Εθνικότητα Τόπος και Χώρα γέννησης Nationality.. Place...and Country...of birth. ιεύθυνση Μόνιµης Κατοικίας Parmanent address Τ.Κ. Postcode...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνικότητα Τόπος και Χώρα γέννησης Nationality.. Place...and Country...of birth. ιεύθυνση Μόνιµης Κατοικίας Parmanent address... ... Τ.Κ. Postcode..."

Transcript

1 Hellenic Civil Aviation Authority Member of the Joint Aviation Authorities ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ JAR-FCL (Aeroplane) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΚ ΟΘΕΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ. JAR-FCL PILOT LICENCE (AEROPLANE) APPLICATION ON THE BASIS OF A NATIONAL (GR) LICENCE. Παρακαλούµε όπως συµπληρώσετε το έντυπο µε κεφαλαία γράµµατα χρησιµοποιώντας µαύρο ή σκούρο µπλέ µελάνι µετά την ανάγνωση του επισυναπτόµενου οδηγού. Συµπληρώστε µε ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες το ονοµατεπώνυµό σας όπως εµφανίζεται στο διαβατήριο και θα εµφανίζεται στο Πτυχίο σας. Please complete the form in block capitals using black or dark blue ink after reading the attached guidance. Fill in with greek and latin characters your full name as it is presented in the passport and it will be presented in your licence. 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - PERSONAL DETAILS Αριθµός Πτυχίου ή Προσωπικός Αριθµός Αναφοράς (αν είναι γνωστός) Licence number or Personal reference number (if known) Επίθετο Surname. Επάγγελµα-Τίτλος Occupation-Title Όνοµα(τα) Forename(s) Ηµεροµηνία γέννησης of birth (dd/mm/yyyy).... Εθνικότητα Τόπος και Χώρα γέννησης Nationality.. Place...and Country......of birth ιεύθυνση Μόνιµης Κατοικίας Parmanent address Τ.Κ. Postcode..... ιεύθυνση αλληλογραφίας (εάν είναι διαφορετική από την παραπάνω) Address for correspondence (if different from above) Αριθµός Τηλεφώνου Εναλλακτικό Τηλέφωνο Telephone Number Alternative Telephone ιεύθυνση address 2. ΑΙΤΗΣΗ - APPLICATION Αιτούµαι για την έκδοση : (σηµειώστε το κατάλληλο κουτί) I am applying for : (tick appropriate box) Πτυχίο Χειριστή Ιδιωτικών Αεροπλάνων *µε / χωρίς Ικανότητα Π Ο Private Pilot Licence (A) *with / without Instrument Rating Πτυχίο Επαγγελµατία Χειριστή Αεροπλάνων *µε / χωρίς Ικανότητα Π Ο Commercial Pilot Licence (A) *with / without Instrument Rating Πτυχίο Χειριστή Αεροπλάνων Εναερίων Γραµµών Airline Transport Pilot Licence (A) *Delete as appropriate (*διαγράψτε όπως απαιτείται) Issue 1 st Σελίδα 1 από 5

2 3. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ - PARTICULARS OF GR LICENCES HELD Εκδίδουσα Αρχή Issuing Authority Κατεχόµενο Πτυχίο Licence held Αριθµός Πτυχίου Licence No. 4. ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Υ.Π.Α - HCAA USE ONLY Ηµεροµηνία Αριθµός Απόδειξης Receipt No. Cheque / Cash / Visa /Diners / Mastercard / Other Ηµεροµηνία έκδοσης of Issue Εκδόθηκε από Issued by Υπογράφτηκε από Signed by Περιορισµοί Limitations 5. ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ MEDICAL FITNESS Κατηγορία του κατεχόµενου Πιστοποιητικού Υγείας Ηµεροµηνία τελευταίας εξέτασης Class of Medical Certificate held of last Medical Συνηµµένα Enclosures ιεκπεραίωση / Συγκεντρωτικά στοιχεία Dispatch / Collection details 6. TYPE/CLASS RATINGS (βλέπε Οδηγίες Συµπλήρωσης) (see Guidance Notes) Α. Αναφέρατε την ηµεροµηνία του πιο πρόσφατου Skill Test (LST) ή Proficiency Check (LPC), ή Πιστοποιητικού Εµπειρίας για κάθε type και/ή class rating και οποιασδήποτε ειδικότητας εκπαιδευτή πτήσεων (εάν είστε κάτοχος) που είναι καταχωρηµένες στο Εθνικό σας Πτυχίο. Give the date of the most recent Skill Test (LST) or Proficiency Check (LPC), or Certificate of Experience for each type and/or class rating, and any Instructor rating (if held) endorsed on your GR Pilot s Licence. Type/class/Instructor Rating Ηµεροµηνία Εξέτασης (εάν έχει εφαρµογή) of Test (if applicable) Ονοµατεπώνυµο Εξεταστή Examiner s Name Β. Αναφέρατε την ηµεροµηνία του πιο πρόσφατου Instrument Rating Skill Test ή Proficiency Check. Give the date of the most recent Instrument Rating Skill Test or Proficiency Check Type/Class of Aeroplane used on test Indicate Single or Multi-Pilot test (SP or MP) Ονοµατεπώνυµο Εξεταστή Examiner s Name Σελίδα 2 από 5 Issue 1 st

3 7. ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ JAR-FCL DEMONSTRATION OF JAR-FCL KNOWLEDGE ΜΟΝΟ για τους αιτούντες Επαγγελµατικό (CPL/ATPL) Πτυχίο Χειριστή Αεροπλάνων Professional Pilot Licence ( CPL(A) / ATPL(A) ) applicants ONLY Βεβαιώνω ότι έχω µελετήσει τα σχετικά τµήµατα των κανονοισµών JAR-OPS & JAR-FCL (Aeroplane βλέπε AMC-FCL & 1.015) και έχω αφοµοιώσει τις απαιτούµενες γνώσεις για την έκδοση του αιτούµενου Πτυχίου JAR-FCL. I certify that I have studied the relevant parts of JAR-OPS & JAR-FCL (Aeroplane- see AMC-FCL & 1.015) and have assimilated the knowledge required for the issue of the JAR-FCL licence applied for. Signature Ηµεροµηνία ΜΟΝΟ για τους αιτούντες Ερασιτεχνικό ( PPL) Πτυχίο Χειριστή Αεροπλάνων Private Pilot Licence ( PPL(A) ) applicants ONLY Βεβαιώνω ότι έχω µελετήσει τα σχετικά τµήµατα των απαιτήσεων των κανονοισµών JAA (PPL(A) βλέπε AMC-FCL 1.125) και έχω αφοµοιώσει τις απαιτούµενες γνώσεις για την έκδοση του αιτούµενου Πτυχίου JAR-FCL PPL(A). I certify that I have studied the relevant parts of the JAA Requirements (PPL(A)- see AMC-FCL 1.125) and have assimilated the knowledge required for the issue of a JAR-FCL PPL. Signature Ηµεροµηνία 8. ΠΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ FLYING EXPERIENCE Εµπειρία σαν χειριστής Experience as pilot i. i iv. v. As Pilot-in-Command (PIC) on Multi-Pilot Aeroplanes (see note 8i of quidance) As Pilot-in-Command under Supervision (PIC U/S) or Co-Pilot (K2) on Multi- Pilot Aeroplanes As Pilot-in-Command (PIC) on Single Pilot Aeroplanes (see note 8ii of quidance) PPL / IR holders ONLY Flight time in accordance with IFR PPL holders ONLY Total Flight Time 9. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ* / PAYMENT METHODS * Ώρες πτήσεων Fligt hours Όλα τα τέλη πρέπει να προπληρωθούν, παράλειψη συµµόρφωσης θα καθυστερήσει την αίτησή σας All fees must be paid in advance, failure to do so will delay your application. Τα τέλη για πτυχία, συνοδεύουσες ικανότητες και προσδιορισµοί τελών περικλείονται στον πιο πρόσφατο Πίνακα Τελών. The fees for licences, associated ratings and assessments are contained in the latest Scheme of Charges. Η πληρωµή θα γίνει µε (παρακαλούµε σηµειώστε το κατάλληλο κουτί) I am paying by (Please tick appropriate box). Για χρήση µόνοαπό την ΥΠΑ Εµπειρία που απαιτείται (ώρες) (Αεροπλάνα) Παρατηρήσεις Experience claimed (hours) (Aeroplanes) MASTERCARD DINERS VISA CHEQUE OTHER Οι επιταγές ΠΡΕΠΕΙ να εκδίδονται σε διαταγή πληρωµής στο όνοµα της ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Cheques MUST be made payable to HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY Εάν πληρώνετε µε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα παρακαλούµε συµπληρώστε τα παρακάτω. (µε κεφαλαία γράµµατα) If paying by credit or debit card please complete the following. (block letters) Ονοµατεπώνυµο κατόχου κάρτας (πλήρη στοιχεία) Card holder s name (in full).. Ποσό Amount Αριθµός Κάρτας Card Number Ηµεροµηνία Λήξης / ιεύθυνση του κατόχου της κάρτας εάν είναι διαφορετική από τον αιτούντα Address of Card Holder if different from Applicant *Σηµείωση : Προς το παρόν η πληρωµή γίνεται µόνο µε το ισχύον Παράβολο ηµοσίου *Notice : currently the payment becomes only with the being in effect Fee of State Issue 1 st Σελίδα 3 από 5

4 10. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ - DECLARATION i. ηλώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι ακριβή και αληθή. Ψευδείς δηλώσεις ή απόκρυψη πληροφοριών στην αίτηση αυτή µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα την απόρριψή της, ποινική δίωξη κατά το άρθρο 42 ή 220 του Ποινικού Κώδικα και ανάκληση από την ΥΠΑ οποιουδήποτε ισχύοντος Πτυχίου ή Πιστοποιητικού Υγείας. I declare that the information provided on this form is correct. Any false representation will have the consequences foreseen by Penal Code, article 42 or 220. * Αποδέχοµαι ότι το όνοµά µου και η διεύθυνσή µου µπορούν να χρησιµοποιηθούν από την ΥΠΑ, έναν Ελληνικό Οργανισµό Πτητικής Ασφαλείας ή έναν ταχυδροµικό οίκο που λειτουργεί επ ονόµατι της Υπηρεσίας για την περίπτωση που µου αποστέλλουν πληροφορίες ασφαλείας * I accept that my name and address may be used by the HCAA, a Hellenic Flight Safety Organisation or a mailing house acting on behalf of the Authority for the purpose of sending me safety information. *(Παρακαλούµε διαγράψτε εάν δεν επιθυµείτε όπως το όνοµά σας και η διεύθυνσή σας µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατ αυτόν τον τρόπο.) *(Please delete if you do not accept that your name and address may be used in this way.) Ο / Η αιτών (ούσα) Name of Applicant :... Ηµεροµηνία Signature Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (Βλέπε οδηγίες συµπλήρωσης) - SUBMISSION INSTRUCTIONS (see Guidance Notes) Στείλτε το συµπληρωµένο έντυπο αίτησης στην : Send your completed application form to : Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ιεύθυνση Πτητικών Προτύπων, Τµήµα Πτυχίων και Αδειών, Ρ.Ο Box 70360, TK , Γλυφάδα, Ελλάδα. Hellenic Civil Aviation Authority, Flight Standards Division, Personnel Licensing Section, P.O Box 70360, TK , Glyfada, Greece. µαζί µε : together with : i. Σε ισχύ JAR-FCL Πιστοποιητικό Υγείας. ( Η εγκυρότητα πρέπει να είναι επαρκής για να καλύψει την προβλεπόµενη ηµεροµηνία έκδοσης του πτυχίου.) Valid JAR-FCL Medical Certificate. (Validity must be sufficient to cover the anticipated licence issue date.) Αποδεικτικά Στοιχεία Ταυτότητας. (µόνο οι κάτοχοι PPL). Evidence of Identity (PPL only). i Όλα τα ατοµικά βιβλιάρια ωρών πτήσεων. All flying logbooks. Σελίδα 4 από 5 Issue 1 st

5 Hellenic Civil Aviation Authority Member of the Joint Aviation Authorities ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ JAR-FCL (Aeroplane) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΚ ΟΘΕΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ. JAR-FCL PILOT LICENCE (AEROPLANE) APPLICATION ON THE BASIS OF A NATIONAL (GR) LICENCE. Γενικός Οδηγός General Guidance Όλες οι ενότητες αυτού του εντύπου συµπληρώνονται προσωπικά από τον υποψήφιο. All sections of this form must be completed by the applicant personally. Ενότητα 6 Type / Class Rating Section 6 Type / Class Rating Ο ΗΓΟΣ GUIDANCE Όλες οι ικανότητες και οι ειδικότητες που έχουν καταχωρηθεί στο εθνικό πτυχίο πρέπει να καταχωρηθούν στον πίνακα. Εάν είστε κάτοχος ειδικότητας εκπαιδευτή καταχωρήστε την στον πίνακα. All ratings endorsed on the GR licence should be listed in the table. Include instructor s rating, if held. Ενότητα 8 Πτητική Εµπειρία Section 8 Flying Experience i. Αεροπλάνα πολλαπλών χειριστών καλούνται τα αεροπλάνα τα οποία είναι πιστοποιηµένα κατά τύπο σύµφωνα µε τους κανονισµούς JAR/FAR-25 Transport Category ή µε τους κανονισµούς JAR/FAR-23 Commuter Category ή ισοδύναµης τυποποίησης, ή Αεροπλάνα ενός χειριστή που χρησιµοποιούνται από δύο χειριστές σύµφωνα µε της απαιτήσεις της πτητικής λειτουργίας. Multi-Pilot Aeroplanes are defined as Aeroplanes type certificated in accordance with JAR/FAR-25 Transport Category or the JAR/FAR-23 Commuter Category or equivalent code, or Single Pilot Aeroplanes operated by two pilots according to operational requirements. Αεροπλάνα ενός χειριστή καλούνται τα αεροπλάνα τα οποία είναι πιστοποιηµένα για πτητική λειτουργία µε ένα χειριστή. Στον κανονισµό JAR-FCL 1 µπορείτε να βρείτε ένα κατάλογο µε αυτά τα αεροπλάνα. Single-Pilot Aeroplanes are defined as Aeroplanes certificated for operation by one pilot. A list of such aeroplanes can be found in JAR-FCL 1. Ενότητα 11 Οδηγίες υποβολής Section 11 Submission instructions Παρακαλούµε σηµειώστε ότι αδυναµία υποβολής όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών µπορεί να οδηγήσει σε καθυστέρηση προώθησης της αίτησής σας. Please note that failure to submit all of the required documentation may lead to a delay in processing your application. Σε ισχύ GR JAR-FCL Class One Medical Certificate.Οι κάτοχοι ενός JAR-FCL Class One Medical Certificate που εκδόθηκε από ένα Κράτος µέλος του JAA πρέπει να απευθύνονται στο Aeromedical Center της ΥΠΑ για πληροφορίες σχετικά µε την αποδοχή και την αµοιβαία αναγνώριση. Valid GR JAR-FCL Class One Medical Certificate. Holders of a JAR-FCL Class One Medical Certificate issued by another JAA Member State should contact the HCAA Aeromedical Center for details on acceptability and mutual recognition. Η ισχύς πρέπει να είναι επαρκής για να καλύψει την προβλεπόµενη ηµεροµηνία έκδοσης του πτυχίου. Validity must be sufficient to cover the anticipated licence issue date. Αποδεικτικά Στοιχεία Ταυτότητας. (Μόνο για τον κάτοχο PPL) Evidence of Identity. (PPL holders only) Ταυτότητα, ιαβατήριο ή άλλο Πιστοποιητικό ID, Passport or other Certificate All flying logbooks. Όλα τα ατοµικά βιβλιάρια ωρών πτήσεων. Yποψήφιοι οι οποίοι εκπληρούν τις απαιτήσεις µίας συγκεκριµένης εµπειρίας (π.χ 1500 ώρες PIC σε Multi-Pilot Aeroplanes) έχοντας αποκτήσει αυτή την εµπειρία ενώ πετούσαν για µία εταιρία, µπορούν να υποβάλουν µία επιστολή της Αεροπορικής εταιρίας (υπογεγραµµένη από τους Chief Pilot/Flight Operations Director ή τους νόµιµους αντικαταστάτες τους) βεβαιώνοντας την πτητική τους εµπειρία αντί να υποβάλουν τα Logbooks. Issue 1 st Σελίδα 5 από 5

ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ και ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗ PPL(A) Skill Test INITIAL APPLICATION and EXAMINER S REPORT PPL(A) Skill Test

ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ και ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗ PPL(A) Skill Test INITIAL APPLICATION and EXAMINER S REPORT PPL(A) Skill Test HCAA REFERENCE No: FSD REFERENCE No: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Hellenic Civil Aviation Authority Member of EASA HCAA USE ONLY HCAA USE ONLY

Διαβάστε περισσότερα

Application for conversion of a National Greek licence to a Part-FCL licence SPH Single Pilot Helicopter

Application for conversion of a National Greek licence to a Part-FCL licence SPH Single Pilot Helicopter ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (LICENSING DIRECTIVE) Τοµείς αναφοράς : Πτυχία Χειριστών Αεροπλάνων Αποδέκτες : Καταχωρηµένοι

Διαβάστε περισσότερα

1419 GRE. Application for a Visitor visa Tourist stream Αίτηση για Visitor visa Tourist stream (Βίζα Επισκέπτη για Τουριστικούς σκοπούς)

1419 GRE. Application for a Visitor visa Tourist stream Αίτηση για Visitor visa Tourist stream (Βίζα Επισκέπτη για Τουριστικούς σκοπούς) Application for a Visitor visa Tourist stream Αίτηση για Visitor visa Tourist stream (Βίζα Επισκέπτη για Τουριστικούς σκοπούς) Form 1419 GRE GREEK Σχετικά με αυτό το έντυπο Σημαντικό Παρακαλείστε να διαβάσετε

Διαβάστε περισσότερα

(LICENSING DIRECTIVE) (Ref. No.) Subject: Requirements for Hellenic single-pilot seaplane ratings (Aeroplane)

(LICENSING DIRECTIVE) (Ref. No.) Subject: Requirements for Hellenic single-pilot seaplane ratings (Aeroplane) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ Α ΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο ΗΓΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (LICENSING DIRECTIVE) Τοµείς αναφοράς : Πτυχία Χειριστών Αεροπλάνων Αποδέκτες : ως Πίνακα ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF EDUCATION & RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE & SPORT ------ STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (Ι.Κ.Υ.) DIRECTORATE FOR SPECIAL PROGRAMMES, INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS UNIT FOR FOREIGNERS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Εγγραφή νέων ψηφοφόρων και κοινοτικών εκλογέων Υποβολή δηλώσεων για τα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Εγγραφή νέων ψηφοφόρων και κοινοτικών εκλογέων Υποβολή δηλώσεων για τα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού 07 Μαρτίου 2014 ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Εγγραφή νέων ψηφοφόρων και κοινοτικών εκλογέων Υποβολή δηλώσεων για τα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού 1. Υπενθυμίζουμε ενόψει των Ευρωεκλογών της 25 ης Μαΐου 2014 ότι η

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Θεώρησης Σένγκεν Application for Schengen Visa

Αίτηση Θεώρησης Σένγκεν Application for Schengen Visa Αίτηση Θεώρησης Σένγκεν Application for Schengen Visa Το παρόν έντυπο παρέχεται δωρεάν This application form is free ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ PHOTO 1.Επώνυμο Surname (Family name) 2.Γένος κατά τη γέννηση (προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ MINISTRY OF INTERIOR ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ MINISTRY OF INTERIOR ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT EL/EN ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ MINISTRY OF INTERIOR ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT [ Form MFR1 ] Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμος, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI

Διαβάστε περισσότερα

Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης. Public Professional Liability Insurance of M.O.T. Companies Γενική και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών ΚΤΕΟ

Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης. Public Professional Liability Insurance of M.O.T. Companies Γενική και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης Public Professional Liability Insurance of M.O.T. Companies Γενική και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών ΚΤΕΟ The present Proposal Form is filled out by the Proposer,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ EDUCATIONAL PROGRAM EDUCATION OF IMMIGRANTS IN THE GREEK

Διαβάστε περισσότερα

CASH IN TRANSIT / SAFE / FIDELITY INSURANCE APPLICATION

CASH IN TRANSIT / SAFE / FIDELITY INSURANCE APPLICATION Κ Λ Α Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Α Π Ω Λ Ε Ι Ω Ν CASH IN TRANSIT / SAFE / FIDELITY INSURANCE APPLICATION ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ / ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ AGENCY:

Διαβάστε περισσότερα

Application to enrol in a NSW Government school

Application to enrol in a NSW Government school Application to enrol in a NSW Government school Αίτηση Application εγγραφής to enrol σε in κρατικό a NSW σχολείο Government της NSW school Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε να εγγράψετε

Διαβάστε περισσότερα

BusinessGuard Directors & Officers Liability Ευθύνη Στελεχών ιοίκησης Proposal Form

BusinessGuard Directors & Officers Liability Ευθύνη Στελεχών ιοίκησης Proposal Form BusinessGuard Directors & Officers Liability Ευθύνη Στελεχών ιοίκησης Proposal Form Πρόταση Ασφάλισης Agency Πρακτορείο Company Details Στοιχεία Εταιρίας 1. Name of Company: Επωνυµία Εταιρίας : VAT No

Διαβάστε περισσότερα

Request for information. Αίτημα για πληροφορίες SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE

Request for information. Αίτημα για πληροφορίες SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE AUS193.0808 (Page 1 of 7/Σελίδα 1 από 7) Request for information SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE Αίτημα για πληροφορίες ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης

Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης Proposal Form for the Insurance of Public and Professional Liability of Private Security Companies Πρόταση για την ασφάλιση της Γενικής και Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης

Διαβάστε περισσότερα

APPLICATION KIT Greece

APPLICATION KIT Greece IATA DOMESTIC AGENT APPLICATION KIT Greece CHECK LIST Instructions and special requirements in order to become a NON_IATA agent (Domestic only) Copy of the EOT license. Application Form signed with company

Διαβάστε περισσότερα

Ρητή συγκατάθεση και δήλωση αναγνώρισης ενημέρωσης από πελάτη σχετικά με την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ρητή συγκατάθεση και δήλωση αναγνώρισης ενημέρωσης από πελάτη σχετικά με την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Ρητή συγκατάθεση και δήλωση αναγνώρισης ενημέρωσης από πελάτη σχετικά με την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Με την παρούσα παρέχω στην ALPHA BANK CYPRUS LTD (ΗΕ 923) εκ Γωνίας Χείλωνος

Διαβάστε περισσότερα

Veterinary Certificate to EU/ Κτηνιατρικό πιστοποιητικό για την ΕΕ I.2. Certificate reference No. / I.16. I.8. I.9. I.10. I.17.

Veterinary Certificate to EU/ Κτηνιατρικό πιστοποιητικό για την ΕΕ I.2. Certificate reference No. / I.16. I.8. I.9. I.10. I.17. Animal health certificate for the non-commercial movement into a Member State from a territory or third country of dogs, cats or ferrets in accordance with Article 5 and (2) of Regulation (EU) No 576/2013

Διαβάστε περισσότερα

HOW TO FILL IN AN APPLICATION

HOW TO FILL IN AN APPLICATION CONTENTS A. GENERAL INSTRUCTIONS FOR SUBMITTING AN APPLICATION...3 B. GENERAL INSTRUCTIONS FOR FILLING IN AN APPLICATION...6 B1. GENERAL INSTRUCTIONS FOR FILLING IN APPLICATION DATA...6 B2. INSTRUCTIONS

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά: α) Ν. 2185/1994 (ΦΕΚ 14, τ. Α ), Ν. 3677/2008 (ΦΕΚ 140, τ. Α ) β) Εγκύκλιοι 22/1994 και 82/2008 της Διεύθυνσής μας

Σχετικά: α) Ν. 2185/1994 (ΦΕΚ 14, τ. Α ), Ν. 3677/2008 (ΦΕΚ 140, τ. Α ) β) Εγκύκλιοι 22/1994 και 82/2008 της Διεύθυνσής μας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αθήνα, 02.08..2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΜΕΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Γραφεία:

Διαβάστε περισσότερα

Customer s name Όνοµα πελάτη Centrelink Reference Number Αριθµός Μητρώου Πελάτη του Centrelink

Customer s name Όνοµα πελάτη Centrelink Reference Number Αριθµός Μητρώου Πελάτη του Centrelink Request for information SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE Αίτηµα για πληροφορίες ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑ ΑΣ OFFICE USE ONLY ΓIA EΠIΣHMH XPHΣH MONO

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση : ΤΚ : Η παρούσα αίτηση καθώς και το αποτέλεσμα αυτής εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 4 5 του Ν.1733/1987 περί απορρήτου.

Δ/νση : ΤΚ : Η παρούσα αίτηση καθώς και το αποτέλεσμα αυτής εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 4 5 του Ν.1733/1987 περί απορρήτου. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Β.Ι.) Γιάννη Σταυρουλάκη 5, Παράδεισος Αμαρουσίου, 151 25 ΑΘΗΝΑ (τηλ.210 6183500 - fax 210 6819231) (www.obi.gr) ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΡΕΥΝΑΣ * Στοιχεία αιτούντος I : Ονoματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC

Notes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC AUS140-GR(1).0807 (Page 1 of 31/Σελίδα 1 από 31) tes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠ.ΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ...3 Β. ΓΕΝΙΚΕΣ...6 Β1. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ...6 Β2. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2310 88 82 86 ( ΕΥΤΕΡΑ

2310 88 82 86 ( ΕΥΤΕΡΑ Το Έργο «Εκπαίδευση των µεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισµό Ο ΥΣΣΕΑΣ ΑΠ8» απευθύνεται σε Πολίτες της Ε.Ε. και υπηκόους τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής, από

Διαβάστε περισσότερα