Αξιοποίηση και διαχείριση της πληροφορικής στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιοποίηση και διαχείριση της πληροφορικής στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις"

Transcript

1 Αξιοποίηση και διαχείριση της πληροφορικής στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις Μενή Αναστασία, Παπαφώτη Μαρία, Ψημάδα Χρυσούλα Πανεπιστήμιο Αιγαίου MBA Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Περίληψη Η εφαρμογή τεχνολογιών πληροφορικής αποτελεί πρόκληση την οποία αντιμετωπίζει κάθε οργανισμός στην προσπάθειά του να δώσει επαρκείς και οικονομικά αποδοτικές απαντήσεις στις απρόβλεπτες αλλαγές που πραγματοποιούνται σε επίπεδο παγκόσμιας αγοράς. Με αφορμή αυτά τα δεδομένα, διεξήχθη έρευνα σε αριθμό 173 εταιρειών σχετικά με την χρήση τεχνολογιών πληροφορικής. Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να εστιάσει, σε θέματα που σχετίζονται με τα πλεονεκτήματα, τα προβλήματα και την έκταση χρήσης των Εφαρμογών Πληροφορικής όπως τα αντιλαμβάνονται και τα εφαρμόζουν οι οργανισμοί και τα επιμέρους τμήματά τους. Αρχικά, ελέγχεται αν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην Κατηγορία Νομικών Προσώπων στην οποία ανήκει η κάθε εξεταζόμενη εταιρεία και στα προβλήματα και πλεονεκτήματα που θεωρεί ότι προκύπτουν από την εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής (Information Technology IT). Κατόπιν, πραγματοποιείται έλεγχος με σκοπό να διαπιστωθεί αν εξαρτάται η έκταση χρήσης των Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Systems IS) από επιμέρους τμήματα από τις προαναφερθείσες κατηγοριοποιήσεις των οργανισμών. Στην συνέχεια, διερευνάται η πιθανότητα συσχέτισης των Ετών λειτουργίας της κάθε επιχείρησης υπό την συγκεκριμένη μορφή Νομικού Προσώπου με τα Πλεονεκτήματα και τα Μειονεκτήματα που θεωρεί ότι υπάρχουν. Τέλος, διεξάγεται ο έλεγχος συσχέτισης μεταξύ των Ετών Λειτουργίας της κάθε εταιρείας υπό τη συγκεκριμένη μορφή Νομικού Προσώπου με την έκταση χρήσης πληροφοριακών συστημάτων στα επιμέρους τμήματά της. Για την ανάλυση των δεδομένων της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS και συγκεκριμένα ο έλεγχος χ 2 (chi square). Τα αποτελέσματα στα οποία κατέληξε η μελέτη αυτή συνοψίζονται ως εξής: Δεν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην Κατηγορία Νομικού Προσώπου στην οποία ανήκει η κάθε εταιρία και στον βαθμό χρήσης πληροφοριακών συστημάτων ανά τμήμα εταιρίας καθώς επίσης και με τα Προβλημάτα και τα Πλεονεκτήματα εφαρμογών πληροφοριακών συστημάτων. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που εξετάζεται η συσχέτιση των Ετών Λειτουργίας υπό την συγκεκριμένη μορφή Νομικού Προσώπου με την έκταση χρήσης πληροφοριακών συστημάτων σε κάποια βασικά τμήματα και με τα Προβλήματα που αντιμετωπίζει η εταιρία όσον αφορά στη χρήση τους καθώς και με τα Πλεονεκτήματά τους. Αντιθέτως, στην περίπτωση κάποιων άλλων τμημάτων όπως αυτό του Μάρκετινγκ, της Παραγωγής,της Έρευνας και Ανάπτυξης και των Δημοσίων Σχέσεων υπάρχει σχέση μεταξύ της έκτασης χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων κάθε τμήματος και των Ετών Λειτουργίας της εταιρίας υπό συγκεκριμένη μορφή Νομικού Προσώπου. Λέξεις κλειδιά: αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων, IT, πλεονεκτήματα προβλήματα IT, βαθμός χρήσης IS, χρήση πληροφοριακών συστημάτων ανά τμήμα. JEL Classification: O33 ΕΣΔΟ

2 1. Εισαγωγή Τα πληροφοριακά συστήματα αποτελούν το μέσο για την αρμονική συνεργασία ανθρώπινου δυναμικού, δεδομένων, διαδικασιών και τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών. Τα συστήματα αυτά προέκυψαν ως γέφυρα μεταξύ των πρακτικών εφαρμογών της επιστήμης υπολογιστών και του επιχειρηματικού κόσμου. (Τσάκωνας, 2008). Στις μέρες μας, βασική προϋπόθεση για την βιωσιμότητα μιας επιχείρησης είναι η επίτευξη διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η διεύρυνση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης αγοράς καθιστά πλέον επιτακτική την ανάγκη για τις επιχειρήσεις να συνδυάζουν χαρακτηριστικά όπως: ταχύτητα, ευελιξία, αποτελεσματική επεξεργασία και διαχείριση μεγάλου όγκου πληροφοριών. Η ανάπτυξη της πληροφορικής σχετίζεται άμεσα με την εξέλιξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας καθώς η τελευταία εφαρμόζει και αφομοιώνει, σε μεγάλο βαθμό, την τρέχουσα τεχνολογία. Η βασικότερη προϋπόθεση για την επιτυχημένη εφαρμογή των Πληροφοριακών Συστημάτων σε μια επιχείρηση είναι να συνειδητοποιήσει η Διοίκηση ότι θα πρέπει να υιοθετήσει νέα οργανωτική δομή. Είναι σημαντική η κινητοποίηση των εργαζομένων με κατεύθυνση προς την ανάπτυξη διατμηματικής συνεργασίας και όχι ανταγωνισμού και την φιλοσοφία ότι είναι απαραίτητη η προσαρμογή των επιχειρηματικών λειτουργιών στα πληροφοριακά συστήματα. Επίσης, η επιτυχία των πληροφοριακών συστημάτων απαιτεί εμπνευσμένη ηγεσία, υπέρμετρη προσοχή όσον αφορά στην λειτουργία τους καθώς και κατανόηση της αξίας τους.( Feld Charlie S. and Stoddard B. Donna,2004). Κατά συνέπεια, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι σύγχρονες απαιτήσεις κατανόησης και διοίκησης των Πληροφοριακών Συστημάτων οδηγούν τις επιχειρήσεις σε μια νέα μορφή αποτελεσματικότερης οργάνωσης, με βάση μια ενιαία και ολοκληρωμένη πηγή πληροφόρησης. 2. Θεωρητικό Πλαίσιο: Έννοια των Πληροφοριακών Συστημάτων 2.1 Βασικές Έννοιες και Ιστορική Αναδρομή Τα συστήματα πληροφοριών (IS) αποτελούν αλληλοσχετιζόμενα στοιχεία που λειτουργούν μαζί για την συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και κατανομή πληροφοριών ώστε να υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων, τον συντονισμό, τον έλεγχο, την ανάλυση και την απεικόνιση σε έναν οργανισμό. (Gunasekaran A., Ngaiand E.W.T. and McGaughey R.E., 2006). Ο όρος πληροφοριακά συστήματα διοίκησης (MIS) προσδιορίζει μια συγκεκριμένη κατηγορία πληροφοριακών συστημάτων που εξυπηρετούν λειτουργίες σε διοικητικό επίπεδο. Η ανάπτυξη ενός (MIS) διευκολύνεται σε μεγάλο βαθμό από την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των οικονομικά προσιτών, πλέον, ισχυρών προσωπικών υπολογιστών και από διάφορες άλλες πτυχές των Τεχνολογιών Πληροφορικής (IT). (Smith Julia, 1999). Τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης (MIS) υποστηρίζουν κυρίως τις λειτουργίες: Προγραμματισμού Ελέγχου και Λήψης αποφάσεων σε διοικητικό επίπεδο ΕΣΔΟ

3 Για την καλύτερη κατανόηση της έννοιας και του σκοπού ενός συστήματος Πληροφοριών Διοίκησης θα μπορούσαμε να ορίσουμε αμέσως παρακάτω τι ονομάζουμε Διοίκηση, Πληροφορία και Σύστημα. Αρχικά, ο όρος Διοίκηση αναφέρεται στις δραστηριότητες τις οποίες αναλαμβάνουν τα διευθυντικά στελέχη στις επιχειρήσεις. Η διοίκηση επομένως, προγραμματίζει, οργανώνει και ελέγχει τις λειτουργίες της επιχείρησης μέσω σωστών αποφάσεων. Με τον όρο Πληροφορία αναφερόμαστε στα δεδομένα που έχουν επεξεργαστεί, συλλεγεί και τέλος χρησιμοποιηθεί για τη λήψη αποφάσεων αποτελούν την έννοια της πληροφορίας. Τέλος, η έννοια Σύστημα αναφέρεται σε ένα σύνολο στοιχείων, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους έτσι ώστε να ικανοποιούν ένα σκοπό. Μία επιχείρηση μπορεί να χαρακτηριστεί ως σύστημα που περικλείει τα τμήματά της (πωλήσεις και μάρκετινγκ, κατασκευή και παραγωγή, χρηματοοικονομική και λογιστήριο, ανθρώπινοι πόροι). Άρα, η έννοια του συστήματος αναφέρεται στην διασύνδεση των υποσυστημάτων αυτών μέσω της ανταλλαγής της πληροφορίας έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης. Αν αναλογιστεί κανείς ότι οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται πλέον σε μία εποχή όπου η αποτελεσματικότητα είναι συνυφασμένη με την επεξεργασία μεγάλου όγκου πληροφοριών, εύκολα μπορεί να αντιληφθεί ότι τα παλαιότερα συστήματα δε είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της οικονομίας της γνώσης, όπως χαρακτηρίζεται η σημερινή εποχή. Οι επιχειρήσεις πρέπει να εφοδιάζονται με πιο σύγχρονα συστήματα, τα οποία θα μπορούν να ανταποκριθούν στη πληθώρα των στοιχείων, που καθημερινά διακινούνται μέσα στα Πληροφοριακά Συστήματά τους. Συνοπτικά, Οι λόγοι που επιβάλλουν την μεταβολή του βαθμού χρήσης των Πληροφοριακών συστημάτων με την πάροδο του χρόνου είναι: Οι αυξανόμενες ανάγκες για ακρίβεια στα δεδομένα Οι μεγάλες απαιτήσεις για επικαιροποιημένη πληροφορία και Η ταχύτατη αλλαγή των επιχειρηματικών αναγκών Στη συνέχεια, παρατίθεται μια σύντομη αναφορά στην εξέλιξη των Πληροφοριακών συστημάτων μεταξύ του 1990 και του Ειδικότερα, κατά το 1990, παραδοσιακά το κάθε τμήμα είχε το δικό του πληροφοριακό σύστημα που το καθένα λειτουργούσε με δικό του τρόπο αναφορικά με τη συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών βασιζόμενο στις ανάγκες του συγκεκριμένου τμήματος. Δεν υπήρχε σε αυτά τα συστήματα λειτουργική σύνδεση και ως αυτού, η επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων να ήταν δύσκολη. Το 1990 εφαρμόστηκαν από επιχειρήσεις ποικίλα Πληροφοριακά Συστήματα που είχαν κοινή βάση δεδομένων ώστε να υπάρχει διατμηματική συνεργασία. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που διέθεταν αυτά τα συστήματα είναι ότι μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε κομμάτια που αντιπροσωπεύουν ένα συγκεκριμένο τμήμα της εταιρίας, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε τμήματος. Σημαντικοί λόγοι χρησιμοποίησης Πληροφοριακών Συστημάτων είναι η βελτίωση της επιχειρησιακής ολοκλήρωσης και η τυποποίηση και βελτίωση των διαδικασιών. Το 2000, τα Πληροφοριακά Συστήματα εξελίσσονται σε Εκτεταμένα Πληροφοριακά Συστήματα προκειμένου να εκμεταλλευτούν την πρόοδο της τεχνολογίας στους τομείς του Διαδικτύου και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, ώστε οι επιχειρήσεις να οδηγηθούν πάλι στην αλλαγή των επιχειρηματικών διεργασιών τους. Έτσι, τα σημερινά Πληροφοριακά Συστήματα χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν τις επιχειρηματικές διεργασίες τόσο μεταξύ των βασικών τμημάτων μίας επιχείρησης (εσωτερικό περιβάλλον) όσο και τις διεργασίες με τους ανταγωνιστές ΕΣΔΟ

4 και τους πελάτες (εξωτερικό περιβάλλον). (Gupta Mahesh and Kohli Amarpreet, 2006). Εντέλει, φαίνεται ότι τα συστήματα πληροφοριών αποτελούν αναπόστατο μέρος της οργάνωσης καθώς η υιοθέτησή τους και η σωστή εφαρμογή τους προάγουν την αποτελεσματική λειτουργίας της. Η σημαντικότητα ενός IS σε μια εταιρία εξετάζεται από δύο πλευρές: Την εξάρτηση και τον βαθμό εξάρτησης σε σχέση με το υπάρχον σύστημα και Την στρατηγική σημαντικότητα της ανάπτυξης του IS για την επιχείρηση (Gupta Mahesh and Kohli Amarpreet, 2006). 2.2 Σημαντικότητα Τα πληροφοριακά συστήματα είναι πλέον το ισχυρότερο εργαλείο των μεγάλων επιχειρήσεων λόγω του ότι βοηθάει με την ανάλυση των δεδομένων, στην υποστήριξη λήψης της προσφορότερης απόφασης από τη διοίκηση και στην πρόβλεψη μελλοντικών κινήσεων με το μικρότερο ρίσκο. (Hendricks Kevin B., Singhal Vinod R. and Stratman Jeff K., 2007). Η χρήση των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning-ERP) είναι επιτακτική προκειμένου να συνεργάζονται τα διάφορα τμήματα της επιχείρησης. Αποτελούν σημαντική πρόκληση για τους managers, αρκεί να γίνει κατανοητή η χρησιμότητά τους και η εφαρμογή τους από τα ανώτατα επίπεδα διοίκησης έως τα κατώτερα.(τσάκωνας, 2008). Τα ERP μπορούν να βοηθήσουν τα διοικητικά στελέχη στο να πάρουν αποφάσεις που αφορούν στο σχεδιασμό, στον προγραμματισμό παραγωγής, στην απογραφή, στη διοίκηση ποιότητας και στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Ο προγραμματισμός όλων των παραπάνω αποφάσεων από τα διάφορα τμήματα της εταιρίας έχει σαν αποτέλεσμα να υπερισχύει το αποκεντρωμένο σύστημα διοίκησης των εταιριών, που σημαίνει ότι οι πληροφορίες είναι πιο ευέλικτες και διακινούνται πιο γρήγορα ανάμεσα στα διάφορα τμήματα της εταιρίας. (Gupta Mahesh and Kohli Amarpreet, 2006). Είναι ευρέως παραδεκτό λοιπόν, ότι η εφαρμογή των επιχειρησιακών συστημάτων επιφέρει αλλαγές στις επιχειρησιακές εφαρμογές των εταιριών. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να αφορούν την μεγιστοποίηση της παραγωγικής ικανότητας, τη βελτίωση της ποιότητας, τις αξιόπιστες ημερομηνίες παράδοσης και την αποτελεσματική συνεργασία παραγωγής και διανομής. (Gupta Mahesh and Kohli Amarpreet, 2006). 3. Προβληματική και Υποθέσεις Εργασίας Όπως διαπιστώθηκε από τα παραπάνω, τα πληροφοριακά συστήματα, σε μία επιχείρηση, είναι στρατηγικής σημασίας. Τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής των εργαλείων πληροφορικής, σε μεγάλο βαθμό, εξαρτώνται και από την ενσωμάτωση του νέου συστήματος στις ήδη υπάρχουσες τεχνολογικές δομές της επιχείρησης. Επιβάλλεται η μαζική συμμετοχή όλων των εργαζομένων, ώστε τα συστήματα να είναι αποτελεσματικά, για τα δεδομένα της κάθε εταιρίας, και κατά επέκταση ωφέλιμα. Τα ανώτατα στελέχη είναι αναγκαίο να επικοινωνήσουν τα πλεονεκτήματα της χρήσης πληροφοριακών συστημάτων σε όλα τα εργασιακά επίπεδα έτσι ώστε να διαμορφωθεί η ανάλογη κουλτούρα. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα είναι σε θέση να καλύψουν τις διαφορετικές και αυξανόμενες ανάγκες που προκύπτουν από το συνεχώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον. (T.G. Eric and H.F Jessica, 2006). ΕΣΔΟ

5 Τα προηγούμενα έτη οι Τεχνολογίες Πληροφορικής αποτελούσαν υποστηρικτικό παράγοντα στα πλαίσια της συνολικής στρατηγικής μιας επιχείρησης. Οι απόψεις όμως έχουν αλλάξει με την εμφάνιση και την επιτυχή εφαρμογή των καινοτομιών πληροφορικής. Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο επιχειρείν, δημιουργούν νέες ανάγκες και προάγουν την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Μετά την πλήρη εφαρμογή της πληροφορικής σε έναν οργανισμό, οι εσωτερικές αλλαγές είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε ευρύτερες αλλαγές στα προϊόντα, τις αγορές και στην κοινωνία στο σύνολό της. (Chan Stephen L.,2000) Τα παραπάνω στοιχεία αποτέλεσαν το έναυσμα για την διεξαγωγή της παρακάτω έρευνας. Στόχος της είναι να διερευνηθούν κάποια ερωτήματα που ανέκυψαν και να δοθούν απαντήσεις σε αυτά. Τα ερωτήματα είναι: Αποτελούν η Κατηγορία Νομικού Προσώπου στην οποία ανήκει η κάθε εξεταζόμενη εταιρεία ή τα χρόνια λειτουργίας υπό την συγκεκριμένη μορφή, παράγοντες που επηρεάζουν την έκταση χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων στα επιμέρους τμήματά της και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τα Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα που ανακύπτουν από τη χρήση ή μη αυτών; Με αφορμή αυτά τα ερωτήματα πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω έλεγχοι: Κατηγορίες Νομικών Προσώπων / Πλεονεκτήματα εφαρμογών πληροφοριακών συστημάτων. Η Μηδενική Υπόθεση (Η 0 ) αφορά το γεγονός ότι τα πλεονεκτήματα εφαρμογών πληροφοριακών συστημάτων δεν εξαρτώνται από τις Κατηγορίες Νομικών Προσώπων στις οποίες ανήκουν οι εταιρείες οι οποίες τα εφαρμόζουν. Αντίθετα, η εναλλακτική Υπόθεση (Η 1 ) αναφέρεται στην ύπαρξη εξάρτησης μεταξύ των παραπάνω μεταβλητών. Κατηγορίες Νομικών Προσώπων / Προβλήματα εφαρμογών πληροφοριακών συστημάτων. Η Μηδενική Υπόθεση (Η 0 ) αφορά το γεγονός ότι τα προβλήματα εφαρμογών πληροφοριακών συστημάτων δεν εξαρτώνται από τις Κατηγορίες Νομικών Προσώπων στις οποίες ανήκουν οι εταιρείες οι οποίες τα εφαρμόζουν. Αντίθετα, η εναλλακτική Υπόθεση (Η 1 ) αναφέρεται στην ύπαρξη εξάρτησης μεταξύ των παραπάνω μεταβλητών. Κατηγορίες Νομικών Προσώπων / έκταση χρήσης πληροφοριακών συστημάτων στα επιμέρους τμήματα της επιχείρησης. Η Μηδενική Υπόθεση (Η 0 ) αφορά το γεγονός ότι έκταση χρήσης πληροφοριακών συστημάτων στα επιμέρους τμήματα της επιχείρησης δεν εξαρτάται από τις Κατηγορίες Νομικών Προσώπων στις οποίες ανήκουν οι εταιρείες οι οποίες τα εφαρμόζουν. Αντίθετα, η εναλλακτική Υπόθεση (Η 1 ) αναφέρεται στην ύπαρξη εξάρτησης μεταξύ των παραπάνω μεταβλητών. Χρόνια λειτουργίας υπό τη συγκεκριμένη μορφή / Πλεονεκτήματα εφαρμογών πληροφοριακών συστημάτων. Η Μηδενική Υπόθεση (Η 0 ) αφορά το γεγονός ότι τα πλεονεκτήματα εφαρμογών πληροφοριακών συστημάτων δεν εξαρτώνται από τα χρόνια λειτουργίας υπό τη συγκεκριμένη μορφή. Αντίθετα, η εναλλακτική Υπόθεση (Η 1 ) αναφέρεται στην ύπαρξη εξάρτησης μεταξύ των παραπάνω μεταβλητών. Χρόνια λειτουργίας υπό τη συγκεκριμένη μορφή / Προβλήματα εφαρμογών πληροφοριακών συστημάτων. Η Μηδενική Υπόθεση (Η 0 ) αφορά το γεγονός ότι τα προβλήματα εφαρμογών πληροφοριακών συστημάτων δεν εξαρτώνται από τα χρόνια λειτουργίας υπό τη συγκεκριμένη μορφή. Αντίθετα, η εναλλακτική Υπόθεση (Η 1 ) αναφέρεται στην ύπαρξη εξάρτησης μεταξύ των παραπάνω μεταβλητών. ΕΣΔΟ

6 Χρόνια λειτουργίας υπό τη συγκεκριμένη μορφή / έκταση χρήσης πληροφοριακών συστημάτων στα επιμέρους τμήματα της επιχείρησης. Η Μηδενική Υπόθεση (Η 0 ) αφορά το γεγονός ότι έκταση χρήσης πληροφοριακών συστημάτων στα επιμέρους τμήματα της επιχείρησης δεν εξαρτάται από τα χρόνια λειτουργίας υπό τη συγκεκριμένη μορφή. Αντίθετα, η εναλλακτική Υπόθεση (Η 1 ) αναφέρεται στην ύπαρξη εξάρτησης μεταξύ των παραπάνω μεταβλητών. 4. Mεθοδολογία και αποτελέσματα έρευνας Για την στατιστική ανάλυση των δεδομένων μας χρησιμοποιήθηκε το πακέτο SPSS. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήσαμε τον έλεγχο Χ 2 με σκοπό να εξετάσουμε την ανεξαρτησία μεταξύ δύο κατηγορικών μεταβλητών, δηλαδή κατά πόσο η μία μεταβλητή (εξαρτημένη μεταβλητή) επηρεάζεται από την άλλη (ανεξάρτητη μεταβλητή). Oι υποθέσεις είναι: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στις δύο κατηγορικές μεταβλητές (είναι ανεξάρτητες). Η 1 :Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στις δύο κατηγορικές μεταβλητές (είναι εξαρτημένες). Το ερωτηματολόγιο το οποίο χρησιμοποιήθηκε ήταν κλειστού τύπου. Σε κάποιες ερωτήσεις χρησιμοποιήθηκε η πενταβάθμια κλίμακα Likert. Συγκεκριμένα, η ερώτηση που αναφέρεται στην έκταση χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων έχει σχεδιαστεί με αυτή τη μέθοδο. Οι απαντήσεις κυμαίνονται από 0 που αναφέρεται στο γεγονός ότι το τμήμα δεν κάνει καμία χρήση των πληροφοριακών συστημάτων έως 5 όταν γίνεται εκτεταμένη χρήση. Τα δεδομένα της παρούσας έρευνας έχουν συλλεχθεί μέσω ερωτηματολογιών που μοιράστηκαν σε στελέχη όλων των τμημάτων 173 μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τυχαία δειγματοληψία. Οι μεταβλητές που εξετάστηκαν ήταν οι εξής: Κατηγορία Νομικών Προσώπων που ανήκει ο οργανισμός. Ο χρόνος λειτουργίας του οργανισμού υπό τη συγκεκριμένη μορφή. Τα πλεονεκτήματα που πιστεύουν τα στελέχη ότι προσφέρει στην εταιρία/οργανισμό η πληροφορική (οι εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων) Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εταιρία/οργανισμός όσον αφορά στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων Η έκταση της χρήσης πληροφορικής στα διάφορα τμήματα (Διευθύνσεις) της επιχείρησής. Το κριτήριο βάσει του οποίου αποδεχόμαστε ή απορρίπτουμε τις υποθέσεις είναι το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας. Απορρίπτουμε την Μηδενική Υπόθεση (Η 0 ) όταν το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι μικρότερο από το 0,05. Αντίστοιχα, αποδεχόμαστε την Μηδενική Υπόθεση εάν το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι μεγαλύτερο του 0,05. Τα αποτελέσματα στα οποία οδηγηθήκαμε από την έρευνά μας είναι τα παρακάτω: ΕΣΔΟ

7 Κατηγορίες Νομικών Προσώπων/Πλεονεκτήματα εφαρμογών πληροφοριακών συστημάτων. Από τον έλεγχο προκύπτει ότι το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι 0,627. Η τιμή είναι μεγαλύτερη από 0,05 και γι αυτό αποδεχόμαστε την μηδενική υπόθεση ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ Κατηγοριών Νομικών Προσώπων και Πλεονεκτημάτων Εφαρμογών Πληροφοριακών Συστημάτων. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι η θετική επίδραση της Εφαρμογής Πληροφορικής σε μια επιχείρηση προσδιορίζεται από άλλους παράγοντες όπως για παράδειγμα η σωστή επιλογή Πληροφοριακού Συστήματος ανάλογα με την Κύρια Δραστηριότητα της επιχείρησης. Κατηγορίες Νομικών Προσώπων/Προβλημάτα. Τα αποτελέσματα του ελέγχου μας δίνουν επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,395, τιμή που είναι μεγαλύτερη από το 0,05, επομένως δεχόμαστε την Μηδενική Υπόθεση και δεν υπάρχει σχέση μεταξύ Κατηγοριών Νομικών Προσώπων και Προβλημάτων που αντιμετωπίζει η εταιρία όσον αφορά στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων. Το αποτέλεσμα αυτό είναι λογικό να προκύψει αν λάβουμε υπόψη το αποτέλεσμα του προηγούμενου ελέγχου σχετικά με τα πλεονεκτήματα. Βαθμός χρήσης πληροφοριακών συστημάτων ανά τμήμα εταιρίας/ Κατηγορία Νομικού Προσώπου. Πίνακας 1 Fisher's Exact Test για τμήμα Μάρκετινγκ 0,493 Fisher's Exact Test για τμήμα Χρηματοοικονομικών 0,339 Fisher's Exact Test Fisher's Exact Test για τμήμα Πωλήσεων 0,979 Fisher's Exact Test για τμήμα Παραγωγής 0,345 Fisher's Exact Test για τμήμα Ελέγχου Ποιότητας 0,196 Fisher's Exact Test για τμήμα Διοίκησης-Προσωπικού 0,085 Fisher's Exact Test για τμήμα Αποθήκης-Διακίνησης 0,971 Fisher's Exact Test για τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης 0,152 Fisher's Exact Test για τμήμα Δημοσίων Σχέσεων 0,413 Fisher's Exact Test για τμήμα Τεχνικό 0,314 Από τα παραπάνω αποτελέσματα του Fisher's Exact Test παρατηρούμε ότι οι τιμές του επιπέδου στατιστικής σημαντικότητας για κάθε τμήμα της επιχείρησης είναι μεγαλύτερες του 0,05 άρα αποδεχόμαστε την Μηδενική Υπόθεση ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ της έκτασης χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων κάθε τμήματος και του Νομικού Προσώπου όπου ανήκει η εταιρία αυτή. Είναι προφανές ότι η έκταση χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων κάθε τμήματος της εταιρίας δεν εξαρτάται από το αν είναι για παράδειγμα ομόρρυθμη, πολυεθνική ή οποιασδήποτε άλλης Νομικής Μορφής. Η έκταση χρήσης μπορεί να οφείλεται σε παράγοντες όπως η εταιρική κουλτούρα, η οποία μπορεί να υποστηρίζει την εκτεταμένη ενδοεταιρική χρήση πληροφοριακών συστημάτων, η κύρια ΕΣΔΟ

8 δραστηριότητα της εταιρίας και ο τρόπος με τον οποίον έχει δομήσει τα απαραίτητα τμήματα για την λειτουργία της και τις αρμοδιότητές τους. Χρόνια Λειτουργίας υπό συγκεκριμένη μορφή Νομικού Προσώπου/Πλεονεκτήματα εφαρμογών πληροφοριακών συστημάτων. Aπό τον έλεγχο διαπιστώνουνε ότι το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι 0,051 μεγαλύτερο του 0,05, επομένως οριακά αποδεχόμαστε την Μηδενική Υπόθεση ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ Ετών Λειτουργίας και Πλεονεκτημάτων Εφαρμογών Πληροφοριακών Συστημάτων. Από αυτό το αποτέλεσμα προκύπτει ότι ρόλο παίζει η φιλοσοφία και η προθυμία της Διοίκησης για πλήρη ενσωμάτωση των πληροφοριακών συστημάτων στις βασικές λειτουργίες της εταιρίας. Κατ επέκταση σημαντικό ρόλο δεν παίζουν τα χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης όταν εξετάζουμε την επιχείρηση συνολικά (όπως θα δούμε παρακάτω τα χρόνια παίζουν κάποιο ρόλο όταν συνδέονται με τα επιμέρους τμήματα της εταιρίας όταν αυτά εξετάζονται μεμονωμένα)όσο η σωστή χρήση των συστημάτων που έχουν υιοθετηθεί και που συνεπώς θα αποφέρει στην επιχείρηση τα θετικά αποτελέσματα που επιδιώκει. Χρόνια Λειτουργίας υπό συγκεκριμένη μορφή Νομικού Προσώπου/Προβλήματα που αντιμετωπίζει η εταιρία όσον αφορά στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων. Από τον έλεγχο προκύπτει ότι το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι 0,459. Επομένως η τιμή είναι μεγαλύτερη από 0,05 και για αυτό αποδεχόμαστε την μηδενική υπόθεση δηλαδή ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των Ετών Λειτουργίας υπό συγκεκριμένη μορφή Νομικού Προσώπου και Προβλημάτων που αντιμετωπίζει η εταιρία όσον αφορά στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων. Ομοίως με τα πλεονεκτήματα λειτουργούν και τα μειονεκτήματα, αφού και σ αυτή την περίπτωση άλλοι είναι οι παράγοντες που θα οδηγήσουν στην εμφάνισή τους και όχι τα χρόνια λειτουργίας της. Bαθμός χρήσης πληροφοριακών συστημάτων σε κάθε τμήμα μίας εταιρίας/χρόνια Λειτουργίας της κάθε επιχείρησης υπό συγκεκριμένη μορφή Νομικού Προσώπου που έχει κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της έρευνας. Πίνακας 2 Fisher's Exact Test Fisher's Exact Test για τμήμα Μάρκετινγκ Fisher's Exact Test για τμήμα Χρηματοοικονομικών Fisher's Exact Test για τμήμα Πωλήσεων Fisher's Exact Test για τμήμα Παραγωγής Fisher's Exact Test για τμήμα Ελέγχου Ποιότητας Fisher's Exact Test για τμήμα Διοίκησης-Προσωπικού Fisher's Exact Test για τμήμα Αποθήκης-Διακίνησης Fisher's Exact Test για τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης Fisher's Exact Test για τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Fisher's Exact Test για τμήμα Τεχνικό 0,027 0,744 0,501 0,012 0,121 0,398 0,191 0,006 0,014 0,291 ΕΣΔΟ

9 Από τον παραπάνω πίνακα του Fisher's Exact Test παρατηρούμε ότι οι τιμές του επιπέδου στατιστικής σημαντικότητας για τα τμήματα (Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Πωλήσεων, Ελέγχου Ποιότητας, Διοίκησης Προσωπικού, Αποθήκης-Διακίνησης, Τεχνικού) είναι μεγαλύτερες του 0,05 οπότε για αυτά αποδεχόμαστε την μηδενική υπόθεση. Δηλαδή, ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ της έκτασης χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων κάθε τμήματος και των Ετών λειτουργίας της εταιρίας υπό συγκεκριμένη μορφή Νομικού Προσώπου. Αυτά τα αποτελέσματα μπορεί να οφείλονται στο γεγονός ότι ειδικά τα τμήματα Λογιστικής, Πωλήσεων και Διακίνησης Αποθήκης αποτελούν βασικά τμήματα για όλες τις εταιρείες ανεξαρτήτως της κατηγορίας Νομικού Προσώπου στην οποία ανήκει και των ετών λειτουργίας της υπό την συγκεκριμένη μορφή, θεωρείται δεδομένη η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων. Αντιθέτως, στην περίπτωση των τμημάτων (Μάρκετινγκ, Παραγωγής, Έρευνας και Ανάπτυξης και Δημοσίων Σχέσεων) αποδεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση, καθώς τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας είναι μικρότερα του 0,05. Οπότε, υπάρχει σχέση μεταξύ της έκτασης χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων κάθε τμήματος και των Ετών Λειτουργίας της εταιρίας υπό συγκεκριμένη μορφή Νομικού Προσώπου. Τα αποτελέσματα αυτά μπορεί να οφείλονται στο ότι τα συγκεκριμένα τμήματα είναι πιο εξειδικευμένα και οι νεοσυσταθείσες εταιρείες δεν επενδύουν από την έναρξη της λειτουργίας τους στην ενσωμάτωση των Πληροφοριακών Συστημάτων στις λειτουργίες τους. 5. Συμπεράσματα Η διασφάλιση ύπαρξης και κατάλληλης λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων σε μια επιχείρηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την μεγιστοποίηση του οφέλους της. Τα οφέλη αυτά εξασφαλίζουν την επιβίωση και την διατήρηση του κάθε οργανισμού στο όλο και πιο έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον που επιφέρει αλλαγές τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στην αγορά και στην παγκόσμια οικονομία. (Τσάκωνας, 2008). Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε συμπεραίνουμε ότι τα όποια πλεονεκτήματα και προβλήματα προκύπτουν κατά τη χρήση εφαρμογών πληροφορικής, δεν συσχετίζονται ούτε με την κατηγορία Νομικών Προσώπων στην οποία ανήκει μια εταιρία αλλά ούτε και με τα έτη λειτουργίας υπό τη παραπάνω μορφή. Επίσης, συμπεραίνουμε ότι η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων ανά τμήμα δεν σχετίζεται με την κατηγορία στην Νομικών Προσώπων στην οποία ανήκει ο οργανισμός. Επιπροσθέτως, παρατηρήθηκε ότι τα προβλήματα και τα πλεονεκτήματα κατά την χρήση πληροφορικής δεν εξαρτώνται από τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης. Υπάρχει, όμως, διαφοροποίηση ως προς την εξάρτηση που διαπιστώνεται μεταξύ των ετών λειτουργίας μιας επιχείρησης και των επιμέρους τμημάτων της. Μεταξύ των τμημάτων (Μάρκετινγκ, Παραγωγής, Έρευνας και Ανάπτυξης και Δημοσίων Σχέσεων) που εξετάστηκαν υπάρχει κάποιος βαθμός εξάρτησης της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής σε σχέση με τα χρόνια των αντίστοιχων εταιριών που διαθέτουν αυτά τα τμήματα σε αντίθεση με τα υπόλοιπα (Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Πωλήσεων, Ελέγχου Ποιότητας, Διοίκησης Προσωπικού, Αποθήκης Διακίνησης και Τεχνικού) όπου δεν παρατηρήθηκε κάτι ανάλογο. ΕΣΔΟ

10 Αναφορές Ελληνικές Δαφέρμος Β. (2005), Κοινωνική Στατιστική με το SPSS, Εκδόσεις Ζήτη, θεσσαλονίκη Laudon C. Kenneth, Laudon P. Jane (2006), Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης: Διοίκηση της Ψηφιακής Επιχείρησης, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα Μακράκης Β. (1997), Ανάλυση Δεδομένων στην Επιστημονική Έρευνα με τη χρήση του SPSS. Από τη Θεωρία στη Πράξη, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα Ξεκαλάκη Ε. (1995), Τεχνικές Δειγματοληψίας, Αθήνα Πολλάλης Α. Γιάννης, Γιαννακόπουλος Ι. Διονύσης, Παπουτσής Ιωάννης (2004), Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Σταμούλη Τσάκωνας Α. (2008), Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα Σιώμκος Ι. Γεώργιος (2005), Εφαρμογή Μεθόδων Ανάλυσης στην Έρευνα Αγοράς, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα Τσιάντας Ν., Μωυσιάδης Χ., Μπαγιάτης Ν., Χατζηπαντελής Θ. (1999), Ανάλυση Δεδομένων με τη Βοήθεια Στατιστικών Πακέτων, Εκδ όδεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη Ξενόγλωσσες Chan Stephen L., 2000 Information technology in business processes Business Process Management Journal, Vol. 6 No. 3, 2000, pages Feld Charlie S. and Stoddard B. Donna, 2004 Getting IT Right Harvard Business Review, February 2004 Gunasekaran A., Ngaiand E.W.T. and McGaughey R.E., Information technology and systems justification: A review for research and applications, European Journal of Operational Research, Volume 173, Issue 3, 16 September 2006, Pages Gupta Mahesh and Kohli Amarpreet, Enterprise resource planning systems and its implications for operations function, Technovation Volume 26, Issues 5-6, May June 2006, Pages Hendricks Kevin B., Singhal Vinod R. and Stratman Jeff K., The impact of enterprise systems on corporate performance: A study of ERP, SCM, and CRM system implementations, Journal of Operations Management, Volume 25, Issue 1, January 2007, Pages Smith Julia, Information technology in the small business: Establishing the basis for a management information system, Journal of Small Business and Enterprise Development, Volume 6, Number 4, March 1999, Pages T.G. Eric and H.F Jessica, Effects of internal support and consultant quality on the consulting process and ERP system quality, Decision Support Systems Volume 42, Issue 2, November 2006, Pages ΕΣΔΟ

Οι βασικές αλλαγές που επιδρούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον

Οι βασικές αλλαγές που επιδρούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον Οι βασικές αλλαγές που επιδρούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον Παγκοσμιοποίηση Οικονομία της πληροφορίας Μετασχηματισμός της επιχείρησης Εμφάνιση της ψηφιακής επιχείρησης Παγκοσμιοποίηση Διοίκηση και έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι πληροφοριακό σύστημα

Τι είναι πληροφοριακό σύστημα Τι είναι πληροφοριακό σύστημα Ένας ορισμός είναι ότι ένα πληροφοριακό σύστημα είναι ένα σύνολο αλληλοσυνδεόμενων μερών που συνεργάζονται για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάχυση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Κεφάλαιο 1 ο Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Διδακτικοί στόχοι Να αναλυθεί ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο επιχειρηματικό περιβάλλον Ναοριστείτοπληροφοριακόσύστημα, η ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών

Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών Πολλοί υποστηρίζουν ότι διανύουμε την αρχή μίας εποχής που μπορεί να περιγραφεί ως η Πληροφορική Επανάσταση και η οποία θα αλλάξει ριζικά την όλη δομή

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου ISO Σύστημα ποιότητας Ευθύνη της διοίκησης Διαχείριση πόρων Υλοποίηση του προϊόντος

Ομαδοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου ISO Σύστημα ποιότητας Ευθύνη της διοίκησης Διαχείριση πόρων Υλοποίηση του προϊόντος Ομαδοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2000 Σύστημα ποιότητας Ευθύνη της διοίκησης Διαχείριση πόρων Υλοποίηση του προϊόντος / Παροχή της υπηρεσίας Μέτρηση ανάλυση και βελτίωση Εισαγωγή στα Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Α ΜΕΡΟΣ. Πρόλογος των Συγγραφέων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροφοριακά Συστήματα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Πληροφοριακά Συστήματα και Σύγχρονη Επιχείρηση

Περιεχόμενα Α ΜΕΡΟΣ. Πρόλογος των Συγγραφέων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροφοριακά Συστήματα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Πληροφοριακά Συστήματα και Σύγχρονη Επιχείρηση Πρόλογος των Συγγραφέων... 21 Α ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροφοριακά Συστήματα 1.1 Εισαγωγή... 29 1.2 Σύστημα... 29 1.3 Πληροφοριακά Συστήματα... 31 1.3.1 Ορισμός του Πληροφοριακού Συστήματος... 31 1.3.2 Συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι στατιστικοί έλεγχοι x τετράγωνο, t- test, ANOVA & Correlation. Σταμάτης Πουλακιδάκος

Οι στατιστικοί έλεγχοι x τετράγωνο, t- test, ANOVA & Correlation. Σταμάτης Πουλακιδάκος Οι στατιστικοί έλεγχοι x τετράγωνο, t- test, ANOVA & Correlation Σταμάτης Πουλακιδάκος Μερικά εισαγωγικά λόγια Οι έλεγχοι των ερευνητικών υποθέσεων πραγματοποιούνται με διάφορους στατιστικούς ελέγχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ(ELTRUN) Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο ε εργαλείο διευκόλυνσης των εταιρικών συναλλαγών εξελίσσονται οι Σ ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplaces), σύμφωνα με έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Ταραμπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εισαγωγή Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής kat@uom.gr http://islab.uom.gr Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων 2016 2/ Καλωσόρισμα Εισαγωγή Η τεχνολογία της πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ «ΕΞΙ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

ΑΡΘΡΟ «ΕΞΙ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΑΡΘΡΟ «ΕΞΙ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ως Ηλεκτρονικό Εμπόριο ή ευρέως γνωστό ως e- commerce, είναι το εμπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4: Πληροφοριακά συστήματα για την επιχείρηση

Ενότητα 4: Πληροφοριακά συστήματα για την επιχείρηση Ενότητα 4: Πληροφοριακά συστήματα για την επιχείρηση Χρηματοοικονομική διοίκηση Χρηματοοικονομικό ΠΣ: επιχειρησιακό ΠΣ που υπάρχει σχεδόν σε κάθε οργανισμό και υποστηρίζει χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ. Εισαγωγή στην Στρατηγική. Στρατηγική Ανάλυση του Εξωτερικού Περιβάλλοντος. Στρατηγική Ανάλυση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος

ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ. Εισαγωγή στην Στρατηγική. Στρατηγική Ανάλυση του Εξωτερικού Περιβάλλοντος. Στρατηγική Ανάλυση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος Κων/νος Μακρής ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ Εισαγωγή στην Στρατηγική Στρατηγική Ανάλυση του Εξωτερικού Περιβάλλοντος Στρατηγική Ανάλυση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος Εργαλεία για Ανάλυση Στρατηγικής Θεωρίες Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ο. Συστήματα Πληροφοριών στην επιχείρηση

Κεφάλαιο 2 ο. Συστήματα Πληροφοριών στην επιχείρηση Κεφάλαιο 2 ο Συστήματα Πληροφοριών στην επιχείρηση Διδακτικοί στόχοι Να αναλυθούν οι ρόλοι των 6 τύπων των συστημάτων πληροφοριών Να περιγραφούν οι τύποι των πληροφοριακών συστημάτων Να αναλυθούν οι σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 1 Α.1010 Μικροοικονομική (Microeconomics) ΜΓΥ Υ 2 2 4 8 5 2 Α.1020 Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial Accounting) ΜΓΥ Υ 2 2 2 6 10 6 3 Α.1030 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Principles

Διαβάστε περισσότερα

Τσιρόπουλος Ζήσης, Μπαλαφούτης Αθανάσιος, Αναστασίου Ευάγγελος, Φουντάς Σπύρος Εργ. Γεωργικής Μηχανολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τσιρόπουλος Ζήσης, Μπαλαφούτης Αθανάσιος, Αναστασίου Ευάγγελος, Φουντάς Σπύρος Εργ. Γεωργικής Μηχανολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Συστήματα ολοκληρωμένης παρακολούθησης γεωργικών πρακτικών και μειωμένων εισροών σε καλλιέργειες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Συνεργασία μεταξύ Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, επιχειρήσεων, Αγροτικών Συνεταιρισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση

Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση Βασικές κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων Οι τέσσερις βασικοί τύποι πληροφοριακών συστημάτων Βασικοί τύποι πληροφοριακών συστημάτων Βασικοί τύποι πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Βασικές Έννοιες

Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παρουσίαση βασισμένη στο βιβλίο Διοίκησης, 6 η εκδ., K. Laudon, J. laudon, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2006

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΕΟ - ΜΕ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΥΛΗ Επενδύοντας στη Γνώση... Εξασφαλίζετε το Μέλλον Η αποτελεσματική Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί μια από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων: Εισαγωγή ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Υπεύθυνος µαθήµατος: Ειασηγητής:Dr. Σκάρλας Λάµπρος Email:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα και οργανισµοί Μέρος ΙΙ. Κεφάλαιο 3. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Πληροφοριακά Συστήµατα και οργανισµοί Μέρος ΙΙ. Κεφάλαιο 3. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 3 Πληροφοριακά Συστήµατα και οργανισµοί Μέρος ΙΙ Ο επίδραση των Πληροφοριακών Συστηµάτων στην διοικητική λειτουργία των οργανισµών Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

GARRISON NOREEN. Διοικητική Λογιστική. Ένατη Έκδοση. Irwin/McGraw-Hill

GARRISON NOREEN. Διοικητική Λογιστική. Ένατη Έκδοση. Irwin/McGraw-Hill GARRISON NOREEN Διοικητική Λογιστική Ένατη Έκδοση Κεφάλαιο 1 Η Διοικητική Λογιστική και το Επιχειρησιακό περιβάλλον Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Λογιστική Η Διοικητική Λογιστική παρέχει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Τι είναι η Οργάνωση και Διοίκηση των Πωλήσεων:

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Τι είναι η Οργάνωση και Διοίκηση των Πωλήσεων: Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Τι είναι η Οργάνωση και Διοίκηση των Πωλήσεων: Μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες της επιχείρησης είναι αυτή των πωλήσεων, καθώς αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΒασική Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 1 Βασικά - Ορισμοί Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων ή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

22/2/2014 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Επιστήμη Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πότε εμφανίστηκε η ανάγκη της διοίκησης;

22/2/2014 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Επιστήμη Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πότε εμφανίστηκε η ανάγκη της διοίκησης; ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πότε εμφανίστηκε η ανάγκη της διοίκησης; Κεφάλαιο 2 ο Η επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Όταν το άτομο δημιούργησε ομάδες. Για ποιο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση και Έλεγχος Πληροφοριακών Πόρων: To Τμήμα Πληροφορικής Διδάσκουσα: Αδαμαντία Πατέλη (pateli@ionio.gr) Κέρκυρα, 30 Απριλίου 2015 1 Χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας ΕΦΑΡΜΟΓΗ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γιαννακόπουλος Ιωάννης Περιεχόμενα E.R.P. Ορισμός, Στόχοι Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Καθηγητής Ηλίας Ζήλας MSc in Information Systems ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Το εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων

Το εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων Το εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων Δρ Αντώνης Λιβιεράτος 1. Εισαγωγή Προς μια νέα θεώρηση Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80 αναπτύχθηκαν κυρίως θεωρίες που συνέδεαν την στρατηγική με το εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση της DBS (Dynamic Business Solutions) Υπηρεσίες Πληροφορικής Α.Ε. Χριστιανουπόλεως 122, Γαλάτσι

Εταιρική Παρουσίαση της DBS (Dynamic Business Solutions) Υπηρεσίες Πληροφορικής Α.Ε. Χριστιανουπόλεως 122, Γαλάτσι Εταιρική Παρουσίαση της (Dynamic Business Solutions) Υπηρεσίες Πληροφορικής Α.Ε. Χριστιανουπόλεως 122, 11146 Γαλάτσι Η Εταιρεία Η AE δραστηριοποιείται στο χώρο της Πληροφορικής και των Συμβούλων Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Καινοτομία Επιχειρηματικότητα (3) Πόροι, ικανότητες και διοίκηση τεχνολογίας

Τεχνολογία Καινοτομία Επιχειρηματικότητα (3) Πόροι, ικανότητες και διοίκηση τεχνολογίας Τεχνολογία Καινοτομία Επιχειρηματικότητα (3) Πόροι, ικανότητες και διοίκηση τεχνολογίας Στρατηγική: Θεωρία των πόρων - Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ο βαθμός της επιτυχίας μιας επιχείρησης στις αγορές

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Βασικές Έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων. Βασικές Έννοιες

Κεφάλαιο 1. Βασικές Έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων. Βασικές Έννοιες Κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων 1 Βασικές Έννοιες Πληροφοριακό Σύστημα Σκοπός Δεδομένα Πληροφορίες Αποφάσεις Στόχος Πληροφοριακές ανάγκες Στρατηγική πληροφόρηση 2 1 Ηεποχή της πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMICS. Αποτέλεσμα και Τάξη!

ECONOMICS. Αποτέλεσμα και Τάξη! ECONOMICS Αποτέλεσμα και Τάξη! Η FACT ACTION & OPINION ECONOMICS βάζει κάτω από την ίδια στέγη, παντρεύει, τον εξειδικευμένο φοροτέχνη-λογιστή με τον οικονομολόγο που έχει ειδικές κλαδικές παραστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προστασία των πληροφοριακών συστημάτων είναι ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία οργανισμών και επιχειρήσεων. Πριν από λίγα χρόνια, η ασφάλεια των δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα. Αντώνης Μαϊργιώτης

Σύστημα. Αντώνης Μαϊργιώτης Σύστημα Αντώνης Μαϊργιώτης Σε ένα οργανισμό υπάρχουν προβλήματα για λύση Η διεύθυνση του οργανισμού αναθέτει τη λύση στους κατάλληλους ανθρώπους Οι πιο κατάλληλοι άνθρωποι είναι αυτοί που θέλουν τις κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εισαγωγικές Έννοιες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εισαγωγικές Έννοιες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εισαγωγικές Έννοιες 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ): Σύστημα που δέχεται, αποθηκεύει, επεξεργάζεται και αναλύει δεδομένα με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

τεχνογνωσία στην πληροφορική

τεχνογνωσία στην πληροφορική τεχνογνωσία στην πληροφορική οι υπηρεσίες Η SeCure καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα αναγκών της σύγχρονης επιχείρησης στον τομέα της πληροφορικής. Αποστολή μας είναι η παροχή τεχνογνωσίας και η εφαρμογή της έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Π αν επ ισ τή μι ο Π ειρ αι ώ ς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό. Οι ανθρώπινοι πόροι αποκτούν μεγαλύτερη σημασία επειδή μπορούν να αποτελέσουν το ανταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Η /Υ / Εφαρμογές σε συστ ήματα Π ό οι τητας Αριστομένης Μακρής

Προγράμματα Η /Υ / Εφαρμογές σε συστ ήματα Π ό οι τητας Αριστομένης Μακρής Προγράμματα Η/Υ Εφαρμογές σε συστήματα Ποιότητας Οι οκτώ αρχές της ποιότητας Εστίαση στον πελάτη: οι επιχειρήσεις, δδ δεδομένου ότι στηρίζονται και εξαρτώνται απ τους πελάτες, οφείλουν να αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Oλοκληρωμένες λύσεις Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην υπηρεσία της Ναυτιλίας

Oλοκληρωμένες λύσεις Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην υπηρεσία της Ναυτιλίας Oλοκληρωμένες λύσεις Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην υπηρεσία της Ναυτιλίας Κάτια Σταθάκη Head of Corporate, VGE & Enterprise Segments 0 Vodafone Ελλάδας Η επιχειρηματική πραγματικότητα σήμερα ένας

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς

Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CRM ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς ΜΑΙΟΣ 2015 Η έννοια και οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Μέσο: ΚΕΡΔΟΣ Ημ. Δημοσίευσης: 23 Ιουλίου 2014 Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Κωνσταντίνος Ε. Καρύδης* Ο Peter Bendor-Samuel, στο βιβλίο του Turning Lead into Gold: The Demystification

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση αποδοχής και αναστολών σε μαθησιακές εμπειρίες εισαγωγής στελεχών και υπαλλήλων επιλεγμένων

Διαφοροποίηση αποδοχής και αναστολών σε μαθησιακές εμπειρίες εισαγωγής στελεχών και υπαλλήλων επιλεγμένων Διαφοροποίηση αποδοχής και αναστολών σε μαθησιακές εμπειρίες εισαγωγής στελεχών και υπαλλήλων επιλεγμένων υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα της περιοχής μείζονος Θεσσαλονίκης στα δεδομένα Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας»

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» «Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» Νίκος Γαβαλάκης «Η Ανθρώπινη Διάσταση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» 22 Οκτωβρίου 2013 Υποστήριξη Νέας Επιχειρηματικότητας Προώθηση Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στο Νέο Διοικητικό και Επιχειρησιακό Περιβάλλον

Τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στο Νέο Διοικητικό και Επιχειρησιακό Περιβάλλον Ενότητα 2 Τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στο Νέο Διοικητικό και Επιχειρησιακό Περιβάλλον Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 2-1 Νέες προκλήσεις Στόχοι και αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Διοίκησης & Οργάνωσης Επιχειρήσεων

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Διοίκησης & Οργάνωσης Επιχειρήσεων Διοίκησης & Οργάνωσης Επιχειρήσεων 2 ος Κύκλος Σπουδών - Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ΔΙΟΙΚ1 Επικοινωνία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά ΔΙΟΙΚ2 Μάρκετινγκ ΔΙΟΙΚ3 3 ος Κύκλος Σπουδών - Στρατηγική Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον κλάδο της Ναυτιλίας. Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μάριος Τσέρτος Σειρά: MSM 10 Eπιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον κλάδο της Ναυτιλίας. Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μάριος Τσέρτος Σειρά: MSM 10 Eπιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον κλάδο της Ναυτιλίας Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μάριος Τσέρτος Σειρά: MSM 10 Eπιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Ιανουάριος 2013 1 Στόχος Έρευνας Κατάδειξη άμεσης σχέσης ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. ERP Systems

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. ERP Systems Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής ERP Systems ERP puzzle ERP: Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά συστήματα συνδεδεμένων λειτουργικών εφαρμογών (modules) τα οποία αντικαθιστούν τα ξεχωριστά αυτόνομα υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ. Επίπεδο Μαθήματος Γνωστική Περιοχή Γλώσσα Διδασκαλίας Μεταπτυχιακό Διοίκηση Διαδικασιών Ελληνικά

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ. Επίπεδο Μαθήματος Γνωστική Περιοχή Γλώσσα Διδασκαλίας Μεταπτυχιακό Διοίκηση Διαδικασιών Ελληνικά ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) MΒΑN-670DG Διοίκηση Παραγωγής και 7.5 Έλεγχος Ποιότητας (Operations and Quality Management) Τμήμα Εξάμηνα Σχολή Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Σκοπός έρευνας: αν τα γυμναστήρια στην Αττική εφαρμόζουν

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης

Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης Ενότητα 2 Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 2-1 Στόχοι & αντικείμενο ενότητας Εισαγωγικές Έννοιες, εργασίες, τεχνικές, μέθοδοι, εργαλεία Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ATHENS SCHOOL OF MANAGEMENT (THESSALONIKI) Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ATHENS SCHOOL OF MANAGEMENT (THESSALONIKI) Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ATHENS SCHOOL OF MANAGEMENT (THESSALONIKI) Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ομιλητής: Γιάννης Νάνος ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ? Είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΠΑΝΤΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Φαρμακοποιός ΜΒΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΠΑΝΤΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Φαρμακοποιός ΜΒΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΝΤΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Φαρμακοποιός ΜΒΑ 1 Δραστηριότητες Εφοδιαστικής Αλυσίδας 2 O φαρμακευτικός κλάδος παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ

Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις

Διαχείριση Κινδύνων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις Διαχείριση Κινδύνων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις Ιωάννης Μιχαλόπουλος Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου, Ποιότητας, Υγειάς & Ασφάλειας ΕΠΑ Θεσσαλονίκης ΕΠΑ Θεσσαλίας Ορισμοί Διαχείριση Κινδύνων: μια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Real Tangible Solutions

Real Tangible Solutions Real Tangible Solutions Σε έναν κόσμο όπου το ανθρώπινο δυναμικό αναδεικνύεται ως το κυριότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η ManpowerGroup παρέχει στους οργανισμούς το ταλέντο που χρειάζονται για να καινοτομούν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάλυση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης ERP (Enterprise Resource Planning ) Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Η Ανάλυση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης ERP (Enterprise Resource Planning ) Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Ανάλυση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης ERP (Enterprise Resource Planning ) Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

11/5/2015. Οι επιχειρήσεις

11/5/2015. Οι επιχειρήσεις Οι επιχειρήσεις 1 Oι επιχειρήσεις την σύγχρονη εποχή εξαρτώνται κατά πολύ από την τεχνολογία. Οι επιχειρήσεις επενδύουν σε ποικίλα πληροφοριακά συστήματα στον χώρο της παραγωγής, στον χώρο της διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Υπηρεσία Οικονομικού Προγραμματισμού Επιχειρήσεων

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Υπηρεσία Οικονομικού Προγραμματισμού Επιχειρήσεων ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Υπηρεσία Οικονομικού Προγραμματισμού Επιχειρήσεων Υπηρεσία Οικονομικού Προγραμματισμού Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, στα πλαίσια των αναγκών των σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΝΤΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΝΤΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΝΤΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1 Δραστηριότητες Εφοδιαστικής Αλυσίδας 2 O φαρμακευτικός κλάδος παρουσιάζει κάποιες

Διαβάστε περισσότερα