بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران"

Transcript

1 F0 No. F-13-MNG-1919 بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران (مورد مطالعه: شركت برق منطقه اي تهران) فريدون عبدصبور دفتر سازماندهي و بهبود روشها- معاونت منابع انساني شركت برق منطقهاي تهران تهران- ايران مصطفي راوند دفتر سازماندهي و بهبود روشها- معاونت منابع انساني شركت برق منطقهاي تهران تهران- ايران محمود برمر كارمند بازنشسته معاونت طرح و توسعه شركت برق منطقهاي تهران تهران- ايران چكيده- ي كي از ويژگيهاي محيط امروزي افزايش سطوح رقابت است. مو سساتي كه خواهان افزايش سهم بازار خود و كسب سود و منافع هستند بايد خود را با تغييرات محيط موجود وفق دهند. از اين رو تغييرات بسياري در روشهاي كسب و كار در حال شكل گيري است. يكي از ا نها مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار است كه به عنوان بازانديشي اساسي و طراحي دوباره بنيادي فرا يندهاي كسب و كار به منظور بهبود چشمگير معيارهاي عملكرد امروزي تعريف شده است. از سوي ديگر پياده سازي و بهره برداري از پروژه هاي اين چنيني كه با ويژگي هاي فردي رفتاري و فرهنگي مشاركت كنندگان و كاربران ه م راه خواهد بود معمولا چالش هايي را در كسب موفقيت اجرا به دنبال دارد و شناسايي الزامات اجرايي پروژه مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار قبل از ا غاز مي تواند كمك شاياني را به بهبود عملكرد و بهره وري بالاتر سازمان نمايد. بنابراين در اين مقاله تلاش بر اين است تا به ارايه مختصري از مفاهيم و تاريخچه مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار پرداخته شود در گام بعدي متدولوژي پژوهش يافتهها و نتايج حاصل از تحليلهاي صورتگرفته دادههاي جامعه مورد مطالعه- شركت برق منطقهاي تهران- به كمك ا زمونهاي ا ماري t تكنمونهاي و رتبهبندي فريدمن ارايه ميشود و در انتها پيشنهادها و راهكارهاي اجرايي و سازنده براي اجراي هر چه بهتر پروژه مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در اختيار مقامات و مسو ولين شركت مورد مطالعه قرار ميگيرد. واژگان كليدي: فرا يندها مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار الزامات شركت برق منطقهاي تهران ۱. مقدمه در طي ساليان گذشته سازمانها با تحو لات شديدي مواجه شدهاند. ظهور فناوريهاي جديد تشديد رقابت و در پي ا ن افزايش انتظارات مشتريان موجب شده است مديران به دنبال روشهايي باشند كه بتوانند سازمان خود را متناسب با شرايط جديد سامان داده و از ا زمون هميشگي 1. Business Process Reengineering

2 تحو ل سربلند بيرون بيايند. همگام با چنين تحولاتي روش ها و راهكارهاي مديريتي متنوعي در دهه هاي متمادي توسط متخص صان و مشاوران مديريت ارايه شده است كه هر كدام از ا نها به فراخور حال موج جديدي را در دنياي مديريت پديد ا ورده اند. مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار را مي توان يكي از موج هاي عظيمي دانست كه در مدت كوتاهي توجه بسياري را به خود جلب نمود. بسياري از مديران راه نجات سازمان خود را در مهندسي مجدد فرا يندها مي دانستند تا از سازماني وظيفه محور كه مختص عصر صنعتي بود به سازماني فرا يند محور كه متناسب با عصر فراصنعتي است تبديل شوند 2002) Champy,.(Hammer & با اين وجود اين موج عظيم بسياري از سازمان ها را در گرداب عميقي فرو برد. بنا بر ا مار 70 درصد از اين پروژه ها با شكست مواجه شده اند (2003.(Obolensky, اين امر موجب شده است مطالعات بسياري در جهت شناخت دلايل شكست اين پروژه ها صورت پذيرفته و پژوهشگران مختلف از منظرهاي گوناگون به بررسي اين موضوع بپردازند. در اين ميان برخي از پژوهش گران عدم به كارگيري متدولوژي ها ابزارها و تكنيك هاي مناسب را يكي از دلايل اصلي بروز مشكلات اساسي در برابر اجراي پروژه هاي مهندسي مجدد مي دانند. ازاين رو به نظر مي رسد وجود مدلي كل نگر كه به مجريان پروژه هاي مهندسي مجدد كمك نمايد شرايط پيش روي نظام اجرايي پروژه را ارزيابي نموده و متدولوژي پروژه را متناسب با ا ن انتخاب و به كار گيرند مي تواند زمينه بروز بسياري از مشكلات را از بين برده و اجراي موفقيت ا ميز پروژه را تسهيل نمايد. منظور از نظام اجرايي پروژه مجموعه عواملي است كه در تعامل با يكديگر و در سطوح مختلف بر اجراي پروژه مهندسي مجدد تا ثيرگذار هستند. با توجه به موارد مذكور شناخت عوامل مو ثر بر اجراي موفق پروژه مهندسي مجدد در سازمان هاي كشور امري ضروري به نظر مي رسد و شركت برق منطقه اي تهران نيز به عنوان يكي از شركتهاي پيشرو در امر توليد و انتقال برق ايران از قاعده اين بررسي در جهت بازمهندسي فرا يندهاي كسب و كار خود مستثني نيست و بررسي الزامات پياده سازي چنين پروژه اي حياتي و سرنوشت ساز همگام با خصوصي سازي بخش هاي مختلف صنعت برق و حركت به سمت رقابتي نمودن و مقررات زدايي در اين صنعت مي تواند زمينه را براي بهبود عملكرد و افزايش توان توليدي انرژي كشور به نحو بهتري فراهم ا ورد. بنابراين در اين مقاله پس از مطالعه و مرور ادبيات مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار به شناسايي ابعاد و مو لفه هاي مو ثر بر پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار بر اساس مطالعه پيشينه تحقيقات و نقطه نظرات و ديدگاه هاي متخص صين و كارشناسان شركت برق منطقه اي تهران پرداخته مي شود و پس از غربال سازي متغيرها و تنظيم ابزار مناسب سنجش به جمع ا وري ديدگاههاي حوزه مورد مطالعه و اولويت بندي- تعيين اهميت- هر يك از ابعاد و مو لفه هاي مو ثر بر پياده سازي پروژه مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار اقدام مي گردد و در انتها پيشنهادها و راهكارهاي اجرايي مناسب و مقتضي به مقامات و مسو ولين شركت برق منطقه اي تهران ارايه مي شود..۲ مروري بر ادبيات پژوهش- مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار (مفاهيم و تاريخچه) مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار به عنوان يك ابزار مديريتي محبوب براي مقابله با تغييرات بسيار سريع تكنولوژي و بازاريابي در بازارهاي رقابتي امروزي مطرح شده است و اين ابزار مديريتي به تجزيه و تحليل كردن و طراحي مجدد جريان كار و فرا يندها در درون و برون سازمان برميگردد ) pp..(rang & Dhaliwal, 2001, واژه مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار براي اولين بار در سال 1991 ميلادي در گفته ها و مقالات داونپورت مطرح شد و از جمله اساتيد اين علم ه م ر و چمپي هستند كه در اين باره مقالات بسياري اراي ه كرده اند. در واقع اين افراد از ديدگاه جديدي به سازمان ها نگاه كردند و نگرش هاي سنتي مديريت را متحول كردند. مهندسي مجدد از دريچه كاملا جديدي به سازمان هاي دولتي و خصوصي مي نگرد. بر اساس اين رويكرد جديد اين جامعه است كه در نهايت بهاي خدمات و محصولات توليدي سازمان ها و نيز سود سرمايه صاحبان ا نها را پرداخت مي كند پس به همين دليل مردم يا مشتريان اصلي ترين ذي نفع سازمان ها هستند. از اين ديدگاه همه سازمان هاي سنتي امروزي كه ريشه در نگرش مكانيكي كساني چون ا دام اسميت تيلور و ماكس وبر دارند بايد ساختار و پردازش هاي دروني خود را به گونه اي دگرگون و نوسازي كنند كه تمام توان و انرژي سازمان ها صرف پاسخگويي به نيازها و انتظارات جامعه (مردم يا مشتريان) شود ) El Sawy.(& Alexander, 1999 روند شكل گيري مفهوم مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار را بايد در سه دسته تحولات در سازمانهاي دنيا جستجو نمود. دهه 1980 ميلادي يك نارضايتي فراگير بابت عدم رضايت از ارزش افزوده ناشي از فناوري اطلاعات در بيشتر سازمان هاي اقتصادي ا مريكا حاكم شد. چرا كه با ا ن همه سرمايه سرمايه گذاري شركت ها جهت توسعه IT در ا ن سال ها تا ثير 2

3 چنداني در افزايش بهره وري و توسعه عملكردها نداشت. براي حل اين موضوع چندين اظهار نظر متفاوت از سوي كارشناسان و متخصصان اراي ه گرديد. يك عده دليل نارضايتي هاي اشاره شده را خطا در اندازه گيري ها عنوان كردند. اين دسته اعتقاد داشتند كه اثرات IT روي توسعه عملكردها و افزايش ارزش افزوده اقتصادي مخفي است و سالها طول مي كشد تا اين اثرات به صورت كم ي مشخص گردد. دسته دوم خود IT و نحوه اجراي ا ن را مقص ر اصلي مي دانستند. از جمله دلايل اين دسته عدم سادگي و جذابيت نرم افزارها و همچنين عدم ا گاهي مديران از IT و تكنيك هاي مربوطه از يك طرف و عدم ا گاهي متخص صين فناوري اطلاعات از سازمانها و مساي ل مديريتي ا نها از سوي ديگر بود. به عقيده اين دسته اجراي غلط IT موجب شكست در توسعه اقتصادي سازمانها گشت. اما دسته سوم كشف جديدي كردند و معتقد بودند مقص ر اصلي عدم جذابيت و سادگي نرم افزارها نيست بلكه روان نبودن و اشكال در فرا يندهاي سازماني زيرساختار و طراحي هاي سازمان است كه متناسب با شرايط و توانايي هاي فناوري اطلاعات به خوبي كار نمي كنند. به عقيده طرفداران اين نظريه عدم انعطاف پذيري ساختارهاي سازماني و پيچيدگي روش ها در سازمان ها كه از دهه مانده موجب عدم كارا يي 1960 ميلادي به جا IT در توسعه عملكرد سازمان ها مي شود. طراحي هاي كهنه و قديمي سازمان ها مانع و اغلب يك ا شفتگي پيچيده بود. در حقيقت سيستم هاي اطلاعاتي قادر به تا ثير و يا كارا يي بيشتر در اين سازمان ها نبودند. فشار كاهش زمان هاي توليد يا عمليات هزينه ها و پاسخ بهتر به مصرف كننده ه م راه با سرعت در رقابت هاي جهاني دهه 1980 ميلادي موجب نياز شديدتر براي كشف راه هاي جديد براي خروج از اين بحران شد. تنها راه حل خروج اين بحران ها طراحي مجدد فرا يندها و بهره گيري از مزايا و ظرفيت هاي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار تبديل شد. IT بود كه اين به جرقه اصلي براي ظهور نوا وري فرا يندها نام نهادند اما پيام ه م ر در مقاله مورد اشاره اين بود كه فرا يندهاي قديمي را پاك كنيد قواعد كهنه را دور بياندازيد با لوح تميز و جديد ا غاز كنيد و سپس از فناوري اطلاعات براي تغيير فرا يندهاي عملياتي استفاده نماييد. به طور خلاصه اين كه فرا يندها را حذف كنيد ديگر نيازي نيست ا ن ها را ا تومات كنيد بلكه با فرا يندها ي جديد به كار و سازمان خود بنگريد و در فرا يندهاي جديد از مهندسي مجدد فرا يندها ناميد. از سال 1993 ميلادي تفكر توجه مديران قرار گرفت. دليل اين استقبال و پذيرش IT استفاده كنيد. ه م ر اين تفكر جديد را BPR فراگير شد و در تمام دنيا مورد BPR به عنوان يك درمان اساسي براي بيماري عملكردها و توسعه اقتصادي در سازمان هاي بزرگ فروش كتاب ه م ر در زمينه BPR در سال 1993 ميلادي به تعداد 2 ميليون و در 17 زبان بود. اساس كتاب مورد اشاره توضيحات ساده در زمينه نحوه استفاده از فناوري اطلاعات ويژه مديران بود. فناوري اطلاعات بيش از ا نچه قبلا مطرح بود مفيد به نظر رسيد و موجب شد BPR به عنوان يك راه حل قابل قبول پذيرفته شود. اكنون BPR به عنوان يكي از فناوري هاي مهم در IT مطرح شده و به عنوان يك پل ارتباطي غير قابل گريز براي توسعه و رونق اقتصادي جهان مورد پذيرش تمامي سازمان هاي پيشرو و موفق واقع شده است (2003.(Harmon, «ه م ر» و «چمپي» مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار را اين گونه تعريف مي كنند: «بازانديشي بنيادين طراحي نو و ريشه اي فرا يندها براي دستيابي به پيشرفتي شگفت انگيز در بحران با توجه به معيارهايي نظير هزينه كيفيت خدمات و سرعت». واژگان كليدي در اين تعريف عبارتند از :(Hammer & Champy, 1994) بنيادين: شيوه اصلي كار شركت چيست در سال 1990 ميلادي دو مقاله همزمان يكي از سوي توماس داونپورت و جيمز شورت در مجله در مجله SMR1F و مقاله ديگر توسط مايكل ه م ر HBR2F منتشر شد كه هر دو روي موضوع بازنگري در فرا يندهاي سازمان ها و تا ثير فناوري اطلاعات (IT) بر توسعه سازمان تا كيد داشتند. ا نها معتقد بودند نه تنها IT فرا يندهاي اصلي در سازمان را پشتيباني مي كند بلكه بايستي براي بهكارگيري IT از فرا يندهاي جديد استفاده شود. ازاينرو توانايي IT ما را قادر به كشف راههاي جديدي ميكند كه تا قبل از اينها قابل تصور نبود. صاحبان مقاله اول اين تفكر را مهندسي صنعتي جديد و ريشهاي: تمامي روندهاي كاري و ساختارهاي موجود بايد فراموش و شيوههاي جديد كاركردن كشف شوند تغييرات سطحي مفيد نيستند و تغيير بايد در ريشه عملي شود. شگفتانگيز: بايد به تغييرات چشمگير و خارقالعاده دست يافت نه بهبودهاي جزي ي و اندك. فرا يندها: طراحي مجدد بايد بر فرا يندها متمركز باشد نه بر وظايف شغلها مردم يا ساختارها. در نتيجه يك سازمان بايد با پشت سر نهادن روندهاي كاري قديمي كار را از نو شروع كند. مهندسي مجدد در كانون فرا يندها متمركز است. 1. Sloan Management Review 2. Harvard Business Review 3

4 P3F F6 بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران (مورد مطالعه: شركت برق منطقه اي تهران) «داونپورت» و «شورت» فرا يند را مجموعه اي از وظايف تعريف مي كنند كه به طور منطقي با يكديگر در ارتباط هستند و براي دستيابي به يك نتيجه كاري تعريف شده اجرا مي شوند. فرا يندها سلسله فعاليت هايي هستند كه مشتركا نتيجه ارزشمندي را براي مشتري به بار مي ا ورند ) Davenport &.(Short, 1990, pp روشهاي ديگري مبتني بر فرا يندها وجود دارد مانند بهبود مستمر يا مديريت كيفيت جامع كه وظايف سازمان را براي برا ورده كردن نيازهاي مشتريان جهت دهي مي كنند اما اين روشها ممكن است فرا يندهاي جديدي را اراي ه نكنند. با توجه به اين تعاريف مهندسي مجدد تحولات تدريجي را نمي پذيرد و با در نظر گرفتن دگرگونيهاي پ ر شتاب فناوري بازار و اقتصاد دگرگونيهاي بنيادين و شديد را مد نظر قرار مي دهد. اين دانش تمام روشهاي سازماندهي مديريت تحول و ابزارهاي مهندسي صنايع را مورد استفاده قرار مي دهد تا بر ويرانه سازماندهي بوروكراتيك (ديوان سالاري) سازمانهاي نوين فرا يندگرا و انعطاف پذير را بسازد. «ه م ر» در كتاب خود مهندسي مجدد را شروع دوباره معرفي كرد. وي در همان كتاب اصول كلي اين روش را بيان كرد و مزاياي به كارگيري ا ن را با ذكر كاربرد ا ن در شركت هاي ايالات متحده مانند «فورد موتورز «موچوا ل بنفيت لايف F4 «P و «برشمرد ) pp..(hammer, 1990, «دامامپور F5 «اظهار داشت كه تغييرات همه جانبه باعث تغييرات اساسي در فعاليتهاي يك سازمان مي شوند و اين تغييرات نشان دهنده ترك ا شكار شيوه هاي موجود در كار هستند درست برعكس تغييرات تدريجي كه معمولا اين گونه شيوه هاي كار را ه م راهي مي كنند. به همين دليل لازم است بين تغيير تدريجي و تغيير همه جانبه تمايز قاي ل شويم ) Damampour,.(1991, pp «بارزاك و همكارانش «نشان دادند كه تغييرات تدريجي در درازمدت باعث بروز كارا يي ميش ون د. برعكس تغييرات همهجانبه ميتوانند باعث سازمان دهي مجدد شركت شوند. ا نان متغيرهايي را شناسايي كردند كه شركتها را به ترك ساختارها و فرا يندهاي موجود و ايجاد ساختار و فرا يندي جديد و متفاوت ترغيب مي كنند (23-35 pp..(barzak et al.,, Ford Motors 2. Mutual Benefit Life 3. Damampour, Barzak et al., 1987 ه م ر و چمپي اين متدولوژي را در كتاب خود به نام «طراحي مجدد كسب و كار» توسعه دادند. اين كتاب توضيح مي دهد هنگامي كه تصميم بر طراحي مجدد اتخاذ مي شود افراد و پيشرفت ها چگونه تحت تا ثير قرار مي گيرند. «ويتمن و گيبسون F7» براي كشف اين كه چرا سازمانها از فرا يند مهندسي مجدد كسب و كار استفاده مي كنند مطالعه اي انجام دادند. نتايج به دست ا مده ا نها به ترتيب اهميت عبارتند از ) Whitman & Gibson, :(1997, pp ۱.۲.۳.۴.۵.۶ «واردهالدجيان و فانرF8 بهبود فرا يندهاي كسب و كار پيشرو شدن در صنعت سازماندهي مجدد وظايف كسب و كار بهبود وضعيت فعلي صنعت قرار گرفتن در ميان رهبران صنعتي تغيير چشمگير وضعيت شركت.» معتقدند كه فرا يند مهندسي مجدد كسب و كار روشي است مبتني بر فرا يندها كه توسط مديريت ارشد هدايت مي شود كه عملكرد بهتري را از طريق تغييرات همه جانبه از سازمان انتظار دارد.(Vardhaldjian & Fahner, 1994, pp ) پس ازا ارايه مباحث مختصري در رابطه با ادبيات مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در ادامه اين مقاله متدولوژي پژوهش و يافته هاي حاصل از تحليل ابزار به كار رفته در جمع ا وري داده ها در شركت مورد مطالعه ارايه مي شود..۳ اهداف و فرضيه هاي پژوهش هدف اصلي پژوهش حاضر شناسايي ابعاد و مو لفه هاي مو ثر بر پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار و بررسي رابطه معناداري ا نها همچنين تعيين اولويت توجه به هر يك از ابعاد و مو لفه هاي شناسايي شده در پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در شركت برق منطقه اي تهران و ارايه راهكارهاي پيشنهادي سازنده در جهت بهبود اجراي اين پروژه در شركت مورد مطالعه است كه با طرح فرضيه هايي 5. Whitman & Gibson, Vardhaldjian & Fahner,

5 در جهت نيل به هدف ارايه شده هدايت مي شود كه شكل يك مدل مفهومي پژوهش را- با ارايه فرضيه هاي پژوهش- به تصوير كشيده است. شكل يك: مدل مفهومي پژوهش در ادامه مقاله متدولوژي و يافتههاي پژوهش مطرح ميگردد و در انتها نيز بر اساس يافتهها و نتايج حاصله پيشنهادات و توصيههايي بهمنظور رفع نواقص احتمالي اجراي پروژه مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار به مقامات و مسو ولين شركت مورد مطالعه ارايه ميشود. ۴. روش پژوهش روش پژوهش حاضر از نوع توصيفي- پيمايشي ميباشد و بهمنظور پيمايش در جهت نيل به اهداف پژوهش ابزار مورد استفاده براي گردا وري اطلاعات مطالعه اسناد و مدارك معتبر علمي و سازماني و پرسشانمه محققساخته بر اساس اهداف پژوهش- شناسايي الزامات پيادهسازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در شركت برق منطقهاي تهران- ميباشد كه از 35 گويه معرف الزامات پروژه يادشده در قالب 6 بعد استراتژي رهبري فرهنگ حاكميت تخصص و تكنولوژي اطلاعات و 18 مو لفه زيرمجموعه هر يك از ابعاد اشارهشده از دل ادبيات پژوهش و مطالعات كتابخانهاي پيرامون موضوع تشكيل يافته است كه جدول يك تركيب ابعاد و مو لفههاي اشارهشده را به نمايش ميگذارد. جدول يك: علايم اختصاري و كامل فارسي و لاتين متغيرهاي مستقل و وابسته پژوهش پرسشنامه به سبك پنجگزينهاي ليكرت طراحي شده است. براي تعيين روايي ابزار پژوهش از روش روايي صوري و محتوا با بهرهگيري از نقطهنظرات كارشناسان و خبرگان صنعت و ديدگاههاي اساتيد راهنما و مشاور استفاده شده است و بهمنظور تعيين پايايي از معيار ا لفاي كرونباخ استفاده گرديده است كه بر اساس محاسبات ضريب ا لفاي كرونباخ ميزان ضريب يادشده براي گويههاي زيرمجموعه شش فرضيه به ترتيب جدول دو ميباشد كه چون بيشتر از 0/7 بدست ا مدهاند بنابراين پايايي خوب ابزار پژوهش را گواهي ميدهد. جدول دو: ضريب ا لفاي كرونباخ براي كل گويهها و گويهها به تفكيك ابعاد مو ثر بر BPR ضريب ا لفاي كرونباخ تعداد گويهها ابعاد مو ثر بر BPR 0/855 3 استراتژي 0/866 9 رهبري 0/821 9 فرهنگ 0/797 6 حاكميت 0/784 5 تخصص 0/731 3 تكنولوژي اطلاعات جامعه ا ماري مورد بررسي پژوهش كليه كارشناسان شركت برق منطقه اي تهران هستند با تعداد 538 نفر ميباشد كه علت انتخاب بخش شغلي مذكور پراكندگي ساير واحدها در سطح استان و عدم تسل ط و تخص ص كافي ا نها در پركردن پرسشنامه پژوهش است بر اساس فرمول حجم نمونهگيري براي يك جامعه مشخص و مقياس دادههاي كيفي ) and Azar.p 72 (Mo'meni,,2002 تعداد نمونه ا ماري 144 نفر بدست ا مد كه پرسشنامهها به روش طبقهاي سيستماتيك بين 5 معاونت و 1 حوزه مستقل زير نظر مديرعامل اين شركت توزيع گرديد و تحليل دادهها بر اساس 113 پرسشنامه معتبر عودتيافته از واحدهاي اشارهشده صورت گرفت. براي سنجش فرضيههاي پژوهش بهترتيب از ا زمونهاي ا ماري t تكنمونهاي و رتبهبندي فريدمن جهت بررسي وضعيت ابعاد و مو لفهها از حيث نقش ا نها 5

6 در پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار و تعيين رتبه هاي هر.۵ يك از ابعاد و مو لفه ها در شركت برق منطقه اي تهران استفاده گرديده است. يافته هاي پژوهش براي انجام تحليل ا ماري داده هاي حاصل از پرسشنامه ابتدا از ا زمون كولموگروف- اسميرنوف جهت برسي نرمال بودن توزيع داده ها استفاده شد كه بر اساس نتايج حاصل از اين ا زمون نرمال بودن توزيع داده ها اثبات گرديد. به منظور بررسي معناداري رابطه هر يك از ابعاد و مو لفه هاي سازماني زيرمجموعه شناسايي شده و پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار از ا زمون جدول سه ارايه گرديده است. t تك نمونه اي استفاده شد كه نتايج حاصله اين ا زمون در ا مده است بنابراين فرض H0 در همه موارد رد مي شود و فرض مقابل ا ن (H1) كه وجود رابطه معنا داري بين ابعاد و مو لفه هاي سازماني شناسايي شده و پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار مي باشد تا ييد مي شود و اين امر نشان دهنده درست شناسايي و انتخاب شدن كليه ابعاد و مو لفه هاي زيرمجموعه ا نها از حيث رابطه داشتن با پياده سازي و اجراي پروژه مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در شركت برق منطقه اي تهران است. به منظور تعيين ميزان اهميت و تا ثيرگذاري هر يك از ابعاد و مو لفه هاي سازماني زيرمجموعه شناسايي شده بر پياده سازي پروژه مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار از ا زمون رتبه بندي فريدمن استفاده شد كه نتايج حاصله اين ا زمون براي مواردي كه ا زمون كاي دو حكم به رتبه بندي ا نها داده و فرض تعيين رتبه براي ا نها اثبات شده است در جدول چهار ارايه گرديده است. جدول سه: نتايج ا زمون t تكنمونهاي براي بررسي رابطه معناداري هر يك از ابعاد و مو لفه هاي زيرمجموعه ا ن با پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در شركت برق منطقه اي تهران جدول چهار: رتبه بندي فريدمن براي ابعاد و مو لفه هاي سازماني زيرمجموعه مو ثر بر پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در شركت برق منطقه اي تهران با توجه به اينكه مقدار سطح معناداري براي كليه ابعاد و مو لفه هاي زيرمجموعه ا نها ) 0/000) از مقدار سطح معناداري جدول (تقسيم بر دو) / 2 α (0/025) (بدليل دو طرفهبودن ا زمون t تكن م ون ه اي) كوچكتر بدست همانگونه كه در جدول فوق ملاحظه ميشود در رتبهبندي بين كل ابعاد مو ثر بر پيادهسازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در شركت مورد مطالعه از ديدگاه افراد پاسخدهنده بعد استراتژي با ميانگين رتبه 4/21 بيشترين نقش و اهميت را در انجام پروژه مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار دارد و پس از اين بعد بعد تكنولوژي اطلاعات با ميانگين رتبه 3/64 جاي گرفته است كه حكايت از تدارك و تجهيز شركت به زيرساختهاي مناسب سختافزاري نرمافزاري و شبكهاي قبل از اجراي پروژه و حين ا ن دارد بعد تخصص با ميانگين رتبه 3/50 در جايگاه سوم اين رتبهبندي قرار گرفته است كه گواهي بر اهميت بالاي اين عامل از حيث حرفهاي و ماهر بودن افراد درگير در پروژه و روشهاي شفاف و علمي در اجراي كار دارد. 6

7 خاطرنشان مي شود كه در رتبه بندي داخلي بين مو لفه هاي هر يك از ابعاد شش گانه دليل اين كه بعضي از ابعاد و مو لفه هاي زيرمجموعه ا نها ذكر نشده اند اين است كه رابطه معناداري و كاي دوي محاسبه شده مرتبط با ا نها گواه اختلاف و رتبه بندي بين ا نها نداده است و در واقع بين مو لفه هاي زيرمجموعه ا ن از ابعاد نمي توان تمييز و اختلافي قاي ل شد. ولي در بررسي رتبه هاي بين ساير مو لفه هاي زيرمجموعه ابعاد رهبري حاكميت (مديريت و هدايت پروژه) و تخصص چنين رتبه بندي كه در جدول فوق ا مده است قابل تصور و توجه است. رتبه بندي بين كل مو لفه هاي مو ثر بر پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در شركت مورد مطالعه از منظر پاسخ دهندگان نيز مو لفه وضوح ه م راستايي و يكپارچگي را به ترتيب با ميانگين رتبه هاي 10/98 11/48 و 10/83 در رتبههاي اول تا سوم قرار داده است كه دو مورد اول به بعد استراتژي ارتباط پيدا مي كند و تا كيد و توجه اصلي ا نها به نگاه كلان و استراتژيك سازمان در اجراي پروژه ها است و مورد سوم به بعد حاكميت (مديريت و هدايت پروژه) مرتبط مي شود و توجه به اصل نظام گرايي و نظام مندي مراحل اجرا و همكاري و انسجام افراد و گروههاي درگير در پروژه را ملاك و مبناي موفقيت در پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار قرار مي دهد..۶ بحث و نتيجه گيري روش كار در اكثر سازمانها و ادارات ايران به كلاف سردرگمي مي ماند كه شروع از يك سرنخ لزوما به كار نمي انجامد و تا كيد بر سرعت عمل و كيفيت بالا جز اتلاف انرژي و هزينه اضافي نمي گردد. در محيطي كه ساختمانهاي قديمي به سرعت بازسازي مي شوند و ب رجهاي مدرن نموداري از سرعت تحو ل و بهره وري در منطقه است و در زماني كه صحبت از جلب سرمايه هاي خارجي و ورود به رقابت جهاني داغ است ديگر روش هاي كهنه جوابگوي نيازهاي مدرن جامعه نبوده و ساختارهاي باستاني شايسته اين عزم ملي نيست. لازم است بازانديشي اساسي در سازمان و روش كار منطبق با تكنولوژي و محيط رقابتي روز انجام شود تا سازماني نو و فرا يند محور جايگزين ادارات موروثي گردد. مقاله حاضر حاصل پژوهشي است در پاسخ به اين سو ال كه براي پياده سازي پروژه مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار چه الزامات و نيازهايي بايد مورد نظر قرار گيرد تا اين پروژه هم مشابه بسياري از پروژه هاي مديريتي بدون بررسي و كنكاش به شكست نيانجامد و به نحو احسن در شركت مورد مطالعه پياده سازي و اجرا گردد. در اين راستا همان گونه كه در بخش هاي قبل نيز تشريح گرديد شناسايي ابعاد و مو لفه هاي مو ثر بر پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار انجام شد و ارتباط و ميزان تا ثيرگذاري و اهميت اين الزامات در پيشبرد هر چه بهتر و موفق تر پروژه مذكور در جامعه ا ماري مورد مطالعه- شركت برق منطقه اي تهران- با بهره گيري از پرسشنامه اي محقق ساخته و استفاده از ا زمون هاي ا ماري t تك نمونه اي و رتبه بندي فريدمن مورد بررسي و سنجش قرار گرفت و با استناد به جداول ارايه شده در بخش يافته هاي پژوهش اهم نتايج حاصله در قالب بندهاي ذيل قابل تا مل و توجه مي باشد: ازا نجاييكه ا زمون t تكنمونهاي براي تك تك فرضيات پژوهش اثبات رابطه معناداري متغيرهاي مستقل و متغير وابسته را گواهي داده است بر اساس نتايج حاصل از بررسي ا زمون t تك نمونه اي به مقامات و مسو ولين شركت مورد مطالعه پيشنهاد مي شود كه نسبت به هموار نمودن مسير اجراي پروژه مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار با لحاظ نمودن هر يك از ابعاد و مو لفه هاي شناسايي شده و با نگاه دقيق تر بر اساس گويه هاي زيرمجموعه هر يك از مو لفه ها اقدام لازم را صورت دهند و با اقدامي پيشگيرانه به محاسبه ريسك ها و مخاطرات اجرايي پروژه بپردازند و تلاش نمايند تا زمينه عملياتي نمودن بهينه پروژه BPR را در شركت مورد مطالعه با كمترين نقصان و متناسب با نيازهاي كاركنان خود فراهم نمايند با توجه به نتايج حاصله از رتبه هاي هر يك از ابعاد مو ثر بر پياده سازي پروژه مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار بر اساس ا زمون رتبه بندي فريدمن به مقامات و مسو ولين شركت مورد مطالعه پيشنهاد مي شود كه تمام تلاش خود را ابتدا صرف تهيه و تدوين استراتژي و برنامه عملياتي اجراي پروژه BPR همگام و سازگار با استراتژي سازمان نمايند همچنين به مقامات حوزه تكنولوژي اطلاعات شركت مورد مطالعه توصيه مي گردد كه همكاري كامل و مطلوبي با دفتر سازماندهي و بهبود روشها كه متولي فرا يندهاي شركت برق منطقه اي تهران است برقرار نمايد و با استناد به مفاهيم و چارچوب عملياتي فرا يندهاي جديد تعريف شده توسط اين دفتر به طراحي سيستمهاي اطلاعاتي و فراهم نمودن بسترهاي سخت افزاري نرم افزاري و شبكه اي شركت مورد مطالعه بپردازد در رابطه با بعد تخصص نيز به مقامات و مسو ولين شركت مورد مطالعه توصيه مي شود كه با مديريت تشريفات اداري منظم و صحيح در برگزاري مناقصه مناسب نسبت به 7

8 بكارگيري شركتهاي پيمانكاري و مشاوره اي قوي و باتجربه و داراي افراد متخصص و زبده زمينه را براي پياده سازي كامل و جامع پروژه مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار فراهم ا ورند و از طريق تركيب اين پروژه با پروژه مديريت فرا يندهاي كسب و كار زمينه را براي بهبود بخش هايي از فرا يندهاي داخلي سازمان فراهم ا ورند و در رابطه با ا موزش و برگزاري دوره هاي توجيهي براي كاركنان داخل سازماني درگير در پروژه مذكور نيز از طريق دفتر برنامه ريزي منابع انساني و ا موزش شركت تمهيدات لازم صورت دهند در رابطه با بعد حاكميت (مديريت و هدايت پروژه) نيز از ا نجايي كه يكي از معضلات اجراي پروژه ها در سازمانهاي دولتي و به ويژه شركت مورد مطالعه عملكرد جزيره اي و غيرمتمركز واحدها در پيشبرد پروژه هاي كلان سازماني و عدم برقراري انسجام و يكپارچگي تحت عنوان يك سيستم جامع است و هر كدام از واحدهاي صفي و ستادي به صورت شخصي و سليقه اي سيستم هاي مجزا تعريف و پياده سازي مي كنند بنابراين به مقامات و مسو ولين شركت مورد مطالعه توصيه مي شود در مورد روند اجراي چنين پروژه خطيري اصل وحدت رويه و انسجام قولي و فعلي را رعايت نمايند تا مشابه ساير پروژه هاي سازماني دنيا به شكست نيانجامد اين امر ميسر نخواهد شد مگر با حمايت مقامات و مسو ولين ارشد و در واقع رهبران شركت كه در نتيجه اين عمل فرهنگ مناسب پياده سازي پروژه در كل واحدهاي شركت تسر ي مي يابد. در راستاي شناسايي و بررسي ابعاد و مو لفه هاي مو ثر بر پياده سازي BPR كه رابطه معناداري تك تك ا نها با متغير پياده سازي BPR بررسي شد در ادامه پيشنهادهاي كلي بر اساس نقطه نظرات افراد پاسخ دهنده به ابزار پژوهش ارايه مي شود:.۱.۲.۳ حمايت مديريت ارشد سازمان از پياده سازي پروژه مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار بكارگيري نيروهاي پيمانكار و مشاور زبده با تجربه و متخص ص در اجراي پروژه مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار از طريق رعايت اصول برگزاري مناقصه و تشريفات اداري ا موزش و برگزاري جلسات توجيهي مناسب و مطلوب قبل حين و پس از اجراي پروژه مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار.۵.۶.۷ برنامه ريزي به منظور تدوين سياستهاي انگيزشي و تشويقي براي كاركنان درگير در پروژه مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار ترويج و ارتقاي روحيه كار تيمي و مشاركت كاركنان و در واقع بكارگيري مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار ه م راستاي با پروژه مديريت كيفيت جامع طراحي و تدوين نرم افزار مناسب مديريت فرا يندهاي كسب و كار از نتيجه مطالعات فرا يندهاي مجددا طراحي شده شركت برق منطقه اي تهران. فهرست منابع و ما خذ [1] Ardhaldjian, R. and Fahner, M, (1994), "Using simulation in the business process reengineering effort", Industrial Engineering, 26, 7, pp [2] Azar, A. & Mo'meni, M, (2002), "Statistics and its application in management" Samt publication, 2nd edition, Tehran. [3] Barzak, G. C, Smith, C and Wilemon, D, (1987), "Managing Large Scale Organizational Change", Organizational Dynamics, 16, 2, pp [4] Damanpour, F. (1991), "Organization Innovation: A Meta-Analysis of effect of determinants and moderators", Academy of Management Journal, 34, 3, pp [5] Davenport, T. H. & Short, J. E, (Summer 1990), "The new industrial engineering: information technology and business process redesign", Sloan Management Review, pp [6] El Sawy, A., Alexander, Hars, (1999), "Competence and Impact of Tools for BPR", Information & Management, 36. [7] Hammer, M, (1990), "Reengineering Work: Don't Automate, Obliterate", Harvard Business Review, 68, 4, pp [8] Hammer, M. & Champy, J, (2002), "Corporate Reengineering: Organizational Revolution Charter", translated by: Abroreza Reza'ieNejad, Rasa cultural service institute publication, Tehran. [9] Hammer, M. & Champy, J, (1994), "Redesign of the Business", Barcelona, Spain: Parramon. [10] Harmon, Paul, (2003), "Business Process Change: A Manager's Guide to Improving, Redesigning, and Automating Processes", the Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems, 529 pages. [11] Obolensky, Nick, (2003), "Organization Reengineering and Transformation Management", translated by: Mansour Sharifi Kolou'ie, 3rd edition, Arvin Publication, Tehran. [12] Rang Nathan, C. & Dhaliwal, J., S., (2001), "A Survey of Business Process Reengineering Practice in Singapore", Information & Management, 39. [13] Whitman, M. E. and Gibson, M. L, (1997), "Factors Affecting the use of information technology in business process reengineering", Information Resources Management Journal, 10, 3, pp هم دل و هم جهت نمودن كليه مديران اجرايي و كاركنان زيرمجموعه در استقبال از اجراي پروژه مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار.۴ 8

موضوع ارائه : شش سیگما

موضوع ارائه : شش سیگما استاد مربوطه: دکترعبدالستار صفایی موضوع ارائه : شش سیگما ارائه دهندگان: فاطمه عسکریان امیری غزاله کردی مهین قاسمی نیلوفر ندیم کبیری شش سیگما سیگما پیشینه مقدمه مثال از شش سیگما اهداف شش سیگما نکات ابزار

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه

چكيده 1- مقدمه تشخيص پوست بر اساس يادگيري تقويتي مريم حبيبي پور مهديه پوستچي حميدرضا پوررضا سعيد راحتي قوچاني گروه هوش مصنوعي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گروه هوش مصنوعي دانشگاه علم و صنعت ايران گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

چكيده SPT دارد.

چكيده SPT دارد. ارايه يك روش چيدمان خلاقانه جديد براي زمانبندي دسترسي به شبكه جهت كاهش انجام درخواستها سهراب خانمحمدي سولماز عبدالهي زاد استاد گروه مهندسي كنترل دانشگاه تبريز تبريز ايران Khamohammadi.sohrab@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ مجرد سازي دانش و انتقال آن با استفاده از يادگيري تقويتي 1 نرجس زارع 2 مجيد نيلي احمدآبادي 1 احمدرضا ولي 2 مريم سادات ميريان mmirian@ut.ac.ir ar.vali@gmail.com mnili@ut.ac.ir zare.narjes@gmail.com 1- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه كاهش مصرف سوخت در ديگ هاي بخار به ازاء هر تن بخار توليدي 2 2 1 فرشاد پناهي زاده شهرام هاشمي مرغزار محمود فرزانه گرد پروين فرخ فر مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام (ره) تحقيقات فني و مهندسي f_panahizadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد.

Archive of SID.  مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد. يازدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران ۲۸ و ۲۹ بهمن تشخيص و شناسايي سيگنالهاي الكتروكارديوگرام اقبال منصوري دانشگاه شيراز دانشكده مهندسي بخش مهندسي و علوم كامپيوتر mans00ri@yahoo.om چكيده تشخيص وقوع تركيبهاي

Διαβάστε περισσότερα

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي ١ ٢ ١ مصطفي ميرقطبي مرجان باژن زهره اميري ١. گروه علوم پايه انستيتو تحقيقات تغذيهاي و صنايع غذايي كشور دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

چكيده - 1 مقدمه. 1-Participative management 2-Suggestions Systems

چكيده - 1 مقدمه. 1-Participative management 2-Suggestions Systems مجله مديريت توسعه و تحول (۱390) 6 3۱-38 بررسي موانع اجراي نظام پيشنهادها در سازمانهاي دولتي از نظر كاركنان * 2 1 اكبر حسن پور محمود اسكندري 1 استاد يار دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين دانشكده مديريت وحسابداري

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا اندازه گيري چقرمگي شكست سنگ و بررسي خصوصيات شكست آن تحت شرايط بارگذاري مركب با استفاده از روشهاي عددي و آزمايشگاهي روح اله حسن پور نقدعلي چوپاني چكيده مكانيك شكست سنگ به طور گسترده اي در فرايند آتشباري

Διαβάστε περισσότερα

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي No F-14-AAA- ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي مهدي قلي نژاد مختار بيدي دانشكده مكانيك و انرژي دانشگاه شهيد بهشتي تهران ايران چكيده استفاده از انرژي خورشيدي با توجه به محدوديت سوختهاي

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود اهداف: محاسبه ريشه دستگاه دسته عدم وابسته معادالت ريشه هاي چندجمله اي معادالت غيرخطي بندي وابستگي به روش به مشتق مشتق تابع مقدمه غير خطي هاي عددي تابع دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود دامنه نامحدود

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC)

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) .۱ No. F-3-AAA- بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) ا رمان صفايي قرهپت اين گي ورگ حس ين حسينيان حسين عسكان ابيانه

Διαβάστε περισσότερα

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم علوم و مهندسي كامپيوتر ايران نشريه علمي پژوهشي انجمن كامپيوتر مجلد شماره صفحات 62-56 مقاله عادي ( 392 فلا( افزايش مبتني بر مورد براي استدلال تلفيقي مبتني بر يادگيري تقويتي و مدل يك كارايي سيستمهاي چندعامله

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١ سيستم تشخيص تهاجم مبتني بر شبکه عصبي ART رسول جليلي دانشكده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران تلفن: ٦١٦٤٦١٧-٢١-٩٨+ jalili@sharif.edu مرتضي اميني دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

Health Information Needs of Blind people in Iran

Health Information Needs of Blind people in Iran Health Information Needs of Blind people in Iran Hasan Siamian 1, Mohammad Hassanzadeh, Fatemeh Nooshinfard, Nadjla Hariri 1 PhD Student in Library and Information Sciences, Department of Library and Information

Διαβάστε περισσότερα

اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي

اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي نشانی : تهران میدان ونک بزرگراه شهید حقانی بعد از چهارراه جهان کودک انتهای خیابان دکتر شهیدی ساختمان مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی طبقه نهم تلفن: 33183988 دورنگار:

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure Setareh Soltany 1, Jafar Alavy Toussy 2, Mohammadreza Tamaddon 3, Raheb Ghorbani 4 1 Department

Διαβάστε περισσότερα

{hmontazeri, 1- مقدمه

{hmontazeri, 1- مقدمه كاربردي از يادگيري تقويتي در آموزش مهارت دريافت توپ عاملهاي فوتباليست حسام منتظري رضا صفابخش دانشكده مهندسي كامپيوتر و فن اوري اطلاعات دانشگاه صنعتي اميركبير {hmonazeri, safa}@au.ac.ir چكيده - اين مقاله

Διαβάστε περισσότερα

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد.

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد. و* ص. ص 45-39 طراحي سيستم كنترل وضعيت و مديريت توان براي يك ماهواره سنجش از دور با درنظر گرفتن اثر فرهاد فاني صابري 1 اشباع چرخها امير اسلامي مهرجردي 2-1 پژوهشكده علوم و فناوري فضايي دانشگاه صنعتي اميركبير

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 5 4-8 5 ص ص EFQM ی ل ا ع ت ل د م س ا س ا ر ب ی ن ا م ز

Διαβάστε περισσότερα

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx مقامت مصالح N = m α Δ Δ - تنش كرنش: - يادآري تعاريف: - تنش: Δ.cos α =τ تنش برشي Δ Δ.sin α =σ تنش عمدي (نرمال) Δ - احدها: احدهاي تنش همان احدهاي فشار ميباشند.,K,M,... / N kgf / cm 9 8 = m - كرنش: عبارتست

Διαβάστε περισσότερα

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره شماره پياپي 6 محاسبه سريع و دقيق حاشيه پايداري ولتاژ با تقريب منحني PV فريد کرباليي استاديار شهريار عباسي دانشجو دکتري حسين صابري دانشجو کارشناسي ارشد - دانشکده

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

لوا لصف دوجوم هکبش یلک تخانش

لوا لصف دوجوم هکبش یلک تخانش اول فصل شناخت کلی شبکه موجود چكيده NGN واژه اي است كه اتحاديه بين المللي مخابرات ITU (براي نسل جديدي ازشبكه NGN گفت توان مي طوركلي به است.) گرفته نظر در ها يك تا است مفهوم يك بيشتر IP تكنولوژي. ITU قابليت

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

دوره 2 شماره 4 زمستان 1386

دوره 2 شماره 4 زمستان 1386 مجله دانش و تندرستي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود دوره 2 شماره 4 زمستان 1386 دكتر بررسي تا ثير آموزش بر آگاهي نگرش و عملكرد دانشآموزان دختر مقطع راهنمايي در مورد مصرف شير و لبنيات 3

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان 4931 صفحات 401-472 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH دکتر ابراهيم عباسی دکتر منيژه

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص Iranian Journal of lrrigation and Drainage No., Vol. 8, Mar-Apr 04, p. 7-35 7-35. نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 ص ارزيابي انواع روشهاي اندازهگيري برآورد هدايت هيدروليكي

Διαβάστε περισσότερα

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک محمد سعدي مسگري 2 حميد مطيعيان 1 محمد اصالني *1 9 دانشجوي دکتري سیستمهاي اطالعات مکاني- دانشکده مهندسي نقشهبرداري- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن:

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن: ص ) و ت ه ب (59-68 نشريه علوم دامي ايران دوره 45 شماره 1 بهار 1393 كاربرد تابع سينوسي براي مدلسازي منحني شيردهي گاوهاي هلشتاين و مقايسة آن با توابع وود و دايجكسترا در يك گلة گاو هلشتاين *2 1 سميه لطفي

Διαβάστε περισσότερα

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر ل- ال ج ه) ن و م ن م د ر م ت ک ر ا ش م د ر ک و ر ا ب ر ه ش ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ) س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م : د ر و م 1 ل م آ م ظ ع ل ال ج ر و ن د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه

Διαβάστε περισσότερα

(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده

(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده پژوهشهاي محيطزيست سال 4 شماره 7 بهار و تابستان 9 از صفحه 5 تا 4 ارزيابي اثرات محيطزيستي بهرهبرداري حاصل از قطع درختان بر روي توده باقيمانده (مطالعه موردي: جنگل خيرود) مقداد جورغلامي وحيد ريزوندي باريس

Διαβάστε περισσότερα

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 05 بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 1 # 0 3 3 3 دکتر فرناز مهدي سير دکتر نگين نصوحي دکتر سعيد نعمتي دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقي 3- استادیار گروه ترميمي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success Original Article JQUMS, Vol.17, No.2, 2013, pp.1117 Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success F. Rajaei * S. Naseri ** A. Javadi *** *Associate

Διαβάστε περισσότερα

)مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني

)مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شماره 71 تابستان 65-93 1393 نگاهي به هويت برند و تأثير آن بر وفاداري به برند و ارزش ويژه برند )مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني و فرآوردههاي گوشتي کاله( ** * مهدي جعفرزاده

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك طاهره عارف زاده سيد روح االله حسيني واعظ * حسين نادرپور امير عزالدين در اين تحقيق روش شناسايي تركه يا - دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

چكيده سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی باز نشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد صورت گرفته است. در اين پژوهش جامعه

چكيده سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی باز نشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد صورت گرفته است. در اين پژوهش جامعه بررسي رابطه بين روش هاي مقابله با استرس كاركنان با ويژگي هاي فردي 1 آنها درآستانه بازنشستگي )بررسی موردی فرماندهي انتظامي استان يزد( چكيده 2 سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی اين پژوهش مطالعه اي توصيفي- تحليلي

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

چكيده جمعيت كفزيان سر شاخهه يا رودخانه جاجرود 28 جنس متعلق به 3 شاخه 5 رده 9 راسته و 24 خانواده

چكيده جمعيت كفزيان سر شاخهه يا رودخانه جاجرود 28 جنس متعلق به 3 شاخه 5 رده 9 راسته و 24 خانواده بررسي جمعيت كفزيان سرشاخهه يا رودخانه جاجرود استان تهران رضوان موسوي ندوشن و سپيده رييسي * گروه شيلات دانشكده علوم وفنون دريايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال تاريخ دريافت: 93/7/20 تاريخ پذيرش: 94/3/27

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴

ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴ شماره ۷۳ زمستان ۳۸۵ b b شماره ۷۳ زمستان ۳۸۵ ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴ چكيده اسفنديار فاتح دانشجوي دكتري زراعت دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران

Διαβάστε περισσότερα

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae تحقيقات آفات گياهي جلد / شماره / سال 9 الگوي توزيع فضايي لارو پروانه برگخوار كنار Thiacidas postica Walker Noctuidae) (Lepidoptera: روي درخت كنارspina-christi Ziziphus در استان بوشهر ١ ناصر فرار * و مصطفي

Διαβάστε περισσότερα

ﻯﮋﺗﺍﺮﺘﺳﺍ ﺯﺍﺪﻧﺍ ﻢﺸﭼ ﻦﻳﻭﺪﺗ ﻭ ﻥﺍﺮﻳﺍ ﺭﺩ ﻰﻧﺎﮕﻤﻫ ﺵﺯﺭﻭ ﻩﺪﻨﻳﺁ ﻯﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻭ

ﻯﮋﺗﺍﺮﺘﺳﺍ ﺯﺍﺪﻧﺍ ﻢﺸﭼ ﻦﻳﻭﺪﺗ ﻭ ﻥﺍﺮﻳﺍ ﺭﺩ ﻰﻧﺎﮕﻤﻫ ﺵﺯﺭﻭ ﻩﺪﻨﻳﺁ ﻯﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻭ پژوهش هاى كاربردى در مديريت ورزشى شماره 4. بهار 1392. ص ص 21-30 ورزشهمگانى در ايرانو تدوينچشمانداز استراتژى و برنامه هاى ا ينده 2 محمد جوادي پور 1* مونا سميعنيا تاريخ دريافت: 1391/8/10 تاريخ تصويب: 1391/12/26

Διαβάστε περισσότερα

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است.

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است. قيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 3/ پاييز 7-6/0/389 اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 2-27/7/389 شاخص كيفيت (WQI) آب رودخانه كارون بهعنوان نشاندهنده اثرات پساب صابونسازي خرمشهر 2 * علي داداللهي سهراب

Διαβάστε περισσότερα

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک محمدانصاری مسعوداصغری 1- دانشگاه آزاد اسالمی واحد بحنورد گروه برق بجنورد ایران کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت 2- دانشگاه آزاد اسالمی

Διαβάστε περισσότερα

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure Originl Article Investigtion of Apoptosis Induction in Differentited PC-12 Cells fter Exposure to Hydrosttic Pressure S. Sdri, M.Sc. 1, M. Dvry Znjni, M.Sc. 1, M. Azdkht, Ph.D. 1, A. Amini, Ph.D. 1, M.

Διαβάστε περισσότερα

Gholami, S. Ph.D student of Educational Psychology, University of Tabriz, Iran

Gholami, S. Ph.D student of Educational Psychology, University of Tabriz, Iran Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 4/Issue14/Spring 2013 PP: 2135 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ص ن ع ت / س ا ز م ا ن س ا ل چ ه ا ر م. ش م ا ر ه چ ه ا ر د ه م بهار 2931 ص ص : 3 5 2 1 1

Διαβάστε περισσότερα

قسمت اول دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی سید محمد رضا ترابی پور

قسمت اول دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی سید محمد رضا ترابی پور بررسی نقش عوامل حیاتی در طراحی محصول جهت رسیدن به تولید در کالس جهانی»مورد کاوی : صنعت خودروسازی«قسمت اول h-farsi@sbu.ac.ir shabani.dp@gmail.com torabipour@hotmail.com 1 دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی

Διαβάστε περισσότερα

ص ص ISC

ص ص ISC بازار بر برق مصرف در صرفهجویی اثر بررسی تعادل الگو یک از استفاده با تولید نهادههای عمومی haqiqi@e.ac.ir manzoor@iu.ac.ir aghababaei@ut.ac.ir حقیقی ایمان اقتصادی علوم دکتری منظور داود صادق)ع( امام دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 م و ر د م ط ا ل ع ه :) پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم / شماره سوم / پاییز 49 Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر

Διαβάστε περισσότερα

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 41 سال سوم شماره يازدهم بهار 931 تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 1 4 9 1 1 مجتبي کشاورزي حسن آباد امير حسين ناطمي سيد علي اشرف صدرلديني محمد رضا نيشابوري ابوالفضل ناصري

Διαβάστε περισσότερα

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده پذیرش: 92/11/27 دریافت: 92/05/16 ص ص: 93-102 چکیده مقدمه و هدف: شناخت و بررسی رابطه بین مهارت هاي ارتباطی سبکهاي رهبري فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیران در سازمان ه يا ورزشی: مدلسازي معادلات ساختاري دکتر

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from پست الكترونيك:

Downloaded from  پست الكترونيك: اثرات عقيم سازي عصاره گياه چريش روي موش صحراي ي نر 3 2 معصومه محمودي ميمند(. M.S ) محسن مروتي(. Ph.D ) محمود قاضي خوانساري(. Ph.D ) بتول نصراالله 5 4 زاده(. Ph.D ) باقر مينايي(. Ph.D ). -مربي گروه فارماكولوژي

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. اهواز ميباشد

Archive of SID.  اهواز ميباشد 2 3 مقاله كوتاه بررسي سرواپيدميولوژيك پاروويروس B9 توكسوپلاسما گوندي و كلاميديا تراكوماتيس در خانمهاي باردار مراجعهكننده به بخش زايمان بيمارستان امام خميني اهواز 3 2 امير سهرابي (M.Sc.) عليرضا سمربافزاده

Διαβάστε περισσότερα

ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران

ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران پژوهشهاي جغرافياي طبيعي دورة 46 رماره 4 زمستان 1393 ص. 419-434 ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران حامد ادب ر استاديار گروه جغرافياي طبيعي دانشكدة

Διαβάστε περισσότερα

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور ساز و كار تشكيل كورديريت در شيشه-سراميك سيستم MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 تهيه شده به روش سل- ژل 2 1* هلنا ملكزاده و محمد رضواني 1- دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده فني مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز گروه مهندسي مواد

Διαβάστε περισσότερα

ت خ ی م آ ر ص ا ن ع ز ا ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ی د ن م ت ی ا ض ر ی س ر ر ب د

ت خ ی م آ ر ص ا ن ع ز ا ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ی د ن م ت ی ا ض ر ی س ر ر ب د ه ت خ م آ ر ص ا ع ز ا ا گ د ک د د ز ا ب د م ت ا ض ر س ر ر ب د ال م ج ر ب ر گ ش د ر گ ب ا ر ا ز ا ب خالر امر ا ر ا ا ر ه ت ا ر ه ت ه ا گ ش ا د ت ر د م ه د ک ش ا د ا گ ر ز ا ب ت ر د م ه و ر گ ر ا د ا ت س

Διαβάστε περισσότερα

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان:

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان: فصلنامه گياهان دارويي بررسي تاثير زمان اسانسگيري بر روي تركيبات روغن فرار گياه رازيانه 4 3 2 *1 اميرحسين جمشيدي محمدرضا شمس اردكاني عباس حاجيآخوندي خسرو عبدي 1- دستيار تخصصي فارماكوگنوزي و عضو هيات علمي

Διαβάστε περισσότερα

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 4-5 6 ص ص ه ل خ ا د م م د ع و ی ل د ا ب ت ن ی ر ف آ ل و

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome

Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome Mehri Khatami 1, Monireh Eghbali Ebrahimabadi 2 1 Department of Biology, Faculty of Science, Yazd University,

Διαβάστε περισσότερα

:ﺎﻬﻳدﺎﺑ ﻲﺘﻧﺁ ﻲﻣﻮﻤﻋ يﺎهدﺮﻜﻠﻤﻋ لﺎﺼﺗا

:ﺎﻬﻳدﺎﺑ ﻲﺘﻧﺁ ﻲﻣﻮﻤﻋ يﺎهدﺮﻜﻠﻤﻋ لﺎﺼﺗا فصل ۴ ا نتي باديها ا نتي باديها گليكوپروتي ين هايي هستند آه نوسط پلاسماسل ها در پاسخ سيستم ايمني عليه يك ايمونوژن توليد مي شوند. به ا نتي باديها ايمونوگلوبولين نيز مي گويند زيرا چنانچه سرم حاوي ا نتي بادي

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 2 تابستان 3931 ص ص -7 8 6 7 ت ب ن ر ا ب ط ه ب ن ف ر ه ن گ س ا ز م ا ن و س ال

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه. Recent Developments. Yearbook of Comparative and General Literature. 37(1988): پيامنگار:

مقدمه. Recent Developments. Yearbook of Comparative and General Literature. 37(1988): پيامنگار: آلميدا فلور دانشگاه ليسبون ترجمة مژده دقيقي مقدمه اين كه سه دهه قبل تدوين گرديده است بيانگر سير تحول ادبيات تطبيقي در دانشگاه ليسبون پرتغال از دهة 90 ميلادي است. نويسنده از دو استاد پرتغالي به نامهاي پرفسور

Διαβάστε περισσότερα

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي 3 حامد کریمی حسنآبادي غضنفر شاهقلیان سید حمید محمودیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد Hamed.karimi35@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد

Διαβάστε περισσότερα

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها 1 داود اکبري 3 سعید همایونی 2 عبدالرضا صفری تاریخ دریافت مقاله: 94/05/27 تاریخ پذیرش مقاله: 94/11/14 ********* چكیده

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی 89 بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع نانو- مطالعه آزمایشگاهی 3 # 2 1 1 1 دکتر فرناز مهدي سیر دکتر نگین نصوحی دکتر سعید نعمتی دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقی 1- استادیار گروه ترمیمی دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ار س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 7-4 9 ص ص ش ق ه ع ل ا ط م ا ب ا م ز ا س ر گ د ا ر ب ر ا ز گ ت م د خ ر ب

Διαβάστε περισσότερα

2

2 م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ر ت آ م و ز ش د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه ب ه ا ر 9 3 ص ص -8 3 7 ح س ن ع ل ب ر ر س ر ا ب ط ه م ا ن ر ه ب ر ت ح

Διαβάστε περισσότερα

چکیده. Downloaded from

چکیده. Downloaded from بررسی آگاهی و عملکرد زنان ایرانی از سرطان دهانه رحم فهیمه رمضانی تهرانی (M.D.) 1 کاظم محمد (Ph.D.) 2 مهدی رهگذر (M.Sc.) 3 محسن نقوی(. M.Sc ) 4 1- متخصص زنان وزایمان استادیار سرپرست مرکز ملی تحقیقات بهداشت

Διαβάστε περισσότερα

چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران.

چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران. 71 جانشينپروري و ارتباط آن با سبك رهبري فرماندهان و مديران 2 سیدمهدی احمدی باالدهی 1 محمد صالحی از صفحه 71 تا 102 تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 چکیده پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است كه

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي از تي وري رفتار برنامه ریزي شده

بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي از تي وري رفتار برنامه ریزي شده Journal of North Khorasan University of Medical Sciences Autumn 0;4():449456 مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی پاییز 9 449456:()4 بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری ه ب ٦٥٣ نشريه دانشكده فني جلد ۴۱ شماره ۵ ا ذرماه ۱۳۸۶ از صفحه ۶۵۳ تا ۶۶۲ ارزيابي قابليت اطمينان توليد در بازار برق رقابتي كامل چكيده ١ حسين هارون ا بادي محمود رضا حقي فام ٢* و ٣ محمود فتوحي فيروزا باد

Διαβάστε περισσότερα

جماليفر الهامالسادات علمالهدي

جماليفر الهامالسادات علمالهدي فصلنامه گياهان دارويي بررسي اثر ضدميكروبي 10 عصاره گياهي بر روي هليكوباكتر پيلوري و مقايسه آن با آنتيبيوتيكهاي موثر انتخابي 4 3 2 *1 محمدحسن شيرازي محمدرضا فاضلي محمدمهدي سلطاندلال سعيد اشراقي حسين 6 5

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمنا بیاریوزهکشیایران- دانشگاها زاداسلامیواحدخوراسگان اصفهان- 17 بهمن 1392 بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل علی رضا طوباي

Διαβάστε περισσότερα