3 Διηά Γεκνθξαηηθή Παξάηαμε (ΠΑΟΚ) Πι. Κιαπζκώλνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3 Διηά Γεκνθξαηηθή Παξάηαμε (ΠΑΟΚ) Πι. Κιαπζκώλνο"

Transcript

1 Α.Γ.. 0/ Α/Α ΚΟΜΜΑΣΑ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΔΚΛΟΓΗΚΟ ΠΔΡΗΠΣΔΡΟ ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Πι. πληάγκαηνο πξνο Βαζηιέσο Γεσξγίνπ θαη έμνδνο κεηξό θαζώο θαη πεδ. Δξκνύ έλαληη Πι. πληάγκαηνο ΤΡΗΕΑ Κνξαή θαη Παλεπηζηεκίνπ Διηά Γεκνθξαηηθή Παξάηαμε (ΠΑΟΚ) Πι. Κιαπζκώλνο 4 ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΗ ΔΛΛΖΝΔ Πεδόδξνκνο Βνπθνπξεζηίνπ & Παλεπηζηεκίνπ 5 Κ.Κ.Δ. Πι. Οκνλνίαο πεδόδξνκνο Γώξνπ 6 ΥΡΤΖ ΑΤΓΖ Λ. Καλειινπνύινπ & Μεζνγείσλ ΓΖΜ. ΑΡΗΣΔΡΑ Κνξαή έμνδνο ΜΔΣΡΟ πξνο ηαδίνπ 8 ΟΗΚΟΛΟΓΟΗ ΠΡΑΗΝΟΗ Δξκνύ Θεζείν ΛΑ.Ο Πεδόδξνκνο Βνπθνπξεζηίνπ & ηαδίνπ 0 ΓΔΦΤΡΔ (ΓΡΑΖ - ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΞΑΝΑ) Πι. Κνινθνηξώλε ΑΝΣ.ΑΡ. ΤΑ Παλεπηζηεκίνπ (κπξνζηά ζηε Βηβιηνζήθε) ΔΝΧΖ ΚΔΝΣΡΧΧΝ Αηόινπ & ηαδίνπ Κόκκα Διιήλσλ Κπλεγώλ (Φύζε - Κπλήγη - Φάξεκα - Παξάδνζε) Αζελάο Έμνδνο Μεηξό 4 Οηθνιόγνη Διιάδαο Παλεπηζηεκίνπ θαη Δκκ. Μπελάθε 5 ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ ζπλερηζηώλ ηνπ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑ Αθαδεκίαο θαη Ηππνθξάηνπο 6 Λ.ε.π.θ.ό (Λατθέο Δλώζεηο Τπεξθνκκαηηθώλ Κνηλσληθώλ Οκάδσλ) Πιαηεία Θπκκαξαθίσλ Παξαζθεπνπνύινπ θαη Γεκεξηδή Κόκκα Νέσλ Παλεπηζηεκίνπ & Ρ. Φεξαίνπ

2 Α.Γ.. 0/ ΜΑΡΞΗΣΗΚΟ-ΛΔΝΗΝΗΣΗΚΟ ΚΚΔ Παλεπηζηεκίνπ & Ρ. Φεξαίνπ Κόκκα Φηιειεπζέξσλ Παηεζίσλ & Αιεμάλδξαο (Πι. Αηγύπηνπ) 0 Φηιειεύζεξε πκκαρία Πι. Κάληγγνο (Βεξαλδέξνπ & Αθαδεκίαο) Δξγαηηθό Δπαλαζηαηηθό Κόκκα (ΔΔΚ Σξνηζθηζηέο) Αηόινπ θαη ηαδίνπ Διιεληθό Κίλεκα Άκεζεο Γεκνθξαηίαο Πιαηεία Κνινθνηξώλε (Παιαηά Βνπιή) ύλδεζκνο Δζληθήο Δλόηεηαο Μεηξό Αθξνπόιεσο- πεδ Μαθξπγηάλλε 4 Α..Κ.Δ. Πιαηεία Κάληγγνο θαη Σδώξηδ 5 Ο.Α.Κ.Κ.Δ. Οξγάλσζε γηα ηελ Αλαζπγθξόηεζε ηνπ ΚΚΔ Πιαηεία Κάληγγνο 6 ΔΘΝΗΚΖ ΔΛΠΗΓΑ Πιαηεία Αηγύπηνπ Κ.Δ.ΑΝ ΚΗΝΖΜΑ ΔΘΝΗΚΖ ΑΝΣΗΣΑΖ Πεδόδξνκνο αληαξόδα θαη ηαδίνπ 8 Κίλεκα Γελ Πιεξώλσ Πεδόδξνκνο αληαξόδα θαη Παλεπηζηεκίνπ Κόκκα Πεηξαηώλ Διιάδνο Δξκνύ θαη Αζσκάησλ 0 Γξαρκή, Γεκνθξαηηθή Κίλεζε Πέληε Αζηέξσλ Πι. Οκνλνίαο θαη πεδ. Κνηνπνύιε Έιιελεο Δπξσπαίνη Πνιίηεο Παλεπηζηεκίνπ θαη ίλα Κνηλσλία Αμηώλ Γεκνθξαηηθνί Πιαηεία Κνινθνηξώλε Πξάζηλνη Πιαηεία Γηθαηνζύλεο Παλεπηζηεκίνπ θαη Αξζάθε 4 ρέδην Β Αθαδεκίαο θαη Μαζζαιίαο 5 Σν Πνηάκη Πι. Κνηδηά 6 Έλσζε γηα ηελ Παηξίδα θαη ηνλ Λαό Δξκνύ θαη Νίθεο 4

3 Α.Γ.. 0/ Παλαζελατθό Κίλεκα Λεσθ. Αιεμάλδξαο έμσ από γήπεδν ΠΑΟ. ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΣΖ ΓΗΑΘΔΖ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΧΝ ΜΔΧΝ ΠΡΟΒΟΛΖ - ΔΤΡΧΠΑΨΚΔ ΔΚΛΟΓΔ 04 ΣΔΓΑΣΡΑ ΗΟΗ ΠΤΡΓΟΗ Α/Α ΚΟΜΜΑΣΑ ΑΝΑΛΟΓΗΚΑ ΟΡΟΗ ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 0 ΤΡΗΕΑ 5 Διηά Γεκνθξαηηθή Παξάηαμε (ΠΑΟΚ) 5 4 ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΗ ΔΛΛΖΝΔ 5 5 Κ.Κ.Δ. 6 ΥΡΤΖ ΑΤΓΖ ΓΖΜ. ΑΡΗΣΔΡΑ 8 ΟΗΚΟΛΟΓΟΗ ΠΡΑΗΝΟΗ 4 6 ΛΑ.Ο ΓΔΦΤΡΔ (ΓΡΑΖ - ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΞΑΝΑ) 4 ΑΝΣ.ΑΡ. ΤΑ ΔΝΧΖ ΚΔΝΣΡΧΧΝ Κόκκα Διιήλσλ Κπλεγώλ (Φύζε - Κπλήγη - Φάξεκα - Παξάδνζε) 4 Οηθνιόγνη Διιάδαο 5 ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ ζπλερηζηώλ ηνπ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑ 6 Λ.ε.π.θ.ό (Λατθέο Δλώζεηο Τπεξθνκκαηηθώλ Κνηλσληθώλ Οκάδσλ) Κόκκα Νέσλ 8 ΜΑΡΞΗΣΗΚΟ-ΛΔΝΗΝΗΣΗΚΟ ΚΚΔ Κόκκα Φηιειεπζέξσλ 0 Φηιειεύζεξε πκκαρία Δξγαηηθό Δπαλαζηαηηθό Κόκκα (ΔΔΚ Σξνηζθηζηέο) Διιεληθό Κίλεκα Άκεζεο Γεκνθξαηίαο ύλδεζκνο Δζληθήο Δλόηεηα 4 Α..Κ.Δ. 5

4 Α.Γ.. 0/ Ο.Α.Κ.Κ.Δ. Οξγάλσζε γηα ηελ Αλαζπγθξόηεζε ηνπ ΚΚΔ 6 ΔΘΝΗΚΖ ΔΛΠΗΓΑ Κ.Δ.ΑΝ ΚΗΝΖΜΑ ΔΘΝΗΚΖ ΑΝΣΗΣΑΖ 8 Κίλεκα Γελ Πιεξώλσ Κόκκα Πεηξαηώλ Διιάδνο 0 Γξαρκή, Γεκνθξαηηθή Κίλεζε Πέληε Αζηέξσλ Έιιελεο Δπξσπαίνη Πνιίηεο Κνηλσλία Αμηώλ Γεκνθξαηηθνί 4 5 Πξάζηλνη 4 ρέδην Β 5 Σν Πνηάκη 6 Έλσζε γηα ηελ Παηξίδα θαη ηνλ Λαό Παλαζελατθό Κίλεκα ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΦΖΦΗΑ ΣΖ ΓΗΑΘΔΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΔΚΛΟΓΗΚΧΝ ΠΔΡΗΠΣΔΡΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΚΛΟΓΔ 04 Α/Α ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΔΚΛΟΓΗΚΟ ΠΔΡΗΠΣΔΡΟ Κακίλεο Γηώξγνο / ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΣΖΝ ΠΟΛΖ Πι. πληάγκαηνο πξνο Όζσλνο Καθιακάλεο Νηθήηαο / ΑΘΖΝΑ, ΠΟΛΖ ΣΖ ΕΧΖ ΜΑ Πι. Μνλαζηεξαθίνπ ΚΑΠΔΡΝΑΡΟ ΒΑΗΛΖ / Αζήλα, ην ζπίηη καο! Πεδόδξνκνο Βνπθνπξεζηίνπ & Παλεπηζηεκίνπ 4 αθειιαξίδεο Γαβξηήι / ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Πεδόδξνκνο Παηξ. Γξεγνξίνπ Δ 5 πειησηόπνπινο Άξεο / ΑΘΖΝΑ ΜΠΟΡΔΗ 6 νθηαλόο Νίθνο / ΛΑΨΚΖ ΤΠΔΗΡΧΖ ΑΘΖΝΑ Πι. πληάγκαηνο πξνο ηελ Βαζηιέσο Γεσξγίνπ Πι. Οκνλνίαο πεδόδξνκνο Γώξνπ Βαιιηαλάηνο Γξεγόξεο / Αζήλα Γηακαληόπεηξα / Φηιειεύζεξε πκκαρία Πι. Κάληγγνο (Βεξαλδέξνπ & Αθαδεκίαο) 8 Καζηδηάξεο Ζιίαο / Διιεληθή Απγή Λ. Καλειινπνύινπ & Μεζνγείσλ 6

5 Α.Γ.. 0/ ηξόθαιεο Μάξηνο / Αζελατθά Πνιηηηζηηθά Γίθηπα / Κνηλσλία Αμηώλ 0 Κσλζηαληίλνπ Πέηξνο / ΑΝΣΑΡΗΑ ΣΗ ΓΔΗΣΟΝΗΔ Σεο ΑΘΖΝΑ αθθάο Ησάλλεο / ΑΚΟΜΜΑΣΗΣΟΗ ΑΘΖΝΑΗΟΗ ΠΟΛΗΣΔ Βηδάιεο ηαύξνο / Γπλάκεηο ηεο Κνηλσλίαο Μεηξό Μέγαξν Μνπζηθήο Κάζνδνο Βαζηιίζζεο νθίαο Πεδ. Αηόινπ πιεζίνλ Πι. Αγ. Δηξήλεο Πεδόδξνκνο Αηόινπ Έμσζελ Δζληθήο Σξάπεδαο Βαζηιίζζεο νθίαο θαη Ρηδάξε Αβξακίδεο Νίθνο / Παλαζελατθό Κίλεκα Λεσθ. Αιεμάλδξαο έμσ από γήπεδν ΠΑΟ 4 Κνληνύιε Ησάλλα / Οηθνιόγνη Πξάζηλνη ίλα θαη Παλεπηζηεκίνπ 4.ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΣΖ ΓΗΑΘΔΖ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΧΝ ΜΔΧΝ ΠΡΟΒΟΛΖ - ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ 04 ΣΔΓΑΣΡΑ ΗΟΗ ΠΤΡΓΟΗ ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΑΝΑΛΟΓΗΚΑ ΟΡΟΗ Κακίλεο Γηώξγνο / ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΣΖΝ ΠΟΛΖ 5 6 Καθιακάλεο Νηθήηαο / ΑΘΖΝΑ, ΠΟΛΖ ΣΖ ΕΧΖ 6 ΜΑ ΚΑΠΔΡΝΑΡΟ ΒΑΗΛΖ / Αζήλα, ην ζπίηη καο! αθειιαξίδεο Γαβξηήι / ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ πειησηόπνπινο Άξεο / ΑΘΖΝΑ ΜΠΟΡΔΗ νθηαλόο Νίθνο / ΛΑΨΚΖ ΤΠΔΗΡΧΖ ΑΘΖΝΑ 6 8 Βαιιηαλάηνο Γξεγόξεο / Αζήλα Γηακαληόπεηξα / 6 Φηιειεύζεξε πκκαρία 8 Καζηδηάξεο Ζιίαο / Διιεληθή Απγή 5 6 ηξόθαιεο Μάξηνο / Αζελατθά Πνιηηηζηηθά Γίθηπα / 6 Κνηλσλία Αμηώλ 0 Κσλζηαληίλνπ Πέηξνο / ΑΝΣΑΡΗΑ ΣΗ ΓΔΗΣΟΝΗΔ 6 Σεο ΑΘΖΝΑ αθθάο Ησάλλεο / ΑΚΟΜΜΑΣΗΣΟΗ ΑΘΖΝΑΗΟΗ ΠΟΛΗΣΔ 6 Βηδάιεο ηαύξνο / Γπλάκεηο ηεο Κνηλσλίαο 6 Αβξακίδεο Νίθνο / Παλαζελατθό Κίλεκα 6 4 Κνληνύιε Ησάλλα / Οηθνιόγνη Πξάζηλνη

6 Α.Γ.. 0/ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΣΖ ΓΗΑΘΔΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΔΚΛΟΓΗΚΧΝ ΠΔΡΗΠΣΔΡΧΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΔ ΔΚΛΟΓΔ 04 Α/Α ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΔΚΛΟΓΗΚΟ ΠΔΡΗΠΣΔΡΟ γνπξόο Γηάλλεο / Αηηηθή- Μόλν κε έξγν Πι. Κιαύζκσλνο Γνύξνπ Ρέλα / Γύλακε Εσήο Κνξαή θαη Παλεπηζηεκίνπ Κνπκνπηζάθνο Γηώξγνο / 80 κνίξεο Πι. πληάγκαηνο πξνο ηελ Βαζηιέσο Γεσξγίνπ 4 Υατθάιεο Παύινο / ΑΣΣΗΚΖ πκκέηνρνη ζην Αύξην 5 Παθίιεο Αζαλάζηνο / ΛΑΨΚΖ ΤΠΔΗΡΧΖ ΑΣΣΗΚΖ 6 Μαληνύβαινο Πέηξνο / ΈΝΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΣΡΗΓΑ ΚΑΗ ΣΟΝ ΛΑΟ Πεδόδξνκνο Βνπθνπξεζηίνπ & Παλεπηζηεκίνπ Πι. Οκνλνίαο πεδόδξνκνο Γώξνπ Δξκνύ θαη Νίθεο Παλαγηώηαξνο Ζιίαο / ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΤΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΣΣΗΚΖ 8 Γηαλλαθάθε Μαξία / Παξέκβαζε γηα ηελ Αηηηθή Λ. Καλειινπνύινπ & Μεζνγείσλ Κνξαή έμνδνο ΜΔΣΡΟ Σδήκεξνο Αζαλάζηνο / Γεκηνπξγνύκε καδί Δπηαράιθνπ θαη άλσζελ ζηαζκνύ ΖΑΠ Θεζείνπ 0 Γάθεο Αληώλεο / ΑΝΑΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ Γέζπνηλα Κνπηζνύκπα / Αληηθαπηηαιηζηηθή Αλαηξνπή-Αληαξζία ζε Κπβέξλεζε εε δλη Πεδ. Δξκνύ πιεζίνλ ζηαζκνύ ΖΑΠ Θεζείνπ Πεδ. Δξκνύ πιεζίνλ ζηαζκνύ ΖΑΠ Θεζείνπ 6.ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΣΖ ΓΗΑΘΔΖ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΧΝ ΜΔΧΝ ΠΡΟΒΟΛΖ - ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ 04 8

7 Α.Γ.. 0/ ΣΔΓΑΣΡΑ ΗΟΗ ΠΤΡΓΟΗ ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΑΝΑΛΟΓΗΚΑ ΟΡΟΗ γνπξόο Γηάλλεο / Αηηηθή- Μόλν κε έξγν 0 Γνύξνπ Ρέλα / Γύλακε Εσήο 5 4 Κνπκνπηζάθνο Γηώξγνο / 80 κνίξεο 8 4 Υατθάιεο Παύινο / ΑΣΣΗΚΖ πκκέηνρνη ζην Αύξην 0 5 Παθίιεο Αζαλάζηνο / ΛΑΨΚΖ ΤΠΔΗΡΧΖ ΑΣΣΗΚΖ 6 6 Μαληνύβαινο Πέηξνο / ΈΝΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΣΡΗΓΑ 5 ΚΑΗ ΣΟΝ ΛΑΟ 4 Παλαγηώηαξνο Ζιίαο / ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΤΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΣΣΗΚΖ 0 8 Γηαλλαθάθε Μαξία / Παξέκβαζε γηα ηελ Αηηηθή 0 Σδήκεξνο Αζαλάζηνο / Γεκηνπξγνύκε καδί 0 0 Γάθεο Αληώλεο / ΑΝΑΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ Γέζπνηλα Κνπηζνύκπα / Αληηθαπηηαιηζηηθή Αλαηξνπή-Αληαξζία ζε Κπβέξλεζε εε δλη ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΣΖ ΓΗΑΘΔΖ ΥΧΡΧΝ ΣΗ ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ 8. ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΠΑΝΟ ΑΔΡΟΠΑΝΟ-ΑΦΗΧΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο ζπλέζηεζε ζηνπο εθπξνζώπνπο ησλ πνιηηηθώλ θνκκάησλ ηελ νξζή ηήξεζε ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο πξνθεηκέλνπ λα κε δηαηαξαρζεί ε ιεηηνπξγία ηεο πόιεο θαη όινη λα ζπκβάιινπλ ζηελ εππξεπή εκθάληζε ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ.. ΟΜΟΦΧΝΑ Σν ώκα εμνπζηνδνηεί ηε Γ/λζε Γεκνηηθώλ Πξνζόδσλ, ώζηε λα δηεπθνιπλζνύλ όιεο νη παξαηάμεηο γηα ηπρόλ ηνπνζέηεζε κηθξώλ πεξηπηέξσλ ζηηο Γεκνηηθέο Κνηλόηεηεο. 0. ΟΜΟΦΧΝΑ Σν ώκα εμνπζηνδνηεί ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα λα επηιεθζεί ζε πεξίπησζε πνπ πξνθύςεη ζπκκεηνρή θαη άιινπ ζπλδπαζκνύ πέξαλ ησλ όζσλ έρνπλ πεξηιεθζεί ζην ζρεηηθό πίλαθα, κεηά από αίηεζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ θαη ζε ρώξν δηαθνξεηηθό από ηνπο δηαλεκεζέληεο. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΦΧΣΖ ΠΡΟΒΑΣΑ

Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΠΡΟΓ/ΣΟ Γ/ΝΖ ΠΡΟΓ/ΣΟ, ΠΡΟΣΤΠΧΝ & ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ(Γ11)

Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΠΡΟΓ/ΣΟ Γ/ΝΖ ΠΡΟΓ/ΣΟ, ΠΡΟΣΤΠΧΝ & ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ(Γ11) ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 12/10/2011 Ζ ΓΔΝ. Γ/ΝΣΡΗΑ θ.ανασαηοτ ΑΓΑ:45001-ΥΤΜ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 25 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ & ΓΗΚΣΤΧΝ Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

32 ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΠΕΖΟΝΑΤΣΩΝ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

32 ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΠΕΖΟΝΑΤΣΩΝ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 32 ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΠΕΖΟΝΑΤΣΩΝ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΔΗΓΟ ΝΕΟΣΟΠΟΘΕΣΗΜΕΝΩΝ ΣΕΛΕΦΩΝ 2009 ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ α/α ελίδα 1 Πξνζθώλεζε Γθηνύ 32 ΣΑΞ Π/Ν 4 2 Έκβιεκα ηεο 32

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα. Project 2012-13

Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα. Project 2012-13 Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα Project 2012-13 1 ε Οκάδα Γεκεηξίνπ Διέλε Ρηδό νπινο Αιέμαλδξνο Σηεξγην νύινπ Εαραξνύια Φνύξνπ Ρελάηα Λίγα ιόγηα γηα αξρή ηελ νκάδα καο αλαηέζεθαλ κεξηθά α ό ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Σδ. Καθαιηνύξα, Α. Καςάιε, Φ. Σζαιίθνγινπ Σαρ. Γ/λζε: Βεξαλδέξνπ 50 Σαρ. Κώδ.: 104 38 Σειέθσλν: 210 5236283 FAX: 210 5233563 4. ΚΔ.ΔΛ.Π.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Σδ. Καθαιηνύξα, Α. Καςάιε, Φ. Σζαιίθνγινπ Σαρ. Γ/λζε: Βεξαλδέξνπ 50 Σαρ. Κώδ.: 104 38 Σειέθσλν: 210 5236283 FAX: 210 5233563 4. ΚΔ.ΔΛ.Π. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜ. ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΜΖΜΑ ΥΟΛΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Σδ. Καθαιηνύξα, Α. Καςάιε, Φ. Σζαιίθνγινπ Σαρ. Γ/λζε: Βεξαλδέξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ 1 η ΣΡΑΣΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ειίδα 1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΣΡΑΣΖΓΟΤ ΓΚΣΟΤ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 2 2. ΔΜΒΛΖΜΑ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 3 3. Ζ ΗΣΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 ΚΥΚΛΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ Διιεληθό Ίδξπκα Δπξωπαϊθήο θαη Δμωηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ) Ίδξπκα Οηθνλνκηθώλ & Βηνκεραληθώλ Δξεπλώλ (ΗΟΒΔ) Kantor ύκβνπινη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 6 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 5.10.2015

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 5.10.2015 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 5.10.2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. πξση.: Γ3δ/Γ/ΦΑΤ9/2015/Γ.Π.61783 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13

Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13 Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13 Λεμεσός Limassol 9/8/10 Δευτέρα Κιενβνύινπ Κιεηώ πγγειίδνπ Άλλα Λνπθατδνπ Πεηξάθε Διεάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ1Ω6Υ-9ΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αγία Παξαζθεπή 20/12/2013 ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ

ΑΔΑ: ΒΛΓ1Ω6Υ-9ΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αγία Παξαζθεπή 20/12/2013 ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αγία Παξαζθεπή 20/12/2013 ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Αξηζκ. πξση.:49372 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)»

ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)» 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΧΣΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ Αθήνα 05/12/2011 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Αξηζκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. β) Σελ κε αξ. 10401/28-7-2014 επηζηνιή ηνπ Παλειιήληνπ πιιόγνπ Γπλαηθώλ κε Καξθίλν ηνπ Μαζηνύ.

ΑΠΟΦΑΖ. β) Σελ κε αξ. 10401/28-7-2014 επηζηνιή ηνπ Παλειιήληνπ πιιόγνπ Γπλαηθώλ κε Καξθίλν ηνπ Μαζηνύ. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Λεηηνπξγηθνύ ρεδηαζκνύ ΣΜΖΜΑ : Eθαξκνγώλ Γηθηύνπ ΑΡΗΘ.ΠΡΩΣ. : 10401/ΓΔΓΔ/ΓΗΛ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Α. Θενδσξίδνπ ΣΖΛ./ΔΩΣ. : 210 8200914 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ : 25/9/2014 ΘΔΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Π Παξαζθεπή 14/1 Γεπηέξα 17/1 δηάιεμε Πέκπηε 20/1 Γεπηέξα 24/1 Σν απόγεπκα Δπίζθεςε ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Ξελάγεζε ζην Μνπζείν θαη παξαθνινύζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Καηάινγνο πξνζώπσλ 1 πνπ παξεπξέζεθαλ ζηηο ζπλεδξίεο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Σπζηήκαηνο»

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν οι εκδηλώσεις:

Ακολουθούν οι εκδηλώσεις: Ακολουθούν οι εκδηλώσεις: ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / ΔΚΓΗΛΩΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 1 Αξραηνινγηθόο Υώξνο ΚΑΒΑΛΑ - (ζέαηξν) Φηιίππσλ ΘΑΟΤ Μνπζηθή εθδήισζε κε ηε ρνξσδία ηεο ηέγεο Γξακκάησλ θαη Σερλώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α. Γ/ΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ & ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Β. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α. Γ/ΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ & ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Β. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΦΟΡΔΧΝ, ΦΤΙΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ, ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 2013

ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΦΟΡΔΧΝ, ΦΤΙΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ, ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 2013 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΦΟΡΔΧΝ, ΦΤΙΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ, ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 2013 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ Πλεπκαηηθή πληξνθηά Λεκεζνύ ΔΚΓΗΛΧΗ/ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Απνλνκή Βξαβείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α. Γ/ΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ & ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Β. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητικός Κατάλογος Έντυπου Αρχείου Εφημερίδων της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ

Αλφαβητικός Κατάλογος Έντυπου Αρχείου Εφημερίδων της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης Διεύθυνση Αναλύσεων & Σεκμηρίωσης Βιβλιοθήκη Αλφαβητικός Κατάλογος Έντυπου Αρχείου Εφημερίδων της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΔΚΚΗΝΩΝΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ:

ΔΠΑΝΔΚΚΗΝΩΝΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ: ΔΠΑΝΔΚΚΗΝΩΝΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ: ΓΗΔΘΝΔ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΟΤΜ «Ζ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣHΖ ΣΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ» ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ: 24-25 Οθησβξίνπ 2012 Σόπνο δηεμαγσγήο: Ξελνδνρείν, DIVANI CARAVEL

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ» α. ΠΓ 118/2007 «Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ» β. ΚΤΑ 2/82452/0020 (ΦΔΚ 2441/2-12-2008)

«ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ» α. ΠΓ 118/2007 «Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ» β. ΚΤΑ 2/82452/0020 (ΦΔΚ 2441/2-12-2008) «ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ» ΠΡΟ : ΚΟΙΝ : Πίλαθα Απνδεθηώλ ΗV ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΩ ΓΝΖ ΔΦΟΓ. ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ Σειέθσλν: 25410-35466 Φ.600.163/178/13779.1551 Ξάλζε, 12 Ηνπλ 2014 πλεκκέλα: Γύν (2) θύιια ΘΕΜΑ: XET:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γξάζε «Κνππόληα Καηλνηνκίαο γηα Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο (ΜκΔ)» - Οξηζκόο ζεκείωλ επαθήο κε ηηο ΜκΔ

ΘΕΜΑ: Γξάζε «Κνππόληα Καηλνηνκίαο γηα Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο (ΜκΔ)» - Οξηζκόο ζεκείωλ επαθήο κε ηηο ΜκΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μεζνγείωλ 14 18 115 27 ΑΘΗΝΑ Πιεξνθνξίεο : Β. Γνγγνιίδεο, Β. Γέξνο Αζήλα, 27.02.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ

ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 1 ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 7ν ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΝΔΩΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΩΝ Πεξηβάιινλ θαη Βηώζηκε Αλάπηπμε. Η πξόθιεζε ηεο Πξάζηλεο Οηθνλνκίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΓΩΝ Ι. ΜΔΛΔΣΔ ΔΝΙΥΤΔΩΝ - ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ Δ ΤΦΙΣΑΜΔΝΑ ΚΣΙΡΙΑ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΓΩΝ Ι. ΜΔΛΔΣΔ ΔΝΙΥΤΔΩΝ - ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ Δ ΤΦΙΣΑΜΔΝΑ ΚΣΙΡΙΑ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΓΩΝ Ι. ΜΔΛΔΣΔ ΔΝΙΥΤΔΩΝ - ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ Δ ΤΦΙΣΑΜΔΝΑ ΚΣΙΡΙΑ Μειέηε επηζθεπήο - ελίζρπζεο Η. Ν. Αγ. νθίαο Θεζζαινλίθεο 1986 Μειέηε επηζθεπήο - ελίζρπζεο Η. Ν. Αγ. ππξίδσλα ζηα Πνπιάηα Κεθαινληάο 1986

Διαβάστε περισσότερα