Τιµοκατάλογος 01/2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τιµοκατάλογος 01/2008"

Transcript

1 Τιµοκατάλογος 01/

2 Γενικοί όροι ϖωλήσεων, ϖαράδοσης και ϖληρωµής Συσκευασία Τα έξοδα συσκευασίας δεν συνυϖολογίζονται. Για ειδικές συσκευασίες συνυϖολογίζεται το ίδιο ϖρόσθετο κόστος ϖου δηµιουργείται. Τιµές Σε όλες τις τιµές δεν συµϖεριλαµβάνεται το νόµιµο ΦΠΑ. Πωλήσεις Ελλάδας Κατασκευές έργων Τηλέφωνο: Φαξ: Για ειδικές ϖαραγγελίες αϖευθυνθείτε στο τµήµα κατασκευών. Αυτό ισχύει κυρίως για συστήµατα διαχωριστικών τοιχίων, ϖρο όντα Sanoasa, για εφαρµογές wellness καθώς και για κατασκευές κατά ϖαραγγελία για τις ντουζιέρες Fundo στο εϖίϖεδο του εδάφους. Τηλέφωνο: Φαξ: Δεν είναι έξυϖνο να ϖληρώνεις ϖολλά, αλλά είναι ακόµα χειρότερο να ϖληρώνεις ϖολύ λίγα. Αν ϖληρώσετε ϖολλά, χάνετε κάϖοια χρήµατα και αυτό είναι όλο. Εάν αντίθετα, ϖληρώσετε λίγα, µϖορεί να χάσετε τα ϖάντα, αφού το αντικείµενο ϖου αγοράσατε δεν είναι κατάλληλο για την ϖροβλεϖόµενη εργασία. Ο νόµος της οικονοµίας το αϖαγορεύει να αϖοκτήσεις µε λίγα χρήµατα ένα αντικεί- µενο µεγάλης αξίας. Εάν αϖοδεχθείτε τη χαµηλότερη ϖροσφορά, θα ϖρέϖει να συνυϖολογίσετε και τον κίνδυνο ϖου αϖοδέχεστε. Και εάν το κάνετε αυτό, τότε θα έχετε αρκετά χρήµατα για να ϖληρώσετε κάτι καλύτερο. JOHN RUSKIN Άγγλος κοινωνικός µεταρρυθµιστής ( )

3 Περιεχόµενα Πλάκες κατασκευής για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 4 Πλάκα κατασκευής 4 Πλάκα ατµού 4 Πλάκα εύκαµϖτη 5 Βοήθεια στο µοντάρισµα και εξαρτήµατα των οικοδοµικών ϖλακών. 6-7 BA Balco 8 Εϖικλινής ϖλάκα BA Balco 8 BA Balco Trepp 8 Πρόσθετα εξαρτήµατα BA Balco 8 Εϖιστρώσεις ϖλακών κατασκευής 9 Γωνιακό στοιχείο διαµόρφωσης 9 Κατασκευαστικό στοιχείο µϖανιέρας 9 Bathbox 9 bloc 10 Εξαρτήµατα bloc 10 Στοιχεία ντους στο εϖίϖεδο του εδάφους και εξαρτήµατα 11 Στοιχεία ντους στο εϖίϖεδο του εδάφους Fundo 11 Fundo Τεταρτηµόριο 12 Κατασκευές Fundo κατά ϖαραγγελία 14 Fundo Κοχλίας 15 Fundo Στρογγυλό 16 Fundo Πεντάγωνο 17 Fundo VBK - Στρογγυλή και κοχλιωτή µορφή Αντικείµενο ϖαράδοσης Fundo 20 Fundo Phanos 21 Fundo Tulipano 21 Fundo Labirinto 22 Fundo Rosa 23 Γυάλινη ϖόρτα Fundo 24 Γυάλινη συρόµενη ϖόρτα Fundo 24 Στοιχείο βάσης Fundo ϖροέκταση 24 Πρόσθετα εξαρτήµατα Fundo Τεχνικές υϖοδείξεις Fundo 26 Προ όντα για εφαρµογές wellness 27 Πάγκοι καθίσµατος Sanoasa 27 Ξαϖλώστρες Sanoasa 28 Πρόσθετα εξαρτήµατα Sanoasa 28 Sanoasa Home Αρ. 1-6 (το τεχνικό σύστηµα ϖρέϖει να τοϖοθετηθεί στην ϖλευρά του κτιρίου) Sanoasa Home Αρ (ϖροεγκατεστηµένο τεχνικό σύστηµα) Τεχνικές υϖοδείξεις Sanoasa 36 Sanbath Έϖιϖλα µϖάνιου ϖου µϖορούν να εϖενδυθούν µε ϖλακίδια 37 Sanbath Wave 37 Sanbath Flat 37 Sanbath Cube 38 Ηχοµονωτικές ϖλάκες 39 nonstep 39 Εξαρτήµατα - ϖρο όντα 39 Jolly-Color 39 Προστατευτικό ϖανί 39 Προφίλ αϖό συνθετικό υλικό. 40 Προφίλ Jolly 40 Προφίλ R 40 Προφίλ για αρµούς διαστολής και κίνησης. 40 Προφίλ αρµών διαστολής Triolos 40 Κολλητό ϖροφίλ 40 Προφίλ αρµών διαστολής 40 Μεταλλικά ϖροφίλ 41 Trepp-Ass 41 Ορειχάλκινα ϖροφίλ 41 Αλουµινένια ϖροφίλ 41 Ανοξείδωτα ϖροφίλ V4A 42 Ανοξείδωτα ϖροφίλ ϖροστασίας ακµών 42 Προφίλ/γωνίες VIP 42 Προφίλ Combi 42 PRO Balco 43 Τετραγωνικά µέτρα αϖαιτούµενων ϖλακιδίων κατά ϖροσέγγιση Γενικοί όροι καταστήµατος 51 3

4 Πλάκες κατασκευής Πλάκες κατασκευής Wedi Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας Μήκος x Πλάτος x Πάχος Παλέτα /004 Πλάκα κατασκευής 1250 x 0600 x 4 mm 136 ϖλάκες = 102 m /006 Πλάκα κατασκευής 1250 x 5600 x 6 mm 136 ϖλάκες = 102 m /010 Πλάκα κατασκευής 1250 x 5600 x 10 mm 100 ϖλάκες = 75 m /010 Πλάκα κατασκευής 2500 x 0600 x 10 mm 50 ϖλάκες = 75 m /112 Πλάκα κατασκευής 2500 x 600 x 12,5 mm 50 ϖλάκες = 75 m /012 Πλάκα κατασκευής 2500 x 0625 x 12,5 mm 50 ϖλάκες = 78,13 m /020 Πλάκα κατασκευής 2500 x 5600 x 20 mm 50 ϖλάκες = 75 m /030 Πλάκα κατασκευής 2500 x 0600 x 30 mm 36 ϖλάκες = 54 m /040 Πλάκα κατασκευής 2500 x 5600 x 40 mm 36 ϖλάκες = 54 m /050 Πλάκα κατασκευής 2500 x 0600 x 50 mm 24 ϖλάκες = 36 m /060 Πλάκα κατασκευής 2500 x 5600 x 60 mm 24 ϖλάκες = 36 m /080 Πλάκα κατασκευής 2500 x 0600 x 80 mm 20 ϖλάκες = 30 m /610 Πλάκα κατασκευής 2600 x 0600 x 10 mm 50 ϖλάκες = 78 m /620 Πλάκα κατασκευής 2600 x 5600 x 20 mm 50 ϖλάκες = 78 m /630 Πλάκα κατασκευής 2600 x 0600 x 30 mm 36 ϖλάκες = 56,16 m /640 Πλάκα κατασκευής 2600 x 5600 x 40 mm 36 ϖλάκες = 56,16 m /650 Πλάκα κατασκευής 2600 x 0600 x 50 mm 24 ϖλάκες = 37,44 m 2 Πλάκες κατασκευής XL και XXL Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας Μήκος x Πλάτος x Πάχος Παλέτα /912 Πλάκα κατασκευής 2500 x 0900 x 12,5 mm 25 ϖλάκες = 56,25 m /920 Πλάκα κατασκευής 2500 x 5900 x 20 mm 25 ϖλάκες = 56,25 m /930 Πλάκα κατασκευής 2500 x 0900 x 30 mm 18 ϖλάκες = 40,50 m /950 Πλάκα κατασκευής 2500 x 5900 x 50 mm 12 ϖλάκες = 27 m /612 Πλάκα κατασκευής 2600 x 1200 x 12,5 mm 25 ϖλάκες = 78 m /230 Πλάκα κατασκευής 2500 x 1200 x 30 mm 18 ϖλάκες = 54 m /250 Πλάκα κατασκευής 2500 x 1200 x 50 mm 12 ϖλάκες = 36 m mm 1200 mm ατµού (ϖλάκα κατασκευής µε εϖιβράδυνση ατµού ϖου έχει τοϖοθετηθεί αϖό τον κατασκευαστή) Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας Μήκος x Πλάτος x Πάχος Παλέτα /112 Πλάκα κατασκευής ατµού 2500 x 600 x 12,5 mm 50 ϖλάκες = 75 m /020 Πλάκα κατασκευής ατµού 2500 x 600 x 20 mm 50 ϖλάκες = 75 m /050 Πλάκα κατασκευής ατµού 2500 x 600 x 50 mm 24 ϖλάκες = 36 m 2 Σηµείωση: Στο ϖάχος ϖλάκας ατµού δεν συµϖεριλαµβάνεται η εϖίστρωση 1,5 mm. 4

5 Έυκαµϖτες Πλάκες Εύκαµϖτη ϖλάκα κατά µήκος Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας Μήκος x Πλάτος x Πάχος Χαρτοκιβώτιο /010 Εύκαµϖτη Πλάκα* 2500 x 600 x 10 mm 50 ϖλάκες = 75 m /012 Εύκαµϖτη Πλάκα* 2500 x 600 x 12,5 mm 50 ϖλάκες = 75 m /020 Εύκαµϖτη Πλάκα* 2500 x 600 x 20 mm 50 ϖλάκες = 75 m /030 Εύκαµϖτη Πλάκα 2500 x 600 x 30 mm 36 ϖλάκες = 54 m /130 Εύκαµϖτη Πλάκα, ϖιο στρογγυλή* 2500 x 600 x 30 mm 36 ϖλάκες = 54 m /040 Εύκαµϖτη Πλάκα* 2500 x 600 x 40 mm 36 ϖλάκες = 54 m /140 Εύκαµϖτη Πλάκα, ϖιο στρογγυλή* 2500 x 600 x 40 mm 36 ϖλάκες = 54 m /050 Εύκαµϖτη Πλάκα* 2500 x 600 x 50 mm 24 ϖλάκες = 36 m /150 Εύκαµϖτη Πλάκα, ϖιο στρογγυλή* 2500 x 600 x 50 mm 24 ϖλάκες = 36 m 2 Υϖολογισµός διαµέτρου BA Construct σε mm BA 10 BA 12,5 BA 20 BA 30 BA 40 BA 50 extra extra extra στρογγυλή στρογγυλή στρογγυλή στρογγυλή στρογγυλή στρογγυλή στρογγυλή στρογγυλή στρογγυλή Εξωτερ. διάµετρος Αριθµός κύκλων ανά ϖλάκα (διαστάσεις: 2500 x 600 mm) διαµήκης 1,0 0,8 0,5 0,4 0,7 0,3 0,5 0,2 0,4 Εύκαµϖτη ϖλάκα κατά ϖλάτος Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας Μήκος x Πλάτος x Πάχος Χαρτοκιβώτιο /010 Εύκαµϖτη Πλάκα* 2500 x 600 x 10 mm 50 ϖλάκες = 75 m /012 Εύκαµϖτη Πλάκα* 2500 x 600 x 12,5 mm 50 ϖλάκες = 75 m /020 Εύκαµϖτη Πλάκα* 2500 x 600 x 20 mm 50 ϖλάκες = 75 m /030 Εύκαµϖτη Πλάκα 2500 x 600 x 30 mm 36 ϖλάκες = 54 m /130 Εύκαµϖτη Πλάκα, ϖιο στρογγυλή* 2500 x 600 x 30 mm 36 ϖλάκες = 54 m /040 Εύκαµϖτη Πλάκα* 2500 x 600 x 40 mm 36 ϖλάκες = 54 m /140 Εύκαµϖτη Πλάκα, ϖιο στρογγυλή* 2500 x 600 x 40 mm 36 ϖλάκες = 54 m /050 Εύκαµϖτη Πλάκα* 2500 x 600 x 50 mm 24 ϖλάκες = 36 m /150 Εύκαµϖτη Πλάκα, ϖιο στρογγυλή* 2500 x 600 x 50 mm 24 ϖλάκες = 36 m 2 Υϖολογισµός διαµέτρου εύκαµϖτης ϖλάκας σε mm BA 10 BA 12,5 BA 20 BA 30 BA 40 BA 50 extra extra extra στρογγυλή στρογγυλή στρογγυλή στρογγυλή στρογγυλή στρογγυλή στρογγυλή στρογγυλή στρογγυλή Εξωτερ. διάµετρος Αριθµός κύκλων ανά ϖλάκα (διαστάσεις: 2500 x 600 mm) κατα ϖλάτος 4,2 3,4 2,2 1,5 2,9 1,1 2,2 0,9 1,8 Σηµείωση: Οι εύκαµϖτες ϖλάκες ϖου σηµειώνονται µε * έχουν χρόνο ϖαράδοσης ϖερ. 2 εβδοµάδες. 5

6 Εξαρτήµατα ϖλακών κατασκευής Ταινίες ενίσχυσης και στεγανοϖοίησης Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας Μήκος x Πλάτος (ρολό) Χαρτοκιβώτιο /053 Ταινία ενίσχυσης αρµού 25 m x 125 mm 1 Ρολό /053 Ταινία ενίσχυσης αρµού, αυτοκόλλητη 25 m x 125 mm 1 Ρολό /052 Ταινία ενίσχυσης αρµού 50 m x 600 mm 1 Ρολό /052 Ταινία ενίσχυσης αρµού, αυτοκόλλητη 50 m x 600 mm 1 Ρολό Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας Μήκος x Πλάτος (ρολό) Χαρτοκιβώτιο /352 Ταινία στεγανοϖοίησης µε εϖένδυση fleece 50 m x 120 mm 1 Ρολό /311 Ταινία στεγανοϖοίησης µε εϖένδυση fleece 10 m x 120 mm 1 Ρολό /352 Ταινία στεγανοϖοίησης µε εϖένδυση fleece 50 m x 100 mm 1 Ρολό Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας Μήκος x Πλάτος Χαρτοκιβώτιο /001 Γωνίες στεγανοϖοίησης µε εϖένδυση fleece, εσωτερικές 120 x 120 mm 25 τεµάχια /001 Γωνίες στεγανοϖοίησης µε εϖένδυση fleece, εξωτερικές 115 x 115 mm 25 τεµάχια 1) 2) Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας Μήκος x Πλάτος Χαρτοκιβώτιο /010 Τσιούχες µε τρύα 100 x 100 mm 25 τεµάχια /040 Τσιµούχες 400 x 400 mm 10 τεµάχια 1) Τσιµούχες µε τρύϖα τις οϖοίες χρησιµοϖοιούµε για την στεγανωϖοίηση των ϖαροχών 2) Τσιµούχες χωρίς τρύϖα τις οϖοίες χρησιµοϖοιούµε για την στεγανωϖοίηση εύκαµϖτων και ϖολύϖλοκων κατασκευών 6

7 Βοηθητικά εξαρτήµατα συναρµολόγησης Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /191 Γωνία σύνδεσης Χαρτοκιβώτιο 100 τεµάχια Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας Χαρτοκιβώτιο /192 Εξάρτηµα σύνδεσης 100 τεµάχια Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας Χαρτοκιβώτιο /193 Εξάρτηµα σύνδεσης 100 τεµάχια Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας/ Μήκος Χαρτοκιβώτιο /020 Αγκιστρα στήριξης 20 mm 100 τεµάχια Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας/ Μήκος Χαρτοκιβώτιο /104 Μεταλλικό καρφί, γαλβανισµένο 50 mm 100 τεµάχια /108 Μεταλλικό καρφί, γαλβανισµένο 80 mm 100 τεµάχια /111 Μεταλλικό καρφί, γαλβανισµένο 110 mm 100 τεµάχια /114 Μεταλλικό καρφί, γαλβανισµένο 140 mm 100 τεµάχια /122 Μεταλλικό καρφί, γαλβανισµένο 200 mm 100 τεµάχια /108 Ανοξείδωτο καρφί V 2 A 80 mm 100 τεµάχια /111 Ανοξείδωτο καρφί V 2 A 110 mm 100 τεµάχια /114 Ανοξείδωτο καρφί V 2 A 140 mm 100 τεµάχια Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας/ /106 Δίσκος στήριξης, γαλβανισµένος Χαρτοκιβώτιο 100 τεµάχια /238 Δίσκος στήριξης V 2 A 100 τεµάχια Κόλλα και µονωτικό υλικό Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /000 Κόλλα και µονωτικό υλικό 20 τεµάχια 7

8 Πλάκα διαµόρφωσης δαϖέδου Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας/ Μήκος x Πλάτος Παλέτα /010 BA Balco ϖάχος 10 mm 1200 x 800 mm 75 ϖλάκες = 72 m /020 BA Balco ϖάχος 20 mm 1200 x 800 mm 50 ϖλάκες = 48 m /050 BA Balco ϖάχος 50 mm 1200 x 800 mm 24 ϖλάκες = 23,04 m 2 Εϖικλινής Πλάκα BA Balco δαϖέδου 1200 Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας/ Μήκος x Πλάτος Παλέτα /058 BA Balco GP 20/38 mm, διαµήκης 1200 x 800 mm 24 ϖλάκες = 23,04 m /059 BA Balco GP 38/50 mm, εγκάρσια 1200 x 800 mm 24 ϖλάκες = 23,04 m 2 BA Balco Σκαλοϖάτι Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας/ Μήκος x Πλάτος Παλέτα /394 BA Balco Trepp (γωνία σκαλοϖατιού) 200/400 x 1200 x 20 mm 20 ϖλάκες BA Balco Αϖορροή Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας/ Μήκος x Πλάτος Χαρτοκιβώτιο /055 BA Balco Αϖορροή DN 50 mm 400 x 400 mm 1 ϖλάκα /056 BA Balco Αϖορροή DN 70 mm 400 x 400 mm 1 ϖλάκα BA Balco Στεγανωτικό Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας/ /000 BA Balco στεγανωτικό 1 Σετ ενός εξαρτήµατος Το σετ στεγανοϖοίησης BA Balco εϖαρκεί για ϖερ. 6 m 2. Περιεχόµενο: 5 kg κονίαµα, 1,5 l υγρό συστατικό, 20 (2 x 10 m) ταινία στεγανοϖοίησης. Για το σύστηµα Balco έχουµε σχεδιάσει τα ανοξείδωτα ϖροφίλ PRO Balco (τιµοκατάλογος στη σελίδα 43) Balco Combit Ειδικό αστάρι Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας/ Χαρτοκιβώτιο /000 Balco Combit Ειδικό αστάρι για διαδρόµους ασφαλτικού υλικού Δοχείο 1 kg Περιεχόµενο: Συσκευασία 1 kg (1 kg υγρό υλικό, 10 g + 15 g κονίαµα σκλήρυνσης) Σηµείωση: Κατανάλωση: Περ. 1 kg για 6 m 2 διαδρόµου ασφαλτικού υλικού Balco MBM- Μέτρια τσιµεντοκονία Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας/ Χαρτοκιβώτιο /000 Balco MBM- Μέτρια τσιµεντοκονία, ταχείας ϖήξεως Σάκος 25 kg Περιεχόµενο: Σάκος 25 kg αϖό σκληρό χαρτί µε εϖένδυση ϖολυαιθυλενίου Σηµείωση: Κατανάλωση σε χρήση ως µέτρια τσιµεντοκονία Περ. 17 kg/m 2 σε ϖάχος εϖίστρωσης 15 mm. Δυνατότητα ϖάχους εϖίστρωσης 5-20 mm.

9 Εϖιστρώσεις ϖλακών κατασκευής Γωνιακά στοιχεία διαµόρφωσης Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας/ Μήκος x Πάχος Παλέτα /091 Γωνιακό στοιχείο διαµόρφωσης 2500 x 20 mm 60 τεµάχια Μήκος σκέλους, 150 x 150 mm /092 Γωνιακό στοιχείο διαµόρφωσης 2500 x 20 mm 40 τεµάχια Μήκος σκέλους, 200 x 200 mm /093 Γωνιακό στοιχείο διαµόρφωσης 2500 x 20 mm 40 τεµάχια Μήκος σκέλους, 300 x 300 mm /094 Γωνιακό στοιχείο διαµόρφωσης 2500 x 20 mm 40 τεµάχια Μήκος σκέλους, 200 x 400 mm /691 Γωνιακό στοιχείο διαµόρφωσης 2600 x 20 mm 60 τεµάχια Μήκος σκέλους, 150 x 150 mm /692 Γωνιακό στοιχείο διαµόρφωσης 2600 x 20 mm 40 τεµάχια Μήκος σκέλους, 200 x 200 mm /693 Γωνιακό στοιχείο διαµόρφωσης 2600 x 20 mm 40 τεµάχια Μήκος σκέλους, 300 x 300 mm /694 Γωνιακό στοιχείο διαµόρφωσης 2600 x 20 mm 40 τεµάχια Μήκος σκέλους, 200 x 400 mm Γωνιακό Στοιχείο διαµόρφωσης σε Σχήµα Π Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας/ Μήκος x Πάχος Παλέτα /695 Γωνιακό στοιχείο διαµόρφωσης σε σχήµα Π 200 x 200 x 200 mm 2600 x 20 mm 40 τεµάχια /696 Γωνιακό στοιχείο διαµόρφωσης σε σχήµα Π 150 x 300 x 150 mm 2600 x 20 mm 30 τεµάχια Κατασκευαστικά στοιχεία µϖανιέρας Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας/ Μήκος x Πλάτος x Πάχος Παλέτα /180 Διάµηκες τεµάχιο 1800 x 600 x 30 mm 30 τεµάχια /076 Τεµάχιο κεφαλής 0760 x 600 x 30 mm 30 τεµάχια /241 Διάµηκες τεµάχιο 2100 x 600 x 30 mm 30 τεµάχια /019 Διάµηκες τεµάχιο/ντους 0900 x 200 x 30 mm 30 τεµάχια /028 Διάµηκες τεµάχιο/ντους 0900 x 300 x 30 mm 30 τεµάχια Bathbox Mϖανιέρας Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας/ Μήκος x Πλάτος x Ύψος Παλέτα /020 Bathbox Flex µϖανιέρας µεγ x 770 x 600 mm 10 τεµάχια /010 Bathbox Classic µϖανιέρας µεγ x 720 x 600 mm 10 τεµάχια Σηµείωση: - Bathbox Flex: κατάλληλο για µϖανιέρες µήκους 1500 έως 1800 mm και ϖλάτους 650 έως 800 mm. - Bathbox Classic: κατάλληλο για µϖανιέρες κανονικών διαστάσεων (1700 x 750 x 600 mm) 9

10 bloc- Σύνθετη κατασκευή για εϖένδυση σωληνώσεων Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας/ Μήκος x Πλάτος x Ύψος Παλέτα /000 bloc 2600 x 600 x 300 mm 6 τεµάχια 2600 Εξαρτήµατα bloc - Θυρίδα Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας Μήκος x Πλάτος /038 Θυρίδα ελέγχου λευκή 300 x 300 mm 1 τεµάχιο /039 Θυρίδα ελέγχου λευκή 400 x 400 mm 1 τεµάχιο /037 Θυρίδα ελέγχου λευκή 500 x 500 mm 1 τεµάχιο 10

11 Fundo Τετράγωνο Η ϖροσφέρει ντους στο εϖίϖεδο του δαϖέδου κανονικά µόνο µε τις εϖιθυµητές αϖορροές. Παρακαλώ εϖιλέξτε µαζί µε το σχήµα του στοιχείου δαϖέδου και τον τύϖο της αϖορροής. Τα στρογγυλά και κοχλιωτά Fundo ϖαραδίδονται µε στρογγυλή σχάρα αϖορροής. Στην ϖαραγγελία εϖίϖεδης αϖορροής Fundo Mini Max η σχάρα της αϖορροής είναι ορθογώνια. Μία ακριβής ϖεριγραφή των τεσσάρων τύϖων αϖορροών θα βρείτε στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου, στη σελίδα 20. Εκεί ϖαρουσιάζεται και ολόκληρο το ϖλαίσιο ϖαράδοσης. Fundo τετράγωνο 90 x 90 cm / αϖορροή στο κέντρο (κωδ. αρ. σετ /170) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας/ Παλέτα /170 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN τεµάχια /170 µε /000 οριζόντιο, DN τεµάχια /170 µε /000 κάθετη, DN τεµάχια /170 µε /070 κάθετη, DN τεµάχια edi Fundo τετράγωνο 100 x 100 cm / αϖορροή στο κέντρο (κωδ. αρ. σετ /131) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας/ Παλέτα /131 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN τεµάχια /131 µε /000 οριζόντιο, DN τεµάχια /131 µε /000 κάθετη, DN τεµάχια /131 µε /070 κάθετη, DN τεµάχια edi Fundo τετράγωνο 120 x 120 cm / αϖορροή στο κέντρο (κωδ. αρ. σετ /171) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας/ Παλέτα /171 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN τεµάχια /171 µε /000 οριζόντιο, DN τεµάχια /171 µε /000 κάθετη, DN τεµάχια /171 µε /070 κάθετη, DN τεµάχια edi Fundo τετράγωνο 150 x 150 cm / αϖορροή στο κέντρο (κωδ. αρ. σετ /175) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας/ /175 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN τεµάχια /175 µε /000 οριζόντιο, DN τεµάχια /175 µε /000 κάθετη, DN τεµάχια /175 µε /070 κάθετη, DN τεµάχια 11

12 Η ϖροσφέρει ντους στο εϖίϖεδο του δαϖέδου κανονικά µόνο µε τις εϖιθυµητές αϖορροές. Παρακαλώ εϖιλέξτε µαζί µε το σχήµα του στοιχείου δαϖέδου και τον τύϖο της αϖορροής. Τα στρογγυλά και κοχλιωτά Fundo ϖαραδίδονται µε στρογγυλή σχάρα αϖορροής. Στην ϖαραγγελία εϖίϖεδης αϖορροής Fundo Mini Max η σχάρα της αϖορροής είναι ορθογώνια. Μία ακριβής ϖεριγραφή των τεσσάρων τύϖων αϖορροών θα βρείτε στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου, στη σελίδα 20. Εκεί ϖαρουσιάζεται και ολόκληρο το ϖλαίσιο ϖαράδοσης. 260 Fundo τετράγωνο 90 x 90 cm / αϖοκεντρωµένη αϖορροή (κωδ. αρ. σετ /170) 260 Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /170 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο /170 µε /000 οριζόντιο, DN 50 1 τεµάχιο /170 µε /000 κάθετη, DN 50 1 τεµάχιο /170 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο Fundo τετράγωνο 100 x 100 cm / αϖοκεντρωµένη αϖορροή (κωδ. αρ. σετ /531) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /531 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο /531 µε /000 οριζόντιο, DN 50 1 τεµάχιο /531 µε /000 κάθετη, DN 50 1 τεµάχιο /531 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο Fundo τετράγωνο 120 x 120 cm / αϖοκεντρωµένη αϖορροή (κωδ. αρ. σετ /171) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /171 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο /171 µε /000 οριζόντιο, DN 50 1 τεµάχιο /171 µε /000 κάθετη, DN 50 1 τεµάχιο /171 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο Fundo τετράγωνο 150 x 150 cm / αϖοκεντρωµένη αϖορροή (κωδ. αρ. σετ /575) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /175 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο /175 µε /000 οριζόντιο, DN 50 1 τεµάχιο /175 µε /000 κάθετη, DN 50 1 τεµάχιο /175 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο Fundo τεταρτηµόριο 90 x 90 cm (κωδ. αρ. σετ /576) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /576 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο /576 µε /000 οριζόντιο, DN 50 1 τεµάχιο /576 µε /000 κάθετη, DN 50 1 τεµάχιο /576 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο Fundo τεταρτηµόριο 100 x 100 cm (κωδ. αρ. σετ /000) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /576 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο /576 µε /000 οριζόντιο, DN 50 1 τεµάχιο /576 µε /000 κάθετη, DN 50 1 τεµάχιο /576 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο 12

13 Fundo ορθογώνιο / τεταρτηµόριο Η ϖροσφέρει ντους στο εϖίϖεδο του δαϖέδου κανονικά µόνο µε τις εϖιθυµητές αϖορροές. Παρακαλώ εϖιλέξτε µαζί µε το σχήµα του στοιχείου δαϖέδου και τον τύϖο της αϖορροής. Τα στρογγυλά και κοχλιωτά Fundo ϖαραδίδονται µε στρογγυλή σχάρα αϖορροής. Στην ϖαραγγελία εϖίϖεδης αϖορροής Fundo Mini Max η σχάρα της αϖορροής είναι ορθογώνια. Μία ακριβής ϖεριγραφή των τεσσάρων τύϖων αϖορροών θα βρείτε στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου, στη σελίδα 20. Εκεί ϖαρουσιάζεται και ολόκληρο το ϖλαίσιο ϖαράδοσης. Αϖοστράγγιση γραµµής µε υδρορροή Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα Μήκος x Πλάτος x Ύψος συσκευασίας /001 Riolita, κάλυµµα υδρορροής Standard 1200 x 940 x 130 mm 1 τεµάχιο /002 Riolita, κάλυµµα υδρορροής µε δυνατότητα 1200 x 940 x 130 mm 1 τεµάχιο εϖένδυσης µε ϖλακίδια /003 Σκέϖαστρο υδροροής 1200 x 940 x 130 mm 1 τεµάχιο Fundo ορθογώνιο 120 x 90 cm (κωδ. αρ. σετ /174) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /174 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο /174 µε /000 οριζόντια, DN 50 1 τεµάχιο /174 µε /000 κάθετη, DN 50 1 τεµάχιο /174 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο Fundo ορθογώνιο σε διαστάσεις µϖανιέρας 180 x 90 cm, αϖορροή στο κέντρο (κωδ. αρ. σετ /580) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /580 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο /580 µε /000 οριζόντιο, DN 50 1 τεµάχιο /580 µε /000 κάθετη, DN 50 1 τεµάχιο /580 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο Fundo ορθογώνιο σε διαστάσεις µϖανιέρας 180 x 90 cm, αϖοκεντρωµένη αϖορροή (κωδ. αρ. σετ /180) 450 Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /180 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο /180 µε /000 οριζόντιο, DN 50 1 τεµάχιο /180 µε /000 κάθετη, DN 50 1 τεµάχιο /180 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο 13

14 Κατασκευές Fundo κατά ϖαραγγελία Μήκος x Πλάτος έως 800 mm έως 900 mm έως 1000 mm έως 1100 mm έως 1200 mm έως 1300 mm έως 1400 mm έως 1500 mm έως 800 mm F έως 900 mm F έως 1000 mm έως 1100 mm έως 1200 mm έως 1300 mm έως 1400 mm έως 1500 mm έως 1600 mm έως 1700 mm έως 1800 mm έως 1900 mm έως 2000 mm έως 2100 mm έως 2200 mm έως 2300 mm έως 2400 mm έως 2500 mm Οµάδα τιµής F F F F F F F F F F F F F F F F * Οι τιµές αυτές δεν ισχύουν για τα µοντέλα ϖου αναφέρονται στη σελίδα 13 µε τυϖοϖοιηµένη θέση αϖορροής. Οι τιµές αναφέρονται ανά τεµάχιο για µεµονωµένες ϖαραγγελίες. Σε µεγαλύτερες ϖοσότητες µειώνεται ανάλογα η τιµή τεµαχίου. Ειδικές κατασκευές κοστολογούνται µε το αµέσως υψηλότερο τιµολόγιο Παράδειγµα: Προσαρµοσµένες διαστάσεις Fundo, Μήκος x Πλάτος 1715 x 1241 mm αντιστοιχεί στις διαστάσεις του ϖίνακα, Μήκος x Πλάτος 1800 x 1300 mm = τιµή 818,14 /τεµάχιο Η θέση της αϖορροής µϖορεί να εϖιλεχθεί ελεύθερα µε ακρίβεια χιλιοστού Στην τιµή των στοιχείων δαϖέδου Fundo ϖεριλαµβάνεται ϖάντοτε µία αϖορροή µε ανοξείδωτη σχάρα και ϖλαστικό ϖλαίσιο διαστάσεων 120 x 120 mm. Ισχύει για ειδικά Fundo µε τετράγωνη ή ορθογώνια διατοµή (ευθύγραµµη ακµή) Ο χρόνος ϖαράδοσης για ϖαραγγελίες ειδικών διαστάσεων Fundo ανέρχεται σε ϖερ. 4 εβδοµάδες. Σηµείωση: Τεχνικές υϖοδείξεις Fundo βλέϖε σελίδα

15 Fundo κοχλιωτό Η ϖροσφέρει ντους στο εϖίϖεδο του δαϖέδου κανονικά µόνο µε τις εϖιθυµητές αϖορροές. Παρακαλώ εϖιλέξτε µαζί µε το σχήµα του στοιχείου δαϖέδου και τον τύϖο της αϖορροής. Τα στρογγυλά και κοχλιωτά Fundo ϖαραδίδονται µε στρογγυλή σχάρα αϖορροής. Στην ϖαραγγελία εϖίϖεδης αϖορροής Fundo Mini Max η σχάρα της αϖορροής είναι ορθογώνια. Μία ακριβής ϖεριγραφή των τεσσάρων τύϖων αϖορροών θα βρείτε στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου, στη σελίδα 20. Εκεί ϖαρουσιάζεται και ολόκληρο το ϖλαίσιο ϖαράδοσης. Fundo κοχλιωτό συµϖερ. διαχωριστικός τοίχος ντους, ύψος 2050 mm (κωδ. αρ. σετ /000) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας * /000 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο * /000 µε /000 οριζόντιο στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο * /000 µε /000 κάθετη στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο * /000 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο Εικόνα: Είσοδος δεξιά Πάχος στοιχείου δαϖέδου: 50 mm *Στοιχείο ϖαράδοσης Fundo κοχλιωτό: 1 Fundo κοχλιωτό, στοιχείο εϖέκτασης, 1 στοιχείο δαϖέδου, 8 στοιχεία διαχωριστικών τοίχων, 7 ράγες µε εγκοϖή, Ταινία ενίσχυσης, αυτοκόλλητη 2 x 25 m, 4 τεµάχια κόλλας και µονωτικού υλικού Fundo κοχλιωτό συµϖερ. διαχωριστικός τοίχος ντους, ύψος 2550 mm (κωδ. αρ. σετ /250) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας * /250 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο * /250 µε /000 οριζόντιο στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο * /250 µε /000 κάθετη στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο * /250 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο *Στοιχείο ϖαράδοσης Fundo στρογγυλό: 1 Fundo στρογγυλό, στοιχείο εϖέκτασης Fundo κοχλιωτό, στοιχείο δαϖέδου αριστερά (κωδ. αρ. σετ /065) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /065 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο /065 µε /000 οριζόντιο στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο /065 µε /000 κάθετη στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο /065 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο Fundo κοχλιωτό, στοιχείο δαϖέδου δεξιά (κωδ. αρ. σετ /066) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /066 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο /066 µε /000 οριζόντιο στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο /066 µε /000 κάθετη στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο /066 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο Διαχωριστικοί τοίχοι ντους Fundo κοχλιωτό Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /000 Fundo κοχλιωτό, µόνο διαχωριστικός τοίχος ντους ύψος 2015 mm /050 Fundo κοχλιωτό, µόνο στοιχείο εϖέκτασης ύψος 500 mm 1 τεµάχιο 1 τεµάχιο 15

16 Fundo στρογγυλό Η ϖροσφέρει ντους στο εϖίϖεδο του δαϖέδου κανονικά µόνο µε τις εϖιθυµητές αϖορροές. Παρακαλώ εϖιλέξτε µαζί µε το σχήµα του στοιχείου δαϖέδου και τον τύϖο της αϖορροής. Τα στρογγυλά και κοχλιωτά Fundo ϖαραδίδονται µε στρογγυλή σχάρα αϖορροής. Στην ϖαραγγελία εϖίϖεδης αϖορροής Fundo Mini Max η σχάρα της αϖορροής είναι ορθογώνια. Μία ακριβής ϖεριγραφή των τεσσάρων τύϖων αϖορροών θα βρείτε στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου, στη σελίδα 20. Εκεί ϖαρουσιάζεται και ολόκληρο το ϖλαίσιο ϖαράδοσης. Fundo στρογγυλό συµϖερ. διαχωριστικός τοίχος ντους, ύψος 2040 mm (κωδ. αρ. σετ /000) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας * /000 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο * /000 µε /000 οριζόντιο στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο * /000 µε /000 κάθετη στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο * /000 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο *Στοιχείο ϖαράδοσης Fundo κοχλιωτό: 1 στοιχείο δαϖέδου, 8 στοιχεία διαχωριστικών τοίχων, 7 ράγες µε εγκοϖή, Ταινία ενίσχυσης, αυτοκόλλητη 2 x 25 m, 4 τεµάχια κόλλας και µονωτικού υλικού Εσωτερική διάµετρος 1000 mm Εξωτερική διάµετρος 1140 mm Πάχος στοιχείου δαϖέδου: 40 mm Εξωτερική ακµή στοιχείου δαϖέδου: Διαχωριστικό τοιχίο ντους Fundo στρογγυλό συµϖερ. διαχωριστικός τοίχος ντους, ύψος 2540 mm (κωδ. αρ. σετ /250) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας * /250 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο * /250 µε /000 οριζόντιο στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο * /250 µε /000 κάθετη στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο * /250 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο *Στοιχείο ϖαράδοσης Fundo στρογγυλό: 1 Fundo στρογγυλό, στοιχείο εϖέκτασης Fundo στρογγυλό, µόνο στοιχείο δαϖέδου (κωδ. αρ. σετ /000) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /575 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο /575 µε /000 οριζόντιο στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο /575 µε /000 κάθετη στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο /575 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο Διαχωριστικοί τοίχοι ντους Fundo στρογγυλό Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /000 Fundo στρογγυλό, µόνο διαχωριστικός τοίχος ντους ύψος 2015 mm /050 Fundo στρογγυλό, µόνο στοιχείο εϖέκτασης ύψος 500 mm 1 τεµάχιο 1 τεµάχιο 16

17 Fundo ϖεντάγωνο Η ϖροσφέρει ντους στο εϖίϖεδο του δαϖέδου κανονικά µόνο µε τις εϖιθυµητές αϖορροές. Παρακαλώ εϖιλέξτε µαζί µε το σχήµα του στοιχείου δαϖέδου και τον τύϖο της αϖορροής. Τα στρογγυλά και κοχλιωτά Fundo ϖαραδίδονται µε στρογγυλή σχάρα αϖορροής. Στην ϖαραγγελία εϖίϖεδης αϖορροής Fundo Mini Max η σχάρα της αϖορροής είναι ορθογώνια. Μία ακριβής ϖεριγραφή των τεσσάρων τύϖων αϖορροών θα βρείτε στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου, στη σελίδα 20. Εκεί ϖαρουσιάζεται και ολόκληρο το ϖλαίσιο ϖαράδοσης. Fundo ϖεντάγωνο συµϖερ. διαχωριστικός τοίχος ντους, ύψος 2150 mm (κωδ. αρ. σετ /000) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας * /000 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο * /000 µε /000 οριζόντιο, DN 50 1 τεµάχιο * /000 µε /000 κάθετη, DN 50 1 τεµάχιο * /000 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο *Στοιχείο ϖαράδοσης Fundo ϖεντάγωνο: 1 στοιχείο δαϖέδου, 2 στοιχεία διαχωριστικών τοίχων, Υλικά τοϖοθέτησης (καρφιά, βίδες, ροδέλες), Ταινία ενίσχυσης, αυτοκόλλητη 10 m, Μονωτική ταινία 10 m, 4 τεµάχια ϖροφίλ Π (κοντό), 2 τεµάχια ϖροφίλ Π (µακρύ) Πάχος στοιχείου δαϖέδου: 40 mm Fundo ϖεντάγωνο, µόνο στοιχείο δαϖέδου (κωδ. αρ. σετ /000) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /572 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο /572 µε /000 οριζόντιο, DN 50 1 τεµάχιο /572 µε /000 κάθετη, DN 50 1 τεµάχιο /572 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο Διαχωριστικός τοίχος ντους Fundo ϖεντάγωνο Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /000 Fundo ϖεντάγωνο, µόνο διαχωριστικός τοίχος ντους ύψος 2150 mm 1 τεµάχιο 17

18 Fundo κοχλιωτό VBK Η ϖροσφέρει ντους στο εϖίϖεδο του δαϖέδου κανονικά µόνο µε τις εϖιθυµητές αϖορροές. Παρακαλώ εϖιλέξτε µαζί µε το σχήµα του στοιχείου δαϖέδου και τον τύϖο της αϖορροής. Τα στρογγυλά και κοχλιωτά Fundo ϖαραδίδονται µε στρογγυλή σχάρα αϖορροής. Στην ϖαραγγελία εϖίϖεδης αϖορροής Fundo Mini Max η σχάρα της αϖορροής είναι ορθογώνια. Μία ακριβής ϖεριγραφή των τεσσάρων τύϖων αϖορροών θα βρείτε στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου, στη σελίδα 20. Εκεί ϖαρουσιάζεται και ολόκληρο το ϖλαίσιο ϖαράδοσης. Fundo κοχλιωτό VBK συµϖερ. Διαχωριστικός τοίχος, ύψος 2050 mm (κωδ. αρ. σετ /100) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας * /100 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο * /100 µε /000 οριζόντιο στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο * /100 µε /000 κάθετη στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο * /100 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο Fundo κοχλιωτή VBK ϖροέκταση ύψους 500 mm Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας Εικόνα: Είσοδος δεξιά Πάχος στοιχείου δαϖέδου: 50 mm /051 Fundo κοχλιωτό VBK στοιχείο εϖέκτασης, ύψος 500 mm 1 τεµάχιο Πλάκα ενίσχυσης για Τοϖοθέτηση ράγας ντους Στοιχείο G Στοιχείο D Στοιχείο Ε Πλάκα εϖιθεώρησης Πλάκα ενίσχυσης για υλικά τοϖοθέτησης στο χώρο εγκατάστασης Στοιχείο B Στοιχείο C Στοιχείο C Στοιχείο C Στοιχείο C *Αντικείµενο ϖαράδοσης: Fundo VBK κοχλιωτό: 1 στοιχείο δαϖέδου (στοιχείο δαϖέδου αριστερά ή δεξιά) 1 διαχωριστικός τοίχος, στοιχείο Β 1 διαχωριστικός τοίχος, στοιχείο G 4 διαχωριστικοί τοίχοι, στοιχείο C 1 διαχωριστικός τοίχος, στοιχείο E 8 ράγες µε εγκοϖή (µε ενίσχυση για τα υλικά τοϖοθέτησης και την κεφαλή ντους) Ταινία ενίσχυσης, αυτοκόλλητη 2 x 25 m 1 1 Πλάκα εϖιθεώρησης (ΒΑ 40) 5 Κόλλες και µονωτικό υλικό 18

19 Fundo στρογγυλό VBK Η ϖροσφέρει ντους στο εϖίϖεδο του δαϖέδου κανονικά µόνο µε τις εϖιθυµητές αϖορροές. Παρακαλώ εϖιλέξτε µαζί µε το σχήµα του στοιχείου δαϖέδου και τον τύϖο της αϖορροής. Τα στρογγυλά και κοχλιωτά Fundo ϖαραδίδονται µε στρογγυλή σχάρα αϖορροής. Στην ϖαραγγελία εϖίϖεδης αϖορροής Fundo Mini Max η σχάρα της αϖορροής είναι ορθογώνια. Μία ακριβής ϖεριγραφή των τεσσάρων τύϖων αϖορροών θα βρείτε στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου, στη σελίδα 20. Εκεί ϖαρουσιάζεται και ολόκληρο το ϖλαίσιο ϖαράδοσης. Fundo στρογγυλό VBK συµϖερ. Διαχωριστικός τοίχος, ύψος 2040 mm (κωδ. αρ. σετ /100) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας * /100 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο * /100 µε /000 οριζόντιο στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο * /100 µε /000 κάθετη στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο * /100 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο Fundo στρογγυλό VBK ϖροέκταση ύψους 500 mm Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας Πάχος στοιχείου δαϖέδου: 40 mm /051 Fundo στρογγυλό VBK στοιχείο εϖέκτασης, ύψος 500 mm 1 τεµάχιο Στοιχείο F Πλάκα ενίσχυσης για Τοϖοθέτηση ράγας ντους Στοιχείο Ε Πλάκα εϖιθεώρησης Πλάκα ενίσχυσης για υλικά τοϖοθέτησης στο χώρο εγκατάστασης Στοιχείο B Στοιχείο G Στοιχείο A Στοιχείο A *Αντικείµενο ϖαράδοσης: Fundo VBK Στρογγυλό: 1 στοιχείο δαϖέδου 1 Πλάκα εϖιθεώρησης (ΒΑ 40) 1 διαχωριστικός τοίχος, στοιχείο G 1 διαχωριστικός τοίχος, στοιχείο Β 1 διαχωριστικός τοίχος, στοιχείο F 2 στοιχεία διαχωριστικού τοίχου, στοιχείο A (µε ενίσχυση για την τοϖοθέτηση µϖάρας ντους) 5 ράγες µε εγκοϖή 1 διαχωριστικός τοίχος, στοιχείο E Ταινία ενίσχυσης, αυτοκόλλητη 2 x 25 m (µε ενίσχυση για τα υλικά τοϖοθέτησης και την κεφαλή ντους) 4 Κόλλα και µονωτικό υλικό 19

20 Fundo Αντικείµενο ϖαράδοσης Fundo: Στοιχείο δαϖέδου Fundo Περίβληµα αϖορροής, οριζόντιο. κάθετο ή εϖίϖεδο Τσιµούχα Βιδωτή βαλβίδα κεφαλής ντους Μονωτικό ένθετο Κάλυµµα ϖροστασίας Ένθετο κεφαλής ντους Οσµοϖαγίδα Τεµάχιο ϖροέκτασης µε ϖλαστικό ϖλαίσιο, 11 ανοξείδωτη σχάρα Προσαρµογή στην τσιµεντοκονία Οριζόντια αϖορροή "Mini Max" Προσαρµογή στην τσιµεντοκονία Αϖορροή οριζόντια DN 50 Προσαρµογή στην τσιµεντοκονία Αϖορροή κάθετη DN 50 Προσαρµογή στην τσιµεντοκονία Αϖορροή κάθετη DN 70 20

21 Fundo Phanos 320 Άνοιγµα εϖιθεώρησης Σύνδεση Κεφαλή ντους Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας/ Μήκος x Πλάτος Παλέτα /000 Fundo Phanos βλέϖε εικόνα 1 τεµάχιο Συνδέσεις για ϖλα νά ντους Μϖαταρία Ντους κεφαλής και χειρός I-Box Βαλβίδα ρύθµισης για το ϖλα νό ντους 900 Σύνδεση για το ντους χειρός Σηµείωση: Στην τιµή για το Fundo Phanos ϖεριλαµβάνονται οι σωληνώσεις και το I-Box. Fundo Tulipano (κωδ. αρ. σετ /000) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας 2150 * /000 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο * /000 µε /000 οριζόντιο στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο * /000 µε /000 κάθετη στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο * /000 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο *Σηµείωση: Ο χρόνος ϖαράδοσης ανέρχεται σε ϖερ. 4 εβδοµάδες. 21

22 Fundo Labirinto, σχήµα τετράγωνο (κωδ. αρ. σετ /000) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /000 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο /000 µε /000 οριζόντιο στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο /000 µε /000 κάθετη στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο /000 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο Fundo Labirinto, σχήµα ορθογώνιο (κωδ. αρ. σετ /000) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /000 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο /000 µε /000 οριζόντιο στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο /000 µε /000 κάθετη στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο /000 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο * Fundo Labirinto, σχήµα: τετράγωνο και σχήµα: ορθογώνιο *Σηµείωση: Ο χρόνος ϖαράδοσης ανέρχεται σε ϖερ. 4 εβδοµάδες. 22

23 Fundo Rosa, σχήµα γωνιακό (κωδ. αρ. σετ /000) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /000 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο /000 µε /000 οριζόντιο στρογγυλή, DN 50 1 Stück /000 µε /000 κάθετη στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο /000 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο Fundo Rosa, λύση χώρου (κωδ. αρ. σετ /000) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /000 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο /000 µε /000 οριζόντια στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο /000 µε /000 κάθετη στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο /000 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο * Fundo Rosa, σχήµα: γωνιακό και σχήµα: λύση χώρου *Σηµείωση: Ο χρόνος ϖαράδοσης ανέρχεται σε ϖερ. 4 εβδοµάδες. 23

24 Γυάλινη ϖόρτα για στρογγυλό ντους Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας Μήκος x Πλάτος x Πάχος / Ακτίνα /100 Γυάλινη ϖόρτα για Fundo στρογγυλό 1990 x 558 x 6 mm / 530 mm 1 τεµάχιο συµϖερ. χρωµιωµένα ϖροφίλ, γυαλιστερά Συρόµενη γυάλινη ϖόρτα για στρογγυλό ντους Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας Μήκος x Πλάτος x Πάχος / Ακτίνα /200 Συρόµενη γυάλινη ϖόρτα για Fundo στρογγυλό 1900 x 650 x 6 mm/530 mm 1 τεµάχιο Στοιχείο βάσης Fundo σέτ ϖροέκτασης Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας Μήκος x Πλάτος x Ύψος /000* Fundo Σέτ Προέκτασης 0900 x 0900 x 100 mm 1 τεµάχιο /000* Fundo Σέτ Προέκτασης 1200 x 1200 x 100 mm 1 τεµάχιο /174* Fundo Σέτ Προέκτασης 0900 x 1200 x 100 mm 1 τεµάχιο /131* Fundo Σέτ Προέκτασης 1000 x 1000 x 100 mm 1 τεµάχιο /175* Fundo Σέτ Προέκτασης 1500 x 1500 x 100 mm 1 τεµάχιο /180 Fundo Σέτ Προέκτασης, αϖορροή 1800 x 0900 x 100 mm 1 τεµάχιο /580* Fundo Σέτ Προέκτασης 1800 x 0900 x 100 mm 1 τεµάχιο * Κατάλληλο µόνο για τα στοιχεία δαϖέδου Fundo µε κεντρική αϖορροή! Σετ στεγανοϖοίησης Fundo Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /000 Σετ στεγανοϖοίησης Fundo 1 κουβά * * Περιεχόµενο: 2,5 kg κονίαµα, 0,8 l υγρό συστατικό, 10 m ταινία στεγανοϖοίησης, 2 τεµάχια ταινίας στεγανοϖοίησης για εσωτερικές γωνίες Ένα σετ στεγανοϖοίησης Fundo αρκεί για την τοϖοθέτηση ενός Fundo και ενός διαχωριστικού τοίχου Fundo. Σηµείωση: Τεχνικές υϖοδείξεις Fundo βλέϖε σελίδα

25 Fundo Fundo ανοξείδωτη σχάρα βιδωτή Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας Τιµή/τεµάχιο Μήκος x Πλάτος x Ύψος EURO /000 Ανοξείδωτο σχάρα βιδωτή 120 x 120 x 10 mm 1 τεµάχιο F ϖεριλ. ανοξείδωτο ϖλαίσιο Οµάδα τιµής ανοξείδωτη σχάρα Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας Μήκος x Πλάτος x Ύψος /000 Ανοξείδωτη σχάρα 100 x 100 x 8 mm 1 τεµάχιο ϖεριλ. ϖλαστικό ϖλαίσιο /150 Ανοξείδωτη σχάρα 150 x 150 x 8 mm 1 τεµάχιο ϖεριλ. ϖλαστικό ϖλαίσιο σχάρα "ανοξείδωτη στρογγυλή" Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας Διάµετρος x ύψος /000 Ανοξείδωτο ϖλέγµα στρογγυλό ø τεµάχιο /000 Ανοξείδωτο ϖλαίσιο στρογγυλό ø 120 x 9 mm 1 τεµάχιο /001 Ανοξείδωτο ϖλαίσιο, εϖίϖεδο ø 120 x 2 mm 1 τεµάχιο ϖλαίσιο "ανοξείδωτο" Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας Μήκος x Πλάτος x Ύψος /000 Ανοξείδωτο ϖλαίσιο 120 x 120 x 10 mm 1 τεµάχιο /001 Ανοξείδωτο ϖλαίσιο γωνιακό, εϖίϖεδο 120 x 120 x 6,2 mm 1 τεµάχιο (Η σχάρα αϖοτελεί τµήµα του στοιχείου δαϖέδου Fundo) σχάρα "ανοξείδωτη Exklusiv" Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας Μήκος x Πλάτος x Ύψος /000 Ανοξείδωτο ϖλαίσιο και ϖλέγµα "Exklusiv" 120 x 120 x 10 mm 1 τεµάχιο Fundo ϖαγίδα φωτιάς Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /000 Fundo ϖαγίδα φωτιάς για αϖορροή DN 50, κάθετη 1 τεµάχιο 25

26 Τεχνικές υϖοδείξεις Fundo Στην τιµή των στοιχείων δαϖέδου Fundo ϖεριλαµβάνεται ϖάντοτε µία αϖορροή µε ανοξείδωτο ϖλέγµα και ϖλαστικό ϖλαίσιο διαστάσεων 120 x 120 mm. Στην ϖαραγγελία της ανοξείδωτης σχάρας µε ϖλαστικό ϖλαίσιο διαστάσεων 100 mm x 100 mm (αρ /000) ή 150 mm x 150 mm (αρ /150) υϖολογίζουµε µία ϖρόσθετη χρέωση 29,73 Euro. Παρακαλούµε να αναφέρετε τον τύϖο αϖορροής στην ϖαραγγελία: οριζόντια DN 50, κάθετα DN 50, κάθετα DN 70 ή Mini Max εϖίϖεδο DN 40. Ισχύς αϖορρόφησης των αϖορροών: DN 70, κάθετη: 0,88 λίτρο/δευτερόλ. DN 50, κάθετη: 1,00 λίτρο/δευτερόλ. DN 50, οριζόντια: 0,80 λίτρο/δευτερόλ. DN 40 Mini Max εϖίϖεδο: 0,48 λίτρο/δευτερόλ. Οι διαχωριστικοί τοίχοι σε στρογγυλό και ϖεντάγωνο σχήµα διαθέτουν στην ϖεριοχή του ανοίγµατος µία ενίσχυση σε όλο το µήκος, έτσι ώστε να είναι εφικτή η τοϖοθέτηση ϖόρτας. Τα συστήµατα Fundo µϖορούν να εξοϖλιστούν και µε την εγκεκριµένη ϖυροϖροστασία Fundo ϖαγίδα φωτιάς (αρ /000). Τα στοιχεία δαϖέδου Fundo µϖορούν να κοϖούν εϖιτόϖου στο σωστό µήκος, ωστόσο θα ϖρέϖει να δοθεί ϖροσοχή στη γεωµετρία των στοιχείων (κλίση). Fundo Tulipano, Labirinto, Rosa και ϖεντάγωνο Περιλαµβάνονται στο αντικείµενο ϖαράδοσης Fundo στρογγυλό: στοιχείο δαϖέδου µε σύστηµα αϖορροής, διαχωριστικοί τοίχοι ντους Fundo, ταινία ενίσχυσης και στεγανοϖοίησης. Στο Fundo Tulipano και το Fundo ϖεντάγωνο ϖεριλαµβάνονται εϖιϖλέον και οι ράγες στερέωσης. 26

27 Sanoasa Sanoasa Πάγκος καθίσµατος Comodo µε κλίση ϖρος τα µϖροστά Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις σε mm /000 Πάγκος καθίσµατος Comodo - Κλίση ϖρος τα µϖροστά 1 Μήκος 2000 mm /000 Ορθοστάτης BA Comodo µε ευθύγραµµο τελείωµα Μήκος 1000 mm /500 Ορθοστάτης BA Comodo µε στρογγυλό τελείωµα Μήκος 1000 mm Η έδρα ϖαραδίδεται σε δύο τεµάχια. Μήκος έδρας: 2000 mm Μήκος ορθοστάτη BA: 2 x 1000 mm Sanoasa Πάγκος καθίσµατος Comodo µε κλίση ϖρος τα ϖίσω Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις σε mm /000 Πάγκος καθίσµατος Comodo - Κλίση ϖρος τα ϖίσω 3,5 Μήκος 2000 mm /000 Ορθοστάτης BA Comodo µε ευθύγραµµο τελείωµα Μήκος 1000 mm /500 Ορθοστάτης BA Comodo µε στρογγυλό τελείωµα Μήκος 1000 mm Η έδρα ϖαραδίδεται σε δύο τεµάχια. Μήκος έδρας: 2000 mm Μήκος ορθοστάτη BA: 2 x 1000 mm Sanoasa Πάγκος καθίσµατος Piccolo µε κλίση ϖρος τα µϖροστά 200 Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις σε mm /000 Πάγκος καθίσµατος Piccolo µε κλίση ϖρος τα µϖροστά 1 Μήκος 2000 mm /500 Ορθοστάτης BA για ϖάγκο καθίσµατος Piccolo µε ευθύγραµµο τελείωµα Μήκος 1000 mm /600 Ορθοστάτης BA για ϖάγκο καθίσµατος Piccolo µε στρογγυλό τελείωµα Μήκος 1000 mm Sanoasa Πάγκος στο σχήµα σώµατος Forma Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις σε mm /000 Πάγκος στο σχήµα σώµατος Forma Μήκος 2000 mm /000 Ορθοστάτης BA για ϖάγκο στο σχήµα σώµατος Forma µε ευθύγραµµο τελείωµα Μήκος 1000 mm /500 Ορθοστάτης BA για ϖάγκο στο σχήµα σώµατος Forma µε στρογγυλό τελείωµα Μήκος 1000 mm Sanoasa Πάγκος καθίσµατος Collina Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις /000 Πάγκος καθίσµατος Collina µε κλίση ϖρος τα µϖροστά 1 σε mm Μήκος 2000 mm /000 Ορθοστάτης BA για ϖάγκο καθίσµατος Collina µε ευθύγραµµο τελείωµα Μήκος 1000 mm /500 Ορθοστάτης BA για ϖάγκο καθίσµατος Collina µε στρογγυλό τελείωµα Μήκος 1000 mm Σηµείωση: Τεχνικές υϖοδείξεις για ϖάγκους καθισµάτων και ξαϖλώστρες Sanoasa βλέϖε σελίδα 36. Εάν το σετ θέρµανσης τοϖοθετηθεί αϖό το εργοστάσιο τότε ο χρόνος ϖαράδοσης ανέρχεται σε ϖερ. 4-5 εβδοµάδες. 27

28 Sanoasa Sanoasa Ξαϖλώστρα Corpo 700 Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις σε mm /000 Έδρα Corpo βλέϖε εικόνα /000 Ορθοστάτης BA Corpo βλέϖε εικόνα Sanoasa Ξαϖλώστρα Disegno Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις /000 Έδρα Disegno σε mm βλέϖε εικόνα /000 Ορθοστάτης BA Disegno βλέϖε εικόνα Sanoasa Ξαϖλώστρα Onda Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις /000 Έδρα Onda σε mm βλέϖε εικόνα /000 Ορθοστάτης BA Onda βλέϖε εικόνα Sanoasa Ξαϖλώστρα κουνιστή Cillato 700 Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις σε mm /000 Ξαϖλώστρα κουνιστή Cillato µε σετ ηλεκτρ. θέρµανσης βλέϖε εικόνα Πλάτος έδρας: 700 mm Πλάτος ξύλινου ορθοστάτη: 500 mm 1739 Σηµείωση: Εάν το σετ θέρµανσης τοϖοθετηθεί αϖό το εργοστάσιο τότε ο χρόνος ϖαράδοσης ανέρχεται σε ϖερ. 4-5 εβδοµάδες. Ο χρόνος ϖαράδοσης για την ξαϖλώστρα Cillato ανέρχεται σε 5 εργάσιµες ηµέρες αφού το σετ θέρµανσης τοϖοθετείται αϖό το εργοστάσιο. Sanoasa Εξαρτήµατα Αριθ. Ονοµασία Συσκευασία /000 Σετ ηλεκτρικής θέρµανσης για τον ϖάγκο Comodo 1 σετ /000 Σετ ηλεκτρικής θέρµανσης για ξαϖλώστρες 1 σετ /000 Σετ θέρµανσης νερού για τον ϖάγκο Comodo 1 σετ /000 Σετ θέρµανσης νερού για ξαϖλώστρες 1 σετ 28

29 Sanoasa Home Sanoasa Home Αρ. 1, ντους ατµού µε δυνατότητα εϖένδυσης µε ϖλακίδια ϖρέϖει να τοϖοθετηθεί στην ϖλευρά του κτιρίου Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα /000 Sanoasa Home Αρ. 1 µε εϖικλινή οροφή βλέϖε εικόνα συσκευασίας 1 τεµάχιο /000 Sanoasa Home Αρ. 1 µε εϖίϖεδη οροφή βλέϖε εικόνα 1 τεµάχιο /000 Εϖιλογή: Ανοξείδωτη κάσα µε γυάλινη ϖόρτα 1 τεµάχιο /000 Εϖιλογή: Εϖιτοίχια θέρµανση 1 τεµάχιο /100 Εϖιλογή: Θέρµανση ϖάγκου 1 τεµάχιο /000 Εϖιλογή: Εϖικλινής οροφή µε εϖίστρωση εϖοξικής ρητίνης 1 τεµάχιο /000 Εϖιλογή: Εϖίϖεδη οροφή µε εϖίστρωση εϖοξικής ρητίνης 1 τεµάχιο εϖικλινή οροφή εϖίϖεδη οροφή Ύψος τοίχου = 2315 mm Εϖικλινής οροφή Κλίση Ύψος τοίχου = 2315 mm Εϖικλινής οροφή Κλίση Πάγκος Piccolo Κλίση ϖρος τα µϖροστά Sanoasa Home Αρ. 2, ντους ατµού µε δυνατότητα εϖένδυσης µε ϖλακίδια Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα /000 Sanoasa Home Αρ. 2 µε οροφή τούνελ βλέϖε εικόνα συσκευασίας 1 τεµάχιο /000 Sanoasa Home Αρ. 2 µε εϖίϖεδη οροφή βλέϖε εικόνα 1 τεµάχιο /000 Εϖιλογή: Ανοξείδωτη κάσα µε γυάλινη ϖόρτα 1 τεµάχιο /000 Εϖιλογή: Εϖιτοίχια θέρµανση 1 τεµάχιο /100 Εϖιλογή: Θέρµανση ϖάγκου 1 τεµάχιο /000 Εϖιλογή: Οροφή τούνελ µε εϖίστρωση εϖοξικής ρητίνης 1 τεµάχιο /000 Εϖιλογή: Εϖίϖεδη οροφή µε εϖίστρωση εϖοξικής ρητίνης 1 τεµάχιο εϖίϖεδη οροφή οροφή τούνελ Ύψος τοίχου = 2315 mm Εϖικλινής οροφή Κλίση Κλίση Τοµή οροφής τούνελ Πάγκος Piccolo Κλίση ϖρος τα µϖροστά Ύψος τοίχου = 2315 mm Εϖικλινής οροφή Πάγκος Piccolo Κλίση ϖρος τα µϖροστά Πάγκος Piccolo Κλίση ϖρος τα µϖροστά 29

30 Sanoasa Home Sanoasa Home Αρ. 3, ντους ατµού µε δυνατότητα εϖένδυσης µε ϖλακίδια ϖρέϖει να τοϖοθετηθεί στην ϖλευρά του κτιρίου Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα /000 Sanoasa Home Αρ. 3 µε θολωτή οροφή βλέϖε εικόνα συσκευασίας 1 τεµάχιο /000 Sanoasa Home Αρ. 3 µε εϖίϖεδη οροφή βλέϖε εικόνα 1 τεµάχιο /000 Εϖιλογή: Ανοξείδωτη κάσα µε γυάλινη ϖόρτα 1 τεµάχιο /000 Εϖιλογή: Εϖιτοίχια θέρµανση 1 τεµάχιο /100 Εϖιλογή: Θέρµανση ϖάγκου 1 τεµάχιο /000 Εϖιλογή: Θολωτή οροφή µε εϖίστρωση εϖοξικής ρητίνης 1 τεµάχιο /000 Εϖιλογή: Εϖίϖεδη οροφή µε εϖίστρωση εϖοξικής ρητίνης 1 τεµάχιο θολωτή οροφή εϖίϖεδη οροφή Ύψος τοίχου = 2315 mm Εϖικλινής οροφή Κλίση Ύψος τοίχου = 2315 mm Εϖικλινής οροφή Κλίση Sanoasa Home Αρ. 4, ντους ατµού µε δυνατότητα εϖένδυσης µε ϖλακίδια Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα Τιµή/τεµάχιο συσκευασίας EURO /000 Sanoasa Home Αρ. 4 µε εϖικλινή οροφή βλέϖε εικόνα 1 τεµάχιο /000 Sanoasa Home Αρ. 4 µε εϖίϖεδη οροφή βλέϖε εικόνα 1 τεµάχιο /000 Εϖιλογή: Ανοξείδωτη κάσα µε γυάλινη ϖόρτα 1 τεµάχιο /000 Εϖιλογή: Εϖιτοίχια θέρµανση 1 τεµάχιο /100 Εϖιλογή: Θέρµανση ϖάγκου 1 τεµάχιο /000 Εϖιλογή: Εϖικλινής οροφή µε εϖίστρωση εϖοξικής ρητίνης 1 τεµάχιο /000 Εϖιλογή: Εϖίϖεδη οροφή µε εϖίστρωση εϖοξικής ρητίνης 1 τεµάχιο εϖικλινή οροφή εϖίϖεδη οροφή Ύψος τοίχου = 2315 mm Εϖικλινής οροφή Πάγκος Piccolo Κλίση ϖρος τα µϖροστά Πάγκος Piccolo Κλίση ϖρος τα µϖροστά Phanos ύψος 2,30 m Κλίση Ύψος τοίχου = 2315 mm Εϖικλινής οροφή Phanos ύψος 2,30 m Κλίση 90 x 90 cm Fundo τετράγωνο square Πάγκος Comodo Κλίση ϖρος τα µϖροστά 90 x 90 cm Fundo τετράγωνο 90 x Πάγκος Comodo Κλίση ϖρος τα µϖροστά 30

31 Sanoasa Home Sanoasa Home Αρ. 5, ντους ατµού µε δυνατότητα εϖένδυσης µε ϖλακίδια ϖρέϖει να τοϖοθετηθεί στην ϖλευρά του κτιρίου Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα /000 Sanoasa Home Αρ. 5 µε οροφή τούνελ βλέϖε εικόνα συσκευασίας 1 τεµάχιο /100 Εϖιλογή: Γυάλινη ϖόρτα 1 τεµάχιο /000 Εϖιλογή: Εϖιτοίχια θέρµανση 1 τεµάχιο /100 Εϖιλογή: Θέρµανση ϖάγκου 1 τεµάχιο /000 Εϖιλογή: Οροφή τούνελ µε εϖίστρωση εϖοξικής ρητίνης 1 τεµάχιο οροφή τούνελ Ύψος τοίχου = 2315 mm Εϖικλινής οροφή Διατοµή οροφής τούνελ Πάγκος Piccolo Γυάλινη ϖόρτα Κλίση Sanoasa Home Αρ. 6, ντους ατµού µε δυνατότητα εϖένδυσης µε ϖλακίδια Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα /000 Sanoasa Home Αρ. 6 µε οροφή τούνελ βλέϖε εικόνα συσκευασίας 1 τεµάχιο /200 Εϖιλογή: Γυάλινη ϖόρτα και γυάλινος τοίχος 1 τεµάχιο /000 Εϖιλογή: Εϖιτοίχια θέρµανση 1 τεµάχιο /100 Εϖιλογή: Θέρµανση ϖάγκου 1 τεµάχιο /000 Εϖιλογή: Οροφή τούνελ µε εϖίστρωση εϖοξικής ρητίνης 1 τεµάχιο οροφή τούνελ Ύψος τοίχου = 2315 mm Εϖικλινής οροφή Κλίση Διατοµή οροφής τούνελ Πάγκος Piccolo Γυάλινη ϖόρτα Γυάλινο ϖλα νό τµήµα Σηµείωση: Τεχνικές υϖοδείξεις βλέϖε σελίδα 36. Πλαίσια Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα /012 Ανοξείδωτη κάσα µε γυάλινη ϖόρτα για τοίχο ϖάχους 80 mm Διαστάσεις ϖατούρας Πλάτος x Ύψος 591 x 1983 mm συσκευασίας 1 τεµάχιο /022 Ανοξείδωτη κάσα µε γυάλινη ϖόρτα για τοίχο ϖάχους 80 mm 716 x 1983 mm 1 τεµάχιο /000 Ανοξείδωτη κάσα µε γυάλινη ϖόρτα για τοίχο ϖάχους 50 mm 591 x 1983 mm 1 τεµάχιο /023 Αλουµινένια κάσα µε γυάλινη ϖόρτα για ϖάχος τοίχου 80 mm 591 x 1983 mm 1 τεµάχιο /024 Αλουµινένια κάσα µε γυάλινη ϖόρτα για ϖάχος τοίχου 80 mm 716 x 1983 mm 1 τεµάχιο Σηµείωση: Παρακαλούµε να αναφέρετε τον τύϖο ανοίγµατος στην ϖαραγγελία: Άνοιγµα DIN αριστερά ή DIN δεξιά. 31

32 Sanoasa Home Sanoasa Home Αρ. 7, ντους ατµού µε δυνατότητα εϖένδυσης µε ϖλακίδια ϖροεγκατεστηµένο Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /000* Sanoasa Home Αρ. 7 1 τεµάχιο /110 Εϖιλογή: εϖιβράδυνση ατµού, τοϖοθετηµένη αϖό το εργοστάσιο 1 τεµάχιο /106 Εϖιλογή: Πάνελ ντους Exklusiv 1 τεµάχιο /108 Εϖιλογή: Τεχνολογία LED σετ 4 τεµαχίων 1 τεµάχιο /109 Εϖιλογή: Καλώδιο οϖτικών ινών 50 ίνες/φωτεινά σηµεία 1 τεµάχιο /002 Εϖιλογή: Ανοξείδωτο ακροφύσιο εξαγωγής ατµού 1 τεµάχιο /001 Σκόνη αφαλάτωσης σετ 10 σακούλων 1 τεµάχιο = 10 σακούλες Γεννήτρια ατµού Πάνελ ντους Ράφι Αισθητήρας θερµοκρασίας Ράφι Γυάλινο τζάµι Πάγκος καθίσµατος αϖό ξύλο Πάγκος καθίσµατος αϖό ξύλο Γυάλινο τζάµι Γυάλινη ϖόρτα Εξαγωγή ατµού * Αντικείµενο ϖαράδοσης: - Στοιχεία τοίχου και οροφής έτοιµα ϖρος τοϖοθέτηση - Στοιχείο δαϖέδου Fundo µε αϖορροή - Σύστηµα ατµού: Γεννήτρια ατµού µε ϖροεγκατεστηµένους αγωγούς - Σύστηµα ντους: ϖλήρως ϖροεγκατεστηµένες σωληνώσεις για το ντους χειρός - Σύστηµα µασάζ: ϖλήρως ϖροεγκατεστηµένες σωληνώσεις για 4 ακροφύσια µασάζ - 2 στοιχεία καθίσµατος αϖό ξύλο teak - Γυάλινη ϖόρτα µε µεντεσέδες και ϖόµολο - 2 γυάλινοι τοίχοι µε σύστηµα ϖροφίλ - 2 λαµϖτήρες αλογόνου και 2 ηχεία - Αλουµινένιο ακροφύσιο εξαγωγής ατµού 32

33 Sanoasa Home Sanoasa Home Αρ. 8, ντους ατµού µε δυνατότητα εϖένδυσης µε ϖλακίδια ϖροεγκατεστηµένο Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /000* Sanoasa Home Αρ. 8 1 τεµάχιο /110 Εϖιλογή: εϖιβράδυνση ατµού, τοϖοθετηµένη αϖό το εργοστάσιο 1 τεµάχιο /106 Εϖιλογή: Πάνελ ντους Exklusiv 1 τεµάχιο /108 Εϖιλογή: Τεχνολογία LED σετ 4 τεµαχίων 1 τεµάχιο /109 Εϖιλογή: Καλώδιο οϖτικών ινών 50 ίνες/φωτεινά σηµεία 1 τεµάχιο /002 Εϖιλογή: Ανοξείδωτο ακροφύσιο εξαγωγής ατµού 1 τεµάχιο /001 Σκόνη αφαλάτωσης σετ 10 σακούλων 1 τεµάχιο = 10 σακούλες Ράφι Ξαϖλώστρα/κάθισµα Τεχνολογία Ξαϖλώστρα/κάθισµα (οροφή) Γεννήτρια ατµού Πάνελ ντους Γυάλινη ϖόρτα Γυάλινο τζάµι * Αντικείµενο ϖαράδοσης: - Στοιχεία τοίχου και οροφής έτοιµα ϖρος τοϖοθέτηση - Στοιχείο δαϖέδου Fundo µε αϖορροή - Σύστηµα ατµού: Γεννήτρια ατµού µε ϖροεγκατεστηµένους αγωγούς - Σύστηµα ντους: ϖλήρως ϖροεγκατεστηµένες σωληνώσεις για το ντους χειρός - Σύστηµα µασάζ: ϖλήρως ϖροεγκατεστηµένες σωληνώσεις για 4 ακροφύσια µασάζ - Στοιχείο καθίσµατος µε δυνατότητα εϖένδυσης µε ϖλακίδια - Γυάλινη ϖόρτα µε µεντεσέδες και ϖόµολο - 1 γυάλινος τοίχος µε σύστηµα ϖροφίλ - 2 λαµϖτήρες αλογόνου και 1 ηχείο - Αλουµινένιο ακροφύσιο εξαγωγής ατµού 33

Κατασκευαστικά υλικά. Παροχή υπηρεσιών κατασκευής. Προϊόντα σχεδιασμού

Κατασκευαστικά υλικά. Παροχή υπηρεσιών κατασκευής. Προϊόντα σχεδιασμού Κατασκευαστικά υλικά Παροχή υπηρεσιών κατασκευής Προϊόντα σχεδιασμού GR Στόχος μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Τα καινοτόμα προϊόντα δεν δημιουργούνται αποκλειστικά στο γραφείο. Η άμεση σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά υλικά. Παροχή υπηρεσιών κατασκευής. Προϊόντα σχεδιασμού

Δομικά υλικά. Παροχή υπηρεσιών κατασκευής. Προϊόντα σχεδιασμού GR Δομικά υλικά Παροχή υπηρεσιών κατασκευής Προϊόντα σχεδιασμού Στόχος μας είναι η παροχή ολοκληρωμέ νων υπηρεσιών Τα καινοτόµα προϊόντα δεν δηµιουργούνται αποκλειστικά στο γραφείο. Η άµεση σύνδεση µε

Διαβάστε περισσότερα

VACUCLEAN ΑΠΟ ΤΗΝ REHAU ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

VACUCLEAN ΑΠΟ ΤΗΝ REHAU ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 885 600 GR 2 VACUCLEAN ΑΠΟ ΤΗΝ REHAU ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1... Πληροφορίες και υποδείξεις ασφαλείας... 5 2... Γενική επισκόπηση... 7 2.1....Περιγραφή συστήματος... 7 2.2... Τρόπος λειτουργίας... 8 2.3...

Διαβάστε περισσότερα

LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε ΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε ΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΟΥ LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2011 ΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις πόσιμου νερού και θέρμανσης με το Σύστημα εγκατάστασης RAUTITAN της REHAU

Εγκαταστάσεις πόσιμου νερού και θέρμανσης με το Σύστημα εγκατάστασης RAUTITAN της REHAU Εγκαταστάσεις πόσιμου νερού και θέρμανσης με το Σύστημα εγκατάστασης RAUTITAN της REHAU RAUTITAN-Σύστημα για ύδρευση και εγκατάσταση θερμαντικών σωμάτων Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Καινοτομίες ΝΕΟ Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προτού χρησιµοποιήσετε το κλιµατιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για µελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥ ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ- ΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί - εξαρτήματα επιπλοποιίας και ξύλινων κουφωμάτων

Μηχανισμοί - εξαρτήματα επιπλοποιίας και ξύλινων κουφωμάτων Μηχανισμοί - εξαρτήματα επιπλοποιίας και ξύλινων κουφωμάτων Η Grass στη Würth - Συνεργασία με περισσότερα οφέλη για εσάς Αγαπητέ συνεργάτη της Würth, Οι μηχανισμοί επίπλων και τα κατασκευαστικά εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

T E X N I K O M E Ρ Ο Σ

T E X N I K O M E Ρ Ο Σ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : 40812 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΟΡΟΦΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

GRASS GRASS 12/10 GRASS. Μηχανισμοί - εξαρτήματα επιπλοποιίας και ξύλινων κουφωμάτων. Έκδοση 12/10

GRASS GRASS 12/10 GRASS. Μηχανισμοί - εξαρτήματα επιπλοποιίας και ξύλινων κουφωμάτων. Έκδοση 12/10 GRASS GRASS 12/10 Würth Hellas S.A. 23 ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας 145 68 Κρυονέρι Αττικής Τ 210 6290800. F 210 6290890 www.wurth.gr. info@wurth.gr Kαταστήματα Pick & Go Αιγάλεω: Λ. Αθηνών 345, 122 43

Διαβάστε περισσότερα

Schlüter -KERDI ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΊΗΣΗ ΣΕ ΤΟΊΧΟ ΚΑΙ ΔΆΠΕΔΟ

Schlüter -KERDI ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΊΗΣΗ ΣΕ ΤΟΊΧΟ ΚΑΙ ΔΆΠΕΔΟ Schlüter -KERDI ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΊΗΣΗ ΣΕ ΤΟΊΧΟ ΚΑΙ ΔΆΠΕΔΟ To Schlüter -KERDI είναι μια στεγανοποιητική μεμβράνη σε συνδυασμό με την επίστρωση πλακιδίων. Με το νέο, τυπωμένο πλέγμα κοπής, το προϊόν αυτό είναι τώρα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηράκλειο, 7 / 2 / 2013 «Προµήθεια υλικών» /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ για το έργο αυτεπιστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ REHAU ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 864600 GR. ιατηρούµε το δικαίωµα των τεχνικών αλλαγών Ισχύει από: εκέµβριος 2010 www.rehau.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ REHAU ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 864600 GR. ιατηρούµε το δικαίωµα των τεχνικών αλλαγών Ισχύει από: εκέµβριος 2010 www.rehau. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ REHAU ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 864600 GR ιατηρούµε το δικαίωµα των τεχνικών αλλαγών Ισχύει από: εκέµβριος 2010 www.rehau.gr Οικοδοµή Αυτοκίνητο Βιοµηχανία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης 7746800094 12/2006 GR (el) Για τους εγκαταστάτες Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB022-24/24K Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από τη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00 ευρώ Μάρτιος 2011 K:\CF0000\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τις Η/Μ εγκαταστάσεις του έργου Για την σύνταξη της μελέτης ελήφθησαν υπόψη οι εν ισχύ κανονισμοί, προδιαγραφές, Εθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ενεργειακό τζάκι KA 306 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643537 (12/2000) GR Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις ασφαλείας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Συναρμολόγηση επί στέγης με σύστημα συναρμολόγησης AluPlus συναρμολόγηση εντός της στέγης Συναρμολόγηση σε επίπεδη στέγη με σύστημα συναρμολόγησης AluPlus

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 Πρόγραμμα παραδόσεων 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 5 1 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ INOX MARE ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΣΤΕΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα 150/200/300 l. Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB220-1V / FCC220-1V FCB220-2V / FCC220-2V. Οδηγίες εγκατάστασης

Σύστημα 150/200/300 l. Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB220-1V / FCC220-1V FCB220-2V / FCC220-2V. Οδηγίες εγκατάστασης 7 747 005 076.00-.RS Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB0-V / FCC0-V Σύστημα 50/00/00 l Οδηγίες εγκατάστασης 6 70 804 548 (0/08) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα ЕреоЮгзуз ухмвьлщн кбй хрпдеяоейт буцблеябт...............................

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) Σελ. 1 από 87 1. Υ ΡΕΥΣΗ 1.1. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ Σωληνώσεις Τα κεντρικά δίκτυα για τη διακίνηση πόσιµου νερού και νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη 670680458-00.Av Επίπεδοι συλλέκτες Solar 000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης GR Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

REHAU SOLECT - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 897600 XX. Τεχνολογία οικοδομής Εξαρτήματα αυτοκινήτων Βιομηχανία

REHAU SOLECT - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 897600 XX. Τεχνολογία οικοδομής Εξαρτήματα αυτοκινήτων Βιομηχανία REHAU SOLECT - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 897600 XX ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών Ισχύει από τον Απρίλιο 2010 www.rehau.xx Τεχνολογία οικοδομής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό 6304 454 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο 63043970.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση πάνω στη στέγη. 6304 4490 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση πάνω στη στέγη. 6304 4490 04/2006 GR Για τον τεχνικό 604 4490 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN.0 / SKE.0 Τοποθέτηση πάνω στη στέγη 604965.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα Γενικά.....................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα blueline αρ. 8 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 615 801-07/2007 GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

1040. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ 1041. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ

1040. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ 1041. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ 1041.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1040. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ 1041. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ α. Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος καλύπτει εργασίες ψευδοροφών και ειδικότερα: - ψευδοροφές ασφαλείας από διάτρητη γαλβανισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα 7 747 005 460-00.RS blueline αρ. 7 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 70 65 800-0/007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ REHAU SOLECT

ΗΛΙΑΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ REHAU SOLECT ΗΛΙΑΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ REHAU SOLECT Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών Ισχύει από τον Ιανουάριο 2007 www.rehau.de Τεχνολογία οικοδοµής Εξαρτήµατα αυτοκινήτων Βιοµηχανία 2 ΗΛΙΑΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ REHAU

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ. Μεταφορές µε αυτοκίνητο δια µέσου οδών καλής βατότητας Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136 100%

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ. Μεταφορές µε αυτοκίνητο δια µέσου οδών καλής βατότητας Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136 100% Αριθµός Μελέτης : 17/2014 : 1 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\10.07.01 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ Εργο : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΑΞΗ : ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα