ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ"

Transcript

1 Δ ΔΘΝΗΚ ΥΟΛ ΓΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚ ΔΗΡΑ ΣΜΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚ ΓΗΟΗΚ / ΓΗΟΗΚ ΤΠΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Πξνλνηαθέο δνκέο ζηελ Διιάδα. Πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο.» Δπηβιέπσλ: ηαξαληδήο Κσλζηαληίλνο πνπδαζηήο: ππξόπνπινο Γεκήηξηνο ΑΘΝΑ

2 ΠΔΡΗΛΦ Aληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ηεο εξγαζίαο απνηειεί ην εζληθφ ζχζηεκα θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, ηδηαίηεξα, φπσο απηφ δηακνξθψζεθε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Έκθαζε δίλεηαη ζηηο πξνλνηαθέο δνκέο νη νπνίεο είηε κεηαζρεκαηίζηεθαλ είηε ζπζηάζεθαλ εθ λένπ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ θνηλσληθή αλάγθε γηα ηελ παξνρή ζχγρξνλσλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο (πεξίζαιςε, κφξθσζε, επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, θνηλσληθή επαλέληαμε, επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλφηεηαο θαη πξνψζεζε ηνπ εζεινληηζκνχ θ.ιπ) ζηηο εππαζείο νκάδεο πιεζπζκνχ φπσο είλαη ηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο, νη ειηθησκέλνη, παηδηά πνπ είλαη απξνζηάηεπηα θαη ζηεξνχληαη νηθνγελεηαθήο θξνληίδαο. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη νη εμήο πξνλνηαθνί θνξείο: Κέληξα Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο θαη Καηάξηηζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο (ΚΔ.Κ.Τ.Κ.Α.ΜΔ.Α), Κέληξα Απνζεξαπείαο-Απνθαηάζηαζεο, Κέληξα Παηδηθήο Μέξηκλαο, Θεξαπεπηήξηα Υξνλίσλ Παζήζεσλ, Ηδξχκαηα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο, Κέληξα κεξήζηαο Φξνληίδαο ιηθησκέλσλ (Κ..Φ..), Κέληξα Πεξίζαιςεο Παηδηψλ (ΚΔ.ΠΔ.Π), Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη νη Μνλάδεο θνηλσληθήο επαλέληαμεο θαη απνθαηάζηαζεο (Ξελψλεο, Οηθνηξνθεία, Πξνζηαηεπκέλα Γηακεξίζκαηα). κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη επηθεληξψλεηαη αθελφο, ζηελ παξνπζίαζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ (κνληέια) ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο θαη ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ην ειιεληθφ ζπζηήκα Κνηλσληθήο πξφλνηαο ( χληαγκα, αξρέο θνηλσληθήο πξφλνηαο), θαη αθεηέξνπ, ζηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ πξνλνηαθψλ θνξέσλ επηζεκαίλνληαο ηελ ηζηνξηθή ηνπο δηάζηαζε. Σα ζπκπεξάζκαηα ζπλνςίδνληαη σο εμήο: Σα ηειεπηαία ρξνληα επηρεηξείηαη κηα αλαδηάξζξσζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο πξφλνηαο κε ηελ αλακφξθσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ αληίζηνηρσλ θνξέσλ, κε ζηφρν ηελ νξγάλσζε ελφο εληαίνπ, επέιηθηνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, κε ζπληνληζκέλε δξάζε, ζπλεξγαζία θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα φισλ ησλ εκπιεθφκέλσλ ζε απηφ θνξέσλ. ην πιαίζην απηφ, επηηπγράλεηαη ζηαδηαθά ν εθζπγρξνληζκφο ησλ ήδε παξερνκέλσλ πξνλνηαθψλ ππεξεζηψλ, κε ηελ αλακφξθσζε ησλ Οξγαληζκψλ δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ θηινμελνπκέλσλ. Οη πξνλνηαθνί θνξείο κπνξνχλ λα ζέηνπλ ζε ιεηηνπξγία ππεξεζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ απντδξπκαηνπνίεζε, απνθαηάζηαζε θαη επαλέληαμε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, φπσο μελψλεο, 1

3 πξνζηαηεπφκελα ή ελνηθηαδφκελα δηακεξίζκαηα, πξνζηαηεπφκελα εξγαζηήξηα θαη εξγαζηήξηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη επαλέληαμεο, λα παξέρνπλ ππεξεζίεο θηινμελίαο ή θιεηζηήο θξνληίδαο απνζθνπψληαο ηφζν ζηε ζεξαπεία θαη απνθαηάζηαζε ζσκαηηθήο, πλεπκαηηθήο, ςπρηθήο λφζνπ ή αλαπεξίαο, φζν θαη ζηελ πξφιεςε θαη απνθαηάζηαζε ησλ ζπλεπεηψλ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ απνθιεηζκνχ. Δπηπιένλ κε ζηφρν ηνλ απντδξπκαηηζκφ, δεκηνπξγνχληαη λέεο δνκέο, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ αλνηθηήο θξνληίδαο, ηελ απηφλνκε δηαβίσζε θαη ηελ θνηλσληθή απνθαηάζηαζε ησλ εππαζψλ νκαδσλ πιεζπζκνχ. Έηζη επηρεηξείηαη ε αλακφξθσζε ηνπ αζπιηθνχ ραξαθηήξα ησλ πξνλνηαθψλ ηδξπκαησλ, ζε αλνηρηέο απνθεληξσκέλεο δνκέο ζηήξημεο θαη ε εμαζθάιηζε ησλ απαηηνχκελσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ επαλέληαμε ησλ αηφκσλ ηζφηηκα ζηελ θνηλφηεηα. Σν ειιεληθφ θξάηνο αληηκεησπίδεη φκσο κηα κεγάιε πξφθιεζε: ηε κεηαηξνπή ηεο Διιάδαο απφ ρψξα απνζηνιήο ζε ρψξα ππνδνρήο κεηαλαζηψλ. Δπηπιένλ, ηα θαηλφκελα ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ πςειψλ πνζνζηψλ ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ εμαθνινχζνπλ λα πθίζηαληαη. ια απηά απμάλνπλ ηελ απαίηεζε γηα έλα απνηειεζκαηηθφηεξν θξάηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο αιιά θαη εγείξνπλ δεηήκαηα φπσο ε ζηξνθή πξνο ηνλ ηξίην ηνκέα θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ : Κξάηνο Πξφλνηαο, Πξνλνηαθέο δνκέο, Απντδξπκαηηζκφο, Κνηλσληθή Δπαλέληαμε. 2

4 SUMMARY The subject that this project negogiates with, is the national system of social solidarity as it has been formulated during the last decade. Emphasis is given to the welfare institutions that have been either transformed or rebuilt in order to respond to the social need for the provision of modern services in the sector of social care, such as persons with disabilities, elderly people, children deprived of family care and protection. Indicatively, some of the welfare institutions are: Centres of Social Support and Train of People with Disabilities, Centres of Complete Cure and Rehabilitation Centres of Daily Care, Centres of Daily Care of Elderly People, Centres of Children Care, National Centre of Social Solidarity. The methology that is implemented, focuses on the presentation of both the theoretical and constitutional frameworks that apply to the greek system of social welfare. It also deals with the detailed presentation of the welfare institutions, taking into account their historical dimension. The main conclusions are the following ones: During the last years, it has been attempted a complete reconstruction of the greek welfare state with the upper aim of the creation of a united and resultive Social Welfare System. In this context, it is gradually succeded the modernization of the present welfare services, the reformulation of their Organizations, in order to achieve better living conditions. The welfare institutions are able to put in function services that contribute to the social inclusion of the weak and disabled people. In this way, the reformation of the asylic character of the above mentioned institutions is attempted, while efforts are taking place in order that weak people can successfully be accepted to the social environment. The Greek State confronts a new greate challenge: hence, Greece no longer sends massively people abroad, but accepts a great number of immigrants. Moreover, the phenomena of people growing up and the high rate of unemployment and social exclusion still exist. All these, lead to the increase of the demand for a more effective state of social protection, but in the same time there are coming in the surface issues, such as the exploitation of the so-called third sector and the activation of the Civil Society 3

5 KEY WORDS: Welfare State, Welfare institutions, Living out of the Institution, Social Inclusions. 4

6 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ει. Δηζαγσγή...7 Κεθάιαην Πξψην: Οη έλλνηεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο...10 Κεθάιαην Γεχηεξν: Σα ηξία κνληέια ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο θαηά ηνλ Esping- Andersen Δηζαγσγηθά Σν αγγινζαμνληθφ θηιειεχζεξν κνληέιν Σν ζθαλδηλαβηθφ-ζνζηαιδεκνθξαηηθφ κνληέιν Σν επεηξσηηθφ-θνξπνξαηηζηηθφ κνληέιν Σν 4 ν κνληέιν θξάηνπο πξφλνηαο- πξφηαζε ηνπ Ferrera...15 Κεθάιαην Σξίην: λνκηθή ζεκειίσζε ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Δηζαγσγηθά Αξρέο θνηλσληθήο πξφλνηαο Αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο Αξρή ηεο αλαγθαηφηεηαο Αξρή ηεο εμαηνκίθεπζεο...20 Κεθάιαην Σέηαξην: εμέιημε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο πξφλνηαο ζε ηζηνξηθά πιαίζηα Α Πεξίνδνο: Αξρηθή ζπγθξφηεζε θαη απνζπαζκαηηθή ξχζκηζε Β Πεξίνδνο: Αλάπηπμε ηνπ επξσπατθνχ κνληέινπ «ρξπζή επνρή» ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο Γ Πεξίνδνο: Ακθηζβήηεζε θαη θαηαγγειία ηεο «θξίζεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο» - Δμάξζξσζε ή αλαδηάξζξσζε; Γ πεξίνδνο: Πέξα απφ ην Κξάηνο Πξφλνηαο; Οη επηδξάζεηο ηεο Δπξσπατθήο νινθιήξσζεο θαη ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο...23 Κεθάιαην Πέκπην: Καηεγνξίεο πξνλνηαθψλ θνξέσλ Κέληξα Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο θαη Καηάξηηζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξία (ΚΔ.Κ.Τ.Κ.Α.ΜΔ.Α.) Κέληξα Απνζεξαπείαο-Απνθαηάζηαζεο Παηδνπφιεηο-Κέληξα Παηδηθήο Μέξηκλαο-Αλαξξσηήξην Πεληέιεο

7 5.4 Θεξαπεπηήξηα-Ηδξχκαηα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο-Οίθνη Δπγεξίαο ή Κέληξα Πξνζηαζίαο Γήξαηνο Κέληξα Πεξίζαιςεο Παηδηψλ (ΚΔ.ΠΔ.Π) Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Δ.Κ.Κ.Α) Δζληθφ Ίδξπκα Κσθψλ (Δ.Κ) Κέληξν Δθπαίδεπζεο-Απνθαηαζηάζεσο Σπθιψλ (Κ.Δ.Α.Σ)...27 Κεθάιαην Έθην: Ο εθζπγρξνληζκφο ηεο ηδξπκαηηθήο πεξίζαιςεο Κεθάιαην Έβδνκν: Απντδξπκαηηζκφο. Μνλάδεο θνηλσληθήο επαλέληαμεο θαη απνθαηάζηαζεο (θνηλνηηθέο ζηεγαζηηθέο δνκέο) Δηζαγσγηθά Ξελψλαο Οηθνηξνθείν (Ξελψλαο καθξνρξφληαο παξακνλήο) Πξνζηαηεπκέλν Γηακέξηζκα Άιιεο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο θαη πξνγξάκκαηα απντδξπκαηηζκνχ θαη θνηλσληθήο επαλέληαμεο Πξνγξάκκαηα Πξνζνκνησκέλσλ Καηνηθηψλ Πξνγξάκκαηα Αλάπηπμεο Μνλάδσλ Απμεκέλεο Φξνληίδαο Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κνηλσληθψλ Λεζρψλ Πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο ζηεγαζηηθψλ δνκψλ (Μνλάδσλ) θαη πξνγξακκάησλ...54 Κεθάιαην γδνν: Πξνβιήκαηα...55 Κεθάιαην Έλαην: Πξννπηηθέο-Πξνθιήζεηο...57 Βηβιηνγξαθία...61 Παξάξηεκα

8 ΔΗΑΓΧΓ Οη λέεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο φπσο δηακνξθψλνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, νη θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο αλαθαηαηάμεηο θαη ε δεκνγξαθηθή εμέιημε ζηε ρψξα καο, θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ θνηλσληθήο ζηήξημεο κέζα απφ έλα ζχγρξνλν «κνληέιν» θνηλσληθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη παξεκβάζεσλ. θαζπζηέξεζε ηεο αλάπηπμεο ελφο νινθιεξσκέλνπ εζληθνχ ζρεδηαζκνχ ζηνλ ηνκέα ηεο Πξφλνηαο (ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία γηα πξψηε θνξά νξγαλψλεηαη ν ρψξνο ηεο Πξφλνηαο θαη αλαπηχζζνληαη θεληξηθέο πνιηηηθέο, πέξαλ ηεο επηδνκαηηθήο) είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αλεπάξθεηα θπξίσο δνκψλ απνθαηάζηαζεο θαζψο θαη ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ε πξνλνηαθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ θάιπςε βαζηθψλ αλαγθψλ αιιά θαη ηελ ππνζηήξημε θαη αμηνπνίεζε δνκψλ πνπ ήδε είραλ αξρίδεη λα αλαπηχζζνληαη απφ κε θπβεξλεηηθέο θαη θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο. ηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ παηδηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηαο θαη γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο εξγαδφκελεο κεηέξαο δεκηνπξγνχληαη θξαηηθνί παηδηθνί ζηαζκνί ζε αζηηθέο, εκηαζηηθέο αιιά θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο. Γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο αλαπηχζζνληαη ζηε δεθαεηία ηνπ 1980 δνκέο «θιεηζηήο» θξνληίδαο θαη θέληξα ζηήξημεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ελψ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία δίλεηαη ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ αλάπηπμε αλνηρηψλ δνκψλ ζηήξημεο κε ζηφρν ηελ παξακνλή ζην νηθείν πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ελζσκάησζε. Με ηελ αλάπηπμε ηνπ πξσηνπνξηαθνχ ζεζκνχ ησλ Κέληξσλ Αλνηρηήο Πξνζηαζίαο ιηθησκέλσλ (ΚΑΠ), ηα νπνία άξρηζαλ λα ιεηηνπξγνχλ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, πέξαζε κηα λέα αληίιεςε γηα ηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή αιιά θαη ηε θξνληίδα ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ. Παξάιιεια, ε ζηαδηαθή αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην ζπίηη» ζηηο αζηηθέο, εκηαζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ παξακνλή ηνπο ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ πνπ πξνέθπςαλ ιφγσ ηεο απμεκέλεο πξνζέιεπζεο παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα καο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία δεκηνπξγήζεθαλ θέληξα πξνζσξηλήο δηακνλήο ησλ αηηνχλησλ άζπιν θαη ησλ αηφκσλ πνπ ππάγνληαη απ επζείαο ζε θαζεζηψο πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο κε πξνζεζκία λα θχγνπλ απφ ηε ρψξα (αλζξσπηζηηθφ θαζεζηψο) κε απνηέιεζκα λα αλαπηπρζνχλ εηδηθά πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή έληαμε. 7

9 ηε δεθαεηία ηνπ 1990, ν ηνκέαο ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο ζηελ Διιάδα αξρίδεη λα εθζπγρξνλίδεηαη ηφζν κε ηηο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο κεηαξξχζκηζεο θαη αλαδηνξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο φζν θαη κε ηηο παξεκβάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ Β Κ Βαζηθφο ζηφρνο ήηαλ ε ζπζηεκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ζηελ θαηεχζπλζε ελφο απνθεληξσκέλνπ κνληέινπ αλνηθηήο θνηλσληθήο θξνληίδαο. ζνλ αθνξά ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε δνκψλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απνθαηάζηαζεο θαη ζηήξημεο,κε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε παξακνλή ηνπο ζην νηθείν πεξηβάιινλ θαζψο θαη ε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο (επαλ)έληαμε. Οη ελέξγεηεο πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ αθνξνχζαλ ζηε δεκηνπξγία ελφο Δζληθνχ Γηθηχνπ Κέληξσλ Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο θαη Καηάξηηζεο Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο (ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ) θαζψο θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ήδε ππαξρνπζψλ δνκψλ. Παξά ηηο ζεκαληηθέο βειηηψζεηο πνπ έρνπλ επηηεπρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην ρψξν ηεο θνηλσληθήο θξνληίδαο, εμαθνινπζνχλ λα εκθαλίδνληαη θαηλφκελα δπζιεηηνπξγίαο πνπ αθνξνχλ ζηελ απνζπαζκαηηθφηεηα, ηελ επηθάιπςε, ηε ραιαξή έσο αλχπαξθηε ζχλδεζε ησλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο, αξθεηά απφ ηα ηδξχκαηα θιεηζηήο θξνληίδαο πνπ παξέρνπλ πεξίζαιςε ζε άηνκα κε βαξηέο θηλεηηθέο αλαπεξίεο θαη λνεηηθή πζηέξεζε δηαηεξνχλ αθφκε ηνλ αζπιηθφ ηνπο ραξαθηήξα. Σν λέν ζχγρξνλν θνηλσληθφ θξάηνο επαλαπξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηα λέα θνηλσληθά, νηθνλνκηθά αιιά θαη δεκνγξαθηθά δεδνκέλα, ψζηε κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα θαη παξεκβάζεηο θνηλσληθήο ζηήξημεο πξνζηαζίαο λα δηαζθαιίδεη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ηελ αιιειεγγχε. ηελ θαηεχζπλζε απηή, θεληξηθφ ζηφρν απνηειεί ε νινθιεξσκέλε θαη ζπζηεκαηηθή παξέκβαζε γηα ηελ πξφιεςε αιιά θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ, ηφζν κε ηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ γεληθήο εθαξκνγήο ζηήξημεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ελίζρπζεο ησλ δπλαηνηήησλ απαζρφιεζεο, φζν θαη κε ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ πνπ απεπζχλνληαη ζηνλ θαζέλα ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. Οη πξνζαλαηνιηζκνί ησλ παξεκβάζεσλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαηεπζχλνληαη πιένλ ζηελ πηνζέηεζε ελφο λένπ απνθεληξσκέλνπ ζπζηήκαηνο κε έκθαζε ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ αλνηθηέο δνκέο ζηήξημεο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο. Σν πξνζηαηεπηηθφ «κνληέιν» πνπ θπξηαξρνχζε κέρξη ζήκεξα, θξίλεηαη αλαπνηειεζκαηηθφ ελψ, παξάιιεια, δηαπηζηψλνληαη νη αξλεηηθέο ηνπ επηπηψζεηο ζε άηνκα θαη νκάδεο (νδεγεί ζηελ απνκφλσζε, ηνλ απνθιεηζκφ θαη ηνλ ηδξπκαηηζκφ). 8

10 ηόρνο είλαη ε ζηήξημε ηνπ αηφκνπ ή ησλ νκάδσλ κέζα ζηελ θνηλφηεηα, ζε έλα πιαίζην απηνθαζνξηζκνχ θαη ελεξγεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηα πξνβιήκαηα θαη ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ. 9

11 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: Οη έλλνηεο ηνπ θξάηνπο πξόλνηαο θαη ηνπ θνηλσληθνύ θξάηνπο. Οη έλλνηεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο θαη ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο είλαη αιιειέλδεηεο. Σν θξάηνο πξφλνηαο (ή θξάηνο επ δελ είλαη ε θπξηνιεθηηθή κεηάθξαζε ηνπ welfare state) είλαη ην θξάηνο πνπ έρεη ηελ επζχλε γηα ηε δηαζθάιηζε ελφο βαζηθνχ ειάρηζηνπ επ δελ (αμηνπξεπνχο επηπέδνπ δηαβίσζεο) γηα ηνπο πνιίηεο ηνπ 1. Βαζηθφ ιεηηνπξγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ θξάηνπο είλαη φηη αθηεξψλεη κεγάιν κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζηελ παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, κε άιια ιφγηα ζηελ εμππεξέηεζε ησλ λνηθνθπξηψλ γηα ηελ βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ ηνπο επηπέδνπ. Σν θξάηνο πξφλνηαο είλαη απηφ ζην νπνίν ε θνηλσληθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε 2, δειαδή ε εμάζθεζε ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, ζπληζηά θεληξηθφ ζηνηρείν ησλ πνιηηηθψλ ηνπ. Σν θξάηνο πξφλνηαο είλαη ν θαζνιηθφο "ηχπνο" ηεο θξαηηθήο νξγάλσζεο φισλ ησλ ζχγρξνλσλ βηνκεραληθψλ ρσξψλ. Γελ ζα πξέπεη λα ζπγρέεηαη, θαηά ζπλέπεηα, κε ηελ έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, φξνπ πνπ ζπκππθλψλεη ζεζκηθά θαη πνιηηεηνινγηθά ηελ αλάιεςε απφ ην θξάηνο ζπληαγκαηηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο θαη πξνζδηνξίδεη, επνκέλσο, έλα ππνζχλνιν κφλνλ ησλ θξαηψλ πξνλνίαο 3. έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο είλαη θαλνληζηηθή-ζεζκηθή θαη αλαθέξεηαη ζηε ζπληαγκαηηθή ζχληαμε ηεο πνιηηείαο, ελψ ε έλλνηα ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο είλαη πεξηγξαθηθή θαη αλαθέξεηαη ζε νξγαλσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνιηηεηαθνχ ζρεκαηηζκνχ. Γελ πξέπεη επνκέλσο λα ρξεζηκνπνηνχληαη αδηαθξίησο θαη ππαιιαθηηθά, φπσο ζπρλά γίλεηαη, θαη απηφ φρη κφλνλ ιφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ ελλνηνινγηθνχ ηνπο θνξηίνπ αιιά θαη γηαηί πξνζδηνξίδνπλ δηαθνξεηηθά θαζεζηψηα. Πην απιά θαη θάπσο ζρεκαηηθά: θνηλσληθά θξάηε είλαη ηα θξάηε πξφλνηαο ζηα νπνία ε θνηλσληθή πνιηηηθή έρεη ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε. Γηα παξάδεηγκα, νη ΠΑ, ε Απζηξαιία ή ε Εειαλδία είλαη θξάηε πξφλνηαο, φπσο φιεο νη πξνεγκέλεο βηνκεραληθέο ρψξεο, ζε θακία φκσο πεξίπησζε θνηλσληθά θξάηε. 1 Costa Esping-Andersen, The Three Worlds of Welfare Capitalism, Polity Press, Κέηκπξηηδ 1990, ζει Γηα ηελ θνηλσληθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε βιέπε T. H. Marshall-T. Bottomore, Ηδηφηεηα ηνπ Πνιίηε θαη Κνηλσληθή Σάμε, εθδφζεηο Gutenberg, Αζήλα Γηψξγνο Καηξνχγθαινο, Σν θνηλσληθφ θξάηνο ηεο κεηαβηνκεραληθήο επνρήο. Θεζκνί παξνδηθήο δηνίθεζεο θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα ζην ζχγρξνλν θφζκν, Δθδφζεηο Αλη. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή 1998, ζει

12 Ο φξνο "θνηλσληθφ θξάηνο" γλψξηζε επξχηαηε δηάδνζε κεηαπνιεκηθά, κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ ζε πνιιά πληάγκαηα δπηηθψλ δεκνθξαηηψλ. Πξνεμάξρνπζα είλαη, θπζηθά, ε ζρεηηθή δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ γεξκαληθνχ Θεκειηψδνπο Νφκνπ. Με δηαθνξεηηθέο εθθξάζεηο, σο "θνηλσληθή δεκνθξαηία", ή σο "θξάηνο πνπ βαζίδεηαη ζηελ εξγαζία" θ.ι.π. θαηνρπξψλεηαη επίζεο ζηα άξζξα 2 ηνπ γαιιηθνχ πληάγκαηνο, 1 ηνπ ηηαιηθνχ, ηνπ ηζπαληθνχ θαη ηνπ πνξηνγαιηθνχ, ζπλάγεηαη δε εξκελεπηηθά ζηα πεξηζζφηεξα άιια πληάγκαηα ηεο επείξνπ. Σν θξάηνο πξφλνηαο απνηειεί λνκνηειεηαθή, ιεηηνπξγηθή αλαγθαηφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ βηνκεραληθψλ θνηλσληψλ. χκθσλα κε ηνλ Jessop, ηέζζεξηο είλαη νη δηαζηάζεηο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο πνπ ζθηαγξαθνχλ ηε ιεηηνπξγηθή ηνπ αλαγθαηφηεηα: 1. Σν θξάηνο πξφλνηαο είλαη θευλζηαλφ δηφηη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα δηαηεξήζεη ηελ θεξδνθνξία δηαζθαιίδεη ηελ πιήξε απαζρφιεζε ζε κηα ζρεηηθά θιεηζηή εζληθή νηθνλνκία κέζσ ηεο δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο. 2. Σν θξάηνο πξφλνηαο έρεη έλα δηαθξηηφ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηε δηαζθάιηζε ηεο επεκεξίαο αθνχ πξνζπάζεζε λα δηαζθαιίζεη ηε καδηθή θαηαλάισζε δηακνξθψλνληαο έλαλ ελάξεην θχθιν καδηθήο θαηαλάισζεο-καδηθήο παξαγσγήο. Οη νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο πνιηηηθέο ζπλδένληαλ κε ηα νηθνλνκηθά θαη ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα πνπ απέξξεαλ απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε. 3. Σν θξάηνο πξφλνηαο ήηαλ εζληθφ, ζην βαζκφ πνπ νη πνιηηηθέο απεπζχλνληαλ ζηνπο πνιίηεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο. 4. Σέινο, ην θξάηνο πξφλνηαο ήηαλ «θξαηηζηηθφ» ζην βαζκφ πνπ ήηαλ νη θξαηηθνί ζεζκνί πνπ ζπκπιήξσλαλ ηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο γηα ηελ δηαζθάιηζε ζπλζεθψλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο. 11

13 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Σα ηξία κνληέια ηνπ θξάηνπο πξόλνηαο θαηά ηνλ Esping-Andersen 2.1 Δηζαγσγηθά ρεηηθά πξφζθαηα μεθίλεζε κηα έληνλε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηα κνληέια ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο πνπ πθίζηαληαη, θαζψο θαη γηα ηα δηαθξηηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαζελφο απφ απηά. Πνιινί αλαιπηέο δηέθξηλαλ δηάθνξα είδε ρξεζηκνπνηψληαο ν θαζέλαο ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία γηα λα ζηεξίμεη ηελ άπνςή ηνπ : νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξφλνηαο, ην αλ έρνπλ θαζνιηθφ ραξαθηήξα ή αλ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο, ε ζρέζε ηνπο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη θάπνηα απφ ηα θξηηήξηα πνπ ιακβάλνληαη ππφςε. Χζηφζν, ε κνληεινπνίεζε ηνπ Esping-Andersen είλαη απηή πνπ ζήκεξα ζεσξείηαη νξζφηεξε, είλαη γεληθψο απνδεθηή θαη απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο θαη ρξήζηκν βνήζεκα γηα νπνηαδήπνηε αλάιπζε. Υξεζηκνπνηψληαο ηξεηο αιιειέλδεηεο κεηαβιεηέο ην θξάηνο, ηελ αγνξά θαη ηελ νηθνγέλεηα ν Esping Andersen δηαθξίλεη ηζηνξηθά ηελ αλάπηπμε 3 κνληέισλ θξάηνπο πξφλνηαο ζην δπηηθφ θφζκν. ην ζθαλδηλαβηθό-ζνζηαιδεκνθξαηηθό κνληέιν θξάηνπο πξφλνηαο, ηα απνηειέζκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηε δσή ησλ πνιηηψλ είλαη ηέηνηα, ψζηε νη πνιίηεο λα εμαξηψληαη ζε κηθξφ βαζκφ απφ ηελ αγνξά, πξνθεηκέλνπ λα νηθνδνκήζνπλ ηηο πξννπηηθέο ηεο δσήο ηνπο. ηελ αληίζεηε πιεπξά βξίζθεηαη ην αγγινζαμσληθόθηιειεύζεξν κνληέιν, ην νπνίν έρεη ζαθψο ππνιεηκκαηηθφ ραξαθηήξα, εθφζνλ θαιχπηεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηηο αλάγθεο ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο πνπ δε δηαζέηνπλ, ζηεξνχληαη παληειψο, ησλ βαζηθψλ κέζσλ δηαβίσζεο. Δδψ, ινηπφλ, πθίζηαηαη απφ ειάρηζηε έσο κεδακηλή απνεκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο ελ αληηζέζεη κε ην ζνζηαιδεκνθξαηηθφ κνληέιν θαη ν δηθαηνχρνο πξφλνηαο ζηηγκαηίδεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θνηλσληθά. Σέινο, ην επεηξσηηθό θνξπνξαηηζηηθό κνληέιν παξέρεη αξθεηά θνηλσληθά δηθαηψκαηα ζηνπο δηθαηνχρνπο, δηθαηψκαηα, σζηφζν, ηα νπνία δηαθνξνπνηνχληαη απφ πνιίηε ζε πνιίηε, αλαιφγσο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ απαζρφιεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα : 12

14 2.2 Σν αγγινζαμνληθό θηιειεύζεξν κνληέιν Σν κνληέιν απηφ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα επηιεθηηθή θνηλσληθή βνήζεηα ζηα πιένλ αδχλακα κέιε ηεο θνηλσλίαο κέζσ ηνπ ειέγρνπ ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο 4. Απηφ, θπζηθά, ζπλεπάγεηαη επέκβαζε θαη έιεγρν ηεο πξνζσπηθήο δσήο ησλ δηθαηνχρσλ θαη θαη επέθηαζε ην ζηηγκαηηζκφ ηνπο σο αμηνπαζνχλησλ θαη απνηπρεκέλσλ. Σν εχξνο θάιπςεο ηνπ πιεζπζκνχ, αλ θαη θαζνιηθφ, είλαη αλεμάξηεην απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ δεζκφ. ην αγγινζαμνληθφ κνληέιν πθίζηαηαη ην ιεγφκελν δίρηπ αζθαιείαο (safety net) εθείλεο ηεο κεξίδαο αηφκσλ πνπ είλαη νη πιένλ αδχλακνη θαη εθηφο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. θνηλσληθή πνιηηηθή βαζίδεηαη φρη ζε ρξεκαηηθέο παξνρέο αιιά ζηελ νξγάλσζε πξνλνηαθψλ ππεξεζηψλ, κε απψηεξν ζηφρν ηελ επαλέληαμε ησλ αηφκσλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 5. Γη απηφ θαη βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνχηνπ ηνπ κνληέινπ είλαη ν άθξαηνο θηιειεπζεξηζκφο ηνπ, ηφζν ζε πνιηηηθφ φζν θαη λνκηθφ επίπεδν. Άιισζηε, εδψ ην θξάηνο πξφλνηαο ιεηηνπξγεί θπξίσο σο κεραληζκφο ελίζρπζεο ηεο αγνξάο. Σν κνληέιν απηφ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ηε θνξνινγία θαη, επηθνπξηθά, απφ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Τηνζεηήζεθε απφ ηηο αγγινζαμνληθέο ρψξεο Μεγάιε Βξεηαλία,.Α, Απζηξαιία, Καλαδάο, Νέα Εειαλδία 2.3 Σν ζθαλδηλαβηθό-ζνζηαιδεκνθξαηηθό κνληέιν Σν κνληέιν απηφ, φπσο δηαθαίλεηαη θαη απφ ην φλνκά ηνπ, αλαπηχρζεθε ζηηο ρψξεο ηεο θαλδηλαβίαο. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ε θαζνιηθφηεηα ησλ παξνρψλ θαη ε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηεο γεληθήο θνξνινγίαο. ην κνληέιν απηφ ε θνηλσληθή πνιηηηθή λνείηαη σο παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη φρη σο ρνξήγεζε ρξεκαηηθήο βνήζεηαο. Μάιηζηα, ηελ παξνρή ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ δηαρεηξίδεηαη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, πξάγκα πνπ βνεζά ζηελ εμάιεηςε πνιχρξνλσλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. ην ζθαλδηλαβηθφ κνληέιν δίδεηαη έκθαζε ζηελ πιήξε απαζρφιεζε θαη ην θξάηνο σο επί ην πιείζηνλ είλαη ν θχξηνο εξγνδφηεο. Δπηπιένλ, νη φπνηεο θνηλσληθέο παξνρέο 4 Κατρούγκαλου, «Θεζκνί θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζην ζχγρξνλν θφζκν», άθθνπιαο, 2004, ζει Κατρούγκαλου, «Θεζκνί θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζην ζχγρξνλν θφζκν», άθθνπιαο, 2004, ζει

15 αθνξνχλ ηνπο δηθαηνχρνπο, δίδνληαη ιφγσ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο πνιίηεο ηεο ρψξαο θαη φρη ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο εξγαζηαθήο ηνπο απαζρφιεζεο. Καη επέθηαζε ε ρξεκαηνδφηεζε απηνχ ηνπ κνληέινπ δελ απνξξέεη απφ ηηο εηζθνξέο ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά απφ ηε γεληθή θνξνινγία. ηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο ηζρχεη ην φινη πιεξψλνπλ θαη φινη επσθεινχληαη εμίζνπ. Απηφ, φκσο, ζπλεπάγεηαη θαη κηα ππέξνγθε θνξνινγηθή επηβάξπλζε γηα ηνλ ζθαλδηλαβφ πνιίηε. 2.4 Σν επεηξσηηθό-θνξπνξαηηζηηθό κνληέιν ην κνληέιν απηφ εληάζζεηαη ε πιεηνλφηεηα ησλ θξαηψλ ηεο επεηξσηηθήο Δπξψπεο (Γαιιία, Γεξκαλία, Απζηξία θ.α ). χκθσλα κε ηνλ Esping-Andersen, θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ επεηξσηηθνχ κνληέινπ είλαη ν αζθαιηζηηθφο δεζκφο πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ αλάινγα κε ηελ επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε ηνπ δηθαηνχρνπ. πλέπεηα απηνχ είλαη, ηα φπνηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα αλαγλσξίδνληαη, λα κελ έρνπλ ραξαθηήξα θαζνιηθφ αιιά λα δηαρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο. Καη επέθηαζε, νη νπνηεζδήπνηε παξνρέο πνπ δίδνληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο, λα εμαξηψληαη απφ ηελ εξγαζία θαη ηηο αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο. πλάκα, νη παξνρέο είλαη θπξίσο ρξεκαηηθέο θαη ιηγφηεξν άιιεο κνξθήο θαη βαζίδνληαη ζηηο εηζθνξέο ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ 6. ην επεηξσηηθφ κνληέιν ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πνιηηηθψλ απφ ηε θνξνινγία είλαη ειάρηζηε. Σν επεηξσηηθφ κνληέιν επεξεάζηεθε άκεζα, ηφζν απφ ηελ παξαδνζηαθή νηθνγέλεηα, φζν θαη απφ ηελ Δθθιεζία. Έρεη επδηάθξηηα ζεκάδηα ηνπ παηξηαξρηθνχ κνληέινπ νηθνγέλεηαο (male bread-winner family), φπνπ ν άλδξαο απνηειεί ηελ πεγή εηζνδήκαηνο αιιά θαη είλαη εκπνηηζκέλν απφ ηηο ρξηζηηαληθέο αληηιήςεηο γηα δηθαίσκα ζηε δσή ζηνλ θαζέλα, ην νπνίν κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί κε ηελ αξσγή ηνπ θξάηνπο κέζσ ρξεκαηηθήο εηζθνξάο ( π.ρ ειάρηζην εηζφδεκα). Αμίδεη λα αλαθεξζεί, φηη ην επεηξσηηθφ κνληέιν ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα πςειήο κνξθήο ηππνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ. ηα πεξηζζφηεξα ζπληάγκαηα ησλ ρσξψλ, φπνπ θαη πηνζεηείηαη ην επεηξσηηθφ κνληέιν, γίλεηαη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ιφγνο γηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα. Σν επεηξσηηθφ κνληέιν νλνκάδεηαη θαη θνξπνξαηηζηηθφ, θαη ηνχην ην νθείιεη ζηηο απαξρέο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ. Σν κνληέιν απηφ δεκηνπξγήζεθε δίδνληαο θχξηα 6 Κατρούγκαλου, «Θεζκνί θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζην ζχγρξνλν θφζκν», άθθνπιαο, 2004, ζει

16 έκθαζε ζηνλ ζπληερληαθφ-θνξπνξαηηζηηθφ ηξφπν νξγάλσζεο. Ννκνζεηηθά ή ζπκβνπιεπηηθά ζψκαηα γηα ηελ εθπξνζψπεζε επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ ιεηηνχξγεζαλ ζε ρψξεο φπσο ε Απζηξία, ε Ηηαιία θαη ε Γεξκαλία. Άμην αλαθνξάο είλαη φηη ηα ζπλδηθάηα απηά πξσηνιεηηνχξγεζαλ ζε πεξηφδνπο απηαξρηθψλ θαζεζηψησλ (π.ρ. λαδηζηηθή Γεξκαλία), κ απνηέιεζκα ηα ίδηα ηα ζπλδηθάηα, φζν θαη αλ ππνηίζεηαη φηη εμέθξαδαλ ηηο απφςεηο ησλ κειψλ ηνπο, ηειηθά λα ππνθχπηνπλ ζηνλ αζθπθηηθφ έιεγρν ηνπ Κξάηνπο απ φπνπ θαη ρεηξαγσγνχληαλ. 2.5 Σν 4 ν κνληέιν θξάηνπο πξόλνηαο- πξόηαζε ηνπ Ferrera Σα 3 κνληέια θξάηνπο πξφλνηαο πνπ δηεηχπσζε ν Esping-Andersen θαιχπηνπλ γεσγξαθηθά εθ πξψηεο φςεσο φιε ηελ Δπξψπε. Χζηφζν, κηα πξνζεθηηθφηεξε αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ρσξψλ θαη ησλ πξνλνηαθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ, κπνξεί λα νδεγήζεη πνιινχο ζην εξψηεκα, αλ είλαη δπλαηφλ λα πθίζηαηαη θαη ηέηαξην κνληέιν. Ο Ferrera, ην 1996, έθαλε ιφγν γηα ηελ χπαξμε ελφο ηέηαξηνπ κνληέινπ, πνπ ην νλφκαζε Ννηηνεπξσπατθφ κνληέιν. Απηφ, θαηά ηνλ Ferrera, πηνζεηείηαη απφ ηηο ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ Ηηαιία, ηελ Διιάδα, ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Πνξηνγαιία. Καηά ηελ άπνςή ηνπ, νη ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο αθνινχζεζαλ κηα ηδηαίηεξε νδφ πξνο ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ζήκεξα εμαθνινπζνχλ λα κνηξάδνληαη νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ζηηο ζχγρξνλεο πνιηηηθέο νηθνλνκίεο ηνπο. Χζηφζν, δε μερλάεη λα ππελζπκίζεη φηη νη φπνηεο κειέηεο αθνξνχλ απηά ηα θξάηε, έρνπλ γίλεη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 90 θαη κεηέπεηηα. Σνχην νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε κειεηψλ ηηο πξνεγνχκελεο δπν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, δηφηη νη φπνηεο ζπγθξηηηθέο έξεπλεο ιάβαηλαλ ρψξα γηα ηα πεδία ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο ζηελ Δπξψπε, πξνέξρνληαλ απφ παξαηεξήζεηο ησλ επεηξσηηθψλ θαη βνξεηνεπξσπατθψλ ρσξψλ. Έζησ, φκσο, θαη κε ηηο έξεπλεο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 90 θαη έπεηηα, επηβεβαηψλεηαη ε χπαξμε νξηζκέλσλ ζπζηεκαηηθψλ πεξηθεξεηαθψλ νκνηνηήησλ φπσο: ζρεηηθή ππαλάπηπμε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο θαη ηα ειάρηζηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηα ππεζρεκέλα θαη ηα λνκνζεηεκέλα. αλζεθηηθφηεηα θαη ε ζεκαζία ηνπ ζεζκνχ ηεο νηθνγέλεηαο γηα ηελ παξνρή πξνζηαζίαο ζηα κέιε ηεο 15

17 Μηα θνηλσληθή θνπιηνχξα πνπ δηαπλέεηαη απφ κηα ηδηαίηεξε αιιειεγγχε, έληνλα επεξεαζκέλε απφ ην θνηλσληθφ δφγκα ηεο Δθθιεζίαο. Ο Ferrera ζπλερίδνληαο ηελ έξεπλα πάλσ ζηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ησλ ρσξψλ απηψλ, αλαθέξεη φηη ην λφηην κνληέιν απνηειεί έλα κείγκα ζηνηρείσλ βηζκαξθηαλήο αληίιεςεο (Bismarck) θαη ζηνηρείσλ ηνπ κπεβεξηηδηαλνχ κνληέινπ(beveridge). Έλαο πεξηεθηηθφο ραξαθηεξηζκφο ηνπ λνηηνεπξσπατθνχ κνληέινπ ζα πξέπεη επνκέλσο λα εκπεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ επηά δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα. Απηά είλαη θαηά ηνλ Ferrera: Οη εηζνδεκαηηθέο κεηαβηβάζεηο θαη ν εμέρσλ ξφινο ηνπο ζηηο θξαηηθέο παξνρέο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. άληζε θαηαλνκή ηεο παξερφκελεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. αληίιεςε θαζνιηθφηεηαο φζνλ αθνξά ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Ο ρακειφο βαζκφο δηείζδπζεο ηνπ θξάηνπο ζην πεδίν ηεο πξφλνηαο κε ηελ παξάιιειε ζπλχπαξμε δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ θνξέα. Οη πειαηεηαθέο ζρέζεηο. ρακειή απνδνηηθφηεηα ησλ παξερφκελσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. Ο ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο. ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ: λνκηθή ζεκειίσζε ηνπ ειιεληθνύ ζπζηήκαηνο Κνηλσληθήο Πξόλνηαο. 3.1 Δηζαγσγηθά: Σν ειιεληθφ ζχζηεκα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο πεξηιακβάλεη θαηεγνξηαθά πξνγξάκκαηα πξνζηαζίαο γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, ζηε βάζε, θπξίσο, ρνξήγεζεο επηδνκάησλ, παξνρψλ ζε είδνο θαη ππεξεζηψλ θξνληίδαο, ηα νπνία ζεζπίζζεθαλ θπξίσο ζηηο δεθαεηίεο ηνπ '60 θαη ηνπ '80. Ηδηαίηεξε κλεία πξέπεη λα γίλεη ζην Δπίδνκα Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ (ΔΚΑ), πνπ θαζηεξψζεθε ην Πξφθεηηαη γηα ζχζηεκα ζπκπιεξσκαηηθψλ παξνρψλ γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο ρακεινχ εηζνδήκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, εθηφο ηνπ ΟΓΑ, πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 60φ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 16

18 Οη ππεξεζίεο θαη ηα επηδφκαηα παξέρνληαη θαηαθεξκαηηζκέλα κέζσ απνθεληξσκέλσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο, Κνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη απφ έλα πιέγκα εζεινληηθψλ νξγαληζκψλ θαη κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη έληνλα ηδίσο ζην πεδίν πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ, ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. ζεζκνζέηεζε ελφο θεληξηθνχ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο πξνβιέθζεθε κε ην 2646/98 αιιά νπδέπνηε πινπνηήζεθε, ηφζν ιφγσ έιιεηςεο πφξσλ φζν θαη ιφγσ αδπλακίαο ζπγθξφηεζεο ηνπ ζρεηηθνχ νξγαλσηηθνχ κεραληζκνχ. Δλψ ν γεληθφο ζθνπφο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο πνηφηεηαο δσήο ησλ θνξέσλ ηνπο, ην δηθαίσκα ζηελ πξφλνηα εγγπάηαη γηα φινπο ηε δηαζθάιηζε ελφο ειάρηζηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο θαη πξνζηαζίαο απφ ηνπο θνηλσληθνχο θηλδχλνπο. Σν ειάρηζην ηνχην φξην δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζηνηρεησδψλ κφλνλ βαζηθψλ αλαγθψλ, αιιά φζσλ επηβάιιεη ν ζεβαζκφο ηεο αλζξψπηλεο αμίαο. ζρεηηθή αμίσζε ζε έλα «Existenzminimum» ζα κπνξνχζε, άιισζηε, λα ζηεξηρζεί απ' επζείαο ζηελ αξρή ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο αθφκε θαη ρσξίο θακία άιιε εηδηθφηεξε ζπληαγκαηηθή δηάηαμε. ηα πιαίζηα ηνπ ειιεληθνχ πληάγκαηνο ε sedes materiae ηεο γηα ην ζχλνιν ηνπ κε εξγαδφκελνπ πιεζπζκνχ βξίζθεηαη ζην άξζξν 21, κνινλφηη ε θξαζηηθή δηαηχπσζε ηνπ ηειεπηαίνπ δελ κνηάδεη, prima facie, λα θαηνρπξψλεη έλα γεληθφ δηθαίσκα γηα θνηλσληθή πξφλνηα. Πεξηέρεη, αληηζέησο, δηάθνξεο δηαηάμεηο πνπ αλάγνπλ ζε ζπληαγκαηηθή ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο ηελ πξνζηαζία ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ (αλήιηθνη, παηδηά, πνιχηεθλνη, ζχκαηα πνιέκνπ, ρήξεο θαη νξθαλά, αλάπεξνη, ειηθησκέλνη, άπνξνη) ή θνηλσληθψλ θαηεγνξηψλ θαη ζεζκψλ (κεηξφηεηα, γάκνο, νηθνγέλεηα). Χζηφζν, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί βάζηκα φηη νη παξαπάλσ ξπζκίζεηο αθνξνχλ απιψο επί κέξνπο εθθάλζεηο ελφο εληαίνπ δηθαηψκαηνο. Πξάγκαηη, δελ θαίλεηαη ινγηθή ε ζέζε φηη ν ζπληαθηηθφο λνκνζέηεο ζέιεζε λα εγγπεζεί πεξηνξηζηηθά ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία νξηζκέλσλ κφλνλ θαηεγνξηψλ ηνπ πιεζπζκνχ, εμαηξψληαο άιιεο, φπσο, π.ρ., νη άλεξγνη. Κάηη ηέηνην θαίλεηαη αδηαλφεην, αθ' ελφο ιφγσ ηεο αδπλακίαο λα πξνβιεθζνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ φιεο νη πηζαλέο θαηαζηάζεηο αλάγθεο θαη αθ' εηέξνπ ιφγσ ηεο ζεκειηψδνπο αξρήο ηεο ηζφηεηαο πνπ δελ επηηξέπεη αλαίηηεο δηαθξίζεηο. Θα πξέπεη, επνκέλσο, λα γίλεη δεθηφ φηη ε αλαθνξά ησλ παξαπάλσ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ έρεη ην λφεκα εληνλφηεξεο εληνιήο πξνο ηα ζπληεηαγκέλα φξγαλα 17

19 ηεο πνιηηείαο γηα ηε ιήςε πιένλ εμεηδηθεπκέλσλ κέηξσλ σο πξνο απηέο, πέξαλ φζσλ δειαδή απεπζχλνληαη ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. Παξά ηελ αλαγλψξηζε ζρεηηθνχ απηνηεινχο ζπληαγκαηηθνχ ππνθεηκεληθνχ δηθαηψκαηνο, είλαη αιήζεηα φηη ιφγσ ηεο γεληθφηεηαο ηεο δηαηχπσζεο ηνπ άξζξνπ 21 δελ είλαη εχθνιν λα ζηεξηρζνχλ ζπγθεθξηκέλεο αγψγηκεο αμηψζεηο ζε ηνχην, ρσξίο πξνεγνχκελε επέκβαζε ηνπ λνκνζέηε. Παξφκνηα εθαξκνγή ησλ ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ έρεη σο έλα βαζκφ ήδε γίλεη κε κία ζεηξά λνκνζεηηθά θείκελα, φπσο, ι.ρ., κε ην ΝΓ 57/73 γηα ηνπο άπνξνπο (21 παξ. 3 ), ην 958/79 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ηπθιψλ (21 παξ. 2), ην 1296/82 γηα ηνπο ειηθησκέλνπο, θ.ι.π.. Δπνκέλσο, νη θνξείο ησλ ζρεηηθψλ αμηψζεσλ έρνπλ φρη κφλνλ ηελ γεληθή απαίηεζε πνπ απνξξέεη απφ ην χληαγκα γηα ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο αιιά θαη ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο γηα πξάμε ή παξάιεηςε πνπ πξνβιέπνπλ νη εηδηθνί ηνχηνη λφκνη. Δίλαη πξνθαλέο φηη νη ηειεπηαίνη, ιφγσ ηεο ζπληαγκαηηθήο πξνζηαζίαο, δελ κπνξνχλ πιένλ λα θαηαξγεζνχλ ή λα αληηθαηαζηαζνχλ ρσξίο ηελ πξφβιεςε ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ πξνζηαζίαο. Βάζεη ηεο θνηλήο λνκνζεζίαο, ην ζπληαγκαηηθφ δηθαίσκα εμεηδηθεχεηαη κε πνιιέο δηαθνξεηηθέο εηδηθέο κνξθέο, φπσο, π.ρ., σο πεξηνξηζκέλε- πξνζσπηθή δνπιεία, δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο πξνζνδνθφξνπ πξάγκαηνο, δηθαίσκα πξνηίκεζεο «επί ίζνηο φξνηο», αθφκε θαη σο αμίσζε παξνρήο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο ή θαη θαη' νίθνλ αξσγήο. Χζηφζν, ν θνηλφο λνκνζέηεο δελ έρεη αθφκε αζρνιεζεί κε ηελ πην ζχγρξνλε κνξθή θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ηελ θαηνρχξσζε δειαδή ελφο ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο γηα φιν ηνλ πιεζπζκφ. Σν άξζξν 21 ηνπ πληάγκαηνο θαζηεξψλεη ππνρξέσζε ηνπ λνκνζέηε γηα ηε ιήςε εμεηδηθεπκέλσλ κέηξσλ γηα ηελ αλαθνχθηζε κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ θαη θαηεγνξηψλ, πέξαλ απηψλ πνπ απεπζχλνληαη ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. Γελ πξφθεηηαη γηα απηνηειέο ζπληαγκαηηθφ δηθαίσκα, αιιά γηα επίηαζε ησλ αμηψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ην βαζηθφ δηθαίσκα γηα θνηλσληθή πξφλνηα. Καη ρσξίο ηε ξεηή ζπληαγκαηηθή πξφβιεςε ε ιήςε παξφκνησλ κέηξσλ ζα επηβαιιφηαλ θαη κε βάζε ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη ηα άηνκα απηά ρξεηάδνληαη, ιφγσ ηεο εηδηθήο ηνπο θαηάζηαζεο, κεγαιχηεξν αλαινγηθά κέξνο ηεο θξαηηθήο θξνληίδαο απφ φηη νη απνιχησο πγηείο. Γηα ην ιφγν απηφ, αθφκε θαη ειιείςεη ζρεηηθψλ εηδηθψλ πξνβιέςεσλ νη ππάξρνπζεο ξπζκίζεηο ζα πξέπεη λα εξκελεχνληαη ππφ ην θσο ηεο ζπληαγκαηηθήο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 21, ψζηε λα παξέρεηαη πξφζζεηε πξνζηαζία ζηα κεηνλεθηνχληα άηνκα. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, θξίζεθε παξάλνκε απφ ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, ελ φςεη θαη ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 3, ε άξλεζε ηνπ ΗΚΤ λα ηξνπνπνηήζεη ηνλ Καλνληζκφ 18

20 ππνηξνθηψλ ηνπ ψζηε λα επηηξέςεη ζε ηεηξαπιεγηθφ θνηηεηή λα ρξεζηκνπνηήζεη ζην ζρεηηθφ γξαπηφ δηαγσληζκφ γξαθνκεραλή ή ππνινγηζηή. Άιισζηε θαη ππφ ηα πξντζρχζαληα πληάγκαηα γηλφηαλ δεθηφ φηη γηα ιφγνπο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ήηαλ ζπληαγκαηηθά επηηξεπηφ λα δίλνληαη θάπνηα πξνλφκηα ζε θαηεγνξίεο αδχλαησλ πνιηηψλ, φπσο, π.ρ., ε ρνξήγεζε αδεηψλ πεξηπηέξσλ ή θαπλνπσιψλ ζε αλαπήξνπο ή ζχκαηα πνιέκνπ ή ε ππνρξέσζε πξνζιήςεσο παιαηψλ πνιεκηζηψλ. ηα πιαίζηα ηνπ ηζρχνληνο πληάγκαηνο ε λνκνινγία πάγηα δέρεηαη ηελ χπαξμε ζπληαγκαηηθνχ ζθνπνχ ή δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ απηψλ, αλ θαη φρη σο εθδήισζε ππνθεηκεληθνχ δηθαηψκαηνο. Γελλάηαη έλα ζέκα σο πξνο ην εάλ είλαη αλεθηή ε θάκςε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ ηνχησλ θαηεγνξηψλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνζιήςεηο ζην δεκφζην ηνκέα. Σν ζέκα δελ είλαη αθαδεκατθφ. έιιεηςε επαξθψλ πφξσλ θαη ε ππαλάπηπμε ησλ ελ γέλεη θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ αλαδεηθλχεη ζηξεβισηηθά ηελ είζνδν ζην δεκφζην σο ηελ πιένλ απνηειεζκαηηθή κνξθή θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Τπνζηεξίδεηαη φηη ε εθαξκνγή θνηλσληθψλ θξηηεξίσλ απνθιείεηαη ζην ζηάδην ηεο επαλδξψζεσο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, φπνπ, κφλνλ αμηνθξαηηθά θξηηήξηα κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππ' φςε. Παξ' φια απηά, ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο δέρζεθε, νξζά φηη ε πξηκνδφηεζε ππνςεθίσλ ησλ παξαπάλσ θνηλσληθψλ θαηεγνξηψλ είλαη ζπληαγκαηηθά αλεθηή «σο κε ππεξβαίλνπζα ηα αθξαία φξηα πέξαλ ησλ νπνίσλ ην παξερφκελνλ ππφ ηνπ λφκνπ πξνλφκηνλ εκθαλίδεηαη αδηθαηνιφγεηνλ θαη εθ ηνπ ιφγνπ ηνχηνπ ζπληαγκαηηθψο αλεπίηξεπηνλ». ζπληαγκαηηθή βάζε ηεο παξφκνηαο θάκςεο ηεο αξρήο ηεο αμηνθξαηίαο βξίζθεηαη, ζχκθσλα κε φζα πξναλαθέξζεθαλ, ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21. ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε αλαιπηηθά ζηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ θνηλσληθή πξφλνηα. 3.2 ΑΡΥΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚ ΠΡΟΝΟΗΑ: ΑΡΥ Σ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΟΣΣΑ: απνηειεί ηε βαζηθφηεξε αξρή ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη πξνζδηνξίδεη ηνλ ππξήλα ηεο. Υαξαθηεξίδεη ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ηεο πξφλνηαο κε ηα θξαηηθά ζπζηήκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη κε ηα ηδησηηθά ζπζηήκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Μείδνλ 19

21 δήηεκα είλαη ε ζρέζε αμηψζεσλ κε ην νηθνγελεηαθφ δίθαην (αμίσζε δηαηξνθήο κεηαμχ γνλέσλ θαη ηέθλσλ). Απηέο νη αμηψζεηο πξνζκεηξψληαη ΑΡΥ Σ ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΣΑ: Σν επίδνκα δίλεηαη εθεί φπνπ ππάξρεη αλάγθε. ιν ην δίθαην θνηλσληθήο πξνζηαζίαο δηέπεηαη απφ ηε ινγηθή ηεο ηππνπνίεζεο (ηχπνο=κέζνδνο ηεο ινγηθήο). Ο ηχπνο είλαη έληνλνο ζηα ζέκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο γηαηί έρνπκε πεξηνξηζκέλνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο. Σν δίθαην θνηλσληθήο πξνζηαζίαο έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ηελ αλαθαηαλνκή ησλ πφξσλ. ιν ην ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηεξίδεηαη ζηνλ αλαινγηζκφ. ηππνπνίεζε ζπκπιεξψλεη ηηο αλεπάξθεηεο ηνπ θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. ζπκπιεξσκαηηθφηεηα είλαη αλαγθαζηηθά νξηνζεηεκέλε. ηαλ δελ ππάξρεη ζεκαληηθή αζθάιηζε επηθνπξεί ε θνηλσληθή πξφλνηα ΑΡΥ Σ ΔΞΑΣΟΜΗΚΔΤ: (ή αξρή ηεο πξνζσπηθήο επαθήο). παξνρή πξέπεη λα είλαη εμαηνκηθεπκέλε,δειαδή ν θαζέλαο πεγαίλεη θαη παίξλεη επίδνκα ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. αξρή ηεο εμαηνκίθεπζεο πξνυπνζέηεη ζπλέληεπμε θαη ζπδήηεζε κε ηνλ ελδηαθεξφκελν-δηθαηνχρν θαζψο θαη έιεγρν γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο πηζηφηεηαο ησλ δεινχκελσλ θαηαζηάζεσλ. Απηφο φκσο ν κεραληζκφο δεκηνπξγεί κεγάιν δηνηθεηηθφ θφζηνο. Γη απηφλ ην ιφγν ν λνκνζέηεο έρεη θάλεη ηππνπνίεζε ησλ θαηαζηάζεσλ (πξνγξάκκαηα). Σν πξφβιεκα βεβαίσο πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη φηη νπζηαζηηθά δελ εθαξκφδεηαη ε αξρή ηεο εμαηνκίθεπζεο θαη έηζη δελ είλαη νξζή ε θαηαλνκή ησλ πφξσλ (κπνξεί λα θαξπσζνχλ θάπνην επίδνκα θαη άηνκα πνπ δελ είλαη θαλνληθά δηθαηνχρνη). ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: εμέιημε ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο πξόλνηαο ζε ηζηνξηθά πιαίζηα. ηζηνξηθή πνξεία ηεο αλάπηπμεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο ζηελ Δπξψπε θαη ηελ επξσγελή θνηλσληθή πνιηηηθή είλαη άξξεθηα δεκέλε κε ηελ αλάπηπμε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο δηακφξθσζήο ηνπ. εκαληηθφ ξφιν έπαημε επίζεο ε νξγαλσκέλε δξάζε ηνπ εξγαηηθνχ 20

22 θηλήκαηνο, κε αμηαθφ πιαίζην ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αληζφηεηαο θαη ηελ επίηεπμε ηεο επεκεξίαο. Μεηά ηελ αξρηθή ηνπο ζπγθξφηεζε, ν ραξαθηήξαο, ε δηεχξπλζε ή ζπξξίθλσζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο επεξεάδνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηελ εθάζηνηε ζπγθπξία ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ, αιιά ηδηαίηεξα απφ ηα πςειφβαζκα δηνηθεηηθά ζηειέρε θαη ηα ζπλαθή επαγγέικαηα (π.ρ. ε επίδξαζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο ζηελ δεκηνπξγία θαη πνξεία ελφο Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο είλαη δεδνκέλε). πλνπηηθά δηαθξίλνπκε ηηο εμήο πεξηφδνπο αλάπηπμεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο: 4.1 Α Πεξίνδνο: Αξρηθή ζπγθξόηεζε θαη απνζπαζκαηηθή ξύζκηζε ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο πεξηφδνπ αλάπηπμεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο ζηελ Δπξψπε ε Διιάδα πεξλάεη δηαθνξεηηθέο θάζεηο, θαζνξηζηηθέο γηα ηελ κεηέπεηηα εμέιημε θαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο. Μέζα ζην 19 ν αηψλα δηεμάγεη έλαλ αηκαηεξφ απειεπζεξσηηθφ αγψλα, πνπ αθήλεη πίζσ ηνπ εθηεηακέλεο θαηαζηξνθέο θαη κεγάια πξνβιήκαηα αλαπαξαγσγήο. Δηζη θχξην κέιεκα ηνπ Καπνδίζηξηα είλαη λα θαιχςεη άκεζα απηέο ηηο αλάγθεο. Σν λενζχζηαην θξάηνο παίξλεη άκεζα κέηξα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, δεκφζηαο πγείαο θαη ζπγθξφηεζεο ηεο παηδείαο, κε ηελ θαηαιπηηθή ζπκβνιή ηεο εθθιεζίαο, ησλ θηιαλζξψπσλ θαη ησλ κεγάισλ επεξγεηψλ. Δμαθνινπζεί λα ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηδίσο ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα. δεθαεηία ηνπ 1920, επί Βεληδέινπ, είλαη επνρή πξνζπάζεηαο εθζπγρξνληζκνχ, κε έκθαζε ζην εξγαηηθφ δίθαην θαη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ππφ ηελ επίδξαζε ηνπ ζπζηήκαηνο Bismark. κσο ηελ επνρή πνπ νη άιιεο επξσπατθέο ρψξεο αξρίδνπλ λα δηεπξχλνπλ ηελ παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, ε Διιάδα είλαη αθφκα κία ρψξα πνπ δεη ηελ αλαζθάιεηα ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ θαη ηελ ηξαγσδία ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ Μηθξαζηαηηθνχ ειιεληζκνχ. Σν εζληθφ θαη ην πξνζθπγηθφ δήηεκα θπξηαξρνχλ, ζέηνληαο ην θνηλσληθφ δήηεκα ζε δεχηεξε κνίξα. Αληίζεηα κε ηελ Δπξψπε, ε θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε, ελψ δέρεηαη ζεκαληηθή βνήζεηα απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη κε-θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο. Μηινχκε δειαδή γηα έλα πνιχ νξηαθφ θξάηνο πξφλνηαο. 21

23 δεθαεηία ηνπ 1930, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθέο θαηλνηνκίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είραλ καθξνπξφζεζκα κεγάιε επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ελφο θξάηνπο πξφλνηαο, αλαθφπηεηαη απφ κία θαζηζηηθή δηθηαηνξία. 4.2 Β Πεξίνδνο: Αλάπηπμε ηνπ επξσπατθνύ κνληέινπ «ρξπζή επνρή» ηνπ θξάηνπο πξόλνηαο. Σελ επνρή πνπ ηα επξσπατθά θξάηε πξφλνηαο απνγεηψλνληαη, ε Διιάδα, κεηά απφ ηελ Γεξκαληθή θαηνρή βηψλεη ηηο επηπηψζεηο ελφο θαηαζηξνθηθνχ εκθπιίνπ πνιέκνπ θαη ηελ κεηεκθπιηαθή ζρέζε θξάηνπο-πνιίηε. αληζφηεηα θπξηαξρεί ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ηελ πγεία, ελψ ηα πξνβιήκαηα θαηνηθίαο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο αληηκεησπίδνληαη κε ηελ παξάλνκε δφκεζε. κεηαλάζηεπζε ζεκαληηθνχ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ είλαη ίζσο ε πην ζεκαληηθή παξάκεηξνο δηαρείξηζεο ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. Σν θξάηνο πξφλνηαο εμαθνινπζεί λα έρεη έληνλα ππνιεηκκαηηθφ ραξαθηήξα θαη λα ζηεξίδεηαη ζηελ ππφζεζε ηεο νηθνγελεηαθήο θξνληίδαο θαη ζηελ εζεινληηθή πξνζθνξά. Δδξαηψλνληαη σζηφζν νη θπξίαξρεο ζρέζεηο ηεο πξφλνηαο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ηελ πνξεία ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο αθφκα θαη ζηελ πεξίνδν ηεο πηνζέηεζεο ζηνηρείσλ ζεζκηθνχ/αλαδηαλεκεηηθνχ πξνηχπνπ: είλαη νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο θξάηνπο-πνιίηε θαη ή έκθαζε ζηελ επηβνιή θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαη πεηζάξρεζεο κέζσ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηνπ θξάηνπο θαη ησλ θηιαλζξσπηθψλ ηδξπκάησλ. Σηο ηάζεηο εθζπγρξνληζκνχ θαη αλάπηπμεο πνπ εθθξάδνληαη ζηε δεθαεηία ηνπ 60 αλαθφπηεη ην 1967 ε Υνχληα. 4.3 Γ Πεξίνδνο: Ακθηζβήηεζε θαη θαηαγγειία ηεο «θξίζεο ηνπ θξάηνπο πξόλνηαο» - Δμάξζξσζε ή αλαδηάξζξσζε; Σελ επνρή θαηά ηελ νπνία ζηελ Δπξψπε θαηαγγέιιεηαη ε θξίζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο ζηελ Διιάδα επηρεηξείηαη ε ζηξνθή πξνο ην ζεζκηθφ/ αλαδηαλεκεηηθφ πξφηππν κε αηρκή ηνπ δφξαηνο ηελ ζπγθξφηεζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο. δεθαεηία ηνπ 80 ραξαθηεξίδεηαη επίζεο απφ ηελ πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζκνχ ζε πνιινχο ηνκείο, πνπ είηε δηεπξχλνπλ ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή, είηε αθνξνχλ αλαπαξαγσγηθνχο ζεζκνχο (π.ρ. νηθνγελεηαθφ δίθαην). δηαδηθαζία απηή φκσο δελ νινθιεξψλεηαη, θαζψο δέρεηαη ηηο 22

24 επηπηψζεηο ηεο επξχηεξεο αλαδίπισζεο, ρσξίο λα κπνξεί λα ζηξαθεί πξνο έλα πινπξαιηζηηθφ πξφηππν, ην νπνίν είλαη μέλν πξνο ηελ θξαηνχζα αληίιεςε γηα ηηο ζρέζεηο θξάηνπο - αγνξάο θαη νηθνγέλεηαο. 4.4 Γ πεξίνδνο: Πέξα από ην Κξάηνο Πξόλνηαο; Οη επηδξάζεηο ηεο Δπξσπατθήο νινθιήξσζεο θαη ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο. αλαδηάξζξσζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο πξφλνηαο δελ παίξλεη δξακαηηθέο δηαζηάζεηο ζηελ παξνχζα θάζε θαη ζπληειείηαη απνζπαζκαηηθά ζε επξχ θάζκα ηνκέσλ κε ηππηθέο θαη άηππεο κνξθέο (π.ρ ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο έρεη απνδεηρζεί φηη ν ηδησηηθφο ηνκέαο είλαη εθηεηακέλνο κε ηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο, αιιά θαη ηεο παξανηθνλνκίαο). Αληηκεησπίδεη φκσο κία ζεηξά λέσλ πξνθιήζεσλ. πξψηε θαη κεγαιχηεξε αθνξά ηελ κεηαηξνπή ηεο Διιάδαο απφ ρψξα απνζηνιήο ζε ρψξα ππνδνρήο κεηαλαζηψλ. Αλ θαη αθνινπζεί ζε γεληθέο γξακκέο ην Ννηην επξσπατθφ κεηαλαζηεπηηθφ κνληέιν, ε εκπεηξία κεγάιεο εηζξνήο κεηαλαζηψλ απφ ηα Βαιθάληα ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα δεκηνπξγεί θνηλσληθνχο ηξηγκνχο θαη βάδεη ζε δνθηκαζία ην νηθνδφκεκα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Πεξηζζφηεξν παξά πνηέ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ην νξηαθφ θξάηνο πξφλνηαο κε ζηνηρεία ζεζκηθνχ / αλαδηαλεκεηηθνχ πξνηχπνπ ζπλαξηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ απφ άιιεο πνιηηηθέο - νηθνλνκηθέο, απαζρφιεζεο, - νη νπνίεο δηακνξθψλνληαη πιένλ απφ ηελ επξσπατθή θνηλφηεηα, αιιά θαη ηηο επθαηξίεο πνπ δίλεη ε παγθνζκηνπνίεζε ζην ειιεληθφ θεθάιαην. ζηξνθή πξνο ηνλ ηξίην ηνκέα θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ γίλεηαη δεηιά θαη απνζπαζκαηηθά ζηε ρψξα καο, πεξηζζφηεξν σο απφξξνηα ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο παξά σο εζσηεξηθή αιιαγή ζηηο ζρέζεηο θξάηνπο θνηλσλίαο πνιηηψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε θαζπζηεξεκέλε θαη ειιηπήο ππνζηήξημε πξσηνβνπιηψλ θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, ζε θελφ εηδηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. 23

25 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: Καηεγνξίεο πξνλνηαθώλ θνξέσλ ΚΔΝΣΡΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚ ΤΠΟΣΡΗΞ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΡΗΑ (ΚΔ.Κ.Τ.Κ.Α.ΜΔ.Α) Ηδξχζεθαλ κε ην λφκν 2646/98 θαη αξηζκνχληαη ζε 24 Παλειιαδηθά. θνπφο ηνπο είλαη ε πξψτκε δηάγλσζε, ε ζπκβνπιεπηηθή ζηήξημε, ε ελεκέξσζε ησλ ΑΜΔΑ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, ε παξαπνκπή ηνπο ζε εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο λνζειείαο θαη απνθαηάζηαζεο θαη ε ππνζηήξημε γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ. 5.2 ΚΔΝΣΡΑ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΗΑ-ΑΠΟΚΑΣΑΣΑ: ΚΔΝΣΡΑ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΗΑ, ΦΤΗΚ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑ (Κ.Α.Φ.Κ.Α) ΚΔΝΣΡΑ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΗΑ, ΑΠΟΚΑΣΑΣΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚ ΤΠΟΣΡΗΞ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΡΗΑ (Κ.Α.Α.Κ.Τ.Α.ΜΔ.Α), ΚΔΝΣΡΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΡΗΑ (Κ.Α.Α.ΜΔ.Α), ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑ ΑΝΑΠΡΧΝ (Δ.Α.Α), ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΡΗΑ, ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑ ΑΝΑΠΡΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ (Κ.Α.Α.Π ΒΟΤΛΑ), ΚΔΝΣΡΟ ΑΤΣΗΣΗΚΧΝ ΒΟΛΟΤ. Απεπζχλνληαη ζε άηνκα κε Αλαπεξίεο θαη εηδηθφηεξα ζε άηνκα κε ζπγγελείο δηαηαξαρέο ή βιάβεο κφληκεο ή πξνζσξηλέο ηνπ κπτθνχ, λεπξηθνχ, θπθινθνξηθνχ, αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ζε άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε, ηα νπνία έρνπλ αλάγθε θπζηθήο θαη θνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο, κε ζηφρν ηελ πξφιεςε ηεο αλαπεξίαο ή ηε κείσζή ηεο. 7 Σα ζηνηρεία απηά πξνέξρνληαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο & Αιιειεγγχεο: 24

26 ηα Κέληξα απηά, ζηελ πιήξε κνξθή ηνπο (θιεηζηή πεξίζαιςε-λνζειεία) ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηαλπθηέξεπζεο ή λνζειείαο ησλ αζζελψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο. θνπφο ηνπο είλαη: 1. παξνρή ππεξεζηψλ απνζεξαπείαο, θπζηθήο θαη θνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο ζηα αλσηέξσ άηνκα, αλεμαξηήησο ειηθίαο (ή νξηδφκελεο εθ ησλ νξγαληζκψλ ηεο εθάζηνηε Τπεξεζίαο), 2. παξνρή ςπρνινγηθήο θαη θνηλσληθήο ζηήξημεο ησλ ηδίσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, 3. εθπαίδεπζε ηνπ αηφκνπ ζην λα απηνεμππεξεηείηαη θαη λα εξγάδεηαη έπεηηα απφ ηελ αζζέλεηα ή ην αηχρεκα, 4. ιεηηνπξγία πξνζηαηεπκέλσλ εξγαζηεξίσλ θαη θηλεηψλ κνλάδσλ απνζεξαπείαο, θπζηθήο θαη θνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο, γηα ηελ θαη νίθνλ πεξίζαιςε ησλ ΑΜΔΑ θαη ηελ επαλέληαμή ηνπο ζηελ θνηλφηεηα, 5. πινπνίεζε πξνγξακκάησλ γηα έξεπλα, ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηα ΑΜΔΑ. 5.3 ΠΑΗΓΟΠΟΛΔΗ ΚΔΝΣΡΑ ΠΑΗΓΗΚ ΜΔΡΗΜΝΑ ΑΝΑΡΡΧΣΡΗΟ ΠΔΝΣΔΛ: Λεηηνπξγνχλ 13 Κέληξα Παηδηθήο Μέξηκλαο θαη θηινμελνχληαη παηδηά θαη 6 Παηδνπφιεηο θαη θηινμελνχλ παηδηά. Με ην λφκν 2851/1922 ηδξχζεθαλ ηα Δζληθά Οηθνηξνθεία Απφξσλ Μαζεηψλ. ηε ζπλέρεηα κε ην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα 273/1973, ηα αλσηέξσ Οξθαλνηξνθεία θαη Οηθνηξνθεία κεηεηξάπεζαλ ζε Κέληξα Παηδηθήο Μέξηκλαο θαη κε ηελ Γ2β/ΟΚ/8291/ απφθαζε, εγθξίζεθε ν Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Παηδηθήο Μέξηκλαο. θνπφο ησλ Κέληξσλ Παηδηθήο Μέξηκλαο θαη ησλ Παηδνπφιεσλ είλαη ε πεξίζαιςε, κφξθσζε θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ πνπ απνδεδεηγκέλα είλαη απξνζηάηεπηα θαη ζηεξνχληαη νηθνγελεηαθήο θξνληίδνο. Φηινμελνχλ παηδηά ειηθίαο απφ 6-16 εηψλ, αιιά παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα παξακείλνπλ ζην Κέληξν έσο πεξαηψζεσο ησλ ζπνπδψλ ηνπο. 5.4 ΘΔΡΑΠΔΤΣΡΗΑ, ΗΓΡΤΜΑΣΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚ ΠΡΟΝΟΗΑ, ΟΗΚΟΗ ΔΤΓΡΗΑ Ή ΚΔΝΣΡΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΡΑΣΟ: 25

27 πλεζηήζεζαλ κε ην λνκνζεηηθφ δηάηαγκα 162/1973 θαη Παλειιαδηθά ιεηηνπξγνχλ 23. θνπφο ησλ αλσηέξσ είλαη ε ηδξπκαηηθή πεξίζαιςε ησλ αηφκσλ πνπ πάζρνπλ απφ ρξφληεο (αλίαηεο) αζζέλεηεο πλεπκαηηθέο ή θηλεηηθέο θαη δε κπνξνχλ λα απηνεμππεξεηεζνχλ ή κπνξνχλ λα απηνεμππεξεηεζνχλ αιιά είλαη άλσ ησλ 65 εηψλ θαη έρνπλ αλάγθε Ηδξπκαηηθήο πξνζηαζίαο, Γεληθφηεξα ε απνθαηάζηαζε: ηαηξηθή θνηλσληθή πξνεπαγγεικαηηθή θαη επαγγεικαηηθή ησλ πεξηζαιπνκέλσλ θαζψο θαη άιισλ αηφκσλ ρξνλίσο παζρφλησλ. 5.5 ΚΔΝΣΡΑ ΠΔΡΗΘΑΛΦ ΠΑΗΓΗΧΝ (ΚΔ.ΠΔ.Π) Με δηάθνξα δηαηάγκαηα θαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο κεηεηξάπεζαλ αλαξξσηήξηα ή άιια θέληξα πεξίζαιςεο ηνπ ΠΗΚΠΑ Δ ΚΔΠΔ θνπφο ηνπο είλαη ε πεξίζαιςε παηδηψλ ηα νπνία πάζρνπλ απφ αλίαηεο αζζέλεηεο, ζσκαηηθέο αλαπεξίεο ή βαξηά λνεηηθή πζηέξεζε. Παλειιαδηθά ιεηηνπξγνχλ 5 ΚΔΠΔΠ πνπ θηινμελνχλ πεξίπνπ 300 παηδηά κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη ζσκαηηθέο αλαπεξίεο. 5.6 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΉ ΑΛΛΛΔΓΓΤ (Δ.Κ.Κ.Α.) πζηήζεθε κε ην άξζξν 6 ηνπ 3106/2003 κε ηνλ ηίηιν Δζληθφ Κέληξν Άκεζεο Κνηλσληθήο Βνήζεηαο (Δ.Κ.Α.Κ.Β.) θαη κεηνλνκάζζεθε ζε Δ.Κ.Κ.Α. κε ην άξζξν 20 ηνπ λφκνπ 3402/2005. θνπφο ηνπ Κέληξνπ είλαη ν ζπληνληζκφο ηνπ δηθηχνπ παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδνο ζε άηνκα, νηθνγέλεηεο ή νκάδεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηαζηάζεηο θξίζεσο θαη έρνπλ άκεζε αλάγθε θνηλσληθήο βνήζεηαο. Παξέρεηαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε, πξνζσξηλή ζηέγε, δηαηξνθή θαη έλδπζε, πιεξνθνξίεο θαη ελεκέξσζε γηα πξνλνηαθά δηθαηψκαηα θαη παξνρέο. Δπίζεο πξαγκαηνπνηνχληαη επείγνπζεο θνηλσληθέο παξεκβάζεηο θαη νίθνλ ή ζην δξφκν. 5.7 ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΧΦΧΝ (Δ.Κ) Ηδξχζεθε κε ηνλ αλαγθαζηηθφ λφκν 726/1937, κε ηνλ νπνίν ζπγρσλεχζεθαλ ν «Δζληθφο Οίθνο Κσθαιάισλ» θαη ν «Οίθνο Κσθαιάισλ πειηνπνχινπ», κε αξρηθφ ηίηιν «Δζληθφ Ίδξπκα Πξνζηαζίαο Κσθαιάισλ». 26

28 Με ην λφκν 2646/98 κεηνλνκάζζεθε ζε «Δζληθφ Ίδξπκα Κσθψλ». θνπφο ηνπ είλαη ε αληηκεηψπηζε θαη ν θαηά ην δπλαηφλ πεξηνξηζκφο ηεο βαξπθνταο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο, ε δηφξζσζή ηεο κε ηελ θαηάιιειε ηαηξνπαηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε θαη ε, αληηκεηψπηζε ηεο θσθαιαιίαο κε ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε γηα ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ παζρφλησλ αηφκσλ. 5.8 ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΧ ΣΤΦΛΧΝ (Κ.Δ.Α.Σ) Ηδξχζεθε κε ην 265/1979, σο δηάδνρνο ηνπ «Οίθνπ Σπθιψλ Καιιηζέαο». θνπφο ηνπ είλαη: θάιπςε θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επαγγεικαηηθψλ - πλεπκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ ηπθιψλ, απφ βξεθηθήο ειηθίαο θαη κέρξη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε κε ηελ έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία σο αλεμάξηεησλ θαη παξαγσγηθψλ κειψλ απηήο, εθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ θαη πξνγξακκάησλ εθπαηδεχζεσο, θπζηθήο θαη θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο, θαζψο θαη ε ρξεζηκνπνίεζε θαη ε ρνξήγεζε εηδηθψλ κέζσλ θαη νξγάλσλ ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη επηζηήκεο, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ, έξεπλα γηα ηε βειηίσζε κεζφδσλ απνθαηαζηάζεσο θαη ε επηζηεκνληθή αληηκεηψπηζε ησλ νηθνγελεηαθψλ θαη θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ ηεο ηπθιφηεηαο, θαηαπνιέκεζε ησλ πάζεο θχζεσο σο πξνο απηνχο πξνθαηαιήςεσλ, πξφιεςε θαη ε έγθαηξε ζεξαπεία νθζαικνινγηθψλ παζήζεσλ (εάλ είλαη εθηθηφ), Γεληθά, θάζε άιιε θξνληίδα ή ελέξγεηα πνπ ζα απέβαηλε πξνο φθεινο ησλ ηπθιψλ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ: Ο εθζπγρξνληζκόο ηεο ηδξπκαηηθήο πεξίζαιςεο. Αλαθνξηθά κε ηα αλσηέξσ πξνλνηαθά ηδξχκαηα, κπνξνχκε ζπκπιεξσκαηηθά θαη αλαιπηηθφηεξα λα παξαζέζνπκε ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηαδξνκή ηνπο ζηελ πνξεία ηνπ 27

29 ρξφλνπ ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα πξνζπάζεηα αλακφξθσζήο ηνπο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 50 αλαπηχρζεθε έλα επξχ ζχζηεκα θνξέσλ θαη κνλάδσλ παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλσληθήο πξφλνηαο γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, κε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηηο ηδξπκαηηθέο κνξθέο πεξίζαιςεο. Με ηελ έθδνζε ηνπ 162/73 «Πεξί κέηξσλ πξνζηαζίαο ππεξειίθσλ θαη ρξνλίσλ παζρφλησλ αηφκσλ» θαηαξγνχληαη ηα Άζπια Αληάησλ θαη δεκηνπξγνχληαη ηα Θεξαπεπηήξηα Υξνλίσλ Παζήζεσλ, ζηα νπνία παξέρεηαη θιεηζηνχ ηχπνπ πξνζηαζία ζε άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ θηλεηηθέο αλαπεξίεο ή λνεηηθή πζηέξεζε θαη δελ κπνξνχλ λα απηνεμππεξεηεζνχλ. ε πνιιά απφ απηά αλαπηχζζνληαη πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ πεξηζαιπνκέλσλ, ζηα νπνία εληάζζνληαη θαη άηνκα κε άιιεο αλαπεξίεο πνπ δελ δηαβηνχλ ζηα Θεξαπεπηήξηα. Παξάιιεια παξέρνληαη ππεξεζίεο θιεηζηήο ή αλνηρηήο πξνζηαζίαο γηα δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο απφ κηα ζεηξά κέζσ ησλ Κέληξσλ Πξνζηαζίαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα ΚΔΠΔΠ θαη ην ΚΑΑΠΒ ηνπ Κ.Α., ην Δζληθφ Ίδξπκα Απνθαηάζηαζεο Αλαπήξσλ θ.α. Με ην Νφκν 1118/72 «πεξί ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ πεξίζαιςεο ειηθησκέλσλ ή εθ θηλεηηθήο αλαπεξίαο αληάησο παζρφλησλ αηφκσλ» ζπζηήλνληαη ηα Κέληξα Πεξίζαιςεο. ε απηά παξέρεηαη θιεηζηή πεξίζαιςε ζε άηνκα άλσ ησλ 18 εηψλ, κε απηνεμππεξεηνχκελα ιφγσ θηλεηηθήο αλαπεξίαο. Σν 1992 κε ηνλ Νφκν 2072 ηδξχνληαη ζεζκηθά νη ηέγεο Απηόλνκεο Γηαβίσζεο άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο, νξγάλσζεο θαη ζηειέρσζεο ησλ νπνίσλ παξακέλνπλ ζε εθθξεκφηεηα έσο ην Σα ηειεπηαία ρξφληα ε θαηάζηαζε ηνπ πξνλνηαθνχ ζπζηήκαηνο έρεη ππνζηεί ζεκαληηθέο κεηαβνιέο. Μηα ξηδηθή αιιαγή έγηλε κε ηνλ Νόκν 2646/98 θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ κνληέινπ ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο. Ο λφκνο απηφο απνηειεί πξντφλ κηαο ζεηξάο δηεξγαζηψλ πνπ μεθίλεζαλ κε ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο κεηαξξχζκηζεο νπζηαζηηθά ην 1988, ηππνπνηήζεθαλ ην 1992 κε ηηο πξνζπάζεηεο αλαδηνξγάλσζεο ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη ηελ θαζηέξσζε λέσλ ζεζκψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο (2082/92), αλαπξνζαξκφζηεθαλ ην 1995 κε ηελ ξχζκηζε ησλ ζρέζεσλ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα (2345/95 ) θαη νδήγεζαλ ζηνλ Νφκν ηνπ 1998, ν νπνίνο θαηνρπξψλεη ηηο αξρέο νξγάλσζεο θαη ηνπο θχξηνπο άμνλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 28

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα:: «Η Ππωηηοβάθμιια Φποννηηίίδα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΗΜΟΣΙΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δπηβέπσλ: ΓΔΝΓΡΗΝΟ ΗΧΑΝΝΖ πνπδαζηήο: ΚΑΡΑΜΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ-ΓΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΑΜΔΑ ΣΗΝ ΔΠΑΝΔΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΝΓΤΝΑΜΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΣΑΝΣΗΛΑ ΠΔΣΡΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ: ΚΟΡΑΚΗΑΝΗΣΖ ΜΑΡΗΑ

Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΣΑΝΣΗΛΑ ΠΔΣΡΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ: ΚΟΡΑΚΗΑΝΗΣΖ ΜΑΡΗΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΦΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΠΡΟΝΟΗΑΚΔ ΓΟΜΔ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Α ΒΑΘΜΟΤ. ΜΔΛΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ (Π.Ε.Τ.Π) ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σεο Αξηεκάθε Αιεμίαο (ΑΜ:132) Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Επιβλέπουςα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Άπηρ αποςνάκηρ, Γξ Αξρηηέθησλ Πνιενδφκνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ΤΜΦΠΠΑ sapounakis@gmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ Τα ζρεηηθά πςειά κεηαπνιεκηθά πνζνζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ».

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Α.Σ.Δ.Η. ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ - ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ - ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ - ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ ΑΡΥΖ ΣΖ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΤΠΟ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε.

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε. ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ει.2 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6 1.1. Ο ξόινο ηεο θαηάξηηζεο-γηα βίνπ κάζεζεο 6 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Μ.Μ.Δ.»

«ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Μ.Μ.Δ.» ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ «ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Μ.Μ.Δ.» ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΛΑΓΟΓΖΜΟΤ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΦΧΣΔΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I Θανάσης Μανιάτης Όκηινο Μαξμηζηηθώλ Δξεπλώλ Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ --------------------------------------------------------- ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ:

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης ΟΑΠΑΔΞΔΞ 1: Έκθερη ανιξλόγηρηπ (ποξρυέδιξ) ςχμ παοεμβάρεχμ εταομξγήπ ςηπ Χσυιαςοικήπ Λεςαοούθμιρηπ για ςημ πεοίξδξ 2000-2009 ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: «Δκ ςχμ σρςέοχμ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΔΝΣΡΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΔΝΣΡΧΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ» Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΤΜΠΡΑΞΔΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΤΜΠΡΑΞΔΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΣ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΤΜΠΡΑΞΔΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο για

Η αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο για Η αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια Οδηγός ερμηνείας από την ΕΣΣ European Trade Union Confederation (ETUC) GREEK Η αλαζεσξεκέλε ζπκθσλία-πιαίζην γηα ηε γνληθή άδεηα Οδεγφο εξκελείαο απφ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.. 4 Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα...4 Λέμεηο Κιεηδηά...5 Ειζαγφγή...6

Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.. 4 Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα...4 Λέμεηο Κιεηδηά...5 Ειζαγφγή...6 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.. 4 Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα....4 Λέμεηο Κιεηδηά...5 Ειζαγφγή...6 1.Το ζηίγμα ηης υστικής αζθένειας και η ανηιμεηώπιζή ηοσ.. 9 1.1. Ζ ςπρηθή αζζέλεηα θαη ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ: «Ν εηδηθφο παηδαγσγφο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

Θεσξεηηθφ Πιαίζην 4 ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ

Θεσξεηηθφ Πιαίζην 4 ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Δηζαγσγή 1 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ πξαγκαηηθφηεηα ζην ρψξν ηεο πγείαο ζήκεξα, ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιπάξηζκεο δπζρέξεηεο ζε φια ηα επίπεδα πεξίζαιςεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα πξνβιήκαηα ζηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε, θπξίσο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΔΗΑΓΩΓΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΟΜΟΗΟΓΔΝΩΝ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΩΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΩΝ (ΚΔΝ-DRGs), ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος

Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος Α. Ζ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΚΗΝΖΜΑΣΟ Όηαλ πξνζεγγίδνπκε ηζηνξηθά έλα θνηλσληθφ θίλεκα, ην πξψην πνπ ελδηαθέξεη είλαη νη απαξρέο ηνπ, νη πξνυπνζέζεηο δειαδή θαη νη δηαδηθαζίεο

Διαβάστε περισσότερα

Βξπσλίδεο Μάξηνο θαη Γνπιηάκνο Κώζηαο Δπξσπατθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ

Βξπσλίδεο Μάξηνο θαη Γνπιηάκνο Κώζηαο Δπξσπατθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Κνηλσληθή πνιηηηθή ζηε ΝΑ Δπξώπε:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Η ΚΡΙΗ ΣΟΤ ΜΟΝΔΣΑΡΙΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΛΗΜΑΚΗΟΤ ΑΘΖΝΑ

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΛΗΜΑΚΗΟΤ ΑΘΖΝΑ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΛΗΜΑΚΗΟΤ ΑΘΖΝΑ ηα πιαίζηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο θαη άηνκα πνπ απεηινχληαη απφ δηαθξίζεηο θαη θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ην Δ.Κ.Κ.Α. αλέιαβε ηελ πινπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ

ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ Σμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών πουδών (ΔΕ) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές πουδές Παρουσίαση στο μάθημα: «Μετανάστευση: Οικονομικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΗΕ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΠΔΗΟΑ ΡΚΖΚΑ ΓΔΛΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΔΙΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ

ΔΘΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΗΕ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΠΔΗΟΑ ΡΚΖΚΑ ΓΔΛΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΔΙΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΔΘΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΗΕ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΠΔΗΟΑ ΡΚΖΚΑ ΓΔΛΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΔΙΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ Θέμα: Ζ οπγάνωζη και η λειηοςπγία ηων δημοζίων επισειπήζεων ζηη σώπα μαρ Δπιβλέπων: Σαπίλαορ Φ. Σαπίζηρ Πποςδάζηπια:

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ Κ.Γ.Ο.Κ.Π. ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ αλέξγσλ ζην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Μνληέιν. Σα παξαδείγκαηα ζηελ Διιάδα θαη ηε Γεξκαλία.» Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε»

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: «ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δπηβιέπνπζα: Σζηνύινπ Βαζηιηθή πνπδάζηξηα: Κόθθαιε Καιιηόπε ΑΘΖΝΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΜΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013: Σχέδιο Α Β 1. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος Συμψηφισμού μετρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΖΜΔΡΑ: ΚΡΗΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ω ΠΡΟΠΑΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΘΔΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΔΑ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΘΔΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΔΑ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΘΔΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΔΑ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΙΑ Μεηαπηςσιακή Δπγαζία με θέμα: ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΜΕΣΑΝΑΣΕ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Η ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΦΟΡΕΙ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Οη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο Απαζρόιεζεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

Οη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο Απαζρόιεζεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Κεθάιαην πξψην... 7 Ζ αγνξά εξγαζίαο... 7 Γαιιία... 8 Γεξκαλία... 11 Διιάδα... 15 Ηξιαλδία... 16 Κχπξνο... 18 Ληζνπαλία... 19 Μεγάιε Βξεηαλία... 20 νπεδία... 21 Φηλιαλδία...

Διαβάστε περισσότερα

Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν

Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν Πεξηερφκελα Πξφινγνο... 3 Πξννίκην.. 5 Πεξίιεςε....7 Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ κε θαξθίλν 1 Οξγάλσζε δηθηχνπ νινθιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ 2011 ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΡΕΤΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΘΗΕΩΝ 2011-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΛΔΤΚΩΙΑ 2011 2 πληνληζηέο Δζληθήο ηξαηεγηθήο

Διαβάστε περισσότερα