Τιµοκατάλογος 01/2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τιµοκατάλογος 01/2008"

Transcript

1 Τιµοκατάλογος 01/

2 Γενικοί όροι ϖωλήσεων, ϖαράδοσης και ϖληρωµής Συσκευασία Τα έξοδα συσκευασίας δεν συνυϖολογίζονται. Για ειδικές συσκευασίες συνυϖολογίζεται το ίδιο ϖρόσθετο κόστος ϖου δηµιουργείται. Τιµές Σε όλες τις τιµές δεν συµϖεριλαµβάνεται το νόµιµο ΦΠΑ. Πωλήσεις Ελλάδας Κατασκευές έργων Τηλέφωνο: Φαξ: Για ειδικές ϖαραγγελίες αϖευθυνθείτε στο τµήµα κατασκευών. Αυτό ισχύει κυρίως για συστήµατα διαχωριστικών τοιχίων, ϖρο όντα Sanoasa, για εφαρµογές wellness καθώς και για κατασκευές κατά ϖαραγγελία για τις ντουζιέρες Fundo στο εϖίϖεδο του εδάφους. Τηλέφωνο: Φαξ: Δεν είναι έξυϖνο να ϖληρώνεις ϖολλά, αλλά είναι ακόµα χειρότερο να ϖληρώνεις ϖολύ λίγα. Αν ϖληρώσετε ϖολλά, χάνετε κάϖοια χρήµατα και αυτό είναι όλο. Εάν αντίθετα, ϖληρώσετε λίγα, µϖορεί να χάσετε τα ϖάντα, αφού το αντικείµενο ϖου αγοράσατε δεν είναι κατάλληλο για την ϖροβλεϖόµενη εργασία. Ο νόµος της οικονοµίας το αϖαγορεύει να αϖοκτήσεις µε λίγα χρήµατα ένα αντικεί- µενο µεγάλης αξίας. Εάν αϖοδεχθείτε τη χαµηλότερη ϖροσφορά, θα ϖρέϖει να συνυϖολογίσετε και τον κίνδυνο ϖου αϖοδέχεστε. Και εάν το κάνετε αυτό, τότε θα έχετε αρκετά χρήµατα για να ϖληρώσετε κάτι καλύτερο. JOHN RUSKIN Άγγλος κοινωνικός µεταρρυθµιστής ( )

3 Περιεχόµενα Πλάκες κατασκευής για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 4 Πλάκα κατασκευής 4 Πλάκα ατµού 4 Πλάκα εύκαµϖτη 5 Βοήθεια στο µοντάρισµα και εξαρτήµατα των οικοδοµικών ϖλακών. 6-7 BA Balco 8 Εϖικλινής ϖλάκα BA Balco 8 BA Balco Trepp 8 Πρόσθετα εξαρτήµατα BA Balco 8 Εϖιστρώσεις ϖλακών κατασκευής 9 Γωνιακό στοιχείο διαµόρφωσης 9 Κατασκευαστικό στοιχείο µϖανιέρας 9 Bathbox 9 bloc 10 Εξαρτήµατα bloc 10 Στοιχεία ντους στο εϖίϖεδο του εδάφους και εξαρτήµατα 11 Στοιχεία ντους στο εϖίϖεδο του εδάφους Fundo 11 Fundo Τεταρτηµόριο 12 Κατασκευές Fundo κατά ϖαραγγελία 14 Fundo Κοχλίας 15 Fundo Στρογγυλό 16 Fundo Πεντάγωνο 17 Fundo VBK - Στρογγυλή και κοχλιωτή µορφή Αντικείµενο ϖαράδοσης Fundo 20 Fundo Phanos 21 Fundo Tulipano 21 Fundo Labirinto 22 Fundo Rosa 23 Γυάλινη ϖόρτα Fundo 24 Γυάλινη συρόµενη ϖόρτα Fundo 24 Στοιχείο βάσης Fundo ϖροέκταση 24 Πρόσθετα εξαρτήµατα Fundo Τεχνικές υϖοδείξεις Fundo 26 Προ όντα για εφαρµογές wellness 27 Πάγκοι καθίσµατος Sanoasa 27 Ξαϖλώστρες Sanoasa 28 Πρόσθετα εξαρτήµατα Sanoasa 28 Sanoasa Home Αρ. 1-6 (το τεχνικό σύστηµα ϖρέϖει να τοϖοθετηθεί στην ϖλευρά του κτιρίου) Sanoasa Home Αρ (ϖροεγκατεστηµένο τεχνικό σύστηµα) Τεχνικές υϖοδείξεις Sanoasa 36 Sanbath Έϖιϖλα µϖάνιου ϖου µϖορούν να εϖενδυθούν µε ϖλακίδια 37 Sanbath Wave 37 Sanbath Flat 37 Sanbath Cube 38 Ηχοµονωτικές ϖλάκες 39 nonstep 39 Εξαρτήµατα - ϖρο όντα 39 Jolly-Color 39 Προστατευτικό ϖανί 39 Προφίλ αϖό συνθετικό υλικό. 40 Προφίλ Jolly 40 Προφίλ R 40 Προφίλ για αρµούς διαστολής και κίνησης. 40 Προφίλ αρµών διαστολής Triolos 40 Κολλητό ϖροφίλ 40 Προφίλ αρµών διαστολής 40 Μεταλλικά ϖροφίλ 41 Trepp-Ass 41 Ορειχάλκινα ϖροφίλ 41 Αλουµινένια ϖροφίλ 41 Ανοξείδωτα ϖροφίλ V4A 42 Ανοξείδωτα ϖροφίλ ϖροστασίας ακµών 42 Προφίλ/γωνίες VIP 42 Προφίλ Combi 42 PRO Balco 43 Τετραγωνικά µέτρα αϖαιτούµενων ϖλακιδίων κατά ϖροσέγγιση Γενικοί όροι καταστήµατος 51 3

4 Πλάκες κατασκευής Πλάκες κατασκευής Wedi Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας Μήκος x Πλάτος x Πάχος Παλέτα /004 Πλάκα κατασκευής 1250 x 0600 x 4 mm 136 ϖλάκες = 102 m /006 Πλάκα κατασκευής 1250 x 5600 x 6 mm 136 ϖλάκες = 102 m /010 Πλάκα κατασκευής 1250 x 5600 x 10 mm 100 ϖλάκες = 75 m /010 Πλάκα κατασκευής 2500 x 0600 x 10 mm 50 ϖλάκες = 75 m /112 Πλάκα κατασκευής 2500 x 600 x 12,5 mm 50 ϖλάκες = 75 m /012 Πλάκα κατασκευής 2500 x 0625 x 12,5 mm 50 ϖλάκες = 78,13 m /020 Πλάκα κατασκευής 2500 x 5600 x 20 mm 50 ϖλάκες = 75 m /030 Πλάκα κατασκευής 2500 x 0600 x 30 mm 36 ϖλάκες = 54 m /040 Πλάκα κατασκευής 2500 x 5600 x 40 mm 36 ϖλάκες = 54 m /050 Πλάκα κατασκευής 2500 x 0600 x 50 mm 24 ϖλάκες = 36 m /060 Πλάκα κατασκευής 2500 x 5600 x 60 mm 24 ϖλάκες = 36 m /080 Πλάκα κατασκευής 2500 x 0600 x 80 mm 20 ϖλάκες = 30 m /610 Πλάκα κατασκευής 2600 x 0600 x 10 mm 50 ϖλάκες = 78 m /620 Πλάκα κατασκευής 2600 x 5600 x 20 mm 50 ϖλάκες = 78 m /630 Πλάκα κατασκευής 2600 x 0600 x 30 mm 36 ϖλάκες = 56,16 m /640 Πλάκα κατασκευής 2600 x 5600 x 40 mm 36 ϖλάκες = 56,16 m /650 Πλάκα κατασκευής 2600 x 0600 x 50 mm 24 ϖλάκες = 37,44 m 2 Πλάκες κατασκευής XL και XXL Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας Μήκος x Πλάτος x Πάχος Παλέτα /912 Πλάκα κατασκευής 2500 x 0900 x 12,5 mm 25 ϖλάκες = 56,25 m /920 Πλάκα κατασκευής 2500 x 5900 x 20 mm 25 ϖλάκες = 56,25 m /930 Πλάκα κατασκευής 2500 x 0900 x 30 mm 18 ϖλάκες = 40,50 m /950 Πλάκα κατασκευής 2500 x 5900 x 50 mm 12 ϖλάκες = 27 m /612 Πλάκα κατασκευής 2600 x 1200 x 12,5 mm 25 ϖλάκες = 78 m /230 Πλάκα κατασκευής 2500 x 1200 x 30 mm 18 ϖλάκες = 54 m /250 Πλάκα κατασκευής 2500 x 1200 x 50 mm 12 ϖλάκες = 36 m mm 1200 mm ατµού (ϖλάκα κατασκευής µε εϖιβράδυνση ατµού ϖου έχει τοϖοθετηθεί αϖό τον κατασκευαστή) Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας Μήκος x Πλάτος x Πάχος Παλέτα /112 Πλάκα κατασκευής ατµού 2500 x 600 x 12,5 mm 50 ϖλάκες = 75 m /020 Πλάκα κατασκευής ατµού 2500 x 600 x 20 mm 50 ϖλάκες = 75 m /050 Πλάκα κατασκευής ατµού 2500 x 600 x 50 mm 24 ϖλάκες = 36 m 2 Σηµείωση: Στο ϖάχος ϖλάκας ατµού δεν συµϖεριλαµβάνεται η εϖίστρωση 1,5 mm. 4

5 Έυκαµϖτες Πλάκες Εύκαµϖτη ϖλάκα κατά µήκος Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας Μήκος x Πλάτος x Πάχος Χαρτοκιβώτιο /010 Εύκαµϖτη Πλάκα* 2500 x 600 x 10 mm 50 ϖλάκες = 75 m /012 Εύκαµϖτη Πλάκα* 2500 x 600 x 12,5 mm 50 ϖλάκες = 75 m /020 Εύκαµϖτη Πλάκα* 2500 x 600 x 20 mm 50 ϖλάκες = 75 m /030 Εύκαµϖτη Πλάκα 2500 x 600 x 30 mm 36 ϖλάκες = 54 m /130 Εύκαµϖτη Πλάκα, ϖιο στρογγυλή* 2500 x 600 x 30 mm 36 ϖλάκες = 54 m /040 Εύκαµϖτη Πλάκα* 2500 x 600 x 40 mm 36 ϖλάκες = 54 m /140 Εύκαµϖτη Πλάκα, ϖιο στρογγυλή* 2500 x 600 x 40 mm 36 ϖλάκες = 54 m /050 Εύκαµϖτη Πλάκα* 2500 x 600 x 50 mm 24 ϖλάκες = 36 m /150 Εύκαµϖτη Πλάκα, ϖιο στρογγυλή* 2500 x 600 x 50 mm 24 ϖλάκες = 36 m 2 Υϖολογισµός διαµέτρου BA Construct σε mm BA 10 BA 12,5 BA 20 BA 30 BA 40 BA 50 extra extra extra στρογγυλή στρογγυλή στρογγυλή στρογγυλή στρογγυλή στρογγυλή στρογγυλή στρογγυλή στρογγυλή Εξωτερ. διάµετρος Αριθµός κύκλων ανά ϖλάκα (διαστάσεις: 2500 x 600 mm) διαµήκης 1,0 0,8 0,5 0,4 0,7 0,3 0,5 0,2 0,4 Εύκαµϖτη ϖλάκα κατά ϖλάτος Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας Μήκος x Πλάτος x Πάχος Χαρτοκιβώτιο /010 Εύκαµϖτη Πλάκα* 2500 x 600 x 10 mm 50 ϖλάκες = 75 m /012 Εύκαµϖτη Πλάκα* 2500 x 600 x 12,5 mm 50 ϖλάκες = 75 m /020 Εύκαµϖτη Πλάκα* 2500 x 600 x 20 mm 50 ϖλάκες = 75 m /030 Εύκαµϖτη Πλάκα 2500 x 600 x 30 mm 36 ϖλάκες = 54 m /130 Εύκαµϖτη Πλάκα, ϖιο στρογγυλή* 2500 x 600 x 30 mm 36 ϖλάκες = 54 m /040 Εύκαµϖτη Πλάκα* 2500 x 600 x 40 mm 36 ϖλάκες = 54 m /140 Εύκαµϖτη Πλάκα, ϖιο στρογγυλή* 2500 x 600 x 40 mm 36 ϖλάκες = 54 m /050 Εύκαµϖτη Πλάκα* 2500 x 600 x 50 mm 24 ϖλάκες = 36 m /150 Εύκαµϖτη Πλάκα, ϖιο στρογγυλή* 2500 x 600 x 50 mm 24 ϖλάκες = 36 m 2 Υϖολογισµός διαµέτρου εύκαµϖτης ϖλάκας σε mm BA 10 BA 12,5 BA 20 BA 30 BA 40 BA 50 extra extra extra στρογγυλή στρογγυλή στρογγυλή στρογγυλή στρογγυλή στρογγυλή στρογγυλή στρογγυλή στρογγυλή Εξωτερ. διάµετρος Αριθµός κύκλων ανά ϖλάκα (διαστάσεις: 2500 x 600 mm) κατα ϖλάτος 4,2 3,4 2,2 1,5 2,9 1,1 2,2 0,9 1,8 Σηµείωση: Οι εύκαµϖτες ϖλάκες ϖου σηµειώνονται µε * έχουν χρόνο ϖαράδοσης ϖερ. 2 εβδοµάδες. 5

6 Εξαρτήµατα ϖλακών κατασκευής Ταινίες ενίσχυσης και στεγανοϖοίησης Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας Μήκος x Πλάτος (ρολό) Χαρτοκιβώτιο /053 Ταινία ενίσχυσης αρµού 25 m x 125 mm 1 Ρολό /053 Ταινία ενίσχυσης αρµού, αυτοκόλλητη 25 m x 125 mm 1 Ρολό /052 Ταινία ενίσχυσης αρµού 50 m x 600 mm 1 Ρολό /052 Ταινία ενίσχυσης αρµού, αυτοκόλλητη 50 m x 600 mm 1 Ρολό Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας Μήκος x Πλάτος (ρολό) Χαρτοκιβώτιο /352 Ταινία στεγανοϖοίησης µε εϖένδυση fleece 50 m x 120 mm 1 Ρολό /311 Ταινία στεγανοϖοίησης µε εϖένδυση fleece 10 m x 120 mm 1 Ρολό /352 Ταινία στεγανοϖοίησης µε εϖένδυση fleece 50 m x 100 mm 1 Ρολό Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας Μήκος x Πλάτος Χαρτοκιβώτιο /001 Γωνίες στεγανοϖοίησης µε εϖένδυση fleece, εσωτερικές 120 x 120 mm 25 τεµάχια /001 Γωνίες στεγανοϖοίησης µε εϖένδυση fleece, εξωτερικές 115 x 115 mm 25 τεµάχια 1) 2) Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας Μήκος x Πλάτος Χαρτοκιβώτιο /010 Τσιούχες µε τρύα 100 x 100 mm 25 τεµάχια /040 Τσιµούχες 400 x 400 mm 10 τεµάχια 1) Τσιµούχες µε τρύϖα τις οϖοίες χρησιµοϖοιούµε για την στεγανωϖοίηση των ϖαροχών 2) Τσιµούχες χωρίς τρύϖα τις οϖοίες χρησιµοϖοιούµε για την στεγανωϖοίηση εύκαµϖτων και ϖολύϖλοκων κατασκευών 6

7 Βοηθητικά εξαρτήµατα συναρµολόγησης Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /191 Γωνία σύνδεσης Χαρτοκιβώτιο 100 τεµάχια Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας Χαρτοκιβώτιο /192 Εξάρτηµα σύνδεσης 100 τεµάχια Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας Χαρτοκιβώτιο /193 Εξάρτηµα σύνδεσης 100 τεµάχια Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας/ Μήκος Χαρτοκιβώτιο /020 Αγκιστρα στήριξης 20 mm 100 τεµάχια Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας/ Μήκος Χαρτοκιβώτιο /104 Μεταλλικό καρφί, γαλβανισµένο 50 mm 100 τεµάχια /108 Μεταλλικό καρφί, γαλβανισµένο 80 mm 100 τεµάχια /111 Μεταλλικό καρφί, γαλβανισµένο 110 mm 100 τεµάχια /114 Μεταλλικό καρφί, γαλβανισµένο 140 mm 100 τεµάχια /122 Μεταλλικό καρφί, γαλβανισµένο 200 mm 100 τεµάχια /108 Ανοξείδωτο καρφί V 2 A 80 mm 100 τεµάχια /111 Ανοξείδωτο καρφί V 2 A 110 mm 100 τεµάχια /114 Ανοξείδωτο καρφί V 2 A 140 mm 100 τεµάχια Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας/ /106 Δίσκος στήριξης, γαλβανισµένος Χαρτοκιβώτιο 100 τεµάχια /238 Δίσκος στήριξης V 2 A 100 τεµάχια Κόλλα και µονωτικό υλικό Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /000 Κόλλα και µονωτικό υλικό 20 τεµάχια 7

8 Πλάκα διαµόρφωσης δαϖέδου Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας/ Μήκος x Πλάτος Παλέτα /010 BA Balco ϖάχος 10 mm 1200 x 800 mm 75 ϖλάκες = 72 m /020 BA Balco ϖάχος 20 mm 1200 x 800 mm 50 ϖλάκες = 48 m /050 BA Balco ϖάχος 50 mm 1200 x 800 mm 24 ϖλάκες = 23,04 m 2 Εϖικλινής Πλάκα BA Balco δαϖέδου 1200 Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας/ Μήκος x Πλάτος Παλέτα /058 BA Balco GP 20/38 mm, διαµήκης 1200 x 800 mm 24 ϖλάκες = 23,04 m /059 BA Balco GP 38/50 mm, εγκάρσια 1200 x 800 mm 24 ϖλάκες = 23,04 m 2 BA Balco Σκαλοϖάτι Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας/ Μήκος x Πλάτος Παλέτα /394 BA Balco Trepp (γωνία σκαλοϖατιού) 200/400 x 1200 x 20 mm 20 ϖλάκες BA Balco Αϖορροή Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας/ Μήκος x Πλάτος Χαρτοκιβώτιο /055 BA Balco Αϖορροή DN 50 mm 400 x 400 mm 1 ϖλάκα /056 BA Balco Αϖορροή DN 70 mm 400 x 400 mm 1 ϖλάκα BA Balco Στεγανωτικό Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας/ /000 BA Balco στεγανωτικό 1 Σετ ενός εξαρτήµατος Το σετ στεγανοϖοίησης BA Balco εϖαρκεί για ϖερ. 6 m 2. Περιεχόµενο: 5 kg κονίαµα, 1,5 l υγρό συστατικό, 20 (2 x 10 m) ταινία στεγανοϖοίησης. Για το σύστηµα Balco έχουµε σχεδιάσει τα ανοξείδωτα ϖροφίλ PRO Balco (τιµοκατάλογος στη σελίδα 43) Balco Combit Ειδικό αστάρι Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας/ Χαρτοκιβώτιο /000 Balco Combit Ειδικό αστάρι για διαδρόµους ασφαλτικού υλικού Δοχείο 1 kg Περιεχόµενο: Συσκευασία 1 kg (1 kg υγρό υλικό, 10 g + 15 g κονίαµα σκλήρυνσης) Σηµείωση: Κατανάλωση: Περ. 1 kg για 6 m 2 διαδρόµου ασφαλτικού υλικού Balco MBM- Μέτρια τσιµεντοκονία Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας/ Χαρτοκιβώτιο /000 Balco MBM- Μέτρια τσιµεντοκονία, ταχείας ϖήξεως Σάκος 25 kg Περιεχόµενο: Σάκος 25 kg αϖό σκληρό χαρτί µε εϖένδυση ϖολυαιθυλενίου Σηµείωση: Κατανάλωση σε χρήση ως µέτρια τσιµεντοκονία Περ. 17 kg/m 2 σε ϖάχος εϖίστρωσης 15 mm. Δυνατότητα ϖάχους εϖίστρωσης 5-20 mm.

9 Εϖιστρώσεις ϖλακών κατασκευής Γωνιακά στοιχεία διαµόρφωσης Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας/ Μήκος x Πάχος Παλέτα /091 Γωνιακό στοιχείο διαµόρφωσης 2500 x 20 mm 60 τεµάχια Μήκος σκέλους, 150 x 150 mm /092 Γωνιακό στοιχείο διαµόρφωσης 2500 x 20 mm 40 τεµάχια Μήκος σκέλους, 200 x 200 mm /093 Γωνιακό στοιχείο διαµόρφωσης 2500 x 20 mm 40 τεµάχια Μήκος σκέλους, 300 x 300 mm /094 Γωνιακό στοιχείο διαµόρφωσης 2500 x 20 mm 40 τεµάχια Μήκος σκέλους, 200 x 400 mm /691 Γωνιακό στοιχείο διαµόρφωσης 2600 x 20 mm 60 τεµάχια Μήκος σκέλους, 150 x 150 mm /692 Γωνιακό στοιχείο διαµόρφωσης 2600 x 20 mm 40 τεµάχια Μήκος σκέλους, 200 x 200 mm /693 Γωνιακό στοιχείο διαµόρφωσης 2600 x 20 mm 40 τεµάχια Μήκος σκέλους, 300 x 300 mm /694 Γωνιακό στοιχείο διαµόρφωσης 2600 x 20 mm 40 τεµάχια Μήκος σκέλους, 200 x 400 mm Γωνιακό Στοιχείο διαµόρφωσης σε Σχήµα Π Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας/ Μήκος x Πάχος Παλέτα /695 Γωνιακό στοιχείο διαµόρφωσης σε σχήµα Π 200 x 200 x 200 mm 2600 x 20 mm 40 τεµάχια /696 Γωνιακό στοιχείο διαµόρφωσης σε σχήµα Π 150 x 300 x 150 mm 2600 x 20 mm 30 τεµάχια Κατασκευαστικά στοιχεία µϖανιέρας Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας/ Μήκος x Πλάτος x Πάχος Παλέτα /180 Διάµηκες τεµάχιο 1800 x 600 x 30 mm 30 τεµάχια /076 Τεµάχιο κεφαλής 0760 x 600 x 30 mm 30 τεµάχια /241 Διάµηκες τεµάχιο 2100 x 600 x 30 mm 30 τεµάχια /019 Διάµηκες τεµάχιο/ντους 0900 x 200 x 30 mm 30 τεµάχια /028 Διάµηκες τεµάχιο/ντους 0900 x 300 x 30 mm 30 τεµάχια Bathbox Mϖανιέρας Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας/ Μήκος x Πλάτος x Ύψος Παλέτα /020 Bathbox Flex µϖανιέρας µεγ x 770 x 600 mm 10 τεµάχια /010 Bathbox Classic µϖανιέρας µεγ x 720 x 600 mm 10 τεµάχια Σηµείωση: - Bathbox Flex: κατάλληλο για µϖανιέρες µήκους 1500 έως 1800 mm και ϖλάτους 650 έως 800 mm. - Bathbox Classic: κατάλληλο για µϖανιέρες κανονικών διαστάσεων (1700 x 750 x 600 mm) 9

10 bloc- Σύνθετη κατασκευή για εϖένδυση σωληνώσεων Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας/ Μήκος x Πλάτος x Ύψος Παλέτα /000 bloc 2600 x 600 x 300 mm 6 τεµάχια 2600 Εξαρτήµατα bloc - Θυρίδα Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας Μήκος x Πλάτος /038 Θυρίδα ελέγχου λευκή 300 x 300 mm 1 τεµάχιο /039 Θυρίδα ελέγχου λευκή 400 x 400 mm 1 τεµάχιο /037 Θυρίδα ελέγχου λευκή 500 x 500 mm 1 τεµάχιο 10

11 Fundo Τετράγωνο Η ϖροσφέρει ντους στο εϖίϖεδο του δαϖέδου κανονικά µόνο µε τις εϖιθυµητές αϖορροές. Παρακαλώ εϖιλέξτε µαζί µε το σχήµα του στοιχείου δαϖέδου και τον τύϖο της αϖορροής. Τα στρογγυλά και κοχλιωτά Fundo ϖαραδίδονται µε στρογγυλή σχάρα αϖορροής. Στην ϖαραγγελία εϖίϖεδης αϖορροής Fundo Mini Max η σχάρα της αϖορροής είναι ορθογώνια. Μία ακριβής ϖεριγραφή των τεσσάρων τύϖων αϖορροών θα βρείτε στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου, στη σελίδα 20. Εκεί ϖαρουσιάζεται και ολόκληρο το ϖλαίσιο ϖαράδοσης. Fundo τετράγωνο 90 x 90 cm / αϖορροή στο κέντρο (κωδ. αρ. σετ /170) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας/ Παλέτα /170 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN τεµάχια /170 µε /000 οριζόντιο, DN τεµάχια /170 µε /000 κάθετη, DN τεµάχια /170 µε /070 κάθετη, DN τεµάχια edi Fundo τετράγωνο 100 x 100 cm / αϖορροή στο κέντρο (κωδ. αρ. σετ /131) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας/ Παλέτα /131 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN τεµάχια /131 µε /000 οριζόντιο, DN τεµάχια /131 µε /000 κάθετη, DN τεµάχια /131 µε /070 κάθετη, DN τεµάχια edi Fundo τετράγωνο 120 x 120 cm / αϖορροή στο κέντρο (κωδ. αρ. σετ /171) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας/ Παλέτα /171 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN τεµάχια /171 µε /000 οριζόντιο, DN τεµάχια /171 µε /000 κάθετη, DN τεµάχια /171 µε /070 κάθετη, DN τεµάχια edi Fundo τετράγωνο 150 x 150 cm / αϖορροή στο κέντρο (κωδ. αρ. σετ /175) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας/ /175 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN τεµάχια /175 µε /000 οριζόντιο, DN τεµάχια /175 µε /000 κάθετη, DN τεµάχια /175 µε /070 κάθετη, DN τεµάχια 11

12 Η ϖροσφέρει ντους στο εϖίϖεδο του δαϖέδου κανονικά µόνο µε τις εϖιθυµητές αϖορροές. Παρακαλώ εϖιλέξτε µαζί µε το σχήµα του στοιχείου δαϖέδου και τον τύϖο της αϖορροής. Τα στρογγυλά και κοχλιωτά Fundo ϖαραδίδονται µε στρογγυλή σχάρα αϖορροής. Στην ϖαραγγελία εϖίϖεδης αϖορροής Fundo Mini Max η σχάρα της αϖορροής είναι ορθογώνια. Μία ακριβής ϖεριγραφή των τεσσάρων τύϖων αϖορροών θα βρείτε στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου, στη σελίδα 20. Εκεί ϖαρουσιάζεται και ολόκληρο το ϖλαίσιο ϖαράδοσης. 260 Fundo τετράγωνο 90 x 90 cm / αϖοκεντρωµένη αϖορροή (κωδ. αρ. σετ /170) 260 Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /170 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο /170 µε /000 οριζόντιο, DN 50 1 τεµάχιο /170 µε /000 κάθετη, DN 50 1 τεµάχιο /170 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο Fundo τετράγωνο 100 x 100 cm / αϖοκεντρωµένη αϖορροή (κωδ. αρ. σετ /531) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /531 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο /531 µε /000 οριζόντιο, DN 50 1 τεµάχιο /531 µε /000 κάθετη, DN 50 1 τεµάχιο /531 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο Fundo τετράγωνο 120 x 120 cm / αϖοκεντρωµένη αϖορροή (κωδ. αρ. σετ /171) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /171 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο /171 µε /000 οριζόντιο, DN 50 1 τεµάχιο /171 µε /000 κάθετη, DN 50 1 τεµάχιο /171 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο Fundo τετράγωνο 150 x 150 cm / αϖοκεντρωµένη αϖορροή (κωδ. αρ. σετ /575) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /175 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο /175 µε /000 οριζόντιο, DN 50 1 τεµάχιο /175 µε /000 κάθετη, DN 50 1 τεµάχιο /175 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο Fundo τεταρτηµόριο 90 x 90 cm (κωδ. αρ. σετ /576) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /576 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο /576 µε /000 οριζόντιο, DN 50 1 τεµάχιο /576 µε /000 κάθετη, DN 50 1 τεµάχιο /576 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο Fundo τεταρτηµόριο 100 x 100 cm (κωδ. αρ. σετ /000) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /576 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο /576 µε /000 οριζόντιο, DN 50 1 τεµάχιο /576 µε /000 κάθετη, DN 50 1 τεµάχιο /576 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο 12

13 Fundo ορθογώνιο / τεταρτηµόριο Η ϖροσφέρει ντους στο εϖίϖεδο του δαϖέδου κανονικά µόνο µε τις εϖιθυµητές αϖορροές. Παρακαλώ εϖιλέξτε µαζί µε το σχήµα του στοιχείου δαϖέδου και τον τύϖο της αϖορροής. Τα στρογγυλά και κοχλιωτά Fundo ϖαραδίδονται µε στρογγυλή σχάρα αϖορροής. Στην ϖαραγγελία εϖίϖεδης αϖορροής Fundo Mini Max η σχάρα της αϖορροής είναι ορθογώνια. Μία ακριβής ϖεριγραφή των τεσσάρων τύϖων αϖορροών θα βρείτε στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου, στη σελίδα 20. Εκεί ϖαρουσιάζεται και ολόκληρο το ϖλαίσιο ϖαράδοσης. Αϖοστράγγιση γραµµής µε υδρορροή Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα Μήκος x Πλάτος x Ύψος συσκευασίας /001 Riolita, κάλυµµα υδρορροής Standard 1200 x 940 x 130 mm 1 τεµάχιο /002 Riolita, κάλυµµα υδρορροής µε δυνατότητα 1200 x 940 x 130 mm 1 τεµάχιο εϖένδυσης µε ϖλακίδια /003 Σκέϖαστρο υδροροής 1200 x 940 x 130 mm 1 τεµάχιο Fundo ορθογώνιο 120 x 90 cm (κωδ. αρ. σετ /174) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /174 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο /174 µε /000 οριζόντια, DN 50 1 τεµάχιο /174 µε /000 κάθετη, DN 50 1 τεµάχιο /174 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο Fundo ορθογώνιο σε διαστάσεις µϖανιέρας 180 x 90 cm, αϖορροή στο κέντρο (κωδ. αρ. σετ /580) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /580 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο /580 µε /000 οριζόντιο, DN 50 1 τεµάχιο /580 µε /000 κάθετη, DN 50 1 τεµάχιο /580 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο Fundo ορθογώνιο σε διαστάσεις µϖανιέρας 180 x 90 cm, αϖοκεντρωµένη αϖορροή (κωδ. αρ. σετ /180) 450 Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /180 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο /180 µε /000 οριζόντιο, DN 50 1 τεµάχιο /180 µε /000 κάθετη, DN 50 1 τεµάχιο /180 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο 13

14 Κατασκευές Fundo κατά ϖαραγγελία Μήκος x Πλάτος έως 800 mm έως 900 mm έως 1000 mm έως 1100 mm έως 1200 mm έως 1300 mm έως 1400 mm έως 1500 mm έως 800 mm F έως 900 mm F έως 1000 mm έως 1100 mm έως 1200 mm έως 1300 mm έως 1400 mm έως 1500 mm έως 1600 mm έως 1700 mm έως 1800 mm έως 1900 mm έως 2000 mm έως 2100 mm έως 2200 mm έως 2300 mm έως 2400 mm έως 2500 mm Οµάδα τιµής F F F F F F F F F F F F F F F F * Οι τιµές αυτές δεν ισχύουν για τα µοντέλα ϖου αναφέρονται στη σελίδα 13 µε τυϖοϖοιηµένη θέση αϖορροής. Οι τιµές αναφέρονται ανά τεµάχιο για µεµονωµένες ϖαραγγελίες. Σε µεγαλύτερες ϖοσότητες µειώνεται ανάλογα η τιµή τεµαχίου. Ειδικές κατασκευές κοστολογούνται µε το αµέσως υψηλότερο τιµολόγιο Παράδειγµα: Προσαρµοσµένες διαστάσεις Fundo, Μήκος x Πλάτος 1715 x 1241 mm αντιστοιχεί στις διαστάσεις του ϖίνακα, Μήκος x Πλάτος 1800 x 1300 mm = τιµή 818,14 /τεµάχιο Η θέση της αϖορροής µϖορεί να εϖιλεχθεί ελεύθερα µε ακρίβεια χιλιοστού Στην τιµή των στοιχείων δαϖέδου Fundo ϖεριλαµβάνεται ϖάντοτε µία αϖορροή µε ανοξείδωτη σχάρα και ϖλαστικό ϖλαίσιο διαστάσεων 120 x 120 mm. Ισχύει για ειδικά Fundo µε τετράγωνη ή ορθογώνια διατοµή (ευθύγραµµη ακµή) Ο χρόνος ϖαράδοσης για ϖαραγγελίες ειδικών διαστάσεων Fundo ανέρχεται σε ϖερ. 4 εβδοµάδες. Σηµείωση: Τεχνικές υϖοδείξεις Fundo βλέϖε σελίδα

15 Fundo κοχλιωτό Η ϖροσφέρει ντους στο εϖίϖεδο του δαϖέδου κανονικά µόνο µε τις εϖιθυµητές αϖορροές. Παρακαλώ εϖιλέξτε µαζί µε το σχήµα του στοιχείου δαϖέδου και τον τύϖο της αϖορροής. Τα στρογγυλά και κοχλιωτά Fundo ϖαραδίδονται µε στρογγυλή σχάρα αϖορροής. Στην ϖαραγγελία εϖίϖεδης αϖορροής Fundo Mini Max η σχάρα της αϖορροής είναι ορθογώνια. Μία ακριβής ϖεριγραφή των τεσσάρων τύϖων αϖορροών θα βρείτε στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου, στη σελίδα 20. Εκεί ϖαρουσιάζεται και ολόκληρο το ϖλαίσιο ϖαράδοσης. Fundo κοχλιωτό συµϖερ. διαχωριστικός τοίχος ντους, ύψος 2050 mm (κωδ. αρ. σετ /000) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας * /000 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο * /000 µε /000 οριζόντιο στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο * /000 µε /000 κάθετη στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο * /000 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο Εικόνα: Είσοδος δεξιά Πάχος στοιχείου δαϖέδου: 50 mm *Στοιχείο ϖαράδοσης Fundo κοχλιωτό: 1 Fundo κοχλιωτό, στοιχείο εϖέκτασης, 1 στοιχείο δαϖέδου, 8 στοιχεία διαχωριστικών τοίχων, 7 ράγες µε εγκοϖή, Ταινία ενίσχυσης, αυτοκόλλητη 2 x 25 m, 4 τεµάχια κόλλας και µονωτικού υλικού Fundo κοχλιωτό συµϖερ. διαχωριστικός τοίχος ντους, ύψος 2550 mm (κωδ. αρ. σετ /250) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας * /250 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο * /250 µε /000 οριζόντιο στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο * /250 µε /000 κάθετη στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο * /250 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο *Στοιχείο ϖαράδοσης Fundo στρογγυλό: 1 Fundo στρογγυλό, στοιχείο εϖέκτασης Fundo κοχλιωτό, στοιχείο δαϖέδου αριστερά (κωδ. αρ. σετ /065) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /065 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο /065 µε /000 οριζόντιο στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο /065 µε /000 κάθετη στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο /065 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο Fundo κοχλιωτό, στοιχείο δαϖέδου δεξιά (κωδ. αρ. σετ /066) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /066 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο /066 µε /000 οριζόντιο στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο /066 µε /000 κάθετη στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο /066 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο Διαχωριστικοί τοίχοι ντους Fundo κοχλιωτό Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /000 Fundo κοχλιωτό, µόνο διαχωριστικός τοίχος ντους ύψος 2015 mm /050 Fundo κοχλιωτό, µόνο στοιχείο εϖέκτασης ύψος 500 mm 1 τεµάχιο 1 τεµάχιο 15

16 Fundo στρογγυλό Η ϖροσφέρει ντους στο εϖίϖεδο του δαϖέδου κανονικά µόνο µε τις εϖιθυµητές αϖορροές. Παρακαλώ εϖιλέξτε µαζί µε το σχήµα του στοιχείου δαϖέδου και τον τύϖο της αϖορροής. Τα στρογγυλά και κοχλιωτά Fundo ϖαραδίδονται µε στρογγυλή σχάρα αϖορροής. Στην ϖαραγγελία εϖίϖεδης αϖορροής Fundo Mini Max η σχάρα της αϖορροής είναι ορθογώνια. Μία ακριβής ϖεριγραφή των τεσσάρων τύϖων αϖορροών θα βρείτε στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου, στη σελίδα 20. Εκεί ϖαρουσιάζεται και ολόκληρο το ϖλαίσιο ϖαράδοσης. Fundo στρογγυλό συµϖερ. διαχωριστικός τοίχος ντους, ύψος 2040 mm (κωδ. αρ. σετ /000) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας * /000 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο * /000 µε /000 οριζόντιο στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο * /000 µε /000 κάθετη στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο * /000 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο *Στοιχείο ϖαράδοσης Fundo κοχλιωτό: 1 στοιχείο δαϖέδου, 8 στοιχεία διαχωριστικών τοίχων, 7 ράγες µε εγκοϖή, Ταινία ενίσχυσης, αυτοκόλλητη 2 x 25 m, 4 τεµάχια κόλλας και µονωτικού υλικού Εσωτερική διάµετρος 1000 mm Εξωτερική διάµετρος 1140 mm Πάχος στοιχείου δαϖέδου: 40 mm Εξωτερική ακµή στοιχείου δαϖέδου: Διαχωριστικό τοιχίο ντους Fundo στρογγυλό συµϖερ. διαχωριστικός τοίχος ντους, ύψος 2540 mm (κωδ. αρ. σετ /250) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας * /250 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο * /250 µε /000 οριζόντιο στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο * /250 µε /000 κάθετη στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο * /250 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο *Στοιχείο ϖαράδοσης Fundo στρογγυλό: 1 Fundo στρογγυλό, στοιχείο εϖέκτασης Fundo στρογγυλό, µόνο στοιχείο δαϖέδου (κωδ. αρ. σετ /000) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /575 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο /575 µε /000 οριζόντιο στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο /575 µε /000 κάθετη στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο /575 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο Διαχωριστικοί τοίχοι ντους Fundo στρογγυλό Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /000 Fundo στρογγυλό, µόνο διαχωριστικός τοίχος ντους ύψος 2015 mm /050 Fundo στρογγυλό, µόνο στοιχείο εϖέκτασης ύψος 500 mm 1 τεµάχιο 1 τεµάχιο 16

17 Fundo ϖεντάγωνο Η ϖροσφέρει ντους στο εϖίϖεδο του δαϖέδου κανονικά µόνο µε τις εϖιθυµητές αϖορροές. Παρακαλώ εϖιλέξτε µαζί µε το σχήµα του στοιχείου δαϖέδου και τον τύϖο της αϖορροής. Τα στρογγυλά και κοχλιωτά Fundo ϖαραδίδονται µε στρογγυλή σχάρα αϖορροής. Στην ϖαραγγελία εϖίϖεδης αϖορροής Fundo Mini Max η σχάρα της αϖορροής είναι ορθογώνια. Μία ακριβής ϖεριγραφή των τεσσάρων τύϖων αϖορροών θα βρείτε στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου, στη σελίδα 20. Εκεί ϖαρουσιάζεται και ολόκληρο το ϖλαίσιο ϖαράδοσης. Fundo ϖεντάγωνο συµϖερ. διαχωριστικός τοίχος ντους, ύψος 2150 mm (κωδ. αρ. σετ /000) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας * /000 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο * /000 µε /000 οριζόντιο, DN 50 1 τεµάχιο * /000 µε /000 κάθετη, DN 50 1 τεµάχιο * /000 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο *Στοιχείο ϖαράδοσης Fundo ϖεντάγωνο: 1 στοιχείο δαϖέδου, 2 στοιχεία διαχωριστικών τοίχων, Υλικά τοϖοθέτησης (καρφιά, βίδες, ροδέλες), Ταινία ενίσχυσης, αυτοκόλλητη 10 m, Μονωτική ταινία 10 m, 4 τεµάχια ϖροφίλ Π (κοντό), 2 τεµάχια ϖροφίλ Π (µακρύ) Πάχος στοιχείου δαϖέδου: 40 mm Fundo ϖεντάγωνο, µόνο στοιχείο δαϖέδου (κωδ. αρ. σετ /000) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /572 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο /572 µε /000 οριζόντιο, DN 50 1 τεµάχιο /572 µε /000 κάθετη, DN 50 1 τεµάχιο /572 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο Διαχωριστικός τοίχος ντους Fundo ϖεντάγωνο Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /000 Fundo ϖεντάγωνο, µόνο διαχωριστικός τοίχος ντους ύψος 2150 mm 1 τεµάχιο 17

18 Fundo κοχλιωτό VBK Η ϖροσφέρει ντους στο εϖίϖεδο του δαϖέδου κανονικά µόνο µε τις εϖιθυµητές αϖορροές. Παρακαλώ εϖιλέξτε µαζί µε το σχήµα του στοιχείου δαϖέδου και τον τύϖο της αϖορροής. Τα στρογγυλά και κοχλιωτά Fundo ϖαραδίδονται µε στρογγυλή σχάρα αϖορροής. Στην ϖαραγγελία εϖίϖεδης αϖορροής Fundo Mini Max η σχάρα της αϖορροής είναι ορθογώνια. Μία ακριβής ϖεριγραφή των τεσσάρων τύϖων αϖορροών θα βρείτε στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου, στη σελίδα 20. Εκεί ϖαρουσιάζεται και ολόκληρο το ϖλαίσιο ϖαράδοσης. Fundo κοχλιωτό VBK συµϖερ. Διαχωριστικός τοίχος, ύψος 2050 mm (κωδ. αρ. σετ /100) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας * /100 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο * /100 µε /000 οριζόντιο στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο * /100 µε /000 κάθετη στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο * /100 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο Fundo κοχλιωτή VBK ϖροέκταση ύψους 500 mm Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας Εικόνα: Είσοδος δεξιά Πάχος στοιχείου δαϖέδου: 50 mm /051 Fundo κοχλιωτό VBK στοιχείο εϖέκτασης, ύψος 500 mm 1 τεµάχιο Πλάκα ενίσχυσης για Τοϖοθέτηση ράγας ντους Στοιχείο G Στοιχείο D Στοιχείο Ε Πλάκα εϖιθεώρησης Πλάκα ενίσχυσης για υλικά τοϖοθέτησης στο χώρο εγκατάστασης Στοιχείο B Στοιχείο C Στοιχείο C Στοιχείο C Στοιχείο C *Αντικείµενο ϖαράδοσης: Fundo VBK κοχλιωτό: 1 στοιχείο δαϖέδου (στοιχείο δαϖέδου αριστερά ή δεξιά) 1 διαχωριστικός τοίχος, στοιχείο Β 1 διαχωριστικός τοίχος, στοιχείο G 4 διαχωριστικοί τοίχοι, στοιχείο C 1 διαχωριστικός τοίχος, στοιχείο E 8 ράγες µε εγκοϖή (µε ενίσχυση για τα υλικά τοϖοθέτησης και την κεφαλή ντους) Ταινία ενίσχυσης, αυτοκόλλητη 2 x 25 m 1 1 Πλάκα εϖιθεώρησης (ΒΑ 40) 5 Κόλλες και µονωτικό υλικό 18

19 Fundo στρογγυλό VBK Η ϖροσφέρει ντους στο εϖίϖεδο του δαϖέδου κανονικά µόνο µε τις εϖιθυµητές αϖορροές. Παρακαλώ εϖιλέξτε µαζί µε το σχήµα του στοιχείου δαϖέδου και τον τύϖο της αϖορροής. Τα στρογγυλά και κοχλιωτά Fundo ϖαραδίδονται µε στρογγυλή σχάρα αϖορροής. Στην ϖαραγγελία εϖίϖεδης αϖορροής Fundo Mini Max η σχάρα της αϖορροής είναι ορθογώνια. Μία ακριβής ϖεριγραφή των τεσσάρων τύϖων αϖορροών θα βρείτε στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου, στη σελίδα 20. Εκεί ϖαρουσιάζεται και ολόκληρο το ϖλαίσιο ϖαράδοσης. Fundo στρογγυλό VBK συµϖερ. Διαχωριστικός τοίχος, ύψος 2040 mm (κωδ. αρ. σετ /100) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας * /100 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο * /100 µε /000 οριζόντιο στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο * /100 µε /000 κάθετη στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο * /100 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο Fundo στρογγυλό VBK ϖροέκταση ύψους 500 mm Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας Πάχος στοιχείου δαϖέδου: 40 mm /051 Fundo στρογγυλό VBK στοιχείο εϖέκτασης, ύψος 500 mm 1 τεµάχιο Στοιχείο F Πλάκα ενίσχυσης για Τοϖοθέτηση ράγας ντους Στοιχείο Ε Πλάκα εϖιθεώρησης Πλάκα ενίσχυσης για υλικά τοϖοθέτησης στο χώρο εγκατάστασης Στοιχείο B Στοιχείο G Στοιχείο A Στοιχείο A *Αντικείµενο ϖαράδοσης: Fundo VBK Στρογγυλό: 1 στοιχείο δαϖέδου 1 Πλάκα εϖιθεώρησης (ΒΑ 40) 1 διαχωριστικός τοίχος, στοιχείο G 1 διαχωριστικός τοίχος, στοιχείο Β 1 διαχωριστικός τοίχος, στοιχείο F 2 στοιχεία διαχωριστικού τοίχου, στοιχείο A (µε ενίσχυση για την τοϖοθέτηση µϖάρας ντους) 5 ράγες µε εγκοϖή 1 διαχωριστικός τοίχος, στοιχείο E Ταινία ενίσχυσης, αυτοκόλλητη 2 x 25 m (µε ενίσχυση για τα υλικά τοϖοθέτησης και την κεφαλή ντους) 4 Κόλλα και µονωτικό υλικό 19

20 Fundo Αντικείµενο ϖαράδοσης Fundo: Στοιχείο δαϖέδου Fundo Περίβληµα αϖορροής, οριζόντιο. κάθετο ή εϖίϖεδο Τσιµούχα Βιδωτή βαλβίδα κεφαλής ντους Μονωτικό ένθετο Κάλυµµα ϖροστασίας Ένθετο κεφαλής ντους Οσµοϖαγίδα Τεµάχιο ϖροέκτασης µε ϖλαστικό ϖλαίσιο, 11 ανοξείδωτη σχάρα Προσαρµογή στην τσιµεντοκονία Οριζόντια αϖορροή "Mini Max" Προσαρµογή στην τσιµεντοκονία Αϖορροή οριζόντια DN 50 Προσαρµογή στην τσιµεντοκονία Αϖορροή κάθετη DN 50 Προσαρµογή στην τσιµεντοκονία Αϖορροή κάθετη DN 70 20

21 Fundo Phanos 320 Άνοιγµα εϖιθεώρησης Σύνδεση Κεφαλή ντους Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας/ Μήκος x Πλάτος Παλέτα /000 Fundo Phanos βλέϖε εικόνα 1 τεµάχιο Συνδέσεις για ϖλα νά ντους Μϖαταρία Ντους κεφαλής και χειρός I-Box Βαλβίδα ρύθµισης για το ϖλα νό ντους 900 Σύνδεση για το ντους χειρός Σηµείωση: Στην τιµή για το Fundo Phanos ϖεριλαµβάνονται οι σωληνώσεις και το I-Box. Fundo Tulipano (κωδ. αρ. σετ /000) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας 2150 * /000 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο * /000 µε /000 οριζόντιο στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο * /000 µε /000 κάθετη στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο * /000 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο *Σηµείωση: Ο χρόνος ϖαράδοσης ανέρχεται σε ϖερ. 4 εβδοµάδες. 21

22 Fundo Labirinto, σχήµα τετράγωνο (κωδ. αρ. σετ /000) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /000 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο /000 µε /000 οριζόντιο στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο /000 µε /000 κάθετη στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο /000 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο Fundo Labirinto, σχήµα ορθογώνιο (κωδ. αρ. σετ /000) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /000 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο /000 µε /000 οριζόντιο στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο /000 µε /000 κάθετη στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο /000 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο * Fundo Labirinto, σχήµα: τετράγωνο και σχήµα: ορθογώνιο *Σηµείωση: Ο χρόνος ϖαράδοσης ανέρχεται σε ϖερ. 4 εβδοµάδες. 22

23 Fundo Rosa, σχήµα γωνιακό (κωδ. αρ. σετ /000) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /000 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο /000 µε /000 οριζόντιο στρογγυλή, DN 50 1 Stück /000 µε /000 κάθετη στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο /000 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο Fundo Rosa, λύση χώρου (κωδ. αρ. σετ /000) Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /000 µε /001 Mini Max εϖίϖεδο, DN 40 1 τεµάχιο /000 µε /000 οριζόντια στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο /000 µε /000 κάθετη στρογγυλή, DN 50 1 τεµάχιο /000 µε /070 κάθετη, DN 70 1 τεµάχιο * Fundo Rosa, σχήµα: γωνιακό και σχήµα: λύση χώρου *Σηµείωση: Ο χρόνος ϖαράδοσης ανέρχεται σε ϖερ. 4 εβδοµάδες. 23

24 Γυάλινη ϖόρτα για στρογγυλό ντους Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας Μήκος x Πλάτος x Πάχος / Ακτίνα /100 Γυάλινη ϖόρτα για Fundo στρογγυλό 1990 x 558 x 6 mm / 530 mm 1 τεµάχιο συµϖερ. χρωµιωµένα ϖροφίλ, γυαλιστερά Συρόµενη γυάλινη ϖόρτα για στρογγυλό ντους Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας Μήκος x Πλάτος x Πάχος / Ακτίνα /200 Συρόµενη γυάλινη ϖόρτα για Fundo στρογγυλό 1900 x 650 x 6 mm/530 mm 1 τεµάχιο Στοιχείο βάσης Fundo σέτ ϖροέκτασης Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας Μήκος x Πλάτος x Ύψος /000* Fundo Σέτ Προέκτασης 0900 x 0900 x 100 mm 1 τεµάχιο /000* Fundo Σέτ Προέκτασης 1200 x 1200 x 100 mm 1 τεµάχιο /174* Fundo Σέτ Προέκτασης 0900 x 1200 x 100 mm 1 τεµάχιο /131* Fundo Σέτ Προέκτασης 1000 x 1000 x 100 mm 1 τεµάχιο /175* Fundo Σέτ Προέκτασης 1500 x 1500 x 100 mm 1 τεµάχιο /180 Fundo Σέτ Προέκτασης, αϖορροή 1800 x 0900 x 100 mm 1 τεµάχιο /580* Fundo Σέτ Προέκτασης 1800 x 0900 x 100 mm 1 τεµάχιο * Κατάλληλο µόνο για τα στοιχεία δαϖέδου Fundo µε κεντρική αϖορροή! Σετ στεγανοϖοίησης Fundo Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /000 Σετ στεγανοϖοίησης Fundo 1 κουβά * * Περιεχόµενο: 2,5 kg κονίαµα, 0,8 l υγρό συστατικό, 10 m ταινία στεγανοϖοίησης, 2 τεµάχια ταινίας στεγανοϖοίησης για εσωτερικές γωνίες Ένα σετ στεγανοϖοίησης Fundo αρκεί για την τοϖοθέτηση ενός Fundo και ενός διαχωριστικού τοίχου Fundo. Σηµείωση: Τεχνικές υϖοδείξεις Fundo βλέϖε σελίδα

25 Fundo Fundo ανοξείδωτη σχάρα βιδωτή Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας Τιµή/τεµάχιο Μήκος x Πλάτος x Ύψος EURO /000 Ανοξείδωτο σχάρα βιδωτή 120 x 120 x 10 mm 1 τεµάχιο F ϖεριλ. ανοξείδωτο ϖλαίσιο Οµάδα τιµής ανοξείδωτη σχάρα Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας Μήκος x Πλάτος x Ύψος /000 Ανοξείδωτη σχάρα 100 x 100 x 8 mm 1 τεµάχιο ϖεριλ. ϖλαστικό ϖλαίσιο /150 Ανοξείδωτη σχάρα 150 x 150 x 8 mm 1 τεµάχιο ϖεριλ. ϖλαστικό ϖλαίσιο σχάρα "ανοξείδωτη στρογγυλή" Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας Διάµετρος x ύψος /000 Ανοξείδωτο ϖλέγµα στρογγυλό ø τεµάχιο /000 Ανοξείδωτο ϖλαίσιο στρογγυλό ø 120 x 9 mm 1 τεµάχιο /001 Ανοξείδωτο ϖλαίσιο, εϖίϖεδο ø 120 x 2 mm 1 τεµάχιο ϖλαίσιο "ανοξείδωτο" Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας Μήκος x Πλάτος x Ύψος /000 Ανοξείδωτο ϖλαίσιο 120 x 120 x 10 mm 1 τεµάχιο /001 Ανοξείδωτο ϖλαίσιο γωνιακό, εϖίϖεδο 120 x 120 x 6,2 mm 1 τεµάχιο (Η σχάρα αϖοτελεί τµήµα του στοιχείου δαϖέδου Fundo) σχάρα "ανοξείδωτη Exklusiv" Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα συσκευασίας Μήκος x Πλάτος x Ύψος /000 Ανοξείδωτο ϖλαίσιο και ϖλέγµα "Exklusiv" 120 x 120 x 10 mm 1 τεµάχιο Fundo ϖαγίδα φωτιάς Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /000 Fundo ϖαγίδα φωτιάς για αϖορροή DN 50, κάθετη 1 τεµάχιο 25

26 Τεχνικές υϖοδείξεις Fundo Στην τιµή των στοιχείων δαϖέδου Fundo ϖεριλαµβάνεται ϖάντοτε µία αϖορροή µε ανοξείδωτο ϖλέγµα και ϖλαστικό ϖλαίσιο διαστάσεων 120 x 120 mm. Στην ϖαραγγελία της ανοξείδωτης σχάρας µε ϖλαστικό ϖλαίσιο διαστάσεων 100 mm x 100 mm (αρ /000) ή 150 mm x 150 mm (αρ /150) υϖολογίζουµε µία ϖρόσθετη χρέωση 29,73 Euro. Παρακαλούµε να αναφέρετε τον τύϖο αϖορροής στην ϖαραγγελία: οριζόντια DN 50, κάθετα DN 50, κάθετα DN 70 ή Mini Max εϖίϖεδο DN 40. Ισχύς αϖορρόφησης των αϖορροών: DN 70, κάθετη: 0,88 λίτρο/δευτερόλ. DN 50, κάθετη: 1,00 λίτρο/δευτερόλ. DN 50, οριζόντια: 0,80 λίτρο/δευτερόλ. DN 40 Mini Max εϖίϖεδο: 0,48 λίτρο/δευτερόλ. Οι διαχωριστικοί τοίχοι σε στρογγυλό και ϖεντάγωνο σχήµα διαθέτουν στην ϖεριοχή του ανοίγµατος µία ενίσχυση σε όλο το µήκος, έτσι ώστε να είναι εφικτή η τοϖοθέτηση ϖόρτας. Τα συστήµατα Fundo µϖορούν να εξοϖλιστούν και µε την εγκεκριµένη ϖυροϖροστασία Fundo ϖαγίδα φωτιάς (αρ /000). Τα στοιχεία δαϖέδου Fundo µϖορούν να κοϖούν εϖιτόϖου στο σωστό µήκος, ωστόσο θα ϖρέϖει να δοθεί ϖροσοχή στη γεωµετρία των στοιχείων (κλίση). Fundo Tulipano, Labirinto, Rosa και ϖεντάγωνο Περιλαµβάνονται στο αντικείµενο ϖαράδοσης Fundo στρογγυλό: στοιχείο δαϖέδου µε σύστηµα αϖορροής, διαχωριστικοί τοίχοι ντους Fundo, ταινία ενίσχυσης και στεγανοϖοίησης. Στο Fundo Tulipano και το Fundo ϖεντάγωνο ϖεριλαµβάνονται εϖιϖλέον και οι ράγες στερέωσης. 26

27 Sanoasa Sanoasa Πάγκος καθίσµατος Comodo µε κλίση ϖρος τα µϖροστά Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις σε mm /000 Πάγκος καθίσµατος Comodo - Κλίση ϖρος τα µϖροστά 1 Μήκος 2000 mm /000 Ορθοστάτης BA Comodo µε ευθύγραµµο τελείωµα Μήκος 1000 mm /500 Ορθοστάτης BA Comodo µε στρογγυλό τελείωµα Μήκος 1000 mm Η έδρα ϖαραδίδεται σε δύο τεµάχια. Μήκος έδρας: 2000 mm Μήκος ορθοστάτη BA: 2 x 1000 mm Sanoasa Πάγκος καθίσµατος Comodo µε κλίση ϖρος τα ϖίσω Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις σε mm /000 Πάγκος καθίσµατος Comodo - Κλίση ϖρος τα ϖίσω 3,5 Μήκος 2000 mm /000 Ορθοστάτης BA Comodo µε ευθύγραµµο τελείωµα Μήκος 1000 mm /500 Ορθοστάτης BA Comodo µε στρογγυλό τελείωµα Μήκος 1000 mm Η έδρα ϖαραδίδεται σε δύο τεµάχια. Μήκος έδρας: 2000 mm Μήκος ορθοστάτη BA: 2 x 1000 mm Sanoasa Πάγκος καθίσµατος Piccolo µε κλίση ϖρος τα µϖροστά 200 Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις σε mm /000 Πάγκος καθίσµατος Piccolo µε κλίση ϖρος τα µϖροστά 1 Μήκος 2000 mm /500 Ορθοστάτης BA για ϖάγκο καθίσµατος Piccolo µε ευθύγραµµο τελείωµα Μήκος 1000 mm /600 Ορθοστάτης BA για ϖάγκο καθίσµατος Piccolo µε στρογγυλό τελείωµα Μήκος 1000 mm Sanoasa Πάγκος στο σχήµα σώµατος Forma Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις σε mm /000 Πάγκος στο σχήµα σώµατος Forma Μήκος 2000 mm /000 Ορθοστάτης BA για ϖάγκο στο σχήµα σώµατος Forma µε ευθύγραµµο τελείωµα Μήκος 1000 mm /500 Ορθοστάτης BA για ϖάγκο στο σχήµα σώµατος Forma µε στρογγυλό τελείωµα Μήκος 1000 mm Sanoasa Πάγκος καθίσµατος Collina Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις /000 Πάγκος καθίσµατος Collina µε κλίση ϖρος τα µϖροστά 1 σε mm Μήκος 2000 mm /000 Ορθοστάτης BA για ϖάγκο καθίσµατος Collina µε ευθύγραµµο τελείωµα Μήκος 1000 mm /500 Ορθοστάτης BA για ϖάγκο καθίσµατος Collina µε στρογγυλό τελείωµα Μήκος 1000 mm Σηµείωση: Τεχνικές υϖοδείξεις για ϖάγκους καθισµάτων και ξαϖλώστρες Sanoasa βλέϖε σελίδα 36. Εάν το σετ θέρµανσης τοϖοθετηθεί αϖό το εργοστάσιο τότε ο χρόνος ϖαράδοσης ανέρχεται σε ϖερ. 4-5 εβδοµάδες. 27

28 Sanoasa Sanoasa Ξαϖλώστρα Corpo 700 Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις σε mm /000 Έδρα Corpo βλέϖε εικόνα /000 Ορθοστάτης BA Corpo βλέϖε εικόνα Sanoasa Ξαϖλώστρα Disegno Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις /000 Έδρα Disegno σε mm βλέϖε εικόνα /000 Ορθοστάτης BA Disegno βλέϖε εικόνα Sanoasa Ξαϖλώστρα Onda Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις /000 Έδρα Onda σε mm βλέϖε εικόνα /000 Ορθοστάτης BA Onda βλέϖε εικόνα Sanoasa Ξαϖλώστρα κουνιστή Cillato 700 Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις σε mm /000 Ξαϖλώστρα κουνιστή Cillato µε σετ ηλεκτρ. θέρµανσης βλέϖε εικόνα Πλάτος έδρας: 700 mm Πλάτος ξύλινου ορθοστάτη: 500 mm 1739 Σηµείωση: Εάν το σετ θέρµανσης τοϖοθετηθεί αϖό το εργοστάσιο τότε ο χρόνος ϖαράδοσης ανέρχεται σε ϖερ. 4-5 εβδοµάδες. Ο χρόνος ϖαράδοσης για την ξαϖλώστρα Cillato ανέρχεται σε 5 εργάσιµες ηµέρες αφού το σετ θέρµανσης τοϖοθετείται αϖό το εργοστάσιο. Sanoasa Εξαρτήµατα Αριθ. Ονοµασία Συσκευασία /000 Σετ ηλεκτρικής θέρµανσης για τον ϖάγκο Comodo 1 σετ /000 Σετ ηλεκτρικής θέρµανσης για ξαϖλώστρες 1 σετ /000 Σετ θέρµανσης νερού για τον ϖάγκο Comodo 1 σετ /000 Σετ θέρµανσης νερού για ξαϖλώστρες 1 σετ 28

29 Sanoasa Home Sanoasa Home Αρ. 1, ντους ατµού µε δυνατότητα εϖένδυσης µε ϖλακίδια ϖρέϖει να τοϖοθετηθεί στην ϖλευρά του κτιρίου Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα /000 Sanoasa Home Αρ. 1 µε εϖικλινή οροφή βλέϖε εικόνα συσκευασίας 1 τεµάχιο /000 Sanoasa Home Αρ. 1 µε εϖίϖεδη οροφή βλέϖε εικόνα 1 τεµάχιο /000 Εϖιλογή: Ανοξείδωτη κάσα µε γυάλινη ϖόρτα 1 τεµάχιο /000 Εϖιλογή: Εϖιτοίχια θέρµανση 1 τεµάχιο /100 Εϖιλογή: Θέρµανση ϖάγκου 1 τεµάχιο /000 Εϖιλογή: Εϖικλινής οροφή µε εϖίστρωση εϖοξικής ρητίνης 1 τεµάχιο /000 Εϖιλογή: Εϖίϖεδη οροφή µε εϖίστρωση εϖοξικής ρητίνης 1 τεµάχιο εϖικλινή οροφή εϖίϖεδη οροφή Ύψος τοίχου = 2315 mm Εϖικλινής οροφή Κλίση Ύψος τοίχου = 2315 mm Εϖικλινής οροφή Κλίση Πάγκος Piccolo Κλίση ϖρος τα µϖροστά Sanoasa Home Αρ. 2, ντους ατµού µε δυνατότητα εϖένδυσης µε ϖλακίδια Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα /000 Sanoasa Home Αρ. 2 µε οροφή τούνελ βλέϖε εικόνα συσκευασίας 1 τεµάχιο /000 Sanoasa Home Αρ. 2 µε εϖίϖεδη οροφή βλέϖε εικόνα 1 τεµάχιο /000 Εϖιλογή: Ανοξείδωτη κάσα µε γυάλινη ϖόρτα 1 τεµάχιο /000 Εϖιλογή: Εϖιτοίχια θέρµανση 1 τεµάχιο /100 Εϖιλογή: Θέρµανση ϖάγκου 1 τεµάχιο /000 Εϖιλογή: Οροφή τούνελ µε εϖίστρωση εϖοξικής ρητίνης 1 τεµάχιο /000 Εϖιλογή: Εϖίϖεδη οροφή µε εϖίστρωση εϖοξικής ρητίνης 1 τεµάχιο εϖίϖεδη οροφή οροφή τούνελ Ύψος τοίχου = 2315 mm Εϖικλινής οροφή Κλίση Κλίση Τοµή οροφής τούνελ Πάγκος Piccolo Κλίση ϖρος τα µϖροστά Ύψος τοίχου = 2315 mm Εϖικλινής οροφή Πάγκος Piccolo Κλίση ϖρος τα µϖροστά Πάγκος Piccolo Κλίση ϖρος τα µϖροστά 29

30 Sanoasa Home Sanoasa Home Αρ. 3, ντους ατµού µε δυνατότητα εϖένδυσης µε ϖλακίδια ϖρέϖει να τοϖοθετηθεί στην ϖλευρά του κτιρίου Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα /000 Sanoasa Home Αρ. 3 µε θολωτή οροφή βλέϖε εικόνα συσκευασίας 1 τεµάχιο /000 Sanoasa Home Αρ. 3 µε εϖίϖεδη οροφή βλέϖε εικόνα 1 τεµάχιο /000 Εϖιλογή: Ανοξείδωτη κάσα µε γυάλινη ϖόρτα 1 τεµάχιο /000 Εϖιλογή: Εϖιτοίχια θέρµανση 1 τεµάχιο /100 Εϖιλογή: Θέρµανση ϖάγκου 1 τεµάχιο /000 Εϖιλογή: Θολωτή οροφή µε εϖίστρωση εϖοξικής ρητίνης 1 τεµάχιο /000 Εϖιλογή: Εϖίϖεδη οροφή µε εϖίστρωση εϖοξικής ρητίνης 1 τεµάχιο θολωτή οροφή εϖίϖεδη οροφή Ύψος τοίχου = 2315 mm Εϖικλινής οροφή Κλίση Ύψος τοίχου = 2315 mm Εϖικλινής οροφή Κλίση Sanoasa Home Αρ. 4, ντους ατµού µε δυνατότητα εϖένδυσης µε ϖλακίδια Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα Τιµή/τεµάχιο συσκευασίας EURO /000 Sanoasa Home Αρ. 4 µε εϖικλινή οροφή βλέϖε εικόνα 1 τεµάχιο /000 Sanoasa Home Αρ. 4 µε εϖίϖεδη οροφή βλέϖε εικόνα 1 τεµάχιο /000 Εϖιλογή: Ανοξείδωτη κάσα µε γυάλινη ϖόρτα 1 τεµάχιο /000 Εϖιλογή: Εϖιτοίχια θέρµανση 1 τεµάχιο /100 Εϖιλογή: Θέρµανση ϖάγκου 1 τεµάχιο /000 Εϖιλογή: Εϖικλινής οροφή µε εϖίστρωση εϖοξικής ρητίνης 1 τεµάχιο /000 Εϖιλογή: Εϖίϖεδη οροφή µε εϖίστρωση εϖοξικής ρητίνης 1 τεµάχιο εϖικλινή οροφή εϖίϖεδη οροφή Ύψος τοίχου = 2315 mm Εϖικλινής οροφή Πάγκος Piccolo Κλίση ϖρος τα µϖροστά Πάγκος Piccolo Κλίση ϖρος τα µϖροστά Phanos ύψος 2,30 m Κλίση Ύψος τοίχου = 2315 mm Εϖικλινής οροφή Phanos ύψος 2,30 m Κλίση 90 x 90 cm Fundo τετράγωνο square Πάγκος Comodo Κλίση ϖρος τα µϖροστά 90 x 90 cm Fundo τετράγωνο 90 x Πάγκος Comodo Κλίση ϖρος τα µϖροστά 30

31 Sanoasa Home Sanoasa Home Αρ. 5, ντους ατµού µε δυνατότητα εϖένδυσης µε ϖλακίδια ϖρέϖει να τοϖοθετηθεί στην ϖλευρά του κτιρίου Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα /000 Sanoasa Home Αρ. 5 µε οροφή τούνελ βλέϖε εικόνα συσκευασίας 1 τεµάχιο /100 Εϖιλογή: Γυάλινη ϖόρτα 1 τεµάχιο /000 Εϖιλογή: Εϖιτοίχια θέρµανση 1 τεµάχιο /100 Εϖιλογή: Θέρµανση ϖάγκου 1 τεµάχιο /000 Εϖιλογή: Οροφή τούνελ µε εϖίστρωση εϖοξικής ρητίνης 1 τεµάχιο οροφή τούνελ Ύψος τοίχου = 2315 mm Εϖικλινής οροφή Διατοµή οροφής τούνελ Πάγκος Piccolo Γυάλινη ϖόρτα Κλίση Sanoasa Home Αρ. 6, ντους ατµού µε δυνατότητα εϖένδυσης µε ϖλακίδια Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα /000 Sanoasa Home Αρ. 6 µε οροφή τούνελ βλέϖε εικόνα συσκευασίας 1 τεµάχιο /200 Εϖιλογή: Γυάλινη ϖόρτα και γυάλινος τοίχος 1 τεµάχιο /000 Εϖιλογή: Εϖιτοίχια θέρµανση 1 τεµάχιο /100 Εϖιλογή: Θέρµανση ϖάγκου 1 τεµάχιο /000 Εϖιλογή: Οροφή τούνελ µε εϖίστρωση εϖοξικής ρητίνης 1 τεµάχιο οροφή τούνελ Ύψος τοίχου = 2315 mm Εϖικλινής οροφή Κλίση Διατοµή οροφής τούνελ Πάγκος Piccolo Γυάλινη ϖόρτα Γυάλινο ϖλα νό τµήµα Σηµείωση: Τεχνικές υϖοδείξεις βλέϖε σελίδα 36. Πλαίσια Αριθ. Ονοµασία Διαστάσεις Μονάδα /012 Ανοξείδωτη κάσα µε γυάλινη ϖόρτα για τοίχο ϖάχους 80 mm Διαστάσεις ϖατούρας Πλάτος x Ύψος 591 x 1983 mm συσκευασίας 1 τεµάχιο /022 Ανοξείδωτη κάσα µε γυάλινη ϖόρτα για τοίχο ϖάχους 80 mm 716 x 1983 mm 1 τεµάχιο /000 Ανοξείδωτη κάσα µε γυάλινη ϖόρτα για τοίχο ϖάχους 50 mm 591 x 1983 mm 1 τεµάχιο /023 Αλουµινένια κάσα µε γυάλινη ϖόρτα για ϖάχος τοίχου 80 mm 591 x 1983 mm 1 τεµάχιο /024 Αλουµινένια κάσα µε γυάλινη ϖόρτα για ϖάχος τοίχου 80 mm 716 x 1983 mm 1 τεµάχιο Σηµείωση: Παρακαλούµε να αναφέρετε τον τύϖο ανοίγµατος στην ϖαραγγελία: Άνοιγµα DIN αριστερά ή DIN δεξιά. 31

32 Sanoasa Home Sanoasa Home Αρ. 7, ντους ατµού µε δυνατότητα εϖένδυσης µε ϖλακίδια ϖροεγκατεστηµένο Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /000* Sanoasa Home Αρ. 7 1 τεµάχιο /110 Εϖιλογή: εϖιβράδυνση ατµού, τοϖοθετηµένη αϖό το εργοστάσιο 1 τεµάχιο /106 Εϖιλογή: Πάνελ ντους Exklusiv 1 τεµάχιο /108 Εϖιλογή: Τεχνολογία LED σετ 4 τεµαχίων 1 τεµάχιο /109 Εϖιλογή: Καλώδιο οϖτικών ινών 50 ίνες/φωτεινά σηµεία 1 τεµάχιο /002 Εϖιλογή: Ανοξείδωτο ακροφύσιο εξαγωγής ατµού 1 τεµάχιο /001 Σκόνη αφαλάτωσης σετ 10 σακούλων 1 τεµάχιο = 10 σακούλες Γεννήτρια ατµού Πάνελ ντους Ράφι Αισθητήρας θερµοκρασίας Ράφι Γυάλινο τζάµι Πάγκος καθίσµατος αϖό ξύλο Πάγκος καθίσµατος αϖό ξύλο Γυάλινο τζάµι Γυάλινη ϖόρτα Εξαγωγή ατµού * Αντικείµενο ϖαράδοσης: - Στοιχεία τοίχου και οροφής έτοιµα ϖρος τοϖοθέτηση - Στοιχείο δαϖέδου Fundo µε αϖορροή - Σύστηµα ατµού: Γεννήτρια ατµού µε ϖροεγκατεστηµένους αγωγούς - Σύστηµα ντους: ϖλήρως ϖροεγκατεστηµένες σωληνώσεις για το ντους χειρός - Σύστηµα µασάζ: ϖλήρως ϖροεγκατεστηµένες σωληνώσεις για 4 ακροφύσια µασάζ - 2 στοιχεία καθίσµατος αϖό ξύλο teak - Γυάλινη ϖόρτα µε µεντεσέδες και ϖόµολο - 2 γυάλινοι τοίχοι µε σύστηµα ϖροφίλ - 2 λαµϖτήρες αλογόνου και 2 ηχεία - Αλουµινένιο ακροφύσιο εξαγωγής ατµού 32

33 Sanoasa Home Sanoasa Home Αρ. 8, ντους ατµού µε δυνατότητα εϖένδυσης µε ϖλακίδια ϖροεγκατεστηµένο Αριθ. Ονοµασία Μονάδα συσκευασίας /000* Sanoasa Home Αρ. 8 1 τεµάχιο /110 Εϖιλογή: εϖιβράδυνση ατµού, τοϖοθετηµένη αϖό το εργοστάσιο 1 τεµάχιο /106 Εϖιλογή: Πάνελ ντους Exklusiv 1 τεµάχιο /108 Εϖιλογή: Τεχνολογία LED σετ 4 τεµαχίων 1 τεµάχιο /109 Εϖιλογή: Καλώδιο οϖτικών ινών 50 ίνες/φωτεινά σηµεία 1 τεµάχιο /002 Εϖιλογή: Ανοξείδωτο ακροφύσιο εξαγωγής ατµού 1 τεµάχιο /001 Σκόνη αφαλάτωσης σετ 10 σακούλων 1 τεµάχιο = 10 σακούλες Ράφι Ξαϖλώστρα/κάθισµα Τεχνολογία Ξαϖλώστρα/κάθισµα (οροφή) Γεννήτρια ατµού Πάνελ ντους Γυάλινη ϖόρτα Γυάλινο τζάµι * Αντικείµενο ϖαράδοσης: - Στοιχεία τοίχου και οροφής έτοιµα ϖρος τοϖοθέτηση - Στοιχείο δαϖέδου Fundo µε αϖορροή - Σύστηµα ατµού: Γεννήτρια ατµού µε ϖροεγκατεστηµένους αγωγούς - Σύστηµα ντους: ϖλήρως ϖροεγκατεστηµένες σωληνώσεις για το ντους χειρός - Σύστηµα µασάζ: ϖλήρως ϖροεγκατεστηµένες σωληνώσεις για 4 ακροφύσια µασάζ - Στοιχείο καθίσµατος µε δυνατότητα εϖένδυσης µε ϖλακίδια - Γυάλινη ϖόρτα µε µεντεσέδες και ϖόµολο - 1 γυάλινος τοίχος µε σύστηµα ϖροφίλ - 2 λαµϖτήρες αλογόνου και 1 ηχείο - Αλουµινένιο ακροφύσιο εξαγωγής ατµού 33

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

: 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 ΑΝΤΛΗΣΗ Μ3 20,00... ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α!

: 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 ΑΝΤΛΗΣΗ Μ3 20,00... ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α! Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14.03.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 15629 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 30.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 30.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 0.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mονάδα Ενδεικτική Τιμή Μερικό Α/Α Περιγραφή υλικού μέτρησης ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ ATLAS STOPTER, ATLAS HOTER.

ΤΟΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ ATLAS STOPTER, ATLAS HOTER. ATLAS STOPTER K-10 /ATLAS HOTER S/ 3. Δεύτερο στρώμα κόλας εγκιβωτισμού ενισχυμένου γιαλοπλέγματος έως 1m πάνω από το επίπεδο του εδάφους. 4. Κόλα επικόλλησης πολυστερίνης ATLAS STOPTER K-20 6. Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασίες Συσκευασία των 5Kg Χαρτοκιβώτιο (4τεµ. x 5kg) 60 Σακιά των 25kg σε παλέτα SUPER ELASTIC 500 ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΗ Ρητινούχος αρµόστοκος, µε βάση το τσιµέντο, υψηλής ποιότητας, ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

χρωματολογιο βαφή σε απομίμηση ξύλου

χρωματολογιο βαφή σε απομίμηση ξύλου χρωματολογιο ΠΡΟΦΙΛ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ βαφή σε απομίμηση ξύλου ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΒΑΦΗΣ ΣΕ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΞΥΛΟΥ 12600Κ ΔΡΥΣ ΟΞΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΒΑΦΗ ΞΥΛΟΥ ή ΑΝΟΔΕΙΩΣΗ ή ηλεκτροστιλβωση ΦΑΛΤΣΟ / ΡΑΜΠΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα γραναζωτή κλειδαριά πολλών σημείων για πόρτες αλουμινίου με σώμα πάχους 15,5 mm

Νέα γραναζωτή κλειδαριά πολλών σημείων για πόρτες αλουμινίου με σώμα πάχους 15,5 mm PPP Νέα γραναζωτή κλειδαριά πολλών σημείων για πόρτες αλουμινίου με σώμα πάχους 5,5 mm 5,5 mm ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ Ο μηχανισμός με γρανάζια ελαχιστοποιεί την απαιτούμενη δύναμη και διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΤΗΛΗ C, D KAI G. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΣΕ ΆΛΛΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΤΗΛΗ C, D KAI G. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΣΕ ΆΛΛΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΤΗΛΗ C, D KAI G. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΣΕ ΆΛΛΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ 1 ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΒΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 100 2 ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 100% ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΙΤΡΑ 100

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης, διατίθεται σε ιδιαίτερα μεγέθη

Επίσης, διατίθεται σε ιδιαίτερα μεγέθη Τετραπλό Σταντ Προβολή Εντύπων "Wing" Κατασκευασμένο από ασημί ανοδιωμένο τετράγωνο κατακόρυφο ST-DIS 052 προφίλ με στρόγγυλη επιχριωμένη ατσάλινη βάση και 6 x A4 κάθετε διαφανέ ακρυλικέ θήκε εντύπων (ρυθμιζόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10. Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR - Therm. Σωλήνας ΡΕ - Xa & PE - Xc Σελ. 213. Μονωτικές πλάκες & Εξαρτήματα Σελ. 214

Κεφάλαιο 10. Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR - Therm. Σωλήνας ΡΕ - Xa & PE - Xc Σελ. 213. Μονωτικές πλάκες & Εξαρτήματα Σελ. 214 Κεφάλαιο 10 Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR - Therm Σωλήνας ΡΕ - Xa & PE - Xc Σελ. 213 Μονωτικές πλάκες & Εξαρτήματα Σελ. 214 211 PUR-THERM Logafix Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR-THERM ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. TurnLine Σελίδα 9 3. Εξυπνες ιδέες που βάζουν τα πράγματα στην τάξη. Περιστροφικό πάνελ μπάνιου. περιστρεφόμενο πάνελ με γυάλινα ράφια.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. TurnLine Σελίδα 9 3. Εξυπνες ιδέες που βάζουν τα πράγματα στην τάξη. Περιστροφικό πάνελ μπάνιου. περιστρεφόμενο πάνελ με γυάλινα ράφια. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εξοπλισμοί μπάνιου TurnLine Σελίδα 9 3 Εξυπνες ιδέες που βάζουν τα πράγματα στην τάξη. Περιστροφικό πάνελ μπάνιου Σελίδα 9 5 περιστρεφόμενο πάνελ με γυάλινα ράφια. Εξοπλισμός επίπλων μπάνιου

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικά υλικά. Παροχή υπηρεσιών κατασκευής. Προϊόντα σχεδιασμού

Κατασκευαστικά υλικά. Παροχή υπηρεσιών κατασκευής. Προϊόντα σχεδιασμού Κατασκευαστικά υλικά Παροχή υπηρεσιών κατασκευής Προϊόντα σχεδιασμού GR Στόχος μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Τα καινοτόμα προϊόντα δεν δημιουργούνται αποκλειστικά στο γραφείο. Η άμεση σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

LAMELLO SWISS MADE. Mod. Classic C3. Ισχύς 750 Watt. Δίσκος Φ100 x 4 x 22mm Z6 (3+3) Μέγιστο βάθος κοπής 20mm Βάρος 3,1kg. Mod.

LAMELLO SWISS MADE. Mod. Classic C3. Ισχύς 750 Watt. Δίσκος Φ100 x 4 x 22mm Z6 (3+3) Μέγιστο βάθος κοπής 20mm Βάρος 3,1kg. Mod. LAMELLO SWISS MADE Mod. Classic C3 Επαγγελματική ηλεκτρική καβιλιέρα. Η αυθεντική καβιλιέρα Lamello απαραίτητη για κάθε ξυλουργική εργασία. Μηχάνημα υψηλής ακρίβειας και πολύ μεγάλης αντοχής, με ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά υλικά. Παροχή υπηρεσιών κατασκευής. Προϊόντα σχεδιασμού

Δομικά υλικά. Παροχή υπηρεσιών κατασκευής. Προϊόντα σχεδιασμού GR Δομικά υλικά Παροχή υπηρεσιών κατασκευής Προϊόντα σχεδιασμού Στόχος μας είναι η παροχή ολοκληρωμέ νων υπηρεσιών Τα καινοτόµα προϊόντα δεν δηµιουργούνται αποκλειστικά στο γραφείο. Η άµεση σύνδεση µε

Διαβάστε περισσότερα

Νέα επιδαπέδια µεταλλικά ερµάρια Spacial SF & SM

Νέα επιδαπέδια µεταλλικά ερµάρια Spacial SF & SM Νέα επιδαπέδια µεταλλικά ερµάρια Spacial SF & SM Αριθµός εντύπου 1354 ιαθεσιµότητα Προϊόντος Σεπτέµβριος 2010 Σειρά προϊόντων Οικογένεια / Τύπος προϊόντων Κωδικοί προϊόντων Επιδαπέδια µεταλλικά ερµάρια

Διαβάστε περισσότερα

Κλέμμες ράγας ωμέγα και din NORA

Κλέμμες ράγας ωμέγα και din NORA Κλέμμες ράγας ωμέγα και din NORA ΚΛΕΜΜΕΣ ΡΑΓΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗ (mm 2 ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2.5-4 60 195.10.010 6-10 40 195.10.020 10-16 36 195.10.030 16-25 40 195.10.040 16-35 32 195.10.050 35-70 10 195.10.060 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

πάντοτε το σωστό εργαλείο.

πάντοτε το σωστό εργαλείο. Θέλετε ακόμα περισσότερες ιδέες; Επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση www.bosch.gr και πάρτε ιδέες γύρω από τη διακόσμηση και το σχεδιασμό του σπιτιού σας. Εδώ δε θα βρείτε μόνο συμβουλές και τεχνάσματα για

Διαβάστε περισσότερα

Schlüter -KERDI ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΊΗΣΗ ΣΕ ΤΟΊΧΟ ΚΑΙ ΔΆΠΕΔΟ

Schlüter -KERDI ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΊΗΣΗ ΣΕ ΤΟΊΧΟ ΚΑΙ ΔΆΠΕΔΟ Schlüter -KERDI ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΊΗΣΗ ΣΕ ΤΟΊΧΟ ΚΑΙ ΔΆΠΕΔΟ To Schlüter -KERDI είναι μια στεγανοποιητική μεμβράνη σε συνδυασμό με την επίστρωση πλακιδίων. Με το νέο, τυπωμένο πλέγμα κοπής, το προϊόν αυτό είναι τώρα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 44 /2015. Ειδος A/A

Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 44 /2015. Ειδος A/A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 44 /2015 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ( ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2015 & ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ) Π Ρ ΟΣ Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, στο πλαίσιο του έργου Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα Β ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. Συστήματα τοιχοποιίας Rigips 5.55.01 Τοιχοποιία προστασίας από ακτίνες Röntgen (ακτίνες Χ ) Σύστημα τοιχοποιΐας Rigips για προστασία από ακτίνες Χ σε πάχος στρώματος

Διαβάστε περισσότερα

Πόρτα πολλαπλών χρήσεων MZ

Πόρτα πολλαπλών χρήσεων MZ Μεντεσέδες πολλαπλών σημείων, με ρύθμιση καθ' ύψος, ευρωπαϊκά μεγέθη, ρυθμιζόμενη απλή κάσα, σύστημα μεντεσέδων ASSA Πόρτα πολλαπλών χρήσεων MZ Χαλύβδινες πόρτες υψηλής ποιότητας για εξωτερικούς και εσωτερικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ταινίες Χαρτοταινίες

Ταινίες Χαρτοταινίες ality by Mentor MENTOR ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 5558 5559/1 5557 5559 5556 19 mm 25 mm 30 mm 38 mm 50 mm 96 τεμ. 72 τεμ. 60 τεμ. 48 τεμ. 36 τεμ. Υψηλής ποιότητας PROFESSIONAL Αφαιρείται εύκολα και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ www.huema.de Περιεχομενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ... 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ... 5 ΕΓΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ... 5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΟΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 25-10-2012 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, ιπλ. Χηµικός Μηχ. Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-5294870 Fax: 210-5294880

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. DISPENSA 90 Σελίδα 1 3. Συρόμενη τροφοθήκη για ντουλάπια απο 250-600 mm. TouchControl Σελίδα 1 13. Ηλεκτρικό άνοιγμα για τροφοθήκες

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. DISPENSA 90 Σελίδα 1 3. Συρόμενη τροφοθήκη για ντουλάπια απο 250-600 mm. TouchControl Σελίδα 1 13. Ηλεκτρικό άνοιγμα για τροφοθήκες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ DISPENSA 90 Σελίδα 1 3 Τροφοθήκες Συρόμενη τροφοθήκη για ντουλάπια απο 250-600 mm TouchControl Σελίδα 1 13 Ηλεκτρικό άνοιγμα για τροφοθήκες Σύστημα αποθήκευσης DepotLine Σελίδα 1 15 Πρόσθετος

Διαβάστε περισσότερα

Model: PS2 Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο Πλαστικό: ---- Διαστάσεις: 200cm 400cm Εξαρτήματα: ---- Εφαρμογές: PS2 ψύκτρα για LED ταινία κατάλληλο

Model: PS2 Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο Πλαστικό: ---- Διαστάσεις: 200cm 400cm Εξαρτήματα: ---- Εφαρμογές: PS2 ψύκτρα για LED ταινία κατάλληλο Greek 2015-16 Προφίλ αλουμινίου για LED από την POLYFOT Λίγα λόγια για τις ράγες εφαρμογής Led ταινίας&led πλακέτας Οι ράγες δημιουργήθηκαν για να δώσουν λύσεις σε κάθε είδους εφαρμογής led ταινίας, πχ

Διαβάστε περισσότερα

Baumacol. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων για τις εργασίες κόλλησης πλακιδίων

Baumacol. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων για τις εργασίες κόλλησης πλακιδίων Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων για τις εργασίες κόλλησης πλακιδίων Για όλα τα είδη πλακιδίων και τα συνήθη υποστρώματα Όλα τα απαραίτητα προϊόντα μαζί Ποιότητα υψηλής αξίας ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Baumacol Fliese

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300 Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300 Κορυφαία κατηγορία - Εργαστείτε όπωςοι επαγγελματίες. Ιδανικός εξοπλισμός για κάθε περίπτωση: οι κορυφαίες σκούπες της εταιρείας μας με μέγιστη ισχύ, μεγάλο κάδο και

Διαβάστε περισσότερα

www.domil.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ

www.domil.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ www.domil.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποσυναρµολογηµενη διάταξη µονόφυλλου ανοιγόµενου παραθυρου..σελ 3 Πίνακας απαιτούµενων εξαρτηµάτων..σελ 4 Συναρµολόγηση κάσας.....σελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΊΗΣΗ, ΑΠΟΣΎΖΕΥΞΗ, ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗ ΣΥΝΔΈΣΕΩΝ, ΗΧΟΜΌΝΩΣΗ ΚΤΥΠΟΓΕΝΟΎΣ ΉΧΟΥ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΊΗΣΗ, ΑΠΟΣΎΖΕΥΞΗ, ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗ ΣΥΝΔΈΣΕΩΝ, ΗΧΟΜΌΝΩΣΗ ΚΤΥΠΟΓΕΝΟΎΣ ΉΧΟΥ Schlüter -DITRA ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΊΗΣΗ, ΑΠΟΣΎΖΕΥΞΗ, ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗ ΣΥΝΔΈΣΕΩΝ, ΗΧΟΜΌΝΩΣΗ ΚΤΥΠΟΓΕΝΟΎΣ ΉΧΟΥ Οι ψάθες απομόνωσης και οι σύνθετες μονώσεις της σειράς προϊόντων Schlüter -DITRA έχουν καταξιωθεί παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

14. Εξωτερική θερμομόνωση Κnauf Thermoprosopsis

14. Εξωτερική θερμομόνωση Κnauf Thermoprosopsis 14. Εξωτερική θερμομόνωση Κnauf Thermoprosopsis 14. Εξωτερική θερμομόνωση Knauf Thermoprosopsis Υλικά επικόλλησης - Επιχρίσματα THERMOPROSOPSIS multi 25kg/σακκί 96931 Γκρι υλικό βάσεως τσιμέντου 12,20/σακκί

Διαβάστε περισσότερα

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής για κλειστά συστήματα θέρμανσης και ψύξης με πίεση λειτουργίας 3 bar και χρώμα ασημί (VIESSMANN): - N 25 με χωρητικότητα 25 lt,

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2013 / 2014

Τιμοκατάλογος 2013 / 2014 Καμπίνες μπάνιου.. ακριβώς στα μέτρα σας! Τιμοκατάλογος 2013 / 2014 Σειρές: HÜPPE AURA HÜPPE DESIGN HÜPPE CLASSICS HÜPPE ALPHA BREUER ESPIRA HÜPPE ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ Τηλ. 2310-686862 info@dusalux.gr www.dusalux.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος πτυσσόμενων τεντών 2015

Τιμοκατάλογος πτυσσόμενων τεντών 2015 Τιμοκατάλογος πτυσσόμενων τεντών 205 Οικονομικες απλες τέντες: Η τιμή δεν περιλαμβάνει μεταφορικά έξοδα Χρόνος παράδοσης 2-3 εργάσιμες ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Περιγραφή Ατύπωτες Τέντες Με σιδερένιο

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά

Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά Μικρό αριστούργημα Τραπεζάκι από οξιά Σε αυτή την εργασία διαχωρίζεται η ήρα από το σιτάρι. Επειδή το μικρό τραπεζάκι έχει πολύ μεγάλες απαιτήσεις. 1 Εισαγωγή Τώρα θα φανεί,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Μ Π Ι Ν Α Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 0 8

Κ Α Μ Π Ι Ν Α Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 0 8 Κ Α Μ Π Ι Ν Α Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 0 8 ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ Êáìðßíåò Íôïõæ 4-19 flora 21-34 óåéñá Ê 38-41 milena 43-52 seyhelles s 53-71 panex & on 73-77 êáìðßíåò áíïéãüìåíåò âáñýùò ôýðïõ ìå åíóùìáôùìýíç

Διαβάστε περισσότερα

10 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ PAX & KOMPLEMENT Πόρτες με μεντεσέδες

10 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ PAX & KOMPLEMENT Πόρτες με μεντεσέδες ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ PAX & KOMPLEMENT Πόρτες με μεντεσέδες ΔΩΡΕΑΝ 10 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Διαβάστε περισσότερα στο φυλλάδιο των εγγυήσεων. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Τα έπιπλα θα πρέπει να στερεώνονται στον τοίχο. Τα υλικά κάθε τοίχου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6900mm Απαιτούμενος χώρος 10150Χ10500mm Μήκος 8000mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1550 mm Ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ HELLAS ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ AΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ SEKA-Q.System 2:2007 Προώθηση Προϊόντων Ο κατασκευαστής οφείλει να διατηρεί µόνιµο εκθεσιακό χώρο, είτε εντός του εργοστασίου /

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

επικοινωνία σήμανση προβολή

επικοινωνία σήμανση προβολή επικοινωνία σήμανση προβολή www.organizerstores.gr Αυτοστήρικτα σταντ για αφίσες SNAP! Σταντ δαπέδου Α-BOARD Διπλής όψης με προφίλ snap 3,2cm. Εύκολη & γρήγορη αλλαγή μηνύματος χάρη στη λειτουργία snap.

Διαβάστε περισσότερα

Με χαρά και τιμή σας παρουσιάζουμε τον νέο μας κατάλογο.

Με χαρά και τιμή σας παρουσιάζουμε τον νέο μας κατάλογο. Με χαρά και τιμή σας παρουσιάζουμε τον νέο μας κατάλογο. Πέρα από τα νέα μας προϊόντα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε και για τις γενικότερες αλλαγές στην εταιρεία μας. Μετά από 25 χρόνια σκληρής δουλειάς

Διαβάστε περισσότερα

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση MACO RUSTICO Μηχανισμοί πατζουριών Οδηγίες τοποθέτησης! Προσοχή!!! Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες συναρμολόγησης. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλειά σας! Υπολογισμός και συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2014 ΗΛΙΟΣ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Τιμοκατάλογος 2014 ΗΛΙΟΣ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ Τιμοκατάλογος 014 ΗΛΙΟΣ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ kw ww ΙΝΟΧ ΣΠΙΡΑΛ ΗΛΙΑΚΩΝ *DN = Εσωτερική διάμετρος ΚΟΥΛΟΥΡΑ /ΣΥΣΚ 4700100 DN 16 χωρίς μόνωση (50μ) 70,00 470010 DN 0 χωρίς μόνωση (50μ) 370,00 ΚΟΥΛΟΥΡΑ /ΣΥΣΚ

Διαβάστε περισσότερα

10 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ PAX & KOMPLEMENT Συρόμενες πόρτες

10 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ PAX & KOMPLEMENT Συρόμενες πόρτες ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ PAX & KOMPLEMENT Συρόμενες πόρτες ΔΩΡΕΑΝ 10 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Διαβάστε περισσότερα στο φυλλάδιο των εγγυήσεων. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Τα έπιπλα θα πρέπει να στερεώνονται στον τοίχο. Τα υλικά κάθε τοίχου μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

VITODENS 222-W. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010

VITODENS 222-W. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010 VITODENS 222-W Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου υγραερίου για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης με ενσωματωμένο ανοξείδωτο boiler 50 lt έως 35 kw και βαθμού απόδοσης 109% Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

6-15, 22 προϊόντα για ντουζιέρες και δάπεδο. 27 δειγµατολόγιο χρωµάτων και κρυστάλλων

6-15, 22 προϊόντα για ντουζιέρες και δάπεδο. 27 δειγµατολόγιο χρωµάτων και κρυστάλλων Καµπίνες µπάνιου.. ακριβώς στα µέτρα σας! Τιµοκατάλογος 2012 / 2013 Σειρές: HÜPPE AURA HÜPPE DESIGN HÜPPE CLASSICS HÜPPE ALPHA BREUER ESPIRA HÜPPE ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ Τηλ. 2310-686862 info@dusalux.gr www.dusalux.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης

Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης 1. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Hidrozol & Hidrozol Elastik: Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης Αδιάβροχο Ελαστικό Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ - ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ - ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 1 Σετ οριζοντίου ομοκεντρικού καπναγωγού/ αεραγωγού 60/100 PP, 0,75m, αποτελούμενο από καμπύλη και ευθύγραμμο τμήμα με απόληξη 303 933 2 Σετ κατακόρυφου ομοκεντρικού καπναγωγού/ αεραγωγού 60/100 PP, αποτελούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ. Περιγραφή χρήσης. Αρμόστοκος

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ. Περιγραφή χρήσης. Αρμόστοκος ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ Σύμβολο Περιγραφή Περιγραφή χρήσης Αρμόστοκος Εσωτερικές επιφάνειες τοίχων και δαπέδων, επίσης κάτω από το επίπεδο του εδάφους, εξωτερικές επιφάνειες τοίχων, επίσης κάτω από το επίπεδο του

Διαβάστε περισσότερα

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ηχομονωτικά ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ISOLfon- PB Το ISOLfon-PB είναι ένα σύνθετο ηχομονωτικό φύλλο αποτελούμενο από δύο φύλλα αφρώδους πολυαιθυλενίου, πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Μονάδα συστοιχίας 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 614 080 (2011/02) GR Επισκόπηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα προφίλ εταιρείας χυτά πάνελ αλουμινίου / ψάθες κάγκελα αλουμινίου KIT-SYSTEM πάνελ από προφίλ αλουμινίου / ψάθες σκάλες

περιεχόμενα προφίλ εταιρείας χυτά πάνελ αλουμινίου / ψάθες κάγκελα αλουμινίου KIT-SYSTEM πάνελ από προφίλ αλουμινίου / ψάθες σκάλες κατάλογος 2010 περιεχόμενα προφίλ εταιρείας 04 χυτά πάνελ αλουμινίου / ψάθες 09 κάγκελα αλουμινίου KIT-SYSTEM 17 πάνελ από προφίλ αλουμινίου / ψάθες 27 σκάλες 35 περίφραξη αλουμινίου 39 καγκελόπορτες αλουμινίου

Διαβάστε περισσότερα

Orion Plus : στεγανά ερμάρια για εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις

Orion Plus : στεγανά ερμάρια για εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις Orion Plus : στεγανά ερμάρια για εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις Orion Plus : στεγανά ερμάρια για εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις H νέα σειρά ερμαρίων Orion Plus IP 65 έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Robert Bosch GmbH. X-ήκη εφημερίδων

Robert Bosch GmbH. X-ήκη εφημερίδων X-ήκη εφημερίδων Η έξτρα θέση για το «Έξτρα φύλλο» X-ήκη εφημερίδων Κάτι διαφορετικό από μια x-τυχαία θήκη εφημερίδων: Αυτό το όμορφο έπιπλο φυλάσσει τις εφημερίδες και τα περιοδικά με ένα διακοσμητικό

Διαβάστε περισσότερα

HIGH GLOSS ALVIC(ΙΣΠΑΝΙΑΣ) ΕΓΧΡΩΜΟ

HIGH GLOSS ALVIC(ΙΣΠΑΝΙΑΣ) ΕΓΧΡΩΜΟ H.P.L. HIGH GLOSS 30 35 40 45 50 60 90 12 6,50 7,22 7,51 8,09 8,72 9,86 14,28 15 7,00 7,93 8,25 8,92 9,64 10,94 15,82 20 8,00 9,11 9,51 10,31 11,17 12,73 17,72 25 9,00 10,30 10,76 11,91 12,69 14,51 20,95

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης, θέλοντας να παρέχουμε στους πελάτες μας την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, διαθέτουμε ένα

Επίσης, θέλοντας να παρέχουμε στους πελάτες μας την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, διαθέτουμε ένα Από το 1968 η MACON ΑΤΕΕ δραστηριοποιείται στο χώρο της διακίνησης και διάθεσης προηγμένων δομικών υλικών, τα οποία προορίζονται κυρίως για την προστασία και την ποιοτική αναβάθμιση των κατασκευών. Η παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Διάφορα είδη. σελ. σελ. 4259 Είδη Ρολού. Ρουλεμάν. Τάπες Νοβοπανόβιδας. Σποτ - Φωτιστικά Γενικά Σίτες - Λαμαρίνες. Τσοχάκια. Elements.

Διάφορα είδη. σελ. σελ. 4259 Είδη Ρολού. Ρουλεμάν. Τάπες Νοβοπανόβιδας. Σποτ - Φωτιστικά Γενικά Σίτες - Λαμαρίνες. Τσοχάκια. Elements. είδη 10 σελ. σελ. Τάπες Νοβοπανόβιδας 2418 3 Ρουλεμάν 4259 Ρολού 4420 5 Σποτ Φωτιστικά Γενικά 10 426 11 Σίτες Λαμαρίνες 4226 Σποτ Φωτιστικά Γενικά 12 428 13 Elements 4237 Τσοχάκια 14 430 15 Ροδάκια Ρόδες

Διαβάστε περισσότερα

Ultra-έξυπνες λύσεις για την εγκατάσταση

Ultra-έξυπνες λύσεις για την εγκατάσταση Σειρά καναλιών Ultra Ultra-έξυπνες λύσεις για την εγκατάσταση Σύστημα διαχείρισης καλωδίων Ιούλιος 2012 Η αποτελεσματική αξιοποίηση του χρόνου και του κόστους, ωφελεί εσάς και τους πελάτες σας Το Ultra

Διαβάστε περισσότερα

ACTION BOOK NOΕΜΒΡΙΟΣ - ΔEKEΜΒΡΙΟΣ 2012

ACTION BOOK NOΕΜΒΡΙΟΣ - ΔEKEΜΒΡΙΟΣ 2012 ACTION BOOK NOΕΜΒΡΙΟΣ - ΔEKEΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑCTION 1 Αγοράζοντας 16 τεμάχια από 4 διαφορετικούς κωδικούς Περιγραφ Περιεχ. Κωδ. αρ. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ULTRA 2040 500ML 0890 085 500 ΣΠΡΕΪ ΕΠΑΦΩΝ 300ML 0890 100 ΙΣΧΥΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ Ceramix Blue... 88 Connect... 93 Cerasprint... 98 Attract... 103

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ Ceramix Blue... 88 Connect... 93 Cerasprint... 98 Attract... 103 Προϊοντικός Κατάλογος Ιανουάριος 2012 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΣΕΛΙΔΑ Active... 4 Connect... 8 ΕΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ Softmood... 13 Connect...... 26 Αξεσουάρ Μπάνιου Cubic... 39 Αξεσουάρ Μπάνιου Softmood...

Διαβάστε περισσότερα

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ 1130.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ α. Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για την κατασκευή ξύλινων ερµαρίων, ιµατιοθηκών και πάγκων καθώς επίσης και την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Τασκούδης Χρήστος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Δομικά υλικά

Τασκούδης Χρήστος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Δομικά υλικά Εξαρτήματα για προφίλ αλουμινίου Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1889 και από τότε έχει κατακτήσει ηγετική θέση στην παραγωγή εξαρτημάτων για πόρτες και παράθυρα από προφίλ αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

Μεντεσέδες και Πορταδέλλες

Μεντεσέδες και Πορταδέλλες και Πορταδέλλες σελ. σελ. Ferrari Made in Italy 94 Πόρτας 110 Ic Ferrari 102 Παραθύρων 116 Επίπλων 105 Μάσκουλα 119 Διάφοροι 105 Μεντεσές 110 Ίσιος Ferrari Μεντεσές 110 Ferrari 0102820 200/10000 τεμ. 01020

Διαβάστε περισσότερα

Απορροή Αιχμής (l/s) Διάμετρος Σωλήνα (mm) Κλίση Σωλήνα (cm/m) Ταχύτητα (m/s) Βύθιση (m) Τμήμα δικτύου: συμβολίζεται με τους δύο ακραίους κόμβους του παρεμβάλλοντας τελεία (.), πχ. 2.3 το τμήμα ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Dedra Made in ITALY DEDRA ΧΡΩΜΙΟ Στήλη ντους / Υδρομασάζ με μίκτη ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Υλικό κατασκευής : Αλουμίνιο - Περιστρεφόμενη & ανακλινόμενη κεφαλή ντους Anticalcare - Τηλέφωνο ντους Anticalcare

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού

Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού Solar Keymark Solar Keymark Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού Ένα ηλιακό σύστημα ζεστού νερού, το οποίο χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PDF created with pdffactory trial versi on www.softwarelabs.com

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PDF created with pdffactory trial versi on www.softwarelabs.com ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Κάλυμμα φρεατίου μη τυποποιημένων διαστάσεων 5 Κιγκλίδωμα ασφαλείας τύπος Α 7 Κιγκλίδωμα ασφαλείας τύπος Β 9 Κλίμακα (ανεμόσκαλα) ασφαλείας 11 Σχάρα (γραδελάδα) τύπος 40x40x25mm

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ δάπεδα εσωτερικού χώρου δάπεδα εξωτερικού χώρου κριτήρια επιλογής επίστρωσης δαπέδου σε σχέση και με τη θέση του στην οικοδομή συμπεριφορά σε σχέση με τον ήχο, το νερό και την υγρασία,

Διαβάστε περισσότερα

προϊόντα εντοιχισμένης κoυζίνας & μπάνιου γάντζοι πάνελ διαμορφωμένα σύρματα ειδικές συρμάτινες κατασκευές

προϊόντα εντοιχισμένης κoυζίνας & μπάνιου γάντζοι πάνελ διαμορφωμένα σύρματα ειδικές συρμάτινες κατασκευές προϊόντα εντοιχισμένης κoυζίνας & μπάνιου γάντζοι πάνελ διαμορφωμένα σύρματα ειδικές συρμάτινες κατασκευές 1 Επειδή όλα ξεκινούν από την πρώτη ύλη... Η προμήθεια πρώτων υλών γίνεται από τους μεγαλύτερους

Διαβάστε περισσότερα

CONNECT SPACE ΔΩΣΤΕ ΧΩΡΟ ΣΤΟ ΜΠΑΝΙΟ ΣΑΣ

CONNECT SPACE ΔΩΣΤΕ ΧΩΡΟ ΣΤΟ ΜΠΑΝΙΟ ΣΑΣ CONNECT SPACE ΔΩΣΤΕ ΧΩΡΟ ΣΤΟ ΜΠΑΝΙΟ ΣΑΣ A 3 BEAUTIFUL USE OF SPACE Στην Ideal Standard πιστεύουμε ότι το μπάνιο δεν είναι ένας χώρος απλά λειτουργικός αλλά και πολύ σημαντικός για την καθημερινότητά μας.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2013 Κωδικός προϊόντος -Νο

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2013 Κωδικός προϊόντος -Νο Νέο 121 Φυσικά Χρώματα ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2013 Κωδικός 102 Λάδι επίπλων κήπου 1 (3 αποχρώσεις) 106 Λάδι περιποίησης και 83 m 2 στίλβωσης 107 Κερί περιποίησης και στίλβωσης 83 m 2 108 Ρητινέλαιο

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΔΥΟ (2)

AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΔΥΟ (2) AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΔΥΟ (2) ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1. Απεικόνιση του θέματος στον καθορισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Καταλόγου Φ40~Φ50Φ50. Σιφόνια

Προϊόντα Καταλόγου Φ40~Φ50Φ50. Σιφόνια Προϊόντα Καταλόγου 1 1/2 450mm m - 1000mm Φ20~ Φ23 Φ40~Φ50Φ50 Σιφόνια 41421 Σιφόνι 1 1/4~~ x Φ32 (θηλυκό) χωρίς μεταλλική έξοδο (). 300mm - 740mm Φ32 2,62 41413 Σιφόνι 1 1/4~~ x Φ32 (θηλυκό) με μεταλλική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ I

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ I 34 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 - Μέρος Α. Logalux & Flamco. SU 200/5E Σελ. 103. SU 300 - SU 400/5 Σελ. 104. SU 500 - SU 1000 Σελ. 106. SM 200/5 Σελ.

Κεφάλαιο 7 - Μέρος Α. Logalux & Flamco. SU 200/5E Σελ. 103. SU 300 - SU 400/5 Σελ. 104. SU 500 - SU 1000 Σελ. 106. SM 200/5 Σελ. Logalux SM 400/5E Κεφάλαιο 7 - Μέρος Α Logalux & Flamco Θερμαντήρες νερού χρήσης / Boiler SU 200/5E Σελ. 103 SU 300 - SU 400/5 Σελ. 104 SU 500 - SU 1000 Σελ. 106 SM 200/5 Σελ. 108 SM 290/5 - SM 400/5E

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ δάπεδα εσωτερικού χώρου δάπεδα εξωτερικού χώρου κριτήρια επιλογής επίστρωσης δαπέδου σε σχέση και με τη θέση του στην οικοδομή συμπεριφορά σε σχέση με τον ήχο, το νερό και την υγρασία,

Διαβάστε περισσότερα

bathroom experience...

bathroom experience... bathroom experience... Κατάλογος καμπίνας Pre edition 2015 Περιεχόμενα Καμπίνες Nτους Elixir 500 2 Elixir 400 3 Elixir 100 4 Grand Flora 100 5 Flora 100 6 Flora 500+SN-10 8 Flora 700 10 Rieka 100 11 Μ/1

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Κεφάλαιο 8. ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Απαραίτητη προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

Robert Bosch GmbH. «Τοίχος γκολπόστ»

Robert Bosch GmbH. «Τοίχος γκολπόστ» «Τοίχος γκολπόστ» Στο στόχο! «Τοίχος γκολπόστ» Από τώρα ένας «τοίχος γκολπόστ» δεν υπάρχει μόνο στο γυμναστήριο, αλλά επίσης και στο σπίτι σου στον κήπο. 1 Εισαγωγή Ο «τοίχος γκολπόστ» είναι το κλασικό

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Επιδαπέδιας Στήριξης Υαλοπίνακα

Σύστημα Επιδαπέδιας Στήριξης Υαλοπίνακα Type A Σύστημα Επιδαπέδιας Στήριξης Υαλοπίνακα Σύστημα Επιδαπέδιας Στήριξης Υαλοπίνακα Σύστημα επιδαπέδιας στήριξης υαλοπίνακα με προφίλ αλουμινίου για την κατασκευή γυάλινου καγκέλου πάνω σε τελικό δάπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά STANDARD Κατασκευή με κάθετη μπάρα και κουπαστή με αποστάτη Κατασκευή με τετράγωνη κουπαστή (80*30) ή εναλακτικά με κουπαστή Φ50 & οριζόντια μπάρα Κατασκευή με ελικοειδής χωνευτές

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4 3.1. Στήριξη υλικών 4 3.2. Επεκτασιµότητα 4 3.3. Εξαερισµός 4 3.4. Προστασία από είσοδο σκόνης ή άλλων αντικειµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες, IP 40

Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες, IP 40 Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες, IP 40 Halogen free RoHS compliance CU2032 CU2028 Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες διανομής, ESTETICA ΙΡ 40, IK 08 (6 Joules), κλάση ηλεκτρικής μόνωσης ΙΙ. Από αυτοσβεννύμενο θερμοπλαστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΣ ΤΗΤΑΣ BIOMHXANIKA ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΛΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ### 65 KG 2,60 169,00 ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ.ΓΑΛΒ.Μ8 0 100 ΤΕΜ 3,80 0,00 ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ.ΓΑΛΒ.Μ6 Χ40-60- 80-10-120-140 ### 55 100 ΤΕΜ 20,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Με το σχεδιασµό επιφάνειας (Custom επιφάνεια) µπορούµε να σχεδιάσουµε επιφάνειες και αντικείµενα που δεν υπάρχουν στους καταλόγους του 1992. Τι µπορούµε να κάνουµε µε το σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Εξωτερική σκίαση Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Model 90ZEP, 90ZMP Συστήματα σκίασης περιστεφούμενων και ανυψούμενων οριζόντιων εξωτερικών περσίδων αλουμινίου, χειροκίνησης και ηλεκτροκίνησης. Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΝΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΕΞΙΑΣ

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΝΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΕΞΙΑΣ IDEL STNDRD Γραφεία Λ. Μεσογείων 265 26ης Οκτωβρίου 90 Service Θεσ/νίκη IDEL STNDRD Έκθεση Λ. Μεσογείων 265 154 51 Ν. Ψυχικό Αθήνα www.idealstandard.gr Η Ideal Standard ακολουθεί πολιτική συνεχούς βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002836135 2015-06-10

15PROC002836135 2015-06-10 Ελληνική ηµοκρατία Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ήµος Λήµνου Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τηλέφωνο: 2254350015 FAX : 2254050050 Ηλεκτ. ιεύθυνση: www.limnos.gov.gr Μύρινα, 10 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: 8223 Θέµα: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα