ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε."

Transcript

1 ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2006

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Λογιστικός - Οικονομικός Έλεγχος Φορολογικός Έλεγχος ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Γενικές Πληροφορίες Σύντομο Ιστορικό Αντικείμενο Εργασιών Άδειες Λειτουργίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Μετοχικό Κεφάλαιο Μέτοχοι Δικαιώματα Μετόχων Διεύθυνση της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός της 31 Δεκεμβρίου Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων (Για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005) Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (για την Χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005) Κατάσταση Ταμειακών Ροών Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης που Έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Πληροφορίες για την εταιρία Γενικές Πληροφορίες Φύση Δραστηριοτήτων Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων Συμμόρφωση με τα IFRS Διορθώσεις σε σχέση με τις δημοσιοποιηθείσες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις Βασικές λογιστικές αρχές Ενσώματες ακινητοποιήσεις Άυλα στοιχεία ενεργητικού

3 Απομείωση Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού Χρηματοοικονομικά μέσα Αποθέματα Εμπορικές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων Μετατροπή ξένου συναλλάγματος Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις Αναγνώριση εσόδων Επιχορηγήσεις Μισθώσεις Πληροφόρηση κατά τομέα Χρηματοπιστωτικά Μέσα Κόστος Δανεισμού Νέα λογιστικά πρότυπα και ερμηνείες της ΔΕΕΧΠ Διαχείριση Κινδύνων Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Πληροφορίες κατά τομέα Επιχειρηματικοί τομείς Ενσώματες ακινητοποιήσεις Άυλα στοιχεία ενεργητικού Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση και υποχρέωση Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Αποθέματα Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις και Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αποτιμημένα στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό Κεφάλαιο Λοιπά Αποθεματικά Υπόλοιπο Κερδών εις νέο Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Δανειακές υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Κύκλος Εργασιών Ανάλυση Εξόδων ανά κατηγορία Λοιπά έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης Χρηματοοικονομικά Έσοδα και Έξοδα Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα Φόρος εισοδήματος Κέρδη ανά μετοχή Ανάλυση προσαρμογών πρώτης εφαρμογής ΔΠΧΠ

4 Σημειώσεις επί των προσαρμογών Αναμόρφωση δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις Ενδεχόμενες Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις Διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις Η εταιρία σαν μισθωτής Δεσμεύσεις για επενδυτικά προγράμματα Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ έως ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

5 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 6019/06/Β/86/150 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1/1/2005 ΕΩΣ 31/12/2005 (δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190,άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ) Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Α.Ε. Καζίνο Πόρτο Καρράς. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πλήρες Όνομα: Έδρα: Κύρια Δραστηριότητα: Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών: Εποπτεύουσα Αρχή: ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. Σολωμού 24 - Τ.Κ Άλιμος Καζίνο Ξενοδοχειακή - Τουριστική 6019/06/Β/86/150 Υπουργείο Ανάπτυξης Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Κων/νος Στέγγος του Ανδρέα, Πρόεδρος Γεώργιος Στέγγος του Κων/νου, Αντιπρόεδρος Βασίλειος Βασιλάκης του Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος Μαρία Σβώλη του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος Αθανάσιος Κλαπαδάκης του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Αλέξανδρος Παπαϊωάννου του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Ημερομηνία Λήξεως της Τρέχουσας Χρήσης: 31/12/2005 Διάρκεια Χρήσεως: Τύπος των Οικονομικών Καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές: Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 12μηνη Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Ernst & Young Νικόλαος Μουστάκης 20/03/2006 Πιστοποιητικό Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: Με σύμφωνη γνώμη-έμφαση για ανέλεγκτη φορολογικά χρήση και για διόρθωση ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Διεύθυνση Διαδικτύου όπου έχουν καταχωρηθεί οι Οικονομικές Καταστάσεις:

6 1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων Αποθέματα Απαιτήσεις από πελάτες Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Οφειλές προς προμηθευτές Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος 78 Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά στοιχεία Καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρείας Σύνολο Καθαρής Θέσης ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

7 1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 Σύνολο κύκλου εργασιών Κόστος πωλήσεων Μικτά κέρδη /ζημίες Άλλα έσοδα/(έξοδα) εκμετάλλευσης Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Κέρδη / Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων Αποσβέσεις Κέρδη /Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων Άλλα Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα Έσοδα/(έξοδα) χρηματοοικονομικής λειτουργίας Κέρδη /ζημίες προ φόρων Μείον φόροι Κέρδη /ζημίες μετά από φόρους σύνολο Κατανεμημένα σε: Μετόχους: Κέρδη /Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε λεπτά /μετοχή) 0,03 3,03-7 -

8 1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) Κέρδη περιόδου προ φόρων Πλέον/ μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις Προβλέψεις Συναλλαγματικές διαφορές Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες Αύξηση/(μείωση) αποθεμάτων Αύξηση/(μείωση) απαιτήσεων Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) Μείον Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα - - Καταβεβλημένοι φόροι Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων Αγορές ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων Τόκοι που εισπράχθηκαν 2 1 Μερίσματα εισπραχθέντα 0 6 Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις Μερίσματα πληρωθέντα Σύνολο εισροών / εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

9 1.5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως ( και αντίστοιχα) Κέρδη / ζημίες της χρήσεως μετά από φόρους Αύξηση / μείωση μετοχικού κεφαλαίου Διανεμηθέντα μερίσματα 0 0 Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή αξία 0 0 Αγορές /πωλήσεις ιδίων μετοχών 0 0 Καθαρή θέση λήξης χρήσεως 31/ και 31/12/2004 αντίστοιχα ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α) Ανέλεγκτες Φορολογικά χρήσεις Η εταιρεία έχει ελεγχθεί μέχρι και την χρήση Β) Εταιρικά γεγονότα Οριστικοποίηση εκτίμησης της ωφέλιμης ζωής των μηχανημάτων Καζίνο (επίδραση στις ήδη δημοσιευθείσες οικονομικές. καταστάσεις ως 2.2 σημειώσεων στις γνωστοποιήσεις της εταιρείας) Γ) Ενοποίηση οικονομικών καταστάσεων Ενοποιείται στην Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε. διότι μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εντός του 2005 κατέχει μετοχές σε ποσοστό 49,77% και έχει τον έλεγχο του Δ.Σ. Δ) Εμπράγματα βάρη Επί των παγίων της εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. Ε) Απασχολούμενο προσωπικό 345 άτομα στις ΣΤ) Ενδοεταιρικές συναλλαγές Πωλήσεις χιλ. ευρώ Αγορές-Υπηρεσίες χιλ. ευρώ Απαιτήσεις χιλ. ευρώ Υποχρεώσεις χιλ. ευρώ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΓΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α.Δ.Τ. Λ Α.Δ.Τ. Μ Α.Δ.Τ. Σ Α.Δ.Τ. Χ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΕΩΣ

10 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στο παρόν Ετήσιο Δελτίο περιέχονται πληροφορίες και οικονομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκτίμηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης, των αποτελεσμάτων και των προοπτικών της εταιρίας ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. από τους επενδυτές και τους συμβούλους επί των επενδύσεών τους. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου Δελτίου έγινε σύμφωνα με την Απόφαση 7/372/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία τροποποιεί την Απόφαση 5/204/ Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούν να απευθύνονται Κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, στα γραφεία της Εταιρίας Σολωμού 20-24, Άλιμος Αττικής, τηλ , υπεύθυνοι: Κος. Γεώργιος Χατζής Διευθυντής Χρηματοοικονομικού και Χρηματιστηριακών Θεμάτων. Κα. Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου, Προϊσταμένη Λογιστηρίου Στην εταιρική ιστοσελίδα όπου και βρίσκεται αναρτημένο το Ετήσιο Δελτίο, οι ενδιάμεσες και ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι ανακοινώσεις και δελτία τύπου της εταιρίας 2.1. Λογιστικός - Οικονομικός Έλεγχος Η Εταιρία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Τον έλεγχο των εταιρικών χρήσεων, 2004 και 2005 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Νικόλαος Μουστάκης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13971) της εταιρίας ERNST & YOUNG Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. Το πιστοποιητικό ελέγχου, παρατίθεται στην Ενότητα 7 του παρόντος Ετήσιου Δελτίου Φορολογικός Έλεγχος Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2004, τα δε οικονομικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά ειλικρινή και ακριβή (βλ. σημείωση επί των οικονομικών καταστάσεων)

11 3. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Οι μετοχές της Εταιρίας εισήχθησαν στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 2/1/1928. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε στη συνεδρίασή του στις 10 Αυγούστου 1999 την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας «ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING A.E.M.E.T.» και πρώην «ΑΛΚΑΡ Α.Ε.M.E.T.») μέχρι την πλήρη έναρξη των δραστηριοτήτων της λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν παρουσίαζε ουσιαστική παραγωγική δραστηριότητα. Η εταιρία ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ η οποία τον Απρίλιο του 2004 προέβη στη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρίας «ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» βρίσκεται σε διαδικασία άρσης της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της

12 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 4.1. Γενικές Πληροφορίες Η εταιρία «ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Ανώνυμος Εταιρία» (πρώην «ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING Α.Ε.Μ.Ε.Τ.» και πρώην «ΑΛΚΑΡ Α.Ε.Μ.Ε.Ε.Τ») ιδρύθηκε το 1926 ως Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικοί Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Α.Ε.». (αρ. ΦΕΚ 114/ ). Η διάρκεια της Εταιρίας έχει οριστεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου Η έδρα της βρίσκεται στον δήμο Αλίμου του νομού Αττικής. Τα γραφεία της Εταιρίας βρίσκονται στον Άλιμο, οδός Σολωμού αρ. 24. Η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Δ/νσης Α.Ε. και Πίστεως Εσωτ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, με αριθμό 6019/06/Β/86/150. Ο σκοπός της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της είναι: α. Η εκμετάλλευση γενικά κάθε μέσου μεταφοράς, η ίδρυση και εκμετάλλευση σταθμών αυτοκινήτων, ξενοδοχείων, λουτρών και ψυχαγωγικών κέντρων, η ίδρυση άλλων εταιριών, η συμμετοχή σε ιδρυθησόμενες ή υφιστάμενες εταιρίες και η απόκτηση κάθε είδους χρεογράφων. β. Η παραγωγή, διάθεση και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας από ήπιες και ανανεώσιμες πηγές, καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ή άλλης μορφής ενέργειας από την εκμετάλλευση ήπιων και ανανεώσιμων πηγών. γ. Η άσκηση κτηματικών, ως και ξενοδοχειακών-τουριστικών επιχειρήσεων, ειδικότερα δε η αγορά, ανέγερση, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση και εκμετάλλευση ακινήτων, ξενοδοχείων, τουριστικών εγκαταστάσεων και κέντρων παραθερισμού, τουριστικών πλοίων και λοιπών εν γένει τουριστικών μέσων μεταφοράς προσώπων, καθώς και η άσκηση δραστηριοτήτων αναφορικά με την ίδρυση, λειτουργία, έλεγχο, διαχείριση και εκμετάλλευση Καζίνο. Σημειώνεται ότι η παράγραφος γ. του Καταστατικού Σκοπού της Εταιρίας προσετέθη σύμφωνα με Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 1/8/2003. Προηγούμενη τροποποίηση του σκοπού της Εταιρίας είχε γίνει με την από 25/7/2002 Γενική Συνέλευση των μετόχων. Σύμφωνα με την ανάλυση της Ε.Σ.Υ.Ε. (ΣΤΑΚΟΔ 91) η Εταιρία δραστηριοποιείται στους υποκλάδους Έσοδα από εκμετάλλευση ξενοδοχείου και Έσοδα από εκμετάλλευση ΚΑΖΙΝΟ Σύντομο Ιστορικό Αντικείμενο της Εταιρίας Ε.Η.Σ. αποτέλεσε αρχικά η αποκλειστική εκμετάλλευση του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου Πειραιώς Αθηνών Κηφισιάς, καθώς και της τροχιοδρομικής γραμμής Πειραιώς Περάματος ως και των λεωφορείων της παραλιακής γραμμής Πειραιώς, την οποία ασκούσε δυνάμει συμβάσεως με το Ελληνικό Δημόσιο από «περί προμηθείας ηλεκτρισμού και περί μεταφορών», που είχε κυρωθεί με το Ν.Δ. 16/ και είχε ισχύ νόμου. Η Εταιρία εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών στις Την 31η Δεκεμβρίου 1975 το Ελληνικό Δημόσιο εξαγόρασε, πριν την συμφωνημένη λήξη της συμβάσεως, την προαναφερθείσα εκμετάλλευση και ίδρυσε νέο φορέα, την Η.Σ.Α.Π. Α.Ε. (Ν.352/1976), στον οποίο και περιήλθαν τα εμπράγματα στοιχεία της επιχείρησης. Μετά την εξαγορά αυτή, η νομική προσωπικότητα της Ε.Η.Σ. συνεχίστηκε, όπως είχε μέχρι τότε, με μετόχους περίπου, των οποίων κυριότεροι ήταν η Εμπορική και η Εθνική Τράπεζα. Την 28η Ιουνίου 1982 τροποποιήθηκε η επωνυμία της Εταιρίας, από «Ελληνικοί Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι» σε «ΑΛΚΑΡ Ανώνυμος Εταιρία Μεταφορών Εμπορίου και Τουρισμού». Την 6η Αυγούστου 1996 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. της Δ/νσης ΑΕ & Πίστεως Εσωτ. Εμπορίου του ΥΠ.ΑΝ., η από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία τροποποιήθηκε η επωνυμία της Εταιρίας σε «ΑΛΚΑΡ Ανώνυμος Εταιρία Μεταφορών, Εμπορίου και Τουρισμού (πρώην Ε.Η.Σ.)»

13 Την 10η Αυγούστου 1999, το Δ.Σ. του Χ.Α. αποφάσισε την αναστολή της διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρίας. Την 30η Ιουνίου 2003 τροποποιήθηκε η επωνυμία της Εταιρίας, από «ΑΛΚΑΡ Ανώνυμος Εταιρία Μεταφορών Εμπορίου και Τουρισμού» σε «ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING Ανώνυμος Εταιρία Μεταφορών, Εμπορίου, Ενέργειας και Τουρισμού» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING Α.Ε.Μ.Ε.Ε.Τ.». Με την από 3/2/2004 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρίας «ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Ανώνυμος Εταιρία» (απορροφώσα) και με την από 23/12/2003 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρίας «ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (απορροφώμενη) εγκρίθηκε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των δύο εταιριών με απορρόφηση της τελευταίας από την πρώτη. Την 30η Απριλίου 2004 καταχωρήθηκε το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η με αριθμ. Κ2-2570/ απόφαση του Νομάρχη Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της ανωνύμου εταιρίας «SITHONIA BEACH PORTO CARRAS S.A.» με Ισολογισμό Μετασχηματισμού 20/7/2003. Η εν λόγω διαδικασία έγκρισης ολοκληρώθηκε με την από 8498/ απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο. Σημειώνεται ότι η εταιρία «SITHONIA BEACH PORTO CARRAS S.A.» ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2001 και έχει μισθώσει το ομώνυμο ξενοδοχείο από τη θυγατρική του ομίλου της Τεχνικής Ολυμπιακής, ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.. Το Νοέμβριο του 2002 η εταιρία απέκτησε την άδεια λειτουργίας του ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ. Τον Απρίλιο του 2003 πραγματοποιήθηκε η έναρξη λειτουργίας του καζίνο, στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου ΣΙΘΩΝΙΑ. Με την υπ αριθ. Κ / απόφαση της Δ/νσης Α.Ε και Πίστεως της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, εγκρίθηκε η νέα επωνυμία της εταιρίας ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και o νέος διακριτικός τίτλος αυτής Casino Porto Carras S.A., όπως αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22/7/ Αντικείμενο Εργασιών Η Εταιρία από το 1998 ανήκε στις εταιρίες Συμμετοχών. Η μοναδική της συμμετοχή κατά την 31/12/2002 αφορούσε σε ποσοστό 1,58% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. το οποίο αντιπροσώπευε κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 εκάστη. Συνεπώς η Εταιρία ήταν ανενεργός. Μέσω της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., η εταιρία δραστηριοποιείται πλέον στο χώρο της ψυχαγωγίας που προσφέρει ο κλάδος των Καζίνο και στο χώρο του Τουρισμού. Ειδικότερα η δραστηριότητά της αφορά στη διαχείριση: ενός Ξενοδοχείου ενός Καζίνο το οποίο διαθέτει παιχνίδια (ρουλέτα, Μπλακ Τζακ κ.λπ.), καθώς και μηχανήματα (slot machines). Ξενοδοχείο ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Το ξενοδοχείο ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ είναι ένα από τα τέσσερα συγκροτήματα (τρία ξενοδοχεία και μία βίλα) που συνθέτουν το στόλο καταλυμάτων στο χώρο του Πόρτο Καρράς στη Χαλκιδική. Το ξενοδοχείο ΣΙΘΩΝΙΑ διαθέτει έξι ορόφους στους οποίους είναι κατανεμημένα 461 δωμάτια με 455 εισόδους καταλυμάτων εκ των οποίων τα 20 είναι σουίτες

14 Η διάρθρωση των δωματίων του ξενοδοχείου έχει ως ακολούθως: Τύπος Δωματίου Μονόκλινα Δωμάτια 30 Δίκλινα Δωμάτια 291 Τρίκλινα Δωμάτια 114 Μικρές Σουίτες 14 Μεγάλες Σουίτες 12 Σύνολο Δωματίων 461 Θέση Δωματίων Δωμάτια με θέα τη θάλασσα 336 Δωμάτια με θέα τις εγκαταστάσεις του Γκολφ 125 Σύνολο Δωματίων 461 Κάθε δωμάτιο και σουίτα του ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ για να εξασφαλίσει για μία άνετη διαμονή είναι εξοπλισμένο με κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, ψυγείο, απευθείας τηλεφωνική σύνδεση κλπ. Στο ξενοδοχείο προσφέρονται μεταξύ άλλων υπηρεσίες 24ωρης εξυπηρέτηση τροφοδοσίας δωματίων (room service), περιποίησης ιματισμού, φύλαξης παιδιών (κατόπιν συνεννοήσεως) κλπ, ενώ υπάρχουν διαθέσιμα προσωπικά χρηματοκιβώτια στο χώρο της υποδοχής, πισίνα 25μ με θαλασσινό νερό, οργανωμένη παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο αθλητικές εγκαταστάσεις, μασάζ, θεραπείες περιποίησης και ομορφιάς κλπ. Στις εγκαταστάσεις του ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ υπάρχουν τρία συνεδριακοί χώροι οι οποίοι ονομάζονται ΟΛΥΝΘΟΣ (χωρητικότητας 30 ατόμων), ΠΕΛΛΑ (χωρητικότητας 30 ατόμων) και ΣΙΘΩΝΙΑ (χωρητικότητας 290 ατόμων). Επιπλέον στον χώρο του ξενοδοχείου λειτουργούν εμπορικά καταστήματα (boutique, κοσμηματοπωλείο, mini market, Internet Cafe, bar, night club και εστιατόρια. Καζίνο Porto Carras Στο ξενοδοχείο ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ, σε ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις, βρίσκεται το καζίνο του Πόρτο Καρράς. Ο χώρος είναι ιδιαίτερα προσεγμένος σε γνήσιο New Orleans στυλ με μπουφέ και μπαρ. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις διακρίνονται σε: Χώρους παιχνιδιών, επιφάνειας που περιλαμβάνουν τα τραπέζια όπου διεξάγονται τα παιχνίδια, τα μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών και ιδιωτικούς χώρους παιχνιδιών (αίθουσα VIP. όπου δικαίωμα εισόδου έχουν μόνο οι εξέχοντες πελάτες του Καζίνο, με βάση την οικονομική τους επιφάνεια και τα ποσά τα οποία στοιχηματίζουν). Χώρους περιφερειακών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν εστιατόρια, μπαρ κ.λ.π. Επιπροσθέτως, υπάρχουν εγκαταστάσεις υποστήριξης του Καζίνο (γραφεία διοίκησης, εξυπηρέτησης υπαλλήλων, ταμεία, τράπεζα κ.λ.π.) και άλλοι απαραίτητοι βοηθητικοί χώροι στέγασης και αποθήκευσης μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

15 4.4. Άδειες Λειτουργίας Η Εταιρία υποχρεούται στην κατοχή ειδικού σήματος λειτουργίας τουριστικής επιχείρησης από τη Διεύθυνση Τουρισμού καθώς και άδειας λειτουργίας και εκμετάλλευσης του καζίνο από το Υπουργείο Τουρισμού. Ειδικότερα, η Εταιρία είναι κάτοχος και λειτουργεί βάσει των κάτωθι αδειών: Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Τουριστικής Επιχείρησης Η Εταιρία είναι κάτοχος του υπ αριθμ. 4510/ ειδικού σήματος λειτουργίας τουριστικής επιχείρησης, χορηγηθέν από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Διεύθυνση Τουρισμού για εγκεκριμένη δυναμικότητα 461 δωματίων τεσσάρων αστέρων. Η ισχύς του ως άνω σήματος είχε ορισθεί μέχρι την Άδεια Λειτουργίας Καζίνο Δυνάμει της υπ αριθμ. 2096/ απόφασης του Υπουργού Τουρισμού παραχωρήθηκε άδεια για την λειτουργία και εκμετάλλευση καζίνο στην δικαιοπάροχο της Εταιρίας «ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.». Η ως άνω υπουργική απόφαση δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 994/ (Τεύχος Β ). Μεταξύ των σημαντικότερων όρων της παραχώρησης της άδειας είναι οι εξής: α) Απαγορεύεται στον κάτοχο της αδείας η μεταφορά της επιχείρησης Καζίνο εκτός των εγκαταστάσεων του Πόρτο Καρράς Χαλκιδικής. β) Προβλέπεται συμμετοχή του Δημοσίου στα μεικτά κέρδη των παιχνιδιών (ποσοστό 20%). γ) Το Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών από την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης να μην χορηγούνται άλλες άδειες καζίνο πέραν αυτών που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 2206/1994. Σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 43 του Ν. 3105/2003, μέχρι τις δεν θα χορηγηθεί άλλη άδεια λειτουργίας καζίνο στο Νομό Χαλκιδικής και σε περιμετρική απόσταση 30 χλμ. από τα όρια του Νομού. Η Εταιρία κατέστη αποκλειστική κυρία δικαιούχος και κάτοχος της αδείας λειτουργίας του Καζίνο μέσω της από σύμβασης μεταβίβασης κλάδου. Πέραν της μεταβίβασης της αδείας μεταβιβάστηκε και ο εξοπλισμός του ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Το τίμημα της μεταβίβασης του κλάδου συμφωνήθηκε σε

16 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 5.1. Μετοχικό Κεφάλαιο Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε είκοσι δύο εκατομμύρια και πενήντα χιλιάδες ευρώ ( ) και διαιρείται σε πενήντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ( ) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 κάθε μίας. Η εξέλιξη και ο τρόπος καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας από την σύστασή της μέχρι σήμερα παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: Έτος Αρ. Φ.Ε.Κ. Ποσά σε Λίρες Αγγλίας Ημ/νία Γενικής Συνέλευσης Ποσό αύξησης / μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου Μετρητά Τρόπος Αύξησης Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Εισφορά σε είδος, Συγχώνευση Μετοχικό Κεφάλαιο μετά την αύξηση / μείωση Ονομαστ. αξία μετοχών Συνολικός Αριθμός Μετοχών / , Διαδοχικές Αυξήσεις , Μη διαθέσιμα 10/02/ , /06/ , /04/ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ Ποσά σε δραχμές 1, /09/ , ,00 Μη διαθέσιμα /05/ , , / /05/ , , / /06/ , , / /06/ , , / /06/ , , / /02/ , ,00 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ Ποσά σε ΕΥΡΩ / /01/ , , ,00 0, / /02/ , , ,10 0, / /10/ , , ,00 0, / Απόφαση ΔΣ της 21/09/ , ,00 0,

17 5.2. Μέτοχοι Η πρόσφατη μετοχική σύνθεση της ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., όπως διαμορφώθηκε μετά την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, σύμφωνα με την από 21/09/2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει της κατ άρθρο 13 παρ. 1β του Ν 2190/1920 εκχωρηθείσας εξουσίας από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29/6/2005, διαμορφώνεται ως εξής: Ονοματεπώνυμο Μετοχές Ποσοστό Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε ,77% Στέγγος Κωνσταντίνος ,30% Λοιποί ,93% (1) Σύνολο ,00% 1. Στους λοιπούς μετόχους περιλαμβάνονται μέτοχοι που κατέχουν ποσοστό μικρότερο του 2% του μετοχικού κεφαλαίου Δικαιώματα Μετόχων Κάθε μετοχή της Εταιρίας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το οποίο όμως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόμος. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του καταστατικού της Εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων. Το καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει ειδικά δικαιώματα υπέρ συγκεκριμένων μετόχων. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες. Μονάδα διαπραγμάτευσης είναι ο τίτλος των 10 μετοχών. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στην διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρίας σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του μετόχου. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη Διοίκηση της Εταιρίας μόνο μέσω των Γενικών Συνελεύσεων. Οι μέτοχοι έχουν προνόμιο προτίμησης σε κάθε μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παράγραφος 5 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Οι δανειστές του μετόχου και οι διάδοχοί τους σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρίας, ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναμιχθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας ως προς τις σχέσεις του με αυτήν και υπόκειται στην Ελληνική Νομοθεσία. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας αφ ενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρία ενάγεται μόνον ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Συγκύριοι μετοχής για να έχουν δικαίωμα ψήφου πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρία εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο για τη μετοχή αυτή, ο οποίος θα τους

18 εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, μέχρι δε τον καθορισμό αυτόν αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων τους. Κάθε μέτοχος δικαιούται να μετέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω πληρεξουσίου. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα εκπροσώπησης και να δίνεται στο μέτοχο απόδειξη για την είσοδό του στην Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τα παραπάνω θα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο με την άδειά της. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου: α. Έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, τον έλεγχο της Εταιρίας σύμφωνα με τα άρθρα 40, 40ε του Ν. 2190/1920, και β. Μπορούν να ζητήσουν τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Συνέλευση μέσα σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αναφέρουν τα θέματα, για τα οποία θα πρέπει να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας. Το μέρισμα κάθε μετοχής πληρώνεται στο μέτοχο μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ο τόπος και ο τρόπος καταβολής ανακοινώνεται δια του Τύπου. Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί για μία πενταετία παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου Διεύθυνση της Εταιρίας Η διεύθυνση της ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ασκείται από επιτελείο Διευθυντικών στελεχών το οποίο απαρτίζεται από τους εξής: Κωνσταντίνος Α. Στέγγος, διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Κ. Στέγγος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και επικεφαλής επενδύσεων και προμηθειών εταιρίας. Βασίλειος Βασιλάκης, Γεωπόνος, Διευθύνων Σύμβουλος με μεγάλη εμπειρία στην άσκηση διοίκησης, επί σειρά ετών πρώην Δήμαρχος Πολυγύρου και Νομάρχης Χαλκιδικής. Μαρία Γ. Σβώλη, Τεχνικός, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Γεώργιος Χατζηιωσήφ, Γενικός Διευθυντής. Χρήστος Ζήκος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών εταιρίας με πολυετή εμπειρία σε πάσης φύσης μελέτες και έργα. Κωνσταντίνος Ριζόπουλος, Οικονομολόγος, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών. Γεώργιος Χατζής, Διευθυντής Χρηματοοικονομικού & Χρηματιστηριακών Θεμάτων. Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου, Οικονομολόγος Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, Προϊσταμένη Λογιστηρίου. Ελευθέριος Καββαδίας, Οικονομολόγος, Διευθυντής Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. Χαράλαμπος Τσίτσος, Διευθυντής Καζίνο

19 Νικόλαος Παπουτσάς, Διευθυντής Τραπεζιών & Slot machines. Όλγα Αγγελίδου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ξενοδοχείου. Ηλίας Δεληκάρης, Διευθυντής Προμηθειών. Νικήτας Τζιούβελης, Διευθυντής Ασφαλείας. Εμμανουήλ Τζιάκης, Προγραμματιστής, Διευθυντής Μηχανοργάνωσης

20 6. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε την τιμή να σας παρουσιάσουμε τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2005 της εταιρείας μας ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε, ήτοι τον Ισολογισμό, την κατάσταση Αποτελεσμάτων, την κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις, μαζί με την παρούσα έκθεση που αφορά την 80 η διαχειριστική περίοδο από 1/1/2005 έως 31/12/2005 και να ζητήσουμε την έγκρισή σας. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 136 του κ.ν. 2190/1920. Βασικά γεγονότα Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στις 21/9/2005, δυνάμει της κατ άρθρο 13 παρ. 16 του Κ.Ν. 2190/1920 εκχωρηθείσας εξουσίας από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29/6/2005, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών από τους μετόχους κατά ευρώ με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,35 ευρώ, ήτοι σύνολο ευρώ. Η αύξηση αποφασίστηκε για την εφαρμογή επενδυτικού προγράμματος ανακαίνισης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων της ξενοδοχειακής μονάδας «ΣΙΘΩΝΙΑ» του συγκροτήματος ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Χαλκιδικής, βάσει του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004. Σημειώνεται ότι: α) Τον Σεπτέμβριο του 2005 υποβλήθηκε στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών πρόταση επενδυτικού έργου ανακαίνισης του Ξενοδοχείου ΣΙΘΩΝΙΑ, που ευρίσκεται στο συγκρότημα ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ στη Χαλκιδική. Ο προϋπολογισμός του εν λόγω επενδυτικού έργου ανέρχεται στο ποσό των 26,46 εκατ. ευρώ και η συνολική επιχορήγηση του δημοσίου θα καλύψει ποσοστό 40% του εν λόγω ποσού. Η πρόταση αυτή αποσύρθηκε την με αίτημα της εταιρείας, προκειμένου να υποβληθεί εκ νέου βελτιωμένη και επικαιροποιημένη. β) Τον Νοέμβριο του 2005 υποβλήθηκε στο ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ πρόταση επενδυτικού σχεδίου εξοικονόμησης ενέργειας για ένταξη στις διατάξεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΠΑΝ) μέτρο 6.5. Ο προϋπολογισμός του εν λόγω επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται στο ποσό των 3,88 εκατ. ευρώ και η συνολική επιχορήγηση θα καλύψει ποσοστό μέχρι 37,81% του εν λόγω ποσού. Αναμένεται η ένταξή του επενδυτικού έργου στις διατάξεις του ΕΠΑΝ και η έγκριση επιχορήγησής του. Στις αρχές του 2005 αποφασίστηκε από την εταιρεία η λειτουργία ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος ERP. Το σύστημα SAP ήδη εγκαταστάθηκε στις 3/1/2006 και άρχισε η δοκιμαστική λειτουργία του. Οικονομικά Αποτελέσματα Οι πωλήσεις της εταιρείας κατά την χρήση 2005 ανήλθαν σε 20,4 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 19,00 εκατ. ευρώ το 2004, ήτοι αυξήθηκαν σε ποσοστό 7,37%. Τα κέρδη μετά από φόρους της χρήσης 2005 ανήλθαν σε 0,02 εκατ. ευρώ έναντι 1,43 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη προ φόρων χρήσης 2005 ανήλθαν σε 0,46 εκατ. ευρώ έναντι 2,18 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση. Το 2005 το ξενοδοχείο λειτούργησε μόνο κατά τους θερινούς μήνες, ενώ το καζίνο λειτούργησε καθ όλη τη διάρκεια του

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007)

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007) Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 40 ΜΑΡΟΥΣΙ 15125 ΑΡ.Μ.Α.Ε.31576/Β/94/54 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΜΨΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 του Ν. 3401 / 2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΛΟΓΩ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 ENNIAMHNIAIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το εννιάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα