2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ"

Transcript

1

2 2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται αυστηρά η πώληση του με σκοπό το κέρδος. Απαγορεύεται η διασκευή και επεξεργασία του παρόντος έργου από πρόσωπα (νομικά ή Φυσικά) χωρίς την γραπτή άδεια του συγγραφέα. Επιτρέπεται η διανομή του σε τρίτους εφόσον γίνει αναφορά στον δημιουργό, και τηρηθούν υποχρεωτικά οι παραπάνω προϋποθέσεις. Το παρόν ebook είναι εκπαιδευτικό και σε καμιά περίπτωση δεν παρέχει πληροφορίες επενδυτικών συμβουλών και γρήγορου πλουτισμού. Διανέμεται δωρεάν και σκοπό έχει να εξοικειώσει τον αναγνώστη με τις βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ. Προτείνουμε πριν εφαρμόσετε οποιαδήποτε τεχνική ή μέθοδο αναφέρεται στο παρόν έργο, να συμβουλευτείτε την γνώμη κάποιου ειδικού ΒΑΣΙΛΘΣ Δ. ΡΑΡΡΑΣ

3 Αγαπθτοί Φίλοι, Ρριν ξεκινιςουμε και μποφμε ςτα βακιά για το Μάρκετινγκ, κα ικελα να ςασ δϊςω μερικζσ πλθροφορίεσ για εμζνα, ϊςτε να γνωρίηετε ποιον ζχετε απζναντι ςασ και γιατί να με ακοφςετε. Για όςουσ δεν με γνωρίηουν, ονομάηομαι Βαςίλθσ Ραππάσ, και αςχολοφμαι με το Μάρκετινγκ επαγγελματικά από το Είμαι απόφοιτοσ από το Αγγλικό Ρανεπιςτιμιο του Wolverhampton ςτθν Οργάνωςθ & Διοίκθςθ Μικρϊν Επιχειριςεων, ενϊ κατζχω Μεταπτυχιακό ςτα Χρθματοοικονομικά, κακϊσ και Μεταπτυχιακό MBA ςτο Μάρκετινγκ από το Ρανεπιςτιμιο του Liverpool. Επειδι όμωσ πιςτεφω ότι οι ςπουδζσ δεν είναι αυτζσ που κάνουν κάποιον επιτυχθμζνο κα πρζπει να ςασ πω ότι για να φτάςω ςτο ςθμείο που είμαι ςιμερα δεν ιταν κακόλου εφκολο. Οι ςπουδζσ είναι ςίγουρα ζνα ςθμαντικό εφόδιο όμωσ εάν δεν ζχεισ αγάπθ γι αυτό που κάνεισ, δεν ζχεισ πλάνο, τθν διάκεςθ και ενζργεια για να πετφχεισ, οι ςπουδζσ δεν κα ςε βοθκιςουν ςε τίποτα. Ριςτζψτε με! Γι αυτό βάλτε τα δυνατά ςασ. Εξάλλου ςτθν ηωι δεν παίρνουμε αυτό που μασ αξίηει, αλλά αυτό που διαπραγματευόμαςτε! Από το 2003 εργάςτθκα ςε ζναν Κρατικό Οργανιςμό (Κζντρο Επιχειρθματικισ & Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ ΚΕΤΑ), εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ανάπτυξθσ με ςκοπό τθν διάδοςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτουσ νζουσ ανκρϊπουσ, τθν μετάδοςθ νζων εργαλείων ανάπτυξθσ ςτισ επιχειριςεισ, τθν ενθμζρωςθ για Χρθματοδοτιςεισ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, τθν ςυμμετοχι τουσ ςε διεκνείσ εκκζςεισ και επιχειρθματικζσ αποςτολζσ ςτο εξωτερικό. Θ εμπειρία που αποκόμιςα πάνω ςτουσ τομείσ αυτοφσ ιταν ςθμαντικι και κακοριςτικι για τθν επαγγελματικι μου ςυνζχεια. Τον Ιοφλιο του 2007 ξεκίνθςα το blog Epixeirein: The Art of Business Development όπου εκεί διαπίςτωςα τθν μεγάλθ ανάγκθ του κόςμου να μάκει τρόπουσ για να βελτιϊςει τθν δουλειά του και να ανζβει ζνα επίπεδο παραπάνω, τόςο προςωπικά όςο και επαγγελματικά. Πλο αυτό το διάςτθμα θ ιδζα του να ξεκινιςω το δικό μου γραφείο Συμβουλευτικϊν Υπθρεςιϊν, και ειδικότερα πάνω ςτισ χρθματοδοτιςεισ και το Μάρκετινγκ (δυο τομείσ τουσ οποίουσ γνωρίηω πολφ καλά), υπιρχε διαρκϊσ ςτο μυαλό μου. Φτάνουμε λοιπόν ςτο Το ζτοσ αυτό άλλαξε κυριολεκτικά τθν ηωι μου για πολλοφσ λόγουσ. Αποφάςιςα να πάρω ζνα μεγάλο ρίςκο για εμζνα και τον τρόπο ηωισ που είχα ζωσ τότε. Τον Ιοφλιο του 2009 άφθςα τον Δθμόςιο Τομζα (μετά από 6 ςυνεχόμενα χρόνια) και ξεκίνθςα με τθν υποςτιριξθ ςυνεργατϊν το γραφείο με τθν ονομαςία ΕΡΙΧΕΙΕΙΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ και ζτςι ζνα όνειρο είχε γίνει πραγματικότθτα! Σιμερα, παρόλθ τθν Οικονομικι κρίςθ, αιςκάνομαι χαροφμενοσ που μπορϊ και ζχω τθν δυνατότθτα να μιλάω κακθμερινά με τόςουσ νζουσ ανκρϊπουσ και επιχειρθματίεσ από κάκε γωνιά τθσ Ελλάδασ και Κφπρου. Αιςκάνομαι χαροφμενοσ που μπορϊ και βοθκάω τουσ ανκρϊπουσ να κάνουν τθν δουλειά τουσ καλφτερθ, ποιο αποδοτικι χρθςιμοποιϊντασ με ζξυπνο τρόπο τεχνικζσ και μεκόδουσ Μάρκετινγκ. Από το ξεκίνθμα τθσ επαγγελματικισ μου καριζρασ δουλεφω με μια βαςικι αρχι: Θα πετφχω τουσ προςωπικοφσ μου ςτόχουσ, μόνο εάν καταφζρω και οι πελάτεσ μου πετφχουν τουσ δικοφσ τουσ προςωπικοφσ ςτόχουσ. Ρροτείνω να το υιοκετιςετε. Θα δείτε τθν δουλειά ςασ διαφορετικά! Στο ebook αυτό μοιράηομαι μαηί ςασ κάποιεσ από τισ γνϊςεισ μου και πράγματα που ζμακα ςτθν πράξθ πάνω ςτο Μάρκετινγκ. Ελπίηω να βρείτε τθν βοικεια που ψάχνετε, ζωσ ζνα βακμό βεβαίωσ. Σε καμία περίπτωςθ αυτό το ebook δεν αποτελεί ζνα ολοκλθρωμζνο εγχειρίδιο επιτυχίασ πάνω ςτισ επιχειριςεισ που κα βγάλετε εφκολο και γριγορο χριμα, και κζλω να το επιςθμάνω. Εφχομαι να αποκτιςετε τθν ηωι που ονειρεφεςτε. Εάν θ επιχείρθςθ είναι το μζςο για να το καταφζρετε τότε οι ςυμβουλζσ που ακολουκοφν κα ςασ φζρουν ζνα βιμα πιο κοντά. Φιλικά, Βαςίλθσ Δ. Παππάσ Επιχειρθματικόσ Σφμβουλοσ ΒΑΣΙΛΘΣ Δ. ΡΑΡΡΑΣ

4 Περιεχόμενα Το Μάρκετινγκ ςτισ νζεσ Οικονομικζσ ςυνκικεσ....5 Τι είναι Μάρκετινγκ;.6 Γιατί Μάρκετινγκ; 7 Τι περιλαμβάνει το Μάρκετινγκ;.8 Τα Βαςικά ςθμεία μιασ επιτυχθμζνθσ Στρατθγικισ Μάρκετινγκ.9 Ερωτιςεισ που πρζπει να αναρωτθκείτε όταν αναπτφςςετε τθν δικι ςασ Στρατθγικι..10 Ρωσ κα προςδιορίςετε τθν αγορά - ςτόχο ςασ απαραίτθτα ςτοιχεία που πρζπει να ζχει κάκε Στρατθγικι Μάρκετινγκ.13 7 απλά βιματα για ζνα Marketing Plan..15 Αυξιςτε τθν αποτελεςματικότθτα των Διαφθμιςτικϊν ςασ μθνυμάτων 16 Για ποίουσ λόγουσ αγοράηουν οι άνκρωποι;..17 Δζκα ιδζεσ για καλφτερο Μάρκετινγκ..19 Επίλογοσ ΒΑΣΙΛΘΣ Δ. ΡΑΡΡΑΣ

5 Το Μάρκετινγκ ςτισ νέεσ Οικονομικέσ ςυνθήκεσ Υπάρχει θ άποψθ ότι ο πελάτθσ πλζον δεν ενδιαφζρεται για τίποτα παρά μόνον για να βρει φκθνό το προϊόν και οποιαδιποτε άλλθ κίνθςθ Μάρκετινγκ είναι άςκοπθ. Σίγουρα θ χαμθλι τιμι είναι ελκυςτικι, πόςο μάλλον μζςα ςτθν δφςκολθ αυτι οικονομικι ςυγκυρία. Πμωσ το φκθνό προϊόν από μόνο του δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα! Αργά ι γριγορα κα προςαρμοςτεί ολόκλθρθ θ αγορά ςτισ χαμθλζσ τιμζσ, και τότε πάλι τι κάνετε; Θα κατεβάςετε ακόμα περιςςότερο τισ τιμζσ; πόςο ακόμα; Το μινυμα που κζλουμε να περάςουμε είναι ότι δεν πρζπει να κόψετε το Μάρκετινγκ αλλά οφτε και να κρατιςετε διαφθμιςτικζσ δαπάνεσ που είχαν μικρά και αμφίβολα αποτελζςματα. Σκεφτείτε κάποιον που προχωράει ςτον δρόμο. Εάν δεν φωνάξεισ το όνομα του κα γυρίςει να ςε κοιτάξει; Σίγουρα όχι. Το ίδιο ιςχφει και ςτθν αγορά. Εάν ςταματιςετε να φωνάηετε προσ του πελάτεσ ςασ εδϊ είμαι και ζχω αυτό που κζλεισ το πικανότερο είναι να ςταματιςουν και αυτοί να κοιτάηουν προσ τθν επιχείρθςθ ςασ! Εάν ςταματιςετε εντελϊσ τθν παρουςία ςασ ςτθν αγορά, ςταματιςετε να δείχνετε τα οφζλθ και πλεονεκτιματα των προϊόντων ςασ, και δείξετε αδράνεια, τότε το πικανότερο είναι όταν κάποιοσ καταναλωτισ χρειαςτεί το προϊόν ςασ, να το ξεχάςει, και να ςκεφτεί πρϊτο κάποιο άλλο. Το βζβαιο είναι ότι χρειάηεται επαναξιολόγθςθ των μεκόδων που χρθςιμοποιοφςατε μζχρι ςιμερα για να προςελκφςετε πελάτεσ. Χρειάηεται να ςχεδιάςετε ςωςτά τθν Στρατθγικι Μάρκετινγκ που κα ακολουκιςετε. Χρειάηεται να προςαρμοςτείτε ςτισ νζεσ τάςεισ και τθν νζα ψυχολογία των καταναλωτϊν. Χρειάηεται να παρακολουκιςετε λίγο πιο ςτενά τον τρόπο που κινοφνται πλζον οι πελάτεσ ςασ αλλά και ολόκλθρθ θ αγορά. το ebook αυτό κα δοφμε με ποιον τρόπο θ ςωςτι και μελετθμζνθ εφαρμογι του Μάρκετινγκ μπορεί να ςασ δϊςει ςθμαντικι βοικεια ςτθν δφςκολθ αυτι οικονομικι περίοδο που διανφουμε ΒΑΣΙΛΘΣ Δ. ΡΑΡΡΑΣ

6 Τι είναι Μάρκετινγκ; Εάν ρωτιςετε 100 Μαρκετίςτεσ τι είναι Μάρκετινγκ, κα ςασ δϊςουν 100 διαφορετικζσ απαντιςεισ! Θ πλθκϊρα των διαφορετικϊν προςεγγίςεων δείχνει και τθν μεγάλθ γοθτεία του. Και επειδι αυτό εδϊ είναι ζνα ebook για το Μάρκετινγκ, δεν κα μποροφςε να λείπει ο οριςμόσ του. Ζτςι λοιπόν ζνασ απλόσ και εφκολοσ οριςμόσ για το Μάρκετινγκ που μπορείτε να κυμάςτε είναι: Μάρκετινγκ είναι τα πάντα που κάνεισ για να προωκιςεισ τθν επιχείρθςθ ςου από τθν ςτιγμι που ςυλλαμβάνεισ τθν ιδζα, μζχρι τθν ςτιγμι που οι πελάτεσ αγοράηουν το προϊόν ι τθν υπθρεςία ςου και ζρχονται να το αγοράςουν ξανάκαι-ξανά ςε τακτικι βάςθ. Οι λζξεισ κλειδιά που κα πρζπει να κυμάςτε είναι τα πάντα και τακτικι βάςθ. Θα πρζπει επίςθσ να κυμάςτε ότι το Μάρκετινγκ είναι πάντα κυκλικό! Θα πρζπει επίςθσ να κυμάςτε ότι το Μάρκετινγκ είναι πάντα κυκλικό! Δεν ςθμαίνει ότι επειδι μπικε ο πελάτθσ ςτο μαγαηί μασ και αγόραςε, το Μάρκετινγκ τελείωςε εκεί! Στο ςθμείο αυτό είναι που το πραγματικό Μάρκετινγκ ξεκινάει. Στόχοσ ςασ κα πρζπει να είναι ο πελάτθσ αυτόσ να ζρκει ξανά-και-ξανά να αγοράςει από εςάσ. Το Μάρκετινγκ δεν ςταματάει ποτζ! Επίςθσ το Μάρκετινγκ είναι Διαδικαςία και όχι μεμονωμζνο γεγονόσ! Το να βάλεισ μια διαφιμιςθ ςτθν εφθμερίδα ι περιοδικό δεν κεωρείται ότι κάνετε Μάρκετινγκ. Μθν το μπερδεφετε! Το Μάρκετινγκ είναι διαδικαςία που διζπει τθν επιχείρθςθ ςε ότι κάνει, από το όνομα που ζχει, μζχρι τθν τοποκζτθςθ ςτο μυαλό του καταναλωτι, και ακόμα παραπζρα! Σι είναι το Μάρκετινγκ; ΒΑΣΙΛΘΣ Δ. ΡΑΡΡΑΣ

7 Γιατί Μάρκετινγκ; Θ ηωι κάκε επιχείρθςθσ είναι οι πελάτεσ τθσ. Χωρίσ αυτοφσ δεν κα υπιρχε. Το marketing είναι τρόποσ ηωισ είναι το οξυγόνο που επιτρζπει ςτθν επιχείρθςι ςασ να αναπνζει και να μζνει ηωντανι. Σασ διαςφαλίηει περιςςότερουσ πελάτεσ και περιςςότερεσ πωλιςεισ. Δεν κα πρζπει να το ξεχνάτε αυτό! Η αγνξά ζπλερψο αιιάδεη. Όηαλ ζηακαηήζεηε λα πξνσζείηε ηελ δνπιεηά ζαο, ράλεηε αλαπηπζζφκελεο επθαηξίεο. Οη άλζξσπνη μερλνχλ γξήγνξα. Θπκεζείηε φηη νη άλζξσπνη βνκβαξδίδνληαη κε ρηιηάδεο κελχκαηα θαζεκεξηλά. Ο αληαγσληζκφο ζαο δελ ηα παξαηάεη. Μελ θάλεηε ην ιάζνο λα λνκίδεηε φηη παίδεηε κφλνη ζαο ζηελ αγνξά! θεθηείηε φηη ην ebook πνπ θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο απηή ηελ ζηηγκή, πηζαλφλ λα ην δηαβάδνπλ θαη νη αληαγσληζηέο ζαο! Σν κάξθεηηλγθ ελδπλακψλεη ηελ ηαπηφηεηά ζαο, Όηαλ ζηακαηήζεηε ην κάξθεηηλγθ, κεηψλεηε ηελ θήκε ζαο, ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα θαη ηελ εκπηζηνζχλε πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη ζε εζάο. Σν κάξθεηηλγθ είλαη βαζηθφ γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ αλάπηπμε. Όηαλ ζηακαηάηε ην κάξθεηηλγθ είζηε ζην κνλνπάηη ηεο κε-χπαξμεο. Σφζν απφιπηα! Σν κάξθεηηλγθ ζαο βνεζά λα θξαηήζεηε ηνπο παιηνχο ζαο πειάηεο. Δάλ ζεσξείηε φηη νη πειάηεο ζαο δελ αγνξάδνπλ απφ άιινπο ή φηη ζα κείλνπλ καδί ζαο γηα πάληα, ζα πξέπεη λα ην μαλαζθεθηείηε. Δάλ νη παιηνί ζαο πειάηεο ζαο μεράζνπλ, είζηε θαηαδηθαζκέλνη. Σν κάξθεηηλγθ ζαο δίλεη πξνβάδηζκα έλαληη ζηνπο αληαγσληζηέο, νη νπνίνη θνπξάζηεθαλ, ράζαλε ην θνπξάγην θαη ηελ δηάζεζε ηνπο ΒΑΣΙΛΘΣ Δ. ΡΑΡΡΑΣ

8 Τι περιλαμβάνει το Μάρκετινγκ; Τα παρακάτω είναι τα ςθμαντικότερα ςθμεία που περιλαμβάνει θ διαδικαςία του Μάρκετινγκ, χωρίσ βεβαίωσ να εξαντλοφνται ςτθν παρακάτω λίςτα. Ζτςι λοιπόν το Μάρκετινγκ περιλαμβάνει: Το όνομα τθσ επιχείρθςθσ Τα χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ / επιχείρθςθσ Τον τρόπο διανομισ του προϊόντοσ / ςθμεία πϊλθςθσ Τθν ςυςκευαςία του προϊόντοσ Το χρϊμα, μζγεκοσ, και μορφι του προϊόντοσ Τθν τιμολόγθςθ του προϊόντοσ Τθν τοποκεςία τθσ επιχείρθςθσ Τθν διαφιμιςθ Τισ δθμόςιεσ ςχζςεισ Τθν τοποκζτθςθ ςτο μυαλό των καταναλωτϊν (Positioning) Τθν εκπαίδευςθ ςτισ πωλιςεισ Τθν επίλυςθ προβλθμάτων / Τθν αντιμετϊπιςθ αντιρριςεων Τθν διαχείριςθ του προςωπικοφ προσ όφελοσ του πελάτθ Το follow-up του πελάτθ Για να πουλιςει μια επιχείρθςθ τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ τθσ κα πρζπει να κάνει ςωςτά μερικά βιματα που οδθγοφν εν τζλει τον καταναλωτι να αγοράςει το προϊόν και να γίνει πελάτθσ! Ζτςι λοιπόν για να ζχει δουλειά μια επιχείρθςθ, κα πρζπει: Να πουλιςει το ςωςτό προϊόν - ςτον ςωςτό πελάτθ, ςτθν ςωςτι τιμι, ςτο ςωςτό μζροσ - τθν ςωςτι χρονικι ςτιγμι, χρθςιμοποιϊντασ το πιο κατάλλθλο μζςο προβολισ. Αυτό ιταν! Κάντε τα παραπάνω και θ επιχείρθςθ ςασ δεν κα ζχει ποτζ κανζνα πρόβλθμα. Στθν πραγματικότθτα όμωσ ςπάνια κάποια επιχείρθςθ πετυχαίνει όλα αυτά ςε απόλυτο βακμό! Σε κάκε περίπτωςθ θ ουςία είναι να πουλάσ το προϊόν ι τθν υπθρεςία ςου και ο κόςμοσ να ςε εμπιςτεφεται. Τα παραπάνω ςθμεία ωσ ςφνολο, είναι γνωςτά ωσ μείγμα Μάρκετινγκ (Marketing Mix) το οποίο οι περιςςότερεσ επιχειριςεισ εφαρμόηουν ενςτικτωδϊσ χωρίσ να ζχουν μπει ςτθν διαδικαςία να αναλφςουν ξεχωριςτά τον κάκε παράγοντα. Αποτελείτε από τα λεγόμενα 4P του Μάρκετινγκ (Product, Price, Place, Promotion). Θ ανάλυςθ του κάκε ςθμείου κα μποροφςε να είναι ξεχωριςτό βιβλίο, γι αυτό και εμείσ δεν κα επεκτακοφμε περιςςότερο. Τα αναφζρουμε γιατί είναι από τουσ ακρογωνιαίουσ λίκουσ του Μάρκετινγκ και κα πρζπει να τα γνωρίηετε ζςτω και κεωρθτικά ΒΑΣΙΛΘΣ Δ. ΡΑΡΡΑΣ

9 Τα Βαςικά ςημεία μιασ επιτυχημένησ Στρατηγικήσ Μάρκετινγκ Ζνα από τα βαςικά ςτοιχεία μιασ επιτυχθμζνθσ ςτρατθγικισ μάρκετινγκ είναι θ διαπίςτωςθ ότι οι υπάρχοντεσ και πικανοί πελάτεσ ςασ ανικουν ςε ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ ι τμιματα τθσ αγοράσ, που χαρακτθρίηονται από τισ ανάγκεσ τουσ. Κακορίηοντασ αυτζσ τισ ομάδεσ και τισ ανάγκεσ τουσ, και ζπειτα ικανοποιϊντασ τισ ανάγκεσ αυτζσ πιο επιτυχθμζνα από τουσ ανταγωνιςτζσ ςασ, κα πρζπει να είναι το επίκεντρο τθσ ςτρατθγικισ ςασ! Οι περιςςότεροι επαγγελματίεσ, ενςτικτωδϊσ βεβαίωσ γιατί κανείσ δεν τουσ είπε ποτζ κάτι διαφορετικό, κάνουν το εξισ: Ρροςπακοφν να πουλιςουν τα προϊόντα και υπθρεςίεσ τουσ ςτουσ καταναλωτζσ απευκυνόμενοι ςε όλουσ! Μα κα μου πείτε αυτό δεν πρζπει να κάνουμε; Πχι ακριβϊσ είναι θ απάντθςθ. Μια αποτελεςματικι Στρατθγικι Μάρκετινγκ ξεκινάει με τον εντοπιςμό των αναγκϊν του πελάτθ, τον εντοπιςμό των ςθμείων ςτρεσ που τον διακατζχουν, και των προβλθμάτων που κζλει να λφςει. Στθν ςυνζχεια ερχόμαςτε εμείσ και του προςφζρουμε το ανάλογο προϊόν που κα του λφςει το πρόβλθμα και κα βελτιϊςει τθν ηωι του (ςτθν ςωςτι τιμι, ςτο ςωςτό μζροσ, κλπ.). Ζτςι ξεκινάει το αποτελεςματικό Μάρκετινγκ. Πωσ κα ςθκϊςεισ το όπλο ςου να ριξεισ, εάν δεν ξζρεισ που να ςθμαδζψεισ; Είναι κάτι απλό ςτθν ςκζψθ που οι περιςςότεροι επαγγελματίεσ όμωσ δεν δίνουν ςθμαςία και το αγνοοφν κεωρϊντασ ότι είναι κάτι εντελϊσ δευτερεφον. Δεν είναι ζτςι όμωσ! Κακορίηοντασ με ακρίβεια τισ ανάγκεσ και επικυμίεσ τθσ αγοράσ μασ, τισ ελπίδεσ, τουσ φόβουσ, ενδοιαςμοφσ και προβλθματιςμοφσ τουσ (pain points), είναι θ αρχι για να δθμιουργιςουμε μια ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ (νοιϊκουμε το άγχοσ τουσ). Τότε μόνον μποροφμε να δθμιουργιςουμε μια ςτρατθγικι μάρκετινγκ που να εκμεταλλεφεται όςο το δυνατόν περιςςότερο τα Δυνατά μασ ςθμεία ϊςτε να τα ςυνδζει (ταιριάηει) με τισ ανάγκεσ των πελατϊν που ςτοχεφουμε ΒΑΣΙΛΘΣ Δ. ΡΑΡΡΑΣ

10 Ερωτήςεισ που πρέπει να αναρωτηθείτε όταν αναπτύςςετε την δική ςασ ςτρατηγική Ση αιιαγέο ζπληεινχληαη ζην πεξηβάιινλ ηεο αγνξάο καο; Δίλαη απηέο Δπθαηξίεο ή Απεηιέο; Θα κπνξνχζα λα επεθηείλσ ηελ ιίζηα ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ κνπ ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ ήδε ππαξρφλησλ πειαηψλ κνπ πην απνηειεζκαηηθά; Βξείηε ηξφπνπο λα ηνπο θάλεηε λα αγνξάζνπλ πεξηζζφηεξν. Πνηεο είλαη νη Γπλάκεηο θαη νη Αδπλακίεο καο; Πψο ζα ηηκνινγήζσ ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία κνπ; Αλ θαη νη ηηκέο πξέπεη λα είλαη αληαγσληζηηθέο νη πεξηζζφηεξνη ηειηθά αλαθαιχπηνπλ φηη ην λα πξνζπαζείο λα ζπλαγσληζηείο κφλν ζηελ ηηκή είλαη κηα θησρή ζηξαηεγηθή. Ση ζέισ λα πεηχρσ; Καζνξίζηε μεθάζαξνπο, ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο. Γηα ηη άιιν ελδηαθέξνληαη νη πειάηεο κνπ; Πνηφηεηα; Αμηνπηζηία; Service; θιπ. Καηαγξάςηε ηα. Ση ςάρλνπλ νη πειάηεο; Πνηεο είλαη νη αλάγθεο ηνπο; Πνηα πξνβιήκαηα ζέινπλ λα ιχζνπλ; Πνηνο είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο λα δηαλείκσ θαη λα πνπιήζσ ηα πξντφληα κνπ; Πνηνί πειάηεο είλαη πην επηθεξδείο; Πνηνη είλαη απηνί πνπ πιεξψλνπλ θαιχηεξα; Πνηνο είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο λα δηαθεκίζσ ηα πξντφληα κνπ; Οη επηινγέο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ηελ δηαθήκηζε, δηάθνξεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο, direct marketing, ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο, PR, κάξθεηηλγθ ζην δηαδίθηπν, social media, θαη πνιιά άιια αθφκα. Πψο ζα ζηνρεχζσ ηνπο ζσζηνχο πηζαλνχο πειάηεο; Τπάξρνπλ νκάδεο πνπ κπνξψ λα ζηνρεχζσ πην απνηειεζκαηηθά; Πνηνο είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο λα επηθνηλσλήζσ καδί ηνπο; Πψο κπνξψ λα θαηαιάβσ εάλ ην Μάξθεηηλγθ πνπ εθαξκφδσ είλαη απνηειεζκαηηθφ; Διέγμηε πψο καζαίλνπλ νη πειάηεο ζαο γηα ηελ επηρείξεζή ζαο. Ρσηήζηε ηνπο γηα λα γλσξίδεηε ηη δνπιεχεη θαιά θαη ηη φρη. Γνθηκάζηε νξηζκέλα πξάγκαηα κε ηηο δηαθεκίζεηο ζαο (ηίηινπο, θείκελα, photo, θιπ.), θαη πξνζπαζήζηε λα δείηε ηελ αληαπφθξηζε ηνπο ΒΑΣΙΛΘΣ Δ. ΡΑΡΡΑΣ

11 Πωσ θα προςδιορίςετε την αγορά - ςτόχο ςασ Το μεγαλφτερο άγχοσ για κάποιον που ανοίγει μια νζα επιχείρθςθ προζρχεται από τισ ερωτιςεισ Ροιοσ κα πάρει το προϊόν μου; Υπάρχουν οι πελάτεσ γι αυτό που κζλω να κάνω; Ρωσ κα τουσ βρω και Ρωσ κα με βρουν;. Πςο καλό και αν είναι το προϊόν ι υπθρεςία ςασ, κα πρζπει να γνωρίηετε ότι κανείσ δεν κα το αγοράςει εάν δεν το κζλει ι πιςτεφει ότι δεν το χρειάηεται! Και δεν κα πείςετε κανζναν για το προϊόν ι τθν υπθρεςία ςασ, εάν πρωτίςτωσ δεν ζχετε καταλάβει πλιρωσ τι είναι αυτό που πραγματικά κζλει. Και για να βρείτε τι πραγματικά αναηθτοφν οι πελάτεσ ςασ και ποιεσ λφςεισ ψάχνουν, κα πρζπει πρωτίςτωσ να γνωρίηετε ποιοι είναι. Αυτό που πρζπει να κάνετε είναι να χωρίςετε τθν αγορά ςασ ςε μικρότερα τμιματα. Αυτό ςασ δίνει αρκετά οφζλθ: Ζχετε ζνα οργανωμζνο πελατολόγιο, χωριςμζνο ςε τμιματα, όπωσ θ γεωγραφικι προζλευςθ των ΒΑΣΙΛΘΣ Δ. ΡΑΡΡΑΣ

12 πελατϊν ςασ, θ θλικία τουσ, το μζγεκοσ και ο τφποσ τθσ επιχείρθςθσ, ο τρόποσ πλθρωμισ τουσ, θ ςυμπεριφορά τουσ Ρροςδιορίηετε ευκολότερα τουσ περιςςότερο και λιγότερο κερδοφόρουσ πελάτεσ ςασ Επικεντρϊνετε το μάρκετινγκ ςτουσ πελάτεσ που είναι πικανότερο να αγοράςουν το προϊόν ι τθν υπθρεςία ςασ Αποφεφγετε τμιματα πελατϊν που ςασ δίνουν περιςςότερα προβλιματα παρά κζρδθ Δθμιουργείτε ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ και κατανόθςθσ με τουσ πελάτεσ ςασ, προςφζροντασ τουσ, πραγματικά τα προϊόντα που κζλουν και χρειάηονται Σασ δίνεται θ δυνατότθτα να βγείτε μπροςτά από τον ανταγωνιςμό, ςε ςυγκεκριμζνα τμιματα τθσ αγοράσ που ζχετε εντοπίςει Χρθςιμοποιείτε τισ πθγζσ τθσ επιχείρθςθ ςασ (προςωπικό, κεφάλαια, χρόνοσ, κλπ.) με μεγαλφτερθ αποτελεςματικότθτα Μπορείτε να ανακαλφψετε νζα προϊόντα που πικανόν να χρειάηεται κάποιο ςυγκεκριμζνο τμιμα τθσ αγοράσ ςασ Βελτιϊνετε υπάρχοντα προϊόντα ϊςτε να καλφψουν με τον τον καλφτερο δυνατό τρόπο τισ ανάγκεσ των πελατϊν ςασ Αυξάνετε ςθμαντικά τθν αποτελεςματικότθτα του μάρκετινγκ και τθσ διαφθμιςτικισ ςασ καμπάνιασ Σασ δίνεται θ δυνατότθτα να κερδίςετε περιςςότερουσ πελάτεσ, που ςθμαίνει περιςςότερεσ πωλιςεισ, που με τθ ςειρά του ςθμαίνει περιςςότερα κζρδθ. Προςδιορίςτε λοιπόν τθν αγορά ςασ. Ανακαλφψτε καταρχιν τον λόγο που κάποιοσ κα ενδιαφερόταν και κα ικελε να αγοράςει το προϊόν ςασ. Στθν ςυνζχεια προχωριςτε ςτθν τακτικι τθσ ςαλαμοποίθςθσ. Φανταςτείτε τθν αγορά ςασ, ςαν ζνα ςαλάμι. Με τον ίδιο τρόπο που τεμαχίηετε το ςαλάμι ςε φζτεσ, τεμαχίςτε και τθν αγορά ςασ! Το κάκε κομμάτι τθσ αγοράσ που τεμαχίςατε, αναφζρεται ςε κάποια κριτιρια. Τα ςθμαντικότερα είναι: Γεωγραφικά κριτιρια: Το προϊόν ςασ απευκφνεται ςτθν τοπικι, εκνικι ι παγκόςμια αγορά; Δθμογραφικά κριτιρια: το προϊόν ςασ απευκφνετε περιςςότερο ςε άνδρεσ ι γυναίκεσ; ποιασ θλικίασ; ποιασ μόρφωςθσ; ςε Οικογζνειεσ ι εργζνθδεσ; τι φψουσ ειςοδιματοσ; που εργάηονται; όταν απευκφνεςτε ςε επιχειριςεισ, τα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά περιλαμβάνουν παράγοντεσ όπωσ μζγεκοσ πελατολογίου, αρικμό εργαηομζνων, είδοσ προϊόντων και ετιςια ζςοδα. Ψυχογραφικά κριτιρια: Εδϊ θ τμθματοποίθςθ γίνεται λαμβάνοντασ υπόψθ τον τρόπο ηωισ (lifestyle) των πελατϊν μασ (κοινωνικοί, αναηθτοφν prestige, κφροσ, κλπ.), τθν κοινωνικι τάξθ που ανικουν, τισ αντιλιψεισ τουσ, τισ πολιτικζσ τουσ προτιμιςεισ, τισ δραςτθριότθτεσ και τα ενδιαφζροντα τουσ. Κριτιρια υμπεριφοράσ: οι πελάτεσ ςασ με ποιον τρόπο πλθρϊνουν; μετρθτά, με επιταγζσ ι με δόςεισ; ποια είναι θ ςυχνότθτα χριςθσ; ςε τι ποςότθτεσ αγοράηουν; Θα πρζπει να κυμάςτε ότι θ επιτυχία ςε μια επιχείρθςθ εξαρτάται από τον βακμό που καλφπτει τισ ανάγκεσ των πελατϊν τθσ, λφνει τα προβλιματα τουσ, και ικανοποιεί τα κζλω τουσ. Εάν δεν γνωρίηετε ποιοι είναι οι πελάτεσ ςασ, δεν κα μπορζςετε να καλφψετε με επιτυχία τισ ανάγκεσ και τισ επικυμίεσ τουσ. Προςδιορίςτε λοιπόν την αγορά ςασ Τμθματοποιιςτε τθν ςε μικρότερα κομμάτια ϊςτε να τθν ελζγχετε καλφτερα. Κατευκφνετε ςτοχευμζνα το μάρκετινγκ και τθν διαφιμιςθ ςτα ξεχωριςτά τμιματα τθσ αγοράσ, προςφζροντασ το ανάλογο προϊόν ι υπθρεςία. Ζτςι κα ζχετε τθν δυνατότθτα να μεγαλϊςετε το μερίδιο αγοράσ και κατά ςυνζπεια τισ πωλιςεισ ςασ. Δοκιμάςτε το! ΒΑΣΙΛΘΣ Δ. ΡΑΡΡΑΣ

13 10 απαραίτητα ςτοιχεία που πρέπει να έχει κάθε Στρατηγική Μάρκετινγκ Τα παρακάτω ςθμεία που κα δοφμε δεν είναι κακόλου κεωρθτικά! Είναι πραγματικά και πρακτικά. Δεν κα τα βρείτε εφκολα ςτα βιβλία μάρκετινγκ που διδάςκονται ςτα πανεπιςτιμια και τισ ςχολζσ. Βαςίηονται ςτισ αρχζσ του Guerilla Marketing (αντάρτικο μάρκετινγκ) που πρϊτοσ ανζπτυξε ο Jay Conrand Levinson με τεράςτια επιτυχία τθν δεκαετία του 80 ζωσ και ςιμερα. Ραρακάτω αναπτφςςουμε 10 από τα ςθμαντικότερα ςθμεία του Guerilla Marketing, τα οποία προςωπικά κεωρϊ τουσ κεμζλιουσ λίκουσ του Μάρκετινγκ. Είναι πράγματα τα οποία όλοι κα πρζπει να γνωρίςετε και να αναπτφξετε ςταδιακά ςτθν επιχείρθςθ ςασ. 1. ΔΕΜΕΤΗ: Ρρζπει να γνωρίηετε πωσ ζνα μζτριο πρόγραμμα μάρκετινγκ ςτο οποίο όμωσ κα δείξετε αφοςίωςθ και δζςμευςθ για να το υλοποιιςετε, κα αποδειχκεί πολφ καλφτερο και περιςςότερο επικερδζσ από ζνα άλλο εξαιρετικό πρόγραμμα μάρκετινγκ χωρίσ δζςμευςθ! Το ςυςτατικό τθσ επιτυχίασ είναι θ δζςμευςθ! Μθν ξεκινάτε πράγματα τα οποία κα αφιςετε ςτθν μζςθ. Ξεκινιςτε κάτι και ολοκλθρϊςτε το. Δεςμευτείτε ότι κα το κάνετε! 2. ΕΠΕΝΔΤΗ: Το μάρκετινγκ δεν είναι ζξοδο αλλά επζνδυςθ! Και ζτςι κα πρζπει να το βλζπετε. Ζχετε το μζςο για να κερδίηετε χριματα (τθν επιχείρθςθ ςασ) και επενδφοντασ χριματα ςτο μάρκετινγκ, κα μπορείτε να κερδίςετε ακόμα περιςςότερα (εάν το κάνετε ςωςτά βζβαια). Επενδφοντασ ςτο μάρκετινγκ, κα κερδίςετε περιςςότερουσ πελάτεσ και κα αυξιςτε τισ πωλιςεισ ςασ. Κςωσ είναι θ καλφτερθ επζνδυςθ ςτθν αγορά που μπορείτε να κάνετε αυτι τθν ςτιγμι. Σκεφτείτε το! 3. ΤΝΕΠΕΙΑ: Θα πρζπει να γνωρίηετε ότι παίρνει αρκετό χρόνο ςτουσ πικανοφσ πελάτεσ ςασ και ςτθν αγορά που απευκφνεςτε ϊςτε να ςασ μάκουν και να ςασ εμπιςτευκοφν. Εάν αλλάηετε ςυνεχϊσ ςτοιχεία του μάρκετινγκ, όπωσ τθν ταυτότθτα ςασ, το προφίλ, το logo ςασ, το positioning, κλπ, τότε είναι δφςκολο θ αγορά να ςασ εμπιςτευκεί. Πςοι από εςάσ κοιτάτε το logo ςασ και αιςκάνεςτε ότι ΒΑΣΙΛΘΣ Δ. ΡΑΡΡΑΣ

14 πρζπει πλζον να το αλλάξετε γιατί το ζχετε ιδθ αρκετό καιρό και το βαρεκικατε, ςκεφτείτε το ξανά. Στο ςθμείο εκείνο είναι που θ αγορά πλζον το αναγνωρίηει, και αναγνωρίηει τθν επιχείρθςθ ςασ και τθν ταυτότθτα πίςω από το Logo. Ρρζπει να δείξετε μια ςυνζπεια. Θ αυτοςυγκράτθςθ κα πρζπει να είναι ςφμμαχοσ ςασ. Θ επανάλθψθ είναι ζνασ άλλοσ. 4. ΕΜΠΙΣΟΤΝΗ: Σε μια μεγάλθ ζρευνα που πραγματοποιικθκε με τθν ςυμμετοχι δεκάδων πανεπιςτθμίων ςε ολόκλθρθ τθν Αμερικι, για να κακοριςτεί το γιατί οι άνκρωποι αγοράηουν, θ τιμι ιρκε πζμπτθ, θ ποικιλία τζταρτθ, θ εξυπθρζτθςθ τρίτθ, θ ποιότθτα δεφτερθ και ςτθν πρϊτθ κζςθ οι άνκρωποι απάντθςαν ότι είναι πελάτεσ ςε επιχειριςεισ ςτισ οποίεσ ζχουν εμπιςτοςφνθ! Δεν χρειάηεται να ποφμε κάτι περιςςότερο! 5. ΤΠΟΜΟΝΗ: Το ςθμείο αυτό κεωρϊ είναι από τα ςθμαντικότερα! Εάν δεν είςαςτε υπομονετικοί κα είναι δφςκολο να δείξετε δζςμευςθ και αφοςίωςθ ςε ότι αφορά το Μάρκετινγκ. Θα δυςκολευτείτε να δείτε ωσ επζνδυςθ (γιατί όπωσ οι περιςςότεροι κζλουμε άμεςα αποτελζςματα), κα καταλιξετε να μθν είςαςτε ςυνεπείσ με αυτά που πρζπει να κάνετε, και δεν κα μπορζςετε να πείςετε τθν αγορά να ςασ εμπιςτευκεί! Και εκεί ςυνικωσ είναι που χάνεται το παιχνίδι. Θ υπομονι είναι μια μεγάλθ αρετι και ςτθν επιτυχία του μάρκετινγκ είναι απαραίτθτο ςυςτατικό! 6. ΠΟΙΚΙΛΙΑ: Ρρζπει να δείτε το μάρκετινγκ ωσ μια μεγάλθ ποικιλία όπλων. Τα όπλα αυτά είναι οι διάφορεσ τακτικζσ και μζςα που κα χρθςιμοποιιςετε για να αυξιςετε τισ πωλιςεισ ςασ. Πταν χρθςιμοποιιςετε μεμονωμζνα όπλα (πχ. μια διαφιμιςθ ςε μια εφθμερίδα θ περιοδικό) δεν κα ζχετε μεγάλθ επιτυχία. Το επιτυχθμζνο μάρκετινγκ δουλεφει ςυνδυαςτικά, όταν χρθςιμοποιείτε ποικιλία όπλων (πχ. διαφιμιςθ ςτον τφπο ςε ςυνδυαςμό με διαφιμιςθ ςτο Internet, με φυλλάδια, με διαφθμίςεισ ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ, κλπ.). Εδϊ είναι που κα πρζπει να γίνει θ ςωςτι επιλογι όπλων αλλά και μζςων, ανάλογα με τθν αγορά ςτόχο. Κάκε ςτόχοσ απαιτεί και το δικό του όπλο! 7. ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΣΗΣΑ: Τα πραγματικά κζρδθ ζρχονται μετά τθν πϊλθςθ, με τθν μορφι των επαναλαμβανόμενων πωλιςεων. Οι περιςςότεροι επαγγελματίεσ πιςτεφουν ότι το μάρκετινγκ τελειϊνει όταν ο πελάτθσ μπει ςτο μαγαηί και κάνουν τθν πϊλθςθ. Πςοι ςκζφτονται ζξυπνα όμωσ ξζρουν ότι το μάρκετινγκ τότε ξεκινάει! 8. ΜΕΣΡΗΗ: Ρρζπει να τεςτάρετε και να μετράτε διαρκϊσ τθν αποτελεςματικότθτα των όπλων ςασ. Μπορείτε κυριολεκτικά να διπλαςιάςετε τα κζρδθ ςασ με το να μετράτε τα αποτελζςματα των ενεργειϊν μάρκετινγκ που κάνετε. Κάποια από τα όπλα ςασ χτυποφν διάνα. Άλλα όμωσ χάνουν τον ςτόχο τουσ. Αν δεν μετριςετε, δεν κα γνωρίηετε ποια είναι ποια! 9. ΟΝ-LINE: Το μάρκετινγκ πλζον κα γίνεται ςε μεγάλο βακμό ςτο διαδίκτυο. Δεν ζχετε καμία δικαιολογία εάν δεν είςαςτε ακόμα on-line. Θα πρζπει να καταλάβετε ότι οι νζεσ γενιζσ και οι μελλοντικοί καταναλωτζσ κα χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο για τισ αγορζσ τουσ ςε κακθμερινι βάςθ. Για να πετφχετε διαδικτυακά, δϊςτε ϊκθςθ ςτθν ιςτοςελίδα ςασ με online και off-line διαφιμιςθ, διαρκι ςυντιρθςθ, φτιάξτε ζνα blog, χρθςιμοποιιςτε τα social networks, φτιάξτε μια ςελίδα ςτο Facebook, ςυμμετζχετε ςε ςυηθτιςεισ, ςτείλτε , θλεκτρονικά Newsletter, ανεβάςτε άρκρα, κάντε follow-up, και γενικά δραςτθριοποιθκείτε. 10. ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ: Σε μια εποχι αςταμάτθτου interruption marketing, το κλειδί για τθν επιτυχία είναι καταρχιν να κερδίςετε τθν ςυγκατάκεςθ των πελατϊν ςασ (είτε είναι on-line είτε off-line) για να παραλαμβάνουν το υλικό μάρκετινγκ τθσ επιχείρθςθσ ςασ. Στθν ςυνζχεια εφαρμόςτε τισ τακτικζσ ςασ μάρκετινγκ μόνο ςε εκείνουσ που ςασ ζχουν δϊςει αυτι τθν ςυγκατάκεςθ. Μθν ςπαταλάτε χριματα και ενζργεια ςε ανκρϊπουσ που δεν ςασ τθν δίνουν. Αυτά ιταν 10 ςθμεία τα οποία κεωροφμε κεμελιϊδθ για τθν εφαρμογι ενόσ αποτελεςματικοφ προγράμματοσ μάρκετινγκ. Μελετιςτε τα ςε μεγαλφτερο βάκοσ και δείτε ποιεσ νζεσ γνϊςεισ μπορείτε να αποκομίςετε ΒΑΣΙΛΘΣ Δ. ΡΑΡΡΑΣ

15 7 απλά βήματα για ένα Marketing Plan Το επιτυχθμζνο Μάρκετινγκ μπορεί μόνο να ξεκινιςει μόλισ ζχετε ζνα Σχζδιο Μάρκετινγκ. Ζνα Σχζδιο Μάρκετινγκ (Marketing Plan) δεν χρειάηεται να είναι 100 ςελίδεσ για να είναι αποτελεςματικό. Ζνα Σχζδιο Μάρκετινγκ μπορεί να είναι από μία ζωσ 10 ςελίδεσ και να είναι εξαιρετικό. Θα ςασ βοθκιςει να προςδιορίςετε που είςαςτε τϊρα που κζλετε να πάτε και πωσ κα πάτε. Θα ςασ βοθκιςει να προςδιορίςετε με ακρίβεια τθν αγορά ςτόχο ςασ, να ανακαλφψετε τα οφζλθ των προϊόντων ςασ και να τα ςυνδζςετε με τισ βακφτερεσ ανάγκεσ τθσ αγοράσ ςασ. Θα ςασ βοθκιςει να τοποκετθκείτε ςτθν αγορά αλλά και να ςκεφτείτε νζουσ, δθμιουργικοφσ τρόπουσ προβολισ και απόκτθςθσ νζων πελατϊν. Μπορεί να ζχετε τα πάντα ςτο μυαλό ςασ, αλλά επειδι είμαςτε άνκρωποι και μποροφμε εφκολα να βγοφμε από τον δρόμο μασ, καλό είναι να αποτυπϊςετε τισ ςκζψεισ ςασ ςτο χαρτί. Μθν αμελιςετε τθν διαδικαςία αυτι! Θυμθκείτε, ζνα χζδιο Μάρκετινγκ πρζπει να είναι απλό ςτθν υλοποίθςθ, διαφορετικά δεν κα υλοποιθκεί κακόλου! Για να ξεκινιςετε, ακολουκιςτε τα επόμενα εφτά βιματα: ΒΗΜΑ 1 Ο ΒΗΜΑ 2 Ο ΒΗΜΑ 3 Ο ΒΗΜΑ 4 Ο ΒΗΜΑ 5 Ο ΒΗΜΑ 6 Ο ΒΗΜΑ 7 Ο Πεξηγξάςηε πνηνο είλαη ν θνπφο ηνπ Μάξθεηηλγθ πνπ ζα εθαξκφζεηε. Ση ζέιεηε λα πεηχρεηε; Πνηεο δξάζεηο ζέιεηε νη πειάηεο ζαο λα αλαιάβνπλ; Πεξηγξάςηε πσο ζα πεηχρεηε ηνλ θνπφ απηφ, εμεγψληαο πνηα είλαη ηα θχξηα νθέιε πνπ παξέρεηε ζηνπο πειάηεο ζαο. Γψζηε απάληεζε ζηελ εξψηεζε: Γηαηί θάπνηνο λα έξζεη θαη λα αγνξάζεη απφ εκέλα; Πεξηγξάςηε ζπγθεθξηκέλα θαη κε ζαθήλεηα ηελ αγνξά ζηφρν ζαο. Πνηνο είλαη ν Ιδαληθφο πειάηεο ζαο; Πεξηγξάςηε πσο βιέπεη ε αγνξά ζαο ηελ επηρείξεζε ζαο. Πσο είλαη ηνπνζεηεκέλε απηή ηελ ζηηγκή θαη πσο ζα ζέιαηε λα ηνπνζεηεζεί απφ εδψ θαη πέξα; Πεξηγξάςηε πνηνπο ηξφπνπο ζα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα ην Μάξθεηηλγθ ηεο επηρείξεζεο ζαο. Σν βήκα απηφ είλαη ην κεγαιχηεξν ζε έθηαζε, αιιά θαη ην πνην δηαζθεδαζηηθφ. Πεξηγξάςηε ηη δηαθεκίζεηο ζα θάλεηε θαη ζε πνηα κέζα, ηη ζα ιέηε ζηα κελχκαηα ζαο, θαη γεληθά φιεο ηηο έμππλεο ηδέεο θαη ηξφπνπο πνπ έρεηε γηα λα πξνσζήζηε ηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζαο. ην βήκα απηφ δψζηε ηελ ηαπηφηεηα ηεο επηρείξεζεο ζαο θαη πεξηγξάςηε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηεο. Γψζηε ηελ θηινζνθία ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία δηέπεη θάζε δξαζηεξηφηεηα ηεο θαη αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ θφζκν. Γηακνξθψζηε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ζαο γηα ην Μάξθεηηλγθ. Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη γηα λα θαζνξίζεηε πφζα λα μνδέςεηε. Γηα αξρή νξίζηε έλα πνζνζηφ επί ηνπ εηήζηνπ ηδίξνπ. πλήζσο 10% είλαη έλα ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ. Γείηε ηη δνπιεχεη θαιχηεξα γηα εζάο θαη πξνρσξήζηε ζε αιιαγέο ΒΑΣΙΛΘΣ Δ. ΡΑΡΡΑΣ

16 Αυξήςτε την αποτελεςματικότητα των Διαφημιςτικών ςασ μηνυμάτων Ηοφμε ςε μια εποχι όπου κανείσ δεν ζχει χρόνο, όλοι είναι πολυάςχολοι, όπου εάν ρωτιςεισ κάποιον τι κάνεισ; Θα ςου απαντιςει ςχεδόν ςίγουρα άςε τρζχω. Τα πάντα κινοφνται με μεγάλθ ταχφτθτα ενϊ όλοι προςπακοφν να προλάβουν κάτι. Ταυτόχρονα παίρνουμε κακθμερινά χιλιάδεσ πλθροφορίεσ, μζςα από το internet, τθν τθλεόραςθ, το ραδιόφωνο, τα περιοδικά, τισ εφθμερίδεσ, ενϊ δεχόμαςτε εκατοντάδεσ διαφθμιςτικά μθνφματα, , τθλεφωνιματα, SMS, νζα, ειδιςεισ, κουτςομπολιά, και μζςα ςε όλα αυτά κα πρζπει να ανεβάςουμε κάποιο post ςτο blog μασ, να κάνουμε tweet, και να απαντιςουμε ςε προςκλιςεισ φιλίασ ςτο Facebook. Ο εγκζφαλοσ μασ αδυνατεί να αφομοιϊςει τον κακθμερινό αυτό ορυμαγδό πλθροφοριϊν. Συνικωσ κρατάμε ότι μασ ζκανε εντφπωςθ, ενϊ απορρίπτουμε ςχεδόν αυτόματα οποιαδιποτε άλλθ πλθροφορία κεωροφμε άχρθςτθ για εμάσ. Ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι ο ανκρϊπινοσ εγκζφαλοσ δεν μπορεί να ςυγκρατιςει πάνω από 7 ομοειδείσ πλθροφορίεσ. Για παράδειγμα, εάν ςασ ρωτοφςα να μου πείτε όλεσ τισ μάρκεσ αυτοκινιτων που γνωρίηετε, κα μου λζγατε πολφ εφκολα τισ πρϊτεσ εφτά, ενϊ μετά κα αρχίηατε να δυςκολεφςτε, παρόλο που ξζρετε ότι ςτθν αγορά υπάρχουν εκατοντάδεσ. Κάντε το ςαν άςκθςθ και δείτε εάν ιςχφει. Ρόςεσ μάρκεσ τςιγάρων μπορείτε εφκολα να ςκεφτείτε; Ρόςα μάρκεσ κινθτϊν και Θ/Υ μπορείτε να κυμθκείτε; Μιπωσ μετά τισ εφτά, ξεκινάνε τα δφςκολα; Σκεφκείτε τϊρα ότι μζςα ςτο περιβάλλον αυτό που βιϊνουν κακθμερινά οι περιςςότεροι άνκρωποι, ζρχεςτε εςείσ και κζλετε να τουσ πουλιςετε το προϊόν ι τθν υπθρεςία ςασ. Ρρζπει να τουσ πείςετε να επιλζξουν το δικό ςασ προϊόν και όχι των ανταγωνιςτϊν ςασ. Θα πρζπει να μπείτε ςτο μυαλό τουσ, και μάλιςτα ςτισ πρϊτεσ κζςεισ. Στόχοσ ςασ πρζπει να είναι, να δουν το προϊόν ςασ ωσ τθν μοναδικι αξιόπιςτθ λφςθ και λογικι επιλογι για να λφςουν το πρόβλθμα τουσ ι να ικανοποιιςουν τισ ανάγκεσ και επικυμίεσ τουσ. Τίποτα λιγότερο! Οι περιςςότεροι όταν διαβάηουν ζνα περιοδικό, μια εφθμερίδα ι απλά ςερφάρουν ςτο internet δεν ζχουν ςτο μυαλό τουσ το προϊόν ςασ. Μθν ζχετε τθν αυταπάτθ ότι κα προςζξουν ςίγουρα τθν διαφιμιςθ ςασ! Δζχονται τόςεσ άλλεσ πλθροφορίεσ και είναι τόςο πολυάςχολοι που δεν ζχουν τον χρόνο να δϊςουν ςθμαςία! Εςείσ ζχετε άμεςο ενδιαφζρον και κα τθν προςζξετε. Δεν ιςχφει το ίδιο όμωσ και με τουσ αναγνϊςτεσ/ ςζρφερ. Θα τθν προςζξουν μόνο εάν τουσ ενδιαφζρει. Εάν τουσ τραβιξει τθν προςοχι και ζχουν κάτι να κερδίςουν. Οπότε κυμθκείτε: Θα τουσ κερδίςετε μόνο εάν αντικαταςτιςετε τθν ςκζψθ που ζχουν εκείνθ τθν ςτιγμι με μια άλλθ πιο ενδιαφζρουςα από αυτι που είχαν ςτο μυαλό τουσ πριν διαβάςουν τθν διαφιμιςθ ςασ (ξαναδιαβάςτε το)! Και πωσ κα το πετφχετε αυτό; Μπορείτε να εμπνευςτείτε διαβάηοντασ παρακάτω ΒΑΣΙΛΘΣ Δ. ΡΑΡΡΑΣ

17 Για ποιούσ λόγουσ αγοράζουν οι άνθρωποι; Μια βαςικι αρχι που κα πρζπει να κυμάςτε είναι ότι οι άνκρωποι δεν αγοράηουν αυτά που χρειάηονται, αγοράηουν αυτά που κζλουν! Ο Geoff Ayling, ςτο εξαιρετικό βιβλίο του Rapid Response Advertising (διαφιμιςθ άμεςθσ ανταπόκριςθσ), ζχει ςυγκεντρϊςει και μασ δίνει 50 λόγουσ για τουσ οποίουσ αγοράηουν οι άνκρωποι. Εμείσ εδϊ κάναμε ζνα φιλτράριςμα και ςασ δίνουμε τουσ 35 πιο ςθμαντικοφσ (κατά τθν γνϊμθ μασ πάντα). Το μυςτικό είναι να ςυνδζςετε τα πλεονεκτιματα του δικοφ ςασ προϊόντοσ με τουσ λόγουσ που κάνουν τουσ ανκρϊπουσ να αγοράηουν. Τα ςχόλια ςτισ παρενκζςεισ είναι δικά μου. Πάμε λοιπόν να δοφμε για ποιουσ λόγουσ οι άνκρωποι αγοράηουν: 1. Για να βγάλουν περιςςότερα λεφτά (αν και δεν μποροφν να αγοράςουν τθν ευτυχία) 2. Για να νοιϊςουν πιο άνετοι (..ακόμα λίγο περιςςότερο) 3. Για να προςελκφςουν το μπράβο (επειδι ςχεδόν όλοι το λατρεφουν) 4. Για να αυξιςουν τθν ψυχαγωγία και διαςκζδαςθ ςτθν ηωι τουσ (επειδι μασ αρζςει να περνάμε καλά) 5. Για να αποφεφγουν τθν κριτικι (τθν οποία κανείσ δεν κζλει και μασ προκαλεί άγχοσ) 6. Για να κάνουν τθν δουλειά τουσ πιο εφκολα (μια ςυνεχισ ανάγκθ για πολλοφσ ανκρϊπουσ) 7. Για να κάνουν τθν δουλειά τουσ πιο γριγορα (επειδι οι άνκρωποι γνωρίηουν ότι ο χρόνοσ είναι ανεκτίμθτοσ) 8. Για να δείχνουν νεότεροι (γιατί οι νζοι είναι ελκυςτικοί και ακόμα ζχουν πζραςθ. Οι κφριοι αγοραςτζσ τζτοιων προϊόντων (π.χ. καλλυντικά) είναι γυναίκεσ. Τελευταία και άντρεσ.) 9. Για να γίνουν πιο αποδοτικοί (επειδι θ αποδοτικότθτα εξοικονομεί χρόνο) 10. Για να αποφφγουν τθν επίπονθ προςπάκεια (επειδι κανζνασ δεν απολαμβάνει να δουλεφει ςκλθρά) 11. Για να προςτατεφςουν τισ ιδιοκτθςίεσ τουσ (επειδι δοφλεψαν ςκλθρά για να τισ αποκτιςουν) ΒΑΣΙΛΘΣ Δ. ΡΑΡΡΑΣ

18 12. Για να αποκτιςουν ςτυλ (επειδι οι άνκρωποι με ςτυλ είναι περιςςότερο ελκυςτικοί. Και ςε όλουσ αρζςει να ςυναναςτρζφονται με ελκυςτικοφσ ανκρϊπουσ) 13. Για να εκφράςουν τθν αγάπθ τουσ (ίςωσ ο πιο ςυχνόσ λόγοσ για να κάνεισ οποιαδιποτε αγορά) 14. Για να οργανωκοφν (επειδι θ τάξθ κάνει τθν ηωι απλοφςτερθ και ευκολότερθ) 15. Για να αιςκάνονται αςφαλείσ (θ αςφάλεια αποτελεί μια βαςικι ανκρϊπινθ ανάγκθ) 16. Για να γίνουν αποδεκτοί (επειδι αυτό ςθμαίνει αςφάλεια. Ο φόβοσ τθσ απόρριψθσ είναι βαςικόσ κινθτιριοσ παράγοντασ των ανκρϊπων) 17. Για να εξοικονομιςουν χρόνο (επειδι γνωρίηουν ότι ο χρόνοσ είναι πιο πολφτιμοσ από τα χριματα. Είναι ηωι!) 18. Για να γίνουν πιο υγιείσ και με καλφτερθ φυςικι κατάςταςθ (επειδι όλοι κζλουν να ηιςουν περιςςότερο, εξάλλου κα δείχνουν περιςςότερο ελκυςτικοί.) 19. Για να προςελκφςουν το αντίκετο φφλο (ο άνκρωποσ μπορεί να κάνει απίςτευτα πράγματα για να ρίξει αυτόν ι αυτιν) 20. Για να προςτατεφςουν τθν οικογζνειά τουσ (μια άλλθ βαςικι ανκρϊπινθ ανάγκθ) 21. Για να προςτατεφςουν τθν φιμθ τουσ (επειδι δοφλεψαν ςκλθρά για να τθν δθμιουργιςουν) 22. Για να αιςκάνονται ανϊτεροι από τουσ άλλουσ (θ ανκρϊπινθ ματαιοδοξία ςτα καλφτερα τθσ) 23. Για να είναι ςτθν μόδα (επειδι ξζρουν ότι οι γφρω τουσ κα το προςζξουν και κα είναι cool) 24. Για να ενκουςιάηονται (επειδι οι άνκρωποι χρειάηονται τον ενκουςιαςμό ςε μια ανιαρι ηωι. Για παράδειγμα, τα x-treme sports, bungee-jumping, κλπ.) 25. Για να επικοινωνοφν καλφτερα (επειδι κζλουν να γίνονται κατανοθτοί από τουσ άλλουσ) 26. Για να ικανοποιιςουν μια παρόρμθςθ (ζνασ βαςικόσ λόγοσ πίςω από ζναν μεγάλο αρικμό αγορϊν) 27. Για να εξοικονομιςουν χριματα (ο πιο ςθμαντικόσ λόγοσ για ζνα μεγάλο κομμάτι του πλθκυςμοφ) 28. Για να είναι πιο κακαροί (επειδι θ ακακαρςία ςυχνά πθγαίνει με τθν αςκζνεια και τθν απόρριψθ) 29. Για να γίνουν δθμοφιλείσ (επειδι κατά βάκοσ μασ αρζςει να αςχολοφνται όλοι με εμάσ) 30. Για να ικανοποιιςουν μια περιζργεια (μπορεί να ςκότωςε τθν γάτα αλλά παρακινεί τθν πϊλθςθ) 31. Για να ικανοποιιςουν τθν όρεξι τουσ (γιατί θ πείνα δεν είναι καλό πράγμα) 32. Για να αποβάλλουν το άγχοσ του ςφγχρονου τρόπου ηωισ (..δεν χρειάηεται να το εξθγιςουμε. Το άγχοσ κα μασ φάει!) 33. Για να είναι ενθμερωμζνοι (γιατί δεν είναι διαςκεδαςτικό να κεωρείςαι αδαισ. Όλοι να το ξζρουν εκτόσ από εςζνα;) 34. Για να κάνουν το hobby τουσ (επειδι όλο δουλειά και κακόλου διαςκζδαςθ, δεν κάνει καλό) 35. Για να αφιςουν μια κλθρονομιά (επειδι αυτόσ είναι ζνασ καλόσ τρόποσ να ηιςεισ για πάντα) Σίγουρα οι λόγοι είναι πολλοί περιςςότεροι, όμωσ διαβάηοντασ αυτοφσ τουσ 35 κα πάρετε ςίγουρα ζμπνευςθ για να ςυνδζςετε τα πλεονεκτιματα του δικοφ ςασ προϊόντοσ με τισ προςωπικζσ (και υποςυνείδθτεσ) επικυμίεσ των πελατϊν ςασ. Με τον τρόπο αυτό κα βελτιϊςετε ςθμαντικά και τα διαφθμιςτικά ςασ μθνφματα. Θ διαδικαςία είναι διαςκεδαςτικι. Δοκιμάςτε το! ΒΑΣΙΛΘΣ Δ. ΡΑΡΡΑΣ

19 Δέκα ιδέεσ για καλύτερο Μάρκετινγκ Έξεπλεο δείρλνπλ φηη θνζηίδεη 5 έσο 6 θνξέο πην αθξηβά ζε κηα επηρείξεζε λα θέξεη έλαλ λέν πειάηε, 1 απφ ην λα θάλεη έλαλ ήδε ππάξρσλ λα αγνξάζεη μαλά. Θα πξέπεη λα γλσξίδεηε φηη ε θαιχηεξε πεγή Πνπιήζηε μαλά ζε ππάξρνληεο πειάηεο ππνςήθησλ Πειαηψλ είλαη ην ππάξρσλ Πειαηνιφγην ζαο. Οθηψ ζηνπο δέθα, ζα πξνηηκήζνπλ μαλά ηελ ίδηα επηρείξεζε εάλ κείλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην Πξντφλ θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο Πνπιήζηε ηα νθέιε ηνπ πξντφληνο ζαο θαη φρη ηα Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Παξαθηλήζηε ηνπο πειάηεο ζαο λα θάλνπλ θάηη, δξαζηεξηνπνηήζηε ηνπο Δπηθνηλσλήζηε μεθάζαξα κε ηνπο πειάηεο ζαο Βάιηε ηηο Γεκφζηεο ρέζεηο ζην θαζεκεξηλφ ζαο πξφγξακκα Θα πξέπεη λα ζπκάζηε πσο νη άλζξσπνη αγνξάδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ πξντφλησλ θαη φρη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Οη άλζξσπνη δελ αγνξάδνπλ απηνθίλεηα, αιιά αγνξάδνπλ ηαρχηεηα, status, ζηπι, απφδνζε, ή αζθάιεηα. Γελ αγνξάδνπλ ζακπνπάλ, αιιά αγνξάδνπλ φκνξθα θαη θαζαξά καιιηά. Αλαθαιχςηε ην ζεκαληηθφηεξν φθεινο πνπ πξνζθέξεη ην πξντφλ ζαο θαη δείμηε ην ζηελ αγνξά ζαο. Οη δηαθεκίζεηο ζαο ζα πξέπεη λα είλαη ελεξγεηηθέο θαη φρη παζεηηθέο. Πείηε ηνπο λα επηζθεθζνχλ ην θαηάζηεκα ζαο, παξαθηλήζηε ηνπο λα ζαο θάλνπλ έλα ηειεθψλεκα, λα ζαο ζηείινπλ δεηψληαο πιεξνθνξίεο, λα επηζθεθζνχλ ην web site ζαο, λα πεξάζνπλ γηα λα δνπλ απφ θνληά ηελ δνπιεηά θαη ηα πξντφληα ζαο. Γηα λα θάλεηε ην κάξθεηηλγθ λα δνπιέςεη ζεηηθά γηα ηελ επηρείξεζε ζαο, πξέπεη λα πείηε ζηνπο πειάηεο ζαο αθξηβψο ηη ζέιεηε λα θάλνπλ. Δζείο κπνξεί λα μέξεηε γηα ηη πξάγκα κηιάηε, αιιά νη πειάηεο ζαο μέξνπλ; Θα πξέπεη λα θαηαλνήζεηε πσο νη άλζξσπνη δελ ζθέθηνληαη ζπλερψο ηελ επηρείξεζε ή ην πξντφλ ζαο θαη φηη ζα δψζνπλ κφλν ηελ κηζή πξνζνρή ηνπο ζηελ δηαθήκηζή ζαο αθφκα θαη φηαλ ηελ πξνζέμνπλ! Θα πξέπεη λα δείηε ηελ δηαθήκηζή ζαο απ έμσ ζαλ λα ήζαζηαλ πειάηεο. Πξέπεη λα ζηγνπξεπηείηε πσο φζνη δηαβάδνπλ, αθνχλ ή βιέπνπλ ηε δηαθήκηζε, θαηαιαβαίλνπλ πιήξσο ην θχξην κήλπκα πνπ ζέιεη λα πεξάζεη. Κνηλσληθνπνηεζείηε πεξηζζφηεξν θαη γλσξίζηε λένπο αλζξψπνπο (πεγαίλεηε γπκλαζηήξην, γξαθηείηε ζε έλαλ ζχιινγν, ή ζπκκεηέρεηε ζε εζεινληηθέο εθδειψζεηο). Μελ μερλάηε φηη νη πειάηεο πνπ έρνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αγνξάζνπλ απφ εζάο, είλαη απηνί πνπ ζαο γλσξίδνπλ θαη μέξνπλ ηελ δνπιεηά ζαο ΒΑΣΙΛΘΣ Δ. ΡΑΡΡΑΣ

20 Γείμηε πξνο ηα έμσ ηνλ επαγγεικαηηζκφ ζαο κε ζηπι Δίλαη θαηξφο λα θηηάμεηε ην δηθφ ζαο Web-Site Μελ είζαζηε θάπνηνο πνπ πξνζπαζεί λα πνπιήζεη θάηη ηακαηήζηε λα κηιάηε θαη αθνχζηε ηνλ πειάηε ζαο Αθηεξψζηε θαζεκεξηλά ρξφλν ζην Μάξθεηηλγθ Γελ αξθεί λα είζαζηε επαγγεικαηίεο, πξέπεη λα ην δείμεηε θηφιαο. Ξεθηλήζηε κε ην ινγφηππν ζαο, Σηο επαγγεικαηηθέο ζαο θάξηεο, επηζηνιφραξηα θαη θαθέινπο. Μηα νινθιεξσκέλε εηαηξηθή ηαπηφηεηα θάλεη ηελ επηρείξεζε ζαο λα δείρλεη κεγαιχηεξε θαη εζάο πεξηζζφηεξν επαγγεικαηίεο. Γελ έρεηε θακία δηθαηνινγία γηα ην web-site πνπ δελ έρεηε, φπνηα δνπιεηά θαη αλ θάλεηε! Πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ ηνπ πιεζπζκνχ επηζθέπηνληαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα ην δηαδίθηπν. Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην επίζεο αλεβαίλεη ζπλερψο αθφκα θαη ζηελ ρψξα καο. Η on-line παξνπζία ζαο ζεσξείηαη πιένλ επηηαθηηθή. Δπίζεο κελ παξαιείςεηε ηελ παξνπζία ζαο ζην Facebook θαη ηα ππφινηπα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Βγάιηε απηή ηελ λννηξνπία. Πξνζπαζήζηε λα γίλεηε ζχκβνπινο πξνο ηνλ πειάηε ζαο. Κάπνηνο πνπ κπνξεί λα δεη ην πξφβιεκα ηνπ θαη κπνξεί λα πξνηείλεη αμηφπηζηεο ιχζεηο. Όηαλ ν Πειάηεο ζάο αληηκεησπίδεη σο ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ζχκβνπιν, νη πηζαλφηεηεο πψιεζεο απμάλνληαη ζεκαληηθά. Δάλ δελ ζηακαηήζηε λα κηιάηε, πσο ζα μέξεηε ηη έρεη ζην κπαιφ ηνπ θαη ηη ζέιεη λα θάλεη; Αθνχζηε πξνζεθηηθά θαη θεξζείηε επγεληθά. Αθφκα θαη αλ δηαθσλείηε αθήζηε ηνλ λα ζαο πεη απηά πνπ έρεη ζην κπαιφ ηνπ. Δθαξκφζηε ηνλ θαλφλα, αθνχκε δπν θνξέο κηιάκε κηα. Δμάιινπ ν Θεφο καο έδσζε δπν αθηηά θαη έλα ζηφκα! Δίλαη απαξαίηεην λα αθηεξψλεηε θαζεκεξηλά ιίγν απφ ην ρξφλν ζαο ζην κάξθεηηλγθ. Μπνξεί λα ζαο θαίλεηαη δχζθνιν θαη φηη δελ έρεηε αξθεηφ ρξφλν, αιιά εάλ ζέιεηε λα μερσξίζεηε απφ ηνπο ππφινηπνπο ζα πξέπεη λα ην θάλεηε! 30 ιεπηά ηελ εκέξα δελ είλαη θάηη ηξνκεξφ, Δμάιινπ κπνξεί λα απνηειέζεη κηα αξθεηά δηαζθεδαζηηθή δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα ζαο ραιαξψζεη απφ ην ζηξεο ηεο δνπιεηάο! Θα πξέπεη λα δείμεηε ζπλέπεηα ζην βήκα απηφ. Σν κάξθεηηλγθ γηα λα ζαο απνδψζεη ζα πξέπεη λα αζρνιεζείηε καδί ηνπ! ΒΑΣΙΛΘΣ Δ. ΡΑΡΡΑΣ

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ 2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING PLAN 1. EXECUTIVE SUMMARY.2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ..2 3. ΕΙΑΓΩΓΗ 2

MARKETING PLAN 1. EXECUTIVE SUMMARY.2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ..2 3. ΕΙΑΓΩΓΗ 2 MARKETING PLAN 1. EXECUTIVE SUMMARY.2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ..2 3. ΕΙΑΓΩΓΗ 2 4. ΑΝΑΛΤΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ.2 4.1. ΑΝΑΛΤΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ.3 4.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 3 4.3. ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ..4 4.4. ΕΣΑΙΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0825 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης ΠΡΟΟΧΘ! ΑΤΣΟ Ο ΟΔΘΓΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΑΛΛΑ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΤΚΟΛΑ Ε ΠΑΛΙΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙ ΩΦΕΛΘΕΙ... Μια προςφορά του http://nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Γιάννθσ Κοφνουπασ Pharma Point 13 Οκτωβρίου 2012 Εδϊ ο κόςμοσ χάνεται Μήπσο είλαη πνιπηέιεηα ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο λα κηιάκε γηα πσιήζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0822 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IMC (Key Stage II) 9 Μαρτίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ Λύςεισ : Πρόβλημα 1 (α) Να βρείτε τθν τιμι του για να ιςχφει θ πιο κάτω ςχζςθ: (β) Ο Ανδρζασ τελειϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των γονιϊν μου και τθσ εποχισ εκείνθσ, που ζλεγαν ότι πρζπει κάποιοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΟΓΚΑ Atma Darshan Yoga Centre

ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΟΓΚΑ Atma Darshan Yoga Centre ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΟΓΚΑ Atma Darshan Yoga Centre ΑΓΑΠΗΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ Καλωςορίςατε ςτο ΔΕΛΣΙΟ του Atma Darshan Yoga Centre Κακϊσ πλθςιάηει το τζλοσ τθσ φετινισ περιόδου και λίγο πριν ο κακζνασ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Δημιοσργία μιας δική ζας ζελίδας ζηο διαδίκησο ή ζηα κοινωνικά δίκησα,ζτεδιαζμός και σλοποίηζη καμπάνιας για ηην προβολή ηης και ηην προζέλκσζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιςτικι είναι ο κλάδοσ των μακθματικϊν που αςχολείται με τθ ςυλλογι, τθν οργάνωςθ, τθν παρουςίαςθ και τθν ανάλυςθ αρικμθτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και 6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και προωκείται από τθ βιομθχανία fitness ςιμερα Αλλά ζχετε ποτζ αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com Η επιχείρηςη και η ιδζα Η Μαρία Γκαμπριζλ ξεκίνθςε τθ δικι τθσ επιχείρθςθ το 2003. Παρόλο που εκείνθ τθ ςτιγμι είχε μια ςτακερι δουλειά ςε μια πολυεκνικι εταιρεία τθλεπικοινωνιϊν, ζνιωςε τθν ανάγκθ να

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ξθμζρωνε μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ και κανείσ δεν περίμενε να εξελιχκεί διαφορετικι. Τα ηϊα και οι άνκρωποι ςτο περιβάλλον του κάςτρου και τθσ λίμνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα. Your ride. Our passion.

Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα. Your ride. Our passion. Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα Ζλα ςτο πιο εξειδικευμζνο δίκτυο ποδθλατικϊν καταςτθμάτων με προϊόντα αιχμισ με το πιο ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ςυνεργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ του Forex για νζουσ επενδυτζσ

Οδθγόσ του Forex για νζουσ επενδυτζσ Οδθγόσ του Forex για νζουσ επενδυτζσ Ρίνακασ περιεχομζνων Τι είναι το Forex; Και γιατί να επενδφςουμε ςε αυτό;...1 Γιατί να Επενδφςετε ςτθν Αγορά του Forex;...6 Δοκιμάηοντασ τισ Ιδζεσ ςασ Στθν Ρράξθ. 8

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Πληθυςμόσ : Η εξζλιξη τησ νόςου από υγιζσ άτομα ςε άτομα με βαθμό ςοβαρότητασ τησ νόςου που είναι μεταβαλλόμενοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροβλιματα, Συνκικεσ διαβίωςθσ & Αξιολόγθςθ Δθμοτικοφ Ζργου ςτο Διμο Ακθναίων. Απρίλιοσ 2008. PI0819 / Διάγραμμα 1

Ρροβλιματα, Συνκικεσ διαβίωςθσ & Αξιολόγθςθ Δθμοτικοφ Ζργου ςτο Διμο Ακθναίων. Απρίλιοσ 2008. PI0819 / Διάγραμμα 1 Ρροβλιματα, Συνκικεσ διαβίωςθσ & Αξιολόγθςθ Δθμοτικοφ Ζργου ςτο Διμο Ακθναίων Απρίλιοσ 2008 PI0819 / Διάγραμμα 1 Θ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΘ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΘ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ Ομοφοβία και Τραύμα του Νίκου Βλαχάκθ Η Αλεξάνδρα Βαςιλείου είναι ψυχοκεραπεφτρια και ιδρυτικό μζλοσ του processwork.gr. Τθ γνωρίηω εδϊ και χρόνια, είχα τθ χαρά να ςυνεργαςτϊ μαηί τθσ και πάντοτε παρακολουκϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα