Δημόςιεσ Σχέςεισ και Αποτελεςματικότητα τησ Δημοτικήσ Αςτυνομίασ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημόςιεσ Σχέςεισ και Αποτελεςματικότητα τησ Δημοτικήσ Αςτυνομίασ"

Transcript

1 Δζληθή ρνιή Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Σκήκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο Τελική εργασία με θέμα: Δημόςιεσ Σχέςεισ και Αποτελεςματικότητα τησ Δημοτικήσ Αςτυνομίασ Μελέτη περίπτωςησ: Η Δημοτική Αςτυνομία τησ Χίου Επιβλέπων Καθηγητήσ: Παπανικολάου Κωνςταντίνοσ Σπουδάςτρια: Μαμάκη Μαρία Β Εκπαιδευτική Σειρά Αθήνα 17 / 11 / 2008

2 Συνοπτικόσ Πύνακασ Περιεχομϋνων πλνπηηθφο Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ... 2 Αλαιπηηθφο Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ... 3 Πίλαθαο Δηθνλνγξάθεζεο... 7 Πίλαθαο πληκήζεσλ θαη πληνκνγξαθηψλ... 9 Πξφινγνο Πεξίιεςε Abstract Δηζαγσγή Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή ζηηο Γεκφζηεο ρέζεηο Κεθάιαην 2: Ζ Αζηπλνκηθή Δμνπζία θαη ν Θεζκφο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο Κεθάιαην 3: Μεζνδνινγία Κεθάιαην 4: Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ έξεπλαο Κεθάιαην 5: πκπεξάζκαηα έξεπλαο - Πξνηάζεηο Δπίινγνο Βηβιηνγξαθία Παξαξηήκαηα πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 2

3 Αναλυτικόσ Πύνακασ Περιεχομϋνων πλνπηηθφο Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ... 2 Αλαιπηηθφο Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ... 3 Πίλαθαο Δηθνλνγξάθεζεο... 7 Πίλαθαο πληκήζεσλ θαη πληνκνγξαθηψλ... 9 Πξφινγνο Πεξίιεςε Abstract Δηζαγσγή Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή ζηηο Γεκφζηεο ρέζεηο Δλφηεηα 1.1: Δκθάληζε θαη εμέιημε ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ : Ηζηνξηθή αλαδξνκή : Οη Γεκφζηεο ρέζεηο ζηελ Διιάδα : Οη Γεκφζηεο ρέζεηο θαη νη πξνθιήζεηο ηνπ ζήκεξα Δλφηεηα 1.2.: Οξηζκφο, Απνζηνιή, θαη ηφρνη ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ : Οξηζκφο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ : Απνζηνιή ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ : ηφρνη ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ Δλφηεηα 1.3.: Δπηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ Δλφηεηα 1.4: Τπνθείκελα θαη Αληηθείκελα Γεκνζίσλ ρέζεσλ : Τπνθείκελα Γεκνζίσλ ρέζεσλ : Αληηθείκελα Γεκνζίσλ ρέζεσλ Δλφηεηα 1.5: Μέζα θαη Δξγαιεία Γεκνζίσλ ρέζεσλ Δλφηεηα 1.6.: Κψδηθεο Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο γηα ηηο Γεκφζηεο ρέζεηο Δλφηεηα 1.7: Έλα ηππηθφ πξφγξακκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ Δλφηεηα 1.8: χγθξηζε Γεκνζίσλ ρέζεσλ κε άιιεο έλλνηεο : Οη Γεκφζηεο ρέζεηο δελ είλαη ελεκέξσζε πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 3

4 1.8.2.: Οη Γεκφζηεο ρέζεηο δελ είλαη δηαθήκηζε : Οη Γεκφζηεο ρέζεηο δελ είλαη πξνπαγάλδα : Οη Γεκφζηεο ρέζεηο δελ είλαη έξεπλα αγνξάο : Οη Γεκφζηεο ρέζεηο δελ είλαη πξνψζεζε πσιήζεσλ : Οη Γεκφζηεο ρέζεηο δελ είλαη κάξθεηηλγθ : Οη Γεκφζηεο ρέζεηο δελ είλαη δεκνζηνγξαθία Δλφηεηα 1.9: Ζ εθαξκνγή ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ ζην Γεκφζην Σνκέα : Οη Γεκφζηεο ρέζεηο ζηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα : Γηάθξηζε ηνπ Γεκφζηνπ απφ ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα Οκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ηνπ Ηδησηηθνχ θαη Γεκφζηνπ ηνκέα ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία Οκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ηνπ Ηδησηηθνχ θαη Γεκφζηνπ ηνκέα ζηελ άζθεζε ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ : Οη Γεκφζηεο ρέζεηο ζην Γεκφζην Σνκέα Παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ηελ Διιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε ζηελ εθαξκνγή Γεκνζίσλ ρέζεσλ : Οη Γεκφζηεο ρέζεηο ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο : Οη Γεκφζηεο ρέζεηο ζην ηξαηφ θαη ηα ψκαηα Αζθαιείαο : Οη Γεκφζηεο ρέζεηο ζηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία Δλφηεηα 1.10: Αμηνιφγεζε ηεο πκβνιήο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ : Πξνβιήκαηα ηνπ ηνκέα ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ : Κξηηηθή θαηά ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ : Απφςεηο ππέξ ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ πκπεξαζκαηηθά Κεθάιαην 2: Ζ Αζηπλνκηθή Δμνπζία θαη ν Θεζκφο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο Δλφηεηα 2.1: Δηζαγσγή - Ζ Αζηπλνκηθή Δμνπζία : Ζ Αζηπλνκία σο ζεζκφο θαη σο έλλνηα : Ζ Αζηπλνκία ζην πιαίζην ηεο Γηνίθεζεο πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 4

5 2.1.3.: Ζ Αζηπλνκηθή Αξκνδηφηεηα : Ζ Αζηπλνκηθή Απνζηνιή θαη ην Αζηπλνκηθφ Έξγν : Γηάθξηζε ηεο Αζηπλνκίαο ζε Γηνηθεηηθή θαη Γηθαζηηθή : χγρξνλεο Μνξθέο Αζηπλνκηθψλ Τπεξεζηψλ : Ζ Διιεληθή Αζηπλνκία : Σν Ληκεληθφ ψκα : Σν Ππξνζβεζηηθφ ζψκα : Ζ Αγξνθπιαθή : Ζ Γεκνηηθή Αζηπλνκία Δλφηεηα 2.2: Παξνπζίαζε ηνπ ζεζκνχ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο : Ηζηνξηθή αλαδξνκή Ζ πξψηε εκθάληζε ηνπ Θεζκνχ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο Ζ Γεκνηηθή Αζηπλνκία ζην ζχγρξνλν Διιεληθφ Κξάηνο : Σν Ννκνζεηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο : Γηαδηθαζία Πξφζιεςεο ηνπ Πξνζσπηθνχ : Δθπαίδεπζε ηνπ Δηδηθνχ Έλζηνινπ Πξνζσπηθνχ : Τπνρξεψζεηο θαη Γηθαηψκαηα ηνπ Πξνζσπηθνχ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο : Αξκνδηφηεηεο ηνπ Δηδηθνχ Έλζηνινπ Πξνζσπηθνχ : πλεξγαζία κε άιινπο Φνξείο πλεξγαζία Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο κε ηα άιια ψκαηα Αζθαιείαο πλεξγαζία Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο κε ινηπέο Γεκφζηεο Αξρέο Κεθάιαην 3: Μεζνδνινγία Δλφηεηα 3.1: πλνπηηθή Παξνπζίαζε ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ηεο Υίνπ Δλφηεηα 3.2: Πεξηγξαθή πιηθνχ έξεπλαο θαη ππνζέζεσλ εξγαζίαο Δλφηεηα 3.3: Πεξηγξαθή δείγκαηνο Δλφηεηα 3.4: Πεξηγξαθή δηαδηθαζίαο πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 5

6 Δλφηεηα 3.5: Πεξηνξηζκνί έξεπλαο Κεθάιαην 4: Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ έξεπλαο Δλφηεηα 4.1: Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ πνζνηηθήο έξεπλαο - αλάιπζεο εξσηεκαηνινγίσλ Δλφηεηα 4.2: Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ πνηνηηθήο έξεπλαο - ζπλεληεχμεσλ κε ηα ζηειέρε ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο Κεθάιαην 5: πκπεξάζκαηα έξεπλαο - Πξνηάζεηο Δλφηεηα 5.1. πκπεξάζκαηα - Απάληεζε ζηηο ππνζέζεηο εξγαζίαο Δλφηεηα 5.2.: Πξνηάζεηο Δπίινγνο Βηβιηνγξαθία Β1: Βηβιηνγξαθία Γεκνζίσλ ρέζεσλ Β2: Βηβιηνγξαθία Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο Παξαξηήκαηα Π.1.: Δηζαγσγή ζηελ Δπηθνηλσλία Π.2.: Κψδηθαο Ζζηθήο (Βελεηία, 1961) Π.3.: Κψδηθαο ησλ Αζελψλ (1965) Π.4.: Κψδηθαο ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Δπηρεηξήζεσλ Δπηθνηλσλίαο - I.A.B.C. (1985) Π.5.: Κψδηθαο Δηαηξίαο Γεκνζίσλ ρέζεσλ Ζ.Π.Α.- PRSA (2000) Π.6.: Κψδηθαο Γενληνινγίαο θαη Πξαθηηθήο ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο πκβνχισλ Δπηθνηλσλίαο - ICCO (ηνθρφικε, 2003) Π.7.: Κψδηθαο Βξπμειιψλ (2007) Π.8.: Αξκνδηφηεηεο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο Π.9.: Ζ ζεσξεηηθή Δθπαίδεπζε ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο Π.10.: Δξσηεκαηνιφγην πξνο ηα ζηειέρε ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο Π.11.: Δξσηεκαηνιφγην πξνο ηνπο θαηνίθνπο ηεο Υίνπ πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 6

7 Πύνακασ Εικονογρϊφηςησ ρήκα 1: Σα Απνηειέζκαηα ηεο Καηαλφεζεο ρήκα 2: Οη νκάδεο θνηλνχ κηαο κεγάιεο Δπηρείξεζεο, ρήκα 3: Λεηηνπξγίεο Δπηθνηλσλίαο θαη ηφρνη απηψλ ρήκα 4: Σν ινγφηππν ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ρήκα 5 : Καηαλνκή δείγκαηνο πνζνηηθήο έξεπλαο αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο ρήκα 6: Καηαλνκή δείγκαηνο πνζνηηθήο έξεπλαο αλάινγα κε ην επάγγεικά ηνπο ρήκα 7: Γλψζε αξκνδηνηήησλ Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ρήκα 8: Δλδεηθηηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ρήκα 9: Πνζνζηά γλψζεο χπαξμεο ηζηνζειίδαο ρήκα 10: Πνζνζηά δήηεζεο βνήζεηαο απφ ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία ρήκα 11: Δππξεπήο εκθάληζε θαη ζπκπεξηθνξά ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ρήκα 12: Κχξνο θαη ζεβαζκφ πνπ εθπέκπεη ζηνπο πνιίηεο ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία 93 ρήκα 13: Πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ρήκα 14: Βαζκφο εκπηζηνζχλεο ζηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία ρήκα 15: Βαζκφο εθπιήξσζεο θαζεθφλησλ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ρήκα 16: Βαζκφο επάξθεηαο ζηειέρσζεο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ρήκα 17: Πφζν αηζζεηή είλαη ε παξνπζία ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ρήκα 18: Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε γεληθή παξνπζία ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο Πίλαθαο 1: Γηαθνξέο Μ.Ο. αλάκεζα ζε κφληκνπο θαη κε κφληκνπο θάηνηθνπο Υίνπ. 98 Πίλαθαο 2: Γηαθνξέο Μ.Ο. αλά θχιν Πίλαθαο 3: Γηαθνξέο Μ.Ο. αλά επάγγεικα πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 7

8 Πίλαθαο 4: Γηαθνξέο Μ.Ο. αλά ειηθία ρήκα 19: Οη Γεκφζηεο ρέζεηο βειηηψλνπλ ηελ εηθφλα ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ρήκα 20: Οη Γεκφζηεο ρέζεηο βειηηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ρήκα 21: Δλέξγεηεο Γεκνζίσλ ρέζεσλ πνπ πξνηείλνπλ νη πνιίηεο σο πην ζεκαληηθέο ρήκα 22: Παξάγνληεο πνπ βειηηψλνπλ ηελ εηθφλα ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 8

9 Πύνακασ Συντμόςεων και Συντομογραφιών πληνκνγξαθία C.E.R.P. I.A.B.C. I.C.C.O. I.P.R.A. P.R. P.R.S.A. SWOT analysis Α.Δ. Α..Δ.Π ΑΔΗ ΑΚ ΑΤΚΤ Β.Γ. Γ.Α.Γ.Α. Γ.Γ.Π. Γ.Α. ΓΔ ΓΚΚ Δ.Γ.Δ.Δ. Δπεμήγεζε πληνκνγξαθίαο Confederation of European Public Relations ή Δπξσπατθφ Κέληξν Γεκνζίσλ ρέζεσλ International Association of Business Communications ή Γηεζλήο Έλσζε Δπηρεηξήζεσλ Δπηθνηλσλίαο International Communications Consultancy Organization ή Γηεζλήο Οξγάλσζε πκβνχισλ Δπηθνηλσλίαο International Public Relations Association ή Γηεζλήο Έλσζε Γεκνζίσλ ρέζεσλ Public Relations Public Relations Society of America ή Ακεξηθαληθή Έλσζε Γεκνζίσλ ρέζεσλ Analysis of Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats ή Αλάιπζε Γπλαηψλ θαη Αδχλαησλ ζεκείσλ, Δπθαηξηψλ θαη Απεηιψλ Αλψλπκε Δηαηξία Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Αζηηθφο Κψδηθαο Αξρηθέο Τπεξεζίεο Κσδηθνπνίεζεο Τιηθψλ Βαζηιηθφ Γηάηαγκα Γεληθή Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Αζελψλ Γεληθφ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Γεκνηηθή Αζηπλνκία Τπάιιεινο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο Έλσζε Γηαθεκηζηηθψλ Δηαηξηψλ Διιάδνο πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 9

10 Δ.Δ.Γ.. Δ.Κ.Δ. Δ.Ο.Σ. ΔΚΑΒ ΔΚΓΓΑ ΔΛ.Α. ΔΤΠ Ζ..Α.Π. ΖΠΑ ΗΚΑ Κ.Π.Γ. ΚΔΓΚΔ θιπ ΚΟΚ ΚΤΑ Λ.. Μ.Μ.Δ. Διιεληθή Δηαηξία Γεκνζίσλ ρέζεσλ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ Δζληθφ Κέληξν Άκεζεο βνήζεηαο Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο Διιεληθή Αζηπλνκία Δζληθή Τπεξεζία Πιεξνθνξηψλ Ζιεθηξηθνί ηδεξφδξνκνη Αζελψλ Πεηξαηψο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Κψδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Διιάδνο Καη ηα ινηπά Κψδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε Ληκεληθφ ψκα Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο Ν. λφκνο Ν.δ. Ν.Π.Γ.Γ. Ν.Π.Η.Γ. Ο.Δ.Τ. ΟΣΑ Π.Γ. Π.ρ. Παξ. ή παξαγξ. ΠΔ.η.Δ. Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα Παξαδείγκαηνο ράξηλ παξάγξαθνο Τπάιιεινο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 10

11 ζει. ΣΔ ΣΔΔ ΣΔΗ Τ.Α. ΤΔ ΤΠ.Δ. ΦΔΚ ζειίδα Τπάιιεινο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο Σερλνινγηθφ επαγγεικαηηθφ εθπαηδεπηήξην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Τπνπξγηθή Απφθαζε Τπάιιεινο Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Φχιιν Δθεκεξίδαο Σεο Κπβεξλήζεσο πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 11

12 Πρόλογοσ Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο θνίηεζήο κνπ ζηελ Δζληθή ρνιή Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, θαηά ην έηνο Απνηειεί ηελ ηειεπηαία πξνυπφζεζε γηα ηελ απνθνίηεζή κνπ απφ ηελ ζρνιή, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επαγγεικαηηθήο κνπ ζηαδηνδξνκίαο ζην Γεκφζην Σνκέα. Ζ εθπφλεζή ηεο ππήξμε κηα αξθεηά επίπνλε πξνζπάζεηα, δεδνκέλνπ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ είρα ζηε δηάζεζή κνπ. Γηα ην ιφγν απηφ αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ φινπο εθείλνπο πνπ βνήζεζαλ ζηελ νινθιήξσζή ηεο: ηνλ Κν Παπαληθνιάνπ Κσλζηαληίλν, επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο εξγαζίαο κνπ, γηα ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο θαη θαηεπζχλζεηο πνπ κνπ έδσζε, ηνλ Γηεπζπληή ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο Υίνπ, Κν Πεληάθε Παλαγηψηε, ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ έλζηνινπ πξνζσπηθνχ, Κν Καδάθν Μηράιε, θαη ηνπο Γεκνηηθνχο Αζηπλνκηθνχο, Κν Αλαγλσζηάθε Μαξθέιιν, θαη Κν Ρηζθάθε ηακάηε γηα ηνλ ρξφλν πνπ κνπ δηέζεζαλ θαηά ηελ ζπλέληεπμε, θαζψο θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο ηεο Υίνπ πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Ξερσξηζηά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην ζχδπγφ κνπ, Γηάλλε, γηα ηελ πνιχηηκε ζηήξημή ηνπ θαζ φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 12

13 Περύληψη Ζ παξνχζα εξγαζία αζρνιείηαη κε ηε κειέηε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξφζθαηα ζπζηαζέληνο ψκαηνο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ζηελ Διιάδα. Οη Γεκφζηεο ρέζεηο απνηεινχλ έλα απφ ηα θπξηφηεξα ζχγρξνλα εξγαιεία επηθνηλσλίαο θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζεσξείηαη ζεκαληηθή ηφζν γηα ηνλ Ηδησηηθφ φζν θαη γηα ην Γεκφζην ηνκέα. Ζ εθαξκνγή ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο έρεη επεθηαζεί ζήκεξα φρη κφλν ζηελ επαγγεικαηηθή δσή αιιά ζε φιεο ζρεδφλ ηηο εθθάλζεηο ηεο θνηλσληθήο δσήο ηνπ αηφκνπ. Ζ αλάιπζε ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ ζηελ παξνχζα εξγαζία μεθηλά κε κηα ζε βάζνο επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ, πξνζεγγίδνληαο κηα ζεηξά απφ ελδηαθέξνληα ζέκαηα, ελψ ζπλερίδεη κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζεζκνχ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ζηελ Διιάδα. Σν ζεκαληηθφηεξν, φκσο, κέξνο ηεο εξγαζίαο απνηειεί ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα λα δηαπηζησζεί ε ζπκβνιή ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ ζηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία ζε κηα πξαγκαηηθή πεξίπησζε, απηή ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ηεο Υίνπ. Απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηνπλ αξθεηά ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα, ελψ επηβεβαηψλεηαη ε ζπκβνιή ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ ζε έλα πνιχπινθν ζχγρξνλν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 13

14 Abstract The present thesis is occupied with the study of the implementation of Public Relations in the Service of Local Police in Greece. Public Relations are one of the most important contemporary tools of Communication and their contribution is considered essential for both the Private and the Public Sector. The implementation of the function of Public Relations has been expanded towards all fields of professional as well as social life of an individual, possessing nowadays a prominent role. Therefore, the study of Public Relations in this thesis begins with a review of the relevant bibliography available approaching some interesting subjects, and continues with the presentation of the Local Police institution and its evolution in Greece. The most important part of this thesis, though, is considered the research that was carried out in order to discover the contribution of Public Relations, studying a true case, that of the Local Police in the Island of Chios. The research reveals several important conclusions and also confirms Public Relations contribution to handling the factors of the complicated contemporary social environment. πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 14

15 Ειςαγωγό Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία κε ζέκα «Γεκφζηεο ρέζεηο θαη Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο - Μειέηε πεξίπησζεο: Ζ Γεκνηηθή Αζηπλνκία ηεο Υίνπ» εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο Δζληθήο ρνιήο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Ο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ζε βάζνο ε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηε ιεηηνπξγία ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο νξγαληζκνχ, ηδηαίηεξα δε ζηελ πεξίπησζε ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο. Ο βαζηθφο ζηφρνο πνπ ηέζεθε θαηά ηελ δηαδηθαζία εθπφλεζήο ηεο ήηαλ, αθελφο κέζσ ηεο αλαδήηεζεο έγθπξσλ βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ, αθεηέξνπ δε κέζσ ηεο δηεμαγσγήο κηαο έξεπλαο κε πξαγκαηηθά ζηνηρεία θαη κε θνηλφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο Υίνπ αιιά θαη ηα ζηειέρε ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο Υίνπ, λα εμαρζνχλ αμηφπηζηα θαη έγθπξα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν νη Γεκφζηεο ρέζεηο ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο γεληθά, φζν θαη ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο Υίνπ εηδηθφηεξα. ζνλ αθνξά ηε κέζνδν πνπ αθνινπζήζεθε, ε εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο ρσξίζηεθε ζε δχν ζηάδηα. Σν βηβιηνγξαθηθφ θαη ην εξεπλεηηθφ. Καηά ην πξψην ζηάδην, ε δηαδηθαζία μεθίλεζε κε ηελ δεκηνπξγία ελφο αξρηθνχ ζρεδηαγξάκκαηνο, πνπ απνηέιεζε νδεγφ γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ ζηνηρείσλ. Έπεηηα αθνινχζεζε ε ζπγθέληξσζε ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ επηζθέςεηο ζε δηάθνξεο βηβιηνζήθεο (φπσο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ), φζν θαη κέζσ ειεθηξνληθήο αλαδήηεζεο άξζξσλ, βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ, αλαθνξψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ. Σα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ αλαγλψζζεθαλ, ηεξαξρήζεθαλ θαη θαηεγνξηνπνηήζεθαλ, ψζηε λα ζπλδπαζηνχλ θαη λα πεξηιεθζνχλ ζην θείκελν ηεο εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπγγξαθή ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο. Με ην πέξαο ηεο ζπγγξαθήο ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο, μεθίλεζε ην εξεπλεηηθφ ζηάδην. Έρνληαο φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ θαηά ην βηβιηνγξαθηθφ ζηάδην, ζρεδηάζηεθε ε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο πνπ ζα δηεμαγφηαλ, θαζψο θαη ηα εξγαιεία πνπ ζα απαηηνχλην. Σα εξγαιεία απηά ζρεδηάζηεθαλ έρνληαο σο βάζε επηζηεκνληθέο εξεπλεηηθέο κεζφδνπο. Σα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο εξγαζίαο ήηαλ πνηθίια. ζνλ αθνξά ηε ζπγγξαθή ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 15

16 ρξεζηκνπνηήζεθαλ πιεζψξα βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ. Γηα ην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ ήηαλ αθελφο ην εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ θάηνηθνη ηεο Υίνπ, πνπ επηιέρζεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο απιήο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο, αθεηέξνπ ε ζπλέληεπμε, κε απνδέθηεο ηνλ Γηεπζπληή, ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ έλζηνινπ πξνζσπηθνχ θαη δχν αθφκα ζηειέρε ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο Υίνπ. Σα ζηνηρεία απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα αλαιχζεθαλ γηα λα εμαρζνχλ ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS. Οη ππνζέζεηο εξγαζίαο πνπ δηεξεπλήζεθαλ ηφζν απφ ηε ζεσξεηηθή φζν θαη απφ ηελ εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ήηαλ ηξεηο: Ζ πξψηε ήηαλ λα δηαπηζησζεί αλ ε ιεηηνπξγία ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ ζεσξείηαη φηη έρεη ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα / απφδνζε θαη ζηελ εηθφλα ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, ηφζν ζηε ζπλείδεζε ησλ ίδησλ ησλ ζηειερψλ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, φζν θαη ησλ πνιηηψλ. Ζ δεχηεξε ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ πνηνη επηπιένλ παξάγνληεο επηδξνχλ θαη δηακνξθψλνπλ ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ νη πνιίηεο γηα ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία. Ζ ηξίηε ππφζεζε είλαη λα δηαπηζησζεί αλ ε ζεκεξηλή κέζνδνο άζθεζεο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ απφ ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία ηεο Υίνπ έρεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, αλ δειαδή επηηπγράλεη λα δεκηνπξγήζεη θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη ζεηηθήο εηθφλαο ηεο Τπεξεζίαο ζηνπο πνιίηεο. ζνλ αθνξά ηε δνκή ηεο εξγαζίαο, απηή δηαξζξψλεηαη, εθηφο απφ ηα εηζαγσγηθά κέξε (πξφινγν, πεξίιεςε, εηζαγσγή), ζε 5 θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην επηρεηξείηαη κηα πξψηε επαθή κε ην αληηθείκελν ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ. ηηο ελφηεηεο ηνπ θεθαιαίνπ αλαιχνληαη ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ εκθάληζε, ηα κέζα, ηνπο ζηφρνπο, ηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο, ηνπο θψδηθεο εζηθήο θαη δενληνινγίαο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ, θιπ., ελψ ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη πξνζπάζεηα δηαρσξηζκνχ ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ απφ άιιεο παξεκθεξείο έλλνηεο. Δπηπιένλ, αλαιχεηαη ε εθαξκνγή ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ ζην Γεκφζην ηνκέα, θαη ηέινο επηρεηξείηαη θαη κηα πξψηε αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγία ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ γεληθφηεξα. ην δεχηεξν θεθάιαην ν αλαγλψζηεο έρεη ηελ επθαηξία λα γλσξίζεη πεξηζζφηεξα γηα ηνλ ζεζκφ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ζηελ Διιάδα. ηηο ελφηεηεο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ πεξηιακβάλνληαη εηζαγσγηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ αζηπλνκηθή εμνπζία ελ γέλεη, θαζψο θαη ηηο δηάθνξεο κνξθέο αζηπλνκηθήο εμνπζίαο ζηελ Διιάδα, ελψ ζηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ζε πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 16

17 βάζνο ν ζεζκφο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, απφ πιεπξάο ηζηνξηθήο εκθάληζεο θαη εμέιημεο, ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ζεκάησλ πξφζιεςεο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, θιπ. ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη εθηελψο ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ κέξνπο ηεο εξγαζίαο, δειαδή ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. ηηο ελφηεηεο ηνπ θεθαιαίνπ, πέξα απφ κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο Υίνπ, παξνπζηάδεηαη ε γλψκε ησλ ζηειερψλ ζρεηηθά κε ηηο Γεκφζηεο ρέζεηο, φπσο απηή εθθξάζηεθε ζηηο ζπλεληεχμεηο, ελψ ζε επφκελν κέξνο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο κε εξσηεκαηνιφγην. ην πέκπην, θαη ηειεπηαίν, θεθάιαην εμάγνληαη ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ έδσζε ε έξεπλα, ελψ παξαηίζεληαη θαη νξηζκέλεο πξνηάζεηο πνπ αμηνπνηνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα απηά.. Δπηπιένλ, εθηφο απφ ην θχξην κέξνο, ε εξγαζία πεξηιακβάλεη αλαιπηηθή βηβιηνγξαθία ρσξηζκέλε αλάινγα κε ην ζέκα (βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηηο Γεκφζηεο ρέζεηο θαη βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία), πίλαθα ζπληκήζεσλ θαη ζπληνκνγξαθηψλ, αλαιπηηθφ πίλαθα εηθνλνγξάθεζεο, δειαδή θαηάινγν φισλ ησλ ζρεκάησλ θαη γξαθεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ εξγαζία, θαζψο θαη παξάξηεκα ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη ζεκαληηθά επηπιένλ ζηνηρεία πνπ άπηνληαη ηνπ ζέκαηνο ηεο εξγαζίαο. πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 17

18 Κεφϊλαιο 1: Ειςαγωγό ςτισ Δημόςιεσ Σχϋςεισ Αλακθηζβήηεηα νη κέξεο καο ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα ξαγδαία ηερλνινγηθή πξφνδν θαη κηα ζπλερηδφκελε εμέιημε ζε φινπο ηνπο ηνκείο, κε απνηέιεζκα λα δηακνξθψλεηαη έλαο λένο δηαθνξεηηθφο θφζκνο απφ απηφλ πνπ μέξακε παιαηφηεξα. Ο ζχγρξνλνο άλζξσπνο έρεη δεκηνπξγήζεη θαη δηαβηψλεη κέζα ζε πνιιέο ηερλνινγηθέο αλέζεηο, βηψλνληαο παξάιιεια ηηο ζπλέπεηεο απηψλ ησλ αλέζεσλ (θνηλσληθέο, πεξηβαιινληηθέο θιπ). Μέζα ζηηο θαηαθηήζεηο ηεο ηερλνινγίαο ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε αχμεζε θαη βειηίσζε ησλ κέζσλ ηεο επηθνηλσλίαο πνπ δηαζέηεη ζήκεξα ν άλζξσπνο. Απηφ φκσο, δπζηπρψο, δε ζπλεπάγεηαη θαη ηελ βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο ε νπνία ζπλερίδεη λα παξνπζηάδεη ειιείςεηο θαη αδπλακίεο. Μέξνο ηνπ θελνχ απηνχ ηεο επηθνηλσλίαο έξρνληαη λα θαιχςνπλ νη Γεκφζηεο ρέζεηο. Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ζήκεξα γχξσ απφ ην ηη πξαγκαηηθά είλαη νη Γεκφζηεο ρέζεηο θαη πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηά ηνπο. ηελ ελφηεηα απηή, ινηπφλ, επηρεηξείηαη κηα πξψηε επαθή κε ηνλ ηνκέα ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ. Ξεθηλψληαο απφ ηελ εκθάληζή ηνπο ζην πξνζθήλην ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ θαη ηελ πνξεία ηνπο ζην ρξφλν κέρξη ζήκεξα, θαη ζπλερίδνληαο κε ηελ πεξηγξαθή ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ ηνπο, ησλ εξγαιείσλ θαη ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ηνπο, γίλεηαη πξνζπάζεηα ψζηε ν αλαγλψζηεο λα εηζαρζεί νκαιά ζην αληηθείκελν ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ. Ενότητα 1.1: Εμφϊνιςη και εξϋλιξη των Δημοςύων Σχϋςεων : Ιςτορικό αναδρομό Απφ πνιινχο ππνζηεξίδεηαη φηη νη Γεκφζηεο ρέζεηο απνηεινχλ λέν ζρεηηθά ζεζκφ, ακεξηθαληθήο πξνέιεπζεο, κε πεξίνδν εκθάληζεο θαη αλάπηπμεο ηνλ 20φ αηψλα. Καη απηφ είλαη αιεζέο αλ αλαιχζνπκε ηελ ηζηνξία ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ κε ηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή. Δμεηάδνληάο ηεο, φκσο, θάησ απφ κηα επξχηεξε θαη γεληθφηεξε ζεψξεζε, κπνξεί θαλείο λα δηαπηζηψζεη φηη νη ξίδεο ηνπο ράλνληαη ζηα βάζε ηεο Αλζξψπηλεο Ηζηνξίαο. Δθδειψζεηο Γεκνζίσλ ρέζεσλ, αλ θαη ηφηε δελ νλνκάδνληαλ έηζη, ζπλαληά θαλείο ζηελ ηζηνξία ησλ Αξραίσλ Αηγππηίσλ, Αζζπξίσλ, Δβξαίσλ, Φνηλίθσλ, Πεξζψλ, Μήδσλ, θαζψο θαη ησλ Αξραίσλ Διιήλσλ, ησλ νπνίσλ ε ζπκβνιή ππήξμε ζεκαληηθή. Πξψηνο ν Αξηζηνηέιεο εμέθξαζε ηελ πεπνίζεζή ηνπ φηη ν άλζξσπνο, σο πνιηηηθφ φλ, αηζζάλζεθε ηελ αλάγθε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο δεκηνπξγίαο θηιηθψλ ζρέζεσλ πνπ ηνλ βνήζεζαλ λα ζπλεξγαζηεί θαη λα ζπλνδνηπνξήζεη κε άιινπο αλζξψπνπο. Θα αθνινπζήζνπλ πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 18

19 ν Πιάησλ, ν Ξελνθψλ θαη ν Θνπθπδίδεο πνπ ζα αζρνιεζνχλ κε εηδηθφηεξεο πηπρέο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ (Παπαιεμαλδξή Ν., 2001). Δπίζεο, ηθαλφηεηεο Γεκνζίσλ ρέζεσλ απαηηνχζαλ φιεο νη δηνξγαλψζεηο θαη ε δηάδνζε-πξνψζεζε ησλ δηαθφξσλ εθδειψζεσλ ησλ Αξραίσλ Διιήλσλ, π.ρ. ησλ πκπνζίσλ, ησλ Παλαζελαίσλ, ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ θαζψο θαη ησλ δηαθφξσλ Θξεζθεπηηθψλ Δνξηψλ, εθδειψζεηο νη νπνίεο, πέξα ηνπ γεγνλφηνο φηη απνηεινχλ θξίθνπο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ Διιήλσλ, ζηα πιαίζηα απηψλ ζπλαληάκε ζεζκνχο φπσο ηε ρνξεγία θαη ηε δηαθήκηζε. Γξάζεηο Γεκνζίσλ ρέζεσλ ζπλαληάκε θπζηθά θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο αλζξψπηλεο Ηζηνξίαο, φπσο απηή πνπ επηζεκαίλνπλ νη Wilcox et al (2000), σο κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο απάηεο ηεο Ηζηνξίαο, φηαλ ν Δξξίθνο ν Κφθθηλνο (Eric the Red), ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα πξνζειθχζεη ηνπο απνίθνπο ην 1000 κ.υ., ζηελ αθηιφμελε, βξαρψδε θαη θαιπκκέλε απφ πάγνπο γε πνπ αλαθάιπςε, ηελ νλφκαζε Greenland (Πξάζηλε Γε). Ο φξνο «Γεκφζηεο ρέζεηο», σζηφζν, θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1872 απφ ηνλ Πξφεδξν ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο (ΖΠΑ), Thomas Jefferson, θαηά ηε δηάξθεηα δηαθήξπμήο ηνπ ζην Κνλγθξέζν. Άιινη εξεπλεηέο, βέβαηα, ππνζηεξίδνπλ φηη ν φξνο εκθαλίζηεθε αξγφηεξα, ην 1882, ζε κηα δηάιεμε ηνπ Dorman B.Eaton, θαηά ηε δηάξθεηα απνλνκήο πηπρίσλ ζηνπο απνθνίηνπο ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Yale. Παξά ηελ δηάζηαζε ησλ εξεπλεηψλ ζρεηηθά κε ηελ ρξνλνινγία εκθάληζεο ηνπ φξνπ, δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ε «παηξφηεηα» ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ αλήθεη ζηνλ Ivy Ledbetter Lee. Ο Ακεξηθαλφο δεκνζηνγξάθνο ήηαλ ν πξψηνο πνπ αληηιήθζεθε φηη ζεκέιην ηεο πνιηηηθήο ήηαλ ε επηθνηλσλία, ε πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ γχξσ απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε δεκηνπξγία θιίκαηνο θαιήο ζέιεζεο κέζα απφ δηαθαλείο θαη αλνηθηέο δηαδηθαζίεο 1. Ήηαλ, δε, απηφο πνπ θαζηέξσζε ην επάγγεικα, ηδξχνληαο ην 1904 ην πξψην Γξαθείν Γεκνζίσλ ρέζεσλ ζηε Νέα Τφξθε, κε ζθνπφ λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο γηα ηελ 1 ε δηαθήξπμή ηνπ ν Lee είρε δειψζεη: «Δκείο δελ είκαζηε έλα κπζηηθφ γξαθείν Σχπνπ. ιε καο ε δνπιεηά γίλεηαη ζηα αλνηθηά. Ο ζηφρνο καο είλαη λα εθνδηάδνπκε κε εηδήζεηο. Δκείο δελ είκαζηε κηα απιή δηαθεκηζηηθή εηαηξία. [ ] Σν πεξηερφκελν ησλ ππεξεζηψλ καο είλαη αθξηβέο. Δπηπιένλ ιεπηνκέξεηεο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα έρνπκε ρεηξηζηεί ζα ζαο δνζνχλ ην γξεγνξφηεξν θαη φινη νη δηεπζπληέο ησλ εθεκεξίδσλ ζα ηχρνπλ ηεο βνήζεηάο καο γηα λα επαιεζεχζνπλ νη ίδηνη ηεο εγθπξφηεηα ησλ δειψζεσλ. [ ] Με ιίγα ιφγηα, ζηφρνο καο είλαη λα πξνκεζεχζνπκε ηνλ Σχπν θαη ην Ακεξηθάληθφ ιαφ, αληηθεηκεληθά θαη κε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο, εθ κέξνπο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλδέζκσλ θαη δεκνζίσλ νξγαληζκψλ, άκεζε θαη αθξηβή πιεξνθφξεζε γηα ζέκαηα πνπ ην θνηλφ αμίδεη αιιά θαη έρεη ελδηαθέξνλ λα γλσξίδεη». (Baskin et al, 2001, ζει.41) πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 19

20 αλάπηπμε θιίκαηνο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ εξγαδνκέλσλ, επηρεηξήζεσλ θαη θαηαλαισηψλ. Δμάιινπ, ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1929 ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηελ εδξαίσζε ηεο ζεκαζίαο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ ζηε ζπλείδεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ. Ωζηφζν, κε ηελ έλαξμε ηνπ Ά Παγθνζκίνπ πνιέκνπ, νη Γεκφζηεο ρέζεηο θιήζεθαλ γηα πξψηε θνξά λα εμππεξεηήζνπλ ζθνπνχο πέξα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ (θξαηηθψλζξεζθεπηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ, θιπ), γεγνλφο πνπ ζπλερίζηεθε ζε φιν θαη απμαλφκελε έληαζε ηα επφκελα ρξφληα. Με ην ηέινο θαη ηνπ Β Παγθνζκίνπ πνιέκνπ, ν ζεζκφο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ εμαπιψζεθε θαη πέξαλ ηεο Ακεξηθαληθήο Ζπείξνπ. Σν 1955 ηδξχεηαη ε Γηεζλήο Έλσζε Γεκνζίσλ ρέζεσλ (International Public Relations Association-I.P.R.A.) θαη ιίγν αξγφηεξα, ην 1959, ην Δπξσπατθφ Κέληξν Γεκνζίσλ ρέζεσλ (Confederation of European Public Relations-C.E.R.P.). Ωζηφζν, ζηαζκφο απνηειεί ην 1986 ε ίδξπζε ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο πκβνχισλ Δπηθνηλσλίαο (International Communications Consultancy Organisation-I.C.C.O.), ε νπνία θαη απνηειεί ζήκεξα ηελ «θσλή» ή αιιηψο ηελ έλσζε-«νκπξέια» γηα πεξηζζφηεξεο απφ εηαηξίεο Γεκνζίσλ ρέζεσλ, κέζσ ησλ εζληθψλ ελψζεσλ ηνπο, ζε 29 ρψξεο ζηελ Δπξψπε, Μέζε Αλαηνιή, Αθξηθή, Αζία, Ακεξηθή θαη Απζηξαιία : Οι Δημόςιεσ Σχϋςεισ ςτην Ελλϊδα ηελ Διιάδα ε επηζηήκε θαη νη ηερληθέο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ, ζαλ ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ άξγεζε αξθεηά λα εθαξκνζηεί. Σν θξάηνο αιιά θαη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ αδηαθνξνχζαλ (κάιινλ αγλννχζαλ) κέρξη πξφζθαηα γηα ηελ αμία ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη ηελ επηξξνή ηεο θνηλήο γλψκεο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ιφγσ θπξίσο ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο πνιιψλ δηεζλψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, έγηλε αληηιεπηή ε δχλακε ηεο θνηλήο γλψκεο θαζψο θαη φηη απηή απνηειεί νπζηαζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πξφνδν. Οξγαλσκέλεο Γεκφζηεο ρέζεηο εκθαλίζηεθαλ ζηελ Διιάδα γηα πξψηε θνξά ην 1951, φηαλ ν Δ.Ο.Σ. ρξεζηκνπνίεζε ακεξηθαλνχο επαγγεικαηίεο θαη νξγάλσζε γξαθείν Γεκνζίσλ ρέζεσλ κε ζθνπφ ηελ πξνβνιή ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. (Παπαιεμαλδξή Ν., 2001). Οη επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ δίδαμαλ ηηο ηερληθέο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ ζηνπο ηφηε επαγγεικαηίεο ηεο επηθνηλσλίαο, δειαδή ζε δεκνζηνγξάθνπο θαη δηαθεκηζηέο, κέζσ ζεκηλαξίσλ. Οη άλζξσπνη απηνί ζηε ζπλέρεηα απνηέιεζαλ ηνπο ηδξπηέο πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 20

21 ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Γεκνζίσλ ρέζεσλ (Δ.Δ.Γ..), ηεο πξψηεο επαγγεικαηηθήο έλσζεο ηνπ ρψξνπ, ε νπνία ηδξχζεθε ην Φεβξνπάξην ηνπ θνπφο ηεο ΔΔΓ ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο ήηαλ «ε κειέηε, νξγάλσζε, πξνζηαζία, αζθάιηζε θαη πξναγσγή ησλ νηθνλνκηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηεο, θαζψο θαη ε αλάπηπμε πλεχκαηνο αιιειεγγχεο, ζπλεξγαζίαο θαη ζπλαδέιθσζεο ησλ κειψλ ηεο». Λίγα ρξφληα κεηά, ην 1968, ηδξχζεθε ε Έλσζε Γηαθεκηζηηθψλ Δηαηξηψλ Διιάδνο (ΔΓΔΔ), κε ζηφρν λα απνηειέζεη ην επαγγεικαηηθφ φξγαλν πνπ ζα εθπξνζσπεί ηε δηαθεκηζηηθή αγνξά ζηελ Διιάδα. Σν 2000 ε ΔΓΔΔ έθαλε έλα κεγάιν ηζηνξηθφ βήκα, θαζψο ηα κέιε ηεο απνθάζηζαλ νκφθσλα ηε δηεχξπλζε ηεο Έλσζεο θαη ηε κεηεμέιημή ηεο ζε έλαλ θνξέα πνπ εθπξνζσπεί, πιένλ, ηνλ επξχηεξν θιάδν ηεο επηθνηλσλίαο. Ζ έλσζε κεηνλνκάζηεθε ζε Έλσζε Δηαηξηψλ Γηαθήκηζεο-Δπηθνηλσλίαο, δηαηεξψληαο φκσο ην αξθηηθφιεμν «ΔΓΔΔ». Ζ ΔΓΔΔ είλαη πιήξεο κέινο ηεο ICCO απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ Οη ελψζεηο απηέο, ηα θαηαξηηζκέλα ζηειέρε, θαζψο θαη ε απμαλφκελε εκπεηξία ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ, έρνπλ ζπκβάιιεη ψζηε λα γίλνπλ ζεκαληηθά βήκαηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ, ηφζν απφ ηνλ ηδησηηθφ φζν θαη απφ ηνλ Γεκφζην Σνκέα. Έηζη, ζήκεξα νη Γεκφζηεο ρέζεηο ζεσξνχληαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δηνηθεηηθήο πξαθηηθήο θάζε νξγαληζκνχ : Οι Δημόςιεσ Σχϋςεισ και οι προκλόςεισ του ςόμερα Οη εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ ζήκεξα είλαη πνιιέο θαη ξαγδαίεο. Ζ θνηλή γλψκε αιιάδεη, ηα επηθνηλσληαθά κέζα εμειίζζνληαη, ηα κελχκαηα παίξλνπλ άιιε κνξθή, θαη φια απηά κε απψηεξν ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ νξγαληζκψλ θαη θνηλνχ. Ρίρλνληαο κηα καηηά ζηηο εμειίμεηο απηέο, φπσο ηηο ζθηαγξαθεί ν Richard Edelman ζε άξζξν ηνπ, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ εηδηθή έθδνζε «First Five» ηεο IPRA γηα ηελ επέηεην ησλ 50 ρξφλσλ ηεο, (http://www.knowhow.gr/?p=268, ηειεπηαία επίζθεςε 22/10/2008), δηαπηζηψλνπκε φηη νη Γεκφζηεο ρέζεηο θαινχληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε έλα πεξηβάιινλ απμαλφκελεο πνιππινθφηεηαο θαη ξαγδαίαο αιιαγήο: Ζ δχλακε ηεο εθ ησλ άλσ επηθνηλσλίαο ησλ κελπκάησλ έρεη ζήκεξα εμαζζελήζεη. Οη Γεκφζηεο ρέζεηο πξέπεη λα θαηνξζψζνπλ λα πξνζθέξνπλ ηηο θαηάιιειεο ελαιιαθηηθέο γηα λα κπνξέζεη λα ηξαβήμεη έλα κήλπκα ηελ πξνζνρή ηνπ αηφκνπ. Καζψο νη πνιίηεο βνκβαξδίδνληαη πιένλ απφ κελχκαηα θάζε είδνπο, νη Γεκφζηεο ρέζεηο κε ηα δηαθνξεηηθά εξγαιεία ελδερνκέλσο λα κπνξνχλ λα παξάζρνπλ ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη. πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 21

22 Γίλεηαη πηα αληηιεπηφ φηη δχλακε δελ έρνπλ κφλν νη εγέηεο ή ηα πςειφβαζκα ζηειέρε ησλ εηαηξηψλ. Μέξνο πηα ηεο δχλακεο επηξξνήο έρνπλ νη θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο, νη ζπγγελείο θαη νη θίινη, θιπ. Σα πνξίζκαηα ησλ εξεπλψλ ηεο θνηλήο γλψκεο άιισζηε είλαη μεθάζαξα: ε δχλακε έρεη κεηαθεξζεί ζηνπο παξάγνληεο ηεο δηπιαλήο πφξηαο. O θαζέλαο δίλεη κεγάιε βάζε ζηε γλψκε πνπ ζα ηνπ πεη θάπνηνο γλσζηφο πνπ εθηηκά, είηε γηα ην ραξαθηήξα ηνπ, είηε γηα ηηο γλψζεηο ηνπ, είηε γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπ. Οη Γεκφζηεο ρέζεηο θαινχληαη λα ρηίζνπλ γέθπξα επηθνηλσλίαο κε απηνχο. Οη θαηαλαισηέο θαη νη πνιίηεο είλαη πην ψξηκνη, πιένλ, θαη επηζπκνχλ ζπλερή ακθίδξνκε θαη δπλακηθή επηθνηλσλία κε ηνπ νξγαληζκνχο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Απηή ε επηθνηλσλία είλαη θπξίσο αληηθείκελν ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ. Οη παξαπάλσ εμειίμεηο ηζρπξνπνηνχλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηε ζέζε ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ πνπ θαινχληαη λα παίμνπλ ην ξφιν «νδεγνχ» θαη λα εγεζνχλ αλάκεζα ζε άιινπο ηνκείο επηθνηλσλίαο. Οη Γεκφζηεο ρέζεηο επηθνξηίδνληαη πιένλ κε έξγα δχζθνια λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, φπσο είλαη: α) ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ νδψλ γηα ηελ δηάρπζε ησλ κελπκάησλ, β) ε αλάπηπμε βαζχηεξσλ επηρεηξεκάησλ θαζψο δελ αξθεί πιένλ έλα slogan 2 γηα λα πεξάζεη ην κήλπκα ελφο πξντφληνο, κηαο ππεξεζίαο ή κηαο θνηλσληθήο ππφζεζεο, γ) ε αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ζρέζεσλ κε ηνπο δηακνξθσηέο γλψκεο 3, θαζψο ηα πξάγκαηα είλαη ζε δηαξθή εμέιημε θαη ρξεηάδεηαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο, κέζα ζε πιαίζην εκπηζηνζχλεο, θαη δ) ε ελεξγνπνίεζε ηεο θαληαζίαο γηα λα εμαζθαιηζζεί ε πξνζνρή πνιηηψλ θαη θαηαλαισηψλ. Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλεη θαλείο ηελ απμαλφκελε ζεκαζία ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ ζήκεξα ζηελ αλζξψπηλε θνηλσλία. Αο δνχκε, φκσο, ηη αθξηβψο είλαη νη Γεκφζηεο ρέζεηο, πσο αζθνχληαη, πνηνπο αθνξνχλ θαη ζε πνηνπο απεπζχλνληαη. 2 Slogan είλαη έλα ζχλζεκα ή κηα θξάζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εληφο ηνπ πνιηηηθνχ, εκπνξηθνχ, ζξεζθεπηηθνχ ή άιινπ πιαηζίνπ σο επαλαιακβαλφκελε έθθξαζε κηαο ηδέαο ή ελφο ζθνπνχ (www.wikipedia.com) 3 Πξφθεηηαη γηα πξφζσπα κε απμεκέλν θχξνο θαη ζεκαληηθή πξνζσπηθφηεηα, φπσο επηζηήκνλεο, πνιηηηθνί θαη ζξεζθεπηηθνί παξάγνληεο, εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνί, αλψηαηα θιηκάθηα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, θαιιηηέρλεο θιπ, νη νπνίνη επεξεάδνπλ κε ηηο απφςεηο ηνπο ζε κεγάιν βαζκφ ηελ θνηλή γλψκε. Οη Γεκφζηεο ρέζεηο απεπζχλνληαη πξνο απηνχο γηα λα πεηχρνπλ κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ηνπο, αθνχ ε δξάζε πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο δηακνξθσηέο γλψκεο δξα πνιιαπιαζηαζηηθά επί ηνπ θνηλνχ. πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 22

23 Ενότητα 1.2.: Οριςμόσ, Αποςτολό, και Στόχοι των Δημοςύων Σχϋςεων : Οριςμόσ των Δημοςύων Σχϋςεων Οη Γεκφζηεο ρέζεηο (Public Relations), απνζθνπνχλ ζην λα κεηψζνπλ ή θαη λα εθκεδελίζνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επηθνηλσλία ησλ αλζξψπσλ. Ζ επηθνηλσλία 4 απνηειεί ην θιεηδί ησλ Γεκνζηψλ ρέζεσλ, ελψ θεληξηθφο άμνλαο είλαη ν άλζξσπνο θαη ε δξάζε απηνχ. Αλαηξέρνληαο ζηε βηβιηνγξαθία δηαπηζηψλνπκε φηη νη Γεκφζηεο ρέζεηο ή, φπσο αιιηψο ιέγνληαη, νη ρέζεηο κε ην Κνηλφ ή ε Δπηθνηλσλία κε ην Κνηλφ πεξηγξάθνληαη κε πιεζψξα νξηζκψλ, νη νπνίεο δίλνληαη απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο, ρψξεο, νξγαληζκνχο θαζψο θαη επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ. Αλαθέξνπκε ζηελ ζπλέρεηα θάπνηνπο απφ απηνχο: χκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δ.Δ.Γ.., πνπ ςεθίζηεθε ζηηο , ζην άξζξν 3 νξίδεηαη φηη «Γεκφζηεο ρέζεηο είλαη ην θνηλσληθφ ιεηηνχξγεκα ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο πνπ - κεηά απφ έξεπλα θαη κειέηε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δεδνκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη ζσζηή πιεξνθφξεζε ησλ δηαιεγνκέλσλ - πξνζπαζεί, κέζσ ηνπ ειεχζεξνπ δηαιφγνπ, λα ζπληειέζεη ζηελ παξνπζίαζε ηεο αιεζηλήο εηθφλαο ηνπ ελφο πξνο ηνλ άιινλ γηα λα πεηχρεη, ζε θιίκα αιιεινθαηαλφεζεο ηελ αλάπηπμε ησλ ζρέζεψλ ηνπο ζε βάζε ακνηβαίνπ ζπκθέξνληνο». χκθσλα κε ην Βξεηαληθφ Ηλζηηηνχην Γεκνζίσλ ρέζεσλ «Γεκφζηεο ρέζεηο είλαη ε πξνγξακκαηηζκέλε θαη ζπλερήο πξνζπάζεηα εγθαζίδξπζεο θαη δηαηήξεζεο θαιήο πίζηεο θαη ακνηβαίαο θαηαλφεζεο κεηαμχ κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ θαη ηνπ θνηλνχ ηεο». ηνλ νξηζκφ απηφ δίλεηαη έκθαζε ζηε ζεκαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηε ζπλερή πξνζπάζεηα θαη ηελ ακνηβαία θαηαλφεζε. Ζ ιεγφκελε Μεμηθάληθε Γηαηχπσζε (Mexican Statement) ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ 5 πεξηγξάθεη ηηο Γεκφζηεο ρέζεηο σο «ηελ ηερληθή θαη θνηλσληθή επηζηήκε πνπ αλαιχεη ηάζεηο, πξνβιέπεη ηηο ζπλέπεηέο ηνπο, ζπκβνπιεχεη ηνπο εγέηεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ θαη εθαξκφδεη πξνγξάκκαηα 4 Γηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ Δπηθνηλσλία βιέπε παξάξηεκα παξνχζαο (Π1). 5 Πξφθεηηαη γηα ην πφξηζκα πνπ εμήρζε ζην Γηεζλέο πλέδξην ηνπ Οξγαληζκνχ Γεκνζίσλ ρέζεσλ πνπ δηεμήρζε ζην Μεμηθφ ην Σνλ νξηζκφ απηφλ πξνζππέγξαςαλ 34 εζληθνί νξγαληζκνί Γεκνζίσλ ρέζεσλ. πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 23

24 πνπ εμππεξεηνχλ ηφζν ηα ζπκθέξνληα ησλ επηρεηξήζεσλ ή νξγαληζκψλ φζν θαη ηνπ θνηλνχ ηνπο». ηνλ νξηζκφ απηφ ππνγξακκίδεηαη ε αλάγθε γηα αλάιπζε ησλ ηάζεσλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ελψ ηνλίδεηαη θαη ν ζπκβνπιεπηηθφο ξφινο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ. Έλαο νξηζκφο πνπ έρεη δνζεί απφ ηνλ θ Θαιή Κνπηνχπε, Έιιελα εηδηθφ ηνπ ρψξνπ, αλαθέξεη φηη «Γεκόζηεο Σρέζεηο είλαη 90% λα θάλεηο ην ζσζηό θαη 10% λα κηιάο γη απηό». (Παπαιεμαλδξή Ν., 2001, ζει.21) Ο νξηζκφο απηφο επηθεληξψλεηαη ζηελ δενληνινγία θαη ηνλ θνηλσληθφ ξφιν πνπ επηηεινχλ νη Γεκφζηεο ρέζεηο. Δπίζεο ην American Heritage College Dictionary νξίδεη ηηο Γεκφζηεο ρέζεηο σο «ηελ ηέρλε ή ηελ επηζηήκε θαζηέξσζεο θαη πξνψζεζεο κηαο επλντθήο ζρέζεο κε ην θνηλφ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη θαη ηηο κεζφδνπο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εγθαζίδξπζε κηαο ηέηνηαο ζρέζεο». Ο Philip Kotler, θαζεγεηήο ηνπ Μάξθεηηλγθ ζην Παλεπηζηήκην Northwestern ησλ ΖΠΑ ιέεη φηη νη Γεκφζηεο ρέζεηο (Public Relations) είλαη ην πέκπην «Ρ» ηεο ζηξαηεγηθήο marketing - ηα άιια ηέζζεξα «Ρ» είλαη Product (πξντφλ), Price (ηηκή), Place (ηνπνζέηεζε) θαη Promotion (πξνψζεζε). (Wilcox et al, 2000). Σέινο, ζε επίζεκε αλαθνξά ηεο ε Δηαηξία Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηεο Ακεξηθήο (PRSA) αλαθέξεη φηη «νη Γεκόζηεο Σρέζεηο βνεζνύλ ηελ πνιύπινθε θαη πινπξαιηζηηθή θνηλσλία ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία, βνεζώληαο ζηελ ακνηβαία θαηαλόεζε κεηαμύ ησλ νκάδσλ θαη ησλ νξγαληζκώλ» (Wilcox et al, 2000, ζει.38) : Αποςτολό των Δημοςύων Σχϋςεων ρεηηθά κε ηελ απνζηνιή ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ, δειαδή ηνλ πξσηαξρηθφ ζθνπφ χπαξμήο ηνπο, έρνπλ δηαηππσζεί πνιιέο απφςεηο. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε άπνςε ηνπ Patrick Jackson, πξψελ πξνέδξνπ ηνπ ηεο εηαηξίαο Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηεο Ακεξηθήο, ν νπνίνο αλαθέξεη: «Από ηε ζηηγκή ηεο ύπαξμεο ηεο Δύαο κε ηνλ Αδάκ, δεκηνπξγήζεθαλ νη αλζξώπηλεο ζρέζεηο. Σε θάζε θνηλσλία όπνπ ππάξρνπλ αλζξώπηλεο ζρέζεηο, αλεμάξηεηα από ην πόζν πξσηόγνλε θαη κηθξή είλαη, πξνθύπηνπλ πξνβιήκαηα πνπ ρξεηάδεηαη λα αληηκεησπηζηνύλ. πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 24

25 Οη Γεκόζηεο Σρέζεηο, ινηπόλ, έρνπλ ζθνπό ηελ θαζηέξσζε θαη βειηίσζε ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ». (Wilcox et al, 2000, ζει. 34). Αλαδεηψληαο, σζηφζν, κηα πην ζχγρξνλε εθδνρή θαηαιήγνπκε φηη βαζηθή απνζηνιή ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ είλαη λα θέξλνπλ θνληά ηηο δηάθνξεο νκάδεο, λα ηηο βνεζνχλ λα ζπλελλνεζνχλ κε ζηφρν ηελ απνηξνπή ή άκβιπλζε ησλ πξνβιεκάησλ. Πέξα απφ ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ, ππνζηεξίδνπλ ηνλ νξγαληζκφ κε ηελ πξνπαξαζθεπή, θαηάξηηζε, εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ έρνληαο πάληα σο ζηφρν ηε δεκηνπξγία ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη θαηαλφεζεο κε ην θνηλφ. Δηδηθφηεξα ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ρψξν απνζηνιή ηνπο είλαη λα πξνζδψζνπλ ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα κηαλ άιιε απαξαίηεηε, κεηά ηηο ζεκειηψδεηο αλαθαηαηάμεηο ζηηο θνηλσληθέο δνκέο, ζην δηεζλή ρψξν, δηάζηαζε: ηελ θνηλσληθή. Πξσηαξρηθφο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο κηαο επηρείξεζεο είλαη πιένλ ε απνδνρή ηεο απφ ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί. Οη νξγαληζκνί, ινηπφλ, πξνζπαζνχλ, κέζα απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ιεγφκελεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο 6 (social responsibility), λα επηηχρνπλ ηζνξξνπία αλάκεζα ζην θέξδνο θαη ζηελ θνηλσληθή απνδνρή, θαη λα ζπλδπάζνπλ ην ηδησηηθφ κε ην θνηλσληθφ ζπκθέξνλ : Στόχοι των Δημοςύων Σχϋςεων πλήζσο ζαλ πξσηαξρηθφο ζηφρνο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ αλαθέξεηαη ε επίηεπμε κηαο επλντθήο εηθφλαο (image) ή ε δεκηνπξγία ελφο επλντθνχ θιίκαηνο γηα ηελ επηρείξεζε. Ωζηφζν, έλαο εμίζνπ ζεκαληηθφο ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία θιίκαηνο θαηαλφεζεο. Ο F Jefkins (1989) παξνπζηάδεη δηαγξακκαηηθά πψο κέζσ ηεο θαηαλφεζεο κεηαηξέπεηαη κηα αξλεηηθή θαηάζηαζε ζε ζεηηθφ επίηεπγκα: 6 Ο φξνο Δηαηξηθή Κνηλωληθή Δπζύλε αλαθέξεηαη ζηηο ελέξγεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ζπκβνιή αληηκεηψπηζεο πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεηεκάησλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ ζπλερή εζηθή ππνρξέσζε ησλ επηρεηξήζεσλ λα ζπλδπάδνπλ ηε ζπλεηζθνξά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε ηελ ππεχζπλε ρξήζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ πφξσλ (πνηφηεηα δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο, ζπκκεηνρή ζηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη, ζεβαζκφο πξνο ηνλ άλζξσπν - ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα, παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ, ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ, βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο, επξχηεξε θνηλσληθή πξνζθνξά). Οη επηρεηξήζεηο απνηεινχλ νληφηεηεο νη νπνίεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν κέζα ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη, επεξεάδνληαο θαη επεξεαδφκελεο απφ ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο θαη ηνπ ρψξνπ δξάζεο ηνπο. Οθείινπλ, επνκέλσο, λα αλαγλσξίδνπλ ηελ επζχλε πνπ ηνπο αλαινγεί, απέλαληη ζηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ. Ο ξφινο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ ζε ζέκαηα εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο είλαη λα ραξάμεη θαη λα πινπνηήζεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο σο ελεξγνχ θαη ππεχζπλνπ εηαηξηθνχ πνιίηε πνπ ιεηηνπξγεί κε δηαθάλεηα. Ζ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί ζε έμη (6) θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε θχζε ηεο αλάινγεο ζηξαηεγηθήο-πξνγξάκκαηνο: Πξνψζεζε θνπνχ, Μάξθεηηλγθ θνπνχ, Κνηλσληθφ Μάξθεηηλγθ, Δηαηξηθή Φηιαλζξσπία, Δηαηξηθφο Δζεινληηζκφο, Κνηλσληθά Τπεχζπλεο Πξαθηηθέο. (http://el.wikipedia.org/wiki θαη ηειεπηαία επίζθεςε 3/11/2008). πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 25

26 ΑΡΝΖΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΘΔΣΗΚΟ ΔΠΗΣΔΤΓΜΑ Ερζξηθόηεηα θαηαλόεζε Σπκπάζεηα Πξνθαηάιεςε θαηαλόεζε Απνδνρή Απάζεηα θαηαλόεζε Ελδηαθέξνλ Άγλνηα θαηαλόεζε Πιεξνθόξεζε ρήκα 1: Σα Απνηειέζκαηα ηεο Καηαλόεζεο (Πεγή: Frank Jefkins, Public Relations Techniques, 1989) Έρνληαο σο βάζε ηα παξαπάλσ, κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηνπο ζηφρνπο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ νη νπνίνη είλαη: Γηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο εηθφλαο ηνπ νξγαληζκνχ, Μεηαηξνπή δηαθφξσλ δπζάξεζησλ θαη δπζκελψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο ερζξφηεηα, πξνθαηάιεςε ηνπ θνηλνχ, απάζεηα θαη άγλνηα ζε επκελείο θαηαζηάζεηο δειαδή ζε ζπκπάζεηα, απνδνρή ελδηαθέξνλ θαη γλψζε αληίζηνηρα, Αχμεζε ηεο «θήκεο θαη πειαηείαο», κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο θαηαλφεζεο ηνπ θνηλνχ, Δπίηεπμε επξείαο θαηαλαισηηθήο απνδνρήο ησλ πξντφλησλ ηεο εηαηξίαο, Δχθνιε εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ, Πξνψζεζε ζσζηψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη κείσζε ζπγθξνχζεσλ, Γηεπθφιπλζε ησλ επελδχζεσλ ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη ζπκκεηνρψλ ζε άιιεο επηρεηξήζεηο, πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 26

27 Δλεκέξσζε ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηηο απφςεηο θαη ηηο εληππψζεηο πνπ έρεη ην πεξηβάιινλ γη απηέο. Ενότητα 1.3.: Επιμϋρουσ λειτουργύεσ των Δημοςύων Σχϋςεων Οη Γεκφζηεο ρέζεηο, σο ιεηηνπξγία, απνηειείηαη απφ πνιιέο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο πνηθίινπλ αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ νξγαληζκνχ ή αλάινγα κε ην ζηφρν πνπ θαινχληαη λα εμππεξεηήζνπλ. Οη εξγαδφκελνη ζην ηκήκα ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ δίλνπλ θάζε θνξά έκθαζε ζε δηαθνξεηηθέο απφ ηηο παξαθάησ επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο: Γεκνζηφηεηα (Publicity). πλίζηαηαη ζηε δσξεάλ θαη κε πιεξσκέλε παξνπζίαζε ηδεψλ ή πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ εμσηεξηθή πεγή θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα ΜΜΔ ράξηο ζηελ εηδεζενγξαθηθή ηνπο αμία. Γίλεηαη ζπλήζσο κέζσ δεκνζίεπζεο άξζξσλ, ζπλεληεχμεσλ ηχπνπ, θιπ θαη απνηειεί καδί κε ηε δηαθήκηζε έλα απφ ηα ηζρπξφηεξα εξγαιεία ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ. πκβνπιεπηηθή (Consulting). Οη Γεκφζηεο ρέζεηο επηηεινχλ ξφιν ζπκβνχινπ ηεο Γηνίθεζεο κηαο επηρείξεζεο ζε ζέκαηα πνιηηηθήο, ζρέζεσλ θαη επηθνηλσλίαο. Δζσηεξηθέο Γεκφζηεο ρέζεηο (Internal / Employee Relations). Μεηαθξάδεηαη σο αληαπφθξηζε ζηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο εξγαδφκελνπο ζε κηα επηρείξεζε, κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζή ηνπο θαη δεκηνπξγία θηλήηξσλ. Γεκφζηεο Τπνζέζεηο (Public Affairs). Δίλαη ε εηδηθή πξνζπάζεηα ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ λα ρηίζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί ηηο ζρέζεηο ηνπ νξγαληζκνχ κε ηελ θνηλφηεηα θαη ηνπο πνιηηηθνχο παξάγνληεο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, θπξίσο ζηνπο θξαηηθνχο νξγαληζκνχο, απηή ε ιεηηνπξγία ηαπηίδεηαη νπζηαζηηθά κε ηηο Γεκφζηεο ρέζεηο. Πνιηηηθή Μεζνιάβεζε (Lobbying). Δίλαη κηα εηδηθή ιεηηνπξγία ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ πνπ ζπρλά θξίλεηαη θνηλσληθά αλήζηθε. Πξφθεηηαη γηα ηελ πξνζπάζεηα θάπνηνπ νξγαληζκνχ λα αζθήζεη πίεζε ζηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε ή ζε Κέληξα απνθάζεσλ ψζηε λα επηηεπρζνχλ επλντθέο λνκνζεηηθέο ή άιιεο ξπζκίζεηο. πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 27

28 Υξεκαηννηθνλνκηθέο Γεκφζηεο ρέζεηο (Financial Relations). Δίλαη ε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ επελδπηψλ θαη θηίζηκν θαιψλ ζρέζεσλ κε ηνλ επξχηεξν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ρψξν. Βηνκεραληθέο ζρέζεηο (Industry Relations). Δίλαη ε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο θαιψλ ζρέζεσλ κε άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ θαη κε θιαδηθέο ελψζεηο. ρέζεηο κε ηα ΜΜΔ (Relations with the Media). Πξφθεηηαη γηα ηε ζπλεξγαζία κε ηα ΜΜΔ κε ζηφρν ηε δεκνζηφηεηα ή ηελ αληαπφθξηζε ζην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ επηρείξεζε. Έξεπλα (Research). Δίλαη φιεο νη ελέξγεηεο ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζέζεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο, ησλ νκάδσλ θνηλνχ κηαο επηρείξεζεο κε ζηφρν ηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο Γεκνζίσλ ρέζεσλ. Αληηκεηψπηζε νβαξψλ Θεκάησλ / Κξίζεσλ (Issues / Crisis Management). Δίλαη ε αλάιπζε ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε θαηάξηηζε ησλ πνιηηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ δξάζεο απέλαληη ζε αιιαγέο ή απξφβιεπηα ζνβαξά γεγνλφηα.. Γηνξγάλσζε Γεγνλφηνο / Δθδήισζεο (Event Marketing). Αθνξά φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη γηα ηε δεκηνπξγία ελδηαθέξνληνο γηα έλα άηνκν, κηα επηρείξεζε ή έλα πξντφλ κέζα απφ έλα ζηνρεπκέλν «happening». Δπίζεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ζπγθεθξηκέλα θνηλά (π.ρ. forum). Γεκφζηεο ρέζεηο κε ζηφρεπζε Μάξθεηηλγθ ή Πξνζέιθπζε Καηαλαισηψλ (Marketing / Consumer PR). Πξφθεηηαη γηα ζπλδπαζκφ ελεξγεηψλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ κε ζηφρν ηελ πψιεζε πξντφληνο, ππεξεζίαο ή ηδέαο - νη ελέξγεηεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ δεκνζηφηεηα, έληππν θαη άιιν πιηθφ, ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο, events, direct mail θ.ιπ. Αλάπηπμε (Development). Ζ ιεηηνπξγία απηή έρεη σο πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε λέσλ κειψλ θαη γεληθά αηφκσλ ή νξγαληζκψλ πνπ ζέινπλ λα πξνζθέξνπλ ζε απηήλ. πλήζσο ηε ζπλαληάκε ζε εθπαηδεπηηθέο επηρεηξήζεηο, επηρεηξήζεηο πγείαο, αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο θιπ. πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 28

29 Υνξεγία (Sponsorship). Απνηειεί κηα απφ ηηο πην ζχγρξνλεο ιεηηνπξγίεο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ. Μέζσ απηήο ν νξγαληζκφο πξνζθέξεη ρξήκαηα ζε άιινπο νξγαληζκνχο ή γηα δηάθνξνπο ζθνπνχο πξνζπαζψληαο λα πξνβάιιεη ηελ εηθφλα ηνπ, λα εληζρχζεη ηελ αλαγλσξηζκφηεηά ηνπ, λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ ΜΜΔ θαη λα επηηχρεη επξχηεξε απνδνρή απφ ην θνηλφ, πξνσζψληαο ζπγθεθξηκέλν πξνθίι. Πξνζέιθπζε πφξσλ (Fund Raising). Ζ ιεηηνπξγία απηή απνζθνπεί ζηελ ζπγθέληξσζε πφξσλ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε εθδειψζεσλ ή έξγσλ θνηλήο σθέιεηαο θαη γίλεηαη ζπλήζσο απφ κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο. ρεηηθά κε ηηο παξαπάλσ επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε έξεπλα 7 πνπ δηεμήγαγε ν Σνκέαο Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηεο Δ.Γ.Δ.Δ. ην Κχξηνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ ηάζεσλ πνπ επηθξαηνχλ γηα ηηο Γεκφζηεο ρέζεηο ζηελ αγνξά, ησλ πεγψλ ελεκέξσζεο, ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ απφ ηηο εηαηξίεο θαη ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο. Αλάκεζα ζηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ φηη νη επξχηεξα δηαδεδνκέλεο ελέξγεηεο Γεκνζίσλ ρέζεσλ είλαη θπξίσο νη εηαηξηθέο εθδειψζεηο (84%), ηα δψξα Γεκνζίσλ ρέζεσλ (80%), νη εθδφζεηο εηαηξηθψλ εληχπσλ (78%), ηα πξνγξάκκαηα δεκνζηφηεηαο / ζρέζεηο κε ηα ΜΜΔ (66%) θαη νη εθδφζεηο ελεκεξσηηθψλ ππνζηεξηθηηθψλ εληχπσλ (62%). Ληγφηεξν δηαδεδνκέλεο θάλεθαλ λα είλαη νη πην εμεηδηθεπκέλεο θαη κε ζηξαηεγηθφ έξεηζκα ππεξεζίεο, δειαδή νη κειέηεο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο (43%), ε Δ.Κ.Δ. (Corporate Social Responsibility- CSR) (43%) θαη νη ελέξγεηεο ζρεηηθά κε ηνπηθέο θνηλσλίεο (41%), Γεκφζηεο Τπνζέζεηο (Public Affairs) (41%), ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο (35%), Γηαρείξηζε Κξίζεσλ (29%) θαη θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θνηλά (17%). Ενότητα 1.4: Υποκεύμενα και Αντικεύμενα Δημοςύων Σχϋςεων : Υποκεύμενα Δημοςύων Σχϋςεων Τπνθείκελν ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ νξίδεηαη θάζε άηνκν ή νκάδα απφ ηνπο νπνίνπο γίλνληαη ελέξγεηεο Γεκνζίσλ ρέζεσλ. 7 Ζ έξεπλα πινπνηήζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΔΓΔΔ απφ ηελ GfK Market Analysis θαη δηεμήρζε κε ηε κέζνδν ηεο πξνζσπηθήο επαθήο ζε 297 εηαηξίεο. Ζ επηινγή ησλ εξσηψκελσλ βαζίδεηαη ζην ζπγθεληξσηηθφ πειαηνιφγην ησλ κειψλ ηεο ΔΓΔΔ θαη ζηηο ιίζηεο εηαηξηψλ ICAP. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε Αζήλα (86%) θαη Θεζζαινλίθε (14%) ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ Ηνχλην 2005 έσο Οθηψβξην Πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 29

30 ζνλ αθνξά ηα άηνκα, απηά κπνξεί λα είλαη πνιηηηθνί, θαιιηηέρλεο, επηζηήκνλεο, επηρεηξεκαηίεο θιπ, νη νπνίνη αζθνχλ ηππηθέο Γεκφζηεο ρέζεηο, φπσο απηέο πνπ πεξηγξάθεθαλ πξνεγνπκέλσο, θαζψο θαη φινη εκείο, πνπ αζθνχκε άηππεο κνξθέο Γεκνζίσλ ρέζεσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαζεκεξηλψλ καο επαθψλ κε άιινπο αλζξψπνπο. ζνλ αθνξά ηηο νκάδεο, απηέο κπνξεί λα είλαη θάζε είδνπο, ηδησηηθέο ή δεκφζηεο, ηπραίεο ή νξγαλσκέλεο, κεγάινπ ή κηθξνχ κεγέζνπο, καθξάο ή βξαρείαο δηάξθεηαο, φιεο φζεο γηα θάπνηνπο ιφγνπο έρνπλ αλάγθε λα ηηο αζθήζνπλ. ηηο νκάδεο - ππνθείκελα ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, ην θξάηνο, ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, ηα ζσκαηεία, ηα πνιηηηθά θφκκαηα, ηνπο δηαθφξνπο ζπιιφγνπο πνιηηηζηηθνχ ή άιινπ ραξαθηήξα, ηελ εθθιεζία, ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ηηο αζιεηηθέο νξγαλψζεηο θιπ : Αντικεύμενα Δημοςύων Σχϋςεων Αληηθείκελα ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ είλαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία απεπζχλνληαη νη ελέξγεηεο ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ αλαθέξζεθαλ λσξίηεξα. Δίλαη ηα ιεγφκελα «Κνηλά» ή «Publics», ηα νπνία δηαθνξνπνηνχληαη θαη μερσξίδνπλ κεηαμχ ηνπο ιφγσ ηεο χπαξμεο ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη γηα θάζε θνηλφ ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθέο ηερληθέο πξνζέγγηζεο, ζε ζπλδπαζκφ βέβαηα θαη κε ηνλ επηδησθφκελν θάζε θνξά ζηφρν. Σα θνηλά ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηηο παξαθάησ νκάδεο: Πξνζσπηθφ (Δζσηεξηθφ Κνηλφ) Αληηπξφζσπνη- Υνλδξέκπνξνη-Ληαλέκπνξνη (Γίθηπν Γηαλνκήο) Μέηνρνη-Οηθνλνκηθνί Παξάγνληεο Πξνκεζεπηέο Πειάηεο-Υξήζηεο (Καηαλαισηηθφ Κνηλφ) Αληαγσληζκφο (Οη άιιεο Δπηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ) Κνηλφηεηα (Σνπηθή θνηλσλία, Οξγαλψζεηο θιπ) Αξρέο-Κπβέξλεζε Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο Γηακνξθσηέο Γλψκεο πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 30

31 επηρείξεζε: Οκάδεο Πίεζεο 8 ην ζρήκα 2 θαίλεηαη πψο θαηαλέκεη ηηο δηάθνξεο νκάδεο θνηλνχ κηα κεγάιε ηδησηηθή ΚΟΙΝΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ Κεθάιαην Κπβεξλήζεηο Δηεζλείο Τξάπεδεο Δηεζλείο Επελδπηέο ΕΤΡΤ ΚΟΙΝΟ Γεληθό θνηλό Δηακνξθσηέο Γλώκεο Οκάδεο Πίεζεο ΜΜΕ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Μέηνρνη Φξεκαηηζηέο Τξάπεδεο ΚΡΑΣΟ Κνηλνβνύιην Εηδηθέο Επηηξνπέο Δεκόζηα Δηνίθεζε Τνπηθή Απηνδηνίθεζε Επιχείρηζη ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Πξνκεζεπηέο Φνλδξέκπνξνη / Ληαλέκπνξνη Πειάηεο Σπλέηαηξνη ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Εξγαδόκελνη Σηειέρε Υπνςήθηνη Εξγαδόκελνη Σσκαηεία ρήκα 2: Οη νκάδεο θνηλνύ κηαο κεγάιεο Δπηρείξεζεο, Πεγή: Παπαιεμαλδξή Ν., 2001, ζει 45, (financial times) Ενότητα 1.5: Μϋςα και Εργαλεύα Δημοςύων Σχϋςεων Σα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη Γεκφζηεο ρέζεηο γηα λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο δεκηνπξγίαο ζεηηθήο εηθφλαο γηα ηελ επηρείξεζε θαη ηεο δεκηνπξγίαο θιίκαηνο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο είλαη φια ηα κέζα πνπ δηαζέηεη ζήκεξα ν θφζκνο ηεο Δπηθνηλσλίαο. Οη Γεκφζηεο ρέζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα απηά σο νρήκαηα γηα ηε κεηαθνξά ησλ κελπκάησλ απφ ηελ επηρείξεζε ζηα δηάθνξα θνηλά ηεο. 8 Οη νκάδεο πίεζεο είλαη ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αζθήζνπλ ζεκαληηθήο θιίκαθαο πίεζε ζηνπο πνιηηηθά ηζχλνληεο γηα ηελ άζθεζε ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο θαη ηελ ιήςε ζεηηθψλ γηα απηέο κέηξσλ. Σέηνηεο είλαη νη πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο, νη θαηαλαισηηθέο νξγαλψζεηο θιπ. πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 31

32 Σα κέζα 9 απηά επηγξακκαηηθά είλαη: Έληππνο θαη ειεθηξνληθφο ηχπνο Έληππα / βηβιία Ραδηφθσλν Σειεφξαζε Κηλεκαηνγξάθνο Γηαδίθηπν θαη Ζιεθηξνληθή επηθνηλσλία Σειεθσληθή-ηειενκνηνηππηθή επηθνηλσλία Πξνζσπηθή επηθνηλσλία Ωζηφζν, γηα ηελ θαη νπζίαλ πινπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία. Σα εξγαιεία απηά, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπο, κεηαθέξνπλ ην κήλπκα ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ ζην θνηλφ πνπ ελδηαθέξεη ηελ επηρείξεζε κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ θάζε θνξά κέζσλ-«νρεκάησλ». Σα εξγαιεία απηά είλαη: Γειηία Σχπνπ, neswletters, θ.ιπ., Ηζηνζειίδεο θαη άιια δηαδξαζηηθά εξγαιεία (CD θιπ.) Δηαηξηθέο Υνξεγίεο θαη άιιεο ζπλαθείο ελέξγεηεο (εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο) πλεηζθνξά ζε νξγαλψζεηο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα (πεξηβαιινληηθέο, εζεινληηθέο, θιπ) Γηαρείξηζε θαη Γηεθπεξαίσζε Παξαπφλσλ Καηάξηηζε & πινπνίεζε πιάλνπ επηθνηλσλίαο θαη δεκνζηφηεηαο Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Γεκηνπξγία Δηαηξηθήο Σαπηφηεηαο Οξγάλσζε Γξαθείνπ Σχπνπ πλεληεχμεηο ηχπνπ Γηνξγάλσζε Δθδειψζεσλ, πλεδξίσλ, Ζκεξίδσλ, Δvents, δηαιέμεσλ, ζεκηλαξίσλ 9 Ζ εθηελέζηεξε αλάιπζε ησλ κέζσλ απηψλ θξίλεηαη πέξαλ ησλ ζθνπψλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Γηα πεξεηαίξσ αλάιπζε ησλ κέζσλ απηψλ βι. «Παπαιεμαλδξή Ν., 2001, Γεκφζηεο ρέζεηο: Ζ ιεηηνπξγία ηεο Δπηθνηλσλίαο ζηε ζχγρξνλε επηρείξεζε», ζει πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 32

33 Δπηκέιεηα Δπηρεηξεκαηηθψλ Γψξσλ, δηαθεκηζηηθψλ πξντφλησλ, δηαθεκηζηηθψλ θαθέισλ, θιπ Γεκηνπξγία Δηαηξηθψλ Παξνπζηάζεσλ (company profiles) θαη Παξνπζηάζεσλ ηειερψλ Έξεπλεο-ηαηηζηηθέο Αλαιχζεηο Έθδνζε Δλεκεξσηηθψλ εηαηξηθψλ θπιιαδίσλ Οπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ εηαηξηθήο δηαθήκηζεο θιπ Γηαηήξεζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ 10 ια ηα παξαπάλσ εξγαιεία είλαη, νπζηαζηηθά, νη απηέο εθδειψζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ, είλαη νη δξάζεηο πνπ βιέπνπλ θαη αλαγλσξίδνπλ ηα θνηλά ελφο νξγαληζκνχ ή κηαο επηρείξεζεο θαη είλαη απηά πνπ ηειηθά επηηπγράλνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί. Ενότητα 1.6.: Κώδικεσ Ηθικόσ και Δεοντολογύασ για τισ Δημόςιεσ Σχϋςεισ Ζ ζέζπηζε θαη ηήξεζε θαλφλσλ δενληνινγίαο θαη εζηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηηο Γεκφζηεο ρέζεηο είλαη έλα εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ απαζρνιεί ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ ζε παγθφζκην επίπεδν. πρλά νη επαγγεικαηίεο Γεκνζίσλ ρέζεσλ αληηκεησπίδνπλ ην δίιεκκα αλ νη απνθάζεηο ηνπο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηνλ θαηαλαισηή / πειάηε, ηνλ εξγνδφηε, ηνλ θψδηθα εζηθήο ηνπ νξγαληζκνχ ή ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αμίεο. ε έλαλ ηδαληθφ θφζκν, νη ηέζζεξηο απηνί παξάγνληεο δελ ζπγθξνχνληαη. ρη φκσο θαη ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Γηα ηνλ ππεχζπλν Γεκνζίσλ ρέζεσλ ν Κψδηθαο Γενληνινγίαο απνηειεί ην πιαίζην αμηψλ θαη αξρψλ βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αζθήζεη ην επάγγεικά ηνπ. Απηφ ην πιαίζην ζέηεη ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ θαη θαηαγξάθεη «θάπνηεο ξεαιηζηηθέο ζπληεηαγκέλεο ζπκπεξηθνξάο θαη θαζεθνληνινγίαο γηα δηαθξηηηθή πξνζέγγηζε, επαγγεικαηηθή ή θνηλσληθή θαηάξηηζε» (Φεξνχζεο, 1988, ζει.31). Έηζη, γηα θάζε χκβνπιν Γεκνζίσλ ρέζεσλ, ε χπαξμε ελφο 10 Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο γηα ηελ πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ ρέζεσλ θξίλεηαη ζθφπηκε ε δηαηήξεζε θαη ρξήζε δηαθφξσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ φπσο π.ρ. έλαλ θαηάινγν νλνκάησλ-επαθψλ πνπ πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο πηζαλνχο απνδέθηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ή έλα αξρείν ησλ παιαηφηεξα πξαγκαηνπνηεζεηζψλ εθδειψζεσλ καδί κε ηηο κειέηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πινπνίεζήο ηνπο. Οη βάζεηο απηέο παξέρνπλ αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη ιεηηνπξγνχλ ππνζηεξηθηηθά ζηελ πινπνίεζε ησλ κειινληηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ. πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 33

34 Κψδηθα είλαη απαξαίηεηε, ψζηε λα κπνξεί λα αλαγλσξίδεη ηα φξηα ηνπ επηηξεπηνχ θαη ηνπ κε επηηξεπηνχ γηα ην επάγγεικά ηνπ. Δίλαη απηνλφεην φηη είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ φισλ ησλ πιεπξψλ, ν θαηαλαισηήο λα εκπηζηεχεηαη ηα κελχκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζε απηφλ θαη λα ζεσξεί φηη είλαη ζεκηηά θαη φηη δελ έρνπλ ζθνπφ λα ηνλ παξαπιαλήζνπλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν θιάδνο έρεη πξνρσξήζεη εδψ θαη πνιχ θαηξφ ζε θηλήζεηο απηνδέζκεπζήο ηνπ ζε ζέκαηα δενληνινγίαο, γηα λα επηηχρεη ηνλ παξαπάλσ ζηφρν. Μειεηψληαο πνιιέο απφ ηηο εηαηξίεο θαη ηηο Δλψζεηο Γεκνζίσλ ρέζεσλ, εζληθέο θαη δηεζλείο, ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο, δηαπηζηψλνπκε φηη φιεο αλεμαηξέησο δηαζέηνπλ θάπνηνλ θψδηθα εζηθήο θαη δενληνινγίαο, ή αλ δελ έρνπλ θαηαξηίζεη νη ίδηεο, πηνζεηνχλ θάπνηνλ ππάξρσλ. Τπάξρνπλ, σο εθ ηνχηνπ, πνιινί αμηφινγνη θψδηθεο 11, πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ, φπσο ν Κψδηθαο Ζζηθήο ηεο Ακεξηθαληθήο Έλσζεο Γεκνζίσλ ρέζεσλ (Public Relations Society of America P.R.S.A.) 12 πνπ πηνζεηήζεθε κε ηε ίδξπζή ηεο, ην 1948 θαη αλαζεσξήζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2000, ν Κψδηθαο ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Δπηρεηξήζεσλ Δπηθνηλσλίαο (International Association of Business Communications I.A.B.C.), πνπ εγθξίζεθε αξρηθά ην 1976 θαη αληηθαηαζηάζεθε ην 1985, νη θψδηθεο πνπ θαηαξηίζζεθαλ κε πξσηνβνπιία ηεο I.R.P.A. 13, θαζψο θαη ν θψδηθαο ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο πκβνχισλ Δπηθνηλσλίαο (International Communications Consultancy Organization - I.C.C.O.) πνπ ζεζπίζηεθε ζηε ηνθρφικε, ηνλ Οθηψβξην ηνπ πνηνλ θψδηθα εζηθήο απφ ηνπο παξαπάλσ θαη αλ επηιέμνπκε λα κειεηήζνπκε, δηαπηζηψλνπκε φηη παξά ηηο ηπρφλ δηαθνξέο ηνπο, ειιείςεηο ή παξαιείςεηο, πξνζζέζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο ηνπο, φινη ζπκθσλνχλ ζε θάπνηεο γεληθέο αξρέο νη νπνίεο πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ. Απηέο είλαη: Ζ δεκνζίεπζε αιεζηλψλ, έγθπξσλ θαη αθξηβψλ πιεξνθνξηψλ ρσξίο πξνζπάζεηα παξαπιάλεζεο ή εμαπάηεζεο ηνπ θνηλνχ. 11 ινη νη θψδηθεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο (Π2 έσο Π7). 12 Δίλαη ν πξψηνο θψδηθαο εζηθήο θαη δενληνινγίαο πνπ θαηαξηίζζεθε θαη αθνξνχζε ηελ άζθεζε ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ. 13 Απφ ηε Γηεζλή Έλσζε Γεκνζίσλ ρέζεσλ (IRPA) θαηαξηίζζεθαλ ηξεηο θψδηθεο: 1.Ο «Κψδηθαο Ζζηθήο» πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηε 1961 ζηε Βελεηία θαη αξγφηεξα αλαγλσξίζηεθε θαη απφ ηελ Διιεληθή Δηαηξία Γεκνζίσλ ρέζεσλ (Δ.Δ.Γ..), 2.Ο «Κψδηθαο ησλ Αζελψλ» πνπ πηνζεηήζεθε IRPA θαη ην Δπξσπατθφ Κέληξν Γεκνζίσλ ρέζεσλ (CERP) ην 1965 θαη 3. Ο λένο θψδηθαο δενληνινγίαο γηα ηα πεδία επαγγεικαηηθήο δξάζεο lobbying θαη public affairs πνπ παξνπζηάζηεθε ζε ζπλέδξην απφ ηελ IRPA ζηηο Βξπμέιιεο ζηηο 19 Ηαλνπαξίνπ πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 34

35 Ο ζεβαζκφο ηνπ θνηλνχ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ, Ο ζεβαζκφο ησλ λφκσλ θαη ησλ λνκηθψλ πεξηνξηζκψλ. Ο ζεβαζκφο ησλ αξρψλ ηεο εζηθήο, ηεο ηηκήο, ηεο αμηνπξέπεηαο, ηεο εληηκφηεηαο θαη ηεο επζπλεηδεζίαο. Ζ επηδίσμε ελφο θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζε φια ηα εκπιεθφκελα κέξε, κε παξάιιειε ηήξεζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο φηαλ απαηηείηαη. Ζ εθαξκνγή φισλ ησλ παξαπάλσ κέζσ ηεο ειεπζεξίαο δηαθίλεζεο ηδεψλ, ειεπζεξίαο ιφγνπ θαη ρξήζεο κέζσλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ν Κψδηθαο Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο είλαη εθείλνο πνπ δίλεη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, πνπ ζέηεη ηνπο πεξηνξηζκνχο, πνπ απνζαθελίδεη ην λφεκα ηνπ ζσζηνχ θαη ηνπ ιαλζαζκέλνπ, θαη πνπ νπζηαζηηθά απνηειεί ην πιαίζην αμηψλ θαη αξρψλ πνπ δηέπνπλ θάζε επάγγεικα, θαη αζθαιψο θαη απηφ ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ. Δίλαη ινηπφλ απαξαίηεηε φρη κφλν ε χπαξμή ηνπ αιιά θαη ε ζσζηή ηήξεζε θαη ν ζεβαζκφο ηνπ απφ φινπο ηνπο επαγγεικαηίεο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ. Ενότητα 1.7: Ένα τυπικό πρόγραμμα Δημοςύων Σχϋςεων Οη Γεκφζηεο ρέζεηο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο είλαη θαη πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο κηα δηαδηθαζία, δειαδή σο έλα ζχλνιν πξάμεσλ ή ιεηηνπξγηψλ κε ηηο νπνίεο επηδηψθνπκε λα θηάζνπκε ζε θάπνην απνηέιεζκα. Σα ζπζηαηηθά ζηνηρεία απηήο ηεο δηαδηθαζίαο παξνπζηάδνληαη γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ John Marston (1963) κε ην αθξσλχκην ΔΓΔΑ ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ: Έξεπλα, Γξάζε θαη ρεδηαζκφο, Δπηθνηλσλία, Αμηνιφγεζε. Βαζηζκέλνη ζε απηά ηα θχξηα ζηνηρεία, νη επαγγεικαηίεο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαηαξηίδνπλ ην πξφγξακκα ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ, ην νπνίν, κε δηάθνξεο παξαιιαγέο, πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηάδηα: Έξεπλα / Αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο: Ζ αξρή πάληα γίλεηαη κε θάπνηα δηεξεχλεζε ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο, δειαδή κε κηα αλάιπζε SWOT (Γπλαηψλ θαη αδχλαησλ ζεκείσλ, επθαηξηψλ θαη απεηιψλ). Ζ έξεπλα θαη ε αλάιπζε ζα καο δηαθσηίζνπλ ζρεηηθά κε ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο θνηλψλ γηα ηνλ νξγαληζκφ. πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 35

36 Καζνξηζκφο ζηφρσλ: ηε ζπλέρεηα θαζνξίδνπκε ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηφο καο. Δίλαη ζεκαληηθφ νη ζηφρνη πνπ ζέηνπκε λα είλαη ξεαιηζηηθνί, επηηεχμηκνη θαη ζπγθεθξηκέλνη. Οη μεθάζαξνη ζηφρνη ζα βνεζήζνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην ηέινο. Δπηινγή θνηλνχ: Πξέπεη λα γλσξίδνπκε φηη έλα πξφγξακκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ ζπάληα θαηεπζχλεηαη ζην επξχ θνηλφ. Δπνκέλσο, πξέπεη λα επηιέμνπκε ην θνηλφ ζην νπνίν ζα απεπζπλζνχκε. Σν θνηλφ ή ηα θνηλά πνπ ζέινπκε λα ζηνρεχζνπκε, ηα έρνπκε ήδε "αλαθαιχςεη" θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο έξεπλαο. Σν νξίδνπλ, άιισζηε, ηα δεκνγξαθηθά θαη ςπρνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Καζνξηζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο: Ζ ζηξαηεγηθή είλαη ε θηινζνθία, ε ηδέα- θιεηδί (key message) θαη ην ζέκα (concept) φινπ ηνπ πξνγξάκκαηφο καο. πνηα ελέξγεηα θαη αλ θάλνπκε, ζα πξέπεη λα απνξξέεη απφ ηελ γεληθή ζηξαηεγηθή καο. Δπηινγή κέζσλ θαη εξγαιείσλ: Ζ επηινγή ησλ κέζσλ πνπ ζα κεηαθέξνπλ ην κήλπκά καο θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ην κεηαδψζνπλ είλαη κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο απνθάζεηο πνπ ζα θιεζνχκε λα πάξνπκε θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πξέπεη λα ππάξρεη θαιφο ζπληνληζκφο φισλ ησλ δηαθνξεηηθψλ κέζσλ θαη εξγαιείσλ πνπ επηιέγνπκε, ψζηε λα κελ είλαη αληηθξνπφκελα θαη λα κελ "βγαίλνπλ εθηφο γξακκήο" ηεο ζπλνιηθήο καο πξνζέγγηζεο. Καζνξηζκφο Υξνλνδηαγξάκκαηνο: ην ρξνλνδηάγξακκα, πνπ είλαη θαη ν "ράξηεο" καο, ζρεδηάδνπκε ην αλαιπηηθφ εκεξνιφγην ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη νξίδνπκε ηηο θαηάιιειεο εκεξνκελίεο γηα φιεο ηηο ελέξγεηέο καο. Δθηίκεζε θφζηνπο, θαζνξηζκφο χςνπο Πξνυπνινγηζκνχ: Ο πξνυπνινγηζκφο απαληά ζηελ θιαζζηθή εξψηεζε "πφζν ζα θνζηίζεη;". Ο πξνυπνινγηζκφο είλαη, ζπλήζσο, έλα δεδνκέλν απφ ηελ αξρή πνζφ, ην νπνίν δελ πξέπεη λα ππεξβνχκε. Απηφ ην πνζφ ζα θαζνξίζεη, φπσο είλαη θπζηθφ, θαη ηελ θχζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Καλέλα πξφγξακκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ δελ είλαη νινθιεξσκέλν, ρσξίο έλαλ αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ. πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 36

37 ρεδηαζκφο Αμηνιφγεζεο: Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ, νξίδνπκε θαη ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο κεζφδνπο ηεο αμηνιφγεζεο πνπ ζα γίλεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν πσο ζα αμηνινγεζεί έλα πξφγξακκα, ην ζρεδηάδνπκε ζηελ αξρή, θαη δελ πεξηκέλνπκε λα θηάζνπκε ζην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο, γηα λα βξνχκε ηηο κεζφδνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Φπζηθά θάπνην είδνο αμηνιφγεζεο ιακβάλεη ρψξα θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ψζηε λα ειέγρνπκε ηελ ελδηάκεζε απφδνζή ηνπ θαη λα πξνιακβάλνπκε ηπρφλ αλάγθε επαλαθαζνξηζκνχ ησλ ζηφρσλ, κέζσλ θαη εξγαιείσλ, θνηλνχ θιπ. Πιάλν Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ: Δθηφο απφ ην θαζνξηζκφ ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ ρέζεσλ, απαξαίηεηε είλαη θαη ε θαηάξηηζε ελφο ππνπξνγξάκκαηνο, ην νπνίν ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή ζε πεξίπησζε πνπ αλαθχςεη θάπνηα θξίζε γηα ηελ επηρείξεζε. ηελ πεξίπησζε απηή, ε πξνεηνηκαζία πνπ ζα έρνπκε θάλεη ζα είλαη ην Α θαη ην Ω ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο, πνπ πξέπεη λα γίλεη γξήγνξα θαη ζπληνληζκέλα. Απηνλφεην, σζηφζν, είλαη φηη θάζε πξφγξακκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ ην νπνίν πινπνηνχκε, αλεμαξηήησο θφζηνπο, δηάξθεηαο ή εχξνπο εθαξκνγήο, είλαη απαξαίηεην λα αθνινπζεί ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ δίλεη θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ν Κψδηθαο Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο. Ενότητα 1.8: Σύγκριςη Δημοςύων Σχϋςεων με ϊλλεσ ϋννοιεσ Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο ζηηο νπνίεο νη Γεκφζηεο ρέζεηο ζπγρένληαη κε άιιεο ιεηηνπξγίεο ηεο Δπηθνηλσλίαο, φπσο ε ελεκέξσζε, ε δηαθήκηζε, ε πξνπαγάλδα, ε έξεπλα αγνξάο ε πξνψζεζε πσιήζεσλ, ην κάξθεηηλγθ ή αθφκα θαη ηε δεκνζηνγξαθία. Ωζηφζν, νη δηαθνξέο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο έλλνηεο είλαη αξθεηά κεγάιεο. ηελ έξεπλα ηεο ΔΓΔΔ, πνπ αλαθέξζεθε λσξίηεξα, ζε εξψηεζε ζρεηηθά κε ην πψο αληηιακβάλνληαη ηνλ φξν «Γεκφζηεο ρέζεηο», βξέζεθε φηη νη εξσηψκελνη ηνλ ζπζρεηίδνπλ θπξίσο κε ηελ έλλνηα ηεο εηθφλαο ηεο εηαηξίαο πξνο ηα έμσ θαη ηελ επηθνηλσλία ηφζν κε ηνπο πειάηεο, ην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν φζν θαη κε ηνπο ππαιιήινπο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο εηαηξίαο. Παξφιν πνπ νη εξσηψκελνη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο (99%) κπνξνχλ λα «αλαγλσξίζνπλ» ππεξεζίεο ακηγψο Γεκνζίσλ ρέζεσλ, δηαθξίλεηαη ζχγρπζε ζε φηη αθνξά ζηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ νη εηαηξίεο Γεκφζησλ ρέζεσλ πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 37

38 θαζψο έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ εηαηξηψλ (93%) αλέθεξαλ θαη ππεξεζίεο πνπ δελ θαηαηάζζνληαη ζηηο Γεκφζηεο ρέζεηο. Κξίλνπκε ζθφπηκν, ινηπφλ, λα πξνζπαζήζνπκε ζηε ζπλέρεηα λα δηαθξίλνπκε ηηο Γεκφζηεο ρέζεηο απφ άιιεο παξεκθεξείο έλλνηεο : Οι Δημόςιεσ Σχϋςεισ δεν εύναι ενημϋρωςη Ζ ελεκέξσζε είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ελφο πνκπνχ θαη ηνπ θνηλνχ ηνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη παξνρή γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ επί ελφο ζέκαηνο ζπλήζσο κε ηε βνήζεηα ησλ ΜΜΔ. Απνζθνπεί, δε, ζηελ θαηαλφεζε ζε βάζνο ηνπ ζέκαηνο απηνχ. Ζ ελεκέξσζε κπνξεί λα απνηειέζεη κέξνο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ, νη νπνίεο ζπρλά κέζσ απηήο πξνζπαζνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ηηο δηάθνξεο νκάδεο θνηλνχ. Γελ απνηειεί, φκσο, απφ κφλε ηεο νξγαλσκέλε ιεηηνπξγία ε νπνία πξνζπαζεί λα βειηηψζεη ηηο ζρέζεηο βαζηδφκελε ζηε κέηξεζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ απφςεσλ ηνπ θνηλνχ, θαη αθξηβψο εδψ βξίζθεηαη ε δηάζηαζή ηεο κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ : Οι Δημόςιεσ Σχϋςεισ δεν εύναι διαφόμιςη χκθσλα κε ηελ American Marketing Association, ε δηαθήκηζε νξίδεηαη σο «θάζε πιεξσκέλε κνξθή κηαο πξνζσπηθήο παξνπζίαζεο θαη πξνβνιήο ηδεώλ, αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ από έλα ζπγθεθξηκέλν πξόζσπν ή νξγαληζκό» (Παπαιεμαλδξή Ν., 2001, ζει 52). Οη Γεκφζηεο ρέζεηο δηαθέξνπλ απφ ηε δηαθήκηζε, αθελφο, σο πξνο ηε ρξήζε απηή ηνπ πιεξσκέλνπ ρψξνπ, αθεηέξνπ δε, σο πξνο πνιιά άιια ζηνηρεία. Ο ζθνπφο ηεο δηαθήκηζεο είλαη λα απμήζεη ηηο πσιήζεηο ή ην κεξίδην αγνξάο ηνπ νξγαληζκνχ ελψ ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ είλαη ε αχμεζε ηνπ ζεηηθνχ θιίκαηνο, ηεο θαιήο εηθφλαο θαη ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ. Δπίζεο, ην θνηλφ - ζηφρνο ηεο Γηαθήκηζεο είλαη θαζαξά νη δπλεηηθνί πειάηεο ηνπ νξγαληζκνχ, κε ηελ επξεία έλλνηα, δειαδή νη ρξήζηεο, νη δηαλνκείο θαη νη θαηαλαισηέο, ελψ νη Γεκφζηεο ρέζεηο απεπζχλνληαη ζε φια ηα θνηλά πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ ππαιιήισλ ηεο, ησλ πνιηηηθψλ παξαγφλησλ, ησλ θνκκάησλ θιπ. Δπηπιένλ, ε δηαθήκηζε δηαθέξεη απφ ηηο Γεκφζηεο ρέζεηο σο πξνο ην φηη ε δηάξθεηά ηεο είλαη, ζπλήζσο, βξαρππξφζεζκε ελψ ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ είλαη ζπλερήο θαη καθξνρξφληα. Σέινο, νη Γεκφζηεο ρέζεηο απεπζχλνληαη ζηελ ινγηθή θαη θξίζε ηνπ θνηλνχ πξνζπαζψληαο λα ηνλ πξνδηαζέζνπλ ζεηηθά πξνο ηνλ νξγαληζκφ ρξεζηκνπνηψληαο ινγηθά επηρεηξήκαηα θαη πξαγκαηηθά γεγνλφηα. Ζ δηαθήκηζε, αληίζεηα, εθκεηαιιεχεηαη θπξίσο ηα πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 38

39 ζπλαηζζήκαηα, ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ θνηλνχ γηα λα ηνλ πείζεη γηα ηελ ρξεζηκφηεηα ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο : Οι Δημόςιεσ Σχϋςεισ δεν εύναι προπαγϊνδα Ζ πξνπαγάλδα είλαη ε ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα επεξεαζκνχ ησλ ζηάζεσλ, πεπνηζήζεσλ, αληηιήςεσλ θαη ζπκπεξηθνξάο ελφο αηφκνπ, νκάδαο ή θνηλνχ, γηα ηελ επηβνιή κε ζεκηηά ή αζέκηηα κέζα κηαο αξρήο, ελφο ζπζηήκαηνο, κηαο ηδέαο ή ελφο κχζνπ πνπ απνζθνπεί ζε φθεινο ηνπ αζθνχληνο ηελ πξνπαγάλδα. πλαληάηαη ζαλ ην θχξην κέζν επεξεαζκνχ θαη πξνζειπηηζκνχ ζηα νινθιεξσηηθά θαζεζηψηα θαη ζηηο παξαζξεζθεπηηθέο νξγαλψζεηο, θαη αλαπηχρζεθε σο κέζνδνο πξνζέγγηζεο κεγάισλ καδψλ, θαηαξγψληαο θάζε είδνπο αηνκηθφηεηα. Μεξηθά απφ ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηεί είλαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο ζπιινγηθήο ζθέςεο, ε δεκηνπξγία ζπκβφισλ, ε πξνηξνπή ζην κηκεηηζκφ, θαιιηέξγεηα ηάζεο γηα πξνθαηαιήςεηο, γεληθεχζεηο θαη απινπνηήζεηο, ππεξβνιηθνχο ηζρπξηζκνχο θαη ρξήζε ζιφγθαλ, ζηεξεφηππα θαη, θπξίσο, δηαζηξέβισζε ησλ γεγνλφησλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Γηαπηζηψλνπκε, επνκέλσο, πιήξε δηάζηαζε ηεο πξνπαγάλδαο θαη ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ φπσο απηέο πεξηγξάθεθαλ, αθνχ νη ηειεπηαίεο βαζίδνληαη ζην δηάινγν, ζηε ινγηθή θαη ηε ζπλεξγαζία, ελψ ε πξνπαγάλδα ζην κνλφινγν, ζην ζπλαίζζεκα θαη ζηελ εθκεηάιιεπζε : Οι Δημόςιεσ Σχϋςεισ δεν εύναι ϋρευνα αγορϊσ Ζ Έξεπλα Αγνξάο νξίδεηαη σο ε επηζηεκνληθή έξεπλα ησλ απφςεσλ, αλαγθψλ, ηάζεσλ θαη ν έιεγρνο ησλ αληηδξάζεσλ ηεο θνηλήο γλψκεο. Πξνβαίλεη ζηε ζπζηεκαηηθή πεξηγξαθή θαη θαηάηαμε ησλ ζηνηρείσλ, ζε εξκελεία ζηαηηζηηθψλ κειεηψλ, ζηε δηεξεχλεζε πξαγκαηηθψλ ππνζέζεσλ θιπ θαη απνηειεί θαηεπζπληήξηα θαη βαζηθή πεγή γλψζεσο γηα θάζε νξγαληζκφ πνπ επηδηψθεη ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ. Ζ έξεπλα αγνξάο φκσο εθηφο απφ κέζν ειέγρνπ θαη πξνβνιήο ησλ απφςεσλ ηεο θνηλήο γλψκεο απνηειεί θαη κέζν επαθήο θαη επηθνηλσλίαο καδί ηεο. Καηά ζπλέπεηα απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηηο Γεκφζηεο ρέζεηο, αθνχ εθηφο απφ ηελ παξνρή πνιχηηκσλ πιεξνθνξηψλ ζπκβάιιεη θαη ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε επηθνηλσλίαο κε ην θνηλφ : Οι Δημόςιεσ Σχϋςεισ δεν εύναι προώθηςη πωλόςεων ηελ Πξνψζεζε Πσιήζεσλ εληάζζνληαη φιεο εθείλεο νη ελέξγεηεο ηνπ marketing, εμαηξνπκέλσλ ηεο δηαθήκηζεο, ηεο πξνζσπηθήο πψιεζεο θαη ηεο δεκνζηφηεηαο, πνπ ππνθηλνχλ ηνπο θαηαλαισηέο λα αγνξάζνπλ ην πξντφλ ηεο επηρείξεζεο. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζπγρέεηαη ε ιεηηνπξγία απηή κε ηηο Γεκφζηεο ρέζεηο είλαη γηαηί ε Πξνψζεζε πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 39

40 Πσιήζεσλ είλαη δξαζηεξηφηεηα πνπ θέξλεη ην δπλεηηθφ θαηαλαισηή θνληχηεξα ζηνλ παξαγσγφ απφ θάζε άιιε. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηελ πην επηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ 14. Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη δηελέξγεηαο ηεο Πξνψζεζεο πσιήζεσλ φπσο δεηγκαηνδηαλνκή, επηδείμεηο ζηα ζεκεία πψιεζεο, δηνξγαλψζεηο επηζθέςεσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο, θιπ. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο, φπσο νη δπν πξψηεο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο εχθνια εληάζζνληαη ζηελ Πξνψζεζε Πσιήζεσλ, ελψ άιιεο, φπσο ε ηξίηε, ζπγρένληαη ζπρλά κε παξεκθεξείο ελέξγεηεο Γεκνζίσλ ρέζεσλ : Οι Δημόςιεσ Σχϋςεισ δεν εύναι μϊρκετινγκ Γηα πνιινχο, νη έλλνηεο ηνπ Μάξθεηηλγθ θαη ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ επηθαιχπηνληαη. Σν Βξεηαληθφ Ηλζηηηνχην Μάξθεηηλγθ, ην νξίδεη σο «ηελ Γηαδηθαζία πνπ δηεθπεξαηψλεηαη απφ ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ θαη αθνξά ηνλ εληνπηζκφ ησλ αλζξσπίλσλ αλαγθψλ θαη ηε δεκηνπξγία αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ζα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο απηέο κε ηξφπν θεξδνθφξν γηα ηνλ νξγαληζκφ». Σν Μάξθεηηλγθ πεξηέρεη ηέζζεξα βαζηθά ζηνηρεία, ηα ζπζηαηηθά ηνπ γλσζηνχ Marketing mix (πξντφλ, ηηκή, πξνψζεζε, δηαλνκή) θαη δηαθέξεη απφ ηηο Γεκφζηεο ρέζεηο θπξίσο απφ πιεπξάο πξννπηηθήο (απνζθνπεί ζε θεξδνθφξα ηθαλνπνίεζε ησλ αλζξσπίλσλ αλαγθψλ) : Οι Δημόςιεσ Σχϋςεισ δεν εύναι δημοςιογραφύα Ζ δξαζηεξηφηεηα ζπγγξαθήο κε απνδέθηε ην θνηλφ, είλαη θνηλή ηφζν γηα ηνπο δεκνζηνγξάθνπο φζν θαη γηα απηνχο πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ. Δπηπιένλ, νη Δπαγγεικαηίεο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ ρξεζηκνπνηνχλ πνιιέο απφ ηηο ηερληθέο ησλ δεκνζηνγξάθσλ γηα λα επηθνηλσλήζνπλ κε δηαθνξεηηθά είδε θνηλνχ. Αλ θαη ην γεγνλφο απηφ νδήγεζε πνιινχο ζην λα ηαπηίζνπλ ηηο δχν ηδηφηεηεο, παξνι απηά δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο. Ζ δεκνζηνγξαθία έρεη σο αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηελ ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ κε απψηεξν ζηφρν ηελ επηθνηλσλία. Γειαδή ε επηθνηλσλία απνηειεί ην ηειεπηαίν ζηάδην. Αληίζεηα ζηηο Γεκφζηεο ρέζεηο ε επηθνηλσλία απνηειεί ην κέζν, θαη θπζηθά έλα ελδηάκεζν ζηάδην γηα ηελ επίηεπμε ηνπ απψηεξνπ ζηφρνπ πνπ είλαη ε δεκηνπξγία ζεηηθήο εηθφλαο θαη επλντθνχ θιίκαηνο γηα ηνλ νξγαληζκφ. 14 Μίγκα Μάξθεηηλγθ, ή ην ιεγφκελν Marketing Mix πεξηιακβάλεη ηέζζεξα ζπζηαηηθά ζηνηρεία: ην πξντφλ (ην ζρεδηαζκφ θαη ηηο ηδηφηεηέο ηνπ), ηελ ηηκή (ηνλ θαζνξηζκφ απηήο ζε ζρέζε κε ηηο ηδηφηεηεο, ην θφζηνο θαηαζθεπήο, ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο θαζψο θαη ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ), ηελ πξνψζεζε (φιεο ηηο ελέξγεηεο γηα ηελ γλσζηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο ζηνλ θαηαλαισηή θαη ηελ επίηεπμε πσιήζεσλ), θαη ηε δηαλνκή (ηε κεηαθνξά ηνπ πξντφληνο ζηα ζεκεία πψιεζεο ζε κέξε πξνζβάζηκα θαη φζν ην δπλαηφλ εγγχηεξα ζηνλ θαηαλαισηή). πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 40

41 Δπηπιένλ, ε δεκνζηνγξαθία ζεσξείηαη, πξνζπαζεί θαη πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθή, λα παξαζέηνπλ δειαδή ηα γεγνλφηα απφ ηελ πξαγκαηηθή αληηθεηκεληθά ζθνπηά. Οη Γεκφζηεο ρέζεηο, αληίζεηα, δελ θηλνχληαη ηφζν ζηα φξηα ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο φζν ζηα φξηα ηεο ζεηηθήο πξνδηάζεζεο. Πξνζπαζνχλ, κε άιια ιφγηα, λα απνηειέζνπλ ζπλήγνξνη ηεο επηρείξεζεο φηαλ εθείλε έρεη θάλεη θάπνηα ιαλζαζκέλε θίλεζε, θαη φρη λα γίλνπλ επηθξηηέο ηεο. Κη απηφ άιισζηε είλαη αλακελφκελν αθνχ απηφο αθξηβψο είλαη ν ξφινο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ. Παξάιιεια, ε δεκνζηνγξαθία δηαθέξεη απφ ηηο Γεκφζηεο ρέζεηο σο πξνο ην θνηλφ, αθελφο, ζην νπνίν απεπζχλνληαη, αθεηέξνπ σο πξνο ηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα ην πξνζεγγίζνπλ. Σν θνηλφ ηεο δεκνζηνγξαθίαο είλαη επξχ, εληαίν, ρσξίο ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνηεινχλ θξηηήξην θαηεγνξηνπνίεζεο, ελψ ην θαλάιη επηθνηλσλίαο είλαη θάζε θνξά ην αληίζηνηρν ζην νπνίν εξγάδεηαη ν εθάζηνηε δεκνζηνγξάθνο. Σα θνηλά ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ απφ ηελ άιιε είλαη πνιιψλ εηδψλ, ζαθψο θαζνξηζκέλα βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηνχ, θαη ζηα νπνία απεπζχλεηαη κέζσ ζπλδπαζκνχ κέζσλ (πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο, ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, Ίληεξλεη θιπ), αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θαζέλα. Σν ζρήκα 3 ζπλνςίδεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Δλφηεηαο 1.2. Ελεκέξσζε Πιεξνθόξεζε ζε βάζνο Πξνπαγάλδα Πξνζειπηηζκόο Πξνώζεζε Παξνρή θηλήηξσλ ζηνλ αγνξαζηή Δηαθήκηζε Πξνβνιή Έξεπλα Αγνξάο Σπιινγή ζηνηρείσλ γηα ρξήζε άιισλ ιεηηνπξγηώλ Μάξθεηηλγθ Έξεπλα θαη θαηάθηεζε αγνξάο Δεκνζηνγξαθία Δεκόζηεο Σρέζεηο Σπγθέληξσζε πιεξνθνξηώλ γηα παξνρή ελεκέξσζεο θαη εηδήζεσλ Αιιεινθαηαλόεζε θαη δεκηνπξγία ζεηηθήο εηθόλαο ρήκα 3: Λεηηνπξγίεο Δπηθνηλωλίαο θαη ηόρνη απηώλ πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 41

42 Ενότητα 1.9: Η εφαρμογό των Δημοςύων Σχϋςεων ςτο Δημόςιο Τομϋα : Οι Δημόςιεσ Σχϋςεισ ςτον Ιδιωτικό Τομϋα Οη Γεκφζηεο ρέζεηο ζηηο κέξεο καο απνηεινχλ κηα ζεκαληηθή δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία, ε νπνία ραίξεη ηεο εθηίκεζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ. ηελ εδξαίσζή ηνπο σο ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο θάζε νξγαληζκνχ ζπλέβαιαλ, αζθαιψο, νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο απφ λσξίο αλαγλψξηζαλ ηε δπλακηθή θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ νη Γεκφζηεο ρέζεηο θαη ηηο ελέηαμαλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Οη Γεκφζηεο ρέζεηο ηεο θάζε επηρείξεζεο είλαη απφ ηα πην ζεκαληηθά ηκήκαηα ζηελ επηθνηλσληαθή ηεο πνιηηηθή, ε νπνία θπζηθά ηεο θνζηίδεη ζε ρξφλν, ζε ρξήκα θαη ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ. Παξφιν ην θφζηνο ηνπο, φκσο, ζήκεξα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ νξγαλσκέλσλ επηρεηξήζεσλ δηαζέηεη ηκήκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ, έζησ θαη αλ απηφ απαξηίδεηαη απφ έλα ή δχν άηνκα, ή ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε, ζπλεξγάδεηαη κε εμσηεξηθά γξαθεία Γεκνζίσλ ρέζεσλ. ηηο ππφινηπεο ειάρηζηεο επηρεηξήζεηο πνπ δε δηαζέηνπλ ηκήκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ (θπξίσο ζηηο κηθξέο θαη ηηο κεζαίεο), ηε ιεηηνπξγία απηή επηηεινχλ νη εξγαδφκελνη, αιιά θπξίσο ν ίδηνο ν επηρεηξεκαηίαο, ν νπνίνο ρηίδεη πξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο (Μαληάο θαη Κνπηξνκάλνο, 1992). Σα κέζα, ηα εξγαιεία, νη επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο θαη ν ηξφπνο πινπνίεζεο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα δελ ζα αλαιπζνχλ πεξαηηέξσ ζηελ ππνελφηεηα απηή θαζψο είλαη, ελ πνιινίο, απηά πνπ αλαιχζεθαλ ζηηο ελφηεηεο 1.2 σο 1.7. Αλεμάξηεηα, πάλησο, απφ ην πνηα ζέζε θαηέρνπλ νη Γεκφζηεο ρέζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, απνηειεί θνηλή δηαπίζησζε φηη ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ησλ ζρέζεσλ ηεο κε φια ηα δηαθνξεηηθά θνηλά ηεο, εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά : Διϊκριςη του Δημόςιου από τον Ιδιωτικό Τομϋα Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηεο εθαξκνγήο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ ζην Γεκφζην ηνκέα, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δηάθξηζε ηνπ απφ ηνλ ηδησηηθφ, ψζηε λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν θαηαλνεηέο απφ ηνλ αλαγλψζηε θαη νη δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ηνπο θαηά ηελ άζθεζε ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ. πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 42

43 Ομοιότητεσ και διαφορέσ του Ιδιωτικού και Δημόςιου τομέα ςτην παραγωγική διαδικαςία Καηά ηε ζχγθξηζε ηνπ ηδησηηθνχ κε ηνλ Γεκφζην ηνκέα δηαπηζηψλνληαη πνιιέο νκνηφηεηεο κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη αθφκα πεξηζζφηεξεο δηαθνξέο. πσο ζεκεηψλεη ν Π. Λχηξαο (1988, ζει 65), νη νκνηφηεηεο ζπλίζηαληαη: ζηνλ ζηφρν ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ θαη ζηνπο δχν ηνκείο είλαη ε αλάπηπμε θαη ε επεκεξία (γηα δηαθνξεηηθφ βέβαηα θνηλσληθφ ζχλνιν) ζηελ παξνρή ζέζεσλ εξγαζίαο, πνπ απνηειεί νχησο ή άιισο θνηλή επηδίσμε ζε θάζε ηνκέα νηθνλνκίαο, αθνχ ζπκβάιιεη ζηε ζπλέρηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ζηελ πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ζηηο ζπλζήθεο θαη ζηελ ηδηνκνξθία πνπ εκθαλίδεη ε εθάζηνηε νηθνλνκία δξαζηεξηνπνίεζεο θαη ζηελ πξνζπάζεηα εμαζθάιηζεο ησλ απαηηνχκελσλ δεδνκέλσλ. Απφ ηελ άιιε, νη δηαθνξέο ησλ δχν ηνκέσλ φζνλ αθνξά ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, θαη νη νπνίεο είλαη θαη πεξηζζφηεξεο, εληνπίδνληαη ζηα αθφινπζα: ζηε γξαθεηνθξαηηθή αληίιεςε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, έλαληη ηεο αληηγξαθεηνθξαηηθήο θνπιηνχξαο ηνπ ηδησηηθνχ ζηε κνληκφηεηα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ έλαληη ησλ ηδησηηθψλ, αλ θαη απηφ ζηηο κέξεο καο αξρίδεη λα αιιάδεη. ζηε δηαθνξά επηθνηλσλίαο κε ην επξχηεξν θνηλφ πνπ γηα ην θξάηνο είλαη ν ιαφο θαη γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. ζηε δηαθνξεηηθή δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ επηθνηλσληαθψλ κέζσλ, πνπ είλαη ζαθψο επξχηεξε απηή ηνπ θξάηνπο θαη ρσξίο ηδηαίηεξνπο πεξηνξηζκνχο, θάηη πνπ δελ ηζρχεη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζηε δπλαηφηεηα ρξήζεο κέζσλ επέκβαζεο θαη θαηαζηνιήο ηνπ θξάηνπο, θάηη πνπ δε δηαζέηεη ν ηδησηηθφο ηνκέαο. πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 43

44 Ομοιότητεσ και διαφορέσ του Ιδιωτικού και Δημόςιου τομέα ςτην άςκηςη των Δημοςίων Σχέςεων πσο ήδε γίλεηαη αληηιεπηφ, απφ ηηο γεληθέο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ησλ δχν ηνκέσλ απνξξένπλ θαη νη νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο πνπ εκθαλίδνπλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ. Οη νκνηφηεηεο, φπσο επηζεκαίλνπλ νη Baskin et al (2001), εληνπίδνληαη ζηα εμήο: ηνλ επηδησθφκελν ζηφρν: Ο ζηφρνο πνπ πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ νη Γεκφζηεο ρέζεηο είλαη θνηλφο θαη ζηνπο δχν ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη είλαη ε αλάπηπμε ζεηηθήο εηθφλαο θαη ε δεκηνπξγία θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο ζηνπο πνιίηεο-πειάηεο, κε απψηεξε επηδίσμε λα πείζνπλ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο ηα κέζα θαη ηα εξγαιεία πινπνίεζεο: Σα κέζα επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη δχν ηνκείο είλαη αλαπφθεπθηα ηα ίδηα, θαζψο είλαη απηά ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ ηα θνηλά ζηφρνη γηα ηελ πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζή ηνπο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη γηα ηα δηάθνξα εξγαιεία-ηερληθέο πινπνίεζεο. ηελ πξνζπάζεηα ζπλεξγαζίαο: Καη ηα δχν ηκήκαηα ηεο νηθνλνκίαο, γλσξίδνληαο φηη δελ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ ρσξίο ηελ χπαξμε ηνπ άιινπ, επηδηψθνπλ ηελ νξζνινγηθή θαη ζε κφληκε βάζε ζπλεξγαζία ηνπο, ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη θπζηθά θαη ζηνλ ηνκέα ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ. Ωζηφζν, δε ζα κπνξνχζαλ λα κελ ππάξρνπλ θαη δηαθνξέο ζηνπο δχν ηνκείο θαηά ηελ άζθεζε ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ, νη νπνίεο είλαη αξθεηά πεξηζζφηεξεο, θαη ζπλνςίδνληαη ζηηο εμήο (Π. Λχηξαο, 1988): ηε δηαθνξεηηθή αληίιεςε πνπ έρνπλ γεληθά γηα ηηο Γεκφζηεο ρέζεηο νη δχν ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. ηε δηαθνξά αληίιεςεο ηνπ «ππνθεηκέλνπ» ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ απφ ηνπο δχν ηνκείο. ηε δηαθνξά εχξνπο ηνπ θνηλνχ ή ησλ θνηλψλ ησλ δχν ηνκέσλ. ηελ αδπλακία εμνπδεηέξσζεο ησλ πξνθαηαιήςεσλ πνπ εκθαλίδεη ν δεκφζηνο ηνκέαο έλαληη ηνπ ηδησηηθνχ. πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 44

45 ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ ελλνηψλ ηνπ «θξαηηθνχ απφξξεηνπ» θαη ηνπ «εζληθνχ ζπκθέξνληνο» ρσξίο έιεγρν απφ ην δεκφζην ηνκέα, γεγνλφο πνπ έρεη επηπηψζεηο θαη ζηελ πιεξνθφξεζε πνπ παξέρεηαη ζην θνηλφ. ηελ εθηεηακέλε εκπινθή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θνκκαηηθνπνίεζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, γεγνλφο πνπ δελ ηζρχεη ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ. ηελ ζεκαληηθή δηαθνξά απηψλ πνπ θαινχληαη λα αζθήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ ζηνπο δχν ηνκείο (δεκφζηνη ππάιιεινη απφ ηε κηα, επαγγεικαηίεο ηνπ είδνπο απφ ηελ άιιε). ηε δηαθνξά ηνπ χςνπο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ δηαζέηνπλ νη δχν ηνκείο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ, θαζψο ν ηδησηηθφο ηνκέαο αθηεξψλεη πνιχ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα (γεγνλφο πνπ αληαλαθιά θαη ην πφζν ζεκαληηθέο ζεσξνχληαη νη Γεκφζηεο ρέζεηο απφ ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο). ηε ζχγρπζε ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ κε ηελ πξνπαγάλδα πνπ ζπλαληάηαη ζπρλφηεξα ζην δεκφζην ηνκέα απφ φηη ζηνλ ηδησηηθφ. Σν ζπκπέξαζκα, ινηπφλ, πνπ κπνξεί θαλείο λα εμάγεη βαζηδφκελνο ζηα παξαπάλσ είλαη φηη, αθελφο, νη Γεκφζηεο ρέζεηο ζην Γεκφζην ηνκέα αζθνχληαη ιίγν δηαθνξεηηθά απφ φηη ζηνλ Ηδησηηθφ, αθεηέξνπ δε, νη δεχηεξεο βξίζθνληαη ζε αξθεηά πην πςειφ επίπεδν απφ ηηο πξψηεο. Αο ξίμνπκε, φκσο, κηα πην πξνζεθηηθή καηηά ζην ηη ζπκβαίλεη ζην Γεκφζην ηνκέα : Οι Δημόςιεσ Σχϋςεισ ςτο Δημόςιο Τομϋα Δλψ ν Ηδησηηθφο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο έρεη εδψ θαη πνιιά ρξφληα θαηαλνήζεη ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ, δε ζπλέβε ην ίδην θαη ζηνλ ζπλερψο εθηεηλφκελν Γεκφζην ηνκέα. Παξά ηε κεγάιε αλάπηπμε θαη επέθηαζή ηνπ ζηε ζχγρξνλε αλαπηπγκέλε θνηλσλία, φζνλ αθνξά ηηο Γεκφζηεο ρέζεηο ν Γεκφζηνο ηνκέαο παξνπζηάδεη ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε, ζεζκηθή, ιεηηνπξγηθή θαη ηειηθά νξγαλσηηθή, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο γίλνληαη εκθαλή παληνχ. Απφδεημε γη απηφ απνηειεί θαη ην γεγνλφο φηη ηφζν ζηελ ειιεληθή φζν θαη θπξίσο ζηελ πινχζηα μελφγισζζε βηβιηνγξαθία δελ ππάξρνπλ πνιιά αμηφινγα εγρεηξίδηα πνπ λα αθνξνχλ ηηο Γεκφζηεο ρέζεηο ζηνπο θξαηηθνχο νξγαληζκνχο (Π. Λχηξαο, 1988). Δηδηθφηεξα ζηε ρψξα καο νη Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη Οξγαληζκνί κφιηο ηα ηειεπηαία ρξφληα αξρίδνπλ λα αληηιακβάλνληαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο παξέρεη ε έληαμε ησλ πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 45

46 Γεκνζίσλ ρέζεσλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπο θαηά ηελ πξνζπάζεηα εδξαίσζεο κηαο νπζηαζηηθήο ζρέζεο κε ηνλ πνιίηε. Μέρξη πξφζθαηα νη Γεκφζηεο ρέζεηο απνηεινχζαλ άγλσζηε έλλνηα γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ, ελψ φζεο ηειηθά αζθνχζαλ θάπνηνπ είδνπο ππνηππσδψλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ απηέο βξίζθνληαλ ζε πξσηφιεην ζηάδην θαη αζθνχληαλ απφ αδαείο, ελ πνιινίο, δεκνζίνπο ππαιιήινπο, ρσξίο εθπαίδεπζε θαη εκπεηξία. Δμαίξεζε, ίζσο, απνηεινχλ νη κεγάιεο θξαηηθέο Α.Δ. (φπσο νη θξαηηθέο ηξάπεδεο), νη νπνίεο ιεηηνπξγνχζαλ πεξηζζφηεξν ππφ θαζεζηψο ηδησηηθνχ ραξαθηήξα. ήκεξα, ε κεγαιχηεξε πξφθιεζε γηα ηελ Διιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε είλαη λα θαηνξζψζεη λα αληηζηξέςεη ην αξλεηηθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί θαη λα βειηηψζεη ηελ φρη θαη ηφζν ζεηηθή εηθφλα πνπ έρεη ν πνιίηεο γηα απηήλ. Αξλεηηθή εηθφλα ε νπνία νθείιεηαη ζε πνιινχο παξάγνληεο 15, φπσο ε γξαθεηνθξαηία, ηα θαηλφκελα αδηαθάλεηαο, δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο, θιπ. Γηα ηελ αλαζηξνθή ηνπ θιίκαηνο θαη ηελ εδξαίσζε κηαο πην νπζηαζηηθή ζρέζεο κε ηνλ πνιίηε ε Γεκφζηα Γηνίθεζε ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζχλζεηο (Π. Λχηξαο, 1988), δειαδή: α) ζηελ παξνρή θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο ηνπ πνιίηε, β) ζηε δεκηνπξγία κηαο λέαο εηθφλαο ηνπ θξάηνπο, γ) ζηε κεηαηξνπή ηνπ πνιίηε απφ παζεηηθφ δέθηε ζε ζπλεξγάηε, δ) ηελ παξνρή πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ απφ ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, θαη ε) ζηελ νξηζηηθή ιχζε ησλ δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο Γεκφζηαο δηνίθεζεο. Γηα λα επηηεπρζνχλ ηα παξαπάλσ, είλαη θαηαλνεηφ φηη ρξεηάδεηαη κεγάιε πξνζπάζεηα θαη έληνλε πνιηηηθή δέζκεπζε. Πξέπεη λα θαηαξηηζζνχλ πξνγξάκκαηα Γεκνζίσλ ρέζεσλ πνπ ζα ζηνρεχνπλ θαζαξά ζηνπο ζηφρνπο απηνχο θαη ζα πξννξίδνληαη εμεηδηθεπκέλα γηα ηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε. Ζ εθπφλεζή ηνπο ζα πξέπεη λα αλαιεθζεί απφ επαγγεικαηίεο ηνπ είδνπο θαη φρη απφ ειιηπψο εθπαηδεπκέλνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο. Σα πξνγξάκκαηα απηά, δε, θαηά ηνπο Μαληά θαη Κνπηξνκάλν (1992, ζει 133), ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: Πξνγξάκκαηα γηα ηε Βειηίσζε ησλ ρέζεσλ Κξάηνπο θαη Κνηλνχ, φπνπ ην Κξάηνο ζα εθπξνζσπνχλ νη δεκφζηνη ππάιιεινη θαη ηηο Γεκφζηεο ρέζεηο ηνπ νη Τπεξεζίεο Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ θάζε Τπνπξγείνπ. Πξνγξάκκαηα γηα ηε δεκηνπξγία θαιήο ζειήζεσο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ψζηε λα βνεζνχλ ελεξγά ζηελ πξφνδν ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο θαη 15 Βιέπε θαη ππνελφηεηα πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 46

47 νηθνλνκίαο θαη φρη λα παξεκβάιινπλ εκπφδηα. Σν πξφγξακκα απηφ ζα ζπκβάιιεη επίζεο ζηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ζπλεπψο ζηελ ηαιαηπσξία ησλ πνιηηψλ. Πξνγξάκκαηα πινπνίεζεο επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ, κε νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πεξηερφκελν γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Πξνγξάκκαηα πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηε κεηαβνιή ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο θνπιηνχξαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ψζηε λα βνεζνχλ ην θνηλφ θαη λα ην αληηκεησπίδνπλ κε ρακφγειν θαη φρη κε απαμίσζε Παράγοντεσ που οδήγηςαν την Ελληνική Δημόςια Διοίκηςη ςτην εφαρμογή Δημοςίων Σχέςεων Ο Γεκφζηνο Σνκέαο ζηελ Διιάδα, παξφιε ηνπ ηελ πξνζπάζεηα γηα εθζπγρξνληζκφ, ραξαθηεξηδφηαλ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιιά πξνβιήκαηα. Σα πξνβιήκαηα απηά ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ηα νπνία είλαη δηαξζξσηηθά θαη ππάξρνπλ ζρεδφλ απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ζχγρξνλνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο κεηά ηελ κεηαπνιίηεπζε, απνηέιεζαλ ηελ αθνξκή γηα ηε ζιηβεξή δηαπίζησζε φηη νη Γεκφζηεο ρέζεηο δελ απνηεινχλ «ππνρξέσζε» κφλν ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ. Γηα ρξφληα ν Γεκφζηνο ηνκέαο ζηελ Διιάδα ιεηηνπξγνχζε ρσξίο λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ, ηνπο νπνίνπο θαη αληηκεηψπηδε σο «ελνριεηηθφ θνηλφ». Ζ ζπζζψξεπζε φιν θαη πεξηζζφηεξσλ παζνγελεηψλ ηεο θξαηηθήο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ε απμαλφκελε δπζθνξία ησλ πνιηηψλ νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε θαηάζηαζε, πιένλ, δελ κπνξνχζε λα ζπλερηζηεί φπσο ήηαλ ρσξίο δειαδή ην θξάηνο λα ζπλππνινγίδεη ηνπο «πειάηεο» θαη ηαπηφρξνλα πξντζηακέλνπο ηνπ, δειαδή ην ιαφ. Ζ αξλεηηθή εηθφλα πνπ είρε θαη έρεη ν πνιίηεο γηα ηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε, απνηειεί ζπλέπεηα πνιιψλ παξαγφλησλ. Οη παξάγνληεο απηνί απνηέιεζαλ νπζηαζηηθά ηελ θηλεηήξην δχλακε πνπ ψζεζε ηελ Διιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε λα θηλεζεί πξνο ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ. Οη παξάγνληεο απηνί ζπλνςίδνληαη ζηνπο εμήο (Π. Λχηξαο, 1988): ηελ χπαξμε πςεινχ βαζκνχ γξαθεηνθξαηίαο πνπ δπζρεξαίλεη ηελ ζπλαιιαγή ησλ πνιηηψλ κε ην θξάηνο ηελ έιιεηςε πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ ηφζν ζηα αξρεία πιεξνθνξηψλ θαη εγγξάθσλ φζν θαη ζηα πξαγκαηηθά θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ. πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 47

48 ηελ έμαξζε ηεο αλαμηνθξαηίαο ησλ πξνζιήςεσλ θαη ηνπ θνκκαηηζκνχ ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηελ πνιηηηθήο δσήο. ηε ζπλερή ελαιιαγή ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηελ πνιπλνκία, πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ δεκηνπξγία ελφο ζηαζεξφ λνκηθνχ θαη πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη δπζρεξαίλνπλ ηε δσή θαη ηε δξάζε ησλ πνιηηψλ. ηελ έμαξζε ηεο ρξήζεο ηεο πξνπαγάλδαο θαη ηεο έιιεηςεο δηαθάλεηαο ζηελ πνιηηηθή δσή, πνπ κεηψλνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ. ηηο ινηπέο θξαηηθέο αληηλνκίεο, ζηα πνιιά παξαδείγκαηα θαηάρξεζεο εμνπζηψλ, ζηα ζθάλδαια, ζηηο παξαιείςεηο θαη ζηελ ειιεηκκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ πνπ βηψλνπλ θαζεκεξηλά νη πνιίηεο. ια ηα παξαπάλσ ζπληέιεζαλ ζηελ δξακαηηθή κείσζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζην θξάηνο, θαη θπζηθά ζηελ αχμεζε ηεο δπζθνξίαο θαη ηεο δηακαξηπξίαο ηνπο. Πιένλ, ήηαλ πξνθαλέο ην απηνλφεην: φηη είλαη αλαγθαία ε αλάπηπμε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη απφ ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, νη νπνίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλακφξθσζε ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα θαη ηελ εμάιεηςε ησλ παζνγελεηψλ ηνπ, ζα νδεγήζεη ηειηθά ζηελ εγθαζίδξπζε ηνπ πνιππφζεηνπ «θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο» κε ηνπο πνιίηεο : Οι Δημόςιεσ Σχϋςεισ ςτουσ Οργανιςμούσ Τοπικόσ Αυτοδιούκηςησ Οη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) απνηεινχλ ηελ έθθξαζε ηεο απνθέληξσζεο ησλ θξαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηελ αλάζεζε απνθαζηζηηθψλ αξκνδηνηήησλ ζε φξγαλα εγγχηεξα ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο ππνζέζεηο πνπ ηνπο αθνξνχλ. Σα φξγαλα απηά δηαζέηνπλ εθ ησλ πξαγκάησλ θαιχηεξε εηθφλα θαη κεγαιχηεξε επνπηεία επί ησλ ππνζέζεσλ απηψλ, ηνπηθνχ ραξαθηήξα, κε ζπλέπεηα ηελ κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ζηελφηεξσλ θαη αξηηφηεξσλ ζρέζεσλ κε ηνπο πνιίηεο. Ζ δπλαηφηεηα απηή απνηειεί γηα ηνπο ΟΣΑ ην ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα ηνπο, αιιά θαη ηε κεγαιχηεξε πξφθιεζε πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ. ηελ ηνπηθή θνηλσλία, φπνπ ππάξρεη πιεζψξα θιεγφλησλ δεηεκάησλ, νη πνιίηεο δηαηππψλνπλ αηηήκαηα θαη πνιιέο θνξέο αληηθξνπφκελα. Οη ΟΣΑ δελ βξίζθνληαη πάληα ζε ζέζε λα ηθαλνπνηνχλ φια ηα αηηήκαηα θαη λα δηαηεξνχλ φιεο ηηο πιεπξέο επραξηζηεκέλεο, επνκέλσο νη ζπγθξνχζεηο είλαη αλαπφθεπθηεο. Οη Γεκφζηεο ρέζεηο είλαη εθείλεο πνπ αλαιακβάλνπλ ην δχζθνιν έξγν λα ρηίζνπλ ηελ εηθφλα ηνπ νξγαληζκνχ ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ πνιηηψλ, ελ κέζσ φρη πάληα ηνπ θαιχηεξνπ θιίκαηνο. πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 48

49 Σν πιενλέθηεκα ηεο εγγχηεηαο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε απνηειεί ην θιεηδί ηεο επηηπρίαο. Αλ νη Γεκφζηεο ρέζεηο ζηνπο ΟΣΑ κπνξέζνπλ λα αμηνπνηήζνπλ ηελ επθαηξία πνπ ηνπο πξνζθέξεη απηφ ην πιενλέθηεκα, θαη κε ηε ζπκβνιή, βεβαίσο, ησλ δηαζέζηκσλ ηερληθψλ, κέζσλ θαη εξγαιείσλ, ε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ηνπ πνιππφζεηνπ θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη θαηαλφεζεο είλαη δεδνκέλε. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο, νη ζηφρνη πξνηεξαηφηεηαο πνπ πξέπεη λα ηεζνχλ ηφζν απφ ηνλ ίδην ηνλ ΟΣΑ φζν θαη απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ απηνχ, είλαη θαηά ην Λχηξα (1988), νη εμήο: Πξνζπάζεηα παξνρήο πιήξνπο θαη έγθπξεο ελεκέξσζεο πξνο ηνπο πνιίηεο γηα φια ηα ζέκαηα ελδηαθέξνληνο. Δλέξγεηεο πνπ ζα ρηίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζηνπο ΟΣΑ θαη ζα ηελ αμηνπνηήζνπλ φηαλ απηφ απαηηεζεί. Άζθεζε πίεζεο ζηελ θεληξηθή εμνπζία γηα θαιχηεξε αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ηνπο θαη πξνζπάζεηα αλαζηξνθήο ηεο εηθφλαο εγθαηάιεηςεο θπξίσο ησλ ΟΣΑ ηεο γεσγξαθηθήο πεξηθέξεηαο (κε ηε ρνξήγεζε ηθαλψλ πηζηψζεσλ, ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, θιπ). Καζνξηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θαη νξζνινγηθή εθαξκνγή απηψλ, αιιά κε ηελ ηαπηφρξνλε ελζσκάησζε ησλ θαηεπζχλζεσλ πνπ δίλνληαη απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία. Δλεκέξσζε, πξνεηνηκαζία θαη εηνηκφηεηα αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ ζπλζεθψλ, θξίζεσλ, θιπ. Βειηίσζε φξσλ δηαβίσζεο ησλ θαηνίθσλ θαη αλάπηπμε πνιηηνθεληξηθήο θνπιηνχξαο. Γπζηπρψο, ε κέρξη ηψξα εκπεηξία δείρλεη φηη ε παξνπζία ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ ζηνπο ΟΣΑ είλαη κάιινλ πεξηνξηζκέλε, δεδνκέλνπ αθελφο φηη ειάρηζηνη Γήκνη ηηο έρνπλ εληάμεη ζηελ νξγαλσηηθή ηνπο δνκή, αθεηέξνπ δε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο, ζε φζνπο δήκνπο ηηο έρνπλ αλαπηχμεη, είλαη πεξηνξηζκέλε. Σα αίηηα απηήο ηεο θαηάζηαζεο εληνπίδνληαη ζε πνηθίινπο παξάγνληεο (Baskin et al, 2001, ζει. 19): ηελ νηθνλνκηθή δπζπξαγία ησλ ΟΣΑ ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 49

50 ηε γξαθεηνθξαηηθή αληίιεςε ηνπ θξάηνπο πνπ επεθηείλεηαη θαη ζηνπο ΟΣΑ εκπνδίδνληαο ηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηελ αδπλακία, αθφκα θαη ζήκεξα, θαηαλφεζεο ηεο αλαγθαηφηεηαο άζθεζεο απνηειεζκαηηθψλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηελ εζθαικέλε θαηά ηεθκήξην ηαθηηθή λα αλαηίζεληαη νη Γεκφζηεο ζρέζεηο ησλ ΟΣΑ ζηνπο αηξεηνχο θαη φρη ζε εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο ηηο πεξηνξηζκέλεο κέρξη πξφζθαηα αξκνδηφηεηεο ησλ ΟΣΑ ηηο δηαθνξέο επηθνηλσλίαο πνπ ππάξρνπλ ζηα πιαίζηα ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο θξαηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ππεξεζίεο, θ.α : Οι Δημόςιεσ Σχϋςεισ ςτο Στρατό και τα Σώματα Αςφαλεύασ Ο ζηξαηφο θαη ηα αζηπλνκηθά ζψκαηα ζε κηα ζχγρξνλε ρψξα αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ αγαζψλ ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο δεκνθξαηίαο. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί απφ κφλν ηνπ ηθαλή ζπλζήθε γηα λα εκπλεχζεη ην ζεβαζκφ θαη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζε εθείλνπο πνπ εξγάδνληαη γηα λα ηνπο εμαζθαιίζνπλ ηα παξαπάλσ αγαζά. Γπζηπρψο, ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, ε ζχγρξνλε ηζηνξία ηεο ζεκαδεχηεθε απφ εκθπιίνπο πνιέκνπο θαη δηθηαηνξίεο, δειαδή απφ πεξηφδνπο θαηά ηηο νπνίεο ηα ζηξαηησηηθά ζψκαηα θαη νη αζηπλνκηθέο δπλάκεηο εκπιέθνληαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηα πνιηηηθά δξψκελα. Ωο απνηέιεζκα, ην θχξνο θαη ε εηθφλα ησλ σκάησλ Αζθαιείαο θαηαβαξαζξψζεθε ζηε ζπλείδεζε ηνπ θφζκνπ, κε ζπλέπεηα ε εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ απέλαληί ηνπο λα κε ζεσξείηαη ζήκεξα θαη ηφζν δεδνκέλε. Απφ ηε κεηαπνιίηεπζε θαη κεηά, ηα ζψκαηα αζθαιείαο πξνζπαζνχλ λα απνηηλάμνπλ απφ πάλσ ηνπο ηνλ ηίηιν ηνπ «θαθνχ», θαη λα αλαθηήζνπλ ηε ρακέλε ηνπο αίγιε. Οη θχξηνη ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο ηφζν γηα ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία (ΔΛ.Α.), φζν θαη γηα ηηο έλνπιεο δπλάκεηο ζπλνςίδνληαη ζηνπο εμήο (Λχηξαο, 1988): Γηα ηελ ΔΛ.Α.: Πξνζπάζεηα ζπλεξγαζίαο θνηλνχ-αζηπλνκηθψλ Δλεκέξσζε γηα ην επηηεινχκελν έξγν Δθζπγρξνληζκφο ιεηηνπξγίαο κε ζχγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 50

51 Παξνρή θηλήηξσλ γηα έληαμε ζην ζψκα ηθαλψλ, εζηθψλ θαη κνξθσκέλσλ ζηειερψλ Οξγάλσζε κε βάζε ηελ δηεζλή εκπεηξία θαη αμηνπνίεζε ηερλνγλσζίαο. Δπίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ζπλίζηαληαη ζην ζεζκηθφ πιαίζην. Γηα ηηο έλνπιεο δπλάκεηο: Πξνζπάζεηα κεηαζηξνθήο ηεο θνηλήο γλψκεο κε ελεκέξσζε γηα ην επηηεινχκελν έξγν Δγθαηάιεηςε απαξραησκέλσλ κεζφδσλ εθπαίδεπζεο ζηξαηεπκέλσλ Γηαθάλεηα ζηηο θξίζεηο, πξναγσγέο, θιπ. Οη Γεκφζηεο ρέζεηο θαινχληαη λα αλαγλσξίζνπλ ηηο ηδηνκνξθίεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξίπησζε ησλ σκάησλ Αζθαιείαο θαη Σάμεο θαη λα πξνζαξκφζνπλ ηηο ηερληθέο θαη ηηο κεζφδνπο ηνπο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θαη ην ζπγθεθξηκέλν θνηλφ, δειαδή ην ζχλνιν ησλ αξλεηηθά πξνδηαηεζεηκέλσλ πνιηηψλ : Οι Δημόςιεσ Σχϋςεισ ςτη Δημοτικό Αςτυνομύα Ζ Γεκνηηθή Αζηπλνκία είλαη κηα δηνηθεηηθή ππεξεζία κε αζηπλνκηθέο αξκνδηφηεηεο, πνπ επαλαζπζηάζεθε ην ζηελ Διιάδα κεηά απφ πνιιά ρξφληα. Σν κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο χπαξμήο ηεο αληηκεηψπηζε πνιιά ζεζκηθά φζν θαη ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα, γεγνλφο πνπ δελ ηεο επέηξεςε λα αζρνιεζεί ελεξγά κε ηηο Γεκφζηεο ρέζεηο ηεο. Ζ Γεκνηηθή Αζηπλνκία απνηειεί, φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ, έλα δηνηθεηηθφ φξγαλν κε αξκνδηφηεηα επί ησλ ππνζέζεσλ ηνπηθνχ ραξαθηήξα. Καηά ηελ άζθεζε ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηεο, επνκέλσο, είλαη αλαγθαίν λα ιάβεη ππφςε ηεο παξάγνληεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ ηφζν κε ηνπο ΟΣΑ, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ εληάζζνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ (ηνπιάρηζηνλ κέρξη ζήκεξα), φζν θαη κε ηηο Αζηπλνκηθέο Τπεξεζίεο, ηκήκα ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ νπνίσλ εθηεινχλ. Αλαπφθεπθηα, ν ηνπηθφο ραξαθηήξαο ηεο Τπεξεζίαο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θέξεη ζην πξνζθήλην φιεο ηηο ηδηνκνξθίεο ησλ ΟΣΑ, γεγνλφο πνπ πξέπεη λα αμηνινγεζεί αλάινγα απφ ηα ζηειέρε πνπ ζα θιεζνχλ λα αζθήζνπλ ηηο Γεκφζηεο ρέζεηο ηεο Γεκνηηθήο 16 Ωζηφζν, ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία ιεηηνπξγεί κε ηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή απφ ην 2002 (βιέπε θαη ππνελφηεηα ηεο παξνχζαο.) πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 51

52 Αζηπλνκίαο. Ωζηφζν, ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία δελ παχεη λα απνηειεί κηα δηνηθεηηθή ππεξεζία επηθνξηηζκέλε κε αξκνδηφηεηεο ειέγρνπ ηήξεζεο ησλ λφκσλ θαη πξφιεςεο ηεο παξαβαηηθφηεηαο, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη, απφ πιεπξάο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο, δπζθνιηψλ θαη ζρέζεο κε ηνπο πνιίηεο. Οη Γεκφζηεο ρέζεηο, επνκέλσο, πξέπεη λα επηιεθζνχλ ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ λα ελδπλακψζνπλ ην θχξνο θαη ηελ εηθφλα ηεο, παξά ηηο ζεζκηθέο νξγαλσηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο δπζθνιίεο πνπ εκθαλίδεη. Ωζηφζν, νη Γεκφζηεο ρέζεηο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο βξίζθνληαη ζε αξθεηά πξψηκν ζηάδην. Μηα απφ ηηο ιίγεο, νκνινγνπκέλσο, δξαζηεξηφηεηεο Γεκνζίσλ ρέζεσλ πνπ νπζηαζηηθά αζθεί ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία είλαη ε δεκηνπξγία θαη ηήξεζε ηζηνζειίδαο. Απφ κηα ζχληνκε δηεξεχλεζε ηνπ δεηήκαηνο δηαπηζηψλνπκε φηη κεγάιν πνζνζηφ ησλ θαηά ηφπνπο ππεξεζηψλ Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, δηαζέηεη θάπνηα ηζηνζειίδα 17, ζηελ νπνία κάιηζηα πεξηιακβάλνληαη δηάθνξα ελδηαθέξνληα ζέκαηα, δειηία ηχπνπ πνπ παξέρνπλ ελεκέξσζε ζην θνηλφ, πιεξνθνξίεο γηα ηελ νξγαλσηηθή δνκή, ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαζψο θαη ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, θιπ. Γείγκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ απνηειεί θαη ην ίδην ην ινγφηππν ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο (ρήκα 4). Ο Γνμαζηάθεο Ε. αλαθέξεη φηη ην ινγφηππν «ζρεδηάζηεθε βάζεη ηεο αλζξσπνθεληξηθήο ρξνηάο πνπ έρεη ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία γηα ηνλ θάζε δεκόηε. Όια είλαη γύξσ από ηνλ άλζξσπν αιιά κε έλα κέηξν γη' απηό θαη ην ηεηξάγσλν. Τν ηεηξάγσλν είλαη ε αζθάιεηα θαη ε ινγηθή ηαπηόρξνλα. Ο άλζξσπνο ζην θέληξν ηνπ ηεηξαγώλνπ έρεη κηα δύλακε. Ο άλζξσπνο απηόο είλαη ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία θαζώο θαη ν δεκόηεο. Δίλαη έλαο άλζξσπνο επέιηθηνο (ζρήκα ρσξίο γσλίεο), έλαο δπλακηθόο άλζξσπνο πνπ ην δειώλεη ην καύξν θαη θαζώο θαη ην πνξηνθαιί πνπ είλαη ρξώκα αηζηόδνμν θαη θαηά βάζε δπλακηθό. Η Γεκνηηθή Αζηπλνκία είλαη εθεί γηα λα βνεζάεη θαη λα εμππεξεηεί ηνλ πνιίηε. Απηό πξνζδνθά λα θάλεη θαη ην ινγόηππν ηεο, λα είλαη θηιηθό θαη λα γελλά αηζηνδνμία θαη αζθάιεηα.» (http://www.chioscity.gr/newpages/astynomia/dhm_ast_xiou.htm, ηειεπηαία επίζθεςε 3/11/2008, «Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο», Σφκνο Α ). 17 Αλάκεζα ζε απηέο είλαη θαη ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία ηεο Υίνπ. πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 52

53 ρήκα 4: Σν ινγόηππν ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ηεο Υίνπ Γπζηπρψο, κέρξη ζηηγκήο, ην ηδαληθφ απέρεη πνιχ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ Γεκνηηθή Αζηπλνκία, αλ θαη παζρίδεη λα εδξαησζεί σο έλα αμηφινγν δηνηθεηηθφ ζψκα πνπ ζα εμαζθαιίζεη ην αίζζεκα εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ, δελ έρεη επηθεληξσζεί ζε έλα εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ δήηεκα, φπσο είλαη ε εηθφλα ηεο. πλεπψο, φπσο ζα δνχκε θαη ζην θεθάιαην 4 θαηά ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, ε δξαζηεξηφηεηα Γεκνζίσλ ρέζεσλ πνπ αζθείηαη απφ ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία είλαη απφ ειιηπήο σο θαη αλχπαξθηε, παξφιν πνπ ζα έπξεπε λα απνηειεί πξνηεξαηφηεηά ηεο, θαζψο ζα ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηελ εδξαίσζή ηεο θαη ηελ απνδνρή ηεο απφ ηνπο πνιίηεο. Ενότητα 1.10: Αξιολόγηςη τησ Συμβολόσ των Δημοςύων Σχϋςεων Αλ θαη νη Γεκφζηεο ρέζεηο ζηελ ζεκεξηλή επνρή, έρνπλ θαηαζηεί πιένλ ζεκειηψδεηο ηφζν γηα ηνλ ηδησηηθφ φζν θαη γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα, παξφι απηά δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ε ζπκβνιή ηνπο ζεσξείηαη απφ πνιινχο ακθηιεγφκελε. Καηά πφζν ηειηθά ε ρξεζηκφηεηά ηνπο ζηνπο νξγαληζκνχο είλαη κεγάιε; Γηα λα απαληεζεί απηφ ην εξψηεκα είλαη αλαγθαίν λα ππνγξακκηζηνχλ πξνεγνπκέλσο νξηζκέλνη παξάγνληεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ιεηηνπξγία ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ : Προβλόματα του τομϋα των Δημοςύων Σχϋςεων Παξά ην γεγνλφο φηη νη Γεκφζηεο ρέζεηο κεηξνχλ πνιιέο δεθαεηίεο χπαξμεο θαη δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ, θαη φρη κφλν θφζκν, ελ ηνχηνηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο απηήο ν δξφκνο δελ ήηαλ ζηξσκέλνο κε ξνδνπέηαια. Απφ ηελ εκθάληζε ηνπο ήδε, νη επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ θιήζεθαλ λα αληηκεησπίζνπλ ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα ηα νπνία, πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 53

54 αθελφο, δπζρέξαλαλ ηελ απφδεημε ηεο ρξεζηκφηεηαο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη, αθεηέξνπ, θαζπζηέξεζαλ ηελ εδξαίσζε ηνπο σο επηζηήκε. πσο επηζεκαίλεη ν Π. Λχηξαο (1988), νη Γεκφζηεο ρέζεηο αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα ηαπηφηεηαο θαζψο πνιιά άζρεηα κε ην ρψξν άηνκα απηνπξνζδηνξίδνληαλ σο επαγγεικαηίεο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ. Σν γεγνλφο απηφ, πνπ νθεηιφηαλ άιισζηε ζηε ζπλήζε ζχγρπζε ηεο έλλνηαο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ κε άιιεο ζπλαθείο έλλνηεο 18, δεκηνπξγνχζε ακθηβνιία ζρεηηθά κε ην αθξηβέο αληηθείκελν ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ, κε απνηέιεζκα λα «ππάξρεη κηα εθηεηακέλε δηαζηξέβισζε ηεο επαγγεικαηηθήο ππόζηαζεο ησλ αζθνύλησλ Γεκόζηεο Σρέζεηο» (Λχηξαο, 1988, ζει 34). Δπηπιένλ, πνιινί εθ ησλ απηναπνθαινχκελσλ επαγγεικαηηψλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ δελ είραλ, εηδηθά ζηηο αξρέο, θακηά ζνβαξή εθπαίδεπζε θαη γλψζε πάλσ ζην αληηθείκελν, θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηδηφηεηα ηνπ «απηνδίδαθηνπ», δπζθήκηδαλ αθφκε πεξηζζφηεξν ην ρψξν. Δμίζνπ θαηαζηξεπηηθή γηα ηελ εηθφλα ηνπ επαγγέικαηνο ππήξμε θαη ε αδπλακία ηήξεζεο κηαο θνηλήο εζηθήο δενληνινγίαο. Παξφιν πνπ θαλφλεο δενληνινγίαο γηα ηηο Γεκφζηεο ρέζεηο είραλ αξρίζεη λα ζεζπίδνληαη ήδε απφ ην , ε θαηαπάηεζή ηνπο, φρη ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ εηαηξηψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ φζν απφ εθείλνπο πνπ δξνχζαλ παξαζηηηθά ζην ρψξν, έβιαςαλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ εμέιημε ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη έδσζαλ αθφκα πεξηζζφηεξα επηρεηξήκαηα ζηνπο πνιέκηνχο ηεο. Σέινο, ζεκαληηθφ πξφβιεκα ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ απνηέιεζε (θαη απνηειεί) επίζεο ην γεγνλφο φηη ε αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ δελ είλαη άκεζε. ε αληίζεζε κε θάπνηνπο άιινπο ηνκείο (φπσο π.ρ. ησλ πσιήζεσλ), πνπ ηα απνηειέζκαηα είλαη άκεζα εκθαλή, γηα ηηο Γεκφζηεο ρέζεηο ρξεηάδεηαη ρξφλνο γηα λα θαλνχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ επηθέξνπλ ζηνλ νξγαληζκφ. Σν εγγελέο απηφ πξφβιεκα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαηέζηεζε δχζθνιε ηελ εδξαίσζή ηνπο σο ρξήζηκν εξγαιείν ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ : Κριτικό κατϊ των Δημοςύων Σχϋςεων Ωο ζπλέπεηα ησλ παξαγφλησλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζηε πξνεγνχκελε ππνελφηεηα, ν θιάδνο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαζίζηαηαη ζπρλά αληηθείκελν απζηεξήο θξηηηθήο, παξά ηελ 18 Βιέπε θαη ελφηεηα πσο ήδε αλαθέξζεθε λσξίηεξα, ν πξψηνο θψδηθαο εζηθήο γηα ηηο Γεκφζηεο ρέζεηο πνπ ζεζπίζηεθε ήηαλ ν Κψδηθαο Ζζηθήο ηεο Ακεξηθαληθήο Έλσζεο Γεκνζίσλ ρέζεσλ (Public relations Society of America P.R.S.A.) ην 1948, ηαπηφρξνλα κε ηελ ίδξπζε ηεο ίδηαο ηεο Έλσζεο. Έπεηηα ζεζπίζηεθαλ θαη άιινη απφ ηηο δηάθνξεο ελψζεηο Γεκνζίσλ ρέζεσλ παγθνζκίσο (βιέπε θαη ελφηεηα 1.6). πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 54

55 ζεκαληηθή απνζηνιή πνπ πνιιέο θνξέο επηηειεί. Οη επηθξηηέο ηεο ππνζηεξίδνπλ φηη πξφθεηηαη γηα κηα άλεπ ρξεζηκφηεηαο έλλνηα θαη πξαθηηθή, θαθψο νλνκαδφκελε σο «εξγαιείν», πνπ δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη φια φζα ππφζρεηαη. Φπζηθά, ε θξηηηθή ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ πεγάδεη θπξίσο απφ ηελ ζχγρπζε ηεο έλλνηαο απηήο κε άιιεο έλλνηεο, θαη θπξίσο κε ηελ πξνπαγάλδα, θαη απφ ηελ ζχλδεζή ηεο άζθεζή ηνπο κε ηελ έιιεηςε ηήξεζεο δενληνινγίαο, φπσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ππνελφηεηα. Απνηέιεζκα είλαη πνιινί λα θαηαιήγνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα φηη νη Γεκφζηεο ρέζεηο απνηεινχλ κηα θαζαξά αλήζηθε πξαθηηθή. Παξάιιεια, εμαηηίαο ηνπ φηη απνηειεί ζχλεζεο θαηλφκελν νη Γεκφζηεο ρέζεηο λα ζπλδπάδνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο κε δηάθνξα κέζα αχμεζεο πσιήζεσλ ησλ πξντφλησλ ηνπο, φπσο ε δηαθήκηζε θαη ε πξνψζεζε πσιήζεσλ, πνιινί είλαη εθείλνη πνπ θαηεγνξνχλ ηηο Γεκφζηεο ρέζεηο φηη ζπκβάιινπλ ζηελ εμαπάηεζε ησλ θαηαλαισηψλ λα αγνξάζνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ δελ ρξεηάδνληαη. Οη ίδηνη, άιισζηε, ππνζηεξίδνπλ φηη ε απνζηνιή πνπ επηθαινχληαη φηη ππεξεηνχλ νη Γεκφζηεο ρέζεηο, δειαδή ε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο δελ είλαη παξά κηα δηθαηνινγία. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, πνιιέο θνξέο νη Κξαηηθνί, θπξίσο, νξγαληζκνί λα απνθεχγνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν «Γεκφζηεο ρέζεηο» ζηελ νλνκαζία ησλ γξαθείσλ ελεκέξσζεο, κε ζηφρν λα απνθχγνπλ ηελ αξλεηηθή ρξνηά πνπ ηπρφλ έρεη ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ πνιηηψλ. Αλη απηνχ ρξεζηκνπνηνχληαη νλφκαηα φπσο «Γξαθείν ηχπνπ», «Σκήκα Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ», «Γηεχζπλζε Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ» θιπ. (Wilcox et al, 2000) : Απόψεισ υπϋρ των Δημοςύων Σχϋςεων Οη Γεκφζηεο ρέζεηο, σο επηζηήκε θαη σο πξαθηηθή, αλακθίβνια απνηεινχλ αλαγθαηφηεηα ζηνλ 21ν αηψλα, ν νπνίνο απφ πνιινχο ραξαθηεξίδεηαη σο αηψλαο ηεο θνηλσληθήο επηθνηλσλίαο. Καηά ηνλ γλσζηφ επελδπηή Warren Buffett, «ρξεηάδνληαη 20 ρξόληα γηα λα θηίζεηο θήκε θαη 5 ιεπηά γηα λα ηελ θαηαζηξέςεηο» (ηζηνζειίδα ηειεπηαία επίζθεςε 3/11/2008). Αλ απηφ αιεζεχεη, θαηαιαβαίλεη θαλείο πφζν ζεκαληηθή είλαη ε ιεηηνπξγία ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηε ζεκεξηλή επνρή. Οη Γεκφζηεο ρέζεηο επηηεινχλ πνιχ ζεκαληηθή ιεηηνπξγία θαη παξά ηελ θξηηηθή πνπ ηνπο αζθνχλ νη πνιέκηνί ηεο, δελ παχεη ε ζπκβνιή ηεο ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα λα απμάλεηαη δηαξθψο κέξα κε ηε κέξα. πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 55

56 πσο αλαθέξεη ν Richard Edelman 20 (http://www.knowhow.gr/?p=268, ηειεπηαία επίζθεςε 22/10/2008): «Η αμία ησλ ππεξεζηώλ Γεκνζίσλ Σρέζεσλ κνηάδεη πιένλ σο κηα απηαπόδεηθηε ππόζεζε: ζηηο αλεπηπγκέλεο αγνξέο ηεο πθειίνπ (ΗΠΑ, Δπξσπατθή Έλσζε, θιπ) ην πνζνζηό ησλ πόξσλ πνπ αθηεξώλεηαη ζε κε δηαθεκηζηηθέο ελέξγεηεο θαη εηδηθόηεξα ζε δξάζεηο δεκνζίσλ ζρέζεσλ, είλαη νινέλα θαη κεγαιύηεξν. Η ηάζε απηή επηβεβαηώλεηαη θαη από ην γεγνλόο όηη νη ζπγαηξηθέο δηεζλώλ εηαηξεηώλ ζηε ρώξα καο αθνινπζνύλ απηή ηελ εμέιημε, θαζώο παξαθνινπζνύλ ηα κνληέια ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ πνπ έρνπλ εγθξίλεη νη κεηξηθέο εηαηξείεο». Σα παξαπάλσ απνηεινχλ κηα εθ ηνπ απνηειέζκαηνο ππεξάζπηζε ππέξ ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ. Οη εηαηξείεο θαη νη επαγγεικαηίεο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ δηαζέηνπλ επηπιένλ ηζρπξά επηρεηξήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ ηηο απμαλφκελεο αλάγθεο ησλ νξγαληζκψλ γηα Γεκφζηεο ρέζεηο. Καη νη αλάγθεο απηέο γίλνληαη πην ηζρπξέο θαη έληνλεο, θαζψο απηφ πξνθχπηεη απφ ηηο εμειίμεηο 21 ζηελ θνηλσλία θαη ζηελ νηθνλνκία. Ζ αμία θαη ε ζπκβνιή ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο θαη ηεο νηθνλνκίαο είλαη πιένλ αδηακθηζβήηεηε Συμπεραςματικϊ Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλεη θαλείο φηη ε νινέλα απμαλφκελε ζεκαζία ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ είλαη κηα εμέιημε αλαπφθεπθηε, πνπ δελ κπνξεί λα αλαζηξαθεί. Οη Γεκφζηεο ρέζεηο ζεσξνχληαη ζήκεξα ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα έλαλ νξγαληζκφ ζπκβάιινληαο δεκηνπξγηθά ζηελ επηθνηλσλία ησλ δηαθφξσλ δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, θηίδνληαο γεξά ηα ζεκέιηα ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ κέζα θαη έμσ απφ απηφλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ ζεηηθή θνηλσληθή εηθφλα θαη καθξνπξφζεζκα ην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ φθεινο. ζν, ινηπφλ, ζα ππάξρνπλ πειάηεο θαη θαηαλαισηέο πνπ ζα επηδεηνχλ πξνζνρή, φζν ζα ππάξρεη θνηλφ πνπ ζα απαηηεί ακθίδξνκε επηθνηλσλία, φζν νη επηρεηξήζεηο θαη νη νξγαληζκνί ζα αληηιακβάλνληαη ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ παίδνπλ ε ζεηηθή εηθφλα θαη ην θιίκα εκπηζηνζχλεο, ηφζν ζα ππάξρνπλ Γεκφζηεο ρέζεηο πνπ ζα επηηεινχλ ην ξφιν απηφ. 20 Αλαθέξεηαη ζε άξζξν ηνπ Richard Edelman, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ εηδηθή έθδνζε «First Five» ηεο IPRA, γηα ηε επέηεην ησλ 50 ρξφλσλ ηεο, ην H δηαζθεπή/πξνζαξκνγή έγηλε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο εηαηξείαο Communication EFFECT θ.. Υατθάιε. 21 Βιέπε θαη ππνελφηεηα πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 56

57 Κεφϊλαιο 2: Η Αςτυνομικό Εξουςύα και ο Θεςμόσ τησ Δημοτικόσ Αςτυνομύασ Ενότητα 2.1: Ειςαγωγό - Η Αςτυνομικό Εξουςύα Ζ γέλλεζε ηεο Αζηπλνκίαο ζεσξείηαη φηη έιαβε ρψξα κε ηελ ίδξπζε ηνπ ίδηνπ ηνπ θξάηνπο, κέζσ ελφο «θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ». Σν πεξηερφκελν απηνχ ηνπ «θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ» ήηαλ απιφ. Αληί απηνάκπλαο απφ θάζε έλαλ πνιίηε ρσξηζηά απέλαληη ζηνλ θαθνπνηφ, νη πνιίηεο αλέζεζαλ ζηελ αζηπλνκία ηελ θχιαμε θαη πξνάζπηζε ηεο δσήο, ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο, ηηκήο θαη πεξηνπζίαο ηνπο. Ζ άκπλα ηνπ θαινχ πξνο ην θαθφ, ηνπ λνκνηαγνχο πνιίηε πξνο ηνλ παξαβάηε ή θαθνπνηφ, γίλεηαη έηζη πην ζπζηεκαηηθή θαη πην απνηειεζκαηηθή. Οη πνιίηεο κπνξνχλ λα αζρνινχληαη απεξίζπαζηνη κε ηηο εξγαζίεο ηνπο, αθνχ ε θχιαμε ηνπο θαη ε αζθάιεηα ηνπο, αλαηίζεληαη ζε εηδηθνχο, ζε εθπαηδεπκέλνπο, ζε επαγγεικαηίεο, δειαδή ζηελ Αζηπλνκία. «Από ην θνηλσληθό απηό ζπκβόιαην απνξξέεη θαη ε εζηθή θαη δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε πνπ ππάξρεη ηζηνξηθά θαη ζεκειηαθά κέζα ζηελ ίδηα ηελ αζηπλνκηθή ππόζηαζε θαη ιεηηνπξγία» (Β. Πνιχδσξαο, 2004). Αλαδεηψληαο έλαλ νξηζκφ γηα ηελ αζηπλνκία ζηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία παξαηεξνχκε φηη σο αζηπλνκία λνείηαη θαηά θαλφλα ν θνηλσληθφο θαη πνιηηεηαθφο νξγαληζκφο πνπ έρεη σο απνζηνιή λα παξαθνινπζεί ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ πνιηηψλ θαη ηελ ηήξεζε απφ απηνχο ησλ θαλφλσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ θνηλσληθή ηζνξξνπία θαη αξκνλία κέζα ζηελ πνιηηεία θαη λα ζεζπίδεη δηαηάμεηο κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαζηνιή ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ πνιίηε (Εσή Παπατσάλλνπ, 2006,ζει. 4.). Ζ ηήξεζε θαη ε εθαξκνγή ησλ λφκσλ εμαζθαιίδεηαη κε ηε δξάζε ησλ αζηπλνκηθψλ νξγάλσλ, ε νπνία απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία ηνπ θξαηηθνχ ζπκθέξνληνο, ζηε δηαζθάιηζε ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ ησλ πνιηηψλ : Η Αςτυνομύα ωσ θεςμόσ και ωσ ϋννοια Ο ζεζκφο ηεο αζηπλνκίαο, κε φπνηα κνξθή θαη αλ εκθαλίδεηαη πάληα είρε σο απνζηνιή ηελ πξνζηαζία νξηζκέλσλ αγαζψλ ζεκαληηθψλ γηα ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία δξα. Σα αγαζά απηά, ε αμία θαη ε ζεκαζία ηνπο θπζηθά δηαθέξνπλ απφ θνηλσλία ζε θνηλσλία θαη απφ επνρή θαη επνρή. πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 57

58 Ζ εμέιημε ηεο έλλνηαο ηεο αζηπλνκίαο έρεη απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα ην παγθφζκην δίθαην θαη είρε κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 18 νπ αηψλα αξθεηά επξχ πεξηερφκελν, ην νπνίν φκσο ζηαδηαθά πεξηνξίζηεθε. πγθεθξηκέλα, νδήγεζε ζηε δηάθξηζε ηεο ζε αζηπλνκία ππφ νπζηαζηηθή έλλνηα, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο θξάηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ, ζε αζηπλνκία ππφ ζεζκηθή ή νξγαλσηηθή έλλνηα, πνπ αθνξά θαηά θχξην ιφγν ηελ νξγάλσζε ησλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ θαη ζε αζηπλνκία ππφ ηππηθή έλλνηα, κε ηελ νπνία λννχληαη φιεο νη αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα πνπ αλαιακβάλεη θαη εθηειεί ζχκθσλα κε ην λφκν ε αζηπλνκία ππφ ζεζκηθή έλλνηα (η. Νηηληηνχκε, 2007). Ωζηφζν, κε φπνηα έλλνηα θαη αλ εμεηάδεηαη, ε αζηπλνκηθή ιεηηνπξγία παληνχ θαη πάληα ππεξεηνχζε θαη ππεξεηεί δηαρξνληθνχο ζηφρνπο, νη νπνίνη ήηαλ ε θνηλσληθή πξνζηαζία, ε εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο θαη ε πξνάζπηζε ηεο εζσηεξηθήο λνκηκφηεηαο ηεο πνιηηείαο. Ζ αζηπλνκία ζήκεξα απνηειεί ηδηαίηεξε θξαηηθή ππεξεζία πνπ ιεηηνπξγεί βάζεη ησλ αξρψλ ηεο λφκηκεο δξάζεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ, θαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο λνκνζεηεκέλεο αξκνδηφηεηαο, ελψ νη πξάμεηο ηεο ππφθεηληαη ζε δηθαζηηθφ έιεγρν. Ζ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο θπξηαξρεί ζε θάζε αζηπλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, φπσο αλαπφθεπθηα ζπκβαίλεη ζε θάζε ζνβαξφ θξάηνο δηθαίνπ : Η Αςτυνομύα ςτο πλαύςιο τησ Διούκηςησ Ζ αζηπλνκία απνηειεί ηελ εληνλφηεξε εθδήισζε ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο. Γεληθφηεξα, ε εθηέιεζε θαη ε εθαξκνγή ησλ λφκσλ πνπ αλήθεη ζηελ εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία, πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο απφ ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο, δειαδή ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο θαη φξγαλα ηεο ηάμεσο. Ζ Δζσηεξηθή δεκφζηα ηάμε ζηε ρψξα καο ηεξείηαη απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Κξάηνπο ή άιισλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ν.Π.Η.Γ. ηνπ «δεκφζηνπ ηνκέα», πνπ δξνπλ γηα λα ηελ εμαζθαιίζνπλ. Ζ απνζηνιή φισλ απηψλ ησλ ππεξεζηψλ (Διιεληθή Αζηπλνκία 22, Ππξνζβεζηηθφ ψκα, Ληκεληθφ ψκα, Γεκνηηθή Αζηπλνκία, Αγξνθπιαθή, σθξνληζηηθνί ππάιιεινη, Δζληθή Τπεξεζία Πιεξνθνξηψλ) ζπλνςίδεηαη ζε ηξεηο βαζηθνχο ζηφρνπο: Σελ θαηνρχξσζε θαη δηαηήξεζε ηεο Γεκφζηαο ηάμεο Σελ πξνζηαζία ηεο Γεκφζηαο θξαηηθήο αζθάιεηαο 22 Ζ Διιεληθή Αζηπλνκία απνηειεί ην θχξην θνξέα άζθεζεο ηεο θξαηηθήο αζηπλφκεπζεο, σζηφζν κε βάζε ην ιεηηνπξγηθφ θξηηήξην δηαθξίλνπκε θαη άιινπο θνξείο άζθεζεο αζηπλνκηθήο εμνπζίαο. πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 58

59 Σελ εμαζθάιηζε ηεο πνιηηηθήο θαη εζληθήο άκπλαο ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηηο έλνπιεο δπλάκεηο. (άξζξ. 1, Ν. 1481/1984 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεο»). Ωζηφζν, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ην δίθαην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο αζηπλνκίαο αλ θαη ζεσξείηαη σο ηκήκα ηνπ εηδηθνχ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ 23, νπζηαζηηθά απνηειεί ηδηαίηεξν δίθαην, ην αζηπλνκηθφ. Ζ έληαμε ηνπ αζηπλνκηθνχ δηθαίνπ ζην δηνηθεηηθφ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπλεπάγεηαη φηη ε αζηπλνκηθή ιεηηνπξγία αζθείηαη απφ φξγαλα πνπ ζεσξνχληαη Γεκφζηεο Τπεξεζίεο. Σν αζηπλνκηθφ δίθαην, θαηά ηνλ Κνξνληδή (2008, ζει.4) «κειεηά ηελ ηζηνξηθή θαη πνιηηεηαθή εμέιημε ηνπ αζηπλνκηθνύ ζεζκνύ. Πεγέο ηνπ δηθαίνπ απηνύ είλαη ν ηξόπνο ζύλζεζεο θαη νξγάλσζεο ησλ αζηπλνκηθώλ ππεξεζηώλ, ε ιεηηνπξγία ησλ αζηπλνκηθώλ ππεξεζηώλ, ε δηνηθεηηθή θαη αζηπλνκηθή ηνπο δξάζε, ε άζθεζε ηεο δηθαζηηθήο αζηπλνκίαο, ε επζύλε ησλ νξγάλσλ από ηε ζρεηηθή ηνπο δξάζε, ε αζηπλνκηθή πξάμε θαη νη ζρέζεηο ηεο κε ηνπο πνιίηεο». Φπζηθά, εθφζνλ απνηειεί ηκήκα ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, θαη ζην αζηπλνκηθφ δίθαην ηζρχνπλ νη γεληθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην πξψην, δειαδή ε αξρή ηεο ηζφηεηαο ελψπηνλ ηνπ λφκνπ, ηεο επηείθεηαο, ηεο θαιήο πίζηεο, ηεο ακεξνιεςίαο θαηά ηελ άζθεζε ηεο δεκφζηαο εμνπζίαο, ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο αθξφαζεο θ.ιπ. Δπνκέλσο, ζαλ δεκφζηα ππεξεζία ε αζηπλνκία είλαη εμνπιηζκέλε κε ζπγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα εμνπζίαο, κε ζπλέπεηα, ιφγσ ηεο θχζεο θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο, λα απνηειεί κηα απφ ηηο δπλακηθφηεξεο κνξθέο θξαηηθήο εμνπζίαο : Η Αςτυνομικό Αρμοδιότητα Δίλαη απηνλφεην φηη ν ζαθήο θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ ηεο εμνπζίαο ηνπ αζηπλνκηθνχ νξγάλνπ έρεη κεγάιε αμία γηαηί πξνζδηνξίδεη επαθξηβψο ηελ ππφζηαζε απηνχ. Ζ εμνπζία απηή πξνο ηα αζηπλνκηθά φξγαλα παξέρεηαη απφ ηελ πνιηηεία κε ηελ αλάζεζε ζε απηά ζπγθεθξηκέλσλ δηθαηνδνζηψλ, νη νπνίεο πξέπεη λα αζθνχληαη ζε νξηζκέλν θαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλν ρψξν. Γηα ηελ εθδήισζε ηεο αζηπλνκηθήο εμνπζίαο, φπσο ζε θάζε εθδήισζε νπνηαζδήπνηε δηνηθεηηθήο ελέξγεηαο, απαηηείηαη ε ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηνηθεηηθήο 23 Σν δηνηθεηηθφ δίθαην κε ηνπο θαλφλεο δηθαίνπ, ξπζκίδεη ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο πνιίηεο θαη ηα δηνηθεηηθά φξγαλα. Απηή ε ξχζκηζε είλαη ιεπηνκεξεηαθή θαη πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη ηνπ πληάγκαηνο, ηνπο ηππηθνχο λφκνπο, ηα δηαηάγκαηα θαη ηηο δηνηθεηηθέο πξάμεηο. (Σ. Κνξνληδήο, 2008) πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 59

60 πξάμεο (αθνχ φπσο είδακε σο ηέηνηα αληηκεησπίδεηαη θαη ε άζθεζε ηεο αζηπλνκηθήο εμνπζίαο). Οη πξνυπνζέζεηο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε λνκηκφηεηα ηεο δξάζεσο ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ δηαθξίλνληαη ζε ηππηθέο θαη νπζηαζηηθέο (Γ. Κφξζνπ, 1995): Οη ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ζπλίζηαληαη: ηελ χπαξμε αξκνδηφηεηαο / δηθαηνδνζίαο ηνπ νξγάλνπ πνπ εθδίδεη ηε δηνηθεηηθή πξάμε ηελ λφκηκε ππφζηαζε απηνχ θαη ηελ ηήξεζε φισλ ππφ ηνπ λφκνπ δηαγξαθφκελσλ ηχπσλ Οη νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο αθνξνχλ: Σελ χπαξμε ζπκθσλίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο κε ην λφκν Σελ χπαξμε ζπκθσλίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο πξνο ηνλ ζθνπφ ηνπ λφκνπ (απαγφξεπζε ηεο θαηαρξήζεσο εμνπζίαο). Οη πξνυπνζέζεηο απηέο εμαζθαιίδνπλ ηελ αξκνδηφηεηα θαη έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη ζηα αζηπλνκηθά φξγαλα, ιακβάλνληαο φκσο ππφςε ην γεγνλφο φηη απηά απνηεινχλ εηδηθά θαηεγνξία δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ. Ο νξηζκφο ηεο αξκνδηφηεηαο ελφο δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ (Γ. Κφξζνπ,1995) ζπλίζηαηαη ζηε «ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο δηθαίνπ ηθαλόηεηα ηνπ νξγάλνπ λα εθδίδεη δηνηθεηηθέο πξάμεηο ή λα ζπκβάιεη ζηελ έθδνζε ηνπο ή λα πξνβαίλεη ζε πιηθέο ελέξγεηεο». Ζ έλλνηα ηεο αξκνδηφηεηαο 24, επνκέλσο, είλαη απφξξνηα ηεο αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο πνπ δηέπεη γεληθά ηε δξάζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 24 Ζ αξκνδηφηεηα δηαθξίλεηαη αθελφο ζε θαζ ύιελ θαη θαηά ηόπνλ, αθεηέξνπ δε ζε απνθαζηζηηθή θαη απνθιεηζηηθή: Καζ χιελ αξκνδηφηεηα είλαη αξκνδηφηεηα βάζεη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ θαη λνείηαη ζε ζρέζε κε ηελ έληαμε ηνπ νξγάλνπ ζε ζπγθεθξηκέλν δεκφζην λνκηθφ πξφζσπν. Ζ θαζ χιε αξκνδηφηεηα δηαθξίλεηαη πεξεηαίξσ ζε δέζκηα αξκνδηφηεηα, ε νπνία ππάξρεη φηαλ ην δηνηθεηηθφ φξγαλν είλαη ππνρξεσκέλν, εθφζνλ δηαπηζηψζεη φηη ζπληξέρνπλ νη πξαγκαηηθέο θαη λνκηθέο πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ θαλφλσλ δηθαίνπ λα εθδψζεη αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε πνπ πεξηέρεη ξχζκηζε πξνθαζνξηζκέλε απφ απηνχο, θαη ζε δηαθξηηηθή επρέξεηα, ε νπνία ππάξρεη φηαλ ην αξκφδην δηνηθεηηθφ φξγαλν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη κεηαμχ πεξηζζφηεξσλ εμίζνπ λνκίκσλ ιχζεσλ ή λα εμεηδηθεχεη αφξηζηεο αμηνινγηθέο έλλνηεο. Καηά ηφπνλ αξκνδηφηεηα είλαη ε αξκνδηφηεηα πνπ απνξξέεη απφ ηνλ θαζνξηζκφ ηεο εδαθηθήο πεξηνρήο, ζηελ νπνία ην δηνηθεηηθφ φξγαλν αζθεί ηελ θαζ χιε αξκνδηφηεηα ηνπ θαη ζηεξίδεηαη ζηε ζρέζε ησλ ζεκάησλ πνπ ππάγνληαη ζηελ θαζ χιε αξκνδηφηεηα κε νξηζκέλν ηφπν. Απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ λα εθδίδεη δηνηθεηηθέο πξάμεηο είηε κφλν ηνπ είηε ζε ζχκπξαμε κε άιια δηνηθεηηθά φξγαλα, ελψ απνθιεηζηηθή φηαλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο πξνβιέπνπλ ζα θνξέα ηεο έλα κφλν δηνηθεηηθφ φξγαλν. πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 60

61 Με δεδνκέλα ηα παξαπάλσ, ε αζηπλνκηθή αξκνδηφηεηα νξίδεηαη σο ε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη απφ ηνπο λφκνπο ηεο πνιηηείαο ζηα αζηπλνκηθά φξγαλα «λα αζθήζνπλ λόκηκα θαζήθνληα θαη δηθαηώκαηα ζε θαζνξηζκέλν ηόπν, δειαδή ζε ζπγθεθξηκέλε εδαθηθή δώλε, θαη ζε ζπγθεθξηκέλν θύθιν ζεκάησλ.» (Σ. Κνξνληδήο, 2007, ζει.13). Ζ αζηπλνκηθή αξκνδηφηεηα δηαθξίλεηαη ζε γεληθή θαη εηδηθή: Έλα φξγαλν έρεη γεληθή αζηπλνκηθή αξκνδηφηεηα φηαλ απηφ εμνπζηνδνηείηαη απφ ην λφκν λα δηαρεηξίδεηαη λφκηκα φια ηα εκθαληδφκελα θαη αλαθπφκελα ζηελ ηνπηθή ηνπ δηθαηνδνζία δεηήκαηα κε επηηξεπφκελεο παξέκβαζεο απφ φξγαλα άιιεο αζηπλνκηθήο αξρήο εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ηηο νπνίεο ξπζκίδεη εηδηθά ν λφκνο. Έλα φξγαλν έρεη εηδηθή αζηπλνκηθή αξκνδηφηεηα φηαλ απηφ εμνπζηνδνηείηαη βάζεη λφκνπ λα δηαρεηξηζηεί νξηζκέλν ζέκα ή αξηζκφ ζεκάησλ εληφο ηεο ηνπηθήο ηνπ δηθαηνδνζίαο, απνθιεηφκελεο πεξαηηέξσ επεθηάζεσο. Καηά ζπλέπεηα νη αζηπλνκηθέο αξρέο δηαθξίλνληαη ζε απηέο πνπ αζθνχλ γεληθή αζηπλνκηθή δηθαηνδνζία, δειαδή επηιακβάλνληαη επί φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ηνπο (Διιεληθή Αζηπλνκία, Ληκεληθφ ψκα) θαη ζε εηδηθέο αζηπλνκηθέο ππεξεζίεο πνπ αζθνχλ πεξηνξηζκέλε δηθαηνδνζία ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ζε νξηζκέλν ρψξν (Ππξνζβεζηηθφ ψκα, Αγξνθπιαθή, Σεισλεηαθή αζηπλνκία, Γεκνηηθή Αζηπλνκία θ.ιπ.) : Η Αςτυνομικό Αποςτολό και το Αςτυνομικό Έργο χκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ Σ. Κνξνληδή (2008), ε απνζηνιή πνπ ππεξεηεί ε αζηπλνκία ζπλίζηαηαη ζε ηξία μερσξηζηά κέξε. Απηά είλαη: Ζ πξνζηαζία ηνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ γεληθά, αληηθείκελν ηεο νπνίαο είλαη λα αληηκεησπίζεη παξάλνκεο πξνζβνιέο νη νπνίεο ζηξέθνληαη θαηά ησλ ηζρπφλησλ θξαηηθψλ ζεζκψλ. Ζ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο ηάμεο, αληηθείκελν ηεο νπνίαο είλαη ε πξνζπάζεηα απνηξνπήο ηέιεζεο πξάμεσλ πνπ ν λφκνο έρεη απαγνξεχζεη κε ηελ απεηιή πνηλήο θαη παξάιιεια ε θαηαζηνιή θάζε πξάμεο πνπ έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηηο θξαηνχζεο ζπλζήθεο θαη ηηο θνηλσληθέο αληηιήςεηο. ηελ έλλνηα ηεο δεκφζηαο ηάμεο αλήθνπλ νη ηνκείο εζπρίαο, πγείαο θαη αζθάιεηαο ελψ πξάμεηο πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 61

62 πνπ ηελ πξνζβάινπλ ζεσξνχληαη ηα εγθιήκαηα θαηά ηεο δσήο, ηεο πεξηνπζίαο, ηεο ηηκήο, ηεο ειεπζεξίαο θ.ιπ. Ζ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο 25, δειαδή ε εμάιεηςε ησλ φισλ ησλ εκθαληδφκελσλ θηλδχλσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ αζχδνηε εθδήισζε ησλ αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ ησλ πνιηηψλ ζην θξάηνο. Αλάκεζα ζηα αγαζά πνπ θαιείηαη ε αζηπλνκία λα πξνζηαηεχζεη ζηα πιαίζηα απηά ζπγθαηαιέγνληαη ηα αγαζά ηεο πγείαο, ηηκήο, ειεπζεξίαο, δσήο θαη ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ αηφκσλ. Ζ απνζηνιή κε ηα ζπζηαηηθά ηεο κέξε είλαη νπζηαζηηθά απηή πνπ ζέηεη ηηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ ε αζηπλνκία εθπιεξψλεη ην έξγν θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ, ην αζηπλνκηθφ έξγν πξαγκαηνπνηείηαη ζε δχν βαζηθά ζηάδηα, ζην ζηάδην ηεο πξφιεςεο θαη ζην ζηάδην ηεο θαηαζηνιήο. ην ζηάδην ηεο πξόιεςεο, νη αζηπλνκηθέο αξρέο αζθνχλ ηαθηηθή επηβνιήο πνηλήο θαη ιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα, γηα λα απνηξέςνπλ ηνπο πνιίηεο απφ ηε δηάπξαμε παξάλνκσλ ελεξγεηψλ πνπ κπνξνχλ λα δηαηαξάμνπλ ηε δεκφζηα ηάμε. Σέηνηα κέηξα απνηεινχλ ε εθηέιεζε ησλ πεξηπνιηψλ, ε δεκνζίεπζε ή ηνηρνθφιιεζε κίαο αζηπλνκηθήο δηάηαμεο θ.ι.π. Ζ ζεκαζία ηεο πξφιεςεο έρεη ηεξάζηηα αμία, γηαηί απφ απηήλ νπζηαζηηθά αξρίδεη ην αζηπλνκηθφ έξγν. ην ζηάδην ηεο θαηαζηνιήο, νη αζηπλνκηθέο αξρέο επεκβαίλνπλ δπλακηθά γηα λα ζηακαηήζνπλ ηελ παξαβίαζε ηεο έλλνκεο ηάμεο, δειαδή ηελ ηέιεζε παξαβαηηθήο ή εγθιεκαηηθήο δξάζεο, θαη γηα λα εμαθαλίζνπλ ην δεκφζην θίλδπλν. Ζ θχξσζε θαηά ηνπ παξαβάηε πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε δηαηάμεηο, είηε απφ ηηο δηθαζηηθέο είηε απφ ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο, κε ηελ επηβνιή ηεο αλάινγεο πνηλήο : Διϊκριςη τησ Αςτυνομύασ ςε Διοικητικό και Δικαςτικό Ο φξνο «αζηπλνκία» ζην δηνηθεηηθφ δίθαην έρεη δχν έλλνηεο, ηελ ηππηθή θαη ηελ νπζηαζηηθή. Με ηελ ηππηθή έλλνηα αλαθεξφκαζηε ζε θάζε πνιηηεηαθή ελέξγεηα πνπ απνβιέπεη ζηελ απνηξνπή θάζε θηλδχλνπ δηαηάξαμεο ηεο δεκφζηαο ηάμεο, ελψ κε ηελ νπζηαζηηθή έλλνηα αζηπλνκία λνείηαη ε δεκφζηα ππεξεζία ζηελ νπνία έρεη αλαηεζεί ε 25 Καηά ην Γάιιν Duguit «ε δεκόζηα αζθάιεηα ζπλίζηαηαη ζηελ πξνζηαζία πνπ δίλεη ην θξάηνο ζε θάζε έλα κέινο ηνπ γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ πξνζώπνπ, ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ». (Κνξνληδήο, 2008, ζει.5). πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 62

63 άζθεζε ηεο πνιηηεηαθήο ελέξγεηαο ηεο αζηπλνκίαο. Ζ αζηπλνκία κε ηελ νπζηαζηηθή ηεο έλλνηα, δηαθξίλεηαη ζε δηνηθεηηθή θαη δηθαζηηθή. Ζ δηθαζηηθή αζηπλνκία έρεη σο απνζηνιή ηε ζπλδξνκή πξνο ηα φξγαλα ηεο δηθαζηηθήο ιεηηνπξγίαο γηα ηελ απνλνκή ηεο πνηληθήο δηθαηνζχλεο. Αλαιακβάλεη ηελ θαηαδίσμε ησλ εγθιεκαηηψλ, ηε δηαιεχθαλζε ησλ εγθιεκάησλ, ηελ επηβεβαίσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ δξαζηψλ, ηελ ζπγθέληξσζεο απνδεηθηηθνχ πιηθνχ θαζψο θαη ηελ ηέιεζε ησλ αλαθξηηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο πνηληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο (Κ.Π.Γ.). Αληίζεηα, ε δηνηθεηηθή αζηπλνκία αζθεί πξνιεπηηθφ θαηά βάζε έξγν θαη ππάγεηαη ζηε δηνίθεζε. ηα θαζήθνληά ηεο πεξηιακβάλεηαη νπζηαζηηθά θάζε δξάζε ηεο αζηπλνκίαο, ε νπνία απνξξέεη απφ ηνπο πνηθίινπο δηνηθεηηθνχο αζηπλνκηθνχο λφκνπο θαη θπξίσο απφ ηηο αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο. Καηά ηελ άζθεζε ησλ δηνηθεηηθψλ ηεο θαζεθφλησλ, ε αζηπλνκία ζέηεη θαλφλεο δηθαίνπ θαη παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηνπο. ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηνπο ε αζηπλνκία επηβάιεη θπξψζεηο ζηνπο παξαβάηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο δηνηθεηηθνχο λφκνπο θαη ζηηο αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο θαη είλαη ηα αζηπλνκηθά πξφζηηκα. Ο ξφινο ηεο είλαη πεξηζζφηεξν πξνιεπηηθφο. Ζ δηάθξηζε απηή πνπ ζπλαληάηαη θπξίσο ζην γαιιηθφ δίθαην δελ είλαη απφιπηε ζηε ρψξα καο, δεδνκέλνπ φηη ππάξρεη ζπρλά δηαζηαχξσζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο δηθαζηηθήο θαη δηνηθεηηθήο αζηπλνκίαο. Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 344 Κ.Π.Γ., δεκφζηνη ππάιιεινη φπσο εθνξηαθνί, ηεισλεηαθνί θ.ιπ. αζθνχλ αλαθξηηηθά θαζήθνληα ή επίζεο ηνπο αλαηίζεληαη θαζήθνληα δεκφζηνπ θαηεγφξνπ θαηά ην άξζξν 27 παξ.2 θαη 3 Κ.Π.Γ. 26 (η. Νηηληηνχκε, 2007, ζει.1) : Σύγχρονεσ Μορφϋσ Αςτυνομικών Υπηρεςιών : Η Ελληνική Αςτυνομία Ζ Διιεληθή Αζηπλνκία ζπζηάζεθε ην 1981 κε ην Ν. 1481/84. Πξηλ ηε ζέζπηζε ηνπ λφκνπ απηνχ πξνυπήξραλ δχν ψκαηα Αζθαιείαο, ε Διιεληθή Υσξνθπιαθή θαη ε Αζηπλνκία Πφιεσλ. Με ηνλ Ν. 1481/84 ηα ψκαηα απηά ελνπνηήζεθαλ ζε έλα εληαίν ψκα, 26 χκθσλα κε ην άξζξν 34 ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, θαζήθνληα αλαθξηηηθνχ ππαιιήινπ αλαηίζεληαη θαη ζηνπο Γεκνηηθνχο Αζηπλνκηθνχο. πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 63

64 ην νπνίν αξρηθά ππαγφηαλ ζην Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη ηψξα ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ 27. χκθσλα κε ηνλ Ν. 2800/2000 (ΦΔΚ Α 41) κε ζέκα «Αλαδηάξζξσζε Τπεξεζηψλ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο, ζχζηαζε Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ε Διιεληθή Αζηπλνκία απνηειεί έλα ηδηαίηεξν έλνπιν ψκα, κε ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ επηθξάηεηα 28. Λεηηνπξγεί κε ηνπο δηθνχο ηεο νξγαληθνχο λφκνπο. Σν αζηπλνκηθφ πξνζσπηθφ ηεο έρεη ηδηαίηεξε ηεξαξρία, αληίζηνηρε κε απηήλ ηνπ ζηξαηνχ θαζψο θαη δηθνχο ηνπ θαλφλεο πεηζαξρίαο. Δπηπιένλ, δελ ηζρχνπλ γηα ην πξνζσπηθφ ηεο νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο δεκνζίνπο πνιηηηθνχο ππαιιήινπο. Αλάκεζα ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ελδεηθηηθά αλήθνπλ 29 : Ζ θαηνρχξσζε θαη δηαηήξεζε ηεο δεκφζηαο ηάμεο, Ζ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο θαη θξαηηθήο αζθάιεηαο, Ζ άζθεζε γεληθήο αζηπλφκεπζεο, Ζ άζθεζε αξκνδηνηήησλ ηξνραίαο, Ζ εμαζθάιηζε ηεο πνιηηηθήο άκπλαο, Ζ ζπκκεηνρή ζηελ εμαζθάιηζε ηεο εζληθήο άκπλαο ηεο ρψξαο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο έλνπιεο δπλάκεηο, θαη Ζ ζπκκεηνρή ζηελ αληηκεηψπηζε θάζε έθηαθηεο αλάγθεο πνπ πξνθχπηεη απφ ζενκελίεο θαη αηπρήκαηα ή άιιεο θαηαζηξνθέο ζε πεξίνδν εηξήλεο ή πνιέκνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ζπλαξκφδηεο Αξρέο θαη Τπεξεζίεο. 27 πγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 205/2007 (ΦΔΚ Α 231) κε ζέκα «πγρψλεπζε Τπνπξγείσλ» ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη ην Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο ζπγρσλεχηεθαλ ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ. χκθσλα κε ην άξζξν 1 παξαγξ. 2 ηνπ ηδίνπ Π.Γ. «...ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ππάγνληαη επίζεο ηα ζψκαηα αζθαιείαο, νη απηνηειείο ππεξεζίεο θαη φια ηα λνκηθά πξφζσπα θαη νη θνξείο πνπ επνπηεχνληαη απφ ηα ζπγρσλεπφκελα Τπνπξγεία», ήηνη ΔΛ.Α., Ππξνζβεζηηθφ ψκα, Διιεληθή αγξνθπιαθή, Δζληθή Τπεξεζία Πιεξνθνξηψλ (ΔΤΠ). 28 Δθηφο απφ ηνπο ρψξνπο γηα ηνπο νπνίνπο εηδηθέο δηαηάμεηο πξνβιέπνπλ αξκνδηφηεηα ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο. 29 Γηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ΔΛ.Α. βι. Ν. 2800/2000 (ΦΔΚ Α 41), Π.Γ. 01/2004 (ΦΔΚ Α 1), Π.Γ. 14/2001 (ΦΔΚ Α 12), Π.Γ. 245/2005 (ΦΔΚ Α 296). πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 64

65 : Το Λιμενικό Σώμα Σν Ληκεληθφ ψκα ηδξχζεθε ην 1919 κε ην Ν. 1753/19 (ΦΔΚ Α 67) θαη ππαγφηαλ αξρηθά ζην Τπνπξγείν Ναπηηθψλ. Σν 1936 ην Ληκεληθφ ψκα κεηαθέξζεθε ππφ ηνπ λενζπζηαζέληνο Τθππνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα κε ην Ν.δ. 3244/44 αλαβαζκίζηεθε ζε Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, φπνπ θαη ππάγεηαη σο ζήκεξα. Σν Λ.. ηδξχζεθε θαηά ην πξφηππν ησλ αληίζηνηρσλ σκάησλ Αθηνθπιαθήο ησλ Ζ.Π.Α. θαη ηεο Γαιιίαο. Δίλαη έλνπιν ψκα, ζηξαηησηηθά νξγαλσκέλν θαη θαηά ηνλ θαηξφ ηεο εηξήλεο. (άξζξν129 Ν. 2935/2002 ΦΔΚ Α 311). Ζ απνζηνιή ηνπ Λ.. είλαη αθελφο ε άζθεζε δεκφζηαο δηνίθεζεο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, δειαδή ε δηνίθεζε ηεο Διιεληθήο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, θαη αθεηέξνπ ε αζηπλφκεπζε ηνπ Διιεληθνχ ζαιάζζηνπ ρψξνπ, ησλ ιηκέλσλ θαη ησλ πινίσλ θαη ε επηβνιή ηνπ λφκνπ. ηελ θείκελε λνκνζεζία 30, δίλνληαη νη θχξηεο επηρεηξεζηαθέο θαηεπζχλζεηο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε δξάζε ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο, θαη νη νπνίεο ζπλίζηαληαη ζηα αθφινπζα: Δθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ζε ζάιαζζα, ιηκάληα θαη αθηέο. Αζηπλφκεπζε πινίσλ, ιηκέλσλ, ζαιαζζίνπ ρψξνπ θαη ζπλφξσλ. Πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη πεξηνπζίαο ζηε ζάιαζζα. Έξεπλα θαη Γηάζσζε. Πξνζηαζία ζαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο. Δμππεξέηεζε ζαιάζζησλ ζπγθνηλσληψλ θαη Αζθάιεηα Ναπζηπινΐαο. Άζθεζε Ληκεληθήο θαη Ναπηηιηαθήο Πνιηηηθήο θαη Έιεγρνο Δκπνξηθψλ Πινίσλ θαη Δηαηξηψλ. Ναπηηθή Δθπαίδεπζε θαη Δξγαζία. Δπνπηεία νξγαληζκψλ, ηδξπκάησλ θαη ηακείσλ θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη αζθάιηζεο λαπηηθψλ. 30 πσο ην Ν.δ. 444/70 «πεξί αξκνδηνηήησλ ηνπ Λ.. θαη ζρέζεσλ πξνο ηαο αξκνδηφηεηαο ησλ σκάησλ Αζθαιείαο», ην Ν.δ. 187/73 «πεξί Κψδηθαο Γεκνζίνπ Ναπηηθνχ δηθαίνπ» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, ην Π.Γ. 242/99 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κεηαγελέζηεξα, θιπ. πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 65

66 Δπνπηεία δηνίθεζεο, νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ ιηκέλσλ, θιπ : Το Πυροςβεςτικό ςώμα Σν Ππξνζβεζηηθφ ψκα ηδξχζεθε κε ην Ν.4661/1930 «Πεξί Οξγαλψζεσο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο ελ ησ Κξάηεη» (ΦΔΚ Α 153). χκθσλα κε ηνλ ηδξπηηθφ ηνπ Νφκν, ην Π.Γ. 210/1992 «Πεξί ΚΔΤΠ», θαη ην Ν. 2612/1998, πνπ απνηεινχλ ην ζεζκηθφ ηνπ πιαίζην, απνζηνιή ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο είλαη ε αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ θξάηνπο απφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ ππξθαγηψλ θαη ησλ ζενκεληψλ. Δηδηθφηεξα ε απνζηνιή ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ζπλίζηαηαη: ηελ θαηάζβεζε ησλ ππξθαγηψλ ζε θαηξφ εηξήλεο θαη πνιέκνπ, ζηε ιήςε θαη επηβνιή πξνιεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ απφ ηελ επέθηαζε ηνπο θαη ζηελ παξνρή βνήζεηαο γηα ηε δηάζσζε αηφκσλ πνπ θηλδπλεχνπλ απφ ηελ ππξθαγηά. ηελ αληηκεηψπηζε ηερλνινγηθψλ αηπρεκάησλ θαη βηνκεραληθψλ θαηαζηξνθψλ θαη ζηε δηάζσζε αηφκσλ θαη πιηθψλ αγαζψλ πνπ θηλδπλεχνπλ απφ ηηο αηηίεο απηέο ηε ιήςε θαη επηβνιή πξνιεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ θαη δεκηψλ απφ ηηο ζενκελίεο, πιεκκχξεο, θαηαξξεχζεηο θαη ινηπέο θαηαζηξνθέο θαη ηελ παξνρή θάζε βνήζεηαο γηα ηε δηάζσζε ησλ πξαγκάησλ πνπ θηλδπλεχνπλ απφ απηέο ηελ πεξηθξνχξεζε θαη δηαθχιαμε ηεο πεξηνπζίαο πνπ ππξπνιήζεθε ή απεηιήζεθε απφ ηε θσηηά ή απφ άιιν θίλδπλν, κέρξη λα παξαδνζεί ζηελ Αζηπλνκία ή ηνπο θαηφρνπο ηεο ηελ παξνρή επί ηφπνπ πξψησλ βνεζεηψλ ζηνπο ηξαπκαηηζζέληεο απφ ηα παξαπάλσ δπζηπρήκαηα θαη ηελ άκεζε κεηαθνξά ηνπο ζε λνζνθνκείν ή θιηληθή, εθφζνλ δελ ππάξρεη πην πξφζθνξνο ηξφπνο ηελ παξνρή βνήζεηαο ζε άηνκα πνπ εγθισβίζηεθαλ ζε αλειθπζηήξεο θηηξίσλ ή ζε ηξνραία αηπρήκαηα πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 66

67 ηελ επζχλε θαη ηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ηεο θαηαζηνιήο ησλ ππξθαγηψλ ζηα δάζε θαη ηηο δαζηθέο ελ γέλεη εθηάζεηο ηελ ππφδεημε, επηβνιή θαη έιεγρν πξνιεπηηθψλ θαη θαηαζηαιηηθψλ κέηξσλ θαη κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία πνπ ηζρχεη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ Ππξεληθψλ Βηνινγηθψλ Υεκηθψλ απεηιψλ : Η Αγροφυλακή Ζ Αγξνθπιαθή, ή αιιηψο «Διιεληθή Αγξνθπιαθή», φπσο είλαη ν πιήξεο ηίηινο ηεο ζηνλ Ν.3585/2007 (ΦΔΚ Α 148) «Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αγξνηηθή αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο», κε ηνλ νπνίν ηδξχζεθε είλαη κηα απηνηειήο Τπεξεζία κε ηνπηθή αξκνδηφηεηα πνπ εθηείλεηαη ζε φιε ηελ επηθξάηεηα εθηφο ησλ ρψξσλ εθείλσλ γηα ηνπο νπνίνπο εηδηθέο δηαηάμεηο πξνβιέπνπλ αξκνδηφηεηα άιισλ ππεξεζηψλ ή αξρψλ. 31 Απνζηνιή ηεο είλαη αθελφο ε αζηπλφκεπζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα, ηελ πξνζηαζία θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ αγξνηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηα αξδεπηηθά χδαηα, ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνέιεπζεο θαη πνηφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο βηψζηκεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο, θαη αθεηέξνπ ε πξφιεςε θαη θαηαζηνιή αγξνηηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη άιισλ αδηθεκάησλ πνπ δηαπξάηηνληαη ζε αγξνηηθέο εθηάζεηο θαη αγξνηηθά θηήκαηα. Δπίζεο, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ππάγεηαη θαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ αληηκεηψπηζε θάζε έθηαθηεο αλάγθεο πνπ πξνθχπηεη απφ ζενκελίεο θαη αηπρήκαηα ή άιιεο θαηαζηξνθέο ζε πεξίνδν εηξήλεο ή πνιέκνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο θαη αξρέο, θαζψο θαη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο εζληθήο άκπλαο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο. Ο ζεζκφο απηφο, φκσο, είλαη έλαο ζεζκφο πνπ είρε θαηαξγεζεί κε ηνλ Ν. 2218/1994, θαη ζεσξείην, ελ πνιινίο, απαξραησκέλνο. 32 Ζ εκθάληζή ηνπ μαλά ζην πξνζθήλην κε ην λφκν 3585/2007, ζπλεπάγεηαη ηελ αθαίξεζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνδνζηψλ απφ ηνλ ζεζκφ ηεο Γεκνηηθήο αζηπλνκίαο, πνπ νχησο ή άιισο ηεο αλήθαλ ιφγσ ηνπ ηεθκεξίνπ ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο επί ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ. 31 Ζ Διιεληθή Αγξνθπιαθή κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ βάζεη ηνπ Π.Γ. 205/2007 (ΦΔΚ Α 231). 32 Απηή ηνπιάρηζηνλ ήηαλ ε άπνςε ηεο ΚΔΓΚΔ, φπσο δεκνζηεχζεθε ζηελ Δθεκεξίδα «Έζλνο», ζηηο 14/3/2006 ζην άξζξν «Αληηδξάζεηο Γηα ηελ Αγξνθπιαθή». πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 67

68 : Η Δημοτική Αςτυνομία Αλ θαη ν ζεζκφο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο δελ είλαη θαηλνχξγηνο, σζηφζν ζηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή ηνπ ππάξρεη απφ ην 2002, κε ηελ έθδνζε ηνπ Π.Γ. 23/2002 (ΦΔΚ Α 19), «Αξκνδηφηεηεο, ζχζηεκα πξφζιεςεο, πξνζφληα, θαζήθνληα, δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο», ην νπνίν ζήκαλε νπζηαζηηθά ηελ επαλίδξπζε θαη επαλαιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ. Ζ απνζηνιή ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, θαζψο θαη ηα ππφινηπα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηεο, αλαιχνληαη εθηελέζηεξα ζηελ επφκελε ελφηεηα. Ενότητα 2.2: Παρουςύαςη του θεςμού τησ Δημοτικόσ Αςτυνομύασ Ζ ζεκαζία ηνπ ζεζκνχ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη ε αλαγθαηφηεηα χπαξμεο απηήο ηεο ππεξεζίαο ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε είλαη πξαγκαηηθά κεγάιε. Πξφθεηηαη γηα έλα ζεζκφ πνπ απνβιέπεη θαηά θχξην ιφγν ζηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπ πνιίηε. Απνηειεί ηελ απζεληηθή έθθξαζε ηεο άκεζεο θαη θαζεκεξηλήο παξνπζίαο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ζε ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα πνπ επεξεάδνπλ θαη απαζρνινχλ ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Παξνι απηά, πξφθεηηαη γηα έλα ζεζκφ πνπ δελ έρεη ιάβεη αθφκα ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή, αιιά βξίζθεηαη ζε δηαξθή εμέιημε, θαζψο απαηηείηαη λα αληηκεησπηζζνχλ πνιιά πξνβιήκαηα θαη αδπλακίεο απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ εμειηθηηθή ηνπ πνξεία : Ιςτορικό αναδρομό Η πρώτη εμφάνιςη του Θεςμού τησ Δημοτικήσ Αςτυνομίασ Ζ Διιεληθή Αζηπλνκία πθίζηαηαη απφ ηα πξψηα θηφιαο ρξφληα δσήο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο κηαο θαη απφ ηηο πξψηεο θξνληίδεο ησλ επαλαζηαηεκέλσλ Διιήλσλ ηνπ 1821 ήηαλ λα νξγαλψζνπλ ηελ Αζηπλνκία ηνπο. Δίλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη ζην χληαγκα ηεο Δπηδαχξνπ, ην 1822, έλα απφ ηα πέληε Τπνπξγεία πνπ ηδξχζεθαλ ήηαλ εθείλν ηεο Αζηπλνκίαο, ελψ ηε ζέζε ηνπ Τπνπξγνχ ηεο Αζηπλνκίαο θαηέιαβαλ πξνζσπηθφηεηεο φπσο ν Αλδξέαο Μεηαμάο θαη ν Γξεγφξεο Παπαθιέζζαο. Έηζη, ζε θάζε Δπαξρία ηεο επαλαζηαηεκέλεο ρψξαο, δίπια ζηνλ Έπαξρν ππήξρε θαη έλαο «Γεληθφο Αζηπλφκνο», δηνξηζκέλνο απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε, κε αλάινγν αξηζκφ ζηξαηησηψλ. Μεηά ηελ άθημε ηνπ ζσλα ζην Ναχπιην, ην 1833, νη Βαπαξνί νξγάλσζαλ έλα δηηηφ αζηπλνκηθφ ζχζηεκα. Σελ ηνπηθή αζηπλνκία ηελ αλέζεζαλ ζηνπο Γήκνπο, ππφ ηελ επζχλε, άκεζε ή έκκεζε ησλ Γεκάξρσλ, ελψ ηελ αζηπλνκία ηεο ρψξαο ζηε ρσξνθπιαθή. πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 68

69 Ζ Γεκνηηθή Αζηπλνκία δηεθπεξαίσζε θαζήθνληα ηνπηθήο αζηπλνκίαο κέρξη ην ηνπο κηθξνχο Γήκνπο, νη αζηπλνκηθνί θιεηήξεο 33 ήηαλ ππφ ηελ άκεζε δηνίθεζε ησλ Γεκάξρσλ. ηνπο κεγαιχηεξνπο Γήκνπο κε Βαζηιηθά Γηαηάγκαηα, δηνξίδνληαλ έλαο ή δχν Αζηπλφκνη, έλαο εθ ησλ νπνίσλ γηα ηελ αγξνηηθή αζθάιεηα. Σν 1849, ηδξχζεθε πνιηηηθφ θαη θαηά ηα Βξεηαληθά πξφηππα, ην ψκα ηεο «Γηνηθεηηθήο Αζηπλνκίαο» γηα ηελ Αζήλα θαη ηνλ Πεηξαηά. Ο Γηεπζπληήο ηεο, κε βαζκφ λνκάξρε, ππαγφηαλ απεπζείαο ζην Τπνπξγείν Αζηπλνκηθψλ, επηθεθαιήο ησλ 4 Αζηπλνκηθψλ Σκεκάησλ ηεο Αζήλαο θαη 1 ηνπ Πεηξαηά. Οη επηθεθαιήο ησλ ηκεκάησλ νλνκάδνληαλ ππαζηπλφκνη, ελψ ηα θαηψηεξα φξγαλα έθεξαλ ην βαζκφ ηνπ αζηπλνκηθνχ θιεηήξα. Σα ζνβαξά πξνβιήκαηα ηάμεο πνπ αλέθππηαλ ζηελ γξήγνξα αζηηθνπνηνχκελε πξσηεχνπζα, νδήγεζαλ ηνλ Υαξίιαν Σξηθνχπε ην 1893 ζηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο Αζηπλνκίαο, νπφηε θαη ην Αζηπλνκηθφ ψκα ζηξαηησηηθνπνηήζεθε. Με ηελ αλαδηνξγάλσζε απηή, νη Γηεπζπληέο ζεσξνχληαλ αμησκαηηθνί ηνπ ηξαηεχκαηνο ή ηεο Υσξνθπιαθήο 34, νη Τπαζηπλφκνη έγηλαλ Αζηπλφκνη, θη απηνί αμησκαηηθνί, ελψ ηα θαηψηεξα φξγαλα νλνκάζηεθαλ «Αζηπθχιαθεο». Ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ εηζαγφηαλ απηφο ν ηίηινο ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία. Λίγα ρξφληα κεηά ηε κεηαξξχζκηζε απηή, θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1906, ππφ ηελ πίεζε ησλ αλαγθψλ ηάμεο θαη αζθάιεηαο ζηε ρψξα, αθνινχζεζε θαη ε θαηάξγεζε ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, θαη ζπλεπαθφινπζα ε αλάζεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζηε Υσξνθπιαθή Η Δημοτική Αςτυνομία ςτο ςύγχρονο Ελληνικό Κράτοσ Γηα ηελ επαλεκθάληζε ηνπ ζεζκνχ ζην ζχγρξνλν Διιεληθφ Κξάηνο ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακάηηζε κεηαμχ άιισλ ην άξζξν 102 ηνπ πληάγκαηνο. πγθεθξηκέλα ζην άξζξν αλαθέξεηαη φηη ε δηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ αλήθεη ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, θαζψο ππέξ απηψλ ζπληξέρεη ηεθκήξην αξκνδηφηεηαο. Ζ ηνπηθή αζηπλφκεπζε, έθθξαζε ηεο νπνίαο απνηειεί ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία, ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο, κε ζπλέπεηα ν ζεζκφο λα θαηνρπξψλεηαη ζπληαγκαηηθά. 33 Ή αιιηψο «εηξελνθχιαθεο», θαπνπθεραγηάδεο ή ηξακπνχθνη (Κνξνληδήο, 2008) 34 Πξψηνο Γηεπζπληήο ηνπ ψκαηνο ππήξμε ν γλσζηφο ηαγκαηάξρεο ηνπ πεδηθνχ Γεκήηξηνο Μπατξαθηάξεο. πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 69

70 Ζ θαηνρχξσζε ηεο δπλαηφηεηαο ζχζηαζεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο απφ ηνπο Γήκνπο παξεζρέζε, εθηφο απφ ην χληαγκα, θαη ζην Ν. 1065/1980, ηνλ παιαηφ Γεκνηηθφ θαη Κνηλνηηθφ Κψδηθα (ΓΚΚ), αθνχ ζην άξζξν απηνχ πξνβιεπφηαλ ε ζχζηαζε Δηδηθήο Τπεξεζίαο ησλ Γήκσλ κε αξκνδηφηεηεο κεγάιν κέξνο ησλ αληίζηνηρσλ πνπ έρεη ζήκεξα ζηε δηθαηνδνζία ηεο ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία. Ζ γέλλεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, σο Δηδηθήο Τπεξεζίαο, πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1982 κε ην Π.Γ. 434/1982 (ΦΔΚ Α 78) «Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ, θαζεθφλησλ, πξνζφλησλ, δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.1065/80, πιελ ηνπ άξζξνπ 5 απηνχ», φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην Π.Γ. 592/ (ΦΔΚ Α 215) «πκπιήξσζε ηνπ Π.Γ. 434/1982-Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ, θαζεθφλησλ, πξνζφλησλ, δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.1065/80». Οη πξψηνη Γεκνηηθνί Αζηπλνκηθνί πξνζιήθζεθαλ ην Σν 1998, κε ην Ν. 2647/1998 αξζξ. 3, εληζρχζεθε ην εηδηθφ βάξνο ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο «Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο», αθνχ ν ελ ιφγσ λφκνο κεηαβίβαζε, κεηαμχ πνιιψλ άιισλ, ηηο αξκνδηφηεηεο 37 ηεο απφ ην Τπνπξγείν Γεκνζίαο Σάμεο ζηνπο ΟΣΑ Ά Βαζκνχ. Ζ απνζπγθέληξσζε αξκνδηνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, θαζψο θαη ν Ν.2819/ πνπ αθνινχζεζε, παξέζρε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ νπζηαζηηθή αμηνπνίεζε ηνπ ζεζκνχ. Σν 2002 επηδηψρζεθε ν εθζπγρξνληζκφο ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο. Σν Π.Γ. 23/2002 (ΦΔΚ Α 19) επέθεξε ζεκαληηθφηαηεο κεηαβνιέο, θπξίσο ζηελ νξγάλσζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο. Ωζηφζν, λνκνζέηεκα-ζηαζκφο, ηδηαίηεξα ζην πεδίν ηεο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, απνηέιεζε ε ν Ν. 3274/2004 (ΦΔΚ Α 195), θαζψο ν αλσηέξσ επηρεηξεί κηα γελλαία δηεχξπλζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο. 35 «Έξγν ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο είλαη ν έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαζαξηφηεηα, ηελ θπθινθνξία θαη ηε ζηάζκεπζε νρεκάησλ, ηελ νηθνδφκεζε, ηελ απνρέηεπζε, ηε κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ππφγεηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ, θαη ε ππνβνιή κελχζεσλ ζε πεξίπησζε παξαβάζεσλ ησλ αλσηέξσ[ ]» (άξζξν 24, παξ.1 ην Ν. 1065/1980). 36 Σα δχν απηά Π.Γ. θαηαξγήζεθαλ κε ην ηζρχνλ Π.Γ. 23/2002, «Αξκνδηφηεηεο, ζχζηεκα πξφζιεςεο, πξνζφληα, θαζήθνληα, δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο» (ΦΔΚ Α 19). 37 ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία επίζεο αλαηέζεθε θαη ε αξκνδηφηεηα επηβνιήο ησλ δηνηθεηηθψλ κέηξσλ ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν. 2696/99 (πεξί ΚΟΚ) γηα ηελ παξάλνκε ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ, κε ηαπηφρξνλε φκσο άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηαο παξάιιεια απφ ηελ ΔΛ.Α. θαη ην Λ.. 38 πσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Ν.2946/2001. πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 70

71 Πξηλ δχν ρξφληα, ην 2006, εθδφζεθε θαη ην Π.Γ. 135/2006 ην νπνίν θαζνξίδεη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ηνπ πξνζσπηθνχ, ελψ ην ίδην έηνο ν λένο Γ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), θαηά ην πξφηππν ηνπ παιαηνχ, πξνβιέπεη ζην άξζξν 76 ηελ χπαξμε ηνπ ζεζκνχ, θαηνρπξψλνληάο ηνλ : Το Νομοθετικό πλαύςιο λειτουργύασ τησ Δημοτικόσ Αςτυνομύασ Ζ ζχζηαζε, ε ιεηηνπξγία, νη αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαζψο θαη φια ηα ζρεηηθά κε ηηο πξνζιήςεηο ηα πξνζφληα, θαζήθνληα θαη ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ηελ ζηειερψλεη πξνβιέπνληαη-ξπζκίδνληαη θπξίσο απφ ηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα: Π.Γ. 23/2002 (ΦΔΚ Α 19), «Αξκνδηφηεηεο, ζχζηεκα πξφζιεςεο, πξνζφληα, θαζήθνληα, δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο» Π.Γ. 135/2006 (ΦΔΚ Α 153), «χζηεκα πξφζιεςεο εηδηθνχ έλζηνινπ πξνζσπηθνχ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη ηξφπνο εθπαίδεπζεο απηνχ» Άξζξν 35 παξ. 12 Ν. 3274/2004 (ΦΔΚ Α 195), «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ», πνπ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 2819/2000 (ΦΔΚ Α 84),, «Ίδξπζε Δηαηξείαο Οιπκπηαθφ Υσξηφ 2004 Α.Δ. πξνζηαζία Οιπκπηαθψλ πκβφισλ θαη εκάησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».. Αξηζ. νηθ ΚΤΑ (ΦΔΚ Α 485), «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο 5783/ (ΦΔΚ Β/ ) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο πεξί εθπαίδεπζεο εηδηθνχ έλζηνινπ πξνζσπηθνχ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο» Ν.3463/2006 (ΦΔΚ Α 114), «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Άξζξν 11 παξ. 9 Ν. 2503/1997 (ΦΔΚ Α 107) Άξζξν 13 παξ. 1β ηνπ Ν. 2946/2001 (ΦΔΚ Α 224) Ν.2738/1999 (ΦΔΚ Α 180), «πιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, κνληκνπνηήζεηο ζπκβαζηνχρσλ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο» πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 71

72 Ν.2696/99 «πεξί Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο» φπσο ηζρχεη Ν.2647/1998 (ΦΔΚ Α 237), «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηελ Απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο». Γηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληνο Πνηληθνχ Κψδηθα θαη Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο Άξζξν 102 ηνπ πληάγκαηνο Ρίρλνληαο κηα πξνζεθηηθή καηηά ζην ζεζκηθφ πιαίζην, κπνξνχκε λα θάλνπκε θάπνηεο παξαηεξήζεηο. Αθελφο, παξαηεξείηαη θαη εδψ ε ζπλήζεο πνιπλνκία πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαηά ηε ξχζκηζε ζρεδφλ φισλ ησλ ζεκάησλ, αθνχ νη αξκνδηφηεηεο ησλ Γεκνηηθψλ Αζηπλνκηθψλ θαη νη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε άζθεζή ηνπο, βξίζθνληαη δηάζπαξηεο ζε δηάθνξα λνκνζεηήκαηα πνπ αλάγνληαη αθφκα θαη ζηελ πεξίνδν ηεο Γηθηαηνξίαο ηνπ Μεηαμά 39. Αθεηέξνπ, δηαπηζηψλεη θαλείο κηα επξεία επηθάιπςε αξκνδηνηήησλ κε άιινπο θνξείο θαη ηδηαίηεξα κε ηελ ΔΛ.Α., ε νπνία εθηφο απφ ην γεγνλφο φηη πξνθαιεί ζχγρπζε ζηα ζηειέρε ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο αιιά θαη ζηνπο πνιίηεο, αλαδεηθλχεη θαη ηελ ειιηπή θαηνρχξσζε ηνπ ζεζκνχ. Κξίλεηαη, επνκέλσο, αλαγθαία ε ζαθήο νξηνζέηεζε ηνπ εχξνπο δηθαηνδνζίαο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηεο ζε κηα πην «ηαθηνπνηεκέλε» θαη ιεηηνπξγηθή κνξθή : Διαδικαςύα Πρόςληψησ του Προςωπικού 40 Ζ δηαδηθαζία πξφζιεςεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο απαηηεί αξρηθά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (Ο.Δ.Τ.), φπσο νξίδεη ν Ν. 1188/ Δπηπιένλ, ε δηαδηθαζία πξφζιεςεο πξνυπνζέηεη ηε δηαπίζησζε ππεξεζηαθήο αλάγθεο γηα ηελ πξφζιεςε επηπιένλ πξνζσπηθνχ, απφθαζε ηνπ νηθείνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ, βεβαίσζε Γεκάξρνπ γηα ηε δηάζεζε πίζησζεο γηα ηε κηζζνδνζία απηνχ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ, θαη απνζηνιή αηηήκαηνο ζην Γεληθφ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο (Γ.Γ.Π.). 39 πσο π.ρ. νη δηαηάμεηο γηα ηηο άδεηεο ησλ θηλεκαηνγξάθσλ θαη ησλ ζεάηξσλ. 40 Σν πξνζσπηθφ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο βάζεη ηνπ Ν.2190/1994 δηαθξίλεηαη ζε εηδηθφ έλζηνιν πξνζσπηθφ θαη ζε επηζηεκνληθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ. ην επηζηεκνληθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ πεξηιακβάλνληαη κεραληθνί, επφπηεο πγείαο, πξνζσπηθφ δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο θαη ινηπφ βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ. ηηο ππνελφηεηεο , 2.2.4, 2.2.5, θαη κειεηψληαη θπξίσο ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην εηδηθφ έλζηνιν πξνζσπηθφ, αθνχ γηα ηνπο ινηπνχο εξγαδνκέλνπο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα γηα ηνπο Γεκφζηνπο θαη Γεκνηηθνχο ππαιιήινπο ελ γέλεη. 41 Άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 23/2002. πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 72

73 Σα αηηήκαηα ησλ ΟΣΑ Ά βαζκνχ ζπγθεληξψλνληαη απφ ηνλ Γ.Γ.Π. θαη ππνβάιινληαη κε ζρεηηθή αίηεζε ζηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ. Με ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζεο αλνίγεη ν δξφκνο γηα ηελ έλαξμε ηεο ακηγνχο δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ θαη επάλδξσζεο ηεο Τπεξεζίαο. Ζ δηαδηθαζία πξφζιεςεο 42 ηνπ εηδηθνχ έλζηνινπ πξνζσπηθνχ δηαθξίλεηαη ζε ηξείο θάζεηο: Μεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ θαη ηε ζχζηαζε ηεο Τπεξεζίαο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, δεκνζηεχεηαη πξνθήξπμε 43 γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ απφ ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα. Ζ πξνθήξπμε απφ ην Γ.Γ.Π. εθδίδεηαη ρσξηζηά γηα ηνπο Γήκνπο θάζε Ννκνχ. Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπ καδί κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, θαη αθνινπζεί ν έιεγρνο απηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. 23/2002. ηε ζπλέρεηα, νη ππνςήθηνη νη νπνίνη πιεξνχλ ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο, ππνβάιινληαη ζε πγεηνλνκηθέο εμεηάζεηο θαη αζιεηηθέο 44 δνθηκαζίεο απφ εηδηθή Δπηηξνπή 45 Δπηινγήο ππνςεθίσλ, ε νπνία πξνβιέπεηαη ζην Π.Γ. 135/2006. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ ελ ιφγσ Π.Γ., νη ππνςήθηνη θαινχληαη λα ππνβιεζνχλ ζε ηεζη πξνζσπηθφηεηαο 46, θαζψο θαη ζε ζπλέληεπμε. ηελ ηξίηε θάζε γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ βάζεη ησλ εμεηάζεσλ θαη ησλ δνθηκαζηψλ, θαη θαηαξηίδεηαη ν ηειηθφο πίλαθαο θαηάηαμεο. Ζ θαηάηαμε 42 Γηα ην εηδηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ε πξφζιεςε πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ Α..Δ.Π., κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζην Ν. 2190/1994. Οη πξνζιήςεηο, σζηφζν, ηνπ εηδηθνχ έλζηνινπ πξνζσπηθνχ δελ εληάζζνληαη ζηε γεληθή απηή δηαδηθαζία., φπσο απνθάζηζε ε νινκέιεηα ηνπ.η.δ. (www.lawnet.gr «Σν ηδ απνθάζηζε ππέξ ησλ εθηφο ΑΔΠ πξνζιήςεσλ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο», 25/6/2006, ηειεπηαία επίζθεςε 1/11/2008) 43 ηα άξζξα 5 έσο θαη 12 ηνπ Π.Γ. 23/2002 πεξηγξάθνληαη ην πεξηερφκελν ηεο πξνθήξπμεο, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ, ε ππνβνιή θαη ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε Δπηηξνπή επηινγήο θαη εμέηαζεο ζσκαηηθψλ πξνζφλησλ, νη πγεηνλνκηθέο θαη αζιεηηθέο εμεηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη νη ππνςήθηνη, ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ ηειηθνχ πίλαθα θαηάηαμεο αλά ΟΣΑ θαη ε ηειηθή πξφζιεςε ησλ επηιεγέλησλ. 44 Οη αζιεηηθέο δνθηκαζίεο πεξηιακβάλνπλ: α) Γξφκν 100 κ. ζε ρξφλν 16, β) Γξφκν κ. ζε ρξφλν 4 θαη 20, γ) Άικα ζε χςνο κε θφξα ηνπιάρηζηνλ 1.00 κ., δ) Άικα ζε κήθνο κε θφξα ηνπιάρηζηνλ 3.60 κ., θαη ε) Ρίςε ζθαίξαο (7,275 ριγ.) ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 4,50 κ., σο κέζν φξν ξίςεο κε ην δεμί θαη ην αξηζηεξφ ρέξη. 45 Ζ Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ: Σνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο Πεξηθέξεηαο, σο Πξφεδξν, έλαλ Γηεπζπληή ηεο Πεξηθέξεηαο, έλαλ ππάιιειν ηεο Πεξηθέξεηαο θαηεγνξίαο ΠΔ ηνπιάρηζηνλ κε βαζκφ Β, ηνλ πξντζηάκελν ησλ Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ θαη ειιείςεη απηνχ, ππάιιειν θαηεγνξίαο ΠΔ, θαη ειιείςεη απηνχ θαηεγνξίαο ΣΔ θαη ειιείςεη απηνχ θαηεγνξίαο ΓΔ, θαη έλαλ θαζεγεηή ζσκαηηθήο αγσγήο, πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο έδξαο ηεο Πεξηθέξεηαο. 46 Καηά ηε δηαδηθαζία απηή εξεπλψληαη ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ φπσο ε θξίζε, ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο κεηαβαιιφκελεο θαηαζηάζεηο θαη απαηηήζεηο, ε απηνθπξηαξρία, ε ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα, ε δνκή ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ε ζθέςε θαη ε αληίιεςε. πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 73

74 γίλεηαη κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα 47 ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2 ηνπ Π.Γ. 135/2006, θαζψο θαη ζην άξζξν 4 ηνπ Π.Γ. 23/2002, ην νπνίν αληηθαηέζηεζε. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 135/2006, νη πξνυπνζέζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ νη ππνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο εηδηθνχ έλζηνινπ πξνζσπηθνχ είλαη, κεηαμχ άιισλ, νη εμήο: Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο θαη λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή λα έρνπλ απαιιαγεί λνκίκσο απφ απηέο Να έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ πξψην (21 ) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη λα κελ έρνπλ ππεξβεί, πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο θιάδνπο ΠΔ23 θαη ΣΔ23, ην 30φ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη γηα ηνλ θιάδν ΓΔ23, ην 26 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Να κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα ζπγθεθξηκέλα αδηθήκαηα Να κελ έρνπλ ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα Να έρνπλ αλάζηεκα, ρσξίο ππνδήκαηα, ηνπιάρηζηνλ 1,67 κ, νη γπλαίθεο θαη 1,70 κ. νη άλδξεο, Να κελ έρνπλ ηεζεί ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (άξζξν 1666 Αζηηθνχ Κψδηθα) Να δηαζέηνπλ γλψζε ηνπιάρηζηνλ κίαο εθ ησλ γισζζψλ Αγγιηθήο, ή Γαιιηθήο, ή Ηηαιηθήο, ή Γεξκαληθήο, ή Ηζπαληθήο ζε επίπεδν ηνπιάρηζηνλ «Πνιχ Καιά» πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο απνθνίηνπο ΑΔΗ θαη ΣΔΗ θαη «Καιά» πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο απνθνίηνπο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Να έρνπλ γλψζε ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Να είλαη θάηνρνη εξαζηηερληθήο άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ ή δίθπθιεο κεραλήο, ηνπιάρηζηνλ 50 θ.ε. Πξέπεη, επηπιένλ, λα ζεκεησζεί φηη γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο επηηξέπεηαη ε πξφζιεςε, κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ, βαζκνθφξσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. 47 Ζ θαηάηαμε γίλεηαη βάζεη ηνπ αληηθεηκεληθνχ ζπζηήκαηνο ησλ κνξίσλ, θαηά ην νπνίν ιακβάλνληαη ππφςε: α) Ο γεληθφο βαζκφο ηνπ Πηπρίνπ ή ηνπ Απνιπηεξίνπ ηίηινπ ζπνπδψλ β) Ζ εληνπηφηεηα γ) Ζ ηδηφηεηα ηνπ πνιπηέθλνπ ή ηνπ ηέθλνπ πνιπηέθλνπ δ) Ζ γλψζε επηπιένλ μέλεο γιψζζαο πέξαλ εθείλεο πνπ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε. πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 74

75 2.2.4.: Εκπαύδευςη του Ειδικού Ένςτολου Προςωπικού Ζ εθπαίδεπζε αιιά θαη ε ηπρφλ επηκφξθσζε ηνπ εηδηθνχ έλζηνινπ πξνζσπηθνχ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ξπζκηδφηαλ αξρηθά απφ ην άξζξν 16 ηνπ Π.Γ. 23/ ήκεξα, φκσο, ε εθπαίδεπζε ξπζκίδεηαη βάζεη ηεο αξηζ. νηθ ΚΤΑ κε ζέκα «ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο 5783/ (ΦΔΚ Β ) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο πεξί εθπαίδεπζεο εηδηθνχ έλζηνινπ πξνζσπηθνχ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο». 49 πσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2 ηεο παξαπάλσ ππνπξγηθήο απφθαζεο «ε εθπαίδεπζε απνζθνπεί λα αλαπηύμεη ηηο ςπρηθέο, πλεπκαηηθέο θαη ζσκαηηθέο ηθαλόηεηεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη λα δώζεη ζε απηνύο ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε πνπ είλαη αλαγθαία γηα λα αληαπνθξηζνύλ ζηελ απνζηνιή ηνπο». χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ππνπξγηθή απφθαζε, ε εθπαίδεπζε αλαηίζεηαη ζηε ρνιή Αζηπθπιάθσλ θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ Αζηπλνκηθψλ ρνιψλ ή εθηφο απηψλ, αιιά κε επζχλε ηεο ρνιήο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ηδξχζεθαλ ρνιέο Δθπαίδεπζεο Δηδηθνχ Έλζηνινπ πξνζσπηθνχ Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ζηνπο Γήκνπο Σζνηπιίνπ Ννκνχ Κνδάλεο θαη Κφληηζαο Ννκνχ Ησαλλίλσλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ακηγείο Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο. Ζ εθπαίδεπζε ησλ Γεκνηηθψλ Αζηπλνκηθψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε επζχλε ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΚΓΓΑ) θαη δηαξθεί έμη κήλεο, εθ ησλ νπνίσλ νη ηέζζεξηο κήλεο απνηεινχλ ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε θαη νη δχν κήλεο πξαθηηθή εθπαίδεπζε. Ζ εθπαίδεπζε 50 πνπ παξέρεηαη θαιχπηεη ηνπο εμήο ηνκείο: Σεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. Σεο λνκηθήο επηζηήκεο. Σεο θνηλσληθήο θαη εζηθήο αγσγήο. Σεο θπζηθήο αγσγήο, αζιεηηζκνχ θαη απηνπξνζηαζίαο. 48 Βάζεη ηνπ Π.Γ. 23/2002 ε εθπαίδεπζε πεξηειάκβαλε δχν θχθινπο. ηνλ πξψην θχθιν δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ κελψλ δηδάζθνληαλ ηα αληηθείκελα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ησλ δφθηκσλ αζηπθπιάθσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. ην δεχηεξν θχθιν δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ κελψλ παξέρνληαλ νη γλψζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ, δηαηαγκάησλ θαη δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, θαη ξπζκίδνπλ ηα αληηθείκελα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο. 49 Ζ Τ.Α.14671/2004 γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ εηδηθνχ έλζηνινπ πξνζσπηθνχ ηζρχεη κέρξη ηελ έθδνζε ηεο λέαο απφθαζεο θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Π.Γ.135/ Σν πιήξεο πξφγξακκα ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο πεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο. πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 75

76 Σεο πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο. Οη εθπαηδεπφκελνη, κεηά ην πέξαο ηεο εθπαίδεπζεο, δηνξίδνληαη ζηνπο ΟΣΑ γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ πξνθεξπρζεί νη ζέζεηο, εθφζνλ βέβαηα έρνπλ απνθνηηήζεη επηηπρψο απφ ηηο ρνιέο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο : Υποχρεώςεισ και Δικαιώματα του Προςωπικού τησ Δημοτικόσ Αςτυνομύασ Σν εηδηθφ έλζηνιν πξνζσπηθφ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ Γεκνζίνπ ππαιιήινπ θαη φρη ηνπ ζηξαηησηηθνχ, φπσο ηα φξγαλα ηεο ΔΛ.Α. (Α. Σάρνο θαη Β. θνπξήο, 1990). Ζ ζρέζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηνπο ΟΣΑ Ά βαζκνχ είλαη ζρέζε δεκνζίνπ δηθαίνπ, απφ ηελ νπνία απνξξένπλ νξηζκέλεο ππνρξεψζεηο θαη νξηζκέλα δηθαηψκαηα βάζεη ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Οη ππνρξεψζεηο θαη ηα θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο φπσο απνξξένπλ απφ ην χληαγκα, ην Π.Γ. 136/2005, ην Π.Γ. 23/2002, ηνλ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο (ΚΠΓ) θαη ηνλ ΓΚΚ πεξηιακβάλνπλ ελδεηθηηθά: Σήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πληάγκαηνο, ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο θαη ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο Τπνρξέσζε ηήξεζεο ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο εβαζκφο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ πνιηηψλ θαη απαγφξεπζε θαηαρξεζηηθήο άζθεζεο ηεο αζηπλνκηθήο εμνπζίαο Τπνρξέσζε ηήξεζε ερεκχζεηαο Τπνρξέσζε δηαξθνχο εηνηκφηεηαο Τπνρξέσζε λα θέξνπλ ζηνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο Πεξηνξηζκφο απνθιεηζηηθά ζηηο ελέξγεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηελέξγεηα θαη ηελ νινθιήξσζε θάζε ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο, δηαζθαιίδνληαο ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ησλ παξαβάζεσλ πνπ δηαπηζηψλνληαη Δμαθξίβσζε ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο ησλ πνιηηψλ νη νπνίνη θξίλνληαη χπνπηνη παξαβάζεσλ απφ ην δειηίν ηαπηφηεηαο ή άιια λφκηκα έγγξαθα πνπ ην απνδεηθλχνπλ απηφ πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 76

77 Γηα ηα παξαπηψκαηα πνπ δηψθνληαη πνηληθά, κπνξνχλ λα ελεξγνχλ θαζήθνληα εηδηθνχ πξναλαθξηηηθνχ ππαιιήινπ θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 34 ηνπ Κ.Π.Γ. Παξνρή ζπλδξνκήο απφ ην πξνζσπηθφ ηεο ΔΛ.Α. ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 159 θαη 169 ηνπ Π.Γ. 141/1991 θ.ιπ. Σήξεζε βηβιίνπ Αδηθεκάησλ, πκβάλησλ, πζηάζεσλ θαη παξαπφλσλ Τπνρξέσζε εξγαζίαο εληφο θαη εθηφο ησλ Γξαθείσλ ηεο Τπεξεζίαο αλάινγα κε ηηο Τπεξεζηαθέο Αλάγθεο θαη ηα θαζήθνληα πνπ ηνπο αλαηίζεληαη Λεηηνπξγία ζε 24σξε βάζε γηα φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο κε θαηάιιειε ελαιιαγή ηνπ πξνζσπηθνχ Τπνρξέσζε πνιηηηθήο νπδεηεξφηεηαο, φπσο ηζρχεη γηα φινπο ηνπο Γεκνζίνπο ππαιιήινπο Τπνρξέσζε θαηαγγειίαο ζηνλ αξκφδην Δηζαγγειέα ησλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ θαηά ην άξζξν 37, παξ. 2 ηνπ Κ.Π.Γ. Τπνρξέσζε ζεβαζκνχ ηνπ ηεθκεξίνπ ηεο αζσφηεηαο, θ.ιπ. Αλάκεζα ζηα δηθαηψκαηα ηνπ έλζηνινπ πξνζσπηθνχ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, βάζεη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ζπγθαηαιέγνληαη ελδεηθηηθά: Γηθαίσκα ζπλεηαηξηζκνχ 51 Γηθαίσκα ζπλδηθαιηζκνχ 52 Διεχζεξε ζπκκεηνρή ζηελ νηθνλνκηθή δσή Ηδηαίηεξε πνηληθή πξνζηαζία έλαληη ησλ πνιηηψλ-δηνηθνπκέλσλ, (ηδίσο γηα πεξηπηψζεηο αληίζηαζεο θαηά ηεο αξρήο, πεξηχβξηζεο ηεο αξρήο θιπ) Διεχζεξε έθθξαζε ζηνραζκψλ 51 Σν δηθαίσκα απηφ πνπ θαηνρπξψλεηαη απφ ην χληαγκα, άξζξν 12, παξέρεηαη θαη ζηνπο Γεκνζίνπο ππαιιήινπο κε ην Ν. 1264/1982 πνπ εμνκνηψλεη ηνπο πξψηνπο πξνο ηνπ άιινπο εξγαδφκελνπο. 52 Σν δηθαίσκα απηφ πνπ θαηνρπξψλεηαη απφ ην χληαγκα, άξζξν 23, παξέρεηαη θαη ζηνπο Γεκνζίνπο ππαιιήινπο κε ηνπο Ν. 1264/1982, 1767/1988, 1915/1990, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηεο απεξγίαο, ηεο πξνζηαζίαο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ζηειερψλ θιπ. πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 77

78 Γηθαηψκαηα απνζπάζεσλ, κεηαζέζεσλ, κεηαηάμεσλ, βάζεη ηνπ ΓΚΚ, ηνπ Ν. 3146/2003, θαη ηνπ Π.Γ. 135/2006, θιπ : Αρμοδιότητεσ του Ειδικού Ένςτολου Προςωπικού Ζ Γεκνηηθή Αζηπλνκία βάζεη ηεο δηάθξηζεο πνπ θάλακε ζηελ ππνελφηεηα 2.1.5, αλήθεη ζηε ιεγφκελε δηνηθεηηθή αζηπλνκία. Ο ξφινο ηεο είλαη πξνιεπηηθφο θαη απνζθνπεί ζηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο ηάμεο θαη ηελ πξφιεςε ηνπ εγθιήκαηνο. Σν εηδηθφ έλζηνιν πξνζσπηθφ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο έρεη ηελ επζχλε άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ 53 πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ Π.Γ. 23/2002, ζηηο νπνίεο, κεηαμχ άιισλ, πεξηιακβάλνληαη: Ο έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαζαξηφηεηα, Ο έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θπθινθνξία θαη ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ, Ο έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνδφκεζε, ηελ χδξεπζε, ηελ άξδεπζε θαη ηελ απνρέηεπζε, Ο έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ερνξχπαλζε, ηε ξχπαλζε ησλ ζαιαζζψλ απφ πεγέο μεξάο, ηελ πξνζηαζία ησλ επίγεησλ θαη ππφγεησλ πδάηηλσλ απνζεκάησλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, Ο έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία φισλ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ, ησλ νπνίσλ νη φξνη ιεηηνπξγίαο θαζνξίδνληαη απφ πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο, Ο έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο απηψλ πνπ εθηεινχλ έξγα θαη ελαπνζέηνπλ πιηθά θαη εξγαιεία ζηηο νδνχο, ζην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ δίθηπν, Ζ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ 54 ηεο Αγξνθπιαθήο ζε ηνπηθφ επίπεδν, Ο έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ην ππαίζξην εκπφξην θαη ηηο ιατθέο αγνξέο, 53 Ο πιήξεο θαηάινγνο αξκνδηνηήησλ πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο. 54 πσο π.ρ. Ζ θξνχξεζε ησλ αγξνηηθψλ θηεκάησλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο θινπήο, ηεο θζνξάο θαη ησλ άιισλ αδηθεκάησλ, ε πξναλάθξηζε γη απηά ηα αδηθήκαηα θαη ε δίσμε θαη ε εθδίθαζε φζσλ δηψθνληαη ζε βαζκφ πηαίζκαηνο, θιπ πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 78

79 Ζ θχιαμε ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηεο δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο πεξηνπζίαο, θιπ. Ωζηφζν, ην ηειεπηαίν δηάζηεκα πνιιή ζπδήηεζε γίλεηαη γχξσ απφ ην ζέκα ηεο δηεχξπλζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο. χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεχκαηα ησλ εθεκεξίδσλ «Διεπζεξνηππία» θαη «Καζεκεξηλή» (http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_10/07/2008_ θαη ηειεπηαία επίζθεςε 28/10/2008), εγθξίζεθε απφ ηελ Κπβεξλεηηθή Δπηηξνπή λέν λνκνζρέδην ηνπ ΤΠ.Δ. γηα ηελ «Αλαδηνξγάλσζε ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο», ην νπνίν ζχληνκα ζα θαηαηεζεί θαη ζηε Βνπιή. ην λνκνζρέδην απηφ πξνβιέπεηαη ζαθήο δηαρσξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ Διιεληθήο θαη Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, ελψ ε δεχηεξε θαζίζηαηαη απηνηειήο ππεξεζία πνπ ζα ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ησλ πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ. Δπηπιένλ, πξνβιέπεηαη πνιιέο αξκνδηφηεηεο ηηο νπνίεο κέρξη ζήκεξα αζθνχζε ε Διιεληθή Αζηπλνκία λα κεηαθεξζνχλ ζηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία, παξά ηελ αληίζεζε ηεο ΠΟΔ ΟΣΑ 55, γεγνλφο πνπ ηελ απεγθισβίδεη απφ ηνλ άραξν ξφιν ηνπ ειέγρνπ ηεο παξάλνκεο ζηάζκεπζεο θαη ηεο πξνζθέξεη πιήζνο ζπλαξκνδηνηήησλ, απειεπζεξψλνληαο δπλάκεηο ηεο ΔΛ.Α.. Αλάκεζα ζηηο ζεκαληηθά δηεπξπκέλεο αξκνδηφηεηέο ηεο πεξηιακβάλνληαη: Ο έιεγρνο ησλ κέηξσλ πνπ απνθαζίδνληαη γηα ηελ ππξνπξνζηαζία, ε ζπκκεηνρή ζηελ πξφιεςε ησλ ππξθαγηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο Ο έιεγρνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ, επηρεηξήζεσλ, ζεάηξσλ, θηλεκαηνγξάθσλ, ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ ερνξχπαλζε θαη ηελ θνηλή εζπρία. Ο έιεγρνο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ χδξεπζε, ηνπο φξνπο γηα ηε ρξήζε ησλ αιζψλ, θήπσλ, πιαηεηψλ, παηδηθψλ ραξψλ, αγνξψλ, εκπνξνπαλεγχξεσλ, ππαίζξηνπ εκπνξίνπ θαη ιατθψλ αγνξψλ Ο έιεγρνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα ζε θνηλφρξεζηνπο θαη ππαίζξηνπο ρψξνπο θαη γηα ηελ ππαίζξηα δηαθήκηζε. Ζ αθαίξεζε αδεηψλ νηθνδνκήο γηα νθεηιφκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζην ΗΚΑ. 55 πσο δεκνζηεχεηαη ζηηο 11/7/2008 ζε άξζξν ηεο εθεκεξίδαο Διεπζεξνηππίαο, ηζηνζειίδα: ηειεπηαία επίζθεςε 28/10/2008) πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 79

80 Ζ πξνζηαζία ησλ κνπζείσλ, κλεκείσλ, ζπειαίσλ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ. Ζ επίβιεςε γηα ηελ ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο θ.ι.π. Βεβαίσο, ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία δηαηεξεί ηελ αξκνδηφηεηα (καδί κε ηελ ΔΛ.Α.) λα θφβεη θιήζεηο γηα παξάλνκε ζηάζκεπζε. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην λνκνζρέδην, ζηνπο δήκνπο, φπνπ ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία αξηζκεί πεξηζζφηεξα απφ 50 άηνκα, ζπζηήλνληαη νξγαληθέο ζέζεηο αμησκαηηθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ηκήκα Δπαγγεικαηηθήο Μεηεθπαίδεπζεο Αλζππαζηπλφκσλ. πγθεθξηκέλα, πξνβιέπνληαη 10 ζέζεηο αζηπλνκηθψλ ππνδηεπζπληψλ, 46 ζέζεηο αζηπλφκσλ α, 118 ζέζεηο αζηπλφκσλ β, 355 ζέζεηο ππαζηπλφκσλ α θαη β. Αλ θάπνηνο δήκνο ή θνηλφηεηα δελ έρεη ζπζηήζεη ππεξεζία Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζχλαςεο ζχκβαζεο δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο κε φκνξνπο δήκνπο ή θνηλφηεηεο. Μεηαμχ ηνπ βαζκνχ ηνπ αζηπθχιαθα θαη ηνπ αξρηθχιαθα παξεκβάιιεηαη ν βαζκφο ηνπ ππαξρηθχιαθα, αληίζηνηρνο κε ηνλ βαζκφ ηνπ επηινρία ζηνλ ηξαηφ Ξεξάο. Οη εηδηθνί θξνπξνί θαη νη ζπλνξηνθχιαθεο έπεηηα απφ ηξηεηή κφληκε ππεξεζία εληάζζνληαη ζην αζηπλνκηθφ πξνζσπηθφ γεληθψλ θαζεθφλησλ κε ηνλ βαζκφ ηνπ αζηπθχιαθα, αιιά ρσξίο δηθαίσκα δηελέξγεηαο πξναλάθξηζεο : Συνεργαςύα με ϊλλουσ Φορεύσ Συνεργαςία Δημοτικήσ Αςτυνομίασ με τα άλλα Σώματα Αςφαλείασ Ζ Γεκνηηθή Αζηπλνκία, ιφγσ ηεο θχζεο θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο, είλαη ππνρξεσκέλε λα δηαηεξεί ζρέζεηο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηα ζψκαηα αζθαιείαο θαη αζηπλφκεπζεο (ΔΛ.Α., Ληκεληθφ ψκα, Ππξνζβεζηηθή, θιπ). Ζ ζπλεξγαζία απηή είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πάηαμε ησλ παξαβαηηθψλ θαη εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ, θαζψο, επί ηνπ παξφληνο, ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία παξακέλεη έλα ζψκα άνπιν θαη κε πεξηνξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ ζχκπξαμε θαη ησλ ινηπψλ Αζηπλνκηθψλ σκάησλ. Σελ πην ζηελή επαθή θαη ζπλεξγαζία, φπσο είλαη αλακελφκελν, ηε δηαηεξεί κε ην ψκα ηεο ΔΛ.Α. Δθφζνλ ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία αζθεί πξψελ αξκνδηφηεηεο ηεο ΔΛ.Α., ε ηειεπηαία νθείιεη λα παξάζρεη ηε ζπλδξνκή ηεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη αλάγθε (άξζξα ηνπ Π.Γ. 141/1991). πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 80

81 Δπηπιένλ, ζηηο 9/12/2004 ππεγξάθε κλεκφλην πλεξγαζίαο (http://www.ypes-dt.gr, ηειεπηαία επίζθεςε 1/11/2008) κεηαμχ ηεο ΔΛ.Α. θαη ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, ελψ αθνινχζεζε ε ππνγξαθή κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο κε ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία θαη άιισλ Γήκσλ, φπσο ηνπ Πεηξαηά ζηηο 10/11/2005, ηεο Θεζζαινλίθεο ζηηο 12/07/2006 θιπ. πσο αλαθέξεηαη ζην Γειηίν ηχπνπ ηνπ ΤΠ.Δ. (http://www.ypes-dt.gr, ηειεπηαία επίζθεςε 1/11/2008) «Τν κλεκόλην πεξηιακβάλεη βαζηθέο αξρέο θαη θαηεπζύλζεηο, ελώ πεξηγξάθεη ηηο θνηλέο δξάζεηο πνπ ζα αλαπηύζζνληαλ, ηόζν ζε επίπεδν ζρεδηαζκνύ όζν θαη ζε επίπεδν αληηκεηώπηζεο πξνβιεκάησλ πνπ απαζρνινύλ ηνπο πνιίηεο ηεο Αζήλαο ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπο». Δλδεηθηηθά, ζην κλεκφλην πξνβιέπνληαη : Ο νξηζκφο ππεξεζηαθψλ ζπλδέζκσλ κεηαμχ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (ζε επίπεδν Γεληθήο Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο Αζελψλ - Γ.Α.Γ.Α.) θαη Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο κε ζθνπφ ηελ αιιεινελεκέξσζε θαη ηελ δξνκνιφγεζε ιχζεσλ ζε πξνβιήκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο. Ζ ραξηνγξάθεζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο αιιά θαη ησλ αηηηψλ πνπ ηα δεκηνπξγνχλ. Ζ ζπλεξγαζία ησλ επηρεηξεζηαθψλ θέληξσλ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη ηεο Γ.Α.Γ.Α.. Έρεη ήδε μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεηξαςήθησλ ηειεθσληθψλ αξηζκψλ ζηα θέληξα ηεο Ακέζνπ Γξάζεσο θαη ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο γηα άκεζε ελεκέξσζε θαη επηθνηλσλία. Ο θνηλφο πξνγξακκαηηζκφο ζηφρσλ, δξάζεσλ αιιά θαη δηάζεζεο πφξσλ. Ζ ζπλεξγαζία ησλ Γηνηθεηψλ Αζηπλνκηθψλ Σκεκάησλ, Σκεκάησλ Αζθάιεηαο, Τπεξεζηψλ Σξνραίαο θαη ησλ Πξντζηακέλσλ θιηκαθίσλ Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, θαηά Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα. Ζ θνηλή δξάζε ζε ζέκαηα φπσο κεγάιεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, αζηπλφκεπζε επαίζζεησλ πεξηνρψλ, αληηκεηψπηζε παξαεκπνξίνπ γεληθά αιιά θαη εηδηθά ζε ρψξνπο ιατθψλ αγνξψλ, παδαξηψλ θ.α., αζηπλφκεπζε ζηαζκψλ Ζ..Α.Π., αληηκεηψπηζε κηθξν-εγθιεκαηηθφηεηαο, επαηηείαο θ.ι.π. πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 81

82 Συνεργαςία Δημοτικήσ Αςτυνομίασ με λοιπέσ Δημόςιεσ Αρχέσ Αλάκεζα ζηηο αξκνδηφηεηέο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο πεξηιακβάλνληαη, φπσο αλαθέξζεθε ζηελ ππνελφηεηα , ν έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ηεο θαζαξηφηεηαο, ν έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνδφκεζε, ηελ χδξεπζε, ηελ άξδεπζε θαη ηελ απνρέηεπζε, ν πεξηνξηζκφο ηεο ερνξχπαλζεο, ηεο ξχπαλζεο ησλ ζαιαζζψλ θαη ε πξνζηαζία ησλ πδάηηλσλ απνζεκάησλ θαη γεληθά ηνπ πεξηβάιινληνο, ε πξνζηαζία ησλ κνπζείσλ, κλεκείσλ, ζπειαίσλ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θιπ. Γηαπηζηψλεη, ινηπφλ, θαλείο φηη ε ζπλεξγαζία ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο κε άιινπο θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο είλαη αλαπφθεπθηε. Οη ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο ηεο, ζπλεπψο, επεθηείλνληαη θαη πξνο άιινπο θνξείο, φπσο ηηο Γεκνηηθέο, Ννκαξρηαθέο θαη Πεξηθεξεηαθέο Αξρέο, ηηο Τπεξεζίεο Όδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο ησλ Γήκσλ, ηελ Πνιενδνκία, ηελ Αξραηνινγία, ηηο δηάθνξεο Αξρέο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη γεληθά πξνο φιεο ηηο Γεκφζηεο Αξρέο πνπ κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν ζρεηίδνληαη κε ηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ ηεο. Κεφϊλαιο 3: Μεθοδολογύα ην παξφλ θεθάιαην πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ελψ πξηλ απφ απηήλ παξαηίζεηαη θαη κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο Τπεξεζίαο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο Υίνπ, ηελ νπνία άιισζηε αθνξά ε έξεπλα. Ενότητα 3.1: Συνοπτικό Παρουςύαςη τησ Δημοτικόσ Αςτυνομύασ τησ Χύου Ζ Γεκνηηθή Αζηπλνκία Υίνπ ζπζηάζεθε ην 2005 ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 23/2002. πσο αλαθέξζεθε θαη ζηηο ππνελφηεηεο , θαη , ε ζχζηαζε, ε ιεηηνπξγία, νη αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη φια ηα ζρεηηθά κε ηηο πξνζιήςεηο θαη ηα πξνζφληα ηνπ, ξπζκίδνληαη θπξίσο απφ ηα Π.Γ. 23/2002 θαη 135/2006. ζνλ αθνξά ην πξνζσπηθφ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο Υίνπ, απηφ απνηειείηαη απφ: To Γηεπζπληή ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, θν Πεληάθε Παλαγηψηε Toλ Πξντζηάκελν ηνπ έλζηνινπ πξνζσπηθνχ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, θν Καδάθν Μηράιε Σνλ Πνιηηηθφ Πξντζηάκελν Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 82

83 Γεθανθηψ κνλίκνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ Υίνπ πνπ απνηεινχλ ην έλζηνιν πξνζσπηθφ Σξεηο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ Υίνπ πνπ απνηεινχλ ην δηνηθεηηθφ / ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ εηδηθνχ έλζηνινπ πξνζσπηθνχ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο Υίνπ έγηλε ζηε ρνιή Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ζην Σζνηχιη ηνπ Ννκνχ Κνδάλεο κε επζχλε ησλ ρνιψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, απφ αμησκαηηθνχο ηεο ΔΛ.Α., δηαθεθξηκέλνπο λνκηθνχο θαη αλψηαηα ζηειέρε ηνπ ΤΠ.Δ., εηδηθεπκέλα ζε ζέκαηα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Ζ ππεξεζία ζηεγάδεηαη εληφο ηεο Πφιεο ηεο Υίνπ, απέλαληη απφ ην Ληκάλη ηνπ λεζηνχ. Ενότητα 3.2: Περιγραφό υλικού ϋρευνασ και υποθϋςεων εργαςύασ Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζε δχν ζηάδηα, ην ζηάδην ηεο πνζνηηθήο 56 έξεπλαο θαη ην ζηάδην ηεο πνηνηηθήο 57 έξεπλαο. Ζ πνζνηηθή έξεπλα δηεμήρζε κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ θαη κε ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ κε ην επαγγεικαηηθφ ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS. Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείην απφ ζπλνιηθά 28 εξσηήζεηο, νη νπνίεο θαηαλέκνληαλ ζε ηξεηο ελφηεηεο. Ζ πξψηε ελφηεηα αθνξνχζε γεληθέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία θαη είρε σο ζηφρν ηε ζθηαγξάθεζε ηεο εηθφλαο πνπ έρνπλ νη πνιίηεο γηα ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία ηεο Υίνπ γεληθφηεξα. Πεξηειάκβαλε ζπλνιηθά 18 εξσηήζεηο, 15 εθ ησλ νπνίσλ θιεηζηνχ ηχπνπ (εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο) θαη 3 αλνηθηνχ ηχπνπ (εξσηήζεηο αλάπηπμεο, ζηηο νπνίεο νη εξσηψκελνη έπξεπε λα απαληήζνπλ κε ειεχζεξν θείκελν). Ζ δεχηεξε ελφηεηα πεξηειάκβαλε 6 εξσηήζεηο, φιεο θιεηζηνχ ηχπνπ, κε ηηο νπνίεο επηδηψρζεθε λα δηαπηζησζεί ε γλψκε ησλ πνιηηψλ γηα ηηο Γεκφζηεο ρέζεηο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο απφ ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία. ιεο νη εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ ηεο πξψηεο ελφηεηαο είραλ σο απάληεζε ηηο επηινγέο «λαη» θαη «φρη», ή επηινγέο πεληαβάζκηαο ζηαηηζηηθήο θιίκαθαο 56 Πνζνηηθή είλαη ε έξεπλα ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε πνζνηηθά δεδνκέλα ηα νπνία απνθηψληαη κε ηε ρξήζε δηαθφξσλ εξγαιείσλ, ηα θπξηφηεξα ησλ νπνίσλ είλαη ην εξσηεκαηνιφγην θαη ε ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη βαζίδνληαη ζηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ πνπ δίλνληαη απφ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο ή ηεο θαηαγξαθήο ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ εξεπλεηή, θαη ζηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ επξεκάησλ. 57 Πνηνηηθή έξεπλα είλαη εθείλε πνπ βαζίδεηαη ζηελ ζε βάζνο αλάιπζε ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ειεπζεξίαο έθθξαζεο θαη ηνπ απζνξκεηηζκνχ. Ζ εθαξκνγή ηεο δελ είλαη καδηθή φπσο ζηελ πνζνηηθή έξεπλα, αιιά κφλν ζε επηιεγκέλα ππνθείκελα. Έρεη σο ζηφρν ηελ απνθάιπςε ζηάζεσλ, θηλήηξσλ, αληηιήςεσλ, ηελ αηηηνιφγεζε ζπκπεξηθνξψλ ή απφςεσλ, ή ηελ αλαθάιπςε βαζχηεξσλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ςπρνινγία θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ππνθεηκέλνπ. Σα θπξηφηεξα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο, νη νκαδηθέο ζπδεηήζεηο, ε θαηαγξαθή ζπλεηξκψλ, ε ρξήζε ςπρνινγηθψλ ηεζη κε εξσηήζεηο ζπκπιήξσζεο θξάζεσλ, ζχλδεζεο εηθφλσλ θιπ. πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 83

84 Likert 58, δειαδή «πάξα πνιχ», «πνιχ», «κέηξηα», «ιίγν» θαη «θαζφινπ». Σν ίδην ζπλέβαηλε θαη κε ηηο εξσηήζεηο ηεο δεχηεξεο ελφηεηαο εθηφο απφ ηηο δχν ηειεπηαίεο, ζηηο νπνίεο νη εξσηψκελνη θαινχληαλ λα απαληήζνπλ επηιέγνληαο αλάκεζα ζε αξθεηέο δηαζέζηκεο επηινγέο. ηελ ηξίηε ελφηεηα ππήξραλ 4 εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ απνθιεηζηηθά ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξσηψκελσλ, δειαδή ην θχιν, ηελ ειηθία, ην επάγγεικα, θαζψο θαη αλ είλαη ή φρη κφληκνη θάηνηθνη Υίνπ. ζνλ αθνξά ηελ πνηνηηθή έξεπλα, απηή δηεμήρζε κέζσ ζπλεληεχμεσλ ζε 4 ζηειέρε ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Γηεπζπληή ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο Υίνπ, ζηνλ Πξντζηάκελν ηνπ έλζηνινπ Πξνζσπηθνχ θαη ζε δχν αθφκα Γεκνηηθνχο Αζηπλνκηθνχο. Οη ζπλεληεχμεηο ήηαλ εκηθαηεπζπλφκελεο 59, θαη δηήξθεζαλ ζπλνιηθά 2 ψξεο θαη 10 ιεπηά. Σφζν νη εξσηήζεηο ησλ εξσηεκαηνιφγησλ, φζν θαη νη ζπλεληεχμεηο κε ηα ζηειέρε δηεμήρζεζαλ κε ζθνπφ λα δηεξεπλεζνχλ νη ηξεηο ππνζέζεηο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο: Ζ πξώηε ππφζεζε εξγαζίαο ήηαλ λα εμαθξηβσζεί αλ ε ιεηηνπξγία ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ ζεσξείηαη φηη έρεη ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα / απφδνζε ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, φζν θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ηεο. Ζ δηεξεχλεζε απηή αθνξνχζε ηφζν ηηο απφςεηο ησλ ίδησλ ησλ ζηειερψλ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, φζν θαη ησλ πνιηηψλ. Ζ δεύηεξε ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ πνηνη επηπιένλ παξάγνληεο επηδξνχλ θαη δηακνξθψλνπλ ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ νη πνιίηεο γηα ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία. Ζ ηξίηε ππφζεζε ήηαλ λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν ε ζεκεξηλή κέζνδνο άζθεζεο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ απφ ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία ηεο Υίνπ έρεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, αλ 58 Ζ θιίκαθα ηχπνπ Likert είλαη απφ ηηο πην γλσζηέο θιίκαθεο κέηξεζεο ζηάζεσλ, θαη απνηειεί ηελ πην απιή ζηε δεκηνπξγία ηεο αιιά θαη ηελ πην δηαδεδνκέλε ζηηο θνηλσληθέο έξεπλεο. ηφρνο ηεο είλαη ε κέηξεζε ζηάζεσλ ή απφςεσλ ησλ ππνθεηκέλσλ. Οη εξσηψκελνη θαινχληαη λα επηιέμνπλ κηα απφ ηηο δπλαηέο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, νη απαληήζεηο ησλ νπνίσλ εθθξάδνπλ ην κέγεζνο ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ηνπο ζε κηα νξηζκέλε δήισζε. Οη απαληήζεηο κπνξνχλ λα πνηθίινπλ, ζπλήζσο απφ 5 σο 10 ( ε θιίκαθα αλάινγα κε ηηο δηαζέζηκεο απαληήζεηο νλνκάδεηαη πεληαβάζκηα, εθηαβάζκηα, δεθαβάζκηα, θιπ), θαη είλαη ηχπνπ «δηαθσλψ απφιπηα - δηαθσλψ - νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ - ζπκθσλψ - ζπκθσλψ απφιπηα», «είκαη πάξα πνιχ πνιχ κέηξηα ιίγν - θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνο», θιπ. (http://www.rhodes.aegean.gr/tetradiarhodou/erotimatologio.htm, ηειεπηαία επίζθεςε 3/11/2008) 59 Ζκηθαηεπζπλφκελε είλαη κηα ζπλέληεπμε θαηά ηελ νπνία ν εξεπλεηήο ρξεζηκνπνηεί έλα ζρέδην εξσηήζεσλ πνπ έρεη πξνεηνηκάζεη θαη πξφθεηηαη λα απεπζχλεη ζηνλ εξσηψκελν. Οη εξσηήζεηο απηέο απνηεινχλ απιά έλα νδεγφ, ρσξίο φκσο λα είλαη απφιπηε ε ζεηξά ή ε αλάπηπμή ηνπο. ηελ πεξίπησζε ηεο εκηθαηεπζπλφκελεο ζπλέληεπμεο, ν εξεπλεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε θαη λα πξνζαξκνζηεί αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ εξσηψκελνπ. Πέξαλ ηεο εκηθαηεπζπλφκελεο ππάξρεη επίζεο ε θαηεπζπλφκελε ή δνκεκέλε θαη ε ειεχζεξε ζπλέληεπμε. ηελ πξψηε ν εξεπλεηήο απεπζχλεη ζην εξσηψκελν κηα ζεηξά απφ αλνηθηνχ ηχπνπ ηππνπνηεκέλεο εξσηήζεηο, νη νπνίεο ζπληάζζνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαη ε ζεηξά θαη ε δνκή ηνπο δελ αιιάδεη. Αληίζεηα ζηε δεχηεξε, ν εξεπλεηήο εθθσλεί ην αληηθείκελν ηεο ζπδήηεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα δηεμάγεηαη κηα ειεχζεξε ζπδήηεζε. πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 84

85 δειαδή επηηπγράλεη λα δεκηνπξγήζεη θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη ζεηηθήο εηθφλαο ηεο Τπεξεζίαο ζηνπο πνιίηεο. Ενότητα 3.3: Περιγραφό δεύγματοσ Σν δείγκα ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο, δειαδή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απνηειείηαη απφ 78 άηνκα, νη 71 απφ ηνπο νπνίνπο, δειαδή πνζνζηφ 91,03%, δήισζαλ κφληκνη θάηνηθνη Υίνπ. Λίγν πάλσ απφ ηνπο κηζνχο, δειαδή ην 53,85% ήηαλ άληξεο θαη ην ππφινηπν 46,15 % ήηαλ γπλαίθεο. ζνλ αθνξά ηελ ειηθία ηνπο νη πεξηζζφηεξνη είλαη ειηθίαο κεηαμχ (πνζνζηφ 53,85%) ελψ αξθεηνί δήισζαλ ειηθία Ζ θαηαλνκή αλαιπηηθά εκθαλίδεηαη ζην δηάγξακκα ηνπ ζρήκαηνο 5. ζνλ αθνξά ην επάγγεικα ησλ εξσηψκελσλ, ε δηαζπνξά είλαη αξθεηά κεγάιε (δεκφζηνη ππάιιεινη ζε πνζνζηφ 12,82%, ηδησηηθνί ππάιιεινη ζε πνζνζηφ ρήκα 5 : Καηαλνκή δείγκαηνο πνζνηηθήο έξεπλαο αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο 28,21%, ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο 21,79%, θιπ). Αλαιπηηθά ε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ δείγκαηνο ζχκθσλα κε ην επάγγεικα εκθαλίδεηαη ζην δηάγξακκα ηνπ ζρήκαηνο 6. Ζ εθινγή έγηλε ηνπ δείγκαηνο έγηλε βάζεη ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο. Γεσγξαθηθά, ε έξεπλα έιαβε ρψξα θπξίσο ζην εκπνξηθφ θέληξν ηεο Υίνπ ζε κέξεο θαη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο, θαζψο θαη ζηελ πεξηνρή ησλ θαθεηεξηψλ θαη εζηηαηνξίσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 85

86 Ληκαληνχ ηεο πφιεο. Οη εξσηεζέληεο ήηαλ ηφζν εξγαδφκελνη ζηελ πεξηνρή απηή, φζν θαη θάηνηθνη πνπ βξέζεθαλ εθεί γηα ηα ςψληα ή ηνλ θαθέ ηνπο. Ο ζηφρνο ήηαλ λα ζπκπιεξσζνχλ ηα εξσηεκαηνιφγηα απφ φζν ην δπλαηφλ πην αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα πνιηηψλ, θαηνίθσλ ηεο Υίνπ, κνλίκσλ ή κε, ψζηε λα εμαρζεί κηα φζν ην δπλαηφλ αληηθεηκεληθφηεξε εηθφλα επί ηνπ δηεξεπλνχκελνπ ζέκαηνο. Γη απηφ θαη επηιέρζεθε απηφ ην ζεκείν ηεο πφιεο θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο ψξεο ηεο εκέξαο θαζψο ήηαλ γλσζηφ φηη εθεί ζπγθεληξψλνληαη άηνκα δηαθφξσλ επαγγεικάησλ, δηαθφξσλ ειηθηψλ θαη απφ δηάθνξα κέξε ηεο Υίνπ. πλνςίδνληαο ινηπφλ, ην δείγκα ηεο έξεπλαο καο απνηειείηαη απφ 78 θαηνίθνπο ηεο Υίνπ αθελφο γηα ηελ πνζνηηθή έξεπλα (εξσηεκαηνιφγηα) θαη 4 ζηειέρε ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο γηα ηελ πνηνηηθή έξεπλα (ζπλεληεχμεηο). ρήκα 6: Καηαλνκή δείγκαηνο πνζνηηθήο έξεπλαο αλάινγα κε ην επάγγεικά ηνπο. πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 86

87 Ενότητα 3.4: Περιγραφό διαδικαςύασ Γηα ηελ πνζνηηθή έξεπλα ζρεδηάζηεθε αξρηθά έλα εξσηεκαηνιφγην, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη ηηο κεζφδνπο ησλ επηζηεκνληθψλ δεηγκαηνιεπηηθψλ εξεπλψλ, ην νπνίν ζα εμππεξεηνχζε ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο. ηε ζπλέρεηα δηεμήρζε ε πνζνηηθή έξεπλα, ε νπνία ρξνληθά έιαβε ρψξα απφ ηηο 26 σο 28/10/2008, ζηελ θεληξηθή αγνξά (νδφ Απισηαξηάο) θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηηο πξσηλέο ψξεο, θαηά ηηο νπνίεο είλαη αλνηθηά ηα θαηαζηήκαηα, θαζψο θαη ζηελ πεξηνρή ησλ θαθεηεξηψλ θαη εζηηαηνξίσλ ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ην ιηκάλη, ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο ηηο νπνίεο ππάξρεη αξθεηά κεγάιε ζπγθέληξσζε ηνπ πιεζπζκνχ. Οη εξσηψκελνη πξνζεγγίδνληαλ πξνζσπηθά θαη θαηφπηλ έγθξηζήο ηνπο, ηνπο δηλφηαλ ην εξσηεκαηνιφγην πξνο ζπκπιήξσζε. Καζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπκπιήξσζεο ήκνπλ δηαζέζηκε ζηνπο εξσηψκελνπο γηα ηπρφλ δηεπθξηλήζεηο, θάηη πνπ θξίζεθε ειάρηζηα απαξαίηεην, θαζψο ε πιεηνςεθία ραξαθηήξηζε ην εξσηεκαηνιφγην ζχληνκν, ελδηαθέξνλ θαη απφιπηα ζαθέο. Μεηά ηε ζπκπιήξσζε φισλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, νη απαληήζεηο εηζήρζεζαλ ζηνλ ππνινγηζηή θαη ηα ζηνηρεία αλαιχζεθαλ κε ηε ρξήζε ηνπ SPSS, εμεηδηθεπκέλνπ ζηαηηζηηθνχ εξγαιείνπ γηα ππνινγηζηέο. Ζ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ ππνινγηζηή θαη ε αλάιπζή ηνπο ππήξμε κηα αξθεηά επίπνλε δηαδηθαζία πνπ δηήξθεζε απφ ηηο 29/10 σο ηηο 2/11/2008, απφ ηελ νπνία φκσο, εμήρζεζαλ ελδηαθέξνληα δηαγξάκκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία κε ζπλφδεπζαλ ζηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία γηα ηε δηαδηθαζία ζπλέληεπμεο κε ηα ζηειέρε. Έρνληαο δηαζέζηκα ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο έξεπλαο, ήξζα ζε ηειεθσληθή επαθή, ζηηο 3/11/2008, κε ηνλ Γηεπζπληή ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο Υίνπ, θν Πεληάθε Παλαγηψηε, ν νπνίνο έδεημε κεγάιε πξνζπκία λα αληαπνθξηζεί ζηελ πξφζθιεζε γηα ζπλέληεπμε. Ζ ζπλάληεζε γηα ζπλέληεπμε θαλνλίζηεθε γηα ηελ επφκελε κέξα, 4/11/2008. Ζ ζπλάληεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ην πξσί ηεο κέξαο εθείλεο, ηφζν κε ηνλ Κν Πεληάθε φζν θαη κε ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ έλζηνινπ πξνζσπηθνχ, θν Καδάθν Μηράιε. Ο δεχηεξνο, δε, είρε ηελ επγελή θαινζχλε λα θαιέζεη ζην ρψξν ηεο ζπλέληεπμεο θαη άιια δχν ζηειέρε ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, δχν Γεκνηηθνχο Αζηπλνκηθνχο, ηνλ θν Αλαγλσζηάθε Μαξθέιιν θαη θν Ρηζθάθε ηακάηε γηα λα εθζέζνπλ θη εθείλνη ηελ άπνςή ηνπο. Ενότητα 3.5: Περιοριςμού ϋρευνασ Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο ππήξραλ θάπνηνη παξάγνληεο πνπ δπζρέξαλαλ ηελ νινθιήξσζή ηεο θαη θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχλ. πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 87

88 Έλαο απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο πνπ επέδξαζαλ αξλεηηθά, ππήξμε ην απειπηζηηθά κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ είρα ζηε δηάζεζή κνπ γηα ηελ δηπισκαηηθή. Ζ ζπγγξαθή ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηεο εξγαζίαο (θεθάιαηα 1 θαη 2) απαηηνχζε ηελ αλαδήηεζε, ζπγθέληξσζε θαη αλάγλσζε ελφο εμαηξεηηθά κεγάινπ φγθνπ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ, κε απνηέιεζκα λα αθηεξσζεί ζε απηφ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ, δειαδή απφ ηελ 1/10 σο ηελ 25/10. Ωο απνηέιεζκα, έκεηλαλ δηαζέζηκεο κφιηο 10 εκέξεο γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, δεδνκέλνπ φηη έπξεπε λα ππνινγηζηεί θαη ρξφλνο ηφζν γηα ηελ ζπγγξαθή ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο (θεθάιαηα 3, 4 θαη 5), φζν θαη γηα ηελ απνζηνιή απηήο ζηνλ επηβιέπνληα γηα ηπρφλ δηνξζψζεηο, ηελ εθηχπσζε θαη ηε βηβιηνδεζία ηεο εξγαζίαο. Αλάκεζα ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο ζπγθαηαιέγεηαη, επίζεο, ε απξνζπκία ηνπ θνηλνχ λα ζπκκεηάζρεη ζηελ έξεπλα. Λφγσ ηεο αξλεηηθήο άπνςεο θαη ησλ πνιιψλ παξαπφλσλ πνπ είραλ νη πνιίηεο απφ ην ζψκα ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο πνιινί ήηαλ εθείλνη πνπ αξλήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην, ιέγνληαο φηη «δελ αμίδεη λα αζρνιεζνχλ». Δπηπιένλ, πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο πξέπεη λα ζεσξεζεί ην γεγνλφο φηη δηεμήρζε θπξίσο ζηελ πφιε ηεο Υίνπ. Οη ιφγνη ήηαλ θπξίσο ε έιιεηςε ρξφλνπ αιιά θαη επρέξεηαο κεηαθηλήζεσλ. Σα εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξψζεθαλ απφ πνιίηεο πνπ πξνζεγγίζηεθαλ εληφο ηεο πφιεο, αλ θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δηαπηζηψζεθε φηη ην δείγκα πξνεξρφηαλ θαη απφ άιια κέξε ηνπ λεζηνχ. Ωζηφζν δελ είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε απηφ ην πνζνζηφ. Σέινο, αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο πνπ δπζθφιεςαλ ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη ε πξνβιεκαηηθή σο θαη θαθή ερνγξάθεζε ηεο ζπλέληεπμεο κε ηα ζηειέρε, δεδνκέλνπ φηη ην θαηλνχξγην δεκνζηνγξαθηθφ καγλεηνθσλάθη πνπ πξνκεζεχηεθα απεδείρζε ειαηησκαηηθφ, κε απνηέιεζκα λα ραζνχλ πνιιέο απφ ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο ζπδήηεζεο. Κεφϊλαιο 4: Παρουςύαςη Αποτελεςμϊτων ϋρευνασ ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ, κε πξψηα ηα ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο ζπλεληεχμεηο. πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 88

89 Ενότητα 4.1: Παρουςύαςη αποτελεςμϊτων ποςοτικόσ ϋρευνασ - ανϊλυςησ ερωτηματολογύων Ζ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 26-28/10/2008 είρε δείγκα εξσηψκελσλ 78 άηνκα πνπ βξέζεθαλ ζηελ πφιε ηεο Υίνπ θαηά ην δηάζηεκα απηφ. Με ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, απφ ηελ νπνία θαη πξνέθπςαλ θάπνηα πνιχ ελδηαθέξνληα ζηνηρεία. Ξεθηλψληαο απφ ηελ εξψηεζε 1, ζρεηηθά κε ην αλ γλσξίδνπλ ηελ χπαξμε ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκία ζηε Υίν, νη 77 ζηνπο 78 απάληεζαλ φηη ηε γλσξίδνπλ. Ωζηφζν ε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο ήηαλ κάιινλ ειιηπήο. πσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα ηνπ ζρήκαηνο 7, πάλσ απφ ηνπο κηζνχο απάληεζαλ φηη γλσξίδνπλ ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο κφλν κεξηθψο. ρήκα 7: Γλώζε αξκνδηνηήηωλ Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 89

90 ηαλ θιήζεθαλ λα αλαθέξνπλ κεξηθέο απφ απηέο, νη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο αθνξνχζαλ ηνλ έιεγρν ζηάζκεπζεο θαη ηε ξχζκηζε θπθινθνξίαο (ζρήκα 8). Παξφι απηά, απηνί πνπ ζεσξνχλ φηη ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία ζα έπξεπε λα έρεη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πθηζηάκελεο αξκνδηφηεηεο είλαη ην 36,36%, δειαδή ζρεδφλ 1 ζηνπο 3, αλαθέξνληαο παξαδείγκαηα πεξεηαίξσ αξκνδηνηήησλ ηελ επίβιεςε ηεο θαζαξηφηεηαο, ηελ αζθάιεηα ησλ πεδψλ θαη αξκνδηφηεηεο θαζαξά αζηπλνκηθήο θχζεσο πνπ ζα πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ απφ ηελ ΔΛ.Α. ζηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία. Αναθέραηε ενδεικηικές αρμοδίόηηηες ηης Δ.Α. 60,00% 50,00% 51,34% 40,00% 35,12% 30,00% 20,00% 13,51% 10,00% 1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 0,00% έιεγρνο παξθαξίζκαηνο ξύζκηζε θπθινθνξίαο λα κνηξάδνπλ θιήζεηο έιεγρνο αδεησλ θαηαζηεκάησλ έιεγρνο αγνξάο έιεγρνο νηθνδνκηθνύ θαλνληζκνύ έιεγρνο αιινδαπώλ ελεκέξσζε θαη εμππεξέηεζε πνιηηώλ πεξηπνιίεο ρήκα 8: Δλδεηθηηθέο αξκνδηόηεηεο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ζνλ αθνξά ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηε γλψζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Τπεξεζίαο, ηα απνηειέζκαηα ήηαλ πξαγκαηηθά απνγνεηεπηηθά (ζρήκα 9). Μφιηο 8 άηνκα απφ ηα 78 γλψξηδαλ φηη ππάξρεη θαη απφ απηνχο ηελ είρε επηζθεθηεί κφλν έλαο (1)! Σν γεγνλφο απηφ απνδεηθλχεη φηη έλα απφ ηα ηζρπξφηεξα ζχγρξνλα εξγαιεία ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ, παξά ηελ θηιφηηκε πξνζπάζεηα ηνπ ψκαηνο, δελ αμηνπνηείηαη φπσο ζα έπξεπε. πλερίδνληαο, κε ηηο εξσηήζεηο ηεο πξψηεο ελφηεηαο, νη πνιίηεο, γεληθφηεξα, δελ απεπζχλνληαη ζηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία γηα βνήζεηα (ζρήκα 10). Μφλν ην 5,19% απάληεζε πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 90

91 φηη έρεη απεπζπλζεί θάπνηα ζηηγκή ζηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία, αιιά δπζηπρψο ε ηθαλνπνίεζε ησλ εξσηψκελσλ απφ ηε βνήζεηα πνπ ηνπο παξείρε ήηαλ απφ κέηξηα σο κεδακηλή. ρήκα 9: Πνζνζηά γλώζεο ύπαξμεο ηζηνζειίδαο Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηψκελσλ πξνθχπηεη φηη νη Γεκνηηθνί Αζηπλνκηθνί δηαζέηνπλ έλα ζρεηηθά θαιφ επίπεδν εκθάληζεο θαη ζπκπεξηθνξάο. Ο 1 ζηνπο 3 απάληεζε φηη είλαη απφ πνιχ σο πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εκθάληζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ Γεκνηηθψλ Αζηπλνκηθψλ, ελψ κφλν 2 ζηνπο 10 δειψλνπλ φηη δελ είλαη επραξηζηεκέλνη φπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 11. Ζ πιεηνςεθία, ζε πνζνζηφ 46,75%, δειψλεη κέηξηα ηθαλνπνίεζε. πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 91

92 ρήκα 10: Πνζνζηά δήηεζεο βνήζεηαο από ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία ρήκα 11: Δππξεπήο εκθάληζε θαη ζπκπεξηθνξά ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 92

93 Γπζηπρψο, δε ζπκβαίλεη ην ίδην θαη ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνχλ, αθελφο ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν νη Γεκνηηθνί Αζηπλνκηθνί εθπέκπνπλ θχξνο θαη ζεβαζκφ (ζρήκα 12) θαη αθεηέξνπ ζρεηηθά κε ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία (ρήκα 13). Δθείλνη πνπ έδσζαλ ζεηηθέο απαληήζεηο ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο απνηεινχλ κφιηο ην 10% θαη 6% αληίζηνηρα, ελψ νη αξλεηηθέο απνθξίζεηο θπκαίλνληαη γχξσ ζην 50% θαη γηα ηηο δχν εξσηήζεηο. ρήκα 12: Κύξνο θαη ζεβαζκό πνπ εθπέκπεη ζηνπο πνιίηεο ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία Δίλαη θαζφια αλακελφκελν, θξίλνληαο απφ ηα παξαπάλσ, φηη νη πνιίηεο δελ έρνπλ κεγάιε εκπηζηνζχλε ζηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία, θαζψο θαη φηη δε ζεσξνχλ φηη εθπιεξψλνπλ ζσζηά ηα θαζήθνληά ηνπο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ζηηο ελ ιφγσ εξσηήζεηο. Σα πνζνζηά ζεηηθψλ απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ην βαζκφ εκπηζηνζχλεο αλέξρνληαη κφιηο ζην 7%, ελψ ησλ αξλεηηθψλ θηάλνπλ ζρεδφλ ζην 70% (ρήκα 14). Λίγν θαιχηεξε είλαη ε εηθφλα πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ην βαζκφ εθπιήξσζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο (ρήκα 15). πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 93

94 ρήκα 13: Πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο από ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο. ρήκα 14: Βαζκόο εκπηζηνζύλεο ζηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία. πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 94

95 ρήκα 15: Βαζκόο εθπιήξωζεο θαζεθόληωλ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο. Παξφιν πνπ νη πνιίηεο ζεσξνχλ φηη ε ζηειέρσζε ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο δελ είλαη επαξθήο, αθνχ πάλσ απφ ην 40% ησλ εξσηεζέλησλ έδσζαλ αξλεηηθή απάληεζε, φπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα ηνπ ρήκαηνο 16, εληνχηνηο ζρεδφλ 1 ζηνπο 3 δειψλνπλ φηη ε παξνπζία ησλ Γεκνηηθψλ Αζηπλνκηθψλ ζηελ πφιε είλαη πνιχ σο πάξα πνιχ αηζζεηή, ελψ άιιν 1/3 δειψλεη φηη είλαη κέηξηα αηζζεηή (ρήκα 17). Ωζηφζν, ζηελ εξψηεζε «είζηε ηθαλνπνηεκέλνη κε ηε γεληθή εηθφλα / παξνπζία ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο;», νη πνιίηεο επηβεβαηψλνπλ μαλά ηηο εληππψζεηο πνπ καο δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηηο πξψηεο θηφιαο εξσηήζεηο, δειψλνληαο ζε πνζνζηφ 48,1% απφ ιίγν σο θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνη, γεγνλφο πνπ απνηππψλεηαη ζην δηάγξακκα ηνπ ρήκαηνο 18. πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 95

96 ρήκα 16: Βαζκόο επάξθεηαο ζηειέρωζεο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο. ρήκα 17: Πόζν αηζζεηή είλαη ε παξνπζία ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο. πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 96

97 ρήκα 18: Βαζκόο ηθαλνπνίεζεο από ηε γεληθή παξνπζία ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο. Κάλνληαο κηα πξψηε θξηηηθή ησλ παξαπάλσ ζηαηηζηηθψλ απνηειεζκάησλ, δηαπηζηψλεη θαλείο φηη ε εηθφλα ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο δελ είλαη θαη ε θαιχηεξε δπλαηή. Οη πνιίηεο δελ ηελ ζέβνληαη, δελ ηελ ππνιήπηνληαη, ελψ θάζε άιιν παξά θιίκα εκπηζηνζχλεο ππάξρεη. Θέινληαο λα πξνρσξήζνπκε έλα βήκα παξαπέξα, ζπλδπάδνπκε ζηαηηζηηθά ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξσηεζέλησλ κε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο, κε ηε κέζνδν ζχγθξηζεο ησλ κέζσλ φξσλ 60 (compare means), δπλαηφηεηα πνπ καο παξέρεη ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS. Καηαξράο δηαπηζηψλνπκε κηα ζρεηηθή δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζε απηνχο πνπ δήισζαλ κφληκνη θάηνηθνη Υίνπ θαη ζηνπο κε κφληκνπο θαηνίθνπο. πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 1, ν κέζνο φξνο ηθαλνπνίεζεο ησλ πξψησλ είλαη αξθεηά ρακειφηεξνο απφ απηφλ ησλ δεχηεξσλ, ηφζν φζνλ αθνξά ηελ άπνςε ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, ηφζν κε ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, φζν θαη απφ ηελ γεληθή παξνπζία ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο. 60 εκεηψλεηαη φηη 1=θαζφινπ, 2=ιίγν, 3=κέηξηα, 4=πνιχ, 5=πάξα πνιχ. Ο κέζνο φξνο βγαίλεη απφ ην άζξνηζκα ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηψκελσλ, βάζεη ηεο παξαπάλσ θσδηθνπνίεζεο, δηαηξεκέλσλ κε ην πιήζνο ηνπο. πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 97

98 Πίλαθαο 1:Γηαθνξέο Μ.Ο. αλάκεζα ζε κόληκνπο θαη κε κόληκνπο θάηνηθνπο Υίνπ Είζηε κόληκνο θάηνηθνο Φίνπ; Θεσξείηε όηη έρεη εππξεπή εκθάληζε θαη ζπκπεξηθνξά; Είζηε ηθαλνπνηεκέλνη από ηε γεληθή εηθόλα/ παξνπζία; Θεσξείηε όηη εθπιεξώλνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο; όρη 3,43 2,57 2,71 λαη 3,09 2,46 2,53 Σπλνιηθό 3,12 2,47 2,55 Ζ ίδηα δηαθνξνπνίεζε εληνπίδεηαη θαη αλάκεζα ζηνπο άληξεο θαη ηηο γπλαίθεο, κε ηηο ηειεπηαίεο λα έρνπλ ζρεηηθά θαιχηεξε άπνςε γηα ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία απφ φηη νη πξψηνη (πίλαθαο 2). Πίλαθαο 2: Γηαθνξέο Μ.Ο. αλά θύιν Φύιν Θεσξείηε όηη έρεη εππξεπή εκθάληζε θαη ζπκπεξηθνξά; Θεσξείηε όηη εθπέκπεη ζεβαζκό θαη θύξνο; Είζηε ηθαλνπνηεκέλνη από ηε γεληθή εηθόλα/ παξνπζία; Θεσξείηε όηη εθπιεξώλνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο; Τεο έρεηε εκπηζηνζύλε; άληξαο 3,07 2,24 2,34 2,49 1,98 γπλαίθα 3,17 2,47 2,61 2,61 2,17 Σπλνιηθό 3,12 2,35 2,47 2,55 2,06 Αλαιχνληαο ηα απνηειέζκαηα βάζεη επαγγέικαηνο παξαηεξνχκε φηη ηελ θαιχηεξε άπνςε θαηά κέζν φξν έρνπλ νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, ελψ κηα απφ ηηο ρεηξφηεξεο απφςεηο έρνπλ νη ζηξαηησηηθνί. Απηφ ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη πξψηνη έρνπλ αλάγθε θαη εθηηκνχλ πεξηζζφηεξν ηηο ππεξεζίεο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, ελψ νη ζηξαηησηηθνί ίζσο λα αληηκεησπίδνπλ απαμησηηθά ην λενζχζηαην ψκα, αλαπηχζζνληαο καδί ηνπ αληαγσληζηηθή ζρέζε. Σα ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα, δίλνπλ ηελ παξαθάησ εηθφλα ησλ κέζσλ φξσλ (πίλαθαο 3). Πίλαθαο 3: Γηαθνξέο Μ.Ο. αλά επάγγεικα Τη επάγγεικα θάλεηε; Θεσξείηε όηη έρεη εππξεπή εκθάληζε θαη ζπκπεξηθνξά; Θεσξείηε όηη εθπέκπεη ζεβαζκό θαη θύξνο; Θεσξείηε όηη εθπιεξώλνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο; Τεο έρεηε εκπηζηνζύλε; δεκόζηνο ππάιιεινο 3,00 2,60 2,70 2,30 ηδησηηθόο ππάιιεινο 3,00 1,95 2,29 1,81 ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο 3,47 2,65 2,76 2,18 Σηξαηησηηθόο 2,75 2,13 2,13 1,75 καζεηήο/θνηηεηήο 3,27 2,47 2,73 2,20 άιιν 2,75 2,50 2,75 2,50 Δελ εξγάδνκαη 3,00 2,50 2,50 2,00 Σπλνιηθό 3,12 2,35 2,55 2,06 πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 98

99 Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ ειηθηαθή θαηαλνκή, νη ειηθίεο εμέθξαζαλ ηε ζεηηθφηεξε άπνςε ζρεηηθά κε ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ φξσλ ζηνλ πίλαθα 4. Πίλαθαο 4: Γηαθνξέο Μ.Ο. αλά ειηθία Πνηα είλαη ε ειηθία ζαο; Θεσξείηε όηη έρεη εππξεπή εκθάληζε θαη ζπκπεξηθνξά; Θεσξείηε όηη εθπέκπεη ζεβαζκό θαη θύξνο; Είζηε ηθαλνπνηεκέλνη από ηε γεληθή εηθόλα/ παξνπζία; Θεσξείηε όηη εθπιεξώλνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο; Τεο έρεηε εκπηζηνζύλε; Είζηε ηθαλνπνηεκέλνη από ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο; ,07 2,34 2,44 2,54 2,02 2, ,04 2,28 2,44 2,56 2,04 2, ,57 2,57 2,86 2,71 2,43 2,43 άλσ ησλ 50 3,25 2,50 2,25 2,25 2,00 2,00 Σπλνιηθό 3,12 2,35 2,47 2,55 2,06 2,23 πλερίδνληαο ηψξα κε ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ ησλ εξσηήζεσλ ηεο δεχηεξεο ελφηεηαο, επηδηψθνπκε λα δηαπηζηψζνπκε ηε γλψκε ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε Γεκνζίσλ ρέζεσλ απφ ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία. ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην αλ πηζηεχνπλ φηη ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία θάλεη Γεκφζηεο ρέζεηο, ε απάληεζε είλαη ζε πνζνζηφ 74,03% αξλεηηθή. Δπηπιένλ ζηελ εξψηεζε αλ πξέπεη λα θάλεη Γεκφζηεο ρέζεηο, ε ζεηηθή απφθξηζε αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 63,64%. Οη πνιίηεο δείρλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηφζν ηελ ειιηπή / πξνβιεκαηηθή άζθεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ απφ ην ψκα ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, φζν θαη ην ξφιν πνπ ελδερνκέλσο κπνξεί απηή λα παίμεη ζηελ θαιπηέξεπζε ηεο εηθφλαο ηεο θαη ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πνιίηεο. Ζ ππφζεζε απηή επηβεβαηψλεηαη παλεγπξηθά απφ ηηο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνχλ. Οη πνιίηεο ζεσξνχλ φηη νη Γεκφζηεο ρέζεηο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηφζν ηελ εηθφλα (54,2% απαληήζεηο «πνιχ» θαη «πάξα πνιχ») φζν θαη ηελ απφδνζε / απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο (49,1% απαληήζεηο «πνιχ» θαη «πάξα πνιχ») Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, φπσο δηαπηζηψλεη θαλείο θαη απφ ηα δηαγξάκκαηα ησλ ελ ιφγσ εξσηήζεσλ (ρήκαηα 19 θαη 20 αληίζηνηρα). πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 99

100 ρήκα 19: Οη Γεκόζηεο ρέζεηο βειηηώλνπλ ηελ εηθόλα ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο Οη εξσηεζέληεο πξνηείλνπλ ζηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία σο ζεκαληηθφηεξε ελέξγεηα Γεκνζίσλ ρέζεσλ κε πνζνζηφ 42,11%, ην γξαθείν ππνδνρήο πνιηηψλ θαη δηαρείξηζεο παξαπφλσλ, ελψ ε εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ζε ηερληθέο Γεκνζίσλ ρέζεσλ έξρεηαη δεχηεξε κε πνζνζηφ 32,89%. Σα πνζνζηά ησλ ππνινίπσλ ηερληθψλ θαίλνληαη ζην δηάγξακκα ηνπ ρήκαηνο 21. πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 100

101 ρήκα 20: Οη Γεκόζηεο ρέζεηο βειηηώλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ρήκα 21: Δλέξγεηεο Γεκνζίωλ ρέζεωλ πνπ πξνηείλνπλ νη πνιίηεο ωο πην ζεκαληηθέο πνπδάζηξηα: Μακάθε Μαξία 101

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΗΑΦΑΚΑ ΑΝΝΑ & ΜΠΑΓΛΑΝΔΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ: 2014 ΚΑΒΑΛΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα