ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος"

Transcript

1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος

2 Εναλλακτική Διαχείριση ΑΣΑ Πρόληψη Επανάχρηση Ανακύκλωση Ανάκτηση Η εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και των άλλων προϊόντων στηρίζεται σε πυλώνες: Η αρχή της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων από τη διαχείριση των συσκευασ άλλων προϊόντων με τη μείωση του συνολικού όγκου τους και των επικίνδυνων συστ τους. Η αρχή«ο ρυπαίνων πληρώνει». Η αρχή της ευθύνης όλων των εμπλεκομένων οικονομικών παραγόντων, δημόσι ιδιωτικών. Η αρχή της δημοσιότητας προς τους χρήστες και καταναλωτές ως προς τα μέτ λαμβάνονται για την εφαρμογή του νόμου προκειμένου να αναδειχθεί ο ρόλος τ παράγοντες συμβολής στην επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτησης (εναλλακτική διαχείρισ συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Αρχές της αυτάρκειας και της εγγύτητας Η χώρα υποχρεούται να διαθέτει ολοκληρωμένο και κατάλληλο δίκτυο εγκατασ διάθεσης αποβλήτων και εγκαταστάσεων ανάκτησης σύμμεικτων αστικών αποβλήτ οποίο επιτρέπει τη διάθεση ή την ανάκτηση των αποβλήτων, σε μία από τις πλησιέ κατάλληλες εγκαταστάσεις, με τις καταλληλότερες μεθόδους και τεχνολογίες, έτσι ώ εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. έμβριος, 2012 Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων

3 Οφέλη από την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων Οφέλη Οικονομικά Οφέλη Περιβαλλοντικά Οφέλη Κοινωνικά η της οικονομικής επιβάρυνσης των Δήμων και συνεπώς των ών για την τελική διάθεση απορριμμάτων στους ΦΟΔΣΑ (η η θα γίνεται σε ευρώ/τόνο αποβλήτων) ση της οικονομικής επιβάρυνσης από το Ειδικό Τέλος Ταφής θα επιβάλλεται από 1/1/2014 σε μη επεξεργασμένα απόβλητα ποικοδομήσιμα κλπ.) που οδηγούνται στους ΧΥΤΑ. υγή της μείωσης των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των ν εξαιτίας των προστίμων από την ΕΕ για παραβίαση της θεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων. ονόμηση συναλλάγματος. κυνση χρόνου ζωής των ΧΥΤΑ. ση οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης υλικών. Μείωση απαιτούμενων χώρων για τελική διάθεση των αποβλήτων. Εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας. Εκπλήρωση της ηθικής υποχρέωσης για τις μελλοντικές γενιές. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Προώθηση περιβαλλοντικ ευαισθησίας και μείωση το φαινομένου κοινωνικής αποδοχής. Καλύτερη εικόνα της χώρα μας. ση της αγοράς με ενίσχυση ιδιαίτερα των ΜΜΕ με τη υργία νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

4 Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης(1) Κατάσταση στο Δήμο Πάτρας Στο Δήμο Πάτρας το 2011 η συνολική παραγωγή αποβλήτων έφτασε στα 565,3 kg ανά κάτοικο, πολύ υψηλότερα από τη μέση παραγωγή απορριμμάτωντηςχώρας(μέσηπαραγωγή524kgανάκάτοικοστηνεε). Τι απαιτείται? Απαιτείται: άμεση εφαρμογή προγράμματος μείωσης των παραγόμενων αποβλήτων Κατάσταση στη Δ.Ε. Πάτρας ΣτηΔ.Ε. Πάτραςτο2011 ηεκτροπήστονμπλεκάδοήταν47,9 kg ανάκάτοικο. (Σύμφωνα με την ΕΕΑΑ, η μέση εκτροπή στο μπλε κάδο ήταν kg ανά κάτοικο το 2009). Αυτόαντιστοιχείστο8% (σύνολο8518 τόνοι) τωνσυνολικάπαραγόμενωνασαστηδεπάτρας. Πρέπεινα αυξηθείακόμακατά56,7%.δηλαδήναφτάσουμεστους19681 τόνους. Τι απαιτείται? Απαιτείται επανασχεδιασμός των προγραμμάτων ανακύκλωσης: Για την πλήρη κάλυψη της Δ.Ε. Πάτρας απαιτούνται περισσότεροι από 900 μπλε κάδοι Πρέπει να γίνει ειδικός σχεδιασμός για το εμπορικό κέντρο Επανασχεδιασμός σε επίπεδο γειτονιάς και σχεδιασμός για εμπορικές επιχειρήσεις, οργανισμούς, σχολεία κλπ. Επάρκεια οχημάτων, επανασχεδιασμός δρομολογίων Πρέπει να γίνει επισταμένη και συνεχής ενημέρωση των πολιτών για μεγαλύτερη και καθαρότερη ανακύκλωση έμβριος, 2012 Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων

5 Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης(2) Κατάσταση στη Δ.Ε. Ρίου ΣτηΔ.Ε. Ρίουτο2011 ηεκτροπήστονμπλεκάδοήταν12,16 kg ανάκάτοικο. Απόαυτάταπήγανστονκάδοανακύκλωσης. Τοποσοστότης ανακύκλωσηςστηδ.ε. Ρίου, είναιπολύχαμηλόσεσχέσηκαιμετομέσοόροπαρόλητημεγάληκάλυψητουρίουαπόμπλεκάδους, τουψηλ βιοτικόκαιμορφωτικόεπίπεδοτουπληθυσμού. (Σύμφωνα με την ΕΕΑΑ, η μέση εκτροπή στο μπλε κάδο ήταν kg ανά κάτοικο το 2009) Τι απαιτείται? Σε τρεις ΔΕ του Δήμου: Βραχναίικα, Μεσσάτιδα και Παραλία δεν γίνεται καθόλου ανακύκλωση. Δηλαδή ποσοστό 12,3% του πληθυσμού, πο Απαιτείται: Προσδιορισμός των αιτιών*: έλλειψη ενημέρωσης αραιή αποκομιδή μπλε κάδων έλλειψη πράσινων κάδων Διορθωτικές ενέργειες Κατάσταση στις άλλες Δ.Ε. αντιστοιχεί στο 33% της έκτασης του Δήμου Πατρέων, δεν έχει καθόλου κάλυψη από μπλε κάδους Τι απαιτείται? Απαιτείται η τοποθέτηση 472 μπλε κάδων. Οι Δ.Ε. του Δήμου(Βραχναίικα, Μεσσάτιδα, Παραλία) έχουν χαρακτηριστικά περιφερειακών Δ όπως και το Ρίο. Γι αυτό η ένταξή τους στο πρόγραμμα ανακύκλωσης πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία και τα συμπεράσμα από την εφαρμογή στη Δ.Ε. Ρίου. λοκληρωμένα συμπεράσματα θα εξαχθούν μετά την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας ερωτηματολογίων που θα διεξαχθεί στον πληθυσμό έμβριος, 2012 Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων

6 Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων

7 Στόχοι του 1 ος ος Στόχος- Μείωση παραγωγής απορριμμάτων Μείωση των παραγόμενων αποβλήτων με αλλαγή του καταναλωτικού προτύπου συμπεριφοράς 2 ος Στόχος Μείωση της απόρριψης μ επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση Αύξηση του χρόνου ζωής των προϊόντων μ επιδιόρθωση επισκευή ή αλλαγή χρήσης ή αλλαγ χρήστη 3 ος ος Στόχος Εντατικοποίηση της ανακύκλωσης Ανακύκλωση συσκευασιών και ειδικών αποβ για την επιστροφή φυσικών πόρων στον οικον και παραγωγικό κύκλο

8 Μεθοδολογία σχεδιασμού ξιοποίηση καλών πρακτικών εδιασμός με βάση τις ανάγκες των πολιτών σε κάθε Τοπικό Διαμέρισμα ίσχυση του ρόλου της τοπικής κοινωνίας λή λειτουργία των συστημάτων ανακύκλωσης και επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης εσες δράσεις χαμηλού ή μηδενικού κόστους ρακολούθηση αξιολόγηση- λογοδοσία του προγράμματος

9 Αξιοποίηση καλών πρακτικών Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και ομάδων- στόχων ανά είδος αποβλήτου Καμπάνια ενημέρωσης πολιτών Συνεργασία μετην εκπαιδευτική κοινότητα Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Συνεργασία μετα Τοπικά Διαμερίσματα Συνεργασία με Ειδικές Ομάδες- Στόχους Ηλεκτρονική καμπάνια- ενημέρωση Αξιοποίηση των social media, interaction campaign, envi-campaign Εγγύτητα και επάρκεια σημείων διάθεσης(κάδοι, κοντέινερς, Πράσινα Σημεία) Οικονομικά κίνητρα(π.χ. αντίτιμο επιστροφής φιαλών)

10 Παρακολούθηση αξιολόγηση- λογοδοσία του προγράμματος ανισμοί ελέγχου ρονική βάση δεδομένων ονική βάση δεδομένων γα την καταγραφή των συλλεγόμενων και μενων ποσοτήτων για κάθε κατηγορία αποβλήτων ς ανακύκλωσης τες ανακύκλωσης προσδιορίζονται από το συσχετισμό των ποσοτικών σμάτων της ανακύκλωσης με κοινωνικές, περιβαλλοντικές ή οικονομικές τρους σύμφωνα με την ΕΕ. Θα γίνεται συστηματική παρακολούθηση της των δεικτών στη διάρκεια του έτους αλλά και διαχρονικά. ος καλής λειτουργίας ναφορά από τα συνεργεία συλλογής κοί έλεγχοι από αρμόδιους υπαλλήλους ωνίαμετουςπολίτες: ηλεφωνική γραμμή για ενημέρωση, αιτήματα πολιτών, καταγγελίες, αναφορές ζημιών ή κακής ρήσης του εξοπλισμού λεκτρονική επικοινωνία μέσω του σε ειδικό πεδίο με συγκεκριμένες πιλογές(π.χ. σπασμένος κάδος, βρώμικος κάδος, λείπει κάδος, επιπλέον κάδος, εντοπισμός μη νακυκλώσιμων υλικών) κοινής γνώμης πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα και κατά την εφαρμογή του Διορθωτικές ενέργειες Ενίσχυση με δράσεις ενημέρωσης στις περιοχές ή ομάδες στόχους που εμφανίζουν χαμηλά αποτελέσματα Καινοτόμες ιδέες και σύγχρονες πρακτικές Οργάνωση του δικτύου αποκατάστασης των προβλημάτω ορισμός αρμοδίων τμημάτων Λογοδοσία- Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων Απολογισμός προγράμματος Μέτρηση αποδοτικότητας Δημοσίευση των στατιστικών δεδομένων για τις ποσότητε ανακύκλωσης και την πορεία των δεικτών ανακύκλωσης για την ενημέρωση των πολιτών οικονομικά για την παρότρυνση στοιχεία: αλλαγής συμπεριφοράς και την ανάπτυξη μιας νέας αντ για την παρότρυνση αλλαγής συμπεριφοράς και την ανάπτυξη μιας νέας αντ για την κατανάλωση ανάπτυξη άμιλλας μεταξύ σχολείων, συλλόγων, περιοχών, αλλά και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην ανακύκλωση.

11 ΕΡΓΟ 1 ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΡΓΟ 2 ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΕΡΓΟ 3 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΡΓΟ4 ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟ 5 ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΕΡΓΟ6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ

12 ΡΓΟ1: ΜΕΙΩΣΗΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ οέργο 1.1 Δράσεις ενημέρωσης οέργο 1.2 Πιλοτικό στην Πράσινη γειτονιά Οργάνωση Πιλοτικού Προγράμματος Οικιακών Κομποστοποιητών Κάδος γιατα υπολείμματα τροφών που δεν μπαίνουν στον κομποστοποιητή σε κάθε σπίτι. ον κάδο αυτό συγκεντρώνουμε τα υπολείμματα φαγητών τα οποία θα μπορούσαν να διατεθούν σε μοτικό χοιροστάσιο ή δημοτικό ορνιθοτροφείο για την ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου (σφαγή ορεί να γίνεται από επιχειρήσεις του κλάδου στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης) με τη μιουργία Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης όπου μπορούν να απασχοληθούν μακροχρόνια εργοι. μαχιστής γιατα μεγάλα κλαδιά, πιλοτική μονάδα αερόβιας επεξεργασίας κλπ οέργο 1.4 Δικτύωση για την αξιοποίηση υπολειμμάτων φαγητών από νοδοχεία, νοσοκομεία, ταβέρνες, εστιατόρια, φούρνους, για την ενίσχυση ν οικονομικά αδύναμων πολιτών και των ιδρυμάτων Στον Οικιακό Κομποστοποιητή μπορούμε να ρίχνουμε: Λαχανικά, χορταρικά, φρούτα(ω βρασμένα). Υπολείμματα από σαλάτες, αφού στραγγιστούνταυγρά. Φυτικά υπολείμματα όπως ξερά φύλλα, βλαστοί, κομμένο γκαζόν Στάχτηαπότζάκι. τσόφλιααυγών. Χαρτιά κουζίνας(ρολό κουζίνας, χαρτοπετσέτες, μαλακές χάρτινες σακούλες). Πριονίδι(ιδιαίτερα εάν είναι πολύ το κομπόστ και θέλουμε ένα μείγμ ισορροπημένο και με μεγαλύτερο αερισμό). Υπολείμματα βοτάνων από ροφή και κατακάθια καφέ ή και φίλτρα γαλλικούκαφέ. Οργανικά λιπάσματα, όπως καστανόχωμα, φυλλόχωμα κ.λπ.) τέμβριος 01, 2012 Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων

13 ΡΓΟ2: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ οέργο 2.1 Ενημέρωση οέργο 2.2 Δημιουργία Δημοτικού Κέντρου Επανάχρησης Δημοτικό Κέντρο Επαναχρησιμοποίησης θα λειτουργεί ως κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Εκεί θα γκεντρώνονται μεταχειρισμένα αντικείμενα (έπιπλα, οικιακές συσκευές, ρουχισμός, βιβλία κλπ.). Σε τακτά στήματα ο Δήμος θα ορίζει σε πλατείες σημεία συλλογής ή ο κάθε πολίτης θα μπορεί να μεταφέρει τα τικείμενάτουστοκέντρο. εργαζόμενοι στο Κέντρο θα επισκευάζουν, θα επιδιορθώνουν ή θα βγάζουν χρήσιμα εξαρτήματα από τα λλεγόμενα αντικείμενα. Στη συνέχεια στο χώρο του Κέντρου τα επιδιορθωμένα αντικείμενα θα πωλούνται πολύχαμηλέςτιμές. ράλληλα ο Δήμος θα στηρίζει πρωτοβουλίες ομάδων πολιτών για ανταλλακτήρια προϊόντων οέργο 2.3 Ηλεκτρονικό ανταλλακτήριο του Δήμου οέργο 2.4 Μείωση της κατανάλωσης προϊόντων και συσκευασιών μιας χρήσης οέργο 2.5 Οικονομικά κίνητρα για τους πολίτες

14 ΡΓΟ3: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ οέργο 3.1: Ενημέρωση οέργο 3.2: Ανακύκλωση συσκευασιών-«μπλε κάδος» Δράση Επανασχεδιασμός του συστήματος συλλογής Δράση Παροχή κινήτρων για ανακύκλωση συσκευασιών οέργο 3.3 Ανακύκλωση ειδικών αποβλήτων Δράση Επανασχεδιασμός του συστήματος συλλογής(εφόσον προκύψει από την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης) Δράση Επανασχεδιασμός των παρεχόμενων κινήτρων(εφόσον προκύψει από την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης) οέργο 3.4 Καθορισμός Πράσινων Σημείων χώρους του Δήμου όπου οι πολίτες μπορούν να αποθέτουν οι ίδιοι κάθε προϊόν προς ανακύκλωση(σε σε ριστούς κάδους και κοντέινερς)

15 ΡΓΟ4: ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ οέργο 4.1 Παρακολούθηση οέργο 4.2 Αξιολόγηση οέργο 4.3 Δράσεις διόρθωσης ΡΓΟ5. ΝΕΟΣΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥΠΑΤΡΕΩΝ ΡΓΟ6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΚΕΝΤΡΟΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥΣΕΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΜΕΤΗΝΑΔΕΠ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΠ

16 Ιεράρχηση προτεραιότητας και κόστους έργων ΕΡΓΑ-ΥΠΟΕΡΓΑ- ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ ΗΤΑΑ' ΕΡΓΟ 1: ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 1.1: ΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1.2: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ» ΥΠΟΕΡΓΟ 1.3: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 1.4: ΙΚΤΥΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ ΑΠΟΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΤΑΒΕΡΝΕΣ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΦΟΥΡΝΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Α ΥΝΑΜΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟ 2: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 2.1: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 2.2: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ2.3: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 2.4: ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 2.5: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΡΓΟ 3: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 3.1: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 3.2: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ- «ΜΠΛΕ ΚΑ ΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 3.3: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΡΓΟ 4: ΑΝΑΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ ΗΤΑΒ' ΥΠΟΕΡΓΟ 4.1: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 4.2: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 4.3: ΡΑΣΕΙΣ ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟ 5: ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 5.1: ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ ΗΤΑΓ' ΕΡΓΟ 6: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ Α ΕΠ ΥΠΟΕΡΓΟ 6.1: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΓΑ-ΥΠΟΕΡΓΑ ΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟ 1: ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ή ΜΗ ΕΝΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1.1: ΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1.2: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟ 1.3: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 1.4: ΙΚΤΥΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝΦΑΓΗΤΩΝΑΠΟΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΤΑΒΕΡΝΕΣ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΦΟΥΡΝΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Α ΥΝΑΜΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟ 2: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 2.1: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 2.2: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 2.3: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 2.4: ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 2.5: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΡΓΟ 3: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 3.1: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 3.2: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ- «ΜΠΛΕ ΚΑ ΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 3.3: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΡΓΟ 4: ΑΝΑΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗ (ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) (ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) ΥΠΟΕΡΓΟ 4.1: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 4.2: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 4.3: ΡΑΣΕΙΣ ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟ 5: ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 5.1: ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΕΑΑ) ΕΡΓΟ 6: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ Α ΕΠ ΥΠΟΕΡΓΟ 6.1: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Α ΕΠ)

17 Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων του προγράμματος νάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υλοποίηση του προγράμματος νάλυση περιβαλλοντικού οφέλους νάλυση Κύκλου Ζωής ντιμετώπιση προβλημάτων(ασφαλής διάθεση καταλοίπων επεξεργασίας κ.ά.).)

18 Οικονομική ανάλυση στος επένδυσης(δράσεις μηδενικού κόστους, δράσεις ήπιων παρεμβάσεων κλπ.) στος λειτουργίας αρμογή του συστήματος Πληρώνω Όσο Παράγω(ΠΟΠ) ιολόγηση υφιστάμενων συμβάσεων με τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης και ιδιώτες οποποίηση/αναθεώρηση συμβάσεων έες συμβάσεις σταση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων γές χρηματοδότησης αποδοτικότητα επένδυσης

19 Καθορισμός της ομάδας έργου Υπεύθυνη Αντιδημαρχία Διάρθρωση Ομάδας Έργου στα πλαίσια του Δήμου Μέλη της ομάδας, ρόλοι και αρμοδιότητες και χρονοδιάγραμμα Κατάρτισητηςομάδαςσεσχέσημετοπρόγραμμακαιτουςστόχουςτου της σε σχέση με το τους στόχους του Ανάπτυξη δικτύου Συνεργαζόμενων Φορέων Ανά είδος αποβλήτου - Επιμελητήρια, Σύλλογοι γονέων- Περιφερειακό Συμβούλιο Συλλόγου Γονέων, ΜΚΟ, Εκκλησία, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ΜΜΕ, επιχειρήσεις

20 Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων Αλλάζω, αλλάζωσεένακόσμοπιο καθαρό, αλληλέγγυο και πάνω από όλα κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμο, όπου η τεχνολογία συνδράμει το έργο μας για απλές και γρήγορες λύσεις για τη μείωση των αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, αλλά και τη λογοδοσία στην κοινωνία και τη λογοδοσία της κοινωνίας στις επόμενες γενιές για το πώς διαχειριστήκαμε το περιβάλλον που θα ζήσουν. Ηαλληλεγγύηχτίζεταιμεπεριβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά δίκαιες και οραματικές πολιτικές Γι αλλά ζω! τέμβριος 01, 2012 Ολοκληρωμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωµένης ιαχείρισης Αποβλήτων (2015-2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωµένης ιαχείρισης Αποβλήτων (2015-2020) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωµένης ιαχείρισης Αποβλήτων (2015-2020) Αύγουστος 2015 Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 2 Αντιδήμαρχος της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου 1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) Με τον όρο Αστικά Στερεά Απόβλητα εννοούμε τα οικιακά απόβλητα και όσα λόγω της φύσης ή σύνθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ koi ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Ιούλιος 2015 Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 7

3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ... 4 3. ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ... 6 3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 7. Παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων 7A. Παρουσίαση κατάστασης H διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμο Λαρισαίων εντάσσεται και συμβαδίζει με την γενικότερη στρατηγική που προβλέπεται στον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Δελφών ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Δελφών ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Δελφών (Εισηγήτρια: κ. Πιλάλα Τριανταφυλλιά). ΕΙΣΗΓΗΣΗ Με την υπ αριθ. πρωτ. 2/19-1-2015 επιστολή του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. προς όλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 0 Περιεχόμενα 0. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 12-10-2011 στις 7.00 μ.μ. στην αίθουσα της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Καρόλου 24, πλ. Μεταξουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΡΚΙΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ GREEN DOT HILTON PARK

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ Ιούνιος 2015 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ... 6 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ... 8 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΩΝ... 9 1 ΓΕΝΙΚΑ... 10 1.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Ιούλιος 2015 Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης - Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος phkirk@otenet.gr ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης - Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος phkirk@otenet.gr ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων της Αττικής -1- ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 1 Πίνακας περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 5 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11.1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης (sustainable

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη δίη οικονομικά οικολογικά λύση Γενάρης 2013 1 για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Εκκινούμε από την αρχή ότι η οικολογική η οικονομική κρίση συνδέονται αλληλοτροφοδοτούνται:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Σελίδα i ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μετά την έναρξη ισχύος του Νόμου 4042/2012 (Α 24) με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ... 5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ...

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ... 5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ... 5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ... 7 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΩΝ... 8 1 ΓΕΝΙΚΑ... 9 1.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 9 1.2 ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 171. Έγκριση τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 171. Έγκριση τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 171 Έγκριση τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων. Πρακτικό της με

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη ενός συστήματος αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στο δήμο Μυκόνου Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους

Η ανάπτυξη ενός συστήματος αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στο δήμο Μυκόνου Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους 1 Η ανάπτυξη ενός συστήματος αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στο δήμο Μυκόνου Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διανύουμε μια περίοδο, στην οποία έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Τοπικό σχέδιο Δήμου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Τοπικό σχέδιο Δήμου Θεσσαλονίκης Στρατηγική ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Τοπικό σχέδιο Δήμου Θεσσαλονίκης Αθανάσιος Παππάς Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος & Καθαριότητας 1 ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 12/02-07-2013 Αριθµός Απόφασης: 89/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 12/02-07-2013 Αριθµός Απόφασης: 89/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 12/02-07-2013 Αριθµός Απόφασης: 89/2013 ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση απόφασης για την Αναθεώρηση Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΑ

ΠΟΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΑ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαµάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαµάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική Διαχείριση Οργανικών Υλικών Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Παγκόσμια Εμπειρία. Νικόλαος Φουσέκης Δήμαρχος Δελφών

Ορθολογική Διαχείριση Οργανικών Υλικών Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Παγκόσμια Εμπειρία. Νικόλαος Φουσέκης Δήμαρχος Δελφών Ορθολογική Διαχείριση Οργανικών Υλικών Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Παγκόσμια Εμπειρία Νικόλαος Φουσέκης Δήμαρχος Δελφών Τι είναι τα Οργανικά Απόβλητα; Οργανικά ή Βιοαποδόμησιμα απόβλητα είναι αυτά που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα