ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΚΑΙ Η ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΣΔΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΚΑΙ Η ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΣΔΡΑ"

Transcript

1 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΔΣΑΡΣΗ 6 ΜΑΡΣΙΟΤ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ ΑΡΔΣΑΙΔΙΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΚΑΙ Η ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΣΔΡΑ 8 ΜΑΡΣΙΟΤ 2013 «ΗΜΔΡΑ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΑ» ΓΩΡΔΑΝ ΔΞΔΣΑΗ ΚΑΣΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ Δ ΑΝΑΦΑΛΙΣΔ ΚΑΙ ΑΠΟΡΔ ΓΤΝΑΙΚΔ Οκηιεηέο Καζεγεηέο: Γ. Κξεαηζάο, Ι. Τθαληόπνπινο, Γ. Μπόηζεο θαη Ν. Βηησξάηνο, Αλ. Καζεγεηήο Δ. Γειεγεώξνγινπ, Δπίθ. Καζεγεηήο Ν. αιάθνο ε Δπίθ. Καζεγήηξηα Αηθ. Πνιίηε, Γηεπζύλνπζα Φ. Γηαλλνπνύινπ θαη ε Σνκεάξρεο Α. Kαξαγεσξγνπνύινπ. Με ηελ επθαηξία ηεο εκέξαο ηεο Γπλαίθαο ε Β Μαηεπηηθή θαη Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Παηδηθήο θαη Νεαληθήο Γπλαηθνινγίαο νξγαλώλνπλ πλέληεπμε Σύπνπ, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάξηε 6 Μαξηίνπ 2013 θαη ώξα ζην Αξεηαίεην Ννζνθνκείν. Θα παξνπζηαζηνύλ ζηνηρεία γηα ην απμεκέλν πνζνζηό παιηλδξόκσλ θπήζεσλ, νδεγίεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πγεία ησλ γπλαηθώλ θαη πξσηνβνπιίεο πνπ βνεζνύλ ηηο γπλαίθεο λα απνιακβάλνπλ ηηο ππεξεζίεο πγείαο κε ρακειό θόζηνο, έλα από ηα δεηνύκελα ηεο επνρήο καο. Οη επηζθέςεηο ζηα εμσηεξηθά γπλαηθνινγηθά ηαηξεία, νη εκβνιηαζκνί, ν πξνγελλεηηθόο έιεγρνο, ε ελίζρπζε ηνπ κεηξηθνύ ζειαζκνύ, θαζώο θαη ε αληηζύιιεςε είλαη κεξηθά από ηα ζέκαηα όπνπ θάζε γπλαίθα, αιιά θαη ζπλνιηθά ε θάζε νηθνγέλεηα, ζα κπνξεί λα ελεκεξσζεί κε απιό ηξόπν. 1

2 «Η πξόιεςε απνηξέπεη ηελ εκθάληζε γπλαηθνινγηθώλ πξνβιεκάησλ», δήισζε ν Γηεπζπληήο ηεο Β Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζην Αξεηαίεην Ννζνθνκείν, Καζεγεηήο Γεώξγηνο Κξεαηζάο. «θνπόο ηεο εθδήισζεο είλαη λα ελεκεξσζνύλ νη γπλαίθεο ζρεηηθά κε ηηο ηειεπηαίεο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο θαη ηηο πξόζθαηεο ηαηξηθέο νδεγίεο κε ζηόρν ηελ επίηεπμε ηεο θαιήο πγείαο πνπ ρξεηάδνληαη». Οξηζκέλεο Διιελίδεο δελ έρνπλ ηελ πξνιεπηηθή ηαηξηθή θξνληίδα πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα παξακείλνπλ πγηείο, λα απνθεπρζεί ή λα θαζπζηεξήζεη ε εκθάληζε κηαο λόζνπ, λα δήζνπλ θαιά θαη λα απνδώζνπλ ζηελ δσή ηνπο. Ωζηόζν κε βάζε ηηο πξόζθαηεο εμειίμεηο απαηηείηαη όιεο νη γπλαίθεο λα αθνινπζνύλ πξνγξάκκαηα πξόιεςεο θαη ην ζύζηεκα πγείαο ηεο ρώξαο καο λα θαιύπηεη εμεηάζεηο πνπ εζηηάδνπλ ζε ππεξεζίεο πξόιεςεο, όπσο: ε εμέηαζε θαηά Παπαληθνιάνπ, ε ςεθηαθή καζηνγξαθία, θιπ. Δπηπιένλ κε ηελ αύμεζε ησλ Διιελίδσλ πνπ έρνπλ πξόζβαζε ζηελ πξνιεπηηθή ηαηξηθή θξνληίδα ζα κεησζεί θαη ην θόζηνο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηε ρώξα καο. ηε ζπλέληεπμε ζα παξνπζηαζηεί ε πξόνδνο πνπ έρεη γίλεη κέρξη ζήκεξα θαη νη λεόηεξεο εμειίμεηο κε βάζε πξόζθαηεο ηαηξηθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ εθδόζεθαλ, ελζαξξύλνληαο έηζη ηηο γπλαίθεο λα έρνπλ πξόζβαζε ζε έλα πιήξεο θάζκα ππεξεζηώλ πξόιεςεο, ελώ ζα απαληεζνύλ κε απιό ηξόπν εξσηήκαηα από ηνπο εηδηθνύο όπσο: Η νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε πγεία ηεο γπλαίθαο κεηέξαο Πξέπεη λα γίλεηαη εμέηαζε θαηά Παπαληθνιάνπ (test Pap), γπλαηθνινγηθή εμέηαζε γηα θνλδπιώκαηα (HPV), εκβνιηαζκνί, εμέηαζε γηα ηαπηνπνίεζε ηώλ ησλ θνλδπισκάησλ ζε γπλαίθεο αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο; Πόζν ζπρλά κηα γπλαίθα πξέπεη λα επηζθέπηεηαη ηνλ γπλαηθνιόγν ηεο; Τπάξρεη πξνιεπηηθή εμέηαζε γηα δηαβήηε (απμεκέλν ζάθραξν) ζηελ εγθπκνζύλε; Μέζνδνη αληηζύιιεςεο θαη παξνρή ζπκβνπιώλ αληηζύιιεςεο. Κνηλνί κύζνη θαη αιήζεηεο γηα ηελ αληηζύιιεςε. Πόζεο θνξέο κηα έγθπνο πξέπεη λα επηζθέπηεηαη ηνλ Μαηεπηήξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο; Τπάξρνπλ πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο γηα απνθιεηζκό ζνβαξώλ ζεκάησλ πγείαο ηνπ εκβξύνπ ζηελ εγθπκνζύλε; Πσο κπνξνύλ λα πξνιεθζνύλ ηα θαηάγκαηα ζε κηα γπλαίθα πνπ 2

3 βξίζθεηαη ζηελ εκκελόπαπζε; Οη δηαγλσζηηθέο επεκβάζεηο ηεο θύεζεο ζην κηθξνζθόπην: εμέηαζε κε ιήςε ηξνθνβιάζηεο, ακληνπαξαθέληεζε ή άιιεο επηινγέο; πκβνπιεπηηθή ζε έθεβεο θαη γπλαίθεο γηα ζεμνπαιηθά κεηαδηδόκελα λνζήκαηα. Τπνζηήξημε κεηξηθνύ ζειαζκνύ θαη παξνρή ζπκβνπιώλ. Δλδννηθνγελεηαθή βία: ζπκβνπιεπηηθή θαη παξαπνκπή. Από πνηα ειηθία πξέπεη λα γίλεηαη ε καζηνγξαθία; Η ιήςε εηδηθώλ κέηξσλ πξόιεςεο πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο κνλαδηθέο αλάγθεο πγείαο ησλ γπλαηθώλ θαη λα βνεζά ζηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο ηεο γπλαίθαο. Αλαιπηηθόηεξα αλάκεζα ζηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνύλ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εμήο δηαδξαζηηθέο παξνπζηάζεηο: Πξόιεςε γπλαηθνινγηθνύ θαξθίλνπ. Δκβνιηαζκνί. Δθεβεία - αληηζύιιεςε - πξνζηαζία από ζεμνπαιηθά κεηαδηδόκελα λνζήκαηα. Γηα κηα θπζηνινγηθή εγθπκνζύλε. Κύεζε θαη ηνθεηόο. Τπνγνληκόηεηα- εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε. Γηαγλσζηηθέο επεκβαηηθέο εμεηάζεηο ζηελ εγθπκνζύλε γηα έγθπεο κεγαιύηεξεο ειηθίαο θαη όρη κόλν Κιηκαθηήξηνο θαη εκκελόπαπζε νζηενπόξσζε. Η πξσηνβνπιία απηή είλαη έλα κέξνο ηεο επξύηεξεο πξνζπάζεηαο ηεο Κιηληθήο λα πξνζηαηέςεη ηελ πγεία ηεο γπλαίθαο θαη απεπζύλεηαη ζηηο γπλαίθεο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, αιιά θαη ζηα παηδηά καο, ηα νπνία από λσξίο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ζέκαηα αγσγήο πγείαο θαη δηαθπιηθώλ ζρέζεσλ. Με ηελ επθαηξία ηεο Ηκέξαο ηεο Γπλαίθαο ην Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν «Αξεηαίεην» ζα πξνζθέξεη δσξεάλ ζε αλαζθάιηζηεο θαη άπνξεο γπλαίθεο, γπλαηθνινγηθή εμέηαζε, εμέηαζε καζηνύ θαη εμέηαζε θαηά Παπαληθνιάνπ από ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό ηεο Β Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ηε Πέκπηε θαη Παξαζθεπή 7-8 Μαξηίνπ, 2013 θαη ώξα Θα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο. 3

4 Πιεξνθνξίεο: Δ. Καλάθε, Γ. Γηαλλνύιε, Αξεηαίεην Ννζνθνκείν, Βαζ. νθίαο 76, Σει: , , Fax: , ηελ ηζηνζειίδα καο κπνξείηε λα κάζεηε πεξηζζόηεξα ζρεηηθά ηελ πξόιεςε θαη ηηο ππεξεζίεο ησλ αληηζηνίρσλ ηκεκάησλ ηεο Β Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο. Καζεγεηήο Γ. Κξεαηζάο η. Αληηπξύηαλεο ΔΚΠΑ 4

5 Ι. ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΕ ΚΤΗΕΙ Πρόςφατα διαπιςτϊκθκε αφξθςθ του ποςοςτοφ των παλινδρόμων κυιςεων από 2% ςτο 4% τα δφο τελευταία χρόνια, ενϊ δεν παρατθρείται ανάλογθ αφξθςθ των γεννιςεων. Εν τω μεταξφ, ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Ελλθνικισ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ, προκφπτει ότι οι γεννιςεισ ςτθν Ελλάδα για το 2011 ιταν , εκ των οποίων ιταν αγόρια και κορίτςια. Οι κάνατοι ιταν , εκ των οποίων ιταν άνδρεσ και γυναίκεσ. Τα παραπάνω ςτοιχεία ςυςχετίςκθκαν με τθν οικονομικι κρίςθ και με τουσ προβλθματιςμοφσ των ηευγαριϊν για τθν δθμιουργία οικογζνειασ ςτθν ςθμερινι κοινωνία. Καθηγητήσ Ν. Βιτωράτοσ 5

6 ΙΙ. TΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Σφμφωνα με τα προςωρινά αποτελζςματα τθσ απογραφισ του 2011 που ανακοίνωςε θ ΕΛ.ΣΤΑΤ. ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ απεγράφθςαν μόνιμοι κάτοικοι ( άνδρεσ και γυναίκεσ). Στθν γενικι απογραφι του 2001 είχαν καταμετρθκεί άτομα ϊςτε να προκφπτει ςτθ δεκαετία μείωςθ του πλθκυςμοφ κατά που όμωσ κεωρείται ότι είναι πενταπλάςια λαμβάνοντασ επίςθσ υπ όψιν ότι ο αρικμόσ των αλλοδαπϊν το 2001 ιταν περίπου ενϊ ςιμερα ξεπερνοφν το Η δεκαετία του κεωρείται ςφμφωνα με αυτά θ χειρότερθ δθμογραφικά περίοδοσ από το Όπωσ είναι γνωςτό ο αρικμόσ των παιδιϊν που γεννά μία γυναίκα κατά τθν διάρκεια τθσ ηωισ τθσ αποτελεί ζνα ςθμαντικό δείκτθ που ονομάηεται «δείκτθσ γονιμότθτασ». Ο δείκτθσ αυτόσ για να αντιπροςωπεφει τθν ομαλι αναπαραγωγι του ανκρϊπινου είδουσ πρζπει να είναι πάνω από τον μαγικό αρικμό αναπαραγωγισ που είναι 2,1. Στθν Ελλάδα ο δείκτθσ γονιμότθτασ είναι ιδιαίτερα ανθςυχθτικόσ κυμαινόμενοσ γφρω ςτο 1,39 και για τισ αμιγϊσ Ελλθνίδεσ υπθκόουσ ίςωσ και κάτω από το 1 που κατατάςςει τθν Ελλάδα ςτθν 199θ κζςθ επί 220 χωρϊν. Επίςθσ, θ ςφγκριςθ των δεικτϊν γεννιςεων και κανάτων ςτθν Ελλάδα δείχνει ότι ο δείκτθσ κανάτων (9,3 ) ςχεδόν ταυτίηεται με τον δείκτθ γεννιςεων (9,8 ). Σφμφωνα με τθν απογραφι του 2011 ο αρικμόσ γεννιςεων ιταν και ο αρικμόσ κανάτων Από τθν άλλθ πλευρά το προςδόκιμο επιβίωςθσ, (αρικμόσ ετϊν ηωισ του ανκρϊπου που παραμζνουν ςε μια οριςμζνθ θλικία), ςτθν χϊρα μασ παρουςιάηει αφξθςθ και κυμαίνεται για το γενικό πλθκυςμό ςτο 79,78%, για τουσ άνδρεσ ςτο 78,02% και για τισ γυναίκεσ ςτο 81,09% κατατάςςοντασ τθν χϊρα μασ ςε αξιόλογθ ςειρά μεταξφ των άλλων Ευρωπαϊκϊν χωρϊν. Παράλλθλα και άλλοι ςθμαντικοί για τθν επιβίωςθ του ανκρϊπου δείκτεσ όπωσ θ βρεφικι και θ περιγεννθτικι κνθςιμότθτα ςτθν χϊρα μασ ζχουν παρουςιάςει ςθμαντικι μείωςθ και ακολουκοφν τουσ αντίςτοιχουσ δείκτεσ των προθγμζνων χωρϊν. Η βρεφικι κνθςιμότθτα από 29,6 το 1970 ζχει φκάςει το 3,8 ςιμερα και θ περιγεννθτικι κνθςιμότθτα ςτο 6,26. Από τα παραπάνω φαίνεται κακαρά ότι θ υπογεννθτικότθτα ςτθ χϊρα μασ ςε ςυνδυαςμό με τθν αφξθςθ του προςδόκιμου επιβίωςθσ οδθγεί όχι μόνο ςτθν μείωςθ του μεγζκουσ του πλθκυςμοφ, αλλά και ςε δθμογραφικι γιρανςθ, με όλα τα επακόλουκα για τθν κοινωνικι και οικονομικι ηωι τθσ χϊρασ. Καθηγητήσ Δ. Μπότςησ 6

7 ΙΙΙ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Η χϊρα μασ ειςζρχεται φζτοσ ςτθ 5θ χρονιά ςυνεχοφσ φφεςθσ. Η οικονομικι κρίςθ ςτθν Ελλάδα φαίνεται να ζχει πολλζσ ανεπικφμθτεσ επιπτϊςεισ ςτθν κοινωνία και ειδικότερα ςτισ χαμθλότερεσ οικονομικζσ τάξεισ, που καλοφνται να επιβιϊςουν ςε ςυνκικεσ αυξανόμενθσ φτϊχειασ και εξάρτθςθσ από ζνα ςφςτθμα υγείασ που αντιμετωπίηει: 1) αυξανόμενθ ηιτθςθ για υπθρεςίεσ υγείασ λόγω τθσ δθμογραφικισ γιρανςθσ, 2) ςυνεχείσ περικοπζσ δαπανϊν, 3) ςθμαντικζσ ελλείψεισ ςε υγειονομικό υλικό και υποδομζσ, 4) μείωςθ του προχπολογιςμοφ και 5) αυξανόμενθ οικονομικι αναςφάλεια. Πολλζσ φορζσ ςτα πρόςφατα δθμοςιεφματα γίνετε αναφορά ςτα εμφανι ςυμπτϊματα τθσ οικονομικισ κρίςθσ, δθλαδι μείωςθ ειςοδθμάτων, ςυντάξεων, και κοινωνικϊν παροχϊν και αγνοοφμε τισ κρυφζσ και ίςωσ ςθμαντικότερεσ επιπτϊςεισ τθσ φφεςθσ, ςτθν ςωματικι και ψυχικι υγεία, τθν ευεξία, κοινωνικι ενςωμάτωςθ, και τθ γενικότερθ ποιότθτα ηωισ των ςυμπολιτϊν μασ. Οι πρόςφατεσ ζρευνεσ που εκπονοφνται ςτο Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν αποςκοποφν ςτθ διερεφνθςθ των φαινομζνων αυτϊν που αποτελοφν τισ «κρυφζσ» και λιγότερο τεκμθριωμζνεσ διαςτάςεισ τθσ κακθμερινισ μασ επιβίωςθσ που επθρεάηονται κακοριςτικά από τθν παρατεταμζνθ κρίςθ. Εξετάηοντασ τθ διαχρονικι εξζλιξθ των δθμογραφικϊν δεικτϊν Πριν και Μετά τθ κρίςθ διαπιςτϊνουμε τα εξισ: 1) Ο δείκτθσ γιρανςθσ του πλθκυςμοφ αυξάνεται ςθμαντικά τα τελευταία χρόνια τθσ κρίςθσ διαμορφϊνοντασ μια εκκετικι αφξθςθ ςτθ ηιτθςθ για υπθρεςίεσ υγείασ, 2) Ο δείκτθσ γονιμότθτασ παραμζνει ςτακερόσ ςτο 1,5 για τθ τελευταία πενταετία 3) Οι γεννιςεισ (εντόσ γάμου και εκτόσ γάμου) παρουςιάηουν μείωςθ κατά 3167 νεογνά μεταξφ 2009 και ) Η Ελλάδα ζχει χάςει τθν πρωτεφουςα κζςθ που είχε ςτθ κατάταξθ των χωρϊν τθσ ΕΕ για το προςδόκιμο επιβίωςθσ και τϊρα κατζχει μια ςχετικά χαμθλότερθ κζςθ. 5) Η μείωςθ τθσ απαςχόλθςθσ από 49.4% το 2008 ςτο 43.8% το 2011 δθμιουργεί ςθμαντικά προβλιματα ςωματικισ και ψυχικισ υγείασ και πλιττει ιδιαίτερα τισ γυναίκεσ και τουσ νζουσ. 6) καταγράφονται προβλιματα άγχουσ και κατάκλιψθσ ςτον νεανικό πλθκυςμό λόγω ανεργίασ και ζλλειψθσ ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ ςτο άμεςο μζλλον Η δθμογραφικι γιρανςθ ςε ςυνδυαςμό με τθν οικονομικι κρίςθ επιφζρει ςθμαντικά προβλιματα ςτο ςφςτθμα υγείασ κακϊσ και ςτο ςφςτθμα κοινωνικϊν αςφαλίςεων. Οι ανιςότθτεσ υγείασ ζχουν επιδεινωκεί πλιττοντασ κυρίωσ τουσ θλικιωμζνουσ, τον νεανικό πλθκυςμό και τισ γυναίκεσ. Απαιτείται άμεςθ ορκολογικι διαχείριςθ του κοινωνικοφ και υγειονομικοφ χρζουσ για τθν καταπολζμθςθ των ανιςοτιτων, τθσ φτϊχειασ και τθσ κοινωνικισ εξακλίωςθσ Καθηγητήσ Ι. Τφαντόπουλοσ 7

8 ΙV. ΕΞΟΤΑΛΙΚΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ - HPV - ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΜΟ Τα Σεξουαλικϊσ Μεταδιδόμενα Νοςιματα (ΣΜΝ) απαςχολοφν ιδιαιτζρωσ τουσ επαγγελματίεσ υγείασ ανά τον κόςμο, κακϊσ πολλά από αυτά μποροφν ευκόλωσ να προλθφκοφν ι να κεραπευκοφν. Κάκε χρόνο παρατθροφνται παγκοςμίωσ 448 εκατομμφρια νζεσ λοιμϊξεισ κεραπευςίμων ΣΜΝ (ςφφιλθ, χλαμφδια, γονόρροια, τριχομονάδεσ) ςε γυναίκεσ θλικίασ ετϊν, ενϊ ςε αυτά δεν ςυμπεριλαμβάνονται άλλα ΣΜΝ, όπωσ ο ιόσ HIV και ο ιόσ HPV, που εξακολουκοφν να επθρεάηουν ςε μεγάλο βακμό τθν ηωι εκατομμυρίων ανκρϊπων. Παράλλθλα, είναι ο κφριοσ λόγοσ αναςτρζψιμθσ υπογονιμότθτασ μεταξφ των γυναικϊν, ενϊ ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ αποτελοφν μία από τισ πζντε ςυχνότερεσ αιτίεσ για τισ οποίεσ οι ζφθβοι προςζρχονται ςτον ιατρό. Οι ζφθβοι διατρζχουν μεγαλφτερο κίνδυνο να νοςιςουν από κάποιο ΣΜΝ γιατί ζχουν πολλαπλοφσ ςεξουαλικοφσ ςυντρόφουσ, ςφντομεσ ςχζςεισ, διάκεςθ για πειραματιςμό και είναι πιο ευάλωτοι ςτισ λοιμϊξεισ. Παράλλθλα, 8% των εφιβων ζχουν τθν πρϊτθ τουσ ςεξουαλικι επαφι πριν τα 13 ζτθ, 50% είναι ςεξουαλικά ενεργείσ κατά τθ διάρκεια τθσ φοίτθςισ τουσ ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, ενϊ μόνο το 62% των ςεξουαλικά ενεργϊν εφιβων χρθςιμοποίθςε προφυλακτικό ςτθν τελευταία του ςεξουαλικι επαφι. Υπολογίηεται μάλιςτα πωσ 1 ςτουσ 4 ςεξουαλικά ενεργείσ εφιβουσ παγκοςμίωσ ζχει μολυνκεί από κάποιο ΣΜΝ, ενϊ περίπου 60% των νζων περιςτατικϊν λοιμϊξεων και 50% των αςκενϊν με HIV ςε όλο τον κόςμο, ανικουν ςε αυτιν τθν πλθκυςμιακι ομάδα. Τα πιο ςυχνά ςεξουαλικϊσ μεταδιδόμενα νοςιματα ςτθν εφθβεία προκαλοφνται από βακτιρια (Χλαμφδια, Γονόρροια, Σφφιλθ), Ιοφσ ( Ζρπθσ HSV, Ανκρωπίνων Θθλωμάτων HPV, Ανοςοανεπάρκειασ HIV / AIDS, Ηπατίτιδα Β HBV, Ηπατίτιδα C HCV) και Πρωτόηωα (Τριχομονάδα). Η ςυνικθσ ςυμπτωματολογία ςτισ ζφθβεσ αφορά ςε: κνθςμό του αιδοίου, άλγοσ, διόγκωςθ ι εμφάνιςθ φυςαλίδων, ςτα γεννθτικά όργανα, ςτον πρωκτό ι ςτο ςτόμα, κολπικι υπερζκκριςθ δφςοςμθ ι μθ, αίςκθμα πλθρότθτασ ςτον κόλπο, άλγοσ υπογαςτρίου και ςυχνουρία ι/και δυςουρία. Ωςτόςο, κάποια ςυμπτϊματα μπορεί να εμφανιςτοφν εβδομάδεσ ι μινεσ μετά από τθν επαφι. Το ςυχνότερο ΣΜΝ παγκοςμίωσ είναι ο ιόσ των ανκρωπίνων κθλωμάτων (HPV), ζνασ DNA ιόσ, του οποίου ζχουν αναγνωριςκεί περιςςότεροι από 200 διαφορετικοί ορότυποι. Τουλάχιςτον 80% των γυναικϊν κα ζχει μολυνκεί με τον ιό HPV μζχρι τθν θλικία των 50 ετϊν, ενϊ ανιχνεφεται ςε ποςοςτό μεγαλφτερο από 99% των περιπτϊςεων καρκίνου του τραχιλου τθσ μιτρασ. Από το 2002 ζχει ξεκινιςει θ εφαρμογι εμβολίων με ςτόχο τθν πρωτογενι πρόλθψθ ζναντι τθσ HPV λοίμωξθσ. Στθν εφαρμογι αυτϊν των εμβολίων, που εντάςςεται ςτα πλαίςια ενόσ Διεκνοφσ προγράμματοσ, ςυμμετείχε από τθν Ελλάδα το Σμήμα Παιδικήσ Εφηβικήσ Γυναικολογίασ & Επανορθωτικήσ Χειρουργικήσ τησ Β Μαιευτικήσ και Γυναικολογικήσ Κλινικήσ τησ Ιατρικήσ χολήσ του Πανεπιςτημίου Αθηνών, ςτο 8

9 «Αρεταίειο» Νοςοκομείο και από τθν ανάλυςθ των δεδομζνων μασ, μαηί με 22 άλλα Ερευνθτικά Κζντρα παγκοςμίωσ, επιβεβαιϊκθκε θ αποτελεςματικότθτα, θ αςφάλεια, και θ καλι ανοχι των εμβολίων ςτα τα άτομα που ςυμμετείχαν ςτθν μελζτθ. Άλλα ςυχνά ΣΜΝ αποτελοφν οι λοιμϊξεισ από: χλαμφδια, γονόκοκκο, ςφφιλθ, τριχομονάδεσ, τον ιό του απλοφ ζρπθτα των γεννθτικϊν οργάνων (HSV), τον ιό τθσ ανοςοανεπάρκειασ (HIV) και τουσ ιοφσ τθσ θπατίτιδασ Β και C (HBV) και (HCV) αντίςτοιχα. Συγκεκριμζνα, τόςο τα χλαμφδια όςο και θ γονόρροια παρουςιάηουν μια διαρκϊσ αυξανόμενθ τάςθ παγκοςμίωσ και υπολογίηεται πωσ ο επιπολαςμόσ των χλαμυδίων ςτισ Η.Π.Α. μεταξφ των ςεξουαλικά ενεργϊν κοριτςιϊν ετϊν, ανζρχεται ςε 6.8%, ενϊ παρατθροφνται 620 περιπτϊςεισ/ κατοίκουσ λοίμωξθσ από γονόρροια ανά ζτοσ ςτισ Η.Π.Α., ςτθν πλθκυςμιακι ομάδα των ετϊν. Το γεγονόσ ότι το μεγαλφτερο ποςοςτό των λοιμϊξεων από ΣΜΝ παραμζνουν αςυμπτωματικζσ, μζχρισ ότου εμφανιςκοφν ςθμαντικζσ επιπλοκζσ, δυςχεραίνει τθν ζγκαιρθ διάγνωςθ και αντιμετϊπιςι τουσ. Οι κυβερνιςεισ και οι επιςτθμονικζσ εταιρείεσ ανά τον κόςμο οφείλουν να προςφζρουν ςτουσ εφιβουσ πλθροφόρθςθ, μόρφωςθ και ςυμβουλευτικι, όπωσ επίςθσ εφκολθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ υγείασ. Είναι ςθμαντικό να υπάρχουν υπθρεςίεσ υγείασ εξειδικευμζνεσ για τα ΣΜΝ οι οποίεσ να ςυνδυάηουν εφκολθ πρόςβαςθ, χωρικά και χρονικά για τουσ νζουσ. Τα ανωτζρω εφαρμόηονται και ακολουκοφνται ςτο Σμήμα Παιδικήσ- Εφηβικήσ Γυναικολογίασ & Επανορθωτικήσ Χειρουργικήσ, ςτη Β Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιςτημίου Αθηνών, ςτο «Αρεταίειον» Νοςοκομείο. Αν. Καθηγητήσ Ε. Δεληγεώρογλου 9

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ, 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ, 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ» 23 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΩΡΑ 12.00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ, 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ» 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ)

ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ) ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ) Σεξουαλικώσ μεταδιδόμενα νοςήματα ι ςεξουαλικώσ μεταδιδόμενεσ αςθζνειεσ ι αφροδίσια νοσήματα ονομάηονται αςκζνειεσ ι μολφνςεισ οι οποίεσ μεταδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 Ιούλιοσ 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ ΕΛΧΑΓΩΓΘ...5 1 ΦΩΚΠΛΧΕΛΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΚΩΓΦΑΠΠΛΧΘ ΨΘΧ ΞΩΥΦΣΩ ΠΕ ΨΘ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘ ΨΘΧ ΕΡΩΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΥΡΘ, ΒΛΩΧΛΠΘ ΞΑΛ ΧΩΦΛΧ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10. 09.2015

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10. 09.2015 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10. 09.2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Απ. ππυη.: Γ3δ/Γ/ΦΑΤ9/2015/Γ.Π.οικ.69955 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα

Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα Μελζτθ με τίτλο Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα Χαράλαμποσ Φείδασ Αν. Κακθγθτισ Α.Π.Θ Μζλοσ τθσ Ε.Γ. τθσ ΠΟΔΕΠ Θεςςαλονίκθ 2014 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 2 2. Δεδομζνα και

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Προϊόντα ιδιωτικήσ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ*

Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ* Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ* Αθήνα, Μάιος 2015 * Το παρόν κείμενο αποτελεί μία κζςθ ομοφωνίασ με τα βαςικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο θ. Κνξθίδεο πξνέβε ζηελ αθόινπζε δήιωζε: «Οη εμειίμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ δηκήλνπ αλέδεημαλ ηελ αλάγθε πεξαηηέξσ δηάδνζεο ηεο ρξήζεο πηζησηηθώλ θαξηώλ

Ο θ. Κνξθίδεο πξνέβε ζηελ αθόινπζε δήιωζε: «Οη εμειίμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ δηκήλνπ αλέδεημαλ ηελ αλάγθε πεξαηηέξσ δηάδνζεο ηεο ρξήζεο πηζησηηθώλ θαξηώλ «Γίλε Γαηόλη ζην Ηιεθηξνληθό Εκπόξην» Δξάζε ηεο Υπεξεζίαο Δίωμεο Ηιεθηξνληθνύ Εγθιήκαηνο θαη ηεο Ειιεληθήο Σπλνκνζπνλδίαο Εκπνξίνπ θαη Επηρεηξεκαηηθόηεηαο γηα αζθαιείο ζπλαιιαγέο ζην ειεθηξνληθό εκπόξην

Διαβάστε περισσότερα

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 Λουκι Ακρίτα 10 15237, Φιλοκζθ 210 6857130 www.ionios.gr e-mail: info@ionios.gr E d i t o r i a l Αγαπητού αναγνώςτεσ, Μϋςα από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM ΤΕΛΙΚΉ ΖΚΘΕΣΗ

Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM ΤΕΛΙΚΉ ΖΚΘΕΣΗ Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM ΤΕΛΙΚΉ ΖΚΘΕΣΗ ΕΚΡΑΚΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΣΤΟ ΑΝΑΔΥΠΜΕΝΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΠ ΡΟΦΚΛ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013-14 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013-14 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ sound of mind,sound in body ϋϋνουσ υγιισ εν ςϊματι υγιεί Άκλθςθ & Τγεία ΣΕΤΧΟ 1 0 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013-14 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΤΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΙΔΡΤΜΑ ΣΘΛ:2410684347 ΘΕΑΛΙΑ FAX:2410684443 Τπεφκυνοσ Ζκδοςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Έκθεςη για την ενι ςχυςη των βαςικων δεξιοτη των των ενηλι κων ςτην Κυ προ (με ε μφαςη ςτισ ευα λωτεσ ομα δεσ πληθυςμου ) ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

COURSE FOR BUSINESS SUPPORT ORGANIZATIONS GREEK LANGUAGE AGRO-START PROJECT

COURSE FOR BUSINESS SUPPORT ORGANIZATIONS GREEK LANGUAGE AGRO-START PROJECT COURSE FOR BUSINESS SUPPORT ORGANIZATIONS GREEK LANGUAGE AGRO-START PROJECT Ππόλογορ και Εισαγωγή Στο Μάθημα Ε-Learning Και το Ππωτόκολλο Υπηπεσιών Υποστήπιξηρ τηρ ΝΑΕ Δθπνλήζεθε απφ BSC SME Ρνχζε, Βνπιγαξία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Το εγχείρημα του Εθνικού Οργανιςμού Παροχήσ Υπηρεςιών Υγείασ (ΕΟΠΥΥ)

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Το εγχείρημα του Εθνικού Οργανιςμού Παροχήσ Υπηρεςιών Υγείασ (ΕΟΠΥΥ) ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Το εγχείρημα του Εθνικού Οργανιςμού Παροχήσ Υπηρεςιών Υγείασ (ΕΟΠΥΥ) Αθήνα, Αύγουστος 2012 Πρόλογοσ Σο κείμενο αυτό ςυνιςτά μια πρϊτθ περιεκτικι και

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Σηαύρος Ζωγραθάκης - Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Θόδωρος Μηηράκος Τράπεζα ηης Ελλάδος Κοινωνική πολιηική και

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τφπου. Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ.

Δελτίο Τφπου. Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ. Δελτίο Τφπου Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ. Ανθςυχία προκαλοφν οι δείκτεσ ςτοματικισ υγείασ ςτον ελλθνικό πλθκυςμό. Η χϊρα μασ εξακολουκεί να εμφανίηει

Διαβάστε περισσότερα