Θάλαζζα: Έναρ ςπέποσορ ςδάηινορ κόζμορ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θάλαζζα: Έναρ ςπέποσορ ςδάηινορ κόζμορ"

Transcript

1 Θάλαζζα: Έναρ ςπέποσορ ςδάηινορ κόζμορ Λακπξηλή Ληάηζνπ Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ70, Πηπρηνχρνο Φπρνινγίαο, Πξψελ Τπεχζπλε ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ Γ/λζεο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Κέξθπξαο Εάππα 1 ηαπξάθη, Σ.Κ , Ησάλληλα ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η παξνύζα εξγαζία πινπνηήζεθε ζε Γεκνηηθό ζρνιείν ηεο Κέξθπξαο όπνπ ηα παηδηά έξρνληαη θαζεκεξηλά ζε άκεζε επαθή κε ηε ζάιαζζα. Σηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο, όπνπ αλήθεη θαη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, επηδηώθνπκε λα δώζνπκε ηέηνηα εθόδηα ζηνπο καζεηέο καο, ώζηε λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο πνπ λα κπνξνύλ νη ίδηνη κειινληηθά λα δηαρεηξίδνληαη ηηο γλώζεηο ηνπο δεκηνπξγηθά θαη ππεύζπλα ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή! Η επίηεπμε ηνπ βαζηθνύ απηνύ ζηόρνπ ζηεξίδεηαη θαηεμνρήλ ζηε δεκηνπξγία αηκόζθαηξαο έθθξαζεο θαη ελεξγνύο ζπκκεηνρήο όισλ ησλ καζεηώλ, κέζα από ζπγθεθξηκέλεο αξρέο θαη αιιεινζπκπιεξνύκελεο κεζόδνπο! Μ άιια ιόγηα, ε πινπνίεζε ηέηνησλ πξνγξακκάησλ έρεη σο πξσηαξρηθό κέιεκά ηεο, ην δέζηκν ηεο νκάδαο θαη ηελ αλάπηπμε θιίκαηνο ζπλεξγαηηθόηεηαο θαη απνδνρήο ζηελ ηάμε. Έηζη, αμηνπνηήζακε θπξίσο ηε κέζνδν project, έλαλ ηξόπν νκαδηθήο δηδαζθαιίαο, όπνπ ζπκκεηέρνπλ όινη νη καζεηέο θαη θαηά ηνλ Dewey «καζαίλνπλ πξάηηνληαο». Γηεξεπλώληαο κε βησκαηηθή πξνζέγγηζε ήξζακε πην «θνληά» ζηε ζάιαζζα θαη ηνλ ππέξνρν θόζκν ηεο. ΘΔΜΑΤΙΚΗ ΔΝΟΤΗΤΑ: Σρνιηθά Πξνγξάκκαηα ΛΔΞΔΙΣ ΚΛΔΙΓΙΑ: ςάξηα, ηξόπνη αιηείαο, ζαιαζζνπνύιηα, αλαπαξάζηαζε βπζνύ, βησκαηηθή πξνζέγγηζε, αηκόζθαηξα έθθξαζεο, θιίκα ζπλεξγαηηθόηεηαο θαη απνδνρήο ΔΙΑΓΧΓΗ ην 4 ν Γεκνηηθφ ζρνιείν Λεπθίκκεο, ζηελ Κέξθπξα, νη καζεηέο κνπ έρνπλ πνιινχο ζπγγελείο πνπ αζρνινχληαη κε ην ςάξεκα ελψ ηαπηφρξνλα ε δσή ηνπο είλαη γεκάηε κε εηθφλεο θη αξψκαηα ηεο ζάιαζζαο. Έηζη, κε αθνξκή ζπλαθή πεξηζηαηηθά πνπ έθεξλαλ ζην ζρνιείν γηα ζπδήηεζε, μεθηλήζακε απηφ ην φκνξθν-πεξηπεηεηψδεο ηαμίδη λα γλσξίζνπκε θαιχηεξα θαη νπζηαζηηθφηεξα ηα κπζηηθά θαη ηνπο ζεζαπξνχο ηεο. Με ην ζέκα απηφ αζρνιεζήθακε κε ηε Γ ηάμε νιφθιεξε ηε ρξνληά θαη ηα παηδηά έδεημαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηαηί ην επέιεμαλ ηα ίδηα! ΚΟΠΟ Να δηεξεπλήζνπκε θαη λα αλαθαιχςνπκε «ζεζαπξνχο θαη κπζηηθά» ηεο ζάιαζζαο, αιιά θαη λα πξνβιεκαηίζνπκε ηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ ηελ αθνξνχλ ψζηε λα δηακνξθψζνπλ ππεχζπλε ζπκπεξηθνξά απέλαληί ηεο. ΣΟΥΟΙ Γνυζηικοί

2 Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηελ αμία θαη ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηεο ζάιαζζαο ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ. Να αλαπηχμνπλ εξεπλεηηθφ πλεχκα θαη ηθαλφηεηεο πξνζέγγηζεο θαη εξκελείαο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ αιιαγψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζ απηφ. Να έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ έμσ απφ ην ζρνιείν κε δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Να ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο θαη πιηθφ κε θξηηηθή ζθέςε. Να θξαηνχλ ζεκεηψζεηο θαη λα ζπζηεκαηνπνηνχλ φ,ηη θαηαγξάθνπλ. Να πξνθιεζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ζάιαζζαο. ςναιζθημαηικοί Γεκηνπξγία ελδηαθεξφλησλ, ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ζεηηθψλ γηα ηε ζάιαζζα θαη ην πεξηβάιινλ γεληθά. Αλάπηπμε θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, αγάπε αιιά θαη δηάζεζε επηθνηλσλίαο κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Δκπηζηνζχλε ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα παξεκβαίλεη ζεηηθά ζηε δηαδηθαζία βειηίσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Φςσοκινηηικοί Να αλαπηχμνπλ νη καζεηέο πξνβιεκαηηζκφ γηα ηηο επηπηψζεηο, ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο, ηνπ ηξφπνπ αλάπηπμεο πνπ έρεη πηνζεηεζεί ζηνλ ηφπν πνπ δνπλ. Να δηακνξθψζνπλ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά αιιά θαη δηάζεζε επηθνηλσλίαο κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Να επαηζζεηνπνηεζνχλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπο, κε ην νπνίν έξρνληαη ζε επαθή θαζεκεξηλά, ψζηε λα δηακνξθψζνπκε ππεχζπλνπο πνιίηεο. εκείσζε: ην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ, αμηνινγνχζακε ηελ πνξεία ησλ δξάζεψλ καο θαη επαλαπξνζδηνξίδακε ηνπο ζηφρνπο καο. ΜΔΘΟΓΟ ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε νη καζεηέο αζρνινχληαη θπξίσο κε ζέκαηα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ κέζσ ηεο βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο κε ηε κέζνδν project θαη εξγάδνληαη ζε νκάδεο. Ζ κέζνδνο project γηα ηελ εθπ/θή δηαδηθαζία ( βι. θαη Judy Harris Helm, Lilian Katz, 2002: 21) ζεκαίλεη φηη ζπκκεηέρνπλ απνθαζηζηηθά φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. πκκεηέρνπλ φινη αιιά θαη ε ίδηα ε δηδαζθαιία δηακνξθψλεηαη θαη δηεμάγεηαη απφ φινπο. Όινη νη καζεηέο καδί, απνθαζίδνπλ ην ζέκα πνπ ζα ηνπο απαζρνιήζεη, πξνγξακκαηίδνπλ ηα βήκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο, δηεμάγνπλ φινη καδί ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα θηάζνπλ ζηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ βάιεη, αλαζεσξνχλ πηζαλέο αξρηθέο ηνπο ζθέςεηο, θαηαιήγνπλ ηέινο ζε απνηειέζκαηα πνπ ηα αμηνινγνχλ θαη αλ ζέινπλ ηα θνηλνπνηνχλ ζηελ επξχηεξε θνηλφηεηα. Ο δάζθαινο ζπληνλίδεη. ηε κέζνδν απηή έρεη κεγαιχηεξε ζεκαζία ν δξόκνο πνπ νδεγεί ζην φπνην απνηέιεζκα, νη δηάθνξεο εκπεηξίεο πνπ απνθηά θαλείο ζηελ πνξεία πξνο ηνλ αξρηθφ ζθνπφ ηνπ. Γηαηί κέζα απφ ηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο πνπ ζα ζπλαληήζεη θαλείο, ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο πξνζπάζεηεο αληηκεηψπηζεο ησλ δεηεκάησλ πνπ θπζηθφ είλαη λα

3 αλαθχπηνπλ ζηελ πνξεία, πεγάδεη ηειηθά ε κφξθσζε θαη ε απφθηεζε πνηθίισλ δεμηνηήησλ. Σα βήκαηα ηεο κεζφδνπ απηήο απεηθνλίδνληαη ζπλνπηηθά ζηε ζπλέρεηα: 7. ςμπεπάζμαηα Αξιολόγηζη (απφ ηνπο καζεηέο) Γιάσςζη αποηελεζμάηυν. Δπιλογή 1. θέμαηορ (ζχκθσλα κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ θαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ) 2. Δπιμέποςρ θέμαηα (απφ ηνπο καζεηέο) 6. ςνεπγαζία με θοπείρ. Δπιζκέτειρ κ.λ.π. project 3. Οπιζμόρ ζηόσυν 5. Δθαπμογή Γπαζηηπιοηήηυν (απφ ηνπο καζεηέο) 4. Πποηεινόμενερ δπαζηηπιόηηηερ (απφ ηνπο καζεηέο) Σχήμα 1: Βαζηθά βήκαηα ηεο κεζόδνπ project ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ Δθφζνλ επηιέρζεθε ην ζέκα θαη νξίζακε ηνπο ζηφρνπο καο, ηα παηδηά θιήζεθαλ λα πξνηείλνπλ δξαζηεξηφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο επηηχρνπκε. Αθνχ ηηο έγξαςαλ ζε κεγάιν ραξηφλη, ην ηνηρνθφιιεζαλ ζε θεληξηθφ ζεκείν ηεο αίζνπζαο. Να αζρνιεζνχκε κε ηηο αθηέο θαη ηηο παξαιίεο ηνπ ηφπνπ καο Να βξνχκε πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν, γεληθά γηα ηε ζάιαζζα Να κάζνπκε γηα ηα ζαιαζζνπνχιηα Να θσηνγξαθήζνπκε φ,ηη καο θάλεη εληχπσζε

4 Να βξνχκε ςαξάδεο θαη λα ηνπο πάξνπκε ζπλέληεπμε γηα ηα είδε αιηείαο θαη ηα ςάξηα ηνπ λεζηνχ καο Να πάκε επηζθέςεηο ζηηο παξαιίεο καο Να δσγξαθίζνπκε ηε ζάιαζζά καο θαη λα παίμνπκε ζεαηξηθά παηρλίδηα κε ηα πνπιηά θαη ηα ςάξηα Να θαζαξίζνπκε ηελ παξαιία καο θαη λα θαηαγξάςνπκε ηηο ζεηηθέο θαη ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηα κέξε καο Να γξάςνπκε πνηεκαηάθηα γηα ηα πνπιηά θαη ηα ςάξηα καο θαη λα ηα ηξαγνπδήζνπκε Να πνχκε ζηνπο γνλείο θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο καο φηη ζέινπκε θαζαξέο ζάιαζζεο Να ζηείινπκε γξάκκα ζην δήκαξρν κε ηηο πξνηάζεηο καο Να θάλνπκε γηνξηή ζην ηέινο αλαθνηλψλνληαο ηηο δξάζεηο καο Να νκνξθχλνπκε ην ζρνιείν καο κε ηηο εξγαζίεο καο θαη λα επαηζζεηνπνηήζνπκε θαη ηηο άιιεο ηάμεηο. ηε ζπλέρεηα νξίζακε θαλφλεο πνπ ζα ηεξνχκε φινη καδί γηα λα πινπνηήζνπκε ηηο πξνηάζεηο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ αξκνληθά νη νκάδεο εξγαζίαο, θαη ππνγξάςακε φινη ην ζπκβφιαηφ καο. ΚΑΝΟΝΔ - ΤΜΒΟΛΑΙΟ - Δξγαδφκαζηε φινη, κε αιιεινζεβαζκφ - Γελ θξίλνπκε ν έλαο ηνλ άιιν αιιά ηνλ βνεζάκε φηαλ ην ρξεηαζηεί - ε θάζε νκάδα, θαζέλαο καο έρεη θαη θάπνηνλ επηπιένλ ξφιν (π.ρ. επηθεθαιήο, γξακκαηέαο, ππεχζπλνο νξγάλσζεο επηζθέςεσλ, ππεχζπλνο αλαθνίλσζεο εξγαζηψλ). Σεκείσζε: Σν πκβφιαην αλαξηήζεθε ζε θνηλή ζέα. ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ - ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ - πιινγή πιεξνθνξηψλ (απφ ην δηαδίθηπν θαη απφ ζπλεληεχμεηο κε ζπγγελείο, θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο), αλαθνίλσζε ζε νινκέιεηα,{ζχλδεζε κε ηα άιια καζήκαηα} - Υσξηζκφο ζε νκάδεο (ηπραία, αλνκνηνγελείο νκάδεο) (Οη θχθινη, ηα ηξίγσλα, ηα ηεηξάγσλα) (Οη πξάζηλνη, νη κπιε, νη θφθθηλνη) Γπαζηηπιόηηηερ - Δπγαζίερ μαθηηών: Ολομέλεια Γηάζηαζε αληηθεηκέλνπ: ΤΟΠΙΚΗ: Ζ ζάιαζζα απνηειεί πεγή δσήο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο Λεπθίκκεο θαη γεληθφηεξα ηεο Κέξθπξαο, γηαηί εθηφο απφ ην ςάξεκα απνηειεί πφιν έιμεο ησλ ηνπξηζηψλ, βαζηθή πεγή εηζνδήκαηνο. ΔΘΝΙΚΗ: Ζ Διιάδα ιφγσ ηνπ φηη βξέρεηαη παληνχ απφ ζάιαζζα έρεη ζαλ βαζηθφ πξντφλ ηνλ ηνπξηζκφ, πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο θαζαξέο ζάιαζζεο θαη κηα θαζαξή ζάιαζζα επεξεάδεη φιν ην ζαιάζζην ζχζηεκα. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ: Ζ ζάιαζζα θαη ε δηαθχιαμή ηεο δελ είλαη κφλν ηνπηθφ πξφβιεκα αιιά παγθφζκην, γηαηί αλ δελ επαηζζεηνπνηεζεί ε θνηλή γλψκε, κηα ηνπηθή θαζαξή ζάιαζζα δελ παξακέλεη γηα πνιχ, φηαλ φιεο νη άιιεο ζάιαζζεο ηξηγχξσ έρνπλ κνιπλζεί. Οξηζκφο Σχπνη ζαιαζζψλ:

5 # Γεληθά. Θάιαζζα είλαη ην ζχλνιν ησλ αικπξψλ λεξψλ πνπ ζθεπάδνπλ ηα 3/4 ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο ην ππφινηπν 1/4 ηεο επηθάλεηάο ηεο είλαη ε μεξά. Υξεζηκνπνηείηαη κεηαθνξηθά ζε πνιιέο θξάζεηο, φπσο π.ρ.: - Έρεη ζάιαζζα (έρεη ηξηθπκία), - Ζ ζάιαζζα είλαη ιάδη (επηθξαηεί γαιήλε ζηε ζάιαζζα), -Ζ ζάιαζζα βγάδεη πξνβαηάθηα (ε ζάιαζζα είλαη αθξηζκέλε, έρεη θχκαηα κ' αθξνχο). # Ολνκαζία θαη έθηαζε ησλ ζαιαζζώλ. Οη ζηεξηέο θαη νη ζάιαζζεο πάλσ ζηε Γε είλαη αθαλφληζηεο θαη πνιχπινθεο. Οη ζάιαζζεο ζθεπάδνπλ πεξηζζφηεξν απφ η.ρικ. ηεο επηθάλεηαο ηεο Γεο, πνπ θηάλεη ηα η.ρικ. θαη ν φγθνο ησλ ζαιαζζηλψλ λεξψλ ππνινγίδεηαη ζηα θπβ. ρικ. πεξίπνπ. Ομάδερ επγαζίαρ (Οη καζεηέο θαηά νκάδεο, βξίζθνπλ αξρηθά πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν κε ηελ επνπηεία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κειεηψληαο απφ ην γεληθφηεξν ζην εηδηθφηεξν θαη αληαιιάζνπλ ηα δεδνκέλα ηνπο. Μαζαίλνπλ γηα ηνπο σθεαλνχο, ηνπο ηχπνπο ζαιαζζψλ, ηνπο ηχπνπο αθηψλ, θηηάρλνπλ ζρεδηαγξάκκαηα θαη ζε ζπλδπαζκφ κε θσηνγξαθίεο θαη εηθφλεο πνπ ζπιιέγνπλ, δεκηνπξγνχλ νκαδηθφ θνιιάδ ην νπνίν αλαξηνχλ ζε θεληξηθφ ζεκείν ηνπ ζρνιηθνχ δηαδξφκνπ, πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηήζνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη ησλ ππφινηπσλ ηάμεσλ). * Κχθινη (Δπηπρία, ηαπξνχια, Θαλάζεο, Μαξία Ρ., Αιέμαλδξνο) Τδξνγεσγξαθηθά ηνηρεία Ωθεαλνί, Θάιαζζεο, Πειάγε, Κόιπνη * Σξίγσλα (Καηεξίλα Α., Γξεγφξεο, Γηάλλεο, Έιελα, νθία) Σχπνη ζαιαζζψλ Δπηεπεηξσηηθή ζάιαζζα, Πεξηζσξηαθή ζάιαζζα, Μεζόγεηα ζάιαζζα, Δζσηεξηθή ζάιαζζα, Κιεηζηή ζάιαζζα Αθηέο Οκαιέο. Απφθξεκλεο πηιαιψδεηο * Σεηξάγσλα (Κψζηαο, Καηεξίλα Κ. Μαξία Κ., Υξήζηνο, Μαξίλα) Δμέιημε Ναπζηπινταο > (είδε θαξαβηψλ: αλαδήηεζε εηθφλσλ απφ καζεηέο) Ζπεηξσηηθφ πθαινπξαλέο Βπζφο > (πξνβνιή ζρεηηθνχ βίληεν) Αλάγιπθν ησλ ειιεληθψλ βπζψλ > (Μνπζείν Γνπιαλδξή) # Οκάδα: Οη πξάζηλνη Ζ Θάιαζζα σο Οηθνζχζηεκα > (κειέηε νξηδφληηαο θαη θαηαθφξπθεο δψλσζεο) Ζ Εσή ζηε Θάιαζζα > (αλαθαιχπηνπκε φηη ε δσή ζηε ζάιαζζα θαζνξίδεηαη απφ ην θσο) # Οκάδα: Οη κπιε Θάιαζζα θαη άλζξσπνο: (θσηνγξαθίδνπκε θαη κειεηάκε ηε ζρέζε ηνπο ) # Οκάδα: Οη θόθθηλνη εκαζία ηεο ζάιαζζαο ζήκεξα: (ζπδήηεζε, θαηαγξαθή απφςεσλ θαη πξνηάζεσλ) Έπεςνα πεδίος: Θαιαζζνπνύιηα: Δπίζθεςε ζηε Λίκλε Κνξηζζίσλ θαη ζηηο Αιπθέο Λεπθίκκεο φπνπ ζηαζκεχνπλ πνπιηά (παξαηήξεζε, θσηνγξάθεζε). Ψάξηα ηνπ Ινλίνπ / Τν ςάξεκα ζηνλ Αε-Γόξδε: Δπηζθέςεηο ζηε ζάιαζζα, ζπλεληεχμεηο κε ςαξάδεο γηα ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα αιηείαο. Δπίζθεςε ζην κνπζείν Θαιάζζεο ζηηο Μπελίηζεο. Δπίζθεςε ζε ζνύπεξ-κάξθεη ηεο πεξηνρήο: ( θαηεςπγκέλα ςάξηα, ζπληήξεζή ηνπο, κειέηε εηηθεηψλ ζπζθεπαζηψλ)

6 Δπηζθέςεηο ζε ηνπξηζηηθέο παξαιίεο : Καζαξηζκφο αθηψλ/αλάξηεζε πηλαθίδσλ. Δπγαζίερ ζηην ηάξη: Κάζε καζεηήο πηνζεηεί έλα ςάξη θαη έλα πνπιί {ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, ζπγγξαθή πνηεκάησλ κε ηνλ ήξσα (πνπιί, ςάξη), δξακαηνπνίεζή ηνπο.} Οκαδηθή εξγαζία θνιιάδ κε εηθφλεο, θσηνγξαθίεο θαη ηα πνηήκαηα ησλ παηδηψλ. Οκαδηθή εξγαζία αλαπαξάζηαζε ηνπ βπζνχ, κε δσγξαθηθή- θνιιάδ. Οκαδηθή εξγαζία θαηαζθεπή ςαξηψλ πάλσ ζε μχιν κε φζπξηα/δπκαξηθά/πιαζηειίλε θ.α. πιηθά. Γεκηνπξγία αθξνζηηρίδαο ηεο ζάιαζζαο. Μειέηε ζαιάζζησλ Οξγαληζκψλ πνπ απεηινχληαη κε εμαθάληζε. Μειέηε ξχπαλζεο ησλ ζαιαζζψλ θαη ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο. πδήηεζε πάλσ ζε επξήκαηα ησλ καζεηψλ γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ αθηψλ - ζαιαζζψλ καο / Πξνβιεκαηηζκφο, επαηζζεηνπνίεζε / Καηαγξαθή πξνηάζεσλ. Έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ. Θάλαζζα και ςγεία: σκαηηθή πγεία - Σν ςάξη ζηε δηαηξνθή καο / Σν αιάηη ζηε δηαηξνθή καο: (πδήηεζε κε ηελ παηδίαηξν ηεο πεξηνρήο, Παξαζθεπή θαγεηνχ κε θαη ρσξίο αιάηη, δείπλν κε ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ ζε ςαξνηαβέξλα, Δπίζθεςε ζηηο Αιπθέο Λεπθίκκεο) - Κνιχκπη θαη ζσκαηηθή άζθεζε - Θαιάζζηα ζπνξ: (πιινγή θσηνγξαθηψλ κε ζαιάζζηα ζπνξ ζπδήηεζε εκπεηξηψλ) Φπρηθή πγεία πλαηζζήκαηα πνπ καο δεκηνπξγνχλ: Μηα βφιηα ζηελ παξαιία ην ειηνβαζίιεκα (ζέκα γηα «ζθέθηνκαη θαη γξάθσ») Σν θνιχκπη θαη ηα ζαιάζζηα ζπνξ (θηηάρλνπκε ηξαγνπδάθηα ρατθνχ) Αηελίδνληαο ην πέιαγνο (ηα παηδηά δσγξαθίδνπλ κε ρξψκαηα πνπ επηιέγνπλ, αηελίδνληαο ην πέιαγνο θαζηζκέλα ζηνλ απέλαληη βξάρν). Θάλαζζα και πολιηιζμόρ ηοςπιζμόρ: Σν λεξφ θαη ε ζάιαζζα εκπλένπλ: Σελ πνίεζε θαη ηε ινγνηερλία / Σε κνπζηθή / Σε δσγξαθηθή / Σε γιππηηθή * Σα παηδηά δσγξαθίδνπλ ζε πέηξεο πνπ κάδεςαλ απφ ηε ζάιαζζα * Γξάθνπλ πνηήκαηα γη απηή * ηέιλνπλ πξνηάζεηο ηνπο ζην δήκαξρν ηεο πεξηνρήο γηα ηελ θαιχηεξε ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ηνπ ηφπνπ ηνπο * Αλαξηνχλ πηλαθίδεο ζηηο παξαιίεο κε θαλφλεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζαιαζζψλ ηνπο. ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΦΟΡΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΤ χιινγν ςαξάδσλ Λεπθίκκεο, Ληκελαξρείν Λεπθίκκεο, Διιεληθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ, Γήκαξρν Λεπθίκκεο, θ.γθίλε,(ηρζπνιφγν-βηνιφγν), παηδίαηξν πεξηνρήο, θ.η. Κάληα (δσγξάθν), Παξαηεξεηήξην πνπιηψλ Ακβξαθηθνχ θφιπνπ, χιινγν Γνλέσλ, Μνπζείν ζαιάζζεο (Μπελίηζεο)

7 ΒΑΙΚΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ςμπέπαζμα: «Αγαπψ ηε ζάιαζζα γη απηφ ηελ πξνζέρσ!!!» Αςηοαξιολόγηζη: - Οη καζεηέο κνηξάδνληαη ηηο εληππψζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα απηψλ πνπ βίσζαλ - Γίλεηαη ζπδήηεζε κεηαμχ καο γηα ην αλ πεηχρακε ηνπο ζηφρνπο πνπ είρακε νξίζεη αξρηθά ή φρη. - Αηζζαλφκαζηε ηελ αλάγθε λα αλαθνηλψζνπκε ηελ εξγαζία καο ζηνπο γνλείο, ηνπο ζπκκαζεηέο καο θαη ηελ επξχηεξε θνηλσλία. Σχήμα 2: Δληππψζεηο καζεηψλ: Δίλαη πξαγκαηηθά σξαίν λα εξγαδφκαζηε Οκαδηθά γηαηί κνηξαδφκαζηε. ηα πάληα. Έρεη ελδηαθέξνλ! Μνπ άξεζε πνιύ πνπ θάλακε κάζεκα έμσ ζηε θύζε Σπγθηλήζεθα όηαλ παξνπζηάζακε ηηο εξγαζίεο καο Όινη καο έδηλαλ Σπγραξεηήξηα! Αλαθάιπςα γηα κέλα πξάγκαηα πνπ δελ ήμεξα Ενηυπώζεις μαθηηών Γλώξηζα θαιύηεξα ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ θαη ηνλ ηόπν κνπ Θέισ λα ζπλερίζνπκε θη άιιε ρξνληά ηελ Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε Εληππώζεηο καζεηώλ Η θύζη μας έδωζε πολλά μηνύμαηα Μαζαίλακε δηαζθεδάδνληαο ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΓΙΑΠΙΣΧΔΙ Όηαλ βάδνπκε ηα παηδηά ζηε δηαδηθαζία λα απνθαζίδνπλ κφλα ηνπο ηφηε γίλνληαη πην ππεχζπλα θαη καζαίλνπλ λα ηεξνχλ φ,ηη απνθάζηζαλ. Με ηε κέζνδν project, ηα παηδηά δείρλνπλ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα κάζεζε, εθφζνλ έρνπλ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο αθνινπζψληαο ηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο. Όηαλ νη καζεηέο εξγάδνληαη ζε νκάδεο, γλσξίδνληαη θαιχηεξα κεηαμχ ηνπο, απνδέρνληαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ άιινπ θαη φινη καδί (ν θαζέλαο κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν θαη ην δηθφ ηνπ ηαιέλην ) βνεζνχλ ψζηε λα πινπνηεζνχλ νη αξρηθνί ηνπο ζηφρνη. Αλαθαιχπηνπκε ην «δηακαληάθη» πνπ κπνξεί λα θξχβεη ν θαζέλαο.

8 Με ζπρλέο επηζθέςεηο θαη «κειέηε πεδίνπ», νη καζεηέο θξαηνχλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο δσληαλφ, κε απνηέιεζκα απηφ πνπ έκαζαλ λα κελ μερληέηαη! Γενικόηεπα ζηην πεπιβαλλονηική εκπαίδεςζη: - Γελ ππάξρεη αληαγσληζκφο θαη άγρνο αθνχ δελ ππάξρεη βαζκνινγία. - Αλαπηχζζεηαη ην ζπλεξγαηηθφ πλεχκα (νη ζηφρνη είλαη θνηλνί) θαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο γίλεηαη νπζηαζηηθφηεξε. Όηαλ ιεηηνπξγνχκε νκαδηθά δηαπηζηψλνπκε φηη φινη είκαζηε ρξήζηκνη θη ν θαζέλαο δηαθνξεηηθφο θαη κνλαδηθφο! - Καιιηεξγείηαη ν ζεβαζκφο πξνο φινπο θαη ε αγάπε πξνο ην πεξηβάιινλ. - Γεκηνπξγείηαη θιίκα εκπηζηνζχλεο, ραξάο, δεκηνπξγίαο θαη έθθξαζεο. - Δληζρχεηαη ε απηνεθηίκεζε, ν απηνέιεγρνο, ε απηναληίιεςε, θπξίσο ζηα παηδηά πνπ δελ ηα θαηαθέξλνπλ θαιά ζε άιια καζήκαηα! Δδψ ζπκκεηέρνπλ φινη. - πλεξγαδφκαζηε κε ππεχζπλνπο θνξείο θαη εηδηθνχο. - Απνηειεί πξνυπφζεζε, ε ελεκέξσζε θαη ε νπζηαζηηθή εκπινθή ησλ γνλέσλ. Βέβαια: Γηα λα θαλνύλ απνηειέζκαηα (ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο) απαηηείηαη ρξόλνο θαη ζπλερήο πξνζπάζεηα! Όζν γηα καο ηνπο ελήιηθεο, αο κελ μερλάκε όηη πξσηίζησο δηδάζθνπκε κε ην παξάδεηγκά καο ΠΡΟΣΑΗ Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εξγαδφκαζηε ζηελ πεξηβαιινληηθή αγσγή λα γεληθεπηεί ζε φια ηα καζήκαηα θαη λα γίλεη ηξφπνο ζθέςεο θαη ζηάζε δσήο γηα ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Απδή Άβξα - Υαηδεγεσξγίνπ Μειίλα. (2007). «Η ηέρλε ηνπ Γξάκαηνο ζηελ εθπαίδεπζε». Αζήλα: Μεηαίρκην. Γεσξγφπνπινο, Α.(2002). Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Αζήλα: Gutenberg. Judy Harris Helm, Lilian Katz. (2002). «Μέζνδνο project θαη πξνζρνιηθή αγσγή». Αζήλα: Μεηαίρκην. Καξπδά, Δ. (2006). «Τα ρατθνύ ζην ζρνιείν. Η Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε κέζα από ηελ πνίεζε». Αζήλα: Υ. Γαξδαλφο. ΚΔ.Θ.Δ.Α TACADE. (1998). «Γεμηόηεηεο γηα παηδηά ηνπ Γεκνηηθνύ», Αζήλα. Κνζζπβάθε Φσηεηλή. (2002). «Κξηηηθή Δπηθνηλσληαθή Γηδαζθαιία». Αζήλα: Gutenberg. Μαηζαγγνχξαο Ζιίαο. Γ.(2004). «Οκαδνζπλεξγαηηθή Γηδαζθαιία θαη κάζεζε». Αζήλα: Γξεγφξεο. Ράπηεο, Ν. (2000).«Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη αγσγή». Αζήλα: Γ. Γαξδαλφο. Ρνληάξη Σδηάλη. (2001). «Γξακκαηηθή ηεο Φαληαζίαο». Αζήλα: Μεηαίρκην. Φξαληδή, Α. (2010). «Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε γέλνπο ζειπθνύ». Αζήλα: Υ. Γαξδαλφο. Winnicott, W. D. (1995) «Σπδεηήζεηο κε ηνπο γνλείο». Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα.

Θενδώξα Μπέηζα 1, Βάζσ Ζαξθηλνύ 2, Επαγγειία Ζαθείξε 3

Θενδώξα Μπέηζα 1, Βάζσ Ζαξθηλνύ 2, Επαγγειία Ζαθείξε 3 «Μηθξνί εμεξεπλεηέο ζηα κνλνπάηηα ηεο θύζεο» Μηα πξνζπάζεηα ελαιιαθηηθήο δηδαθηηθήο ηνπ 15νπ Νεπηαγσγείνπ Ηιηνύπνιεο πνπ ζηνρεύεη ζηελ ηθαλόηεηα δξάζεο ησλ παηδηώλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο Θενδώξα Μπέηζα 1,

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

«TO ΠΑΙΥΝΙΓΙ ΣΗ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ» Πιλοηικό ππόγπαμμα πεπιβαλλονηικήρ εκπαίδεςζηρ Ν. Δύβοιαρ

«TO ΠΑΙΥΝΙΓΙ ΣΗ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ» Πιλοηικό ππόγπαμμα πεπιβαλλονηικήρ εκπαίδεςζηρ Ν. Δύβοιαρ «TO ΠΑΙΥΝΙΓΙ ΣΗ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ» Πιλοηικό ππόγπαμμα πεπιβαλλονηικήρ εκπαίδεςζηρ Ν. Δύβοιαρ Γαζθάια 2 Ο Ζσή Πνιπρξόλνπ Γεκνηηθφ Σρνιείν Φαιθίδαο - Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα Δ.Α.Π. Email:zoipol@hotmail.com Θάιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Οη ποζοηικέρ ηερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ε άμεζη παπαηήπηζη γηαηί αθνξά κειέηε ζπκπεξηθνξάο παηδηψλ, ζε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ ζηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (Π.Δ.Τ.Π.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (Π.Δ.Τ.Π.) ΓΔΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (Π.Δ.Τ.Π.) Πηπρηαθή Δξγαζία Δπνπηεύνπζα: θα. Παπαγηάλλε Αηθαηεξίλε Σίηινο:''Ο επνπηηθόο θαη θαζνδεγεηηθόο ξόινο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΜ: ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞH ΘΔΜΑ: ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ Φνηηήηξηα: εθάθε Μαξία Μάζεκα: Γηδαζθαιία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο του έργου. National e-twinning Project

Ημερολόγιο του έργου. National e-twinning Project 1 Ημερολόγιο του έργου National e-twinning Project 4 ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αιγάλεω Αττικής 1 ο Νηπιαγωγείο Νζου Ηρακλείου Αττικής 2/Θ Νηπιαγωγείο Ιουλίδας Κζας 2 Ζ Σαπηόηεηα ηνπ έξγνπ Σν project "Παξακχζη

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έλα κνληέιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο γνληθήο εκπινθήο ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά

Έλα κνληέιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο γνληθήο εκπινθήο ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΦΛΩΡΗΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Μαξθάδαο σηήξεο Έλα κνληέιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο γνληθήο εκπινθήο ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Δθαπμογή εναλλακηικού ηπόπος μάθηζηρ για μαθηηέρ Διδικήρ Αγωγήρ και Μεηάδοζη ηος Πεπιβαλλονηικού μηνύμαηορ με ηη σπήζη κοςκλοθεαηπικού - παπαμςθιού

Δθαπμογή εναλλακηικού ηπόπος μάθηζηρ για μαθηηέρ Διδικήρ Αγωγήρ και Μεηάδοζη ηος Πεπιβαλλονηικού μηνύμαηορ με ηη σπήζη κοςκλοθεαηπικού - παπαμςθιού Δθαπμογή εναλλακηικού ηπόπος μάθηζηρ για μαθηηέρ Διδικήρ Αγωγήρ και Μεηάδοζη ηος Πεπιβαλλονηικού μηνύμαηορ με ηη σπήζη κοςκλοθεαηπικού - παπαμςθιού Βαζηιηθή Γηδάρνπ 1, Μαξία Παπαληθνιάνπ 2, Υαξαιακπία

Διαβάστε περισσότερα

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια.

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Γήκεηξα Μπία 1, Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο 2, Δηξήλε Βαιιηαλάηνπ 3 1. Νεπηαγσγφο Αλ. Τπεχζπλε ΚΠΔ Λαπξίνπ dimibi@sch.gr 2. Γεσπφλνο-Πιεξνθνξηθφο,

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο.

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο. ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ, ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΜΠΑΚΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεκήηξηνο

Διαβάστε περισσότερα

W O R K IN P R O G R E S S! ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΜΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΑΜΑΣΟ: Ένταξη ατόμων με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ ςτην ομϊδα των ςυνομηλύκων

W O R K IN P R O G R E S S! ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΜΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΑΜΑΣΟ: Ένταξη ατόμων με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ ςτην ομϊδα των ςυνομηλύκων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗ ΕΝΣΑΞΗ: ΕΝΑ ΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ κατεφθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικζς συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό υλικό για Γυμνάσια και Λύκεια. Μπακάλη Μαλαματή

Παιδαγωγικό υλικό για Γυμνάσια και Λύκεια. Μπακάλη Μαλαματή Παιδαγωγικό υλικό για Γυμνάσια και Λύκεια Μπακάλη Μαλαματή copyright 2010, Μ. Μπαθάιε, ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Γ ΑΘΖΝΑ, ΓΡΑΦΔΗΟ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ Οκήξνπ 34, Ν. κύξλε Σει. 210-9310767 Δπηκέιεηα έθδνζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Δνεπγώ Φιλικά. Γημήηπιορ Θεοδωπακόποςλορ Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο, 9 ν Γεκ. Σρ. Καζηνξηάο Theodim7@gmail.com

Δνεπγώ Φιλικά. Γημήηπιορ Θεοδωπακόποςλορ Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο, 9 ν Γεκ. Σρ. Καζηνξηάο Theodim7@gmail.com Δνεπγώ Φιλικά Γημήηπιορ Θεοδωπακόποςλορ Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο, 9 ν Γεκ. Σρ. Καζηνξηάο Theodim7@gmail.com ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη ην πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κε ζέκα

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάρωμα

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάρωμα Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάρωμα Σον ορίζοντα μου διευρύνω, τη ψυχή μου εμπλουτίζω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Υοπηγόρ: ςνεπγαηικό Σαμιεςηήπιο Μαπυνιηών Σχολική Χρομιά 2012-2013 36 Άλλερ πληποθοπίερ 1. Γπαμμαηέαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ Σεο θνηηήηξηαο: ηαύξεο Μνπδνπξίδε

Διαβάστε περισσότερα

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Σα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (ΔΑΔΠ), ν λένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΤΠΟΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΓΛΧΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ»

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» 9 ν ΓΔΛ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΜΖΜΑ Α1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» Ζ Τπεύζπλε Καζεγήηξηα Λέηζηνπ Βαζηιηθή Σα κέιε ηεο νκάδαο Αγγεινπνύινπ Παλαγηώηα Αιεμαλδξή Γήκεηξα Αλαζηαζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΓΛΧΧΝ ΚΑΗ ΓΛΧΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΓΛΧΧΝ ΚΑΗ ΓΛΧΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΓΛΧΧΝ ΚΑΗ ΓΛΧΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Ζ ζπκβνιή ησλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία/εθκάζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ.

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. 1 Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. 12-13, 4/1/1998 ηελ θακπή απφ ηνλ 20φ πξνο ηνλ 21ν αηψλα ν απνινγηζκφο ηνπ ηη έγηλε ζηε γιψζζα καο ζηνλ αηψλα πνπ θεχγεη

Διαβάστε περισσότερα