Αξιοποίηση και διαχείριση της πληροφορικής στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιοποίηση και διαχείριση της πληροφορικής στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις"

Transcript

1 Αξιοποίηση και διαχείριση της πληροφορικής στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις Μενή Αναστασία, Παπαφώτη Μαρία, Ψημάδα Χρυσούλα Πανεπιστήμιο Αιγαίου MBA Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Περίληψη Η εφαρμογή τεχνολογιών πληροφορικής αποτελεί πρόκληση την οποία αντιμετωπίζει κάθε οργανισμός στην προσπάθειά του να δώσει επαρκείς και οικονομικά αποδοτικές απαντήσεις στις απρόβλεπτες αλλαγές που πραγματοποιούνται σε επίπεδο παγκόσμιας αγοράς. Με αφορμή αυτά τα δεδομένα, διεξήχθη έρευνα σε αριθμό 173 εταιρειών σχετικά με την χρήση τεχνολογιών πληροφορικής. Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να εστιάσει, σε θέματα που σχετίζονται με τα πλεονεκτήματα, τα προβλήματα και την έκταση χρήσης των Εφαρμογών Πληροφορικής όπως τα αντιλαμβάνονται και τα εφαρμόζουν οι οργανισμοί και τα επιμέρους τμήματά τους. Αρχικά, ελέγχεται αν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην Κατηγορία Νομικών Προσώπων στην οποία ανήκει η κάθε εξεταζόμενη εταιρεία και στα προβλήματα και πλεονεκτήματα που θεωρεί ότι προκύπτουν από την εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής (Information Technology IT). Κατόπιν, πραγματοποιείται έλεγχος με σκοπό να διαπιστωθεί αν εξαρτάται η έκταση χρήσης των Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Systems IS) από επιμέρους τμήματα από τις προαναφερθείσες κατηγοριοποιήσεις των οργανισμών. Στην συνέχεια, διερευνάται η πιθανότητα συσχέτισης των Ετών λειτουργίας της κάθε επιχείρησης υπό την συγκεκριμένη μορφή Νομικού Προσώπου με τα Πλεονεκτήματα και τα Μειονεκτήματα που θεωρεί ότι υπάρχουν. Τέλος, διεξάγεται ο έλεγχος συσχέτισης μεταξύ των Ετών Λειτουργίας της κάθε εταιρείας υπό τη συγκεκριμένη μορφή Νομικού Προσώπου με την έκταση χρήσης πληροφοριακών συστημάτων στα επιμέρους τμήματά της. Για την ανάλυση των δεδομένων της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS και συγκεκριμένα ο έλεγχος χ 2 (chi square). Τα αποτελέσματα στα οποία κατέληξε η μελέτη αυτή συνοψίζονται ως εξής: Δεν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην Κατηγορία Νομικού Προσώπου στην οποία ανήκει η κάθε εταιρία και στον βαθμό χρήσης πληροφοριακών συστημάτων ανά τμήμα εταιρίας καθώς επίσης και με τα Προβλημάτα και τα Πλεονεκτήματα εφαρμογών πληροφοριακών συστημάτων. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που εξετάζεται η συσχέτιση των Ετών Λειτουργίας υπό την συγκεκριμένη μορφή Νομικού Προσώπου με την έκταση χρήσης πληροφοριακών συστημάτων σε κάποια βασικά τμήματα και με τα Προβλήματα που αντιμετωπίζει η εταιρία όσον αφορά στη χρήση τους καθώς και με τα Πλεονεκτήματά τους. Αντιθέτως, στην περίπτωση κάποιων άλλων τμημάτων όπως αυτό του Μάρκετινγκ, της Παραγωγής,της Έρευνας και Ανάπτυξης και των Δημοσίων Σχέσεων υπάρχει σχέση μεταξύ της έκτασης χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων κάθε τμήματος και των Ετών Λειτουργίας της εταιρίας υπό συγκεκριμένη μορφή Νομικού Προσώπου. Λέξεις κλειδιά: αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων, IT, πλεονεκτήματα προβλήματα IT, βαθμός χρήσης IS, χρήση πληροφοριακών συστημάτων ανά τμήμα. JEL Classification: O33 ΕΣΔΟ

2 1. Εισαγωγή Τα πληροφοριακά συστήματα αποτελούν το μέσο για την αρμονική συνεργασία ανθρώπινου δυναμικού, δεδομένων, διαδικασιών και τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών. Τα συστήματα αυτά προέκυψαν ως γέφυρα μεταξύ των πρακτικών εφαρμογών της επιστήμης υπολογιστών και του επιχειρηματικού κόσμου. (Τσάκωνας, 2008). Στις μέρες μας, βασική προϋπόθεση για την βιωσιμότητα μιας επιχείρησης είναι η επίτευξη διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η διεύρυνση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης αγοράς καθιστά πλέον επιτακτική την ανάγκη για τις επιχειρήσεις να συνδυάζουν χαρακτηριστικά όπως: ταχύτητα, ευελιξία, αποτελεσματική επεξεργασία και διαχείριση μεγάλου όγκου πληροφοριών. Η ανάπτυξη της πληροφορικής σχετίζεται άμεσα με την εξέλιξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας καθώς η τελευταία εφαρμόζει και αφομοιώνει, σε μεγάλο βαθμό, την τρέχουσα τεχνολογία. Η βασικότερη προϋπόθεση για την επιτυχημένη εφαρμογή των Πληροφοριακών Συστημάτων σε μια επιχείρηση είναι να συνειδητοποιήσει η Διοίκηση ότι θα πρέπει να υιοθετήσει νέα οργανωτική δομή. Είναι σημαντική η κινητοποίηση των εργαζομένων με κατεύθυνση προς την ανάπτυξη διατμηματικής συνεργασίας και όχι ανταγωνισμού και την φιλοσοφία ότι είναι απαραίτητη η προσαρμογή των επιχειρηματικών λειτουργιών στα πληροφοριακά συστήματα. Επίσης, η επιτυχία των πληροφοριακών συστημάτων απαιτεί εμπνευσμένη ηγεσία, υπέρμετρη προσοχή όσον αφορά στην λειτουργία τους καθώς και κατανόηση της αξίας τους.( Feld Charlie S. and Stoddard B. Donna,2004). Κατά συνέπεια, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι σύγχρονες απαιτήσεις κατανόησης και διοίκησης των Πληροφοριακών Συστημάτων οδηγούν τις επιχειρήσεις σε μια νέα μορφή αποτελεσματικότερης οργάνωσης, με βάση μια ενιαία και ολοκληρωμένη πηγή πληροφόρησης. 2. Θεωρητικό Πλαίσιο: Έννοια των Πληροφοριακών Συστημάτων 2.1 Βασικές Έννοιες και Ιστορική Αναδρομή Τα συστήματα πληροφοριών (IS) αποτελούν αλληλοσχετιζόμενα στοιχεία που λειτουργούν μαζί για την συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και κατανομή πληροφοριών ώστε να υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων, τον συντονισμό, τον έλεγχο, την ανάλυση και την απεικόνιση σε έναν οργανισμό. (Gunasekaran A., Ngaiand E.W.T. and McGaughey R.E., 2006). Ο όρος πληροφοριακά συστήματα διοίκησης (MIS) προσδιορίζει μια συγκεκριμένη κατηγορία πληροφοριακών συστημάτων που εξυπηρετούν λειτουργίες σε διοικητικό επίπεδο. Η ανάπτυξη ενός (MIS) διευκολύνεται σε μεγάλο βαθμό από την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των οικονομικά προσιτών, πλέον, ισχυρών προσωπικών υπολογιστών και από διάφορες άλλες πτυχές των Τεχνολογιών Πληροφορικής (IT). (Smith Julia, 1999). Τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης (MIS) υποστηρίζουν κυρίως τις λειτουργίες: Προγραμματισμού Ελέγχου και Λήψης αποφάσεων σε διοικητικό επίπεδο ΕΣΔΟ

3 Για την καλύτερη κατανόηση της έννοιας και του σκοπού ενός συστήματος Πληροφοριών Διοίκησης θα μπορούσαμε να ορίσουμε αμέσως παρακάτω τι ονομάζουμε Διοίκηση, Πληροφορία και Σύστημα. Αρχικά, ο όρος Διοίκηση αναφέρεται στις δραστηριότητες τις οποίες αναλαμβάνουν τα διευθυντικά στελέχη στις επιχειρήσεις. Η διοίκηση επομένως, προγραμματίζει, οργανώνει και ελέγχει τις λειτουργίες της επιχείρησης μέσω σωστών αποφάσεων. Με τον όρο Πληροφορία αναφερόμαστε στα δεδομένα που έχουν επεξεργαστεί, συλλεγεί και τέλος χρησιμοποιηθεί για τη λήψη αποφάσεων αποτελούν την έννοια της πληροφορίας. Τέλος, η έννοια Σύστημα αναφέρεται σε ένα σύνολο στοιχείων, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους έτσι ώστε να ικανοποιούν ένα σκοπό. Μία επιχείρηση μπορεί να χαρακτηριστεί ως σύστημα που περικλείει τα τμήματά της (πωλήσεις και μάρκετινγκ, κατασκευή και παραγωγή, χρηματοοικονομική και λογιστήριο, ανθρώπινοι πόροι). Άρα, η έννοια του συστήματος αναφέρεται στην διασύνδεση των υποσυστημάτων αυτών μέσω της ανταλλαγής της πληροφορίας έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης. Αν αναλογιστεί κανείς ότι οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται πλέον σε μία εποχή όπου η αποτελεσματικότητα είναι συνυφασμένη με την επεξεργασία μεγάλου όγκου πληροφοριών, εύκολα μπορεί να αντιληφθεί ότι τα παλαιότερα συστήματα δε είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της οικονομίας της γνώσης, όπως χαρακτηρίζεται η σημερινή εποχή. Οι επιχειρήσεις πρέπει να εφοδιάζονται με πιο σύγχρονα συστήματα, τα οποία θα μπορούν να ανταποκριθούν στη πληθώρα των στοιχείων, που καθημερινά διακινούνται μέσα στα Πληροφοριακά Συστήματά τους. Συνοπτικά, Οι λόγοι που επιβάλλουν την μεταβολή του βαθμού χρήσης των Πληροφοριακών συστημάτων με την πάροδο του χρόνου είναι: Οι αυξανόμενες ανάγκες για ακρίβεια στα δεδομένα Οι μεγάλες απαιτήσεις για επικαιροποιημένη πληροφορία και Η ταχύτατη αλλαγή των επιχειρηματικών αναγκών Στη συνέχεια, παρατίθεται μια σύντομη αναφορά στην εξέλιξη των Πληροφοριακών συστημάτων μεταξύ του 1990 και του Ειδικότερα, κατά το 1990, παραδοσιακά το κάθε τμήμα είχε το δικό του πληροφοριακό σύστημα που το καθένα λειτουργούσε με δικό του τρόπο αναφορικά με τη συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών βασιζόμενο στις ανάγκες του συγκεκριμένου τμήματος. Δεν υπήρχε σε αυτά τα συστήματα λειτουργική σύνδεση και ως αυτού, η επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων να ήταν δύσκολη. Το 1990 εφαρμόστηκαν από επιχειρήσεις ποικίλα Πληροφοριακά Συστήματα που είχαν κοινή βάση δεδομένων ώστε να υπάρχει διατμηματική συνεργασία. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που διέθεταν αυτά τα συστήματα είναι ότι μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε κομμάτια που αντιπροσωπεύουν ένα συγκεκριμένο τμήμα της εταιρίας, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε τμήματος. Σημαντικοί λόγοι χρησιμοποίησης Πληροφοριακών Συστημάτων είναι η βελτίωση της επιχειρησιακής ολοκλήρωσης και η τυποποίηση και βελτίωση των διαδικασιών. Το 2000, τα Πληροφοριακά Συστήματα εξελίσσονται σε Εκτεταμένα Πληροφοριακά Συστήματα προκειμένου να εκμεταλλευτούν την πρόοδο της τεχνολογίας στους τομείς του Διαδικτύου και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, ώστε οι επιχειρήσεις να οδηγηθούν πάλι στην αλλαγή των επιχειρηματικών διεργασιών τους. Έτσι, τα σημερινά Πληροφοριακά Συστήματα χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν τις επιχειρηματικές διεργασίες τόσο μεταξύ των βασικών τμημάτων μίας επιχείρησης (εσωτερικό περιβάλλον) όσο και τις διεργασίες με τους ανταγωνιστές ΕΣΔΟ

4 και τους πελάτες (εξωτερικό περιβάλλον). (Gupta Mahesh and Kohli Amarpreet, 2006). Εντέλει, φαίνεται ότι τα συστήματα πληροφοριών αποτελούν αναπόστατο μέρος της οργάνωσης καθώς η υιοθέτησή τους και η σωστή εφαρμογή τους προάγουν την αποτελεσματική λειτουργίας της. Η σημαντικότητα ενός IS σε μια εταιρία εξετάζεται από δύο πλευρές: Την εξάρτηση και τον βαθμό εξάρτησης σε σχέση με το υπάρχον σύστημα και Την στρατηγική σημαντικότητα της ανάπτυξης του IS για την επιχείρηση (Gupta Mahesh and Kohli Amarpreet, 2006). 2.2 Σημαντικότητα Τα πληροφοριακά συστήματα είναι πλέον το ισχυρότερο εργαλείο των μεγάλων επιχειρήσεων λόγω του ότι βοηθάει με την ανάλυση των δεδομένων, στην υποστήριξη λήψης της προσφορότερης απόφασης από τη διοίκηση και στην πρόβλεψη μελλοντικών κινήσεων με το μικρότερο ρίσκο. (Hendricks Kevin B., Singhal Vinod R. and Stratman Jeff K., 2007). Η χρήση των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning-ERP) είναι επιτακτική προκειμένου να συνεργάζονται τα διάφορα τμήματα της επιχείρησης. Αποτελούν σημαντική πρόκληση για τους managers, αρκεί να γίνει κατανοητή η χρησιμότητά τους και η εφαρμογή τους από τα ανώτατα επίπεδα διοίκησης έως τα κατώτερα.(τσάκωνας, 2008). Τα ERP μπορούν να βοηθήσουν τα διοικητικά στελέχη στο να πάρουν αποφάσεις που αφορούν στο σχεδιασμό, στον προγραμματισμό παραγωγής, στην απογραφή, στη διοίκηση ποιότητας και στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Ο προγραμματισμός όλων των παραπάνω αποφάσεων από τα διάφορα τμήματα της εταιρίας έχει σαν αποτέλεσμα να υπερισχύει το αποκεντρωμένο σύστημα διοίκησης των εταιριών, που σημαίνει ότι οι πληροφορίες είναι πιο ευέλικτες και διακινούνται πιο γρήγορα ανάμεσα στα διάφορα τμήματα της εταιρίας. (Gupta Mahesh and Kohli Amarpreet, 2006). Είναι ευρέως παραδεκτό λοιπόν, ότι η εφαρμογή των επιχειρησιακών συστημάτων επιφέρει αλλαγές στις επιχειρησιακές εφαρμογές των εταιριών. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να αφορούν την μεγιστοποίηση της παραγωγικής ικανότητας, τη βελτίωση της ποιότητας, τις αξιόπιστες ημερομηνίες παράδοσης και την αποτελεσματική συνεργασία παραγωγής και διανομής. (Gupta Mahesh and Kohli Amarpreet, 2006). 3. Προβληματική και Υποθέσεις Εργασίας Όπως διαπιστώθηκε από τα παραπάνω, τα πληροφοριακά συστήματα, σε μία επιχείρηση, είναι στρατηγικής σημασίας. Τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής των εργαλείων πληροφορικής, σε μεγάλο βαθμό, εξαρτώνται και από την ενσωμάτωση του νέου συστήματος στις ήδη υπάρχουσες τεχνολογικές δομές της επιχείρησης. Επιβάλλεται η μαζική συμμετοχή όλων των εργαζομένων, ώστε τα συστήματα να είναι αποτελεσματικά, για τα δεδομένα της κάθε εταιρίας, και κατά επέκταση ωφέλιμα. Τα ανώτατα στελέχη είναι αναγκαίο να επικοινωνήσουν τα πλεονεκτήματα της χρήσης πληροφοριακών συστημάτων σε όλα τα εργασιακά επίπεδα έτσι ώστε να διαμορφωθεί η ανάλογη κουλτούρα. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα είναι σε θέση να καλύψουν τις διαφορετικές και αυξανόμενες ανάγκες που προκύπτουν από το συνεχώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον. (T.G. Eric and H.F Jessica, 2006). ΕΣΔΟ

5 Τα προηγούμενα έτη οι Τεχνολογίες Πληροφορικής αποτελούσαν υποστηρικτικό παράγοντα στα πλαίσια της συνολικής στρατηγικής μιας επιχείρησης. Οι απόψεις όμως έχουν αλλάξει με την εμφάνιση και την επιτυχή εφαρμογή των καινοτομιών πληροφορικής. Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο επιχειρείν, δημιουργούν νέες ανάγκες και προάγουν την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Μετά την πλήρη εφαρμογή της πληροφορικής σε έναν οργανισμό, οι εσωτερικές αλλαγές είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε ευρύτερες αλλαγές στα προϊόντα, τις αγορές και στην κοινωνία στο σύνολό της. (Chan Stephen L.,2000) Τα παραπάνω στοιχεία αποτέλεσαν το έναυσμα για την διεξαγωγή της παρακάτω έρευνας. Στόχος της είναι να διερευνηθούν κάποια ερωτήματα που ανέκυψαν και να δοθούν απαντήσεις σε αυτά. Τα ερωτήματα είναι: Αποτελούν η Κατηγορία Νομικού Προσώπου στην οποία ανήκει η κάθε εξεταζόμενη εταιρεία ή τα χρόνια λειτουργίας υπό την συγκεκριμένη μορφή, παράγοντες που επηρεάζουν την έκταση χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων στα επιμέρους τμήματά της και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τα Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα που ανακύπτουν από τη χρήση ή μη αυτών; Με αφορμή αυτά τα ερωτήματα πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω έλεγχοι: Κατηγορίες Νομικών Προσώπων / Πλεονεκτήματα εφαρμογών πληροφοριακών συστημάτων. Η Μηδενική Υπόθεση (Η 0 ) αφορά το γεγονός ότι τα πλεονεκτήματα εφαρμογών πληροφοριακών συστημάτων δεν εξαρτώνται από τις Κατηγορίες Νομικών Προσώπων στις οποίες ανήκουν οι εταιρείες οι οποίες τα εφαρμόζουν. Αντίθετα, η εναλλακτική Υπόθεση (Η 1 ) αναφέρεται στην ύπαρξη εξάρτησης μεταξύ των παραπάνω μεταβλητών. Κατηγορίες Νομικών Προσώπων / Προβλήματα εφαρμογών πληροφοριακών συστημάτων. Η Μηδενική Υπόθεση (Η 0 ) αφορά το γεγονός ότι τα προβλήματα εφαρμογών πληροφοριακών συστημάτων δεν εξαρτώνται από τις Κατηγορίες Νομικών Προσώπων στις οποίες ανήκουν οι εταιρείες οι οποίες τα εφαρμόζουν. Αντίθετα, η εναλλακτική Υπόθεση (Η 1 ) αναφέρεται στην ύπαρξη εξάρτησης μεταξύ των παραπάνω μεταβλητών. Κατηγορίες Νομικών Προσώπων / έκταση χρήσης πληροφοριακών συστημάτων στα επιμέρους τμήματα της επιχείρησης. Η Μηδενική Υπόθεση (Η 0 ) αφορά το γεγονός ότι έκταση χρήσης πληροφοριακών συστημάτων στα επιμέρους τμήματα της επιχείρησης δεν εξαρτάται από τις Κατηγορίες Νομικών Προσώπων στις οποίες ανήκουν οι εταιρείες οι οποίες τα εφαρμόζουν. Αντίθετα, η εναλλακτική Υπόθεση (Η 1 ) αναφέρεται στην ύπαρξη εξάρτησης μεταξύ των παραπάνω μεταβλητών. Χρόνια λειτουργίας υπό τη συγκεκριμένη μορφή / Πλεονεκτήματα εφαρμογών πληροφοριακών συστημάτων. Η Μηδενική Υπόθεση (Η 0 ) αφορά το γεγονός ότι τα πλεονεκτήματα εφαρμογών πληροφοριακών συστημάτων δεν εξαρτώνται από τα χρόνια λειτουργίας υπό τη συγκεκριμένη μορφή. Αντίθετα, η εναλλακτική Υπόθεση (Η 1 ) αναφέρεται στην ύπαρξη εξάρτησης μεταξύ των παραπάνω μεταβλητών. Χρόνια λειτουργίας υπό τη συγκεκριμένη μορφή / Προβλήματα εφαρμογών πληροφοριακών συστημάτων. Η Μηδενική Υπόθεση (Η 0 ) αφορά το γεγονός ότι τα προβλήματα εφαρμογών πληροφοριακών συστημάτων δεν εξαρτώνται από τα χρόνια λειτουργίας υπό τη συγκεκριμένη μορφή. Αντίθετα, η εναλλακτική Υπόθεση (Η 1 ) αναφέρεται στην ύπαρξη εξάρτησης μεταξύ των παραπάνω μεταβλητών. ΕΣΔΟ

6 Χρόνια λειτουργίας υπό τη συγκεκριμένη μορφή / έκταση χρήσης πληροφοριακών συστημάτων στα επιμέρους τμήματα της επιχείρησης. Η Μηδενική Υπόθεση (Η 0 ) αφορά το γεγονός ότι έκταση χρήσης πληροφοριακών συστημάτων στα επιμέρους τμήματα της επιχείρησης δεν εξαρτάται από τα χρόνια λειτουργίας υπό τη συγκεκριμένη μορφή. Αντίθετα, η εναλλακτική Υπόθεση (Η 1 ) αναφέρεται στην ύπαρξη εξάρτησης μεταξύ των παραπάνω μεταβλητών. 4. Mεθοδολογία και αποτελέσματα έρευνας Για την στατιστική ανάλυση των δεδομένων μας χρησιμοποιήθηκε το πακέτο SPSS. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήσαμε τον έλεγχο Χ 2 με σκοπό να εξετάσουμε την ανεξαρτησία μεταξύ δύο κατηγορικών μεταβλητών, δηλαδή κατά πόσο η μία μεταβλητή (εξαρτημένη μεταβλητή) επηρεάζεται από την άλλη (ανεξάρτητη μεταβλητή). Oι υποθέσεις είναι: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στις δύο κατηγορικές μεταβλητές (είναι ανεξάρτητες). Η 1 :Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στις δύο κατηγορικές μεταβλητές (είναι εξαρτημένες). Το ερωτηματολόγιο το οποίο χρησιμοποιήθηκε ήταν κλειστού τύπου. Σε κάποιες ερωτήσεις χρησιμοποιήθηκε η πενταβάθμια κλίμακα Likert. Συγκεκριμένα, η ερώτηση που αναφέρεται στην έκταση χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων έχει σχεδιαστεί με αυτή τη μέθοδο. Οι απαντήσεις κυμαίνονται από 0 που αναφέρεται στο γεγονός ότι το τμήμα δεν κάνει καμία χρήση των πληροφοριακών συστημάτων έως 5 όταν γίνεται εκτεταμένη χρήση. Τα δεδομένα της παρούσας έρευνας έχουν συλλεχθεί μέσω ερωτηματολογιών που μοιράστηκαν σε στελέχη όλων των τμημάτων 173 μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τυχαία δειγματοληψία. Οι μεταβλητές που εξετάστηκαν ήταν οι εξής: Κατηγορία Νομικών Προσώπων που ανήκει ο οργανισμός. Ο χρόνος λειτουργίας του οργανισμού υπό τη συγκεκριμένη μορφή. Τα πλεονεκτήματα που πιστεύουν τα στελέχη ότι προσφέρει στην εταιρία/οργανισμό η πληροφορική (οι εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων) Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εταιρία/οργανισμός όσον αφορά στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων Η έκταση της χρήσης πληροφορικής στα διάφορα τμήματα (Διευθύνσεις) της επιχείρησής. Το κριτήριο βάσει του οποίου αποδεχόμαστε ή απορρίπτουμε τις υποθέσεις είναι το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας. Απορρίπτουμε την Μηδενική Υπόθεση (Η 0 ) όταν το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι μικρότερο από το 0,05. Αντίστοιχα, αποδεχόμαστε την Μηδενική Υπόθεση εάν το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι μεγαλύτερο του 0,05. Τα αποτελέσματα στα οποία οδηγηθήκαμε από την έρευνά μας είναι τα παρακάτω: ΕΣΔΟ

7 Κατηγορίες Νομικών Προσώπων/Πλεονεκτήματα εφαρμογών πληροφοριακών συστημάτων. Από τον έλεγχο προκύπτει ότι το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι 0,627. Η τιμή είναι μεγαλύτερη από 0,05 και γι αυτό αποδεχόμαστε την μηδενική υπόθεση ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ Κατηγοριών Νομικών Προσώπων και Πλεονεκτημάτων Εφαρμογών Πληροφοριακών Συστημάτων. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι η θετική επίδραση της Εφαρμογής Πληροφορικής σε μια επιχείρηση προσδιορίζεται από άλλους παράγοντες όπως για παράδειγμα η σωστή επιλογή Πληροφοριακού Συστήματος ανάλογα με την Κύρια Δραστηριότητα της επιχείρησης. Κατηγορίες Νομικών Προσώπων/Προβλημάτα. Τα αποτελέσματα του ελέγχου μας δίνουν επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,395, τιμή που είναι μεγαλύτερη από το 0,05, επομένως δεχόμαστε την Μηδενική Υπόθεση και δεν υπάρχει σχέση μεταξύ Κατηγοριών Νομικών Προσώπων και Προβλημάτων που αντιμετωπίζει η εταιρία όσον αφορά στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων. Το αποτέλεσμα αυτό είναι λογικό να προκύψει αν λάβουμε υπόψη το αποτέλεσμα του προηγούμενου ελέγχου σχετικά με τα πλεονεκτήματα. Βαθμός χρήσης πληροφοριακών συστημάτων ανά τμήμα εταιρίας/ Κατηγορία Νομικού Προσώπου. Πίνακας 1 Fisher's Exact Test για τμήμα Μάρκετινγκ 0,493 Fisher's Exact Test για τμήμα Χρηματοοικονομικών 0,339 Fisher's Exact Test Fisher's Exact Test για τμήμα Πωλήσεων 0,979 Fisher's Exact Test για τμήμα Παραγωγής 0,345 Fisher's Exact Test για τμήμα Ελέγχου Ποιότητας 0,196 Fisher's Exact Test για τμήμα Διοίκησης-Προσωπικού 0,085 Fisher's Exact Test για τμήμα Αποθήκης-Διακίνησης 0,971 Fisher's Exact Test για τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης 0,152 Fisher's Exact Test για τμήμα Δημοσίων Σχέσεων 0,413 Fisher's Exact Test για τμήμα Τεχνικό 0,314 Από τα παραπάνω αποτελέσματα του Fisher's Exact Test παρατηρούμε ότι οι τιμές του επιπέδου στατιστικής σημαντικότητας για κάθε τμήμα της επιχείρησης είναι μεγαλύτερες του 0,05 άρα αποδεχόμαστε την Μηδενική Υπόθεση ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ της έκτασης χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων κάθε τμήματος και του Νομικού Προσώπου όπου ανήκει η εταιρία αυτή. Είναι προφανές ότι η έκταση χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων κάθε τμήματος της εταιρίας δεν εξαρτάται από το αν είναι για παράδειγμα ομόρρυθμη, πολυεθνική ή οποιασδήποτε άλλης Νομικής Μορφής. Η έκταση χρήσης μπορεί να οφείλεται σε παράγοντες όπως η εταιρική κουλτούρα, η οποία μπορεί να υποστηρίζει την εκτεταμένη ενδοεταιρική χρήση πληροφοριακών συστημάτων, η κύρια ΕΣΔΟ

8 δραστηριότητα της εταιρίας και ο τρόπος με τον οποίον έχει δομήσει τα απαραίτητα τμήματα για την λειτουργία της και τις αρμοδιότητές τους. Χρόνια Λειτουργίας υπό συγκεκριμένη μορφή Νομικού Προσώπου/Πλεονεκτήματα εφαρμογών πληροφοριακών συστημάτων. Aπό τον έλεγχο διαπιστώνουνε ότι το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι 0,051 μεγαλύτερο του 0,05, επομένως οριακά αποδεχόμαστε την Μηδενική Υπόθεση ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ Ετών Λειτουργίας και Πλεονεκτημάτων Εφαρμογών Πληροφοριακών Συστημάτων. Από αυτό το αποτέλεσμα προκύπτει ότι ρόλο παίζει η φιλοσοφία και η προθυμία της Διοίκησης για πλήρη ενσωμάτωση των πληροφοριακών συστημάτων στις βασικές λειτουργίες της εταιρίας. Κατ επέκταση σημαντικό ρόλο δεν παίζουν τα χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης όταν εξετάζουμε την επιχείρηση συνολικά (όπως θα δούμε παρακάτω τα χρόνια παίζουν κάποιο ρόλο όταν συνδέονται με τα επιμέρους τμήματα της εταιρίας όταν αυτά εξετάζονται μεμονωμένα)όσο η σωστή χρήση των συστημάτων που έχουν υιοθετηθεί και που συνεπώς θα αποφέρει στην επιχείρηση τα θετικά αποτελέσματα που επιδιώκει. Χρόνια Λειτουργίας υπό συγκεκριμένη μορφή Νομικού Προσώπου/Προβλήματα που αντιμετωπίζει η εταιρία όσον αφορά στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων. Από τον έλεγχο προκύπτει ότι το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι 0,459. Επομένως η τιμή είναι μεγαλύτερη από 0,05 και για αυτό αποδεχόμαστε την μηδενική υπόθεση δηλαδή ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των Ετών Λειτουργίας υπό συγκεκριμένη μορφή Νομικού Προσώπου και Προβλημάτων που αντιμετωπίζει η εταιρία όσον αφορά στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων. Ομοίως με τα πλεονεκτήματα λειτουργούν και τα μειονεκτήματα, αφού και σ αυτή την περίπτωση άλλοι είναι οι παράγοντες που θα οδηγήσουν στην εμφάνισή τους και όχι τα χρόνια λειτουργίας της. Bαθμός χρήσης πληροφοριακών συστημάτων σε κάθε τμήμα μίας εταιρίας/χρόνια Λειτουργίας της κάθε επιχείρησης υπό συγκεκριμένη μορφή Νομικού Προσώπου που έχει κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της έρευνας. Πίνακας 2 Fisher's Exact Test Fisher's Exact Test για τμήμα Μάρκετινγκ Fisher's Exact Test για τμήμα Χρηματοοικονομικών Fisher's Exact Test για τμήμα Πωλήσεων Fisher's Exact Test για τμήμα Παραγωγής Fisher's Exact Test για τμήμα Ελέγχου Ποιότητας Fisher's Exact Test για τμήμα Διοίκησης-Προσωπικού Fisher's Exact Test για τμήμα Αποθήκης-Διακίνησης Fisher's Exact Test για τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης Fisher's Exact Test για τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Fisher's Exact Test για τμήμα Τεχνικό 0,027 0,744 0,501 0,012 0,121 0,398 0,191 0,006 0,014 0,291 ΕΣΔΟ

9 Από τον παραπάνω πίνακα του Fisher's Exact Test παρατηρούμε ότι οι τιμές του επιπέδου στατιστικής σημαντικότητας για τα τμήματα (Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Πωλήσεων, Ελέγχου Ποιότητας, Διοίκησης Προσωπικού, Αποθήκης-Διακίνησης, Τεχνικού) είναι μεγαλύτερες του 0,05 οπότε για αυτά αποδεχόμαστε την μηδενική υπόθεση. Δηλαδή, ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ της έκτασης χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων κάθε τμήματος και των Ετών λειτουργίας της εταιρίας υπό συγκεκριμένη μορφή Νομικού Προσώπου. Αυτά τα αποτελέσματα μπορεί να οφείλονται στο γεγονός ότι ειδικά τα τμήματα Λογιστικής, Πωλήσεων και Διακίνησης Αποθήκης αποτελούν βασικά τμήματα για όλες τις εταιρείες ανεξαρτήτως της κατηγορίας Νομικού Προσώπου στην οποία ανήκει και των ετών λειτουργίας της υπό την συγκεκριμένη μορφή, θεωρείται δεδομένη η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων. Αντιθέτως, στην περίπτωση των τμημάτων (Μάρκετινγκ, Παραγωγής, Έρευνας και Ανάπτυξης και Δημοσίων Σχέσεων) αποδεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση, καθώς τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας είναι μικρότερα του 0,05. Οπότε, υπάρχει σχέση μεταξύ της έκτασης χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων κάθε τμήματος και των Ετών Λειτουργίας της εταιρίας υπό συγκεκριμένη μορφή Νομικού Προσώπου. Τα αποτελέσματα αυτά μπορεί να οφείλονται στο ότι τα συγκεκριμένα τμήματα είναι πιο εξειδικευμένα και οι νεοσυσταθείσες εταιρείες δεν επενδύουν από την έναρξη της λειτουργίας τους στην ενσωμάτωση των Πληροφοριακών Συστημάτων στις λειτουργίες τους. 5. Συμπεράσματα Η διασφάλιση ύπαρξης και κατάλληλης λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων σε μια επιχείρηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την μεγιστοποίηση του οφέλους της. Τα οφέλη αυτά εξασφαλίζουν την επιβίωση και την διατήρηση του κάθε οργανισμού στο όλο και πιο έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον που επιφέρει αλλαγές τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στην αγορά και στην παγκόσμια οικονομία. (Τσάκωνας, 2008). Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε συμπεραίνουμε ότι τα όποια πλεονεκτήματα και προβλήματα προκύπτουν κατά τη χρήση εφαρμογών πληροφορικής, δεν συσχετίζονται ούτε με την κατηγορία Νομικών Προσώπων στην οποία ανήκει μια εταιρία αλλά ούτε και με τα έτη λειτουργίας υπό τη παραπάνω μορφή. Επίσης, συμπεραίνουμε ότι η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων ανά τμήμα δεν σχετίζεται με την κατηγορία στην Νομικών Προσώπων στην οποία ανήκει ο οργανισμός. Επιπροσθέτως, παρατηρήθηκε ότι τα προβλήματα και τα πλεονεκτήματα κατά την χρήση πληροφορικής δεν εξαρτώνται από τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης. Υπάρχει, όμως, διαφοροποίηση ως προς την εξάρτηση που διαπιστώνεται μεταξύ των ετών λειτουργίας μιας επιχείρησης και των επιμέρους τμημάτων της. Μεταξύ των τμημάτων (Μάρκετινγκ, Παραγωγής, Έρευνας και Ανάπτυξης και Δημοσίων Σχέσεων) που εξετάστηκαν υπάρχει κάποιος βαθμός εξάρτησης της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής σε σχέση με τα χρόνια των αντίστοιχων εταιριών που διαθέτουν αυτά τα τμήματα σε αντίθεση με τα υπόλοιπα (Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Πωλήσεων, Ελέγχου Ποιότητας, Διοίκησης Προσωπικού, Αποθήκης Διακίνησης και Τεχνικού) όπου δεν παρατηρήθηκε κάτι ανάλογο. ΕΣΔΟ

10 Αναφορές Ελληνικές Δαφέρμος Β. (2005), Κοινωνική Στατιστική με το SPSS, Εκδόσεις Ζήτη, θεσσαλονίκη Laudon C. Kenneth, Laudon P. Jane (2006), Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης: Διοίκηση της Ψηφιακής Επιχείρησης, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα Μακράκης Β. (1997), Ανάλυση Δεδομένων στην Επιστημονική Έρευνα με τη χρήση του SPSS. Από τη Θεωρία στη Πράξη, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα Ξεκαλάκη Ε. (1995), Τεχνικές Δειγματοληψίας, Αθήνα Πολλάλης Α. Γιάννης, Γιαννακόπουλος Ι. Διονύσης, Παπουτσής Ιωάννης (2004), Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Σταμούλη Τσάκωνας Α. (2008), Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα Σιώμκος Ι. Γεώργιος (2005), Εφαρμογή Μεθόδων Ανάλυσης στην Έρευνα Αγοράς, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα Τσιάντας Ν., Μωυσιάδης Χ., Μπαγιάτης Ν., Χατζηπαντελής Θ. (1999), Ανάλυση Δεδομένων με τη Βοήθεια Στατιστικών Πακέτων, Εκδ όδεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη Ξενόγλωσσες Chan Stephen L., 2000 Information technology in business processes Business Process Management Journal, Vol. 6 No. 3, 2000, pages Feld Charlie S. and Stoddard B. Donna, 2004 Getting IT Right Harvard Business Review, February 2004 Gunasekaran A., Ngaiand E.W.T. and McGaughey R.E., Information technology and systems justification: A review for research and applications, European Journal of Operational Research, Volume 173, Issue 3, 16 September 2006, Pages Gupta Mahesh and Kohli Amarpreet, Enterprise resource planning systems and its implications for operations function, Technovation Volume 26, Issues 5-6, May June 2006, Pages Hendricks Kevin B., Singhal Vinod R. and Stratman Jeff K., The impact of enterprise systems on corporate performance: A study of ERP, SCM, and CRM system implementations, Journal of Operations Management, Volume 25, Issue 1, January 2007, Pages Smith Julia, Information technology in the small business: Establishing the basis for a management information system, Journal of Small Business and Enterprise Development, Volume 6, Number 4, March 1999, Pages T.G. Eric and H.F Jessica, Effects of internal support and consultant quality on the consulting process and ERP system quality, Decision Support Systems Volume 42, Issue 2, November 2006, Pages ΕΣΔΟ

Εισαγωγή Βασικές Έννοιες

Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παρουσίαση βασισμένη στο βιβλίο Διοίκησης, 6 η εκδ., K. Laudon, J. laudon, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΒασική Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 1 Βασικά - Ορισμοί Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων ή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Tων Νικόλαου Α. Παναγιώτου Λέκτορα ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Eρευνας* και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Course Outline 12 Lectures (2-hour) 12 Lab Tutorials (1-hour) In-class Case Studies Deliverables:

Διαβάστε περισσότερα

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI - ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI.,.,. 2007 11. 15 1: 19 23 1.1 24 1.2. 30 1.3 :.. 34 1.4 :.. 37 1.5 ( ERP)... 49 1.6 ERP... 50 1.7 ERP... 53 1.8 ERP 55 1.9 ERP 58... 59... 60. 61.. 62

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα. Επιχειρησιακά. Βαγγελιώ Καβακλή. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στόχοι του μαθήματος. Βασικά είδη ΠΣ και ο ρόλος τους

Πληροφοριακά Συστήματα. Επιχειρησιακά. Βαγγελιώ Καβακλή. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στόχοι του μαθήματος. Βασικά είδη ΠΣ και ο ρόλος τους Επιχειρησιακά Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παρουσίαση βασισμένη στο βιβλίο Διοίκησης, 6 η εκδ., K. Laudon, J. laudon, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2006 1 Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα Learning Objectives Πως βοηθούν τα Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Η εξωτερική ανάθεση εργασιών και διαδικασιών (Outsourcing) 2 Τα Ελληνικά Συστήματα ERP στο Ελληνικό επιχειρηματικό πεδίο. Έρευνα καταγραφή και παρουσίαση, των ελληνικών εταιριών ERP και των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

τεχνογνωσία στην πληροφορική

τεχνογνωσία στην πληροφορική τεχνογνωσία στην πληροφορική οι υπηρεσίες Η SeCure καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα αναγκών της σύγχρονης επιχείρησης στον τομέα της πληροφορικής. Αποστολή μας είναι η παροχή τεχνογνωσίας και η εφαρμογή της έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα Ρούλα Δημοτροπούλου Στόχος της μελέτης Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ανέργων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Υπεύθυνος Μαθήματος Δρ. Αγγελίδης Βασίλης Vangelid@pme.duth.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Υπεύθυνος Μαθήματος Δρ. Αγγελίδης Βασίλης Vangelid@pme.duth.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υπεύθυνος Μαθήματος Δρ. Αγγελίδης Βασίλης Vangelid@pme.duth.gr ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης που έχουν σημασία στην κατανόηση του

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Επανάληψη ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ddrosos@aegean.gr Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων;

Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Μόνιμη οργάνωση πόρων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Προσωρινή οργάνωση πόρων Ορισμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Γενική Περιγραφή του SAP ERP... 35

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Γενική Περιγραφή του SAP ERP... 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13 1.1 Ιστορική αναδρομή...18 1.2 Τρόποι ανάπτυξης ERP συστημάτων...20 1.3 Γενική δομή ERP συστημάτων...22 1.4 Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον κλάδο της Ναυτιλίας. Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μάριος Τσέρτος Σειρά: MSM 10 Eπιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον κλάδο της Ναυτιλίας. Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μάριος Τσέρτος Σειρά: MSM 10 Eπιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον κλάδο της Ναυτιλίας Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μάριος Τσέρτος Σειρά: MSM 10 Eπιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Ιανουάριος 2013 1 Στόχος Έρευνας Κατάδειξη άμεσης σχέσης ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Α. ΒΑΘΗΣ Χ. Π ΑΠ ΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Α. ΒΑΘΗΣ Χ. Π ΑΠ ΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Α. ΒΑΘΗΣ Χ. Π ΑΠ ΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 1999 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στην παγκόσμια οικονομία συντελούνται σήμερα σημαντικές αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θεωρία του Έργου Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Οκτώβριος 2009 Διαχείριση του Έργου (Project Management) Ορισμοί Κάθε μιά όχι

Διαβάστε περισσότερα

Total Banking Solution

Total Banking Solution Natech CSB2 Total Banking Solution Σχεδιάστε την τραπεζική σας στρατηγική Η NATECH EINAI Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΣΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Οι τράπεζες δε δύνανται πλέον να επαναπαύονται σε τραπεζικές εφαρμογές του παρελθόντος.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional HR Professional Special Report: Facility Management Facility Management Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο Η υποστήριξη και συντήρηση των «πάγιων στοιχείων» μιας επιχείρησης αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων Δημήτριος Αθανασίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 00_PROLOGOS_PERIEXOMENA.indd i 3/12/2010 2:57:24 μμ τίτλος: Η Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων συγγραφέας:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1/10 2/20 3/15 4/10 5/20 6/20 7/10 /105 Συνολο Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics CRM Τι είναι; Το CRM αποτελεί το τεχνολογικό εργαλείο για την υλοποίηση ενιαίας, πελατοκεντρικής επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II 1. Εισαγωγή 1.1 Το έγγραφο αυτό επικεντρώνεται σε θέµατα σχετικά µε τις µικρές και µεσαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στoυς τρόπους αντιµετώπισης των

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Περιγραφή: Το πρόγραμμα προσφέρει προχωρημένου επιπέδου γνώση σε όλους τους σημαντικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως σύγχρονα δίκτυα, βάσεις δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα ERP Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα Σήμερα, κάθε επιχείρηση, για να αναπτυχθεί, οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των διαδικασιών της, να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να αυξήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business

Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Κάτια Σταθάκη Enterprise Segment Senior Manager Vodafone Ελλάδας Σε έναν κόσμο ραγδαίων και απρόβλεπτων αλλαγών, η ευελιξία και η κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Για οικονομολόγους

ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Για οικονομολόγους ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Για οικονομολόγους Στόχοι 1 Να εξετάσουμε γιατί η Πληροφορική είναι χρήσιμη στην οικονομική επιστήμη. Να μάθουμε πώς χρησιμοποιείται η Πληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες Νικόλαος Α. Παναγιώτου Αθήνα, 2004 Ιστορική Αναδρομή 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενήντα ένα (51) μαθήματα, οργανωμένα ως εξής: Είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ασχολείται με την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων εκτός επιχείρησης πχ: κράτος, τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)»

«Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)» «Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)» Περιεχόμενα 1. Στόχος... 2 2. Μεθοδολογία έρευνας.....2 3. Ανάλυση αποτελεσμάτων 3 3.1 Μηχανολόγοι Μηχανικοί....3

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας»

«Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας» «Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας» Ονοματεπώνυμο: Αγγιολίνα Καρκαμπούνα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Άγγελος Παντουβάκης Περιεχόμενα Σκοπός της Έρευνας Παρατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

«Παρουσίαση Κατεύθυνσης

«Παρουσίαση Κατεύθυνσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Παρουσίαση Κατεύθυνσης Επιχειρησιακών Λειτουργιών» Χίος, Δεκέμβριος 2013 Εισαγωγή Η Διοίκηση Λειτουργιών (operations management)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τίτλος Ενότητας: Παρουσίαση βασικών αρχών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και εφαρμογή τους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Ονοματεπώνυμο: Ζαχαράκης Παναγιώτης Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων - SAP

Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων - SAP Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων - SAP Στόχος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν την έννοια των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, πως αυτά εξυπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας H Διαλειτουργικότητα θεωρείται σήμερα το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, οργανισμών, λογισμικού και δεδομένων, για την επίτευξη αυξημένης παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών. Source: Toyota (GB) plc

Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών. Source: Toyota (GB) plc Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών Source: Toyota (GB) plc Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός δικτύου εφοδιασμού Στρατηγική παραγωγής Διάταξη και ροή Σχεδιασμός Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Digi Mobile

Πρόγραμμα Digi Mobile ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ επίσημα το Πρόγραμμα Digi Mobile, το οποίο αποτελεί σημαντική ευκαιρία για προβολή προϊόντων ή υπηρεσιών σε «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα (smartphones) και σε μικρούς φορητούς υπολογιστές tablets

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 203. Η προσέγγιση εστιάζει στις χαρακτηριστικές ιδιότητες της καινοτοµικής επιχείρησης και όλα τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων καινοτοµίας και

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την απόδοση των συστημάτων CRM:

Αυξάνοντας την απόδοση των συστημάτων CRM: Αυξάνοντας την απόδοση των συστημάτων CRM: 1 η Έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Αυλωνίτης, Καθηγητής Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. (avlonitis@aueb.gr) Νικόλαος Παναγόπουλος, Λέκτορας Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση μετά τα e

Η επιχείρηση μετά τα e ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η επιχείρηση μετά τα e Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο e-commerce Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του ΕΒΕΘ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2006 Σπύρογλου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP Στρατηγική Επιλογή Οι ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης απαιτούν την ύπαρξη στρατηγικών στόχων και επιλογών, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Κινητήριος δύναμη και των δύο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Είναι χρήσιμοι;

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Είναι χρήσιμοι; Εταιρικοί δικτυακοί τόποι Είναι χρήσιμοι; Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυμέσων Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ www.arns.gr κλικ στη γνώση inf@arns.c.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 T Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ Μάκρο- περιβάλλον και οι μη ελεγχόμενες μεταβλητές αυτού Το μάκρο-περιβάλλον αποτελεί τον ευρύτερο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΑΡΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ και ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ XEIMEΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών. Source: Toyota (GB) plc

Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών. Source: Toyota (GB) plc Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών Source: Toyota (GB) plc Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός δικτύου εφοδιασμού Στρατηγική παραγωγής Διάταξη και ροή Σχεδιασμός Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα