ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Σ.. (Π.Κ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Σ.. (Π.Κ."

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Σ.. (Π.Κ.) Ι Μάζεκα: - Καζήθνληα Ιδηαηηέξσλ Γξακκαηέσλ Ηκεξνκελία θαη ώξα εμέηαζεο: Σεηάξηε 28 Μαΐνπ :00 10:30 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΙ 1

2 Όιεο νη πξνηεηλόκελεο απαληήζεηο δύλνληαη κέζα από ην βηβιίν «ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΓΡΑΦΔΙΟΤ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ» ΣΟΤ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, Γηεύζπλζε Μέζεο Δθπαίδεπζεο, Τπεξεζία Αλάπηπμεο Πξνγξακκάησλ. ΜΔΡΟ Α Δξώηεζε 1 Σν θνξνινγεηέν εηζόδεκα ηνπ Γ. Γεσξγίνπ είλαη Δηζόδεκα πληειεζηήο Τπνινγηζκόο Φόξνο Πιεξσηένο % X 20% % X 25% % Υ 30% θαη άλσ 35% Υ 35% ύλνιν πιεξσηένπ θόξνπ ηνπ Γ (Κεθάιαην 11, ζειίδα 136) (Μνλάδεο 8) Δξώηεζε 2 Η ηνπνζέηεζε ησλ θαθέισλ ζην αξρείν ηεο επηρείξεζεο ζύκθσλα κε ηελ αιθαβεηηθή ηαμηλόκεζε πξέπεη λα γίλεη κε ηελ πην θάησ ζεηξά: «ΑΣΡΑ» Αζθαιηζηηθή εηαηξεία «Βαηπιή» Δμνρηθό θέληξν Γαβξηειίδεο Κώζηαο - Λάξλαθα Γαβξηειίδεο Κώζηαο Λεκεζόο «ΓΔΤΗ» νπβιάθηα «Γηαλλήο» Σαμί «ΘΔΟΣΗ Ο ΑΓΔΡΩΥΟ» Κιηληθή Ιαθώβνπ Αληξέαο Γηθεγόξνο «ΝΗΣΙΚΟ» Δζηηαηόξην «ΡΟΤΚΑΝΙ ΛΣΓ» Βηνκεραλία Δπίπισλ. (Κεθάιαην 5, ζειίδα 64-66) 2

3 Δξώηεζε 3 Σέζζεξα (4) ζεκεία ηα νπνία ζα πξέπεη λα πξνζέμεη έλαο ππνςήθηνο όηαλ θαιείηαη ζε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε είλαη: 1. Να είλαη αθξηβήο ζηελ ώξα πξνζέιεπζεο (ιίγα ιεπηά πξηλ από ηελ πξνθαζνξηζκέλε ώξα) 2. Να πξνζέμεη ην ληύζηκν θαη ηελ εκθάληζε ηνπ 3. Να ζπκπεξηθέξεηαη κε απιόηεηα θαη επγέλεηα 4. ΝΑ κηιά θαζαξά θαη ήξεκα 5. Να δίλεη ζαθείο θαη ζεηηθέο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπ ππνβάιινληαη. (Κεθάιαην 13, ζειίδα ) Δξώηεζε 4 α) ΔΙΓΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ (NOTICE AND AGENDA) (Μνλάδεο 4) Η ζύγθιεζε κηαο επίζεκεο ζπλεδξίαο ή ζπλέιεπζεο, όπσο είλαη νη ζπλεδξίεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη νη Γεληθέο πλειεύζεηο ησλ κεηόρσλ ή κειώλ, γίλεηαη κε γξαπηή εηδνπνίεζε ή πξόζθιεζε, πνπ ζηέιλεηαη ζε όια ηα πξόζσπα πνπ δηθαηνύληαη ή πξέπεη λα ζπκκεηάζρνπλ. απηή θαζνξίδεηαη ν ηόπνο θαη ν ρξόλνο ηεο ζπλεδξίαο ή ζπλέιεπζεο. ηε γξαπηή εηδνπνίεζε ελζσκαηώλεηαη ζπλήζσο θαη ε Ηκεξήζηα Γηάηαμε, πνπ είλαη ν θαηάινγνο ησλ ζεκάησλ πνπ πξόθεηηαη λα ζπδεηεζνύλ. Γηα ηηο ζπλεδξίεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ε Ηκεξήζηα Γηάηαμε θαηαξηίδεηαη από ην Γξακκαηέα ηνπ ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ Πξόεδξν. Γηα ηηο Γεληθέο πλειεύζεηο θαηαξηίδεηαη από ην Γξακκαηέα ηεο εηαηξείαο ζε ζπλελλόεζε κε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. ε άιιεο ζπλεδξίεο ή ζπζθέςεηο θαηαξηίδεηαη από ην πξόζσπν πνπ πξνεδξεύεη. Σα ζέκαηα ζπδεηνύληαη κε ηε ζεηξά πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ Ηκεξήζηα Γηάηαμε. (Κεθάιαην 16, ζειίδα 178) (Μνλάδεο 4) Ωο ηέζζεξα (4) ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα πξαθηηθά κηαο ζπλεδξίαο ηνπ Γ.. κηαο εηαηξείαο, κπνξεί λα αλαθεξζεί νπνηνδήπνηε ζπλδπαζκόο από ηα πην θάησ: 1. Σα πξαθηηθά πεξηέρνπλ ζπλήζσο ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 2. Δίδνο ζπλεδξίαο ή ζπλέιεπζεο, ηόπνο, εκεξνκελία θαη ώξα 3. πκκεηέρνληεο. ε νιηγνπξόζσπεο ζπλεδξίεο θαηαγξάθνληαη ηα νλόκαηα όισλ ησλ ζπλέδξσλ, κε πξώην ην όλνκα ηνπ πξνέδξνπ θαη ηειεπηαίν ηνπ γξακκαηέα. 3

4 Αλ νη ζπκκεηέρνληεο είλαη πνιινί, κπνξεί λα θπθινθνξήζεη θαηάινγνο ζηνλ νπνίν αλαγξάθνπλ νη ίδηνη ηα νλόκαηά ηνπο. 4. Γηθαηνιόγεζε απνπζηώλ 5. Αλάγλσζε θαη επηθύξσζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο πξνεγνύκελεο ζπλεδξίαο 6. Θέκαηα πνπ απνξξένπλ από ηα πξαθηηθά 7. Κύξηα ζέκαηα Δηζεγήζεηο, απόςεηο θαη ηειηθέο απνθάζεηο. Αλ δελ ππάξρεη νκνθσλία, ζεκεηώλεηαη ην απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο. 8. Καζνξηζκόο ηόπνπ θαη ρξόλνπ ηεο επόκελεο ζπλεδξίαο. (Κεθάιαην 16, ζειίδα 182) Δξώηεζε 5 (Μνλάδεο 4) Σν Πηζησηηθό Γειηίν (ή Πηζησηηθή Κάξηα) δίλεη ζηνλ θνκηζηή ηνπ ην δηθαίσκα λα αγνξάδεη κε πίζησζε αγαζά ή ππεξεζίεο από νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο (θαηαζηήκαηα, μελνδνρεία, εζηηαηόξηα, ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία θιπ.) θαη λα πιεξώλεη ηελ αμία ηνπο αξγόηεξα ζηελ ηξάπεδά ηνπ. Ο θνκηζηήο ηνπ δειηίνπ κπνξεί επίζεο λα απνζύξεη ρξήκαηα από νπνηνδήπνηε ππνθαηάζηεκα ηεο ηξάπεδάο ηνπ, κέρξη ηνπ πηζησηηθνύ νξίνπ πνπ δηθαηνύηαη, παξνπζηάδνληαο ην δειηίν ηνπ. Γηα θάζε αγνξά εθδίδεηαη από ηνλ πσιεηή ηηκνιόγην ζε ηξία αληίηππα, πνπ ππνγξάθεηαη από ηνλ πειάηε. ' απηό ζεκεηώλεηαη θαη ν θσδηθόο αξηζκόο ηνπ πηζησηηθνύ δειηίνπ. Ο πσιεηήο θαη ν πειάηεο παίξλνπλ από έλα αληίγξαθν, (Κεθάιαην 9, ζειίδα 123) Δξώηεζε 6 (Μνλάδεο 4) Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αξρείνπ κηαο επηρείξεζεο νη πέληε (5) γεληθνύο θαλόλεο αξρεηνζέηεζεο πνπ πξέπεη λα γλσξίδεη θαη λα εθαξκόδεη ν ππεύζπλνο ηνπ αξρείνπ είλαη νπνηνζδήπνηε ζπλδπαζκόο από ηνπο πην θάησ: ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΔ ΑΡΥΔΙΟΘΔΣΗΗ Γηα ηελ νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αξρείνπ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη νη παξαθάησ θαλόλεο: 1. Η αξρεηνζέηεζε πξέπεη λα γίλεηαη ακέζσο, ρσξίο αλαβνιή, κόιηο θηάζνπλ ηα έγγξαθα ζην αξρείν. Δίλαη θαιύηεξα λα γίλεηαη πξώηα δηαρσξηζκόο ησλ εγγξάθσλ ζε νκάδεο, αλάινγα κε ην ζύζηεκα ηαμηλόκεζεο πνπ εθαξκόδεηαη, θαη κεηά λα ηνπνζεηνύληαη ζηνπο θαθέινπο. 2. Ο ππεύζπλνο ηνπ αξρείνπ δελ πξέπεη λα βαζίδεηαη πνηέ ζηε κλήκε ηνπ. Οθείιεη λα παίξλεη ζεκείσζε γηα νπνηαδήπνηε εθθξεκόηεηα (πξνζσξηλή απνπζία θαθέισλ θιπ.). 4

5 3. Δίλαη πξνηηκόηεξν λα κεηαθηλείηαη νιόθιεξνο ν θάθεινο θαη όρη λα αθαηξείηαη από ην θάθειν έλα έγγξαθν. Έλα έγγξαθν κπνξεί εύθνια λα αλακηρζεί θαηά ιάζνο κε άιια ή λα ραζεί, 4. Μέζα ζε θάζε θάθειν ε ηνπνζέηεζε ησλ εγγξάθσλ γίλεηαη πάληνηε κε απζηεξή ρξνλνινγηθή ζεηξά (ηα πην πξόζθαηα έγγξαθα από πάλσ), 5. Πξέπεη λα ππάξρεη παληνύ θαη ζε όια απόιπηε ηάμε. Απηό αθνξά θαη ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ εγγξάθσλ κέζα ζηνπο θαθέινπο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαθέισλ ζηηο αξρεηνζήθεο. 6. Αλ ε αιιεινγξαθία κε θάπνηα πξόζσπα ή γηα θάπνηα ζέκαηα (όηαλ εθαξκόδεηαη ζεκαηηθή ηαμηλόκεζε) είλαη πνιύ ζπάληα, δελ πξέπεη λα αλνίγνληαη μερσξηζηνί θάθεινη. Οη επηζηνιέο απηέο είλαη πξνηηκόηεξν λα θπιάζζνληαη ζε έλα θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΓΙΑΦΟΡΟΙ» ή «ΓΙΑΦΟΡΑ». 7. Πξέπεη λα γίλεηαη θαηά δηαζηήκαηα δηαινγή θαη απνκάθξπλζε ησλ άρξεζησλ εγγξάθσλ γηα απνζπκθόξεζε ησλ θαθέισλ. Όζα έγγξαθα είλαη βέβαην όηη δελ πξόθεηηαη λα ρξεηαζηνύλ πνηέ, κεηαθέξνληαη ζην αδξαλέο αξρείν ή θαηαζηξέθνληαη. Μπνξεί επίζεο λα γίλεηαη απνκάθξπλζε ησλ παιηώλ άρξεζησλ θαθέισλ από ην ελεξγό αξρείν. 8. Γεληθά πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε ππεξβνιηθή εμόγθσζε ησλ θαθέισλ. Γηα ην ζθνπό απηό, όηαλ γεκίζεη ν πξώηνο θάθεινο ελόο ζέκαηνο ή ελόο πξνζώπνπ, αλνίγεηαη δεύηεξνο θάθεινο κε ηνλ ίδην ηίηιν, ύζηεξα ηξίηνο θ.ν.θ. Κάζε λένο θάθεινο πνπ αλνίγεηαη γηα ην ίδην ζέκα ή γηα ην ίδην πξόζσπν παίξλεη ηελ αλάινγε αξηζκεηηθή έλδεημε, π.ρ. Γηαθεκίζεηο 2, Πεηξίδεο Κώζηαο 2, 115/2 θιπ. (Κεθάιαην 5, ζειίδα 77) ΜΔΡΟ Β Δξώηεζε 4 α) Μέζε ηαζκηθή Σηκή Πεξίνδνο Αγνξέο (Σεκάρηα) Σηκή Αγνξάο (Αλά ηεκάρην) πλνιηθή αμία Αγνξώλ 1-31/1/ Τπόινηπν (ηεκάρηα) 1-28/2/ /3/ /4/ ύλνιν Μέζε Σηκή = =10 5

6 4.500 Αμία ηειηθνύ απνζέκαηνο Μέζε ζηαζκηθή ηηκή=10 Υ 300=3.000 (β) Αληίζηξνθεο ζεηξάο εμάληιεζεο L.I.F.O. Σεκάρηα Σηκή Αγνξάο Αμία 200 X 10 = X 9 = (Κεθάιαην 7, ζειίδα ) Δξώηεζε 2 Σξεηο (3) ιόγνη, βάζεη ησλ νπνίσλ ε επηρείξεζε κπνξεί λα απνιύζεη ηνπο ππαιιήινπο ή ηνπο εξγάηεο ηεο είλαη: ΑΠΟΛΤΔΙ Η επηρείξεζε κπνξεί λα απνιύζεη ππαιιήινπο ή εξγάηεο γηα ηνπο παξαθάησ ιόγνπο: Όηαλ δελ είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζνπλ ηελ εξγαζία γηα ηελ νπνία έρνπλ πξνζιεθζεί ή παξακεινύλ ζπζηεκαηηθά ηα θαζήθνληά ηνπο. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ε επηρείξεζε κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηνλ εξγνδνηνύκελν κηα επθαηξία πξνζαξκνγήο ή ζπκκόξθσζεο, ηνπνζεηώληαο ηνλ ζε θάπνηα άιιε ζέζε ή εθηζηώληαο ηελ πξνζνρή ηνπ ζηε ζσζηή εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ. Γηα ιόγνπο θαηάρξεζεο, θινπήο, δνιηνθζνξάο ή ελεξγεηώλ πνπ πιήηηνπλ ηα ζπκθέξνληα ηεο επηρείξεζεο (π.ρ. κεηάδνζε εκπηζηεπηηθώλ πιεξνθνξηώλ ζε αληαγσληζηέο). Όηαλ θάπνηνο ππάιιεινο απνπζηάδεη από ηελ εξγαζία ηνπ ζπζηεκαηηθά θαη αδηθαηνιόγεηα. Γηα ιόγνπο πιενλαζκνύ. Απηό κπνξεί λα ζπκβεί είηε γηαηί κεηώζεθαλ ζεκαληηθά νη πσιήζεηο, νπόηε ε επηρείξεζε είλαη ππνρξεσκέλε λα πεξηνξίζεη ηελ παξαγσγή ηεο, είηε ιόγσ εηζαγσγήο λένπ ζύγρξνλνπ ηερληθνύ εμνπιηζκνύ, πνπ πεξηνξίδεη ηηο αλάγθεο ζε πξνζσπηθό. (Κεθάιαην 13, ζειίδα 157) (Μνλάδεο 3) 6

