Αστοχίες και Ατυχή Συµβάντα Ελληνικών Φραγµάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αστοχίες και Ατυχή Συµβάντα Ελληνικών Φραγµάτων"

Transcript

1 Αστοχίες και Ατυχή Συµβάντα Ελληνικών Φραγµάτων Ν.Ι. Μουτάφης ρ. Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας ΕΜΠ. Λέξεις κλειδιά: φράγµα, αστοχία, θραύση, υπερπήδηση, κατάρρευση ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τα φράγµατα, όπως και άλλα µεγάλα τεχνικά έργα, ενίοτε αστοχούν. Το ποσοστό είναι ιδιαίτερα µικρό, αλλά όχι µηδενικό. Αδυναµίες σχεδιασµού, περιορισµένοι κανονισµοί, ατέλειες κατασκευής, ανεπαρκής ποιοτικός έλεγχος, κακή λειτουργία, ελλιπής ή ανύπαρκτη συντήρηση, όλα αυτά και άλλα συµµετέχουν ενεργά ή παθητικά στην ανάπτυξη συνθηκών που οδηγούν σε αστοχίες ή σε ατυχή συµβάντα. Τα τελευταία 90 χρόνια έχει καταγραφεί στην Ελλάδα περιορισµένος αριθµός αστοχιών ή ατυχών συµβάντων. Στην παρούσα εργασία γίνεται καταγραφή µερικών περιπτώσεων αστοχιών και ατυχών συµβάντων στον ελληνικό χώρο, περιληπτική περιγραφή των γεγονότων και τέλος εκτίµηση των αιτίων εµφάνισης και εξέλιξης τους. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ιεθνής Επιτροπή Μεγάλων Φραγµάτων (ICOLD) ορίζει την αστοχία φράγµατος (failure στα αγγλικά και rupture στα γαλλικά), ως «Κατάρρευση ή µετακίνηση µέρους του φράγµατος ή της θεµελίωσής του, τέτοια ώστε το φράγµα να µην µπορεί να συγκρατήσει νερό. Η αστοχία έχει ως αποτέλεσµα την απελευθέρωση µεγάλων ποσοτήτων νερού, η οποία θέτει σε κίνδυνο ανθρώπους και περιουσίες κατάντη. του φράγµατος». Κατά συνέπεια η αδυναµία συγκράτησης νερού που δεν είναι επακόλουθο κατάρρευσης ή µετακίνησης του φράγµατος, δεν πρέπει καταγράφεται ως αστοχία. Επί πλέον, κατά τον ορισµό η αστοχία συνοδεύεται µε απελευθέρωση µεγάλων ποσοτήτων νερού, αλλά θεωρείται ότι αυτό είναι δυνητικό επακόλουθο και όχι υποχρεωτικό, για να οριστεί ένα γεγονός ως αστοχία. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας η έννοια της αστοχίας διευρύνεται, ώστε να περιλάβει τις περιπτώσεις που το σύνολο του έργου και όχι µόνο τα φράγµα αδυνατεί να συγκρατήσει νερό, αρκεί η αδυναµία αυτή να οφείλεται σε κατάρρευση ή µετακίνηση του έργου ή της θεµελίωσής του. Με την αυθαίρετη αυτή διεύρυνση του ορισµού, µπορεί να καταγραφεί ως αστοχία η περίπτωση του φράγµατος Περδίκα, όχι όµως και οι περιπτώσεις φραγµάτων που ο ταµιευτήρας τους ποτέ δεν γέµισε, λόγω υπερεκτίµησης των υδρολογικών δεδοµένων, παρόλο που και τα έργα αυτά αποτελούν ουσιαστικά αστοχία στην εκπλήρωση του στόχου τους. Στην Ελλάδα, ελάχιστα από τα υπάρχοντα φράγµατα εµφάνισαν αδυναµίες µετά την κατασκευή τους και δεν µπόρεσαν να ανταποκριθούν στους στόχους για τους οποίους κατασκευάστηκαν. Σε ορισµένα από αυτά, η επιδιόρθωση των προβληµάτων και η αποκατάσταση των ατελειών δεν ήταν τεχνικά ή οικονοµικά εφικτή. Τα φράγµατα αυτά θεωρείται ότι αστόχησαν ολικά και τα ατυχή αυτά περιστατικά καταγράφονται ως αστοχίες (failures). Μερικά φράγµατα παρουσίασαν, είτε κατά τη διάρκεια της κατασκευής τους είτε µετά την έναρξη λειτουργία τους, αδυναµία να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις σχεδιασµού τους, εµφάνισαν σοβαρά προβλήµατα µε πρόκληση ζηµιών, αλλά η αδυναµία αυτή ήταν παροδική και τα έργα τελικά ανταποκρίθηκαν στους στόχους τους ικανοποιητικά, µε τεχνικές τροποποιήσεις και βελτιώσεις αλλά και οικονοµικές επιβαρύνσεις. Τα περιστατικά αυτά καταγράφονται ως ατυχή συµβάντα (incidents).

2 Η καταγραφή των περιπτώσεων αστοχιών και ατυχών συµβάντων µε λεπτοµέρειες της εξέλιξής τους, καθώς και η διερεύνηση των αιτίων εµφάνισής τους, αποτελεί σηµαντική πηγή άντλησης πληροφορίας για τη συµπεριφορά και τις αδυναµίες των φραγµάτων. Στόχος είναι η συνεχής βελτίωση των παραδοχών σχεδιασµού, των µεθόδων κατασκευής και τέλος η εκτίµηση του βαθµού διακινδύνευσης που συνοδεύει τα έργα αυτά. 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ (ICOLD) Η ICOLD, εκδίδει το 1995, το ελτίο Νο 99, «Στατιστική Ανάλυση Αστοχιών Φραγµάτων» {2}, µε τα αποτελέσµατα της έρευνας και τα συµπεράσµατα της σχετικής επιτροπής εργασίας. Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε τη συµπλήρωση ερωτηµατολογίων από τις τοπικές επιτροπές µεγάλων φραγµάτων των χωρών-µελών της ιεθνούς Επιτροπής. Τα βασικά συµπεράσµατα της επιτροπής εργασίας συνοψίζονται στα εξής: Το ποσοστό µεγάλων φραγµάτων που αστόχησαν ως προς το σύνολον των φραγµάτων, µειώνεται συνεχώς, από 2,2 % για φράγµατα τα οποία κατασκευάστηκαν πριν το 1950, σε λιγότερο από 0,5 % για φράγµατα µετά το Σε απόλυτους αριθµούς, οι περισσότερες αστοχίες αφορούν φράγµατα µικρού ύψους τα οποία όµως αποτελούν κα το µεγαλύτερο ποσοστό των φραγµάτων σε λειτουργία. Το ποσοστό αστοχιών παραµένει πρακτικά ανεξάρτητο από το ύψος του φράγµατος. Οι περισσότερες αστοχίες αφορούν φράγµατα που τίθενται σε λειτουργία πρώτη φορά. Το 70% των αστοχιών συνέβησαν τα πρώτα δέκα χρόνια, από την πρώτη πλήρωση και κυρίως κατά τον πρώτο χρόνο. Στα γεωφράγµατα, η πιο συχνή αιτία αστοχίας είναι α) διάβρωση λόγω υπερπήδησης (31% ως πρωτογενής και 18% ως δευτερογενής αιτία), β) διάβρωση λόγω διασωλήνωσης (15% ως πρωτογενής και 13% ως δευτερογενής αιτία) και γ) διάβρωση της θεµελίωσης (12% ως πρωτογενής και 5% ως δευτερογενής αιτία). Στα φράγµατα βαρύτητας, η σηµαντικότερη αιτία αστοχίας είναι προβλήµατα θεµελίωσης λόγω α) διάβρωσης (21%) και β) ανεπαρκούς διατµητικής αντοχής (21%). Στα λιθόκτιστα φράγµατα, η πιο συχνή αιτία αστοχίας είναι α) η υπερπήδηση (43%) και β) ή διάβρωση της θεµελίωσης (29%). Αστοχίες στα συναφή έργα, οφείλονται κυρίως σε ανεπαρκή διαστασιολόγηση του συστήµατος υπερχείλισης (22% ως πρωτογενής και 39% ως δευτερογενής αιτία). 3 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΩΝ Με εξαίρεση τα αρχαία φράγµατα των Μινύων, της Τίρυνθας και της Αλυζίας, φράγµατα κατασκευάζονται στον Ελληνικό χώρο από τη δεκαετία του Εκτιµάται ότι υπάρχουν σήµερα περισσότερα από 100 µεγάλα φράγµατα (σύµφωνα µε τον ορισµό της ΕΜΦ). Ο ακριβής αριθµός δεν είναι γνωστός, αφού δεν υπάρχει στη χώρα µας θεσµοθετηµένος φορέας για την καταγραφή και παρακολούθηση των φραγµάτων. Τα περισσότερα από τα υπάρχοντα φράγµατα βρίσκονται σήµερα σε κανονική λειτουργία. Μερικά, είτε κατά την κατασκευή τους είτε κατά ή µετά την πλήρωση του ταµιευτήρα, εµφάνισαν σοβαρά προβλήµατα και αδυναµία λειτουργίας, ώστε να ανταποκριθούν στους στόχους για τους οποίους σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν Στις επόµενες παραγράφους παρατίθενται βασικά στοιχεία για τα φράγµατα που αστόχησαν ή στα οποία συνέβησαν ατυχή συµβάντα, δίνοντας α) στοιχεία του έργου β) απλή περιγραφή του γεγονότος, γ) αναφορά στα πιθανά αίτια του γεγονότος και δ) ενέργειες µετά το γεγονός

3 3.1 Φράγµα Περδίκα [1962] Το φράγµα Περδίκα βρίσκεται σε απόσταση 2 km από το χωριό Περδίκα του ήµου Πτολεµαΐδας και κατασκευάστηκε µε µελέτη και δαπάνες του Γερµανικού κράτους, ως προσφορά (αποζηµίωση) στην Ελλάδα για τα δεινά του πολέµου. Το φράγµα, η κατασκευή του οποίου ολοκληρώθηκε το 1962, σχεδιάστηκε για να εξασφαλιστεί η υδροδότηση του Βιοµηχανικού κέντρου Πτολεµαίδας Α.Ε.Β.Α.Λ. Κύριος του έργου ήταν το τότε Υπ. Συντονισµού, στη συνέχεια το Υπ. Εθνικής Άµυνας και σήµερα το ΥΠ.Ε.Θ.Ο. Το φράγµα είναι χωµάτινο µε κεντρικό πυρήνα, ύψους 22 m, όγκου m 3 και µήκους στέψης 352 m. Η χωρητικότητα του ταµιευτήρα ανέρχεται στα 10,000 hm 3. Η λεκάνη κατάκλυσης και η θεµελίωση του φράγµατος διαµορφώνονται µέσα σε αργιλοµαργαϊκούς σχηµατισµούς, σχετικά χαµηλής διαπερατότητας. Κάτω από το σχηµατισµό αυτό απαντώνται τριαδικο - ιουρασικοί ασβεστόλιθοι, µε έντονα φαινόµενα καρστικοποίησης. Στην περιοχή θεµελίωσης του φράγµατος, ο ασβεστολιθικός σχηµατισµός απαντάται σε βάθος της τάξης των 100 m. Ανάντη του φράγµατος έχει καταγραφεί παρακατακόρυφο ρήγµα που ανυψώνει τους ασβεστολίθους κοντά στην επιφάνεια. Στην κοίτη του ποταµού εµφανίζονται προσχώσεις. Τυπική τοµή του ταµιευτήρα και του φράγµατος δείχνεται στην Εικ. 1 και προέρχεται από την έκθεση {1}. 617,20 Φράγµα Ρήγµα 500 Εικόνα 1. Τοµή κατά µήκος της λεκάνης κατάκλυσης {1}. Υπέρκεινται οι στεγανοί αργιλο-µαργαϊκοί σχηµατισµοί και υπόκεινται οι καρστικοί ασβεστόλιθοι. Κατά την πρώτη πλήρωση του ταµιευτήρα και όταν η στάθµη του ταµιευτήρα είχε ανέλθει περίπου στα δύο τρίτα του ύψους του φράγµατος, αναπτύχθηκαν έντονες διαρροές, µε αποτέλεσµα την ουσιαστική εκκένωση του ταµιευτήρα σε µικρό χρονικό διάστηµα. Η διαρροή πραγµατοποιήθηκε µε διασωλήνωση και διάπλυση του στεγανού αργιλο-µαργαϊκού σχηµατισµού µέσα στις καρστικές διόδους των υποκείµενων ασβεστολίθων. Λόγω της αδυναµίας του ταµιευτήρα να συγκρατήσει νερό για το σκοπό που κατασκευάστηκε το φράγµα, το γεγονός αυτό θεωρείται ως αστοχία, επειδή συνυπάρχει και το στοιχείο µετακίνησης της θεµελίωσης, µε διασωλήνωση, διάπλυση και τελικά διάβρωση. Κατά την αστοχία αυτή δεν τέθηκαν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές ή περιουσίες. εν είναι σαφές εάν η παρουσία του καρστικού ασβεστολιθικού υποβάθρου είχε εντοπιστεί κατά τη φάση της µελέτης του έργου ή η σηµασία της είχε απλώς υποεκτιµηθεί. Γεγονός είναι ότι είχε υποεκτιµηθεί είτε η διαπερατότητα του αργιλο-µαργαϊκού σχηµατισµού, είτε η αντοχή του σε διασωλήνωση και διάβρωση. Κατά συνέπεια η αστοχία οφείλεται σε ανεπαρκή έρευνα και ανεπαρκή ή ελλιπή σχεδιασµό του έργου. Το 1964 έγινε µία προσπάθεια πλήρωσης των καταβοθρών µε σκυρόδεµα, η οποία αρχικά φάνηκε να αποδίδει, αφού παρατηρήθηκε σηµαντική µείωση των διαρροών κατά 80%. Μετά πάροδο όµως µικρού χρονικού διαστήµατος, οι καταβόθρες επαναδραστηριοποιήθηκαν στην αρχική τους παροχετευτικότητα. Έκτοτε διατηρείται χαµηλή στάθµη νερού στον ταµιευτήρα, υψοµετρικά στο στόµιο των καταβοθρών (βλ. Εικ. 2), το φράγµα θεωρείται ότι αστόχησε και σήµερα αξιοποιείται

4 τουριστικά η περιλίµνια ζώνη ως χώρος αναψυχής. Σε αµφότερα τα πρανή του φράγµατος έχει αναπτυχθεί βλάστηση, όπως φαίνεται στην Εικ. 3. Εικόνα 2. Ταµιευτήρας φράγµατος Περδίκα, στη συνήθη στάθµη. ιακρίνεται δεξιά ο πύργος υδροληψίας. Εικόνα 3. Ανάντη όψη φράγµατος µε ανάπτυξη βλάστησης στο πρανές του αναχώµατος. Συνέπειες της αστοχίας ήταν η ολοκληρωτική εγκατάλειψη του έργου, γιατί η υδροδότηση του Βιοµηχανικού κέντρου Πτολεµαϊδας επιτεύχθηκε µε άλλα µέσα. Μακροπρόθεσµα το έργο άρχισε να αποδίδει ως πόλος έλξης για εκδροµές ή ψάρεµα. Η τοπική κοινωνία πρόσφατα εκδήλωσε ενδιαφέρον αποκατάστασης του έργου, κυρίως για λόγους τουριστικής και ενδεχοµένως ενεργειακής εκµετάλλευσης και δευτερευόντως για ύδρευση ή άρδευση. Η διερεύνηση αποκατάστασης του έργου θα πρέπει να αντιµετωπίσει θέµατα κυρίως τεχνικά αλλά και γενικότερων αρχών σχεδιασµού. Τα τεχνικά θέµατα σχετίζονται µε: - Τις µεθόδους σηµαντικού περιορισµού των διαρροών µε χρήση ιπτάµενης τέφρας ως φτηνό υλικό πλήρωσης των υπογείων διόδων, υλικό που υπάρχει σε αφθονία στην ευρύτερη περιοχή της Πτολεµαΐδας - Καζάνης - Επικαιροποίηση των υδρολογικών στοιχείων της λεκάνης απορροής και των πληµµυρικών παροχών και όγκων, - Έλεγχος και επαναλειτουργία του συστήµατος εκτροπής και έλεγχος επάρκειας του συστήµατος υπερχείλισης, - Εκτίµηση των µηχανικών χαρακτηριστικών των υλικών του φράγµατος και έλεγχος της επάρκειας του µε βάση τους ισχύοντες κανονισµούς και τα αποδεκτά πρότυπα Στα γενικότερα θέµατα σχεδιασµού περιλαµβάνονται η: - η διερεύνηση για τις επιπτώσεις έµφραξης των καταβοθρών στο κατάντη εν ενεργεία υδρογεωλογικό σύστηµα, - η αξιοπιστία της εκτίµησης των τεχνικών χαρακτηριστικών των υλικών κατασκευής του έργου, - η διακινδύνευση των κατάντη περιοχών και ιδίως του οικισµού Περδίκα, που βρίσκεται κατάντη του φράγµατος και µέσα από τον οποία διέρχεται η κοίτη του ποταµοχειµάρρου. 3.2 Φράγµα Καµαρών Ν. Σίφνου [2003] Το φράγµα Καµαρών βρίσκεται στη νήσο Σίφνο, του νοµού Κυκλάδων, σε απόσταση 2 km νοτιοανατολικά από το χωριό Καµάρες. Σκοπός κατασκευής του φράγµατος είναι η αντιπληµµυρική προστασία και ο εµπλουτισµός του υπογείου υδροφόρου της περιοχής. Το φράγµα είναι τύπου βαρύτητας, λιθόκτιστο, ύψους 21 m σύµφωνα µε τις προβλέψεις της µελέτης, µε στέψη στο υψ Η ανάντη παρειά έχει κλίση 1:15 (Ο:Κ) και η κατάντη 1:1,5. Αµφότερες οι παρειές του φράγµατος είναι κτιστές, πάχους ~50 cm, δηµιουργώντας µία ιδιαίτερα καλαίσθητη όψη. Η µελέτη του έργου προέβλεπε η εσωτερική λιθοδοµή να κατασκευαστεί µε χρήση ασβεστο-

5 τσιµεντοκονιάµατος ως συνδετικό υλικό των λίθων, αντί του οποίου κατά τη φάση της κατασκευής χρησιµοποιήθηκε σκυρόδεµα. Το σύστηµα υπερχείλισης έχει τοποθετηθεί επί του φράγµατος, κεντρικά στην κοίτη και περιλαµβάνει τεχνικό υπερχείλισης ευρείας στέψης, διώρυγα πτώσης επί του κατάντη πρανούς, έργο εκτόξευσης και λεκάνη αποτόνωσης. Στο εσωτερικό του φράγµατος και παράλληλα µε τον άξονά του, έχει κατασκευαστεί στοά από οπλισµένο σκυρόδεµα, για αποστράγγιση των ενδεχοµένως διηθούµενων νερών µέσα στο σώµα του φράγµατος. Πρόσβαση στη στοά αποστράγγισης υπάρχει µέσω παρόµοιας στοάς, κάθετης στην κεντρική, το στόµιο της οποίας έχει διαµορφωθεί στην κατάντη παρειά του φράγµατος. Το κατάντη στόµιο της στοάς φαίνεται στην Εικ. 4. Το ανάντη άκρο της στοάς πρόσβασης καταλήγει στην ανάντη παρειά του φράγµατος και φράσσεται µε απλό µεταλλικό θυρόφραγµα. Εκτιµάται ότι η στοά πρόσβασης θα λειτουργούσε ως αγωγός εκτροπής του χειµάρρου κατά τη φάση της κατασκευής. Η κατασκευή του φράγµατος άρχισε το 2002 και στις αρχές Φεβρουαρίου 2003, το σώµα του φράγµατος είχε φθάσει στο υψ ~42, δηλαδή 6 m κάτω από την τελική του στέψη, ενώ οι εξωτερικοί τοίχοι ήταν ελαφρώς υψηλότερα. Στα µέσα Φεβρουαρίου άρχισαν έντονες βροχοπτώσεις. Εκτιµάται ότι το θυρόφραγµα στον αγωγό εκτροπής ήταν κλειστό και έτσι δεν ήταν δυνατόν να διοχετευτεί µέρος του πληµµυρικού όγκου στα κατάντη του φράγµατος. Όπως είχε συµβεί και παλαιότερα, η άνοδος της στάθµης στον ταµιευτήρα, ανέπτυξε ροή νερού µέσα στο σώµα του φράγµατος και εκφόρτισή της σε θέσεις του κατάντη πρανούς. Η ροή αυτή υποδηλώνει ότι το σώµα του φράγµατος είναι σχετικά υψηλής διαπερατότητας, γεγονός που επιβεβαιώθηκε όταν αποκαλύφθηκε το εσωτερικό του φράγµατος µε τις εργασίες αποκατάστασης. Ο ταµιευτήρας σταδιακά πληρώθηκε και το φράγµα τελικά υπερπηδήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου. Η θεµελίωση του φράγµατος στο δεξιό αντέρεισµα διαβρώθηκε καθ όλο το ύψος του φράγµατος {4}, δηµιουργώντας διάκενο ανοίγµατος της τάξης των 2 m και όπως φαίνεται στην Εικ. 4. Εικόνα 4. Κατάντη όψη του φράγµατος µετά την αστοχία. ιακρίνεται η διάβρωση του δεξιού αντερείσµατος, το στόµιο της στοάς πρόσβασης και τµήµα του συστήµατος υπερχείλισης. εν είναι γνωστό εάν η υπερπήδηση συγκεντρώθηκε για κάποιο λόγο πλησίον του δεξιού αντερείσµατος ή ήταν κεντρική στο τµήµα του υπερχειλιστή. Αξιολογώντας την πληροφορία ότι οι εξωτερικοί λιθόκτιστοι τοίχοι στο υπό κατασκευή άνω τµήµα του φράγµατος είχαν κατασκευαστεί κατά 2 m υψηλότερα από το κεντρικό τµήµα του υπερχειλιστή, η υπερπήδηση πρέπει να

6 συγκεντρώθηκε, αρχικά τουλάχιστον, στο κεντρικό τµήµα του φράγµατος. Η διάβρωση όµως της θεµελίωσης εξελίχτηκε στο δεξιό αντέρεισµα. Εκτιµάται ότι η διάβρωση είναι αποτέλεσµα αρχικής ροής νερού µέσα από το διαπερατό σώµα του φράγµατος προς τη θεµελίωση, αναπτύσσοντας σταδιακά διασωλήνωση στα εδαφικά υλικά της θεµελίωσης και τελικά διάβρωσή τους. Μετά την αρχική διάπλυση των υλικών θεµελίωσης, η ροή του νερού επικεντρώθηκε στο τµήµα αυτό διαβρώνοντας όχι µόνο τη θεµελίωση αλλά και τµήµα του φράγµατος. Το κενό που δηµιουργήθηκε µεταξύ της θεµελίωσης και του πλευρικού άκρου του φράγµατος αφαίρεσε την υποστήριξη που η θεµελίωση παρείχε στο σώµα, µε αποτέλεσµα το δεξιό τµήµα του φράγµατος να λειτουργήσει ως πρόβολος. Λόγω της ιδιαίτερα χαµηλής εφελκυστικής αντοχής του υλικού του φράγµατος (όπως προέκυψε εκ των υστέρων), επήλθε τελικά θραύση µε τη δηµιουργία εφελκυστικής ρωγµής καθ όλο το ύψος του φράγµατος, ανοίγµατος ~10 cm στη στέψη και τελικά αποκοπή τριγωνικού τµήµατος, µε περιστροφή. Η ρωγµή φαίνεται στην Εικ. 3. Η παρουσία της στοάς πρόσβασης εξέτρεψε τη ρωγµή προς το δεξιό αντέρεισµα. Πρόσφατα αποφασίστηκε η αποκατάσταση του έργου σε λειτουργική µορφή µε τροποποιηµένο σχεδιασµό, προσαρµοσµένο στο υπάρχον έργο και άρχισαν οι σχετικές εργασίες, µε κατεδάφιση του τµήµατος που είχε αποκοπεί και εκτέλεση εκτεταµένων εργασιών ενίσχυσης και υποστήριξης του υπολοίπου τµήµατος. Συνεκτιµώντας στοιχεία της µελέτη και της κατασκευή, αλλά κυρίως στοιχεία που καταγράφηκαν ή αποκαλύφθηκαν µετά την κατάρρευση και µετά την έναρξη εργασιών αποκατάστασης του έργου, θεωρείται ότι υπήρξε µία αλληλουχία ενεργειών και συµβάντων που τελικά οδήγησε στην αστοχία. Λαµβάνοντας ως βάση τα στοιχεία που θεωρεί η ICOLD για την εκτίµηση των αιτίων αστοχίας στα φράγµατα, εκτιµάται ότι στην παρούσα περίπτωση η αστοχία οφείλεται σε: - Περιορισµένο ή ανεπαρκή σχεδιασµό (επιλογή όχι του πλέον ενδεδειγµένου τύπου φράγµατος και εκτίµηση της αντοχής του), - περιορισµένη ή ελλιπή αξιολόγηση των γεωλογικών στοιχείων (εκτεταµένες ζώνες υλικού εδαφικής δοµής στην κοίτη και τα αντερείσµατα), - ανεπαρκή αντοχή υλικών θεµελίωσης (θεµελίωση φράγµατος βαρύτητας σε υλικά εδαφικής δοµής και κατά συνέπεια µειωµένης αντοχής), - ανεπαρκή αντοχή υλικών φράγµατος (διαµόρφωση τµηµάτων του φράγµατος µε λιθορριπή και όχι λιθόκτιστο), - λανθασµένοι χειρισµοί (έµφραξη του αγωγού εκτροπής πριν από την ολοκλήρωση του φράγµατος και ιδιαιτέρως κατά τη διάρκεια της χειµερινής περιόδου). Από την αστοχία δεν υπήρξαν απώλειες ζωής ή περιουσίας. Το κύµα που κινήθηκε κατά µήκος της κοίτης του χειµάρρου, δεν προξένησε ιδιαίτερες ζηµιές. Εκτός από την αδυναµία του έργου να εκπληρώσει τους στόχους για τους οποίους κατασκευάστηκε, άλλες επιπτώσεις της αστοχίας είναι η σηµαντική οικονοµική ζηµιά, οι συµβατικές ή/και οικονοµικές επιπτώσεις στον κατασκευαστή του έργου και τέλος η δυσµενής εικόνα που σχηµατίστηκε για τους φορείς διαχείρισης. 4 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΤΥΧΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 4.1 Φράγµα Αγιάς Χανίων, Ν.Κρήτης [1968], [2000] Το φράγµα Αγιάς βρίσκεται 9 km δυτικά των Χανίων και κατασκευάστηκε κατά τα έτη από τοπικό φορέα ηλεκτροπαραγωγής, µε σκοπό την υδροηλεκτρική παραγωγή. Το φράγµα είναι χωµάτινο µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος, αξιοσηµείωτη και σηµαντική πρωτοπορία για την εποχή εκείνη. Το µέγιστο ύψος του φράγµατος είναι της τάξης των 5 m, µε στέψη στο υψ , πλάτος στέψης 3.5 m και µήκος 480 m. Τα πρανή του φράγµατος έχουν διαµορφωθεί µε ενιαία κλίση 2.5:1 (Ο:Κ) {5}. Ο υπερχειλιστής είναι κλιµακωτός, µε τρεις βαθµίδες, από σκυρόδεµα και στέψη στο υψ Στο φράγµα της Αγιάς έχουν καταγραφεί δύο ατυχή συµβάντα. Το πρώτο στις

7 29/2/1968 και το δεύτερο στις 15/1/2000. Και τα δύο οφείλονται σε τοπική υπερπήδηση του φράγµατος λόγω αδυναµίας του υπερχειλιστή να ανταποκριθεί στις εισρέουσες πληµµυρικές παροχές. Και στις δύο περιπτώσεις, η υπερπήδηση κατέληξε σε τοπική διάβρωση και κατολίσθηση µέρους του κατάντη πρανούς του αναχώµατος, όπως δείχνεται στην Εικ. 5. Πλάκα στεγανοποίησης από σκυρόδεµα (Στέψη φράγµατος) Περιοχή διάβρωσης από υπερπήδηση Α.Σ.Λ. 1 Αργιλικό επίχωµα 2,5 2,5 1 39,50 Εικόνα 5. Ενδεικτική διατοµή φράγµατος και περιοχή διάβρωσης από την υπερπήδηση του φράγµατος Λόγω του µεγάλου µήκους του φράγµατος και της παλαιότητάς του, η στέψη του φράγµατος εµφανίζει υψοµετρικές διακυµάνσεις, µε αποτέλεσµα όταν γίνεται υπερπήδηση του αναχώµατος η ροή να συγκεντρώνεται στα χαµηλά τµήµατα της στέψης και σε µικρά σχετικά µήκη του φράγµατος. Αποτέλεσµα ήταν οι ζηµιές να µην είναι εκτείνονται σε όλο το µήκος του φράγµατος αλλά τµήµατα περιορισµένου µήκους. Οι ζηµιές από την υπερπήδηση περιορίστηκαν σε φθορά του αναχώµατος και στην οικονοµική επιβάρυνση για την αποκατάσταση τους Αµφότερα τα ατυχή συµβάντα συνδέονται µε ανεπάρκεια του υπερχειλιστή, η οποία µπορεί να οφείλεται είτε σε λανθασµένη επιλογή της παροχής σχεδιασµού είτε σε ανεπαρκή υδρολογική µελέτη. 4.2 Φράγµα Μυλοποτάµου Ν.Ίου [2003] Το φράγµα Μυλοποτάµου βρίσκεται στη νήσο Ίο των Κυκλάδων, 1.5 km από τον οικισµό Μυλοποτάµου και κατασκευάστηκε για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης και άρδευσης της περιοχής. Η κατασκευή του έργου άρχισε το 1992 και ολοκληρώθηκε το Το φράγµα είναι οµοιογενές χωµάτινο, ύψους 23 m, πλάτους στέψης 7 m και µήκους στη στέψη ~100 m και δηµιουργεί εσωποτάµιο ταµιευτήρα χωρητικότητας ~ m 3. Οι κλίσεις αµφότερων των πρανών του αναχώµατος είναι 2,5:1 (Ο:Κ). Το σώµα του φράγµατος κατασκευάστηκε µε αργιλώδη αµµοχάλικα. από τη λεκάνη κατάκλυσης και υλικά παλαιάς αναβαθµίδας µεταξύ των δύο χειµάρρων που συµβάλλουν ανάντη του φράγµατος. Η στεγανοποίηση του φράγµατος επιτυγχάνεται µε γεωµεµβράνη πολυαιθυλενίου διαστρωµένη στο ανάντη πρανές του αναχώµατος. Η µεµβράνη συγκρατείται στη θέση της µε πλαστικούς σωλήνες γεµάτους µε τσιµεντένεµα. Στο κατάντη πρανές του φράγµατος υπάρχει ζώνη από βραχώδη προϊόντα εκσκαφής πλάτους 3 m, ενώ στον πόδα του πρανούς. υπάρχει αναβαθµός από λίθους πλάτους της τάξης των 20 έως 30 m. Το κατάντη πρανές του φράγµατος και ο αναβαθµός ποδός χρησιµοποιήθηκαν ως χώρος απόρριψης βραχωδών προϊόντων από τις απαιτούµενες εκσκαφές του έργου. Ο υπερχειλιστής είναι µετωπικός, χωρίς ρυθµιστικό αναβαθµό, πλάτους 5.0 m, ενώ στη διώρυγα πτώσης το πλάτος µειώνεται στα 4.0 m. Η παροχή σχεδιασµού ανέρχεται σε 1.95 m 3 /s και το ελεύθερο ύψος φράγµατος (freeboard) σε 0.30 m. Μετά την ολοκλήρωση του έργου τοπικοί παράγοντες κατασκεύασαν αυθαίρετα κατακόρυφο τοιχίο από σκυρόδεµα στο στόµιο του

8 υπερχειλιστή, προκειµένου να αυξήσουν τη χωρητικότητα του ταµιευτήρα, όπως φαίνεται στην Εικ. 6, µειώνοντας την παροχετευτικότητα. Εικόνα 6. Υπερχειλιστής µε αυθαίρετο πρόσθετο τοιχίο για αύξηση της χωρητικότητας του ταµιευτήρα Τον Ιανουάριο 2003 καταγράφηκαν ακραίες βροχοπτώσεις στο νησί, που κατέληξαν σε υψηλή πληµµυρική παροχή εισροής στον ταµιευτήρα. Η λειτουργία του υπερχειλιστή ήταν σχετικά άµεση. Η στάθµη στον ταµιευτήρα έφθασε στη στέψη του φράγµατος και στη συνέχεια ακολούθησε υπερπήδηση. Από σηµάδια που άφησε η πληµµύρα στη στέψη του φράγµατος, καταγράφεται ότι η στάθµη του νερού έφθασε σε ύψος µεγαλύτερο του 0.4 m πάνω από τη στέψη. Η υπερπήδηση συνέβαινε σε όλο το πλάτος του φράγµατος συν τους εκατέρωθεν δρόµους, δηλαδή σε πλάτος που υπερέβαινε τα 100 m. Με τα δεδοµένα υπερχείλισης, η µέγιστη παροχή εκτιµάται ότι ξεπέρασε τα 35 m 3 /s, δηλαδή σηµαντικά υψηλότερη από την παροχή σχεδιασµού του υπερχειλιστή (1.95 m 3 /s). Η υπερπήδηση του φράγµατος θα ήταν φυσικά αναπόφευκτη ακόµη και αν δεν είχε κατασκευαστεί το τοιχία στη στέψη του υπερχειλιστή. Από µαρτυρίες κατοίκων η υπερπήδηση του φράγµατος συνεχιζόταν για ώρες.παρά την υπερπήδηση του το φράγµα δεν διαβρώθηκε αλλά έπαθε µόνο εκτεταµένες ζηµιές {7}. Η αντοχή του στη διάβρωση οφείλεται στη ζώνη βραχωδών υλικών που είχαν διαστρωθεί (είχαν ουσιαστικά απορριφθεί) στο κατάντη πρανές του φράγµατος καθώς και στον αναβαθµό ποδός του πρανούς. Τµήµατα του φράγµατος και των δρόµων πρόσβασης διαβρώθηκαν και τα υλικά παρασύρθηκαν και αποτέθηκαν κατάντη του φράγµατος, όπως φαίνεται στην Εικ. 7. Εικόνα 7. Κατάντη όψη φράγµατος µετά το ατυχές συµβάν και υλικά που διαβρώθηκαν και παρασύρθηκαν.

9 Οι επιπτώσεις της αστοχίας ήταν οι ζηµιές στο φράγµα, τους δρόµους και τις κατάντη περιοχές από διαβρώσεις και αποθέσεις υλικών. Σηµειώνεται ότι εάν είχε διαβρωθεί το φράγµα θα είχαν τεθεί σε σοβαρό κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και περιουσίες κατάντη του έργου. Το ατυχές συµβάν εκτιµάται ότι οφείλεται σε λανθασµένη επιλογή της πληµµύρας σχεδιασµού του υπερχειλιστή. εν είναι γνωστό στο γράφοντα εάν αυτό οφείλεται σε λανθασµένες εκτιµήσεις της υδρολογικής µελέτης ή απλώς σε λανθασµένες παραδοχές κατά την επιλογή της πληµµύρας σχεδιασµού. Οι ζηµιές στο έργο και στις κατάντη περιοχές έχουν αποκατασταθεί, το τοιχίο στον υπερχειλιστή έχει καθαιρεθεί αλλά δεν είναι γνωστό στο γράφοντα εάν έχει γίνει διεύρυνση και τροποποίηση του υπερχειλιστή του έργου. 5 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΤΥΧΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΠΡΟΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 5.1 Φράγµα Μαραθώνα [1928] Η κατασκευή του φράγµατος Μαραθώνα άρχισε τον Οκτώβριο 1926 και ολοκληρώθηκε το Το φράγµα είναι τύπου βαρύτητας, µε κεντρικό σώµα από κυκλώπειο σκυρόδεµα και εξωτερική επένδυση µε λαξευµένους λίθους µαρµάρου. Το φράγµα, που έχει όγκο m 3, ύψος 63 m και µήκος στη στέψη 285 m, δηµιουργεί ταµιευτήρα χωρητικότητας 41 hm 3. Το έργο µελετήθηκε και κατασκευάστηκε από την εταιρία ULEN &Co. USA. Ο υπερχειλιστής του φράγµατος είναι πλευρικός, διατεταγµένος στο δεξιό αντέρεισµα, παροχής σχεδιασµού 100 m 3 /s, µε κεκλιµένη διώρυγα πτώσης, χωρίς έργο εκτόξευσης. Τα νερά καταλήγουν µε ελεύθερη πτώση σε λεκάνη αποτόνωσης. Εικόνα 8. Φράγµα Μαραθώνα. Υπερπήδηση προφράγµατος και κατάκλυση περιοχής θεµελίωσης φράγµατος - Φωτογραφία από αρχείο ΕΥ ΑΠ {8} Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου και ενώ είχε ανυψωθεί το πρόφραγµα και εκτελούντο εργασίες στην περιοχή θεµελίωσης του φράγµατος, η παροχή του ποταµού Χαράδρου αυξήθηκε µετά από έντονες βροχοπτώσεις, εξελισσόµενη σε πληµµυρική. Το σύστηµα εκτροπής, του οποίου η δυναµικότητα δεν είναι γνωστή στον γράφοντα, δεν µπόρεσε να αντεπεξέλθει στους πληµµυρικούς όγκους, µε αποτέλεσµα την πλήρωση του χώρου ανάντη του προφράγµατος, την υπερπήδηση του προφράγµατος και τελικά την κατάρρευση του και την κατάκλυση του χώρου κατασκευής του φράγµατος. Φωτογραφία εποχής (βλ. Εικ. 8) από το αρχείο της ΕΥ ΑΠ, δείχνει

10 το χώρο των έργων (βλέποντας ανάντη) µετά την υπερπήδηση του προφράγµατος και την κατάκλυση της περιοχής. Το ατυχές συµβάν οφείλεται στην υπερπήδηση του προφράγµατος και αποδίδεται είτε σε λανθασµένη επιλογή της πληµµύρας σχεδιασµού του συστήµατος εκτροπής, είτε σε εµφάνιση ακραίου πληµµυρικού γεγονότος. Οι επιπτώσεις από το ατυχές αυτό συµβάν δεν είναι γνωστές. 5.2 Φράγµα Κρεµαστών[1962], [1964] Το φράγµα Κρεµαστών βρίσκεται στον ποταµό Αχελώο, είναι χωµάτινο µε κεντρικό πυρήνα και κελύφη από αµµοχάλικα, ύψους 160 m, µήκους στη στέψη 465 m και όγκου 8.17 hm 3. Το έργο κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 60 από την εταιρία Keiser Eng. & Contractors µε µελέτη της ECI. Κατά τη φάση κατασκευής το έργο καταπονήθηκε δύο φορές από έντονα πληµµυρικά γεγονότα µε υπερπήδηση των έργων ελέγχου των νερών και σοβαρές οικονοµικές επιπτώσεις και σηµαντικές χρονικές καθυστερήσεις. Επί πλέον έχουν καταγραφεί αριθµός πληµµυρών που είχαν σχετικά µικρές επιπτώσεις στο έργο. Το πρώτο από τα δύο σηµαντικά περιστατικά συνέβη το εκέµβριο του 1962 {9}, όταν είχε διανοιχτεί η σήραγγα εκτροπής και η προστασία της από τα νερά του ποταµού γινόταν µε ανάντη πρόφραγµα. Κατά τη διάρκεια πληµµύρας το πρόφραγµα υπερπηδήθηκε και διαβρώθηκε ολοκληρωτικά, πληµµυρίζοντας τη σήραγγα και σηµαντικό τµήµα των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού. Λαµβάνοντας υπ όψη το γεγονός ότι οι πληµµύρες του Αχελώου συχνά δηµιουργούσαν ζηµιές στο έργο των Κρεµαστών, εκτιµάται ότι το ύψος του προφράγµατος δεν είχε επιλεγεί ορθά για την αναµενόµενη πληµµύρα και το ατυχές συµβάν οφείλεται ουσιαστικά σε αδυναµία σχεδιασµού. Η εταιρία κατασκεύασε νέο και υψηλότερο πρόφραγµα από σκυρόδεµα. Το δεύτερο σηµαντικό περιστατικό συνέβη το Νοέµβριο 1964, µε τη σήραγγα εκτροπής σε πλήρη λειτουργία, το φράγµα κατασκευασµένο σε σηµαντικό ποσοστό και τις εργασίες κατασκευής του σταθµού παραγωγής (στον πόδα του φράγµατος) σε εξέλιξη. Μεταξύ του χώρου κατασκευής του σταθµού παραγωγής και του στοµίου εξόδου της σήραγγας εκτροπής είχε κατασκευαστεί το κατάντη πρόφραγµα από γεωυλικά το οποίο υπερπηδήθηκε και διαβρώθηκε πλήρως κατά τη διάρκεια πληµµύρας, κατακλύστηκε ο χώρος του σταθµού και διακόπηκαν οι εργασίες σκυροδέτησης, όπως φαίνεται στην Εικ.9. Εικόνα 9. Φράγµα Κρεµαστών. Υπερπήδηση κατάντη προφράγµατος - Κατάκλυση σταθµού παραγωγής Εικόνα 10. Φράγµα Κρεµαστών Αποκατάσταση κατάντη προφράγµατος µε πασσαλοσανίδες Το πρόφραγµα επανακατασκευάστηκε µε πασσαλοσανίδες και σκυρόδεµα, όπως φαίνεται στην Εικ. 10. Εκτιµάται ότι η αστοχία οφείλεται σε λανθασµένη επιλογή ύψους προφράγµατος, δηλαδή σε αδυναµία σχεδιασµού.

11 5.3 Φράγµα Φανερωµένης Ν. Νάξου [2001] Το Φράγµα Φανερωµένης στη Νάξο βρίσκεται στο βορειοδυτικό τµήµα του νησιού, στο χείµαρρο Σκίνο και σε απόσταση µερικών εκατοντάδων µέτρων από τη θάλασσα. Το φράγµα κατασκευάστηκε για κυρίως για άρδευση καθώς και για ενίσχυση της ύδρευσης της Χώρας Νάξου µε ~ m 3 ετησίως. Το φράγµα είναι τύπου ΛΑΠΣ (Λιθόρριπτο µε Ανάντη Πλάκα Σκυροδέµατος), ύψους 48.5 m, πλάτους στέψης 5 m, µήκους στη στέψη 260 m και όγκου m 3. Η κλίση της πλάκας είναι 1.4:1 (Ο:Κ). Το σύστηµα εκτροπής περιλαµβάνει µεταλλικό αγωγό εκτροπής Φ1200, µήκους 225 m, διατεταγµένου επιφανειακά στη θεµελίωση του φράγµατος και της πλίνθου στο δεξιό αντέρεισµα, και κυρίως ανάντη πρόφραγµα. Το σύστηµα εκτροπής έχει σχεδιαστεί για παροχή 11 m 3 /s, που αντιστοιχεί σε εισερχόµενη πληµµύρα περιόδου επαναφοράς 2 έτη. Κατά τη φάση κατασκευής, όταν το ανάχωµα του φράγµατος είχε υπερβεί υψοµετρικά το πρόφραγµα, και κατά τη διάρκεια πληµµυρικού γεγονότος, ο αγωγός εκτροπής δεν µπόρεσε να ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στην εισερχόµενη πληµµύρα, µε αποτέλεσµα την υπερπήδηση του προφράγµατος, την κάλυψη του χώρου µεταξύ φράγµατος και προφράγµατος µε νερό και την απόθεση ιλύος και άλλων φερτών. Η δηµιουργία λίµνης ανάντη του φράγµατος αναπτύσσει διήθηση µέσα από το ανάχωµα, στο οποίο δεν είχε κατασκευαστεί ακόµη η ανάντη πλάκα. Η διήθηση που ενδεχοµένως να ήταν περιορισµένη λόγω της προστατευτικής στρώσης εκτοξευοµένου σκυροδέµατος στην ανάντη παρειά του αναχώµατος, δεν είχε ουσιαστικές επιπτώσεις στο ανάχωµα του φράγµατος. Το ατυχές συµβάν, το οποίο αποδίδεται σε επιλογή µικρής πληµµύρας σχεδιασµού, δεν έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές ή περιουσίες, προξένησε καθυστερήσεις και επέφερε οικονοµικές επιβαρύνσεις στο έργο. 6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Συνοψίζοντας τα στοιχεία που παρατέθηκαν, οι δύο αστοχίες που αναφέρονται, οφείλονται σε αδυναµίες σχεδιασµού και ατελείς ή λανθασµένες ενέργειες κατά την κατασκευή. Καµία όµως δεν οφειλόταν σε επιλογές βασισµένες σε υδρολογικά στοιχεία. Αντιθέτως, όλα τα ατυχή συµβάντα που αναφέρονται, συνδέονται µε υπερπήδηση φράγµατος ή προφράγµατος και ήταν αποτέλεσµα λανθασµένων επιλογών στις παροχές σχεδιασµού των επιµέρους τεχνικών έργων, δηλαδή των συστηµάτων υπερχείλισης και εκτροπής. Εµφανίζεται εποµένως ότι οι παράγοντες εκτίµηση παροχών και επιλογή παροχών σχεδιασµού είναι κοµβικής σηµασίας στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση των µεγάλων έργων που καλύπτονται από το γενικό τίτλο φράγµατα. Το σύνολο των αστοχιών και ατυχών συµβάντων που αναφέρθηκαν συνδέονται κατά κανόνα µε αυθαίρετες και µη τεκµηριωµένες επιλογές των εµπλεκοµένων φορέων υλοποίησης του έργου (π.χ. µελετητής, κατασκευαστής, κύριος του έργου, υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου κλπ), γεγονός που υποδηλώνει είτε την ανυπαρξία σχετικών κανονισµών είτε την ύπαρξη ελλιπών κανονισµών, είτε τέλος τη µη εφαρµογή των υπαρχόντων κανονισµών. Η παράθεση στοιχείων για τις αστοχίες που έχουν συµβεί µπορεί να βοηθήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Η παρούσα εργασία καλύπτει µόνο µερικές από τις περιπτώσεις φραγµάτων που παρουσίασαν φαινόµενα αστοχίας. Υπάρχουν και άλλα. Φιλοδοξεί όµως να αποτελέσει µία βάση για συλλογή στοιχείων και συµπερασµάτων, αλλά κυρίως να βοηθήσει ώστε µειωθεί η εσωστρέφεια που συνήθως ακολουθεί φαινόµενα αστοχιών ή δυσλειτουργίας.

12 7 ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. ICOLD Bulletin 59, 1987: Dam Safety Guidelines 2. ICOLD Bulletin 99, 1995: Dam failure and statistic analysis 3. Kaesaris, W., Falconnier, A et al, Felsmechanik III/1,) 4. Καλαούζης, Γ Φράγµα Καµαρών Σίφνου, Υδροοικονοµία, Νο Σκούρτης, K. Στεφαδούρος, M Αποκατάσταση Βλαβών φράγµατος Αγιάς, Έγγραφο ΕΗ 6. ENVECO A.E Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον υφιστάµενο ΥΗΣ Αγιάς στην Κρήτη 7. Στεφαδούρος, Μ Υπερπήδηση Φράγµατος επιποτάµιας Λιµνοδεξαµενής Μυλοπόταµου Νήσου Ίου. Τεχνική Έκθεση 8. Μαραθώνας: Internet 9. Engineering Consultants, INC., Denver, Colorado Kremasta Project Report (Volume I)

13 Failures and incidents of Greek dams N. I. Moutafis Civil Eng., B.Sc., M.Sc., Ph.D. Lecturer NTUA Keywords: dam, failure, incident, overtopping, collapse ABSTRACT: Dams, like all large structures, sometimes fail. The percentage of failures is very small but is not absolute zero. Faulty designs, limited norms and regulations, construction errors, inefficient quality control, improper operation, lack of or limited maintenance, they all contribute, actively or passively, to the development of conditions leading to failures or incidents. In the last 90 years a few failures and incidents have been recorded in Greece. This paper records a few cases of dam failures and incidents in Greece, presenting the sequence of events leading to failure and the reasons for the development of those events.

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες Χωμάτινα Φράγματα Κατασκευάζονται με γαιώδη υλικά που διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Αντλούν την αντοχή τους από την τοποθέτηση, το συντελεστή εσωτερικής τριβής και τη συνάφειά τους. Παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

Εσπερίδα ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Αθήνα 27 Σεπτεµβρίου 2012 ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΚΣΕ: ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥΜΕΝΟΥ Ν. Ι.

Εσπερίδα ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Αθήνα 27 Σεπτεµβρίου 2012 ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΚΣΕ: ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥΜΕΝΟΥ Ν. Ι. Εσπερίδα ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Αθήνα 27 Σεπτεµβρίου 202 ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΚΣΕ: ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Ν. Ι. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Αρχαία φράγµατα - Χωµάτινα Sadd el-kafara

Διαβάστε περισσότερα

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Φώτης Σ. Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng ΕΜΠ, ΜSc MIT Ειδικός συνεργάτης ΕΜΠ, & Επιλογή τύπου και θέσης έργου Εκτίµηση χρήσεων & αναγκών σε νερό Οικονοµοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Αντιπλημμυρικά έργα Μέρος Γ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Υ.Π.&.Περ.- ΔΠΜΣ Μάθημα: Πλημμύρες & Αντιπλημμυρικά Έργα - Ν.Ι.Μουτάφης Λίμνη ΥΗΕ Καστρακίου Τεχνικό έργο υπερχείλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Διευθυντής Κλιμακίου Επίβλεψης Έργων Δυτικής Μακεδονίας Αιανή 50004, Κοζάνη. 1 Ταμιευτήρας Elati basin Ιλαρίωνα Φραγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων:

Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων: Τεχνική Γεωλογία 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Ταμιευτήρες Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων: Άκαμπτα φράγματα: βαρύτητας σκυροδέματος Μια μονολιθική κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα τριγωνικής διατομής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α (51128) Για τις πληµµύρες στο Μαραθώνα Αττικής 22 25 Νοεµβρίου 2005 Υψηλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Αντιπλημμυρικά έργα Μέρος Δ Συστήματα Εκτροπής Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Τ.Υ.Π.&Π. -ΔΠΜΣ - Πλημμύρες & Αντιπλημμυρικά Έργα - Ν.Ι.Μουτάφης 1 Πολιτικών Μηχανικών Τ.Υ.Π.&Π.-

Διαβάστε περισσότερα

Φράγµα Σέτα-Μανίκια Ν. Ευβοίας. Ιδιαιτερότητες Έργου

Φράγµα Σέτα-Μανίκια Ν. Ευβοίας. Ιδιαιτερότητες Έργου Φράγµα Σέτα-Μανίκια Ν. Ευβοίας. Ιδιαιτερότητες Έργου Ν.Ι. Μουτάφης ρ. Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας ΕΜΠ. Γ. Εµµανουηλίδης ρ. Γεωλόγος. Σ. Φώτη Γεωλόγος, Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις κλειδιά: φράγµα, λιθόρριπτο,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μάιος 2012

Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μάιος 2012 Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μάιος 2012 Πρόγραµµα επίσκεψης Μόρνος (Φράγµα, Υδροληψία, Έξοδος σήραγγας Ευήνου) Σάββατο 16:00-19:00

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΜΣ : Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΜΣ : Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΜΣ : Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Διδάσκων : Ν. Ι. Μουτάφης Λέσβος-Σκαμνιά-Παναγιά Γοργόνα Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Τ.Υ.Π.&Π - Πλημμύρες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ Το υδροηλεκτρικό έργο, στοσύνολότου, έχει κατασκευασθεί εντός των ορίων των ήµων: Μετσόβου Εγνατίας Ανατολικού Ζαγορίου Η Τεχνητή λίµνη του ΥΗΣ Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπληµµυρικά και Αντιδιαβρωτικά Έργα στην Ηλεία

Αντιπληµµυρικά και Αντιδιαβρωτικά Έργα στην Ηλεία Αντιπληµµυρικά και Αντιδιαβρωτικά Έργα στην Ηλεία Βασίλειος Κ. Καλέρης Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών e-mail: kaleris@upatras.gr (1) Γενικές αρχές αντιπληµµυρικής και αντιδιαβρωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS Μίχας Σπύρος, Πολιτικός Μηχανικός PhD Νικολάου Κώστας, Πολιτικός Μηχανικός MSc Αθήνα, 8/5/214

Διαβάστε περισσότερα

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 17 λεπτά 1 Τι είναι Περατότητα των εδαφών? Ένα μέτρο για το πόσο εύκολα ένα ρευστό (π.χ., νερό) μπορεί να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

65 m3/km2/year ή 65mm per 1000 years.

65 m3/km2/year ή 65mm per 1000 years. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΒΟΛΩΝ ΦΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΜΕ ΙΖΗΜΑΤΑ Α. Τουµαζής K. Κύρου Ν. Ιακώβου Ι. Σοφός Σ. Ζερβός Γ. Αναστασάκης 24 Σεπτεµβρίου 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΑ/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗΚΑΙΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝΚΑΙΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. ΚώσταςΚατσιµίγας Αρχιτέκτονας

ΠΡΟΛΗΨΗΚΑΙΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝΚΑΙΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. ΚώσταςΚατσιµίγας Αρχιτέκτονας ΠΡΟΛΗΨΗΚΑΙΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝΚΑΙΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚώσταςΚατσιµίγας Αρχιτέκτονας ΕκτελεστικόςΓραµµατέαςΠεριφέρειας ΑνατολικήςΜακεδονίας -Θράκης ΠΛΗΜΜΥΡΑ Ορισµός Πληµµύραθεωρείται :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ 1. Προτεινόµενο έργο Το έργο αφορά την κατασκευή τριών ταµιευτήρων στην τοποθεσία Μπελµά του Όρους Όσσα. Ο συνολικός όγκος αποθήκευσης νερού θα είναι 7.200.000 µ3. Η συνολική υδάτινη επιφάνεια των ταµιευτήρων

Διαβάστε περισσότερα

Γενική διάταξη Υ/Η έργων

Γενική διάταξη Υ/Η έργων Υδροηλεκτρικά Έργα 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Γενική διάταξη Υ/Η έργων Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης & Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ι ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνικά θέµατα του φράγµατος Αποσελέµη Κρήτης Τεχνικά στοιχεία του έργου

Γεωτεχνικά θέµατα του φράγµατος Αποσελέµη Κρήτης Τεχνικά στοιχεία του έργου Γεωτεχνικά θέµατα του φράγµατος Αποσελέµη Κρήτης Τεχνικά στοιχεία του έργου Μ.Καββαδάς Αναπληρωτής Καθηγητής Τοµέα Γεωτεχνικής Σχολής Πολιτικών Μηχ/κών Ε.Μ.Π., Ειδικός Σύµβουλος Κ/Ξ Συµβούλων Αποσελέµη

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 70 εκ. Όψη στομίου εισόδου (προς Τίρανα) βόρειου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Μάθηµα :... 1 Φράγµατα Ταµιευτήρες Φυσικό φαινόµενο : κατολισθήσεις, εκλύσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Η πολλαπλή ωφελιμότητα και συμβολή των ΥΗΕ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παραμετρική αξιολόγηση υδροδυναμικών έργων της Θεσσαλίας»

«Η πολλαπλή ωφελιμότητα και συμβολή των ΥΗΕ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παραμετρική αξιολόγηση υδροδυναμικών έργων της Θεσσαλίας» «Η πολλαπλή ωφελιμότητα και συμβολή των ΥΗΕ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παραμετρική αξιολόγηση υδροδυναμικών έργων της Θεσσαλίας» ΤΕΕ/ΚΔΘ Δεκέμβριος 2012 1 Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας 08 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

Πραγµατικές περιβαλλοντικές ανησυχίες και προβληµατισµοί ή αφορµές για καθολική αντίθεση στα µεγάλα φράγµατα;

Πραγµατικές περιβαλλοντικές ανησυχίες και προβληµατισµοί ή αφορµές για καθολική αντίθεση στα µεγάλα φράγµατα; Πραγµατικές περιβαλλοντικές ανησυχίες και προβληµατισµοί ή αφορµές για καθολική αντίθεση στα µεγάλα φράγµατα; Ι.Π. Στεφανάκος ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ Ν.Ι. Μουτάφης ρ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαιότητα καθορισµού τεχνικών προδιαγραφών µελετών αστοχίας φράγµατος

Αναγκαιότητα καθορισµού τεχνικών προδιαγραφών µελετών αστοχίας φράγµατος Αναγκαιότητα καθορισµού τεχνικών προδιαγραφών µελετών αστοχίας φράγµατος Α. Ι. Στάµου Αναπληρωτής καθηγητής, Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Ν. Μουτάφης Λέκτορας,

Διαβάστε περισσότερα

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων.

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων. Σιδηροδρομικές Σήραγγες Σιδηροδρομικές Σήραγγες Τράπεζας και Πλατάνου και Υδραυλική Σήραγγα Αποστράγγισης ομβρίων υδάτων της Σ.Γ.Υ.Τ. Αθηνών Πατρών, τμήμα Κιάτο Αίγιο Κεντρική Ελλάδα Σιδηροδρομική σήραγγα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Φράγµα Σέτα - Μανίκια : Γεωλογικά - Γεωτεχνικά προβλήµατα κατά την κατασκευή.

Φράγµα Σέτα - Μανίκια : Γεωλογικά - Γεωτεχνικά προβλήµατα κατά την κατασκευή. Φράγµα Σέτα - Μανίκια : Γεωλογικά - Γεωτεχνικά προβλήµατα κατά την κατασκευή. Σ. Γ. Φώτη Γεωλόγος - Πολιτικός Μηχανικός, ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕ Ν. Ι. Μουτάφης ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ Γ. Λ. Εµµανουηλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας (http://users.teiath.gr/gbelokas/)

Διαβάστε περισσότερα

(Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά. 120 Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Επιλογής Κατηγορία

(Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά. 120 Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Επιλογής Κατηγορία (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Ταμιευτήρες και Κωδικός CE09-H11 μαθήματος: Φράγματα μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος μονάδες: εργασίας (ώρες): 120

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των Τοπικών Γεωλογικών Συνθηκών στον Σχεδιασµό του Λιθορρίπτου

Επίδραση των Τοπικών Γεωλογικών Συνθηκών στον Σχεδιασµό του Λιθορρίπτου Επίδραση των Τοπικών Γεωλογικών Συνθηκών στον Σχεδιασµό του Λιθορρίπτου Φράγµατος Μεσοβούνου Influence of the Local Geological Conditions on the Design of the Messovouno Rockfill Dam ΜΟΥΤΑΦΗΣ, Ν. Ι. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευτική Διευθέτηση Αποτροπή της παραγωγής φερτών υλών με διαβρώσεις

Προστατευτική Διευθέτηση Αποτροπή της παραγωγής φερτών υλών με διαβρώσεις Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Προστατευτική Διευθέτηση Αποτροπή της παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΑΘΗΝΑ, 12-14 Δεκεμβρίου 2012 Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας Ακράτος Χρήστος Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ από Π. Σαμπατακάκη Dr. Υδρογεωλόγο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεν θα ταν άστοχο εάν αναφέραμε ότι το πρόβλημα της λειψυδρίας στο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Αξιολόγηση των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών των υλικών κατασκευής, της κουρτίνας τσιμεντενέσεων και των μετρήσεων των οργάνων του φράγματος. Λάμπρος Σωμάκος, Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΑΧΕΛΩΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΑΧΕΛΩΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΑΧΕΛΩΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ρ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος και αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου, της πανίδας, της χλωρίδας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη και η επάρκειά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση σχετικά µε την υδροδότηση από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) του φράγµατος Αποσελέµη

Ενηµέρωση σχετικά µε την υδροδότηση από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) του φράγµατος Αποσελέµη ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ηµεροµηνία: 15.09.2015 Ενηµέρωση σχετικά µε την υδροδότηση από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) του φράγµατος Αποσελέµη Ο Οργανισµός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.) και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ: : Ι.Ε. Κουμαντάκη,, Καθηγητή Ε.Μ.Πολυτεχνείου ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ Προβλήματα υπεραντλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μεγιστοποίηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής στο αρδευτικό φράγµα Νεστορίου Καστοριάς

Μεγιστοποίηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής στο αρδευτικό φράγµα Νεστορίου Καστοριάς Μεγιστοποίηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής στο αρδευτικό φράγµα Νεστορίου Καστοριάς Ε.Ε. Ράµπιας Πολιτικός µηχανικός, Υποψήφιος διδάκτορας ΕΜΠ Σ.Κ. Κωτσάκος Πολιτικός µηχανικός Ι.Π. Στεφανάκος ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014. Σημειώσεις Διαλέξεων μαθήματος "Τεχνική Γεωλογίας Ι" Λουπασάκης Κωνσταντίνος, Επίκ.

Εισαγωγή. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014. Σημειώσεις Διαλέξεων μαθήματος Τεχνική Γεωλογίας Ι Λουπασάκης Κωνσταντίνος, Επίκ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Εισαγωγή Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ 1 Γεωτεχνική μηχανική Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ Ορισμός Κατολίσθηση καλείται η απόσταση,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας Μελέτη και περιγραφή του ΜΥΗΣ Γλαύκου

Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας Μελέτη και περιγραφή του ΜΥΗΣ Γλαύκου Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας Μελέτη και περιγραφή του ΜΥΗΣ Γλαύκου Σπουδαστές: 1. Άγγελος Γεωργίτσης 2. Αναστάσιος Σίννης Εισηγητής: Γεώργιος Κ. Βαρελίδης Πόπη Π. Θεοδωράκου-Βαρελίδου Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Η.Σωτηρόπουλος Δρ.Ν.Μουρτζάς 1. Εισαγωγή Ο όρος «αστοχία» χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια μιάς μή «αποδεκτής απόκλισης» ανάμεσα στην πρόβλεψη και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μ.Π.Ε. ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Οι προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι του Τεχνικού Επιµελητηρίου Νοµού Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

Η διάβρωση του εδάφους στα έργα οδοποιίας Προβλήματα και αντιμετώπιση.

Η διάβρωση του εδάφους στα έργα οδοποιίας Προβλήματα και αντιμετώπιση. Η διάβρωση του εδάφους στα έργα οδοποιίας Προβλήματα και αντιμετώπιση. Βασίλης Χουσιάδας, Πολιτικός / Γεωτεχνικός Μηχανικός, M.S.E. - ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Γιώργος Αγγίσταλης, Τεχνικός Γεωλόγος, CΕng, EurIng,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Υ ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Υ ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ Υ ΑΤΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Υ ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α) Παρατηρήσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 Π2 ρόμος που συμπίπτει με γραμμή απορροής ρέματος Φ2 Π3 Μπάζα από οικοδομικά υλικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\MEBOA-ΓΕΦΥΡΩΝ\2014_οδ_ασφ_γεφ_5365\Tefhi\03_SoW_5365.doc RS/CM/WM/48/22/5365/B02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανοποίηση θεμελίωσης Αναρρυθμιστικού Έργου Πουρναρίου

Στεγανοποίηση θεμελίωσης Αναρρυθμιστικού Έργου Πουρναρίου Στεγανοποίηση θεμελίωσης Αναρρυθμιστικού Έργου Πουρναρίου Ν. Ι. Μουτάφης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ Χ. Παπαχατζάκη Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc Λέξεις κλειδιά: φράγμα, πλαστικό διάφραγμα, στεγανωτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση Στεγανότητα θέσης φράγµατος. Αξιολόγηση επιτόπου δοκιµών περατότητας Lugeon. Κατασκευή κουρτίνας τσιµεντενέσων. Β.Χρηστάρας Β. Μαρίνος, Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ ΛΗΔΑ Κ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Επιβλέπων : Λέκτορας Ν. Μουτάφης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ H ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. Ιωάννης Αργυράκης Διευθυντής Διεύθυνσης Υδροηλεκτρικής Παραγωγής 1951 Ιδρύεται η ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗ... 3 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων

ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΔΙΚΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - Γεωτεχνική Φραγμάτων» 9ο Εξ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. - Ακαδ. Ετος 2006-07 ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων 1. Στεγάνωση βάσης και αντερεισμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Παρισόπουλος Γεώργιος. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc., Ph.D. Water Resources & Environmental Eng., I.C., U.K.

Δρ Παρισόπουλος Γεώργιος. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc., Ph.D. Water Resources & Environmental Eng., I.C., U.K. Δρ Παρισόπουλος Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc., Ph.D. Water Resources & Environmental Eng., I.C., U.K. Ανασκόπηση Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική

Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική SIVA έδαφος Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 12 Λεπτά 1 Σύνηθες Γεωτεχνικό Έργο Γεω-Εργαστήριο ~ για δοκιμές Ιδιότητες εδάφους Γραφείο Μελετών ~ για σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1800d\cons\tefhi\MAPS.doc Ν1800d/5188 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: "Αντιστήριξη πρανών

Διαβάστε περισσότερα

ΥδροδυναµικέςΜηχανές

ΥδροδυναµικέςΜηχανές ΥδροδυναµικέςΜηχανές ιαµόρφωση Υδροηλεκτρικών Έργων Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Αρχέςαξιοποίησηςυδραυλικής ενέργειας Ένα Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) είναι ένα σύνθετο

Διαβάστε περισσότερα

"Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων."

Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων. "Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων." Dr. rer nat. ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Οµότιµος Καθηγητής Γεωλογίας* Dr. ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Υπερχειλιστές και εκκενωτές πυθµένα στα τέσσερα παλαιότερα φράγµατα της ΕΗ από σκυρόδεµα

Υπερχειλιστές και εκκενωτές πυθµένα στα τέσσερα παλαιότερα φράγµατα της ΕΗ από σκυρόδεµα Υπερχειλιστές και εκκενωτές πυθµένα στα τέσσερα παλαιότερα φράγµατα της ΕΗ από σκυρόδεµα. ηµόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Ι.Π. Στεφανάκος ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ Λέξεις κλειδιά: υπερχειλιστής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Κατά την έννοια του κεφαλαίου αυτού νοούνται ως: 1. Υδατορεύματα ή υδατορέματα (μη πλεύσιμοι ποταμοί, χείμαρροι,

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας

Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας 9-10 Μαΐου 2015, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Μαθήματα: Αστικά Υδραυλικά Έργα (6 ο εξάμηνο) & Υδροηλεκτρικά Έργα (8 ο εξάμηνο) Πρόγραμμα επίσκεψης (4) Μόρνος

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Γεωλογικά και Γεωτεχνικά θέµατα κατά την κατασκευή του φράγµατος Γαδουρά Ρόδου Τεχνικά στοιχεία του έργου

Γεωλογικά και Γεωτεχνικά θέµατα κατά την κατασκευή του φράγµατος Γαδουρά Ρόδου Τεχνικά στοιχεία του έργου Γεωλογικά και Γεωτεχνικά θέµατα κατά την κατασκευή του φράγµατος Γαδουρά Ρόδου Τεχνικά στοιχεία του έργου Π.Μαρίνος Καθηγητής Τοµέα Γεωτεχνικής Σχολής Πολιτικών Μηχ/κών Ε.Μ.Π., Ειδικός Σύµβουλος Κ/Ξ Γαδουρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 1.1. Ανάθεση και Αντικείμενο της Μελέτης... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΙΣΗΣ... 4 2.1. Γεωλογικά στοιχεία... 4 3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 767/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 767/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 767/2012 ΘΕΜΑ: 26 ο Έγκριση της µελέτης του έργου: «Αντιπληµµυρικά έργα στον ποταµό Μέγα

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή του αρχαίου φράγµατος της Αλυζίας. Construction of the ancient dam of Alyzia. ΜΟΥΤΑΦΗΣ, Ν. Ι. ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας, ΕΜΠ.

Κατασκευή του αρχαίου φράγµατος της Αλυζίας. Construction of the ancient dam of Alyzia. ΜΟΥΤΑΦΗΣ, Ν. Ι. ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας, ΕΜΠ. Κατασκευή του αρχαίου φράγµατος της Αλυζίας Construction of the ancient dam of Alyzia ΜΟΥΤΑΦΗΣ, Ν. Ι. ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας, ΕΜΠ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Το αρχαίο φράγµα της Αλυζίας κατασκευάστηκε σε διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Σμύρνης 1Β, Ζωγράφου, Αθήνα 15772, Τηλ: 210 7777089, Fax: 210 7777092 website: www.syngeme.gr email: info@syngeme.gr ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Γ.) Μέλος της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας Αναστασόπουλος Κων/νος Μουτάφης Νικόλαος Νικολάου ηµήτριος Ντουνιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Νικολαΐδης Κωνσταντίνος, Γεωλόγος, Προϊστάµενος Τµήµατος Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΚαλαµπούκαςΙωάννης Μηχανικός Περιβάλλοντος.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη πληθυσμός που εξυπηρετεί ο αγωγός Θ = 5000 κάτοικοι 0.40 0.35 μέση ημερήσια κατανάλωση νερού w 1 = 300 L/κατ/ημέρα μέση ημερ. βιομηχανική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00) 70.000 (µε ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2012 K:\N2500\cons\tefxi\MAPS.doc N2500/5136/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. EΡΓΟ: "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)"

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλευτικό Έργο Απόθεση Καταλοίπων Επεξεργασίας Βωξίτη Νομός Βοιωτίας, Κεντρική Ελλάδα

Μεταλλευτικό Έργο Απόθεση Καταλοίπων Επεξεργασίας Βωξίτη Νομός Βοιωτίας, Κεντρική Ελλάδα TOMH 7-7 1:1000 Αύλακα αποστράγγισης αναβαθμού Δυτική τάφρος αποστράγγισης Αύλακα αποστράγγισης αναβαθμού Ανοικτή επενδεδυμένη τάφρος, με έγχυτο σκυρόδεμα C16/20 και ένα πλέγμα Τ131, τραπεζοειδούς διατομής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Φράγµατα και οι Λιµνοδεξαµενές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων

Τα Φράγµατα και οι Λιµνοδεξαµενές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων Τα Φράγµατα και οι Λιµνοδεξαµενές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων Α. Καπλανίδης Γεωλόγος, MSc Mining Geology, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, /νση Γεωλογίας - Υδρολογίας Λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Υδροηλεκτρικά Έργα της ΕΗ ΑΕ στον ποταµό Αλιάκµονα

Υδροηλεκτρικά Έργα της ΕΗ ΑΕ στον ποταµό Αλιάκµονα Υδροηλεκτρικά Έργα της ΕΗ ΑΕ στον ποταµό Αλιάκµονα A.Π. Καραγιαννίδης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. Τοµέας Λειτουργίας & ιαχείρισης Υδατικών Πόρων. Συγκρότηµα Αλιάκµονα- ΕΗ. Ε.Α. Παπαϊωάννου Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες κατασκευής έργων αποταμίευσης μέσω άντλησης σε περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας

Δυνατότητες κατασκευής έργων αποταμίευσης μέσω άντλησης σε περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας ΕΜΠ: Ερευνητικό Έργο 62/2423 Χρηματοδότης: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Δυνατότητες κατασκευής έργων αποταμίευσης μέσω άντλησης σε περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας Ι.Π. Στεφανάκος Δρ. Πολιτικός μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Παναγιώτα Γαλιατσάτου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία

Μεταπτυχιακή Εργασία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ Μεταπτυχιακή Εργασία Ιωάννης Φλώρος, Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Επιβλέπων : Ν. Μαµάσης, Λέκτορας ΕΜΠ Αθήνα, Μάρτιος 2009 Σκοπός Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξονοσυµµετρικό Φράγµα Στενού Σερίφου από κυλινδρούµενο σκληρό επίχωµα

Αξονοσυµµετρικό Φράγµα Στενού Σερίφου από κυλινδρούµενο σκληρό επίχωµα Αξονοσυµµετρικό Φράγµα Στενού Σερίφου από κυλινδρούµενο σκληρό επίχωµα Σ.Γ. Φελέκος Πολιτικός Μηχανικός, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Ε.Π.Ε. Α.Ν. Γιάγκος ρ. Πολιτικός Μηχανικός, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Ε.Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Η Συµπεριφορά του Φράγµατος του Ευήνου. The behaviour of Evinos Dam

Η Συµπεριφορά του Φράγµατος του Ευήνου. The behaviour of Evinos Dam Η Συµπεριφορά του Φράγµατος του Ευήνου The behaviour of Evinos Dam ΜΑΛΑΝ ΡΑΚΗ, Β. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΣΟΥΛΗΣ, Β. Ι. ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ, Χ. ρ. Πολιτικός Μηχανικός, ιεύθυνση Υδροληψίας, ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Γεωλόγος-Γεωφυσικός,

Διαβάστε περισσότερα