OLPA WORLD. Καινοτομία: Λέμε ΝΑΙ!!! Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε. ηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "OLPA WORLD. Καινοτομία: Λέμε ΝΑΙ!!! Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε. ηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο"

Transcript

1 Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε Σ Δ Τ Υ Ο 3 Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Σ Δ Τ Υ Ο Τ : Καηλνηνκία: Λέκε 1 ΝΑΙ!!! 2 Σπξί: Μελ ην θαηαδηθάδεηε Σα λέα καο πξντόληα 4 Γηεζλήο παξνπζία 5 Πξνηάζεηο...απόιαπζεο! 6 ΔΛΙΓΑ 1 Καινοτομία: Λέμε ΝΑΙ!!! Οη ξαγδαίεο αιιαγέο πνπ επέθεξε ε παγθόζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ζηηο πεξηθεξεηαθέο αιιά θαη ζηηο εζληθέο νηθνλνκίεο πεξηθεξεηώλ θξαηώλ κε αζζεληθέο νξγαλσηηθέο θαη ζεζκηθέο δνκέο, απνηεινύλ γεγνλόο θαη ηαπηόρξνλα πξόθιεζε γηα ηνλ επηρεηξεκαηηθό θόζκν θαη ηηο επηρεηξήζεηο ζε δηεζλέο θαη ηνπηθό επίπεδν. Όπσο είλαη πξνθαλέο, νη δνκηθέο απηέο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί ζε καθξννηθνλνκηθό επίπεδν έρνπλ ζαθέζηαηεο θαη άκεζεο επηπηώζεηο θαη ζε κηθξννηθνλνκηθό επίπεδν. Με άιια ιόγηα, έρνπλ επεξεάζεη άκεζα θαη ζε ππεξζεηηθό βαζκό ηελ ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ, δπζκελώο, αθαηξώληαο ηνπο κηα ζεηξά από απαξαίηεηα «όπια» (θπξίσο ηελ Σα νθέιε πνπ κπνξνύλ λα απνθνκίζνπλ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο εθόζνλ πηνζεηήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο Καηλνηνκίαο σο βαζηθό άμνλα γύξσ από ηνλ νπνίν ζα νξγαλσζνύλ εθ λένπ θαη ζα δξαζηεξηνπνηεζνύλ, είλαη πνηθίια. έιιεηςε ξεπζηόηεηαο ζηελ νπνία νδήγεζαλ κηα ζεηξά από κέηξα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, θ.ά.). Ιδηαί- Ωο Καηλνηνκία, γεληθόηεξα, νξίδεηαη «η τρήση της γνώσης με σκοπό την παραγωγή και παροτή νέων προϊόντων ή σπηρεσιών ποσ οι καταναλωτές επιθσμούν». Δηδηθόηεξα, «ε βηνκεραληθή θαηλνηνκία πεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηερληθνύ ζρεδηαζκνύ, παξαγσγήο, δηνίθεζεο θαη εκπνξίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηζαγσγή ελόο λένπ (ή βειηησκέλνπ) πξντόληνο ή κε ηελ πξώηε εκπνξηθή εθαξκνγή κηαο λέαο (ή βειηησκέλεο) δηαδηθ α ζ ί α ο ή ε μ ν π ι η - ζκνύ» (Freeman, 1982). Η έλλνηα ηεο Καηλνηνκίαο δηαθξίλεηαη ζε ηξία είδε (Hanner, 2002): 1)Καηλνηνκία πξντόληνο (πνπ αθνξά ην παξαγόκελν πξντόλ κηαο εηαηξείαο) 2)Καηλνηνκία δηαδηθαζίαο παξαγσγήο (πνπ αθνξά ηα κέζα θαη ηνπο ηξόπνπο παξαγσγήο ελόο πξντόληνο) 3)Καηλνηνκία νξγάλσζεο (πνπ αθνξά ζηελ ιεηηνπξγηθή νξγάλσζε κηαο εηαηξείαο κε ην κηθξόηεξν δπλαηό θόζηνο) ηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, ηα πξνβιήκαηα θαη νη δπζκελείο θαηαζηάζεηο πνπ πξνθιήζεθαλ, ιεηηνύξγεζαλ θαηαιπηηθά ώζηε λα απμεζεί ν βαζκόο δπζθνιίαο επηβίσζεο κηαο επηρείξεζεο κέζα ζ έλα ηόζν αξλεηηθό επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ. Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα πξνζαξκνζηνύλ ην ηαρύηεξν δπλαηό ζην λέν status quo ηνπ νηθνλνκηθνύ πεξηβάιινληνο, αιιάδνληαο εκπεδσκέλεο λννηξνπίεο θαη ζπκπεξηθνξέο, κνληέιν νξγάλσζεο θαη πάλσ απ όια εηζάγνληαο ηελ έλλνηα ηεο Καηλνηνκίαο ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη δξάζεο ηνπο. Σα νθέιε πνπ κπνξνύλ λα απνθνκίζνπλ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο εθόζνλ πηνζεηήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο Καηλνηνκίαο σο βαζηθό άμνλα γύξσ από ηνλ νπνίν ζα νξγαλσζνύλ εθ λένπ θαη ζα δξαζηεξηνπνηεζνύλ, είλαη πνηθίια. Μπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ δηαηήξεζε ελόο πνιύ πςεινύ δείθηε αληαγσληζηηθόηεηαο πνπ ζα ηηο θάλεη λα μερσξίδνπλ θαη λα αλαπηύζζνληαη κε ηαρείο ξπζκνύο ζηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο θαη λα απνθηνύλ ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο (εγρώξηνπο θαη δηεζλείο).

2 Η ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ απηέο παξέρνπλ, όζνλ αθνξά ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ παξαγσγή λέσλ πξντόλησλ, ε άκεζε αληαπόθξηζε ζηηο ζπλερείο αιιαγέο ηάζεο ησλ θαηαλαισηώλ θαη ηελ αγνξάο ελ γέλεη, ε δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντόλησλ, ε ηάρηζηε πξνζαξκνγή ζε ζεζκηθέο αιιαγέο, ε πηνζέηεζε «πξάζηλσλ» (νηθνινγηθώλ) πξνηύπσλ ζηελ παξαγσγή θαη δηαρείξηζε ησλ πξντόλησλ θαη ε επέιηθηε, νξγαλσηηθά, δνκή κηαο επηρείξεζεο, είλαη παξάγνληεο πνπ δξνπλ πξνζδίδνληαο πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε θαη ζπλεπηθνπξνύλ ζηελ επίηεπμε ελόο από ηνπο βαζηθόηεξνπο ζηόρνπο κηαο επηρείξεζεο: ηεο ζπλερνύο θαη θεξδνθόξαο αλάπηπμεο. ην πιαίζην απηό ηεο Καηλνηνκίαο, ε «Οιπκπηαθή Παξάδνζε ΑΕ», πξνζπαζώληαο λα αληαπνθξίλεηαη πάληα ζηηο δηαξθώο κεηαβαιιόκελεο εμειίμεηο ηεο επνρήο καο, έρεη μεθηλήζεη ηελ εθαξκνγή ελόο λένπ πιάλνπ αλακόξθσζεο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ εηαηξηθνύ ηεο πξνθίι, ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο αιιά θαη ησλ θηεξηαθώλ δνκώλ ηεο, κε ζηόρν λα εληζρύζεη ηελ παξνπζία ηεο «Πξώηηζηνο ζηόρνο ηεο νηθνγέλεηαο ηεο «Οιπκπηαθήο Παξάδνζεο ΑΔ» είλαη ε ζπλερήο αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ηεο ε- ηαηξείαο, επελδύνληαο ζηελ Καηλνηνκία θαη ηελ Γλώζε...» ζηνλ θιάδν παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ηπξνθνκηθώλ πξντόλησλ πςειήο πνηόηεηαο, αιιά θαη ζηελ βειηίσζε ησλ ππεξεζηώλ θαη ηεο εμππεξέηεζεο ησλ αλαγθώλ ησλ πειαηώλ ηεο. Τηνζεηνύληαη ζύγρξνλεο κέζνδνη παξαγσγήο θαη ζπζθεπαζίαο κε ηελ ρξήζε λένπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ, επελδύνληαο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, πνπ ζα εληζρύζνπλ ηηο δπλαηόηεηεο παξαγσγήο δηαθνξνπνηεκέλσλ, θαηλνηόκσλ πξντόλησλ. Γ ί λ ε η α η έ κ θ α ζ ε ζ η ε λ «πξάζηλε» ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο πνπ απαη- ηείηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, κεηώλνληαο ην «ελεξγεηαθό καο απνηύπσκα», ελώ παξάιιεια ζπκβάινπκε ζηελ κείσζε ηεο ζπαηάιεο πνιύηηκσλ ελεξγεηαθώλ πόξσλ. Σέινο, δεκηνπξγνύληαη λέεο θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, νη νπνίεο πιεξνύλ όιεο ηηο απαξαίηεηεο ζύγρξνλεο πξνδηαγξαθέο πγηεηλήο θαη πξνζηαζίαο ηόζν ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, όζν θαη ησλ πξντόλησλ καο. Πξώηηζηνο ζηόρνο ηεο νηθνγέλεηαο ηεο «Οιπκπηαθήο Παξάδνζεο ΑΕ» είλαη ε ζπλερήο αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ηεο εηαηξείαο, επελδύνληαο ζηελ Καηλνηνκία θαη ηελ Γλώζε, κε ηειηθό ζθνπό λα παξέρνπκε ηηο θαιύηεξεο, ηηο πιένλ ζύγρξνλεο θαη ηηο πιένλ απνηειεζκαηηθέο ιύζεηο ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηώλ καο θαη ηεο αγνξάο ηνπ θιάδνπ ησλ ηπξνθνκηθώλ πξντόλησλ, κε θεηδόκελνη θόπνπ, επελδύζεσλ θαη άνθλεο πξνζπάζεηαο, γηα ηελ επηηπρία. Απνηειεί αγαπεκέλε ηξνθή ησλ πεξηζζόηεξσλ αλζξώπσλ παγθνζκίσο. Γπζηπρώο όκσο, ελνρνπνηείηαη ζπρλά, ιόγσ ηεο πςειήο ζεξκηδηθήο ηνπ αμίαο, αιιά θαη ησλ θνξεζκέλσλ ιηπαξώλ θαη αιαηηνύ πνπ πεξηέρεη. Ωζηόζν, παξνπζηάδεη η- δηαίηεξν επηζηεκνληθό ελδηαθέξνλ, αλ αλαηξέμνπκε ζηα δηαηξνθηθά νθέιε ηνπ θαη ζηνλ ηξόπν παξαζθεπήο ηνπ, αιιά ΔΛΙΓΑ 2 Τυρί: Μην το καταδικάζετε... θαη ζηηο αλαξίζκεηεο πνηθηιίεο, γεγνλόο πνπ βνεζάεη ζηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ηπξηνύ, αλάινγα κε ηηο ζξεπηηθέο αλάγθεο θαη θπζηθά ηηο γεπζηηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ θάζε αηόκνπ. Σν ηπξί κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζρεδόλ ζε θάζε δηαηξνθηθό πιάλν ζηηο γεληθέο δηαηηνινγηθέο ζπζηάζεηο γηα ηνλ ελήιηθν πιεζπζκό (Dietary Guidelines for Americans general population), ζε δηαηξνθηθά πξνγξάκκαηα ηεο δ ί α η η α ο D A S H (Dietary Approaches to Stop Hypertension) γηα ηε ξύζκηζε ηεο ππέξηαζεο, ζε δηαβεηηθά δηαηηνιόγηα, ζε ρνξηνθάγνπο, ζε δίαηηεο Σν αλζόηπξν ηεο «Οιπκπηαθήο Παξάδνζεο» απνηειεί έλα πξντόλ πνπ ζπλδπάδεη όια ηα νθέιε ησλ ηπξνθνκηθώλ πξντόλησλ ζηελ αλζξώπηλε πγεία

3 ρσξίο γινπηέλε ή κε ρακειή ιαθηόδε θ.ιπ. Σν θπζηθό ηπξί θηηάρλεηαη κε 4 απιά πιηθά: γάια, αιάηη, θαιά βαθηήξηα (θαιιηέξγεηα κπθήησλ) θαη ην έλδπκν rennet. Αλεμάξηεηα από ηνλ ηύπν ηνπ ηπξηνύ, ε παξαζθεπή ηνπ απαηηεί ηνλ δηαρσξηζκό ηνπ γάιαθηνο ζε ζηεξεό πήγκα θαη πγξό νξό γάιαθηνο. Η δηαδηθαζία απηή απαηηεί ηε δύκσζε ηνπ γάιαθηνο κε βαθηήξηα θαη ηελ πξνζζήθε ελδύκσλ (ππηηάο), πνπ πξνθαινύλ ηελ πήμε ηνπ γάιαθηνο. Σν αιάηη ρξεηάδεηαη γηα λα ζηακαηήζεη ηε κεηαηξνπή ηνπ γάιαθηνο ζε ηπξί θαη ιεηηνπξγεί σο θπζηθό ζπληεξεηηθό. Από εδώ θαη πέξα, νη ηερληθέο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηπξηνύ. Σν ηπξί κπνξεί λα πιπζεί, λα ζηξαγγηζηεί, λα ζεξκαλζεί, λα σξηκάζεη, αλάινγα κε ην επηζπκεηό ηειηθό πξντόλ. Γηα παξάδεηγκα, ε ζέξκαλζε θαη ε σξίκαλζε νδεγνύλ ζηελ παξαγσγή ζθιεξνύ ηπξηνύ, ε έθηαζε κάο δίλεη ηε κνηζαξέια θαη ε σξίκαλζε νδεγεί ζηελ παξαγσγή ηεο γεπζηηθόηαηεο νκάδαο ηνπ brie, ηνπ camembert θαη ησλ ηπξηώλ ξνθθόξ. Σα επεμεξγαζκέλα ηπξηά παξαζθεπάδνληαη από π- ςειήο πνηόηεηαο θπζηθά ηπξηά. Έηζη, δηαηεξνύλ ηελ πςειή ζξεπηηθή αμία ηνπ γάιαθηνο θαη κπνξνύλ λα εληζρπζνύλ ζε αζβέζηην ή/ θαη ζε βηηακίλε D. Η πεξηεθηηθόηεηα ηνπ αιαηηνύ επεξεάδεη ηε ζθιεξόηεηα, ηε ζηαζεξόηεηα, ην άξσκα θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ ηειηνύ πξντόληνο. Αλάινγα κε ηνλ ηξόπν παξαζθεπήο, ηελ πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό θαη ην ρξόλν σξίκαλζεο ππάξρνπλ ηα καιαθά, ηα εκίζθιεξα θαη ηα ζθιεξά ηπξηά. ζθιηπξηώλ απαηηνύληαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο (33 βαζκνί) θαη πεξηζζόηεξε καγηά, ζε ζρέζε κε ηα καιαθά ηπξηά, πνπ παξαζθεπάδνληαη ζε ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο (25-35 βαζκνύο Κειζίνπ). Η δηάξθεηα απνζήθεπζεο «ύκθσλα κε κία παξάδνζε, ην πξώην ηπξί παξαζθεπάζηεθε θαηά ιάζνο, όηαλ έλαο Άξαβαο έκπνξνο θνπβαινύζε ην γάια ηνπ ζε κία ζήθε πνπ ήηαλ θηηαγκέλε από ην ζηνκάρη ελόο δώνπ». είλαη θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο γηα ηελ παξαζθεπή ηνπο, αθνύ ηόηε νινθιεξώλνληαη νη απαξαίηεηεο βηνρεκηθέο δπκώζεηο. Ιζηνξηθά, ε ηέρλε παξαζθεπήο ηπξηνύ ζεσξείηαη όηη ήιζε κε ηαμηδηώηεο από ηελ Αζία ζηελ Δπξώπε. ύκθσλα κε κία παξάδνζε, ην πξώην ηπξί παξαζθεπάζηεθε θαηά ιάζνο, ό ηαλ έλαο Άξα βαο έκπνξνο, ν νπνίνο θνπβαινύζε ην γάια ηνπ ζε κία ζήθε πνπ ήηαλ θηηαγκέλε από ην ζηνκάρη ελόο δώνπ. Σν rennet ζηα ηνηρώκαηα, ζε ζπλδπαζκό κε ηε δέζηε ηνπ ήιηνπ, είρε σο απνηέιεζκα ην δηαρσξηζκό ηνπ γάιαθηνο ζηνλ νξό ηνπ (ηπξόγαιν) θαη ζην curd (ηπξόπεγκα). Σν ηπξί πεξηέρεη επίζεο πνιύ κηθξόηεξεο πνζόηεηεο ιαθηόδεο, ζπγθξηηηθά κε ην γάια. Γηα ηνλ ιόγν απηό, απνηειεί πνιύ πην εύπεπην ηξόθηκν γηα έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ πνπ πάζρεη από έιιεηςε ιαθηάζεο (ηνπ ελδύκνπ πνπ πέπηεη ηε ιαθηόδε). Η έιιεηςε ηεο ιαθηάζεο νδεγεί ζε έληνλε δπζπεςία θαη θνύζθσκα κεηά ηελ θαηαλάισζε γαιαθηνθνκηθώλ πνπ πεξηέρνπλ ιαθηόδε. Σα καιαθά ηπξηά έρνπλ θαηά θαλόλα 50% ιηγόηεξε ιαθηόδε από ην γάια, ελώ ζηα ζθιεξά ηπξηά ε πεξηεθηηθόηεηα ζε ιαθηόδε κεηώλεηαη αθόκα πεξηζζόηεξν. Δπνκέλσο, γηα όζνπο έρνπλ δπζαλεμία ζηε ιαθηόδε, ην ηπξί απνηειεί ηε βαζηθή πεγή αζβεζηίνπ. Δπηπξνζζέησο, ηα πεξηζζόηεξα ηπξηά δελ πεξηέρνπλ γινπηέλε, νπόηε απνηειεί ηξνθή θαηάιιειε θαη γηα όζνπο πάζρνπλ από θνηιηνθάθε. Σν ηπξί απνηειεί ηξνθή πςειήο ζξεπηηθήο αμίαο, πινύζηα ζε α- ζβέζηην, βηηακίλε D, θώζθνξν, πξσηεΐλε, βηηακίλε Α θαη ςεπδάξγπξν. Μάιηζηα, ηα ζξεπηηθά ηνπ ζπζηαηηθά είλαη ζπκππθλσκέλα ζπγθξηηηθά κε ην γάια, αλ ζθεθηνύκε όηη ρξεηάδνληαη 5 ιίηξα γάια γηα ηελ παξαγσγή 500γξ ηπξηνύ. Σα 30γξ ηπξί πεξηέρνπλ ηελ ίδηα ζξεπηηθή αμία κε έλα πνηήξη θξέζθν γάια. Σν ηπξί πιενλεθηεί επίζεο ηνπ γάιαθηνο, α- θνύ έρεη κεγαιύηεξν ρξόλν δσήο θαη ιηγόηεξν απαηηεηηθή ζπληήξεζε. Σν ηπξί είλαη κηα πνιύ θαιή πεγή πξσηετλώλ π- ςειήο βηνινγηθήο αμίαο θαη αζβεζηίνπ. Η πνζόηεηα ηεο πξσηεΐλεο επεξεάδεηαη από ηελ μεξή ύιε θαη αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηπξηνύ δηαθέξεη ε πεξηεθηηθόηεηα ζε αζβέζηην. Γηα παξάδεηγκα, ηα ζθιεξά θίηξηλα ηπξηά έρνπλ ηδηαίηεξα απμεκέλε πεξηεθηηθόηεηα απηνύ ηνπ ηόζν ζεκαληηθνύ κεηάιινπ. Δλδεηθηηθά, 100γξ θαηζηθίζηνπ καιαθνύ ηπξηνύ πεξηέρνπλ 140 mg αζβεζηίνπ, ηνπ Cheddar 700 mg, ελώ ε πεξηεθηηθόηεηα ηεο παξκεδάλαο ζε αζβέζηην μεπεξλά ηα 1000 mg. Σα πεξηζζόηεξα ηπξηά είλαη θαη αξθεηά πινύζηα ζε ιίπνο, ην νπνίν είλαη θαζνξηζηηθό γηα ηελ πθή θαη ηε γεύζε ηνπ, αιιά θαη ησλ ζεξκίδσλ πνπ πξνζδίδεη. Η πεξηεθηηθόηεηα ησλ ηπξηώλ ζε ιίπνο θπκαίλεηαη από 4γξ. έσο πεξίπνπ 35 γξ. αλά 100 γξ. ηπξηνύ: ην ηπξί cottage έρεη ηε κηθξόηεξε πεξηεθηηθόηεηα ζε ιίπνο, ελώ ηα ζθιεξά θίηξηλα ΔΛΙΓΑ 3

4 Η Μνzzarella είλαη έλα αθόκα λέν πξντόλ ηεο Οιπκπηαθήο Παξάδνζεο, πινύζην ζε γεύζε πνπ παξάγεηαη από 100% αγειαδηλό γάια. βξίζθνληαη ζηα αλώηεξα επίπεδα. Όζνη ινηπόλ έρνπλ απμεκέλα επίπεδα ρνιεζηεξόιεο θαη ηξηγιπθεξηδίσλ, ζπζηήλεηαη λα επηιέγνπλ ηπξί κε ιηγόηεξα ιηπαξά, θαζώο ηα ιηπαξά ηνπ είλαη σο επί ην πιείζηνλ θνξεζκέλα. Δλδηαθέξνλ, παξνπζηάδνπλ επίζεο θαη ηα απνηειέζκαηα κειέηεο, όπνπ θάλεθε όηη ην ηπξί δελ απμάλεη ηελ LDL ρνιεζηεξόιε, ζπγθξηηηθά κε ηελ ίζε πνζόηεηα θαηαλάισζεο ιίπνπο από δσηθό βνύηπξν. Σν ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα κάιινλ νθείιεηαη ζηελ πινύζηα πεξηεθηηθόηεηα ηνπ ηπξηνύ ζε αζβέζηην ην νπνίν δεκηνπξγεί κεγαιύηεξε απέθθξηζε πεξηηησκαηηθνύ ιίπνπο. Σν ηπξί πεξηέρεη, επίζεο, βηηακίλεο, όπσο ε Α, ε Β2 θαη ε D, θαζώο θαη αλόξγαλα ζηνηρεία, όπσο ν ςεπδάξγπξνο θαη ν θώζθνξνο. Σα ζθιεξόηεξα ηπξηά πεξηέρνπλ ζπλήζσο πςειόηεξεο πνζόηεηεο βηηακηλώλ θαη αλόξγαλσλ ζηνηρείσλ, ζε ζύγθξηζε κε ηα καιαθά ηπξηά, αιιά όια πεξηέρνπλ θάπνηεο πνζόηεηεο. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ην ιίπνο θαη ην αιάηη ηα ζθιεξόηεξα ηπξηά είλαη ζπλήζσο πςειόηεξεο πεξηεθηηθόηεηαο θαη ζε απηά. Σν αιάηη ειέγρεη ηελ αύμεζε ηνπ θνξηίνπ απηώλ ησλ βαθηεξίσλ γη απηό θαη ε πξνζζήθε ηνπ ζην ηπξί είλαη απαξαίηεηε.. Η παξαγσγή ηνπ ρσξίο απηό, παξακέλεη πξόθιεζε ζε ό,ηη αθνξά ζηε δεκηνπξγία ηπξηνύ αιιά θαη ηε ζπληήξεζή ηνπ. Σν ζεηηθό εύξεκα είλαη όηη ην αζβέζηην θαη ην θάιην ζην ηπξί κπνξεί λα βνεζνύλ ζηελ αληηζηάζκηζε ησλ πηζαλώλ αξλεηηθώλ επηδξάζεσλ ηνπ λαηξίνπ, ππνγξακκίδνληαο ηα νθέιε ησλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ, πνπ νπζηαζηηθά δνπιεύνπλ ζπλεξγζηηθά ζηα ηξόθηκα Δπίζεο, ην ηπξί απνηειεί έλα θαιό κέζν κεηαθνξάο πξνβηνηηθώλ κηθξννξγαληζκώλ πξνο ην πεπηηθό ζύζηεκα. Σν ηπξί πεξηέρεη, επίζεο, βηηακίλεο, όπσο ε Α, ε Β2 θαη ε D, θαζώο θαη αλόξγαλα ζηνηρεία, όπσο ν ςεπδάξγπξνο θαη ν θώζθνξνο Πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπλ ηα νθέιε ηνπο απηνί νη κηθξννξγαληζκνί, ζα πξέπεη λα παξακείλνπλ δσληαλνί κέζα ζηα ηξόθηκα κέρξη ηελ ώξα ηεο θαηαλάισζήο ηνπο. Σα ηπξηά είλαη γεληθά αξεζηά θαη απνηεινύλ ζπλήζεηα ησλ Δπξσπαίσλ -ε παξκεδάλα θαη ε κνηζαξέιια είλαη από ηελ Ιηαιία, ην γθνύληα από ηελ Οιιαλδία, ην danish blue (είδνο ξνθθόξ) από ηελ Γαλία, ην brie θαη ην camembert από ηελ Γαιιία, ε θέηα από ηελ Διιάδα, θαη ε ιίζηα ζπλερίδεηαη... Γξαβηέξα, Κεθαινηύξη, Μαλνύξη, Καζέξη, Μπάηδνο, ξνθθόξ, ηειεκέο, Σνπινύκη Δζείο, απιά επηιέμηε ην αγαπεκέλν ζαο θαη απνιαύζηε ην ζηηο πνζόηεηεο πνπ ζπζηήλνληαη. Σν θείκελν απηό απνηειεί άξζξν ηεο θαο Αλαζηαζίαο Κόθθαιε, Κιηληθήο Γηαηηνιόγνπ Γηαηξνθνιόγνπ Πεγή: Τα νέα μας προϊόντα Η «Οιπκπηαθή Παξάδνζε ΑΕ». δεκηνύξγεζε θαη εηζάγεη ζην θαηαλαισηηθό θνηλό ηε λέα ζεηξά πξντόλησλ «Μηθξέο Λεπθέο Απνιαύζεηο». Πξόθεηηαη γηα ηελ νηθνγέλεηα ιεπθώλ πξντόλησλ ζε κηθξέο θαηαλαισηηθέο ζπζθεπαζίεο θαηάιιειεο γηα όιεο ηηο ειηθίεο, ελώ είλαη ηδαληθέο γηα όζνπο επηζπκνύλ λα έρνπλ καδί ηνπο ηα αγαπεκέλα ηνπο πξντόληα όιεο ηηο ώξεο ηεο εκέξαο. Οη «Μηθξέο Λεπθέο Απνιαύζεηο» πεξηιακβάλνπλ ηα αθόινπζα πξντόληα: ΔΛΙΓΑ 4

5 Φέηα 200γξ Πεδηλό 200γξ Primo 200γξ «Μηθξέο Λεπθέο Απνιαύζεηο» Αλζόηπξν 300γξ Μπδήζξα 300γξ O l y m p i c o - θ ξ έ κ α ηπξηνύ 200γξ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΗ ΔΘΕΘΝΗ ΕΚΘΕH SPECIALITY FOOD FESTIVAL Η «Οιπκπηαθή Παξάδνζε» επελδύεη ζεκαληηθά ζε εμσζηξεθείο δξαζηεξηόηε ηεο, πνπ εληζρύνπλ ζεκαληηθά ηελ δηεζλή ηεο παξνπζία. Η «Οιπκπηαθή Παξάδνζε ΑΕ» ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιιεη γηα επέθηαζή ηεο ζε λέεο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνύ ζα ζπκκεηέρεη ζηε δηεζλή έθζεζε Speciality Food Festival πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην ρξνληθό δηάζηεκα 9-11 Ννεκβξίνπ ζην Dubai ζην εθζεζηαθό θέληξν Dubai World Trade Center. Οη επηζθέπηεο ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δνπλ θαη λα γεπηνύλ από θνληά ηα πξντόληα ηεο εηαηξεία καο ζην πεξίπηεξν πνπ ζα βξίζθεηαη ζην Hall 4, Stand D4-10 ηεο έθζεζεο, θαζώο επίζεο λα ζπδεηήζνπλ κε ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο εηαηξείαο γηα πηζαλέο κειινληηθέο επηρεηξεκαηηθέο ζπλεξγαζίεο. Η εηαηξεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο ζα παξνπζηάζεη κηα λέα ζεηξά γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηώλ ζηελ παγθόζκηα αγνξά, θαζώο επίζεο θαη ην ππόινηπν ραξηνθπιάθην ηεο πνπ πεξηιακβάλεη ιεπθά θαη θίηξηλα ηπξηά, ηπξηά ηπξνγάιαθηνο θαη θξέκεο ηπξηώλ. Η εηαηξεία εθαξκόδεη ζύζηεκα δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ πνπ ζπκκνξθώλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ ISO 22000: 2005, ελώ εηδηθά γηα ηηο Αξαβηθέο ρώξεο παξέρεη γηα ηα πξντόληα ηεο ην πηζηνπνηεηηθό Halal, πνπ εμαζθαιίδεη ζηνλ ηειηθό θαηαλαισηή όηη ηα πξντόληα καο έρνπλ παξαρζεί κε ζεβαζκό ζηηο ηδηαίηεξεο θαηαλαισηηθέο ηνπ απαηηήζεηο-πξνηηκήζεηο. Η Οιπκπηαθή Παξάδνζε Α.Δ., έρνληαο ζέζεη σο ζηόρν ηελ ζπλερή αλάπηπμε ηεο εμσζηξεθνύο δξαζηεξηόηεηάο ηεο έρεη απμήζεη θαη ζπλερίδεη λα δηαηεξεί απμεηηθνύο ξπζκνύο ζηηο πσιήζεηο ησλ πξντόλησλ ηεο ζην εμσηεξηθό, δεκηνπξγώληαο θαη απηόλ ηνλ ηξόπν κηα ηζρπξή πειαηεηαθή βάζε θαη εθηόο Διιεληθώλ ζπλόξσλ. ΔΛΙΓΑ 5

6 ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ «Οιπκπηαθή Παξάδνζε ΑΕ» Δηεύζπλζε: 3ν ΥΛΜ Π.Δ.Ο Καηεξίλεο Θεζζαινλίθεο Σειέθωλν: Φαμ: Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν: Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Πωιήζεηο: Πνηόηεηα: H Οιπκπηαθή Παξάδνζε Α.Δ. απνηειεί έλαλ δσληαλό νξγαληζκό, βαζηθό παξάγνληα ηεο αγνξάο θαη αλαπόζπαζην κέινο ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη. Ωο εθ ηνύηνπ ε δέζκεπζε ηεο ζε ζηξαηεγηθέο πνπ ελζσκαηώλνπλ πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο αλεζπρίεο ζεσξείηαη νπζηώδεο, έηζη ώζηε λα επηηπγράλεηαη ηζόξξνπε αληηκεηώπηζε ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο επίδξαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. H εηαηξεία από ηελ ίδξπζε ηεο εθαξκόδεη πξαθηηθέο πνπ ζηόρν έρνπλ ηε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ ελεξγεηαθώλ απνζεκάησλ θαη ηελ εθαξκνγή επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο ζε όια ηα ζηάδηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. ηα πιαίζηα ηεο εζσηεξηθήο θνηλσληθήο επζύλεο ε πξνζέιθπζε θαη ζπγθξάηεζε εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνύ πξνζσπηθνύ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο παξαρώξεζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο κε ζπλέπεηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε, ηε δηά βίνπ κάζεζε, όπσο επίζεο ηε θαιύηεξε ηζνξξνπία κεηαμύ εξγαζίαο, νηθνγέλεηαο θαη ειεύζεξνπ ρξόλνπ (work life balance). H πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ καο είλαη ην πξώηηζην κέιεκα ηεο Γηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο, πνπ πξνζπαζεί κέζσ ζηνρεπόκελσλ δξάζεσλ λα δεκηνπξγήζεη έλα πξόηππν εξγαζηαθό πεξηβάιινλ. Προτάσεις...απόλαυσης! ΣΡΑΠΑΣΑΔΑ ΜΕ ΜΤΖΗΘΡΑ Τιηθά (γηα 2 κεξίδεο) 4 κεγάια απγά Φξέζθν βνύηπξν θαη Βηηάκ Φξέζθν βαζηιηθό, ςηινθνκκέλν 250 γξ. λσπή κπδήζξα «Οιπκπηαθή Παξάδνζε» 2 θέηεο ςσκί νιηθήο άιεζεο, πάρνπο 1 εθ., ειαθξώο ςεκέλν Αιάηη, πηπέξη ΕΚΣΕΛΕΗ Υηππάκε ηα απγά, ην βαζηιηθό θαη ην αιάηη ζε έλα κπνι κέρξη λα αλαθαηεπηνύλ θαιά. Ληώλνπκε ην βνύηπξν θαη ην βηηάκ ζε έλα αληηθνιιεηηθό ηεγάλη κεζαί- νπ κεγέζνπο ζε κέηξηα θσηηά. Ρίρλνπκε ηα απγά ζην ηεγάλη θη αλαθαηεύνπκε κε κία μύιηλε ζπάηνπια. Βγάδνπκε ην ηεγάλη από ηε θσηηά όζν αθόκα είλαη ηα απγά πγξά. Πξνζζέηνπκε ηε κπδήζξα θη αλαθαηεύνπκε κέρξη λα γίλνπλ κία κάδα, αιιά ην ηπξί λα θαίλεηαη αθόκε. Ρίρλνπκε ιίγν αιάηη θαη ιίγν πηπέξη. Βάδνπκε κία θέηα ςσκί ζε θάζε πηάην θαη ξίρλνπκε ηα απγά πάλσ ζηηο θέηεο. ΔΛΙΓΑ 6

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 Γηδαθηηθή Δλόηεηα. 3.1 Σηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ βηνινγηθώλ πξντόλησλ...

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σμήμα Υαρμακευτικής Μεταπτυχιακό τμήμα στο Υαρμακευτικό Μάρκετινγκ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Έξεπλα αγνξάο ζρεηηθά κε ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη ην ξόιν ηνπ θαξκαθνπνηνύ σο επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΒΕΛΙΣΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. Έηνο: 2012-2013 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑ 1 ζει. 3 ΔΡΩΣΗΜΑ 2 ζει. 7 ΔΡΩΣΗΜΑ 3 ζει. 8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή.

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια είλαη ε θαιύηεξε πεγή δηαηξνθηθώλ ζηνηρείσλ γηα ην βξέθνο θαη ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ θαιή δηαηξνθή ηνπ βξέθνπο από ηε γέλλεζε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο. Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ»

Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο. Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ» Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ» VS ΦΟΙΤΗΤΗΣ Α.Μ. ωτηρόπουλος Γιώργος 8060129 Επιβλέπον Καθηγητής Δρ.. Δημητριάδης Τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ-

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΘΔΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δπιβλέπων Καθηγήτπια: ΓΡΗΣΑΚΖ ΥΑΗΓΩ ςντάκτηρ ποςδαστήρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο Σύκθσλα κε πνιινύο εξεπλεηέο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα έρνπλ εμαληιεζεί πξηλ ηα κέζα ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε.. Πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Βηνκεραληθώλ πζηεκάησλ Καηεύζπλζε: Logistics Πηπρηαθή Δξγαζία Μνληεινπνίεζε Γηθηύσλ Δθνδηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ.

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ανάθεζη Ημεπομηνία διεξαγυγήρ Κάλςτη Μέγεθορ δείγμαηορ Δπιλογή δείγμαηορ ςλλογή ζηοισείυν Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε από ηην ΓΝΩΝΩΝ Σςμβοςλεςηική (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΩΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ LOGISTICS,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΠΣΤΧΙΑΚΗ 2015 Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΤΝΣΑΚΣΗ : ΟΡΕΙΟ ΑΙΝΣΙΝ, ΓΕΡΟΔΗΜΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΕΧΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΔΡΙΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Κσλζηαληίλνο Γξίβαο Διεπζεξία Μαληδώξνπ Μνπρηληίλ Ρανπάλ «Καλείο δελ καο απαγνξεύεη λα ζθεθζνύκε όηη ηα ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα