Γιασείπιζη Ππο-Γιαλεγμένυν Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν. Αναλςηική Έκθεζη Τπηπεζίαρ. - Γήμορ Δπμιονίδαρ -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιασείπιζη Ππο-Γιαλεγμένυν Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν. Αναλςηική Έκθεζη Τπηπεζίαρ. - Γήμορ Δπμιονίδαρ -"

Transcript

1 Γιασείπιζη Ππο-Γιαλεγμένυν Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν Αναλςηική Έκθεζη Τπηπεζίαρ - - Κπανίδι Ιανοςάπιορ

2 Πίνακαρ Πεπιεσομένυν Δςπεηήπιο Πινάκυν...3 ςνηομογπαθίερ...3 Γενικά κοπόρ...4 Ππο-Γιαλογή Ρεςμάηυν Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν Τθιζηάμενη Καηάζηαζη Γιασείπιζηρ...4 Θεζμικό Πλαίζιο...6 Βηναπνδνκήζηκα Αζηηθά Απφβιεηα... 6 Απφβιεηα Με πζθεπαζηψλ απφ Αλαθπθιψζηκα Τιηθά... 8 πιινγή & Μεηαθνξά Πξν-Γηαιεγκέλσλ Ρεπκάησλ Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ Ποιοηικόρ Πποζδιοπιζμόρ Ρεςμάηυν Ππο-Γιαλεγμένυν Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν Πεπιοσή Μελέηηρ Ανθπυπογενέρ Πεπιβάλλον...13 Γεκνγξαθηθή Καηάζηαζε Πποζδιοπιζμόρ Ιζοδύναμος Πληθςζμού Ποζοηικόρ Πποζδιοπιζμόρ Ππο-Γιαλεγμένυν Ρεςμάηυν Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν...18 Μέζα Πποζυπινήρ Αποθήκεςζηρ Ππογπαμμάηυν Γιαλογήρ ζηην Πηγή...19 Κπιηήπια Δπιλογήρ Αναδόσος ςμπεπάζμαηα

3 Δςπεηήπιο Πινάκυν Πίνακαρ 1: Καηεγνξίεο Απνβιήησλ θαηά ΔΚΑ πνπ αθνξνχλ ζε ΒΑΑ Πίνακαρ 2: Καηεγνξίεο Απνβιήησλ θαηά ΔΚΑ πνπ αθνξνχλ ζε ΑΑΤ Πίνακαρ 3: Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία Γήκνπ Δξκηνλίδαο (πεγή: απνγξαθή ΔΤΔ 2011) Πίνακαρ 4: Δθηηκψκελνο Αξηζκφο Ννηθνθπξηψλ Γήκνπ Δξκηνλίδαο βάζεη ηεο απφ ηνπ 2011 Απνγξαθήο Πίνακαρ 5: Πνηνηηθή χζηαζε ΒΑΑ, ΑΤ, ΑΑΤ θαη Δηδηθψλ Ρεπκάησλ ΑΑ Πίνακαρ 6: Κφζηνο Γηαρείξηζεο (παξάδνζε πξνο επεμεξγαζία) Πξν-Γηαιεγκέλσλ Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ ςνηομογπαθίερ ΑΑΤ: Απφβιεηα Με πζθεπαζηψλ απφ Αλαθπθιψζηκα Τιηθά ΑΑ: Αζηηθά ηεξεά Απφβιεηα ΑΤ: Απφβιεηα πζθεπαζηψλ ΒΑΑ: Βηναπνδνκήζηκα Αζηηθά Απφβιεηα ΔΔΑΑ: Διιεληθή Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο Αλαθχθισζεο ΔΚΑ: Δπξσπατθφο Καηάινγνο Απνβιήησλ ΚΓΑΤ: Κέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ ΚΤΑ: Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ΠΔΓΑ: Πεξηθεξεηαθφο ρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ ΔΓ: πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο ΦΔΚ: Φχιιν Δθεκεξίδαο Κπβεξλήζεσο ΥΑΓΑ: Υψξνο Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ ΥΤΣΑ: Υψξνο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ 3

4 Γενικά κοπόρ Ζ παξνχζα ηερληθή έθζεζε ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο, αθνξά ζηελ ηεθκεξίσζε αλαγθαηφηεηαο σο πξνο ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα παξνρή ππεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη ηε δηαρείξηζε (παξαιαβή, πξνζσξηλή ελαπφζεζε κεηαθνξά, επεμεξγαζία θαζψο θαη πξνζσξηλή ελαπφζεζε ηνπ ππνιείκκαηνο επεμεξγαζίαο ) πξν-δηαιεγκέλσλ ξεπκάησλ Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ (ΑΑ) θαη ζπγθεθξηκέλα, Βηναπνδνκήζηκσλ Αζηηθψλ Απνβιήησλ (ΒΑΑ) θαη Απνβιήησλ απφ Αλαθπθιψζηκα Τιηθά (ΑΑΤ). ηελ παξνχζα θάζε, ηα ελ ιφγσ ξεχκαηα απνηεινχλ αληηθείκελν εθαξκνγήο αληίζηνηρνπσλ πξνγξάακκαάηνοσλ Γηαινγήο ζηελ Πεγή (ΓζΠ) πνπ πινπνηείηαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ. ην πιαίζην ηεο πεξηβαιινληηθά νξζήο θαη βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ, νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ ξεπκάησλ απηψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε αλαθχθισζεο αλάθηεζεο πιηθψλ, είηε απεπζείαο, είηε κέζσ ζπλεξγαζίαο κε αδεηνδνηεκέλνπο θνξείο κεηαθνξάο θαη επεμεξγαζίαο. Δηδηθφηεξα, ην αληηθείκελν ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ αθνξά ζηελ παξαιαβή, πξνζσξηλή ελαπφζεζε, κεηαθνξά, επεμεξγαζία θαζψο θαη πξνζσξηλή ελαπφζεζε ηνπ ππνιείκκαηνο επεμεξγαζίαο ζπλνιηθά 5.928tn πξν-δηαιεγκέλσλ ξεπκάησλ ΑΑ (3.428tn ΒΑΑ θαη 2.500tn ΑΑΤ) θαη πεξηιακβάλεη ηε ζχλαςε ζχκβαζεο ζπλεξγαζίαο κε αλαδφρνπο πνπ ζα παξέρνπλ νινθιεξσκέλε ιχζε ζην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξν-δηαιεγκέλσλ ξεπκάησλ κέζσ αλαθχθισζεο θαη αλάθηεζεο πιηθψλ ζηφρσλ. Ζ δηαρείξηζε (παξαιαβή, πξνζσξηλή ελαπφζεζε, κεηαθνξά, επεμεξγαζία θαζψο θαη πξνζσξηλή ελαπφζεζε ηνπ ππνιείκκαηνο επεμεξγαζίαο ) ησλ ελ ιφγσ πνζνηήησλ αθνξά ζε πξν-δηαιεγκέλα ξεχκαηα ΑΑ πνπ παξάγνληαη ζην ζχλνιν ησλ Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ πνπ ζπλζέηνπλ ην Γήκν Δξκηνλίδαο. Ππο-Γιαλογή Ρεςμάηυν Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν Τθιζηάμενη Καηάζηαζη Γιασείπιζηρ Αλαιπηηθφηεξα, σο πξνο ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ ζην Γήκν Δξκηνλίδαο, ζηελ παξνχζα θάζε βξίζθνληαη ζε θάζε ζπλδπαζηηθήο εθαξκνγήο ηέζζεξα πξνγξάκκαηα ΓζΠ κε πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνδηαιεγκέλσλ ξεπκάησλ ζε δηαθξηηά κέζα (θάδνπο) πνπ θέξνπλ εηδηθή ζήκαλζε αλά ξεχκα. Κάζε πξφγξακκα ΓζΠ αθνξά ζε ρσξηζηή δηαινγή ζπγθεθξηκέλνπ ξεχκαηνο ΑΑ. Δηδηθφηεξα, ν Γήκνο Δξκηνλίδαο εθαξκφδεη πξνγξάκκαηα ΓζΠ γηα ηελ πξνδηαινγή ησλ αθφινπζσλ ξεπκάησλ ΑΑ: Βηναπνδνκήζηκα Αζηηθά Απφβιεηα πνπ απνηεινχλ ην νξγαληθφ θιάζκα ησλ ΑΑ. ην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο ΓζΠ, ηα ΒΑΑ δηαρσξίδνληαη ζηελ πεγή παξαγσγήο ηνπο απφ ηνλ ίδην ηνλ παξαγσγφ (θαηνηθίεο, επηρεηξήζεηο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θ.ά.) θαη απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζε θαηάιιεια δηαζηαζηνινγεκέλνπο θάδνπο ρσξηζηήο ζπιινγήο θαη εηδηθήο ζήκαλζεο ( θαθέ θάδνη), απφ φπνπ θαη παξαιακβάλνληαη απφ δεκνηηθά απνξξηκκαηνθφξα θαη νδεγνχληαη ζε αδεηνδνηεκέλν ρψξν πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο. Δθεί, νη αληίζηνηρεο πνζφηεηεο κεηαθνξηψλνληαη θαη κεηαθέξνληαη ζε αδεηνδνηεκέλε κνλάδα βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο πξνο παξαγσγή εδαθνβειηησηηθνχ (compost). Ζ δηαδηθαζία ρσξηζηήο ζπιινγήο ησλ ΒΑΑ κέζσ ηνπ θαθέ θάδνπ, εθηηκάηαη φηη ζα εθηξέςεη πεξί ην 40% ηεο λσπήο κάδαο ησλ εκεξεζίσο παξαγφκελσλ ΑΑ, 4

5 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξαζίλσλ απνξξηκκάησλ πνπ παξάγνληαη απφ δεκνηηθνχο ρψξνπο πξαζίλνπ (πιαηείεο, άιζε θ.ά.). Απφβιεηα πζθεπαζηψλ (ΑΤ) πνπ απνηεινχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο απφ αλαθπθιψζηκα πιηθά ζηφρνπο θαη εηδηθφηεξα ραξηί ραξηφλη, πιαζηηθά, ζηδεξνχρα θαη κε ζηδεξνχρα κέηαιια, γπαιί θ.ά.. εκεηψλεηαη φηη, ν Γήκνο Δξκηνλίδαο ζπκκεηέρεη ήδε ζε πξφγξακκα αλαθχθισζεο απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ (ζχζηεκα κπιε θάδνπ ππφ ηελ αηγίδα ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Αμηνπνίεζεο Αλαθχθισζεο: ΔΔΑΑ). ην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο ΓζΠ, ηα ΑΤ δηαρσξίδνληαη ζηελ πεγή παξαγσγήο ηνπο απφ ηνλ ίδην ηνλ παξαγσγφ θαη απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζε θαηάιιεια δηαζηαζηνινγεκέλνπο θάδνπο ρσξηζηήο ζπιινγήο θαη εηδηθήο ζήκαλζεο ( κπιε θάδνη), απφ φπνπ θαη παξαιακβάλνληαη απφ δεκνηηθά απνξξηκκαηνθφξα θαη νδεγνχληαη ζε αδεηνδνηεκέλν ρψξν πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο. Δθεί, νη αληίζηνηρεο πνζφηεηεο κεηαθνξηψλνληαη θαη κεηαθέξνληαη ζε αδεηνδνηεκέλε κνλάδα πνπ αθνξά ζε Κέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ, πξνο δηαρσξηζκφ θαη δεκαηνπνίεζε. Ζ δηαδηθαζία ρσξηζηήο ζπιινγήο ησλ ΑΤ κέζσ ηνπ κπιε θάδνπ, εθηηκάηαη φηη εθηξέπεη πεξί ην 21,8% ηεο λσπήο κάδαο ησλ εκεξεζίσο παξαγφκελσλ ΑΑ. ηεξεά απφβιεηα απφ αλαθπθιψζηκα πιηθά (ΑΑΤ) πιελ απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ (ΑΤ), ηα νπνία αλαθηψληαη σο αμηνπνηήζηκα πιηθά ζηφρνη θαηφπηλ πξν-δηαινγήο θαη επεμεξγαζίαο πνπ αθνξά ζε δηαρσξηζκφ θαη δεκαηνπνίεζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ. ην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο ΓζΠ, ηα ΑΑΤ δηαρσξίδνληαη ζηελ πεγή παξαγσγήο ηνπο απφ ηνλ ίδην ηνλ παξαγσγφ θαη απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζε θαηάιιεια δηαζηαζηνινγεκέλνπο θάδνπο ρσξηζηήο ζπιινγήο θαη εηδηθήο ζήκαλζεο ( πξάζηλνη θάδνη), απφ φπνπ θαη παξαιακβάλνληαη απφ δεκνηηθά απνξξηκκαηνθφξα πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζνχλ πξνο κεηαθφξησζε ζε αδεηνδνηεκέλν ρψξν πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο. Δθεί, νη αληίζηνηρεο πνζφηεηεο κεηαθνξηψλνληαη θαη κεηαθέξνληαη ζε αδεηνδνηεκέλε κνλάδα πνπ αθνξά ζε Κέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ, πξνο δηαρσξηζκφ θαη δεκαηνπνίεζε. Δθηηκάηαη φηη, ε πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ απφ αλαθπθιψζηκα πιηθά επί ηνπ ξεχκαηνο ησλ ΑΑ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 29,2% Ζ δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ εηδηθψλ ξεπκάησλ επηηπγράλεηαη κε πξνζσξηλή ελαπφζεζε ησλ αληίζηνηρσλ πνζνηήησλ ζε εηδηθνχο θάδνπο ηχπνπ container, νη νπνίνη είλαη δηαηεηαγκέλνη ζε επηιεγκέλα ζεκεία ησλ Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο. Καηά ηελ πιήξσζε θάζε θάδνπ ηχπνπ container, νη πνζφηεηεο εηδηθψλ ξεπκάησλ ΑΑ νδεγνχληαη ζε αδεηνδνηεκέλν ρψξν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απφ φπνπ θαη παξαιακβάλνληαη απφ ηα αληίζηνηρα πιινγηθά πζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο (ΔΓ) πξνο πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. Δθηηκάηαη φηη, ηα εηδηθά ξεχκαηα πνπ ελππάξρνπλ ζηα ΑΑ θαιχπηνπλ πεξί ην 9,0% ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο λσπήο κάδαο απηψλ. Δλαιιαθηηθά, ε παξάδνζε επηιεγκέλσλ εηδηθψλ ξεπκάησλ ΑΑ κπνξεί λα γίλεη είηε εζεινληηθά, απφ ηνπο ηδηψηεο παξαγσγνχο κε πξνζσξηλή ελαπφζεζε ζε θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλν ρψξν, είηε απφ νρήκαηα ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο, θαηφπηλ θιήζεο απφ ηνπο ηδηψηεο παξαγσγνχο, βάζεη ησλ φζσλ νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Καζαξηφηεηαο. 5

6 Δλ ζπλερεία, πεξηγξάθνληαη ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην θαη νη θαηεγνξίεο ησλ πξνδηαιεγκέλσλ ξεπκάησλ απνβιήησλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν εθαξκνγήο ησλ επηκέξνπο πξνγξακκάησλ ΓζΠ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απαηηήζεηο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη εηδηθφηεξα, πξνζδηνξίδνληαη πνηνηηθά ηα ΒΑΑ θαη ηα ΑΑΤ, ε δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ αθνξά ζε εμεχξεζε αλαδφρνπ ή αλαδφρσλ γηα πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ παξάζεζε ησλ θαηεγνξηψλ απνβιήησλ ζα γίλεη κε θξηηήξην ηνλ εμαςήθην θσδηθφ πξνζδηνξηζκνχ ηνπο ζχκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθφ Καηάινγν Απνβιήησλ (ΔΚΑ). πγθεθξηκέλα, παξαηίζεληαη ην ζχλνιν ησλ θσδηθψλ θαηά ΔΚΑ πνπ αθνξνχλ ζηα δχν πξνο δηαρείξηζε ξεχκαηα πξν-δηαινγήο, ήηνη, ζηνπο θσδηθνχο θαηά ΔΚΑ πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζε ΒΑΑ θαη ζηνπο θσδηθνχο θαηά ΔΚΑ πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζε ΑΑΤ. Παξάιιεια, παξαηίζεηαη ε πνζνζηηαία ζχζηαζε ησλ ΑΑ γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πξνθαηαξθηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ πξνο δηαρείξηζε πνζνηήησλ ΒΑΑ θαη ΑΑΤ, κέζσ εθαξκνγήο ησλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ ΓζΠ. Θεζμικό Πλαίζιο ην πιαίζην ζπκκφξθσζεο ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο κε ηνπο πνζνηηθνπνηεκέλνπο ζηφρνπο εθηξνπήο ησλ ΑΑ απφ ηηο ζπκβαηηθέο κεζφδνπο ηειηθήο δηάζεζεο (π.ρ. δηάζεζε ζε ΥΤΣΑ), αλαθέξεηαη επηγξακκαηηθά ην εζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ πεξηβαιινληηθά νξζή θαη βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ ζχκκεηθησλ ΑΑ σο ζχλνιν θαη εηδηθφηεξα, ησλ ΒΑΑ θαη ησλ ΑΑΤ πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν δηαρείξηζεο κέζσ εμεχξεζεο αλαδφρνπ ή αλαδφρσλ γηα παξνρή ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ. Δπηπιένλ, παξαηίζεληαη νη βαζηθφηεξεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά ΑΑ. Βιοαποδομήζιμα Αζηικά Απόβληηα Ωο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ ΒΑΑ, ην ζρέδην δηαρείξηζεο πξν-δηαιεγκέλσλ ΑΑ, σο πξνο ηελ επεμεξγαζία ησλ ΒΑΑ, πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε φζα νξίδνληαη ξεηά ζηελ θείκελε θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη θπξίσο, ζε φηη αθνξά ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ Κνηλνηηθή Οδεγία 1999/31/ΔΚ Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ πεξί Τγεηνλνκηθήο Σαθήο ησλ Απνβιήησλ θαη ηελ ελζσκάησζε απηήο ζην Δζληθφ Γίθαην (ΚΤΑ 29407/3508/2002), φπνπ πνζνηηθνπνηνχληαη νη ζηφρνη εθηξνπήο ησλ ΒΑΑ απφ ηνπο ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο (ΥΤΣΑ). Οη ζρεηηθνί πνζνηηθνί πεξηνξηζκνί ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα: Μέρξη 16 Ηνπιίνπ 2010 ε κέγηζηε επηηξεπφκελε πνζφηεηα ησλ ΒΑΑ πνπ ζα δηαηίζεηαη πξνο πγεηνλνκηθή ηαθή, ζα αλέξρεηαη ζην 75% ηεο ζπλνιηθήο θαηά βάξνο πνζφηεηαο ησλ ΒΑΑ πνπ είρε παξαρζεί ην έηνο Μέρξη 16 Ηνπιίνπ 2013 ε κέγηζηε επηηξεπφκελε πνζφηεηα ησλ ΒΑΑ πνπ ζα δηαηίζεηαη πξνο πγεηνλνκηθή ηαθή, ζα αλέξρεηαη ζην 50% ηεο ζπλνιηθήο θαηά βάξνο πνζφηεηαο ησλ ΒΑΑ πνπ είρε παξαρζεί ην έηνο Μέρξη 16 Ηνπιίνπ 2020 ε κέγηζηε επηηξεπφκελε πνζφηεηα ησλ ΒΑΑ πνπ ζα δηαηίζεηαη πξνο πγεηνλνκηθή ηαθή, ζα αλέξρεηαη ζην 35% ηεο ζπλνιηθήο θαηά βάξνο πνζφηεηαο ησλ ΒΑΑ πνπ είρε παξαρζεί ην έηνο Δμάιινπ, νη ζρεηηθέο δξάζεηο πξέπεη λα ελαξκνλίδνληαη πιήξσο κε ηε Νέα Οδεγία Πιαίζην γηα ηα απφβιεηα (2008/98) θαη ηελ ελζσκάησζε απηήο ζην Δζληθφ Γίθαην κέζσ ηνπ Νφκνπ 4042/2012, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ζε φηη αθνξά ζηελ πξν-δηαινγή ησλ ΒΑΑ, νξίδνληαη ηα αθφινπζα: 6

7 Δλζάξξπλζε ηεο ΓζΠ ηνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ, ην νπνίν νξίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ: o Βηναπνδνκήζηκα απφβιεηα θήπσλ θαη πάξθσλ, o Απνξξίκκαηα ηξνθψλ θαη καγεηξείσλ απφ ζπίηηα, εζηηαηφξηα, εγθαηαζηάζεηο νκαδηθήο εζηίαζεο θαη ρψξνπο πσιήζεσλ ιηαληθήο θαη o πλαθή απφβιεηα απφ εγθαηαζηάζεηο κεηαπνίεζεο ηξνθίκσλ. Δπηπιένλ, κε ην Νφκν 4042/2012 (Άξζξν 41), νξίδεηαη ξεηά ε πνζνηηθνπνίεζε ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΓζΠ ησλ ΒΑΑ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία: Έσο ην 2015, ην πνζνζηφ ρσξηζηήο ζπιινγήο ησλ βηνινγηθψλ απνβιήησλ πξέπεη λα αλέιζεη, θαη ειάρηζηνλ, ζην 5% ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο ησλ βηνινγηθψλ απνβιήησλ θαη Έσο ην 2020, ην πνζνζηφ ρσξηζηήο ζπιινγήο ησλ βηνινγηθψλ απνβιήησλ πξέπεη λα αλέιζεη, θαη ειάρηζηνλ, ζην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο ησλ βηνινγηθψλ απνβιήησλ. πλνςίδνληαο, σο πξνο ηε γεληθφηεξε δηαρείξηζε ησλ ΒΑΑ, ιακβάλνληαη ππφςε νη αθφινπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο: Ν. 4042/12 (ΦΔΚ 24/Α/ ) «Πνηληθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/99/ΔΚ Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/98/ΔΚ Ρχζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο». ΚΤΑ 29407/3508/2002 (ΦΔΚ 1572Β/ ), Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ απνβιήησλ. ΚΤΑ 50910/2727/03 (ΦΔΚ 1909/Β/ ) πνπ αλαθέξεηαη ζηα «Μέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ θ.ιπ.». ΚΤΑ /97 (ΦΔΚ 1016/Β/ ) πνπ αλαθέξεηαη ζηελ «Καηάξηηζε πιαηζίνπ πξνδηαγξαθψλ θαη γεληθψλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ». ΚΤΑ 22912/1117 (ΦΔΚ 759Β/ ) Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ πξφιεςε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ απνηέθξσζε ησλ απνβιήησλ. Ν. 1650/86 (ΦΔΚ 160/Α/1986) «γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.3010/2002 (ΦΔΚ 91/Α/2002) «Δλαξκφληζε ηνπ Ν.1650/1986 κε ηηο Οδεγίεο 97/11/ΔΔ θαη 96/61/ΔΔ θ.ά.», φπσο ηζρχεη ζήκεξα. N. 4014/11 (ΦΔΚ 209/Α/ ) «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ξχζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο». N. 3982/11 (ΦΔΚ 143/Α/ ) «Απινπνίεζε ηεο αδεηνδφηεζεο ηερληθψλ επαγγεικαηηθψλ θαη κεηαπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ πάξθσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». ΚΤΑ 13727/724/03 (ΦΔΚ 1087/Β/ ): «Αληηζηνίρεζε ησλ θαηεγνξηψλ ησλ βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηνπο βαζκνχο φριεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα πνιενδνκηθά δηαηάγκαηα». Ζ Τ.Α. 1958/12 (ΦΔΚ 21/Β/ ) «Καηάηαμε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ. 4 ηνπ Ν. 4014/ (Φ.Δ.Κ. Α 209/2011)». 7

8 Δγθχθιηνο /4345/ ΤΠΔΚΑ «Δθαξκνγή Ννκνζεζίαο γηα ηελ δηαρείξηζε κε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ». Δγθχθιηνο 16/ ΤΠΔΚΑ «Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε αδεηψλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ λ.4014/11». Δγθχθιηνο / ΤΠΔΚΑ «Γηεπθξηλίζεηο επί ησλ ζεκάησλ πνπ ζίγνληαη ζην ην άξζξν 12 ηνπ λ.4014/11, ζρεηηθά κε ηελ άδεηα δηάζεζεο ιπκάησλ ή βηνκεραληθψλ απνβιήησλ». Δγθχθιηνο 19/νηθ /7096/ ηνπ ΤΠΔΚΑ κε ζέκα «Δπείγνλ Πξφγξακκα Παχζεο Λεηηνπξγίαο ΥΑΓΑ». Οδεγία 98/2008/ΔΚ γηα ηα απφβιεηα. Οδεγία 2006/799/ΔΚ, πεξί θαζνξηζκνχ αλαζεσξεκέλσλ νηθνινγηθψλ θξηηεξίσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ απαηηήζεσλ αμηνιφγεζεο θαη εμαθξίβσζεο γηα ηελ απνλνκή θνηλνηηθνχ νηθνινγηθνχ ζήκαηνο ζε βειηησηηθά εδάθνπο. Οδεγία 2008/1/ΔΚ, ζρεηηθά κε ηελ νινθιεξσκέλε πξφιεςε θαη έιεγρν ηεο ξχπαλζεο. Με δεδνκέλε ηελ πεξηβαιινληηθά νξζή θαη βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ πξν-δηαιεγκέλσλ ΒΑΑ κέζσ εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ ΓζΠ απφ ην Γήκν Δξκηνλίδαο, νη παξερφκελεο ππεξεζίεο απαηηείηαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ επεμεξγαζία ησλ αληίζηνηρσλ πνζνηήησλ κέζσ θνκπνζηνπνίεζεο πξνο παξαγσγή εδαθνβειηησηηθνχ (compost) θαη κέζσ απηψλ, λα απνδεηθλχεηαη ε δπλαηφηεηα ελαξκφληζεο κε ηνλ πνζνηηθνπνηεκέλν ζηφρν εθηξνπήο βάζεη ηεο Οδεγίαο 99/31/ΔΚ θαη ηεο ελζσκάησζεο απηήο ζην εζληθφ δίθαην (ΚΤΑ 29407/3508/2002). Απόβληηα Μη ςζκεςαζιών από Ανακςκλώζιμα Τλικά Ωο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ ΑΑΤ θαη ζε ζπλέρεηα ηνπ εθαξκνδφκελνπ πξνγξάκκαηνο ΓζΠ απφ ην Γήκν Δξκηνλίδαο, νη παξερφκελεο ππεξεζίεο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ δξάζεηο πνπ πξνζβιέπνπλ ζηελ αλάθηεζε πιηθψλ ζηφρσλ απφ απνξξίκκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ζηεξεά απφβιεηα κε ζπζθεπαζηψλ. Δπηπιένλ, νη ελ ιφγσ δξάζεηο πξέπεη λα ελαξκνλίδνληαη πιήξσο κε ηε Νέα Οδεγία Πιαίζην γηα ηα απφβιεηα (2008/98) θαη ηελ ελζσκάησζε απηήο ζην Δζληθφ Γίθαην κέζσ ηνπ Νφκνπ 4042/2012, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νξίδνληαη ηα αθφινπζα: Νένη πνζνηηθνί ζηφρνη αλαθχθισζεο πιηθψλ ζηφρσλ πνπ αλαθέξνπλ: o Δδξαίσζε ηεο μερσξηζηήο ζπιινγήο ραξηηνχ, γπαιηνχ, πιαζηηθνχ θαη κεηάιινπ ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 2015, o Αλαθχθισζε ηνπ 50% θαηά βάξνο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ΑΑ κέρξη ην Δπηπιένλ ππνρξέσζε γηα ζρέδηα πξφιεςεο ηεο παξαγσγήο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ (ππνρξεσηηθά απφ ην 2012 θαη έπεηηα) ζην πιαίζην ηεο ειαρηζηνπνίεζεο παξαγσγήο απνβιήησλ, Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ε επηδίσμε αλάθηεζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηφρσλ, δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηα ΑΤ, αιιά επεθηείλεηαη θαη ζε άιιεο θαηεγνξίεο ξεχκαηα ΑΑ ηα νπνία ζπληίζεληαη απφ αλαθπθιψζηκα πιηθά θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ζε ΑΑΤ. Ζ ζπκβνιή ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο πξν-δηαιεγκέλσλ ΑΑ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο ζρεηηθά κε ηελ αλάθηεζε πιηθψλ απφ ΑΑΤ πξνυπνζέηεη ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κε αδεηνδνηεκέλνπο θνξείο πνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αλαθχθισζε πιηθψλ ζηφρσλ απφ ΑΑΤ, πινπνηψληαο ηνλ πνζνηηθνπνηεκέλν ζηφρν αλαθχθισζεο ηνπ 50% θαηά βάξνο ησλ ΑΑ, φπσο ηέζεθε αλσηέξσ. 8

9 ςλλογή & Μεηαθοπά Ππο-Γιαλεγμένυν Ρεςμάηυν Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν Σέινο, κε δεδνκέλν φηη, νη παξερφκελεο ππεξεζίεο πξνυπνζέηνπλ ηε κεηαθνξά ησλ πξν-δηαιεγκέλσλ ξεπκάησλ ΑΑ πξνο ηηο αληίζηνηρεο κνλάδεο επεμεξγαζίαο, απαηηείηαη λα πιεξνχληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο αζθαινχο κεηαθνξάο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηηο αθφινπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο: Νφκνο 1650/86 (ΦΔΚ 160/Α) Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Νφκν 3010/2002 (ΦΔΚ 91/Α). Νφκνο 4042/2012 (ΦΔΚ 24/Α/ ) Πνηληθή πξνζηαζία πεξηβάιινληνο-δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/99/ΔΚ Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/98/ΔΚ Ρχζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. Νφκνο 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/ ) Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο. ΠΓ 138/2010 (ΦΔΚ 231/Α/ ) Οξγαληζκφο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο. Νφκνο 2939/2001 (ΦΔΚ 179/Α/ ) πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ Ίδξπζε Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη Άιισλ Πξντφλησλ (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π) θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΚΤΑ ΖΠ 50910/2727 (ΦΔΚ 1909/Β/ ) Μέηξα θαη Όξνη γηα ηε Γηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ. Δζληθφο θαη Πεξηθεξεηαθφο ρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο. ΚΤΑ 29407/3508 (ΦΔΚ 1572/Β/ ) Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ απνβιήησλ. ΚΤΑ /1997 (ΦΔΚ 1016/Β/ ) Καηάξηηζε πιαηζίνπ Πξνδηαγξαθψλ θαη γεληθψλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ. Δγθχθιηνο / ηνπ Γξαθείνπ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ & Άιισλ Πξντφλησλ κε ζέκα Γηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ Μειέηε Οξγάλσζεο γηα ηελ άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ, ρξεζηκνπνηεκέλσλ ειαζηηθψλ νρεκάησλ, απνβιήησλ ιηπαληηθψλ ειαίσλ, νρεκάησλ ζην ηέινο θχθινπ δσήο ηνπο, ρξεζηκνπνηεκέλσλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ θαη απνβιήησλ εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 2939/2001. Δγθχθιηνο / ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο, ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ: πιινγή Μεηαθνξά Απνζήθεπζε Απνβιήησλ θαη Απνθαηάζηαζε Υψξσλ Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ. Δγθχθιηνο /4345/ ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ ηνπ ΤΠΔΚΑ, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή λνκνζεζίαο γηα ηε δηαρείξηζε κε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. Δγθχθιηνο 21 κε αξηζκ. πξση / κε ζέκα: Άδεηεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο απνβιήησλ. 9

10 Δγθχθιηνο 3 κε αξηζκ. πξση / κε ζέκα: Άδεηεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ Γηαδηθαζίεο αλαλέσζεο θαη δηάξθεηα ηζρχνο. ΠΓ ππ αξηζκ. 109 (ΦΔΚ 75/Α/ ) Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ ησλ νρεκάησλ. Πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζή ηνπο. ΠΓ ππ αξηζκ. 116 (ΦΔΚ 81/Α/ ) Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ αληαιιαθηηθψλ ηνπο θαη ησλ απελεξγνπνηεκέλσλ θαηαιπηηθψλ κεηαηξνπέσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2000/53/ΔΚ γηα ηα νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο επηεκβξίνπ ΠΓ ππ αξηζκ. 117 (ΦΔΚ 82/Α/ ) Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Οδεγηψλ 2002/95 ζρεηηθά κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζε είδε ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ θαη 2002/96 ζρεηηθά κε ηα απφβιεηα εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ηαλνπαξίνπ ΠΓ ππ αξηζκ. 15 (ΦΔΚ 12/Α/ ) Σξνπνπνίεζε ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 117/2004, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2003/108 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2002/96 ζρεηηθά κε ηα απφβιεηα εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ) ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103 (ΦΔΚ1312/Β/ ) Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ). Έγγξαθν /1750/2004/ ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο κε ζέκα ηελ Σαμηλφκεζε απνβιήησλ γηα νδηθή κεηαθνξά. Σξνπνινγία πξνζζήθε ζην λνκνζρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο: Δπίζπεπζε ηεο πκκφξθσζεο κε ηηο Πεξηβαιινληηθέο Απνθάζεηο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ην πιαίζην απηφ, ε ζπκβνιή ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο πξν-δηαιεγκέλσλ ΑΑ, αθνξά ζε πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο απνθνκηδήο (ζπιινγή θαη κεηαθνξά) γηα ηα πξν-δηαιεγκέλα ξεχκαηα ΒΑΑ θαη ΑΑΤ απφ δεκνηηθά απνξξηκκαηνθφξα. Δπηπιένλ, σο πξνο ηελ εμεχξεζε αλαδφρσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ παξαιαβήο, πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο, κεηαθνξάο επεμεξγαζίαο θαζψο θαη πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο ηνπ ππνιείκκαηνο επεμεξγαζίαο, νη παξερφκελεο ππεξεζίεο πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν πινπνίεζεο ηνπ παξφληνο έξγνπ, επηκεξίδνληαη ζε δχν Οκάδεο (Οκάδα Α θαη Οκάδα Β ), αλάινγα κε ην πξνο δηαρείξηζε πξν-δηαιεγκέλν ξεχκα ΑΑ. ην πιαίζην απηφ, γηα θάζε Οκάδα, νη παξερφκελεο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ: Οκάδα Α : χλαςε ζπκβάζεσλ ζπλεξγαζίαο κε αδεηνδνηεκέλνπο θνξείο γηα παξαιαβή, πξνζσξηλή ελαπφζεζε, κεηαθνξά, επεμεξγαζία θαζψο θαη πξνζσξηλή ελαπφζεζε ηνπ ππνιείκκαηνο επεμεξγαζίαο, ησλ πνζνηήησλ ΒΑΑ πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηνπο θαθέ θάδνπο κέζσ ησλ δεκνηηθψλ απνξξηκκαηνθφξσλ. Ζ δηαδηθαζία παξαιαβήο αθνξά ζηελ πξνζσξηλή 10

11 ελαπφζεζε θαη κεηαθφξησζε ησλ ΒΑΑ. ην πιαίζην απηφ, απαηηείηαη λα πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: o Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο, πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο θαη κεηαθφξησζεο, εθηφο απφ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλζξψπηλεο πγηεηλήο, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη φιεο νη θείκελεο ζεζκηθέο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζσξηλή ελαπφζεζε θαη κεηαθφξησζε ρσξηζηά ζπιιεγέλησλ κεξψλ δεκνηηθψλ απνβιήησλ. o Καηά ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ελ ηζρχ άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ πξνο δηαρείξηζε θσδηθψλ απνβιήησλ θαηά ΔΚΑ (βιέπε Πίνακα 1 & 2), γηα ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ. Δπίζεο, κφλν γηα ηελ πεξίπησζε κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ εθηφο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, απαηηείηαη άδεηα κεηαθνξάο γηα ηελ Πεξηθέξεηα πξννξηζκνχ απηψλ, θαζψο επίζεο θαη θάζε ζπλνδεπηηθφ έγγξαθν (απφθαζε δηάηαμε) πνπ θαζηζηά ζχλλνκε ηε δηαδηθαζία κεηαθνξάο απνβιήησλ κεηαμχ Πεξηθεξεηψλ κε ζθνπφ ηελ επεμεξγαζία. o Καηά ηε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη θνξέαο δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο αδεηνδνηεκέλεο κνλάδαο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο, ήηνη, εγθαηάζηαζεο αεξφβηαο απνδφκεζεο (θνκπνζηνπνίεζεο) ή εγθαηάζηαζεο αλαεξφβηαο ρψλεπζεο (κνλάδα παξαγσγήο βηναεξίνπ). o Καηά ηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ηνπ ππνιείκκαηνο επεμεξγαζίαο θαη εηδηθφηεξα, γηα κεηαθνξά θαη δηαρείξηζε ή ελαπφζεζε απηνχ κε επζχλε θαη εληνιή ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη θνξέαο δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο αδεηνδνηεκέλεο κνλάδαο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο. Οκάδα Β : χλαςε ζπκβάζεσλ ζπλεξγαζίαο κε αδεηνδνηεκέλνπο θνξείο γηα παξαιαβή, πξνζσξηλή ελαπφζεζε, κεηαθνξά, επεμεξγαζία θαζψο θαη πξνζσξηλή ελαπφζεζε ηνπ ππνιείκκαηνο επεμεξγαζίαο, ησλ πνζνηήησλ ΑΑΤ πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηνπο πξάζηλνπο θάδνπο κέζσ ησλ δεκνηηθψλ απνξξηκκαηνθφξσλ. Ζ δηαδηθαζία παξαιαβήο, αθνξά ζηελ πξνζσξηλή ελαπφζεζε θαη κεηαθφξησζε ησλ ΑΑΤ. ην πιαίζην απηφ, απαηηείηαη λα πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: o Καηά ηε δηαδηθαζία κεηαθφξησζεο, εθηφο απφ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλζξψπηλεο πγηεηλήο, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη φιεο νη θείκελεο ζεζκηθέο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζσξηλή ελαπφζεζε θαη κεηαθφξησζε ρσξηζηά ζπιιεγέλησλ κεξψλ δεκνηηθψλ απνβιήησλ. o Καηά ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ελ ηζρχ άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ πξνο δηαρείξηζε θσδηθψλ απνβιήησλ θαηά ΔΚΑ (βιέπε Πίνακα 1 & 2), γηα ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ. Δπίζεο, κφλν γηα ηελ πεξίπησζε κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ εθηφο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, απαηηείηαη άδεηα κεηαθνξάο γηα ηελ Πεξηθέξεηα πξννξηζκνχ απηψλ, θαζψο επίζεο θαη θάζε ζπλνδεπηηθφ έγγξαθν (απφθαζε δηάηαμε) πνπ θαζηζηά ζχλλνκε ηε δηαδηθαζία κεηαθνξάο απνβιήησλ κεηαμχ Πεξηθεξεηψλ κε ζθνπφ ηελ επεμεξγαζία 11

12 o Καηά ηε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη θνξέαο δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο αδεηνδνηεκέλεο κνλάδαο δηαρσξηζκνχ θαη δεκαηνπνίεζεο, ήηνη, ζε εγθαηάζηαζε κεραληθνχ δηαρσξηζκνχ (ΔΜΑΚ) ή ζε εγθαηάζηαζε ρεηξνδηαινγήο (ΚΓΑΤ). o Καηά ηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ηνπ ππνιείκκαηνο επεμεξγαζίαο θαη εηδηθφηεξα, γηα κεηαθνξά θαη δηαρείξηζε ή ελαπφζεζε απηνχ κε επζχλε θαη εληνιή ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη θνξέαο δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο αδεηνδνηεκέλεο κνλάδαο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο. Ποιοηικόρ Πποζδιοπιζμόρ Ρεςμάηυν Ππο-Γιαλεγμένυν Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν Ζ παξνχζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ζε ηεθκεξίσζε αλαγθαηφηεηαο σο πξνο ηελ εμεχξεζε ππνςεθίσλ αλαδφρσλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ αθνξά ζε δηαρείξηζε 5.928tn πξν-δηαιεγκέλσλ ξεπκάησλ ΑΑ θαη εηδηθφηεξα, 3.428tn ΒΑΑ θαη 2.500tn ΑΑΤ. ην πιαίζην απηφ, απαηηείηαη ν πνηνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ εμαςήθησλ θσδηθψλ ΔΚΑ πνπ αθνξνχλ ζηα ελ ιφγσ πξν-δηαιεγκέλα ξεχκαηα, ηα νπνία θαη ζα απνηειέζνπλ ην αληηθείκελν δηαρείξηζεο (παξαιαβή, πξνζσξηλή ελαπφζεζε, κεηαθνξά θαη επεμεξγαζία). Ωο εθ ηνχηνπ, ηα ελ ιφγσ απφβιεηα ησλ νπνίσλ επηδηψθεηαη ε πεξηβαιινληηθά νξζή θαη βηψζηκε δηαρείξηζε αθνξνχλ ζηνπο θσδηθνχο θαηά ΔΚΑ πνπ παξαηίζεληαη ζηνπο αθφινπζνπο Πίλαθεο. πγθεθξηκέλα: ηνλ Πίνακα 1, παξαηίζεληαη εθείλνη νη θσδηθνί ΔΚΑ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν πξν-δηαινγήο θαη αθνξνχλ ζηα ΒΑΑ. ηνλ Πίνακα 2 παξαηίζεληαη νη αληίζηνηρνη θσδηθνί ΔΚΑ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν πξν-δηαινγήο θαη αθνξνχλ ζηα ΑΑΤ. Πίνακαρ 1: Καηεγνξίεο Απνβιήησλ θαηά ΔΚΑ πνπ αθνξνχλ ζε ΒΑΑ Δξατήθιορ Σύπορ Αποβλήηος Κυδικόρ 20 ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ (ΟIΚIΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ, ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΔ ΚΑΙ ΙΓΡΤΜΑΣΑ), ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΩΝ ΜΔΡΩΝ ΥΩΡIΣΑ ΤΛΛΔΓΔΝΣΩΝ 2001 σωπιζηά ζςλλεγένηα μέπη (εκηόρ από ηο ζημείο 15 01) ραξηηά θαη Υαξηφληα βηναπνηθνδνκήζηκα απφβιεηα θνπδίλαο θαη ρψξσλ ελδηαίηεζεο 2002 απόβληηα κήπων και πάπκων (πεπιλαμβάνονηαι απόβληηα νεκποηαθείων) βηναπνηθνδνκήζηκα απφβιεηα 2003 άλλα δημοηικά απόβληηα απφβιεηα απφ αγνξέο Πίνακαρ 2: Καηεγνξίεο Απνβιήησλ θαηά ΔΚΑ πνπ αθνξνχλ ζε ΑΑΤ Δξατήθιορ Σύπορ Αποβλήηος Κυδικόρ 12

13 Δξατήθιορ Κυδικόρ 20 Σύπορ Αποβλήηος ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ (ΟIΚIΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ, ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΔ ΚΑΙ ΙΓΡΤΜΑΣΑ), ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΩΝ ΜΔΡΩΝ ΥΩΡIΣΑ ΤΛΛΔΓΔΝΣΩΝ 2001 σωπιζηά ζςλλεγένηα μέπη (εκηόρ από ηο ζημείο 15 01) ραξηηά θαη Υαξηφληα γπαιηά ξνχρα πθάζκαηα αεξνδφι ρξψκαηα, κειάλεο, θφιιεο θαη ξεηίλεο άιιεο απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζην ζεκείν απνξξππαληηθά άιια απφ ηα αλαθεξφκελα ζην ζεκείν θάξκαθα άιια απφ ηα αλαθεξφκελα ζην ζεκείν μχιν εθηφο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζεκείν πιαζηηθά κέηαιια απφβιεηα απφ ηνλ θαζαξηζκφ θακηλάδσλ άιια κέξε κε πξνδηαγξαθφκελα άιισο 2002 απόβληηα κήπων και πάπκων (πεπιλαμβάνονηαι απόβληηα νεκποηαθείων) ρψκαηα θαη πέηξεο άιια κε βηναπνηθνδνκήζηκα απφβιεηα 2003 άλλα δημοηικά απόβληηα απφβιεηα απφ αγνξέο ππνιείκκαηα απφ ηνλ θαζαξηζκφ δξφκσλ νγθψδε απφβιεηα δεκνηηθά απφβιεηα κε πξνδηαγξαθφκελα άιισο Πεπιοσή Μελέηηρ Ανθπυπογενέρ Πεπιβάλλον Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζε παξαιαβή, πξνζσξηλή ελαπφζεζε, κεηαθνξά, θαη επεμεξγαζία θαζψο θαη πξνζσξηλή ελαπφζεζε ηνπ ππνιείκκαηνο επεμεξγαζίαο γηα ζπλνιηθά tn πξν-δηαιεγκέλσλ ξεπκάησλ ΑΑ θαη εηδηθφηεξα, tn ΒΑΑ θαη tn ΑΤ, πνπ παξάγνληαη ζην ζχλνιν ησλζα επεθηαζνχλ ζην ζχλνιν ησλ αληίζηνηρσλ πνζνηήησλ, απφ φιεο ηηο Γεκνηηθψλέο θαη Σνπηθψλέο Κνηλφηεησλεο ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο. Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά Γημογπαθική Καηάζηαζη Ο Γήκνο Δξκηνλίδαο, αλήθεη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Αξγνιίδαο, Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ θαη ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011 αξηζκεί ζπλνιηθά πεξί ηνπο θαηνίθνπο. Απνηειείηαη απφ δχν (2) Γεκνηηθέο Δλφηεηεο (Δξκηφλεο θαη Κξαληδίνπ) κε ζπλνιηθά 8 Γεκνηηθέο θαη Σνπηθέο Κνηλφηεηεο. πλνιηθά, ηα πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ησλ πεξηνρψλ κειέηεο γηα ην κφληκν πιεζπζκφ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο θαη κέζσ απηψλ, νη εθηηκψκελνη αξηζκνί θαηνίθσλ αλά λνηθνθπξηφ παξαηίζεληαη ζηνλ αθφινπζν Πίλαθα. 13

14 Πίνακαρ 3: Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία Γήκνπ Δξκηνλίδαο (πεγή: απνγξαθή ΔΤΔ 2011) Πληθςζμόρ Γημοηικέρ Σοπικέρ (βάζεη ηεο απφ Οικιζμοί Κοινόηηηερ ηνπ 2011 απνγξαθήο) ΓΗΜΟ ΔΡΜΙΟΝΙΓΟ (Έδπα: Κπανίδιον, ηο) ΓΔ ΔΡΜΙΟΝΗ Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Δξκηφλεο Άγηνη Αλάξγπξνη, νη 200 Αριαδίηζα, ε 148 Δξκηφλε, ε Κνπβέξηα, ε 83 Πεηξνζάιαζζα Δξκηφλεο, ε 151 Σνπηθή Κνηλφηεηα Ζιηνθάζηξνπ 559 Ζιηφθαζηξνλ, ην 551 Σξηαληαθχιιη, ην 8 Σνπηθή Κνηλφηεηα Θεξκεζίαο 469 Αγία Αηθαηεξίλε, ε 15 Αθηή Ύδξαο, ε 7 Θεξκεζία, ε 321 Μεηφρηνλ, ην 36 Πεγάδηα, ηα 52 Πιέπηνλ, ην 18 σιελάξηνλ, ην 20 ΓΔ ΚΡΑΝΙΓΙΟΤ Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Κξαληδίνπ Άγηνο Νηθφιανο, ν 8 Απιψλα, ε 78 Γηζθνχξηα, ηα 27 Γνξνχθη, ην (Γ.Κ.Κξαληδίνπ) 0 Θπλί,ηα ν 0 Κάκπνο, ν (Γ.Κ.Κξαληδίνπ) 40 Κνπλνχπη, ην 90 Κξαλίδηνλ, ην Λάθθεο, νη 14 Πεηξνζάιαζζα, ε (Φιάκπνπξα) 337 Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Πνξηνρειίνπ Άγηνο Αηκηιηαλφο, ν 42 Βεξβεξνχδα, ε 132 Κφζηα, ε 69 Πνξηνρέιηνλ, ην Υελίηζα, ε (λεζίο) 2 Υηλίηζα, ε 71 Σνπηθή Κνηλφηεηα Γηδχκσλ Άγηνο Ησάλλεο, ν 9 14

15 Γημοηικέρ Σοπικέρ Κοινόηηηερ Οικιζμοί Πληθςζμόρ (βάζεη ηεο απφ ηνπ 2011 απνγξαθήο) Γίδπκα, ηα Λνπθαΐηηνλ, ην 193 Πειεή, ε 11 Ράδνλ, ην 57 αιάληηνλ, ην 1 Σνπηθή Κνηλφηεηα Κνηιάδνο Γνξνχθη, ην (Σ.Κ.Κνηιάδνο) 28 Κάκπνο, ν (Σ.Κ.Κνηιάδνο) 55 Κνηιάο, ε Κνξσλίο, ε (λεζίο) 0 Σνπηθή Κνηλφηεηα Φνχξλσλ 306 Παξαιία Φνχξλσλ, ε 9 Φνχξλνη, νη 297 Πίνακαρ 4: Δθηηκψκελνο Αξηζκφο Ννηθνθπξηψλ Γήκνπ Δξκηνλίδαο βάζεη ηεο απφ ηνπ 2011 Απνγξαθήο Πεπιοσέρ Δθαπμογήρ Ππογπάμμαηορ Γιαλογήρ ζηην Πηγή Μόνιμορ Πληθςζμόρ (απογπαθή 2011) Απιθμόρ Νοικοκςπιών Μόνιμυν Καηοίκυν ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΜΙΟΝΗ Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Δξκηφλεο Σνπηθή Κνηλφηεηα Ζιηνθάζηξνπ Σνπηθή Κνηλφηεηα Θεξκεζίαο ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΡΑΝΙΓΙΟΤ Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Κξαληδίνπ Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Πνξηνρειίνπ Σνπηθή Κνηλφηεηα Γηδχκσλ Σνπηθή Κνηλφηεηα Κνηιάδνο Σνπηθή Κνηλφηεηα Φνχξλσλ ΤΝΟΛΟ Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ ηεο απνγξαθήο ηνπ 2011, ν Γήκνο Δξκηνλίδαο αξηζκεί θαηά κέζν φξν πεξί ηνπο 2,57 καηοίκοςρ ανά νοικοκςπιό. Γηα ηνπο ππνινγηζκνχο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζηε ζπλέρεηα, ζεσξείηαη φηη, κεηαμχ ησλ εηψλ 2011 (έηνο απνγξαθήο) θαη 2014, δελ πξνέθπςε ζεκαληηθή κεηαβνιή ζην κφληκν πιεζπζκφ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο. Δηδηθφηεξα, βάζεη ηεο απνγξαθήο ηνπ 2011, αιιά θαη πξνγελέζηεξσλ απνγξαθψλ (1991 θαη 2001) ζεκεηψλνληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία γηα ην ζχλνιν ησλ Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ φπνπ, βάζεη ηνπ ζρεδίνπ Καιιηθξάηεο ζπλέζεζαλ ην Γήκν Δξκηνλίδαο: Πιεζπζκφο ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 1991: κφληκνη θάηνηθνη. Πιεζπζκφο ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001: κφληκνη θάηνηθνη. Πιεζπζκφο ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011: κφληκνη θάηνηθνη. 15

16 Δηδηθφηεξα, ν κφληκνο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ, κεηαμχ ησλ εηψλ 1991 θαη 2001 ζεκείσζε κηα αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 7,22%, ελψ κεηαμχ ησλ εηψλ 2001 θαη 2011, επήιζε κείσζε πιεζπζκνχ θαηά 4,2%. ην πιαίζην απηφ, ζεσξείηαη φηη ν κφληκνο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο θαηά ην 2014 θπκαίλεηαη ζε επίπεδα αληίζηνηρα κε απηά ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο θαη αξηζκεί πεξί ηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο. Πποζδιοπιζμόρ Ιζοδύναμος Πληθςζμού Γηα ηελ πνηνηηθή ζχζηαζε ησλ ΑΑ ηεο πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ δελ πθίζηαληαη ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα ππνινγηζκνχ ηεο εμέιημήο ηεο. Σα ζηνηρεία απηά ζα κπνξνχζαλ λα παξαρζνχλ εθφζνλ θαηά ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ειάκβαλαλ ρψξα, ζε ηνπηθφ επίπεδν δεηγκαηνιεςίεο θαη αλάιπζε ησλ ΑΑ. Ωζηφζν, βάζεη δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ πιένλ πξφζθαην Πεξηθεξεηαθφ ρεδηαζκφ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ (ΠΔΓΑ) ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ θαη θπξίσο, βάζεη εκπεηξηθψλ εθηηκήζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ απνθνκηδήο ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο, είλαη εθηθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο πνηνηηθήο ζχζηαζεο ησλ ζχκκεηθησλ ΑΑ, ε δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ απνηειεί αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ηερληθήο έθζεζεο. εκεηψλεηαη φηη, θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πνηνηηθήο ζχζηαζεο, ζπλεθηηκήζεθε ν βαζηθφο ραξαθηήξαο ηεο πεξηνρήο κειέηεο (θπξίσο αγξνηηθνχ ραξαθηήξα, κηθξφηεξνη δείθηεο αλάπηπμεο απφ ην κέζν φξν ηεο επηθξάηεηαο, κε έληνλε ηνπξηζηηθή θίλεζε θαηά ηνπο ζεξηλνχο θπξίσο κήλεο). Δηδηθφηεξα, κε δεδνκέλν φηη, ν κφληκνο πιεζπζκφο αξηζκεί πεξί ηνπο θαηνίθνπο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ πιεξφηεηα ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν (Ηνχληνο, Ηνχιηνο θαη Αχγνπζηνο), θαζψο επίζεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ παξαζεξηζηηθψλ θαηνηθηψλ, δηαηππψλνληαη νη αθφινπζεο παξαδνρέο: Αλαθνξηθά κε ηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη ηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα: o Πιεξφηεηα 80,00% θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο (Ηνχληνο, Ηνχιηνο θαη Αχγνπζηνο). o Πιεξφηεηα 30,00% θαηά ηνπο κήλεο ήπηαο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο (Ηαλνπάξηνο, Μάτνο, επηέκβξηνο θαη Γεθέκβξηνο) φπνπ ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζέιεπζε ηνπξηζηψλ θαηά ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο ησλ ενξηψλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα. o Πιεξφηεηα 13,00% θαηά ηνπο κήλεο ρακειήο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο (Φεβξνπάξηνο, Μάξηηνο, Απξίιηνο, Οθηψβξηνο θαη Ννέκβξηνο). Γπλακηθφηεηα θιίλεο ζε μελνδνρεία θαη ελνηθηαδφκελα δσκάηηα. Γπλακηθφ παξαζεξηζηηθψλ θαηνηθηψλ ζην Γήκν Δξκηνλίδαο φπνπ δηακέλνπλ κε κφληκνη θάηνηθνη θπξίσο θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο θαη θαηά ηα αββαηνθχξηαθα γηα ην ππφινηπν έηνο. Δηδηθφηεξα, σο πξνο ηελ επηζθεςηκφηεηα ησλ ηδηφθηεησλ παξαζεξηζηηθψλ θαηνηθηψλ ζεσξείηαη: o Δπηζθεςηκφηεηα 80,00% θαηά ηνπο κήλεο Ηνχιην θαη Αχγνπζην. o Δπηζθεςηκφηεηα 50,00% θαηά ηνπο κήλεο Ηνχλην θαη επηέκβξην. o Δπηζθεςηκφηεηα 15,00% θαηά ηνπο ππφινηπνπο κήλεο ηνπ έηνπο. Ωο πξνο ηνλ αξηζκφ θαηνίθσλ αλά λνηθνθπξηφ γηα ηηο παξαζεξηζηηθέο θαηνηθίεο ιακβάλεηαη ππφςε αξηζκφο αηφκσλ αλά λνηθνθπξηφ ζεκαληηθά κεγαιχηεξνο απφ ην κέζν φξν ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο. πγθεθξηκέλα, θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο θαη ηα αββαηνθχξηαθα, ζηηο παξαζεξηζηηθέο θαηνηθίεο, εθηφο απφ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ ηδηνθηεηψλ παξαζεξηζηψλ, δηακέλνπλ θαη πξνζθεθιεκέλνη επηζθέπηεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ην 16

17 ελ ιφγσ κέγεζνο ιακβάλεηαη, θαηά κέζν φξν, ίζν κε 4 θαηνίθνπο αλά λνηθνθπξηφ. Ωο πξνο ηνλ αξηζκφ δηεξρφκελνπ πιεζπζκνχ πνπ αθνξά ζε πιεξψκαηα ζθαθψλ: o Τπνινγίδεηαη θαηά κέγηζην φηη, ζηνπο ηξεηο ζεκαληηθφηεξνπο ιηκέλεο ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο (Πφξην Υέιη, Δξκηφλε θαη Κνηιάδα) κπνξνχλ λα ειιηκεληζηνχλ πεξί ηα 300 ζθάθε. Απφ ηε δπλακηθφηεηα απηή, εθηηκάηαη φηη, ην 90% αθνξά ζε ζθάθε πνπ ειιηκελίδνληαη θαηά ηνπο κήλεο Ηνχιην, Αχγνπζην θαη επηέκβξην, ην 80% αθνξά ζε ζθάθε πνπ ειιηκελίδνληαη θαηά ηνπο κήλεο Ηνχλην θαη Οθηψβξην θαη ην 5% αθνξά ζε ζθάθε πνπ ειιηκελίδνληαη θαηά ηνπο ππφινηπνπο κήλεο ηνπ έηνπο. o Ο κέζνο αξηζκφο πιεξψκαηνο αλά ζθάθνο ππνινγίδεηαη πεξί ηα 2,5 άηνκα. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηζνδχλακνπ πιεζπζκνχ πνπ αθνξά ζε παξαζεξηζηηθέο θαηνηθίεο ζεσξείηαη φηη: Οη θάηνηθνη δηακέλνπλ πεξί ηηο 50 εκέξεο ζηηο αληίζηνηρεο θαηνηθίεο θαηά ηνπο κήλεο Ηνχιην θαη Αχγνπζην (50 εκέξεο επί ζπλφινπ 62 εκεξψλ), επνκέλσο, κε αλαγσγή θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ν ηζνδχλακνο πιεζπζκφο είλαη πεξί ηνπο 4.838,71 θαηνίθνπο. Οη θάηνηθνη δηακέλνπλ πεξί ηηο 30 εκέξεο ζηηο αληίζηνηρεο θαηνηθίεο θαηά ηνπο κήλεο Ηνχλην θαη επηέκβξην (30 εκέξεο επί ζπλφινπ 60 εκεξψλ), επνκέλσο, κε αλαγσγή θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ν ηζνδχλακνο πιεζπζκφο είλαη πεξί ηνπο 3.000,00 θαηνίθνπο. Οη θάηνηθνη δηακέλνπλ πεξί ηηο 36 εκέξεο ζηηο αληίζηνηρεο θαηνηθίεο θαηά ηνπο ππφινηπνπο κήλεο ηνπ έηνπο (36 εκέξεο επί ζπλφινπ 243 εκεξψλ), δειαδή, θάζε δεχηεξν αββαηνθχξηαθν, επνκέλσο, κε αλαγσγή θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ν ηζνδχλακνο πιεζπζκφο είλαη πεξί ηνπο 3.555,56 θαηνίθνπο. πλνιηθά, νη θάηνηθνη ησλ παξαζεξηζηηθψλ θαηνηθηψλ δηακέλνπλ ζε απηέο 116 εκέξεο αλά έηνο. Ωο εθ ηνχηνπ, ν ηζνδχλακνο πιεζπζκφο πνπ αθνξά ζε παξαζεξηζηέο θαηνίθνπο κε ηδηφθηεηεο εμνρηθέο θαηνηθίεο θαη ζηνπο επηζθέπηεο απηψλ, κε αλαγσγή θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, είλαη ,27 ηζνδχλακνη θάηνηθνη. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηζνδχλακνπ πιεζπζκνχ πνπ αθνξά ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα θαη ελνηθηαδφκελα δσκάηηα, ζεσξείηαη φηη: Ζ πιεξφηεηα ησλ θιηλψλ θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο (Ηνχλην Ηνχιην Αχγνπζην) είλαη 80%, ήηνη, ν αξηζκφο θιηλψλ αλά Γεκνηηθή θαη Σνπηθή Κνηλφηεηα ηζνδπλακεί κε πιεζπζκφ πνπ δηακέλεη γηα 74 εκέξεο επί ζπλφινπ 92 εκεξψλ. Ο ηζνδχλακνο πιεζπζκφο πνπ αθνξά ζε ηνπξίζηεο κε αλαγσγή θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο είλαη 2.238,25 θάηνηθνη. Ζ πιεξφηεηα ησλ θιηλψλ θαηά ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην, Μάτν, επηέκβξην θαη Γεθέκβξην είλαη 30%, ήηνη, ν αξηζκφο θιηλψλ αλά Γεκνηηθή θαη Σνπηθή Κνηλφηεηα ηζνδπλακεί κε πιεζπζκφ πνπ δηακέλεη πεξί ηηο 37 εκέξεο επί ζπλφινπ ησλ αληίζηνηρσλ εκεξψλ (123 εκέξεο). Ο ηζνδχλακνο πιεζπζκφο πνπ αθνξά ζε ηνπξίζηεο κε αλαγσγή θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο είλαη 1.122,16 θάηνηθνη. Ζ πιεξφηεηα ησλ θιηλψλ θαηά ηνπο ππφινηπνπο κήλεο ηνπ έηνπο εθηηκάηαη ζε 13%, δειαδή, ν αξηζκφο θιηλψλ αλά Γεκνηηθή θαη Σνπηθή Κνηλφηεηα ηζνδπλακεί κε πιεζπζκφ πνπ δηακέλεη πεξί ηηο 20 εκέξεο επί ζπλφινπ ησλ 17

18 αληίζηνηρσλ εκεξψλ (150 εκέξεο). Ο ηζνδχλακνο πιεζπζκφο πνπ αθνξά ζε ηνπξίζηεο κε αλαγσγή θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο είλαη 684,25 θάηνηθνη. Ωο εθ ηνχηνπ, ν ηζνδχλακνο πιεζπζκφο πνπ αθνξά ζε ηνπξίζηεο πνπ δηακέλνπλ ζε μελνδνρεηαθά ζπγθξνηήκαηα, ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα θαη ελνηθηαδφκελα δσκάηηα κε αλαγσγή θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο είλαη 4.044,66 θάηνηθνη. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηζνδχλακνπ πιεζπζκνχ πνπ αθνξά ζε πιεξψκαηα ζθαθψλ ζεσξείηαη φηη: Καηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο (Ηνχιην, Αχγνπζην θαη επηέκβξην), ν αξηζκφο δηεξρνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζε πιεξψκαηα ζθαθψλ αλέξρεηαη ζε 168,75 άηνκα ηζνδχλακν πιεζπζκφ κε αλαγσγή θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Καηά ηνπο κήλεο (Ηνχλην θαη Οθηψβξην), ν αξηζκφο δηεξρνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζε πιεξψκαηα ζθαθψλ αλέξρεηαη ζε 100 άηνκα ηζνδχλακν πιεζπζκφ κε αλαγσγή θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Καηά ηνπο ππφινηπνπο κήλεο ηνπ έηνπο, ν αξηζκφο δηεξρνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζε πιεξψκαηα ζθαθψλ αλέξρεηαη ζε 21,88 άηνκα ηζνδχλακν πιεζπζκφ κε αλαγσγή θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ωο εθ ηνχηνπ, ν ηζνδχλακνο πιεζπζκφο πνπ αθνξά ζε δηεξρφκελνπο πιεξσκάησλ ζθαθψλ κε αλαγσγή θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο είλαη 290,63 άηνκα. πλνιηθά, ν ηζνδχλακνο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο (κφληκνη θάηνηθνη, παξαζεξηζηέο κε ηδηφθηεηεο θαηνηθίεο θαη ηνπξίζηεο ζε μελνδνρεηαθά ζπγθξνηήκαηα θαη ελνηθηαδφκελα δσκάηηα, δηεξρφκελνη πιεξσκάησλ ζθαθψλ), κε αλαγσγή θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, είλαη ,56 ηζνδχλακνη θάηνηθνη. Ποζοηικόρ Πποζδιοπιζμόρ Ππο-Γιαλεγμένυν Ρεςμάηυν Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηεξνχληαη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο, νη κεζνζηαζκηζκέλεο εκεξήζηεο πνζφηεηεο θαη γηα ηα ηέζζεξα πξν-δηαιεγκέλα ξεχκαηα ΑΑ εθηηκάηαη φηη, θαηά κέζν φξν αλέξρνληαη ζε 27tn εκεξεζίσο (πεξίπνπ 0,92 θηιά αλά θάηνηθν θαη εκέξα). Γηα ηε δηακφξθσζε ηεο εκεξήζηαο κεζνζηαζκηζκέλεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο ΑΑ (ΒΑΑ, ΑΤ, ΑΑΤ θαη εηδηθά ξεχκαηα ΑΑ) ζπλππνινγίδνληαη νη επνρηθέο δηαθπκάλζεηο ιφγσ ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο θαη ησλ παξαζεξηζηψλ πνπ είηε δηακέλνπλ ζε θαηνηθίεο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο, είηε δηέξρνληαη απφ ηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα ή/θαη ηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. Δπηπιένλ, κέζσ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ παξαγφκελσλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, αλά πξν-δηαιεγκέλν ξεχκα θαη θαηεγνξία κνλάδαο επεμεξγαζίαο, θαηέζηε εθηθηφο έλαο πξνθαηαξθηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο πνζνζηηαίαο ζπκκεηνρήο θάζε ξεχκαηνο πξν-δηαινγήο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαγφκελσλ ΑΑ. πγθεθξηκέλα, πξνθεηκέλνπ γηα ηα ΒΑΑ, ηα ΑΤ, ηα ΑΑΤ θαη ηα εηδηθά ξεχκαηα ΑΑ, ειήθζεζαλ ππφςε πξφζθαηα ζηνηρεία Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ πξνζδηνξίδεηαη φρη κφλν ε κεζνζηαζκηζκέλε εκεξήζηα παξαγφκελε πνζφηεηα θάζε ξεχκαηνο πξν-δηαινγήο, αιιά θαη ηα επηκέξνπο πιηθά ζηφρνη πνπ ζπλζέηνπλ θάζε ξεχκα. πλνςίδνληαο, ε πνηνηηθή ζχζηαζε ησλ ΑΑ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο βάζεη ησλ ζπιιεγφκελσλ πνζνηήησλ αλά ξεχκα πξν-δηαινγήο παξαηίζεηαη ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Πίνακαρ 5: Πνηνηηθή χζηαζε ΒΑΑ, ΑΤ, ΑΑΤ θαη Δηδηθψλ Ρεπκάησλ ΑΑ 18

19 Παπαγόμενη Ποιοηική ύζηαζη Ποζοζηό % Ποζόηηηα (tn ανά ημέπα) Βιοαποδομήζιμα Αζηικά Απόβληηα Επκψζηκα 37,0 9,990 Πξάζηλα Απνξξίκκαηα 3,0 0,810 Απόβληηα ςζκεςαζιών Υαξηί / Υαξηφλη (ζπζθεπαζίεο) 7,8 2,106 Πιαζηηθά (ζπζθεπαζίεο) 9,0 2,430 Μέηαιια (ζπζθεπαζίεο) 2,5 0,675 Γπαιί (ζπζθεπαζίεο) 2,5 0,675 Απόβληηα Ανακςκλώζιμυν Τλικών (πλην αποβλήηυν ζςζκεςαζιών) Υαξηί / Υαξηφλη (κε ζπζθεπαζίεο) 19,2 5,184 Πιαζηηθά (κε ζπζθεπαζίεο) 7,0 1,890 Μέηαιια (κε ζπζθεπαζίεο) 1,5 0,405 Γπαιί (κε ζπζθεπαζίεο) 1,5 0,405 Διδικά Ρεύμαηα ΑΑ & Λοιπά Δηδηθά Ρεχκαηα & Λνηπά 9,0 2,430 ΤΝΟΛΟ 100% 27,00 πλνιηθά, απφ ηνλ αλσηέξσ Πίλαθα δηαπηζηψλεηαη φηη, ηα ΒΑΑ απνηεινχλ ηελ πνζνηηθά ππέξηεξε ζπληζηψζα ησλ ΑΑ (40%), ηα ΑΤ απνηεινχλ πνζνζηφ 21,8% επί ησλ ζχκκεηθησλ ΑΑ, ηα ζηεξεά ΑΑΤ πνζνζηφ 29,2% θαη ηα εηδηθά ξεχκαηα ΑΑ θαη ινηπά πνζνζηφ 9,0%. εκεηψλεηαη φηη, σο ΒΑΑ νξίδνληαη θαη ηα πξάζηλα απνξξίκκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη θαιισπηζκνχ δεκνηηθψλ ρψξσλ πξαζίλνπ (άιζε, πιαηείεο θ.ά.). Ζ αλσηέξσ πνηνηηθή ζχζηαζε ησλ ζχκκεηθησλ ΑΑ (Πίνακαρ 5) αθνξά ζην ζχλνιν ησλ ΑΑ πνπ παξάγνληαη ζην Γήκν Δξκηνλίδαο. εκεηψλεηαη φηη, ν αλσηέξσ Πίλαθαο δελ εμεηδηθεχεη ηα ζπιιεγφκελα πιηθά αλά επηκέξνπο ηχπν πιηθψλ ζηφρσλ (π.ρ. PE, PET θ.ά γηα ηα πιαζηηθά), ελψ ζηα αληίζηνηρα πνζνζηά ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ππφιεηκκα ησλ κνλάδσλ θνκπνζηνπνίεζεο (πξνθεηκέλνπ γηα ΒΑΑ), δηαρσξηζκνχ θαη δεκαηνπνίεζεο (πξνθεηκέλνπ γηα ΑΤ θαη ΑΑΤ) θαη επεμεξγαζία (πξνθεηκέλνπ γηα εηδηθά ξεχκαηα ΑΑ). Μέζα Πποζυπινήρ Αποθήκεςζηρ Ππογπαμμάηυν Γιαλογήρ ζηην Πηγή Ο Γήκνο Δξκηνλίδαο εθαξκφδεη ηέζζεξα πξνγξάκκαηα ΓζΠ γηα δηαρσξηζκφ ηζάξηζκσλ ξεπκάησλ ΑΑ πνπ αθνξνχλ ζε ΒΑΑ, ΑΤ, ΑΑΤ θαη εηδηθά ξεχκαηα ΑΑ. ην πιαίζην ηεο πεξηβαιινληηθά νξζήο θαη βηψζηκεο δηαρείξηζεο, θάζε ξεχκα πξν-δηαινγήο, κεηά ηε δηαδηθαζία απνθνκηδήο, νδεγείηαη πξνο επεμεξγαζία ζε θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλεο κνλάδεο πξνο παξαγσγή αμηνπνηήζηκσλ ηειηθψλ πξντφλησλ. Όπσο αλαθέξζεθε, ζην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ ΓζΠ, ν Γήκνο Δξκηνλίδαο δηαζέηεη θαηάιιεια κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο (θάδνπο) πνπ θέξνπλ εηδηθή ζήκαλζε θαη έρνπλ θαηάιιειε ρσξεηηθφηεηα, αλάινγα κε ηνπ ξεχκα πξν-δηαινγήο πνπ επηδηψθεηαη λα ζπιιερζεί. πγθεθξηκέλα, ν αξηζκφο θαη ν ηχπνπο κέζσλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, αλά εθαξκνδφκελν πξφγξακκα ΓζΠ πεξηιακβάλεη: 19

20 Πξνθεηκέλνπ γηα ην πξφγξακκα ΓζΠ ησλ ΒΑΑ, ρξεζηκνπνηνχληαη θάδνη ρσξηζηήο ζπιινγήο θαη εηδηθήο ζήκαλζεο ( θαθέ θάδνη) θαη εηδηθφηεξα: o 91 θάδνη κεραληθήο θφξησζεο, εηδηθήο ζήκαλζεο, απφ πιαζηηθφ, ρσξεηηθφηεηαο 240lt έθαζηνο, θαθέ ρξψκαηνο γηα ζπιινγή ΒΑΑ απφ θαηνηθίεο o 78 θάδνη κεραληθήο θφξησζεο, εηδηθήο ζήκαλζεο, απφ πιαζηηθφ, ρσξεηηθφηεηαο 660lt έθαζηνο, θαθέ ρξψκαηνο γηα ζπιινγή ΒΑΑ απφ ζηνρεπκέλνπο παξαγσγνχο (επηρεηξήζεηο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θ.ά.) Πξνθεηκέλνπ γηα ην πξφγξακκα ΓζΠ ησλ ΑΤ, ρξεζηκνπνηνχληαη θάδνη ρσξηζηήο ζπιινγήο θαη εηδηθήο ζήκαλζεο ( κπιε θάδνη) θαη εηδηθφηεξα: o 250 θάδνη κεραληθήο θφξησζεο, εηδηθήο ζήκαλζεο, απφ πιαζηηθφ, ρσξεηηθφηεηαο 1.100lt έθαζηνο, κπιε ρξψκαηνο θαηά ηα αξρηθά ζηάδηα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαθχθισζε ζπζθεπαζηψλ o 210 θάδνη κεραληθήο θφξησζεο, εηδηθήο ζήκαλζεο, απφ πιαζηηθφ, ρσξεηηθφηεηαο 1.100lt έθαζηνο, κπιε ρξψκαηνο πνπ πξνζηέζεθαλ ζηνπο αξρηθνχο θάδνπο θαηά ηελ επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαθχθισζε ζπζθεπαζηψλ Πξνθεηκέλνπ γηα ην πξφγξακκα ΓζΠ ησλ ΑΑΤ, ρξεζηκνπνηνχληαη θάδνη ρσξηζηήο ζπιινγήο θαη εηδηθήο ζήκαλζεο ( πξάζηλνη θάδνη) θαη εηδηθφηεξα: o 250 θάδνη κεραληθήο θφξησζεο, εηδηθήο ζήκαλζεο, απφ πιαζηηθφ, ρσξεηηθφηεηαο lt έθαζηνο, πξάζηλνπ ρξψκαηνο φπνπ, πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ΓζΠ, απνηεινχζαλ πθηζηάκελν εμνπιηζκφ ζπιινγήο ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο σο θάδνη ζπιινγήο ζπκκείθησλ ΑΑ. o 500 θάδνη κεραληθήο θφξησζεο, εηδηθήο ζήκαλζεο, απφ πιαζηηθφ, ρσξεηηθφηεηαο lt έθαζηνο, πξάζηλνπ ρξψκαηνο φπνπ, πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ΓζΠ, απνηεινχζαλ πθηζηάκελν εμνπιηζκφ ζπιινγήο ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο σο θάδνη ζπιινγήο ζπκκείθησλ ΑΑ. Πξνθεηκέλνπ γηα ην πξφγξακκα ΓζΠ ησλ Δηδηθψλ Ρεπκάησλ ΑΑ,, ρξεζηκνπνηνχληαη θάδνη ρσξηζηήο ζπιινγήο ηχπνπ roll container θαη εηδηθφηεξα, έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε επηιεγκέλα ζεκεία ησλ Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο πεξί ηνπο 22 θάδνπο ηχπνπ roll container ρσξεηηθφηεηαο 32m3 έθαζηνο. Ωρ ππορ ηο ανηικείμενο ηηρ παπούζαρ ηεσνικήρ έκθεζηρ, ηα δημοηικά αποππιμμαηοθόπα θα πποβαίνοςν ζε καθημεπινή, απολύηυρ διακπιηή, αποκομιδή ηυν ποζοηήηυν από ηα ανηίζηοισα μέζα πποζυπινήρ αποθήκεςζηρ ηυν ΒΑΑ και ηυν ΑΑΤ και εν ζςνεσεία, ζε πποζυπινή εναπόθεζη εν αναμονή μεηαθόπηυζηρ με ηπόπο ζύννομο ηυν κείμενυν θεζμικών διαηάξευν, όπυρ αςηέρ ιζσύοςν ζσεηικά με ηην πποζυπινή εναπόθεζη και μεηαθόπηυζη συπιζηά ζςλλεγένηυν μεπών δημοηικών αποβλήηυν. Μορφοποιήθηκε: Χρώμα γραμμαηοζειράς: Ασηόμαηο Μορφοποιήθηκε: Γραμμαηοζειρά: Ένηονα Κπιηήπια Δπιλογήρ Αναδόσος ςμπεπάζμαηα Με δεδνκέλν φηη, ε εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ΓζΠ ζπληζηά νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε πνπ βξίζθεηαη ζε πιήξε ελαξκφληζε ηφζν κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (πνζνηηθνπνηεκέλνη ζηφρνη εθηξνπήο), φζν θαη κε ηηο πιένλ ζχγρξνλεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ ζε επξσπατθφ επίπεδν, απαηηείηαη ε εδξαίσζε ησλ πξνγξακκάησλ ΓζΠ πνπ εθαξκφδεη ν Γήκνο Δξκηνλίδαο, κέζσ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ 20

21 ζπλεξγαζίαο κε αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε εθηξνπήο ησλ ελ ιφγσ πνζνηήησλ απφ ηηο ζπκβαηηθέο κεζφδνπο ηειηθήο δηάζεζεο (ηαθή ζε ΥΤΣΑ). εκεηψλεηαη φηη, γηα ην Γήκν Δξκηνλίδαο, ηα πξνο εθαξκνγή πξνγξάκκαηα ΓζΠ δελ πεξηνξίδνληαη ζε πξν-δηαινγή ελφο πνζνζηνχ απφ έλα ξεχκα ΑΑ, αιιά ζην ζχλνιν ησλ παξαγφκελσλ πνζνηήησλ ηνπ ξεχκαηνο απηνχ κέζσ ρσξηζηήο ζπιινγήο ζε θαηάιιεια κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο κε εηδηθή ζήκαλζε. Δηδηθφηεξα, ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ηερληθήο έθζεζεο πξνβιέπεη ηε δηάζεζε πξνο επεμεξγαζία 3.428tn ΒΑΑ θαη 2.500tn ΑΑΤ, ηα νπνία έρνπλ πξν-δηαρσξηζηεί ζηελ πεγή κέζσ θάδσλ εηδηθήο ζήκαλζεο αλά ξεχκα, φπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ. Σαπηφρξνλα, νη απαηηήζεηο πεξηβαιινληηθά νξζήο θαη βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ ελ ιφγσ πνζνηήησλ πξνυπνζέηνπλ: ην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο Οκάδαο Α, απαηηείηαη ε παξαιαβή, πξνζσξηλή ελαπφζεζε, κεηαθνξά, επεμεξγαζία θαζψο θαη πξνζσξηλή ελαπφζεζε ηνπ ππνιείκκαηνο επεμεξγαζίαο, 3.428tn ΒΑΑ κε βάζε ηηο βέιηηζηεο δηαζέζηκεο ηερληθέο θαη εηδηθφηεξα: o Αεξφβηα απνδφκεζε (θνκπνζηνπνίεζε) πξνο παξαγσγή compost ή o Αλαεξφβηα ρψλεπζε πξνο αλάθηεζε ελέξγεηαο (κέζσ βηναεξίνπ) θαη παξαγσγήο compost (κεηα-θνκπνζηνπνίεζε ρσλεχκαηνο). Ζ δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε αδεηνδνηεκέλε κνλάδα κε δπλακηθφηεηα πνπ επαξθεί γηα πνζφηεηα 3.428tn ρσξηζηά ζπιιερζέλησλ Βηναπνδνκήζηκσλ Αζηηθψλ Απνβιήησλ κέζσ εθαξκνγήο πξνγξάκκαηνο ΓζΠ κε ην ζχζηεκα ηνπ θαθέ θάδνπ. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο, ηα Βηναπνδνκήζηκα Αζηηθά Απφβιεηα, ζα κεηαθέξνληαη απφ δεκνηηθά απνξξηκκαηνθφξα, εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο θαη ζα ππφθεηληαη ζε πξνζσξηλή ελαπφζεζε ελ αλακνλή κεηαθφξησζεο. ην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο Οκάδαο Β, απαηηείηαη ε παξαιαβή, πξνζσξηλή ελαπφζεζε, κεηαθνξά, επεμεξγαζία θαζψο θαη πξνζσξηλή ελαπφζεζε ηνπ ππνιείκκαηνο επεμεξγαζίαο, 2.500tn ΑΑΤ κε βάζε ηηο βέιηηζηεο δηαζέζηκεο ηερληθέο θαη εηδηθφηεξα: o Μεραληθφ δηαρσξηζκφ θαη δεκαηνπνίεζε ζε εγθαηάζηαζε κεραληθήο αλαθχθισζεο πξνο παξαγσγή αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηφρσλ. o Υεηξνδηαινγή θαη δεκαηνπνίεζε ζε θέληξν δηαινγήο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ πξνο παξαγσγή αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηφρσλ. o πλδπαζκφ ησλ αλσηέξσ, πξνο παξαγσγή αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηφρσλ. Ζ δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε αδεηνδνηεκέλεο κνλάδεο κε δπλακηθφηεηα πνπ επαξθεί γηα πνζφηεηα 2.500tn ρσξηζηά ζπιιερζέλησλ Απνβιήησλ Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ, κε ζπζθεπαζηψλ κέζσ εθαξκνγήο πξνγξάκκαηνο ΓζΠ κε ην ζχζηεκα ηνπ πξάζηλνπ θάδνπ. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο, ηα Απφβιεηα Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ κε ζπζθεπαζηψλ, ζα κεηαθέξνληαη απφ δεκνηηθά απνξξηκκαηνθφξα, εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο θαη ζα ππφθεηληαη ζε πξνζσξηλή ελαπφζεζε ελ αλακνλή κεηαθφξησζεο. Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ νη αλσηέξσ ζηφρνη θαη ζην πιαίζην ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο Οκάδαο Α απαηηείηαη ε ζχλαςε ζπκβάζεσλ ζπλεξγαζίαο κε θνξείο πνπ ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ απηνηειψο ή κέζσ ζπκβάζεσλ ή/θαη κέζσ θνηλνπξαμίαο έλσζεο εηαηξεηψλ, αδεηνδνηήζεηο πνπ πιεξνχλ αζξνηζηηθά ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο θξηηήξηα: 21

22 Μεηαθνξά κε επηθηλδχλσλ θαη ρσξηζηά ζπιιεγέλησλ κεξψλ πνπ αθνξνχλ ζε Βηναπνδνκήζηκα Αζηηθά Απφβιεηα (βιέπε Πίνακα 1) γηα ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, θαηφπηλ παξαιαβήο, πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο κεηαθφξησζεο απηψλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο κε ηξφπν ζχλλνκν ησλ θείκελσλ ζεζκηθψλ δηαηάμεσλ, φπσο απηέο ηζρχνπλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζσξηλή ελαπφζεζε θαη κεηαθφξησζε ρσξηζηά ζπιιεγέλησλ κεξψλ δεκνηηθψλ απνβιήησλ. Δπίζεο, κφλν γηα ηελ πεξίπησζε κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ εθηφο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, απαηηείηαη άδεηα κεηαθνξάο γηα ηελ Πεξηθέξεηα πξννξηζκνχ απηψλ, θαζψο επίζεο θαη θάζε ζπλνδεπηηθφ έγγξαθν (απφθαζε δηάηαμε) πνπ θαζηζηά ζχλλνκε ηε δηαδηθαζία κεηαθνξάο απνβιήησλ κεηαμχ Πεξηθεξεηψλ κε ζθνπφ ηελ επεμεξγαζία Δγθαηάζηαζε πνπ ζα αθνξά ζε κηα απφ ηηο αθφινπζεο: o Μνλάδα παξαζθεπήο εδαθνβειηησηηθνχ compost απφ πξνδηαιεγκέλν ή δηαρσξηζκέλν νξγαληθφ θιάζκα αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζε βηνκεραληθά θηίξηα ή/θαη άιιεο θαηάιιειεο θαηαζθεπέο. o Μνλάδα επεμεξγαζίαο κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ πξνο παξαγσγή βηναεξίνπ. Ζ αδεηνδφηεζε ηεο ελ ιφγσ κνλάδαο ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε αδεηνδφηεζε κνλάδαο παξαζθεπήο εδαθνβειηησηηθνχ γηα κεηα-θνκπνζηνπνίεζε ηνπ ρσλεχκαηνο. Ζ δπλακηθφηεηα θαη ν εμνπιηζκφο ηεο ελ ιφγσ κνλάδαο πξέπεη λα επαξθεί γηα βηνινγηθή επεμεξγαζία 3.428tn ρσξηζηά ζπιιερζέλησλ ΒΑΑ. ην πιαίζην πξνζσξηλήο ελαπφζεζήο ηνπ ππνιείκκαηνο επεμεξγαζίαο πξνο κεηαθνξά θαη δηαρείξηζε ή ελαπφζεζε απηνχ κε επζχλε θαη εληνιή ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη θνξέαο δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο αδεηνδνηεκέλεο κνλάδαο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο. Σν θφζηνο δηαρείξηζεο πνπ αθνξά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηεο Οκάδαο Α (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο πξνο ηε κνλάδα επεμεξγαζίαο) γηα ην Γήκν Δξκηνλίδαο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 54,00 (πιένλ ΦΠΑ) αλά ηφλν παξαιακβαλφκελσλ ΒΑΑ. Γηα ηνπο 3.428tn ρσξηζηά ζπιιεγφκελσλ ΒΑΑ, ην θφζηνο δηαρείξηζεο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο ,00 (πιένλ ΦΠΑ), ήηνη, ηηο ,76 (ΦΠΑ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ). Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ νη αλσηέξσ ζηφρνη θαη ζην πιαίζην ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο Οκάδαο Β απαηηείηαη ε ζχλαςε ζπκβάζεσλ ζπλεξγαζίαο κε θνξείο πνπ ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ απηνηειψο ή κέζσ ζπκβάζεσλ ή/θαη κέζσ θνηλνπξαμίαο έλσζεο εηαηξεηψλ, αδεηνδνηήζεηο πνπ πιεξνχλ αζξνηζηηθά ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο θξηηήξηα: Μεηαθνξά κε επηθηλδχλσλ θαη ρσξηζηά ζπιιεγέλησλ κεξψλ πνπ αθνξνχλ ζε Απφβιεηα Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ, κε ζπζθεπαζηψλ (βιέπε Πίνακα 2) γηα ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, θαηφπηλ παξαιαβήο, πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο κεηαθφξησζεο απηψλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο κε ηξφπν ζχλλνκν ησλ θείκελσλ ζεζκηθψλ δηαηάμεσλ, φπσο απηέο ηζρχνπλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζσξηλή ελαπφζεζε θαη κεηαθφξησζε ρσξηζηά ζπιιεγέλησλ κεξψλ δεκνηηθψλ απνβιήησλ. Δπίζεο, κφλν γηα ηελ πεξίπησζε κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ εθηφο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, απαηηείηαη άδεηα κεηαθνξάο γηα ηελ Πεξηθέξεηα πξννξηζκνχ απηψλ, θαζψο επίζεο θαη 22

χλνςε Γεκνηηθνχ ρεδίνπ Απνθεληξσκέλεο Γηαρείξηζεο Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ & Δηδηθψλ Ρεπκάησλ Απνβιήησλ Πξνηάζεηο Γηαβνχιεπζεο

χλνςε Γεκνηηθνχ ρεδίνπ Απνθεληξσκέλεο Γηαρείξηζεο Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ & Δηδηθψλ Ρεπκάησλ Απνβιήησλ Πξνηάζεηο Γηαβνχιεπζεο χλνςε Γεκνηηθνχ ρεδίνπ Απνθεληξσκέλεο Γηαρείξηζεο Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ & Δηδηθψλ Ρεπκάησλ Απνβιήησλ Πξνηάζεηο Γηαβνχιεπζεο Αθνινχζσο, ζα δηαηππσζνχλ σο ζχλνςε, νη θπξηφηεξεο πξνθαηαξθηηθέο εηζεγήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ... 4 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 6 ABSTRACT... 7 ΔΗΑΓΧΓΖ... 8

ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ... 4 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 6 ABSTRACT... 7 ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ... 4 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 6 ABSTRACT... 7 ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ - ΔΝΝΟΗΔ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ...10 1.1 ΟΡΗΜΟΗ...10 1.2 ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ...13 1.2.1 Κνηλνηηθό ζεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Γήμορ Μεγανηζίος Γεκέμβπιορ 2015 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Γήμορ Μεγανηζίος Γεκέμβπιορ 2015 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 5: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΓ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 5.1: ΠΡΟΛΗΦΗ - ΔΠΑΝΑΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ... 2 5.2: ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΓΙΑΛΟΓΗ ΣΗΝ ΠΗΓΗ Δ ΔΠΙΠΔΓΟ ΓΗΜΟΤ... 3 5.2.1: ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΣΩΝ ΚΑΔΩΝ... 3 5.2.2. ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ «ΠΡΑΙΝΩΝ» ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΠΤΓΝΑ ΚΟΛΙΝΓΡΟΤ ΓΗΜΟ ΠΤΓΝΑ ΚΟΛΙΝΓΡΟΤ

ΓΗΜΟ ΠΤΓΝΑ ΚΟΛΙΝΓΡΟΤ ΓΗΜΟ ΠΤΓΝΑ ΚΟΛΙΝΓΡΟΤ ΓΗΜΟ ΠΤΓΝΑ ΚΟΛΙΝΓΡΟΤ ΓΗΜΟ ΠΤΓΝΑ ΚΟΛΙΝΓΡΟΤ ΣΟΠΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΟΠΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΓΗΜΟΤ ΠΤΓΝΑ ΚΟΛΙΝΓΡΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΤΓΝΑ ΚΟΛΙΝΓΡΟΤ τάδιο: ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ τάδιο: ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ζει 1/37

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ζει 1/37 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ζει 1/37 ΓΔΝΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ (Γ) Γ1. ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ Γ1.1. Οδεγία 85/337/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ηνπλίνπ 1985 Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ δεκνζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ραρ. Γ/λζε : Θενδσξάηνπ & Βέιιηνπ ΠΡΟ: ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΞΝΓΔΘΡΩΛ Ραρ.Θσδ. : 35100 ΑΠΟΦΑΖ

Ραρ. Γ/λζε : Θενδσξάηνπ & Βέιιηνπ ΠΡΟ: ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΞΝΓΔΘΡΩΛ Ραρ.Θσδ. : 35100 ΑΠΟΦΑΖ Δ Ι Ι Ζ Λ Η Θ Ζ Γ Ζ Κ Ν Θ Ο Α Ρ Η Α Α Ξ Ν Θ Δ Λ Ρ Ο Ω Κ Δ Λ Ζ Γ Η Ν Η Θ Ζ Π Ζ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Θ Δ Π Π Α Ι Η Α Π Π Ρ Δ Ο Δ Α Π Δ Ι Ι Α Γ Α Π Ιακία, 20 Λνεκβξίνπ 2014 Γ Δ Λ Η Θ Ζ Γ Η Δ Θ Λ Π Ζ Σ Ω

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ Ζ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζε έλα ΟΤΑ ζεκαίλεη φηη ηα δεκνηηθά ηέιε ζπλδένληαη κε ηελ πνζφηεηα απνξξηκκάησλ, πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENV/GR/000950 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ

LIFE ENV/GR/000950 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ 9 Μαΐος 2014 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ ΜΑΡΗΑ. ΚΑΗΓΧΝΖ Τν πξόγξακκα LIFE είλαη ην ρξεκαηνδνηηθό κέζν ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟ ΣΟΠΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΑ ΣΟΝ ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑ

ΝΔΟ ΣΟΠΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΑ ΣΟΝ ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑ ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩ ΣΜΖΜΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ Αίγηλα 10/9/2015 ΝΔΟ ΣΟΠΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΑ ΣΟΝ ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑ Α. ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Ο Γήκνο Αίγηλαο δηαζέηεη 'Σνπηθό ηαζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ζεκαζία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ν ξφινο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Ζ ζεκαζία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ν ξφινο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 SUMMARY... 3 ΛΔΞΔΗ-ΚΛΔΗΓΗΑ... 4 Δηζαγσγή... 5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν... 8 1.1. Ση είλαη ε ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ... 8 1.2. Οξηζκφο ηεο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση τωμ Αστικώμ Στερεώμ Αποβλήτωμ. Παρόμ και προοπτικές. Γρ Χριζηίνα Θεοτάρη Περιβαλλονηολόγος - Πολιηικός Μητανικός Επιμελήηρια ΜΕΠΑΑ

Διαχείριση τωμ Αστικώμ Στερεώμ Αποβλήτωμ. Παρόμ και προοπτικές. Γρ Χριζηίνα Θεοτάρη Περιβαλλονηολόγος - Πολιηικός Μητανικός Επιμελήηρια ΜΕΠΑΑ Διαχείριση τωμ Αστικώμ Στερεώμ Αποβλήτωμ Παρόμ και προοπτικές Γρ Χριζηίνα Θεοτάρη Περιβαλλονηολόγος - Πολιηικός Μητανικός Επιμελήηρια ΜΕΠΑΑ Λάριζα, 4 Ιοσνίοσ 2009 Σν πξόβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΣΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΣΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ENERGY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΣΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πηςσιακή Δπγαζία. Φώποι Υγειονομικήρ Ταθήρ Αποππιμμάηυν (Φ.Υ.Τ.Α.)

Πηςσιακή Δπγαζία. Φώποι Υγειονομικήρ Ταθήρ Αποππιμμάηυν (Φ.Υ.Τ.Α.) Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνχ Αεξίνπ Πηςσιακή Δπγαζία Φώποι Υγειονομικήρ Ταθήρ Αποππιμμάηυν (Φ.Υ.Τ.Α.) Μοςζηάκαρ Πέηπορ Δπιβλέπυν

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Αγαπητοί ηηο αξρέο ηνπ 2011, εμνπζηνδνηήζεθα, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λαγθαδά, γηα ηελ ππνγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ( Επικίνδςνυν Αποβλήηυν Τγειονομικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 9/12/2015 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ηξίκελν 2015 Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) παξνπζηάδεη ηνλ ηξηκεληαίν Γείθηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΞΟΝΊΠΡΑΚΔΛΖ ΡΖΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΣΩΟΝΡ. & ΞΔΟΗΒ. ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΚΔΛΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ - ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ

H ΞΟΝΊΠΡΑΚΔΛΖ ΡΖΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΣΩΟΝΡ. & ΞΔΟΗΒ. ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΚΔΛΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ - ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ Δ Ι Ι Ζ Λ Η Θ Ζ Γ Ζ Κ Ο Θ Ρ Α Σ Η Α ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ: Α Ξ Ν Θ Δ Λ Ρ Ο Ω Κ Δ Λ Ζ Γ Η Ν Η Θ Ζ Π Ζ Ιακία, 21 Απξηιίνπ 2015 Θ Δ Π Π Α Ι Η Α Π - Π Ρ Δ Ο Δ Α Π Δ Ι Ι Α Γ Α Π Αξηζ. Πξση.:1416/57670 Γ Δ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αιγιαλείας 2014

Δήμος Αιγιαλείας 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ > Δηζαγσγηθφ ζεκείσκα > ΑΡΥΔ > ΣΟΥΟΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΚΑΗ ΔΝΝΟΗΔ/ΟΡΗΜΟΗ Άξζξν 1: Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Άξζξν 2: Αξκνδηφηεηα γηα ηε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΔΗΜΟΤ ΑΛΑΜΙΝΑ

ΥΕΔΙΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΔΗΜΟΤ ΑΛΑΜΙΝΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΑΜΙΝΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΡΑΙΝΟΤ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ Σατ. Γ/νζη : Λ. Κ. Καραμανλή &Αμμοτώζηοσ 1 Σατ. Κωδ. : 1 8 9 0 0 ΣΗΛΔΦΩΝΟ : 213 20 27 397 6972039056 Πληρ..

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Π.Μ.. «ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Μεταπτυχιακι Εργαςία

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Π.Μ.. «ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Μεταπτυχιακι Εργαςία ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Π.Μ.. «ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Μεταπτυχιακι Εργαςία ΘΕΜΑ: «ΑΞΘΟΛΟΓΗΗ ΚΤΚΛΟΤ ΖΩΗ (ΑΚΖ) ΣΗΝ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΒΘΟΛΟΓΘΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΘΑ (ΜΒΕ) ΣΩΝ ΑΣΘΚΩΝ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31.08.2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31.08.2013 Μελζτη για τα επαγγελματικά προςόντα και το ςφςτημα Επαγγελματικήσ Εκπαίδευςησ και Κατάρτιςησ (ΕΕΚ) ςτη βιομηχανία διαχείριςησ ςτερεών αποβλήτων ςε 8 χώρεσ τησ ΕΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31.08.2013 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

* Φ. Υ. Τ. Υ., ΟΦΙ Φ. Υ. Τ. Α. ( Υ.Τ.Σ.Τ. = Υψξνο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκκάησλ, κεηά ηελ αλαθχθισζε-δηαινγή ζηελ πεγή ) *Γηαινγή ζηελ πεγή. Σώξα!

* Φ. Υ. Τ. Υ., ΟΦΙ Φ. Υ. Τ. Α. ( Υ.Τ.Σ.Τ. = Υψξνο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκκάησλ, κεηά ηελ αλαθχθισζε-δηαινγή ζηελ πεγή ) *Γηαινγή ζηελ πεγή. Σώξα! * Φ. Υ. Τ. Υ., ΟΦΙ Φ. Υ. Τ. Α. ( Υ.Τ.Σ.Τ. = Υψξνο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκκάησλ, κεηά ηελ αλαθχθισζε-δηαινγή ζηελ πεγή ) *Γηαινγή ζηελ πεγή. Σώξα! Γηαινγή ζηελ πεγή ζεκαίλεη: δηαινγή ηωλ απνξξηκκάηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα