Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του απολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του απολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2011"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 26η του μήνα Μαρτίου του έτους 2013 και ώρα μμ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ αριθ. 125/2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις 12/3/2013. Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 125 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 7/ Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Οι μάρτυρες ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Αριθμ.Πρωτ.:7521/ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΕΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΑΣΙΑΚΟΥ Έγκριση του απολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2011 Στην Καρδίτσα σήμερα την 12η του μηνός Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 6:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ αριθ. 5958/ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Αγραφιώτου Ελένη 16) Χλαπάνας Ηλίας 1) Αρβανιτάκου Σοφία 2) Αναστασίου Απόστολος 17) Γεννάδιος Ιωάννης 2) Ζορμπάς Ιωάννης 3) Γούλας Σωτήριος 18) Καρκαλέτση Θεοδώρα 3) Καραγιάννης Νικόλαος 4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος 19) Ντούρλιας Δημήτριος 4) Μπατζιάκας Βασίλειος 5) Κατσιαβάρας Θωμάς 20) Τέγος Χρήστος 5) Βερίλλης Δομήνικος 6) Κωστόπουλος Δημήτριος 21) Γιοβάνης Γεώργιος 6) Ντελής Ιωάννης 7) Κωτούλας Φίλιππος 22) Μακροστέργιος Αθανάσιος 7) Σουφλάκος Βασίλειος 8) Μαρκινός Αθανάσιος 23) Τσίπρας Εμμανουήλ 8) Τσαντήλας Βασίλειος 9) Μουζιούρας Νικόλαος 24) Αρχοντής Δημήτριος 9) Χάρμπας Θωμάς 10) Μπουραζάνης Αθανάσιος 25) 11) Νασιάκου Αλεξάνδρα 26) 12) Παπαγεωργίου Σταύρος 27) 13) Παπαδημητρίου Χαρίλαος 28) 14) Σούφλα Ουρανία 29) 15) Τσιούκης Λάμπρος

2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 24), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση του απολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2011 και αφού έλαβε υπόψη: 1.Την αναλυτική παρουσίαση των απολογιστικών στοιχείων από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Παπαγεωργίου Σταύρο σε συνεργασία με την Ταμία του Δήμου κ. Φουρλάνη Παναγιώτα 2.Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/06 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.7 του N. 3548/07 3.Την υπ αριθμ. 11/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την προέγκριση οικονομικών καταστάσεων 2011 (ισολογισμός απολογισμός) του Δήμου Καρδίτσας 4. Την έκθεση της Οικονομικής επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία έχει ως εξής: 1. ΓΕΝΙΚΑ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ), «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», συστήθηκε ο Δήμος Καρδίτσας με έδρα την Καρδίτσα αποτελούμενος από τους πρώην Δήμους Καρδίτσας, Κάμπου, Μητρόπολη, Ιτάμου και Καλλιφωνίου. Ο Δήμος μας παρουσιάζει την οικονομική του κατάσταση (περιουσία και αποτελέσματα) για τη χρήση 2011 βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 315/99. Κατωτέρω παρουσιάζονται τα έσοδα του Δήμου, οι λειτουργικές του δαπάνες, οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις του κατά την ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως Αξία κτήσεως ,21 Αποσβέσεις -" ,34 Αναπόσβεστη αξία -" ,87 Το ανωτέρω αναπόσβεστο υπόλοιπο αφορά σε λογισμικά προγράμματα και διάφορες μελέτες (τοπογραφικές κ.α.). Οι αποσβέσεις επί των εξόδων εγκαταστάσεως διενεργήθηκαν με τους προβλεπόμενους από το ΠΔ 299/2003 συντελεστές και για τη χρήση 2011, ανήλθαν στο ποσό των ,08 ευρώ.

3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Αξία κτήσεως ,90 Αποσβέσεις -" ,89 Αναπόσβεστη αξία -" ,01 Στα κονδύλια των ενσώματων ακινητοποιήσεων περιλαμβάνονται τα πάγια που καταγράφηκαν κατά την απογραφή έναρξης καθώς και όσα αποκτήθηκαν από το Δήμο κατά το έτος Τίτλοι πάγιας επένδυσης Υπόλοιπο ,52 Οι τίτλοι πάγιας επένδυσης αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως τους. Ο Δήμος κατέχει τίτλους πάγιας επένδυσης στις παρακάτω επιχειρήσεις: Ποσοστό Αξία κτήσεως Επωνυμία συμμετοχής (Ποσά σε ) ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ,62 ΑΝ.ΚΑ 21,9295% 3.452,16 ΔΗΚΕΚ (πρώην ΔΕΤΑΚ) 100% ,43 Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 100% ,46 ΠΑΔΥΘ Α.Ε. 7,8278% ,92 ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ Α.Ε. 99,90% ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΕ «ΨΗΦΙΑΚΕΣΠΟΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.» 9,09% ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3,33% Δ.ΑΝ.Ε.Κ 100% ,05 Κ.Ε.Κ. Α.Ε. 2,47% 3.00 ΕΝ.ΔΗ.ΚΑ 99,80% μείον: οφελόμενες δόσεις ΔΗΚΕΚ (πρώην ΔΕΤΑΚ) ,12 Οφειλόμενο Κεφάλαιο σε ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ Α.Ε Οφειλόμενο Κεφάλαιο σε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ "ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε." ,52 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υπόλοιπο ,76 Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά σε απαιτήσεις οι οποίες αναλύονται κατωτέρω: Απαιτήσεις από Δημότες ,23

4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Απαίτηση για πληρωμές τοκοχρεωλυσίων της ΔΕΥΑΚ ,60 Απαιτηση για πληρωμές υποχρεώσεων της ΔΗΚΕΚ ,77 Χρεώστες διάφοροι 756,90 Δάνειο Νο 25 από ΤΠΔ ΔΗΜ. ΕΝ Δ. ΚΑΜΠΟΥ , ,76 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Υπόλοιπο ,79 Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλύεται ως εξής: Ταμείο Δήμου 8.990,46 Καταθέσεις όψεως ,67 Υπόλοιπο ταμείου προς διερεύνηση , ,79 Επίσης ο Ταμίας του Δήμου μέσω του Δημάρχου κατέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή τον ταμειακό απολογισμό του οικονομικού έτους 2011, ο οποίος περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: 1. ΕΣΟΔΑ α/α περιγραφή προϋπολογι σθέντα βεβαιωθέντα εισπραχθέντα υπόλοιπα εισπρακτέα 1 Τακτικά έσοδα , , , ,67 2 Έκτακτα έσοδα , , , ,56 2. ΕΞΟΔΑ α/α περιγραφή προϋπολογισθέντα ενταλθέντα πληρωθέντα έξοδα υπόλοιπα πληρωτέα Αδιάθετες πιστώσεις 1 Σύνολο δαπανών , , , ,28 3. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ α/α Περιγραφή Ποσό 1 Χρηματικό υπόλοιπο απογραφής έναρξης 1/1/ ,52 2 Χρηματικό υπόλοιπο 31/12/ ,60 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα Υπόλοιπο ,57 Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά σε απαίτηση επιχορήγησης για σχολικούς τροχονόμους ποσού ευρώ και σε απαίτηση από ανταποδοτικά τέλη από τη ΔΕΗ ποσού ,57 ευρώ.

5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κεφάλαιο Υπόλοιπο ,75 Το Κεφάλαιο του νέου Δήμου, στην παρούσα χρήση, διαμορφώθηκε ω ς εξής: ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ,02 (-): ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ,27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,75 Επιχορηγήσεις επενδύσεων Δωρεές παγίων Υπόλοιπο ,47 Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά κατά ποσό ,68 ευρώ στο αναπόσβεστο μέρος των επιχορηγήσεων για πάγιες επενδύσεις και κατά ποσό ,79 ευρώ σε δωρεές παγίων. Οι επιχορηγήσεις που λήφθηκαν από το Δήμο στη χρήση 2011 αναλύονται κατωτέρω: Ποσά σε ΣΑΤΑ ,09 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ «ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΑΙΘΟΥΣΑ ,53 ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ» ΥΠΕΣΔΑ ΧΩΡΟΣ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΙΤΑΜΟΥ-ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 9.335,46 ΕΠ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ,30 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗ,ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ 9.00 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ(ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΥΠ ΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ,00 ΘΗΣΕΑΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ,30 ΘΗΣΕΑΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ,49 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΘΗΣΕΑΣ-ΠΕΔΙΟ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΘΗΣΕΑΣ-ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ,00 ΘΗΣΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΔ ΡΑΧΟΥΛΑΣ Αποτελέσματα εις νέο ,17 Υπόλοιπο ,13 Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλύεται ως εξής: Ποσά σε Έσοδα χρήσης ,63

6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ μείον: Έξοδα χρήσης ,76 Έλλειμμα χρήσης ,13 μείον: Αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων Αποτέλεσμα (έλλειμμα) εις νέο ,13 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Υπόλοιπο ,48 Αφορά το υπόλοιπο της οφειλής (μακροπρόθεσμο τμήμα) προερχόμενο από Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ως κατωτέρω: Δόσεις κεφαλαίου που λήγουν στην επόμενη χρήση 2012 Δόσεις που λήγουν μετά την χρήση 2012 Αρ.Λογ.Δανείου Υπόλοιπο Δάνειο από Εμπορική Τράπεζα , , ,10 Δάνειο από Εμπορική Τράπεζα , , ,57 Δάνειο από Εμπορική Τράπεζα , , ,88 Δάνειο από Εμπορική Τράπεζα , , ,59 Δάνειο από Εμπορική Τράπεζα , , ,81 Δάνειο από Εμπορική Τράπεζα , , ,41 Δάνειο απο ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ για ΔΗΑΜΕΚ , ,34 Δάνειο από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δάνειο από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τ.Π.Δ 12280/ , , ,95 Τ.Π.Δ 12280/ , , ,69 Τ.Π.Δ 12280/ , , ,03 Τ.Π.Δ 12280/ , , ,64 Τ.Π.Δ 12280/ , , ,51 Τ.Π.Δ 12280/ , , ,48 Τ.Π.Δ 12280/ ,96 976, ,39 Τ.Π.Δ 12280/ , , ,32

7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τ.Π.Δ 12280/ , , ,85 Τ.Π.Δ 12280/ , ,41 Τ.Π.Δ 12280/ , , ,09 Τ.Π.Δ 12280/ , ,47 Τ.Π.Δ 12280/ , , ,54 Τ.Π.Δ 12280/ , , ,03 Τ.Π.Δ 12280/ , , ,38 Τ.Π.Δ 12280/ ,31 528, ,65 Τ.Π.Δ 12280/ , , ,94 Τ.Π.Δ 12280/ , , ,40 Τ.Π.Δ 12280/ , , ,69 Τ.Π.Δ 12280/ , , ,67 Τ.Π.Δ 12280/ , , ,34 Τ.Π.Δ 12280/ , , ,34 Τ.Π.Δ 12280/ , , ,75 Τ.Π.Δ 12280/ , , ,02 Τ.Π.Δ 12280/ , , ,05 Τ.Π.Δ / , , ,68 Τ.Π.Δ 12280/ , ,58 Τ.Π.Δ 12280/ , , ,61 Τ.Π.Δ 12280/ , , ,29 Τ.Π.Δ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΑΜΕΚ , , ,23 Εθνική Τράπεζα αγορά 2 οικοπέδων , , , , ,48 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Υπόλοιπο ,27 Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλύεται ως εξής: Ποσά σε Προμηθευτές ,74 Επιταγές πληρωτέες ,19 Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη ,24 Ασφαλιστικοί οργανισμοί ,33 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση ,46 Πιστωτές διάφοροι ,31 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Έξοδα χρήσεως δουλευμένα Υπόλοιπο ,68

8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλύεται ως εξής: Ποσά σε Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,68 Αμοιβές και έξοδα Αιρετών ,85 Εισφορές σε Σχολικά Ταμεία ,90 Εισφορές σε ΚΕΦΟ υπόλοιπο ,43 Εισφορές σε Οργ. Αθλ. Κέντρων & Χώρων Άθλησης ,44 Εισφορές σε σχολικά ταμεία 2006 πληρωτέα ,05 Εισφορές σε σχολικά ταμεία 2010 πληρωτέα 4.651,07 Επισκευή και συντήρηση σχολείων πληρωτέα στην επόμενη χρήση ,27 Επιχ/σεις για Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων 2007 πληρωτέες ,90 Επιδόματα προνοίας πληρωτέα στην επόμενη χρήση , ,68 3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τα κονδύλια των εσόδων της χρήσης 2011 διαμορφώθηκαν ως εξής: ΚΑ Περιγραφή Ποσά σε 70 Πωλήσεις εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων ,05 72 Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις ,18 73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα(παροχή υπηρεσιών) ,61 74 Έσοδα από Επιχορηγήσεις , ,70 Σύνολο οργανικών εσόδων Έκτακτα και ανόργανα έσοδα , Έσοδα προηγούμενων χρήσεων ,10 Γενικό σύνολο εσόδων ,63 4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των ,78, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των ,60, τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των ,96 και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των ,50. Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων και χρηματοοικονομικών, ανήλθε στο ποσό των ,83. Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων συνολικού ποσού ,99 και τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα ποσού ,94 προκύπτουν τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2011 τα οποία ανήλθαν στο ποσό των ,76. Τα κονδύλια των εξόδων της χρήσης 2011 διαμορφώθηκαν ως εξής: ΚΑ Περιγραφή Ποσά σε 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,91 61 Αμοιβές και Έξοδα Αιρετών Αρχόντων και Τρίτων ,38 62 Παροχές Τρίτων ,37

9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 63 Φόροι - Τέλη ,61 64 Διάφορα Εξοδα ,08 65 Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεως ,66 66 Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων Ενσωματ Λειτ Κόστος ,83 67 Παροχές-Χορηγίες-Επιχορηγήσεις-Επιδοτήσεις-Δωρεές ,61 Σύνολο οργανικών εξόδων , Έκτακτα και ανόργανα έξοδα , Έξοδα προηγούμενων χρήσεων ,99 24,25,26 Αναλώσεις αναλωσίμων υλικών ,38 Γενικό σύνολο εξόδων ,76 Μετά τα παραπάνω που αναλυτικά σας εκθέσαμε παρακαλούμε να εγκρίνεται τον ταμειακό απολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως Την προφορική εισήγηση του κ. Προέδρου κατά την οποία ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον απολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, κατάσταση λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως καθώς και προσάρτημα) οικονομικού έτους 2011 που προενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή. 6.Τις τοποθετήσεις, απόψεις, αντιρρήσεις των δημοτικών συμβούλων, όπως καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης. 7. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία ΥΠΕΡ της έγκρισης του απολογισμού του Δήμου Καρδίτσας, οικονομικού έτους 2011 ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Αγραφιώτου, Αναστασίου, Γούλας, Ευαγγελακόπουλος, Κατσιαβάρας, Κωστόπουλος, Κωτούλας, Μαρκινός, Μουζιούρας, Μπουραζάνης, Νασιάκου, Παπαγεωργίου, Παπαδημητρίου, Σούφλα, Τσιούκης και Χλαπάνας, ενώ ΚΑΤΑ ψήφισαν οι κ.κ Γεννάδιος, Καρκαλέτση, Ντούρλιας, Τέγος, Γιοβάνης, Μακροστέργιος και Αρχοντής.Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσίπρας Εμμανουήλ δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία λόγω αποχώρησής του από την συνεδρίαση. αποφάσισε κατά πλειοψηφία Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2011, καθώς και ότι καλώς έγινε η διαχείριση ΕΣΟΔΩΝ ποσού ,27, ΕΞΟΔΩΝ ποσού ,67 και ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Υ ποσού ,60, σύμφωνα και με την υπ' αριθμ. 11/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την αναλυτική έκθεση που αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης, ο οποίος έχει ως εξής:

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2011 Περίοδος αναφοράς: 1/1/ /12/2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) , , , , Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 255 ΚΚ) Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 255 ΚΚ) Μισθώµατα δηµοτικής αγοράς (άρθρο 2 Β 24/9-20/10/1958) Μισθώµατα δηµοτικής αγοράς (άρθρο 2 Β 24/9-20/10/1958). Σύνολο : , , , , , , , ,64 Σύνολο : , , , , , , , , , , Μισθώµατα δηµοτικής αγοράς , , , Μισθώµατα δηµοτικής λαχαναγοράς Μίσθωµα αναψυκτηρίου άλσους "Παπαράντζας" , , , Μίσθωµα Κυλικείου ηµ. Νεκροταφείου Μίσθωµα κυλικείου πλατείας Πλαστήρα Μισθώµατα δηµοτικών και κοινοτικών λατοµείων (άρθρο 20 Ν. 669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84) Μισθώµατα δηµοτικών και κοινοτικών λατοµείων (άρθρο 20 Ν. 669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84). Σύνολο : , , , , , , Μισθώµατα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 257 ΚΚ, άρθρο 39 Ν. 998/79) Μισθώµατα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 257 ΚΚ, άρθρο 39 Ν. 998/79) , , , ,15 Σύνολο : , , , , , , , , ,46 Σελίδα: 1 από 27

11 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ ικαιώµατα ή Μισθώµατα από χρήση ηµοτικών Χώρων ικαιώµατα ή Μισθώµατα από χρήση ηµοτικών Χώρων. Σύνολο : , , , , , Σύνολο : Σύνολο : , , , , , , Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0121 Έσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001) Έσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001) Σύνολο : Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις & παζάρια Τέλη και δικαιώµατα από λαϊκές αγορές , , , ικαίωµα αµµοληψίας (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) Έσοδο από αµµοληψία του ποταµού Καλέντζη ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93) ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93). Σύνολο : , , , Σύνολο : , , , , Λοιπά έσοδα από ακίνητα Λοιπά έσοδα από ακίνητα. Σύνολο : , , , , Σύνολο : Σύνολο : , , , ,65 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων Σύνολο : , , , , , ,84 Σελίδα: 2 από 27

12 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες , , ,82 Σύνολο : , , , Εσοδα από λοιπή κινητή περιουσία 0239 Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία Σύνολο : , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). Σύνολο : Σύνολο : Σύνολο : , , ,82 76,50 76,50 76,50 76,50 76, Τέλος καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισµού , , , Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθ/τας & ηλεκτ/σµού (ενοικίαση σκαφών). 032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο. Σύνολο : , , , , , , , , ,00 Σύνολο : , , , ,00 Σύνολο : , , , , , , ,45 543,45 543, Τέλος ύδρευσης Τέλος ύδρευσης. Σύνολο : ,45 543,45 543, , , , ,82 Σύνολο : , , , ,82 Σελίδα: 3 από 27

13 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως. 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977) ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου. Σύνολο : , , , , , , , ,45 Σύνολο : , , , ,45 Σύνολο : , , , ,45 Σύνολο : , , , , , , , , ,05 727, ικαίωµα ενταφιασµού ικαίωµα ενταφιασµού. Σύνολο : , , ,05 727, ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής). Σύνολο : , , , Τέλος ανακοµιδής Τέλος ανακοµιδής. Σύνολο : , , , , , , ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων. Σύνολο : , , , Σύνολο : ,00 195, ,00 195,00 195, , Εσοδα από σφαγεία Λοιπά έσοδα σφαγείων Λοιπά έσοδα σφαγείων. Σύνολο : , , ,05 802, , , , , , ,16 Σελίδα: 4 από 27

14 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ Έσοδα από ενοικίαση των δηµοτικών σφαγείων Έσοδα από ενοικίαση των δηµοτικών σφαγείων. 044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93) Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93). Σύνολο : , , , , , , Σύνολο : Σύνολο : , , , , , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) , , , ,19 Σύνολο : , , , , ,19 Σύνολο : , , , , , , , ,38 Σύνολο : , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97) , , ,22 261, Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (αρ.3, 1080/80) (οικοδοµικά υλικά) Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων µε τραπεζοκαθίσµατα. Σύνολο : , , ,22 261,04 Σύνολο : , , ,60 261, , , , , , , , , , , Τέλος από κατάληψη κοινοχρήστων χώρων , , , , Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90) Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90). Σύνολο : , , , , , , , ,80 Σελίδα: 5 από 27

15 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρηστους χώρους(άρθρο 4 Ν. 1900/90) Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρηστους χώρους(άρθρο 4 Ν. 1900/90). Σύνολο : , , , Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν. 2115/93, άρθρο 27 Ν. 2130/93) Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν. 2115/93, άρθρο 27 Ν. 2130/93) Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99) Έσοδο από κατανοµή Τέλους, άρθρου 5, παρ.1 του Ν.2364/1995 (.ΕΠ.Α. ΑΕ) 047 υνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο (25 Ν. 1828/89) Λοιπά δυνητικά τέλη Τέλος για την τέλεση Πολιτικού Γάµου , , ,00 Σύνολο : , , , Σύνολο : , , ,71 Σύνολο : , , , Σύνολο : Σύνολο : , , , , , Τέλη δικτύων τηλεπικοινωνιών ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80) Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80). Σύνολο : Σύνολο : Σύνολο : , , , , , , , , , , Λοιποί φόροι. Σύνολο : , , ,00 Σελίδα: 6 από 27

16 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ Λοιποί φόροι. 756,25 756,25 756,25 756,25 756,25 Σύνολο : ,25 756,25 756,25 756,25 756,25 Σύνολο : , , , , , Εισφορές 0521 Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν. 1337/83, άρθρο 21 Ν. 2508/97) Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν. 1337/83, άρθρο 21 Ν. 2508/97) Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 Ν. 1337/83) Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 Ν. 1337/83) , , , , ,57 Σύνολο : , , , , , , , , , , Λοιπές εισφορές Λοιπές εισφορές (Τροφεία Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθµών) Λοιπές εισφορές(έσοδο από την µεταφορά Ταµειακής διαχείρισης των Παιδικών & βρεφονηπιακών Σταθµών στο ήµο Καρδίτσας) Έσοδο απο την µεταφορά του Ταµειακού υπολοίπου του ΚΑΠΗ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ λόγω κατάργησης του Νοµικού Προσώπου και µεταφοράς του στο ήµο Καρδίτσας Έσοδο από την µεταφορά της Ταµειακής ιαχείρισης των ΚΕΦΟ στο ήµο Κ ρδίτσασ 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89) ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89). Σύνολο : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,92 Σύνολο : , , , , ,40 Σύνολο : , , , , , , ,97 Σύνολο : , , , , , , , , , , Εσοδο για την εξόφληση οφειλών του Ελληνικού ηµοσίου αρθρο , , , , ,27 Σελίδα: 7 από 27

17 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2011 Σύνολο : , , , , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91) ΈΣΟ Ο ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑ ΩΝ Ν.3852/ , ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000) ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000) 062 Από θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών 0621 Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδοµάτων Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδοµάτων , , , , , , , , , ,50 Σύνολο : , , , , , , , , , , ,82 Σύνολο : , , , , ,82 Σύνολο : , , , , , , , , , , , Εσοδα για την κάλυψη δαπανών γι ακαταβολλή µισθωµάτων των υπηρεσιών που µεταφέρθηκαν στους ήµους σύµφωνα µε το ν.3852/ , , , , ,24 Σύνολο : , , , , , ,99 Σύνολο : , , , , , ,99 Σύνολο : , , , , , ,58 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δηµοσίου (άρθρο 37 Ν /62) Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δηµοσίου (άρθρο 37 Ν /62) Έσοδο από υλοτόµηση δάσους Απιδιάς Σύνολο : ,12 606, ,12 606,12 606, Έσοδα από υλοτόµηση δασών του ήµου , , ,43 Σελίδα: 8 από 27

18 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2011 Σύνολο : , , , , , Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001) Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001) Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946/2001) Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946/2001). 30 Σύνολο : ,00 28,00 28, , , , Σύνολο : Έσοδα από τουριστικούς λιµένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν. 2160/93, άρθρο 27 Ν. 2636/98) Έσοδα από τουριστικούς λιµένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν. 2160/93, άρθρο 27 Ν. 2636/98) Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. Σύνολο : , , , , , Παράβολο για έκδοση αδείας µουσικών οργάνων Παράβολο για την κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας Παράβολο για την κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας. Σύνολο : , , , , , Σύνολο : Σύνολο : , , , , ,95 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 1115 Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84) Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84). Σύνολο : , , , , ,95 Σύνολο : , , , , , , , , , , ,50 Σύνολο : , , ,50 Σελίδα: 9 από 27

19 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις γιο κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1211 Από εθνικούς πόρους Επιχορήγηση ΟΤΑ προς κάλυψη Μισθοδοσίας υπαλλήλων ΚΕΠ. Σύνολο : , , ,50 Σύνολο : , , , , , , , , Επιχορήγηση ΟΤΑ προς κάλυψη Μισθοδοσίας υπαλλήλων Μερικής Απασχόλησης , , , , , Επιχορήγηση ΟΤΑ για το ΚΕΦΟ του ήµου προς αποζηµίωση των υπαγοµένων στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 56 του Ν.3518/ , , , , , Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών ΚΑΛΥΨΗ ΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1214 Λοιπές επιχορηγήσεις Έσοδα για το Πρ/µα ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΚΕ ΚΕ)- ΗΜ.ΕΝ.ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Έσοδα για το Πρ/µα ΣΥΝΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ)- ΗΜ.ΕΝ.ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ Έσοδα για το Πρ/µα ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ της ηµ. Ενότητας Ιτάµου. Σύνολο : , , , , , Σύνολο : , , , , , , Έσοδα του επιχειρησιακού πρ/τος Συγκοινωνίας ηµ.ενότητας Κάµπου , , Λοιπές επιχορηγήσεις από την ΤΕ Κ για κάλυψη οφειλών του ήµου , , ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΕΝ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Σύνολο : , , , Σύνολο : , , , , , ,94 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Σύνολο : , , , , , ,94 Σελίδα: 10 από 27

20 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) , , , , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα "ΘΗΣΕΑΣ"(Αρ 6-12 ν 3274/2004) Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα "ΘΗΣΕΑΣ"(Αρ 6-12 ν 3274/2004) Έσοδο από πρ."θησεασ" για την αποπληρωµή του έργου: "Κατασκευή κεντρικών πεζοδρόµων" Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για τη αποπληρωµή του έργου: "Προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού ήµου Καρδίτσας" Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωµή του έργου: "Κατασκευή πεζοδροµίων και ανάδειξη αστικού πρασίνου στην πόλη της Καρδίτσας" Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωµή του έργου:"κατασκευή αποχέτευσης οµβρίων στα δηµοτικά διαµερίσµατα" Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωµή του έργου: "Ολοκληρωµένο πρόγραµµα βιώσιµης ανάπτυξης στο ήµο" Έσοδο από το πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωµή του έργου: "Κατασκευή πεδίου προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών" Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωµή του έργου: "Κατασκευή αγροτικού ιατρείου στο.. Μέλισσας" Έσοδο από πρ."θησεασ" για την αποπληρωµή του έργου: "Αποχετεύσεις- αντιπληµµυρική προστασία οικισµού Μυρίνης" Σύνολο : , , , , , , , , , , ,27 Σύνολο : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωµή του έργου: "Επέκταση- αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στα Τ.. του ήµου Μητρόπολης" , , Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωµή του έργου: "Αναπλάσεις στα Τ.. του ήµου" , , ,93 Σελίδα: 11 από 27

21 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ Έσοδο από πρ."θησεασ" για την αποπληρωµή του έργου: "Αποχετεύσεις οµβρίων στα Τ.. του ήµου Μητρόπολης- Γ' ΦΑΣΗ)" , , Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωµή του έργου: "Οδοποιΐα Γ' φάση στα Τ.. του ήµου Μητρόπολης" , , Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωµή του έργου: "Εργασίες οδοποιΐας και ασφαλτόστρωσης ήµου Καρδίτσας" , ,49 32, Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωµή του έργου: "Αγωγοί οµβρίων ηµοτικών ιαµερισµάτων" Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωµή του έργου: "Βελτίωση οδικού δικτύου Καροπλεσίου" 3.209, , Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωµή του έργου: "Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων- ιαµόρφωση εισόδων τοπικών διαµερισµάτων" , , Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωµή του έργου: "Κατασκευή βάθρων γέφυρας στον ποταµό Ταυρωπό" , , Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωµή του έργου: "Ύδρευση ήµου Καλλιφωνίου" 4.184, , Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωµή του έργου: "Οδική σύνδεση Τ.. Ζαϊµίου,. Καλλιφωνίου µε το Τ.. Πτελοπούλας,. Κάµπου" , , Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωµή του έργου: "Βελτίωση υποδοµών ύδρευσης ήµου Καλλιφωνίου" , , Λοιπά ειδικά Προγράµµατα Έσοδο από Ε.Π. "ΘΕΣΣΑΛΙΑ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ" για την εκτέλεση του έργου: "Αποκατάσταση Χ.Α..Α. ήµου Καρδίτσας" Έσοδο από ΥΠΕΧΩ Ε- ΕΤΕΡΠΣ για την αποπληρωµή του έργου: "Τοπογραφική- κτηµατογραφική αποτύπωση των περιοχών επέκτασης των υπό πολεοδόµηση περιοχών τριών οικιστικών θυλάκων ευρισκοµένων εντός του ισχύο Σύνολο : , , , , , , , , , , , , Έσοδο από ΠΕΠ Θεσσαλίας για την εκτέλεση του έργου: "Εκπόνηση µελέτης ΣΧΟΟΑΠ ήµου Ιτάµου " 9.335, , , , , Έσοδο από Ε.Π. "ΘΕΣΣΑΛΙΑ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ" για την εκτέλεση του έργου: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και προσβασιµότητα του αστικού χώρου του ήµου Καρδίτσας" , , Σελίδα: 12 από 27

22 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ Έσοδο από Ε.Π. "ΘΕΣΣΑΛΙΑ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ" για την εκτέλεση του έργου: "Μελέτη Γ.Π.Σ. διευρυµένου ήµου Καρδίτσας" Έσοδο από Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρ. ιακυβέρνησης για το έργο: "Συλλογή, ψηφιοποίηση και Τεκµηρίωση Πολιτιστικού υλικού και Τουριστικού Προϊόντος της Καρδίτσας" Έσοδο από το Πρ/µα "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" για τη Λειτουργ. ενοποίηση υφιστάµενων πληρ.συστηµάτων (υποδοµές ΤΠΕ και εφαρµογές) & δεδοµένων του. Καρδίτσας , , , Έσοδο από Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ " για την εκτέλεση του έργου: "Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ ήµου Κάµπου Ν. Καρδίτσας" , , Έσοδο από Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ " για την εκτέλεση του έργου: "Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μητρόπολης Ν. Καρδίτσας" , , Εσοδα απο ΣΑΕ 055 π.κ για εκτέλεση εργασςιων βελτιωσης της υποδοµής των χώρων διαµονής των τσιγγάνων σε ΟΤΑ της χώρας Εσοδα απο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ Υπο έργο Ι Συντήρηση, προστασία, προβολή συλλογής Γιολδάση Εσοδα απο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ Υποέργο ΙΙ Συντήρηση, προστασία, προβολή συλλογής Γιολδάση (Προµήθεια ειδικού εξοπλισµού) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1324 Χρηµατοδοτήσεις έργων από ιεθνείς οργανισµούς Έσοδο από Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (Γ.Γ.Α.) για την αποπληρωµή του έργου: "Κλειστό Γυµναστήριο Καρδίτσας- Αίθουσα Βαρέων Αθληµάτων" 1327 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Έσοδο από Υπ.Εσωτερικών για την αντιµετώπιση θεοµηνιών & την εκτέλεση των σχετικών έργων. Σύνολο : , , , , ,71 Σύνολο : , , , , , , , , ,53 Σύνολο : , , , , , Σελίδα: 13 από 27

23 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ Εσοδο για την εξόφληση οφειλών του Ελληνικού ηµοσίου.άρθρο 25 του ν.1828/ , , , , ,70 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 141 ωρεές 1411 Προϊόν δωρεών Προϊόν δωρεών. Σύνολο : , , , , , ,70 Σύνολο : , , , , , ,23 Σύνολο : , , , , , , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93) Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93) Σύνολο : Σύνολο : Σύνολο : , Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν.. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93) Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (Άρθρο 31 Ν 2130/93) Πρόστιµα από παράνοµη κατάληψη οδοστρώµατος , , , , ,32 Σύνολο : , , , , , , , Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86) Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86) Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις , , , , ,72 Σύνολο : , , , , , , , , , , , ,77 Σύνολο : , , , , , , , Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 2.320,82 Σύνολο : , ,82 Σελίδα: 14 από 27

24 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων , , , , , , , Πρόστιµα παρανόµων σταθµευµένων Αυτ/των τροχαίας , , Πρόστιµα παρανόµων σταθµευµένων Αυτ/των ηµοτικής Αστυνοµίας , , Κάρτες διαρκείας ελεγχόµενης στάθµευσης , , , Πρόστιµα που επιβάλλονται λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων (λαϊκή αγορά) , , Πρόστιµα σύµφωνα µε την κανονιστική απόφαση του Σ 278/2003 της υπηρεσίας καθαριότητας Πρόστιµα από Τέλος ιαµονής Παρεπιδηµούντων. 828,59 828, , ,05 828, , Πρόστιµα από Τέλος επί των Ακαθαρίστων Εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων , , , , , , , Πρόστιµα που επιβάλλονται λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων (τραπεζοκαθίσµατα) , , , , , Πρόστιµο ιοικητικό του αρθ.8 του Ν.2946/2001 (Υπαίθρια ιαφήµιση) , ,35 Σύνολο : , , , , , , , ,79 Σύνολο : , , , , , , , , Παράβολα 1522 Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98) Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98). 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 162 Έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 1626 Έσοδα από συµβάσεις διαδηµοτικής συνεργασίας (άρθρο 23 Ν. 2539/97) Έσοδο από σύµβαση διαδηµοτικής συνεργασίας µεταξύ. Καρδίτσας &. Λίµνης Πλαστήρα Σύνολο : ,37 691,37 691,37 Σύνολο : ,37 691,37 691,37 Σύνολο : , , , , , , , , , , , Σύνολο : Σελίδα: 15 από 27

25 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2011 Σύνολο : Λοιπά έκτακτα έσοδα 1691 Τέλη επιβαλλόµενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων και προγραµµάτων προστασίας του περιβάλλοντος(άρθρο 6 Ν. 1650/86) Τέλη επιβαλλόµενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων και προγραµµάτων προστασίας του περιβάλλοντος(άρθρο 6 Ν. 1650/86) Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις. 45,00 45,00 Σύνολο : ,00 45,00 45,00 45,00 45, , ,59 45, ,69 45, ,69 45, ,69 Σύνολο : , , , , ,69 Σύνολο : ,59 45, , , , ,69 Σύνολο : ,59 45, , , , , Σύνολο : , , , , , , , ,56 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , , ,01 499, Τακτικά έσοδααπό τέλη καθ/τος & ηλεκτροφωτισµού , , , , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας. Σύνολο : , , , , ,57 499, , , , ,10 Σύνολο : , , , , , , , , , ,10 Σύνολο : , , , , , , , , , , ,36 Σελίδα: 16 από 27

26 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών Σύνολο : , , , , , , , ,18 435, , , , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα. Σύνολο : , , ,18 435, , , , , , , , , , Τακτικά έσοδα και λοιπά έσοδα Έσοδο από πρόστιµα παραβάσεων Κ.Ο.Κ Λοιπά έσοδα Υπ. Καθ/τος ( ιαδηµοτικής Συνεργασίας) Πρόσθετοι Φόροι 2% και 5% Τέλος παρεπιδηµούντων Έσοδο από λατοµείο Έσοδο από αυθαίρετα ,30 142,30 142, Εκµίσθωση χώρων λαϊκής αγοράς Έσοδο από κατάληψη κοινοχρήστων χώρων (τραπεζοκαθίσµατα) 408,00 408,00 408, Μισθώµατα από Αστικά Ακίνητα (Άρθρο 253 ΚΚ) ,96 663,96 663, Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (αγροτεµάχια) Μισθώµατα ηµοτικής Αγοράς Σύνολο : , , , , , ,20 Σύνολο : , , ,72 435, , , ,79 Σύνολο : , , ,72 435, , , ,79 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα Έκτακτα γενικά έσοδα ,20 88,20 88,20 Σελίδα: 17 από 27

ΑΔΑ: Β425ΩΗΖ-Η6Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: Β425ΩΗΖ-Η6Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: /2012 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου Αριθμός Απόφασης: 241/2012 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓ1ΩΛΞ-ΨΓΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 583 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 583 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 583 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 06/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 5 ης /10.10.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0112 Μισθώματα βοσκησίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.837.444,32 8.658.113,84 15.614.418,64 15.614.418,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 011 Μισθώµατα 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Κωδικός Περιγραφή Αιτιολογία 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31.576.656,78 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.00 011 Μισθώματα 15.00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 2013 Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 2013 Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 2013 Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Κ.Α. 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Κ.Α. 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Κ.Α. 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα Ο ήµος είναι ιδιοκτήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γεράνι 10-7-2015 Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-6-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Κ.Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 260.318,43 186.818,65

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-31/5/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 172/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 172/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 172/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προέλεγχος των λογαριασµών του οικονοµικού έτους 2010 για την υποβολή του απολογισµού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος, 22 εκεµβρίου 2014 Εκτελεστική Επιτροπή Πληροφορίες: Μποβολανέα Βίκη 22001 Άστρος Τηλ.: 2755360101 - Fax: 2755360169 e-mail: astros01@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2012

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2012 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα Κωδικός Αριθµός Προηγ.Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 52.462.224,08 30.908.752,10 49.953.895,62 0,00 06.00 ΕΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - -

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - 5 - - 2512 /29-1- 5 6 -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - ` 12.499.988,58 8.001.587,95 159.436,49 1.923.657,54 2.253.500,00 3.829.991,51 28.668.162,07 14.457.580,44 9.654.508,82 4.472.745,22

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 20 ο πρακτικό της από 23-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω.

Απόσπασμα από το 20 ο πρακτικό της από 23-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 20 ο πρακτικό της από 23-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Τροποποίηση- Συμπλήρωση της υπ αρ.264/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Εσόδου. Εισπραχθέντα (Προηγ. Χρήσης) 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0,00 0,00 0,00 0,00

Κωδικός Εσόδου. Εισπραχθέντα (Προηγ. Χρήσης) 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0112 Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) 40.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0113 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 23 ης Ειδικής Συνεδρίασης της 13 ης Νοεμβρίου 2014 Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ

Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΝΡΤΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ : 71 ΛΩΕ-ΥΜΖ ΕΛΛΝΙΚ ΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΜΟΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΤΜΜ ΥΠΟΣΤΡΙΞΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΝΩΝ ΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Σ Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 19η του µήνα Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Εκθεση. Προϋπολογισμού Εσόδων. Ετους 2013

Εισηγητική Εκθεση. Προϋπολογισμού Εσόδων. Ετους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2013 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Σελίδα : 2 από 32 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα