ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 36879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 6772/1349/ κοινής υπουργικής απόφασης εκχώρη σης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικό τητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ ( ) στην Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Του ρισμού (ΦΕΚ Β 1621/ ) Καθίσματα και ζώνες ασφαλείας σχολικών λεωφο ρείων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5176/1543/0020 (1) Αντικατάσταση της υπ αριθμ. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 6772/1349/ κοινής υπουργικής απόφασης εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχει ρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ ( ) στην Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (ΦΕΚ Β 1621/ ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). 2. Το Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρ ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλι είας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη σκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ Α 147/ ). 3. Το Π.Δ. 66/2011 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 148/ ). 4. Την με αρ. πρωτ. Υ352/ απόφαση του Πρω θυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπλη ρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Σωκράτη Ξυνίδη» (ΦΕΚ Β 1603/ ) 5. Την με ΑΠ 15636/2938Δ/Φ.03/ (ΦΕΚ Β 2555/ ) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης Αντικατά σταση της υπ αριθμ. Δ13/Φ5.27/18038/ (ΦΕΚ Β 1502/ ) κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 6. Την με αρ. πρωτ /1870/ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 113/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουρ γού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι λίας με θέμα: «Διορισμός μετακλητού Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ τιλίας». 7. Την με αρ. πρωτ /1854Δ/Φ03/ απόφα ση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραμματέα της Ει δικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗ ΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταμένους των Μονάδων της ΕΥΔ, του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» (ΦΕΚ Β 1826/ ). 8. Το Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πο λιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α 213). 9. Τη σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ » στο Υπουργείο Πολιτισμού με την με αριθμό ΥΔΕΠΠ/Δ /ΦΧVII/5206/ κοινή υπουργική απόφα ση Τροποποίηση της αρ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/ (ΦΕΚ Β 1620) με σκοπό την αναδιάρθρωσή της σε Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α 267), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 19 του ν. 3658/2008 (ΦΕΚ Α 70)» (ΦΕΚ 2526/Β /2008). 10. Την με αριθ. πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Δ/ΦVIIIα/266 κοινή υπουρ γική απόφαση με σκοπό την αναδιάρθρωση της Ειδι

2 36880 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού και την κατάργηση της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1635/Β/2008) κοινής υπουργικής απόφασης σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του πρώην Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 4312/ (ΦΕΚ 315/Β / ) απόφαση. 11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινω νικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού 1260/99, (L 210/ sel ), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοι νοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (EK) αριθ. 1783/1999, (L 210/ σελ. 1 11), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 13. Τον Κανονισμό 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανο νισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί κα θορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια κής Ανάπτυξης, (L 371/ σελ ) όπως τρο ποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 14. Τον Ν.3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμο γή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/τ.Α/ ), και ειδικότερα τα άρθρα 3, 4, 5, 6 και 7αυτού, όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 15. Την Υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540/τ.Β / ), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 16. Την υπ αριθμ. Ε(2007)5338/ απόφαση έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αντα γωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 PO 001). 17. Την υπ αριθμ / εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 18. Την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για τις κα τηγορίες πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας 2 «Ενί σχυση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας» και 3 «Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος», στον τομέα Πολιτισμού. 19. Την με αριθ. πρωτ. 4594/831/0020/ (ΦΕΚ 1036/Β / ) απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμ ματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ ( ) στην Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 6772/1349/ (ΦΕΚ 1621/Β / ) 20. Το με αριθ. πρωτ. ΕΥΠΟΤ/Α1/Π/ΕΠΑΝ/Ι/2106/ έγγραφο της ΕΥΠΟΤ με θέμα: «Ανακατανομή εκχωρη μένης δημόσιας δαπάνης μεταξύ Κωδικών Θεματικής Προτεραιότητας στους Άξονες Προτεραιότητας 2 και 3 του Προγράμματος του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ ». 21. Tη θετική εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχεί ρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστι κότητα και Επιχειρηματικότητα». 22. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Α. Τροποποιείται το άρθρο 2 της κοινής υπουργικής απόφασης 6772/1349/ (ΦΕΚ 1621/Β / ) εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ ( ) στην Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, ως προς την κατανομή της ενδεικτικής δημόσιας δαπάνης ανά Κωδι κό Θεματικής Προτεραιότητας. Ειδικότερα καταργείται ο Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας 09 του Άξονα Προτεραιότητας 2 και οι πόροι του κατανέμονται στους Κωδικούς Θεματικής Προτεραιότητας 58, 59 και 60 και τροποποιείται αντίστοιχα ο συνημμένος χρηματοδοτι κός πίνακας του Παραρτήματος Ι. Κατά τα λοιπά η με αρ. πρωτ. υπ αριθμ. 6772/1349/ απόφαση ισχύει ως έχει και παρατίθεται κωδικοποιημένη ως εξής: Άρθρο 1 Φορέας στον οποίο εκχωρούνται αρμοδιότητες διαχείρισης Η Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, ορίζεται με βάση το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3614/2007 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον Ν.3840/2010 άρθρο 7 παρ. 10, ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματι κότητα» του ΕΣΠΑ ( ). Άρθρο 2 Αντικείμενο της εκχώρησης 1. Η Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, αναλαμβάνει αρ μοδιότητες διαχείρισης για κατηγορίες πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση του Επιχειρηματι κού Περιβάλλοντος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ ( ) στους Κωδικούς Θεματικής Προτεραιότη τας: ΚΘΠ 58: Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ΚΘΠ 59: Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής ΚΘΠ 60: Συνδρομή στη βελτίωση πολιτιστικών υπη ρεσιών 2. Η ενδεικτική δημόσια δαπάνη για όλες τις κατηγορίες πράξεων ανέρχεται σε ,12 και καλύπτεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (οκτώ Περιφέρειες του Στόχου 1). Κατανέμεται δε στους Κωδικούς Θεματικής Προτε ραιότητας: ΚΘΠ 58: Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ,41 ΚΘΠ 59: Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής, ,71 ΚΘΠ 60: Συνδρομή στη βελτίωση πολιτιστικών υπη ρεσιών, ,00

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η εκχωρούμενη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δα πάνη και η ετήσια κατανομή της αποτυπώνονται στον χρηματοδοτικό πίνακα εκχώρησης διαχείρισης του συ νημμένου Παραρτήματος I. Άρθρο 3 Αρμοδιότητες διαχείρισης που εκχωρούνται Η Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, αναλαμβάνει στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικό τητα» του ΕΣΠΑ ( ) και για κατηγορίες πράξεων των Κωδικών Θεματικής Προτεραιότητας του άρθρου 2, τις ακόλουθες αρμοδιότητες: i. Προβαίνει, όπου απαιτείται, στην αναγκαία εξειδίκευ ση των κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται σύμφω να με τις κατευθύνσεις της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) ii. Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων των αξιολογήσεων του Προγράμματος iii. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των κατηγο ριών πράξεων που διαχειρίζεται και ειδικότερα τη χρη ματοοικονομική πρόοδό τους, τους ποσοτικοποιημένους δείκτες και τις προοπτικές εξέλιξής τους και εισηγείται στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ προτάσεις αναθεώρησής τους iv. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές που ζητούνται από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ για την υποβολή των ετήσιων και τελικών εκθέσεων εκτέλεσης, την προετοιμασία της ετήσιας εξέτασης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, την προετοιμασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος κ.λπ. v. Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού και την Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται vi. Μεριμνά για εξειδίκευση όπου απαιτείται των απα ραίτητων εργαλείων, προτύπων και προδιαγραφών για τη σωστή άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που του έχουν εκχωρηθεί σε συμφωνία με την ΕΥΔ ΕΠΑΕ και την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης vii. Επεξεργάζεται και εισηγείται στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ για τις κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται, αναλυτικά κριτήρια επιλογής και ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρό γραμμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου viii. Μεριμνά, ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατό ευ ρύτερα οι πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρη ματοδότησης για τις κατηγορίες πράξεων που διαχει ρίζεται. Στο πλαίσιο αυτό εκδίδει τις προκηρύξεις των κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται για την υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους και πα ρέχει προς τους δυνητικούς δικαιούχους, σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες προς τους δυνητικούς δι καιούχους τουλάχιστον σχετικά με: (α) τους όρους επιλεξιμότητας τους οποίους πρέπει να πληρούν οι προτεινόμενες πράξεις προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Επιχει ρησιακού Προγράμματος, (β) τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων χρη ματοδότησης και τις σχετικές χρονικές περιόδους, (γ) τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηματοδό τηση πράξεων, (δ) τα αρμόδια στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτι σμού και Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Του ρισμού, τα οποία μπορούν να παρέχουν πληροφορίες, (ε) την υποχρέωση δημοσιοποίησης εφόσον η πρόταση επιλεγεί, του τίτλου της πράξης, του δικαιούχου και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται. ix. Συγκεντρώνει, αρχειοθετεί όλες τις προτάσεις που υπο βάλλονται και ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων τους. x. Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται, εφαρ μόζοντας τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακο λούθησης κριτήρια ένταξης. xi. Μεριμνά για την έκδοση της απόφασης ένταξης των πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματι κότητα» από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Ν.3614/2007 όπως ισχύει. xii. Μεριμνά για την έκδοση τροποποιήσεων της από φασης ένταξης ή ανάκλησης αυτής από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού (με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Ν.3614/2007 όπως ισχύει) και τη δημοσιο ποίηση των σχετικών αποφάσεων στην οικεία ιστοσε λίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. xiii. Υποβάλλει στην Επιτροπή τις απαιτούμενες για τα μεγάλα έργα πληροφορίες με βάση το άρθρο 40 του κανονισμού 1083/2006. xiv. Μεριμνά για τη συμμόρφωση των συγχρηματο δοτούμενων επενδυτικών πράξεων με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες καθ όλη την περίοδο της υλοποίησής τους. xv. Προβαίνει σε εξέταση της διαδικασίας διακήρυξης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Για όσες συμ βάσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων ο Ενδιάμεσος Φο ρέας Διαχείρισης προβαίνει επιπλέον σε εξέταση κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης εκφράζει τη γνώμη του εντός απο κλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήψη των σχετικών στοιχείων. Η σύμφωνη γνώμη αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης. xvi. Διενεργεί επαληθεύσεις κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του ν. 3614/2007 προκειμένου να επιβεβαιω θεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊό ντων και υπηρεσιών και η πραγματική πραγματοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι καθώς και η συμμόρφωση των πράξεων προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες. Στο πλαίσιο αυτό: xvii. Συλλέγει τις δηλώσεις δαπανών (δελτία δήλωσης δαπανών) που υποβάλλονται από τους δικαιούχους και τις καταχωρεί στο ΟΠΣ μετά από τη διενέργεια διοικη τικής επαλήθευσης σε κάθε δήλωση δαπάνης, κατά την οποία επιβεβαιώνεται με τα κατάλληλα έγγραφα, ότι: (α) η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγματική, (β) τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί σύμ φωνα με την απόφαση ένταξης, (γ) οι δηλώσεις δαπανών από τους δικαιούχους είναι ακριβείς, (δ) η πράξη και η δαπάνη είναι σύμφωνες με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο, (ε) τηρήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για την απο φυγή διπλής χρηματοδότησης της δαπάνης από άλλα

4 36882 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα ή από άλλη προγραμματική περίοδο. Στην περίπτωση μεγάλου πλήθους δικαιολογητικών εγγράφων είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται δειγ ματοληπτικές επαληθεύσεις βάσει μεθόδου δειγματο ληψίας. xviii. Διενεργεί επιτόπιες επαληθεύσεις επιμέρους πράξεων κατά τις οποίες επαληθεύεται: ότι οι πράξεις όντως εκτελούνται και τα παραδιδόμενα προϊόντα ή/και παρεχόμενες υπηρεσίες συμμορφώνονται προς τους όρους της αντίστοιχης σύμβασης ή απόφασης ένταξης, η φυσική πρόοδος της πράξης, η τήρηση των κοινοτικών κανόνων όσον αφορά τη δημοσιότητα και η ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχει ο δικαιούχος όσον αφο ρά τη φυσική και οικονομική πρόοδο της πράξης. xix. Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, ενη μερώνει την Αρχή Πιστοποίησης και όπου απαιτείται ζητά την αναστολή χρηματοδότησης της πράξης από την αρμόδια υπηρεσία. xx. Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τις διοικητικές και επι τόπιες επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα πρότυπα και διαδικασίες του συστήματος διαχεί ρισης και ελέγχου. xxi. Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνό λου της δημόσιας συνεισφοράς από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, η οποία επιβάλλεται βάσει πορίσματος πιστοποίησης καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστι κές εγγραφές στο ΟΠΣ ή στο πληροφοριακό σύστημα της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού και Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. xxii. Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επα ληθεύσεων που διενεργεί αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη, εισηγείται για την έκδοση απόφασης ανάκτη σης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΠΑΣΥΔ (ΦΕΚ 540/τ.Β / ). xxiii. Συνεργάζεται με τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα και μεριμνά για την υποβολή στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ των τεκμηριωμένων απαντήσεών του στα σχετικά πορίσματα ελέγχου στη Διαχειριστική Αρχή. xxiv. Συλλέγει και καταχωρεί στο ΟΠΣ τα στοιχεία πα ρακολούθησης εκτέλεσης των πράξεων που υποβάλλουν οι δικαιούχοι. Με βάση τα στοιχεία αυτά εξετάζει το βαθμό επίτευξης των ετήσιων ποσοτικών στόχων των πράξεων, σύμφωνα με τις αρχικά αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις. Σε περίπτωση απόκλισης από τους όρους της απόφασης ένταξης ή χρονικών καθυστερήσεων με γαλύτερων των έξι μηνών, σε σχέση με την προγραμμα τισθείσα πρόοδο, ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης προ βαίνει σε επανεξέταση της πράξης και στην περίπτωση αδικαιολόγητων αποκλίσεων, δύναται να εισηγηθεί την ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης. Οι αποφά σεις ένταξης πράξεων που ανακαλούνται δημοσιεύονται στην κεντρική ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ. xxv. Παρακολουθεί τους δικαιούχους σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, την πορεία των πράξεων που εκτελούν, τις υποχρεώσεις για τη δημοσιότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 8 και 9 του Καν.1828/06, την τήρηση χωριστής λογιστι κής μερίδας ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης και την τήρηση των πολιτικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. Προτείνει μέτρα υποστήριξης των δικαιούχων προκειμένου να ανταποκριθούν στις υπο χρεώσεις τους. xxvi. Εξειδικεύει όπου απαιτείται τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους ελέγχους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Κανονισμού σύμφωνα με τους κανό νες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. xxvii. Παρέχει στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επα ληθεύσεις που πραγματοποιούνται σε σχέση με κάθε δαπάνη των πράξεων που διαχειρίζεται, για σκοπούς πιστοποίησης. xxviii. Παρακολουθεί τα έσοδα από έργα που παρά γουν έσοδα και ενημερώνει σχετικά την διαχειριστική αρχή, ιδίως για τα έργα των οποίων τα έσοδα δεν είναι δυνατό να εκτιμηθούν εκ των προτέρων. xxvix. Μεριμνά για την παροχή στοιχείων προόδου εκτέλεσης των πράξεων στις αρμόδιες για τη χρημα τοδότηση δημόσιες υπηρεσίες. xxx. Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρεί στο ΟΠΣ σύμφωνα με τους κανόνες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. xxxi. Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις ανα γκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιεί σε σχέση με κάθε δαπάνη, για σκοπούς πιστοποίησης. Άρθρο 4 Υποχρεώσεις του φορέα στον οποίο εκχωρούνται αρμοδιότητες διαχείρισης Οι αρμοδιότητες διαχείρισης που εκχωρούνται, ασκού νται από την Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του εδαφίου (γ) της παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 3614/2007 όπως αυτό ισχύει και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής δια χείρισης. Επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων του άρθρου 3, η Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού του Υπουρ γείου Πολιτισμού και Τουρισμού αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις: 1. Κοινοποιεί στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ τις προσκλήσεις για την ένταξη πράξεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, δέκα (10) ημέρες πριν την δημοσιοποίησή τους. 2. Κοινοποιεί στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ, το ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους για τις κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται καθώς και εξαμηνιαίες εκθέσεις ανάλυσης της προόδου που επι τεύχθηκε. 3. Αποδέχεται όλους τους προβλεπόμενους από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, ελέγχους και επι θεωρήσεις, καθώς και από όλα τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχει σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για την απρόσκοπτη διενέργεια αυτών. Αποδέχεται διοικητικές και επιτόπιες επιθεωρήσεις από τη διαχειριστική αρχή και παρέχει σε αυτή όλα τα αναγκαία στοιχεία προκει μένου να επιβεβαιωθεί η κατά το δέοντα τρόπο άσκηση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί. 4. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠΑΕ και παρέχει σε αυτή κάθε πληροφορία που ζητείται.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Συνεργάζεται με τη ΕΥΔ ΕΠΑΕ και την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης για την έκδοση κανονιστικών απο φάσεων και την εξειδίκευση εργαλείων και προτύπων που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. 6. Διασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους των πράξεων που διαχειρίζεται, τηρούνται στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελε γκτικού Συνεδρίου για: διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του Επιχειρη σιακού Προγράμματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 89 παράγραφος 3 του κανονισμού 1083/2006, διάστημα τριών ετών μετά το έτος κατά το οποίο πραγματοποιείται το μερικό κλείσιμο, στην περίπτωση εγγράφων που αφορούν δαπάνες και λογιστικούς ελέγ χους για πράξεις οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο του μερικού κλεισίματος. Τα ανωτέρω διαστήματα διακόπτονται είτε στην πε ρίπτωση ενδίκων διαδικασιών είτε κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης της Επιτροπής. 7. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ενημέρωσης και δη μοσιότητας που προσδιορίζονται από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ και με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του Καν.1828/2006 για τις κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται. 8. Στην περίπτωση που η Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρι σμού είναι και δικαιούχος στο πλαίσιο των κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται, η υλοποίηση της πράξης θα γίνεται από μονάδα διαφορετική από τη μονάδα που εί ναι αρμόδια για τη διενέργεια των επαληθεύσεων, ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούμενη διάκριση καθηκόντων στο εσωτερικό της. Άρθρο 5 Υποχρεώσεις της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) 1. Η ΕΥΔ ΕΠΑΕ ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 3, του Ν. 3614/2007, όπως αυτές εξειδικεύο νται στη με αρ.πρωτ 15636/2938Δ/Φ.03/ (ΦΕΚ Β 2555/ ) κοινή υπουργική απόφαση αντικατά στασης της υπ αριθμ. Δ13/Φ5.27/18038/ (ΦΕΚ Β 1502/ ) κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και Σύ σταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» στο Υπουργείο Ανάπτυξης», όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 2. Η ΕΥΔ ΕΠΑΕ συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρι σης (Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού), στον οποίο εκ χωρούνται αρμοδιότητες διαχείρισης του Επιχειρησι ακού Προγράμματος και έχει την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής για τη διαχείριση του συνόλου του προ γράμματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. 2. Η ΕΥΔ ΕΠΑΕ ενημερώνει έγκαιρα την Ειδική Υπη ρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού του Υπουργείου Πο λιτισμού και Τουρισμού για το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και κάθε τροποποίηση αυτού και τον υποστηρίζει στην ορθή εφαρμογή του. 3. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού και Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, σε σχέση με τις δράσεις που εκχωρούνται, ώστε να βεβαιώνεται ότι αυ τές εκτελούνται σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο σύστη μα διαχείρισης και ελέγχου και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό: 3.1. Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ από την Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Του ρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού με τα απαραίτητα δεδομένα υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, την αξιολόγηση καθώς και τις λογιστι κές εγγραφές για κάθε πράξη που διαχειρίζεται η Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού Εξετάζει τις σχετικές αναφορές του ΟΠΣ, τα ετή σια προγράμματα ενεργειών που υποβάλλει η Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και τις εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου τους και διαμορφώνει τεκμηριωμένες προτά σεις διορθωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών, με στόχο την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη δια χείριση και υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούνται στην Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού από την Αρχή Ελέγχου και τα λοιπά εθνικά και ευρω παϊκά ελεγκτικά όργανα Δύναται να πραγματοποιεί διοικητικές και επιτό πιες επιθεωρήσεις στην Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού προκειμένου να επιβεβαιωθεί η άσκηση των αρμοδιοτή των που του έχουν ανατεθεί με βάση το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. 4. Διασφαλίζει ότι η Αρχή Πιστοποίησης λαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις για σκοπούς πιστοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό εποπτεύει και συντονίζει πριν από κάθε αίτημα πληρωμής την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στην αρχή πιστοποίησης. Άρθρο 6 Ειδικοί Όροι Με όμοια κοινή υπουργική απόφαση, οι κατηγορίες πράξεων, οι προϋπολογισμοί και οι δείκτες αυτών, των οποίων η διαχείριση θα αναληφθεί από τη Ειδική Υπη ρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού του Υπουργείου Πολι τισμού και Τουρισμού δύνανται να τροποποιούνται για την καλύτερη εξυπηρέτηση των στόχων του οικείου Επιχειρησιακού Προγράμματος, μετά από εισήγηση της ΕΥΔ ΕΠΑΕ ή του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού). Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή της.

6 36884 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) :. 03 : : 01 / 3 8/9/ : " 3: " : 85,00% 1: (1),(2) (1),(2) (1),(2) ( +3/ +2) , : Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2011 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /3360 (2) Καθίσματα και ζώνες ασφαλείας σχολικών λεωφορείων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 17 του άρθρου 81 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το ν.2696/99 (Α 57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως ισχύει σήμερα. β. Του Π.Δ. 502/1983 (Α 189) «Συμμόρφωση της νο μοθεσίας προς τις διατάξεις της 74/408/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 22ας Ιουλίου 1974 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών, των αναφερομένων στην εσωτερική διαρρύθμιση των οχημάτων με κινητήρα (αντοχή των καθισμάτων και της αγκυρώσεώς τους)» όπως ισχύει σήμερα. γ. Του Π.Δ. 503/1983 (Α 190) «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 77/541/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 28 Ιουνίου 1977 περί προ σεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών, των αναφερομένων στις ζώνες ασφαλείας και στα συστή ματα συγκρατήσεως των οχημάτων με κινητήρα» όπως ισχύει σήμερα. δ. Του Π.Δ.530/1983 (Α 204) «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 76/115/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 18ης Δεκεμβρίου 1975 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών, των αναφερομένων στις αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας των οχημάτων με κινητήρα» όπως ισχύει σήμερα. ε. Την υπ αριθμ. 1485/66/04 (Β 1465/2004) υπουργική απόφαση «περί εφοδιασμού με ζώνες ασφαλείας των σχολικών λεωφορείων», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ /2589/2005 (Β 822), 62144/4549/2005 (Β 1743), οικ /1153/06 (Β 442), οικ /5053/2006 (Β 34/2007), 2441/203/08 (Β 129), 70330/4844/08 (Β 66/2009) και 1624/83/10 (B 599/2010). 2. Την ανάγκη εφοδιασμού με πιστοποιημένες, σύμ φωνα με οδηγίες της ΕΕ, ζώνες ασφαλείας των λεωφο ρείων μεταφοράς νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας με σκοπό την αύξηση της ασφάλειας των μεταφερόμενων μαθητών και ενόψει έκδοσης των προδιαγραφών απαιτήσεων για τα καθίσματα και τις ζώνες ασφαλείας των σχολικών λεωφορείων μεταφο ράς νηπίων. 3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Μετά την απαγορεύεται η ταξινόμηση και νούργιων σχολικών λεωφορείων μεταφοράς νηπίων, μα θητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εφόσον δεν έχει εκδοθεί έγκριση τύπου σύμφωνα με την οδηγία 2007/46/ΕΚ, που έχει ενσωματωθεί στην ελληνι κή νομοθεσία με την ΚΥΑ 29949/1841/09 (ΦΕΚ 2112/Β ). Ως σχολικά λεωφορεία νοούνται λεωφορεία μεταφο ράς μόνο καθημένων: α) Κλάσης Β με χωρητικότητα έως 22 επιβάτες εξαι ρέσει του πληρώματος ή β) Κλάσης ΙΙ και Κλάσης ΙΙΙ με χωρητικότητα άνω των 22 επιβατών εξαιρέσει του πληρώματος, όπως αυτές ορίζονται στις παραγράφους και του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της οδηγίας 2001/85/ΕΕ, που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με την υπ αριθμ /2475/02 (ΦΕΚ Β 116) κοινή υπουργική απόφαση. 2. Μετά την επιτρέπεται η πρώτη ταξινόμη ση μεταχειρισμένων και η μεταβίβαση κυκλοφορούντων λεωφορείων μεταφοράς νηπίων, μαθητών πρωτοβάθ μιας και δευτεροβάθμιας ως σχολικά λεωφορεία ανε ξάρτητα των μεταφερομένων νηπίων ή μαθητών μόνο εφόσον: Ι. Είναι εφοδιασμένα εκ κατασκευής με ζώνες ασφα λείας συστήματα συγκράτησης σε κάθε θέση μεταφε ρόμενου επιβάτη συμπεριλαμβανομένων του συνοδη γού και του οδηγού και με καθίσματα που πληρούν τις οδηγίες 96/37 που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 29088/2296/97 (ΦΕΚ 2/Β ), 96/38 που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 30419/2468/96 (ΦΕΚ 1190/Β ) και 2000/3 που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 20804/834/00 (ΦΕΚ 1372/Β ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μεταγενέστερες αυτών και αποδεικνύεται από έγ γραφο: α) του εργοστασίου κατασκευής του αμαξώματος ή β) αρμόδιας αρχής της προηγούμενης χώρας ταξι νόμησης ή γ) της αντιπροσωπείας του εργοστασίου κατασκευής του αμαξώματος στη χώρα μας ή στη χώρα προηγού μενης κυκλοφορίας ή κατασκευής του ή δ) Πιστοποίηση σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΙΙ. Έχουν τοποθετηθεί ζώνες ασφαλείας σε κάθε θέση μεταφερόμενου επιβάτη συμπεριλαμβανομένων του συ νοδηγού και του οδηγού. Τα καθίσματα και οι τοποθε τούμενες σε αυτά ζώνες ασφαλείας θα είναι αναλόγων απαιτήσεων των Π.Δ. 502/83, Π.Δ. 503/83 και Π.Δ. 530/83 όπως ισχύουν. Αυτό αποδεικνύεται από: α) Για τα σχολικά λεωφορεία μεταφοράς νηπίων από υποβολή βεβαίωσης από φορέα ή υπηρεσία που θα καθοριστεί, ότι τα καθίσματα και οι ζώνες που τοπο θετήθηκαν σε αυτά είναι σύμφωνα με τις προδιαγρα φές απαιτήσεις που θα ανακοινωθούν με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμ φωνα με τις διαδικασίες της οδηγίας 98/34/ΕΚ που έχει εν σωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 39/2001 (ΦΕΚ 28/Α ), εφ όσον βέβαια αυτές γίνουν αποδεκτές από τα αρμόδια όργανα της ΕΕ ή β) Για όλα τα σχολικά πιστοποίηση σύμφωνα με τις οδηγίες 96/37, 96/38 και 2000/3 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταγενέστερες αυτών ή γ) Για όλα τα σχολικά βεβαίωση αρμοδίων αρχών κρα τών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι τα καθίσματα, ζώνες ασφαλείας συστήματα συγκράτησης του λεω φορείου είναι σύμφωνα με τις οδηγίες της παραπάνω περίπτωσης (2.ΙΙ.β) ή δ) Για όλα τα σχολικά όσον αφορά την αγκύρωση των ζωνών, και αγκύρωση και αντοχή των καθισμάτων για τα σχολικά λεωφορεία μπορεί αντί των προβλεπομένων στην παραπάνω περίπτωση β) να υποβληθεί έκθεση Εργαστηρίου Πολυτεχνικού Ιδρύματος μετά από έλεγ χο με την μέθοδο της υπολογιστικής προσομοίωσης (μοντελοποίηση στοιχείου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή) καθώς δε και έκθεση του ιδίου εργαστηρίου για τον αριθμό των σημείων στήριξης των ζωνών ασφαλείας

8 36886 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ανά θέση και την κατανομή τους στις διάφορες θέσεις. Οι εκθέσεις υπογράφονται από ειδικό εμπειρογνώμονα και τον υπεύθυνο Δ/ντή του εργαστηρίου. 3. Στην περίπτωση των σχολικών λεωφορείων μεταφο ράς νηπίων ή μαθητών που απαιτείται η χρησιμοποίηση συστημάτων συγκράτησης παιδιών επιβατών (σύμφωνα με τον κανονισμό 44 της Οικονομικής Επιτροπής του ΟΗΕ) τότε οι ζώνες ασφαλείας συστήματα συγκράτησης των οχημάτων αυτών πρέπει να είναι κατάλληλες για την στερέωση των συστημάτων συγκράτησης παιδιών επιβατών. 4. Όλα τα σχολικά λεωφορεία από την έναρξη ισχύος της παρούσης είναι εφοδιασμένα με ατομικές ζώνες ασφαλείας εγκεκριμένες με την οδηγία 77/541/ΕΟΚ ή με ταγενέστερη σε όλες τις θέσεις. Αυτό πιστοποιείται: Ι. Για τα κυκλοφορούντα και μεταβιβαζόμενα σχολικά λεωφορεία με έκδοση «Βεβαίωσης καθισμάτων ζωνών ασφαλείας σύμφωνα με την Υ.Α 36144/3360/2011» από ΚΤΕΟ, μετά από έκτακτο έλεγχο που διενεργείται σύμ φωνα με το άρθρο 3 της παρούσης. Τα κυκλοφορούντα σχολικά λεωφορεία εφοδιάζονται με αυτή τη βεβαίωση το αργότερο εντός τριμήνου από την έκδοση της πα ρούσας απόφασης. Στην περίπτωση που κυκλοφορούν σχολικό λεωφορείο υποβάλλεται σε περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο εντός τριμήνου από την ισχύ της παρούσας, αντί βεβαίωσης γίνεται σχετική αναγραφή στο χώρο παρατηρήσεων του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου. ΙΙ. Για τα μεταχειρισμένα λεωφορεία που ταξινομού νται για πρώτη φορά ως σχολικά θα διενεργείται και ο έλεγχος του άρθρου 3 κατά την διενέργεια του ελέγχου που προηγείται της ταξινόμησης με σχετική αναφορά στο εκδιδόμενο για την ταξινόμηση παραστατικό. 5. Μετά την επιτρέπεται η κυκλοφορία των σχολικών λεωφορείων μόνο εφόσον είναι σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση της περίπτωσης 2.ΙΙ.α του πα ρόντος άρθρου. Άρθρο 2 1. Η πιστοποίηση των αναφερομένων στην παράγρα φο 2 μόνο όσον αφορά την πρώτη ταξινόμηση των λεωφορείων στην χώρα, του άρθρου 1 γίνεται κατά τον έλεγχο του λεωφορείου για την ταξινόμησή του. Σ αυτές τις περιπτώσεις κατατίθεται πέραν των λοιπών δικαιολογητικών κάποιο από τα αναφερόμενα στις υπο παραγράφους 2Ι και 2ΙΙ του άρθρου Στις λοιπές περιπτώσεις ο έλεγχος διενεργείται από ΚΤΕΟ σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της υπ αριθμ. Φ23/51193/5992/2007 (Β 786) κοινής υπουρ γικής απόφασης. Μετά τον επιτυχή έλεγχο εκδίδεται σχετική «Βεβαίωση καταλληλότητας καθισμάτων ζωνών σχολικών λεωφορείων» από την αντίστοιχη υπηρεσία στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν καθώς τα αποτελέσματα του ελέγχου. Ο τύπος, περιεχόμενο της βεβαίωσης και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζεται με εγκύκλιο του Υπουργείου ΥποΜεΔι. Άρθρο 3 1. Στο παρόν άρθρο προσαρτάται πίνακας με τον οποίο εξειδικεύονται τα σημεία ελέγχου για τα καθί σματα και τις ζώνες ασφαλείας του Πίνακα των σημείων προς έλεγχο και της διαβάθμισης των ελλείψεων του άρθρου 3 της αριθμ /123/1985 Υ.Α «Τρόπος, δια δικασία και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων» για τον έλεγχο των σχο λικών λεωφορείων. Τα εξειδικευμένα σημεία ελέγχου εφαρμόζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. Κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο σχολικών λεω φορείων που διενεργείται, μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας. Στο εκδιδόμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) και εφόσον δε διαπιστωθούν σοβαρές ή επικίν δυνες ελλείψεις αναγράφεται στο χώρο των παρατη ρήσεων του ΔΤΕ η παρατήρηση «καθίσματα και ζώ νες ασφαλείας σύμφωνα με την σύμφωνα με την Υ.Α 36144/3360/2011». β. Κατά τον έκτακτο τεχνικό έλεγχο σχολικών λεωφο ρείων εφοδιασμένων με ισχύον (ΔΤΕ) η ισχύς του οποί ου λήγει σε χρόνο μεγαλύτερο του τριμήνου από την ισχύ της παρούσας. Ο έκτακτος έλεγχος διενεργείται στα σημεία ελέγχου του επισυναπτόμενου πίνακα από τα Δημόσια ΚΤΕΟ και για τον οποίο δεν καταβάλλε ται τέλος. Εφόσον κατά τον έλεγχο δε διαπιστωθούν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις εκδίδεται «Βεβαίωση καθισμάτων ζωνών ασφαλείας σύμφωνα με την Υ.Α 36144/3360/2011». Αν κατά τον έκτακτο αυτόν έλεγχο τεχνικό έλεγχο του οχήματος διαπιστωθούν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις τότε αφαιρείται το ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ), και επί πλέον τα στοιχεία κυκλοφορίας στην περίπτωση των επικίνδυνων ελλείψεων και απο κολλάται το Ειδικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου (ΕΣΤΕ), Για τη χορήγηση νέου ΔΤΕ εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ αριθμ /123/85 Υ.Α. (Β 781), όπως ισχύει. γ. Κατά την διενέργεια του ελέγχου που προηγείται της ταξινόμησης μεταχειρισμένων λεωφορείων που τα ξινομούνται για πρώτη φορά ως σχολικά. Στο εκδιδόμε νο για την ταξινόμηση παραστατικό σχετική αναφορά ότι το λεωφορείο φέρει καθίσματα και ζώνες ασφαλείας σύμφωνα με την παρούσα.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΖΩΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Δ.Ε Σ.Ε Ε.Ε Καθίσματα Καθίσματα: Αριθμός που δεν συμφωνεί με τη Νομοθεσία ή την άδεια κυ κλοφορίας Χ Καθίσματα: Ανασφαλής στερέωση στις διάφορες θέσεις που μπορεί να ρυθμιστούν Χ Καθίσματα: Εξαρτήματα ή επένδυση των καθισμάτων χαλαρωμένα ή φθαρ μένα που εγκυμονούν κίνδυνο τραυματισμού 1. Επικίνδυνες προεξοχές στο κάθισμα (ελάσματα, σωλήνες, κοχλίες, σύ στημα αγκύρωσης ζώνης) 2. Η επένδυση της πλάτης ή της έδρας κάθε καθίσματος είναι φθαρμένη, σχισμένη ή έχει άλλο ελάττωμα () Χ () Ζώνες ασφαλείας Ζώνες ασφαλείας: Το όχημα δεν είναι εφοδιασμένο με τον προβλεπό μενο αριθμό Δεν είναι τοποθετημένες ατομικές ζώνες ασφαλείας σε κάθε θέση με ταφερόμενου επιβάτη (νηπίου ή μαθητή) συμπεριλαμβανομένων και των θέσεων του συνοδηγού και του οδηγού Ζώνες ασφαλείας: Δεν είναι εγκεκριμένου τύπου 1. Όλες οι ατομικές ζώνες ασφαλείας δεν φέρουν την προβλεπόμενη από την οδηγία 77/541/ΕΟΚ όπως ισχύει σήμανση. Δεν γίνεται αποδεκτή σή μανση που έχει αποκοπεί ή έχει ξεθωριάσει σε τέτοιο βαθμό που είναι αδύνατη η ανάγνωσή της. 2. Ιμάντας ζώνης: Κοψίματα, ξεφτίσματα, κόμποι ή επιδιορθώσεις (ραμ μένος, κολλημένος κ.ο.κ.) με έμφαση στα σημεία του ιμάντα που βρίσκο νται πλησίον των αγκυρώσεων της πόρπης και των βρόχων αλλαγής κα τεύθυνσης. Χ () Ζώνες ασφαλείας: Ελαττωματική στερέωση 1. Οι ζώνες ασφαλείας δύο σημείων είναι τοποθετημένες διαγώνια. 2. Ο συσπειρωτήρας της ζώνης ασφαλείας έχει βλάβη και δεν λειτουρ γεί σωστά μη εξασφαλίζοντας: α) την ανεμπόδιστη και πλήρη εκτύλιξη του ιμάντα της ζώνης β) την ενεργοποίηση του μηχανισμού εμπλοκή σε απότομη έλξη του ιμάντα της ζώνης και γ) την περιέλιξη του ιμάντα της ζώνης όταν αυτός είναι χαλαρός. 3. Ο μηχανισμός ασφάλισης της πόρπης έχει βλάβη και δεν ασφαλίζει ή/ και απασφαλίζει σωστά. 4. Οι ζώνες ασφαλείας βρίσκονται σε επαφή με επικίνδυνα για φθορά μέρη του καθίσματος Ζώνες ασφαλείας: Ελαττώματα στην κατάσταση των αγκυρώσεων 1. Φθορά, διάβρωση, ράγισμα, σπάσιμο των σημείων αγκύρωσης της ζώ νης ασφαλείας συμπεριλαμβανόμενης και της πόρπης. 2. Χαλαρωμένη αγκύρωση της ζώνης ασφαλείας συμπεριλαμβανόμενης και της πόρπης. 3. Οι εύκαμπτοι μίσχοι (ράβδοι) των πορπών παρουσιάζουν διαβρώσεις, αλλοιώσεις ή άλλες φθορές. 4. Μετά από έλξη του κάθε τμήματος του ιμάντα της ζώνης διαπιστώνε ται ότι δεν είναι ασφαλώς στερεωμένα. () () () ()

10 36888 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 4 1. Από την ισχύ της παρούσας καταργείται η 1485/66/ 04 υπουργική απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2. Οι διατάξεις της παρούσας δεν απαλλάσσουν από την υποχρεωτική χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας, όπως καθισμάτων, ζωνών ασφαλείας κ.λπ. για τη μεταφορά παιδιών όπου απαιτείται. 3. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

11

12 36890 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FA

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1830 25 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση κατανομής για τον διορισμό συγγενούς αποβιώσαντος κατά και ένεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2703 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 69 18 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καύσιμα αυτοκινήτων Υγραέρια (LPG) Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1826 16 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1024 25 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2861 19 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13697 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 912 20 Μαΐου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2462/706/0020 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1114 11 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας, Αλέξανδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1635 14 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ορισμός Υπευθύνων Υποπρογραμμάτων του Προ γράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5177 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 267 3 Δεκεμβρίου 2007 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3614 Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα ρεμβάσεων για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 155 1 Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ενιαίου Διοικητικού Τομέα Ειδικής Υπη ρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4957 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 323 1 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση στην Προϊσταμένη του Γραφείου Διοικητι κής και Οικονομικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 53 31 Μαρτίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3840 Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελε σματικότητας των διαδικασιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3172 26 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 4.31879/οικ.3.1604 Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1724 27 Αυγούστου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. oικ. 60292/2158 Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1376 3 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάταξη της υπαλλήλου Ελένης Κατσιμάνη.... 1 Μετάταξη της υπαλλήλου Ευθαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13731 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1005 30 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ματαίωση και επαναπροκήρυξη έξι (6) ανοικτών διε θνών διαγωνισμών για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5577 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 372 9 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1.3120/οικ.3.630 Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 882 9 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 4.10721/οικ.3.569 Επιδότηση της πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2595 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημο σίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Ανάθεση καθηκόντων σε Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, για άσκηση νομοπαρασκευαστι κού έργου, στο Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1540 4 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 479 30 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγ γράφονται στο Π.Δ.Ε. προς τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1126 23 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή λειτουργίας Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας. 1 Ανάκληση Προκήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1336 24 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιδότηση της πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1721 2 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 136710/2011 (ΦΕΚ Β 57) Κοι νής Υπουργικής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1150 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της κτηνοτροφίας, βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2677 21 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1/2390 Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 770 30 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 604 Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1309 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 28366/2098/06 (Β 441/ 11 4 2006) Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα