ΠΟΛΙτtΚΟ ΤΜΗΜΑ. Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Χρυσικό, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεώργιο Γεωργέλλη, Δημήτριο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΙτtΚΟ ΤΜΗΜΑ. Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Χρυσικό, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεώργιο Γεωργέλλη, Δημήτριο"

Transcript

1 Αριθμός: 66/2014 το ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ APEIOY ΠΑΓΟΥ Α1' ΠΟΛΙτtΚΟ ΤΜΗΜΑ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Χρυσικό, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεώργιο Γεωργέλλη, Δημήτριο Κράνη, Αντώνιο Ζευγώλη και Αθανάσιο Καγκάνη Εισηγητή, Αρεοπαγίτες. Συνεδρίασε, δημόσια στο ακροατήριό του, στις 11 Μαίου 2014, με την παρουσία και της Γραμματέως Μάρθας Ψαραύτη, Προϊσταμένης της Διεύθυνσης της Γραμματείας του Αρείου Πάγου, προκειμένου να ανακηρύξει, κατά συνδυασμούς κομμάτων ή συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων, στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν και πολιτικές κινήσεις που δεν αποτελούν πολιτικό κόμμα, τα υποψήφια μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα λάβουν μέρος στην ψηφοφορία η οποία, σύμφωνα με το άρθρο μόνο του Πρ.Δ/τος 58/ «Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας, για την εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» ΦΕΚ Α '90 1/ ), θα διεξαχθεί: α)στην Ελλάδα την 25η ΜαΤ ου 2014 και β)στα λοιπά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο έδαφος των οποίων θα ψηφίσουν οι Έλληνες εκλογείς που διαμένουν μόνιμα ή

2 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ. 2 βρίσκονται σ'αυτά κατά την ημέρα των εκλογών, την 24 Μαίου Αφού άκουσε τον Αρεοπαγίτη Αθανάσιο Καγκάνη, ο οποίος ορίστηκε Εισηγητής στην παρούσα υπόθεση, με την 60/ Πράξη του Προέδρου του Α 1 Τμήματος του Αρείου Πάγου και έλαβε υπόψη του τα υπ'αριθμ. πρωτ. 1816/ , 1951/ , 2032/ , 2129/ κάι 2160/ έγγραφα, με τα οποία διαβιβάσθηκαν από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου προς τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου τούτου, δηλώσεις συμμετοχής κομμάτων στις ευρωεκλογές, προτάσεις συνδυασμών, κ.λπ. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Η εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διέπεται από τις διατάξεις: α) των νόμων 4255/2014 ι 2196/1994 ι όπως τροποποιήθηκε με το ν.4244/2014 και 1427/1984, β) των άρθρων 55 παρ. 1, 56 και 57 του Συντάγματος, γ) τόυ π.δ/τος 26/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 ν.4239/2014 και δ)του άρθρου 6 της πράξης, που είναι προσαρτημένη στην απόφαση 76/787/EKAX,EOK,EYRATOM του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της , όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου της και της , που κυρώθηκε με το ν.3213/2003 καθώς και της 20 13/312/ΕΕ/ απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ν καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (L.1. 1/ ). Ειδικότερα, κατά μεν την 2 του άρθρου 2 του ν.4255/2014 «εκλόγιμοι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι όσοι έχόυν το δικαίωμα κλέγεσθαι κατά τις διατάξεις του άρθρου I

3 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ του Συντάγματος και 29 του π.δ. 26/2012», δηλαδή, όσοι Έλληνες πολίτες έχουν συμπληρώσει, κατά την ημέρα της εκλογής, το 25 έτος της ηλικίας τους και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν καθώς επίσης (είναι εκλόγιμοι) και οι πολίτες των λοιπών κρατώνμελών της Ε. Ε. κατά τα οριζόμενα στο ν.2196/1994, όπως τροποποιήθηκε με το ν.4244/2014, κατά δ' αυτή της 2 του ίδιου ως άνω άρθρου, «οι διατάξεις του άρθρου 56 του Συντάγματος, των 1 έως και 4 του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012 και της 1 του άρθρου 15 του 2196/1994 για τα κωλύματα εκλογιμότητας των βουλευτών, έχουν εφαρμογή και για την εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αν δεν παραιτηθούν πριν από την ανακήρυξή τους». Περαιτέρω, κατά το άρθρο 2 του Νόμου 4244/2014, με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του ν.2196/1994 << 1.-Οι πολίτες των λοιπών κρατών-μελών της;. Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελληνική Επικράτεια, μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι σύμφωνα με όσα ορίζονται για τους Έλληνες πολίτες από το Σύνταγμα και τη νομοθεσία για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κ ο ι ν ο β ο υ λ ίο υ. 2.- Κ ατά τ η ν κ ατά θ ε σ η τ η ς δ ή λ ω σ η ς υ π ο ψ η φ ιό τ η τ α ς κάθε εκλόγιμος πολίτης κράτους-μέλους της Ένωσης οφείλει να υποβάλει, πέρα από τα οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία, και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α.-υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 5 του ν.1599/1986 (ΑΊ5) στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει στερηθεί ή εκπέσει του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στο κράτοςμέλος καταγωγής του, μετά από δικαστική απόφαση ή απόφαση (πράξη) διοικητικής αρχής, υπό την προϋπόθεση ότι για την τελευταία προβλέπεται η προσβολή της με ένδικο βοήθημα το Ί

4 1: Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ. 4 οποίο, είτε ασκηθέν, απερίφθη είτε παρήλθε η εκ του νόμου τασσόμενη προς τούτο προθεσμία. Στη δήλωση αυτή περιλαμβάνονται και τα εξής στοιχεία: (1) η ιθαγένεια, η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης, η τελευταία διεύθυνση στο κράτος-μέλος καταγωγής και η διεύθυνση στην εκλογική περιφέρεια του κράτους-μέλους κατοικίας, (2) ο εκλογικός κατάλογος του δήμου, κοινότητας ή περιφέρειας στον οποίο είναι εγγεγραμμένος τελευταία στο κράτος μέλος καταγωγής του, (3) δήλωση ότι δεν είναι υποψήφιος για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε άλλο κράτος-μέλος αλλά ούτε και στην Ελλάδα σε συνδυασμό άλλου κόμματος ή συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων, (4) η ημερομηνία από την οποία είναι υπήκοος ενός κράτους-μέλους, β.-φωτοαντίγραφο ισχύοντος αποδεικτικού ταυτότητας, όπως αστυνομικής ταυτότηταςή διαβατηρίου>>. Τέλος στο άρθρο 3 του ν.4255/2014 ορίζονται τα παρακάτω: <<1.- ~~ικαίωμα υποβολής πρότασης υποψηφίων έχουν μόνο τα κόμματα ~qι_~ ή οι συνασπισμοί συνεργαζόμενων κομμάτων. Στους Λ.. <ι r # συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων μπορούν να ~vo '~ συμμετέχουν και πολιτικές κινήσεις που δεν αποτελούν πολιτικό μα. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 37 και του άρθρου 38 του π.δ. 26/2012 περί του ονόματος και εμβλήματος των κομμάτων και περί της διαφωνίας για τη χρήση ονόματος ή εμβλήματος αυτών, εφαρμόζονται αναλόγως και εν Οι κατά τις ανωτέρω διατάξεις δηλώσεις των ή των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων επιδίδονται στον Υπουργό Εσωτερικών και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. 2.-Οι υποψήφιοι συμμετέχουν στην εκλογή σε συνδυασμό, ο οποίος καταρτίζεται από το κόμμα ή το συνασπισμό συνεργαζόμ κομμάτων που τους προτείνει, σύμφωνα με τα

5 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ. 5 οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερους από έναν συνδυασμούς. 3.-Η πρόταση κάθε κόμματος ή συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων, που αποτελεί το συνδυασμό του κόμματος ή του συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων, περιλαμβάνει υποψηφίους, των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του αριθμού των συνολικά εκλεγομένων, κάθε φορά, κατά την παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η πρόταση αναγράφει το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, την ιδιότητα και την ακριβή διεύθυνση κατοικίας του προτεινόμενου και συνοδεύεται από έγγραφη αποδοχή και υπεύθυνη δήλωση αυτού, που γίνονται και με ειδική συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα. Για την ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασμών κομμάτων ή συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων, ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του συνολικού αριθμού των υποψηφίων τους, αντιστοίχως. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται, στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Με την ανωτέρω δήλωση, ο υποψήφιος δηλώνει ότι: α)δεν αποδέχθηκε τη συμμετοχή του ως υποψηφίου σε συνδυασμόπρόταση άλλου κόμματος, ή συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων, β)είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο αρρένων ή το δημοτολόγιο δήμου του κράτους, μνημονεύοντας το όνομα του δήμου, το έτος γέννησης, καθώς και την ημερομηνία για την περίπτωση κατά την οποία απαιτείται αυτή σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 29 του π.δ. 26/2012, γ)δεν έχει στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν, δ)δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 2 του παρόντος και ε)δεν έχει ' ( \ ι. :.

6 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ. 6 ανειλημμένη υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρόνο, προκειμένου περί πολιτικών υπαλλήλων και στρατιωτικών εν γένει, κατά την ισχύουσα νομοθεσία. Όποιος υποβάλλει ψευδή δήλωση υπόκειται στις ποινές της παρ. 3 του άρθρου 117 του π.δ. 26/2012. Για κάθε υποψήφιο επισυνάπτεται γραμμάτιο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας για κατάθεση χρηματικού ποσού εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ. Το χρηματικό αυτό ποσό αποτελεί έσοδο του τακτικού προϋπολογισμού και είναι δυνατόν να αυξομειώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. 4.-Οι υποψήφιοι αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο του κόμματος ή του συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων κατά αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους. 5.-Στην πρόταση κάθε συνδυασμού επισυνάπτεται γραμμάτιο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας για την κατάθεση χρηματικού ποσού τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ, η έλλειψη του οποίου καθιστά την πρόταση απαράδεκτη. Το ποσό αυτό επιστρέφεται στα κόμματα ή τους... ~συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων, των οποίων οι. φ~~ συνδυασμοί έλαβαν ποσοστό τρία τοις εκατό (3 %) τουλάχιστον ~Υ του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων σε ολόκληρη την.,οο Ε ικράτεια ή μία τουλάχιστον έδρα μέλους του Ευρωπαϊκού Ι. 6.-Η έλλειψη της αποδοχής ή της υπεύθυνης δήλωσης του προτεινόμενου ή της υπογραφής του ή του πληρεξουσίου του ή του γραμματίου, καθώς και η έλλειψη οποιουδήποτε από τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος οριζόμενα στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης του προτεινόμενου, συνεπάγεται τη μη ciνακήρυξή του ως υποψηφίου από το αρμόδιο δικαστήριο. 7.-Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις γράφων 4, 5 και 7 του άρθρου 34 του π.δ. 26/ Τη η τέταρτη ημέρα πριν από την ημέρα της

7 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ. 7 ψηφοφορίας, το Α' Τμήμα του Αρείου Πάγου ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρίαση τους υποψηφίους που προτάθηκαν νόμιμα κατά συνδυασμούς, όπως αυτοί δηλώθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού, με ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 35 και 36 του π.δ. 26/2012. Οι ανακηρυχθέντες υποψήφιοι ανακοινώνονται αμέσως στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο προβαίνει αμελλητί στην έκδοση προκήρυξης, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία της απόφασης ανακήρυξης. Η προκήρυξη κοινοποιείται αμέσως στους Αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τη δημοσιεύσουν κατά ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του π.δ. 26/2012>>. Περαιτέρω, κατά την παρ. 4 του άρθρου 34 του, κατά τη διάταξη του άρθρου 3 7 ν.4255/2014, έχοντος εν προκειμένω εφαρμογή το Π.Δ. 26/2012, ο συνδυασμός καταρτίζεται με δήλωση που γίνεται, αν μεν πρόκειται για συνδυασμό ενός μόνο κόμματος, από το αρμόδιο κατά το καταστατικό όργανο του κόμματος και, αν δεν υπάρχει τέτοιο όργανο ή δεν ορίζεται; από τον αρχηγό του κόμματος ή από εκείνον που διορίσθηκε αντιπρόσωπος του κόμματος, αν δε πρόκειται για συνδυασμό συνασπισμού κομμάτων, από το αρμόδιο κοινό όργανο του συνασπισμού ή από τα αρμόδια κατά το καταστατικό όργανα των κομμάτων και αν δ.εν υπάρχουν αυτά ή δεν ορίζονται, από τους αρχηγούς των κομμάτων ή από εκείνον που διορίσθηκε αντιπρόσωπος του συνασπισμού. Η δήλωση, αν πρόκειται για συνδυασμό ενός μόνο κόμματος, πρέπει να περιέχει το όνομα του κόμματος και τα ονόματα των υποψηφίων που αποτελούν το συνδυασμό. Αν πρόκειται για συνδυασμό συνασπισμού κομμάτων, πρέπει να περιέχει την προσωνυμία του συνασπισμού, τα ονόματα των κομμάτων που αποτελούν το συνασπισμό και τα ονόματα των υπtοψηφίων. I ~ I _:' \ / l f ) \,, <6,, :.

8 '' Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ. 8 Στην προκείμενη περίπτωση, από το διενεργηθέντα έλεγχο των δηλωθεισών προτάσεων των κομμάτων καθώς και των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων, στους οποίους παραδεκτώς συμμετέχουν, κατά τα εκτεθέντα στη σχετική μείζονα σκέψη, και οι αναφερόμενες σε καθένα απ'αυτούς (συνασπισμούς) πολιτικές κινήσεις που δεν αποτελούν κόμμα καθώς και (από τον έλεγχο) των διαλαμβανομένων στις κατά τα άνω προτάσεις (που αποτελούν το συνδυασμό αυτών) υποψηφιοτήτων, οι οποίες παραδεκτώς προσδιορίζονται όχι μόνο κατά κύριο όνομα, επώνυμο και πατρώνυμο, αλλά και κατά το ιδιαίτερο όνομα από το οποίο είναι γνωστός ο προς ον αφορά αυτό υποψήφιος κατά τις κοινωνικές σχέσεις ή το οποίο χρησιμοποιεί αυτός κατά την ανάπτυξη ορισμένης δραστηριότητας (ΑΕΔ 32/1978) και ο αριθμός των οποίων δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του αριθμού των συνολικά εκλεγομένων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, (21Χ2) προκύπτει ύστερα και από την απόρριψη με την υπ'αριθμ. 65/2014 ~~πόφαση του Δικαστηρίου αυτού της υποβληθείσης κατά των ιfl/~f!'δηλωθεισών από τη Ν.Δ., την ΕΛΙΑ και το ΛΑΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ- ~~ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ προτάσεων ενστάσεως, αφενός, η συνδρομή, στις ~QO' νομοτύπως και εμπροθέσμως υποβληθείσες και στο διατακτικό D παρούσας αναφερόμενες προτάσεις, όλων των, από τις προαναφερθείσες στις παραπάνω μείζονες σκέψεις διατάξεις, απαιτουμένων για την, κατά συνδυασμούς, ανακήρυξη των διαλαμβανομένων σ'αυτές (προτάσεις) υποψηφίων, προϋποθέσεων, η έλλειψη κάποιας από τις οποίες θα απέτρεπε, σύμφωνα με τη ρητή επιταγή του άρθρου 3 6 του ν.4255/2014, την ανακήρυξή τους και αφετέρου η μη δυνατότητα ανακήρυξης και συνακόλουθα συμμετοχής στη σχετική εκλογική διαδικασία: I) των ομασίες: α)κομμα ΝΕΩΝ, β)εθνικη ΕΛΠΙΔΑ

9 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ. 9 και γ)νεα ΕΛΛΑΔΑ, λόγω της μη υποβολής εκ μέρους αυτών των, αποτελουσών την προϋπόθεση της εν λόγω συμμετοχής, σχετικών προτάσεων υποψηφίων (άρθρο 3 1 έως 3 ν. 4255/2014), ΙΙ)της μεμονωμένης ανεξάρτητης υποψηφιότητας του Κουλούρη Ιωάννη του Γεωργίου, ως αντικειμένης στη διάταξη του άρθρου 3 1 του ν.4255/2014, η οποία χορηγεί το δικαίωμα υποβολής πρότασης υποψηφίων για την εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μόνο στα κόμματα ή συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων, προϋπόθεση όμως η οποία δεν συντρέχει στην προκείμενη περίπτωση, σημειουμένου περαιτέρω ότι η απαγορεύουσα την ανακήρυξη ανεξαρτήτων υποψηφιοτήτων ως άνω διάταξη δεν αντίκειται ούτε στη Συνταγματική επιταγή του άρθρου 29 ούτε στην κυρωθείσα με το ν.2462/1997 διάταξη του άρθρου 25 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ΔΣΑΠΔ), που προβλέπουν το απεριόριστο δικαίωμα των πολιτών να εκλέγουν και να εκλέγονται, αφού τη δυνατότητα αυτή δεν αποτρέπει το προβλεπόμενο με το άρθρο 3 1 του ν.4255/2014 και το άρθρο 2 2 του ν.4244/2014 με το οποίο ενσωματώθηκε στην εσωτερική έννομη τάξη η Οδηγία 20 13/1/ΕΕ του Συμβουλίου της 20/12/2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/1 09/ΕΚ για τις Εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δικαίωμα υποβολής προτάσεων υποψηφίων μόνο στα κόμματα ή τους συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων, ιδίως, μάλιστα, αν ληφθεί υπόψη ότι στους τελευταίους είναι δυνατή η συμμετοχή και πολιτικών κινήσεων που δεν αποτελούν κόμμα, 111) των υποψηφίων που διαλαμβάνονται στην πρόταση του κόμματος ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ : α)δάρρα Κωνσταντίνου του Αλεξάνδρου, β)κατσαντώνη Γεωργίου του Χρήστου και γ)παπαγεωργίου Λουκά του Χρήστου, δ)μανέτα Κίμωνα του Φωκίωνα και ε)μαραγκουδάκ,fl- Γεωργίου του,...:_ " ' ~~'~ ' j

10 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ. 10 :r$. ifo Εμμανουήλ, των μεν τριών πρώτων λόγω μη υποβολής των κατ' άρθρ. 3 3 εδάφ. β" ν.4255/2014 απαιτουμένων υπεύθυνων δηλώσεων αυτών, περί αποδοχής των προτεινομένων υποψηφιοτήτων, η έλλειψη των οποίων (υπεύθυνων δηλώσεων) συνεφέλκεται το απαράδεκτο της ανακήρυξης κατά ρητή επιταγή της 6 του ίδιου ως άνω άρθρου 3 του ν.4255/2014, των δε υπολοίπων λόγω νομοτύπων ανακλήσεων των δηλώσεων υποψηφιοτήτων τους, στις οποίες προέβησαν τόσο οι ίδιοι, όσο και, υπό την έννοια της αποδοχής αυτών (ανακλήσεων), ο κατa νόμο υπεύθυνος (Πρόεδρος) του κόμματος (ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙτΕΙΑΣ) Δημήτριος Αντωνίου (βλ. σχετικές υπεύθυνες ανακχητικές δηλώσεις ν.1599/1986 αυτών), IV) του υποψηφίου που διαλαμβάνεται στην πρόταση του κόμματος ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ Βενιέρη Γεωργίου του Ιωάννη, λόγω νομοτύπου ανακλήσεως της από δηλωθείσας υποψηφιότητας στην οποία προέβη τόσο ο ίδιος (βλ. σχετική με aριθμ. πρωτ. 2826/2014 δήλωση παραίτησης) όσο και, υπό την ιδία ως άνω έννοια της αποδοχής, ο κατά νόμο υπεύθυνος (Πρόεδρος) του εν λόγω κόμματος Δημήτριος Μπουραντάς (βλ. 665/2014 έγγραφο), V) των +*«, υποψηφίων που διαλαμβάνονται στην πρόταση του κόμματος ~~. ΑΓΡΟΤΙΚΟ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ. ΚΟΜΜΑ. ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Κ.Κ.ΕΛ.) α.- Αρέτου Χρήστου του Ευθυμίου, β)λαγογιάννη Διονύση του Ιωάννη γ)μελισσανίδου Φρειδερίκης του Ευθυμίου, λόγω νομοτύπου ανακλήσεως των δηλώσεων υποψηφιοτήτων, γενομένης τόσο από τους ιδίους όσο και, υπό την ιδία ως άνω έννοια της αποδοχής, από τον κατά το νόμο εκπρόσωπο (Πρόεδρο) του εν λόγω κόμματος Ευάγγελο Τσιομπανίδη (βλ. σχετικές με aριθμ. πρωτ. υπεύθυνες δηλώσεις)., VΙ)των υποψηφίων που διαλαμβάνοντα ν πρόταση του συνδυασμού ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ / Α \L

11 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ. 11 ΚΟΜΜΑ: α)ξύγγη Νικολάου του Κωνσταντίνου και β)τζανέτη Παναγιώτη του Αγγέλου, λόγω μη υποβολής, εντός της οριζομένης από τη διάταξη του άρθρου 30 1 π.δ. 26/2012 προθεσμίας, των παραιτήσεών τους από τις θέσεις των εμμίσθων δημοσίων υπαλλήλων που κατέχουν, ο μεν πρώτος στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, στην οποία εργάζεται ως μηχανικός μεταλλευμάτων, ο δε δεύτερος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στο οποίο προσφέρει τις υπηρεσίες του ως έμμισθος Ιατρός Χειρουργός, οι οποίες (θέσεις) αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 56 1 του Συντάγματος, κώλυμα που καθιστά αδύνατη την ανακήρυξή τους και VΙΙ)του υποψηφίου που διαλαμβάνεται στην πρόταση του κόμματος ΛΑίΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) Αρμόνη Βασιλείου του Νικολάου, λόγω μη υποβολής, εντός της οριζομένης από τη διάταξη του άρθρου 30 1 π.δ. 26/2012 προθεσμίας, της παραίτησής του από τη θέση του έμμισθου δημοσίου υπαλλήλου (λειτουργού) που κατέχει ως Διευθυντής Κλινικής του Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας», η οποία (θέση) αποτελεί, σύ μφωνα με το άρθρο 56 1 και 103 του Συντάγματος κώλυμα που καθιστά αδύνατη την ανακήρυξή του. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Α.-ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τους παρακάτω νομίμως προταθέντες συνδυασμούς (κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων) υποψηφίων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα λάβουν μέρος κατά την εκλογική διαδικασία της 24ης και 25ης Μαίου 2014:

12 I ; ι Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ.12 J ' 1. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑτtΑ 1. ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στυλιάνού 2. ΑΝΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου 3. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Αντωνίου 4. ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ- ΒΡΥΩΝΙΔΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) του Κυριάκου 5. ΓΙΑΝΝΟΠΑΠΑ (ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ) ΧΡΙΣτΙΝΑ-ΓΡΗΓΟΡΙΑ του Δημητρίου 6. ΔΑΒΒΕΤΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Ιωάννη 7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΞΥΤΕΡΗΣ του Νικόλα 8. ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Σπύρου 9. ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ιωάννη 10. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Επαμεινώνδα 11. ΚΑΑΑΝΤΖΑΚΟΥ- ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του Χρήστου 12. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ελευθερίου 13. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ BENIAMIN του Ισαάκ 14. ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Κυριάκου 15. ΚΑΡΑΝΤΑΗ ΗΛΙΑΖ του Φαίκ 16. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Κωνσταντίνου 17. ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σπυρίδωνα 18. ΚΡΑΤΣΑ ΡΟΔΗ συζ. Αποστόλου 19. ΚΥΜΠΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου. 20. ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Ιωάννη-Παναγιώτη 21. ΚΥΡΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου 22. ΚΩΤΣΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου 23. ΛΙΟΥτ ΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αχιλλέα 24. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) του Μιχαήλ 25. ΦΕΡΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου 2. ΜΟΥΖΑΛΑ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του Σταύρου 27. ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ ΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ) του Δημητρίου 28. ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Λεωνίδα 29. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥ ΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Θεοδώρου 30. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Θεοδώρου 1. ΠΙΚΡΟΥ- ΜΩΡΑίτΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (PITA) του Πέτρου 2 ΓΙΟΥ- ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του Θεοφάνη

13 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ ΣΠΥΡΑΚΗ MAPIA του Λεωνίδα 35. ΣΤΕΡΓΙόΥ ΝΙΚΟΜΟΣ του Αναστασίου 36. ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ ΛΟΣ του Ισιδώρου 37. ΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Γεωργίου 38. ΤΖΑΒΕΜ ΦΕΡΟΝΙΚΗ (NIKH) του Αθανασίου 39. ΤΟΜΑΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Κωνσταντίνου 40. ΧΜΙΛΟΠΟΥ ΛΟΥ ΧΡΙΣτΙΝΑ του Νικολάου 41. ΧΑΤΖΗΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΕΞΑΝΔΡΑ του Χρήστου 42. ΧΟΛΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννου 2. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣ1ΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ.;ΣΥΡΙΖΑ 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥ ΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) του Πέτρου 2. ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΡΠΩΝ-ΗΛΙΑΣ του Δημοκράτη 3. ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σάββα 4. ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γρηγορίου 5. ΓΛΕΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΩΛΗΣ) του Νικολάου 6. ΓΟΛΕΜΗΣ ΧΑΡΑΜΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Παντελή 7. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του Θεοδώρου 8. ΚΜΥΒΗΣ ΜΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) του Γεωργίου 9. ΚΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του Σταματίου 10. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ MAPIA του Αριστείδη 11. ΚΑΤΡΟΥΓΚΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στέλιου-Παναγιώτη 12. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ) του Ιωσήφ 13. ΚΟΥ ΛΟΓ ΛΟΥ ΣrΥ ΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) του Δημητρίου 14. ΚΟΥΝΕΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΑ του Νικόλα 15. ΚΥΡΠΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιλτιάδη 16. ΜΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου 17. ΜΑΝΩΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ συζ. Χρήστου 18. ΜΑΡΤΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Αντωνίου 19. ΜΕΣΤΑΝ ΟΣΜΑΝ OYMIT του Τζεμάλ 20. ΜΗΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου 21. ΜΠΕΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Σπυρίδωνος 22. ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου 23. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου 24. ΞΥ ΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Γαλάτη 25. ΠΑΠΑf.Γ\(10Υ ΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χριστόδουλου.. I ι i \! \

14 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ.14 i 26. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ (ΣΟΦΗ) του Νικολάου. 27. ΠΕΡΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) του Χαραλάμπους 28. ΡΗΓΟΠΟΥ ΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΕΠΗ) του Στυλιανού 29. ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Γαβριήλ 30. ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ του Ηλία 31. ΣΒΙΓΚΟΥ OYPANIA (PANIA) του Βασιλείου. 32. ΣΠΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Κωνσταντίνου 33. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΜΑΓΔΑ) του Παναγιώτη 34. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου 35. ΤΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου 36. ΤΣΟΥ ΜΚΟΥ ΜΚΗΣτΙΣ του Βασιλείου 37. ΦΟΥΝΤΟΥ ΜΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη 38. ΧΟΥΝΤΗΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Βασιλείου 39. ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΗ ΜΕΞΑΝΔΡΑ του Σταύρου 40. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑτου Ζαχαρία 41-. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου 42. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Χρυσόγσνου 3. ΛΑϊΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ Α ΥΓΗ n:... t+~; ~ο. 1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Εμμανουήλ +~~ 2. ΜΕΞΟΠΟΥΛΟΥ- ΡΟΥΧΩΤΑ ΣΤΑΜΑτΙΝΑ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑτου Παναγή 3. ΒΑΡΔΟΥΜΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑτου Ευτυχίου ν,- 4. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοφάνη 5. ΓΑΛΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθαναcrίου. ~Η Μ Ο ΠΟΥ ΛΟΥ EIPHNH - ΓΕΩΡΓΙΑ του Γεωργίου 7. ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανάσίου 8. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Κωνσταντίνου 9. ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Νικολάου 10. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ MAPIA του Γεωργίου 12. ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ιωάννου 13. ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ MAPIA- ΕΛΕΝΗ του Θεοδώρου 14. ΚΟΚΚΟΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ- ΑΡΕΤΗ του Φωτίου 15. ΚΟΣΜΑΣ ΘΩΜΑΣ του Νικολάου 16. ΚΟΥ ΔΟΥΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Αθανασίου. 17. ΚΥΖΗΡΑΚΟΣ Α. Σ του Παναγιώτη. \i..ι/ ι /

15 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ ΚΩΝΣΤΑΝτtΝΟΥ ΝΙΚΟΜΟΣ του Χρήστου 19. Λ ΥΡΗΣ ΜΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ιωάννη 20. ΜΕΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου 21. MIXMAPOY ΑΙΚΑ TEPINH του Αναστασίου 22. ΜΟΥΡΑτtΔΗ ΣΙΜΑτου Χαράλαμπου 23. ΜΠΑΡΟΥ ΜΕΞΑΝΔΡΑ του Δημητρίου 24. ΜΠΟΒΙΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝτtΝΟΣ του Δημητρίου 25. ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωpγίου 26. ΜΥΡΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Νικολάου 27. ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝτtΝΟΣ του Ευαγγέλου 28. ΝΤΑίΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝτtΝΟΣ του Θωμά 29. ΠΑΤΣΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Κυριάκου 30. ΣΤΑΘΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του Νικολάου 31. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Σοφοκλή 32. ΤΑΓΑΡΗ ΧΡΙΣτtΝΑ του Δημητρίου 33. ΤΖΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Νικολάου 34. ΤΖΕΜΠΕΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου 35. ΤΟΛΙΟΠΟΥ ΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βλαδίμηρου 36. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Νικολάου 37. ΤΣΙΟΡΛΙΝΗ MAPIA του Χαρίση 38. ΤΣΟΛΙΑΚΟΥ IOY ΛΙΑ του Νικολάου 39. ΦΟΥΝΤΟΥ ΛΗΣ ΜΜΠΡΟΣ του Γεωργίου,..ι 40. ΧΜΒΑΤΖΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ελευθερίου 41. ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βάϊου 42. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταντίνου 4. ΔΗΜΟΚΡΑτΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΠΡΟΟΔΕΥτtΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1. ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αλεξάνδρου 2. ΑΚΡΙτΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Κωνσταντίνου 3. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Σωτηρίου 4. ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη 5. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥ ΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του Ευσταθίου 6. ΑΡΣΕΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (τζενη) του Γεωργίου 7. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτtΝΟΣ του Εμμανουήλ 8. ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΣΙΜΟΣ του Αντωνίου 9. BITMH ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΛΕΙΑ) του Βασιλείου

16 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Ιωάννη 11. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παναγιώτη 12. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του Παναγιώτη 13.. ΓΟΥΡΓΟΥΡΗ ΦΑΝΗ του Δημητρίου 14. ΔΑΒΒΕίΑΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Γεωργίου 15. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ MAPIA (ΜΑΡΩ) τqυ Ιωάννη 16. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣτvΛΙΑΝΟΣ του Αθανασίου 17. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Διονυσίου 18. ΚΑΛλΙΠΟΛΙτΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔQΡΑ) του Στυλιανού 19. ΚΑΡΑΝΤΖQΜ ΕΛΕΝΗ του Ηλία 20. ΚΑΤΣΑΜΟΥΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του Νικολάου 21. ΚΟΜΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη 22. ΚΟΠΠΑ ΜΑΡΙΑ.- ΕΛΕΝΗ (ΜΑΡΙΛΕΝΑ) του Βασιλείου 23. ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη 24. ΚΟΣΣΥΒΑ- ΣΟΥΡΜΝΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αθανασίου 25. ΚΩΛΕΠΗ ΧΡΙΣτJΝΑ του Αντωνίου 26. ΜΦΑΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Γεωργίου 27. ΜΑΡΓΑΡΙτΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Λουκά 28. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου 29. ΜΕΛΦΟΥ ΑΙΚΑ TEPINH του Κωνσταντίνου. +.'f, 30. ΞΑΝΘΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του Σάββα ~. +..;-_φ+~ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΝΝΥ) του Ηλία ~0",~ 32. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ευσταθίου ~ Ο 33 ΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παναγιώτη 4. ΣΑΒΒΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ευσταθίου 35. ΣΙΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτJΝΟΣ του Νικολάου 36. ΤΣΑΜΟΥΡΓΚΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιλτιάδη 37. ΤΣΑΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ του Αγγέλου 38. ΤΣΙΚΑΡΔΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ) του Αλεξάνδρου 9. ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥ ΛΟΣ (ΘΡΑΣΟΣ) του Φωτίου 40'. ΦΩτJΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου 41. ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σοφοκλή 42. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΝΤΑΙΟΣ του Σοφιανού 5. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣτΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

17 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΜΜΠΟΣ του Γεωργίου 3. ΑΜΠΑ τιελοσ ΝΙΚΟΜΟΣ του Γεράσιμου 4. ΑΡΑΠΗ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (BIKY) χήραδημητρίου 5. ΑΡΒΑΝΙτΙΔΗΣ ΜΕΞΑΝΔΡΟΣ του Παναγιώτη 6. ΒΠΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου 7. Γ ΑΒΑΑΑ MAPIA του Ρωσσέτου 8. ΔΡΙΜΑΜ ΘΕΟΔΩΡΑ του Νικολάου 9. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ EIPHNH (ΡΟΥ Μ) του Δημητρίου 1 Ο. ΕΞΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Θεοφάνη 11. ΖΑΡΙΑΝΟΠΟΥ ΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Σγουρού - Κωνσταντίνου 12. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου 13. ΚΑΠΕΤΗ ΘΕΑΝΩ του Λαζάρου 14. ΚΑΡΑΝΤΟΥΣΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Βασιλείου 15. ΚΑΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Βασιλείου 16. ΚΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ιωάννη 17. ΛΟΥΓΓΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του Κωνσταντίνου 18. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου 19. ΜΑΡΟΥ ΔΑΣ ΡΙΖΟΣ του Κυριαζή 20. ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ του Χρήστου 21. ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ελευθερίου 22. NIKOMOY- ΑΑΑΒΑΝΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ του Σταματίου 23. ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη 24. ΝΤΟΥΝΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ελευθερίου 25. ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Γεωργίου 26. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣτΙΝΑ του Ελευθερίου 27. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) του Νικολάου 28. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Αποστόλου 29. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του Σπυρίδωνα 30. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου 31. ΡΑΖΟΥ ΛΟΥΙΖΑ του Σπυρογιάννη 32. PETZIOY ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Χρήστου 33. ΡΠΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΕΡΗ) του Ιωάννη 34. ΣΙΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Ιωάννη 35. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ MAPIA- EIPHNH (MAIPHNH) συζ. Αναστασίου 36. ΤΑΒΟΥΜΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑτου Διονυσίου 37. ΤΑΣΙΟΥΜΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου, 'ι'.

18 Αριθ. απόφασης 66/2014 σiλ ΤΟΥΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σάββα 39. ΧΑΛΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του Γεωργίου 40. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Φιλίππου 41. ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΟΥΡΑΤ του Σαμπρή 42. ΧΙΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Νικολάου 6. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 9 q. ~'~ Q Ή..,.Ο 1. ΑΡΧΟΝΤΟΥ ΛΗ ΑΝΝΑ του Ευαγγέλου 2. ΓΕΩΡΓΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Γεωργίου. 3. ΓΚΑΡΑΒΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Στεφάνου 4. ΓΚΟΥΛΟΥΜΙΑΝ ΚΕΒΟΡΚ του Χαϊκ 5. ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του Σάββα 6. ΔΑΝΕΛΑΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Αδαμαντίου. 7. ΔΟΥ ΛΚΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου 8. ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥ ΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευθυμίου 9. ΖΟΜΠΟΜ ΑΝΔΡΙΑΝΗ του Νικολάου 1 Ο. ΚΑΒΑΔΕΛΑΑΣ ΔΗΜΗΤΡ~ΟΣ του Γεωργίου 11. ΚΑΜΝΤΖΗ MAPIA του Δημητρίου 12. ΚΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Εμμανουήλ 13. ΚΑΡΤΜΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ευαγγέλου 14. ΚΜΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Οδυσσέα 15. ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Νικολάου 16. ΚΟΥΒΕΜ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου.J,r«, 17. ΚΟΥΤΟΥΜΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου ::: ::~=~::Σ~~r::~: :~:;:~::ού 20. ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Νικολάου. ΜΑΜΒΕΤΑ ΣΟΦΙΑτου Ιωάννη 22. ΜΕΝΤΕΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΑΑΜΠΟΣ του Ιωάννη 23. ΜΕΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Στεφάνου 24. ΜΟΥΣΑ ΓΚΙΟΚΜΕΝ του Τζεμήλ 25. ΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Δημητρίου 26. ΝΤΜΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Πέτρου 27. ΝΤΑΣΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Γεωργίου 28. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνστ.αντίνου 29. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη Ί

19 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Παναγιώτη 31. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Εμμανουήλ 32. ΣΑΛΜΑΝ ΤΖΑΜΜ- ΧΡΗΣΤΟΣ του Χοσσείν 33. ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου 34. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Ιωάννη 35. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Στεφάνου 36. ΤΣΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αντωνίου 37. ΦΟΥΡΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Κωνσταντίνόυ 38. ΧΑΡΑΑΑΜΠΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του Ανέστη 39. ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΜΟΣ του Αθανασίου 40. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Βασιλείου 41. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αργυρίου 42. ΧΛΙΑΠΑ MAPIA του Παναγιώτη 7. ΑΝτΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣτΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ~ΑΡ.ΣΥ.Α. Μέτωπο της aντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας 1. ΑΔΑΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Γεωργίου 2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (τασοσ) του Βασιλείου 3. ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ευαγγέλου 4. ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στυλιανού 5. ΒΑτΙΚΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Κωνσταντίνου 6. ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΙΜΩΝΑΣ του Γεωργίου 7. ΓΕΡΟΤΖΙΑΦΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Θωμά 8. ΓΚΑΡΓΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του Χρήστου 9. ΓΡΑΨΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου 10. ΔΕΜΣτΙΚ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΓΑΣΠΑΡ του Χρύσανθου 11. ΔΡΠΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου 12. ΕΡΩΤΟΚΡΠΟΥ ΑΡΓΥΡΗ του Σπύρου 13. ΖΟΡΜΠΑΑΑ ΜΕΞΑΝΔΡΑ (ΜΕΚΑ) του Γεωργίου 14. ΖΟΥΠΑ ΣrΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΑΑ) του Δημητρίου 15. ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ EIPHNH- ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ευσταθίου 16. ΚΑΡΑΜΠΕΛΗ MAPIA του Γεωργίου 17. ΚΑΤΣΙΜΠΑ-ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ του Γεωργίου 18. KOIMKOY ΣΤΑ ΥΡΟΥ Μ (ΣΥ ΛΒΙΑ) του Ιωάννη 19. ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ευτυχίου 20. ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΡΙΜΟΣ του Παναγιώτη.ι /.

20 '' Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αλεξάνδρου 22. ΜΑ ΥΡΟΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου 23. ΜΗΛΙΑΖΗΜ ΤΖΕΜΜΗ του Μεχμέτ 24. ΜΟΣ- ΣΥΨΑ ΑΘΗΝΑ του Τομ 25. ΜΠΙΣΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του Σπύρου 26. ΜΠΜΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευσταθίου 27. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Αλεξάνδρου 28. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του Γεωργίου 29. ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου 30. ΠΛΟΥΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Δημητρίου 31. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη 32. ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Εμμανουήλ 33. ΣΤΑΘΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Ευαγγέλου 34. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τοu Αριστείδη 35. ΣrΥ ΜΟΥ MAPIA - ΕΡΣΗ του Σπυρίδωνος 36. ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου 37. ΤΣΑΔΑΡΗ ΣΟΦΙΑ του Αθανασίου 38. ΤΣΙΛΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ηλία 39. ΤΣΙΧΛΗ MAPIANA του Δημητρίου 40. ΦΕΛΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευαγγέλου -~41. ΦΩΤΕΜΗ EIPHNH του Ηλία- Ιωάννη ~. 42. ΧΑΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Φωτίου Ο~~ 8. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΠΩΝ ΔΙΕΘΝΙΠΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)., ο 1. ΑΣΜΝΙΔΗ ΑΝΝΑ του Γεωργίου 2. ΓΚΙΩΡΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σταύρου 3. ΓΟΥrΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου 4. MHTPIOY ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Σωκράτη 5. ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Γεωργίου 6. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Φιλίππου 7. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του Ιωάννη 8. ΚΑΜϊΤΖΙΔΟΥ ΞΕΝΙΑ του Αλεξάνδpου 9. ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Ανέστη 10. ΚΕΦΑΜΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου 11. ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Αλκίβiάδη 12. ΚΟΥΤ ΑΜΚΗ ΜΑΡΓ APITA τού Δημητρίόυ

21 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ ΚτΙΣΤΑΚΗ MAPIA του Γεωργίου 14. ΜΧΑΝΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του Κωνσταντίνου 15. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου 16. ΜΠΙΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ναπολέοντος 17. ΝΤΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θεοδώρου 18. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΛΟΣ ΣΟΦΡΟΝΙΟΣ του Διονυσίου 19. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣίΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Βασιλείου 20. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του Νικολάου 9. ΑΓΩΝΙΣτΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣτΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΑΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.) 1. ΚΑΡΓΟΠΟΥ ΛΟΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Ευαγγέλου 2. ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Αριστείδου 3. ΚΟΣΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου 4. ΚΟΥΣΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ευαγγέλου 5. ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Ελευθερίου 6. ΜΠΑΝΤΗ ΛΟΡΕΤΑ- OYPANIA του Δημητρίου 7. ΟΡΦΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του Νικολάου 8. ΠΑΛΜΔΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ιωάννου 9. ΣΤΕΝΟΣ ΙΩΣΗΦ του Κωνσταντίνου 1 Ο. ΣΤΕΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του Κωνσταντίνου 10. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ I ι 1. ΑΛΙΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Αναστασίου 2. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥ ΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Δημητρίου 3. ΒΑΜΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μιλτιάδη 4. ΒΑΣΣΑΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του Γεωργίου 5. ΒΕΝΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Σωτηρίου 6. ΒΕΡΓΙΔΗ ΑΝΝΑ του Χρήστου 7. ΒΜΣΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΜ του Νικολάου 8. ΓΩΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Νικολάου 9. ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ηλία 1 Ο. ΚΑΜΜΠΑΛΙΚΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΑ του Θεολόγου 11. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του Ιωάννη 12. ΚΑΜΖΕΜΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου.13. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Γεωργίου ' '

22 Αριθ; απόφασης 66/2014 σελ ΚΑΡΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Κωνσταντίνου 15. ΚΑΡΟΛΙΝΗ ΜΕΞΑΝΔΡΑτου Ανδρέα. 16. ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του Σπυρίδωνος 17. ΚΑΦΕΝΟΥ ΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Θεοδώρου 18. ΚΟΛΟΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Επαμεινώνδα 19. ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννου 20. ΚΟΥΤΣΑίΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτου 21.ΚΡΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου 22. ΚΩΣΤΟΠΟΥ ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου 23. ΜΑΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Φωτίου 24. ΜΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Αλεξάνδρου 25. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥ ΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του ΧαραλάμΠους 26. ΜΟΣΧΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παράσχου 27. ΜΠΙΜΙΑΣ ΘΩΜΑΣ του Γεωργίου '. 28. ΜΠΟΝΑΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΜ του Ελευθερίου 29. ΝΑΚΟΥ KYPIAKH του Κωνστaντίνου 30. ΝτΙΝΑ ΜΑΜΜΑΤΗ του Γεωργίου 31. ΡΑΒΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Νικήτα 32. ΣΑΡΗΠΑΠΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του Κωνσταντίνου 33. ΣΕΡΕΖΛΗ ΧΡΥΣΟΥ Μ του Ιωάννου 34. ΣΙΩΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Γεωργίου 35. ΣΤΕΦΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ του Ευαγγέλου..«,36. ΣΤΡΑτΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Διογένους φ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιακώβου ~ ' ~- 38. ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Χρίστου ' ο. +; () 39. ΦΕΓΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Βασιλείου 8 Ο. ΦΛΩΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Κωνσταντίνου 41. ΧΡΗΣΤΑΚΗ MAPIA του Ανδρέα 42. ΧΡΗΣτΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου -11. ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΓΟΥΣτΙΝΟΣ του Γρηγορίου 2. ΜΟϊΖΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του Ιωάννου ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ :rου Παναγιώτου 4. ΒΑΡΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου 5. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΛΓΑ του Δημητρίου

23 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ MAPINA του Βασιλείου:.Ευαγγέλου 7. ΒΟΛΟΥ ΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Βασιλείου-Ευαγγέλου 8. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αποστόλου 9. ΓΟΥ ΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Στυλιανού 10. ΔΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΑ του Αποστόλου 11. ΔΑΛΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ του Παντελεήμονος 12. ΔΕΜΕΝΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου 13. ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του Λουκά 14. ΔΙΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σταματίου 15. ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ευαγγέλου 16. ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Σπυρίδωνος 17. ΚΑΜΑΜΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ του Κωνσταντίνου 18. ΚΑΜΠΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Σταματίου 19. ΚΑΜΠΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΜΜΠΟΣ του Αλεξάνδρου 20. ΚΑΡΖΗΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Κωνσταντίνου 21. ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννου 22. ΚΟτΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Στυλιανού 23. ΚΟΥΡΓΙΑΝΤΑΚΗΣ ΣrΥ ΛΙΑΝΟΣ του Χαραλάμπους 24. ΚΡΙΚΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παύλου 25. ΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Εμμανουήλ 26. ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Πέτρου 27. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΡΕΤΤΟΥ ΧΡΙΣτΙΝΑ του Κωνσταντίνου "'.: ΜΗΤΡΑΚΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ του Αθανασίου 29. ΜΠΡΑΝΓΚ ΒΑΛΤΕΡ-ΛΕΟ του Χούμπερτ 30. ΝΕΖΗ EIPHNH του Χρήστου 31. ΝΙΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝ του Γεωργίου 32. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΛΟΣ ΧΑΡΑΜΜΠΟΣ του Βασιλείου 33. ΠΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Χαραλάμπους 34. ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ιωάννου 35. PIZA ΦΕΒΡΩΝΙΑ του Σωiηρίου 36. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥ ΛΟΥ MAPIA του Στεφάνου 37 ; ΣΥΡΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σωτηρίου 38. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ηρώδη 39. ΤΑΓΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Νικολάου 40. ΤΣΙΟΤΣΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του Κωνσταντίνου 41. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Διονυσίου :ι ] '

24 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ ΦΑΣΟΥ ΛΗ ΕΛΕΝΗ του Εμμανουήλ 12. KINHMA ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝτΙΣΤΑΣΗΣ-ΚΕΑΝ 1. AMIPIAN MINA του Τσενζούρ 2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Σπυρίδωνος 3. ΒΜΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Παναγιώτη 4. ΓΛΥΚΗΣ ΧΑΡΜΑΜΠΟΣ του Σάββα 5. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥ ΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ηλία 6. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ανδρέα 7. ZAXAPIOY ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Όθωνα 8. ΚΑΜΖΕΛΗ ΑΝΝΑ του Δημητρίου 9. ΚΑΠΜΝΤΖΗ ΣΤΑ ΜΑ τια του Δημητρίου 10: ΚΟΥΛΕΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ του;παναγιώτη 11. ΚΡΗτΙΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ.του Χρήστου 12. ΚΩΣΤΑΜΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ηρακλή 13. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Στυλιανού 14. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΑ του Ανδρέα 15. ΠΑΝΤΟΥΜ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Βασιλείου 16. ΠΑΤΣΑΝΤΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Δημητρίου 17. ΠΟΥΣΟΥ ΛΙΔΟΥ ΡΕΒΕΚΑ του Κοσμά 18. ΣΑΒΒΟΥΡΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ του. Οδυσσέα 19. ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου 20. ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΥ ΣΤΑ ΥΡΟΥ Μ του Σταματίου 21. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΑντωνίοίJ e2. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑτου Ιωάννη 23. ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΜΟΣ του Ιωάννη 13. ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ 1. ΑΒΤΖΗ NIAZH του Ραμαδάν 2. ΑΛΗ ΣΑΜΗ του Μουσταφά 3. ΜΗ ΣΕΝΤΑΤ του Σαλή 4. ΑΜΕΤ ΑίΝτιΝ του Ιμπράμ 5. ΓΙΑΖΠΖΗ ΧΟΥΣΕΊ'Ν του Αλή 6. ΗΛΙΑΣ ΟΓΛΟΥ NEPMIN του Χουσείν 7. ΙΜΠΡΑΜ ΙΜΠΡΑΗΜ του Ρασήμ

25 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ ΙΣΜΑΗΛ ΕΣΡΑ του Μεμέτ 9. ΚΑΡΑ ΣΑΛΗ ΟΣΜΑΝ ΙΚΜΠΑΛ του Αλή 1 Ο. ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΑΛΗ του Ριφάτ 11. ΚΟΤΖΑ ΜΟΛΛΑ ΟΓΛΟΥ ΜΠΕΛΙΝ του Μετίν 12. ΚΟΥΡΟΥ ΙΡΦΑΝ του Μεμέτ 13. ΜΟΛΛΑ ΣΕΒΓΚΗ του Ισμαήλ 14. ΜΟΛΜΧΟΥΣΕϊΝ ΡΕΤΖΕΠ του Μεχμέτ 15. ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΑΜΕΤ του Μουσταφά 16. ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ ΜΠΕΡΝΑ του Μπεκήρ 17. ΜΠΕΚΗΡ ΟΥΣΤΑ ΓΚΙΟΥΝΟΥΛ του Χουσείν 18. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛ ΕΣΡΑ του Εμίν 19. NIZAM ΤΖΕΒΙΔΕ του Σαλήχ 20. ΟΣΜΑΝ ΟΓΛΟΥ ΜΠΙΝΟΥΡ του Γιαλτσίμ 21. ΟΥΣΤΑ ΡΑϊΦ του Λουτφή 22. ΣΑΛΗΧ ΟΓ ΛΟΥ ΛΕϊΜ του Χουσείν 23. ΣΟΥΛΕϊΜΑΝ ΚΑΜΠΕΡ ΤΖΑϊΤ του Χιλμή 24. ΤΑΧΗΡ ΤΖΕΜΑΛΗ του Χασάν 25. ΤΟΠΤΣΗ ΣΑΜΗ του Μπαϊράμ 26. ΤΟΥΜΠΑΝ ΡΑΜΑΔΑΝ του Μουμίν 27. TOYTZIAP ΙΣΜΕΤ του Αmουλά 28. ΧΜΗΛ ΣΕΜΑ του Αμέτ 29. ΧΜΗΛ ΣΕΡΚΑΝ του Ισμαήλ ~.,: 30. ΧΜΗΤ ΑΜΕΤ ΤΖΟΣΚΟΥΝ του Τζαφέρ 31. ΧΑΣΑΝ ΚΟΡΑΗ του Χαλήλ 32. ΧΑΣΑΝ ΜΠΟΥΡΧΑΝ του Μεμέτ 33. ΧΑΣΑΝ ΧΑΣΑΝ του Χουσείν 34. XINT ΟΝΟΥΡ του Ρασήμ 35. XINT ΣΕΒΤΑΠ του Ρασήμ 36. ΧΟΥΣΕϊΝ ΒΕΙΣΕΛ του Χαλήλ Ιμπράμ 37. ΧΟΥΣΕϊΝ ΖΕΧΡΗΝ του Φικρέτ 38. ΧΟΥΣΕϊΝ ΣΕΜΡΑ του Ραμαδάν 14. ΛΑίΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) 1. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ιωάννου 2. ΑίΒΜΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Ιωάννου 3. ΑΜΑΝΑτΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Γεωργίου -.,.~ I i '\

26 Αριθ. απόφασης- 66/2014. σελ ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ Μ (ΣΙΣΣΥ) του Ευαγγέλου 5. ΑΠΟΣΤΟΜ ΤΟΣ ΒΑίτΣΗΣ (ΒΑΗΣ) του Σπυρίδωνα 6. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ- ΦΑΝΑΡΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑτου Γρηγορίου 7. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥ ΛΟΥ ΚΟΡΙΝΑ του Κωνσταντίνου 8. ΒΑΡΒΠΣΙΩΤΗ- ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ιωάννου 9. ΒΜΜΑΚΗΣ Στv ΛΙΑΝΟΣ του Αριστείδη 10. ΓΑΜΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Επαμεινώνδά 11. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΜΟΣ του Χρήστου 12. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στέργιου 13. ΓΙΑΝΝΑΚΕΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου 14. ΔΑΒΙΤΗ ΑΝΝΑ του Αθανασίου 15. ΔΕΡΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Χρήστου 16. ΔΕΣΚΑ ΕΥ ΑΓΓΕΛΙΑ του Σπυρίδωνα. 17. ΕΜΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του'κωνσταντίνου 18. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του Αθανασίου 19. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη 20. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Χρήστου 21. ΚΟΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γερασίμου fltr '+-((, 22. ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κοσμά ΚΟΥΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του Νικολάου 24..,οΌ. ΜΗτΣΙΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευαγγέλου 25. ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟΥ- ΑΡΒΑΝΠΗ ΧΡΥΣΗ του Ιωάννη 26. ΜΠΙΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου 27. ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ του Ιωάννου 28. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΑ) του Γεωργίου -29. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥ ΛΟΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Μιχαήλ 30. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου ~~.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ του Κωνσταντίνου. 32. ΠΛΕΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου 33. ΠΟΜτΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Χαραλάμπους 34. ΣΚΑΝΔΑΜΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Αντωνίου 35. ΤΟΓΙΑ- ΠΑΤΑΠΗ ΣΟΦΙΑ του Αναστασίου 36. ΤΟΥΣΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ του Δημητρίου 37. ΤΣΑΡΟΥ- ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣ,Δ.ΒΕΤ του Σπυρίδωνα 38. ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗΣ ΜΙΛτΙΑΔΗΣ του Μιχαήλ 39. ΤΣΟΥΚΑΜ ΑΓΓΕΛΙΚΗ τbυ Νικολάου

27 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΑ τοί.ι Βασιλείου 41. ΧΑΡΠΟΣ ΦΩτΙΟΣ του Παύλου 15. ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ (ΦΥΣΗ-ΚΥΝΗΓΙ-ΨΑΡΕΜΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ) 1. ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ ΧΑΡΑΑΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του Νικολάου 2. ΜΕΞΟΠΟΥ ΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Κωνσταντίνου 3. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου 4. ΑΡΑΠΚΟΥ ΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου 5. ΑΡΜΠΗΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Αργυρίου 6. ΒΑΡΝΑΒΑ ΜΕΡΟΠΗ του Θεοφάνη 7. ΒΜΧΟΠΟΥ ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνος 8. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ιωάννη 9. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥ ΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου 1 Ο. ΓΙΑΠΟΥΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Νικολάου 11. ΔΟΛΜΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑ του Θεοδώρου 12. ΖΟΥΓΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Περικλή 13. ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ MAPIA του Κωνσταντίνου 14. ΚΑΠΠΟΥ MAPIA του Αναστασίου 15. ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Παναγιώτη 16. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αντωνίου 17. ΚΟΡΕΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του Κωνσταντίνου 18. ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του Σταματίου 19. ΚΩΤΟΥ ΜΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου 20. ΛΙΟΤΣΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑτου Παναγιώτη 21. ΜΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Παναγιώτη 22. ΜΑ ΥΡΟΠΟΥ ΛΟΥ ΣΒΕΤ ΜΝΑ του Χριστόφορου 23. ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου 24. ΜΙΧΑΜΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Ιωάννη 25. NIKOMOY ΕΥΓΕΝΙΑ (τζενη) του Γεωργίου 26. ΠΑΝΤΕΜΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αντωνίου 27. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΙ:i+ΡΙΟΣ του Γεωργίου 28. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Διονυσίου 29. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Αριστείδη 30. ΠΡΕΜΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του Αθανασίου 31. ΣΑΛΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου 32.. ΣΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κυριάκου

28 Αριθ. απόφασης 6.6/2014 σελ ΣΚΟΥΡΑ ΜΑΜΜΑΤΗ (ΜΑΤΑ) του Νικολάου 34. ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Ιωάννη 35. ΤΣΑΓΚΑΝΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Ασημάκη 36. ΥΦΑΝτΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του Θεοχάρη 37. ΧΟΡΟΖΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Ηρακλή 16. ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΓΗ 1. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Χρήστου 2. ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του Νικόλάου 3. ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Ευσταθίου 4. ΓΙΑΝΝΟΓΚΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ι'ωάννη 5. ΓΙΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ευαγγέλου 6. ΔΗ ΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Λάμπρου 7. ΖΕΛΕΝΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του Θεοδοσίου 8. ΚΡΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Βασιλείου 9. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου 10. ΠΑΥΛΙΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Βασιλείου 11. ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΑΧΙΜΕΑΣ τομ Φιλίππου ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 1. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Κωνσταντίνου 2. ΑΓΓΕΛΌΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΠΣΑ (ΛΙΛΗ) του Ιωάννη 3. Ρ\ ΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Κωνσταντίνου 4. ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Δημητρίου 5. ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του Σπυρίδωνα-Μιχαήλ 6. ΒΠΩΡΑΚΗ MAPIA του Εμμανουήλ 7. ΒΜΣΣΟΠΟΥ ΛΟΥΧΛΟΗ-ΑΝΝΑ του Νικολάου 8. ΒΜΧΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου 9. ΓΙΑΒΡΟΥΤΑ-ΛΟΥ ΔΑ ΖΑΧΑΡΟΥΜ του Κωνσταντίνου 10. ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΜΚΗΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Γεωργίου 11. ΓΡΑΜΜΑτΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αριστοτέλη 12. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ MAPIA του Στυλιανού 13. ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αποστόλου 14. ΔΟΣΟΥΜΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αποστόλου \ ι \ j15. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Ζα)cαρία \ ~.!

29 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΝΑ του Ιωάννη 17. ΚΑΜΒΡΕΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΙΟΛΗ του Κωνσταντίνου 18. ΚΑΡΚΑΝΤΖΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Δημητρίου 19. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Δημητρίου 20. KINTH ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Παναγιώτη 21. ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θεοδώρου 22. ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αθανασίου 23. ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Διονυσίου 24. ΚΥΡΚΟΣ ΜΙΛτΙΑΔΗΣ του Λεωνίδα 25. ΛΕΟΜΠΙΛΛΑ (LEOBILLA) ΦΩΤΕΙΝΗ (FOτiNI) του Τζιοβάνι 26. ΛΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ του Ανδρέα 27. ΜΑΘΙΟΠΟΥ ΛΟΣ ΧΑΡΑΜΜΠΟΣ του Ηρακλή 28. ΜΑΛΛΙΑΣ ΜΕΞΑΝΔΡΟΣ του Παναγιώτη 29. ΜΑΥΡΩΤΑΣ rεωργιοσ του Παρασκευά 30. ΜΕΝΟΥ ΔΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥ ΛΗ) του Φωτίου 31. ΜΗΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Παναγιώτη 32. ΜΠΜΜΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου 33. ΝτΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Δημητρίου 34. ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Δημητρίου 35. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ (ΜΑΚΗΣ) του Βασιλείου 36. ΠΑΤΕΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Γεωργίου 37. ΣΚΟΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη 38. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΦΑΝΗ-ΧΡΥΣΗ του Μιχαήλ 39. ΤΑΧΙΑΟΥ ΧΡΙΣτΙΝΑ του Γεωργίου 40. ΤΟΠΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Στανίσλαβ 41. ΤΣΑΚΥΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ιγνατίου 42. ΨΗΜΕΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Γεωργίου..,....-,. 18. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩτΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΑΝΑΝΕΩτΙΚΗ ΔΕΞΙΑ, ΑΝΑΝΕ~τΙΚΟ ΠΑΣΟΚ, ΑΝΑΝΕΩτΙΚΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ, OXI ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΟΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΑΡΙΖΩ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΧΑΡΙΖΩ ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ, ΠΑΝΑΓΡΟτΙΚΟ ΕΡΓ Α τικ Ο ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑ. Ε. Κ. Ε. 1. ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Νικολάου 2. ΤΖΜΑΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιλτιάδη 3. ΤΖΑΛΑΖΙΔΗΣ ΜΙΛτΙΑΔΗΣ του Ιωάννη I I ;,, '\

30 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ Ε.Ε.Κ. ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ~ΕΡΓΑ1ΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑ11~0 ΚΟΜΜΑ 1. ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου 2. ΜΕΞΟΠΟΥ ΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αθανασίου 3. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του Γεωργίου 4. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Αναστασίου 5. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) του Τρύφωνα 6. ΓΡΙΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αναστασίου 7. ΔΑΦΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ του Γεωργίου 8. ΔΕΛΗΚΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Γεωργίου 9. ΚΑΜΠΟΖΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ τόυ Θεοδώρου 10. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Σταύρου 11. ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου 12. ΜΑ ΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του Ιωάννη 13. ΜΑΤΣΑΣ ΣΑΜΠΕΤΑί (ΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ) του Μπενάκη 14. ΜΟΥτΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Ιωάννου 15. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑτου Μιχαήλ 16. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡίΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ του Στυλιανού ~17. ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Σπυρίδωνος.~' ΣΤΑΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣτου Κωνσταντίνου ~~~ 19. ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ ΒΑίΟΣ του Βασιλείου. ΔΟ,- 20. ΤΖΙΡΗΣ- ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Γεωργίου evo 21. ΦΩτΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου 20. ΛΕΥΚΟ 1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ MAPIA του Γεωργίου 2. ΤΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννου 21. Δημοσθένης Βεργής Έλληνες ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ j 1. ΒΕΡΓΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Εμμανουήλ 2. ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ ΙΩΑΝΝΑ του Πέτρου 3. ΚΟΖΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη 4. ΠΟΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου \ 5. ΣΤΟΥΡΑίΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ελευθερίου

31 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ ΧΑΤΖΗ ΑΝΝΑ του Βύρωνα 22. ENIAIO ΠΑΛΛΑϊΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.) 1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥ ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου 2. ΑΙΡΙΣ- ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Αριστοτέλη 3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σταύρου 4. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ιωάννη 5. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥ ΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Βασιλείου 6. ΑΠΟΔΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του Ιωάννη 7. ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ ΜΕΞΑΝΔΡΑτου Ιωάννη 8. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Ηλία 9. ΔΑΝΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ιωάννη 1 Ο. ΔΟΓΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΑ του Παντελή 11. ΔΡΑΜΙτΙΝΟΥ ΚΜΛΙΡΡΟΗ του Ζαχαρία 12. ΘΕΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ του Ηρακλή 13. ΚΑΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου 14. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου 15. ΚΟΕΔΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΑ του Λορέντζου 16. ΚΟΤΣΑΚΕΧΑΓΙΑ (ΚΕΧΑΓΙΑ) ΕΥ ΑΝΘΙΑ (ΕΥ Α) του Λαζάρου 17. ΚΟΥΜΑΡΕΛΜΣ ΟΘΩΝ του Αθανασίου 18. ΚΟΥΝΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου 19. ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Νικολάου.. ;, 20. ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σπυρίδωνος 21. ΚΩΝΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου 22. ΜΔΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Αριστείδη 23. ΜΣΚΑΡΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Σταύρου 24. ΜΣΚΑΡΑΤΟΥ ΟΛΓΑ του Σταύρου 25. ΛΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αχιλλέα 26. ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεοδώρου 27. ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ-ΚΑΜϊΤΖΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ (ΜΑΡΙΟΣ) του Κωνσταντίνου 28. ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- NEKTAPIA του Παναγιώτη 29. ΜΠΑΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ελευθερίου 30. ΞΙΦΑΡΑΣ ΜΕΞΙΟΣ του Κωνσταντίνου 31. ΟΜΓΙΑ ΓΚΟΝΘΜΕΘ ΝΤΕ Μ ΒΕΓΚΑ ΠΕΔΡΟ του Πέδρο 32. ΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου 33. Γ.1ΑΠΑΜΕΘΟΔΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Παντελή \. ~ I

32 Αριθ. απόφασης 66/2014. σελ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Φωτίου 35. ΠΙΕΡΡΟvτΣΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Θεοδώρου 36. ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αντωνίοu 37. ΣΙΟΒΑ ΙΩΑΝΝΑ του Κωνσταντίνου 38. ΣΥΜΒΟΥ ΛΟΠΟΥ ΛΟΣ 'ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του Νικολάου 39. ΤΡΑϊΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παύλου 40. ΦΥ ΔΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Δημητρίου 41. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑτου Χαραλάμπους 42. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥ ΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Θεμιστοκλή 23. ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ 1. ΒΑΣΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Αθανασίου 2. ΓΚΙΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου 3. ΓΟΥΡΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Πιέρρου 4. ΓΟΥΡΝΑΣ ΠΙΕΡΡΟΣ του Διονυσίου 5. ΔΜΙΕΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Μιχαήλ 6. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου 7. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αλβέρτου 8. ΚΟΥΤΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝτJΝΟΣ του Γεωργίου ~., 9. ΚΟΥΤΕΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ του Γεωργίου ~:+:- 10. ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Σωτηρίου ~+ 9 # 11. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη.~0 'Λ 12. ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ-ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του Μιχαήλ t O 1 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΡΟΖΕΛΑΑ του Λίμπερο 14. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου 15. ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Θεοδώρου 16. ΠΑΛΑΒΙΤΣΙΝΗ ΑΝΝΑ του Νικολάου 17. ΠΑΠΟvτΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Κωνσταντίνου 8. ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιχαήλ 19. ΣΟΦΤΖΟΓ ΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παντελεήμονος 20. ΣΤΑΗ ΑΝΝΑ του Σταύρου 21. ΣΤΕΦΟΠΟΥ ΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του Δημητρίου 2. ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ευαγγέλου I 24. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

33 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ ΑΤΣΟΝΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Γεωργίου 2. ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ MAPIA του Αποστόλου 3. ΓΙΑΜΑΡΕΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Ιωάννη 4. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥ ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου 5. ΛΙΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Δημητρίου 6. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑτου Θεοδώρου 7. ΠΑΠΑίΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου 8. ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου 9. ΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Νικολάου 1 Ο. ΤΣΑΜΗ ΣΟΦΙΑ του Νικολάου 25. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 1. ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ -ΙΝΙΩΤΑΚΗ ΖΩΗ του Βύρωνα 2. ΑΥΜΚΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του Στυλιανού 3. ΒΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου 4. ΒΟΡΔΟΧΕΙΜΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου 5. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου 6. ΓΙΑΒΡΟΥΤΑΣ ΦΩτΙΟΣ του ΔηιJήτρίου 7. ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευσταθίου 8. ΓΚΟΥ ΛΙΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοφάνη 9. ΓΚΡΙΛΑΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ηλία '-:.. 1 Ο. ΔΗΜΗΤΡΟΥ ΜΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη 11. ΖΑΦΕΙΡΗ ΜΜΠΡΙΝΗ - MAPIA του Δημητρίου 12. ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ανδρέα 13. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου 14. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ MAPIA του Πασχάλη 15. ΚΙΟΥΣΗ-ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΕΜΗ του Γεωργίου 16. ΚΟΖΟΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του Αθανασίου 17. ΚΟΥΡΤ ΑΛΗ ΓΚΟΛΦΩ του Φωτίου 18. ΚΡΑΒΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Γεωργίου 19. ΛΕ ΜΠΑΡΟΝ (LE BARON) ΣΙΜΟΝ-ΣΟΥΖΑΝ (SIMONE-SUZANNE) του Ροζέ (Roger) ~.-, 20. ΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χριστοδούλου 21. ΛΥΡΙΩΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ- ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ελευθερίου 22. ΜΗΛΕΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Παναγιώτη. \ """. \ 23. ΜΠΟΓΟΝΙΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Δημητρίου

34 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ ΝΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Γερασίμου 25. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥ ΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη. 26. NTAiMKH ANNA-MAPIA του Σταύρου 27. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αριστείδη 28. ΠΑΠΜ MAPIA του Αντωνίου 29. ΠΕΡΣΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑ τjοσ του Ιωάννη 30. ΠΙΠΙΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γρηγορίου 31. ΠΛΕΣΣΑ ΑΡΓΥΡΟΥΜ του Αναργύρου 32. ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Αντωνίου 33. ΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη 34. ΤΑΡΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ηλία 35. τjλκιτζη ΣΤΑ YPbY Μ του Ανέστη 36. ΤΣΙΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Στυλιανού 37. ΤΣΟΜΑΚΗ ΕΥ ΑΓΓΕΛΙΑ του Δημητρίου 38. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου 26. ΠΡΑΣΙΝΟΙ-Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία... () 1. ΑΚΕΡΜΑΝΣ MONIK ΜΠΑΜΠΕΠΕ (MONIKA) του Μπέντζαμιν 2. ΑΧΜΕΝΤ ΜΩΧΑΜΕΝτJΝ MOABIA του Μωχαμεντίν ~ '*'-<(, 3. ΒΑΑΑΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Βασιλείου + 0 # 4. ΒΑΑΑΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Βασιλείου. ~~~'/ 5. ΒΟΛΙΩΤΗ ΖΩΗ του Κωνσταντίνου 6. ΓΚΟΛΙΟΜvτΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑτου Γεωργίου. ΡΕΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αθανασίου. ΣΕΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ιωάννη 9. ΔΑΣΚΑΑΑΚΗ EIPHNH του Στυλιανού I 1 Ο. ΔΗΜΟΠΟΥ ΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Βασιλείομ 11. ΕΣΜΑΟΥΙ ΕΥτvΧΙΟΣ-ΝΑΣΣΕΡ του Αλεξάνδρου 12. ZIAKOY ΕΛΕΑΝΑ του Γεωργίου 13. ΖΟΥΜΠΟΥ ΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Βασιλείου 14. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ ΟΛΓΑ του Νικολάου 15. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του Παναγιώτη ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΊΟΣ του Ιωάννη 17. ΚΑΑΑΘΑ ΧΡΙΣτJΝΑ του Πέτρόυ 18. ΚΑΛΛΗ-ΠΙΝΙΟΥ MAPIA του Ιωάννη 19. ΚΑΝΤΙΡ ΡΙΖΓΚΑΡ του Μοχαμμέντ

35 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ ΚΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Ιωάννη 21. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ZAXAPENIA (ΡΟΥΜ) του Ιωάννη 22. ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΛΥΔΙΑ του Εμμανουήλ 23. ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥ ΛΟΣ Στv ΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) του Παναγιώτη 24. ΛΕΜΠΕΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑτΙΑ) του Γεωργίου 25. ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ηρακλή 26. ΛΟΗΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Γεωργίου 27. ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ζαχαρία 28. ΜΕΤΑΞΑ KYPIAKH του Σωκράτη 29. ΜΠΟΝΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Φώτιου 30. ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ τ~υ Εμμανουήλ 31. ΝΟΛΜΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΑΜΙΛΟ του Δημητρίου 32. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥ ΛΟΥ MAPIA του Γεωργίου 33. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ του Χρήστου 34. ΠΡΟΒΟΠΟΥ ΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου 35. ΡΙΚΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Γεωργίου 36. ΣΚΟΥ ΛΙΔΗ ΣΟΦΙΑ του Ανδρέα 37. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Σπυρίδωνος 38. ΣΤΑΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Στέφανου 39. Στv ΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ του Ευσταθίου 40. ΤΖΕΝΟΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Αναστασίου 41. ΦΟΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου 42. ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Περικλή 27. ΜΑΡΞΙΣτΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣτΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣτΙΚΟ ΚΟ ΜΜΑ ΕΛΑΑΔΑΣ 1. ΑΔΑΜΟΠΟΥ ΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Αριστομένη 2. ΑΤΖΑΜΙΔΑΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΜτου Αλεξίου 3. ΓΡΑΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Δημοσθένη 4. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Ιωάννη 5. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του Κωνσταντίνου 6. ΚΑΡΒΑΓΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤ ΑΣΙΑ του Κωνσταντίνου 7. ΚΟΝΤΟΦΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου 8. ΚΟΥΦΟΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Αριστείδη 9. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Προδρόμου 10. ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Νικολάου 11'.. ΣΑΜΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑ του Αγαμέμνονος -:,:._

36 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ του Σταύρου 13. ΤΑΧΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου 14. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου 28. ΚΟλι\Α ΤΟΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΟΛΙ1ΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-Οικολογικό Ελληνικό 1. ΚΟΛΛΑ ΤΟΣ ΜΕΞΑΝΔΡΟΣ του Δημητρίου 2. ΚΟΛΛΑ ΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μάριου 3. ΜΑΤ ΜΑ MAPIA του Αθανασίου 4. ΝΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Βασιλείου 29. ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΠΕΙΑΣ 1. ANT.QNIOY ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου 2. ΒΕΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Παναγιώτη 3. ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΜΕΡΙΣΣΑ του Ιωάννη 4. ΓΚΙ ΟΥ ΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Εμμανουήλ 5. ΔΕΛΕΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου 6. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Χαραλάμπους 7. ΜΑΓΔΜΙΝΟΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Σπυρίδωνα 8. ΜΑΥΡΟΔΑΚΟΥ-ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΦιλίτΠτου 9. ΝΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Αθανασίου 1 Ο. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου 11. ΣΤΟϊΜΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου. ΤΟΥΜΠΑΡΗΣ ΜΕΝΕΜΟΣ του Χαραλάμπους 13. ΤΣΟΜΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Δημητρίου 14. ΧΗΝΙτΙΔΟΥ ΖΩΗ του Δημητρίου 30. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ KINHMA 1. ΑΓΡΟΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του Αναξαγόρα 2. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥ ΛΟΥ ΜΕΞΑΝΔΡΑ του Σπυρίδωνος 3. ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ του Γεωργίου 4. ΒΕΝΕΡΗ EIPHNH (ΡΕΝΑΤΑ) του Νικολάου 5. ΒΟΥΡΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου 6. ΒΡΕΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Λεωνίδα 7. ΓΜΑΝΑΚΗ -INTZE ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Εμμανουήλ

Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 30081 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αριθμός Απόφασης 13 /2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Ευαγγελία Μπάλλα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνο Πασιαλή, Πρωτοδίκη, Λάμπρο

Διαβάστε περισσότερα

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται:

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: Περιφέρεια : ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ : θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: 0 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σωτηρίου. ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Γεωργίου. ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σωτηρίου. ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Γεωργίου. ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σωτηρίου ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Γεωργίου ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡIOΣ του Κωνσταντίνου ος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr

ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr Την Κυριακή 27/4/2014 κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Ξάνθης η δήλωση υποψηφιότητας της Δημοτικής Κίνησης ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΞΑΝΘΗ. Πρόκειται για ένα πραγματικά νέο ψηφοδέλτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ "

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ " ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ14 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ) ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/572Μ/2008

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ΓΙΑ ΤΟ : θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 15014467 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 15039719 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 15035401 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15018781 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται:

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: Περιφέρεια : Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟ : θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: 0 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

9η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 01-07-2009, ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

9η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 01-07-2009, ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ΒΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΤΡΙΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π 2.105/1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π 2.105/1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή ιοίκησης της Σχολής Προπονητών της Θεσσαλονίκης, αφού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων, γνωστοποίησε τα ονόµατα αυτών που γίνονται αποδεκτοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ PRECI XHUDILIANA SPIRO SELYAVO ANASTASIYA ΒΑΛΕΡΙ ΑΔΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ PRECI XHUDILIANA SPIRO SELYAVO ANASTASIYA ΒΑΛΕΡΙ ΑΔΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 51931 ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 200 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 40475 42009 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤIΑ Βαθµός Ασφαλείας ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Κάλχου 48-50 ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ : ΛΙΑΤΗΡΗ Μ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2132030122

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ

2. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 1. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στυλιανού 2. ΑΝΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου 3. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Αντωνίου 4. ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ - ΒΡΥΩΝΙΔΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) του Κυριάκου 5. ΓΙΑΝΝΟΠΑΠΑ (ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικές Περιοχές (κατά δηλωθείσα σειρά προτίμησης δυνατότητα επιλογής έως 6 Θ.Π.) Ημερομηνία υποβολής αίτησης. Ονοματεπώνυμο

Θεματικές Περιοχές (κατά δηλωθείσα σειρά προτίμησης δυνατότητα επιλογής έως 6 Θ.Π.) Ημερομηνία υποβολής αίτησης. Ονοματεπώνυμο Γ Σεπτεμβρίου 36, 10432, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 5218700 Fax: 210 5218754 E-mail: info@kanep-gsee.gr Δικτυακός τόπος: www.kanep-gsee.gr Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Επιμορφωτών του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για το έργο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ - Σπάτα 21/5/2014 Αρ. πρωτ. : 17423 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν.4255/2014 «Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς.

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Τα ομόματα είναι: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΒΡΕΦΗ 1 /

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ'' Εκπρόσωπος: Αγγελική Τριανταφύλλου 1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 109417 2 ΖΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 94744 3 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 29 του μηνός Ιανουαρίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 29 του μηνός Ιανουαρίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 29 του μηνός Ιανουαρίου 2011. Αριθ. απόφασης 21-2/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015 Επιλογή εξωτερικών συνεργατών για την εκτέλεση του Υποέργου [2] «Υποστήριξη Προμηθευτών Λογιστική Εκκαθάριση Επαλήθευση Επιλεξιμότητας Δαπανών Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011. Αριθ. απόφασης 84-9/2011 επτανησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΟΛΥΒΑ ΒΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 ΚΟΡΙΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1 ΚΟΛΥΒΑ ΒΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 ΚΟΡΙΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι προφορικές εξετάσεις των επιτυχόντων του προκριµατικού σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ. Α. Συνδυασµός µε το όνοµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μήτσουρας Πέτρος του Στέφανου, υποψήφιος ήµαρχος. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι

ΠΙΝΑΚΑΣ. Α. Συνδυασµός µε το όνοµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μήτσουρας Πέτρος του Στέφανου, υποψήφιος ήµαρχος. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤ.ΚΑΙ ΗΜ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης 6-1/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015 1 15071796 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 14027879 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 14071641 ΒΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15073698 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΛ. 210-5531742 / 210-5531744 / FAX 210-5531755 Σκαραµαγκάς 22-Μαϊ-13 Α/Α Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Σ.Τ.ΕΦ. - Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Σ.Τ.ΕΦ. - Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 13:00 15:00 1 Γεώργιος Τσούρνος 2 Νίκος Χοτζεμπέκογλου 3 Χάρης Σωτηρόπουλος 4 Ανδρέας Σακελλαρόπουλος 5 Τιμολέων Μανωλόπουλος 6 Αναστάσιος Μπουρδουβάλης 7 Δημήτρης Δερέκης 8 Γεώργιος Χατζηπαναγιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος : 0 Προκήρυξη: Β0900/09-0-0 ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99**** ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 789**** 8 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΒΕΡΒΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0**** ΠΑΡΑΣΧΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **** ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ υποψηφίων βάσει της ανακοίνωσης ΔΑΝΠΟ/1258/22.1.2014 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για τον Τομέα Αρχείων/Ιστορικό Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες 2009. Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας

Επιτυχόντες 2009. Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας Επιτυχόντες 2009 Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας Καράμπελας Γεώργιος Αγγλικά Starters Cambridge Παντός Δημήτρης Αγγλικά Starters Cambridge Ροβίνας Βασίλειος Αγγλικά Starters Cambridge Τζουβάρα Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : kethi@kethi.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 4 ης Ιουνίου 2014 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α)Μετατίθενται οι παρακάτω Εισαγγελείς Πρωτοδικών ως εξής: Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών 1)Κορίνθου, Ευγενία Αυλίδου του Κωνσταντίνου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 στην Λευκάδα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 στην Λευκάδα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 στην Λευκάδα. Αριθ. Απόφασης 2-1/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β -------

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 23-09- 2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 10 ης Συνεδρίαση ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Της 24-4-2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ Αριθμός Απόφασης 18 /2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Από το Πρακτικό της 10 ης Συνεδρίασης την 24-4-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Π.Κ.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Π.Κ.Μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25 ης Ιανουαρίου 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25 ης Ιανουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Στο Ίλιον τις 02 / 07 / 2009, ημέρα Πέμπτη και 03 / 07 / 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00-13:00 μ.μ., συνήλθε η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων εγγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΠΑΤΡΩΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΕΤΤΑ ΟΛΓΑ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 0082 Δ.Κ. ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 29 62 26 62 44 32 0083 Δ.Κ. ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 39 59 13 51 57 29 0084

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αβραμίδης Κωνσταντίνος Σταύρος. Αβραμίδου Γεωργία Σάββας. Αγγελάκαρου Ειρήνη Ιωάννης. Αγγελίτση Σοφία Γεώργιος

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αβραμίδης Κωνσταντίνος Σταύρος. Αβραμίδου Γεωργία Σάββας. Αγγελάκαρου Ειρήνη Ιωάννης. Αγγελίτση Σοφία Γεώργιος Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 22-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Αρ. πρωτ: 9218 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ψ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΦ ΑΑ Α.Μ. Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Σ.Ε. Γλώσσα Μόρια Μ.Ο.Γλ. ΜΟΡ. ΓΛ. Μ.Ο. ΣΥΝ. ΣΥΝ. ΜΟΡ. 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΦ ΑΑ Α.Μ. Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Σ.Ε. Γλώσσα Μόρια Μ.Ο.Γλ. ΜΟΡ. ΓΛ. Μ.Ο. ΣΥΝ. ΣΥΝ. ΜΟΡ. 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 17,5 15 15,00 30,000 62,500 31 1 543194 ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 26 10 10,00 26,250 62,250 9 10 125392

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2014-2015 - Εισάγονται οι 50 πρώτοι Α/Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2014-2015 - Εισάγονται οι 50 πρώτοι Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2014-2015 - Εισάγονται οι 50 πρώτοι 1 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16,6 5 3 3 27,6 2 ΠΑΪΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 15,8 5 3 3 26,8 3 ΚΟΥΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 15,1 5 3 3 26,1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΦΟΡΕΑΣ :ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ανακοίνωση : Υπηρεσία : ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΩΝΚΑΙ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΜΥΡΣΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL 99 130 Αβραμίδου 15 Αθανασιάδης Φωτεινή Κυριακή Γρηγόριος Μιλτιάδης 126 Αλεξανδρίδου Αναστασία Ιωσήφ 1 Ανδριανάκη ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Μητρώων

Διαβάστε περισσότερα

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Νεολαία Δημοκρατικού Συναγερμού Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013 / Αριθμός Φύλλου 234 16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Η ΝΕΔΗΣΥ σε συνεδρία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/7-5-2015, κατεπείγουσας συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, λόγω των νέων δεδομένων που προκύπτουν από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ,07/03/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :121 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ εν ελλείψει:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 201 11-12 ΟΚΤ 201 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MOΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΕΤΑΑ Σ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 53.702/01/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 53.702/01/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 57 ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 1961 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 2.08.25 2 96 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Κων/νος 1962 ΒΕΡΟΙΑ 40+ 2.10.27 3 183 ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ Βασίλης 1981 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 19+ 2.14.29

Διαβάστε περισσότερα

25οι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΝΑΞΟΣ - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ 100 μ. 35-39 1. ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΒΑΣ 13 64

25οι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΝΑΞΟΣ - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ 100 μ. 35-39 1. ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΒΑΣ 13 64 25οι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΝΑΞΟΣ - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ 100 μ. 35-39 1. ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΒΑΣ 13 64 2. ΜΠΑΡΟΥΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΕΒΑΣ 14 23 3. ΒΟΖΕΝΤΣΟΥΚ ΡΟΥΣΛΑΝ ΝΑΞΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ) ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 61514 21,52 ΜΑΡΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1 20398 Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού Δήμου Αλμυρού ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 61514 21,52 ΜΑΡΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1 20398 Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ Α' ΓΥΡΟΣ Β' ΓΥΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝ (10) ΣΥΝ (9) 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. 272 274 546 21 26 2 ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΠΑΤΖΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EΚΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Ο Δήμαρχος Νεστορίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EΚΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Ο Δήμαρχος Νεστορίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ Έχοντας υπόψη: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EΚΛΟΓΗΣ 14 Μαΐου 2014 ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 18 ης ΜΑΪΟΥ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ο Δήμαρχος 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ99-ΜΙΘ. Λαμία, 10-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./6594 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΛΛ99-ΜΙΘ. Λαμία, 10-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./6594 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14035414 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 14035436 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14035438 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14035415

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 3102/1/2012 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 3102/1/2012 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 28 του μηνός Ιανουαρίου 2012.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 28 του μηνός Ιανουαρίου 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 28 του μηνός Ιανουαρίου 2012. Αριθ. απόφασης 14-1/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας ΣΤ Τάξη Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αποστόλου Αντώνιος 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Μούρτζου Παρασκευή 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» ΚΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΛΙΣ, ΜΕΖΟΥΡΛΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» ΚΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΛΙΣ, ΜΕΖΟΥΡΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ: 08:45 ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: 09:00 - Χαιρετισμός Αναπλ. Πρόεδρου Τμήματος Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα