بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران"

Transcript

1 F0 No. F-13-MNG-1919 بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران (مورد مطالعه: شركت برق منطقه اي تهران) فريدون عبدصبور دفتر سازماندهي و بهبود روشها- معاونت منابع انساني شركت برق منطقهاي تهران تهران- ايران مصطفي راوند دفتر سازماندهي و بهبود روشها- معاونت منابع انساني شركت برق منطقهاي تهران تهران- ايران محمود برمر كارمند بازنشسته معاونت طرح و توسعه شركت برق منطقهاي تهران تهران- ايران چكيده- ي كي از ويژگيهاي محيط امروزي افزايش سطوح رقابت است. مو سساتي كه خواهان افزايش سهم بازار خود و كسب سود و منافع هستند بايد خود را با تغييرات محيط موجود وفق دهند. از اين رو تغييرات بسياري در روشهاي كسب و كار در حال شكل گيري است. يكي از ا نها مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار است كه به عنوان بازانديشي اساسي و طراحي دوباره بنيادي فرا يندهاي كسب و كار به منظور بهبود چشمگير معيارهاي عملكرد امروزي تعريف شده است. از سوي ديگر پياده سازي و بهره برداري از پروژه هاي اين چنيني كه با ويژگي هاي فردي رفتاري و فرهنگي مشاركت كنندگان و كاربران ه م راه خواهد بود معمولا چالش هايي را در كسب موفقيت اجرا به دنبال دارد و شناسايي الزامات اجرايي پروژه مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار قبل از ا غاز مي تواند كمك شاياني را به بهبود عملكرد و بهره وري بالاتر سازمان نمايد. بنابراين در اين مقاله تلاش بر اين است تا به ارايه مختصري از مفاهيم و تاريخچه مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار پرداخته شود در گام بعدي متدولوژي پژوهش يافتهها و نتايج حاصل از تحليلهاي صورتگرفته دادههاي جامعه مورد مطالعه- شركت برق منطقهاي تهران- به كمك ا زمونهاي ا ماري t تكنمونهاي و رتبهبندي فريدمن ارايه ميشود و در انتها پيشنهادها و راهكارهاي اجرايي و سازنده براي اجراي هر چه بهتر پروژه مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در اختيار مقامات و مسو ولين شركت مورد مطالعه قرار ميگيرد. واژگان كليدي: فرا يندها مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار الزامات شركت برق منطقهاي تهران ۱. مقدمه در طي ساليان گذشته سازمانها با تحو لات شديدي مواجه شدهاند. ظهور فناوريهاي جديد تشديد رقابت و در پي ا ن افزايش انتظارات مشتريان موجب شده است مديران به دنبال روشهايي باشند كه بتوانند سازمان خود را متناسب با شرايط جديد سامان داده و از ا زمون هميشگي 1. Business Process Reengineering

2 تحو ل سربلند بيرون بيايند. همگام با چنين تحولاتي روش ها و راهكارهاي مديريتي متنوعي در دهه هاي متمادي توسط متخص صان و مشاوران مديريت ارايه شده است كه هر كدام از ا نها به فراخور حال موج جديدي را در دنياي مديريت پديد ا ورده اند. مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار را مي توان يكي از موج هاي عظيمي دانست كه در مدت كوتاهي توجه بسياري را به خود جلب نمود. بسياري از مديران راه نجات سازمان خود را در مهندسي مجدد فرا يندها مي دانستند تا از سازماني وظيفه محور كه مختص عصر صنعتي بود به سازماني فرا يند محور كه متناسب با عصر فراصنعتي است تبديل شوند 2002) Champy,.(Hammer & با اين وجود اين موج عظيم بسياري از سازمان ها را در گرداب عميقي فرو برد. بنا بر ا مار 70 درصد از اين پروژه ها با شكست مواجه شده اند (2003.(Obolensky, اين امر موجب شده است مطالعات بسياري در جهت شناخت دلايل شكست اين پروژه ها صورت پذيرفته و پژوهشگران مختلف از منظرهاي گوناگون به بررسي اين موضوع بپردازند. در اين ميان برخي از پژوهش گران عدم به كارگيري متدولوژي ها ابزارها و تكنيك هاي مناسب را يكي از دلايل اصلي بروز مشكلات اساسي در برابر اجراي پروژه هاي مهندسي مجدد مي دانند. ازاين رو به نظر مي رسد وجود مدلي كل نگر كه به مجريان پروژه هاي مهندسي مجدد كمك نمايد شرايط پيش روي نظام اجرايي پروژه را ارزيابي نموده و متدولوژي پروژه را متناسب با ا ن انتخاب و به كار گيرند مي تواند زمينه بروز بسياري از مشكلات را از بين برده و اجراي موفقيت ا ميز پروژه را تسهيل نمايد. منظور از نظام اجرايي پروژه مجموعه عواملي است كه در تعامل با يكديگر و در سطوح مختلف بر اجراي پروژه مهندسي مجدد تا ثيرگذار هستند. با توجه به موارد مذكور شناخت عوامل مو ثر بر اجراي موفق پروژه مهندسي مجدد در سازمان هاي كشور امري ضروري به نظر مي رسد و شركت برق منطقه اي تهران نيز به عنوان يكي از شركتهاي پيشرو در امر توليد و انتقال برق ايران از قاعده اين بررسي در جهت بازمهندسي فرا يندهاي كسب و كار خود مستثني نيست و بررسي الزامات پياده سازي چنين پروژه اي حياتي و سرنوشت ساز همگام با خصوصي سازي بخش هاي مختلف صنعت برق و حركت به سمت رقابتي نمودن و مقررات زدايي در اين صنعت مي تواند زمينه را براي بهبود عملكرد و افزايش توان توليدي انرژي كشور به نحو بهتري فراهم ا ورد. بنابراين در اين مقاله پس از مطالعه و مرور ادبيات مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار به شناسايي ابعاد و مو لفه هاي مو ثر بر پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار بر اساس مطالعه پيشينه تحقيقات و نقطه نظرات و ديدگاه هاي متخص صين و كارشناسان شركت برق منطقه اي تهران پرداخته مي شود و پس از غربال سازي متغيرها و تنظيم ابزار مناسب سنجش به جمع ا وري ديدگاههاي حوزه مورد مطالعه و اولويت بندي- تعيين اهميت- هر يك از ابعاد و مو لفه هاي مو ثر بر پياده سازي پروژه مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار اقدام مي گردد و در انتها پيشنهادها و راهكارهاي اجرايي مناسب و مقتضي به مقامات و مسو ولين شركت برق منطقه اي تهران ارايه مي شود..۲ مروري بر ادبيات پژوهش- مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار (مفاهيم و تاريخچه) مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار به عنوان يك ابزار مديريتي محبوب براي مقابله با تغييرات بسيار سريع تكنولوژي و بازاريابي در بازارهاي رقابتي امروزي مطرح شده است و اين ابزار مديريتي به تجزيه و تحليل كردن و طراحي مجدد جريان كار و فرا يندها در درون و برون سازمان برميگردد ) pp..(rang & Dhaliwal, 2001, واژه مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار براي اولين بار در سال 1991 ميلادي در گفته ها و مقالات داونپورت مطرح شد و از جمله اساتيد اين علم ه م ر و چمپي هستند كه در اين باره مقالات بسياري اراي ه كرده اند. در واقع اين افراد از ديدگاه جديدي به سازمان ها نگاه كردند و نگرش هاي سنتي مديريت را متحول كردند. مهندسي مجدد از دريچه كاملا جديدي به سازمان هاي دولتي و خصوصي مي نگرد. بر اساس اين رويكرد جديد اين جامعه است كه در نهايت بهاي خدمات و محصولات توليدي سازمان ها و نيز سود سرمايه صاحبان ا نها را پرداخت مي كند پس به همين دليل مردم يا مشتريان اصلي ترين ذي نفع سازمان ها هستند. از اين ديدگاه همه سازمان هاي سنتي امروزي كه ريشه در نگرش مكانيكي كساني چون ا دام اسميت تيلور و ماكس وبر دارند بايد ساختار و پردازش هاي دروني خود را به گونه اي دگرگون و نوسازي كنند كه تمام توان و انرژي سازمان ها صرف پاسخگويي به نيازها و انتظارات جامعه (مردم يا مشتريان) شود ) El Sawy.(& Alexander, 1999 روند شكل گيري مفهوم مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار را بايد در سه دسته تحولات در سازمانهاي دنيا جستجو نمود. دهه 1980 ميلادي يك نارضايتي فراگير بابت عدم رضايت از ارزش افزوده ناشي از فناوري اطلاعات در بيشتر سازمان هاي اقتصادي ا مريكا حاكم شد. چرا كه با ا ن همه سرمايه سرمايه گذاري شركت ها جهت توسعه IT در ا ن سال ها تا ثير 2

3 چنداني در افزايش بهره وري و توسعه عملكردها نداشت. براي حل اين موضوع چندين اظهار نظر متفاوت از سوي كارشناسان و متخصصان اراي ه گرديد. يك عده دليل نارضايتي هاي اشاره شده را خطا در اندازه گيري ها عنوان كردند. اين دسته اعتقاد داشتند كه اثرات IT روي توسعه عملكردها و افزايش ارزش افزوده اقتصادي مخفي است و سالها طول مي كشد تا اين اثرات به صورت كم ي مشخص گردد. دسته دوم خود IT و نحوه اجراي ا ن را مقص ر اصلي مي دانستند. از جمله دلايل اين دسته عدم سادگي و جذابيت نرم افزارها و همچنين عدم ا گاهي مديران از IT و تكنيك هاي مربوطه از يك طرف و عدم ا گاهي متخص صين فناوري اطلاعات از سازمانها و مساي ل مديريتي ا نها از سوي ديگر بود. به عقيده اين دسته اجراي غلط IT موجب شكست در توسعه اقتصادي سازمانها گشت. اما دسته سوم كشف جديدي كردند و معتقد بودند مقص ر اصلي عدم جذابيت و سادگي نرم افزارها نيست بلكه روان نبودن و اشكال در فرا يندهاي سازماني زيرساختار و طراحي هاي سازمان است كه متناسب با شرايط و توانايي هاي فناوري اطلاعات به خوبي كار نمي كنند. به عقيده طرفداران اين نظريه عدم انعطاف پذيري ساختارهاي سازماني و پيچيدگي روش ها در سازمان ها كه از دهه مانده موجب عدم كارا يي 1960 ميلادي به جا IT در توسعه عملكرد سازمان ها مي شود. طراحي هاي كهنه و قديمي سازمان ها مانع و اغلب يك ا شفتگي پيچيده بود. در حقيقت سيستم هاي اطلاعاتي قادر به تا ثير و يا كارا يي بيشتر در اين سازمان ها نبودند. فشار كاهش زمان هاي توليد يا عمليات هزينه ها و پاسخ بهتر به مصرف كننده ه م راه با سرعت در رقابت هاي جهاني دهه 1980 ميلادي موجب نياز شديدتر براي كشف راه هاي جديد براي خروج از اين بحران شد. تنها راه حل خروج اين بحران ها طراحي مجدد فرا يندها و بهره گيري از مزايا و ظرفيت هاي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار تبديل شد. IT بود كه اين به جرقه اصلي براي ظهور نوا وري فرا يندها نام نهادند اما پيام ه م ر در مقاله مورد اشاره اين بود كه فرا يندهاي قديمي را پاك كنيد قواعد كهنه را دور بياندازيد با لوح تميز و جديد ا غاز كنيد و سپس از فناوري اطلاعات براي تغيير فرا يندهاي عملياتي استفاده نماييد. به طور خلاصه اين كه فرا يندها را حذف كنيد ديگر نيازي نيست ا ن ها را ا تومات كنيد بلكه با فرا يندها ي جديد به كار و سازمان خود بنگريد و در فرا يندهاي جديد از مهندسي مجدد فرا يندها ناميد. از سال 1993 ميلادي تفكر توجه مديران قرار گرفت. دليل اين استقبال و پذيرش IT استفاده كنيد. ه م ر اين تفكر جديد را BPR فراگير شد و در تمام دنيا مورد BPR به عنوان يك درمان اساسي براي بيماري عملكردها و توسعه اقتصادي در سازمان هاي بزرگ فروش كتاب ه م ر در زمينه BPR در سال 1993 ميلادي به تعداد 2 ميليون و در 17 زبان بود. اساس كتاب مورد اشاره توضيحات ساده در زمينه نحوه استفاده از فناوري اطلاعات ويژه مديران بود. فناوري اطلاعات بيش از ا نچه قبلا مطرح بود مفيد به نظر رسيد و موجب شد BPR به عنوان يك راه حل قابل قبول پذيرفته شود. اكنون BPR به عنوان يكي از فناوري هاي مهم در IT مطرح شده و به عنوان يك پل ارتباطي غير قابل گريز براي توسعه و رونق اقتصادي جهان مورد پذيرش تمامي سازمان هاي پيشرو و موفق واقع شده است (2003.(Harmon, «ه م ر» و «چمپي» مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار را اين گونه تعريف مي كنند: «بازانديشي بنيادين طراحي نو و ريشه اي فرا يندها براي دستيابي به پيشرفتي شگفت انگيز در بحران با توجه به معيارهايي نظير هزينه كيفيت خدمات و سرعت». واژگان كليدي در اين تعريف عبارتند از :(Hammer & Champy, 1994) بنيادين: شيوه اصلي كار شركت چيست در سال 1990 ميلادي دو مقاله همزمان يكي از سوي توماس داونپورت و جيمز شورت در مجله در مجله SMR1F و مقاله ديگر توسط مايكل ه م ر HBR2F منتشر شد كه هر دو روي موضوع بازنگري در فرا يندهاي سازمان ها و تا ثير فناوري اطلاعات (IT) بر توسعه سازمان تا كيد داشتند. ا نها معتقد بودند نه تنها IT فرا يندهاي اصلي در سازمان را پشتيباني مي كند بلكه بايستي براي بهكارگيري IT از فرا يندهاي جديد استفاده شود. ازاينرو توانايي IT ما را قادر به كشف راههاي جديدي ميكند كه تا قبل از اينها قابل تصور نبود. صاحبان مقاله اول اين تفكر را مهندسي صنعتي جديد و ريشهاي: تمامي روندهاي كاري و ساختارهاي موجود بايد فراموش و شيوههاي جديد كاركردن كشف شوند تغييرات سطحي مفيد نيستند و تغيير بايد در ريشه عملي شود. شگفتانگيز: بايد به تغييرات چشمگير و خارقالعاده دست يافت نه بهبودهاي جزي ي و اندك. فرا يندها: طراحي مجدد بايد بر فرا يندها متمركز باشد نه بر وظايف شغلها مردم يا ساختارها. در نتيجه يك سازمان بايد با پشت سر نهادن روندهاي كاري قديمي كار را از نو شروع كند. مهندسي مجدد در كانون فرا يندها متمركز است. 1. Sloan Management Review 2. Harvard Business Review 3

4 P3F F6 بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران (مورد مطالعه: شركت برق منطقه اي تهران) «داونپورت» و «شورت» فرا يند را مجموعه اي از وظايف تعريف مي كنند كه به طور منطقي با يكديگر در ارتباط هستند و براي دستيابي به يك نتيجه كاري تعريف شده اجرا مي شوند. فرا يندها سلسله فعاليت هايي هستند كه مشتركا نتيجه ارزشمندي را براي مشتري به بار مي ا ورند ) Davenport &.(Short, 1990, pp روشهاي ديگري مبتني بر فرا يندها وجود دارد مانند بهبود مستمر يا مديريت كيفيت جامع كه وظايف سازمان را براي برا ورده كردن نيازهاي مشتريان جهت دهي مي كنند اما اين روشها ممكن است فرا يندهاي جديدي را اراي ه نكنند. با توجه به اين تعاريف مهندسي مجدد تحولات تدريجي را نمي پذيرد و با در نظر گرفتن دگرگونيهاي پ ر شتاب فناوري بازار و اقتصاد دگرگونيهاي بنيادين و شديد را مد نظر قرار مي دهد. اين دانش تمام روشهاي سازماندهي مديريت تحول و ابزارهاي مهندسي صنايع را مورد استفاده قرار مي دهد تا بر ويرانه سازماندهي بوروكراتيك (ديوان سالاري) سازمانهاي نوين فرا يندگرا و انعطاف پذير را بسازد. «ه م ر» در كتاب خود مهندسي مجدد را شروع دوباره معرفي كرد. وي در همان كتاب اصول كلي اين روش را بيان كرد و مزاياي به كارگيري ا ن را با ذكر كاربرد ا ن در شركت هاي ايالات متحده مانند «فورد موتورز «موچوا ل بنفيت لايف F4 «P و «برشمرد ) pp..(hammer, 1990, «دامامپور F5 «اظهار داشت كه تغييرات همه جانبه باعث تغييرات اساسي در فعاليتهاي يك سازمان مي شوند و اين تغييرات نشان دهنده ترك ا شكار شيوه هاي موجود در كار هستند درست برعكس تغييرات تدريجي كه معمولا اين گونه شيوه هاي كار را ه م راهي مي كنند. به همين دليل لازم است بين تغيير تدريجي و تغيير همه جانبه تمايز قاي ل شويم ) Damampour,.(1991, pp «بارزاك و همكارانش «نشان دادند كه تغييرات تدريجي در درازمدت باعث بروز كارا يي ميش ون د. برعكس تغييرات همهجانبه ميتوانند باعث سازمان دهي مجدد شركت شوند. ا نان متغيرهايي را شناسايي كردند كه شركتها را به ترك ساختارها و فرا يندهاي موجود و ايجاد ساختار و فرا يندي جديد و متفاوت ترغيب مي كنند (23-35 pp..(barzak et al.,, Ford Motors 2. Mutual Benefit Life 3. Damampour, Barzak et al., 1987 ه م ر و چمپي اين متدولوژي را در كتاب خود به نام «طراحي مجدد كسب و كار» توسعه دادند. اين كتاب توضيح مي دهد هنگامي كه تصميم بر طراحي مجدد اتخاذ مي شود افراد و پيشرفت ها چگونه تحت تا ثير قرار مي گيرند. «ويتمن و گيبسون F7» براي كشف اين كه چرا سازمانها از فرا يند مهندسي مجدد كسب و كار استفاده مي كنند مطالعه اي انجام دادند. نتايج به دست ا مده ا نها به ترتيب اهميت عبارتند از ) Whitman & Gibson, :(1997, pp ۱.۲.۳.۴.۵.۶ «واردهالدجيان و فانرF8 بهبود فرا يندهاي كسب و كار پيشرو شدن در صنعت سازماندهي مجدد وظايف كسب و كار بهبود وضعيت فعلي صنعت قرار گرفتن در ميان رهبران صنعتي تغيير چشمگير وضعيت شركت.» معتقدند كه فرا يند مهندسي مجدد كسب و كار روشي است مبتني بر فرا يندها كه توسط مديريت ارشد هدايت مي شود كه عملكرد بهتري را از طريق تغييرات همه جانبه از سازمان انتظار دارد.(Vardhaldjian & Fahner, 1994, pp ) پس ازا ارايه مباحث مختصري در رابطه با ادبيات مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در ادامه اين مقاله متدولوژي پژوهش و يافته هاي حاصل از تحليل ابزار به كار رفته در جمع ا وري داده ها در شركت مورد مطالعه ارايه مي شود..۳ اهداف و فرضيه هاي پژوهش هدف اصلي پژوهش حاضر شناسايي ابعاد و مو لفه هاي مو ثر بر پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار و بررسي رابطه معناداري ا نها همچنين تعيين اولويت توجه به هر يك از ابعاد و مو لفه هاي شناسايي شده در پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در شركت برق منطقه اي تهران و ارايه راهكارهاي پيشنهادي سازنده در جهت بهبود اجراي اين پروژه در شركت مورد مطالعه است كه با طرح فرضيه هايي 5. Whitman & Gibson, Vardhaldjian & Fahner,

5 در جهت نيل به هدف ارايه شده هدايت مي شود كه شكل يك مدل مفهومي پژوهش را- با ارايه فرضيه هاي پژوهش- به تصوير كشيده است. شكل يك: مدل مفهومي پژوهش در ادامه مقاله متدولوژي و يافتههاي پژوهش مطرح ميگردد و در انتها نيز بر اساس يافتهها و نتايج حاصله پيشنهادات و توصيههايي بهمنظور رفع نواقص احتمالي اجراي پروژه مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار به مقامات و مسو ولين شركت مورد مطالعه ارايه ميشود. ۴. روش پژوهش روش پژوهش حاضر از نوع توصيفي- پيمايشي ميباشد و بهمنظور پيمايش در جهت نيل به اهداف پژوهش ابزار مورد استفاده براي گردا وري اطلاعات مطالعه اسناد و مدارك معتبر علمي و سازماني و پرسشانمه محققساخته بر اساس اهداف پژوهش- شناسايي الزامات پيادهسازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در شركت برق منطقهاي تهران- ميباشد كه از 35 گويه معرف الزامات پروژه يادشده در قالب 6 بعد استراتژي رهبري فرهنگ حاكميت تخصص و تكنولوژي اطلاعات و 18 مو لفه زيرمجموعه هر يك از ابعاد اشارهشده از دل ادبيات پژوهش و مطالعات كتابخانهاي پيرامون موضوع تشكيل يافته است كه جدول يك تركيب ابعاد و مو لفههاي اشارهشده را به نمايش ميگذارد. جدول يك: علايم اختصاري و كامل فارسي و لاتين متغيرهاي مستقل و وابسته پژوهش پرسشنامه به سبك پنجگزينهاي ليكرت طراحي شده است. براي تعيين روايي ابزار پژوهش از روش روايي صوري و محتوا با بهرهگيري از نقطهنظرات كارشناسان و خبرگان صنعت و ديدگاههاي اساتيد راهنما و مشاور استفاده شده است و بهمنظور تعيين پايايي از معيار ا لفاي كرونباخ استفاده گرديده است كه بر اساس محاسبات ضريب ا لفاي كرونباخ ميزان ضريب يادشده براي گويههاي زيرمجموعه شش فرضيه به ترتيب جدول دو ميباشد كه چون بيشتر از 0/7 بدست ا مدهاند بنابراين پايايي خوب ابزار پژوهش را گواهي ميدهد. جدول دو: ضريب ا لفاي كرونباخ براي كل گويهها و گويهها به تفكيك ابعاد مو ثر بر BPR ضريب ا لفاي كرونباخ تعداد گويهها ابعاد مو ثر بر BPR 0/855 3 استراتژي 0/866 9 رهبري 0/821 9 فرهنگ 0/797 6 حاكميت 0/784 5 تخصص 0/731 3 تكنولوژي اطلاعات جامعه ا ماري مورد بررسي پژوهش كليه كارشناسان شركت برق منطقه اي تهران هستند با تعداد 538 نفر ميباشد كه علت انتخاب بخش شغلي مذكور پراكندگي ساير واحدها در سطح استان و عدم تسل ط و تخص ص كافي ا نها در پركردن پرسشنامه پژوهش است بر اساس فرمول حجم نمونهگيري براي يك جامعه مشخص و مقياس دادههاي كيفي ) and Azar.p 72 (Mo'meni,,2002 تعداد نمونه ا ماري 144 نفر بدست ا مد كه پرسشنامهها به روش طبقهاي سيستماتيك بين 5 معاونت و 1 حوزه مستقل زير نظر مديرعامل اين شركت توزيع گرديد و تحليل دادهها بر اساس 113 پرسشنامه معتبر عودتيافته از واحدهاي اشارهشده صورت گرفت. براي سنجش فرضيههاي پژوهش بهترتيب از ا زمونهاي ا ماري t تكنمونهاي و رتبهبندي فريدمن جهت بررسي وضعيت ابعاد و مو لفهها از حيث نقش ا نها 5

6 در پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار و تعيين رتبه هاي هر.۵ يك از ابعاد و مو لفه ها در شركت برق منطقه اي تهران استفاده گرديده است. يافته هاي پژوهش براي انجام تحليل ا ماري داده هاي حاصل از پرسشنامه ابتدا از ا زمون كولموگروف- اسميرنوف جهت برسي نرمال بودن توزيع داده ها استفاده شد كه بر اساس نتايج حاصل از اين ا زمون نرمال بودن توزيع داده ها اثبات گرديد. به منظور بررسي معناداري رابطه هر يك از ابعاد و مو لفه هاي سازماني زيرمجموعه شناسايي شده و پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار از ا زمون جدول سه ارايه گرديده است. t تك نمونه اي استفاده شد كه نتايج حاصله اين ا زمون در ا مده است بنابراين فرض H0 در همه موارد رد مي شود و فرض مقابل ا ن (H1) كه وجود رابطه معنا داري بين ابعاد و مو لفه هاي سازماني شناسايي شده و پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار مي باشد تا ييد مي شود و اين امر نشان دهنده درست شناسايي و انتخاب شدن كليه ابعاد و مو لفه هاي زيرمجموعه ا نها از حيث رابطه داشتن با پياده سازي و اجراي پروژه مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در شركت برق منطقه اي تهران است. به منظور تعيين ميزان اهميت و تا ثيرگذاري هر يك از ابعاد و مو لفه هاي سازماني زيرمجموعه شناسايي شده بر پياده سازي پروژه مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار از ا زمون رتبه بندي فريدمن استفاده شد كه نتايج حاصله اين ا زمون براي مواردي كه ا زمون كاي دو حكم به رتبه بندي ا نها داده و فرض تعيين رتبه براي ا نها اثبات شده است در جدول چهار ارايه گرديده است. جدول سه: نتايج ا زمون t تكنمونهاي براي بررسي رابطه معناداري هر يك از ابعاد و مو لفه هاي زيرمجموعه ا ن با پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در شركت برق منطقه اي تهران جدول چهار: رتبه بندي فريدمن براي ابعاد و مو لفه هاي سازماني زيرمجموعه مو ثر بر پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در شركت برق منطقه اي تهران با توجه به اينكه مقدار سطح معناداري براي كليه ابعاد و مو لفه هاي زيرمجموعه ا نها ) 0/000) از مقدار سطح معناداري جدول (تقسيم بر دو) / 2 α (0/025) (بدليل دو طرفهبودن ا زمون t تكن م ون ه اي) كوچكتر بدست همانگونه كه در جدول فوق ملاحظه ميشود در رتبهبندي بين كل ابعاد مو ثر بر پيادهسازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در شركت مورد مطالعه از ديدگاه افراد پاسخدهنده بعد استراتژي با ميانگين رتبه 4/21 بيشترين نقش و اهميت را در انجام پروژه مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار دارد و پس از اين بعد بعد تكنولوژي اطلاعات با ميانگين رتبه 3/64 جاي گرفته است كه حكايت از تدارك و تجهيز شركت به زيرساختهاي مناسب سختافزاري نرمافزاري و شبكهاي قبل از اجراي پروژه و حين ا ن دارد بعد تخصص با ميانگين رتبه 3/50 در جايگاه سوم اين رتبهبندي قرار گرفته است كه گواهي بر اهميت بالاي اين عامل از حيث حرفهاي و ماهر بودن افراد درگير در پروژه و روشهاي شفاف و علمي در اجراي كار دارد. 6

7 خاطرنشان مي شود كه در رتبه بندي داخلي بين مو لفه هاي هر يك از ابعاد شش گانه دليل اين كه بعضي از ابعاد و مو لفه هاي زيرمجموعه ا نها ذكر نشده اند اين است كه رابطه معناداري و كاي دوي محاسبه شده مرتبط با ا نها گواه اختلاف و رتبه بندي بين ا نها نداده است و در واقع بين مو لفه هاي زيرمجموعه ا ن از ابعاد نمي توان تمييز و اختلافي قاي ل شد. ولي در بررسي رتبه هاي بين ساير مو لفه هاي زيرمجموعه ابعاد رهبري حاكميت (مديريت و هدايت پروژه) و تخصص چنين رتبه بندي كه در جدول فوق ا مده است قابل تصور و توجه است. رتبه بندي بين كل مو لفه هاي مو ثر بر پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در شركت مورد مطالعه از منظر پاسخ دهندگان نيز مو لفه وضوح ه م راستايي و يكپارچگي را به ترتيب با ميانگين رتبه هاي 10/98 11/48 و 10/83 در رتبههاي اول تا سوم قرار داده است كه دو مورد اول به بعد استراتژي ارتباط پيدا مي كند و تا كيد و توجه اصلي ا نها به نگاه كلان و استراتژيك سازمان در اجراي پروژه ها است و مورد سوم به بعد حاكميت (مديريت و هدايت پروژه) مرتبط مي شود و توجه به اصل نظام گرايي و نظام مندي مراحل اجرا و همكاري و انسجام افراد و گروههاي درگير در پروژه را ملاك و مبناي موفقيت در پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار قرار مي دهد..۶ بحث و نتيجه گيري روش كار در اكثر سازمانها و ادارات ايران به كلاف سردرگمي مي ماند كه شروع از يك سرنخ لزوما به كار نمي انجامد و تا كيد بر سرعت عمل و كيفيت بالا جز اتلاف انرژي و هزينه اضافي نمي گردد. در محيطي كه ساختمانهاي قديمي به سرعت بازسازي مي شوند و ب رجهاي مدرن نموداري از سرعت تحو ل و بهره وري در منطقه است و در زماني كه صحبت از جلب سرمايه هاي خارجي و ورود به رقابت جهاني داغ است ديگر روش هاي كهنه جوابگوي نيازهاي مدرن جامعه نبوده و ساختارهاي باستاني شايسته اين عزم ملي نيست. لازم است بازانديشي اساسي در سازمان و روش كار منطبق با تكنولوژي و محيط رقابتي روز انجام شود تا سازماني نو و فرا يند محور جايگزين ادارات موروثي گردد. مقاله حاضر حاصل پژوهشي است در پاسخ به اين سو ال كه براي پياده سازي پروژه مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار چه الزامات و نيازهايي بايد مورد نظر قرار گيرد تا اين پروژه هم مشابه بسياري از پروژه هاي مديريتي بدون بررسي و كنكاش به شكست نيانجامد و به نحو احسن در شركت مورد مطالعه پياده سازي و اجرا گردد. در اين راستا همان گونه كه در بخش هاي قبل نيز تشريح گرديد شناسايي ابعاد و مو لفه هاي مو ثر بر پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار انجام شد و ارتباط و ميزان تا ثيرگذاري و اهميت اين الزامات در پيشبرد هر چه بهتر و موفق تر پروژه مذكور در جامعه ا ماري مورد مطالعه- شركت برق منطقه اي تهران- با بهره گيري از پرسشنامه اي محقق ساخته و استفاده از ا زمون هاي ا ماري t تك نمونه اي و رتبه بندي فريدمن مورد بررسي و سنجش قرار گرفت و با استناد به جداول ارايه شده در بخش يافته هاي پژوهش اهم نتايج حاصله در قالب بندهاي ذيل قابل تا مل و توجه مي باشد: ازا نجاييكه ا زمون t تكنمونهاي براي تك تك فرضيات پژوهش اثبات رابطه معناداري متغيرهاي مستقل و متغير وابسته را گواهي داده است بر اساس نتايج حاصل از بررسي ا زمون t تك نمونه اي به مقامات و مسو ولين شركت مورد مطالعه پيشنهاد مي شود كه نسبت به هموار نمودن مسير اجراي پروژه مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار با لحاظ نمودن هر يك از ابعاد و مو لفه هاي شناسايي شده و با نگاه دقيق تر بر اساس گويه هاي زيرمجموعه هر يك از مو لفه ها اقدام لازم را صورت دهند و با اقدامي پيشگيرانه به محاسبه ريسك ها و مخاطرات اجرايي پروژه بپردازند و تلاش نمايند تا زمينه عملياتي نمودن بهينه پروژه BPR را در شركت مورد مطالعه با كمترين نقصان و متناسب با نيازهاي كاركنان خود فراهم نمايند با توجه به نتايج حاصله از رتبه هاي هر يك از ابعاد مو ثر بر پياده سازي پروژه مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار بر اساس ا زمون رتبه بندي فريدمن به مقامات و مسو ولين شركت مورد مطالعه پيشنهاد مي شود كه تمام تلاش خود را ابتدا صرف تهيه و تدوين استراتژي و برنامه عملياتي اجراي پروژه BPR همگام و سازگار با استراتژي سازمان نمايند همچنين به مقامات حوزه تكنولوژي اطلاعات شركت مورد مطالعه توصيه مي گردد كه همكاري كامل و مطلوبي با دفتر سازماندهي و بهبود روشها كه متولي فرا يندهاي شركت برق منطقه اي تهران است برقرار نمايد و با استناد به مفاهيم و چارچوب عملياتي فرا يندهاي جديد تعريف شده توسط اين دفتر به طراحي سيستمهاي اطلاعاتي و فراهم نمودن بسترهاي سخت افزاري نرم افزاري و شبكه اي شركت مورد مطالعه بپردازد در رابطه با بعد تخصص نيز به مقامات و مسو ولين شركت مورد مطالعه توصيه مي شود كه با مديريت تشريفات اداري منظم و صحيح در برگزاري مناقصه مناسب نسبت به 7

8 بكارگيري شركتهاي پيمانكاري و مشاوره اي قوي و باتجربه و داراي افراد متخصص و زبده زمينه را براي پياده سازي كامل و جامع پروژه مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار فراهم ا ورند و از طريق تركيب اين پروژه با پروژه مديريت فرا يندهاي كسب و كار زمينه را براي بهبود بخش هايي از فرا يندهاي داخلي سازمان فراهم ا ورند و در رابطه با ا موزش و برگزاري دوره هاي توجيهي براي كاركنان داخل سازماني درگير در پروژه مذكور نيز از طريق دفتر برنامه ريزي منابع انساني و ا موزش شركت تمهيدات لازم صورت دهند در رابطه با بعد حاكميت (مديريت و هدايت پروژه) نيز از ا نجايي كه يكي از معضلات اجراي پروژه ها در سازمانهاي دولتي و به ويژه شركت مورد مطالعه عملكرد جزيره اي و غيرمتمركز واحدها در پيشبرد پروژه هاي كلان سازماني و عدم برقراري انسجام و يكپارچگي تحت عنوان يك سيستم جامع است و هر كدام از واحدهاي صفي و ستادي به صورت شخصي و سليقه اي سيستم هاي مجزا تعريف و پياده سازي مي كنند بنابراين به مقامات و مسو ولين شركت مورد مطالعه توصيه مي شود در مورد روند اجراي چنين پروژه خطيري اصل وحدت رويه و انسجام قولي و فعلي را رعايت نمايند تا مشابه ساير پروژه هاي سازماني دنيا به شكست نيانجامد اين امر ميسر نخواهد شد مگر با حمايت مقامات و مسو ولين ارشد و در واقع رهبران شركت كه در نتيجه اين عمل فرهنگ مناسب پياده سازي پروژه در كل واحدهاي شركت تسر ي مي يابد. در راستاي شناسايي و بررسي ابعاد و مو لفه هاي مو ثر بر پياده سازي BPR كه رابطه معناداري تك تك ا نها با متغير پياده سازي BPR بررسي شد در ادامه پيشنهادهاي كلي بر اساس نقطه نظرات افراد پاسخ دهنده به ابزار پژوهش ارايه مي شود:.۱.۲.۳ حمايت مديريت ارشد سازمان از پياده سازي پروژه مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار بكارگيري نيروهاي پيمانكار و مشاور زبده با تجربه و متخص ص در اجراي پروژه مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار از طريق رعايت اصول برگزاري مناقصه و تشريفات اداري ا موزش و برگزاري جلسات توجيهي مناسب و مطلوب قبل حين و پس از اجراي پروژه مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار.۵.۶.۷ برنامه ريزي به منظور تدوين سياستهاي انگيزشي و تشويقي براي كاركنان درگير در پروژه مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار ترويج و ارتقاي روحيه كار تيمي و مشاركت كاركنان و در واقع بكارگيري مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار ه م راستاي با پروژه مديريت كيفيت جامع طراحي و تدوين نرم افزار مناسب مديريت فرا يندهاي كسب و كار از نتيجه مطالعات فرا يندهاي مجددا طراحي شده شركت برق منطقه اي تهران. فهرست منابع و ما خذ [1] Ardhaldjian, R. and Fahner, M, (1994), "Using simulation in the business process reengineering effort", Industrial Engineering, 26, 7, pp [2] Azar, A. & Mo'meni, M, (2002), "Statistics and its application in management" Samt publication, 2nd edition, Tehran. [3] Barzak, G. C, Smith, C and Wilemon, D, (1987), "Managing Large Scale Organizational Change", Organizational Dynamics, 16, 2, pp [4] Damanpour, F. (1991), "Organization Innovation: A Meta-Analysis of effect of determinants and moderators", Academy of Management Journal, 34, 3, pp [5] Davenport, T. H. & Short, J. E, (Summer 1990), "The new industrial engineering: information technology and business process redesign", Sloan Management Review, pp [6] El Sawy, A., Alexander, Hars, (1999), "Competence and Impact of Tools for BPR", Information & Management, 36. [7] Hammer, M, (1990), "Reengineering Work: Don't Automate, Obliterate", Harvard Business Review, 68, 4, pp [8] Hammer, M. & Champy, J, (2002), "Corporate Reengineering: Organizational Revolution Charter", translated by: Abroreza Reza'ieNejad, Rasa cultural service institute publication, Tehran. [9] Hammer, M. & Champy, J, (1994), "Redesign of the Business", Barcelona, Spain: Parramon. [10] Harmon, Paul, (2003), "Business Process Change: A Manager's Guide to Improving, Redesigning, and Automating Processes", the Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems, 529 pages. [11] Obolensky, Nick, (2003), "Organization Reengineering and Transformation Management", translated by: Mansour Sharifi Kolou'ie, 3rd edition, Arvin Publication, Tehran. [12] Rang Nathan, C. & Dhaliwal, J., S., (2001), "A Survey of Business Process Reengineering Practice in Singapore", Information & Management, 39. [13] Whitman, M. E. and Gibson, M. L, (1997), "Factors Affecting the use of information technology in business process reengineering", Information Resources Management Journal, 10, 3, pp هم دل و هم جهت نمودن كليه مديران اجرايي و كاركنان زيرمجموعه در استقبال از اجراي پروژه مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار.۴ 8

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در بسمه تعالي در شركت هاي سبدگردان بر اساس پيوست دستورالعمل تاسيس و فعاليت شركت هاي سبدگردان مصوب هيي ت مديره سازمان بورس بانجام مي رسد. در ادامه به اراي ه اين پيوست مي پردازيم: چگونگي محاسبه ي بازدهي سبد

Διαβάστε περισσότερα

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه 79 نشريه انرژي ايران / دوره 2 شماره 3 پاييز 388 بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه رضا گودرزي راد تاريخ دريافت مقاله: 89//3 تاريخ پذيرش مقاله: 89/4/5 كلمات كليدي: اثر

Διαβάστε περισσότερα

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود.

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود. ك ي آزمايش 7 : راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي روتور سيمپيچيشده آزمايش 7: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با روتور سيمپيچي شده 1-7 هدف آزمايش در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ 1 مبحث بيست و چهارم: اتصال مثلث باز (- اتصال اسكات آرايش هاي خاص ترانسفورماتورهاي سه فاز دانشگاه كاشان / دانشكده مهندسي/ گروه مهندسي برق / درس ماشين هاي الكتريكي / 3 اتصال مثلث باز يا اتصال شكل فرض كنيد

Διαβάστε περισσότερα

هدف:.100 مقاومت: خازن: ترانزيستور: پتانسيومتر:

هدف:.100 مقاومت: خازن: ترانزيستور: پتانسيومتر: آزمايش شماره (10) تقويت كننده اميتر مشترك هدف: هدف از اين آزمايش مونتاژ مدار طراحي شده و اندازهگيري مشخصات اين تقويت كننده جهت مقايسه نتايج اندازهگيري با مقادير مطلوب و در ادامه طراحي يك تقويت كننده اميترمشترك

Διαβάστε περισσότερα

يﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ (IP) ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا ﻞﻜﺗوﺮﭘ رد تﺎﻋﻼﻃا يوﺎﺣ يﺎﻫ ﻪﺘﺴﺑ لﺎﻘﺘﻧا (DWDM)جﻮﻣ لﻮﻃ ﻢﻴﺴﻘﺗ لﺎﮕﭼ هﺪﻨﻨﻛ ﺲﻜﻠﭘ ﻲﺘﻟﺎﻣ يرﻮﻧ ﺮﺒﻴﻓ

يﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ (IP) ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا ﻞﻜﺗوﺮﭘ رد تﺎﻋﻼﻃا يوﺎﺣ يﺎﻫ ﻪﺘﺴﺑ لﺎﻘﺘﻧا (DWDM)جﻮﻣ لﻮﻃ ﻢﻴﺴﻘﺗ لﺎﮕﭼ هﺪﻨﻨﻛ ﺲﻜﻠﭘ ﻲﺘﻟﺎﻣ يرﻮﻧ ﺮﺒﻴﻓ انتقال بسته هاي حاوي اطلاعات در پروتكل اينترنت (IP) با استفاده از سيستم هاي فيبر نوري مالتي پلكس كننده چگال تقسيم طول موج( DWDM ) محمد فرداد دانشگاه گيلان mohammad.fardad@gmail.com چكيده اين مقاله مفهوم

Διαβάστε περισσότερα

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان آزمايش شماره 8 برخورد (بقاي تكانه) وقتي دو يا چند جسم بدون حضور نيروهاي خارجي طوري به هم نزديك شوند كه بين آنها نوعي برهم كنش رخ دهد مي گوييم برخوردي صورت گرفته است. اغلب در برخوردها خواستار اين هستيم

Διαβάστε περισσότερα

e r 4πε o m.j /C 2 =

e r 4πε o m.j /C 2 = فن( محاسبات بوهر نيروي جاذبه الکتروستاتيکي بين هسته و الکترون در اتم هيدروژن از رابطه زير قابل محاسبه F K است: که در ا ن بار الکترون فاصله الکترون از هسته (يا شعاع مدار مجاز) و K ثابتي است که 4πε مقدار

Διαβάστε περισσότερα

چكيده مقدمه. آماري SPSS با استفاده از آزمونهاي همبستگي اسپيرمن (Spearman) و كندال (Kendall) و تحليل لگ خطي تجزيه و تحليل گرديد.

چكيده مقدمه. آماري SPSS با استفاده از آزمونهاي همبستگي اسپيرمن (Spearman) و كندال (Kendall) و تحليل لگ خطي تجزيه و تحليل گرديد. بررسي رابطهي استقرار سيستمهاي اطلاعاتي مديريت و ساختار سازماني در ادارات دولتي شهر كرمان 2 1 محمود نكويي مقدم علي حسن زاده وحيد يزدي فيض آبادي 3 چكيده مقدمه: سيستمهاي اطلاعاتي مديريت يكي از عوامل مو ثر

Διαβάστε περισσότερα

را بدست آوريد. دوران

را بدست آوريد. دوران تجه: همانطر كه در كلاس بارها تا كيد شد تمرينه يا بيشتر جنبه آمزشي داشت براي يادگيري بيشتر مطالب درسي بده است مشابه اين سه تمرين كه در اينجا حل آنها آمده است در امتحان داده نخاهد شد. m b الف ماتريس تبديل

Διαβάστε περισσότερα

No. F-16-EPM مقدمه

No. F-16-EPM مقدمه No. F-16-EPM -2151 بررسي اثر پرداخت بهاي آمادگي بر هزينههاي بازار برق ايران مريم طارمي سيد ميثم عزتي رضا طهماسبي ايمان رحمتي مديريت نظارت و كنترل بر عملكرد بازار برق معاونت بازار برق ايران شركت مديريت

Διαβάστε περισσότερα

حل J 298 كنيد JK mol جواب: مييابد.

حل J 298 كنيد JK mol جواب: مييابد. تغيير ا نتروپي در دنياي دور و بر سيستم: هر سيستم داراي يك دنياي دور و بر يا محيط اطراف خود است. براي سادگي دنياي دور و بر يك سيستم را محيط ميناميم. محيط يك سيستم همانند يك منبع بسيار عظيم گرما در نظر گرفته

Διαβάστε περισσότερα

در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا ن رسم ميشود.

در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا ن رسم ميشود. ا زمايش 4: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با رتور سيمپيچي شده 1-4 هدف ا زمايش در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا

Διαβάστε περισσότερα

موضوع ارائه : شش سیگما

موضوع ارائه : شش سیگما استاد مربوطه: دکترعبدالستار صفایی موضوع ارائه : شش سیگما ارائه دهندگان: فاطمه عسکریان امیری غزاله کردی مهین قاسمی نیلوفر ندیم کبیری شش سیگما سیگما پیشینه مقدمه مثال از شش سیگما اهداف شش سیگما نکات ابزار

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ

آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ هدف در اين آزمايش با نحوه كار و بخشهاي مختلف اسيلوسكوپ آشنا مي شويم. ابزار مورد نياز منبع تغذيه اسيلوسكوپ Function Generator شرح آزمايش 1-1 اندازه گيري DC با اسيلوسكوپ

Διαβάστε περισσότερα

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ فصل چرخش بعد از مطالعه اي اين فصل بايد بتوانيد : - مكان زاويه اي سرعت وشتاب زاويه اي را توضيح دهيد. - چرخش با شتاب زاويه اي ثابت را مورد بررسي قرار دهيد. 3- رابطه ميان متغيرهاي خطي و زاويه اي را بشناسيد.

Διαβάστε περισσότερα

t a a a = = f f e a a

t a a a = = f f e a a ا زمايشگاه ماشينه يا ۱ الکتريکي ا زمايش شمارهي ۴-۱ گزارش کار راهاندازي و تنظيم سرعت موتورهايي DC (شنت) استاد درياباد نگارش: اشکان نيوشا ۱۶ ا ذر ۱۳۸۷ ي م به نام خدا تي وري ا زمايش شنت است. در اين ا زمايش

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه

چكيده 1- مقدمه تشخيص پوست بر اساس يادگيري تقويتي مريم حبيبي پور مهديه پوستچي حميدرضا پوررضا سعيد راحتي قوچاني گروه هوش مصنوعي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گروه هوش مصنوعي دانشگاه علم و صنعت ايران گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه No. F-13-AAA-0000 همايون برهمندپور سيما كمانكش سعيد سليمي حميد دانايي محمد جعفريان پژوهشگاه نيرو گروه مطالعات سيستم تهران - ايران Uhberahmandpour@nri.ac.irU2T, Uskamankesh@nri.ac.irU2T, 2T Ussalimi@nri.ac.ir,

Διαβάστε περισσότερα

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg دستوركارآزمايش ماشين آتوود قانون اول نيوتن (قانون لختي يا اصل ماند): جسمي كه تحت تا ثيرنيروي خارجي واقع نباشد حالت سكون يا حركت راست خط يكنواخت خود را حفظ مي كند. قانون دوم نيوتن (اصل اساسي ديناميك): هرگاه

Διαβάστε περισσότερα

( ) قضايا. ) s تعميم 4) مشتق تعميم 5) انتگرال 7) كانولوشن. f(t) L(tf (t)) F (s) Lf(t ( t)u(t t) ) e F(s) L(f (t)) sf(s) f ( ) f(s) s.

( ) قضايا. ) s تعميم 4) مشتق تعميم 5) انتگرال 7) كانولوشن. f(t) L(tf (t)) F (s) Lf(t ( t)u(t t) ) e F(s) L(f (t)) sf(s) f ( ) f(s) s. معادلات ديفرانسيل + f() d تبديل لاپلاس تابع f() را در نظر بگيريد. همچنين فرض كنيد ( R() > عدد مختلط با قسمت حقيقي مثبت) در اين صورت صورت وجود لاپلاس f() نامند و با قضايا ) ضرب در (انتقال درحوزه S) F()

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

چكيده SPT دارد.

چكيده SPT دارد. ارايه يك روش چيدمان خلاقانه جديد براي زمانبندي دسترسي به شبكه جهت كاهش انجام درخواستها سهراب خانمحمدي سولماز عبدالهي زاد استاد گروه مهندسي كنترل دانشگاه تبريز تبريز ايران Khamohammadi.sohrab@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

3 و 2 و 1. مقدمه. Simultaneous كه EKF در عمل ناسازگار عمل كند.

3 و 2 و 1.  مقدمه. Simultaneous كه EKF در عمل ناسازگار عمل كند. بررسي سازگاري تخمين در الگوريتم EKF-SLAM و پيشنهاد يك روش جديد با هدف رسيدن به سازگاري بيشتر فيلتر و كاستن هرينه محاسباتي امير حسين تمجيدي حميد رضا تقيراد نينا مرحمتي 3 و و گروه رباتيك ارس دپارتمان كنترل

Διαβάστε περισσότερα

Reliability and Validity of Persian Version of "Quality of Life Index"

Reliability and Validity of Persian Version of Quality of Life Index Reliability and Validity of Persian Version of "Quality of Life Index" Narges Rafiei 1, Maryam Sharifian Sani 2, Hassan Rafiey 2, Nasser Behnampour 3, Kian Foroozesh 4 1 MSc in Social Welfare, University

Διαβάστε περισσότερα

V o. V i. 1 f Z c. ( ) sin ورودي را. i im i = 1. LCω. s s s

V o. V i. 1 f Z c. ( ) sin ورودي را. i im i = 1. LCω. s s s گزارش کار ا زمايشگاه اندازهگيري و مدار ا زمايش شمارهي ۵ مدار C سري خروجي خازن ۱۳ ا بانماه ۱۳۸۶ ي م به نام خدا تي وري ا زمايش به هر مداري که در ا ن ترکيب ي از مقاومت خازن و القاگر به کار رفتهشده باشد مدار

Διαβάστε περισσότερα

شماره 59 بهار Archive of SID چكيده :

شماره 59 بهار Archive of SID چكيده : مجله علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي (JSIAU شماره 59 بهار 185 چكيده : محاسبه بهره انرژي جوش و گداخت سوخت پيشرفته هيدروژن بور با استفاده از مدل حجمي محصور سازي لختي رسول خدابخش گروه فيزيك دانشكده علوم دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

(,, ) = mq np داريم: 2 2 »گام : دوم« »گام : چهارم«

(,, ) = mq np داريم: 2 2 »گام : دوم« »گام : چهارم« 3 8 بردارها خارجي ضرب مفروضاند. (,, ) 3 و (,, 3 ) بردار دو تعريف: و ميدهيم نمايش نماد با را آن كه است برداري در خارجي ضرب ( 3 3, 3 3, ) m n mq np p q از: است عبارت ماتريس دترمينان در اينكه به توجه با اما

Διαβάστε περισσότερα

ﺮﺑﺎﻫ -ﻥﺭﻮﺑ ﻪﺧﺮﭼ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﻱﺭﻮﻠﺑ ﻪﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻪﺒـﺳﺎﺤﻣ ﺵﻭﺭ ﺩﺭﺍﺪﻧ ﺩﻮﺟﻭ ﻪ ﻱﺍ ﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻱﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﻤﻴﻘﺘﺴﻣ ﻲﺑﺮﺠﺗ ﺵﻭﺭ ﹰﻻﻮﻤﻌﻣ ﻥﻮﭼ ﻱﺎ ﻩﺩ

ﺮﺑﺎﻫ -ﻥﺭﻮﺑ ﻪﺧﺮﭼ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﻱﺭﻮﻠﺑ ﻪﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻪﺒـﺳﺎﺤﻣ ﺵﻭﺭ ﺩﺭﺍﺪﻧ ﺩﻮﺟﻭ ﻪ ﻱﺍ ﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻱﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﻤﻴﻘﺘﺴﻣ ﻲﺑﺮﺠﺗ ﺵﻭﺭ ﹰﻻﻮﻤﻌﻣ ﻥﻮﭼ ﻱﺎ ﻩﺩ تعيين انرژي بلوري با استفاده از چرخه بورن - هابر چون معمولا روش تجربي مستقيمي براي اندازهگيري انرژي اي وجود ندارد روش محاسبه اين انرژي براي تركيبات يوني اهميت بسياري مييابد. اما مقداري انرژي اي با استفاده

Διαβάστε περισσότερα

مجتبي محوي - مرتضي محمدي اردهالي

مجتبي محوي - مرتضي محمدي اردهالي 98-F-EPM-49 روش جديد پيشنهاددهي در بازار برق رقابتي با استفاده از آناليز حساسيت و ديدگاه بنگاهي مجتبي محوي - مرتضي محمدي اردهالي دانشكده برق - دانشگاه صنعتي اميركبير( پلي تكنيك تهران) ايران واژههاي كليدي:

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

98-F-TRN-596. ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ on-line بارگيري. Archive of SID چكيده 1) مقدمه يابد[

98-F-TRN-596. ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ on-line بارگيري. Archive of SID چكيده 1) مقدمه يابد[ و 98-F-TRN-596 محاسبه جهشهاي حرارتي و عمر از دست رفته ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ n-line بارگيري آرش آقايي فر- حسين عزيزي موسسه تحقيقات ترانسفورماتور ايران واژه هاي كليدي: بارگيري ترانسفورماتور قدرت

Διαβάστε περισσότερα

(al _ yahoo.co.uk) itrc.ac.ir) چكيده ١- مقدمه

(al _ yahoo.co.uk) itrc.ac.ir) چكيده ١- مقدمه تشخيص جنسيت افراد از روي چهره با استفاده از شبكههاي عصبي پرسپترون چند لايه ای با الگوريتم پس انتشار خطا علي يوسفي کامبيز بديع (عضو هيي ت علمي دانشگاه ا زاد واحد همدان (گروه پژوهشی جامعه اطلاعاتی مرکز تحقيقات

Διαβάστε περισσότερα

بررسي اثر متغيرهاي كيفي در پيش بيني هزينه تكميل پروژه 3 محمد مهدوي مزده استاديار مرتضي باقرپور استاديار آزاده صوفي پور دانش آموخته كارشناسي ارشد - دانشكده مهندسي صنايع- دانشگاه علم وصنعت ايران-تهران -

Διαβάστε περισσότερα

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ بررسي رفتار ديناميكي موتور القايي در اثر تغيير پارامتر با استفاده از نرم افزار Matla ايمان مظهري رامتين حديدي و ابوالفضل واحدي دانشگاه علم و صنعت ايران avahed@ut.ac., amtn_hadd@yahoo.com, mazha@gmal.com

Διαβάστε περισσότερα

مريم اسپندار - وحيدحقيقتدوست چكيده 1- مقدمه. ١ Vehicular Anti-Collision Mechanism ٢ Intelligent Vehicular Transportation System

مريم اسپندار - وحيدحقيقتدوست چكيده 1- مقدمه. ١ Vehicular Anti-Collision Mechanism ٢ Intelligent Vehicular Transportation System اراي ه الگوريتم اجتناب از برخورد و تشخيص تقدم خودروها در تقاطع با استفاده از شبكه هاي موقتي مريم اسپندار - وحيدحقيقتدوست سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي espandar@cra.ir دانشكده فني و مهندسي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

روش عملكردي استاندارد (SOP) AOBB95/SOP11/01. ا زمايش Rh(D) به روش لوله اي

روش عملكردي استاندارد (SOP) AOBB95/SOP11/01. ا زمايش Rh(D) به روش لوله اي AOBB95/SOP11/01 روش عملكردي استاندارد (SOP) ا زمايش Rh(D) به روش لوله اي هدف/ اصول: 1) تعيين گروه Rh(D) گلبول قرمز خون بصورت فنوتيپ Rh-Positive و Rh-Negative با توجه به حضور و عدم حضور ا نتيژن D در سطح

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

Distributed Snapshot DISTRIBUTED SNAPSHOT سپس. P i. Advanced Operating Systems Sharif University of Technology. - Distributed Snapshot ادامه

Distributed Snapshot DISTRIBUTED SNAPSHOT سپس. P i. Advanced Operating Systems Sharif University of Technology. - Distributed Snapshot ادامه Distributed Snapshot يك روش براي حل GPE اين بود كه پردازهي مبصر P 0 از ديگر پردازهها درخواست كند تا حالت محلي خود را اعلام كنند و سپس آنها را باهم ادغام كند. اين روش را Snapshot گوييم. ولي حالت سراسري

Διαβάστε περισσότερα

09-F-PSS-0219 چكيده ميپردازيم. 1- مقدمه كار در چنين شرايطي است. سيستمهاي قدرت در صورت باعث. 1 Derate Capacity

09-F-PSS-0219 چكيده ميپردازيم. 1- مقدمه كار در چنين شرايطي است. سيستمهاي قدرت در صورت باعث. 1 Derate Capacity 09-F-PSS-0219 تا ثيرات نامتقارني شبكه انتقال بر روي تعادل ولتاژ و ظرفيت عبوري خطوط جعفر عبادي حميدرضا محمدزاده پشمچي عضو هيي ت علمي دانشگاه فردوسي مشهد شركت برق منطقهاي خراسان امير بشيان مسعود قيافه داودي

Διαβάστε περισσότερα

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( )

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( ) تغيير ا نتالپي : ΔH بيشتر واكنشها در شيمي در فشار ثابت انجام ميگيرند. سوختن كبريت در هواي ا زاد و همچنين واكنش خنثي شدن سود با سولفوريك اسيد در يك بشر نمونه اي از واكنشهايي هستند كه در فشار ثابت انجام

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده 1. مقدمه لردكلوين. 1. Efficiency 2. Lord Kelvin

Archive of SID.  چكيده 1. مقدمه لردكلوين. 1. Efficiency 2. Lord Kelvin (پژوهشگر) فصلنامه مديريت سال پنجم شماره پاييز 387 ارزيابي كارايي با تلفيق دو نظام اندازهگيري BSC و DEA سيد اسماعيل نجفي* دكتر ميربهادر آريانژاد** دكتر فرهاد حسينزاده لطفي*** و دكتر سيد اصغر ابنالرسول چكيده

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ مجرد سازي دانش و انتقال آن با استفاده از يادگيري تقويتي 1 نرجس زارع 2 مجيد نيلي احمدآبادي 1 احمدرضا ولي 2 مريم سادات ميريان mmirian@ut.ac.ir ar.vali@gmail.com mnili@ut.ac.ir zare.narjes@gmail.com 1- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

رﺎﺸﺘﻧا ياﺮﺑ پﺎﭼ ياﺮﺑ هدﺎﻣآ

رﺎﺸﺘﻧا ياﺮﺑ پﺎﭼ ياﺮﺑ هدﺎﻣآ دستورالعمل تهية مقالة» آماده براي چاپ «براي انتشار در نشريه پژوهشي انجمن مهندسان مكانيك ايران 1 -آرايش كلي مقاله بايد روي كاغذ سفيد مرغوب (297 210) A4 تهيه و تنها بر يك روي كاغذ چاپ شود. جهت تايپ مقاله

Διαβάστε περισσότερα

12-F-ENV-2438 چكيده ايران

12-F-ENV-2438 چكيده ايران بررسي و اندازه گيري ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي در مجاورت خطوط و پستهاي فشار قوي كلان شهر تهران 12-F-ENV-2438 2 2 1 سيد زمان حسيني احمد جليلي جهرمي محمد علي ملكوتيان 1 -شركت سهامي برق منطقهاي تهران 2

Διαβάστε περισσότερα

Eta 100% Zn. Zeta 93-94% Zn. Delta 90-92% Zn. Gamma % Zn. Base steel ساير پوششها: مقايسه پوششهاي گالوانيزه و رنگها:

Eta 100% Zn. Zeta 93-94% Zn. Delta 90-92% Zn. Gamma % Zn. Base steel ساير پوششها: مقايسه پوششهاي گالوانيزه و رنگها: مزايا و معايب لوله با پوششهاي گالوانيزه نسبت به ديگر لوله ها در صنعت مبحث كنترل خوردگي از گذشته مورد توجه بوده و تاكنون روشهاي متفاوتي براي جلوگيري از آن اراي ه گرديده كه در اين ميان با ساخت لوله هاي جديد

Διαβάστε περισσότερα

آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات آزمايش چرخ طيار.

آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات آزمايش چرخ طيار. ` آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات dynlab@jamilnia.ir www.jamilnia.ir/dynlab ١ تئوري آزمايش چرخ طيار يا چرخ ل نگ (flywheel) صفحه مدوري است كه به دليل جرم و ممان اينرسي زياد خود قابليت بالايي در ذخيرهسازي

Διαβάστε περισσότερα

98-F-EEF-504 ايران - اصفهان چكيده مقدمه:

98-F-EEF-504 ايران - اصفهان چكيده مقدمه: 98-F-EEF-504 بررسي مزاياي جايگزيني لامپهاي LED به جاي منابع روشنايي متعارف فروغ تركي مهندسي برق الكترونيك مهدي رحماني مهندسي صنايع ) شركت مهندسي پاد انرژي اصفهان ايران - اصفهان واژههاي كليدي: لامپ LED

Διαβάστε περισσότερα

ششمین کنفرانس بین المللی و دهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری وکسب مزیت رقابتی مریم پاک نیت شکوه خواجه

ششمین کنفرانس بین المللی و دهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری وکسب مزیت رقابتی مریم پاک نیت شکوه خواجه و 3 تحلیل تاثیرنقش ششمین کنفرانس بین المللی و دهمین یادگیری فناورانه وظرفیت جدب دانش بر وکسب مزیت رقابتی عملکرد نوآورانه 2 * 1 مریم پاک نیت شکوه خواجه دانشکده علوم اداری واقتصاد دانشگاه اصفهان Maryam.pakniyat@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

چكيده - 1 مقدمه. 1-Participative management 2-Suggestions Systems

چكيده - 1 مقدمه. 1-Participative management 2-Suggestions Systems مجله مديريت توسعه و تحول (۱390) 6 3۱-38 بررسي موانع اجراي نظام پيشنهادها در سازمانهاي دولتي از نظر كاركنان * 2 1 اكبر حسن پور محمود اسكندري 1 استاد يار دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين دانشكده مديريت وحسابداري

Διαβάστε περισσότερα

خلاصه. پست الكترونيك:

خلاصه. پست الكترونيك: بررسي ارزش تشخيصي معيارهاي باليني آمسل (Amsel) در تشخيص واژينوز باكتريال 3 * فرزانه جعفرنژاد سارا نايبان دكتركيارش قزويني مربي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد مشهد ايران كارشناس ارشد مامايي

Διαβάστε περισσότερα

مقايسه كارايي مدلهاي شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي در پيش- بيني غلظت روزانه منواكسيدكربن بر اساس پارامترهاي هواشناسي

مقايسه كارايي مدلهاي شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي در پيش- بيني غلظت روزانه منواكسيدكربن بر اساس پارامترهاي هواشناسي هدي همايش ملي جريان و ا لودگي هوا صفحه ۱ مقايسه كارايي مدلهاي شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي در پيش- بيني غلظت روزانه منواكسيدكربن بر اساس پارامترهاي هواشناسي AFP-G9-TAGH884 ۳ ۲ ۱ تقوي شهناز دانش ابوالفضل

Διαβάστε περισσότερα

چكيده: شدند. مقدمه

چكيده: شدند. مقدمه 3 5 (مجله سالمندي ايران) سال ششم شماره بيست و دوم زمستان 390 بررسي تا ثير كتابدرماني برميزان تواناييهاي خودمديريتي سالمندان (مقاله پژوهشي برگرفته از پاياننامه) 3 * صغري قليزاده حميدرضا خانكه فرحناز محمدي

Διαβάστε περισσότερα

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه بخش غیرآهنی هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه رفتار شبه کشسان )Pseudoelasticity( که به طور معمول ابرکشسان )superelasticity( ناميده می شود رفتار برگشت پذیر کشسان ماده در برابر تنش اعمالی است

Διαβάστε περισσότερα

تي وري آزمايش ششم هدف: بررسي ترانزيستور.UJT

تي وري آزمايش ششم هدف: بررسي ترانزيستور.UJT ب- پ- آزمايشگاه الكترونيك - درس دكتر سبزپوشان تي وري آزمايش ششم هدف: بررسي ترانزيستور.UJT *لطفا قبل از آمدن به آزمايشگاه با مراجعه به كتابهاي درسي تي وري ترانزيستورهاي UJT را مطالعه فرماي يد. Uni )يكي

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه ي ا زمايشگاهي فرا يند همرفت در يك ميكرومدل شكافدار

مطالعه ي ا زمايشگاهي فرا يند همرفت در يك ميكرومدل شكافدار مطالعه ي ا زمايشگاهي فرا يند همرفت در يك ميكرومدل شكافدار سپهر اسلامي گروه مهندسي شيمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان اميرصرافي مهينشفيعي عليمحبي پژوهشكده انرژيومهندسيمحيط زيست دانشگاهشهيد باهنر كرمان وجود شبكهي

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 3 پاییز 3931 ص ص -6 4 1 1 1 2 ح م ی د ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ی ن ر ه ب ر ی

Διαβάστε περισσότερα

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC)

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) .۱ No. F-3-AAA- بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) ا رمان صفايي قرهپت اين گي ورگ حس ين حسينيان حسين عسكان ابيانه

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻟﺎﻌﺗ ﻪﻤﺴﺑ لازﻮﭘوﺮﭘ شرﺎﮕﻧ ﻪﻣﺎﻧ هﻮﻴﺷ (ﻲﻠﻴﻤﻜﺗ تﻼﻴﺼﺤﺗ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد هﮋﻳو) مﻮﻠﻋ هﺪﻜﺸﻧاد :هﺪﻨﻨﻛ ﻪﻴﻬﺗ يرﺎﻔﻏ شﻮﻳراد 94 رﺎﻬﺑ

ﻲﻟﺎﻌﺗ ﻪﻤﺴﺑ لازﻮﭘوﺮﭘ شرﺎﮕﻧ ﻪﻣﺎﻧ هﻮﻴﺷ (ﻲﻠﻴﻤﻜﺗ تﻼﻴﺼﺤﺗ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد هﮋﻳو) مﻮﻠﻋ هﺪﻜﺸﻧاد :هﺪﻨﻨﻛ ﻪﻴﻬﺗ يرﺎﻔﻏ شﻮﻳراد 94 رﺎﻬﺑ بسمه تعالي شيوه نامه نگارش پروپوزال (ويژه دانشجويان تحصيلات تكميلي) دانشكده علوم تهيه كننده : داريوش غفاري بهار 94 ١ B موارد زير بايد در فرو پيشنهاد پايان نامه (پروپوزال) نوشته شود. تمامي متني را كه دانشجو

Διαβάστε περισσότερα

Skills) (Direct Observation of Procedural است.

Skills) (Direct Observation of Procedural است. مقاله پژوهشي ارزيابي روايي و پايايي آزمون DOPS روايي و پايايي آزمون مشاهده مستقيم مهارتهاي عملي (DOPS) در ارزيابي مهارتهاي باليني دانشجويان پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي زاهدان 3 2 1 محمد صاحبالزماني

Διαβάστε περισσότερα

چكيده مقدمه. 4. Psychological well- being 5. Ryff & Singer

چكيده مقدمه. 4. Psychological well- being 5. Ryff & Singer نوآوري هاي مديريت آموزشي سال يازدهم شماره دوم (مسلسل 42) بهار 1395 تبيين بهزيستي روانشناختي كاركنان بر اساس سازههاي رهبري معنوي و سلامت سازماني 1 عزتاله قدمپور 2 ليلا يوسفوند 3 پروانه رادمهر تاريخ وصول:

Διαβάστε περισσότερα

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي ١ ٢ ١ مصطفي ميرقطبي مرجان باژن زهره اميري ١. گروه علوم پايه انستيتو تحقيقات تغذيهاي و صنايع غذايي كشور دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

چكيده مقدمه. *نويسنده مسو ول: راضيه نظري واناني كارشناس اتاق عمل كميته تحقيقات. ايران.

چكيده مقدمه.  *نويسنده مسو ول: راضيه نظري واناني كارشناس اتاق عمل كميته تحقيقات. ايران. عوامل مو ثر بر حضور كلاس س ازديدگاه پزشكي شهركرد سال 1392 دانشگاه علوم * راضيه نظري واناني زهره ناي فرشته آيين چكيده مقدمه: حضور كلاس به عنوان يك فرصت جهت وس شناخته شده است و غيبت از كلاس ميتواند باعث

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود اهداف: محاسبه ريشه دستگاه دسته عدم وابسته معادالت ريشه هاي چندجمله اي معادالت غيرخطي بندي وابستگي به روش به مشتق مشتق تابع مقدمه غير خطي هاي عددي تابع دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود دامنه نامحدود

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

JSEE چكيده 1- مقدمه. MATLAB و

JSEE چكيده 1- مقدمه. MATLAB و سال دهم ويژهنامه فارسي زمستان 87 بررسي عملكرد يك الگوريتم پيشنهادي در كنترل نيمهفعال يك ساختمان جداسازي شده مرجع با جداسازهاي غيرخطي JSEE افشين كلانتري استاديار پژوهشكده سازه پژوهشگاه بينالمللي زلزلهشناسي

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﺼﻓ ﻯﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻡﻮﺳ ﻲﻘﻓﺍ ﻱ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻢﻴﻘﺘﺴﻣﺮﻴﻏ ﺵﻭﺭ ﻪﺑ ﺶﺨﺑ ﻝﻭﺍ - ﺴﻣ ﻲﺣﺎ

ﻞﺼﻓ ﻯﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻡﻮﺳ ﻲﻘﻓﺍ ﻱ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻢﻴﻘﺘﺴﻣﺮﻴﻏ ﺵﻭﺭ ﻪﺑ ﺶﺨﺑ ﻝﻭﺍ - ﺴﻣ ﻲﺣﺎ اندازه گيرى فاصله ي افقي فصل سوم به روش غيرمستقيم بخش اول - مس احي 39 هدف هاى رفتارى : پس از ا موزش و مطالعهى اين فصل از فراگيرنده انتظار مىرود بتواند: 1- اندازهگيرى فاصلهى افقى به روش غيرمستقيم را تعريف

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد.

Archive of SID.  مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد. يازدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران ۲۸ و ۲۹ بهمن تشخيص و شناسايي سيگنالهاي الكتروكارديوگرام اقبال منصوري دانشگاه شيراز دانشكده مهندسي بخش مهندسي و علوم كامپيوتر mans00ri@yahoo.om چكيده تشخيص وقوع تركيبهاي

Διαβάστε περισσότερα

چکیده

چکیده تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ هاي اولترابازیک جنوب مشهد 3 2 *1 زهره نوربخش رزمی غلامرضا لشکري پور محمد غفوري 1- دانشجوي کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد 3-2 استاد گروه زمین شناسی

Διαβάστε περισσότερα

A مولفه Z نوشته ميشود: رساناي ي الكتريكي و تعريف ميباشد. سطح ميشود: T D جسم يعني:

A مولفه Z نوشته ميشود: رساناي ي الكتريكي و تعريف ميباشد. سطح ميشود: T D جسم يعني: مدلسازي حرارتي سيمپيچ ترانسفورمر با استفاده از كوپل ميدانهاي مغناطيسي و حرارتي در محيط المان محدود 1 عطا فخري فرهاد شهنيا 1 شركت مهندسين مشاور نير يو دفتر تحقيقات و استاندارد- شركت توزيع نير يو 4 3 محمد

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

DA-SM02-1 هدف : 2- مقدمه

DA-SM02-1 هدف : 2- مقدمه DA-SM02 تست ضربه - هدف : تعيين مقدار انرژي شكست فلزات 2- مقدمه يكي از مساي ل مهم در صنعت كه باعث خسارات زيادي ميشود شكستن قطعات براثر تردي جنس آنها ميباشد. آزمايشهاي كشش و فشار با همه اهميت خود نميتوانند

Διαβάστε περισσότερα

مقايسه ويژگيهاي غيرخطي سيگنال تغييرات نرخ ضربان قلب مربوط به افراد سالم و چند نوع بيماري قلبي سيما چلاوي دكتر محمدحسن مرادي تهران دانشگاه صنعتي اميركبير دانشكده مهندسي پزشكي E-mal: schalav@bme.aut.ac.r

Διαβάστε περισσότερα

سيد حبيب ا... ميرغفوري زهرا صادقيان * 2 زهرا صادقي آراني چكيده اين پژوهش با درنظرگرفتن عوامل تأثيرگذار بر نوآوري و با استفاده از تكنيک شبكههاي عصبي

سيد حبيب ا... ميرغفوري زهرا صادقيان * 2 زهرا صادقي آراني چكيده اين پژوهش با درنظرگرفتن عوامل تأثيرگذار بر نوآوري و با استفاده از تكنيک شبكههاي عصبي برآورد سطح نوآوري شركتهاي مستقر در پارک... 49 برآورد سطح نوآوري شركتهاي مستقر در پارک علموفناوري يزد با استفاده از شبكههاي عصبي مصنوعي و رگرسيون 1 سيد حبيب ا... ميرغفوري زهرا صادقيان * 2 3 زهرا صادقي آراني

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺑﺎﻳﺭﺍﺯﺎﺑ ﻯﺎﻫ ﻪﻔﻟﺆﻣ ﻂﺳﻮﺗ ﻥﺎﻳﺮﺘﺸﻣ ﺩﺪﺠﻣ ﺭﻮﻀﺣ ﻞﻳﺎﻤﺗ ﻭ ﻯﺪﻨﻣ ﺖﻳﺎﺿﺭ ﻰﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ ﺪﻬﺸﻣ ﻥﺎﻧﺯ ﻚﻴﺑﻭﺮﻳﺍ ﻯﺎﻫ ﻩﺎﮕﺷﺎﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ :ﻰﺷﺯﺭﻭ ﻯﺎﻫ ﻩﺎﮕﺷﺎﺑ ﺭﺩ ﺪﻨﻣ ﻪﻄﺑﺍﺭ

ﻰﺑﺎﻳﺭﺍﺯﺎﺑ ﻯﺎﻫ ﻪﻔﻟﺆﻣ ﻂﺳﻮﺗ ﻥﺎﻳﺮﺘﺸﻣ ﺩﺪﺠﻣ ﺭﻮﻀﺣ ﻞﻳﺎﻤﺗ ﻭ ﻯﺪﻨﻣ ﺖﻳﺎﺿﺭ ﻰﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ ﺪﻬﺸﻣ ﻥﺎﻧﺯ ﻚﻴﺑﻭﺮﻳﺍ ﻯﺎﻫ ﻩﺎﮕﺷﺎﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ :ﻰﺷﺯﺭﻭ ﻯﺎﻫ ﻩﺎﮕﺷﺎﺑ ﺭﺩ ﺪﻨﻣ ﻪﻄﺑﺍﺭ پژوهش هاى كاربردى در مديريت ورزشى شماره 4. بهار 1392. ص ص 70-63 پيشبينى رضايتمندىوتمايلحضورمجددمشتريانتوسطمو لفههاىبازاريابى رابطهمنددرباشگاههاىورزشى: مطالعهباشگاههاىايروبيكزنانمشهد 3 سميه افچنگى 1 سيده

Διαβάστε περισσότερα

ﺭﻮﺴﻨﺳ ﻮﻧﺎﻧ ﻚﻳ ﻲﺣﺍﺮﻃ ﻪﺸﻘﻧ ﺎﺑ ﻲﻳﺎﻨﺷﺁ

ﺭﻮﺴﻨﺳ ﻮﻧﺎﻧ ﻚﻳ ﻲﺣﺍﺮﻃ ﻪﺸﻘﻧ ﺎﺑ ﻲﻳﺎﻨﺷﺁ ا شنايي با نقشه طراحي يك نانو سنسور حامد عقيلي 1 عضو رسمي باشگاه پژوهشگران جوان تبريز دانشجوي كارشناسي ارشد الكترونيك دانشگاه ا زاد اراك كارشناس مهندسي الكترونيك مركز تحقيقات مهندسي استان ا ذربايجان شرقي

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID مقدمه چكيده. سال چهارم شماره 4 زمستان 81

Archive of SID مقدمه چكيده. سال چهارم شماره 4 زمستان 81 197 عوامل موثر بر نتايج امتحانات جامع علوم پايه دانشجويان پزشكي زاهدان و پيشگويي نمرات و تعداد آنها * دكتر مسعود رودباري ** دكتر فرهاد دادگر * دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان دانشكده بهداشت

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

پيشنهاد شيوهاي مبتني بر الگوريتم PSO چند هدفه جهت استخراج قوانين انجمني در داده كاوي

پيشنهاد شيوهاي مبتني بر الگوريتم PSO چند هدفه جهت استخراج قوانين انجمني در داده كاوي 41-48 4 (پياپي (31 تحقيق در عمليات و كاربردهاي آن مجله 2251-7286 شاپا سال هشتم شماره زمستان 90 ص ص پيشنهاد شيوهاي مبتني بر الگوريتم PSO چند هدفه جهت استخراج قوانين انجمني در داده كاوي * مهدي نصيري احمد

Διαβάστε περισσότερα

اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي

اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي نشانی : تهران میدان ونک بزرگراه شهید حقانی بعد از چهارراه جهان کودک انتهای خیابان دکتر شهیدی ساختمان مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی طبقه نهم تلفن: 33183988 دورنگار:

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com -F-ELM- روش كاهش ريپل گشتاور و نوسانات جريان راهاندازي در القاي ي موتورهاي حجت حاتمي علي دقيق چكيده گروه مهندسي قدرت موسسه آموزش عالي سراج تبريز ايران راهاندازي مستقيم موتورهاي جريان متناوب بزرگ شركت مهندسي

Διαβάστε περισσότερα

چكيده: مقدمه: آزمايشگاهي است. IranCivilCenter.com - The Construction Industry Portal of Iran

چكيده: مقدمه: آزمايشگاهي است. IranCivilCenter.com - The Construction Industry Portal of Iran آزمايش مغزهگيري بتن و ارزيابي نتايج حسين اصلاني مهندس عمران haslani49@gmail.com چكيده: در اين بررسي ابتدا دستگاه مغزه گيري و نحوه آزمايش از نظر جهت مغزه گيري كلاهك گذاري تاثيرات آرماتورهاي سن بتن نسبت

Διαβάστε περισσότερα

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8 پايداری Stility اطمينان از پايداری سيستم های کنترل در زمان طراحی ا ن بسيار حاي ز اهمييت می باشد. سيستمی پايدار محسوب می شود که: بعد از تغيير ضربه در ورودی خروجی به مقدار اوليه ا ن بازگردد. هر مقدار تغيير

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه كاهش مصرف سوخت در ديگ هاي بخار به ازاء هر تن بخار توليدي 2 2 1 فرشاد پناهي زاده شهرام هاشمي مرغزار محمود فرزانه گرد پروين فرخ فر مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام (ره) تحقيقات فني و مهندسي f_panahizadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

نارﺎﻜﻤﻫ و ﻲﻳﺎﻧاد ﻪﻟا ﺐﻴﺒ

نارﺎﻜﻤﻫ و ﻲﻳﺎﻧاد ﻪﻟا ﺐﻴﺒ 69.. 4 *3 2 1 92/12/22 : 92/5/1 : :. :.. :. K MEANS.. 4. 4 : 4. 4 :.. : ١ ٢ ٣ ( *) 09171406113 : leilatorkzade_mng@yahoo.com ٤ ..50 1393 3 70. (16). :. 2 1 2010.1 3 2010.2(17) 4 (18) 6 5. 2007.3..(19).4

Διαβάστε περισσότερα

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم علوم و مهندسي كامپيوتر ايران نشريه علمي پژوهشي انجمن كامپيوتر مجلد شماره صفحات 62-56 مقاله عادي ( 392 فلا( افزايش مبتني بر مورد براي استدلال تلفيقي مبتني بر يادگيري تقويتي و مدل يك كارايي سيستمهاي چندعامله

Διαβάστε περισσότερα

پاركينسون روانشناسي باليني نويسندگان: چكيده. * دانشور رفتار

پاركينسون روانشناسي باليني نويسندگان: چكيده. *  دانشور رفتار روانشناسي باليني و شخصيت رابطه علي ادراك بيماري پيروي دارويي و كيفيت زندگي در سالمندان مبتلا به پاركينسون دانشور رفتار نويسندگان: 3 *1 زيبا برقي ايراني مهناز علي اكبري دهكردي حسين زارع 5 4 احمد عليپور

Διαβάστε περισσότερα

۱۳ ۹۱ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎ / ﺗ ﻢﺘﺼﺷ ﻩﺭﺎﻤﺷ / ﻢﻫﺩﺰﻧﺎﺷ ﻝﺎﺳ / ﻙﺎﺧ ﻭ ﺏﺁ ﻡﻮﻠﻋ ﻲ ﻌﻴﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻭ ﻱﺯﺭﻭﺎﺸﻛ ﻥﻮﻨﻓ ﻭ ﻡﻮ ﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ

۱۳ ۹۱ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎ / ﺗ ﻢﺘﺼﺷ ﻩﺭﺎﻤﺷ / ﻢﻫﺩﺰﻧﺎﺷ ﻝﺎﺳ / ﻙﺎﺧ ﻭ ﺏﺁ ﻡﻮﻠﻋ ﻲ ﻌﻴﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻭ ﻱﺯﺭﻭﺎﺸﻛ ﻥﻮﻨﻓ ﻭ ﻡﻮ ﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي علوم ا ب و خاك / سال شانزدهم / شماره شصتم / تابستان ۱۳۹۱ تعيين معادله فشار ورودي به لولهه يا فرعي ا بياري باراني با در نظر گرفتن د يب متفاوت براي ا بپاشها سيد حسين

Διαβάστε περισσότερα

گروه رياضي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل بابل ايران گروه رياضي دانشگاه صنعتي شاهرود شاهرود ايران

گروه رياضي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل بابل ايران گروه رياضي دانشگاه صنعتي شاهرود شاهرود ايران و ۱ دسترسي در سايت http://jnrm.srbiau.ac.ir سال دوم شماره ششم تابستان ۱۳۹۵ شماره شاپا: ۱۶۸۲-۰۱۹۶ پژوهشهاي نوین در ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دستهبندي درختها با عدد رومي بزرگ حسين عبدالهزاده

Διαβάστε περισσότερα

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي No F-14-AAA- ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي مهدي قلي نژاد مختار بيدي دانشكده مكانيك و انرژي دانشگاه شهيد بهشتي تهران ايران چكيده استفاده از انرژي خورشيدي با توجه به محدوديت سوختهاي

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم آشنايي با اتوكد 2012 فصل چهارم

فصل چهارم آشنايي با اتوكد 2012 فصل چهارم 55 فصل چهارم آشنايي با اتوكد 2012 56 هدفهاي رفتاري پس از پايان اين فصل هنرجو بايد در AutoCAD بتواند : 1- قسمت هاي مختلف محيط كار AutoCAD را بشناسد. 2- با كاربرد روبانهاي مختلف آشنايي كلي داشته باشد. 3-

Διαβάστε περισσότερα

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا اندازه گيري چقرمگي شكست سنگ و بررسي خصوصيات شكست آن تحت شرايط بارگذاري مركب با استفاده از روشهاي عددي و آزمايشگاهي روح اله حسن پور نقدعلي چوپاني چكيده مكانيك شكست سنگ به طور گسترده اي در فرايند آتشباري

Διαβάστε περισσότερα

1- مقدمه ماندانا حميدي استفاده از آنها را در طبقهبندي كنندهها آسان كرده است است.

1- مقدمه ماندانا حميدي استفاده از آنها را در طبقهبندي كنندهها آسان كرده است است. كي طبقه بندي كننده فازي مبتني بر اتوماتاه يا يادگير,3 ماندانا حميدي محمد رضا ميبدي دانشكده مهندسي برق وكامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين قزوين ايران دانشكده مهندسي كامپيوتر و فناوري

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

تحقيقي. چكيده ياي سگي بود. مقدمه

تحقيقي.  چكيده ياي سگي بود. مقدمه چكيده آگاهي و نگرش زنان 40-45 ساله اصفهان نسبت به پديده ياي سگي 4 3 2 1 1 انسيه نوروزي نيره كثيري دولتآبادي احمدعلي اسلامي اكبر حسنزاده سهيلا داوري مقدمه: ياي سگي يكي از مراحل انتقال طبيعي رشد است كه در

Διαβάστε περισσότερα