7 Δξώηεζε 3 Σαμηλόκεζε ησλ επαγγεικαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ αλά θαηεγνξία παξαγσγήο είλαη: Πξσηνγελήο Γεπηεξνγελήο Σξηηνγελήο Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο Αινπκηλίσλ Καηαζθεπαζηηθή εηαηξεία δξόκσλ Καηαζθεπαζηηθή εηαηξεία αεξνδξνκίσλ Ιρζπνηξνθείν Η Πέζηξνθα Αγξόθηεκα Φαζνπξίνπ Μεηαιιείν Μηηζεξνύ Λαηνκείν Φαξκαθά (Κεθάιαην 1, ζειίδα 13) (Κεθάιαην 1, ζειίδα 13) Δξώηεζε 4 Μεληαίνο Βαζηθόο Μηζζόο 500 Σηκαξηζκηθό επίδνκα (500x30%) 150 Πξνκήζεηα από πσιήζεηο (50 H/Y x 50) ύλνιν Μείνλ: πλνιηθέο θξαηήζεηο 280 Καζαξή ακνηβή Δηαηξεία δηαρείξηζεο Αεξνδξνκίσλ Δκπνξηθή ηξάπεδα Ξελνδνρείν «Ο Σδηειεθόο» Θέαηξν Ρηάιην Σαμηδησηηθό γξαθείν Ο Κνζκνγύξηζηνο Γεληθέο αζθάιεηεο Άζηξα Κιηληθή Τγεία (Μνλάδεο 7) (Κεθάιαην 11, ζειίδα ) (Μνλάδεο 6) Δξώηεζε 5 Σέζζεξα (4) πξαθηηθά κέηξα πνπ εθαξκόδνπλ νη επηρεηξήζεηο γηα ηελ επεκεξία ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο είλαη: ΔΤΗΜΔΡΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ην ηκήκα Πξνζσπηθνύ αλήθεη θαη ε θξνληίδα γηα ηελ εμαζθάιηζε άλεησλ θαη πγηεηλώλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο θαη γεληθά γηα ηελ επεκεξία ηνπ πξνζσπηθνύ. Οη ζύγρξνλεο επηρεηξήζεηο δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην ζέκα απηό, γηαηί γλσξίδνπλ όηη ε θξνληίδα γηα ηελ επεκεξία ηνπ πξνζσπηθνύ ζπληειεί ζηελ αλάπηπμε αξκνληθώλ ζρέζεσλ κεηαμύ εξγνδνζίαο θαη πξνζσπηθνύ, ζηελ ελίζρπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ εξγνδνηνπκέλσλ γηα ηελ εξγαζία ηνπο θαη ζηελ αύμεζε ηεο απόδνζήο ηνπο. 7

8 Οη ζηόρνη απηνί εμππεξεηνύληαη κε ηα παξαθάησ πξαθηηθά κέηξα: Δμαζθάιηζε πγηεηλώλ θαη άλεησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο (θαηάιιεινο θιηκαηηζκόο, αεξηζκόο, θαζαξηόηεηα, ζσζηόο θσηηζκόο, απνπζία ζνξύβσλ, ζθόλεο, δπζνζκίαο θιπ.) Δπαξθή κέηξα γηα πξόιεςε ησλ αηπρεκάησλ θαη γηα πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ Παξνρή δσξεάλ ή επηρνξεγεκέλεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο Λεηηνπξγία θαληίλαο - αλαςπθηεξίνπ - εζηηαηνξίνπ Λεηηνπξγία βξεθνλεπηνθνκηθνύ ζηαζκνύ γηα εμππεξέηεζε ησλ γπλαηθώλ ππαιιήισλ ή εξγαηξηώλ Λεηηνπξγία θέληξσλ αλαςπρήο - αλάπαπζεο - αζινπαηδηώλ γηα ηνπο ππαιιήινπο ή εξγάηεο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο Γηνξγάλσζε εθδξνκώλ θαη ζπλεζηηάζεσλ Άδεηα κε πιήξεηο απνιαβέο Γηνξγάλσζε θαιιηηερληθώλ ή άιισλ θνηλσληθώλ εθδειώζεσλ κε ζπκκε-ηνρή ηνπ πξνζσπηθνύ. (Κεθάιαην 13, ζειίδα 156) ΜΔΡΟ Γ Δξώηεζε 1 Αξεηέο ηεο εκπνξηθήο επηζηνιήο (Μνλάδεο 6) Σόζν ζηε ζύληαμε όζν θαη ζηε δαθηπινγξάθεζε ηεο επηζηνιήο απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή, ώζηε λα εμππεξεηεί απνηειεζκαηηθά ην ζθνπό ηεο σο κέζν επηθνηλσλίαο θαη λα δεκηνπξγεί θαιέο εληππώζεηο ζηνλ παξαιήπηε. Σν θείκελν ηεο επηζηνιήο πξέπεη λα έρεη ηηο αθόινπζεο αξεηέο: ΤΝΣΟΜΙΑ ΑΦΗΝΔΙΑ ΑΚΡΙΒΔΙΑ Γηα εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ ζηε δαθηπινγξάθεζε αιιά θαη από ζεβαζκό ζην ρξόλν ηνπ παξαιήπηε, πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε πνιπινγία, νη πιαηεηαζκνί θαη νη επαλαιήςεηο, ώζηε ην θείκελν λα είλαη ζύληνκν θαη πεξηεθηηθό. Απηό δε ζεκαίλεη όηη πξέπεη λα ζπζηάδεηαη ε ζαθήλεηα θαη ε πιεξόηεηα γηα ράξε ηεο ζπληνκίαο. Σν θείκελν ηεο επηζηνιήο πξέπεη λα είλαη δηαηππσκέλν ζσζηά, ώζηε λα είλαη θαζαξό ην λόεκα θάζε πξόηαζεο θαη λα κε κέλνπλ ακθηβνιίεο ζηνλ αλαγλώζηε. Πξέπεη λα απνθεύγνληαη νη καθξνζθειείο θαη πνιπζύλζεηεο πξνηάζεηο θαη λα πξνηηκνύ ληαη νη ζύληνκεο, απιέο θαη νινθιεξσκέλεο πξνηάζεηο, πνπ είλαη πεξηζζόηεξν ζαθείο. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη νη νξζέο ιέμεηο, νη νξζνί εκπνξηθνί ή ηερληθνί όξνη θαη αθξηβείο νλνκαζίεο θαη ραξαθηεξηζκνί, γηα λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο παξαλόεζεο ή παξεξκελείαο. 8

9 ΑΠΛΟΣΗΣΑ Γελ ππάξρεη ιόγνο λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζπάληεο εμεδεηεκέλεο ιέμεηο, ξεηνξηθά ή ινγνηερληθά ζρήκαηα θαη αζπλήζηζηνη ηξόπνη δηαηύπσζεο. ΔΤΓΔΝΔΙΑ Γε δηθαηνινγείηαη ζε θακηά πεξίπησζε ε ρξεζηκνπνίεζε ιέμεσλ ή εθθξάζεσλ πνπ είλαη πξνζβιεηηθέο ή ηαπεηλσηηθέο γηα ηνλ παξαιήπηε. (Μνλάδεο 6) (Κεθάιαην 3, ζειίδα 37) Δξώηεζε 2 α) Γίγξακκε ιέγεηαη ε επηηαγή πνπ έρεη ζην κπξνζηηλό κέξνο ηεο δύν παξάιιειεο επζείεο γξακκέο. Η δίγξακκε επηηαγή δελ εμαξγπξώλεηαη, αιιά γίλεηαη δεθηή από ηελ ηξάπεδα κόλν γηα θαηάζεζε. Αλ κεηαμύ ησλ δπν γξακκώλ αλαγξάθεηαη ην όλνκα θάπνηαο ηξάπεδαο, ηόηε ε επηηαγή κπνξεί λα θαηαηεζεί κόλν ζ' απηή ηελ ηξάπεδα. Η δηγξάκκηζε γίλεηαη γηα πξνζηαζία ηνπ λόκηκνπ θνκηζηή ζε πεξίπησζε θινπήο ή απώιεηαο ηεο επηηαγήο. β) Σέζζεξα (4) άιια κέζα πιεξσκώλ είλαη: Μεηξεηά Σξαπεδηθή επηηαγή Καηάζεζε ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ πειάηε καο Σξαπεδηθό έκβαζκα Swift SEPA Σαρπδξνκηθή επηηαγή Πηζησηηθή θάξηα Υξεσζηηθή θάξηα πλαιιαγκαηηθή Γξακκάηην. (Κεθάιαην 9, ζειίδα ) Δξώηεζε 3 (Μνλάδεο 4) Σξία (3) ζεκεία πνπ πξέπεη λα ζπκθσλεζνύλ κεηαμύ αγνξαζηή θαη πσιεηή ζε κηα αγνξαπσιεζία είλαη: Δίδνο θαη πνηόηεηα, ή ηύπνο εκπνξεπκάησλ Πνζόηεηα Σηκή Υξόλνο Παξάδνζεο Σόπνο Παξάδνζεο Σξόπνο θαη ρξόλνο πιεξσκήο. (Μνλάδεο 3) 9

10 (Κεθάιαην 7, ζειίδα 90-91) Δξώηεζε 4 Έλα από ηα πξνζόληα ηεο ηδηαηηέξαο γξακκαηέαο είλαη θαη ε ερεκύζεηα. Να εμεγήζεηε ηνλ όξν θαη ηε ζεκαζία ηεο ερεκύζεηαο Δρεκύζεηα. Γελ επηηξέπεηαη λα απνθαιύπηεη ζε θαλέλα ηα κπζηηθά ηεο επηρείξεζεο Η ερεκύζεηα είλαη πνιύ ζεκαληηθό πξνζόλ εηδηθά γηα ηελ Ιδηαηηέξα Γξακκαηέα, πνπ ιόγσ ηεο ζέζεο ηεο είλαη δπλαηό λα πεξηέξρνληαη ζπρλέ ζηελ αληίιεςή ηεο γεγνλόηα ή θαηαζηάζεηο πνπ δελ πξέπεη λα γίλνληαη. γλσζηά έμσ από ηελ επηρείξεζε ή πιεξνθνξίεο πνπ δελ πξέπεη λα δηαξξένπλ. (Κεθάιαην 2, ζειίδα 26) Δξώηεζε 5 Σν δειηίν παξάδνζεο εκπνξεπκάησλ εθδίδεηαη από ηνλ πσιεηή, ζπλήζσο όηαλ ηα εκπνξεύκαηα πξόθεηηαη λα ζηαινύλ κε δηθό ηνπο κεηαθνξηθό κέζν. Μπνξεί όκσο λα εθδίδεηαη θαη όηαλ ηα εκπνξεύκαηα ζηέιλνληαη κε μέλν κεηαθνξηθό κέζν. Υξεζηκεύεη σο απόδεημή γηα ηελ παξάδνζή ησλ εκπνξεπκάησλ από ηνλ πσιεηή ζηνλ αγνξαζηή. (Μνλάδεο 3) (Κεθάιαην 8, ζειίδα ) Δξώηεζε 6 Να αληηγξάςεηε ζην ηεηξάδην ησλ απαληήζεώλ ζαο θαη λα αληηζηνηρίζεηε ηηο έλλνηεο ηεο νκάδαο Α κε ηελ νκάδα Β. Α (1) Δπηζηξνθέο Δκπνξεπκάησλ (ζ) Πηζησηηθό ζεκείσκα (2) Δθδόηεο (β) Δπηηαγή (3) Μεηξεηά (γ) Αλαγθαζηηθό κέζν πιεξσκώλ (4) Απνγξαθή Δκπνξεπκάησλ (α) Μέζε ηαζκηθή Σηκή (5) Απνδεηθηηθό κέζν (ζη) Απόδεημή είζπξαμήο/πιεξσκήο (6) Πξνζεζκία (ε) πλαιιαγκαηηθή Β (Μνλάδεο 6) 10

Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ ρσξίδνληαη ζε δύν βαζηθέο θαηεγνξίεο:

Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ ρσξίδνληαη ζε δύν βαζηθέο θαηεγνξίεο: 1. Θζοιογηζκός 1.1 Οπιζμόρ Ο ηζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε (financial statement) ηεο επηρείξεζεο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Δηδηθόηεξα ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΔΠΧΝΤΜΙΑ 1. Ιδξύεηαη ύλδεζκνο κε ηελ επσλπκία «ύλδεζκνο Απνδήκσλ Λόθνπ». ΔΓΡΑ 2. Έδξα ηνπ πλδέζκνπ νξίδεηαη ε Κνηλόηεηα Ύςσλα Λόθνπ. 3. Οη ζθνπνί ηνπ πλδέζκνπ είλαη: ΚΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ζει. 1 2. ΔΧΣΔΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 3 3. ΣΟΥΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 4 4. ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΔΣΟΤ ΣΔΣΡΑΜΗΝΑ ζει. 6 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ ΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθόο ύλδεζκνο, σο ζπιινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

PECOS4SMEs. D2.2 E-Commerce Vocabulary List- GREEK Work Package 2. Project Author(s) Reviewer(s) PECOS4SMEs CCS

PECOS4SMEs. D2.2 E-Commerce Vocabulary List- GREEK Work Package 2. Project Author(s) Reviewer(s) PECOS4SMEs CCS PECOS4SMEs D2.2 E-Commerce Vocabulary List- GREEK Work Package 2 Project Author(s) Reviewer(s) PECOS4SMEs CCS This project has been funded with support from the European Commission. This document reflects

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ Άπθπο 1 ο : Δπυνςμία-Έδπα Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθό Δπαγγεικαηηθό κε θεξδνζθνπηθό σκαηείν κε ηελ επσλπκία "ύιινγνο Κιηληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4. ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.2012), 2.ηνλ Ν.2515/1997(ΦΔΚ 154 Α / 25.7.1997) θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Ενόηηηα 5 Επγαλεία Πποϊόνηορ Κεθάλαιο 2 Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Jürgen Undeutsch, B.A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πγγξαθέαο: Jürgen Undeutsch, B.A. A. Δηζαγσγή... 3 B. Βαζηθέο αξρέο θαη Οξηζκνί... 3 Γ. Πξηλ μεθηλήζεηε...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο 2 Δλόηεηα 1 ΔΗΑΓΧΓΖ, ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ 1. Μελ ηξώηε θαηά ηε παξάζεζε. 2. Μελ θαπλίδεηε θαηά ηε παξάζεζε. 3. Μελ βήρεηε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 Γηδαθηηθή Δλόηεηα. 3.1 Σηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ βηνινγηθώλ πξντόλησλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 2 5 6 0 0, 1 3 1 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 2 2 4 4 9 8 1 0, Φ ά ξ : 2 2 4 4 9 8 1 3 P. O. B o x 2 5 6 0 0, C Y - 1 3 1 0 N i c o s i a.

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα Α. Αίηεζε πκκεηνρήο Β. ηελ Έθζεζε κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο Γ. Παξαρώξεζε ρώξνπ Γ. Γηθαίσκα πκκεηνρήο θαη άιιεο ρξεώζεηο Δ. Πιεξσκή η. Τπεξεζίεο Ε. Δπζύλεο θαη θαζήθνληα εθζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Κσδ. Αξηζ.: ΔΚΠ Έθδνζε: 8 Ιζρύεη από: 24/09/2013 ειίδα 1 από 18 ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Σξνπνπνηήζεθε από: Σερληθή Δπηηξνπή Δγθξίζεθε από: πκβνύιην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Οη Σερλνινγηθέο Καηλνηνκίεο ζηα Πηζηωηηθά Ιδξύκαηα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμήο ηνπο. ππνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ 2011 ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΧΖ 1.1 ΟΡΗΜΟ Μεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Λέζρε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα, δηνξγαλώλεη Αγώλα Αληνρήο ζε δηαδξνκή,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα