ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΕDΥΧΑΤΙΟΝ, ΣΟΧΙΑΛΙΖΑΤΙΟΝ ΑΝD ΤΗΕ ΕΤΗΙΧΣ ΟΦ ΒΥΣΙΝΕΣΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΕDΥΧΑΤΙΟΝ, ΣΟΧΙΑΛΙΖΑΤΙΟΝ ΑΝD ΤΗΕ ΕΤΗΙΧΣ ΟΦ ΒΥΣΙΝΕΣΣ"

Transcript

1 Ferguson, John and Collison, David and Power, David and Stevenson, Lorna (2011) Accounting education, socialisation and the ethics of business. Business Ethics: A European Review, 20 (1). pp , This version is available at Strathprints is designed to allow users to access the research output of the University of Strathclyde. Unless otherwise explicitly stated on the manuscript, Copyright and Moral Rights for the papers on this site are retained by the individual authors and/or other copyright owners. Please check the manuscript for details of any other licences that may have been applied. You may not engage in further distribution of the material for any profitmaking activities or any commercial gain. You may freely distribute both the url ( and the content of this paper for research or private study, educational, or not-for-profit purposes without prior permission or charge. Any correspondence concerning this service should be sent to the Strathprints administrator: The Strathprints institutional repository ( is a digital archive of University of Strathclyde research outputs. It has been developed to disseminate open access research outputs, expose data about those outputs, and enable the management and persistent access to Strathclyde's intellectual output.

2 ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΕDΥΧΑΤΙΟΝ, ΣΟΧΙΑΛΙΖΑΤΙΟΝ ΑΝD ΤΗΕ ΕΤΗΙΧΣ ΟΦ ΒΥΣΙΝΕΣΣ ϑοην Φεργυσον 1, Dαϖιδ Χολλισον 2, Dαϖιδ Ποωερ 3 ανδ Λορνα Στεϖενσον 4 1. Χορρεσπονδινγ Αυτηορ: Λεχτυρερ ιν Αχχουντινγ ανδ Φινανχε, Σχηοολ οφ Μαναγεmεντ, Υνιϖερσιτψ οφ Στ. Ανδρεωσ, Σχοτλανδ, ΚΨ16 9ΣΣ, ΥΚ, Τελ: + 44 (0) , Φαξ: +44 (0) , ε mαιλ: ϕφ60 στ ανδρεωσ.αχ.υκ 2. Προφεσσορ οφ Αχχουντινγ ανδ Σοχιετψ, Σχηοολ οφ Αχχουντινγ & Φινανχε, Υνιϖερσιτψ οφ Dυνδεε, Σχοτλανδ, DD1 4ΗΝ, ΥΚ, Τελ: + 44 (0) , Φαξ: + 44 (0) , ε mαιλ: δ.ϕ.χολλισον δυνδεε.αχ.υκ 3. Προφεσσορ οφ Βυσινεσσ Φινανχε, Σχηοολ οφ Αχχουντινγ & Φινανχε, Υνιϖερσιτψ οφ Dυνδεε, Σχοτλανδ, DD1 4ΗΝ, ΥΚ, Τελ: +44 (0) , Φαξ: + 44 (0) , ε mαιλ: δ.m.ποωερ δυνδεε.αχ.υκ 4. Σενιορ Λεχτυρερ ιν Αχχουντινγ, Σχηοολ οφ Αχχουντινγ & Φινανχε, Υνιϖερσιτψ οφ Dυνδεε, Σχοτλανδ, DD1 4ΗΝ, ΥΚ, Τελ: +44 (0) , Φαξ: + 44 (0) , ε mαιλ: λ.α.στεϖενσον δυνδεε.αχ.υκ

3 ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΕDΥΧΑΤΙΟΝ, ΣΟΧΙΑΛΙΖΑΤΙΟΝ ΑΝD ΤΗΕ ΕΤΗΙΧΣ ΟΦ ΒΥΣΙΝΕΣΣ Αβστραχτ Τηισ στυδψ προϖιδεσ εmπιριχαλ εϖιδενχε ιν ρελατιον το α γροωινγ βοδψ οφ λιτερατυρε χονχερνεδ ωιτη τηε σοχιαλιζατιον εφφεχτσ οφ αχχουντινγ ανδ βυσινεσσ εδυχατιον. Α πρεϖαλεντ χριτιχισm ωιτηιν τηισ λιτερατυρε ισ τηατ αχχουντινγ ανδ βυσινεσσ εδυχατιον ιν τηε ΥΚ ανδ ΥΣ, βψ ασσυmινγ α ϖαλυε νευτραλ αππεαρανχε, ιγνορεσ τηε ιmπλιχιτ ετηιχαλ ανδ mοραλ ασσυmπτιονσ βψ ωηιχη ιτ ισ υνδερπιννεδ. Ιν παρτιχυλαρ, ιτ ηασ βεεν νοτεδ τηατ αχχουντινγ ανδ βυσινεσσ εδυχατιον τενδσ το πριοριτισε τηε ιντερεστσ οφ σηαρεηολδερσ αβοϖε αλλ οτηερ στακεηολδερ γρουπσ. Τηε παπερ ρεπορτσ ον τηε ρεσυλτσ οφ α σετ οφ φοχυσ γρουπ ιντερϖιεωσ ωιτη βοτη υνδεργραδυατε αχχουντινγ στυδεντσ ανδ στυδεντσ χοmmενχινγ τηειρ τραινινγ ωιτη α προφεσσιοναλ αχχουντινγ βοδψ. Τηε ρεσεαρχη εξπλορεσ τηειρ περχεπτιονσ αβουτ τηε πυρποσε οφ αχχουντινγ ανδ τηε οβϕεχτιϖεσ οφ βυσινεσσ. Φινδινγσ συγγεστ τηατ βοτη υνιϖερσιτψ ανδ προφεσσιοναλ στυδεντσ ϖιεωσ ον τηεσε ισσυεσ τενδ το βε ινφορmεδ βψ αν Ανγλο Αmεριχαν σηαρεηολδερ δισχουρσε, ωηερεβψ τηε νεεδσ οφ σηαρεηολδερσ αρε πριοριτισεδ. Μορεοϖερ, τηισ σηαρεηολδερ οριεντατιον αππεαρεδ mορε προνουνχεδ φορ προφεσσιοναλ αχχουντινγ στυδεντσ. ΚΕΨ WΟΡDΣ: αχχουντινγ, Ανγλο Αmεριχαν χαπιταλισm, ετηιχσ εδυχατιον, ιδεολογψ, σηαρεηολδερ ωεαλτη, σοχιαλιζατιον 1

4 Βψ προπαγατινγ ιδεολογιχαλλψ ινσπιρεδ αmοραλ τηεοριεσ, βυσινεσσ σχηοολσ ηαϖε αχτιϖελψ φρεεδ τηειρ στυδεντσ φροm ανψ σενσε ορ mοραλ ρεσπονσιβιλιτψ (Γηοσηαλ, 2005, π.76). Περηαπσ τηε βεστ ωαψ οφ mακινγ στυδεντσ αωαρε οφ τηε χοντινγεντ νατυρε οφ mανψ οφ τηε πρεσχριπτιονσ ανδ αξιοmσ τηατ τηειρ χουρσεσ τακε φορ γραντεδ, mιγητ βε α χουρσε ον χοmπαρατιϖε χαπιταλισmσ (Dορε, 2006, π.18). Ιντροδυχτιον Τηερε ισ α γροωινγ χονχερν ωιτηιν τηε εξταντ λιτερατυρε τηατ αχχουντινγ ανδ βυσινεσσ εδυχατιον ιν τηε ΥΚ ανδ ΥΣ ισ φαιλινγ το δεϖελοπ στυδεντσ ετηιχαλ mατυριτψ. Wηιλε mυχη οφ τηισ ρεσεαρχη ποιντσ το τηε λαχκ οφ, ορ νεεδ φορ, βυσινεσσ ετηιχσ χουρσεσ ωηιχη αδδρεσσ προφεσσιοναλ χοδεσ οφ ετηιχσ, ορ ετηιχαλ δεχισιον mακινγ (Βαmπτον & Χοωτον 2002, Βαmπτον & Μαχλαγαν 2005, Βευ ετ αλ. 2003, Βισηοπ 1992, Χοηεν & Παντ 1991, Χοηεν ετ αλ. 2001, Γανδζ & Ηαψεσ 1988, Γοωτηορπε ετ αλ. 2002, Λοmβαρδι 1985, ΜχDοναλδ 2005, Σιmσ & Σιmσ 1991), α νυmβερ οφ στυδιεσ ηαϖε δραων αττεντιον το τωο φυρτηερ, αργυαβλψ mορε φυνδαmενταλ, ετηιχαλ ισσυεσ. Μορε σπεχιφιχαλλψ: (ι) αχχουντινγ ανδ βυσινεσσ εδυχατιον, βψ ασσυmινγ α ϖαλυε νευτραλ αππεαρανχε, φαιλσ το αχκνοωλεδγε ανδ αδδρεσσ τηε ετηιχαλ ανδ mοραλ ασσυmπτιονσ ωηιχη υνδερπιν ιτ; (ιι) αχχουντινγ ανδ βυσινεσσ εδυχατιον φαιλσ το αχκνοωλεδγε αλτερνατιϖε φραmεωορκσ ωηιχη αρε γυιδεδ βψ διφφερεντ σετσ οφ ετηιχαλ ανδ mοραλ ασσυmπτιονσ. Ιν τερmσ οφ τηε φαιλυρε το αχκνοωλεδγε τηε ϖαλυε λαδεν νατυρε οφ ωηατ γετσ ταυγητ ον αχχουντινγ ανδ βυσινεσσ χουρσεσ, ιτ ηασ βεεν συγγεστεδ τηατ αχχουντινγ ανδ βυσινεσσ εδυχατιον χαν βε δεσχριβεδ ασ α σιτε οφ σοχιαλιζατιον, ωηερεβψ στυδεντσ αρε ινχυλχατεδ ωιτη α παρτιχυλαρ ωορλδϖιεω ωηιχη δραωσ ον τηε ϖαλυεσ ανδ ασσυmπτιονσ οφ Ανγλο Αmεριχαν χαπιταλισm 1 (Φρανκφυρτερ & ΜχΓουν 1999, Χολλισον 2003, Dορε 2006, 2

5 Ελλσωορτη 2002, 2004, Εϖερεττ 2007, Φεργυσον ετ αλ. 2005, 2007, Γηοσηαλ 2005, Γραψ ετ αλ. 1994, Νειmαρκ 1995, Περριτον 2007, Σχηλεεφ 1998, Σπρινγεττ 2005, Wαδδοχκ 2004, 2005, Wολφε 1993). Ιν παρτιχυλαρ, ιτ ηασ βεεν νοτεδ τηατ αχχουντινγ ανδ βυσινεσσ εδυχατιον ρεπροδυχεσ ανδ συσταινσ τηε νοτιον τηατ σοχιετψ σ ωελφαρε ισ οπτιmισεδ ασ α ρεσυλτ οφ ινδιϖιδυαλσ αχτινγ ιν τηειρ οων εχονοmιχ σελφ ιντερεστ, ανδ τηατ τηε ονλψ παρτιχιπαντσ ιν τηε ωεαλτη χρεατινγ προχεσσ τηατ σηουλδ ηαϖε τηειρ ιντερεστσ mαξιmισεδ αρε σηαρεηολδερσ (Χολλισον 2003, Χολλισον & Φρανκφυρτερ 2000, Ελλσωορτη 2004, Εϖερεττ 2007, Φεργυσον ετ αλ. 2005, 2007, Γραψ ετ αλ. 1994, Wαδδοχκ 2005, Wολφε 1993). Αχχορδινγ το Ελλσωορτη (2004: 66), τηε δογmα οφ βυσινεσσ εδυχατιον ιν τερmσ οφ προπαγατινγ τηε νεαρ ρελιγιουσ βελιεφ τηατ mαξιmιζατιον οφ σηαρεηολδερ ωεαλτη ισ α χορπορατιον σ ρεασον φορ εξιστενχε χοmεσ ατ τηε εξπενσε οφ mοραλ χουραγε ανδ ινσπιρατιοναλ πυρποσε. Μορεοϖερ, αχχουντινγ ανδ βυσινεσσ στυδεντσ αρε νοτ ενχουραγεδ το χονσιδερ αλτερνατιϖε ωαψσ ιν ωηιχη σοχιετψ mαψ βε οργανισεδ, ορ το σπεχυλατε υπον τηε ποωερ ασψmmετριεσ ωηιχη υνδερπιν τηε πρεϖαλεντ ωορλδϖιεω τηατ τηεψ ενχουντερ. Ινδεεδ, εδυχατορσ ωηο αττεmπτ το ιντροδυχε αν αλτερνατιϖε σετ οφ βελιεφσ τενδ το βε mαργιναλισεδ (Ελλσωορτη 2004, Γηοσηαλ 2005). Ιν τερmσ οφ τηε λαχκ οφ χονσιδερατιον γιϖεν το οτηερ φραmεωορκσ, χριτιχσ οφ βυσινεσσ ανδ αχχουντινγ εδυχατιον ηαϖε συγγεστεδ τηατ ρεστριχτινγ λεαρνινγ ιν τηισ ωαψ, ωιτηουτ οφφερινγ αν αλτερνατιϖε περσπεχτιϖε φροm ωηιχη στυδεντσ χαν εξερχισε τηειρ οων ρεασονινγ αβιλιτψ ισ, ιν α σενσε, ινδοχτρινατιον (Λοεβ 1988, 1991, ςαν Dιϕκ 1998), τηε προπαγατιον οφ ιδεολογψ (Φεργυσον ετ αλ. 2005, 2007, Γηοσηαλ 2005, Μιρ 2003) ανδ ενχουραγεσ mοραλ ατροπηψ ιν στυδεντσ (Γραψ ετ αλ. 1994, Λοεβ 1991). Μορεοϖερ, τηε χοντεσταβιλιτψ οφ τηε Ανγλο Αmεριχαν φραmεωορκ ιν αχχουντινγ ανδ βυσινεσσ εδυχατιον ισ αππαρεντ βψ τηε ϖερψ εξιστενχε οφ αλτερνατιϖε εχονοmιχ φραmεωορκσ το βε φουνδ ιν χοντινενταλ Ευροπε ανδ ϑαπαν. Τηεσε αλτερνατιϖεσ τψπιχαλλψ 3

6 φαϖουρ α mορε βαλανχεδ αππροαχη ιν τερmσ οφ αδδρεσσινγ τηε ιντερεστσ οφ α ρανγε οφ στακεηολδερσ ανδ, τραδιτιοναλλψ, δο νοτ αχχορδ πριmαχψ το σηαρεηολδερσ ορ το τηε mαξιmισατιον οφ σηαρεηολδερ ϖαλυε. Φορ εξαmπλε, Ηυττον (1996: 263) νοτεσ τηατ ωηιλε σοχιαλ mαρκετ Ευροπε mαψ χονφορm το mαρκετ ιmπερατιϖεσ τηερε ρεmαινσ α παρτνερσηιπ βετωεεν λαβουρ ανδ χαπιταλ. Τηισ mιτβεστιmmυνγ (ορ χο δεχισιον mακινγ) ατ βοτη βοαρδ ανδ ωορκ χουνχιλ λεϖελ mεανσ τηατ mαναγεmεντ ρελινθυιση τηε ριγητ το ρυν βυσινεσσ αυτοχρατιχαλλψ ιν φαϖουρ οφ τηε σηαρεηολδερσ ναρροω ιντερεστσ (Ηυττον 1996: 263; σεε αλσο Χολλισον 2003, Dορε 2006). Ονε χουλδ αλσο αργυε τηατ στυδεντσ ουγητ το βε εξποσεδ το αλτερνατιϖε εχονοmιχ φραmεωορκσ ιν λιγητ οφ σοχιαλ ινδιχατορ ρεσεαρχη ωηιχη συγγεστσ τηατ Ανγλο Αmεριχαν εχονοmιεσ, ωηερε α σηαρεηολδερ οριεντατιον ισ πρεϖαλεντ, αρε χηαραχτερισεδ βψ ινχοmε ινεθυαλιτψ (Χολλισον ετ αλ. 2007, Wιλκινσον 2005). Συχη ρεσεαρχη ηασ δραων αττεντιον το τηε λινκ βετωεεν ινχοmε ινεθυαλιτψ, ϖαριουσ ηεαλτη ισσυεσ ανδ ϖιολεντ χριmε φορ εξαmπλε, ινχοmε ινεθυαλιτψ ηασ βεεν ϖαριουσλψ λινκεδ ωιτη πσψχηοσοχιαλ φαχτορσ συχη ασ δεπρεσσιον, ανξιετψ ανδ δρυγ υσε (Wιλκινσον 2005, Wιλκινσον & Πιχκεττ 2009), χηιλδ mορταλιτψ (Χολλισον ετ αλ. 2007) ανδ γυν χριmε (Κεννεδψ ετ αλ. 1998). Μορεοϖερ, γιϖεν τηατ τηε εmπηασισ ον mαξιmισατιον οφ σηαρεηολδερ ωεαλτη, ασ βοτη αν οβϕεχτιϖε οφ βυσινεσσ ανδ α γοϖερνανχε mεχηανισm, ηασ βεεν ιmπλιχατεδ ιν τηε χυρρεντ φινανχιαλ χρισισ, α φυρτηερ ρεασον φορ ενχουραγινγ βυσινεσσ στυδεντσ το εϖαλυατε αλτερνατιϖε εχονοmιχ περσπεχτιϖεσ mαψ βε αδϖανχεδ. Ιτ ισ περηαπσ νοτεωορτηψ τηατ τηε Φινανχιαλ Τιmεσ, α ηιτηερτο δεφενδερ οφ σηαρεηολδερ χαπιταλισm, ηασ ρεχεντλψ θυεστιονεδ τηε mεριτσ οφ τηισ σψστεm. Ασ παρτ οφ σεριεσ εντιτλεδ τηε Φυτυρε οφ Χαπιταλισm, τηε Φινανχιαλ Τιmεσ ηασ πυβλισηεδ αρτιχλεσ ωηιχη ηαϖε αργυεδ τηατ: τηε φινανχιαλ σψστεm ηασ προϖεδ δψσφυνχτιοναλ, ηοω φαρ χαν ωε ρελψ ον τηε mαξιmισατιον οφ σηαρεηολδερ ϖαλυε ασ τηε ωαψ το γυιδε βυσινεσσ?... Εϖεντσ οφ τηε παστ 18 mοντησ mυστ χονφιρm τηε φολλψ οφ τηισ ιδεα... Ασ α δεφεχτιϖε φινανχιαλ 4

7 σεχτορ λοσεσ ιτσ χρεδιβιλιτψ, τηε λεγιτιmαχψ οφ τηε mαρκετ προχεσσ ιτσελφ ισ δαmαγεδ. Τηισ ισ παρτιχυλαρλψ τρυε οφ τηε φρεε ωηεελινγ Ανγλο Σαξον αππροαχη. (Wολφ 2009) Wηιλε αχκνοωλεδγινγ τηε λιmιτατιονσ οφ α mαξιmισατιον οφ σηαρεηολδερ ωεαλτη mοδελ, σοmε χοντριβυτορσ το τηε Φινανχιαλ Τιmεσ σεριεσ ηαϖε ρεχοmmενδεδ εmβραχινγ αλτερνατιϖε mοδελσ οφ χαπιταλισm. Φορ εξαmπλε, Πιλλινγ ανδ Ατκινσ (2009) στατε, Νορδιχ εχονοmιεσ σοχιαλ ωελφαρε σψστεmσ χουλδ οφφερ λεσσονσ το τηε ρεστ οφ τηε ωορλδ ον ηοω το ρεδυχε ωορκερ ανξιετψ ατ α τιmε οφ χρισισ ανδ ραπιδ χηανγε ανδ ον εναβλινγ εχονοmιεσ ασ α ωηολε το ρεστρυχτυρε 2. Τηερεφορε, ατ τηε ϖερψ λεαστ, ιτ ηασ βεεν αργυεδ τηατ Ανγλο Αmεριχαν αχχουντινγ ανδ βυσινεσσ εδυχατιον σηουλδ βε οπεν το οτηερ οπτιονσ (Ελλσωορτη 2004: 67). Ασ Νειmαρκ (1995) χοντενδσ, συχη α ρεστριχτεδ αππροαχη το λεαρνινγ ανδ τεαχηινγ ιν Ανγλο Αmεριχαν χουντριεσ σερϖεσ mερελψ το νατυραλιζε τηε στατυσ θυο βψ τρεατινγ δεεπλψ χοντεσταβλε υνδερλψινγ ετηιχαλ ασσυmπτιονσ ασ ινχοντεσταβλε ορ υνιϖερσαλ. Ιτ ισ ιν τηισ ρεσπεχτ τηατ Αλϖεσσον & Wιλλmοττ (1996: 204) ρεφερ το Βυσινεσσ Σχηοολσ ασ κεψ σοχιαλιζινγ αγενχιεσ φορ τηε ιντελλιγεντσια οφ αδϖανχεδ χαπιταλιστ σοχιετιεσ. Α νυmβερ οφ ρεσεαρχηερσ ηαϖε συγγεστεδ τηατ τηισ χονστραινεδ αππροαχη το αχχουντινγ ανδ βυσινεσσ εδυχατιον εσσεντιαλλψ λιmιτσ τηε συπποσεδ βενεφιτσ οφ αδδ ον χουρσεσ ιν βυσινεσσ ετηιχσ (ι.ε. τηε ιmπλιχιτ αππροαχη αδοπτεδ βψ mυχη οφ τηε βυσινεσσ ετηιχσ λιτερατυρε). Φορ εξαmπλε, Wολφε (1993: 2) αργυεσ τηατ: Ιφ ωε λοοκ ατ mανψ οφ τηε χασεσ ωε φινδ ιν βυσινεσσ ετηιχσ τεξτβοοκσ, ωε σεε τηατ τηε προταγονιστσ αρε νον mαλεϖολεντ, ορδιναρψ πεοπλε ιν mιδδλε ορ υππερ mαναγεmεντ ωηο υσυαλλψ αχτ ωιτηιν α χορπορατε ηιεραρχηψ. Τηε αχτ ιτσελφ, τηε ονε ιδεντιφιεδ ασ βεινγ τηε χαυσε οφ α δεατη ορ οφ σοmε γραϖε σοχιαλ ηαρm, ισ τηε ρεσυλτ οφ mαναγερσ δοινγ εσσεντιαλλψ ωηατ τηεψ ωερε ταυγητ το δο!... Ιν τηε εψεσ οφ στυδεντσ, ουρ χουρσε ιν βυσινεσσ ετηιχσ ισ ιντερεστινγ βυτ ρεαλλψ δοεσ νοτ χηαλλενγε τηε συβσταντιαλ ιντελλεχτυαλ χονδιτιονινγ ιν τηε φυνχτιοναλ αρεασ οφ βυσινεσσ ατ υνιϖερσιτιεσ ανδ ιν σοχιετψ ατ λαργε. Ιν [τερmσ οφ τηε] λονγ τερm 5

8 ιmπαχτ ον ουρ στυδεντσ ορ ουρ βυσινεσσ χυλτυρε, τηε χουρσε ισ ωαψ τοο λιττλε, ωαψ τοο λατε. Ιν οτηερ ωορδσ, αχχορδινγ το Wολφε (1993), προϖιδινγ βολτ ον χουρσεσ ιν βυσινεσσ ετηιχσ φορ αχχουντινγ ανδ βυσινεσσ στυδεντσ ισ α λιmιτεδ αχτιϖιτψ, ιφ τηε ετηιχαλ ανδ mοραλ ασσυmπτιονσ υνδερπιννινγ mαινστρεαm ορ φυνχτιοναλ mατεριαλ αρε νοτ αδδρεσσεδ (Χυνλιφφε ετ αλ. 2002, Περριτον 2007, Wολφε 1993). Σιmιλαρλψ, Γηοσηαλ (2005) ασσερτσ τηατ αδδιτιοναλ χουρσεσ ιν βυσινεσσ ετηιχσ ηαϖε α λιmιτεδ εφφεχτ βεχαυσε τηεψ δο νοτ συφφιχιεντλψ χηαλλενγε τηε υνδερλψινγ χοmmον σενσε ασσυmπτιονσ ωηιχη ηελπ mαινταιν ανδ ρεπροδυχε χυρρεντ σοχιαλ αρρανγεmεντσ 3. Ηε στατεσ: Ιφ δεανσ ρεαλλψ ιντενδ το ινφυσε α χονχερν φορ ετηιχσ ανδ φορ ρεσπονσιβλε mαναγεmεντ ιν τηε ρεσεαρχη ανδ τεαχηινγ τηατ αρε χαρριεδ ουτ ατ τηειρ ινστιτυτιονσ, τηεψ ηαϖε το αχκνοωλεδγε τηατ τηε τοκενισm οφ αδδινγ α χουρσε ον ετηιχσ ωιλλ νοτ αχηιεϖε τηειρ γοαλσ. Ασ λονγ ασ αλλ τηε οτηερ χουρσεσ χοντινυε ασ τηεψ αρε, α σινγλε, στανδ αλονε χουρσε ον χορπορατε σοχιαλ ρεσπονσιβιλιτψ ωιλλ νοτ χηανγε τηε σιτυατιον ιν ανψ ωαψ (Γηοσηαλ 2005: 88). Ιν τηε χασε οφ αχχουντινγ εδυχατιον, ιτ ηασ βεεν αργυεδ τηατ τηε χοντεσταβλε ασσυmπτιονσ οφ Ανγλο Αmεριχαν χαπιταλισm αρε δισσιmυλατεδ 4 τηρουγη τηε γυισε οφ τεχηνιχαλ ρατιοναλιτψ (ΜχΠηαιλ & Γραψ 1996: 27). Ιν τηισ σενσε, αχχουντινγ εδυχατιον φυλφιλσ α χρυχιαλ εχονοmιχ ρολε ιν τηε mαιντενανχε οφ λιβεραλ νεο χλασσιχαλ εχονοmιχσ ωηιχη ιτ αχηιεϖεσ τηρουγη ιτσ πρεσεντατιον οφ αχχουντινγ ασ αν ιννοχυουσ τεχηνιχαλ προχεσσ (ΜχΠηαιλ & Γραψ 1996: 28 29; σεε αλσο, Γραψ ετ αλ. 1994, Ηυmπηρεψ ετ αλ. 1996). Αχχορδινγ το Χολλισον (2003: 861): Αττεντιον το τηε ιντερεστσ οφ σηαρεηολδερσ αβοϖε αλλ οτηερ γρουπσ ισ ιmπλιχιτ ιν mυχη οφ ωηατ ισ ταυγητ το αχχουντινγ ανδ φινανχε στυδεντσ. Τηε ϖερψ χονστρυχτιον οφ α προφιτ ανδ λοσσ αχχουντ ισ α χοντινυαλ, ανδ υσυαλλψ υνστατεδ, ρεmινδερ τηατ τηε ιντερεστσ οφ ονλψ ονε γρουπ οφ στακεηολδερσ σηουλδ βε mαξιmιζεδ. Μορεοϖερ, Χολλισον (2003: 861) αργυεσ τηατ, ιτ mαψ βε ϖερψ διφφιχυλτ φορ αχχουντινγ ανδ φινανχε στυδεντσ το εϖεν χονχειϖε οφ ανοτηερ ωαψ ιν ωηιχη αφφαιρσ χουλδ βε 6

9 ορδερεδ εϖεν ατ τηε αλγεβραιχ λεϖελ, λετ αλονε τηε mοραλ. Ηοωεϖερ, ασ Wαδδοχκ (2005: 147) ποιντσ ουτ, αχχουντινγ ισ αν ετηιχαλ, ρατηερ τηαν α τεχηνιχαλ, δισχουρσε, αδδινγ: Ιφ ωε ωαντ αχχουνταντσ ωηο αρε χαπαβλε οφ αχτινγ ωιτη ιντεγριτψ ανδ υνδερστανδινγ τηε βροαδερ σψστεm ιν ωηιχη τηεψ ωορκ, ωε mυστ τεαχη τηεm το βε mινδφυλ αωαρε οφ τηειρ βελιεφ σψστεmσ, χονσχιουσ οφ χονσεθυενχεσ, ανδ χαπαβλε οφ τηινκινγ βροαδλψ αβουτ τηε ιmπαχτ οφ τηειρ αχτιονσ ανδ δεχισιονσ (εmπηασισ αδδεδ). Τηε αιm οφ τηε πρεσεντ παπερ ισ το εξπλορε ωηετηερ, ορ τηε εξτεντ το ωηιχη, στυδεντσ ετηιχαλ ανδ mοραλ τηινκινγ ισ ινφορmεδ βψ αν Ανγλο Αmεριχαν σηαρεηολδερ δισχουρσε. Ιν αδδρεσσινγ τηισ αιm, τηισ στυδψ ασχερταινσ στυδεντσ ϖιεωσ ον: (ι) τηε υσερσ φορ ωηοm τηεψ βελιεϖε αχχουντινγ ινφορmατιον ισ πρεπαρεδ, ανδ (ιι) τηε οβϕεχτιϖεσ οφ βυσινεσσ (ορ mορε σπεχιφιχαλλψ, τηε χονστιτυενχιεσ φορ ωηοσε βενεφιτ βυσινεσσ αχτιϖιτψ ισ υνδερτακεν). Βψ δραωινγ ον στυδεντσ ρατιοναλεσ ανδ ϕυστιφιχατιονσ ρεγαρδινγ τηεσε ισσυεσ, τηισ εξπλορατορψ στυδψ ινϖεστιγατεσ ωηετηερ α παρτιχυλαρ ωορλδϖιεω ισ πρεϖαλεντ αmονγ αχχουντινγ στυδεντσ ανδ τηε εξτεντ το ωηιχη τηεψ αρε αωαρε οφ αλτερνατιϖε περσπεχτιϖεσ. Τηε φολλοωινγ σεχτιον ουτλινεσ τηε mετηοδ ανδ χοντεξτ φορ τηισ στυδψ. Μετηοδ ανδ Χοντεξτ Ιν ορδερ το εξπλορε αχχουντινγ στυδεντσ ϖιεωσ ρεγαρδινγ τηε υσερσ οφ αχχουντινγ ινφορmατιον ανδ τηε οβϕεχτιϖεσ οφ βυσινεσσ, φοχυσ γρουπ ιντερϖιεωσ ωερε υνδερτακεν ωιτη τωο χοηορτσ: φιρστ ψεαρ υνδεργραδυατε αχχουντινγ στυδεντσ ανδ στυδεντσ χοmmενχινγ τηειρ τραινινγ ωιτη α προφεσσιοναλ αχχουντανχψ βοδψ. Βοτη γρουπσ ωερε ιντερϖιεωεδ ατ τηε ενδ οφ τηειρ ινιτιαλ χουρσε ιν φινανχιαλ αχχουντινγ. Τηε φοχυσ γρουπσ ωερε υνδερτακεν ατ φουρ σεπαρατε ρεσεαρχη σιτεσ; ατ τηρεε υνιϖερσιτψ ινστιτυτιονσ ανδ ωιτη προφεσσιοναλ τραινεεσ φροm ονε οφ τηε mαϕορ αχχουντινγ βοδιεσ ιν τηε ΥΚ. Τηε φοχυσ γρουπ ιντερϖιεωσ ωερε παρτ οφ α λαργερ ινϖεστιγατιον ιντο τηε 7

10 ιδεολογιχαλ χηαραχτεριστιχσ οφ αχχουντινγ εδυχατιον. Ασ παρτ οφ τηε λαργερ προϕεχτ, α τωο σταγε θυεστιονναιρε ωασ διστριβυτεδ ατ φουρ σεπαρατε σιτεσ: τηε φουρ σιτεσ ωηιχη αρε αλσο τηε φοχυσ οφ τηε πρεσεντ στυδψ 5. Τηε θυεστιονναιρε εξπλορεδ στυδεντσ περχεπτιονσ οφ τηε πυρποσε οφ αχχουντινγ ινφορmατιον, τηε οβϕεχτιϖεσ οφ βυσινεσσ ανδ τηειρ ρεχοmmενδεδ χουρσε mατεριαλ, ατ βοτη τηε σταρτ ανδ ενδ οφ αν ιντροδυχτορψ χουρσε ον αχχουντινγ. Ρεσπονδεντσ το τηε θυεστιονναιρε ωερε ινϖιτεδ το χονταχτ τηε λεαδ αυτηορ ιφ τηεψ ωερε ωιλλινγ το παρτιχιπατε ιν α φοχυσ γρουπ ιντερϖιεω. Φοχυσ γρουπ ιντερϖιεωσ ωιτη στυδεντσ ωερε συβσεθυεντλψ αρρανγεδ φροm α λιστ οφ τηοσε ρεσπονδινγ το τηισ ινϖιτατιον. Εαχη φοχυσ γρουπ ϖαριεδ ιν τερmσ οφ τηε νυmβερ οφ στυδεντσ πρεσεντ ανδ τηε γενδερ mιξ. Χοντεξτυαλ ινφορmατιον ρεγαρδινγ τηε ρεσεαρχη σιτεσ ανδ τηε χοmποσιτιον οφ τηε φοχυσ γρουπσ ισ προϖιδεδ ιν Ταβλε 1. Εαχη φοχυσ γρουπ λαστεδ ονε ηουρ, ανδ αλλ φουρ φοχυσ γρουπ mεετινγσ ωερε ρεχορδεδ ανδ τρανσχριβεδ. Αλλ οφ τηε φοχυσ γρουπ mεετινγσ ωερε αττενδεδ βψ τωο mεmβερσ οφ τηε ρεσεαρχη τεαm ωηο διστριβυτεδ α λιστ οφ θυεστιονσ φορ γυιδινγ τηε δισχυσσιον. Ιντερϕεχτιονσ βψ τηε ρεσεαρχηερσ ωερε κεπτ το α mινιmυm ανδ ωερε ονλψ mαδε αφτερ σιγνιφιχαντλψ λονγ παυσεσ ιν τηε φοχυσ γρουπ παρτιχιπαντ χοντριβυτιονσ (Κρυεγερ & Χασεψ 2000). Προβινγ θυεστιονσ ωερε υσεδ ωηεν παρτιχιπαντσ χοmmεντσ ωερε αmβιγυουσ ορ το ενχουραγε φυρτηερ χλαριφιχατιον. Χαρε ωασ τακεν δυρινγ τηε φοχυσ γρουπ δισχυσσιονσ το mαναγε δοmιναντ ταλκερσ ανδ το ενχουραγε σηψ ρεσπονδεντσ: mορε σπεχιφιχαλλψ, τηε υσε οφ βοδψ λανγυαγε ανδ τηε mορε φρονταλ ταχτιχ οφ ϖερβαλλψ σηιφτινγ αττεντιον, ωασ εmπλοψεδ ωηεν νεχεσσαρψ (Κρυεγερ & Χασεψ 2000: 111). Ινσερτ Ταβλε 1 αβουτ ηερε 8

11 Τηερε αρε ιmπορταντ mετηοδολογιχαλ ρεασονσ φορ αππροαχηινγ τηε στυδψ ιν τηισ ωαψ. Dραωινγ ον τηε σοχιολογψ οφ εδυχατιον λιτερατυρε, ανδ, ιν παρτιχυλαρ, τηε ωορκ οφ Αππλε (2004), ονε mυστ βε χαρεφυλ νοτ το ϖιεω τηε εδυχατιον προχεσσ ιν τερmσ οφ α σιmπλιστιχ ινπυτ ουτπυτ mοδελ ι.ε. ωηερε στυδεντσ (τηε ινπυτ) βεχοmε σοχιαλιζεδ βψ αν ιδεολογιχαλ χυρριχυλυm τηατ ρεφλεχτσ τηε ιντερεστσ οφ δοmιναντ γρουπσ ωιτηιν σοχιετψ ανδ γο ον το ρεπροδυχε τηοσε ϖαλυεσ ιν ϖαρψινγ ασπεχτσ οφ τηειρ λιϖεσ (τηε ουτπυτ). Ρεσεαρχη ιν τηισ τραδιτιον οφτεν σπεχυλατεσ ον τηε χονσεθυενχεσ οφ τηε εδυχατιοναλ προχεσσ βψ αναλψζινγ τηε χοντεντ οφ τηε χυρριχυλυm αλονε ι.ε. ωιτηουτ αττενδινγ το τηε ϖιεωσ ανδ υνδερστανδινγ οφ τηε παρτιχιπαντσ ιν τηε προχεσσ. Μορεοϖερ, αχχορδινγ το Αππλε (2004) συχη α περσπεχτιϖε οϖερλοοκσ α νυmβερ οφ περτινεντ ισσυεσ; mορε σπεχιφιχαλλψ, ιτ φαιλσ το χονσιδερ τηε ρολε οφ χοντεστατιον ανδ τηε χοντινγεντ ποσσιβιλιτψ τηατ στυδεντσ mαψ ρεσιστ ορ αππροπριατε τηε ιδεολογιχαλ mεσσαγεσ τηεψ ενχουντερ (Αππλε 2004, Τηοmπσον 1990). Σιmιλαρλψ, ασ Τηοmπσον (1990) δελινεατεσ, ιφ ονε ισ εξπλορινγ τηε ιδεολογιχαλ χηαραχτερ οφ α mεδια mεσσαγε (ορ ιν τηισ χασε, αν εδυχατιοναλ προχεσσ), ιτ ισ ιmπορταντ το λοοκ, νοτ ονλψ ατ τηε χοντεντ οφ τηε mεσσαγε (ορ προχεσσ), βυτ αλσο το χονσιδερ ασπεχτσ οφ προδυχτιον ανδ ρεχεπτιον (σεε Φεργυσον 2007 φορ αν οϖερϖιεω οφ τηισ φραmεωορκ). Ασ δισχυσσεδ αβοϖε, τηε φινδινγσ πρεσεντεδ ιν τηισ παπερ αρε α παρτ οφ α λαργερ στυδψ ιντο τηε ιδεολογιχαλ χηαραχτερ οφ ρεχοmmενδεδ αχχουντινγ mατεριαλσ. Dραωινγ ον Τηοmπσον σ (1990) δεπτη ηερmενευτιχαλ φραmεωορκ, τηισ λαργερ βοδψ οφ ωορκ ηασ χονσιδερεδ τηε προδυχτιον, χοντεντ ανδ ρεχεπτιον οφ ρεχοmmενδεδ χουρσε mατεριαλ. Wηιλε φινδινγσ φροm τηισ λαργερ βοδψ οφ ωορκ ηαϖε ρεπορτεδ σπεχιφιχαλλψ ον τηε προδυχτιον οφ ρεχοmmενδεδ mατεριαλσ (Φεργυσον ετ αλ. 2006) ανδ τηειρ χοντεντ ανδ ρεχεπτιον (Φεργυσον ετ αλ. 2008), τηισ στυδψ φοχυσεσ ον στυδεντσ ϖιεωσ ρεγαρδινγ τηε 9

12 υσερσ οφ αχχουντινγ ινφορmατιον ανδ τηε οβϕεχτιϖεσ οφ βυσινεσσ ιν γενεραλ. Ιν συmmαρψ, ιτ ισ νοτ σιmπλψ ενουγη ϕυστ το ασσυmε τηατ βεχαυσε α χουρσε ορ α δεγρεε προγραmmε ισ υνδερπιννεδ βψ α παρτιχυλαρ περσπεχτιϖε, τηατ στυδεντσ ωιλλ βεχοmε σοχιαλιζεδ ιν το τηατ ωαψ οφ τηινκινγ (ωηιχη ισ τηε ιmπλιχιτ ασσυmπτιον ιν mανψ οφ τηε χριτιχισmσ οφ αχχουντινγ ανδ βυσινεσσ εδυχατιον) ινστεαδ, ονε mυστ τακε ιντο αχχουντ τηε ωαψσ ιν ωηιχη στυδεντσ ιντερπρετ, υνδερστανδ ανδ αππροπριατε τηε mεσσαγεσ τηεψ ρεχειϖε (Τηοmπσον 1990). Τηε ρεmαινδερ οφ τηισ παπερ ισ στρυχτυρεδ ασ φολλοωσ: Τηε φολλοωινγ σεχτιον ρεπορτσ ον τηε ρεσυλτσ οφ φουρ φοχυσ γρουπ ινϖεστιγατιονσ; τηεσε ωερε υνδερτακεν ατ τηε τηρεε αχαδεmιχ ινστιτυτιονσ ασ ωελλ ασ ιν τηε οφφιχε οφ αν αχχουντανχψ φιρm. Τηε ρεσυλτσ οφ τηε φοχυσ γρουπσ ωιλλ βε δισχυσσεδ υνδερ τηε φολλοωινγ ηεαδινγσ: υσερσ οφ αχχουντινγ ινφορmατιον; αλτερνατιϖε περσπεχτιϖεσ/οτηερ υσερσ; ιν ωηοσε ιντερεστσ αρε χοmπανιεσ ρυν?; ανδ τηε οβϕεχτιϖεσ οφ βυσινεσσ. Τηε φιναλ σεχτιον συmmαρισεσ τηε ρεσυλτσ ανδ χονχλυδεσ. Φινδινγσ Υσερσ οφ αχχουντινγ ινφορmατιον Στυδεντσ ωερε φιρστ οφ αλλ ασκεδ το ιδεντιφψ, φορ ωηοm, φροm α λιστ οφ ποσσιβλε υσερσ οφ αχχουντινγ ινφορmατιον, τηεψ τηουγητ φινανχιαλ στατεmεντσ ωερε πρεπαρεδ. Τηε λιστ οφ στακεηολδερσ ωασ δεριϖεδ φροm τηε Ιντερνατιοναλ Αχχουντινγ Στανδαρδσ Βοαρδ σ, Φραmεωορκ φορ τηε Πρεπαρατιον ανδ Πρεσεντατιον οφ Φινανχιαλ Στατεmεντσ ανδ ινχλυδεδ πρεσεντ ανδ ποτεντιαλ ινϖεστορσ, εmπλοψεεσ, λενδερσ, συππλιερσ ανδ οτηερ τραδε χρεδιτορσ, χυστοmερσ, γοϖερνmεντσ ανδ τηειρ αγενχιεσ ανδ τηε γενεραλ πυβλιχ (Ιντερνατιοναλ Αχχουντινγ Στανδαρδσ Χοmmιττεε Φουνδατιον, 1989). Ρεσπονσεσ ωερε χονσιστεντ αχροσσ εαχη γρουπ, ωιτη σηαρεηολδερσ βεινγ ιδεντιφιεδ ασ τηε πρινχιπαλ υσερσ 10

13 βψ τηε mαϕοριτψ οφ παρτιχιπαντσ. Φορ εξαmπλε α τψπιχαλ ρεσπονσε, φροm Στυδεντ Α1, ινδιχατεδ τηατ: Σηαρεηολδερσ βεχαυσε τεχηνιχαλλψ τηεψ οων τηε χοmπανψ ανδ τηεψ ωιλλ ωαντ το κνοω ηοω τηειρ ινϖεστmεντ ισ δοινγ. Στυδεντ Β1 αγρεεδ ωηεν ηε νοτεδ τηατ αδϖισορσ ανδ σηαρεηολδερσ ωερε τηε mαιν υσερσ. Στυδεντ Χ1 ωασ εϖεν mορε εmπηατιχ ωηεν ηε στατεδ τηατ: Ι τηινκ τηε σηαρεηολδερσ τηατ σ ωηψ ψου νεεδ το mακε α προφιτ, το παψ τηε σηαρεηολδερσ. Προφεσσιοναλ στυδεντσ ρεσπονσεσ διδ νοτ διφφερ φροm τηειρ υνιϖερσιτψ στυδεντ χουντερπαρτσ, ωιτη σηαρεηολδερσ βεινγ ιδεντιφιεδ ασ τηε πρινχιπαλ ταργετ φορ αχχουντινγ ινφορmατιον. Φορ εξαmπλε, Στυδεντ Π1 εξπλαινεδ: Ι σεε αχχουντσ βεινγ πρεπαρεδ φορ σηαρεηολδερσ ορ φορ ωηοεϖερ οωνσ τηε βυσινεσσ φορ ωηατεϖερ πυρποσεσ τηεψ ωαντ Σηαρεηολδερσ γενεραλλψ δον τ ηαϖε α ηανδ ιν τηε ρυννινγ οφ τηε βυσινεσσ, σο τηε αχχουντσ λετ τηε σηαρεηολδερσ σεε ηοω [mαναγεmεντ] αρε δοινγ. Σιmιλαρλψ, Στυδεντ Π3 νοτεδ τηατ mαναγερσ ηαϖε α ρεσπονσιβιλιτψ το τηε οωνερσ οφ τηε βυσινεσσ ιmπλψινγ τηατ mαναγερσ πρεπαρε φινανχιαλ αχχουντσ πριmαριλψ φορ σηαρεηολδερσ. Εϖεν ωηεν οτηερ ποσσιβλε υσερσ ωερε ιδεντιφιεδ βψ στυδεντσ, ιτ ωασ βεχαυσε τηεψ ωερε δεεmεδ το σηαρε τηε οωνερσ γοαλσ, νορmαλλψ βψ ϖιρτυε οφ βεινγ σηαρεηολδερσ τηεmσελϖεσ. Τηυσ, Στυδεντ Α2 συγγεστεδ τηατ: Σοmε εmπλοψεεσ mιγητ ηολδ σηαρεσ ιν τηε χοmπανψ σο τηεψ mιγητ ωαντ το κνοω ωηετηερ τηεψ σηουλδ σελλ τηειρ σηαρεσ ιν τηε χοmπανψ ορ το ενχουραγε εmπλοψεεσ το βυψ σηαρεσ. Σιmιλαρλψ, Στυδεντ Χ2 αργυεδ τηατ α λοτ οφ εmπλοψεεσ [ωιλλ βε] σηαρεηολδερσ ανψωαψ σο Ι τηινκ ιτ ισ θυιτε ιmπορταντ φορ τηεm ασ ωελλ. Στυδεντσ ωερε ασκεδ το διφφερεντιατε βετωεεν ωηατ τηεψ δεεmεδ το βε χυρρεντ πραχτιχε ιν τηε προδυχτιον οφ φινανχιαλ στατεmεντσ, ανδ το χοmmεντ ον ωηοm τηεψ φελτ τηεσε σηουλδ βε πρεπαρεδ 11

14 φορ. Ιν mοστ χασεσ, τηε θυεστιον ελιχιτεδ α σιmιλαρ ρεσπονσε. Φορ εξαmπλε, Στυδεντ Α5 στατεδ τηατ: Ι τηινκ πριmαριλψ φορ σηαρεηολδερσ, βεχαυσε τηεψ οων τηε χοmπανψ ανδ ηαϖε πυτ τηειρ mονεψ ιν τηε χοmπανψ. Τηεψ ηαϖε mορε οφ α φινανχιαλ ιντερεστ, ωηερεασ τηε οτηερ ιντερεστ γρουπσ δον τ ηαϖε συχη α φινανχιαλ ιντερεστ. Στυδεντ Χ2 χονχυρρεδ ωιτη τηισ ϖιεω ωηεν ηε νοτεδ τηατ τηε σηαρεηολδερσ αρε τηε mοστ ιmπορταντ ονεσ. Σιmιλαρλψ, αλλ οφ τηε προφεσσιοναλ στυδεντσ ιδεντιφιεδ σηαρεηολδερσ ασ τηε χονστιτυενχψ φορ ωηοm φινανχιαλ στατεmεντσ σηουλδ βε πρεπαρεδ. Φορ εξαmπλε, Στυδεντ Π3 νοτεδ τηατ, ιτ δεπενδσ ον τηε τψπε οφ χοmπανψ ανδ ον τηειρ βυσινεσσ αγενδα αδδινγ ιφ ιτ ισ α πυρελψ προφιτ δριϖεν χοmπανψ, τηεν τηε αχχουντσ ωιλλ mαττερ το [τηε σηαρεηολδερσ] mορε τηαν τηε γενεραλ πυβλιχ ορ τηε γοϖερνmεντ. Wηεν τηε παρτιχιπαντσ ωερε ασκεδ ωηψ τηεψ φελτ τηατ τηε σηαρεηολδερσ ωερε τηε mοστ ιmπορταντ γρουπ, τηεψ τψπιχαλλψ ποιντεδ το τηε φινανχιαλ ιντερεστ ωηιχη σηαρεηολδερσ ηαϖε βψ ϖιρτυε οφ τηειρ οωνερσηιπ οφ τηε χοmπανψ. Τηυσ Στυδεντ Β3 αργυεδ τηατ σηαρεηολδερσ ωερε τηε mαιν υσερσ σινχε τηεψ ϖε γοτ α φινανχιαλ ιντερεστ, ωηιλε Στυδεντ Β4 ϕυστιφιεδ τηε χηοιχε βεχαυσε [σηαρεηολδερσ] οων τηε χοmπανψ. Στυδεντ Χ2 mαδε α σιmιλαρ δεχισιον ιν φαϖουρ οφ σηαρεηολδερσ βεχαυσε τηεψ ρε τηε ονεσ τηατ πυτ τηε εθυιτψ ιντο τηε βυσινεσσ. Στυδεντσ ωερε ασκεδ το χοντεmπλατε ωηετηερ εmπλοψεεσ αλσο ηαδ α φινανχιαλ ιντερεστ ιν α χοmπανψ. Ρεσπονδεντσ τενδεδ το δραω α διστινχτιον βετωεεν τηε εmπλοψεε ανδ τηε σηαρεηολδερ ον τηε βασισ οφ ρισκ: σινχε τηε εmπλοψεε ενϕοψεδ α στεαδψ φλοω οφ ινχοmε ιν τηε φορm οφ α σαλαρψ/ωαγε, σηαρεηολδερσ ωερε δεεmεδ το βε ατ α γρεατερ ρισκ οφ λοσινγ τηειρ ινϖεστmεντ ιφ τηε χοmπανψ φαιλεδ. Τηερεφορε, Στυδεντ Α5 στατεδ τηατ: 12

15 Μοστ εmπλοψεεσ ωιλλ νοτ ηαϖε mυχη ιντερεστ ιν τηε αννυαλ ρεπορτσ οφ α χοmπανψ. Ασ λονγ ασ τηεψ ωερε γεττινγ α ωαγε ατ τηε ενδ οφ τηε mοντη. Μοστ οφ τηεm ωον τ βε ιντερεστεδ ιν τηε χοmπανψ ρεπορτ. Στυδεντ Β4 αγρεεδ ωηεν ηε νοτεδ τηατ: Ατ τηε ενδ οφ τηε δαψ, τηε σηαρεηολδερσ αρε πυττινγ ιν τηε ινιτιαλ ινϖεστmεντ, ωηετηερ ιτ σ βυψινγ ινιτιαλ σηαρεσ ορ ρεινϖεστινγ ιν mορε σηαρεσ. Ι αm ασσυmινγ τηειρ ινιτιαλ ινϖεστmεντ ωιλλ βε mυχη mορε τηαν αν εmπλοψεε. [Εmπλοψεεσ] αρε ινϖεστινγ τηειρ τιmε ανδ εφφορτ, ανδ τηεψ αρε γεττινγ ρεmυνερατεδ φορ τηατ. Ινϖεστορσ δον τ γετ ανψτηινγ βαχκ υνλεσσ τηε χοmπανψ ισ συχχεσσφυλ. Αλτερνατιϖε περσπεχτιϖεσ/οτηερ υσερσ Νοτ αλλ παρτιχιπαντσ αγρεεδ τηατ σηαρεηολδερσ σηουλδ βε τηε mαιν φοχυσ οφ χοmπανψ φινανχιαλ στατεmεντσ. Ιν αλλ τηρεε οφ τηε Υνιϖερσιτψ γρουπσ, τηερε ωασ τψπιχαλλψ ονε γρουπ mεmβερ ωηο φελτ τηατ α ωιδερ ρανγε οφ υσερσ σηουλδ βε χονσιδερεδ, ορ τηατ παρτιχυλαρ υσερ γρουπσ σηουλδ φεατυρε mορε προmινεντλψ. Φορ εξαmπλε, ιν τηε φιρστ γρουπ, Στυδεντ Α3 αργυεδ τηατ: Αλτηουγη σηαρεηολδερσ αρε ιmπορταντ, χρεδιτορσ αρε προβαβλψ mορε ιmπορταντ, βεχαυσε ατ τηε ενδ οφ τηε δαψ, τηεψ αρε γοινγ το δεχιδε ωηετηερ ψου [ρεmαιν ιν βυσινεσσ]. Ιν τηε σεχονδ γρουπ, Στυδεντ Β1 αλσο συγγεστεδ τηατ τηε νεεδσ οφ στακεηολδερσ οτηερ τηαν σηαρεηολδερσ σηουλδ βε αδδρεσσεδ βψ χοmπανιεσ: Ψου ϖε γοτ το χουντ τηε ρεστ οφ τηεm Λοαν χρεδιτορσ ωαντ το κνοω ωηατ τηειρ βυσινεσσ ισ αβουτ ανδ ιφ τηεψ χαν αφφορδ το παψ τηεm βαχκ. Ι τηινκ [φινανχιαλ στατεmεντσ] σηουλδ βε φοχυσεδ τοωαρδσ τηε σηαρεηολδερσ βυτ τηεψ σηουλδ αλσο ινχλυδε mορε ινφορmατιον σο τηατ οτηερ γρουπσ ωιλλ βενεφιτ φροm τηεm ασ ωελλ λικε σοmετηινγ τηατ εmπλοψεεσ χουλδ βενεφιτ φροm, ορ οτηερ γρουπσ. Σο ιτ ισ νοτ σολελψ αιmεδ ατ ϕυστ τηε σηαρεηολδερσ. Wηεν ασκεδ το χονσιδερ ωηετηερ χοmπανιεσ σηουλδ προδυχε ινφορmατιον οτηερ τηαν φινανχιαλ ινφορmατιον ιν τηειρ αννυαλ ρεπορτσ, παρτιχιπαντσ ωερε θυιχκ το ποιντ ουτ τηατ 13

16 νον φινανχιαλ ινφορmατιον ωουλδ βε οφ βενεφιτ το υσερσ οτηερ τηαν σηαρεηολδερσ, συχη ασ χυστοmερσ ανδ τηε γενεραλ πυβλιχ. Φορ εξαmπλε, Στυδεντ Α5 στατεδ τηατ: Σοmε χυστοmερσ mαψ βε ιντερεστεδ ιν τηε σοχιαλ ανδ ενϖιρονmενταλ σιδε [οφ τηε βυσινεσσ], εσπεχιαλλψ οιλ χοmπανιεσ λικε Σηελλ, ωηοσε χοmπανψ ρεπορτ ηασ α λοτ οφ ενϖιρονmενταλ στυφφ ιν ιτ. Τηεψ mιγητ βε mορε ιντερεστεδ ιν τηατ ρατηερ τηαν τηε φινανχιαλ σιδε οφ τηε χοmπανψ. Στυδεντ Β4 αγρεεδ ανδ νοτεδ τηατ: Ιφ ψου ωερε σορτ οφ αν ετηιχαλ χονσυmερ ανδ ψου ωαντεδ το κνοω τηε τραδινγ πολιχιεσ τηατ α χοmπανψ ηαδ ωηετηερ τηεψ ουτσουρχεδ mανυφαχτυρινγ το α φορειγν χουντρψ Μψ ωιφε σ λικε τηατ. Σηε διδν τ λικε βυψινγ Νικε βεχαυσε οφ τηε φαχτ τηατ τηεψ υσε τηε φαχτοριεσ ανδ τηε ωεε κιδσ το προδυχε τηειρ Νικε βρανδινγ. Σηε ωαντσ το ηελπ τηε πλανετ. Σηε σ α ηεαλτη ϖισιτορ. Τηισ ϖιεω ωασ συππορτεδ βψ στυδεντ Χ4 ωηο αργυεδ τηατ: Πεοπλε αρε mορε ιντερεστεδ ιν τηε ετηιχαλ σιδε οφ βυσινεσσ τηεσε δαψσ; τηεψ αρε ιντερεστεδ ιν τηε αχχουντσ ανδ στυφφ βυτ Ι τηινκ ιτ σ γοτ mορε ιmπορταντ το πεοπλε, ψου κνοω ενϖιρονmενταλ ισσυεσ ανδ τηινγσ λικε τηατ Ι τηινκ τηε γενεραλ πυβλιχ ωουλδ υνδερστανδ τηατ [ινφορmατιον] mορε τηαν φινανχιαλ δοχυmεντσ βεχαυσε Ι τηινκ ψουρ αϖεραγε περσον ον τηε στρεετ Ι δον τ τηινκ τηεψ ωουλδ κνοω ωηερε το λοοκ το βε αβλε το γετ ηολδ οφ φινανχιαλ δοχυmεντσ ανδ τηεν σεχονδ οφ αλλ, Ι δον τ τηινκ τηεψ δ υνδερστανδ τηεm υνλεσσ τηεψ ηαδ σοmε σορτ οφ αχχουντινγ ορ φινανχιαλ βαχκγρουνδ τηεψ δ βε mορε λικελψ το υνδερστανδ τηε ετηιχαλ σορτ οφ σιδε οφ τηινγσ. Ηοωεϖερ, ωηιλστ φοχυσ γρουπ παρτιχιπαντσ ωερε αωαρε τηατ χυστοmερσ ανδ τηε ωιδερ πυβλιχ ωερε ιντερεστεδ ιν σοχιαλ, ενϖιρονmενταλ ανδ ετηιχαλ ινφορmατιον περταινινγ το χοmπανιεσ, Στυδεντ Β5 ασκεδ, βυτ ισ τηατ ρεαλλψ αχχουντινγ ινφορmατιον?. Ινδεεδ, δεσπιτε ιδεντιφψινγ τηε ωιδε ρανγε οφ ινφορmατιον τηατ οτηερ στακεηολδερσ ωουλδ βενεφιτ φροm, τηε mαϕοριτψ οφ παρτιχιπαντσ στιλλ mαινταινεδ τηατ χοmπανψ φινανχιαλ στατεmεντσ σηουλδ βε προδυχεδ φορ σηαρεηολδερσ. Τηεψ σεεmεδ το ηαϖε διφφιχυλτψ ιν χονχειϖινγ οφ ηοω αλτερνατιϖε αννυαλ ρεπορτσ mιγητ βε χονστρυχτεδ ορ ωηετηερ τηε χυρρεντ στρυχτυρε οφ φινανχιαλ στατεmεντσ ωασ αππροπριατε φορ οτηερ στακεηολδερ γρουπσ. 14

17 Υνλικε τηε υνιϖερσιτψ φοχυσ γρουπσ, τηερε ωασ λεσσ εϖιδενχε οφ ανψ προφεσσιοναλ τραινεεσ ηολδινγ αν αλτερνατιϖε περσπεχτιϖε αβουτ ωηο φινανχιαλ στατεmεντσ σηουλδ βε πρεπαρεδ φορ. Ηοωεϖερ, Στυδεντ Π4 νοτεδ τηατ: Φορ πυβλιχ χοmπανιεσ, ιν mψ σmαλλ περσον σ ϖιεω οφ τηινγσ, ψου ωουλδ λικε το σεε τρανσπαρενχψ τηρουγη εϖερψτηινγ. Τηατ ωουλδ βε τηε ιδεαλ, βυτ ιτ ισ νεϖερ γοινγ το ηαππεν. Ι τηινκ φορ σmαλλ βυσινεσσεσ ωηιχη δον τ ρεαλλψ ηαϖε mυχη εφφεχτ οϖερ α βιγ αρεα, τηεν ιτ ισ νοτ σο νεχεσσαρψ. Ιν ωηοσε ιντερεστσ αρε χοmπανιεσ ρυν? Dεσπιτε ιδεντιφψινγ σηαρεηολδερσ ασ τηε πρινχιπαλ υσερσ οφ αχχουντινγ ινφορmατιον, στυδεντσ φροm Υνιϖερσιτψ Α διδ νοτ ιδεντιφψ σηαρεηολδερσ ασ τηε γρουπ φορ ωηοm χοmπανιεσ ωερε ρυν. Φορ εξαmπλε, Στυδεντ Α5 στατεδ τηατ χοmπανιεσ σηουλδ βε ρυν πριmαριλψ ιν τηε ιντερεστ οφ χυστοmερσ: Ιφ ψου τακε χαρε οφ τηε χυστοmερ τηε βυσινεσσ ωιλλ τακε χαρε οφ ιτσελφ. Ιφ ψου κεεπ ψουρ χυστοmερσ ηαππψ, τηεψ ωιλλ κεεπ ον χοmινγ, ανδ τηατ mεανσ ψου χαν κεεπ ον ψουρ εmπλοψεεσ. Στυδεντσ ατ Υνιϖερσιτιεσ Β ανδ Χ mαδε τηε λινκ βετωεεν τηε πρινχιπαλ υσερσ οφ φινανχιαλ στατεmεντσ, ανδ τηε ιντερεστσ φορ ωηιχη τηεψ περχειϖεδ χοmπανιεσ ωερε ρυν ιδεντιφψινγ σηαρεηολδερσ ιν εαχη χασε. Τηυσ, Στυδεντ Β3 χοmmεντεδ τηατ, ιτ αλλ χοmεσ βαχκ το σηαρεηολδερσ, δοεσν τ ιτ? Γεττινγ τηειρ ωορτη. Ιν αδδιτιον, Στυδεντ Χ5 νοτεδ τηατ Ιν α χορπορατιον τηερε σεεmσ το βε αν εmπηασισ τηατ τηε σηαρεηολδερσ αρε τηε πεοπλε τηατ ψου ρε δοινγ ιτ φορ. Λικε τηε υνιϖερσιτψ στυδεντσ ιντερϖιεωεδ, προφεσσιοναλ τραινεεσ ιδεντιφιεδ σηαρεηολδερσ ασ τηε γρουπ φορ ωηοm χοmπανιεσ αρε ρυν. Ιν τηειρ ρεmαρκσ, προφεσσιοναλ στυδεντσ αλλυδεδ το τηειρ τραινινγ mατεριαλσ ασ τηε σουρχε φορ τηειρ ϖιεωσ. Φορ εξαmπλε, Στυδεντ Π1 στατεδ, Wε αρε τολδ ιν ουρ νοτεσ [ον ουρ φιρστ mοδυλε] τηατ διρεχτορσ ρυν τηε βυσινεσσ ιν τηε βεστ ιντερεστσ οφ τηε σηαρεηολδερσ. 15

18 Περηαπσ βψ ϖιρτυε οφ χοmπανιεσ βεινγ χονστρυχτεδ ασ σεπαρατε λεγαλ εντιτιεσ, α νυmβερ οφ στυδεντσ ϖιεωεδ τηε χοmπανψ ασ αν αβστραχτ εντιτψ ωηιχη πυρσυεδ ιτσ οων ιντερεστσ, ανδ ωηιχη ωασ ρυν εσσεντιαλλψ φορ ιτσελφ. Τηε χοmmεντσ οφ Στυδεντ Α5 τψπιφιεδ τηισ ϖιεω, ωηεν σηε στατεδ τηατ [Χοmπανιεσ αρε ρυν φορ] τηεmσελϖεσ. Ι τηινκ ιτ ισ ιν τηε χοmπανψ σ οων ιντερεστ το mακε α προφιτ. Ον α φεω οχχασιονσ, στυδεντσ ηαδ το βε πυσηεδ το ιδεντιφψ γρουπσ ορ ινδιϖιδυαλσ τηατ ωουλδ βενεφιτ φροm α χοmπανψ σ πυρσυιτ οφ προφιτ. Α στρικινγ ασπεχτ οφ τηισ περσπεχτιϖε, ισ τηατ βψ χονστρυχτινγ τηε χοmπανψ ασ αν αβστραχτ λεγαλ εντιτψ, τηε ιντερεστσ ωηιχη αρε σερϖεδ ασ τηε ρεσυλτ οφ χορπορατε αχτιϖιτψ αρε σοmεωηατ οβσχυρεδ. Αν εξαmπλε οφ τηισ οβσχυρινγ οφ ιντερεστσ ωασ γιϖεν βψ α στυδεντ ατ Υνιϖερσιτψ Α. Wηεν ασκεδ, ιν ωηοσε ιντερεστσ δο ψου τηινκ χοmπανιεσ αρε ρυν, Στυδεντ Α1 ρεπλιεδ: Ι ωουλδ συγγεστ τηε υππερ τιερ. Ψουρ διρεχτορσ, τηε υππερ mαναγερσ. Τηε διρεχτορσ ωιλλ εσταβλιση ον ηιγη ωηατ περφορmανχε ταργετσ σηουλδ βε ρεαχηεδ ανδ τηεν τηατ γετσ πασσεδ δοων τηε λινε. Wηεν ασκεδ ωηατ σηε τηουγητ δριϖεσ τηε ταργετ σεττινγ προχεσσ, σηε ρεπλιεδ Μονεψ. Ψου ηιτ mορε ταργετσ, ψου γετ mορε mονεψ. Αγαιν, ταργετ σεττινγ ωασ νοτ ασσοχιατεδ ωιτη τηε ιντερεστ οφ ανψ παρτιχυλαρ χονστιτυενχψ, βυτ αττριβυτεδ το α mορε αβστραχτ χαυσε mονεψ. Στυδεντσ ωερε ασκεδ το διφφερεντιατε βετωεεν ωηοσε ιντερεστσ τηεψ τηουγητ χοmπανιεσ ωερε ρυν φορ, ανδ φορ ωηοσε ιντερεστσ τηεψ φελτ χοmπανιεσ σηουλδ βε ρυν. Αγαιν, ρεσπονσεσ ωερε σιmιλαρ, ωιτη σηαρεηολδερσ βεινγ ιδεντιφιεδ ασ τηε mαιν ιντερεστ γρουπ σερϖεδ βψ χορπορατε αχτιϖιτψ. Φορ εξαmπλε, Στυδεντ Χ3 στατεδ τηατ: Τηε σηαρεηολδερσ βεχαυσε τηεψ ρε τηε ονεσ τηατ πυτ τηε εθυιτψ ιντο τηε βυσινεσσ. Σιmιλαρλψ, Στυδεντ Π3 εξπλαινεδ: Μαξιmισινγ σηαρεηολδερ ωεαλτη ιφ ψου αρε πυττινγ mονεψ ιντο α χοmπανψ το βεγιν ωιτη, ψου αρε δοινγ ιτ φορ τωο ρεασονσ. Ονε, το mακε mονεψ. Τηε οτηερ ισ ϕυστ το ηαϖε παρτ οωνερσηιπ. 16

19 Τηε Φριεδmανιτε αργυmεντ, τηατ βψ πυρσινγ τηε ιντερεστ οφ σηαρεηολδερσ, οτηερ στακεηολδερσ ωιλλ βενεφιτ ωασ ινϖοκεδ βψ Στυδεντ Β5 το ϕυστιφψ τηειρ ϖιεω: Ιφ τηε σηαρεηολδερσ ωαντ το mαξιmισε ωεαλτη τηεψ mιγητ τρψ ανδ εξπανδ τηε βυσινεσσ. Μορε ϕοβ οππορτυνιτιεσ, mορε ϕοβ σεχυριτψ. Σο, πυρσυινγ τηε βεστ ιντερεστ οφ σηαρεηολδερσ αλσο ηελπσ εmπλοψεεσ. Οβϕεχτιϖεσ οφ βυσινεσσ Στυδεντσ ωερε ασκεδ το χοmmεντ ον ωηατ τηεψ τηουγητ τηε οβϕεχτιϖεσ οφ α βυσινεσσ ωερε. Ιν τηισ σενσε, αν αττεmπτ ωασ mαδε το εξαmινε ωηετηερ στυδεντσ ιδεντιφιεδ τηε οβϕεχτιϖεσ οφ βυσινεσσ ωιτη α παρτιχυλαρ χονστιτυενχψ; ι.ε. ωηετηερ τηεψ ρεχογνισεδ α λινκ βετωεεν τηε οβϕεχτιϖεσ οφ βυσινεσσ ανδ τηε ιντερεστσ οφ τηοσε φορ ωηοm χοmπανιεσ ωερε ρυν (ασ ουτλινεδ ιν τηε πρεϖιουσ σεχτιον). Dεσπιτε mοστ στυδεντσ ηαϖινγ ιδεντιφιεδ σηαρεηολδερσ ασ τηε mαιν υσερσ οφ αχχουντινγ ινφορmατιον, ανδ τηοσε ιν ωηοσε ιντερεστσ χοmπανιεσ ωερε ρυν, τηε βυσινεσσ οβϕεχτιϖεσ τηεψ ιδεντιφιεδ ϖαριεδ χονσιδεραβλψ. Α νοταβλε φεατυρε οφ mανψ οφ τηε ρεσπονσεσ φροm υνιϖερσιτψ στυδεντσ ωασ τηατ βυσινεσσ οβϕεχτιϖεσ τενδεδ το βε ϖιεωεδ ιν αν αβστραχτ σενσε ανδ, ιν mοστ χασεσ, ωερε νοτ λινκεδ το ανψ παρτιχυλαρ χονστιτυενχψ. ςιεωσ εmεργεδ ωηιχη ωερε σιmιλαρ το τηοσε εξπρεσσεδ ιν τηε δισχυσσιον αβουτ ωηοσε ιντερεστσ χοmπανιεσ ωερε ρυν; ιν τηισ ρεσπεχτ τηε ιδεντιτψ οφ χονστιτυεντσ ωηο mαψ σηαπε τηε οβϕεχτιϖεσ οφ βυσινεσσ, ορ ωηο mαψ βενεφιτ διρεχτλψ φροm α σπεχιφιχ οβϕεχτιϖε, ωασ σοmεωηατ οβσχυρεδ. Ρεσπονδεντ Α2 συγγεστεδ τηατ τηε πριmαρψ γοαλ οφ α φιρm ωασ: Το mαξιmιζε προφιτ. Ι τηινκ τηατ ισ τηε mαιν οβϕεχτιϖε οφ εϖερψ βυσινεσσ. Wιτηουτ προφιτ, τηε χοmπανψ ωιλλ νοτ συρϖιϖε. Τηισ χονφλατιον οφ ϖιεωσ ισ νοτεωορτηψ, σινχε τηισ στυδεντ αππεαρσ το εθυατε τηε ϖιεω τηατ τηε οβϕεχτιϖε οφ βυσινεσσ ισ το mακε προφιτ ιν ορδερ το συρϖιϖε, ωιτη τηε ιδεα τηατ 17

20 προφιτ ηασ το βε mαξιmισεδ. Στυδεντ Α2 ωασ νοτ τηε ονλψ στυδεντ το χονφλατε τηεσε ϖιεωσ; φορ εξαmπλε, Στυδεντ Π3 αλσο στατεδ: Τηε νορm ισ τηατ mοστ χοmπανιεσ αρε σετ υπ το mακε α προφιτ τηε γοαλ ισ το mακε ασ mυχη mονεψ ασ ποσσιβλε φορ mοστ βυσινεσσεσ. Στυδεντσ Α1 ανδ Β2 ωερε mορε συχχινχτ ωηεν τηεψ στατεδ τηατ α φιρm σ οβϕεχτιϖε ωασ, το mακε mονεψ ανδ συρϖιϖαλ ρεσπεχτιϖελψ. Στυδεντ Χ3 αγρεεδ ωηεν σηε ποιντεδ ουτ τηατ βυσινεσσ ισ σετ υπ το mακε α προφιτ ρεαλλψ ορ ψου ωουλδν τ δο ιτ, ωηιλε Στυδεντ Χ1 mαδε τηε σαmε ποιντ σλιγητλψ διφφερεντλψ ωηεν ηε αργυεδ τηατ προβαβλψ τηε φιρστ οβϕεχτιϖε ισ το βρεακ εϖεν σο τηατ ψου ρε νοτ mακινγ α λοσσ βεφορε ψου σταρτ. Ονλψ ονε υνιϖερσιτψ στυδεντ λινκεδ τηε οβϕεχτιϖεσ οφ βυσινεσσ ωιτη α παρτιχυλαρ χονστιτυενχψ: τηε χυστοmερ. Σπεχιφιχαλλψ, Στυδεντ Χ2 αργυεδ τηατ τηε οβϕεχτιϖε ωασ: Μαινλψ το προϖιδε α σερϖιχε το χυστοmερσ. Ι τηινκ τηατ σ ωηατ ιτ ισ το προϖιδε α σερϖιχε το χυστοmερσ, Ι τηινκ τηατ σ τηε mαιν οβϕεχτιϖε οφ τηε βυσινεσσ βυτ σοmετιmεσ αλσο το mαξιmισε προφιτ. Υνλικε τηε υνιϖερσιτψ στυδεντσ ιντερϖιεωεδ, τηε προφεσσιοναλ στυδεντσ τενδεδ το mακε τηε λινκ βετωεεν τηοσε ιν ωηοσε ιντερεστσ χοmπανιεσ ωερε ρυν ανδ τηε οβϕεχτιϖε οφ βυσινεσσ. Φορ εξαmπλε, Στυδεντ Π1 στατεδ: Το mαξιmισε σηαρεηολδερ ωεαλτη, ωηιχη τηεψ mαψ αχηιεϖε βψ ινχρεασινγ τηειρ mαρκετ σηαρε, ορ ωηατεϖερ mετηοδ τηεψ πυρσυε, βυτ τηε οϖεραλλ οβϕεχτιϖε ωιλλ βε το mαξιmισε σηαρεηολδερ ωεαλτη. Σιmιλαρλψ, Στυδεντ Π3 εξπλαινεδ τηατ τηε mαιν οβϕεχτιϖε οφ βυσινεσσ ισ το mαξιmισε σηαρεηολδερ ωεαλτη αλτηουγη ηε διδ ποιντ ουτ τηατ ιτ δεπενδσ ον ωηατ τηε χοmπανψ ωασ σετ υπ φορ. Wηεν ασκεδ ιφ τηεψ φελτ τηε mαξιmισατιον οφ σηαρεηολδερ ωεαλτη ωασ αν αππροπριατε οβϕεχτιϖε, τηε mαϕοριτψ οφ προφεσσιοναλ στυδεντσ ινδιχατεδ τηατ τηεψ αγρεεδ ωιτη τηισ αιm. Ηοωεϖερ, Στυδεντ Π4 νοτεδ τηατ: 18

21 Ι υνδερστανδ ψου ηαϖε το mακε mονεψ, βυτ ιτ ισ α ϖερψ ινσυλαρ οβϕεχτιϖε Ι δο τηινκ χοmπανιεσ σηουλδ ηαϖε οτηερ οβϕεχτιϖεσ, βυτ, ρεαλιστιχαλλψ, τηε mορε προφιταβλε τηεψ αρε, τηε mορε τηεψ αρε γοινγ το συχχεεδ. Χονχλυσιον Τηισ παπερ ηασ ουτλινεδ τηε ρεσυλτσ οφ ουρ ινϖεστιγατιον ιντο αχχουντινγ στυδεντσ περχεπτιονσ αβουτ τηε πυρποσε οφ αχχουντινγ ανδ τηε οβϕεχτιϖεσ οφ βυσινεσσ. Ρεσυλτσ φροm τηε φοχυσ γρουπ ιντερϖιεωσ ωιτη στυδεντσ προϖιδε εϖιδενχε τηατ, νοτ ονλψ ισ α σηαρεηολδερ εmπηασισ αππαρεντ ωιτηιν αχχουντινγ εδυχατιον, βυτ τηατ στυδεντσ τενδ το πριοριτισε τηε ιντερεστσ οφ σηαρεηολδερσ αβοϖε αλλ οτηερ στακεηολδερ γρουπσ. Ιν mανψ ρεσπεχτσ, τηισ ωορλδϖιεω ωασ νοταβλε ωηεν στυδεντσ ωερε ασκεδ το ιδεντιφψ τηε γρουπ φορ ωηοm φινανχιαλ στατεmεντσ σηουλδ βε πρεπαρεδ; ιν παρτιχυλαρ, ιτ ωασ ασσυmεδ βψ τηε mαϕοριτψ οφ στυδεντσ τηατ σηαρεηολδερσ ηαϖε τηε ριγητσ το χοmπανψ ινφορmατιον βψ ϖιρτυε οφ τηε φαχτ τηατ τηεψ αρε τηε οωνερσ. Φυρτηερmορε, mοστ στυδεντσ ασσυmεδ τηατ σηαρεηολδερσ ηαϖε α mορε σιγνιφιχαντ φινανχιαλ ιντερεστ ιν χοmπανιεσ τηαν δο εmπλοψεεσ. Wηιλε υνιϖερσιτψ στυδεντσ ιδεντιφιεδ σηαρεηολδερσ ασ τηε χονστιτυενχψ φορ ωηοm φινανχιαλ στατεmεντσ σηουλδ βε πρεπαρεδ, τηεψ τενδεδ το αρτιχυλατε α φαιρλψ αβστραχτ νοτιον ρεγαρδινγ τηε πριmαρψ οβϕεχτιϖε οφ βυσινεσσ. Φορ εξαmπλε, ιτ ωασ συγγεστεδ βψ α νυmβερ οφ υνιϖερσιτψ στυδεντσ τηατ βυσινεσσεσ σηουλδ mακε προφιτσ φορ τηεmσελϖεσ; ιν οτηερ ωορδσ, υνιϖερσιτψ στυδεντσ τενδεδ το ϖιεω τηε βυσινεσσ οργανισατιον ασ αν αβστραχτ εντιτψ ωηιχη πυρσυεδ ιτσ οων ιντερεστσ, ανδ διδ νοτ ιδεντιφψ ανψ παρτιχυλαρ χονστιτυενχψ ωηιχη ωουλδ βενεφιτ φροm τηισ προφιτ σεεκινγ βεηαϖιουρ. Ιν τηισ ρεσπεχτ, ονε χουλδ αργυε τηατ τηε αχχουντινγ εδυχατιον προχεσσ ατ υνιϖερσιτψ mαψ σοmεηοω οβφυσχατε σοχιαλ ρελατιονσηιπσ ανδ οβσχυρε τηε ινδιϖιδυαλσ ορ γρουπσ τηατ βενεφιτ φροm εχονοmιχ αχτιϖιτψ. Τηοmπσον (1990) συγγεστσ τηατ τηισ προχεσσ, ωηερεβψ ποωερ ασψmmετριεσ αρε οβσχυρεδ ανδ χονχεαλεδ, mαψ βε χονσιδερεδ α mοδε οφ ιδεολογψ ωηιχη ηε ρεφερσ το ασ δισσιmυλατιον. 19

22 Wηιλε υνιϖερσιτψ στυδεντσ τενδεδ το αρτιχυλατε α mορε αβστραχτ ϖιεω ρεγαρδινγ τηε οβϕεχτιϖεσ οφ βυσινεσσ, προφεσσιοναλ στυδεντσ ωερε mορε υνεθυιϖοχαλ, στατινγ τηατ τηε πρινχιπλε οβϕεχτιϖε οφ βυσινεσσ ωασ το mαξιmισε σηαρεηολδερ ωεαλτη. Ιν τηισ ρεσπεχτ, προφεσσιοναλ στυδεντσ ιδεντιφιεδ σηαρεηολδερσ ασ τηε γρουπ φορ ωηοm φινανχιαλ ρεπορτσ σηουλδ βε πρεπαρεδ, ασ τηε γρουπ φορ ωηοm βυσινεσσεσ σηουλδ βε ρυν, ανδ τηε γρουπ ωηοσε ωεαλτη σηουλδ βε mαξιmισεδ. Τηεσε φινδινγσ ωουλδ συγγεστ τηατ ωηιλε βοτη υνιϖερσιτψ ανδ προφεσσιοναλ στυδεντσ εξηιβιτ α πρεφερενχε φορ πριϖιλεγινγ τηε ιντερεστσ οφ σηαρεηολδερσ, α σηαρεηολδερ φοχυσ ωασ mυχη mορε πρεϖαλεντ αmονγ προφεσσιοναλ στυδεντσ. Α λιmιτατιον οφ τηε στυδψ, ωηιχη ισ ωορτη ηιγηλιγητινγ ατ τηισ ποιντ, ισ τηε λαχκ οφ κνοωλεδγε οφ τηε βαχκγρουνδ χηαραχτεριστιχσ οφ ινδιϖιδυαλσ στυδεντσ, ωηετηερ αλρεαδψ αττενδινγ υνιϖερσιτψ ορ ενγαγεδ ιν προφεσσιοναλ τραινινγ. Σιmιλαρλψ, ινδιϖιδυαλσ οων ρατιοναλεσ φορ ποσιτιονσ ηελδ ωασ νοτ τεασεδ ουτ βεψονδ ωηατ mαψ βε ινφερρεδ φροm τηειρ χοντριβυτιονσ ιν τηε γρουπ σεττινγ. Ιτ ισ ωορτη mεντιονινγ τηατ βοτη υνιϖερσιτψ ανδ προφεσσιοναλ στυδεντσ, ον οχχασιον, χονφλατεδ τηε διφφερινγ βυσινεσσ οβϕεχτιϖεσ οφ mακινγ προφιτ ανδ mαξιmισινγ προφιτ. Ασ Dορε (2000) αργυεσ, τηε διφφερενχεσ ιν τηεσε οβϕεχτιϖεσ, ασ ωελλ ασ τηειρ σοχιαλ χονσεθυενχεσ, αρε χονσιδεραβλε. Φορ εξαmπλε, Dορε (2000: 10) ρεφερσ το ωελφαρε χαπιταλιστ εχονοmιεσ (συχη ασ Γερmανψ ανδ ϑαπαν) ωηιχη τενδ το βαλανχε τηε ιντερεστσ οφ α ωιδερ γρουπ οφ στακεηολδερσ ανδ ηαϖε mορε πλυραλιστιχ χριτερια οφ ηυmαν ωελφαρε φορ mεασυρινγ προγρεσσ τοωαρδσ τηε γοοδ σοχιετψ. Χοmπανιεσ ιν συχη χουντριεσ mαψ πυρσυε προφιτ ασ αν οβϕεχτιϖε οφ βυσινεσσ βυτ ωιλλ, αχχορδινγ το Dορε (2000), φοργο τηε mαξιmισατιον οφ προφιτ ιν ορδερ το αδδρεσσ τηε ριγητσ οφ α ρανγε οφ στακεηολδερσ. Βψ χοντραστ, Ανγλο Αmεριχαν/Στοχκmαρκετ εχονοmιεσ αρε χηαραχτερισεδ βψ φιρmσ ρυν πριmαριλψ, ορ εϖεν εξχλυσιϖελψ, φορ τηε βενεφιτ οφ σηαρεηολδερσ (Dορε 2000: 10). Συχη 20

23 φιρmσ τενδ το πυρσυε τηε mαξιmισατιον οφ ρετυρνσ, οφτεν ατ τηε εξπενσε οφ λαβουρ ανδ οτηερ στακεηολδερ γρουπσ (Dορε 2000, Dοψλε 1994). Αχχορδινγ το Dορε (2000) Ανγλο Αmεριχαν εχονοmιεσ αρε χηαραχτερισεδ βψ α λεσσ εγαλιταριαν διστριβυτιον οφ ωεαλτη ανδ ϖαστ εχονοmιχ ινεθυαλιτψ (σεε αλσο Χολλισον ετ αλ. 2007). Ονε οφ τηε ρεασονσ φορ υνδερτακινγ φοχυσ γρουπ ιντερϖιεωσ ωιτη αχχουντινγ στυδεντσ ιν τηισ στυδψ ωασ το ρεσπονδ το Αππλε σ (2004) ασσερτιον τηατ ονε σηουλδ νοτ σπεχυλατε υπον τηε χονσεθυενχεσ οφ τηε εδυχατιοναλ προχεσσ βψ αττενδινγ το τηε χοντεντ οφ τηε χυρριχυλυm αλονε. Ιν τηισ ρεσπεχτ, Αππλε (2004) συγγεστσ τηατ τηερε ισ α ποσσιβιλιτψ τηατ ιδεολογιχαλ mεσσαγεσ mαψ βε ρεσιστεδ βψ στυδεντσ. Ιν εαχη οφ τηε φουρ φοχυσ γρουπσ χονδυχτεδ φορ τηισ στυδψ, τηερε τενδεδ το βε ονε δισσεντινγ ϖοιχε, ωηο, τψπιχαλλψ, συγγεστεδ τηατ φινανχιαλ στατεmεντσ σηουλδ βε πρεπαρεδ φορ α ωιδερ ρανγε οφ υσερσ. Ηοωεϖερ, ωηιλε α λιmιτεδ ελεmεντ οφ χοντεστατιον ωασ αππαρεντ, τηισ αππεαρεδ το βε χονφινεδ το δισχυσσιονσ χονχερνινγ τηε υσερσ οφ αχχουντινγ ινφορmατιον, ανδ ωασ γενεραλλψ νοτ εξτενδεδ το χονσιδερατιονσ ρεγαρδινγ τηε ιντερεστσ ιν ωηιχη χοmπανιεσ αρε ρυν ορ τηε οβϕεχτιϖεσ οφ βυσινεσσ. Φινδινγσ φροm τηισ ρεσεαρχη προϖιδε σοmε εϖιδενχε τηατ αχχουντινγ στυδεντσ ϖιεωσ ρεγαρδινγ τηε πυρποσε οφ αχχουντινγ ινφορmατιον ανδ τηε οβϕεχτιϖε οφ βυσινεσσ αρε ινφορmεδ, το α λαργε εξτεντ, βψ α σπεχιφιχ ωορλδϖιεω υνδερπιννεδ βψ mαξιmισατιον οφ σηαρεηολδερ ωεαλτη ασσυmπτιονσ. Φυρτηερmορε, τηισ ωασ mυχη mορε εϖιδεντ φορ προφεσσιοναλ αχχουντινγ στυδεντσ. Α ποσσιβλε εξπλανατιον φορ τηεσε φινδινγσ χαν βε mαδε βψ ρεφερενχε το τηε χονχλυσιονσ αλρεαδψ δελινεατεδ ιν α νυmβερ οφ οτηερ στυδιεσ: ναmελψ, τηατ αχχουντινγ ανδ βυσινεσσ εδυχατιον φαιλσ το αδδρεσσ τηε ετηιχαλ ασσυmπτιονσ τηατ ιτ ισ υνδερπιννεδ βψ, ανδ φαιλσ το αχκνοωλεδγε αλτερνατιϖε ετηιχαλ φραmεωορκσ (Χολλισον 2003, Εϖερεττ 2007, Φεργυσον ετ αλ. 2005, Γραψ ετ αλ. 1994). 21

24 Αχχορδινγ το Wολφε (1993), ονε χαν βεγιν το αδδρεσσ τηεσε χριτιχισmσ βψ mακινγ εξπλιχιτ τηε mοραλ πρινχιπλεσ οφ χαπιταλισm ον αχχουντινγ ανδ βυσινεσσ χουρσεσ. Ασ Εϖερεττ (2007: 262, εmπηασισ ιν οριγιναλ) ποιντσ ουτ, mανψ αχχουντινγ ανδ βυσινεσσ φαχυλτψ ασσυmε τηατ ετηιχσ ορ ετηιχαλ ασσυmπτιονσ αρε νοτ α παρτ οφ ωηατ τηεψ τεαχη. Α χονσεθυενχε οφ συχη ασσυmπτιονσ ισ τηατ: Βψ νοτ χηαλλενγινγ τηε πριϖατε ιντερεστσ οφ προφιτ mαξιmιζατιον φορ σηαρεηολδερσ, τηισ φιελδ σ χυλτυραλ γοοδσ προδυχερσ αχθυιεσχε το τηε φιελδ σ δοmιναντ, ρελατιϖιστιχ/εγοιστιχ ϖισιον. Τηεψ ιν εφφεχτ ρολε mοδελ τωο φορmσ οφ ετηιχσ: συβϕεχτιϖε ετηιχαλ ρελατιϖισm ανδ ινδιϖιδυαλ ετηιχαλ εγοισm. Τηε φορmερ ισ βασεδ ον τηε ιδεα τηατ mοραλιτψ ισ ιν τηε εψε οφ τηε βεηολδερ τηε λαττερ ισ βασεδ ον τηε (παρτιαλ ανδ αβσυρδ) ιδεα τηατ mοραλ ριγητνεσσ ισ ωηατ ισ γοοδ φορ mε Βψ mακινγ τηε υνδερλψινγ ετηιχαλ ασσυmπτιονσ οφ αχχουντινγ ανδ βυσινεσσ mορε εξπλιχιτ, ασ οπποσεδ το, φορ εξαmπλε, οβσχυρινγ τηεm ιν τηε γυισε οφ τεχηνιχαλ ρατιοναλιτψ, στυδεντσ ωουλδ βεχοmε βεττερ πλαχεδ το δεϖελοπ τηειρ οων ετηιχαλ ρεασονινγ αβιλιτιεσ (Dορε 2006, Γραψ ετ αλ. 1994). Φυρτηερ, βψ αδδρεσσινγ τηεσε υνδερλψινγ ασσυmπτιονσ, φαχυλτψ ωουλδ αλσο βε βεττερ ποσιτιονεδ το τεαχη αλτερνατιϖε mοδελσ τηατ αρε νοτ παρτιχυλαρλψ χοmπλεξ ορ διφφιχυλτ το λεαρν (Εϖερεττ 2007: 262). Dορε (2006) συγγεστσ τηατ ονε ωαψ οφ ιντροδυχινγ στυδεντσ το αλτερνατιϖε ετηιχαλ περσπεχτιϖεσ ισ βψ τεαχηινγ α χουρσε ον χοmπαρατιϖε χαπιταλισm ορ πολιτιχαλ εχονοmψ. Ιν τηισ σενσε, Dορε (2006: 18) αργυεσ τηατ στυδεντσ ωουλδ, ατ τηε λεαστ, βεχοmε αωαρε τηατ τηε εχονοmψ δοεσ νοτ νεχεσσαριλψ ηαϖε το ωορκ ον τηε βασισ οφ σελφ ιντερεστεδ βεηαϖιουρ ανδ τηατ σελφ ιντερεστεδ ρατιοναλιτψ ισ ιτσελφ α χυλτυραλ προδυχτ. Βψ ραισινγ αωαρενεσσ οφ τηε ετηιχαλ ασσυmπτιονσ ωηιχη υνδερπιν διφφερεντ εχονοmιχ στρυχτυρεσ, Dορε (2006: 20) εξπρεσσεσ τηε ηοπε τηατ βυσινεσσ σχηοολσ mαψ προδυχε ατ λεαστ α ηανδφυλ οφ πεοπλε χαπαβλε οφ πλαψινγ τηε ρολε οφ ινδεπενδεντ πυβλιχ ιντελλεχτυαλ ιν τηειρ σοχιετιεσ 6. Τηε φινδινγσ οφ τηε χυρρεντ παπερ ωουλδ συγγεστ τηατ ΥΚ αχχουντινγ ανδ βυσινεσσ εδυχατιον mαψ νεεδ το χηανγε ιφ τηισ ηοπε ισ το βε αχηιεϖεδ. 22

25 Ρεφερενχεσ Αλϖεσσον, Μ. & Wιλλmοττ, Η Μακινγ σενσε οφ mαναγεmεντ: α χριτιχαλ ιντροδυχτιον. Λονδον: Σαγε. (ΑΣΧ) Αχχουντινγ Στανδαρδσ (Φορmερλψ Στεερινγ) Χοmmιττεε Τηε Χορπορατε Ρεπορτ. Λονδον: ΙΧΑΕW. Αππλε, Μ Ιδεολογψ ανδ τηε Χυρριχυλυm (3ε). Λονδον: Ρουτελεδγε. Βαmπτον, Ρ. & Χοωτον, Χ.ϑ Τηε τεαχηινγ οφ ετηιχσ ιν mαναγεmεντ αχχουντινγ: προγρεσσ ανδ προσπεχτσ. Βυσινεσσ Ετηιχσ: Α Ευροπεαν Ρεϖιεω, 11: 1, Βαmπτον, Ρ. & ΜαχΛαγαν, Π Wηψ τεαχη ετηιχσ το αχχουντινγ στυδεντσ? Α ρεσπονσε το τηε σχεπτιχσ. Βυσινεσσ Ετηιχσ: Α Ευροπεαν Ρεϖιεω, 14: 3, Βευ, D.Σ., Βυχκλεψ, Ρ. & Ηαρϖεψ, Μ.Γ Ετηιχαλ δεχισιον mακινγ: α mυλτι διmενσιοναλ χονστρυχτ. Βυσινεσσ Ετηιχσ: Α Ευροπεαν Ρεϖιεω, 12: 1, Βισηοπ, Τ.Ρ Ιντεγρατινγ βυσινεσσ ετηιχσ ιντο αν υνδεργραδυατε χυρριχυλυm. ϑουρναλ οφ Βυσινεσσ Ετηιχσ, 11:4, Χοηεν, ϑ.ρ. & Παντ, Λ.W Βεψονδ βεαν χουντινγ: εσταβλισηινγ ηιγη ετηιχσ στανδαρδσ ιν τηε πυβλιχ αχχουντινγ προφεσσιον. ϑουρναλ οφ Βυσινεσσ Ετηιχσ, 10:1, Χοηεν, ϑ.ρ., Παντ, Λ.W. & Σηαρπ, D.ϑ Αν Εξαmινατιον οφ Dιφφερενχεσ ιν Ετηιχαλ Dεχισιον Μακινγ Βετωεεν Χαναδιαν Βυσινεσσ Στυδεντσ ανδ Αχχουντινγ Προφεσσιοναλσ. ϑουρναλ οφ Βυσινεσσ Ετηιχσ, 30:4, Χολλισον D.ϑ Χορπορατε προπαγανδα: ιτσ ιmπλιχατιονσ φορ αχχουντινγ ανδ αχχουνταβιλιτψ. Αχχουντινγ Αυδιτινγ ανδ Αχχουνταβιλιτψ ϑουρναλ, 16: 5, Χολλισον, D.ϑ. & Φρανκφυρτερ, Γ.Μ Αρε ωε ρεαλλψ mαξιmισινγ σηαρεηολδερσ ωεαλτη? ορ: ωηατ ινϖεστορσ mυστ κνοω ωηεν ωε δο. Τηε ϑουρναλ οφ Ινϖεστινγ, 9: 3, Χολλισον, D.ϑ., Dεψ Χ., Ηανναη Γ. & Στεϖενσον Λ.Α Ινχοmε ινεθυαλιτψ ανδ χηιλδ mορταλιτψ ιν ωεαλτηψ νατιονσ. ϑουρναλ οφ Πυβλιχ Ηεαλτη, 29: 2, Χυνλιφφε, Α., Φορραψ, ϑ.μ. & Κνιγητσ, D Χονσιδερινγ mαναγεmεντ εδυχατιον: ινσιγητσ φροm χριτιχαλ mαναγεmεντ στυδιεσ. ϑουρναλ οφ Μαναγεmεντ Εδυχατιον, 26: 5, Dορε, Ρ Τηε ιmπορταντ ανδ τηε υνιmπορταντ ιν βυσινεσσ εδυχατιον. Ασιαν Βυσινεσσ ανδ Μαναγεmεντ, 5: 1,

26 Dορε, Ρ Στοχκ Μαρκετ Χαπιταλισm: Wελφαρε Χαπιταλισm. Οξφορδ: Οξφορδ Υνιϖερσιτψ Πρεσσ. Dορε, Ρ., Λαζονιχκ, W. ανδ Ο Συλλιϖαν, Μ ςαριετιεσ οφ Χαπιταλισm Ιν Τηε Τωεντιετη Χεντυρψ. Οξφορδ Ρεϖιεω οφ Εχονοmιχ Πολιχψ, 15:4, Dοψλε, Π Σεττινγ βυσινεσσ οβϕεχτιϖεσ ανδ mεασυρινγ περφορmανχε, ϑουρναλ οφ Γενεραλ Μαναγεmεντ, 20:1, Ελλσωορτη, Ρ Τηε χορροσιον οφ χορπορατε πυρποσε. ΒιζΕδ, Μαρχη/Απριλ, Ελλσωορτη, Ρ Λεαδινγ Wιτη Πυρποσε: Τηε Νεω Χορπορατε Ρεαλιτιεσ. Χαλιφορνια: Στανφορδ Υνιϖερσιτψ Πρεσσ. Εϖερεττ, ϑ Ετηιχσ εδυχατιον ανδ τηε ρολε οφ τηε σψmβολιχ mαρκετ. ϑουρναλ οφ Βυσινεσσ Ετηιχσ, 76:3, Φελτον, Ε.Λ. & Σιmσ, Ρ Τεαχηινγ βυσινεσσ ετηιχσ: ταργετεδ ουτπυτσ. ϑουρναλ οφ Βυσινεσσ Ετηιχσ, 60:3, Φεργυσον ϑ Αναλψσινγ αχχουντινγ δισχουρσε: αϖοιδινγ τηε φαλλαχψ οφ ιντερναλισm. Αχχουντινγ, Αυδιτινγ ανδ Αχχουνταβιλιτψ ϑουρναλ, 20:6, Φεργυσον, ϑ. Χολλισον, D.ϑ., Ποωερ, D.Μ. ανδ Στεϖενσον ΛΑ Αν αναλψσισ οφ τηε ρολε οφ τηε τεξτβοοκ ιν τηε χονστρυχτιον οφ αχχουντινγ κνοωλεδγε. Εδινβυργη: ΙΧΑΣ. Φεργυσον, ϑ., Χολλισον, D.ϑ., Ποωερ, D.Μ. & Στεϖενσον, Λ.Α Εξπλορινγ αχχουντινγ εδυχατορσ περχεπτιονσ οφ τηε εmπηασισ γιϖεν το διφφερεντ στακεηολδερσ ιν ιντροδυχτορψ τεξτβοοκσ. Αχχουντινγ Φορυm, 31: 2, Φεργυσον, ϑ., Χολλισον, D.ϑ., Ποωερ, D.Μ. & Στεϖενσον, Λ.Α Αχχουντινγ τεξτβοοκσ: εξπλορινγ τηε προδυχτιον οφ α χυλτυραλ ανδ πολιτιχαλ αρτεφαχτ. Αχχουντινγ Εδυχατιον: αν ιντερνατιοναλ ϕουρναλ, 15: 3, Φεργυσον, ϑ., Χολλισον, D.ϑ., Ποωερ, D.Μ. & Στεϖενσον, Λ.Α Wηατ αρε ρεχοmmενδεδ αχχουντινγ τεξτβοοκσ τεαχηινγ στυδεντσ αβουτ χορπορατε στακεηολδερσ? Βριτιση Αχχουντινγ Ρεϖιεω, 38:1, Φρανκφυρτερ, Γ.Μ. & ΜχΓουν Ιδεολογψ ανδ τηε Τηεορψ οφ Φινανχιαλ Εχονοmιχσ. ϑουρναλ οφ Εχονοmιχ Βεηαϖιουρ ανδ Οργανιζατιον, 39, Γανδζ, ϑ. & Ηαψεσ, Ν Τεαχηινγ βυσινεσσ ετηιχσ. ϑουρναλ οφ Βυσινεσσ Ετηιχσ, 7: 9, Γλενν, Ρ. ϑρ Χαν α βυσινεσσ ανδ σοχιετψ χουρσε αφφεχτ τηε ετηιχαλ ϕυδγmεντ οφ φυτυρε mαναγερσ?. ϑουρναλ οφ Βυσινεσσ Ετηιχσ, 11: Γηοσηαλ, Σ Βαδ Μαναγεmεντ Τηεοριεσ Αρε Dεστροψινγ Γοοδ Μαναγεmεντ Πραχτιχεσ. Αχαδεmψ οφ Μαναγεmεντ Λεαρνινγ ανδ Εδυχατιον, 4:1,

27 Γοωτηορπε, Χ., Βλακε, ϑ. & Dοωδσ, ϑ Τεστινγ τηε βασεσ οφ ετηιχαλ δεχισιον mακινγ: α στυδψ οφ τηε Νεω Ζεαλανδ αυδιτινγ προφεσσιον, Βυσινεσσ Ετηιχσ: Α Ευροπεαν Ρεϖιεω, 11: 2, Γραψ, Ρ.Η., Βεββινγτον, ϑ. & ΜχΠηαιλ, Κ Τεαχηινγ ετηιχσ ανδ τηε ετηιχσ οφ τεαχηινγ: εδυχατινγ φορ ιmmοραλιτψ ανδ α ποσσιβλε χασε φορ σοχιαλ ανδ ενϖιρονmενταλ αχχουντινγ. Αχχουντινγ Εδυχατιον, 3: 1, ΗΜΣΟ Τηε Φυτυρε οφ Χοmπανψ Ρεπορτσ: Α Χονσυλτατιϖε Dοχυmεντ. Λονδον: ΗΜΣΟ. Ηυmπηρεψ, Χ., Λεωισ, Λ. & Οωεν, D Στιλλ τοο δισταντ ϖοιχεσ? χονϖερσατιονσ ανδ ρεφλεχτιονσ ον τηε σοχιαλ ρελεϖανχε οφ αχχουντινγ εδυχατιον. Χριτιχαλ Περσπεχτιϖεσ Ον Αχχουντινγ, 7:1, Ηυττον, W Τηε Στατε Wε ρε Ιν. Λονδον: ϑονατηαν Χαπε. Ιντερνατιοναλ Αχχουντινγ Στανδαρδσ Χοmmιττεε Φουνδατιον (ΙΑΣΧΦ) Φραmεωορκ φορ τηε Πρεπαρατιον ανδ Πρεσεντατιον οφ Φινανχιαλ Στατεmεντσ. Λονδον: ΙΑΣΧΦ. Κεννεδψ, Β.Π., Καωαχηι, Ι., Προτηροω Στιτη, D., Λοχηνερ, Κ. & Γυπτα, ς Σοχιαλ χαπιταλ, ινχοmε ινεθυαλιτψ, ανδ φιρεαρm ϖιολεντ χριmε. Σοχιαλ Σχιενχε & Μεδιχινε, 47:1, Κρυεγερ, Ρ.Α. & Χασεψ Μ.Α Φοχυσ Γρουπσ: Α Πραχτιχαλ Γυιδε φορ Αππλιεδ Ρεσεαρχη (3ρδ Εδιτιον). Λονδον: Σαγε. Λοεβ Σ.Ε Τηε εϖαλυατιον οφ ουτχοmεσ οφ αχχουντινγ ετηιχσ εδυχατιον ϑουρναλ οφ Βυσινεσσ Ετηιχσ, 10: 2, Λοεβ Σ.Ε Τεαχηινγ στυδεντσ αχχουντινγ ετηιχσ: σοmε χρυχιαλ ισσυεσ. Ισσυεσ ιν Αχχουντινγ Εδυχατιον, 3:2, Λοmβαρδι, Λ.Γ Α θυιχκ ϕυστιφιχατιον φορ βυσινεσσ ετηιχσ. ϑουρναλ οφ Βυσινεσσ Ετηιχσ, 4: 4, ΜχDοναλδ, Γ Α χασε εξαmπλε: ιντεγρατινγ ετηιχσ ιντο τηε αχαδεmιχ βυσινεσσ χυρριχυλυm. ϑουρναλ οφ Βυσινεσσ Ετηιχσ, 54:4, ΜχDοωελλ, Β Ετηιχσ ανδ Εξχυσεσ: τηε Χρισισ ιν Προφεσσιοναλ Ρεσπονσιβιλιτψ. Λονδον: Θυορυm βοοκσ. ΜχΠηαιλ, Κ.ϑ. & Γραψ, Ρ.Η Νοτ Dεϖελοπινγ Ετηιχαλ Ματυριτψ Ιν Αχχουντινγ Εδυχατιον: Ηεγεmονψ, Dισσονανχε Ανδ Ηοmογενειτψ Ιν Αχχουντινγ Στυδεντσ Wορλδ ςιεωσ. Dυνδεε Υνιϖερσιτψ Dισχυσσιον Παπερ, ΑΧΧ/9605. Μαρνβυργ, Ε Εδυχατιοναλ ιmπαχτσ ον αχαδεmιχ βυσινεσσ πραχτιτιονερ σ mοραλ ρεασονινγ ανδ βεηαϖιουρ : εφφεχτσ οφ σηορτ χουρσεσ ιν ετηιχσ ανδ πηιλοσοπηψ. Βυσινεσσ Ετηιχσ: Α Ευροπεαν Ρεϖιεω, 12:4,

O'Gorman, Kevin D. (2008) Review of the International Dictionary of Hospitality Management. [Review], Strathprints

O'Gorman, Kevin D. (2008) Review of the International Dictionary of Hospitality Management. [Review], Strathprints O'Gorman, Kevin D. (2008) Review of the International Dictionary of Hospitality Management. [Review], This version is available at https://strathprints.strath.ac.uk/7642/ Strathprints is designed to allow

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421 Citation: Ladyshewsky, Richard Kaban. 2000. A Quasi-Experimental Study of the Effects of a Reciprocal Peer Coaching Strategy on Physiotherapy Students' Clinical Problem Solving Skills. PhD. Curtin University

Διαβάστε περισσότερα

! # % & (( )% + & (( #,,,(.)&,

! # % & (( )% + & (( #,,,(.)&, ! # % & (()% +& (( #,,,(.)&, Εϖαλυατινγ τηε Υσε οφ Ωεβ Χονφερενχινγ Σοφτωαρε το Ενηανχε Φλεξιβλε Χυρριχυλυµ ελιϖερψ Τιµοσ Αλµπανισ, Εριχ Μιλλερ, Μαργαρετ Ροσσ, αραν Πριχε ανδ Ριχηαρδ ϑαµεσ Σουτηαµπτον

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Varnava-Marouchou, Despina (2008) Teaching and learning in an undergraduate business context: an inquiry into lecturers' conceptions of teaching and their students' conceptions of learning. PhD thesis,

Διαβάστε περισσότερα

Strathprints Institutional Repository

Strathprints Institutional Repository Strathprints Institutional Repository Cooper, Mick (2009) Interpersonal perceptions and metaperceptions : psychotherapeutic practice in the inter-experiential realm. Journal of Humanistic Psychology, 49

Διαβάστε περισσότερα

(2004) 29 (1) ISSN

(2004) 29 (1) ISSN Maclellan, Effie (2004) How reflective is the academic essay? Studies in Higher Education, 29 (1). pp. 75-89. ISSN 0307-5079, http://dx.doi.org/10.1080/1234567032000164886 This version is available at

Διαβάστε περισσότερα

(2007) 64 (1) ISSN

(2007) 64 (1) ISSN Hamlin, Alan and Jennings, Colin (2007) Leadership and conflict. Journal of Economic Behaviour and Organization, 64 (1). pp. 49-68. ISSN 0167-2681, http://dx.doi.org/10.1016/j.jebo.2006.02.003 This version

Διαβάστε περισσότερα

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ.

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. 韓 國 敎 育 ABSTRACT Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. Προβλεµ φινδινγ ισ δεφινιτελψ ονε οφ

Διαβάστε περισσότερα

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ.

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Ινφερνο: Χαντο ΞΙΙ Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Συχη ασ τηατ ρυιν ισ ωηιχη ιν τηε φλανκ Σµοτε,

Διαβάστε περισσότερα

Χοµε, Ο Ψε Σαιντσ ανδ Χουντ Ψουρ Μανψ Βλεσσινγσ

Χοµε, Ο Ψε Σαιντσ ανδ Χουντ Ψουρ Μανψ Βλεσσινγσ Σοπ/Αλτο Τενορ/Βασσ 7 Χοµε Ο Ψε Σαιντσ ανδ Χουντ Ψουρ Μανψ Βλεσσινγσ ϑοηνσον Οατµαν ϑρ q = 8090 Λιγητλψ ωιτη α λιλτ ιν ονε F q = 8090 Λιγητλψ ωιτη α λιλτ ιν ονε Χηοιρ P Ωηεν Εδωιν Ο Εξχελλ Ηψµνσ 241 Ινσπιρεδ

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394 Citation: Dreher, Heinz. 1997. Empowering Human Cognitive Activity through Hypertext Technology. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Διαβάστε περισσότερα

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν 韓 國 敎 育 ABSTRACT Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν τηε ενγινε οφ Κορεα Χο. Λτδ. φορ τηε

Διαβάστε περισσότερα

Χοmπαρινγ εξπλιχιτ ανδ ιmπλιχιτ φεεδβαχκ τεχηνιθυεσ φορ ωεβ ρετριεϖαλ: ΤΡΕΧ 10 ιντεραχτιϖε τραχκ ρεπορτ

Χοmπαρινγ εξπλιχιτ ανδ ιmπλιχιτ φεεδβαχκ τεχηνιθυεσ φορ ωεβ ρετριεϖαλ: ΤΡΕΧ 10 ιντεραχτιϖε τραχκ ρεπορτ White, R.W. and Jose, J.M. and Ruthven, I. (2002) Comparing explicit and implicit feedback techniques for web retrieval : TREC-10 interactive track report. In: Proceedings of the Tenth Text Retrieval Conference

Διαβάστε περισσότερα

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Πη.. ισσερτατιον Τηεσεσ Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Ωριττεν βψ ρ. Ζολτ ν Γψ ρκε ΕΒΡΕΧΕΝ 2002 Ι Ιντροδυχτιον 1. ισσερτατιον Συβϕεχτ ανδ ιτσ Πλαχε ιν Λινγυιστιχ

Διαβάστε περισσότερα

Department for Transport (Funder) (1996) Child development and the aims of road safety education. [Report], Strathprints

Department for Transport (Funder) (1996) Child development and the aims of road safety education. [Report], Strathprints Department for Transport (Funder) (1996) Child development and the aims of road safety education. [Report], This version is available at https://strathprints.strath.ac.uk/18694/ Strathprints is designed

Διαβάστε περισσότερα

Dεmογραπηιχ Χηανγεσ ανδ τηε Λαβουρ Μαρκετ ιν τηε Ιντερνατιοναλ Τουρισm Ινδυστρψ

Dεmογραπηιχ Χηανγεσ ανδ τηε Λαβουρ Μαρκετ ιν τηε Ιντερνατιοναλ Τουρισm Ινδυστρψ Baum, Tom (2010) Demographic changes and the labour market in the international tourism industry. In: Tourism and Demography. Goodfellow, Oxford, pp. 1-19. ISBN 9781906884154, This version is available

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΛΨ1Α ΒΙΟΛΟΓΨ Υνιτ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 Αυδιο ριϖερ Πρελιµιναρψ ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ρεσερϖεσ τηε ριγητ το χηανγε τηισ δοχυµεντατιον ωιτηουτ πριορ νοτιχε. Ινφορµατιον προϖιδεδ βψ ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ισ βελιεϖεδ

Διαβάστε περισσότερα

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support This resource provides an overview of equality legislation and how

Διαβάστε περισσότερα

Kent Academic Repository

Kent Academic Repository Kent Academic Repository Full text document (pdf) Citation for published version Garcia-Alonso, Maria D C and Levine, Paul (2008) Strategic procurement, openness and market structure. International Journal

Διαβάστε περισσότερα

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistics on Science and Technology in Europe 2003 EDITION Part2 Data 1991-2002 EUROPEAN COMMISSION Community Research 9THEME 9 Science and technology Europe Direct is a

Διαβάστε περισσότερα

Strathprints Institutional Repository

Strathprints Institutional Repository Strathprints Institutional Repository Ruthven, I. and Lalmas, M. and van Rijsbergen, C.J. (2003) Incorporating user search behaviour into relevance feedback. Journal of the American Society for Information

Διαβάστε περισσότερα

Ωιντερ Ωραπ Υπ ΠΑΡΤΙΤΥΡ. Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ. Χηορ 1. µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε. Τηρεε.

Ωιντερ Ωραπ Υπ ΠΑΡΤΙΤΥΡ. Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ. Χηορ 1. µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε. Τηρεε. ΠΑΡΤΙΤΥΡ Χηορ 1 q = 100 Ραινβοωδαση Ωιντερ Ωραπ Υπ Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ Χηορ 2 Τηρεε µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε ωε ϖε Κλαϖιερ 3 Αππλεϕαχκ Βυτ τηε κεπτ ουρ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΑΠΠΡΟΑΧΗ ΤΟ ΡΟΑD ΣΑΦΕΤΨ ΕDΥΧΑΤΙΟΝ ΥΣΙΝΓ ΠΡΑΧΤΙΧΑΛ ΤΡΑΙΝΙΝΓ ΜΕΤΗΟDΣ: ΤΗΕ DΡΥΜΧΗΑΠΕΛ ΠΡΟϑΕΧΤ. βψ ϑαmεσ Α. Τηοmσον ανδ Κιρστιε Μ.

Α ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΑΠΠΡΟΑΧΗ ΤΟ ΡΟΑD ΣΑΦΕΤΨ ΕDΥΧΑΤΙΟΝ ΥΣΙΝΓ ΠΡΑΧΤΙΧΑΛ ΤΡΑΙΝΙΝΓ ΜΕΤΗΟDΣ: ΤΗΕ DΡΥΜΧΗΑΠΕΛ ΠΡΟϑΕΧΤ. βψ ϑαmεσ Α. Τηοmσον ανδ Κιρστιε Μ. Department for Transport (Funder) (1997) A community approach to road safety education using practical training methods : the Drumchapel project. [Report], This version is available at http://strathprints.strath.ac.uk/18700/

Διαβάστε περισσότερα

(2009) 1 (2) ISSN

(2009) 1 (2) ISSN Slater, Stephanie and Paliwoda, Stanley and Slater, Jim (2009) The global implementation of the 'winner's competitive cycle'. Asia-Pacific Journal of Business Administration, 1 (2). pp. 144-154. ISSN 1757-4323,

Διαβάστε περισσότερα

Robert N. Carson Montana State U.

Robert N. Carson Montana State U. Robert N. Carson Montana State U. 1 NPTT PROGRAM OVERVIEW: The Northern Plains Transition to Teaching program is designed to provide a compact, rigorous, and diverse system of preparation to move seasoned

Διαβάστε περισσότερα

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ 1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ Σ νδορ Μολν ρ δρ., αυτηορ Λ σζλ ϑερεβ δρ., ρεϖιεωερ 1.7.1. Ιντροδυχτιον Τελετραφφιχ τηεορψ [1.7.1], [1.7.7] ισ τηε βασισ φορ περφορµανχε εϖολυτιον ανδ διµενσιονινγ οφ τελεχοµµυνιχατιον

Διαβάστε περισσότερα

! # %& () +,. /! ! 5 5 0! # ( & (# # 9 % 3 )

! # %& () +,. /! ! 5 5 0! # ( & (# # 9 % 3 ) ! # %& () +,. /! 0 + 1 2 1 3 4.! 5 5 0! 5 5 0 # ( 6 7 8 & (# # 9 % 3 )! : Hugh Davies s Ιντερνατιοναλ Ελεχτρονιχ Μυσιχ Χαταλογ : Α πρελιµιναρψ εξπλορατιον οφ ιτσ χλασσιφιχατιον σψστεµ ανδ συβσεθυεντ ινφλυενχε

Διαβάστε περισσότερα

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ ΝΟΡΤΗΕΡΝ ΧΟΑΛΦΙΕΛ Σ ΛΙΜΙΤΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΩΟΡΚΣΗΟΠ Π.Ο. ϑαψαντ, ιστ. Σινγραυλι (ΜΠ) 486 890 Νο.ΧΩΣ/Ενγινε/13 14/1015 ατεδ : 04.06.2013 ΟΠΕΝ ΤΕΝ ΕΡ ΝΟΤΙΧΕ Σεαλεδ Θυοτατιονσ αρε ινϖιτεδ φροµ Οριγιναλ Εθυιπµεντ

Διαβάστε περισσότερα

Kent Academic Repository

Kent Academic Repository Kent Academic Repository Full text document (pdf) Citation for published version Fraser, Iain M and Chalak, Ali and Balcombe, Kelvin (2007) Model Selection in the Bayesian Mixed Logit: Misreporting or

Διαβάστε περισσότερα

DΕΠΑΡΤΜΕΝΤ ΟΦ ΕΧΟΝΟΜΙΧΣ ΡΕ ΕΞΑΜΙΝΙΝΓ ΤΗΕ ΧΟΝΣΥΜΠΤΙΟΝ WΕΑΛΤΗ ΡΕΛΑΤΙΟΝΣΗΙΠ: ΤΗΕ ΡΟΛΕ ΟΦ ΜΟDΕΛ ΥΝΧΕΡΤΑΙΝΤΨ

DΕΠΑΡΤΜΕΝΤ ΟΦ ΕΧΟΝΟΜΙΧΣ ΡΕ ΕΞΑΜΙΝΙΝΓ ΤΗΕ ΧΟΝΣΥΜΠΤΙΟΝ WΕΑΛΤΗ ΡΕΛΑΤΙΟΝΣΗΙΠ: ΤΗΕ ΡΟΛΕ ΟΦ ΜΟDΕΛ ΥΝΧΕΡΤΑΙΝΤΨ Koop, Gary and Potter, Simon M. and Strachan, Rodney W. (2005) Reexamining the consumption-wealth relationship : the role of model uncertainty. Working paper. University of Leicester., This version is

Διαβάστε περισσότερα

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Tawfik T. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG Research Options Méditerranéennes

Διαβάστε περισσότερα

Kent Academic Repository

Kent Academic Repository Kent Academic Repository Full text document (pdf) Citation for published version Whitten, S.P. and Thomas, R. Guy (1999) A non-linear stochastic asset model for actuarial use. British Actuarial Journal,

Διαβάστε περισσότερα

This is an author produced version of Small-b and fixed-b asymptotics for weighted covariance estimation in fractional cointegration.

This is an author produced version of Small-b and fixed-b asymptotics for weighted covariance estimation in fractional cointegration. This is an author produced version of Small-b and fixed-b asymptotics for weighted covariance estimation in fractional cointegration. White Rose Research Online URL for this paper: http://eprints.whiterose.ac.uk/96228/

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ. ατε ανδ Τιµε

ΧΗΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ. ατε ανδ Τιµε Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΨ1Α ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ

Διαβάστε περισσότερα

HKDSE: The new senior secondary qualification

HKDSE: The new senior secondary qualification HKDSE: The new senior secondary qualification Peter W. Hill Secretary General, HKEAA Old versus new Old Almost all take HKCEE at end of th year About a third do HKALE at the end of 7 th year About a half

Διαβάστε περισσότερα

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems.

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9383

Διαβάστε περισσότερα

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares 16/ 2011 The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares NIPE * WP 16/ 2011 URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

Διαβάστε περισσότερα

Discussion Paper No. 295 The High/Low Divide: Self- Selection by Values in Auction Choice. Radosveta Ivanova-Stenzel* Timothy C.

Discussion Paper No. 295 The High/Low Divide: Self- Selection by Values in Auction Choice. Radosveta Ivanova-Stenzel* Timothy C. Discussion Paper No. 295 The High/Low Divide: Self- Selection by Values in Auction Choice Radosveta Ivanova-Stenzel* Timothy C. Salmon** * Humboldt-University of Berlin, Department of Economics, Spandauer

Διαβάστε περισσότερα

Kent Academic Repository

Kent Academic Repository Kent Academic Repository Full text document (pdf) Citation for published version Shibayama, Katsuyuki (8) On the Periodicity of Inventories. Working paper. Department of Economics, University of Kent at

Διαβάστε περισσότερα

Τιmε ςαρψινγ ςαρσ ωιτη Ινεθυαλιτψ Ρεστριχτιονσ

Τιmε ςαρψινγ ςαρσ ωιτη Ινεθυαλιτψ Ρεστριχτιονσ Koop, Gary and Potter, Simon (2008) Time varying VARs with inequality restrictions. Working paper. University of Strathclyde, Glasgow. (Unpublished), This version is available at https://strathprints.strath.ac.uk/7731/

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

White Rose Research Online URL for this paper:

White Rose Research Online URL for this paper: This is an author produced version of Alternative approaches to implementing Lagrange multiplier tests for serial correlation in dynamic regression models. White Rose Research Online URL for this paper:

Διαβάστε περισσότερα

ςοχατιοναλ εδυχατιον ανδ τραινινγ ιν Γρεεχε

ςοχατιοναλ εδυχατιον ανδ τραινινγ ιν Γρεεχε ςοχατιοναλ εδυχατιον ανδ τραινινγ ιν Γρεεχε Σηορτ δεσχριπτιον ςασσιλεια ςρετακου Παναγιοτισ Ρουσσεασ Χεδεφοπ Πανοραµα σεριεσ; 59 Λυξεµβουργ: Οφφιχε φορ Οφφιχιαλ Πυβλιχατιονσ οφ τηε Ευροπεαν Χοµµυνιτιεσ,

Διαβάστε περισσότερα

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistical yearbook on candidate countries 2003 EDITION Data 1997 2001 EUROPEAN COMMISSION THEME 1 General statistics Europe Direct is a service to help you find answers

Διαβάστε περισσότερα

The Freedom Doctrine: The Architecture for Global Freedom

The Freedom Doctrine: The Architecture for Global Freedom The Freedom Doctrine: The Architecture for Global Freedom Robert R. Carkhuff, Ph.D., Bernard G. Berenson, Ph.D. Possibilities Publishing The Freedom Doctrine The Architecture for Global Freedom Robert

Διαβάστε περισσότερα

Πεερ το Πεερ Χολλαβορατιον Υσινγ Χοννεξιονσ

Πεερ το Πεερ Χολλαβορατιον Υσινγ Χοννεξιονσ Σεσσιον Νυµβερ 2258 Πεερ το Πεερ Χολλαβορατιον Υσινγ Χοννεξιονσ Γενεϖα Ηενρψ, Ριχηαρδ Βαρανιυκ Ριχε Υνιϖερσιτψ, Π.Ο. Βοξ 1892, Ηουστον, Τεξασ 77251 1892 Ιντροδυχτιον Τηε ραπιδ αδϖανχεσ ιν ενγινεερινγ ανδ

Διαβάστε περισσότερα

J.K. (2007) A 45 (4) ISSN

J.K. (2007) A 45 (4) ISSN MacKenzie, P.M. and Walker, C.A. and McKelvie, J.K. (2007) A method for evaluating the mechanical performance of thin-walled titanium tubes. Thin-Walled Structures, 45 (4). pp. 400-406. ISSN 0263-8231,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΨ1Β. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨΣΙΧΣ.

ΠΗΨ1Β. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨΣΙΧΣ. Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨ1Β

Διαβάστε περισσότερα

Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data

Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data * Johannes Berger ** Petra Nieken * University of Cologne

Διαβάστε περισσότερα

Αυγυστ Αmαζον Wεβ Σερϖιχεσ Οϖερϖιεω οφ Σεχυριτψ Προχεσσεσ Αυγυστ 2015

Αυγυστ Αmαζον Wεβ Σερϖιχεσ Οϖερϖιεω οφ Σεχυριτψ Προχεσσεσ Αυγυστ 2015 Αmαζον Wεβ Σερϖιχεσ Οϖερϖιεω οφ Σεχυριτψ Προχεσσεσ Αυγυστ 2015 A W S O S P Αυγυστ 2015 (Πλεασε χονσυλτ ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ/ φορ τηε λατεστ ϖερσιον οφ τηισ παπερ) Παγε 1 οφ 75 Αmαζον Wεβ Σερϖιχεσ

Διαβάστε περισσότερα

Electoral Contributions and the Cost of Unpopularity

Electoral Contributions and the Cost of Unpopularity Working Paper Series Department of Economics University of Verona Electoral Contributions and the Cost of Unpopularity Thomas Bassetti, Filippo Pavesi WP Number: 12 August 2016 ISSN: 2036-2919 (paper),

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1465 Week ending 26th November 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

econstor Make Your Publications Visible.

econstor Make Your Publications Visible. econstor Make Your Publications Visible A Service of Wirtschaft Centre zbwleibniz-informationszentrum Economics Lehner, Maria Working Paper Group Lending versus Individual Lending in Microfinance SFB/TR

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΧΑΛ ΤΟΟΛΣ ΦΟΡ ΕΧΟΝΟΜΙΣΤΣ. Dανιελ ΜχΦαδδεν 2001

ΣΤΑΤΙΣΤΙΧΑΛ ΤΟΟΛΣ ΦΟΡ ΕΧΟΝΟΜΙΣΤΣ. Dανιελ ΜχΦαδδεν 2001 ΣΤΑΤΙΣΤΙΧΑΛ ΤΟΟΛΣ ΦΟΡ ΕΧΟΝΟΜΙΣΤΣ Dανιελ ΜχΦαδδεν 2001 Dεπαρτmεντ οφ Εχονοmιχσ Υνιϖερσιτψ οφ Χαλιφορνια Βερκελεψ, ΧΑ 94720 3880 (mχφαδδεν εχον.βερκελεψ.εδυ) ΡΕςΙΣΕD ςερσιον, ΧΗΑΠ. 1 7, 1/16/2001 ΧΟΜΜΕΝΤΣ

Διαβάστε περισσότερα

Transnational Legal Environment

Transnational Legal Environment Sustainable and Innovative European Biogas Environment Transnational Legal Environment End Version Finalized on the 28 th of February 2012 Elaborated by PP7 Universität Stuttgart 70569 Stuttgart, Germany

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1410. Week ending 30th October 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1410. Week ending 30th October 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1410 Week ending 30th October 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

The ENSOGO Analytics Story

The ENSOGO Analytics Story The ENSOGO Analytics Story ENSOGO Analytics grew from a simple question asked by a financial advisor: "Can you evaluate a mutual fund on sustainability issues?" From that question, we realized the need

Διαβάστε περισσότερα

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA Francesco Brioschi POLITECNICO DI MILANO

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA Francesco Brioschi POLITECNICO DI MILANO DIPARTIMENTO DI MATEMATICA Francesco Brioschi POLITECNICO DI MILANO C k,α -regularity of solutions to quasilinear equations structured on Hörmander s vector fields Bramanti, M.; Fanciullo, M. S. Collezione

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 31 στ Μαψ 2010, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1438 (δατεδ 21 στ Απριλ 2010) ωιλλ

Διαβάστε περισσότερα

Access from the University of Nottingham repository:

Access from the University of Nottingham repository: Morrison, Andrew (2006) Thy Children Own Their Birth: Diasporic genealogies and the descendants of Canada's Home Children. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham

Διαβάστε περισσότερα

Scoring rule auctions and favoritism: an empirical study on Italian public procurement for canteens

Scoring rule auctions and favoritism: an empirical study on Italian public procurement for canteens Working Paper Series Department of Economics University of Verona Scoring rule auctions and favoritism: an empirical study on Italian public procurement for canteens Riccardo Camboni Marchi Adani WP Number:

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1437 Week ending 14th May 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον ενφορχεµεντ

Διαβάστε περισσότερα

ιν σατισφαχτιον µεασυρεµεντ

ιν σατισφαχτιον µεασυρεµεντ Θυαδερνι δι Στατιστιχα ςολ. 11, 2009 Μισσινγ ϖαλυεσ τρεατµεντ ωιτητι Ιντερϖαλτι Ιµπυτατιον ιν σατισφαχτιον µεασυρεµεντ Παολα Ζυχχολοττο ιπαρτιµεντο Μετοδι Θυαντιτατιϖι, Υνιϖερσιτ α δεγλι Στυδι δι Βρεσχια

Διαβάστε περισσότερα

! # # % # & # # ( # ) +, +. / 00! ,+ 2.

! # # % # & # # ( # ) +, +. / 00! ,+ 2. ! # # % # & # # ( # ) +, +. / 00 12 0 0 3!4 5 6 +,+ 2. 7 ! # %& (&&%) +,./ 01231 4)55) &,6. 7,6(,8%) &, /)&& 9%::./. 8 /.:./..; /,? 9,8, Mónica Hernández Alava, John Brazier,

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 3 ρδ ϑανυαρψ 2011, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1469 (δατεδ 24 τη εχεµβερ 2010)

Διαβάστε περισσότερα

Kent Academic Repository

Kent Academic Repository Kent Academic Repository Full text document (pdf) Citation for published version Panopoulou, Ekaterini and Plastira, Sotiria (2014) Combination Forecasts of Bond and Stock Returns: An Asset Allocation

Διαβάστε περισσότερα

Σψφο. Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ. Αβστραχτσ Νρ. 2 2012

Σψφο. Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ. Αβστραχτσ Νρ. 2 2012 Σψφο Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ Αβστραχτσ Νρ. 2 2012 Ωιχη γε αναρχηο σψνδικαλισ σχηε Ματε ριαλιεν ιν δερ Βιβλιοτηεκ δερ Φρειεν Ειν Ιντερϖιεω (Σ. 6) Ιµπορταντ αναρχηο σψνδιχαλιστ µατεριαλσ ιν τηε Λιβραρψ οφ τηε

Διαβάστε περισσότερα

This is an author produced version of Analysis and Suppression of Zero Sequence Circulating Current in Open Winding PMSM Drives With Common DC Bus.

This is an author produced version of Analysis and Suppression of Zero Sequence Circulating Current in Open Winding PMSM Drives With Common DC Bus. This is an author produced version of Analysis and Suppression of Zero Sequence Circulating Current in Open Winding PMSM Drives With Common DC Bus. White Rose Research Online URL for this paper: http://eprints.whiterose.ac.uk/89/

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! ( ) ++,. #. / 0 1 # 2.(!3# 4. ( 0! 3 3 #

! # % &! ( ) ++,. #. / 0 1 # 2.(!3# 4. ( 0! 3 3 # ! # % &! ( ) ++,. #. / 0 1 # 2.(!3# 4. ( 0! 3 3 # 2 4 5 6. 7 + + 65 5 8 Τηε ΙΣΛΕ Χορπυσ: Ιταλιαν ανδ Γερµαν Σποκεν Λεαρνερσ Ενγλιση Εριχ Ατωελλ, Πετερ Ηοωαρτη ανδ Χλιϖε Σουτερ Υνιϖερσιτψ οφ Λεεδσ Βαχκγρουνδ:

Διαβάστε περισσότερα

Fiscal Policy Cyclicality and Growth within the U.S. States

Fiscal Policy Cyclicality and Growth within the U.S. States Fiscal Policy Cyclicality and Growth within the U.S. States By Ayako Kondo and Justin Svec August 2009 COLLEGE OF THE HOLY CROSS, DEPARTMENT OF ECONOMICS FACULTY RESEARCH SERIES, PAPER NO. 09-11 * Department

Διαβάστε περισσότερα

Clean or "Dirty" Energy; Evidence on a Renewable Energy Resource Curse

Clean or Dirty Energy; Evidence on a Renewable Energy Resource Curse Clean or "Dirty" Energy; Evidence on a Renewable Energy Resource Curse Caterina Gennaioli 1 and Massimo Tavoni 2 This Draft: January 2012 This paper was written while Gennaioli was a Post-Doc researcher

Διαβάστε περισσότερα

# %# & # # ( # # ) ) # +)# # ) #,. /! % # //:/! 7 1;. /!# < # 6 # / : = =0 ; 0

# %# & # # ( # # ) ) # +)# # ) #,. /! % # //:/! 7 1;. /!# < # 6 # / : = =0 ; 0 ! # %# & # # ( # # ) ) # +)# # ) #,. /!0 1 2 1 %34 10 1 5 1 + 6 7 87. /! 7 # 1. + % 9 7 87. /! 7 # 1 # //:/! 7 1;. /!# < # 6 # / : = =0 ; 0 > ΩΑΣΤΕΣ: Σολυτιονσ, Τρεατµεντσ ανδ Οππορτυνιτιεσ 2 νδ Ιντερνατιοναλ

Διαβάστε περισσότερα

On the Expenditure-Dependence of Children's Resource Shares

On the Expenditure-Dependence of Children's Resource Shares Working Paper Series Department of Economics University of Verona On the Expenditure-Dependence of Children's Resource Shares Martina Menon, Krishna Pendakur, Federico Perali WP Number: 21 June 2012 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ.

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. 14 Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. ΗΙΓΗΕΡ ΤΙΕΡ ΣΕΧΤΙΟΝ ΟΝΕ Θυεστιονσ ΟΝΕ ανδ ΤΩΟ Ιν τηεσε θυεστιονσ, µατχη τηε

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt:

Poverty in Egypt: Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1399 Week ending 14th August 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γροοϖε Φορ Τηουγητ

Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γροοϖε Φορ Τηουγητ ? 4 4 Σωινγ 200 n δµ βα δ δν δ δ Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γρϖε Φορ Τηουγητ. n n δτ βα δ δν Ωριττεν βψ Σαρα Αλλεν, αρψλ Ηαλλ, ανδ ϑν Οατεσ Αρρανγεδ βψ Κελλψ Κυνζ δµ δµ δ βα δ δν. n δτ δ. n δτ δ

Διαβάστε περισσότερα

(2007) 42 (6) ISSN

(2007) 42 (6) ISSN Gray, T.G.F. and Wood, J. (2007) Fracture mechanics approach to design analysis of notches, steps and internal cut-outs in planar components. Journal of Strain Analysis for Engineering Design, 42 (6).

Διαβάστε περισσότερα

URL:

URL: Asset Returns Under Model Uncertainty: Evidence from the euro area, the U.K. and the U.S. João Sousa Ricardo M. Sousa NIPE WP 21/ 2011 Asset Returns Under Model Uncertainty: Evidence from the euro area,

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATIONS... 22

COMMUNICATIONS... 22 ΠΟΛΙΧΨ ΜΑΝΥΑΛ ΤΑ ΒΛΕ ΟΦ ΧΟΝΤΕΝΤΣ Χορρεσπονδενχε... 2 Α1.1 ιστριβυτιον οφ Ιν Χοµινγ Χορρεσπονδενχε... 2 Α1.2 Χουρτεσψ Χοπιεσ... 3 Α1.3 Φιρστ Νατιονσ Χορρεσπονδενχε... 3 Α1.4 Νεωλψ Ελεχτεδ Φιρστ Νατιονσ

Διαβάστε περισσότερα

NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR

NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR Objectives See the relationship between NSTA 2003 Standards and the NCATE Assessment

Διαβάστε περισσότερα

Σελεχτιον οφ Χονϖερτιβλε Βονδσ

Σελεχτιον οφ Χονϖερτιβλε Βονδσ Σελεχτιον οφ Χονϖερτιβλε Βονδσ Σορτεδ βψ Ματυριτψ Ισιν Ισσυερ ΒΕΛΓΙΥΜ ΒΕ0002176429 ΕΥΡ 3.125 ΧΟΦΙΝΙΜΜΟ 28.04.2016 / 2011 173.300 ΜΜ 116.60 103.09 35.98 102.92 ΝΡ ΒΒΒ Φιξεδ Χονϖερτιβλε ιν ΧΟΦΒ ΒΒ 1.73 75.81

Διαβάστε περισσότερα

Αππενδιξ Α: ΧΣΑ Χονσενσυσ Ασσεσσmεντσ Ινιτιατιϖε Θυεστιονναιρε ϖ3.0.1

Αππενδιξ Α: ΧΣΑ Χονσενσυσ Ασσεσσmεντσ Ινιτιατιϖε Θυεστιονναιρε ϖ3.0.1 Αππενδιξ Α: ΧΣΑ σ Ινιτιατιϖε Θυεστιονναιρε ϖ3.0.1 Τηε Χλουd Security Alliance (CSA) is a νοτφορπροφιτ οργανιζατιον ωιτη α mισσιον το προmοτε τηε υσε οφ βεστ πραχτιχεσ φορ προϖιδινγ σεχυριτψ ασσυρανχε ωιτηιν

Διαβάστε περισσότερα

Central Bank Interventions, Communication and Interest Rate Policy in Emerging European Economies

Central Bank Interventions, Communication and Interest Rate Policy in Emerging European Economies M HELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2006/15 Central Bank Interventions, Communication and Interest Rate Policy in Emerging European Economies BALÁZS ÉGERT INSTITUTE OF ECONOMICS, HUNGARIAN ACADEMY

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1415 Week ending 4th December 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM CONFERENCE ANNOUNCEMENT & CALL FOR PAPERS STRATEGIC MANAGEMENT FORUM Announces 12 th Annual Convention Venue: Indian Institute of Management Bangalore May 27-29, 2009 Theme: Strategic Management Research

Διαβάστε περισσότερα

Risk adjustment, investment policy, and valuation for an unlevered firm

Risk adjustment, investment policy, and valuation for an unlevered firm Working Paper Series Department of Economics University of Verona Risk adjustment, investment policy, and valuation for an unlevered firm Angelica Gianfreda, Alessandro Sbuelz WP Number: 49 October 2008

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1441. Week ending 11th June 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1441. Week ending 11th June 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1441 Week ending 11th June 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

This is an Open Access document downloaded from ORCA, Cardiff University's institutional repository:

This is an Open Access document downloaded from ORCA, Cardiff University's institutional repository: This is an Open Access document downloaded from ORCA, Cardiff University's institutional repository: http://orca.cf.ac.uk/66630/ This is the author s version of a work that was submitted to / accepted

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt: 1974-1996

Poverty in Egypt: 1974-1996 Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΑΝ ΙΑΓΝΟΣΤΙΧ ΟΦ ΠΡΟΠΠΑΝΤ ΦΛΟΩΒΑΧΚ ΙΝ ΤΗΕ ΟΡΙΤΟ ΦΙΕΛ, ΧΟΛΟΜΒΙΑ

ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΑΝ ΙΑΓΝΟΣΤΙΧ ΟΦ ΠΡΟΠΠΑΝΤ ΦΛΟΩΒΑΧΚ ΙΝ ΤΗΕ ΟΡΙΤΟ ΦΙΕΛ, ΧΟΛΟΜΒΙΑ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΑΝ ΙΑΓΝΟΣΤΙΧ ΟΦ ΠΡΟΠΠΑΝΤ ΦΛΟΩΒΑΧΚ ΙΝ ΤΗΕ ΟΡΙΤΟ ΦΙΕΛ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΑΝ ΙΑΓΝΟΣΤΙΧ ΟΦ ΠΡΟΠΠΑΝΤ ΦΛΟΩΒΑΧΚ ΙΝ ΤΗΕ ΟΡΙΤΟ ΦΙΕΛ, ΧΟΛΟΜΒΙΑ Α. ςαρελα, Ν. ΣΑΑςΕ ΡΑ Εχοπετρολ Ινστιτυτο Χολοµβιανο δελ Πετρ λεο, Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μαππινγ οφ Χλουδ Σεχυριτψ Αλλιανχε Χλουδ Χοντρολ Ματριξ

Μαππινγ οφ Χλουδ Σεχυριτψ Αλλιανχε Χλουδ Χοντρολ Ματριξ Μαππινγ οφ Χλουδ Σεχυριτψ Αλλιανχε Χλουδ Χοντρολ Ματριξ Πυβλισηεδ: Dεχεmβερ 15, 2015 2015 Μιχροσοφτ Χορπορατιον. Αλλ ριγητσ ρεσερϖεδ. Τηισ δοχυmεντ ισ προϖιδεδ ασ ισ. Ινφορmατιον ανδ ϖιεωσ εξπρεσσεδ ιν

Διαβάστε περισσότερα

CASE REPORT ATYPICALITY IN PRESENTATION OF NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME CAUSED BY OLANZAPINE

CASE REPORT ATYPICALITY IN PRESENTATION OF NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME CAUSED BY OLANZAPINE 570 CASE REPORT ATYPICALITY IN PRESENTATION OF NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME CAUSED BY OLANZAPINE BISWARANJAN MISHRA, BAIKUNTHANATH MISHRA*, SADDICHHA SAHOO, MANU ARORA, C. R. J. KHESS ABSTRACT Neuroleptic

Διαβάστε περισσότερα

Pakistan: Road Sector Development Program

Pakistan: Road Sector Development Program Performance Evaluation Report Pakistan: Road Sector Development Program Ινδεπενδεντ Εϖαλυατιον Περφορµανχε Εϖαλυατιον Ρεπορτ εχεµβερ 2013 Πακισταν: Ροαδ Σεχτορ εϖελοπµεντ Προγραµ Ρεφερενχε Νυµβερ: ΠΠΕ:

Διαβάστε περισσότερα

Scranton Public School

Scranton Public School Scranton Public School Superintendent s Note March 2015 Χονγρατυλατιονσ το Μρ. Περκινσ φορ ωιννινγ τηε Νορτη ακοτα Μυσιχ Αωαρδ φορ Εδυχατορσ. Μρ. Περκινσ ρεχειϖεδ τηισ αωαρδ ατ α χερεμονψ ηελδ ιν Βισμαρχκ

Διαβάστε περισσότερα

# # % &# ( ) & # +,!./ & & & # 5 (, 6! (, 7 &!!! 8 &,!.!,!

# # % &# ( ) & # +,!./ & & & # 5 (, 6! (, 7 &!!! 8 &,!.!,! ! # # % &# ( ) & # +,!./ 0 1 2 & 3 2 2 4 & & # 5 (, 6! (, 7 &!!! 8 &,!.!,! 9 Γραπηιχαλ Αβστραχτ (φορ ρεϖιεω) Ηιγηλιγητσ (φορ ρεϖιεω) Χλιχκ ηερε το δοωνλοαδ Ηιγηλιγητσ (φορ ρεϖιεω): Ηιγηλιγητσ.δοχξ Τηεορετιχαλ

Διαβάστε περισσότερα

Υ62256Α. Στανδαρδ 32Κ ξ 8 ΣΡΑΜ. εσχριπτιον. Φεατυρεσ

Υ62256Α. Στανδαρδ 32Κ ξ 8 ΣΡΑΜ. εσχριπτιον. Φεατυρεσ Στανδαρδ 32Κ ξ 8 ΣΡΑΜ Φεατυρεσ! 32768ξ8 βιτ στατιχ ΧΜΟΣ ΡΑΜ! Αχχεσσ τιµεσ 70 νσ, 100 νσ! Χοµµον δατα ινπυτσ ανδ δατα ουτπυτσ! Τηρεε στατε ουτπυτσ! Τψπ. οπερατινγ συππλψ χυρρεντ 70 νσ: 50 µα 100 νσ: 40

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΕ ΕΦΦΕΧΤ ΟΦ ΙΕΣΕΛ ΠΡΟΠΕΡΤΙΕΣ ΟΝ ΤΗΕ ΕΜΙΣΣΙΟΝΣ ΟΦ ΠΑΡΤΙΧΥΛΑΤΕ ΜΑΤΤΕΡ

ΤΗΕ ΕΦΦΕΧΤ ΟΦ ΙΕΣΕΛ ΠΡΟΠΕΡΤΙΕΣ ΟΝ ΤΗΕ ΕΜΙΣΣΙΟΝΣ ΟΦ ΠΑΡΤΙΧΥΛΑΤΕ ΜΑΤΤΕΡ ΤΗΕ ΕΦΦΕΧΤ ΟΦ ΙΕΣΕΛ ΠΡΟΠΕΡΤΙΕΣ ΟΝ ΤΗΕ ΕΜΙΣΣΙΟΝΣ ΟΦ ΠΑΡΤΙΧΥΛΑΤΕ ΜΑΤΤΕΡ ΤΗΕ ΕΦΦΕΧΤ ΟΦ ΙΕΣΕΛ ΠΡΟΠΕΡΤΙΕΣ ΟΝ ΤΗΕ ΕΜΙΣΣΙΟΝΣ ΟΦ ΠΑΡΤΙΧΥΛΑΤΕ ΜΑΤΤΕΡ Α. ΒΕΛΛΟ, ϑ. ΤΟΡΡΕΣ, ϑ. ΗΕΡΡΕΡΑ, ϑ. ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ Εχοπετρολ Ινστιτυτο

Διαβάστε περισσότερα

A New Gen IT Infrastructure

A New Gen IT Infrastructure A New Gen IT Infrastructure ΦυσιονΣταχκ Φουνδερ & ΧΕΟ ΨΟΥ Φενγ Φλαση Μεµορψ Συµµιτ 2017 Σαντα Χλαρα, ΧΑ ΦυσιονΣταχκ Βασεδ ιν Βειϕινγ Χηινα, χυρρεντλψ προϖιδινγ Σοφτωαρε δεφινεδ Στοραγε σολυτιον, ανδ σεριεσ

Διαβάστε περισσότερα