COLLEGE IdEF - UNIVERSITÉ PARIS 13. BROCHURE de PRESENTATION d ETUDES. ΚΟΛΛΕΓΙΟ IdEF ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "COLLEGE IdEF - UNIVERSITÉ PARIS 13. BROCHURE de PRESENTATION d ETUDES. ΚΟΛΛΕΓΙΟ IdEF ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΠΟΥΔΩΝ"

Transcript

1

2 COLLEGE IdEF - UNIVERSITÉ PARIS 13 BROCHURE de PRESENTATION d ETUDES ΚΟΛΛΕΓΙΟ IdEF ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

3 SOMMAIRE - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ UNIVERSITE PARIS 13 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 COLLEGE IdEF ΚΟΛΛΕΓΙΟ IdEF RECONNAISSANCE ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ SECTION DROIT : PROGRAMMES DE FORMATION ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ SECTION SCIENCES ECONOMIQUES & GESTION : PROGRAMMES DE FORMATION ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ MODALITES D INSCRIPTION ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ANNEXES 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ANNEXES 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 1

4 UNIVERSITE PARIS 13 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 Une des plus importantes Universités Publiques Françaises pluridisciplinaires, membre de Sorbonne Paris Cité. Elle compte plus de étudiants du premier au troisième cycle. Elle est implantée dans la périphérie nord de Paris sur quatre campus. Elle est mondialement réputée et reconnue. Elle concilie un haut niveau scientifique avec les exigences d un enseignement supérieur ouvert à tous et le souci de débouchés professionnels. Ένα από τα σημαντικότερα Δημόσια Γαλλικά Πανεπιστήμια πολλαπλών κατευθύνσεων μέλος της Sorbonne Paris Cité. Φιλοξενεί περισσότερους από φοιτητές σε όλο το φάσμα των ακαδημαϊκών σπουδών. Βρίσκεται στην βόρεια περιφέρεια του Παρισιού και είναι εγκατεστημένο σε τέσσερις Πανεπιστημιουπόλεις. Διεθνώς αναγνωρισμένο και ευρέως γνωστό. Συνδυάζει το υψηλό επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης και τις απαιτήσεις μιας ανώτατης εκπαίδευσης με την επαγγελματική εξειδίκευση σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς. 2

5 COLLEGE IdEF ΚΟΛΛΕΓΙΟ IdEF Créé en 1995 le College IdEF a passé des conventions avec l'université Paris 13 selon lesquelles il offre, en exclusivité en Grèce, des enseignements de Droit et de Sciences Economique & de Gestion allant de la Licence jusqu au Master 2. Même statut que celui des étudiants de Paris 13. Obtention des mêmes diplômes nationaux à la fin de chaque cycle (Licence, Master 1, Master 2) que ceux de Paris 13. Les diplômes sont signés par le Président de l Université Paris 13 ainsi que par le Recteur de l Académie. Education qui vise à la formation de professionnels et de cadres de haut niveau. Από το 1995 το Κολλέγιο IdEF προτείνει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Paris 13 τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών των τμημάτων Νομικών Επιστημών και οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης στην Ελλάδα. Ίδια φοιτητική ιδιότητα με τους φοιτητές του Paris 13. Απόκτηση των ιδίων Εθνικών Γαλλικών Πτυχίων και Master με το πέρας των σπουδών. Τα πτυχία είναι υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο του Πανεπιστημίου Paris 13 και από τον Πρύτανη της Ακαδημίας. Εκπαίδευση που αποσκοπεί στη διαμόρφωση επαγγελματιών και στελεχών υψηλού επιπέδου. 3

6 RECONNAISSANCE ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Suite aux lois Ν.4093/2012 (ΦΕΚ222Α ) et Ν.4111/2013 (ΦΕΚ18Α ), les diplômes des facultés, Droit Sciences Economiques & Gestion qui sont délivrés par Paris 13 au sein de la convention avec l IdEF ont la pleine Equivalence Professionnelle comparable à celle des Universités grecques de Droit et de Sciences Economiques & de Gestion correspondantes (cf. Annexes 1). D après la loi Ν.4111/2013 (ΦΕΚ18Α ) pleine Equivalence Professionnelle signifie «[ ] qui puisse accéder en Grèce et à y exercer une activité économique en tant que salarié ou travailleur indépendant sous les mêmes conditions et termes que les détenteurs de titres comparables du système d'éducation national grec [ ]» (cf. Annexes 1) Le College IdEF est le premier College ayant obtenu la reconnaissance des diplômes par le SAEP (Ministère de L Éducation Grec) et le premier College à avoir des étudiants déjà inscrits aux Barreaux des Avocats Grecs. (cf. Annexes 2) Σύμφωνα με τους Νόμους Ν.4093/2012 (ΦΕΚ222Α ) και Ν.4111/2013 (ΦΕΚ18Α ), τα πτυχία των σχολών, Νομικής Οικονομίας και Διοίκησης που απονέμονται από το Paris 13 με φοίτηση στο Κολλέγιο ΙdEF, έχουν πλήρη Επαγγελματική Ισοδυναμία σε σχέση με τα συγκρίσιμα πτυχία των Ελληνικών Νομικών Σχολών ή των Σχολών Οικονομίας και Διοίκησης (βλ. Παράρτημα 1). Σύμφωνα με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ18Α ) πλήρης Επαγγελματική Ισοδυναμία σημαίνει «[ ] να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση και να ασκήσει συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος [ ]» (βλ. Παράρτημα 1). Το Κολλέγιο IdEF είναι το πρώτο Κολλέγιο με αναγνώριση πτυχίων απο το ΣΑΕΠ του Υπουργείου Παιδείας και το πρώτο Κολλέγιο απόφοιτοι του οποίου έχουν ήδη εγγραφεί σε ελληνικούς Δικηγορικούς Συλλόγους. (βλ. Παράρτημα 2) 4

7 SECTION DROIT ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Structure : Licence 1, 2, 3 et Master 1, 2. Diplômes : 1 er diplôme : «Licence» avec 3 années d études. Avec le diplôme Licence, il y a la possibilité d inscription pour le stage au Barreau des Avocats Chypriotes. Durée du stage 12 mois. Par la suite il est prévu l inscription automatique aux Barreaux des Avocats Grecs en tant qu Avocat Européen. 2 ème diplôme : «Master 1» avec 4 années d études. Avec le diplôme Master 1, il y a la possibilité de reconnaissance d équivalence professionnelle par le Conseil de Reconnaissance d Équivalence Professionnelle (SAEP) du Ministère de l éducation Grec. Après réussite aux examens d aptitude organisés par le Barreau des Avocats d Athènes, inscription pour le stage dans un des Barreaux Grecs. Durée du stage 18 mois. Diplôme : «Master 2» avec 5 années d études. Le titre de Master 2 qui a une durée de 5 ans (300 ECTS) est mondialement reconnu et donne la possibilité d une inscription en Doctorat. Professions: avocats, juges, procureurs, greffiers, huissiers de justice, notaires. Δομή : Licence 1, 2, 3 και Master 1, 2. Πτυχία : 1 ο πτυχίο : «Licence» με 3 έτη σπουδών. Με το πτυχίο Licence δίνεται η δυνατότητα εγγραφής για άσκηση σε Κυπριακό Δικηγορικό Σύλλογο. Διάρκεια άσκησης 12 μήνες. Στη συνέχεια προβλέπεται αυτόματη εγγραφή σε Ελληνικό Δικηγορικό Σύλλογο με την ιδιότητα του Ευρωπαίου Δικηγόρου. 2 ο Πτυχίο : «Master 1» με 4 έτη σπουδών. Με το πτυχίο Master 1 δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας. Στη συνέχεια εγγραφή για άσκηση σε Ελληνικό Δικηγορικό Σύλλογο μετά από επιτυχία στις εξετάσεις επάρκειας στον ΔΣΑ. Διάρκεια άσκησης 18 μήνες. Μεταπτυχιακό : «Master 2» με 5 έτη σπουδών. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος μεταπτυχιακός τίτλος Master πενταετούς φοίτησης (300 ECTS) παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής σε διδακτορικό. Επαγγέλματα : Δικηγόροι, Δικαστές, Εισαγγελείς, Δικαστικοί Υπάλληλοι, Δικαστικοί Επιμελητές, Συμβολαιογράφοι, Υποθηκοφύλακες. 5

8 LICENCE DE DROIT LICENCE ΝΟΜΙΚΗΣ LICENCE 1 ère ANNEE 1 ο ΕΤΟΣ LICENCE Semestre 1 Εξάμηνο 1 Unité de savoir fondamentaux 1 - Ects : 12 Θεματική ενότητα 1 (Πιστωτικές Μονάδες 12) Introduction au Droit privé Introduction au Droit public Introduction historique à l'étude du Droit Unité d'enseignements de professionnalisation 1 - Ects : 9 Relations internationales Introduction à la Science Politique Unité d'enseignements méthodologiques 1 - Ects : 9 TD Introduction au Droit privé TD Introduction au Droit public TD Introduction historique à l'étude du Droit Français Εισαγωγή στο ιδιωτικό Δίκαιο Εισαγωγή στο δημόσιο Δίκαιο Ιστορική εισαγωγή στη μελέτη του Δικαίου Θεματική ενότητα 2 (Πιστωτικές Μονάδες 9) Διεθνείς σχέσεις Εισαγωγή στις Πολιτικές Επιστήμες Αγγλική γλώσσα Θεματική ενότητα 3 (Πιστωτικές Μονάδες 9) TD Εισαγωγή στο ιδιωτικό Δίκαιο TD Εισαγωγή στο δημόσιο Δίκαιο TD Ιστορική εισαγωγή στη μελέτη του Δικαίου Γαλλική γλώσσα Semestre 2 Εξάμηνο 2 Unité de savoir fondamentaux 2 - Ects : 12 Θεματική ενότητα 1 (Πιστωτικές Μονάδες 12) Droit civil Droit constitutionnel Histoire des institutions publiques 1 Unité d'enseignements de professionnalisation 2 - Ects : 9 Organisation administrative Introduction à la sociologie de l'action publique Institutions judiciaires Unité d'enseignements méthodologiques 2 - Ects : 9 TD Droit civil TD Droit constitutionnel TD Histoire des institutions publiques 1 TD Informatique Français Αστικό δίκαιο Συνταγματικό Δίκαιο Ιστορία των Δημόσιων Θεσμών 1 Θεματική ενότητα 2 (Πιστωτικές Μονάδες 9) Διοικητική οργάνωση Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της δημόσιας δράσης Δικαστικοί Θεσμοί Αγγλική γλώσσα Θεματική ενότητα 3 (Πιστωτικές Μονάδες 9) TD Αστικό Δίκαιο TD Συνταγματικό Δίκαιο TD Ιστορία των δημόσιων θεσμών 1 TD Πληροφορικής Γαλλική γλώσσα 6

9 LICENCE 2 ème ANNEE 2 ο ΕΤΟΣ LICENCE Semestre 3 Εξάμηνο 3 Unité de savoir fondamentaux 3 - Ects : 12 Θεματική ενότητα 1 (Πιστωτικές Μονάδες 12) Droit administratif 1 Finances publiques Droit civil (droit des contrats) Droit des affaires 1 Unité d'enseignements de professionnalisation 3 - Ects : 8 Histoires des institutions publiques 2 Science politique approfondie Français et Module culturel Unité d'enseignements méthodologiques 3 - Ects : 10 TD Droit administratif TD Droit civil (Droit des contrats) TD Informatique TD Droit des affaires 1 Διοικητικό Δίκαιο 1 Δημοσιονομικό Δίκαιο Γενικό ενοχικό Δίκαιο - Δίκαιο συμβάσεων Εμπορικό Δίκαιο 1 Θεματική ενότητα 2 (Πιστωτικές Μονάδες 8) Ιστορία των Δημόσιων Θεσμών 2 Εμπεριστατωμένη Πολιτική Επιστήμη Γαλλική γλώσσα και Πολιτιστική ενότητα Αγγλική γλώσσα Θεματική ενότητα 3 (Πιστωτικές Μονάδες 10) TD Διοικητικό Δίκαιο TD Γενικό ενοχικό Δίκαιο - Δίκαιο συμβάσεων TD Πληροφορικής TD Εμπορικό Δίκαιο Semestre 4 Εξάμηνο 4 Unité de savoir fondamentaux 4 - Ects : 12 Θεματική ενότητα 1 (Πιστωτικές Μονάδες 12) Droit administratif 2 Introduction au Droit fiscal Droit civil (droit de la responsabilité) Droit des affaires 2 Unité d'enseignements de professionnalisation 4 - Ects : 8 Droit des biens Institutions Européennes Histoire du Droit privé Français et Module culturel Droit pénal général Unité d'enseignements méthodologiques 4 - Ects : 10 TD Droit civil (droit de la responsabilité) TD Droit administratif 2 TD Informatique TD Droit pénal général Διοικητικό Δίκαιο 2 Εισαγωγή στο φορολογικό Δίκαιο Γενικό ενοχικό Δίκαιο - Η ευθύνη Εμπορικό Δίκαιο 2 Θεματική ενότητα 2 (Πιστωτικές Μονάδες 9) Εμπράγματο Δίκαιο Ευρωπαϊκοί Θεσμοί Ιστορία του ιδιωτικού Δικαίου Γαλλική γλώσσα και Πολιτιστική ενότητα Γενικό ποινικό Δίκαιο Αγγλική γλώσσα Θεματική ενότητα 3 (Πιστωτικές Μονάδες 9) TD Γενικό ενοχικό Δίκαιο - Η ευθύνη TD Διοικητικό Δίκαιο 2 TD Πληροφορικής TD Γενικό ποινικό Δίκαιο 7

10 LICENCE 3 ème ANNEE 3 ο ΕΤΟΣ LICENCE Semestre 5 Εξάμηνο 5 Unité de savoir fondamentaux 5 - Ects : 8 Θεματική ενότητα 1 (Πιστωτικές Μονάδες 8) Régime général de l'obligation Droit des sociétés 1 Droit de travail (Relations individuelles du travail) Γενικές αρχές των ενόχων Εμπορικό Δίκαιο: Εταιρίες 1 Ατομικό Εργατικό Δίκαιο Unité de savoir fondamentaux 6 - Ects : 8 Θεματική ενότητα 2 (Πιστωτικές Μονάδες 8) Droit administratif des biens Droit international public 1 Unité d'enseignements de professionnalisation 5 - Ects : 6 Droit pénal spécial Histoire des institutions politiques Unité d'enseignements méthodologiques 5 - Ects : 8 TD régime général de l'obligation TD Droit des sociétés 1 Ειδικό διοικητικό Δίκαιο: δημόσια περιουσία Δημόσιο διεθνές Δίκαιο 1 Θεματική ενότητα 3 (Πιστωτικές Μονάδες 6) Ειδικό ποινικό Δίκαιο Αγγλική γλώσσα Ιστορία των πολιτικών θεσμών Θεματική ενότητα 4 (Πιστωτικές Μονάδες 8) TD Γενικές αρχές των ενόχων TD Εμπορικό Δίκαιο: Εταιρίες 1 Semestre 6 Εξάμηνο 6 Unité de savoir fondamentaux 7 - Ects : 8 Θεματική ενότητα 1 (Πιστωτικές Μονάδες 8) Droit civil (contrats spéciaux) Droit des sociétés 2 Ειδικό ενοχικό Δίκαιο Εμπορικό Δίκαιο: Εταιρίες 2 Unité de savoir fondamentaux 8 - Ects : 8 Θεματική ενότητα 2 (Πιστωτικές Μονάδες 8) Droit des libertés fondamentales Droit international public 2 Droit institutionnel de l'union Européenne Unité d'enseignements de professionnalisation 6 - Ects : 6 Histoire du Droit des biens Droit et politiques de l'union Européenne Δίκαιο θεμελιωδών ελευθεριών Δημόσιο διεθνές Δίκαιο 2 Δίκαιο των Θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Θεματική ενότητα 3 (Πιστωτικές Μονάδες 6) Ιστορία του Εμπράγματου Δικαίου Αγγλική γλώσσα Δίκαιο και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Unité d'enseignements méthodologiques 6 - Ects : 8 TD Droit des sociétés 2 TD Droit des libertés fondamentales Θεματική ενότητα 4 (Πιστωτικές Μονάδες 8) TD Εμπορικό Δίκαιο: Εταιρίες 2 TD Δίκαιο θεμελιωδών ελευθεριών 8

11 MASTER 1 DE DROIT MASTER 1 ΝΟΜΙΚΗΣ Mention Droit des affaires Κατεύθυνση Εμπορικού Δικαίου Semestre 1 Εξάμηνο 1 UE1: Unité d'enseignements fondamentaux - Ects : 6 Θεματική ενότητα 1 (Πιστωτικές Μονάδες 6) Droit civil (régime matrimoniaux) Droit des sûretés UE2: Unité d'enseignements de la spécialité - Ects : 9 Αστικό Δίκαιο: Περιουσιακές σχέσεις συζύγων Εμπράγματες και προσωπικές ασφάλειες Θεματική ενότητα 2 (Πιστωτικές Μονάδες 9) Droit commercial (instruments de paiement et de crédit) Droit international privé 1 (conflit des lois) TD Droit commercial (instruments de paiement et de crédit) Εμπορικό Δίκαιο: Αξιόγραφα Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο 1 (σύγκρουση νόμων) TD Εμπορικό Δίκαιο: Αξιόγραφα UE3: Unité d'enseignements de la spécialité - Ects : 9 Droit fiscal des affaires 1 Droit bancaire TD Droit fiscal des affaires 1 UE4: Unité d'enseignements transversal - Ects : 4 juridique Droit pénal des affaires UE5: Unité d'enseignement d'ouverture - Ects : 2 Droit Européen des affaires Θεματική ενότητα 3 (Πιστωτικές Μονάδες 9) Φορολογικό εμπορικό Δίκαιο 1 Τραπεζικό Δίκαιο TD Φορολογικό εμπορικό Δίκαιο 1 Θεματική ενότητα 4 (Πιστωτικές Μονάδες 4) Αγγλικά νομικής Ποινικό Δίκαιο των επιχειρήσεων Θεματική ενότητα 5 (Πιστωτικές Μονάδες 2) Ευρωπαϊκό εμπορικό Δίκαιο Semestre 2 Εξάμηνο 2 UE6: Unité d'enseignements fondamentaux - Ects : 6 Θεματική ενότητα 1 (Πιστωτικές Μονάδες 6) Droit commercial : prévention et traitements des Πτωχευτικό difficultés des entreprises Droit civil (successions et libéralités) Αστικό Δίκαιο (κληρονομιές και δωρεές) UE7: Unité d'enseignements de la spécialité - Ects : 9 Θεματική ενότητα 2 (Πιστωτικές Μονάδες 9) Droit international privé 2 Droit des biens de l'entreprise TD Droit commercial : prévention et traitements des difficultés des entreprises Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο 2 Δίκαιο της εταιρικής περιουσίας TD Πτωχευτικό UE8: Unité d'enseignements de la spécialité - Ects : 9 Droit fiscal des affaires 2 Comptabilité et Droit comptable TD Droit civil (Successions et libéralités) Θεματική ενότητα 3 (Πιστωτικές Μονάδες 9) Φορολογικό εμπορικό Δίκαιο 2 Λογιστική και λογιστικό Δίκαιο TD Αστικό Δίκαιο (κληρονομιές και δωρεές) UE9: Unité d'enseignements transversal - Ects : 4 de spécialité Droit immobilier Θεματική ενότητα 4 (Πιστωτικές Μονάδες 4) Εξειδικευμένη Αγγλική γλώσσα Δίκαιο ακίνητης περιουσίας UE10: Unité d'enseignement d'ouverture - Ects : Θεματική ενότητα 5 (Πιστωτικές Μονάδες 2) 2 Droit de la propriété littéraire et artistique Δίκαιο της πνευματικής και καλλιτεχνικής ιδιοκτησίας 9

12 SECTION SCIENCES ECONOMIQUES & GESTION ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Structure : Licence 1, 2, 3 και Master 1, 2. Diplômes : 1 er diplôme : «Licence» avec 3 années d études. Le titre Européen Bachelor d une durée de 3 années est adressé à tous ceux qui veulent rentrer rapidement sur le marché du travail. 2 ème diplôme : «Master 1» avec 4 années d études. Avec le diplôme Master 1 il y a la possibilité de reconnaissance d équivalence professionnelle par le Conseil de Reconnaissance d Équivalence Professionnelle (SAEP) du Ministère de l éducation Grec. Par la suite le permis d exercer la profession d Économiste est délivré par la Chambre Economique Grecque à tous les économistes inscrits. Diplôme : «Master 2» avec 5 années d études. Le titre de Master qui a une durée de 5 ans (300 ECTS) est mondialement reconnu et donne la possibilité d une inscription en Doctorat. Métiers: comptable, conseiller fiscal, auditeur, expert comptable agréé, planificateur financier, gérant, directeur du marketing, directeur des ventes,... Δομή : Licence 1, 2, 3 και Master 1, 2. Πτυχία : 1 ο πτυχίο : «Licence» με 3 έτη σπουδών. Το Ευρωπαϊκό τριετές πτυχίο Bachelor απευθύνεται σε όσους επιθυμούν γρήγορη είσοδο στην αγορά εργασίας. 2 ο Πτυχίο : «Master 1» με 4 έτη σπουδών. Με το πτυχίο Master 1 δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας. Στη συνέχεια η άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος παρέχεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σε όλους τους εγγεγραμμένους Οικονομολόγους. Μεταπτυχιακό : «Master 2» με 5 έτη σπουδών. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος μεταπτυχιακός τίτλος Master πενταετούς φοίτησης (300 ECTS) παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής σε διδακτορικό. Επαγγέλματα : Λογιστής, φοροτεχνικός, ελεγκτής, ορκωτός λογιστής, χρηματοοικονομικός σύμβουλος, διοικητικό στέλεχος, διευθυντής Marketing, διευθυντής πωλήσεων, 10

13 LICENCE DE SCIENCES ECONOMIQUES & GESTION LICENCE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LICENCE 1 ère ANNEE 1 ο ΕΤΟΣ LICENCE Semestre 1 Εξάμηνο 1 UE Economie 1 Ects : 10 ΘΕ Οικονομία1 (Πιστωτικές Μονάδες 10) Introduction à l'économie Comptabilité Nationale Εισαγωγή στην οικονομία Εθνική λογιστική UE Economie 2 Ects : 5 ΘΕ Οικονομία2 (Πιστωτικές Μονάδες 5) Histoire des faits économiques Ιστορία των οικονομικών δρώμενων UE Gestion Ects : 10 ΘΕ Διοίκηση (Πιστωτικές Μονάδες 10) Comptabilité privée Introduction au droit économique Ιδιωτική λογιστική Εισαγωγή στο οικονομικό δίκαιο UE Techniques quantitatives 1 Ects : 5 ΘΕ Ποσοτικές μέθοδοι 1 (Πιστωτικές Μονάδες 5) Mathématiques Μαθηματικά Semestre 2 Εξάμηνο 2 UE Economie 3 Ects : 10 ΘΕ Οικονομία 3 (Πιστωτικές Μονάδες 10) Microéconomie, firme et marché Macroéconomie et politique économique Μικροοικονομία, επιχείρηση και αγορά Μακροοικονομία και πολιτική οικονομία UE Gestion2 Ects : 10 ΘΕ Διοίκηση 2 (Πιστωτικές Μονάδες 10) L'entreprise et ses environnements Introduction à la gestion de l'entreprise Η επιχείρηση και το περιβάλλον της Εισαγωγή στην διοίκηση της επιχείρησης UE Techniques quantitatives 1 Ects : 5 ΘΕ Ποσοτικές μέθοδοι 1 (Πιστωτικές Μονάδες 5) Statistiques Στατιστική UE de professionnalisation 1 Ects : 5 ΘΕ Επαγγελματισμού 1 (Πιστωτικές Μονάδες 5) Αγγλικά 11

14 LICENCE 2 ème ANNEE 2 ο ΕΤΟΣ LICENCE Semestre 3 Εξάμηνο 3 UE Economie 4 Ects : 11 ΘΕ Οικονομία 4 (Πιστωτικές Μονάδες 11) Microéconomie Macroéconomie Histoire des faits économiques Μικροοικονομία Μακροοικονομία Ιστορία των οικονομικών δρώμενων UEGestion 3 Ects : 6 ΘΕ Διοίκηση 3 (Πιστωτικές Μονάδες 6) Comptabilité privée Droit des affaires Γενική λογιστική Δίκαιο των επιχειρήσεων UE Techniques quantitatives 3 Ects : 6 ΘΕ Ποσοτικές μέθοδοι 3 (Πιστωτικές Μονάδες 6) Mathématiques Statistiques UE de méthodologie de travail universitaire 2 Ects : 3 Économie internationale et du développement Μαθηματικά Στατιστική ΘΕ Μεθοδολογίας και Πανεπιστημιακής εργασίας 2 (Πιστωτικές Μονάδες 3) Διεθνής οικονομία και ανάπτυξη UE Professionnalisation Ects : 4 ΘΕ Επαγγελματισμού (Πιστωτικές Μονάδες 4) Projet culturel Αγγλικά Πολιτιστική ενότητα Semestre 4 Εξάμηνο 4 UE Economie 5 Ects : 8 ΘΕ Οικονομία 5 (Πιστωτικές Μονάδες 8) Économie européenne Économie Publique Ευρωπαϊκή οικονομία Δημόσια οικονομία UE Gestion 4 Ects : 9 ΘΕ Διοίκηση 4 (Πιστωτικές Μονάδες 9) Institutions et politiques monétaires Gestion de l'entreprise Θεσμοί και νομισματικές πολιτικές Διοίκηση επιχειρήσεων UE Techniques quantitatives 4 Ects : 5 ΘΕ Ποσοτικές μέθοδοι 4 (Πιστωτικές Μονάδες 5) Statistiques Στατιστική UE Professionnalisation Ects : 8 ΘΕ Επαγγελματισμού (Πιστωτικές Μονάδες 8) Informatique Projet culturel Αγγλικά Πληροφορική Πολιτιστική ενότητα 12

15 LICENCE 3 ème ANNEE 3 ο ΕΤΟΣ LICENCE Semestre 5 Εξάμηνο 5 UE parcours Economie 1 Ects : 4 ΘΕ Οικονομία 1 (Πιστωτικές Μονάδες 4) Commerce international UE parcours Gestion Finance 1 Ects : 14 Analyse financière Techniques comptables approfondies Droit économique, Droit des sociétés UE parcours Mathématiques et informatique Ects : 7 Informatiques appliquée Mathématiques financières UE de professionnalisation Ects : 5 Espagnol Διεθνές εμπόριο ΘΕ Διοίκηση Χρηματοοικονομικά 1 (Πιστωτικές Μονάδες 14) Χρηματοοικονομική ανάλυση Εμπεριστατωμένες λογιστικές τεχνικές Οικονομικό δίκαιο, Δίκαιο των επιχειρήσεων ΘΕ Μαθηματικά και πληροφορική (Πιστωτικές Μονάδες 7) Εφαρμοσμένη πληροφορική Χρηματοοικονομικά μαθηματικά Επαγγελματική Θεματική Ενότητα (Πιστωτικές Μονάδες 5) Αγγλικά Ισπανικά Semestre 6 Εξάμηνο 6 UE parcours Economie 2 Ects : 8 ΘΕ Οικονομία 2 (Πιστωτικές Μονάδες 8) Économie industrielle Économie bancaire UE parcours Gestion Finance 2 Ects : 10 Théories financières Marchés financiers internationaux UE parcours Mathématiques/Statistiques Ects : 5 Analyses statistiques Βιομηχανική οικονομία Τραπεζική οικονομία ΘΕ Διοίκηση Χρηματοοικονομικά 2 (Πιστωτικές Μονάδες 10) Χρηματοοικονομική θεωρία Διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές ΘΕ Μαθηματικά/Στατιστική (Πιστωτικές Μονάδες 5) Στατιστική ανάλυση UE transversable Ects : 5 ΘΕ transversable (Πιστωτικές Μονάδες 5) Espagnol UE de projet professionnel Ects : 2 Stage 1 mois minimum Αγγλικά Ισπανικά Επαγγελματική Θεματική Ενότητα (Πιστωτικές Μονάδες 2) Πρακτική άσκηση 1 μηνός τουλάχιστον 13

16 MASTER 1 DE BANQUE ASSURANCE MASTER 1 ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ Spécialité Banque, Finance, Assurance Ειδικότητα Τραπεζικά, Χρηματοοικονομικά, Ασφαλιστικά Semestre 1 Εξάμηνο 1 UE parcours Economie 1 Ects : 8 ΘΕ Οικονομία 1 (Πιστωτικές Μονάδες 8) Économie Européenne et intégration Fiscalité et approche patrimoniale Ευρωπαϊκή οικονομία και ένταξη Φορολογικά και περιουσία UE parcours Gestion 1 Ects : 16 ΘΕ Διοίκηση 1 (Πιστωτικές Μονάδες 16) Droit bancaire Marketing des services Diagnostic financier Gestion de la relation client / particulier UE parcours outils et méthodes 1 Ects : 6 Espagnol Τραπεζικό δίκαιο Marketing υπηρεσιών Χρηματοοικονομική διάγνωση Διαχείριση σχέσης : πελάτης / ιδιώτης ΘΕ Εργαλεία και μέθοδοι 1 (Πιστωτικές Μονάδες 6) Αγγλικά Ισπανικά Semestre 2 Εξάμηνο 2 UE parcours Economie 2 Ects : 6 ΘΕ Οικονομία 2 (Πιστωτικές Μονάδες 6) Marchés financiers Χρηματαγορές UE parcours Gestion 2 Ects : 16 ΘΕ Διοίκηση 2 (Πιστωτικές Μονάδες 16) Droit bancaire approfondi Diagnostic stratégique Produits du marché des particuliers La prospection UE parcours outils et méthodes 2 Ects : 8 Informatique financière Espagnol Εμπεριστατωμένο τραπεζικό δίκαιο Στρατηγική διάγνωση Προϊόντα της αγοράς των ιδιωτών Προοπτικές αγορών ΘΕ Εργαλεία και μέθοδοι 2 (Πιστωτικές Μονάδες 8) Χρηματοοικονομική πληροφορική Αγγλικά Ισπανικά 14

17 MASTER 2 DE BANQUE ASSURANCE MASTER 2 ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ Spécialité Banque, Finance, Assurance Ειδικότητα Τραπεζικά, Χρηματοοικονομικά, Ασφαλιστικά Semestre 1 Εξάμηνο 1 UE Finance/Gestion Ects : 6 ΘΕ Χρηματοοικονομική/Διοίκηση (Πιστωτικές Μονάδες 6) Gestion financière UE Marketing/Communication Ects : 6 Gestion de la relation avec les professionnels Χρηματοοικονομική διοίκηση ΘΕ Μάρκετιγκ/Επικοινωνία (Πιστωτικές Μονάδες 6) Διαχείριση της σχέσης με τους επαγγελματίες UE Management Ects : 6 ΘΕ Διαχείριση (Πιστωτικές Μονάδες 6) Financement et étude des risques des professionnels Χρηματοδότηση και μελέτη των κινδύνων των επαγγελματιών UE Outils et méthodes Ects : 12 2 ème langue Conférence de Méthode ΘΕ Εργαλεία και μέθοδοι (Πιστωτικές Μονάδες 12) Αγγλικά 2 η γλώσσα Σεμινάρια Μεθοδολογίας Semestre 2 Εξάμηνο 2 UE Finance/Gestion Ects : 5 ΘΕ Χρηματοοικονομική/Διοίκηση (Πιστωτικές Μονάδες 5) Contrôle de gestion UE Marketing/Communication Ects : 10 Technique de négociation Les produits d'assurance Έλεγχος διοίκησης ΘΕ Μάρκετιγκ/Επικοινωνία (Πιστωτικές Μονάδες 10) Τεχνικές διαπραγμάτευσης Προϊόντα ασφάλισης UE Management Ects : 4 ΘΕ Διαχείριση (Πιστωτικές Μονάδες 4) Management d'équipes UE Outils et méthodes Ects : 5 2 ème langue Διαχείριση ομάδων ΘΕ Εργαλεία και μέθοδοι (Πιστωτικές Μονάδες 5) Αγγλικά 2 η γλώσσα UE Stage Ects : 6 ΘΕ Πρακτική άσκηση (Πιστωτικές Μονάδες 6) Stage de 5 mois Πρακτική άσκηση 5 μηνών 15

18 MODALITES D INSCRIPTION Dossier de pré-inscription à l IdEF* Acte de Naissance de moins de 3 mois (original) plus sa traduction officielle en français Carte d identité : photocopie certifiée conforme Première inscription Réinscription Photos d identité 8 4 Baccalauréat/Apolytirio, plus photocopie certifiée conforme et traduction officielle en français (pour l Apolytirio) Pour les étudiants de nationalité française, le Certificat de Participation à l Appel de Préparation de la Défense Attestation des ECTS acquis dans l université d origine et relevés de notes : photocopie certifiée conforme et traduction officielle en français, pour les inscriptions en L2 ou L3 ou Master Diplôme : photocopie certifiée conforme et traduction officielle en français, pour les inscriptions en L2 ou L3 ou Master CV et lettre de motivation, pour les inscriptions en L2, L3 et Master Votre dernière carte d'étudiant (même en cas d'interruption d'études) Attestation d un des parents acceptant l inscription de son enfant et s engageant à supporter les frais liés à cette inscription* * documents fournis par le secrétariat de l IdEF Date limite de dépôt Date limite de dépôt du dossier de pré inscription : - du 04/02/13 au 21/06/13 pour les premières inscriptions Date limite de dépôt du dossier complet : - 13/09/13 pour les premières inscriptions - 27/09/13 pour les réinscriptions 16

19 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Πρώτη εγγραφή Επανεγγραφή Αίτηση προεγγραφής στο IdEF* Πιστοποιητικό γεννήσεως όχι παλαιότερο των 3 μηνών (πρωτότυπο) και την επίσημη μετάφραση του στα γαλλικά Ταυτότητα : επικυρωμένη φωτοτυπία Φωτογραφίες ταυτότητας 8 4 Baccalauréat/Απολυτήριο, με επικυρωμένη φωτοτυπία και επίσημη μετάφραση στα γαλλικά (για το Απολυτήριο) Για τους φοιτητές με Γαλλική υπηκοότητα, προσκόμιση του Certificat de Participation à l Appel de Préparation de la Défense Βεβαίωση των ECTS που αποκτήθηκαν στο Πανεπιστήμιο προέλευσης και αναλυτική βαθμολογία : επικυρωμένη φωτοτυπία και επίσημη μετάφραση στα γαλλικά, για τις εγγραφές στο L2, L3 ή Master Πτυχίο : επικυρωμένη φωτοτυπία και επίσημη μετάφραση στα γαλλικά, για τις εγγραφές στο L2, L3 ή Master Βιογραφικό σημείωμα και lettre de motivation, για τις εγγραφές στο L2, L3 ή Master Τελευταία φοιτητική κάρτα (το ίδιο και σε περίπτωση διακοπής των σπουδών) Βεβαίωση του κηδεμόνα πως αποδέχεται την εγγραφή του παιδιού του και πως δεσμεύεται να καλύψει τα δίδακτρα της φοίτησής του* * έγγραφα που παρέχονται από τη γραμματεία του IdEF Προθεσμία κατάθεσης Προθεσμία κατάθεσης της αίτησης προεγγραφής : - από 04/02/13 έως 21/06/13 για πρώτη εγγραφή Προθεσμία κατάθεσης πλήρους ντοσιέ : - 13/09/13 για πρώτη εγγραφή - 27/09/13 για επανεγγραφή 17

20 18 ANNEXE 1 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

21 19

22 20 ANNEXE 2 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ. «Το επάγγελµα του µηχανικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ. «Το επάγγελµα του µηχανικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ «Το επάγγελµα του µηχανικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Οµάδα εργασίας: Οικονοµοπούλου Αποστολία ΠΜ Παντελίδης Κωνσταντίνος ΠΜ Παραθυρά Χριστίνα ΑΤΜ Πέιου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΜΠΕΚ»

ΘΕΜΑ: «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΜΠΕΚ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 26/10/2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ. Δ47 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. 66 ΤΜΗΜΑ ΔΙΜΕΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ.Διεύθυνση Αγ.Κων/νου 8-102 41 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: Αρ.τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) 1. ΓΕΡΜΑΝΙΑ http://europa.eu.int/scadplus/citizens/el/de/10794.htm ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ελλάδα) και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ JOSEPH FOURIER GRENOBLE I (Γαλλία) ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΑΚΗΣ ΒΟΪΛΑΣ Λειτουργός του Σπιτιού της Κύπρου ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Μορφωτικό Γραφείο ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Tηλ.: 210 37 34 934 E-m: spiticy@otenet.gr 1 H εκπαιδευτική πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σελίδα 1 από 115 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΙΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΟΙ ΜΑΛΑΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

AUTOMNE-HIVER 2014-15

AUTOMNE-HIVER 2014-15 GRÈCE ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ AGENDA CULTUREL ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ AUTOMNE-HIVER 2014-15 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ AGENDA CULTUREL ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ AUTOMNE-HIVER 2014-15 Στον δρόμο που χάραξε το πλούσιο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται:

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α ), 44/2005 (63Α ), 116/2006 (115Α ) και 146/2007 (185Α ), καθώς και με τους Ν. 4115/2013

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Περιεχόμενα 1 Χαιρετισμοί 2-3 CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield 4 Aναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ --------------------------------------------------------- Κωνσταντινουπόλεως 8, 66 100 ΔΡΑΜΑ, Τηλ.: 25210 55740, Fax: 25210 47612, e-mail: synergasia@aned.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΛΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ BTS: Brevet de technicien supérieur (Higher Technician Certificate)

ΓΑΛΛΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ BTS: Brevet de technicien supérieur (Higher Technician Certificate) ΓΑΛΛΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ Εκπαιδευτικό σύστηµα: Η ανώτατη εκπαίδευση στη Γαλλία περιλαµβάνει ένα πλήθος εκπαιδευτικών ιδρυµάτων όπου η οργάνωσή τους και οι ισχύουσες διαδικασίες πρόσβασης ποικίλουν ανάλογα µε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Julie Lutran Σύνδεσμος Ελληνικών Κολλεγίων Αθήνα, 2008 ii ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Julie Lutran Σύνδεσμος Ελληνικών Κολλεγίων Αθήνα, 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 1. Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Ά ρ θ ρ ο 1. Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ (Π.Δ. 50/2001 Φ.Ε.Κ. 39Α όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 Φ.Ε.Κ. 315Α, το Π.Δ. 44/2005 Φ.Ε.Κ. 63Α και το Π.Δ. 116/2006 Φ.Ε.Κ. 115Α ). Ά ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ν.Π..., Ν.Π.Ι.. & Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 7/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΗΜΕΡΙΔΑ «Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό» Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Μορφωτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19ΟΟ-ΑΗΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 12.11.2013 Α.Π. 25672

ΑΔΑ: ΒΛ19ΟΟ-ΑΗΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 12.11.2013 Α.Π. 25672 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΕΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΟΛΕΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΛΕΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ICBS ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τα εκπαιδευτικά κέντρα ICBS, που ιδρύθηκαν πριν από 3 δεκαετίες, λειτουργούν πλέον, από το 2009, ως Κολέγια, σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ GR / QUE 9 ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Demande de prestations du Régime de rentes du Québec Αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME 27, 28, 30/03 & 02/04/2015. éna ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME AFREL HEC

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME 27, 28, 30/03 & 02/04/2015. éna ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME AFREL HEC Φοιτητές: Ελάτε να ανακαλύψετε την αριστεία των γαλλικών Πανεπιστημίων και Ανώτατων Σχολών Επιχειρήσεις: Ελάτε να προωθήσετε τις επαγγελματικές δεξιότητες του μέλλοντος Alumni: Ας αναδείξουμε το ταλέντο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Χίος, Μάρτιος 2015. Περιεχόμενα TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ... 5 ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ... 7 Το Συμβούλιο... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Αθήνα...3 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγ. Νικολάου, Κρήτης...5 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου...6 Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Distance Education Unit Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Κράτους είναι επίσημα εγγεγραμμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ο κ. Νικόλαος Γ. Γεωργαράκης είναι ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Έχει σπουδάσει Πολιτική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑ 27.8.2013 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ& ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.Π 19355 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015 Οδηγός Σπουδών 2013-2014 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015 www.pem.tuc.gr ΧΑΝΙΑ 2014 0 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ Καθηγητής Νικόλαος Τσουρβελούδης ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 16/12/2014 Αρ. Πρωτ: 660/18/84859 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, 02/04/202 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 700 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ (66) Ταχ. Δ/νση: Αλκαμένους 8 και Χαρίσης, Τ.Κ.: 0439 Αθήνα Πληροφορίες: Μ. Τώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008. ΠΡΑΞΗ 18 η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008. ΠΡΑΞΗ 18 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ I.E.K. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 18/01/2008 Διεύθυνση ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ 16 Αριθμ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα