ασφαλείαςς χρήσεις Δελτίο δεδομένων NORDIA Α.Ε. Κηφισίας Fax: Τηλ: μετατροπές Eye Irrit. 2 H319 H315 Skin. Irrit.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ασφαλείαςς χρήσεις Δελτίο δεδομένων NORDIA Α.Ε. Κηφισίας 364 22225 Fax: 22950 Τηλ: 22950 μετατροπές Eye Irrit. 2 H319 H315 Skin. Irrit."

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ /ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ /ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: Ονομασία προϊόντος : 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίαςς ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Ασφαλτικό γαλάκτωμα νερού 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας: NORDIA Α.Ε. Κηφισίας Χαλάνδρι Τηλ: Fax: Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων: ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Το παρασκεύασμα έχει ταξινόμηση κινδύνου κατά τιςς διατάξεις του Κανονισμούύ (CE) 1272/2008 (CLP) και επόμενες μετατροπές και προσαρμογές του. Το προϊόν επιπλέον χρειάζεται κάρτα δεδομένων ασφαλείας σε συμφωνία με τις διατάξεις του Κανονισμού (CE) 1907/2006 και επόμενων μετατροπών. Ενδεχόμενες προσθετικές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία και /ή το περιβάλλον, αναγράφονται στην παράγραφο 11 και 12 του παρόντος Δελτίου Κανονισμός 1272/2008 ΕΚ (CLP) και κ τροποποιήσεις του Eye Irrit. 2 H319 Skin. Irrit. 2 H315 Οδηγία 67/ /548/ΕE και Οδηγία 1999/45/ΕE και τροποποιήσεις τους Σύμβολα κινδύνου: Φράσεις R: 2.2. Στοιχεία επισήμανσης Κανονισμός 1272/2008 ΕΚ και οι τροποποιήσεις του. Προειδοποιητικές λέξεις: Προσοχή H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό H315 Προκαλεί ερεθισμό του τ δέρματος P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα P102 Mακριά από παιδιά. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντιαα / προστατευτικά ενδύματαα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. P302+P352 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι P305+P351+ +P338 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: : Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό ν για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε P332+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευτείτε /επισκεφθείτε γιατρό. P337+P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευτείτε /επισκεφτείτε/ ε γιατρό P362 Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε 2.3. Άλλοι κίνδυνοι Μη διαθέσιμες πληροφορίες. Σελίδα 1 από 8

2 ΤΜΗΜΑ 3: ΣΥΝΘΕΣΗ /ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3.1. Ουσίες Μη σχετική πληροφορία 3.2. Μείγματα Περιέχει: (το πλήρες κείμενο των φράσεων κινδύνου (R) και των υποδείξεων κινδύνου (H) αναγράφονται στην παράγραφο 16 του Δελτίου) Ταυτοποίηση 67/548/ /EΟΚ 1272/20081 ΕΚ % ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ CAS CE INDEX Αρ. Εγγρ C R35 Met. M Corr. 1 H290, Skin Corr. 1A H314 (T+ = Πολύ τοξικό (Τ), Τ= Τοξικό (Τ), Xn= Επιβλαβές (Xn), C=διαβρωτικό (C), Xi=ερεθιστικό (Xi),, Ο=Οξειδωτικό(Ο), Ε=Εκρηκτικό (Ε), F+=Εξαιρετικά εύφλεκτο (F+), F= Πολύ Εύφλεκτο ( F), Ν= Επικίνδυνο για το περιβάλλον 0,1 0,2 ΤΜΗΜΑ 4: ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών ΜΑΤΙΑ: Βγάλτε τους φακούς επαφής. Ξεπλυθείτε άμεσα με άφθονοο νερό για τουλάχιστον 30/60 λεπτά, ανοίγοντας καλά τα βλέφαρα. Επικοινωνήστε με ένα γιατρό αν το πρόβλημα παραμείνει. ΔΕΡΜΑ: Βγάλτε από πάνω σας τα μολυσμένα ρούχα.. Κάντε αμέσως ένα ντους. Ζητείστε Ζ άμεσαα τη συμβουλή ενός γιατρού. ΕΙΣΠΝΟΗ: καλέστε άμεσα ένα γιατρό. Μετακινείστε το άτομο σε ανοικτό αέρα, μακριά από τοο χώρο του ατυχήματος. Αν η αναπνοή σταματήσει, πραγματοποιείστε τεχνητή αναπνοή. Λάβετεε κατάλληλες προφυλάξεις π για το διασώστη ΚΑΤΑΠΟΣΗ: Δώστε τη μεγαλύτερη δυνατή ποσότηταα νερού. Ζητείστε άμεσα τη συμβουλή σ ενός γιατρού. Μην προκαλείτε εμετό αν δεν έχετε την έγκριση γιατρού Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, ε άμεσες ή μεταγενέστερες Για συμπτώματα και αποτελέσματα που οφείλονται στις εμπεριεχόμενες ουσίες, δείτε την παράγραφο Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Δεν υπάρχουν διαθέσιμαα στοιχεία. ΤΜΗΜΑ 5: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 5.1. Πυροσβεστικά μέσα ΚΑΤΑΛΛΗΛΑΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Τα μέσα κατάσβεσης είναι: διοξείδιο του άνθρακα, αφρός, χημική σκόνη. Για τιςς απώλειες και τις διαρροές του προϊόντος που δεν κάηκαν, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτόξευση νέφους νερού για τη διασπορά των εύφλεκτων ατμών και την προστασία των ατόμων που φροντίζουνν για την αναστολή της διαρροής. ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μην χρησιμοποιείτε πίεση νερού. Το νερό δεν είναι αποτελεσματικό στην κατάσβεση πυρκαγιών αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ψύξη δοχείων που εκτίθενται σε φλόγες, για την αποφυγή έκρηξης Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσίαα ή το μείγμα ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΩΤΙΑΣ Μπορεί να δημιουργηθεί υπερπίεση στα δοχεία που έχουν εκτεθεί στη φωτιά με κίνδυνο έκρηξης. Μην αναπνέετε προϊόντα από την καύση Συστάσεις για τους πυροσβέστες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χρησιμοποιείστε πίεση νερού για να ψύξετε τα δοχεία και να εμποδίσετε την αποσύνθεση και ι τη δημιουργία ουσιών πιθανώς επικίνδυνων για την υγεία. Φοράτε πάντα πλήρη αντιπυρικό εξοπλισμό. Συλλέξτε το νερό της πυρόσβεσης για να μη Σελίδα 2 από 8

3 χυθεί στο αποχετευτικό σύστημα. Απορρίψτε το μολυσμένο νερό από την πυρόσβεση και τα υπολείμματα από τη φωτιά σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κανονικός ιματισμός για την πυρόσβεση, όπως μια αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα ανοικτού κυκλώματος (ΕΝ 137), πυρασφαλής στολή (ΕΝ 469), πυρασφαλή γάντια (ΕΝ 659) και μπότες για πυροσβέστες (ΗΟ Α29 ή Α30) ΤΜΗΜΑ 6: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Κλείστε τη διαρροή αν δεν υπάρχει κίνδυνος. Αποφύγετε την εισπνοή ατμών /νεφών /αερίων. Φορέστε κατάλληλα συστήματα προστασίας (συμπεριλαμβανομένων τωνν συστημάτων ατομικής προστασίας κατά την παράγραφο 8) ώστε να προβλεφθούν μολύνσεις του δέρματος, των ματιών και του ατομικού ιματισμού. Αυτές οι υποδείξεις είναι έγκυρες έ είτε για τους υπευθύνους επεξεργασίας είτε για παρεμβάσειςς έκτακτης ανάγκης Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Το προϊόν να μη χύνεται στους υπονόμους, σε επίγεια και υπόγεια ύδατα Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό Πραγματοποιείστε αναρρόφηση του προϊόντος σε κατάλληλο δοχείο. Αξιολογείστε τη συμβατότητα του δοχείου προς χρήση με το προϊόν, επιβεβαιώνοντας την τ παράγραφο 10. Αναρροφήσατε το υπόλοιπο με ουδέτερο απορροφητικό υλικό. Αν δεν υπάρχουν αντενδείξεις χρησιμοποιείστε πίεση νερού για να εξουδετερώσετε τα υπόλοιπα του προϊόντος. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή με τη διαρροή αερίζεται καλά. Επιβεβαιώστε ενδεχόμενη ασυμβατότητα του υλικού των δοχείων στην παράγραφο 7. Ακατάλληλα υλικά πρέπει να απορρίπτονται όπως προβλέπεται στην παράγραφο Παραπομπή σε άλλα τμήματα Ενδεχόμενες πληροφορίες που αφορούν τα μέσα ατομικής προστασίας και την αποικοδόμηση αναγράφονται στις παραγράφους 8 και 13. ΤΜΗΜΑ 7: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Κρατάτε το μακριά από θερμότητα, σπινθήρες και ελεύθερες φλόγες, μην καπνίζετε και μη χρησιμοποιείτεε σπίρτα και αναπτήρες.. Χωρίς κατάλληλο αερισμό, οι ατμοί μπορεί να συσσωρεύονται στα χαμηλά χ στρώματα του δαπέδου και να αναφλέγονται ακόμα και εξ αποστάσεως αν πυροδοτηθούν, με κίνδυνο επιστροφής της φλόγας. Αποφύγετε τη συσσώρευση ηλεκτροστατικών φορτίων. Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε κατά τηη διάρκεια τηςς χρήσης της μηχανής. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ενδύματα και ταα συστήματα προστασίας πριν από την πρόσβαση στις ζώνες εστίασης. Αποφύγετε τη διάχυση του προϊόντος στο περιβάλλον Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων Διατηρείτε μόνο στο αρχικό δοχείο. Διατηρείτε μακριά από τη θερμότητα, σπινθήρες και ελεύθερες φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Διατηρήστε τα δοχεία μακριά απόό ενδεχομένως ασύμβατα υλικά, υ επιβεβαιώνοντας τηνν παράγραφο Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Δεν υπάρχουν διαθέσιμαα στοιχεία. ΤΜΗΜΑ 8: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 8.1. Παράμετροι ελέγχου ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ Οριακή τιμή κατωφλίου Τύπος Κράτος TLV TLV ACGIH GR TWA/8h mg/m 3 2 ppm STEL/15 min mg/m 3 2 2(C) ppm Υπόμνημα: (C) = CEILING ; ΕΙΣΠΝ = Εισπνεύσιμο κλάσμα ; ΑΝΑΠ = Αναπνεύσιμο κλάσμα, ΘΩΡΑΚ = Θωρακικό κλάσμα Σελίδα 3 από 8

4 8.2. Έλεγχοι έκθεσης Καθώς η χρήση επαρκούς τεχνικού εξοπλισμού πρέπει να είναι προτεραιότητα για τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας αερίζεται αποτελεσματικά. Ο εξοπλισμός προσωπικής προστασίας πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες που αναφέρονται παρακάτω: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ: Προστατεύστε τα χέρια με γάντια εργασίας κατηγορίας ΙΙ (αναφ. κοινοτικής οδηγίας 89/686/CEE και κανονισμού ΕΝ 374), από PVC, νεοπρένιο, νιτρίλιο ή ισοδύναμα υλικά. Ταα παρακάτω θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν επιλέγετε γάντια εργασίας: αντοχή, διαπερατότητα. Τα γάντια εργασίας θα πρέπει να ελέγχονται για την αντοχή τους πρινν τη χρήση τους. Το όριο των γαντιών εξαρτάται από τη διάρκεια έκθεσής τους. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΑΤΙΩΝ: Χρησιμοποιείστε προστατευτικά ερμητικά γυαλιά (αναφ. κανονισμού ΕΝ 166) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ: Χρησιμοποιείστε ρούχα εργασίας με μακρύ μανίκι και κάλτσες ασφαλείας για επαγγελματικήή χρήση κατηγορίας ΙΙ (αναφ. Κοινοτικής οδηγίας 89/686/CEE και κανονισμού ΕΝ 344). Πλυθείτεε με νερό και σαπούνι σ μετά από την αφαίρεση του προστατευτικού ιματισμού. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ: Σε περίπτωση που ξεπερνιέται η οριακή τιμή μιας ή περισσοτέρων ουσιών του παρασκευάσμπ ματος, αναφορικά με την ημερήσια έκθεση στο εργασιακό περιβάλλον ή ενός τομέα που καθορίστηκε από την υπηρεσία πρόληψης και εταιρικής προστασίας, χρησιμοποιείστε μια μάσκα με φίλτρο τύπου Α ή τύπου γενικής χρήσεως χ της οποία ς η κλάση (1,2 ή 3) θα πρέπει να επιλεγεί σε σχέση με την οριακή συγκέντρωση χρήσης (αναφ. κανονισμός ΕΝ 141).. Η χρήση προστατευτικών μέτρων των αναπνευστικών οδών, όπως μάσκες ως αυτές που υποδεικνύονταιι παραπάνω είναι αναγκαία ενώπιον της έλλειψης τεχνικών τ μέτρων για τον περιορισμό της έκθεσης του εργαζομενου. Η προστασία η οποία χορηγείται από τις μάσκες είναι σε κάθε περίπτωση περιορισμένη. Στην περίπτωση που η εν λόγω ουσία είναι άοσμη ή το οσφρητικό όριο είναι μεγαλύτερο από το σχετικό όριο έκθεσης, θεωρείται επεισόδιο έκτακτης ανάγκης, δηλαδή όταν τα επίπεδα έκθεσης είναι άγνωστα ή η συγκέντρωση του οξυγόνου στο περιβάλλον είναι μικρότερη από το 17% του όγκου, χρησιμοποιείστε έναν αυτόματο α αναπνευστήρα πεπιεσμένου αέρα ανοικτού κυκλώματος (αναφ. κανονισμού ΕΝ 137) ή έναν αναπνευστήρα εισαγωγής εξωτερικού αέρα για χρήση με εσωτερική μάσκα, ημιμάσκα ή αναπνευστικό επιστόμιο (αναφ. κανονισμού ΕΝ 138). Πρέπει να παρέχεται σύστημα καθαρισμού ματιών και σώματος εκτάκτου ανάγκης. ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Οι εκπομπές των παραγωγικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών αερισμού θα πρέπει να ελέγχονται με σκοπό την τήρηση των κανονισμώνν επί των θεμάτων προστασίας του περιβάλλοντος ΤΜΗΜΑ 9: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και κ χημικές ιδιότητες Φυσική κατάσταση Χρώμα Οσμή Όριο οσμής ph Σημείο τήξεως / σημείο πήξεως Αρχικό σημείο ζέσης Περιοχή ζέσεως Σημείο ανάφλεξης Ταχύτητα εξάτμισης Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο) Χαμηλότερη αναφλεξιμότητα Ανώτερη αναφλεξιμότητα Χαμηλότερη όρια εκρηκτικότητας Ανώτερη όρια εκρηκτικότητας Πίεση ατμών Σχετική πυκνότητα Διαλυτότητα Υγρόό παχύρευστο Καφέ μαύρο άοσμο 7 8 > 600 o C 1,011 1,14 g/ml Διαλυτό σε νερό Σελίδα 4 από 8

5 Συντελεστής κατανομής: n οκτανόλη/ νερό Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης Θερμοκρασία αποσύνθεσης Ιξώδες Εκρηκτικές ιδιότητες Οξειδωτικές ιδιότητες υψηλό 9.2. Άλλες πληροφορίες Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. ΤΜΗΜΑ 10: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Δραστικότητα Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροιι κίνδυνοι αντίδρασης με άλλες ουσίες στις κανονικές συνθήκες σ χρήσης και αποθήκευσης Χημική σταθερότητα Το προϊόν είναι σταθερό στις κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Σε κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης δεν προβλέπονται επικίνδυνες αντιδράσεις Συνθήκες προς αποφυγήν ιδιαίτερη. Πραγματοποιήστε τις συνήθεις προφυλάξεις έναντι των χημικών προϊόντων ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ: έκθεση στον αέρα, στην υγρασία, και σε πηγές θερμότητας Μη συμβατά υλικά ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ: ισχυρά οξέα, αμμωνία, ψευδάργυρος, μόλυβδος, αλουμίνιο, νερό και εύφλεκτα υγρά Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Μη διαθέσιμες πληροφορίες ΤΜΗΜΑ 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσειςς Κατά την έλλειψη τοξικολογικών πειραμάτων στο ίδιοο το προϊόν, οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι του προϊόντος για την υγεία αξιολογήθηκαν με βάση τις ιδιότητες των εμπεριεχομένων ουσιών, σύμφωνα με μ τα προβλεπόμενα κριτήρια από τον κανονισμό αναφοράς για την κατάταξη. Γι αυτό λάβετε υπόψη σας τη συγκέντρωση της κάθε μιας επικίνδυνης ουσίας που ενδεχομένως αναφέρονται στην παρ. 3, για τηνν αξιολόγηση των τοξικολογικών αποτελεσμάτων που προέρχονται από την έκθεση του προϊόντος. Έντονα αποτελέσματα: η επαφή με τους οφθαλμούςς προκαλεί ερεθισμό. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν κοκκίνισμα,, οίδημα, πόνο και ερεθισμό. Η εισπνοή των ατμών μπορεί να προκαλέσει μέτριο ερεθισμό του ανώτερου αναπνευστικού. Η επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει μέτριο ερεθισμό. Η κατάποση μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στην υγεία που περιλαμβάνουν κοιλιακούς κ πόνους με καούρα, ναυτία και εμετό. ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ LD50 (Στοματική) LD50 (Δερματική) 1350 mg/kgg Rat 1350 mg/kgg Rat ΤΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χρησιμοποιείτε σύμφωνα με τις καλές πρακτικές εργασίας, αποφεύγοντας τη ρίψη ρ του στο περιβάλλον. Ειδοποιείστε Ε τις αρμόδιες αρχές αν το προϊόν φτάσει σε υδάτινα ρεύματα ή αποχετεύσεις ή ανν μολύνει το έδαφος ή τη βλάστηση Tοξικότητα Μη διαθέσιμες πληροφορίες Σελίδα 5 από 8

6 12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης Αποστάγματα πετρελαίου, άνθρακας, φυτικά εκχυλίσματα: είναι μίγματα υδρογονανθράκων,, παραφινικών, ναφθενικών,, διτερπενικών και αρωματικών. Η συμπεριφορά τουςς στο περιβάλλον εξαρτάται από τη σύσταση. Χρησιμοποιείτε, σε κάθε περίπτωση,, σύμφωνα με τις καλές πρακτικές εργασίας, αποφεύγοντας την απόρριψη στο περιβάλλον. Γενικά το προϊόν είναι ανεπαρκώς βιοδιασπάσιμο Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Μη διαθέσιμες πληροφορίες Κινητικότητα στο έδαφος Μη διαθέσιμες πληροφορίες Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααββ Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, το προϊόν δεν εμπεριέχει ουσίες ΑΒΤ και αααβ σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,1% Άλλες αρνητικές επιπτώσεις Δεν υπάρχουν διαθέσιμαα στοιχεία. ΤΜΗΜΑ 13: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτωνν Επαναχρησιμοποιείστε όταν είναι δυνατόν. Υπόλοιπα προϊόντος πρέπει να θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα. Το επίπεδο κινδύνου των αποβλήτων του προϊόντος θα εκτιμάται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η απόρριψη θα πρέπει να γίνεται από εγκεκριμένο φορέα διαχείρισης αποβλήτων, συμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΑ Ακατάλληλες συσκευασίες θα πρέπει να ν ανακτώνταιι ή να απορρίπτονται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες διαχείρισης αποβλήτων ΤΜΗΜΑ 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Το προϊόν δε θεωρείται επικίνδυνο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε ζητήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, οδικά (A.D.R.), σιδηροδρομικά (RID), θαλάσσια (IMDG code) καιι αεροπορικά (ΙΑΤΑ) ΤΜΗΜΑ 15: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα: Κατηγορία Seveso Περιορισμοί σχετικοί με το προϊόν ή άλλες ουσίες που εμπεριέχονται σύμφωναα με το Συνημμένο XVII του Κανονισμού (ΕΚ)1907/20006 Προϊόν Σημείο υπόκεινται στην Candidate List (ΑΡ. 59 REACH) υπόκεινται σε εξουσιοδότηση (συνημμενο XIV REACH) 3 υπόκεινται στην υποχρέωση γνωστοποίησης εξαγωγής Διατ. (CE) 689/2008: Σελίδα 6 από 8

7 υπόκεινται στη σύμβαση του Ρότερνταμ: : υπόκεινται στη σύμβαση της τ Στοκχόλμης: Υγειονομικοί έλεγχοι: Οι εργαζόμενοι που είναι εκτεθειμένοι σε αυτόν τον χημικό παράγοντα, δεν πρέπει να βρίσκονται υπό υγειονομική επιτήρηση με ον όρο ότι τα αποτελέσματα της εκτίμησης των κινδύνων αποδεικνύουν ότι υπάρχει μόνο μέτριος κίνδυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων και ότι λαμβάνονται τα μέτρα που προβλέπονται από την οδηγία 98/24/CE Αξιολόγηση της χημικής ασφάλειας Δεν έγινε αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για το μείγμα και τις ουσίες που εμπεριέχονται ΤΜΗΜΑ 16: ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κείμενο υποδείξεων κινδύνου (Η) που αναφέρονται στις παραγράφους 2 3 του δελτίου: Met. Corr. 1 Skin Corr. 1A Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 H290 H314 H319 Η315 Ουσία ή μείγμα που διαβρώνει τα μέταλλα, κατηγορία 1 Διάβρωση του τ δέρματος,, κατηγορία 1ΑΑ Οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 1 Ερεθισμός του τ δέρματος,, κατηγορία 2 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικέ ς βλάβες Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος Κείμενο των φράσεων κινδύνου (R) που αναφέρονται στις παραγράφους 2 3 του δελτίου: R35 Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ADR: Ευρωπαϊκός κανονισμός για την οδική μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων CAS NUMBER: Αριθμός του Chemical Abstract Servicee CE50: Συγκέντρωση που χορηγεί αποτελέσματα στο 50% του υποκείμενου πληθυσμού στο τεστ CE NUMBER: Αναγνωριστικός αριθμός σε ESIS (Ευρωπαϊκό αρχείο των υπαρχόντων ουσιών) CLP: Κανονισμός CE 1272/2008 DNEL: Παραγόμενο επίπεδο χωρίς αποτέλεσμα ΕmS: Δελτίο έκτακτης ανάγκης GHS: Γενικό εναρμονισμένο σύστημα για την ταξινόμηση και ετικετοποίηση των χημικών προϊόντων IATA DGR: Κανονισμός για τη μεταφορά επικίνδυνωνν προϊόντων της Διεθνούς ένωσης εναέριας μεταφοράς IC50: Συγκέντρωση ακινητοποίησης του 50% του υποκείμενου στο τεστ πληθυσμού IMDG: Διεθνής θαλάσσιος κωδικός για τη μεταφοράά επικίνδυνων εμπορευμάτων IMO: International Maritime Organization (Διεθνης Θαλάσσια Οργάνωση) INDEX NUMBER: Αναγνωριστικός αριθμός του Συνημμένου VI του CLP LC50: Θανατηφόρα συγκέντρωση 50% LD50: Θανατηφόρα δόση 50% OEL: Επίπεδο της έκθεσης κινητικότητας PBT (ΑΒΤ): Συνεχής, βιοσυσσωρευτικόςς και τοξικός, σύμφωνα με το REACH PEC: Προβλεπόμενη περιβαλλοντική συγκέντρωση PEL: Προβλεπόμενο επίπεδο έκθεσης PNEC: Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις REACH: Κανονισμός CE 1907/2006 RID: Κανονισμός για τη διεθνή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων στο τρένοο TLV: Οριακή τιμή κατωφλίου ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ TLV: Συγκέντρωση που δεν θα πρέπει να υπερβαίνεται οποιαδήποτε στιγμήή κατά την εργασιακή έκθεση TWA STEL: Όριο σύντομης έκθεσης TWA: Μέση οριακή έκθεση Σελίδα 7 από 8

8 VOC: Πτητική οργανική ένωση vpvb (αααββ ):Εξακολουθητικό και βιοσσυσωρευτικόό σύμφωνα με το REACH ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1. Οδηγία 1999/45/ΕΚ και μεταγενέστερες τροποποιήσεις 2. Οδηγία 67/548/ /ΕΟΚ και μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσαρμογές 3. Κανονισμός (ΕΚ) 1907/2006 (REACH) 4. Κανονισμός (ΕΚ) 1272/2008 (CLP) 5. Κανονισμός (ΕΚ) 790/2009 (Ι Atp.CLP) 6. Κανονισμός (ΕΚ) 453/ Κανονισμός (ΕΚ) 286/2011 (ΙΙ Atp.CLP) 8. The merck index Εκδ Handling chemical safety 10. Niosh Registry of toxic effectt of chemical substances 11. Inrs Fiche toxicologique 12. Patty Industrial hygiene and toxicology 13. N..i. Sax Dangerous properties of industriall materials 7 kai., Ιστοσελίδα Web Agenzia ECHA Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο στοιχείωνν ασφαλείας βασίζονται σε πηγές, τεχνικές γνώσεις και στη νομοθεσία, που ισχύει σε Ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, ενώ δεν μπορεί να εγγυηθεί η ακρίβεια των ιδίων. Αυτές οι πληροφορίες δεν μπορούν να θεωρηθούν σαν μια εγγύηση των ιδιοτήτων του προϊόντος. Πρόκειται απλάά για μια περιγραφή σχετικά σ με τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις, όσον αφορά την ασφάλεια. Η μεθοδολογία και οι όροι εργασίας γιαα τους χρήστες αυτού του τ προϊόντος βρίσκονται εκτός της γνώσης και του έλεγχού μας, ενώ ε πάντα είναι η τελευταία ευθύνη του χρήστη το να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να συμφωνεί με τις νομικές απαιτήσεις, όσον αφορά τον χειρισμό, αποθήκευση, χρήση και απόρριψη των χημικών προϊόντων. Οι πληροφορίες αυτής της κάρτας ασφαλείας αναφέρονται μονάχα σε αυτό τοο προϊόν, το οποίο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται με σκοπούς άλλους ά από αυτούς που προσδιορίζονται. ΤΕΛΟΣ δελτίου δεδομένων ασφαλείας Σελίδα 8 από 8

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας HOBBY STUCCO VENEZIANO Σελίδα αρ. 1/10 ελτίο εδοµένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 111501 Επωνυµία 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 2. 8. 9. 14. 15. 16. Προσδιορισμός Έλεγχος Φυσικές Πληροφορίες Στοιχεία Άλλες και της σχετικά χημικές έκθεσης/ατομική σχετικά επικινδυνότητας. με ιδιότητες.... με νομοθεσία. /

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/15 ελτίο εδοµένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυµία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 8. 9. 15. 16. Έλεγχος Φυσικές Στοιχεία Άλλες πληροφορίες. και της σχετικά χημικές έκθεσης/ατομική με ιδιότητες.... νομοθεσία. / >> προστασία.... / >>... / >>... / >> Δελτίο Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 8. 11. 15. 16. Έλεγχος Τοξικολογικές Στοιχεία Άλλες πληροφορίες. της σχετικά έκθεσης/ατομική πληροφορίες. με τη... νομοθεσία. / >> προστασία.... / >>... / >>... / >> Δελτίο Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. Σελίδα αρ. 1 / 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Καρτέλα ασφάλειας Επωνυµία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

J COLORS S.p.A. Additivo Disinfettante Antimuffa. Καρτέλα ασφάλειας. Laboratorio J Colors S.p.A +39 02 93754222/243

J COLORS S.p.A. Additivo Disinfettante Antimuffa. Καρτέλα ασφάλειας. Laboratorio J Colors S.p.A +39 02 93754222/243 Σελίδα αρ. 1 / 5 Καρτέλα ασφάλειας 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Επωνυμία 1.2 Χρήση της ουσίας ή του παρασκευάσματος Περιγραφή/χρήση

Διαβάστε περισσότερα

J COLORS S.p.A. Calce Intonaco Fine

J COLORS S.p.A. Calce Intonaco Fine Σελίδα αρ. 1 / 5 Καρτέλα ασφάλειας 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Επωνυμία 1.2 Χρήση της ουσίας ή του παρασκευάσματος Περιγραφή/χρήση

Διαβάστε περισσότερα

J COLORS S.p.A. Primer epossidico componente A

J COLORS S.p.A. Primer epossidico componente A Σελίδα αρ. 1 / 6 Καρτέλα ασφάλειας 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Επωνυμία 1.2 Χρήση της ουσίας ή του παρασκευάσματος Περιγραφή/χρήση

Διαβάστε περισσότερα

J COLORS S.p.A. Vernice autolivellante componente A

J COLORS S.p.A. Vernice autolivellante componente A Σελίδα αρ. 1 / 6 Καρτέλα ασφάλειας 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Επωνυμία 1.2 Χρήση της ουσίας ή του παρασκευάσματος Περιγραφή/χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ER LAC G.D. KOUTLIS S.A SMART PLAST ECO

ER LAC G.D. KOUTLIS S.A SMART PLAST ECO Σελίδα αρ. 23 45 1 / 05 Καρτέλα ασφάλειας 3.2. 10.6. VOC Μείγματα. Επικίνδυνα (Οδηγία 2004/42/CE) προϊόντα : αποσύνθεσης. 8. Εσωτερικής Έλεγχος Με θερμική της χρήσης αποσύνθεση έκθεσης/ατομική µατ για

Διαβάστε περισσότερα

J COLORS S.p.A. Poliriver smalto poliuretanico comp onente A

J COLORS S.p.A. Poliriver smalto poliuretanico comp onente A Σελίδα αρ. 1 / 6 Καρτέλα ασφάλειας 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Επωνυμία 1.2 Χρήση της ουσίας ή του παρασκευάσματος Περιγραφή/χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-ALU 100 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-ALU 100 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. ΦΙΛΑ Ω 68. Καρτέλα ασφάλειας. Oleorepellente per cotto e pietra naturale. sds@filachim.com

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. ΦΙΛΑ Ω 68. Καρτέλα ασφάλειας. Oleorepellente per cotto e pietra naturale. sds@filachim.com Σελίδα αρ. 1 / 5 Καρτέλα ασφάλειας 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυµία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

J COLORS S.p.A. Domus smalto epossidico lacca ceram ica

J COLORS S.p.A. Domus smalto epossidico lacca ceram ica Σελίδα αρ. 1 / 5 Καρτέλα ασφάλειας 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Επωνυμία 1.2 Χρήση της ουσίας ή του παρασκευάσματος Περιγραφή/χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

χρήσεις αποδεικνύε εξαιτίας του Xi Ερεθιστικό H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματοςς

χρήσεις αποδεικνύε εξαιτίας του Xi Ερεθιστικό H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματοςς ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ /ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ /ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία: Χημική οικογένεια: Μίγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

Ελαφρύ θερμομονωτικό. χρήσεις. αποδεικνύε. εξαιτίας του. Xi Ερεθιστικό. H315 Προκαλεί ερεθισμό. του δέρματοςς

Ελαφρύ θερμομονωτικό. χρήσεις. αποδεικνύε. εξαιτίας του. Xi Ερεθιστικό. H315 Προκαλεί ερεθισμό. του δέρματοςς ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ /ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ /ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία: MARMOLINE TH FLOOR Θερμομονωτικό ελαφροσκυρόδεμα Χημική οικογένεια: Μίγμα 1.2

Διαβάστε περισσότερα

J COLORS S.p.A. Antiruggine gliceroftalica

J COLORS S.p.A. Antiruggine gliceroftalica Σελίδα αρ. 1 / 5 Καρτέλα ασφάλειας 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Επωνυμία 1.2 Χρήση της ουσίας ή του παρασκευάσματος Περιγραφή/χρήση

Διαβάστε περισσότερα

NINJA 2.5 WG Εκδοχή 9- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 20.3.2014 Ημερομηνία Εκτύπωσης 20.03.

NINJA 2.5 WG Εκδοχή 9- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 20.3.2014 Ημερομηνία Εκτύπωσης 20.03. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12728B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

PIXEL EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 23.03.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 23.03.

PIXEL EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 23.03.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 23.03. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα PIXEL 96 EC Κωδικός σχεδιασμού A9396G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο)

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο) Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 24.06.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας Αριθμός προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ACETONE Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελ. αρ.1/10 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.1.1. Εμπορική ονομασία: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: LAMP OIL Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

OXACILLIN FOR PEAK IDENTIFICATION CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

OXACILLIN FOR PEAK IDENTIFICATION CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 27/06/2013 ενημέρωση: 27/06/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 10/12/2009 εκδοχή: 5.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A14111B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 HYPOXITRAK 1. ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα : 1 / 11 o{ 2.3 : Τοξικά αέρια 8 : Διαβρωτικές ουσίες Κίνδυνος MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία :

Διαβάστε περισσότερα