ΠΟΛΙτtΚΟ ΤΜΗΜΑ. Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Χρυσικό, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεώργιο Γεωργέλλη, Δημήτριο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΙτtΚΟ ΤΜΗΜΑ. Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Χρυσικό, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεώργιο Γεωργέλλη, Δημήτριο"

Transcript

1 Αριθμός: 66/2014 το ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ APEIOY ΠΑΓΟΥ Α1' ΠΟΛΙτtΚΟ ΤΜΗΜΑ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Χρυσικό, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεώργιο Γεωργέλλη, Δημήτριο Κράνη, Αντώνιο Ζευγώλη και Αθανάσιο Καγκάνη Εισηγητή, Αρεοπαγίτες. Συνεδρίασε, δημόσια στο ακροατήριό του, στις 11 Μαίου 2014, με την παρουσία και της Γραμματέως Μάρθας Ψαραύτη, Προϊσταμένης της Διεύθυνσης της Γραμματείας του Αρείου Πάγου, προκειμένου να ανακηρύξει, κατά συνδυασμούς κομμάτων ή συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων, στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν και πολιτικές κινήσεις που δεν αποτελούν πολιτικό κόμμα, τα υποψήφια μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα λάβουν μέρος στην ψηφοφορία η οποία, σύμφωνα με το άρθρο μόνο του Πρ.Δ/τος 58/ «Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας, για την εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» ΦΕΚ Α '90 1/ ), θα διεξαχθεί: α)στην Ελλάδα την 25η ΜαΤ ου 2014 και β)στα λοιπά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο έδαφος των οποίων θα ψηφίσουν οι Έλληνες εκλογείς που διαμένουν μόνιμα ή

2 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ. 2 βρίσκονται σ'αυτά κατά την ημέρα των εκλογών, την 24 Μαίου Αφού άκουσε τον Αρεοπαγίτη Αθανάσιο Καγκάνη, ο οποίος ορίστηκε Εισηγητής στην παρούσα υπόθεση, με την 60/ Πράξη του Προέδρου του Α 1 Τμήματος του Αρείου Πάγου και έλαβε υπόψη του τα υπ'αριθμ. πρωτ. 1816/ , 1951/ , 2032/ , 2129/ κάι 2160/ έγγραφα, με τα οποία διαβιβάσθηκαν από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου προς τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου τούτου, δηλώσεις συμμετοχής κομμάτων στις ευρωεκλογές, προτάσεις συνδυασμών, κ.λπ. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Η εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διέπεται από τις διατάξεις: α) των νόμων 4255/2014 ι 2196/1994 ι όπως τροποποιήθηκε με το ν.4244/2014 και 1427/1984, β) των άρθρων 55 παρ. 1, 56 και 57 του Συντάγματος, γ) τόυ π.δ/τος 26/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 ν.4239/2014 και δ)του άρθρου 6 της πράξης, που είναι προσαρτημένη στην απόφαση 76/787/EKAX,EOK,EYRATOM του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της , όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου της και της , που κυρώθηκε με το ν.3213/2003 καθώς και της 20 13/312/ΕΕ/ απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ν καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (L.1. 1/ ). Ειδικότερα, κατά μεν την 2 του άρθρου 2 του ν.4255/2014 «εκλόγιμοι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι όσοι έχόυν το δικαίωμα κλέγεσθαι κατά τις διατάξεις του άρθρου I

3 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ του Συντάγματος και 29 του π.δ. 26/2012», δηλαδή, όσοι Έλληνες πολίτες έχουν συμπληρώσει, κατά την ημέρα της εκλογής, το 25 έτος της ηλικίας τους και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν καθώς επίσης (είναι εκλόγιμοι) και οι πολίτες των λοιπών κρατώνμελών της Ε. Ε. κατά τα οριζόμενα στο ν.2196/1994, όπως τροποποιήθηκε με το ν.4244/2014, κατά δ' αυτή της 2 του ίδιου ως άνω άρθρου, «οι διατάξεις του άρθρου 56 του Συντάγματος, των 1 έως και 4 του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012 και της 1 του άρθρου 15 του 2196/1994 για τα κωλύματα εκλογιμότητας των βουλευτών, έχουν εφαρμογή και για την εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αν δεν παραιτηθούν πριν από την ανακήρυξή τους». Περαιτέρω, κατά το άρθρο 2 του Νόμου 4244/2014, με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του ν.2196/1994 << 1.-Οι πολίτες των λοιπών κρατών-μελών της;. Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελληνική Επικράτεια, μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι σύμφωνα με όσα ορίζονται για τους Έλληνες πολίτες από το Σύνταγμα και τη νομοθεσία για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κ ο ι ν ο β ο υ λ ίο υ. 2.- Κ ατά τ η ν κ ατά θ ε σ η τ η ς δ ή λ ω σ η ς υ π ο ψ η φ ιό τ η τ α ς κάθε εκλόγιμος πολίτης κράτους-μέλους της Ένωσης οφείλει να υποβάλει, πέρα από τα οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία, και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α.-υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 5 του ν.1599/1986 (ΑΊ5) στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει στερηθεί ή εκπέσει του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στο κράτοςμέλος καταγωγής του, μετά από δικαστική απόφαση ή απόφαση (πράξη) διοικητικής αρχής, υπό την προϋπόθεση ότι για την τελευταία προβλέπεται η προσβολή της με ένδικο βοήθημα το Ί

4 1: Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ. 4 οποίο, είτε ασκηθέν, απερίφθη είτε παρήλθε η εκ του νόμου τασσόμενη προς τούτο προθεσμία. Στη δήλωση αυτή περιλαμβάνονται και τα εξής στοιχεία: (1) η ιθαγένεια, η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης, η τελευταία διεύθυνση στο κράτος-μέλος καταγωγής και η διεύθυνση στην εκλογική περιφέρεια του κράτους-μέλους κατοικίας, (2) ο εκλογικός κατάλογος του δήμου, κοινότητας ή περιφέρειας στον οποίο είναι εγγεγραμμένος τελευταία στο κράτος μέλος καταγωγής του, (3) δήλωση ότι δεν είναι υποψήφιος για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε άλλο κράτος-μέλος αλλά ούτε και στην Ελλάδα σε συνδυασμό άλλου κόμματος ή συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων, (4) η ημερομηνία από την οποία είναι υπήκοος ενός κράτους-μέλους, β.-φωτοαντίγραφο ισχύοντος αποδεικτικού ταυτότητας, όπως αστυνομικής ταυτότηταςή διαβατηρίου>>. Τέλος στο άρθρο 3 του ν.4255/2014 ορίζονται τα παρακάτω: <<1.- ~~ικαίωμα υποβολής πρότασης υποψηφίων έχουν μόνο τα κόμματα ~qι_~ ή οι συνασπισμοί συνεργαζόμενων κομμάτων. Στους Λ.. <ι r # συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων μπορούν να ~vo '~ συμμετέχουν και πολιτικές κινήσεις που δεν αποτελούν πολιτικό μα. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 37 και του άρθρου 38 του π.δ. 26/2012 περί του ονόματος και εμβλήματος των κομμάτων και περί της διαφωνίας για τη χρήση ονόματος ή εμβλήματος αυτών, εφαρμόζονται αναλόγως και εν Οι κατά τις ανωτέρω διατάξεις δηλώσεις των ή των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων επιδίδονται στον Υπουργό Εσωτερικών και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. 2.-Οι υποψήφιοι συμμετέχουν στην εκλογή σε συνδυασμό, ο οποίος καταρτίζεται από το κόμμα ή το συνασπισμό συνεργαζόμ κομμάτων που τους προτείνει, σύμφωνα με τα

5 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ. 5 οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερους από έναν συνδυασμούς. 3.-Η πρόταση κάθε κόμματος ή συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων, που αποτελεί το συνδυασμό του κόμματος ή του συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων, περιλαμβάνει υποψηφίους, των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του αριθμού των συνολικά εκλεγομένων, κάθε φορά, κατά την παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η πρόταση αναγράφει το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, την ιδιότητα και την ακριβή διεύθυνση κατοικίας του προτεινόμενου και συνοδεύεται από έγγραφη αποδοχή και υπεύθυνη δήλωση αυτού, που γίνονται και με ειδική συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα. Για την ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασμών κομμάτων ή συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων, ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του συνολικού αριθμού των υποψηφίων τους, αντιστοίχως. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται, στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Με την ανωτέρω δήλωση, ο υποψήφιος δηλώνει ότι: α)δεν αποδέχθηκε τη συμμετοχή του ως υποψηφίου σε συνδυασμόπρόταση άλλου κόμματος, ή συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων, β)είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο αρρένων ή το δημοτολόγιο δήμου του κράτους, μνημονεύοντας το όνομα του δήμου, το έτος γέννησης, καθώς και την ημερομηνία για την περίπτωση κατά την οποία απαιτείται αυτή σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 29 του π.δ. 26/2012, γ)δεν έχει στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν, δ)δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 2 του παρόντος και ε)δεν έχει ' ( \ ι. :.

6 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ. 6 ανειλημμένη υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρόνο, προκειμένου περί πολιτικών υπαλλήλων και στρατιωτικών εν γένει, κατά την ισχύουσα νομοθεσία. Όποιος υποβάλλει ψευδή δήλωση υπόκειται στις ποινές της παρ. 3 του άρθρου 117 του π.δ. 26/2012. Για κάθε υποψήφιο επισυνάπτεται γραμμάτιο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας για κατάθεση χρηματικού ποσού εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ. Το χρηματικό αυτό ποσό αποτελεί έσοδο του τακτικού προϋπολογισμού και είναι δυνατόν να αυξομειώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. 4.-Οι υποψήφιοι αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο του κόμματος ή του συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων κατά αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους. 5.-Στην πρόταση κάθε συνδυασμού επισυνάπτεται γραμμάτιο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας για την κατάθεση χρηματικού ποσού τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ, η έλλειψη του οποίου καθιστά την πρόταση απαράδεκτη. Το ποσό αυτό επιστρέφεται στα κόμματα ή τους... ~συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων, των οποίων οι. φ~~ συνδυασμοί έλαβαν ποσοστό τρία τοις εκατό (3 %) τουλάχιστον ~Υ του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων σε ολόκληρη την.,οο Ε ικράτεια ή μία τουλάχιστον έδρα μέλους του Ευρωπαϊκού Ι. 6.-Η έλλειψη της αποδοχής ή της υπεύθυνης δήλωσης του προτεινόμενου ή της υπογραφής του ή του πληρεξουσίου του ή του γραμματίου, καθώς και η έλλειψη οποιουδήποτε από τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος οριζόμενα στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης του προτεινόμενου, συνεπάγεται τη μη ciνακήρυξή του ως υποψηφίου από το αρμόδιο δικαστήριο. 7.-Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις γράφων 4, 5 και 7 του άρθρου 34 του π.δ. 26/ Τη η τέταρτη ημέρα πριν από την ημέρα της

7 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ. 7 ψηφοφορίας, το Α' Τμήμα του Αρείου Πάγου ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρίαση τους υποψηφίους που προτάθηκαν νόμιμα κατά συνδυασμούς, όπως αυτοί δηλώθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού, με ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 35 και 36 του π.δ. 26/2012. Οι ανακηρυχθέντες υποψήφιοι ανακοινώνονται αμέσως στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο προβαίνει αμελλητί στην έκδοση προκήρυξης, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία της απόφασης ανακήρυξης. Η προκήρυξη κοινοποιείται αμέσως στους Αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τη δημοσιεύσουν κατά ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του π.δ. 26/2012>>. Περαιτέρω, κατά την παρ. 4 του άρθρου 34 του, κατά τη διάταξη του άρθρου 3 7 ν.4255/2014, έχοντος εν προκειμένω εφαρμογή το Π.Δ. 26/2012, ο συνδυασμός καταρτίζεται με δήλωση που γίνεται, αν μεν πρόκειται για συνδυασμό ενός μόνο κόμματος, από το αρμόδιο κατά το καταστατικό όργανο του κόμματος και, αν δεν υπάρχει τέτοιο όργανο ή δεν ορίζεται; από τον αρχηγό του κόμματος ή από εκείνον που διορίσθηκε αντιπρόσωπος του κόμματος, αν δε πρόκειται για συνδυασμό συνασπισμού κομμάτων, από το αρμόδιο κοινό όργανο του συνασπισμού ή από τα αρμόδια κατά το καταστατικό όργανα των κομμάτων και αν δ.εν υπάρχουν αυτά ή δεν ορίζονται, από τους αρχηγούς των κομμάτων ή από εκείνον που διορίσθηκε αντιπρόσωπος του συνασπισμού. Η δήλωση, αν πρόκειται για συνδυασμό ενός μόνο κόμματος, πρέπει να περιέχει το όνομα του κόμματος και τα ονόματα των υποψηφίων που αποτελούν το συνδυασμό. Αν πρόκειται για συνδυασμό συνασπισμού κομμάτων, πρέπει να περιέχει την προσωνυμία του συνασπισμού, τα ονόματα των κομμάτων που αποτελούν το συνασπισμό και τα ονόματα των υπtοψηφίων. I ~ I _:' \ / l f ) \,, <6,, :.

8 '' Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ. 8 Στην προκείμενη περίπτωση, από το διενεργηθέντα έλεγχο των δηλωθεισών προτάσεων των κομμάτων καθώς και των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων, στους οποίους παραδεκτώς συμμετέχουν, κατά τα εκτεθέντα στη σχετική μείζονα σκέψη, και οι αναφερόμενες σε καθένα απ'αυτούς (συνασπισμούς) πολιτικές κινήσεις που δεν αποτελούν κόμμα καθώς και (από τον έλεγχο) των διαλαμβανομένων στις κατά τα άνω προτάσεις (που αποτελούν το συνδυασμό αυτών) υποψηφιοτήτων, οι οποίες παραδεκτώς προσδιορίζονται όχι μόνο κατά κύριο όνομα, επώνυμο και πατρώνυμο, αλλά και κατά το ιδιαίτερο όνομα από το οποίο είναι γνωστός ο προς ον αφορά αυτό υποψήφιος κατά τις κοινωνικές σχέσεις ή το οποίο χρησιμοποιεί αυτός κατά την ανάπτυξη ορισμένης δραστηριότητας (ΑΕΔ 32/1978) και ο αριθμός των οποίων δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του αριθμού των συνολικά εκλεγομένων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, (21Χ2) προκύπτει ύστερα και από την απόρριψη με την υπ'αριθμ. 65/2014 ~~πόφαση του Δικαστηρίου αυτού της υποβληθείσης κατά των ιfl/~f!'δηλωθεισών από τη Ν.Δ., την ΕΛΙΑ και το ΛΑΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ- ~~ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ προτάσεων ενστάσεως, αφενός, η συνδρομή, στις ~QO' νομοτύπως και εμπροθέσμως υποβληθείσες και στο διατακτικό D παρούσας αναφερόμενες προτάσεις, όλων των, από τις προαναφερθείσες στις παραπάνω μείζονες σκέψεις διατάξεις, απαιτουμένων για την, κατά συνδυασμούς, ανακήρυξη των διαλαμβανομένων σ'αυτές (προτάσεις) υποψηφίων, προϋποθέσεων, η έλλειψη κάποιας από τις οποίες θα απέτρεπε, σύμφωνα με τη ρητή επιταγή του άρθρου 3 6 του ν.4255/2014, την ανακήρυξή τους και αφετέρου η μη δυνατότητα ανακήρυξης και συνακόλουθα συμμετοχής στη σχετική εκλογική διαδικασία: I) των ομασίες: α)κομμα ΝΕΩΝ, β)εθνικη ΕΛΠΙΔΑ

9 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ. 9 και γ)νεα ΕΛΛΑΔΑ, λόγω της μη υποβολής εκ μέρους αυτών των, αποτελουσών την προϋπόθεση της εν λόγω συμμετοχής, σχετικών προτάσεων υποψηφίων (άρθρο 3 1 έως 3 ν. 4255/2014), ΙΙ)της μεμονωμένης ανεξάρτητης υποψηφιότητας του Κουλούρη Ιωάννη του Γεωργίου, ως αντικειμένης στη διάταξη του άρθρου 3 1 του ν.4255/2014, η οποία χορηγεί το δικαίωμα υποβολής πρότασης υποψηφίων για την εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μόνο στα κόμματα ή συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων, προϋπόθεση όμως η οποία δεν συντρέχει στην προκείμενη περίπτωση, σημειουμένου περαιτέρω ότι η απαγορεύουσα την ανακήρυξη ανεξαρτήτων υποψηφιοτήτων ως άνω διάταξη δεν αντίκειται ούτε στη Συνταγματική επιταγή του άρθρου 29 ούτε στην κυρωθείσα με το ν.2462/1997 διάταξη του άρθρου 25 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ΔΣΑΠΔ), που προβλέπουν το απεριόριστο δικαίωμα των πολιτών να εκλέγουν και να εκλέγονται, αφού τη δυνατότητα αυτή δεν αποτρέπει το προβλεπόμενο με το άρθρο 3 1 του ν.4255/2014 και το άρθρο 2 2 του ν.4244/2014 με το οποίο ενσωματώθηκε στην εσωτερική έννομη τάξη η Οδηγία 20 13/1/ΕΕ του Συμβουλίου της 20/12/2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/1 09/ΕΚ για τις Εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δικαίωμα υποβολής προτάσεων υποψηφίων μόνο στα κόμματα ή τους συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων, ιδίως, μάλιστα, αν ληφθεί υπόψη ότι στους τελευταίους είναι δυνατή η συμμετοχή και πολιτικών κινήσεων που δεν αποτελούν κόμμα, 111) των υποψηφίων που διαλαμβάνονται στην πρόταση του κόμματος ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ : α)δάρρα Κωνσταντίνου του Αλεξάνδρου, β)κατσαντώνη Γεωργίου του Χρήστου και γ)παπαγεωργίου Λουκά του Χρήστου, δ)μανέτα Κίμωνα του Φωκίωνα και ε)μαραγκουδάκ,fl- Γεωργίου του,...:_ " ' ~~'~ ' j

10 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ. 10 :r$. ifo Εμμανουήλ, των μεν τριών πρώτων λόγω μη υποβολής των κατ' άρθρ. 3 3 εδάφ. β" ν.4255/2014 απαιτουμένων υπεύθυνων δηλώσεων αυτών, περί αποδοχής των προτεινομένων υποψηφιοτήτων, η έλλειψη των οποίων (υπεύθυνων δηλώσεων) συνεφέλκεται το απαράδεκτο της ανακήρυξης κατά ρητή επιταγή της 6 του ίδιου ως άνω άρθρου 3 του ν.4255/2014, των δε υπολοίπων λόγω νομοτύπων ανακλήσεων των δηλώσεων υποψηφιοτήτων τους, στις οποίες προέβησαν τόσο οι ίδιοι, όσο και, υπό την έννοια της αποδοχής αυτών (ανακλήσεων), ο κατa νόμο υπεύθυνος (Πρόεδρος) του κόμματος (ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙτΕΙΑΣ) Δημήτριος Αντωνίου (βλ. σχετικές υπεύθυνες ανακχητικές δηλώσεις ν.1599/1986 αυτών), IV) του υποψηφίου που διαλαμβάνεται στην πρόταση του κόμματος ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ Βενιέρη Γεωργίου του Ιωάννη, λόγω νομοτύπου ανακλήσεως της από δηλωθείσας υποψηφιότητας στην οποία προέβη τόσο ο ίδιος (βλ. σχετική με aριθμ. πρωτ. 2826/2014 δήλωση παραίτησης) όσο και, υπό την ιδία ως άνω έννοια της αποδοχής, ο κατά νόμο υπεύθυνος (Πρόεδρος) του εν λόγω κόμματος Δημήτριος Μπουραντάς (βλ. 665/2014 έγγραφο), V) των +*«, υποψηφίων που διαλαμβάνονται στην πρόταση του κόμματος ~~. ΑΓΡΟΤΙΚΟ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ. ΚΟΜΜΑ. ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Κ.Κ.ΕΛ.) α.- Αρέτου Χρήστου του Ευθυμίου, β)λαγογιάννη Διονύση του Ιωάννη γ)μελισσανίδου Φρειδερίκης του Ευθυμίου, λόγω νομοτύπου ανακλήσεως των δηλώσεων υποψηφιοτήτων, γενομένης τόσο από τους ιδίους όσο και, υπό την ιδία ως άνω έννοια της αποδοχής, από τον κατά το νόμο εκπρόσωπο (Πρόεδρο) του εν λόγω κόμματος Ευάγγελο Τσιομπανίδη (βλ. σχετικές με aριθμ. πρωτ. υπεύθυνες δηλώσεις)., VΙ)των υποψηφίων που διαλαμβάνοντα ν πρόταση του συνδυασμού ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ / Α \L

11 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ. 11 ΚΟΜΜΑ: α)ξύγγη Νικολάου του Κωνσταντίνου και β)τζανέτη Παναγιώτη του Αγγέλου, λόγω μη υποβολής, εντός της οριζομένης από τη διάταξη του άρθρου 30 1 π.δ. 26/2012 προθεσμίας, των παραιτήσεών τους από τις θέσεις των εμμίσθων δημοσίων υπαλλήλων που κατέχουν, ο μεν πρώτος στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, στην οποία εργάζεται ως μηχανικός μεταλλευμάτων, ο δε δεύτερος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στο οποίο προσφέρει τις υπηρεσίες του ως έμμισθος Ιατρός Χειρουργός, οι οποίες (θέσεις) αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 56 1 του Συντάγματος, κώλυμα που καθιστά αδύνατη την ανακήρυξή τους και VΙΙ)του υποψηφίου που διαλαμβάνεται στην πρόταση του κόμματος ΛΑίΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) Αρμόνη Βασιλείου του Νικολάου, λόγω μη υποβολής, εντός της οριζομένης από τη διάταξη του άρθρου 30 1 π.δ. 26/2012 προθεσμίας, της παραίτησής του από τη θέση του έμμισθου δημοσίου υπαλλήλου (λειτουργού) που κατέχει ως Διευθυντής Κλινικής του Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας», η οποία (θέση) αποτελεί, σύ μφωνα με το άρθρο 56 1 και 103 του Συντάγματος κώλυμα που καθιστά αδύνατη την ανακήρυξή του. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Α.-ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τους παρακάτω νομίμως προταθέντες συνδυασμούς (κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων) υποψηφίων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα λάβουν μέρος κατά την εκλογική διαδικασία της 24ης και 25ης Μαίου 2014:

12 I ; ι Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ.12 J ' 1. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑτtΑ 1. ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στυλιάνού 2. ΑΝΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου 3. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Αντωνίου 4. ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ- ΒΡΥΩΝΙΔΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) του Κυριάκου 5. ΓΙΑΝΝΟΠΑΠΑ (ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ) ΧΡΙΣτΙΝΑ-ΓΡΗΓΟΡΙΑ του Δημητρίου 6. ΔΑΒΒΕΤΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Ιωάννη 7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΞΥΤΕΡΗΣ του Νικόλα 8. ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Σπύρου 9. ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ιωάννη 10. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Επαμεινώνδα 11. ΚΑΑΑΝΤΖΑΚΟΥ- ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του Χρήστου 12. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ελευθερίου 13. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ BENIAMIN του Ισαάκ 14. ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Κυριάκου 15. ΚΑΡΑΝΤΑΗ ΗΛΙΑΖ του Φαίκ 16. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Κωνσταντίνου 17. ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σπυρίδωνα 18. ΚΡΑΤΣΑ ΡΟΔΗ συζ. Αποστόλου 19. ΚΥΜΠΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου. 20. ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Ιωάννη-Παναγιώτη 21. ΚΥΡΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου 22. ΚΩΤΣΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου 23. ΛΙΟΥτ ΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αχιλλέα 24. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) του Μιχαήλ 25. ΦΕΡΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου 2. ΜΟΥΖΑΛΑ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του Σταύρου 27. ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ ΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ) του Δημητρίου 28. ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Λεωνίδα 29. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥ ΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Θεοδώρου 30. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Θεοδώρου 1. ΠΙΚΡΟΥ- ΜΩΡΑίτΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (PITA) του Πέτρου 2 ΓΙΟΥ- ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του Θεοφάνη

13 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ ΣΠΥΡΑΚΗ MAPIA του Λεωνίδα 35. ΣΤΕΡΓΙόΥ ΝΙΚΟΜΟΣ του Αναστασίου 36. ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ ΛΟΣ του Ισιδώρου 37. ΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Γεωργίου 38. ΤΖΑΒΕΜ ΦΕΡΟΝΙΚΗ (NIKH) του Αθανασίου 39. ΤΟΜΑΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Κωνσταντίνου 40. ΧΜΙΛΟΠΟΥ ΛΟΥ ΧΡΙΣτΙΝΑ του Νικολάου 41. ΧΑΤΖΗΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΕΞΑΝΔΡΑ του Χρήστου 42. ΧΟΛΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννου 2. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣ1ΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ.;ΣΥΡΙΖΑ 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥ ΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) του Πέτρου 2. ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΡΠΩΝ-ΗΛΙΑΣ του Δημοκράτη 3. ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σάββα 4. ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γρηγορίου 5. ΓΛΕΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΩΛΗΣ) του Νικολάου 6. ΓΟΛΕΜΗΣ ΧΑΡΑΜΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Παντελή 7. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του Θεοδώρου 8. ΚΜΥΒΗΣ ΜΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) του Γεωργίου 9. ΚΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του Σταματίου 10. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ MAPIA του Αριστείδη 11. ΚΑΤΡΟΥΓΚΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στέλιου-Παναγιώτη 12. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ) του Ιωσήφ 13. ΚΟΥ ΛΟΓ ΛΟΥ ΣrΥ ΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) του Δημητρίου 14. ΚΟΥΝΕΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΑ του Νικόλα 15. ΚΥΡΠΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιλτιάδη 16. ΜΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου 17. ΜΑΝΩΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ συζ. Χρήστου 18. ΜΑΡΤΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Αντωνίου 19. ΜΕΣΤΑΝ ΟΣΜΑΝ OYMIT του Τζεμάλ 20. ΜΗΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου 21. ΜΠΕΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Σπυρίδωνος 22. ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου 23. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου 24. ΞΥ ΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Γαλάτη 25. ΠΑΠΑf.Γ\(10Υ ΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χριστόδουλου.. I ι i \! \

14 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ.14 i 26. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ (ΣΟΦΗ) του Νικολάου. 27. ΠΕΡΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) του Χαραλάμπους 28. ΡΗΓΟΠΟΥ ΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΕΠΗ) του Στυλιανού 29. ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Γαβριήλ 30. ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ του Ηλία 31. ΣΒΙΓΚΟΥ OYPANIA (PANIA) του Βασιλείου. 32. ΣΠΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Κωνσταντίνου 33. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΜΑΓΔΑ) του Παναγιώτη 34. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου 35. ΤΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου 36. ΤΣΟΥ ΜΚΟΥ ΜΚΗΣτΙΣ του Βασιλείου 37. ΦΟΥΝΤΟΥ ΜΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη 38. ΧΟΥΝΤΗΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Βασιλείου 39. ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΗ ΜΕΞΑΝΔΡΑ του Σταύρου 40. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑτου Ζαχαρία 41-. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου 42. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Χρυσόγσνου 3. ΛΑϊΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ Α ΥΓΗ n:... t+~; ~ο. 1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Εμμανουήλ +~~ 2. ΜΕΞΟΠΟΥΛΟΥ- ΡΟΥΧΩΤΑ ΣΤΑΜΑτΙΝΑ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑτου Παναγή 3. ΒΑΡΔΟΥΜΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑτου Ευτυχίου ν,- 4. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοφάνη 5. ΓΑΛΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθαναcrίου. ~Η Μ Ο ΠΟΥ ΛΟΥ EIPHNH - ΓΕΩΡΓΙΑ του Γεωργίου 7. ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανάσίου 8. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Κωνσταντίνου 9. ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Νικολάου 10. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ MAPIA του Γεωργίου 12. ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ιωάννου 13. ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ MAPIA- ΕΛΕΝΗ του Θεοδώρου 14. ΚΟΚΚΟΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ- ΑΡΕΤΗ του Φωτίου 15. ΚΟΣΜΑΣ ΘΩΜΑΣ του Νικολάου 16. ΚΟΥ ΔΟΥΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Αθανασίου. 17. ΚΥΖΗΡΑΚΟΣ Α. Σ του Παναγιώτη. \i..ι/ ι /

15 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ ΚΩΝΣΤΑΝτtΝΟΥ ΝΙΚΟΜΟΣ του Χρήστου 19. Λ ΥΡΗΣ ΜΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ιωάννη 20. ΜΕΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου 21. MIXMAPOY ΑΙΚΑ TEPINH του Αναστασίου 22. ΜΟΥΡΑτtΔΗ ΣΙΜΑτου Χαράλαμπου 23. ΜΠΑΡΟΥ ΜΕΞΑΝΔΡΑ του Δημητρίου 24. ΜΠΟΒΙΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝτtΝΟΣ του Δημητρίου 25. ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωpγίου 26. ΜΥΡΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Νικολάου 27. ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝτtΝΟΣ του Ευαγγέλου 28. ΝΤΑίΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝτtΝΟΣ του Θωμά 29. ΠΑΤΣΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Κυριάκου 30. ΣΤΑΘΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του Νικολάου 31. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Σοφοκλή 32. ΤΑΓΑΡΗ ΧΡΙΣτtΝΑ του Δημητρίου 33. ΤΖΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Νικολάου 34. ΤΖΕΜΠΕΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου 35. ΤΟΛΙΟΠΟΥ ΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βλαδίμηρου 36. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Νικολάου 37. ΤΣΙΟΡΛΙΝΗ MAPIA του Χαρίση 38. ΤΣΟΛΙΑΚΟΥ IOY ΛΙΑ του Νικολάου 39. ΦΟΥΝΤΟΥ ΛΗΣ ΜΜΠΡΟΣ του Γεωργίου,..ι 40. ΧΜΒΑΤΖΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ελευθερίου 41. ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βάϊου 42. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταντίνου 4. ΔΗΜΟΚΡΑτΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΠΡΟΟΔΕΥτtΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1. ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αλεξάνδρου 2. ΑΚΡΙτΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Κωνσταντίνου 3. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Σωτηρίου 4. ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη 5. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥ ΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του Ευσταθίου 6. ΑΡΣΕΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (τζενη) του Γεωργίου 7. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτtΝΟΣ του Εμμανουήλ 8. ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΣΙΜΟΣ του Αντωνίου 9. BITMH ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΛΕΙΑ) του Βασιλείου

16 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Ιωάννη 11. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παναγιώτη 12. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του Παναγιώτη 13.. ΓΟΥΡΓΟΥΡΗ ΦΑΝΗ του Δημητρίου 14. ΔΑΒΒΕίΑΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Γεωργίου 15. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ MAPIA (ΜΑΡΩ) τqυ Ιωάννη 16. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣτvΛΙΑΝΟΣ του Αθανασίου 17. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Διονυσίου 18. ΚΑΛλΙΠΟΛΙτΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔQΡΑ) του Στυλιανού 19. ΚΑΡΑΝΤΖQΜ ΕΛΕΝΗ του Ηλία 20. ΚΑΤΣΑΜΟΥΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του Νικολάου 21. ΚΟΜΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη 22. ΚΟΠΠΑ ΜΑΡΙΑ.- ΕΛΕΝΗ (ΜΑΡΙΛΕΝΑ) του Βασιλείου 23. ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη 24. ΚΟΣΣΥΒΑ- ΣΟΥΡΜΝΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αθανασίου 25. ΚΩΛΕΠΗ ΧΡΙΣτJΝΑ του Αντωνίου 26. ΜΦΑΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Γεωργίου 27. ΜΑΡΓΑΡΙτΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Λουκά 28. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου 29. ΜΕΛΦΟΥ ΑΙΚΑ TEPINH του Κωνσταντίνου. +.'f, 30. ΞΑΝΘΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του Σάββα ~. +..;-_φ+~ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΝΝΥ) του Ηλία ~0",~ 32. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ευσταθίου ~ Ο 33 ΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παναγιώτη 4. ΣΑΒΒΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ευσταθίου 35. ΣΙΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτJΝΟΣ του Νικολάου 36. ΤΣΑΜΟΥΡΓΚΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιλτιάδη 37. ΤΣΑΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ του Αγγέλου 38. ΤΣΙΚΑΡΔΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ) του Αλεξάνδρου 9. ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥ ΛΟΣ (ΘΡΑΣΟΣ) του Φωτίου 40'. ΦΩτJΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου 41. ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σοφοκλή 42. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΝΤΑΙΟΣ του Σοφιανού 5. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣτΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

17 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΜΜΠΟΣ του Γεωργίου 3. ΑΜΠΑ τιελοσ ΝΙΚΟΜΟΣ του Γεράσιμου 4. ΑΡΑΠΗ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (BIKY) χήραδημητρίου 5. ΑΡΒΑΝΙτΙΔΗΣ ΜΕΞΑΝΔΡΟΣ του Παναγιώτη 6. ΒΠΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου 7. Γ ΑΒΑΑΑ MAPIA του Ρωσσέτου 8. ΔΡΙΜΑΜ ΘΕΟΔΩΡΑ του Νικολάου 9. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ EIPHNH (ΡΟΥ Μ) του Δημητρίου 1 Ο. ΕΞΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Θεοφάνη 11. ΖΑΡΙΑΝΟΠΟΥ ΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Σγουρού - Κωνσταντίνου 12. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου 13. ΚΑΠΕΤΗ ΘΕΑΝΩ του Λαζάρου 14. ΚΑΡΑΝΤΟΥΣΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Βασιλείου 15. ΚΑΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Βασιλείου 16. ΚΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ιωάννη 17. ΛΟΥΓΓΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του Κωνσταντίνου 18. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου 19. ΜΑΡΟΥ ΔΑΣ ΡΙΖΟΣ του Κυριαζή 20. ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ του Χρήστου 21. ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ελευθερίου 22. NIKOMOY- ΑΑΑΒΑΝΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ του Σταματίου 23. ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη 24. ΝΤΟΥΝΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ελευθερίου 25. ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Γεωργίου 26. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣτΙΝΑ του Ελευθερίου 27. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) του Νικολάου 28. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Αποστόλου 29. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του Σπυρίδωνα 30. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου 31. ΡΑΖΟΥ ΛΟΥΙΖΑ του Σπυρογιάννη 32. PETZIOY ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Χρήστου 33. ΡΠΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΕΡΗ) του Ιωάννη 34. ΣΙΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Ιωάννη 35. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ MAPIA- EIPHNH (MAIPHNH) συζ. Αναστασίου 36. ΤΑΒΟΥΜΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑτου Διονυσίου 37. ΤΑΣΙΟΥΜΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου, 'ι'.

18 Αριθ. απόφασης 66/2014 σiλ ΤΟΥΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σάββα 39. ΧΑΛΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του Γεωργίου 40. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Φιλίππου 41. ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΟΥΡΑΤ του Σαμπρή 42. ΧΙΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Νικολάου 6. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 9 q. ~'~ Q Ή..,.Ο 1. ΑΡΧΟΝΤΟΥ ΛΗ ΑΝΝΑ του Ευαγγέλου 2. ΓΕΩΡΓΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Γεωργίου. 3. ΓΚΑΡΑΒΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Στεφάνου 4. ΓΚΟΥΛΟΥΜΙΑΝ ΚΕΒΟΡΚ του Χαϊκ 5. ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του Σάββα 6. ΔΑΝΕΛΑΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Αδαμαντίου. 7. ΔΟΥ ΛΚΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου 8. ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥ ΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευθυμίου 9. ΖΟΜΠΟΜ ΑΝΔΡΙΑΝΗ του Νικολάου 1 Ο. ΚΑΒΑΔΕΛΑΑΣ ΔΗΜΗΤΡ~ΟΣ του Γεωργίου 11. ΚΑΜΝΤΖΗ MAPIA του Δημητρίου 12. ΚΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Εμμανουήλ 13. ΚΑΡΤΜΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ευαγγέλου 14. ΚΜΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Οδυσσέα 15. ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Νικολάου 16. ΚΟΥΒΕΜ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου.J,r«, 17. ΚΟΥΤΟΥΜΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου ::: ::~=~::Σ~~r::~: :~:;:~::ού 20. ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Νικολάου. ΜΑΜΒΕΤΑ ΣΟΦΙΑτου Ιωάννη 22. ΜΕΝΤΕΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΑΑΜΠΟΣ του Ιωάννη 23. ΜΕΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Στεφάνου 24. ΜΟΥΣΑ ΓΚΙΟΚΜΕΝ του Τζεμήλ 25. ΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Δημητρίου 26. ΝΤΜΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Πέτρου 27. ΝΤΑΣΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Γεωργίου 28. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνστ.αντίνου 29. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη Ί

19 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Παναγιώτη 31. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Εμμανουήλ 32. ΣΑΛΜΑΝ ΤΖΑΜΜ- ΧΡΗΣΤΟΣ του Χοσσείν 33. ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου 34. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Ιωάννη 35. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Στεφάνου 36. ΤΣΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αντωνίου 37. ΦΟΥΡΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Κωνσταντίνόυ 38. ΧΑΡΑΑΑΜΠΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του Ανέστη 39. ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΜΟΣ του Αθανασίου 40. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Βασιλείου 41. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αργυρίου 42. ΧΛΙΑΠΑ MAPIA του Παναγιώτη 7. ΑΝτΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣτΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ~ΑΡ.ΣΥ.Α. Μέτωπο της aντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας 1. ΑΔΑΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Γεωργίου 2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (τασοσ) του Βασιλείου 3. ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ευαγγέλου 4. ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στυλιανού 5. ΒΑτΙΚΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Κωνσταντίνου 6. ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΙΜΩΝΑΣ του Γεωργίου 7. ΓΕΡΟΤΖΙΑΦΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Θωμά 8. ΓΚΑΡΓΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του Χρήστου 9. ΓΡΑΨΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου 10. ΔΕΜΣτΙΚ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΓΑΣΠΑΡ του Χρύσανθου 11. ΔΡΠΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου 12. ΕΡΩΤΟΚΡΠΟΥ ΑΡΓΥΡΗ του Σπύρου 13. ΖΟΡΜΠΑΑΑ ΜΕΞΑΝΔΡΑ (ΜΕΚΑ) του Γεωργίου 14. ΖΟΥΠΑ ΣrΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΑΑ) του Δημητρίου 15. ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ EIPHNH- ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ευσταθίου 16. ΚΑΡΑΜΠΕΛΗ MAPIA του Γεωργίου 17. ΚΑΤΣΙΜΠΑ-ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ του Γεωργίου 18. KOIMKOY ΣΤΑ ΥΡΟΥ Μ (ΣΥ ΛΒΙΑ) του Ιωάννη 19. ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ευτυχίου 20. ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΡΙΜΟΣ του Παναγιώτη.ι /.

20 '' Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αλεξάνδρου 22. ΜΑ ΥΡΟΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου 23. ΜΗΛΙΑΖΗΜ ΤΖΕΜΜΗ του Μεχμέτ 24. ΜΟΣ- ΣΥΨΑ ΑΘΗΝΑ του Τομ 25. ΜΠΙΣΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του Σπύρου 26. ΜΠΜΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευσταθίου 27. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Αλεξάνδρου 28. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του Γεωργίου 29. ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου 30. ΠΛΟΥΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Δημητρίου 31. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη 32. ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Εμμανουήλ 33. ΣΤΑΘΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Ευαγγέλου 34. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τοu Αριστείδη 35. ΣrΥ ΜΟΥ MAPIA - ΕΡΣΗ του Σπυρίδωνος 36. ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου 37. ΤΣΑΔΑΡΗ ΣΟΦΙΑ του Αθανασίου 38. ΤΣΙΛΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ηλία 39. ΤΣΙΧΛΗ MAPIANA του Δημητρίου 40. ΦΕΛΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευαγγέλου -~41. ΦΩΤΕΜΗ EIPHNH του Ηλία- Ιωάννη ~. 42. ΧΑΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Φωτίου Ο~~ 8. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΠΩΝ ΔΙΕΘΝΙΠΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)., ο 1. ΑΣΜΝΙΔΗ ΑΝΝΑ του Γεωργίου 2. ΓΚΙΩΡΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σταύρου 3. ΓΟΥrΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου 4. MHTPIOY ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Σωκράτη 5. ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Γεωργίου 6. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Φιλίππου 7. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του Ιωάννη 8. ΚΑΜϊΤΖΙΔΟΥ ΞΕΝΙΑ του Αλεξάνδpου 9. ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Ανέστη 10. ΚΕΦΑΜΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου 11. ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Αλκίβiάδη 12. ΚΟΥΤ ΑΜΚΗ ΜΑΡΓ APITA τού Δημητρίόυ

21 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ ΚτΙΣΤΑΚΗ MAPIA του Γεωργίου 14. ΜΧΑΝΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του Κωνσταντίνου 15. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου 16. ΜΠΙΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ναπολέοντος 17. ΝΤΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θεοδώρου 18. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΛΟΣ ΣΟΦΡΟΝΙΟΣ του Διονυσίου 19. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣίΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Βασιλείου 20. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του Νικολάου 9. ΑΓΩΝΙΣτΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣτΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΑΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.) 1. ΚΑΡΓΟΠΟΥ ΛΟΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Ευαγγέλου 2. ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Αριστείδου 3. ΚΟΣΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου 4. ΚΟΥΣΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ευαγγέλου 5. ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Ελευθερίου 6. ΜΠΑΝΤΗ ΛΟΡΕΤΑ- OYPANIA του Δημητρίου 7. ΟΡΦΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του Νικολάου 8. ΠΑΛΜΔΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ιωάννου 9. ΣΤΕΝΟΣ ΙΩΣΗΦ του Κωνσταντίνου 1 Ο. ΣΤΕΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του Κωνσταντίνου 10. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ I ι 1. ΑΛΙΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Αναστασίου 2. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥ ΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Δημητρίου 3. ΒΑΜΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μιλτιάδη 4. ΒΑΣΣΑΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του Γεωργίου 5. ΒΕΝΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Σωτηρίου 6. ΒΕΡΓΙΔΗ ΑΝΝΑ του Χρήστου 7. ΒΜΣΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΜ του Νικολάου 8. ΓΩΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Νικολάου 9. ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ηλία 1 Ο. ΚΑΜΜΠΑΛΙΚΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΑ του Θεολόγου 11. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του Ιωάννη 12. ΚΑΜΖΕΜΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου.13. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Γεωργίου ' '

22 Αριθ; απόφασης 66/2014 σελ ΚΑΡΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Κωνσταντίνου 15. ΚΑΡΟΛΙΝΗ ΜΕΞΑΝΔΡΑτου Ανδρέα. 16. ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του Σπυρίδωνος 17. ΚΑΦΕΝΟΥ ΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Θεοδώρου 18. ΚΟΛΟΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Επαμεινώνδα 19. ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννου 20. ΚΟΥΤΣΑίΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτου 21.ΚΡΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου 22. ΚΩΣΤΟΠΟΥ ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου 23. ΜΑΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Φωτίου 24. ΜΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Αλεξάνδρου 25. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥ ΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του ΧαραλάμΠους 26. ΜΟΣΧΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παράσχου 27. ΜΠΙΜΙΑΣ ΘΩΜΑΣ του Γεωργίου '. 28. ΜΠΟΝΑΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΜ του Ελευθερίου 29. ΝΑΚΟΥ KYPIAKH του Κωνστaντίνου 30. ΝτΙΝΑ ΜΑΜΜΑΤΗ του Γεωργίου 31. ΡΑΒΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Νικήτα 32. ΣΑΡΗΠΑΠΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του Κωνσταντίνου 33. ΣΕΡΕΖΛΗ ΧΡΥΣΟΥ Μ του Ιωάννου 34. ΣΙΩΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Γεωργίου 35. ΣΤΕΦΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ του Ευαγγέλου..«,36. ΣΤΡΑτΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Διογένους φ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιακώβου ~ ' ~- 38. ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Χρίστου ' ο. +; () 39. ΦΕΓΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Βασιλείου 8 Ο. ΦΛΩΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Κωνσταντίνου 41. ΧΡΗΣΤΑΚΗ MAPIA του Ανδρέα 42. ΧΡΗΣτΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου -11. ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΓΟΥΣτΙΝΟΣ του Γρηγορίου 2. ΜΟϊΖΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του Ιωάννου ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ :rου Παναγιώτου 4. ΒΑΡΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου 5. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΛΓΑ του Δημητρίου

23 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ MAPINA του Βασιλείου:.Ευαγγέλου 7. ΒΟΛΟΥ ΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Βασιλείου-Ευαγγέλου 8. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αποστόλου 9. ΓΟΥ ΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Στυλιανού 10. ΔΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΑ του Αποστόλου 11. ΔΑΛΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ του Παντελεήμονος 12. ΔΕΜΕΝΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου 13. ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του Λουκά 14. ΔΙΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σταματίου 15. ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ευαγγέλου 16. ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Σπυρίδωνος 17. ΚΑΜΑΜΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ του Κωνσταντίνου 18. ΚΑΜΠΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Σταματίου 19. ΚΑΜΠΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΜΜΠΟΣ του Αλεξάνδρου 20. ΚΑΡΖΗΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Κωνσταντίνου 21. ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννου 22. ΚΟτΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Στυλιανού 23. ΚΟΥΡΓΙΑΝΤΑΚΗΣ ΣrΥ ΛΙΑΝΟΣ του Χαραλάμπους 24. ΚΡΙΚΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παύλου 25. ΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Εμμανουήλ 26. ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Πέτρου 27. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΡΕΤΤΟΥ ΧΡΙΣτΙΝΑ του Κωνσταντίνου "'.: ΜΗΤΡΑΚΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ του Αθανασίου 29. ΜΠΡΑΝΓΚ ΒΑΛΤΕΡ-ΛΕΟ του Χούμπερτ 30. ΝΕΖΗ EIPHNH του Χρήστου 31. ΝΙΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝ του Γεωργίου 32. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΛΟΣ ΧΑΡΑΜΜΠΟΣ του Βασιλείου 33. ΠΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Χαραλάμπους 34. ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ιωάννου 35. PIZA ΦΕΒΡΩΝΙΑ του Σωiηρίου 36. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥ ΛΟΥ MAPIA του Στεφάνου 37 ; ΣΥΡΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σωτηρίου 38. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ηρώδη 39. ΤΑΓΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Νικολάου 40. ΤΣΙΟΤΣΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του Κωνσταντίνου 41. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Διονυσίου :ι ] '

24 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ ΦΑΣΟΥ ΛΗ ΕΛΕΝΗ του Εμμανουήλ 12. KINHMA ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝτΙΣΤΑΣΗΣ-ΚΕΑΝ 1. AMIPIAN MINA του Τσενζούρ 2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Σπυρίδωνος 3. ΒΜΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Παναγιώτη 4. ΓΛΥΚΗΣ ΧΑΡΜΑΜΠΟΣ του Σάββα 5. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥ ΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ηλία 6. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ανδρέα 7. ZAXAPIOY ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Όθωνα 8. ΚΑΜΖΕΛΗ ΑΝΝΑ του Δημητρίου 9. ΚΑΠΜΝΤΖΗ ΣΤΑ ΜΑ τια του Δημητρίου 10: ΚΟΥΛΕΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ του;παναγιώτη 11. ΚΡΗτΙΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ.του Χρήστου 12. ΚΩΣΤΑΜΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ηρακλή 13. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Στυλιανού 14. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΑ του Ανδρέα 15. ΠΑΝΤΟΥΜ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Βασιλείου 16. ΠΑΤΣΑΝΤΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Δημητρίου 17. ΠΟΥΣΟΥ ΛΙΔΟΥ ΡΕΒΕΚΑ του Κοσμά 18. ΣΑΒΒΟΥΡΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ του. Οδυσσέα 19. ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου 20. ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΥ ΣΤΑ ΥΡΟΥ Μ του Σταματίου 21. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΑντωνίοίJ e2. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑτου Ιωάννη 23. ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΜΟΣ του Ιωάννη 13. ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ 1. ΑΒΤΖΗ NIAZH του Ραμαδάν 2. ΑΛΗ ΣΑΜΗ του Μουσταφά 3. ΜΗ ΣΕΝΤΑΤ του Σαλή 4. ΑΜΕΤ ΑίΝτιΝ του Ιμπράμ 5. ΓΙΑΖΠΖΗ ΧΟΥΣΕΊ'Ν του Αλή 6. ΗΛΙΑΣ ΟΓΛΟΥ NEPMIN του Χουσείν 7. ΙΜΠΡΑΜ ΙΜΠΡΑΗΜ του Ρασήμ

25 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ ΙΣΜΑΗΛ ΕΣΡΑ του Μεμέτ 9. ΚΑΡΑ ΣΑΛΗ ΟΣΜΑΝ ΙΚΜΠΑΛ του Αλή 1 Ο. ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΑΛΗ του Ριφάτ 11. ΚΟΤΖΑ ΜΟΛΛΑ ΟΓΛΟΥ ΜΠΕΛΙΝ του Μετίν 12. ΚΟΥΡΟΥ ΙΡΦΑΝ του Μεμέτ 13. ΜΟΛΛΑ ΣΕΒΓΚΗ του Ισμαήλ 14. ΜΟΛΜΧΟΥΣΕϊΝ ΡΕΤΖΕΠ του Μεχμέτ 15. ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΑΜΕΤ του Μουσταφά 16. ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ ΜΠΕΡΝΑ του Μπεκήρ 17. ΜΠΕΚΗΡ ΟΥΣΤΑ ΓΚΙΟΥΝΟΥΛ του Χουσείν 18. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛ ΕΣΡΑ του Εμίν 19. NIZAM ΤΖΕΒΙΔΕ του Σαλήχ 20. ΟΣΜΑΝ ΟΓΛΟΥ ΜΠΙΝΟΥΡ του Γιαλτσίμ 21. ΟΥΣΤΑ ΡΑϊΦ του Λουτφή 22. ΣΑΛΗΧ ΟΓ ΛΟΥ ΛΕϊΜ του Χουσείν 23. ΣΟΥΛΕϊΜΑΝ ΚΑΜΠΕΡ ΤΖΑϊΤ του Χιλμή 24. ΤΑΧΗΡ ΤΖΕΜΑΛΗ του Χασάν 25. ΤΟΠΤΣΗ ΣΑΜΗ του Μπαϊράμ 26. ΤΟΥΜΠΑΝ ΡΑΜΑΔΑΝ του Μουμίν 27. TOYTZIAP ΙΣΜΕΤ του Αmουλά 28. ΧΜΗΛ ΣΕΜΑ του Αμέτ 29. ΧΜΗΛ ΣΕΡΚΑΝ του Ισμαήλ ~.,: 30. ΧΜΗΤ ΑΜΕΤ ΤΖΟΣΚΟΥΝ του Τζαφέρ 31. ΧΑΣΑΝ ΚΟΡΑΗ του Χαλήλ 32. ΧΑΣΑΝ ΜΠΟΥΡΧΑΝ του Μεμέτ 33. ΧΑΣΑΝ ΧΑΣΑΝ του Χουσείν 34. XINT ΟΝΟΥΡ του Ρασήμ 35. XINT ΣΕΒΤΑΠ του Ρασήμ 36. ΧΟΥΣΕϊΝ ΒΕΙΣΕΛ του Χαλήλ Ιμπράμ 37. ΧΟΥΣΕϊΝ ΖΕΧΡΗΝ του Φικρέτ 38. ΧΟΥΣΕϊΝ ΣΕΜΡΑ του Ραμαδάν 14. ΛΑίΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) 1. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ιωάννου 2. ΑίΒΜΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Ιωάννου 3. ΑΜΑΝΑτΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Γεωργίου -.,.~ I i '\

26 Αριθ. απόφασης- 66/2014. σελ ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ Μ (ΣΙΣΣΥ) του Ευαγγέλου 5. ΑΠΟΣΤΟΜ ΤΟΣ ΒΑίτΣΗΣ (ΒΑΗΣ) του Σπυρίδωνα 6. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ- ΦΑΝΑΡΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑτου Γρηγορίου 7. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥ ΛΟΥ ΚΟΡΙΝΑ του Κωνσταντίνου 8. ΒΑΡΒΠΣΙΩΤΗ- ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ιωάννου 9. ΒΜΜΑΚΗΣ Στv ΛΙΑΝΟΣ του Αριστείδη 10. ΓΑΜΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Επαμεινώνδά 11. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΜΟΣ του Χρήστου 12. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στέργιου 13. ΓΙΑΝΝΑΚΕΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου 14. ΔΑΒΙΤΗ ΑΝΝΑ του Αθανασίου 15. ΔΕΡΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Χρήστου 16. ΔΕΣΚΑ ΕΥ ΑΓΓΕΛΙΑ του Σπυρίδωνα. 17. ΕΜΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του'κωνσταντίνου 18. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του Αθανασίου 19. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη 20. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Χρήστου 21. ΚΟΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γερασίμου fltr '+-((, 22. ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κοσμά ΚΟΥΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του Νικολάου 24..,οΌ. ΜΗτΣΙΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευαγγέλου 25. ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟΥ- ΑΡΒΑΝΠΗ ΧΡΥΣΗ του Ιωάννη 26. ΜΠΙΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου 27. ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ του Ιωάννου 28. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΑ) του Γεωργίου -29. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥ ΛΟΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Μιχαήλ 30. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου ~~.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ του Κωνσταντίνου. 32. ΠΛΕΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου 33. ΠΟΜτΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Χαραλάμπους 34. ΣΚΑΝΔΑΜΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Αντωνίου 35. ΤΟΓΙΑ- ΠΑΤΑΠΗ ΣΟΦΙΑ του Αναστασίου 36. ΤΟΥΣΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ του Δημητρίου 37. ΤΣΑΡΟΥ- ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣ,Δ.ΒΕΤ του Σπυρίδωνα 38. ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗΣ ΜΙΛτΙΑΔΗΣ του Μιχαήλ 39. ΤΣΟΥΚΑΜ ΑΓΓΕΛΙΚΗ τbυ Νικολάου

27 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΑ τοί.ι Βασιλείου 41. ΧΑΡΠΟΣ ΦΩτΙΟΣ του Παύλου 15. ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ (ΦΥΣΗ-ΚΥΝΗΓΙ-ΨΑΡΕΜΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ) 1. ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ ΧΑΡΑΑΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του Νικολάου 2. ΜΕΞΟΠΟΥ ΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Κωνσταντίνου 3. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου 4. ΑΡΑΠΚΟΥ ΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου 5. ΑΡΜΠΗΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Αργυρίου 6. ΒΑΡΝΑΒΑ ΜΕΡΟΠΗ του Θεοφάνη 7. ΒΜΧΟΠΟΥ ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνος 8. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ιωάννη 9. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥ ΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου 1 Ο. ΓΙΑΠΟΥΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Νικολάου 11. ΔΟΛΜΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑ του Θεοδώρου 12. ΖΟΥΓΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Περικλή 13. ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ MAPIA του Κωνσταντίνου 14. ΚΑΠΠΟΥ MAPIA του Αναστασίου 15. ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Παναγιώτη 16. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αντωνίου 17. ΚΟΡΕΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του Κωνσταντίνου 18. ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του Σταματίου 19. ΚΩΤΟΥ ΜΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου 20. ΛΙΟΤΣΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑτου Παναγιώτη 21. ΜΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Παναγιώτη 22. ΜΑ ΥΡΟΠΟΥ ΛΟΥ ΣΒΕΤ ΜΝΑ του Χριστόφορου 23. ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου 24. ΜΙΧΑΜΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Ιωάννη 25. NIKOMOY ΕΥΓΕΝΙΑ (τζενη) του Γεωργίου 26. ΠΑΝΤΕΜΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αντωνίου 27. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΙ:i+ΡΙΟΣ του Γεωργίου 28. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Διονυσίου 29. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Αριστείδη 30. ΠΡΕΜΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του Αθανασίου 31. ΣΑΛΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου 32.. ΣΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κυριάκου

28 Αριθ. απόφασης 6.6/2014 σελ ΣΚΟΥΡΑ ΜΑΜΜΑΤΗ (ΜΑΤΑ) του Νικολάου 34. ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Ιωάννη 35. ΤΣΑΓΚΑΝΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Ασημάκη 36. ΥΦΑΝτΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του Θεοχάρη 37. ΧΟΡΟΖΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Ηρακλή 16. ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΓΗ 1. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Χρήστου 2. ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του Νικόλάου 3. ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Ευσταθίου 4. ΓΙΑΝΝΟΓΚΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ι'ωάννη 5. ΓΙΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ευαγγέλου 6. ΔΗ ΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Λάμπρου 7. ΖΕΛΕΝΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του Θεοδοσίου 8. ΚΡΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Βασιλείου 9. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου 10. ΠΑΥΛΙΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Βασιλείου 11. ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΑΧΙΜΕΑΣ τομ Φιλίππου ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 1. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Κωνσταντίνου 2. ΑΓΓΕΛΌΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΠΣΑ (ΛΙΛΗ) του Ιωάννη 3. Ρ\ ΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Κωνσταντίνου 4. ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Δημητρίου 5. ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του Σπυρίδωνα-Μιχαήλ 6. ΒΠΩΡΑΚΗ MAPIA του Εμμανουήλ 7. ΒΜΣΣΟΠΟΥ ΛΟΥΧΛΟΗ-ΑΝΝΑ του Νικολάου 8. ΒΜΧΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου 9. ΓΙΑΒΡΟΥΤΑ-ΛΟΥ ΔΑ ΖΑΧΑΡΟΥΜ του Κωνσταντίνου 10. ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΜΚΗΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Γεωργίου 11. ΓΡΑΜΜΑτΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αριστοτέλη 12. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ MAPIA του Στυλιανού 13. ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αποστόλου 14. ΔΟΣΟΥΜΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αποστόλου \ ι \ j15. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Ζα)cαρία \ ~.!

29 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΝΑ του Ιωάννη 17. ΚΑΜΒΡΕΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΙΟΛΗ του Κωνσταντίνου 18. ΚΑΡΚΑΝΤΖΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Δημητρίου 19. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Δημητρίου 20. KINTH ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Παναγιώτη 21. ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θεοδώρου 22. ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αθανασίου 23. ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Διονυσίου 24. ΚΥΡΚΟΣ ΜΙΛτΙΑΔΗΣ του Λεωνίδα 25. ΛΕΟΜΠΙΛΛΑ (LEOBILLA) ΦΩΤΕΙΝΗ (FOτiNI) του Τζιοβάνι 26. ΛΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ του Ανδρέα 27. ΜΑΘΙΟΠΟΥ ΛΟΣ ΧΑΡΑΜΜΠΟΣ του Ηρακλή 28. ΜΑΛΛΙΑΣ ΜΕΞΑΝΔΡΟΣ του Παναγιώτη 29. ΜΑΥΡΩΤΑΣ rεωργιοσ του Παρασκευά 30. ΜΕΝΟΥ ΔΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥ ΛΗ) του Φωτίου 31. ΜΗΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Παναγιώτη 32. ΜΠΜΜΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου 33. ΝτΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Δημητρίου 34. ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Δημητρίου 35. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ (ΜΑΚΗΣ) του Βασιλείου 36. ΠΑΤΕΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Γεωργίου 37. ΣΚΟΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη 38. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΦΑΝΗ-ΧΡΥΣΗ του Μιχαήλ 39. ΤΑΧΙΑΟΥ ΧΡΙΣτΙΝΑ του Γεωργίου 40. ΤΟΠΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Στανίσλαβ 41. ΤΣΑΚΥΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ιγνατίου 42. ΨΗΜΕΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Γεωργίου..,....-,. 18. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩτΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΑΝΑΝΕΩτΙΚΗ ΔΕΞΙΑ, ΑΝΑΝΕ~τΙΚΟ ΠΑΣΟΚ, ΑΝΑΝΕΩτΙΚΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ, OXI ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΟΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΑΡΙΖΩ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΧΑΡΙΖΩ ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ, ΠΑΝΑΓΡΟτΙΚΟ ΕΡΓ Α τικ Ο ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑ. Ε. Κ. Ε. 1. ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Νικολάου 2. ΤΖΜΑΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιλτιάδη 3. ΤΖΑΛΑΖΙΔΗΣ ΜΙΛτΙΑΔΗΣ του Ιωάννη I I ;,, '\

30 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ Ε.Ε.Κ. ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ~ΕΡΓΑ1ΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑ11~0 ΚΟΜΜΑ 1. ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου 2. ΜΕΞΟΠΟΥ ΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αθανασίου 3. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του Γεωργίου 4. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Αναστασίου 5. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) του Τρύφωνα 6. ΓΡΙΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αναστασίου 7. ΔΑΦΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ του Γεωργίου 8. ΔΕΛΗΚΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Γεωργίου 9. ΚΑΜΠΟΖΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ τόυ Θεοδώρου 10. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Σταύρου 11. ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου 12. ΜΑ ΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του Ιωάννη 13. ΜΑΤΣΑΣ ΣΑΜΠΕΤΑί (ΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ) του Μπενάκη 14. ΜΟΥτΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Ιωάννου 15. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑτου Μιχαήλ 16. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡίΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ του Στυλιανού ~17. ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Σπυρίδωνος.~' ΣΤΑΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣτου Κωνσταντίνου ~~~ 19. ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ ΒΑίΟΣ του Βασιλείου. ΔΟ,- 20. ΤΖΙΡΗΣ- ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Γεωργίου evo 21. ΦΩτΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου 20. ΛΕΥΚΟ 1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ MAPIA του Γεωργίου 2. ΤΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννου 21. Δημοσθένης Βεργής Έλληνες ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ j 1. ΒΕΡΓΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Εμμανουήλ 2. ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ ΙΩΑΝΝΑ του Πέτρου 3. ΚΟΖΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη 4. ΠΟΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου \ 5. ΣΤΟΥΡΑίΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ελευθερίου

31 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ ΧΑΤΖΗ ΑΝΝΑ του Βύρωνα 22. ENIAIO ΠΑΛΛΑϊΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.) 1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥ ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου 2. ΑΙΡΙΣ- ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Αριστοτέλη 3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σταύρου 4. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ιωάννη 5. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥ ΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Βασιλείου 6. ΑΠΟΔΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του Ιωάννη 7. ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ ΜΕΞΑΝΔΡΑτου Ιωάννη 8. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Ηλία 9. ΔΑΝΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ιωάννη 1 Ο. ΔΟΓΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΑ του Παντελή 11. ΔΡΑΜΙτΙΝΟΥ ΚΜΛΙΡΡΟΗ του Ζαχαρία 12. ΘΕΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ του Ηρακλή 13. ΚΑΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου 14. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου 15. ΚΟΕΔΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΑ του Λορέντζου 16. ΚΟΤΣΑΚΕΧΑΓΙΑ (ΚΕΧΑΓΙΑ) ΕΥ ΑΝΘΙΑ (ΕΥ Α) του Λαζάρου 17. ΚΟΥΜΑΡΕΛΜΣ ΟΘΩΝ του Αθανασίου 18. ΚΟΥΝΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου 19. ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Νικολάου.. ;, 20. ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σπυρίδωνος 21. ΚΩΝΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου 22. ΜΔΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Αριστείδη 23. ΜΣΚΑΡΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Σταύρου 24. ΜΣΚΑΡΑΤΟΥ ΟΛΓΑ του Σταύρου 25. ΛΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αχιλλέα 26. ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεοδώρου 27. ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ-ΚΑΜϊΤΖΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ (ΜΑΡΙΟΣ) του Κωνσταντίνου 28. ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- NEKTAPIA του Παναγιώτη 29. ΜΠΑΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ελευθερίου 30. ΞΙΦΑΡΑΣ ΜΕΞΙΟΣ του Κωνσταντίνου 31. ΟΜΓΙΑ ΓΚΟΝΘΜΕΘ ΝΤΕ Μ ΒΕΓΚΑ ΠΕΔΡΟ του Πέδρο 32. ΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου 33. Γ.1ΑΠΑΜΕΘΟΔΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Παντελή \. ~ I

32 Αριθ. απόφασης 66/2014. σελ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Φωτίου 35. ΠΙΕΡΡΟvτΣΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Θεοδώρου 36. ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αντωνίοu 37. ΣΙΟΒΑ ΙΩΑΝΝΑ του Κωνσταντίνου 38. ΣΥΜΒΟΥ ΛΟΠΟΥ ΛΟΣ 'ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του Νικολάου 39. ΤΡΑϊΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παύλου 40. ΦΥ ΔΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Δημητρίου 41. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑτου Χαραλάμπους 42. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥ ΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Θεμιστοκλή 23. ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ 1. ΒΑΣΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Αθανασίου 2. ΓΚΙΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου 3. ΓΟΥΡΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Πιέρρου 4. ΓΟΥΡΝΑΣ ΠΙΕΡΡΟΣ του Διονυσίου 5. ΔΜΙΕΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Μιχαήλ 6. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου 7. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αλβέρτου 8. ΚΟΥΤΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝτJΝΟΣ του Γεωργίου ~., 9. ΚΟΥΤΕΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ του Γεωργίου ~:+:- 10. ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Σωτηρίου ~+ 9 # 11. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη.~0 'Λ 12. ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ-ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του Μιχαήλ t O 1 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΡΟΖΕΛΑΑ του Λίμπερο 14. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου 15. ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Θεοδώρου 16. ΠΑΛΑΒΙΤΣΙΝΗ ΑΝΝΑ του Νικολάου 17. ΠΑΠΟvτΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Κωνσταντίνου 8. ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιχαήλ 19. ΣΟΦΤΖΟΓ ΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παντελεήμονος 20. ΣΤΑΗ ΑΝΝΑ του Σταύρου 21. ΣΤΕΦΟΠΟΥ ΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του Δημητρίου 2. ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ευαγγέλου I 24. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

33 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ ΑΤΣΟΝΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Γεωργίου 2. ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ MAPIA του Αποστόλου 3. ΓΙΑΜΑΡΕΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Ιωάννη 4. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥ ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου 5. ΛΙΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Δημητρίου 6. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑτου Θεοδώρου 7. ΠΑΠΑίΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου 8. ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου 9. ΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Νικολάου 1 Ο. ΤΣΑΜΗ ΣΟΦΙΑ του Νικολάου 25. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 1. ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ -ΙΝΙΩΤΑΚΗ ΖΩΗ του Βύρωνα 2. ΑΥΜΚΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του Στυλιανού 3. ΒΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου 4. ΒΟΡΔΟΧΕΙΜΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου 5. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου 6. ΓΙΑΒΡΟΥΤΑΣ ΦΩτΙΟΣ του ΔηιJήτρίου 7. ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευσταθίου 8. ΓΚΟΥ ΛΙΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοφάνη 9. ΓΚΡΙΛΑΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ηλία '-:.. 1 Ο. ΔΗΜΗΤΡΟΥ ΜΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη 11. ΖΑΦΕΙΡΗ ΜΜΠΡΙΝΗ - MAPIA του Δημητρίου 12. ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ανδρέα 13. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου 14. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ MAPIA του Πασχάλη 15. ΚΙΟΥΣΗ-ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΕΜΗ του Γεωργίου 16. ΚΟΖΟΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του Αθανασίου 17. ΚΟΥΡΤ ΑΛΗ ΓΚΟΛΦΩ του Φωτίου 18. ΚΡΑΒΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Γεωργίου 19. ΛΕ ΜΠΑΡΟΝ (LE BARON) ΣΙΜΟΝ-ΣΟΥΖΑΝ (SIMONE-SUZANNE) του Ροζέ (Roger) ~.-, 20. ΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χριστοδούλου 21. ΛΥΡΙΩΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ- ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ελευθερίου 22. ΜΗΛΕΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Παναγιώτη. \ """. \ 23. ΜΠΟΓΟΝΙΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Δημητρίου

34 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ ΝΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Γερασίμου 25. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥ ΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη. 26. NTAiMKH ANNA-MAPIA του Σταύρου 27. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αριστείδη 28. ΠΑΠΜ MAPIA του Αντωνίου 29. ΠΕΡΣΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑ τjοσ του Ιωάννη 30. ΠΙΠΙΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γρηγορίου 31. ΠΛΕΣΣΑ ΑΡΓΥΡΟΥΜ του Αναργύρου 32. ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Αντωνίου 33. ΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη 34. ΤΑΡΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ηλία 35. τjλκιτζη ΣΤΑ YPbY Μ του Ανέστη 36. ΤΣΙΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Στυλιανού 37. ΤΣΟΜΑΚΗ ΕΥ ΑΓΓΕΛΙΑ του Δημητρίου 38. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου 26. ΠΡΑΣΙΝΟΙ-Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία... () 1. ΑΚΕΡΜΑΝΣ MONIK ΜΠΑΜΠΕΠΕ (MONIKA) του Μπέντζαμιν 2. ΑΧΜΕΝΤ ΜΩΧΑΜΕΝτJΝ MOABIA του Μωχαμεντίν ~ '*'-<(, 3. ΒΑΑΑΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Βασιλείου + 0 # 4. ΒΑΑΑΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Βασιλείου. ~~~'/ 5. ΒΟΛΙΩΤΗ ΖΩΗ του Κωνσταντίνου 6. ΓΚΟΛΙΟΜvτΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑτου Γεωργίου. ΡΕΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αθανασίου. ΣΕΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ιωάννη 9. ΔΑΣΚΑΑΑΚΗ EIPHNH του Στυλιανού I 1 Ο. ΔΗΜΟΠΟΥ ΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Βασιλείομ 11. ΕΣΜΑΟΥΙ ΕΥτvΧΙΟΣ-ΝΑΣΣΕΡ του Αλεξάνδρου 12. ZIAKOY ΕΛΕΑΝΑ του Γεωργίου 13. ΖΟΥΜΠΟΥ ΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Βασιλείου 14. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ ΟΛΓΑ του Νικολάου 15. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του Παναγιώτη ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΊΟΣ του Ιωάννη 17. ΚΑΑΑΘΑ ΧΡΙΣτJΝΑ του Πέτρόυ 18. ΚΑΛΛΗ-ΠΙΝΙΟΥ MAPIA του Ιωάννη 19. ΚΑΝΤΙΡ ΡΙΖΓΚΑΡ του Μοχαμμέντ

35 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ ΚΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Ιωάννη 21. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ZAXAPENIA (ΡΟΥΜ) του Ιωάννη 22. ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΛΥΔΙΑ του Εμμανουήλ 23. ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥ ΛΟΣ Στv ΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) του Παναγιώτη 24. ΛΕΜΠΕΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑτΙΑ) του Γεωργίου 25. ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ηρακλή 26. ΛΟΗΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Γεωργίου 27. ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ζαχαρία 28. ΜΕΤΑΞΑ KYPIAKH του Σωκράτη 29. ΜΠΟΝΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Φώτιου 30. ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ τ~υ Εμμανουήλ 31. ΝΟΛΜΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΑΜΙΛΟ του Δημητρίου 32. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥ ΛΟΥ MAPIA του Γεωργίου 33. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ του Χρήστου 34. ΠΡΟΒΟΠΟΥ ΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου 35. ΡΙΚΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Γεωργίου 36. ΣΚΟΥ ΛΙΔΗ ΣΟΦΙΑ του Ανδρέα 37. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Σπυρίδωνος 38. ΣΤΑΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Στέφανου 39. Στv ΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ του Ευσταθίου 40. ΤΖΕΝΟΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Αναστασίου 41. ΦΟΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου 42. ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Περικλή 27. ΜΑΡΞΙΣτΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣτΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣτΙΚΟ ΚΟ ΜΜΑ ΕΛΑΑΔΑΣ 1. ΑΔΑΜΟΠΟΥ ΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Αριστομένη 2. ΑΤΖΑΜΙΔΑΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΜτου Αλεξίου 3. ΓΡΑΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Δημοσθένη 4. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Ιωάννη 5. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του Κωνσταντίνου 6. ΚΑΡΒΑΓΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤ ΑΣΙΑ του Κωνσταντίνου 7. ΚΟΝΤΟΦΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου 8. ΚΟΥΦΟΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Αριστείδη 9. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Προδρόμου 10. ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Νικολάου 11'.. ΣΑΜΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑ του Αγαμέμνονος -:,:._

36 Αριθ. απόφασης 66/2014 σελ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ του Σταύρου 13. ΤΑΧΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου 14. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου 28. ΚΟλι\Α ΤΟΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΟΛΙ1ΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-Οικολογικό Ελληνικό 1. ΚΟΛΛΑ ΤΟΣ ΜΕΞΑΝΔΡΟΣ του Δημητρίου 2. ΚΟΛΛΑ ΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μάριου 3. ΜΑΤ ΜΑ MAPIA του Αθανασίου 4. ΝΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Βασιλείου 29. ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΠΕΙΑΣ 1. ANT.QNIOY ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου 2. ΒΕΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Παναγιώτη 3. ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΜΕΡΙΣΣΑ του Ιωάννη 4. ΓΚΙ ΟΥ ΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Εμμανουήλ 5. ΔΕΛΕΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου 6. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Χαραλάμπους 7. ΜΑΓΔΜΙΝΟΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Σπυρίδωνα 8. ΜΑΥΡΟΔΑΚΟΥ-ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΦιλίτΠτου 9. ΝΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Αθανασίου 1 Ο. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου 11. ΣΤΟϊΜΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου. ΤΟΥΜΠΑΡΗΣ ΜΕΝΕΜΟΣ του Χαραλάμπους 13. ΤΣΟΜΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ του Δημητρίου 14. ΧΗΝΙτΙΔΟΥ ΖΩΗ του Δημητρίου 30. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ KINHMA 1. ΑΓΡΟΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του Αναξαγόρα 2. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥ ΛΟΥ ΜΕΞΑΝΔΡΑ του Σπυρίδωνος 3. ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ του Γεωργίου 4. ΒΕΝΕΡΗ EIPHNH (ΡΕΝΑΤΑ) του Νικολάου 5. ΒΟΥΡΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου 6. ΒΡΕΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Λεωνίδα 7. ΓΜΑΝΑΚΗ -INTZE ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Εμμανουήλ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ - Σπάτα 21/5/2014 Αρ. πρωτ. : 17423 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν.4255/2014 «Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ

2. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 1. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στυλιανού 2. ΑΝΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου 3. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Αντωνίου 4. ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ - ΒΡΥΩΝΙΔΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) του Κυριάκου 5. ΓΙΑΝΝΟΠΑΠΑ (ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Κ Λ Ο Γ Η Σ Για την ανάδειξη των Ελλήνων µελών του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Κ Λ Ο Γ Η Σ Για την ανάδειξη των Ελλήνων µελών του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Α.Π.: Φ.500/ΑΣ 256 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Κ Λ Ο Γ Η Σ Για την ανάδειξη των Ελλήνων µελών του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου Η ιευθύνουσα το Προξενικό Γραφείο της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 653/2015 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός 653/2015 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 653/2015 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Νικόλαο Ζαγοριανό, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Μαρία Σκουλάξινου, Πρωτοδίκη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 2209/2014 (2842/2014) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

Αριθμός 2209/2014 (2842/2014) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμός 2209/2014 (2842/2014) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Δωροθέα Νικάνδρου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Γεώργιο Ξυνόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθ. πρωτ. : 4910 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ Έχοντας υπόψη: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 39, παρ. 1 και 2, 95, 96 και 97, παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 14 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αριθ. Πρωτ. 399139(3794) ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 14 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αριθ. Πρωτ. 399139(3794) ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 14 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αριθ. Πρωτ. 399139(3794) ΗΜΑΘΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Αντιπεριφερειάρχης Πριφερειακής Ενότητας Ημαθίας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 68 / 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 68 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 68 / 2012 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Π.Δ 26/2012 «Κωδικοποίηση σ ενιαίο κείμενο των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34741/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43156/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34741/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43156/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34741/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43156/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές, Παύλο Χριστιά, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Νικολέτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ. Ανακοινώνεται

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ. Ανακοινώνεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι, 20/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 2249 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Ανακοινώνεται Ότι: Με την αριθμ. 6999/1357/19-01-2015 προκήρυξη του Αντιπεριφερειάρχη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Λευκάδα, 15 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τρίκαλα 15 09-2015 Αριθ. Πρωτ : 3795/170040

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Αρίθμ. 68/2015 ---------------------------------------- Ο Δήμαρχος ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Αρίθμ. 68/2015 ---------------------------------------- Ο Δήμαρχος ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 15 /01 /2015 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. Πρωτ. 2237 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αρίθμ. 68/2015 ---------------------------------------- Ο Δήμαρχος ΛΕΣΒΟΥ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ρέθυµνο, 14 Σεϖτεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. 20817 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΕΡΟ ΗΜΟΤΩΝ για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 20 ής Σεϖτεµβρίου 2015 Έχοντας υϖόψη: Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 26 /2012 Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 26 /2012 Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 26 /2012 Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 7

Διαβάστε περισσότερα

BHMA. της Aυτοδιοίκησης του Σαρωνικού & της Aνατολικής Aττικής Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης και Eπικοινωνίας

BHMA. της Aυτοδιοίκησης του Σαρωνικού & της Aνατολικής Aττικής Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης και Eπικοινωνίας Φύλλο 226 Έτος 19ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 BHMA της Aυτοδιοίκησης του Σαρωνικού & της Aνατολικής Aττικής Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης και Eπικοινωνίας TΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ σελ. 4-6-10 ΞANΘOY

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αριθμός Απόφασης 13 /2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Ευαγγελία Μπάλλα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνο Πασιαλή, Πρωτοδίκη, Λάμπρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 89 11 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4255 Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λαµία, 30 Aπριλίου 2012 Αρ. Πρωτ. 46911/1242 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ

Λαµία, 30 Aπριλίου 2012 Αρ. Πρωτ. 46911/1242 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Λαµία, 30 Aπριλίου 2012 Αρ. Πρωτ. 46911/1242 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζευγολατιό : 15-09-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 15245 ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζευγολατιό : 15-09-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 15245 ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζευγολατιό : 15-09-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 15245 ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΝΙΤΣΑ 21-1-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΝΙΤΣΑ 21-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΝΙΤΣΑ 21-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αρ.πρωτ.:157/322/Φ Εκλ. ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ κατά τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ Νάξος, 20/01/2015 Αρ. πρωτ.: 852 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες συγκροτούν τους Οργανισμούς του Πρώτου Βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

2. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες συγκροτούν τους Οργανισμούς του Πρώτου Βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. ΝΟΜΟΣ 3463/2006 - ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Αρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 76 του Συντάγματος, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμός 122 /2015 115/2015 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας ---------------- Αποτελούμενο από τους Δικαστές Σοφία Καλούδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Αγγελική

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 01.01.2007 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙ- ΟΙΚΗΣΗΣ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 01.01.2007 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙ- ΟΙΚΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΦΕΚ: Α 114 20060608) Αρθρο: 1 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙ- ΟΙΚΗΣΗΣ Πρώτος Βαθμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Λαµία, 30 Aπριλίου 2012 Αρ. Πρωτ. (οικ.) 48105/1284 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ

Λαµία, 30 Aπριλίου 2012 Αρ. Πρωτ. (οικ.) 48105/1284 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Λαµία, 30 Aπριλίου 2012 Αρ. Πρωτ. (οικ.) 48105/1284 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ σημείωμαέκδοσης Οι εκλογές του Συλλόγου μας τελείωσαν. Οι συνάδελφοι τίμησαν και εμπιστεύθηκαν καθένα από εμάς ξεχωριστά και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αντιπροσωπεύει τη θέληση όλων των δικηγόρων Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2643 Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2218 Έτος: 1994 ΦΕΚ: Α 90 19940613 Τέθηκε σε ισχύ: 13.06.1994 Ημ.Υπογραφής: 13.06.1994 Τίτλος Ιδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα