Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου Τόμος 32 - Τεύχος 4

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου Τόμος 32 - Τεύχος 4"

Transcript

1 Μαργαρίτης Ε 1 Καθαράκη Μ 2 Τσακανίκος Μ Α' ΩΡΛ κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο 2 - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 3 - ΩΡΛ κλινική Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών "Α. & Π. Κυριακού Μελέτη παράγοντων που επηρεάζουν την ικανοποίηση συνοδών παιδιατρικών ασθένων σε τακτικά ΩΡΛ εξωτερικά ιατρεία Study of factors influencing parental satisfaction in an Ear-Nose-Throat pediatric outpatient clinic. Περίληψη Abstract Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου Τόμος 32 - Τεύχος 4 Margaritis E 1 Katharaki M 2 Tsakanikos M First ENT department, Athens University, Hippokration Hospital 2 - School of Economics, Athens University 3 - ΕΝΤ department, General Hospital of Children "P. & A. Kiriakou", Athens Hellenic Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery Volume 32 - Issue 4 Η παρούσα μελέτη αφορά στη μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης συνοδών (κυρίως γονέων) ασθενών (παιδιών) που προσέρχονται στα τακτικά Ωτορινολαρυγγολογικά εξωτερικά ιατρεία του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνων «Παναγιώτη & Αγλαϊα Κυριακού». Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο συμπλήρωναν οι συνοδοί μετά την εξέταση, με ερωτήσεις που αφορούσαν πολλούς από τους παράγοντες οι οποίοι αναφέρονται στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία ότι επηρεάζουν την ικανοποίηση των χρηστών υπηρεσιών υγείας. Στη συνέχεια αξιολογήθηκε το ερωτηματολόγιο και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συνοδών με στατιστικούς ελέγχους. Με μεθόδους πολυπαραγοντικής ανάλυσης προσδιορίστηκαν οι συντελεστές που επηρεάζουν την άποψη των συνοδών ενώ η ποσοτική τους συμβολή στο βαθμό ικανοποίησης εκτιμήθηκε μέσω γραμμικής σχέσης. Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι ο βαθμός ικανοποίησης των συνοδών από τις υπηρεσίες υγείας επηρεάζεται θετικά κυρίως από την εμπιστοσύνη που εμπνέει ο γιατρός καθώς και από το πόσο πρόθυμα και ικανοποιητικά απαντά στις ερωτήσεις τους. Δευτερεύοντα αλλά σημαντικό ρόλο παίζει η καθαριότητα των χώρων του νοσοκομείου καθώς και η πρόσβαση στο νοσοκομείο. Αντίθετα η ικανοποίηση τους επηρεάζεται αρνητικά από το κόστος της επίσκεψης και την μη τήρηση της σωστής διαδικασίαςσειράς προτεραιότητας. Οι θετικές συστάσεις σε φίλους ή/ και συγγενείς για το συγκεκριμένο ιατρείο συσχετίζονται θετικά με την ασφάλεια και την ικανοποίηση που νιώθουν οι γονείς από την ιατρική εξέταση. Τέλος η πιθανότητα να επαναχρησιμοποίησουν το συγκεκριμένο ιατρείο εξαρτάται από την συνολική ικανοποίηση από τις προσφερόμενες ιατρικές υπηρεσίες, την πρόσβαση στο νοσοκομείο, την καθαριότητα του ιατρείου, τον προγραμματισμό και την οργάνωση των ραντεβού. Λέξεις κλειδιά: ικανοποίηση, εξωτερικά ιατρεία, παιδοωρλ, υπηρεσίες υγείας This study examines satisfaction of children-patients companions (mainly parents) coming to outpatient clinic of ENT department of General Athens Hospital of Children P. & A. Kyriakou. We used questionnare which was given after the end of examination including questions concerning factors analyzed in latest Greek and foreign literature. Demographic data are presented after evaluation of questionnaire. We determined factors influencing satisfaction in our study using methods of factor analysis and the degree of each contribution to the overall satisfaction using a linear equation. Our results demonstrate that satisfaction of doctor s examination and attitude is affected positively by trust inspiring doctor s presence and by his attention and willingless to answer parents questions. Hospital facilities, cleanliness and access were found to have a positive effect on parents satisfaction. On the contrary negative influence on satisfaction has cost of hospital visit and outpatient clinics procedures. The degree of recommendation to friends and relatives to obtain the same services correlates with parents satisfaction. The likewood of reusing outpatient clinic is affected positively by overall health services satisfaction, doctors examination and attitude, access to hospital, clinic s cleanliness and procedure of scheduling appointments. Overall, results reveal the measures to be taken to improve outpatient service quality. Key words: satisfaction, outpatient clinic, pediatric ent, health services 229

2 Σκοπός Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθούν οι παράγοντες και ο τρόπος που αυτοί επηρεάζουν την ικανοποίηση των γονέων/ συνοδών παιδιών που εξετάζονται στα εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου, τις συστάσεις που αυτοί δίνουν για το συγκεκριμένο ιατρείο καθώς και την πιθανότητα να επαναχρησιμοποιήσουν τις παρούσες προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας. Μέσα από την ανάλυση αυτών των συσχετίσεων και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν μπορούν να διατυπωθούν συστάσεις σχετικά με τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας. Εισαγωγή Μια από τις σημαντικότερες διαστάσεις ενός εθνικού συστήματος υγείας αποτελούν τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία στα δημόσια νοσοκομεία. Ένας μεγάλος αριθμός ασθενών με σοβαρές, χρόνιες ασθένειες εξυπηρετούνται σε αυτά. Ιδιαίτερη κατηγορία ασθενών αποτελούν τα παιδιά καθώς απαιτούνται διαφορετικές πολιτικές οργάνωσης υπηρεσιών υγείας. Η βελτίωση της υγείας του παιδιού ή η μείωση των συμπτωμάτων του αποτελούν βασικούς στόχους των προσφερόμενων υπηρεσιών στα εξωτερικά ιατρεία. Καθώς όμως το παιδί δεν δύναται τις περισσότερες φορές να αξιολογήσει τις λαμβανόμενες υπηρεσίες υγείας, οι γονείς είναι η κύρια πηγή των σχετικών πληροφοριών 1. Η μελέτη της ικανοποίησης των γονέων καθίστανται πλέον σημαντική, γιατί διασφαλίζει την ποιότητα της περίθαλψης, της επικοινωνίας καθώς και παράγει καλύτερα κλινικά αποτελέσματα για τα παιδιά 2. Σε γενικές γραμμές, η ικανοποίηση θεωρείται η βασική συνιστώσα της αξιολόγησης της ποιότητας της φροντίδας και μια κατευθυντήρια γραμμή για τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης των υπηρεσιών 3. Παρόλο που οι μελέτες της αξιολόγησης των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας είναι αρκετές, η εκτίμηση της γονικής ικανοποίησης από τακτικά εξωτερικά ιατρεία είναι ελλιπής. Οι συγκεκριμένες μελέτες οφείλουν να αξιολογήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες ασθενών και ειδικά γονέων με χρήση υπηρεσιών εξωτερικών ιατρείων για τα παιδιά τους. Η επικοινωνία γιατρού-ασθενούς, η οργάνωση των εξωτερικών ιατρείων, οι εγκαταστάσεις και η πρόσβαση στο νοσοκομείο είναι ορισμένοι από τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν προσπαθούμε να κατανοήσουμε το επίπεδο ικανοποίησης με τις υπηρεσίες εξωτερικών ασθενών. Υλικό - μέθοδος Η μελέτη έλαβε χώρα στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών Π. & Α. 230 Κυριακού. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γινόταν μετά το πέρας της εξέτασης, από τυχαιοποιημένα επιλεγμένους συνοδούς ασθενών. Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό δεν παρενέβη σε καμία φάση της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος επηρεασμού της γνώμης των γονέων. Στους συμμετέχοντες στην μελέτη δινόταν η δυνατότητα να μην επιστρέψουν το ερωτηματολόγιο ή να το επιστρέψουν ανώνυμο. Το ερωτηματολόγιο αποτελούταν από 2 μέρη. Στο πρώτο μέρος συμπεριλήφθησαν 25 ερωτήσεις- μελέτης παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την ικανοποίηση των συνοδών ασθενών σε κλίμακα Likert 5 βαθμίδων με διακύμανση από την απόλυτη συμφωνία έως την απόλυτη διαφωνία στη διατυπωμένη πρόταση. Στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνονταν δημογραφικά στοιχεία όπως φύλο, ηλικία παιδιού καθώς και φύλο, ηλικία, μόρφωση, επάγγελμα, οικονομική κατάσταση, υπηκοότητα συνοδού. Οι ερωτήσεις του πρώτου μέρους κατηγοριοποιούνται σε 7 παράγοντες: 1. Ικανοποίηση: ο βαθμός κατά τον οποίο εκπληρώνονται οι επιθυμίες και οι προσδοκίες των γονέων καθώς και το πόσο είναι ικανοποιημένοι από τις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας, 2. Προσβασιμότητα και ευκολία: ο βαθμός κατά τον οποίο κρίνουν οι γονείς προσβάσιμο και εύχρηστο το συγκεκριμένο ιατρείο, 3. Προσαρμογή: ο βαθμός με τον οποίο προσαρμόζονται οι υπηρεσίες στις ανάγκες του ασθενούς, 4. Αξιοπιστία: ο βαθμός ακρίβειας στην προσφορά των υπηρεσιών υγείας, 5. Προσοχή του Ιατρού ή του Νοσηλευτικού προσωπικού στις ανάγκες των παιδιών-συνοδών. 6. Ασφάλεια: η ικανότητα του προσωπικού να εμπνέει εμπιστοσύνη και σιγουριά στον ασθενή, 7. Αφοσίωση: ο βαθμός εμπιστοσύνης των γονέων στις προσφερόμενες υπηρεσίες έτσι ώστε να τις επαναχρησιμοποιήσουν ή / και να τις συστήσουν σε φίλους και συγγενείς. Οι παράγοντες που αναλύθηκαν στην παρούσα μελέτη ταυτίζονται με αυτούς που έχει προτείνει ο Parasuraman και συν. 4 και ο Teng και συν. 5 στην κλίμακα SERVQUAL και είναι ήδη αξιολογημένοι στη διεθνή βιβλιογραφία. Η στατιστική ανάλυση περιελάμβανε την αξιολόγηση της αξιοπιστίας των παραγόντων που χρησιμοποιήθηκαν στο ερωτηματολόγιο επομένως και του καλού σχεδιασμού του καθώς και την πολυπαραγοντική ανάλυση για τον υπολογισμό του ποσοστού διακύμανσης του κάθε παράγοντα προκειμένου να επιλεγούν αυτοί με τις υψηλές τιμές για περαιτέρω ανάλυση. H ανάλυση των δημογραφικών χαρακτηριστικών έγινε με τη χρήση περιγραφικής στατιστικής. Έγινε μη παραμετρική μονομεταβλητή ανάλυση με χρήση Mann-Whitney U τεστ. Η στατιστική σημαντικότητα

3 μεταξύ των μεταβλητών εκτιμήθηκε με τη χρήση του Fisher's τεστ. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας προσδιορίστηκε από τις τιμές του p 0,05. Η ποσοτική συμβολή του κάθε προσδιοριστικού παράγοντα στο βαθμό ικανοποίησης των συνοδών υπολογίστηκε με εκτίμηση σχετικής γραμμικής σχέσης. Αποτελέσματα Ο αριθμός των ερωτηματολογίων που επιστράφηκε ήταν 127 από τα 130 που διανεμήθηκαν δηλαδή ποσοστό ανταπόκρισης 97,70%. Το 59,85% των παιδιών που εξετάστηκαν ήταν μεταξύ 1 και 6 ετών. 78% όσων απάντησαν ήταν γυναίκες και μόνο 22% άνδρες. Έχει ήδη αναγνωριστεί από αρκετά χρόνια και βιβλιογραφικά ο οικουμενικός και καθολικός ρόλος της γυναίκας στη παροχή φροντίδας στην οικογένεια 6. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά παρυσιάζονται στον πίνακα 1. Ο συντελεστής Cronbach a (Alpha) ήταν 0,79 δηλαδή έχει τιμή ανώτερη του 0,70 άρα οι πληροφορίες που δίνονται από το ερωτηματολόγιο θεωρούνται αξιόπιστες και συνεπείς. Επιβεβαιώθηκε η εσωτερική εγκυρότητα του ερωτηματολογίου καθώς οι τιμές των παραγόντων ξεπερνούσαν το 0,50 7 ενώ όλες οι δοκιμασίες διακρίνουσας εγκυρότητας ήταν πετυχημένες 8. Η στατιστική ανάλυση ανέδειξε στατιστικά σημαντική συσχέτιση της ικανοποίησης των γονέων με την ευγένεια του προσωπικού, με το κατά πόσο απάντησε ικανοποιητικά ο ιατρός στις απαντήσεις τους, από το πόσο εύκολη είναι η πρόσβαση στο νοσοκομείο καθώς και από το πόσο καθαροί είναι οι χώροι του εξωτερικού ιατρείου (p<0,05). Επιπλέον παράγοντες που επηρεάζουν στατιστικά σημαντικά την ικανοποίηση των συνοδών ήταν η εκπλήρωση των προσδοκιών τους καθώς και το κόστος της εξέτασης σε σχέση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες (p<0,05). Το φύλο του γονέα και ο εξοπλισμός του ιατρείου φαίνεται ότι επηρεάζουν την συνολική ικανοποίηση (p<0,10) (πίνακας 2). Η πιθανότητα θετικών συστάσεων σε φίλους και συγγενείς για το συγκεκριμένο ιατρείο σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με την ασφάλεια-εμπιστοσύνη που ένιωσε ο συνοδός από την εξέταση του ιατρού, από το πόσο πρόθυμα και ικανοποιητικά απάντησε το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στις ερωτήσεις του καθώς από το φύλο (γυναίκες) του γονέα (p<0,05) (πίνακας 3). Οι ίδιοι παράγοντες επηρεάζουν στατιστικά σημαντικά και την πιθανότητα επαναχρησιμοποίησης του ιδίου ιατρείου στο μέλλον όπως επίσης η καθαριότητα των χώρων του νοσοκομείου και η συνολική ικανοποίηση των συνοδών από την συμπεριφορά του προσωπικού (p<0,05). Άλλοι παράγοντες που φαίνεται ότι 231 Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος (n=127) Φύλο γονέα Άρρεν (πατέρας) 28(22) Θήλυ (μητέρα) 99(78) Φύλο παιδιού Άρρεν 68(53.5) Θήλυ 59(46.5) Ηλικία γονέα <20 2(1.6) (13.4) (59.8) (18.9) >50 5(3.9) Απουσιάζει 3(2.4) Ηλικία παιδιού < 1 έτος 77(60.6) 1-6 έτη 35(27.6) 6-12 έτη 15(11.8) Επίπεδο μόρφωσης MSc, Ph.D 11(8.7) Τριτοβάθμια εκπαίδευση 57(44.9) Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 55(43.3) Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 4(3.1) Επαγγελματική κατάσταση Άνεργος 5(3.9) Οικιακά 20(15.7) Συνταξιούχος 1(0.8) Ιδιωτικός υπάλληλος 63(49.6) Δημόσιος υπάλληλος 21(16.5) Άλλο 16(12.6) Ασυμπλήρωτο 1(0.8) Τόπος κατοικίας Αθήνα 56(44.1) Προάστιο Αθήνας 53(41.7) Επαρχία 13(10.2) Ευρώπη 4(3.2) Εκτός Ευρώοης 1(0.8) Mηνιαίο εισόδημα <500 euro 14(11) euro 85(66.9) euro 25(19.7) >1500 euro 1(0.8)

4 Διαστάσεις Ερωτήσεις Fisher s exact p-value Προσβασιμότητα και ευκολία Η πρόσβαση στο νοσοκομείο είναι εύκολη Οι χώροι αναμονής είναι καθαροί Ο εξοπλισμός του ιατρείου είναι σύγχρονος ** 0.031* 0.053** Προσοχή Ιατρού Το ιατρικό προσωπικό ήταν ευγενικό Το ιατρικό προσωπικό απάντησε ικανοποιητικά στις ερωτήσεις μου για την κατάσταση της υγείας του παιδιού μου * 0.048* Αξιοπιστία Το κόστος εξέτασης σε σχέση με τις ληφθείσες υπηρεσίες είναι υψηλό * Ικανοποίηση Οι προσδοκίες μου ικανοποιήθηκαν από τις ληφθείσες υπηρεσίες Φύλο γονέα ** Πίνακας 2. Συνολική ικανοποίηση των συνοδών των ασθενών-στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις (* p<0.05, **p<0.10). Διαστάσεις Ερωτήσεις Fisher s exact p-value Αξιοπιστία Το προσωπικό του ιατρείου με ενημέρωνε για το χρόνο λήψης των υπηρεσιών υγείας * Προσοχή Ιατρού Το ιατρικό προσωπικό ήταν πρόθυμο να ακούσει τις ερωτήσεις μου Το ιατρικό προσωπικό απάντησε ικανοποιητικά στις ερωτήσεις μου για την κατάσταση της υγείας του παιδιού μου * Ασφάλεια Ένιωσα ασφάλεια στα χέρια του γιατρού που εξέτασε το παιδί μου Θα εμπιστευόμουν στο μέλλον το παιδί μου στον ίδιο γιατρό * Αφοσίωση Σκοπεύω να χρησιμοποιήσω το ίδιο ιατρείο για ένα μελλοντικό πρόβλημα υγείας του παιδιού μου Φύλο γονέα * Πίνακας 3. Πιθανότητα θετικών συστάσεων για το εξωτερικό ιατρείο- στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις (* p<0.05). 232

5 Διαστάσεις Ερωτήσεις Fisher s exact p-value Προσβασιμότητα και ευκολία Η πρόσβαση στο νοσοκομείο είναι εύκολη Οι χώροι αναμονής είναι καθαροί Οι ώρες λειτουργίας του ιατρείου είναι βολικές ** 0.047* 0.087** Προσαρμογή Η τηλεφωνική διαδικασία προγραμματισμού του ραντεβού είναι εύκολη ** Αξιοπιστία Η εξέταση του παιδιού μου έγινε με βάση το προκαθορισμένο πρόγραμμα ** Προσοχή Ιατρού Το ιατρικό προσωπικό ήταν πρόθυμο να ακούσει τις ερωτήσεις μου Το ιατρικό προσωπικό απάντησε ικανοποιητικά στις ερωτήσεις μου για την κατάσταση της υγείας του παιδιού μου * Ασφάλεια Ένιωσα ασφάλεια στα χέρια του γιατρού που εξέτασε το παιδί μου Θα εμπιστευόμουν στο μέλλον το παιδί μου στον ίδιο γιατρό ** Ικανοποίηση Είμαι ικανοποιημένος/η από την τηλεφωνική διαδικασία προγραμματισμού του ραντεβού Είμαι ικανοποιημένος/η από την συμπεριφορά του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού του ιατρείου ** 0.002* Αφοσίωση Θα συνιστούσα σε φίλους/ συγγενείς να φέρουν το παιδί τους στο συγκεκριμένο ιατρείο Φύλο γονέα * Πίνακας 4. Πιθανότητα επαναχρησιμοποίησης του εξωτερικού ιατρείου- στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις (* p<0.05, **p<0.10). επηρεάζουν τους συνοδούς να αναζητήσουν πάλι από το συγκεκριμένο ιατρείο υπηρεσίες υγείας είναι η προσβασιμότητα στο νοσοκομείο, η ευκολία τηλεφωνικού προγραμματισμού του ραντεβού οι ώρες λειτουργίας του ιατρείου καθώς και η τήρηση του προκαθορισμένου προγράμματος ραντεβού (p<0,10). Τέλος οι θετικές συστάσεις του συνοδού σε φίλους και συγγενείς και η πιθανότητα να επαναχρησιμοποιήσει το ίδιο ιατρείο στο μέλλον αλληλοσχετίζονται στατιστικά σημαντικά (p<0,05) (πίνακας 4). Συζήτηση Ένας από τους σημαντικότερούς παράγοντες αξιολόγησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία στα χέρια μας για την βελτίωσή τους είναι η μελέτη της ικανοποίησης των ασθενών. Η καταγραφή της ικανοποίησης συνοδών ανηλίκων ασθενών έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι σαφέστατα λιγότερο μελετημένη σε τακτικό ιατρείο δημόσιου νοσοκομείου και αποτέλεσε το αντικείμενό της παρούσας μελέτης. 233

6 Η προσοχή που δίνει ο γιατρός κατά την εξέταση σε συνδυασμό με την ευγένειά του αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν θετικά την ικανοποίηση 9. Σύμφωνα με τον Beckett 10 και την παρούσα μελέτη οι γονείς ικανοποιούνται από τις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας στα παιδιά τους όταν εκπληρώνονται οι περισσότερες από τις προσδοκίες τους για την καλή επικοινωνία με το γιατρό. Άλλοι μελετητές εστιάζουν περισσότερο στη σημασία του απαιτούμενου και επαρκούς χρόνου που χρειάζεται να αφιερώσει ο γιατρός κατά την εξέταση 5. Από τα αποτελέσματά μας προκύπτει ότι το ζητούμενο είναι να απαντήσει πρόθυμα και ικανοποιητικά το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό σε όλες τις ερωτήσεις των συνοδών, στοιχείο που σίγουρα απαιτεί χρόνο και προσοχή. Γι αυτό και η καλύτερη απόδοση του ρόλου του γιατρού αντικατοπτρίζεται από τον όρο προσοχή. Παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή κλινική πράξη οι γιατροί, στο συγκεκριμένο ιατρείο κατάφεραν να επιδείξουν την αναμενόμενη από τους συνοδούς προσοχή στο πρόβλημα υγείας των παιδιών τους. Συνεπώς είναι φανερό ότι η ικανοποίηση από τις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας επηρεάζεται σημαντικά από την προσεκτική ιατρική εξέταση καθώς και την επίτευξη της προσδοκώμενης επικοινωνίας με τον ασθενή. Η προσβασιμότητα και η ευκολία των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας αποτελούν έναν ακόμα σημαντικό παράγοντα αξιολόγησής τους 11. Σε αυτή τη διάσταση εντάσσεται και η καθαριότητα των χώρων που επηρεάζει σημαντικά την ικανοποίηση και την πιθανότητα επαναχρησιμοποίησης του ιατρείου. Ο φόβος της επιμόλυνσης μπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για τους γονείς 12. Αν οι ώρες λειτουργίας είναι βολικές και η πρόσβαση στο νοσοκομείο εύκολη είναι πολύ πιθανό να τις χρησιμοποιήσει και πάλι ο γονέας καθώς δεν του προκαλεί άγχος και δεν διαταράσσεται σε μεγάλο βαθμό το πρόγραμμα του. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι ενώ η καθαριότητα, η προσβασιμότητα και η άνεση του παρόντος ιατρείου επηρεάζει θετικά την ικανοποίηση και την πιθανότητα επανεξέτασης, δεν συσχετίζεται με τις θετικές συστάσεις γεγονός που αναδεικνύει την υποκειμενικότητα των συγκεκριμένων παραγόντων. Η διάσταση της αξιοπιστίας περιλαμβάνει πρωτίστως την ακριβή τήρηση του προβλεπόμενου προγράμματος. Οι γονείς έχουν ανάγκη παροχής στο παιδί τους υπηρεσιών όπως αυτές έχουν προσυμφωνηθεί. Στην παρούσα μελέτη η μη τήρηση της σειράς και η ελλιπής ενημέρωση για το χρόνο εξέτασης και για το υπόλοιπο των διαδικασιών αποτέλεσε αρνητικό παράγοντα για θετική σύσταση ή επαναχρησιμοποίηση του ιατρείου. Το κόστος εξέτασης και η συσχέτισή του με τις παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνεται επίσης στην αξιοπιστία. Στη συγκεκριμένη μελέτη το κόστος σε σχέση με την εξέταση θεωρήθηκε χαμηλό με θετική επίδραση στην ικανοποίηση. Θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη ότι η τιμή της επίσκεψης σε πρωινό τακτικό ιατρείο δημοσίου νοσοκομείου είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το γεγονός ότι στους περισσότερους καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο παράγοντας ασφάλεια περιλαμβάνει το αίσθημα σιγουριάς και εμπιστοσύνης που ένιωσε ο συνοδός από την ιατρική εξέταση. Η σημασία του είναι μεγάλη στο χώρο της αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας 5. Παρομοίως στο μελετηθέν ιατρείο, η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη που ενέπνευσε ο γιατρός επηρέασαν θετικά την πιθανότητα επαναχρησιμοποίησης του ιατρείου και τις θετικές συστάσεις που έδωσαν οι συνοδοί σε φίλους ή/ και συγγενείς. Η διάσταση της ικανοποίησης αναφέρεται στην εκπλήρωση των προσδοκιών των συνοδών, στην ικανοποίηση από τη συμπεριφορά του προσωπικού και από τον τηλεφωνικό προγραμματισμό του ραντεβού καθώς και στην συνολική ικανοποίηση 11. Η παρούσα μελέτη αναδεικνύει την θετική συσχέτιση της ικανοποίησης των προσδοκιών με τη συνολική από τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Ο παράγοντας αφοσίωση περιλαμβάνει την πιθανότητα επαναχρησιμοποίησης των υπηρεσιών του συγκεκριμένου ιατρείου και θετικών συστάσεων σε φίλους ή / και συγγενείς 13. Στο συγκεκριμένο ιατρείο η σύσταση σε γνωστούς να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του συγκεκριμένου ιατρείου παρουσίασε ισχυρή συσχέτιση με την πρόθεση των συνοδών να προσέλθουν και πάλι σε αυτό η οποία με τη σειρά της συσχετίστηκε ισχυρά με την συμπεριφορά του προσωπικού και την τηλεφωνική διαδικασία προγραμματισμού του ραντεβού. Η στατιστικά σημαντική συσχέτιση των θετικών συστάσεων με την επαναχρησιμοποίηση υπηρεσιών υγείας έχει περιγραφεί και από άλλες μελέτες 14 ενώ ορισμένοι έχουν επιπλέον τονίσει την σημασία αυτής της πίστης-αφοσίωσης των χρηστών στην προβολή και την διαφήμιση των συγκεκριμένων υπηρεσιών 15. Σε αντίθεση όμως με αποτελέσματα άλλων μελετών 16,17, στην παρούσα έρευνα οι συστάσεις και η επανάληψη της χρήσης του ιατρείου δεν συσχετίσθηκε με την συνολική ικανοποίηση. Πιθανότητα η ξεχωριστή μελέτη 234

7 των υποκατηγοριών των επιμέρους διαστάσεων ή / και η προσθήκη στη μελέτη επιπλέον ερωτήσεων μπορεί να αναδείκνυε αυτή τη σχέση. Η μελέτη της βιβλιογραφίας αποκαλύπτει ως ισχυρότερο καθοριστικό παράγοντα της ικανοποίησης των γονέων την επικοινωνία με τον γιατρό 10,18 γεγονός που αντικατοπτρίζει την αντίληψη των συνοδών για τον καθοριστικό ρόλο που παίζει το ιατρικό προσωπικό στην βελτίωση της υγείας των παιδιών. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση των γονέων αποτελούν η ασφάλεια, η προθυμία απαντήσεων σε ερωτήσεις του συνοδού, οι ικανοποιητικές παροχές πληροφοριών, το κόστος, το περιβάλλον του ιατρείου και η συνέχεια στις προσφερόμενες υπηρεσίες Ιδιαίτερη σημασία για τον γονέα αναφέρεται ότι έχουν οι γνώσεις και η ικανότητα του ιατρικού προσωπικού τόσο σε επιστημονικό επίπεδο όσο και στη διαπροσωπική επικοινωνία 10,23. Επιπλέον o μεγάλος χρόνος αναμονής, η μη τήρηση της σωστής διαδικασίας, η ελλιπής ενημέρωση και ο μικρός χρόνος εξέτασης αποτελούν δυσμενείς προγνωστικούς παράγοντες για την ικανοποίηση των γονέων 24,25. Παλαιότερα δεδομένα ανέφεραν ότι η ικανοποίηση των γονέων επηρεάζεται από δημογραφικά χαρακτηριστικά 26. Αντιθέτως νεότερες μελέτες δεν συμφωνούν 27. Παρομοίως τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι μόνο το φύλο σχετίζεται σημαντικά με την συνολική ικανοποίηση και όχι η ηλικία, το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο (επάγγελμα, μόρφωση, εισόδημα) και ο τόπος κατοικίας. Ηθικές, νομικές και αναπτυξιακές δυσκολίες καθιστούν αδύνατη την άμεση μελέτη της ικανοποίησης των παιδιών-ασθενών από τα ίδια γεγονός που μπορεί να θεωρηθεί ως αδυναμία αυτής της μελέτης. Παρόλ αυτά η αξιολόγηση της ικανοποίησης των συνοδών παιδιατρικών ασθενών είναι ένας σημαντικός και αξιόπιστος τρόπος μελέτης της ποιότητας των υπηρεσιών και χρήσιμο εργαλείο για την βελτίωσή τους 2. Η ανάπτυξη πάντως ειδικά σχεδιασμένων ερωτηματολογίων για παιδιά είναι μια πρόκληση για το μέλλον. Ως αδυναμία της συγκεκριμένης μελέτης μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι το δείγμα προέρχεται μόνο από ένα νοσοκομείο. Γι αυτό και τα αποτελέσματα θα πρέπει να γενικεύονται με προσοχή. Η μελέτη δειγμάτων από περισσότερα νοσοκομεία είναι ένα επόμενο βήμα που ενδέχεται να ενισχύσει ή να αποδυναμώσει τις παρούσες παρατηρήσεις. Επιπλέον τα δεδομένα συλλέχθηκαν από δημόσιο νοσοκομείο και από συγκεκριμένο ιατρείο. Το εθνικό σύστημα υγείας της χώρας μας έχει τις ιδιαιτερότητες και τις αδυναμίες που βιώνουμε καθημερινά και οι οποίες ολοένα μεγαλώνουν. Μία προοπτική μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την ικανοποίηση και την χρήση των υπηρεσιών υγείας θα μπορέσει να μας δώσει επιπλέον δεδομένα. Ένα τακτικό ΩΡΛ ιατρείο που έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει ένα σχετικά μεγάλο αριθμό ασθενών σε μία μέρα, αφού η εξέταση δεν είναι πολύ χρονοβόρα καθώς και ασθενείς με χρόνια προβλήματα που χρήζουν επανεξετάσεων και κοινών αποφάσεων με γονείς (χειρουργεία) αποτελεί άριστο υλικό για μελέτη αλλά σίγουρα η επέκταση και σε άλλα ιατρεία είναι απαραίτητη. Συμπεράσματα Η παρούσα μελέτη εστιάζει στην μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την ικανοποίηση συνοδών παιδιατρικών ασθενών που προσέρχονται σε τακτικό ΩΡΛ ιατρείο. Η ικανοποίησή τους επηρεάζεται θετικά από την προσοχή του ιατρού, την προσβασιμότητα και ευκολία των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η συμπεριφορά του προσωπικού και η τηλεφωνική διαδικασία προγραμματισμού του ραντεβού σχετίζεται θετικά με την πιθανότητα θετικών συστάσεων σε φίλους ή / και συγγενείς. Η εμπιστοσύνη που εμπνέει ο γιατρός, η επικοινωνία μαζί του, ο χρόνος, το περιβάλλον και η επικοινωνία και με το λοιπό προσωπικό στο χώρο αναμονής αλλά και γενικότερα οι προσφερόμενες υπηρεσίες επηρεάζουν την ικανοποίηση των γονέων. Αυτού του είδους οι μελέτες ικανοποίησης έχουν σαν σκοπό να καταγράψουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ώστε να βρεθούν τομείς για περαιτέρω βελτίωση. Είναι φανερό ότι οι περισσότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση μπορούν να βελτιωθούν με καλύτερο προγραμματισμό και επιμόρφωση του προσωπικού. Ένα καλύτερα οργανωμένο εξωτερικό ιατρείο μπορεί να δώσει περισσότερο χρόνο στον ασθενή με λιγότερη αναμονή και παράπονα για την διαδικασία. Ο τηλεφωνικός προγραμματισμός των ραντεβού έχει βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση αλλά χρήζει περαιτέρω απλοποίησης. Η επιμόρφωση του προσωπικού για την βελτίωση της επικοινωνίας με τον ασθενή καθίσταται επιβεβλημένη. Πάντως στις σημερινές δυσχερείς συνθήκες λειτουργίας του δημόσιου συστήματος υγείας στην Ελλάδα όπου οι γιατροί με συνεχώς μειούμενα μέσα καλούνται να εξετάζουν περισσότερους ασθενείς-παιδιά, ο ρόλος τους καθίσταται ο πλέον καθοριστικός στην διαμόρφωση της ικανοποίησης των χρηστών των υπηρεσιών υγείας. 235

8 Η συνεχής καταγραφή της γνώμης και της ικανοποίησης του ασθενούς και των συνοδών του μπορεί να βοηθήσει στην βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. AckardDM,Neumark-SztainerD.Healthcareinformationsourcesforadolescents: Ageandgenderdifferencesonuse,concerns,andneeds.JournalofAdolescentHealth 2001;29: LewVK,LalwaniK,PalermoTM.Factorsaffectingparentalsatisfactionfollowing pediatricproceduralsedation.journalofclinicalanesthesia2010;22(1): DonabedianA.TheDefinitionofQualityandApproachestoItsAssessment.Ann Arbor,Mich:HealthAdministrationPress; Parasuraman A, Berry LL, Zeithaml VA. Refinement and reassessment of the SERVQUALscale.JRetail1991;67: TengC-I,IngC-K,ChangH-Y,ChungK-P.DevelopmentofServiceQualityScalefor SurgicalHospitalization.JFormosMedAssoc2007;106(6): LitmanTJ.Thefamilyasabasicunitinhealthandmedicalcare:asocialbehavioral overview.socscimed1974;8: BagozziRP,YiY.Ontheevaluationofstructuralequationmodels.JAcadMarketSci 1988;16: BradyMK,CroninJJJ.Somenewthoughtsonconceptualizingperceivedservicequality:ahierarchicalapproach.JMarket2001;65: Μαργαρίτης Ε. Στατιστική διερεύνηση της ικανοποίησης ασθενών που προσέρχονταιστατακτικάεξωτερικάιατρείατουγενικούνοσοκομείουπαίδων Αθηνών«Π.&Α.Κυριακού».Διπλωματικήεργασία,Μεταπτυχιακόπρόγραμμα «Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών υγείας», Εθνικό και Καποδιστριακό ΠανεπιστήμιοΑθηνών. 10. BeckettMK,ElliotMN,RichardsonA,Mangione-SmithR.OutpatientSatisfaction: TheRoleofNominalversusPerceivedCommunication.HealthServicesResearch (PartI)2009;44(5): ChoiK-S,ChoW-H,LeeS,LeeH,KimC.Therelationshipsamongquality,value,satisfactionandbehavioralintentioninhealthcareproviderchoice:ASouthKorean study.journalofbusinessresearch2004;57: VandammeR,LeunisJ.Developmentofamultiple-itemscaleformeasuringhospital servicequality.intjservindmanage1993;4: DuongDV,BinnsCW,LeeAH,etal.Measuringclientperceivedqualityofmaternity servicesinruralvietnam.intjqualhealthc2004;16: ElleuchA.PatientsatisfactioninJapan.InternationalJournalofHealthCareQuality Assurance2008;21(7): FergusonRJ,PaulinM,LeiriaoE.Loyaltyandpositiveword-of-mouth:patientsand hospitalpersonnelasadvocatesofacustomer-centrichealthcareorganization. HealthMarkQ.2006;23(3): ZeithamlVA,BerryLL,ParasuramanA.Thebehavioralconsequencesofservicequality,JournalofMarketing1996;60: AndersonEW,SullivanM.Theantecedentsandconsequencesofconsumersatisfactionforfirms.MarkSci1993;12: OmarNA,AzrinNA,AbuNK,OmarZ.Parents PerceivedServiceQuality,Satisfaction andtrustofachildcarecentre:implicationonloyalty.internationalreviewof BusinessResearchPapers2009;5(5): HowardPB,RayensMK,El-MallakhP,ClarkJJ.Predictorsofsatisfactionamongadult recipientsofmedicaidmentalhealthservices.archpsychiatrnurs2007;21(5): TsaiCY,WangMC,LiaoWT,LuJH,SunPH,.LinBY,BreenGM.Hospitaloutpatient perceptionsofthephysicalenvironmentofwaitingareas:theroleofpatientcharacteristicsonatmosphericsinoneacademicmedicalcenter.bmchealthservres. 2007;7: LatourJM,HazelzetJA,DuivenvoordenHJ,VanGoudoever,J.Constructionofaparent satisfactioninstrument:perceptionsofpediatricintensivecarenursesandphysicians.journalofcriticalcare2009;24: BernhartMH,WiandyanaIGP,WihardjoH,PohanI.Patientsatisfactionindeveloping countries.socscimed1999;48: BostanS,AcunerT,YilmazG.Patient(customer)expectationsinhospitals.HealthPolicy 2007;82(1): BodurS,ZdemurYE,KaraF.OutpatientSatisfactionwithHealthCentersinUrbanAreas TurkJMedSci322002; DufreneR.Anevaluationofapatientsatisfactionsurvey:Validityandreliability.Eval ProgPlan2000;23: VuoriH.Patientsatisfaction:Anattributeorindicatorofqualitycare?QualRevBull 1987;13: MoumtzoglouA,DafogianniC,KarraV,MichailidouD,LazarouP,BartsocasC.Developmentandapplicationofaquestionnaireforassessingparentsatisfactionwithcare. InternationalJournalofQualityinHealthCare2000;12(4):

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας

Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας Μαρία Ξέστερου Λέκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Παναγιώτης Καλογεράκης Ερευνητής Αθανάσιος Κατσής Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ- ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ- ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ- ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αποτελέσματα Έρευνας Ικανοποίησης Ασθενών στα Εξωτερικά Ιατρεία

Α. Αποτελέσματα Έρευνας Ικανοποίησης Ασθενών στα Εξωτερικά Ιατρεία Α. Αποτελέσματα Έρευνας Ικανοποίησης Ασθενών στα Εξωτερικά Ιατρεία Συνολικά διακινήθηκαν 700 ερωτηματολόγια έξω από τα Εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων με 454 απαντήσεις ποσοστό ανταπόκρισης 60%. Εφαρμόστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας.

Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Κ.Τ.Ε. Α.Μ.Θ. 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..4 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης όπως προέκυψαν από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα έχουν ως εξής:

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης όπως προέκυψαν από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα έχουν ως εξής: Μέτρηση της Ικανοποίησης και Εμπιστοσύνης των Ελλήνων Ασθενών στο Φάρμακο με βάση των Ευρωπαϊκό Δείκτη Ικανοποίησης EPSI Rating (European Performance Satisfaction Index) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν άρθρο παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Επιμέλεια Γιάνης Κυριόπουλος, Δημήτρης Ζάβρας, Ελευθερία Καραμπλή, Βασιλική Τσιάντου

Επιστημονική Επιμέλεια Γιάνης Κυριόπουλος, Δημήτρης Ζάβρας, Ελευθερία Καραμπλή, Βασιλική Τσιάντου Επιστημονική Επιμέλεια Γιάνης Κυριόπουλος, Δημήτρης Ζάβρας, Ελευθερία Καραμπλή, Βασιλική Τσιάντου Επωνυμία εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία εντολέα ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης-Πολυχρόνης Κορφιάτης Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Ολίβια Κυριακίδου

Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης-Πολυχρόνης Κορφιάτης Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Ολίβια Κυριακίδου Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης-Πολυχρόνης Κορφιάτης Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2014 Στόχοι Έρευνας Ο βαθμός χρήσης των συστημάτων διαχείρισης της απόδοσης στα ξενοδοχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΡΟΣ 4 Ο ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ποιότητας Μονάδων ΕΠΥΥ από επισκέπτες Σελίδα 1 ΕΠΥΥ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΛΓΙ ΙΚΑΝΠΙΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - Παρακαλούμε απαντήστε στις ερωτήσεις 1 Πόσες ημέρες περιμένατε για ραντεβού;

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο για τη συνολική εκτίµηση της ικανοποίησης από τη νοσηλεία

Ερωτηµατολόγιο για τη συνολική εκτίµηση της ικανοποίησης από τη νοσηλεία Ερωτηµατολόγιο για τη συνολική εκτίµηση της ικανοποίησης από τη νοσηλεία COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF SATISFACTION WITH CARE Τη σύνταξη του ερωτηµατολογίου έκαναν οι: A. Bredart D. Razavi Ν. Deelvuax Tην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

/15

/15 Ερευνα χρόνου παρακολούθησης φοιτητών στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών Επιμέλεια Νίκος Γιαννακόπουλος Επεξεργασία δεδομένων Βλάντανα Τζίνοβιτς Εισαγωγή δεδομένων Φωτεινή Γατομάτη,

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ͽ Á ¼ µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿµ¾ Å ½Éà  ³º» ³¹ºÎ½ ½ à þÿ ɺÁ Ä ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στο 3 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου, κατά το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 2014. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Αποτελεσμάτων Πανελλή Πανελλ νια ς Έρ Έ ευνα ς για γ τ η τ ν η ν Ψωρ Ψω ίασ ίασ

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Αποτελεσμάτων Πανελλή Πανελλ νια ς Έρ Έ ευνα ς για γ τ η τ ν η ν Ψωρ Ψω ίασ ίασ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλήνιας Έρευνας ςγ για την Ψωρίαση Ετοιμάστηκε για τις: Ταυτότητα Έρευνας Μθδλ Μεθοδολογία: Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου στο internet και αυτοσυμπληρούμενα ερωτηματολόγια

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία του Servicescape και της ικανοποίησης στον τρόπο επιλογής χώρου εστίασης

Η σημασία του Servicescape και της ικανοποίησης στον τρόπο επιλογής χώρου εστίασης Η σημασία του Servicescape και της ικανοποίησης στον τρόπο επιλογής χώρου εστίασης Ονοματεπώνυμο: Δημήτρης Μαυροειδής Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Άγγελος Παντουβάκης Δεκέμβριος 2014 Στόχος Executive

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά Ερωτηματολόγιο Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο την καταγραφή των απόψεων, γνώσεων ή στάσεων μιας ομάδας ατόμων. Τρόποι συμπλήρωσης: α) άμεσος (ο ίδιος ο

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ FS-ICU (24)

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ FS-ICU (24) ΕΡΕΥΝΑ ΝΟΥΜΕΡΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: : ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ FS-ICU (24) ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ; Οι απόψεις σας για την πρόσφατη εισαγωγή του μέλους της οικογενείας σας στην

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Temporal variation of emergent pediatric. trauma cases in the A&E Department. C.K. Yiannakopoulos, A.D. Kanellopoulos

Temporal variation of emergent pediatric. trauma cases in the A&E Department. C.K. Yiannakopoulos, A.D. Kanellopoulos Temporal variation of emergent pediatric trauma cases in the A&E Department C.K. Yiannakopoulos, A.D. Kanellopoulos Pediatric Orthopaedics Department KAT Accident Hospital, Athens, Greece Temporal Variation

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Το ζήτημα της αναβάθμισης της ποιότητας της ιδιωτικής εκπαίδευσης υπό

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Ορισμοί Ο διδάσκων δεν αρκεί να κάνει μάθημα, αλλά και να διασφαλίζει ότι πετυχαίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα της μάθησης Η εκτίμηση της μάθησης αναφέρεται στην ανατροφοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε στρατιωτικό και πολιτικό νοσοκομείο των Αθηνών. Αναζήτηση αιτιών διαφοροποίησης

Παράμετροι που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε στρατιωτικό και πολιτικό νοσοκομείο των Αθηνών. Αναζήτηση αιτιών διαφοροποίησης ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Παράμετροι που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή διατριβή ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΡΟΣ 3 Ο ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ January 1 2012 Σύγκριση έτους 2012 με έτος 2011 Ανάλυση έτους 2012 Περιγραφή του Δείγματος της Έρευνας Στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 1 που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση Ερωτηματολογίου Έρευνας με θέμα: «Εκπαίδευση και Επαγγελματικές Επιλογές»

Κωδικοποίηση Ερωτηματολογίου Έρευνας με θέμα: «Εκπαίδευση και Επαγγελματικές Επιλογές» Κωδικοποίηση Ερωτηματολογίου Έρευνας με θέμα: «Εκπαίδευση και Επαγγελματικές Επιλογές» Μεταβλητή Ερώτηση Απάντηση Κωδικός E1 Ηλικία Ο αριθμός της ηλικίας των ερωτούμενων (π.χ. 21) Ηλικία (αριθμός) E2 Φύλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ για τον ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ για τον ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ για τον ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Ιούνιος 2015 Ταυτότητα της έρευνας Τύπος έρευνας Ποσοτική έρευνα με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων (CATI) Περιοχή έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας. Μάιος 2016

Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας. Μάιος 2016 Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας Μάιος 2016 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την aboutpeople. ΔΕΙΓΜΑ ΜΕΓΕΘΟΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 523 άνδρες & γυναίκες, 18 και άνω. ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 18-20

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

H επίδραση της γονικής παρουσίας και του παιχνιδιού σε επώδυνες διαδικασίες στα παιδιά

H επίδραση της γονικής παρουσίας και του παιχνιδιού σε επώδυνες διαδικασίες στα παιδιά ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2008, 47(3):367 373 H επίδραση της γονικής παρουσίας και του παιχνιδιού σε επώδυνες διαδικασίες στα παιδιά Ανθή Χρυσοστόμου Νοσηλεύτρια ΠΕ, ΜSc, Kέντρο Ελέγχου και Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή Τριμηνιαία Έρευνα Γ Τρίμηνο 2014 Αθήνα, Οκτώβριος 2014 2 Έρευνα Εμπιστοσύνης του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ικανοποίηση των Εργαζομένων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2014 Συνοπτική Έκδοση Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Ονοματεπώνυμο: Ζαχαράκης Παναγιώτης Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 o Ερωτηµατολόγιο για την ανταποκρισιµότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 o Ερωτηµατολόγιο για την ανταποκρισιµότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 o Ερωτηµατολόγιο για την ανταποκρισιµότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 1. Με βάση διαφορετικές πλευρές της υγείας σας σήµερα, όπως τις περιγράψατε προηγουµένως, πού θα τοποθετούσατε

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη αποφάσεων στην ομοιοπαθητική συνταγογράφηση O ρόλος της Διαίσθησης. Μπαλάσκα Αθηνά Παιδίατρος Νεογνολόγος

Λήψη αποφάσεων στην ομοιοπαθητική συνταγογράφηση O ρόλος της Διαίσθησης. Μπαλάσκα Αθηνά Παιδίατρος Νεογνολόγος Λήψη αποφάσεων στην ομοιοπαθητική συνταγογράφηση O ρόλος της Διαίσθησης Μπαλάσκα Αθηνά Παιδίατρος Νεογνολόγος Η λήψη απόφασης στην Ομοιοπαθητική είναι μια σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία Οι κλινικές αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας»

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» «Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» Ονοματεπώνυμο: Παππάς Ορέστης-Σταύρος Σειρά: 9 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Ο. Κυριακίδου Δεκέμβριος 2013 η Υπόθεσ Η1 Η2 Η3 Η4 Η5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Πληροφοριακών Συστηµάτων Διοίκησης

Πρότυπα Πληροφοριακών Συστηµάτων Διοίκησης Πρότυπα Πληροφοριακών Συστηµάτων Διοίκησης Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Διάλεξη 7 ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Μεσολόγγι Ποιότητα και πρότυπα στην παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ µà¹² ÁÅ½Ã Ä Â ¹º ³ ½µ¹±Â þÿæá ½Ä µ¹ ¼»  ¼µ Ãǹ Æ Antoniou, Antonis

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Ονοματεπώνυμο: Ευελπίδου Μαριάννα-Γεωργία Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΗΛΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΗΛΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΗΛΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΥΝΟΨΗ Η παρούσα μελέτη αποτελεί συνέχεια της αρχικής φάσης της μελέτης νοσηρότητας και θνησιμότητας στη νήσο Μήλο που πραγματοποιήθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Add your company slogan ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΟΦΕΛΟΣ ΔΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αν και η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας εθεωρείτο στο παρελθόν, ως κοινωνικό αγαθό, σήµερα βασίζεται σε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και στην ύπαρξη ασφάλισης. Είναι λοιπόν φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Β. Δισλιάν, Μ. Ανδρέου, Μ. Γεωργιάδου, Θ. Μακρής, Α. Μπαρμπαρίδου, Α. Μπελτσίδης, Γ. Αμαξόπουλος, Α. Τσετινέ

Β. Δισλιάν, Μ. Ανδρέου, Μ. Γεωργιάδου, Θ. Μακρής, Α. Μπαρμπαρίδου, Α. Μπελτσίδης, Γ. Αμαξόπουλος, Α. Τσετινέ Β. Δισλιάν, Μ. Ανδρέου, Μ. Γεωργιάδου, Θ. Μακρής, Α. Μπαρμπαρίδου, Α. Μπελτσίδης, Γ. Αμαξόπουλος, Α. Τσετινέ Γενικοί Ιατροί ΚΥ Αβδήρων, Σταυρούπολης, Εχίνου- Ξάνθη Η κατάθλιψη αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά»

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» «Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» Θεοδώρα Πάσχου α.μ 12181 Τμήμα Λογοθεραπείας-Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Εισαγωγικές επισημάνσεις 1) η εκδήλωση διαταραχών στην κατάκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. B Τρίμηνο 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. B Τρίμηνο 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα B Τρίμηνο 2010 Αθήνα, Ιούλιος 2010 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Β Τρίμηνο 2010 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Ν. ΚΑΤΣΑΜΟΥΡΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Ν. ΚΑΤΣΑΜΟΥΡΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Ν. ΚΑΤΣΑΜΟΥΡΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη. Ασθενείς με. Νοσήματα του Εντέρου. Αθήνα, Μάιος 2011. Ετοιμάστηκε για την:

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη. Ασθενείς με. Νοσήματα του Εντέρου. Αθήνα, Μάιος 2011. Ετοιμάστηκε για την: Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Ασθενείς με Νοσήματα του Εντέρου Ετοιμάστηκε για την: Αθήνα, Μάιος 2011 Ταυτότητα Έρευνας Μεθοδολογία: Κοινό-στόχος στόχος: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Ενδεικτικές Κατηγορίες είκτη Ικανοποίησης Totally un-acceptable Medium average Strong / good.

Πίνακας 1: Ενδεικτικές Κατηγορίες είκτη Ικανοποίησης Totally un-acceptable Medium average Strong / good. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΙΚΤΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ EPSI RATING (Extended Performance Satisfaction Index) EPSI HELLAS Επιστηµονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Καρδιολογικό τμήμα, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος: Children s Hospital Los Angeles Children s Hospital San Diego

Τόπος: Children s Hospital Los Angeles Children s Hospital San Diego Συγγραφείς & έτος 2004 Kathleen Meeske et al. 2009 Sung L. et al Σκοπός & επιμέρους στόχοι Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να εξετάσει την ποιότητα ζωής και τα επίπεδα κούρασης παιδιών που διαγνώστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.» ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Βελισσαρίου Ευστάθιος Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας 2016 Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων Παροχή (delivery) υπηρεσιών Βασική παράμετρος στην ποιότητα εξυπηρέτησης αποτελεί ο τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ για τον ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ για τον ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ για τον ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Ιούνιος 2016 Ταυτότητα της έρευνας Τύπος έρευνας Ποσοτική έρευνα με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων (CATI) Περιοχή έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα μέτρησης ποιότητας βιβλιοθηκών: μια εφαρμογή του μοντέλου Servqual σε εθνική κλίμακα

Μοντέλα μέτρησης ποιότητας βιβλιοθηκών: μια εφαρμογή του μοντέλου Servqual σε εθνική κλίμακα Μοντέλα μέτρησης ποιότητας βιβλιοθηκών: μια εφαρμογή του μοντέλου Servqual σε εθνική κλίμακα Αγγελική Γιαννοπούλου Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών, agianop@upatras.gr Ο σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Μιχαήλ Κοραλία, Τσίφτης Γεώργιος, Τσουμάκας Κων/νος, Ανδρουλάκης Ιωάννης, Παυλοπούλου Ιωάννα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : καταγραφή δεδομένων Το πιο πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Υγεία Των Ελλήνων Στην Κρίση. ποσοτική έρευνα. Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής & Metron Analysis Απρίλιος 2015

Η Υγεία Των Ελλήνων Στην Κρίση. ποσοτική έρευνα. Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής & Metron Analysis Απρίλιος 2015 3.16 1 Η Υγεία Των Ελλήνων Στην Κρίση ποσοτική έρευνα Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής & Metron Analysis Απρίλιος 15 2 Η ομάδα μελέτης Γιάννης Τούντας Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλικία - Επιχειρηματικότητα

Ηλικία - Επιχειρηματικότητα Ηλικία - Επιχειρηματικότητα 40% 35% 34,3% 34,0% 30% 25% 20% 21,3% 15% 10% 5% 0% 1,3% 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ 9,0% 1 Τι επιλέγει 84% επιλέγει την έναρξη νέας δραστηριότητας ανεξάρτητα επιπέδου εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Greek Rights and Responsibilities Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Περιεχόμενα Η Περίθαλψη της Υγείας σας Τα Δικαιώματα & οι Υποχρεώσεις σας...3 Πρόσβαση Έχετε το δικαίωμα σε υγειονομική

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία μεταξύ προσωπικού υγείας και ασθενών Ικανοποίηση Τήρηση των οδηγιών

Επικοινωνία μεταξύ προσωπικού υγείας και ασθενών Ικανοποίηση Τήρηση των οδηγιών Επικοινωνία μεταξύ προσωπικού υγείας και ασθενών Ικανοποίηση Τήρηση των οδηγιών Γ. Κουλιεράκης, Ph.D. Ψυχολόγος της Υγείας Τομέας Κοινωνιολογίας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 17/10/2009 Π.Μ.Σ. Δ.Υ. & Δ.Υ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Οι τεχνικές δειγματοληψίας είναι ένα σύνολο μεθόδων που επιτρέπει να μειώσουμε το μέγεθος των δεδομένων που

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Θα πρέπει να συμπληρώσετε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Διπλωματική Εργασία Σχολική Αποτυχία Η περίπτωση του Νομού Λέσβου Επιβλέπων Καθηγητής : Τσομπάνογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ - ΜΟΝΤΕΛΟ SERVQUAL -ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ - ΜΟΝΤΕΛΟ SERVQUAL -ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ - ΜΟΝΤΕΛΟ SERVQUAL -ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άκης Νικολαΐδης, Προϊστάμενος MIM, ΚΕΠΑ Ζωή Νικολαΐδου, ΜΒΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Αν δεν μπορείς να μετρήσεις δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

HEKTIΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΛΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

HEKTIΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΛΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ HEKTIΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΛΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ X.ΠΩΓΩΝΙΔΗΣ 1,Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 2,Ε.ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΟΥ 3, Δ.ΟΥΖΟΥΝΗΣ 2, Μ.ΤΣΟΥΛΗ 3,Α.ΠΑΠΠΑ 3, Ε.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ 4 1.Κ.Υ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ, 2.Κ.Υ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ονοματεπώνυμο: Βασιλική Κοντούλα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Πανηγυράκης Δεκέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Αξιολόγηση των Προεπαγγελματικών Προγραμμάτων που Εφαρμόζονται στα Ειδικά Σχολεία και στις Ειδικές Μονάδες Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα