεξεργασία κειμένου και η συγγραφή των προσφορών μας. Απάντηση. Τα τεύχη της προκήρυξης διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο του Φεστιβάλ, σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία μπορεί να αντιγραφεί και είναι επεξεργάσιμη. Βλ. nimatografos_stin_ellada_meros_a.pdf, 4

5 nimatografos_stin_ellada_meros_b.pdf, nimatografos_stin_ellada_meros_c.pdf. Ερώτημα 7. Στο μέρος Α σελ 36 γίνεται η εξής αναφορά: «Η διαχείριση του τελικού ψηφιακού αποθέματος και υλικού που θα προκύψει από την ψηφιοποίηση θα πρέπει να βασισθεί σ ένα ολοκληρωμένο ενδιάμεσο πληροφοριακό σύστημα» Για το σύστημα αυτό παρατίθενται μια λίστα από χαρακτηριστικά που αφορούν στην παρακολούθηση της διαδικασίας ψηφιοποίησης αλλά και της επιστημονικής τεκμηρίωσης που δεν αποτελεί μέρος του φυσικού αντικειμένου του έργου. Στον πίνακα C3A.2 Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων & Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, ενσωματώνονται σημεία που αφορούν στις τεχνολογίες Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας και την αυτόματη εξαγωγή λέξεων κλειδιών και κύριων ονομάτων. Ωστόσο το ενδιάμεσο σύστημα που προδιαγράφεται, δεδομένου ότι είναι κρίσιμο για την εκτέλεση του έργου, θα πρέπει να περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές στο μέρος Γ που δεν περιορίζονται στα χαρακτηριστικά της ψηφιοποίησης αλλά και σε αυτά του ίδιου του συστήματος όπως δυνατότητες καταχώρησης, επεξεργασίας και τεκμηρίωσης αντικειμένων, αν είναι web-based κτλ. Παρακαλούμε όπως παραθέσετε εξειδικευμένο πίνακα συμμόρφωσης για το περιγραφόμενο ενδιάμεσο σύστημα. Απάντηση. Σε ό,τι αφορά την επιστημονική τεκμηρίωση πολιτισμικών τεκμηρίων μέσω της αξιοποίησης συστημάτων οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων και επεξεργασίας φυσικού λόγου, όπως αναφέρθηκε και στην απάντηση στο ερώτημα 1, παραπάνω, αυτή σαφώς και αποτελεί ουσιώδες μέρος του φυσικού αντικειμένου του έργου. Η περιγραφή που παρατίθεται στις σελίδες 36 έως και 39 του μέρους Α της Διακήρυξης σε συνδυασμό με τους πίνακες του μέρους Γ, C3A.1 έως και C3.A.11 παρέχουν μια επαρκή εικόνα για τις προδιαγραφές του ενδιάμεσου αυτού συστήματος. Για τη διευκόλυνση όμως της διαδικασίας, προστίθεται ο ακόλουθος Συμπληρωματικός Πίνακας συμμόρφωσης για το σύστημα, ο οποίος συνοψίζει τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην περιγραφή των σελίδων 36 έως και 39 της Διακήρυξης: Α/Α Συμπληρωματικός Πίνακας συμμόρφωσης λειτουργικών προδιαγραφών ενδιάμεσου συστήματος Τίτλος 1 Αξιοποίηση σχεσιακής βάσης δεδομένων πολυμεσικού υλικού Προδιαγραφή Περιγραφή Αξιοποίηση σχεσιακής βάσης δεδομένων πολυμεσικού υλικού με τρόπο που να παρέχει υπηρεσίες απομακρυσμένης διαχείρισης, ασφάλειας και ακεραιότητας δεδομένων. ΑΠΑΙ- ΝΑΙ ΑΠΑΝ- ΠΑΡΑ- ΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗ- ΡΙΩΣΗ 5

6 Α/Α 2 Αξιοποίηση του συστήματος από τον Τεκμηριωτή για την περαιτέρω ολοκλήρωση της τεκμηρίωσης του πολιτιστικού αποθέματος του Φεστιβάλ που παράγεται. 3 Απόδοση μοναδικού χαρακτηριστικού ονόματος σε κάθε ψηφιακό αντικείμενο που τεκμηριώνεται 4 Γραφική διεπαφή διαχείρισης του περιεχομένου από τον τεκμηριωτή και δικτυακή πρόσβαση στο σύστημα ψηφιοποίησης 5 Παροχή λειτουργιών διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου και των μεταδεδομένων για τον Τεκμηριωτή Προδιαγραφή Απόδοση μοναδικού χαρακτηριστικού ονόματος σε κάθε ψηφιακό αντικείμενο που τεκμηριώνεται έτσι ώστε να είναι εφικτή η ανάκτηση πληροφορίας για το αντικείμενο μέσω του ονόματος αυτού. Γραφική διεπαφή που προτιμάται να υλοποιείται μέσα από web browser (χωρίς κατ ανάγκη να αποκλείεται και η χρήση συστημάτων που η γραφική διεπαφή τους υλοποιείται και λειτουργεί εκτός web browser). Οι διαθέσιμες λειτουργίες θα περιλαμβάνουν αλλά δεν εξαντλούνται στις βασικές υπηρεσίες διαχείρισης του ψηφιακού περιεχομένου όπως: 1. Ανάκτηση ψηφιακών αντικειμένων / σελίδων από τη βάση δεδομένων, βάσει ονόματος σελίδας που παραπέμπει στο τίτλο του περιοδικού, το τεύχος, τον αριθμό σελίδας κ.ά. στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης και της συλλογής HELLAFFI). 2. Ανάκτηση ψηφιακών αντικειμένων / σελίδων μέσω τεχνικών μεταδεδομένων όπως ημερομηνία σάρωσης, όνομα αρχείου, όνομα χειριστή, κατηγορία υλικού που ψηφιοποιήθηκε (έκδοση, περιοδικό, κινηματογραφική γιγαντοαφίσα κ.α.), διαστάσεις σε pixels (πλάτος, ύψος), μέγεθος αρχείου, Τύπος αρχείου (tiff, jpeg, png, gif ), Συμπίεση (ναι, όχι), είδος συμπίεσης κ.α. 3. Δυνατότητα αναγνώρισης των Άρθρων τα οποία δύναται να ανήκουν σε μια σελίδα ή / και να περιλαμβάνουν πολλές σελίδες. 4. Δυνατότητα επισκόπησης / επεξεργασίας του συνόλου του κειμένου μιας σελίδας (παράγωγο της διεργασίας οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων). 5. Δυνατότητα επισκόπησης / επεξεργασίας του συνόλου του κειμένου ενός Άρθρου (παράγωγο της διεργασίας οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων και ανάθεση κειμένου σε Άρθρα). 6. Δυνατότητα επισκόπησης / επεξεργασίας των λέξεων κλειδιών, κύριων Ονομάτων και Οργανισμών κάθε Άρθρου (παράγωγο της αξιοποίησης τεχνολογιών Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας). 7. Δυνατότητα επισκόπησης λοιπών συνοδευτικών πληροφοριών κάθε Άρθρου όπως π.χ. εικόνες, φωτογραφίες κ.α. 8. Δυνατότητα επισκόπησης εικόνων και επιμέρους τμημάτων εικόνων σε διαφορετικές μεγεθύνσεις (zoom) και αναλύσεις, έως πολύ υψηλές ΑΠΑΙ- ΝΑΙ NAI NAI NAI ΑΠΑΝ- ΠΑΡΑ- ΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗ- ΡΙΩΣΗ 6

7 Α/Α Προδιαγραφή 9. Τροποποίηση, διαγραφή και διόρθωση συνοδευτικών πληροφοριών. 10. Αναζήτηση με τη χρήση κριτηρίων όπως είναι λέξεις κλειδιά ΑΠΑΙ- ΑΠΑΝ- ΠΑΡΑ- ΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗ- ΡΙΩΣΗ Oι Διαγωνιζόμενοι αφενός θα πρέπει να συμπληρώσουν τον παραπάνω πίνακα, όπως και τους λοιπούς πίνακες συμμόρφωσης που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες. Επίσης, πρέπει να τον λάβουν υπόψη τους κατά τη σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς τους για το Τμήμα Α και ειδικότερα στο κεφάλαιο «Ψηφιοποίηση εκδόσεων και περιοδικών». Τέλος, ο παραπάνω πίνακας θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών, σε ό,τι αφορά τα κριτήρια Ι.1, Ι.2, Ι.4, Ι.5. Ερώτημα 8. Στο μέρος A σελ 49, αναφέρεται ότι: «Οι δυνατότητες που θα παρέχονται θα περιλαμβάνουν αποθετήριο, χωρίς κόστος ανάπτυξης, χρήσης ή συντήρησης για το φορέα, και θα ενσωματώνει βελτιστοποιημένες τεχνολογίες ανοικτού λογισμικού που θα υλοποιεί το σύνολο των απαιτήσεων του Παρακαλούμε διευκρινίστε αν η συγκεκριμένη προδιαγραφή αφορά στην υπηρεσία «Αποθετήριο ως Υπηρεσία» του ΕΚΤ. Διαφορετικά διατυπώστε αναλυτικά σε ποιο σύστημα αναφέρεται και ποια είναι τα αντίστοιχα σημεία συμμόρφωσης στο μέρος Γ. Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Π.Δ. 118/2007 παράγραφοι 3 και 4, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «οι τεχνικές προδιαγραφές απαγορεύεται να αναφέρονται σε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισμένης προέλευσης ή παραγωγής». Η απαίτηση για τη χρήση πλατφορμών open source περιορίζει τον ανταγωνισμό και έρχεται σαφώς σε αντίθεση με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία. Η συγκεκριμένη διατύπωση έρχεται σε αντίθεση με τη διατύπωση στη σελίδα 27 της διακήρυξης στην οποία αναφέρεται ρητά ότι: «Η μεταχείριση τόσο προς το ανοικτό λογισμικό όσο προς το εμπορικό λογισμικό θα είναι ισότιμη». Προτείνεται η αφαίρεση της απαίτησης για αποκλειστική χρήση ανοικτού λογισμικού σε όλα τα επιμέρους σημεία της διακήρυξης. Απάντηση. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή αφορά στην υπηρεσία «Αποθετήριο ως Υπηρεσία» του ΕΚΤ και μόνο αυτή. 7

8 Ερώτημα 9. Στο μέρος C, ο πίνακας C3A.11 αφορά στη λημματογράφηση στη Wikipedia. Το μέρος Α δεν περιλαμβάνει περιγραφή και ποσοτικά στοιχεία της συγκεκριμένης δράσης και συνεπώς δεν μπορεί να κοστολογηθεί. Παρακαλούμε διευκρινίστε αν η λημματογράφηση στη Wikipedia αποτελεί μέρος του φυσικού αντικειμένου και αναλόγως συμπληρώστε το μέρος Α με τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. Απάντηση. Η λημματογράφηση στη Wikipedia, όπως αναφέρεται στον πίνακα C3A.11, αφορά 10 λήμματα, και είναι υποχρέωση του Αναδόχου, στο πλαίσιο των υπηρεσιών εκπαίδευσης που θα παράσχει, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο Α4.1 της διακήρυξης. Ερώτημα 10. Στο μέρος Α, σελ 32 Απαραίτητες Γενικές Προδιαγραφές Ψηφιοποίησης, γίνεται αναφορά στην επισύναψη του πλαισίου συνεργασίας του ΦΚΘ με το ΕΚΤ. Στο παράρτημα C5.3 δεν επισυνάπτεται το σώμα του πλαισίου συνεργασίας. Παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε το σχετικό υπογεγραμμένο πλαίσιο συνεργασίας με το ΕΚΤ, ώστε να γίνουν σαφή τα σημεία και οι προϋποθέσεις συνεργασίας του ΦΚΤ με το ΕΚΤ. Απάντηση. Το υπογεγραμμένο πλαίσιο συνεργασίας με το ΕΚΤ, το οποίο ακολουθεί επακριβώς το υπόδειγμα που έχει δημοσιοποιηθεί από το Ε.Π. Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση, έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Ερώτημα 11. Στο μέρος Α γίνεται σαφές ότι θα γίνει χρήση της υπηρεσίας Αποθετήριο as a Service από το ΕΚΤ. Για την ακρίβεια το σύστημα αυτό θα αποτελεί την πηγή δεδομένων για όλες τις εφαρμογές που θα αναπτυχθούν. Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην παράθεση τεχνικών προδιαγραφών και σχετικών βοηθητικών στοιχείων (π.χ. ηλεκτρονική διεύθυνση) για το σύστημα του ΕΚΤ που προφανώς βρίσκεται σήμερα σε πλήρη λειτουργία. Απάντηση. Πληροφορίες για τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές δίδονται στη Διακήρυξη, για ειδικότερα δε θέματα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο σχετικό υλικό που διατίθεται ελεύθερα από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. 8

9 Ερώτημα 12. Στο μέρος Α4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης (Τμήμα Α) παρατίθεται η επισήμανση ότι το κόστος παροχής των υπηρεσιών ευαισθητοποίησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3,3% της οικονομικής προσφοράς. Παρακαλούμε τεκμηριώστε την ύπαρξη του εν λόγω περιορισμού. Απάντηση. Ο εν λόγω περιορισμός, στον οποίο θα προσαρμόσουν την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι, οριοθετεί την επιθυμητή από την Αναθέτουσα Αρχή ενασχόληση του Αναδόχου με τις υπηρεσίες ευαισθητοποίησης. Ερώτημα 13. Στο Τεύχος Β, παράγραφος Β2.6.1 Απαιτούμενες ιδιότητες, ενότητα ii. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σελ. 33, αναφέρει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος ως ελάχιστη προϋπόθεση πρέπει να: «Διαθέτει εν ισχύ, πιστοποιημένη, επαγγελματική μεθοδολογία στον τομέα της διαχείρισης έργων πληροφορικής, ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης ή παραμετροποίησης on-line διαδικτυακών πολυμεσικών εφαρμογών και εκπαιδευτικών πολυμεσικών εφαρμογών, ή / και ψηφιακών υπηρεσιών. Διαθέτει οργανωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας στο πεδίο εφαρμογής σχεδιασμού και ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων ή και ψηφιακών υπηρεσιών, που να αποδεικνύεται από ισχύον σχετικό πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας τύπου ISO 9001 : 2008, ή ισοδύναμου.» Ποια είναι η διαφορά των 2 παραγράφων; Η 1η παράγραφος αναφέρεται στη 2η ; Το πιστοποιητικό ISO 9001:2008 αποτελεί μια πιστοποιημένη επαγγελματική μεθοδολογία στον τομέα της εκάστοτε εταιρίας. Παρακαλούμε για την τεκμηριωμένη απάντησή σας. Απάντηση Το πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή τυχόν ισοδύναμα αφορούν στην πιστοποίηση του συστήματος ελέγχου ποιότητας της επιχείρησης. Όμως δεν αποτελούν καθαυτά μια επαγγελματική μεθοδολογία παροχής υπηρεσιών. Η διακήρυξη απαιτεί να διατίθενται και τα δύο αυτά διακριτά στοιχεία από τον Ανάδοχο. 9

ιευκρινίσεις επί Αιτημάτων για το ιαγωνισμό για το Έργο Αναθέτουσα Αρχή

ιευκρινίσεις επί Αιτημάτων για το ιαγωνισμό για το Έργο Αναθέτουσα Αρχή ιευκρινίσεις επί Αιτημάτων για το ιαγωνισμό για το Έργο «Αρχειοθέτηση και Ψηφιοποίηση Φυσικού Αρχείου της Υπηρεσίας όμησης του ήμου Αθηναίων» Αναθέτουσα Αρχή ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΞΗ: ΚΙΝΗΜΑΤΓΡΑΦΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 4/2014 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α. Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1 Ερώτηση 1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Διευκρίνηση 1 ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης αριθμ. 1/2013 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης αριθμ. 1/2013 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 21-08-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. πρωτ. 674 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε.Ε.» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία»

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της

Διαβάστε περισσότερα

«DAILY CHOICE ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΣΤΗΝ

«DAILY CHOICE ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «DAILY CHOICE ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΣΤΗΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 1065/30.03.2015 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Για τους σκοπούς του παρόντος τεύχους, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002687200 2015-04-03

15PROC002687200 2015-04-03 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθ. Πρωτ. 105 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου Διαγωνισμού, συνολικού ποσού 65.124,98 με το ΦΠΑ για την

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ Στοιχεία διακήρυξης: 630.7/34/2014 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΒΙΝΕΤ Αρ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός Προϋπολογισμός: 135.203,26 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813788 2015-05-29

15PROC002813788 2015-05-29 15PROC002813788 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΦΗ7ΛΛ-2ΞΓ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2015 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΞΗ: ΚΙΝΗΜΑΤΓΡΑΦΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 6/2012 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α. Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τοέργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τοέργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 09-12-2014 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73100 Αρ. πρωτ. 23576 Πληροφορίες : ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο :

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ: 492/13-2-2015 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι Ταχ. Κώδικας: 28100, Κεφαλλονιά Πληροφορίες: Γεώργιος Κοντογιάννης Τηλ.: 2671360152/ Φαξ : 2671022572 URL: www.kefallonia.gov.gr email: gkontogi@kefallonia.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΓΓΩΗΜ-Ε42 ΑΔΑΜ: 15PROC002739225

ΑΔΑ: 7ΒΓΓΩΗΜ-Ε42 ΑΔΑΜ: 15PROC002739225 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ - ΙΟΥNΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 I) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6 II) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495934 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ E-ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Μέρος Γ Πίνακας Περιεχομένων Μέρος Γ... 132 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών... 133 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής... 133 C1.2 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΚΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το Υποέργο με α/α 2 και τίτλο: υλοποίησης ενεργειών κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

5. Το υπ αριθ. πρωτ. εισερχ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. 8290/09-09-2014 ερώτημα της εταιρείας «INFOQUEST

5. Το υπ αριθ. πρωτ. εισερχ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. 8290/09-09-2014 ερώτημα της εταιρείας «INFOQUEST ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 19077

Αρ. Διακήρυξης: 19077 ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ανθρακίτου 5 & Τσεχούλη, 45221 Κάστρο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Τηλέφωνο : +30 26510 72315 Fax : +30 26510 36695 E-mail : eef@forthnet.gr Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα