Α Π Ο Φ Α Σ Η 2. ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η 2. ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

Transcript

1 Αναρτητέα στο ιαδίκτυο ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ /νση : Αµαλίας 12, Τ.Κ , Αθήνα Πληροφορίες: Ν. Γαβαλάς Τηλ Fax: ΠΡΟΣ : Πίνακας ιανοµής Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση αποτελέσµατων αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων, στο πλαίσιο του ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού, για την επιλογή αναδόχων των Πράξεων: 1. ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ και 2. ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ Έχοντας υπόψη: O ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 2. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» (ΦΕΚ 112/τ.Α / ). 3. Το Π.. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισµού» (ΦΕΚ 85/τ.Α /2004). 4. Το Π.. 149/2005 «Οργανισµός του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α 211/2005). 5. Το Ν. 3270/2004 «Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα τουρισµού» (ΦΕΚ Α 187/2004). 6. Το Π. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/ )«ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». 7. Το Π. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/ ) «ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 8. Το άρθρο 4 του Π.. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α/2012) «τροποποίηση του Π.. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/ ) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». 1

2 9. Την υπ αριθµ. 5551/ απόφαση της Υπουργού Τουρισµού «Τροποποίηση και συµπλήρωση της υπ αριθµ / απόφασης της Υπουργού Τουρισµού περί Μεταβίβασης δικαιώµατος υπογραφής µε εντολή Υπουργού. 10. Το Ν. 3614/2007 «ιαχείριση έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο » (ΦΕΚ Α 267), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 11. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ του Συµβουλίου της 11 Ιουλίου 2006 περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει. 12. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης εκεµβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει. 13. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1784/ Τις διατάξεις του π.δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56/ ) «Ανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.. 189/2009» και ειδικότερα το Άρθρο 4, παρ.2, εδάφιο β σύµφωνα µε το οποίο το Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων έχει την «αρµοδιότητα διαµόρφωσης του εκπαιδευτικού πλαισίου όλων των µονάδων της ευτεροβάθµιας Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, της Αρχικής και Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, καθώς και των λοιπών µονάδων, δηµόσιων ή ιδιωτικών, που δεν ανήκουν στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση». 15. Το Ν. 3879/ (ΦΕΚ /.Α/.163/ ) «Ανάπτυξη της ια βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις». 16. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173) ικαστική προστασία κατά την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11 ης εκεµβρίου 2007 (L335). 17. Την µε αριθµό 7725/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001) και τα Παραρτήµατα αυτής. 18. Την υπ αριθµ. C/2007/5534/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Κωδικός CCI 2007GR05UΡΟ001). 19. Την από η Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» µε την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας. 2

3 20. Την υπ αριθµ /οικ.6.973/ Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 394/Β/ ) σχετικά µε την «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» στην Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του Επιχειρησιακού «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα». 21. Την υπ αριθ /ΕΥΣ/1749/ (ΦΕΚ 540/Β/ ) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών για το Σύστηµα ιαχείρισης (ΥΠΑΣΥ ), όπως τροποποιήθηκε µε τις υπ αρ.43804/ευθυ 2041/ (ΦΕΚ 1957/ ) και 28020/ΕΥΘΥ1212/ (ΦΕΚ 1088/Β/ ) Υ.Α. καθώς και το Εγχειρίδιο και τον Οδηγό ιαδικασιών ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. 22. Την υπ αριθ /οικ / (ΦΕΚ1999/ ) Κοινή Απόφαση Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας µε θέµα «Σύστηµα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης»(). 23. Την υπ αριθµ / (ΦΕΚ 616/Β/ ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το «Σύστηµα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης». 24. Την υπ αριθµ / (ΦΕΚ 1700/Β/ ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας µε θέµα «Τροποποίηση της υπ αριθµ / (ΦΕΚ 1593/Β/2005) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί Συστήµατος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων». 25. Την υπ αριθ /οικ3.968/ (ΦΕΚ 915/Β/ ) ΚΥΑ τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ αρ. οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµό /3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µε θέµα Ενιαίο Σύστηµα ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελµατικής Κατάρτισης συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισµού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ( ) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που εµπεριέχουν δράσεις κατάρτισης. 26. Την υπ αριθµ / (ΦΕΚ 1094/Β/ ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το «Σύστηµα διαχείρισης του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών (Ε.Μ.Α) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας». 27. Το µε Α.Π /Γ ΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/ Εγχειρίδιο ιαδικασιών ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, όπως ισχύει. 28. Τον µε Α.Π /Γ ΑΠΠΠ 5537/ Οδηγό Συστήµατος ιαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, όπως ισχύει. 29. Έγγραφο ΕΥΘΥ µε Α.Π /ΕΥΘΥ1304/ «Ενηµέρωση για διαδικασίες πρόληψης και αντιµετώπισης της απάτης σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το Ταµείο Συνοχής και συναφείς υποχρεώσεις». 3

4 30. Το έγγραφο µε Α.Π. 3507/Γ /673/ της ΕΥ ΕΠΑΕ, πιστοποίησης επάρκειας του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. 31. Το µε Α.Π / (Α.Π. ΕΥ ΕΠΑΕ 5457/ ) έγγραφο της ΕΥ ΕΠΑΝΑ µε το οποίο δίνεται σύµφωνη γνώµη για την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης από την ΕΥ ΕΠΑΕ. 32. Την Εξειδίκευση των Κατηγοριών Πράξεων « , , ». 33. Την υπ πρωτ. 5963/1203/Α2 Πρόσκληση µε κωδικό ΑΝ 04 της ΕΥ Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ». 34. Τις υπ αρθµ. 1910/516/A2/ , 1912/518/A2/ , 1911/517/A2 / Αποφάσεις ένταξης των πράξεων. 35. Το υπ αριθµ. 5722/ σχετικό Σύµφωνο Αποδοχής Όρων Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων και ικαιούχου. 36. Τις υπ αριθ. 2527/Β3/ , 2528/Β3/377/ , 2529/Β3/378/ αποφάσεις σύµφωνης γνώµης της ΕΥ του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ». 37. Το έγγραφο της ΕΥ ΕΠΑΝΑ µε αρ.πρωτ /οικ / «Εξάντληση πόρων στις Περιφέρειες του στόχου 2 (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)». 38. Το έγγραφο της ΕΥ ΕΠΑΕ µε αρ.πρωτ. 3840/Β3579/ «Υλοποίηση Πράξεων ράσεις Κατάρτισης Ανθρώπινου υναµικού σε Θέµατα Τουρισµού, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης και στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου». 39. Τις υπ αριθ.4101/β3 619/ και 4103/Β3 620/ αποφάσεις του Ειδικού Γραµµατέα για την Ανταγωνιστικότητα µε την διατύπωση θετικής γνώµης για την δηµοπράτηση των 2 ράσεων. 40. Tην υπ αριθµ / απόφαση της Υπουργού Τουρισµού για την προκήρυξη του ανοικτού δηµόσιου διεθνή διαγωνισµού. 41. Την υπ αριθµ / τροποποιητική της υπ αριθµ / απόφασης της Υπουργού Τουρισµού. 42. Την υπ αριθµ / απόφαση της Υπουργού Τουρισµού για την σύσταση Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης του ανοικτού δηµόσιου διεθνή διαγωνισµού. 43. Την υπ αριθµ / Υπουργική Απόφαση σύστασης Επιτροπής Ενστάσεων του ανοικτού δηµόσιου διεθνή διαγωνισµού 44. Την υπ αριθµ / απόφαση της Υπουργού Τουρισµού «Αποτελέσµατα αποσφράγισης των δικαιολογητικών, των προσφορών που κατατέθηκαν, στο πλαίσιο του ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού» 4

5 45. Την υπ αριθµ. 149/ απόφαση της Υπουργού Τουρισµού «Αποτελέσµατα αποσφράγισης των υποβληθεισών τεχνικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων, στο πλαίσιο του ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού» 46. Τις υπ αριθµ / και 503/ αποφάσεις της Υπουργού Τουρισµού για τον ορισµό αξιολογητών από το Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών (ΕΜΑ). 47. Την υπ αριθµ. 6115/ (ΦΕΚ ΥΟ 130/ ) Υπουργική Απόφαση συγκρότησης Γνωµοδοτικών Επιτροπών 48. Το υπ αριθµ. 7296/ διαβιβαστικό µε συνηµµένο το από πρακτικό της 1 ης Γνωµοδοτικής Επιτροπής, το υπ αριθµ. 7397/ διαβιβαστικό µε συνηµµένο το από πρακτικό της 2 ης Γνωµοδοτικής Επιτροπής και το υπ αριθµ. 7297/ διαβιβαστικό µε συνηµµένο το από πρακτικό της 3 ης Γνωµοδοτικής Επιτροπής 49. Το υπ αριθµ.157/ διαβιβαστικό µε συνηµµένο το απο πρακτικό της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης του ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 1. Την έγκριση των από πρακτικών των Γνωµοδοτικών Επιτροπών και το από πρακτικό της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης, στο πλαίσιο του ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού (Αρ. ιακ. 1/2012) για τις Πράξεις : 1. ράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναµικού σε θέµατα Τουρισµού στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης και 2. ράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναµικού σε θέµατα Τουρισµού στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου. 2. Η Συνολική Βαθµολογία Τεχνικών Προσφορών (), σύµφωνα µε τα ορίζόµενα στο άρθρο 12,Β.V.1, ανά υποψήφιο ανάδοχο, Περιφέρεια και πρόγραµµα κατάρτισης, έχει ως ακολούθως. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Τίτλος Συνολική Βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς () ΙΝΕ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 6 100,00 ΙΝΕ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 7 100,00 ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ιοικητικός Υπεύθυνος ΠΜΕ 1 93,83 ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 2 93,83 ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 3 93,83 ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 4 93,83 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΞΑΝΘΗΣ ιοργανωτής Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 1 93,26 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΞΑΝΘΗΣ Οδηγός Βουνού 2 93,26 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Εµψυχωτής Τουρισµού 1 90,77 ιοικητικός Υπεύθυνος Πολύ Μικρών ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Επιχειρήσεων 2 90,77 5

6 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Τίτλος Συνολική Βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς () ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 3 90,77 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 4 90,77 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 5 90,77 «ΠΥΞΙ Α» ιοικητικός Υπεύθυνος ΠΜΕ 1 89,22 «ΠΥΞΙ Α» Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 2 89,22 «ΠΥΞΙ Α» Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 3 89,22 «ΠΥΞΙ Α» 4 89,22 «ΠΥΞΙ Α» ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 5 89,22 ΕΚΠΑ/ΕΚΠΑΙ ΕΥΤ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 1 88,14 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΟΙΝΟΧΟΟΣ 1 87,20 ΦΙΛΙΠΠΟΣ Στέλεχος Υποστήριξης Marketing 2 87,20 ΦΙΛΙΠΠΟΣ Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 3 87,20 ΕΡΓΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΚΕ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 1 86,26 ΕΡΓΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΚΕ Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 2 86,26 ΑΤΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΕ Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 1 85,79 ΑΤΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΕ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 2 85,79 «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 1 85,43 «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 2 85,43 ΘΡΑΚΗΣ «ΑΘΗΝΑ» Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 1 83,45 ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ιαχειριστής Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 1 83,34 ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ιοικητικός Υπεύθυνος ΠΜΕ 2 83,34 Κ.Ε.Κ. ΥΝΑΜΙΚΗ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 11 83,21 Κ.Ε.Κ. ΥΝΑΜΙΚΗ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Κ.Ε.Κ. ΥΝΑΜΙΚΗ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 12 83, ,21 Κ.Ε.Κ. ΥΝΑΜΙΚΗ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΟΙΝΟΧΟΟΣ 14 83,21 Κ.Ε.Κ. ΜΕΤΡΟΝ ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 1 80,28 Κ.Ε.Κ. ΜΕΤΡΟΝ Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 2 80,28 Κ.Ε.Κ. ΜΕΤΡΟΝ Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 3 80,28 Ειδικός στην Προετοιµασία Μπουφέ Κ.Ε.Κ. ΜΕΤΡΟΝ (ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ) 4 80,28 ΠΑΣΤΕΡ Στέλεχος Υποστήριξης Marketing 1 79,99 ΠΑΣΤΕΡ 2 79,99 ΠΑΣΤΕΡ Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 3 79,99 ΠΑΣΤΕΡ Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 4 79,99 ΘΡΑΚΗΣ «ΑΘΗΝΑ» ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 2 79,96 ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΞΕΝΑΓΟΣ 4 79,50 ΙΜΕ&Ε (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛ.ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ & ΕΚΠΑΙ.) Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικής Επιχείρησης 1 79,43 ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 1 79,42 ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Στέλεχος Υποστήριξης Marketing 2 79,42 ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ 3 79,42 ΕΥΒΟΥΛΟΣ Στέλεχος Υποστήριξης Marketing 3 78,79 ΕΥΒΟΥΛΟΣ Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 4 78,79 «ΜΕΝΤΩΡ» ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 1 77,80 6

7 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Τίτλος Συνολική Βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς () «ΜΕΝΤΩΡ» ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 2 77,80 KEK «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΘΡΑΚΗΣ» Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 1 77,80 KEK «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΘΡΑΚΗΣ» Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 2 77,80 IDEA ΕΠΕ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 1 76,46 «ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 1 67,19 «ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ιοικητικός Υπεύθυνος ΠΜΕ 2 67,19 ΗΠΕΙΡΟΣ Τίτλος ΙΝΕ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 4 100,00 ΙΝΕ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 5 100,00 ΚΕΑΑΠ (ΠΡΕΒΕΖΑ) Στέλεχος Υποστήριξης Marketing 1 98,45 ΚΕΑΑΠ (ΠΡΕΒΕΖΑ) 2 98,45 ΚΕΑΑΠ (ΠΡΕΒΕΖΑ) Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 3 98,45 ΚΕΑΑΠ (ΠΡΕΒΕΖΑ) Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 4 98,45 ΕΡΕΥΝΑ ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 1 93,53 ΕΡΕΥΝΑ Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 2 93,53 ΕΡΕΥΝΑ ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 3 93,53 ΕΡΕΥΝΑ Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 4 93,53 ΕΡΕΥΝΑ ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 5 93,53 ΕΡΕΥΝΑ Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 6 93,53 ΕΡΕΥΝΑ ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 7 93,53 ΕΡΕΥΝΑ Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 8 93,53 «ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 1 92,50 «ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» 2 92,50 ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΕ ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 1 92,41 ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΕ Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 2 92,41 ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΕ ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 3 92,41 ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΕ Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 4 92,41 ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΕ ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 5 92,41 ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΕ Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 6 92,41 ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΕ ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 7 92,41 ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΕ Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 8 92,41 Κ.Ε.Κ. ΕΥΚΛΕΙ ΗΣ (Παπαβασιλείου & Σία Ε.Ε.) ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 1 89,86 Κ.Ε.Κ. ΕΥΚΛΕΙ ΗΣ (Παπαβασιλείου & Σία Ε.Ε.) Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 2 89,86 Κ.Ε.Κ. ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 5 89,20 Κ.Ε.Κ. ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. Οδηγός Βουνού 6 89,20 7

8 ΗΠΕΙΡΟΣ Τίτλος Κ.Ε.Κ. ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΟΙΚΟΞΕΝΑΓΟΣ 7 89,20 Κ.Ε.Κ. ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΟΙΝΟΧΟΟΣ 8 89,20 ΚΕΝΤ.ΣΥΝΕΧΙΖΟΜ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ ΕΠΕ ιοικητικός Υπεύθυνος ΠΜΕ 1 87,18 ΝΕΟ ΘΕΤΙΚΟ ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 1 86,64 ΝΕΟ ΘΕΤΙΚΟ Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 2 86,64 ΝΕΟ ΘΕΤΙΚΟ ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 3 86,64 ΝΕΟ ΘΕΤΙΚΟ Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 4 86,64 ΝΕΟ ΘΕΤΙΚΟ ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 5 86,64 ΝΕΟ ΘΕΤΙΚΟ Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 6 86,64 ΝΕΟ ΘΕΤΙΚΟ ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 7 86,64 ΝΕΟ ΘΕΤΙΚΟ Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 8 86,64 Κ.Ε.Κ. ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ Α.Ε. Στέλεχος Υποστήριξης Marketing 2 86,49 Κ.Ε.Κ. ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΞΕΝΑΓΟΣ 3 86,49 Κ.Ε.Κ. Logica (. Αγγελοπούλου & Σία Ε.Ε.) ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 1 86,10 Κ.Ε.Κ. Logica (. Αγγελοπούλου & Σία Ε.Ε.) Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 2 86,10 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 1 84,63 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 2 84,63 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 3 84,63 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» Στέλεχος Υποστήριξης Marketing 4 84,63 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» 5 84,63 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» Εκπαιδευτής Χιονοδροµίας 6 84,63 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 1 84,62 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 2 84,62 ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ () Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 6 84,58 «ΕΥΡΩΙ ΕΑ» ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 6 83,75 «ΕΥΡΩΙ ΕΑ» Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 7 83,75 «ΕΥΡΩΙ ΕΑ» Στέλεχος Υποστήριξης Marketing 8 83,75 «ΕΥΡΩΙ ΕΑ» 9 83,75 «ΕΥΡΩΙ ΕΑ» ΟΙΝΟΧΟΟΣ 10 83,75 «PRIM-ΑΣΠΑ Α.Ε.» Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 2 83,59 «TECHVISION ΕΠΕ» Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 2 83,15 ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ (PRACTICA) Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 8 81,36 ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ (PRACTICA) Εµψυχωτής Τουρισµού 9 81,36 ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ (PRACTICA) ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 10 81,36 ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ (PRACTICA) ΟΙΝΟΧΟΟΣ 11 81,36 ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ (PRACTICA) Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 12 81,36 ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ (PRACTICA) Στέλεχος Υποστήριξης Marketing 13 81,36 ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ (PRACTICA) 14 81,36 Κ.Ε.Κ. ΕΥΡΩΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΑΝ.Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε. Ε. Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 1 80,52 Κ.Ε.Κ. ΕΥΡΩΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΑΝ.Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε. Ε. ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 2 80,52 8

9 ΗΠΕΙΡΟΣ Τίτλος STATUS Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 3 78,91 STATUS Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 4 78,91 ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α Τίτλος 3M PLAN Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 2 100,00 Κ.Ε.Κ. ΑΛΦΑ Ε.Π.Ε. ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 3 92,69 3M PLAN Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Στέλεχος Υποστήριξης Marketing 1 90,69 ΕΡΓΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΚΕ Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 6 88,59 Κ.Ε.Κ. ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ Α.Ε. Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 1 88,31 «ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ» ιοικητικός Υπεύθυνος ΠΜΕ 1 88,25 «TECHVISION ΕΠΕ» Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 1 87,87 ΕΡΓΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΚΕ Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 5 87,42 MASTER Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Στέλεχος Υποστήριξης Marketing 3 87,31 ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ (PRACTICA) Εµψυχωτής Τουρισµού 2 87,15 ΗΛΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 2 85,60 Κ.Ε.Κ. ΑΛΦΑ Ε.Π.Ε. 2 85,26 «ΚΕΝΤΡ. ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙ/ΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΠΛΗΡ.ΒΛΑΧΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. ιαχειριστής Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 6 85,10 ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ (PRACTICA) Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 1 84,76 ΕΡΓΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΚΕ Ειδικός Λουτροθεραπείας - Θαλασσοθεραπείας 7 84,16 Κ.Ε.Κ. Logica (. Αγγελοπούλου & Σία Ε.Ε.) Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 4 83,66 «ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 4 83,49 ΕΡΓΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΚΕ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 8 83,38 «ΑΙΑΣ Α.Ε.» ιαχειριστής Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 1 82,99 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ Στέλεχος Υποστήριξης Marketing 1 82,83 ΕΠ.ΕΚ. Κ.Ε.Κ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.) Στέλεχος Υποστήριξης Marketing 2 82,49 «SYNERGY Α.Ε.» ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 7 82,49 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε Αγρότης - Υπεύθυνος Αγροτουριστικής Μονάδας 3 82,33 Κ.Ε.Κ. ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ Α.Ε. ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 2 82,16 ΗΛΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 3 82,16 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 4 81,55 Κ.Ε.Κ. ΑΛΦΑ Ε.Π.Ε. Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 4 81,44 «ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ» ιοργανωτής Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 4 81,16 Κ.Ε.Κ. ΑΛΦΑ Ε.Π.Ε. ιοικητικός Υπεύθυνος ΠΜΕ 5 81,11 «ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ» ΟΙΝΟΧΟΟΣ 7 80,94 «ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ» Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 3 80,89 3M PLAN Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 3 80,83 «ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ» Αγρότης - Υπεύθυνος Αγροτουριστικής Μονάδας 6 80,66 «ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 6 80,50 9

10 ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α Τίτλος «ΠΥΞΙ Α» ΟΙΝΟΧΟΟΣ 11 80,39 ΕΡΕΙΣΜΑ Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 5 80,28 ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ () Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 2 80,22 ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ () Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 1 80,06 «ΑΙΑΣ Α.Ε.» 2 79,72 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε Ειδικός Λουτροθεραπείας - Θαλασσοθεραπείας 2 79,61 «ΠΥΞΙ Α» ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 10 79,56 «EUROTEAM Α.Ε.» Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 4 79,56 «ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 5 78,89 IDEA ΕΠΕ ιοικητικός Υπεύθυνος ΠΜΕ 2 78,78 «ΙΡΙΣ» ΕΠΕ Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 6 78,56 «ΠΥΞΙ Α» 9 78,50 Κ.Ε.Κ. ΑΓΩΓΗ Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 2 78,17 «ΙΡΙΣ» ΕΠΕ ιοικητικός Υπεύθυνος ΠΜΕ 5 77,84 «PRIM-ΑΣΠΑ Α.Ε.» Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 1 77,51 «EUROTEAM Α.Ε.» ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 5 77,29 ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ (PRACTICA) Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 5 77,12 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε ιοικητικός Υπεύθυνος ΠΜΕ 5 76,73 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 4 76,51 ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ (PRACTICA) ΟΙΝΟΧΟΟΣ 4 76,45 «ΠΥΞΙ Α» Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 8 76,45 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ.Β.Μ.-Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 1 75,79 «ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 7 75,46 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 1 75,29 ΕΠ.ΕΚ. Κ.Ε.Κ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.) Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 1 75,24 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ.Β.Μ.-Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ Αγρότης - Υπεύθυνος Αγροτουριστικής Μονάδας 3 75,07 Κ.Ε.Κ. ΕΥΚΛΕΙ ΗΣ (Παπαβασιλείου & Σία Ε.Ε.) ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 4 74,57 ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ (PRACTICA) Στέλεχος Υποστήριξης Marketing 6 74,07 «ΚΕΝΤΡ. ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙ/ΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΠΛΗΡ.ΒΛΑΧΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 4 73,63 «ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ» ΟΙΚΟΞΕΝΑΓΟΣ 5 73,57 ΕΠ.ΕΚ. Κ.Ε.Κ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.) 3 73,35 «ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ» Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 2 73,02 «EUROTEAM Α.Ε.» Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 7 72,85 ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ (PRACTICA) ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 3 72,80 Μέλος Πληρώµατος Επαγγελµατικών Πλοίων Κ.Ε.Κ. ΙΒΕΠΕ ΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Αναψυχής 33 72,08 Κ.Ε.Κ. ΙΒΕΠΕ ΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 28 71,36 Κ.Ε.Κ. ΑΛΦΑ Ε.Π.Ε. Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 6 70,75 «INTERFACE ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.» ιοργάνωση Τουριστικών Πακέτων 1 70,69 «INTERFACE ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.» Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 2 70,69 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 3 70,47 «ΠΥΞΙ Α» Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 7 69,92 «EUROTEAM Α.Ε.» Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 6 69,47 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ.Β.Μ.-Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ ιοργανωτής Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 2 68,48 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 5 67,37 10

11 ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α Τίτλος Κ.Ε.Κ. ΑΓΩΓΗ Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 1 66,93 Κ.Ε.Κ. ΑΛΦΑ Ε.Π.Ε. Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 1 66,70 ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ (PRACTICA) 7 65,87 ΗΛΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 1 64,43 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 6 63,10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ.Β.Μ.-Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ 4 63,05 Κ.Ε.Κ. ΙΒΕΠΕ ΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 29 62,22 «ΚΕΝΤΡ. ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙ/ΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΠΛΗΡ.ΒΛΑΧΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. 5 61,88 Κ.Ε.Κ. ΙΒΕΠΕ ΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΟΙΝΟΧΟΟΣ 32 60,50 Κ.Ε.Κ. ΙΒΕΠΕ ΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 31 58,73 Κ.Ε.Κ. ΙΒΕΠΕ ΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Αγρότης - Υπεύθυνος Αγροτουριστικής Μονάδας 30 58,28 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Τίτλος ΚΕΠΕΘ Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 1 100,00 ΚΕΠΕΘ Εµψυχωτής Τουρισµού 2 100,00 Κ.Ε.Κ. ΗΜΗΤΡΑ Α.Ε. ιοικητικός Υπεύθυνος ΠΜΕ 1 97,19 Κ.Ε.Κ. ΗΜΗΤΡΑ Α.Ε. ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 2 97,19 Κ.Ε.Κ. ΗΜΗΤΡΑ Α.Ε. Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 3 97,19 Κ.Ε.Κ. ΗΜΗΤΡΑ Α.Ε. Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 4 97,19 Κ.Ε.Κ. ΗΜΗΤΡΑ Α.Ε. Στέλεχος Υποστήριξης Marketing 5 97,19 Κ.Ε.Κ. ΗΜΗΤΡΑ Α.Ε. 7 97,19 Κ.Ε.Κ. ΗΜΗΤΡΑ Α.Ε. ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 8 97,19 Κ.Ε.Κ. ΗΜΗΤΡΑ Α.Ε. ιοικητικός Υπεύθυνος ΠΜΕ 9 97,19 Κ.Ε.Κ. ΗΜΗΤΡΑ Α.Ε. ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 10 97,19 Κ.Ε.Κ. ΗΜΗΤΡΑ Α.Ε. Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 11 97,19 Κ.Ε.Κ. ΗΜΗΤΡΑ Α.Ε. Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 12 97,19 Κ.Ε.Κ. ΗΜΗΤΡΑ Α.Ε. Στέλεχος Υποστήριξης Marketing 13 97,19 Κ.Ε.Κ. ΗΜΗΤΡΑ Α.Ε ,19 Κ.Ε.Κ. ΗΜΗΤΡΑ Α.Ε. ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 16 97,19 ΙΝΕ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ 8 95,95 ΙΝΕ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 9 95,95 ΕΡΓΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΚΕ ΕΡΓΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΚΕ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων ,42 94,42 «ΘΕΚΕΕ» Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 1 92,10 «ΘΕΚΕΕ» ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 2 92,10 Κ.Ε.Κ. ΥΝΑΜΙΚΗ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 1 91,25 11

12 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Τίτλος Κ.Ε.Κ. ΥΝΑΜΙΚΗ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 2 91,25 Κ.Ε.Κ. ΥΝΑΜΙΚΗ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Κ.Ε.Κ. ΥΝΑΜΙΚΗ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 4 91,25 Κ.Ε.Κ. ΥΝΑΜΙΚΗ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Κ.Ε.Κ. ΥΝΑΜΙΚΗ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 6 91,25 Κ.Ε.Κ. ΥΝΑΜΙΚΗ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 7 91,25 Κ.Ε.Κ. ΥΝΑΜΙΚΗ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 8 91,25 Κ.Ε.Κ. ΥΝΑΜΙΚΗ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 9 91,25 Κ.Ε.Κ. ΥΝΑΜΙΚΗ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 10 91, ,25 91,25 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ιοικητικός Υπεύθυνος ΠΜΕ 1 89,97 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 2 89,97 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3 89,97 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 4 89,97 EUROTRAINING Α.Ε. Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 1 89,94 EUROTRAINING Α.Ε. ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 2 89,94 EUROTRAINING Α.Ε. Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 3 89,94 ERGOWAY ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Κ.Ε.Κ. Ε.Π.Ε Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 1 88,55 Κ.Ε.Κ. ΕΥΚΛΕΙ ΗΣ (Παπαβασιλείου & Σία Ε.Ε.) Αγρότης - Υπεύθυνος Αγροτουριστικής Μονάδας 3 86,64 ΕΡΕΥΝΑ ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 9 86,60 ΕΡΕΥΝΑ Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 10 86,60 ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 1 86,33 ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ιοργανωτής Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 2 86,33 ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ιαχειριστής Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 3 86,33 ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 4 86,33 ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εµψυχωτής Τουρισµού 5 86,33 ΑΙΓΕΑΣ Αγρότης - Υπεύθυνος Αγροτουριστικής Μονάδας 1 85,11 ΑΙΓΕΑΣ ιοικητικός Υπεύθυνος ΠΜΕ 2 85,11 ΑΙΓΕΑΣ ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 3 85,11 ΑΙΓΕΑΣ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 4 85,11 ΑΙΓΕΑΣ ΟΙΝΟΧΟΟΣ 5 85,11 ΑΙΓΕΑΣ 6 85,11 ΑΙΓΕΑΣ Στέλεχος Υποστήριξης Marketing 7 85,11 ΑΙΓΕΑΣ Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 8 85,11 ΑΙΓΕΑΣ Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 9 85,11 «ΕΥΡΩΙ ΕΑ» ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 1 85,11 «ΕΥΡΩΙ ΕΑ» Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 2 85,11 «ΕΥΡΩΙ ΕΑ» Στέλεχος Υποστήριξης Marketing 3 85,11 «ΕΥΡΩΙ ΕΑ» 4 85,11 «ΕΥΡΩΙ ΕΑ» ΟΙΝΟΧΟΟΣ 5 85,11 12

13 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Τίτλος Κ.Ε.Κ. Logica (. Αγγελοπούλου & Σία Ε.Ε.) ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 3 84,43 «ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» «ΠΥΞΙ Α» Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 6 82, ,36 Κ.Ε.Κ. ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 1 82,00 Κ.Ε.Κ. ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. Οδηγός Βουνού 2 82,00 Κ.Ε.Κ. ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΟΙΚΟΞΕΝΑΓΟΣ 3 82,00 Κ.Ε.Κ. ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΟΙΝΟΧΟΟΣ 4 82,00 ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 1 80,44 ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγρότης - Υπεύθυνος Αγροτουριστικής Μονάδας 2 80,44 Κ.Ε.Κ. ΙΒΕΠΕ ΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 18 73,92 Κ.Ε.Κ. ΙΒΕΠΕ ΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 19 73,92 Κ.Ε.Κ. ΙΒΕΠΕ ΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 20 73,92 Κ.Ε.Κ. ΙΒΕΠΕ ΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Στέλεχος Υποστήριξης Marketing 21 73,92 Κ.Ε.Κ. ΙΒΕΠΕ ΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟΞΕΝΑΓΟΣ 22 73,92 Κ.Ε.Κ. ΙΒΕΠΕ ΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Κ.Ε.Κ. ΙΒΕΠΕ ΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 24 73,92 Κ.Ε.Κ. ΙΒΕΠΕ ΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Εµψυχωτής Τουρισµού 25 73,92 Κ.Ε.Κ. ΙΒΕΠΕ ΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΟΙΝΟΧΟΟΣ 26 73,92 Κ.Ε.Κ. ΙΒΕΠΕ ΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Μέλος Πληρώµατος Επαγγελµατικών Πλοίων Αναψυχής ,92 73,92 ΙΑΣ ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 1 67,63 ΙΑΣ Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 2 67,63 ΙΑΣ Ειδικός Λουτροθεραπείας - Θαλασσοθεραπείας 3 67,63 ΙΑΣ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 5 67,63 ΙΑΣ Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 6 67,63 ΙΑΣ Εµψυχωτής Τουρισµού 7 67,63 ΙΑΣ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 9 67,63 ΙΑΣ Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 10 67,63 ΙΑΣ Εµψυχωτής Τουρισµού 12 67,63 ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ Τίτλος Ε Τ.Α.Κ.Ι. Α.Ε. ιοργανωτής Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 3 100,00 Ε Τ.Α.Κ.Ι. Α.Ε. Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 1 99,24 Ε Τ.Α.Κ.Ι. Α.Ε. Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 2 99,24 Ε Τ.Α.Κ.Ι. Α.Ε. 4 99,24 Ε Τ.Α.Κ.Ι. Α.Ε. ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 5 99,24 «ΙΡΙΣ» ΕΠΕ ιοικητικός Υπεύθυνος ΠΜΕ 1 99,20 «ΙΡΙΣ» ΕΠΕ Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 2 97,50 13

14 «ΙΡΙΣ» ΕΠΕ Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 3 97,50 «ΙΡΙΣ» ΕΠΕ 4 97,50 Κ.Ε.Κ. ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ Α.Ε. ιοικητικός Υπεύθυνος ΠΜΕ 6 91,74 MASTER Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Στέλεχος Υποστήριξης Marketing 1 91,41 MASTER Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Ειδικός Λουτροθεραπείας - Θαλασσοθεραπείας 2 91,41 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 11 91,00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 12 91,00 Κ.Ε.Κ. ΕΥΚΛΕΙ ΗΣ (Παπαβασιλείου & Σία Ε.Ε.) Αγρότης - Υπεύθυνος Αγροτουριστικής Μονάδας 6 90,75 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε ιοικητικός Υπεύθυνος ΠΜΕ 14 90,05 «PRAXIS Ε.Ε.» Στέλεχος Υποστήριξης Marketing 2 88,71 Κ.Ε.Κ. ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ Α.Ε. 5 88,70 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε Μέλος Πληρώµατος Επαγγελµατικών Πλοίων Αναψυχής 13 88,16 «PRAXIS Ε.Ε.» ιοργανωτής Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 1 88,15 Κ.Ε.Κ. ΑΛΦΑ Ε.Π.Ε. Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 11 87,46 Κ.Ε.Κ. ΑΛΦΑ Ε.Π.Ε. Αγρότης - Υπεύθυνος Αγροτουριστικής Μονάδας 12 87,46 ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ (PRACTICA) Εµψυχωτής Τουρισµού 16 86,50 ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ (PRACTICA) ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 17 86,50 ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ (PRACTICA) 21 86,50 «EUROTEAM Α.Ε.» Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 1 85,93 «EUROTEAM Α.Ε.» 2 85,93 «EUROTEAM Α.Ε.» ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 3 85,93 ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ (PRACTICA) ΟΙΝΟΧΟΟΣ 18 84,61 ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ (PRACTICA) Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 19 84,61 ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ (PRACTICA) ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 23 83,66 ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ () Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 3 83,27 ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ () Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 4 83,27 ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ () 5 83,27 «ΚΕΝΤΡ. ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙ/ΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΠΛΗΡ.ΒΛΑΧΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 10 80,25 ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ (PRACTICA) Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 15 79,87 ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ (PRACTICA) ιοργανωτής Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 24 77,97 «ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 3 77,78 ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ (PRACTICA) Ειδικός Λουτροθεραπείας - Θαλασσοθεραπείας 20 76,08 ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ (PRACTICA) Στέλεχος Υποστήριξης Marketing 22 76,08 ΚΡΗΤΗ Τίτλος ΙΝΕ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 1 100,00 ΕΡΓΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΚΕ Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 15 91,99 «INTERFACE ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.» ΙΝΕ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΕΡΓΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΚΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιοργάνωση Τουριστικών Πακέτων Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων ,13 90,11 89,19 87,63 14

15 ΚΡΗΤΗ Τίτλος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 19 85,86 ΕΡΓΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΚΕ ΟΙΝΟΧΟΟΣ 22 85,59 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 2 85,32 «ΑΚΜΗ Α.Ε.» Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 4 85,05 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ -ΜΑΙΧ ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 1 85,00 «ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ» ιοργανωτής Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 22 83,55 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 4 83,39 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ειδικός Παρασκευής και Σερβιρίσµατος Ποτών 1 83,33 ΝΟΤ.ΚΡΗΤΗΣ Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 2 82,47 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 10 82,47 ΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Αγρότης - Υπεύθυνος Αγροτουριστικής Μονάδας 3 82,47 ΙΝΕ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 3 81,99 ΝΟΤ.ΚΡΗΤΗΣ Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 6 81,77 «ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε.» ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 3 81,13 «ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ» Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 20 80,86 MASTER Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Ειδικός Λουτροθεραπείας - Θαλασσοθεραπείας ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στέλεχος Υποστήριξης Marketing 3 80,48 ιοργανωτής Πολιτιστικών Εκδηλώσεων - ΝΟΤ.ΚΡΗΤΗΣ 4 Συνεδριακός Τουρισµός 80, ,75 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» ιοργανωτής Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 22 80,22 Κ.Ε.Κ. ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 10 80,16 «EUROCOURSE» Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 3 80,16 Κ. ΓΑΣΠΑΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΕΚΠΑΥ ΕΥΤ.& ΑΝΑΠΤΥΞ. Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 2 80,11 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» ιοργανωτής Τουριστικών πακέτων 18 80,05 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ» Στέλεχος Υποστήριξης Marketing 8 80,00 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ειδικός στην Προετοιµασία Μπουφέ (ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ) 9 79,84 4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 79,52 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» Οδηγός Βουνού 24 79,41 «ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ» ιοικητικός Υπεύθυνος ΠΜΕ 29 79,41 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 2 79,14 IDEA ΕΠΕ Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 6 79,03 «ΑΚΜΗ Α.Ε.» Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 1 79,03 «ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ» Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 31 79,03 «EUROCOURSE» Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 1 78,98 ΕΡΓΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΚΕ Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 19 78,87 «ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ» Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 21 78,87 ΕΡΓΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΚΕ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 17 78,01 ΕΡΓΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΚΕ Στέλεχος Υποστήριξης Marketing 20 77,74 ΕΡΓΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΚΕ Ειδικός Λουτροθεραπείας - Θαλασσοθεραπείας 21 77,69 «ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ» ΟΙΝΟΧΟΟΣ 32 77,69 IDEA ΕΠΕ ιοικητικός Υπεύθυνος ΠΜΕ 3 77,63 «ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ» Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 28 77,53 15

16 ΚΡΗΤΗ Τίτλος «ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ» ιοικητικός Υπεύθυνος ΠΜΕ 19 77,42 «ΕΛΤΑ ΑΕ» 4 77,20 «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 1 77,15 ΙΑΥΛΟΣ Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 3 77,10 «ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ» ΟΙΚΟΞΕΝΑΓΟΣ 24 76,94 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 6 76,83 «ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ» ΟΙΝΟΧΟΟΣ 27 76,77 «ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ» Αγρότης - Υπεύθυνος Αγροτουριστικής Μονάδας 26 76,72 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Στέλεχος Υποστήριξης Marketing 2 76,67 ΠΕΡΓΑΜΙΝΗ ΑΕ Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 2 76,61 ΝΟΤ.ΚΡΗΤΗΣ Ειδικός Παρασκευής και Σερβιρίσµατος Ποτών 1 76,18 «EUROCOURSE» Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 2 76,18 «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 2 76,13 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» 27 75,91 «INTERFACE ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4 Α.Ε.» Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 75,86 ΕΡΓΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΚΕ ιοικητικός Υπεύθυνος ΠΜΕ 18 75,75 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ» ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 1 75,70 IDEA ΕΠΕ Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 5 75,27 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ειδικός στην Προετοιµασία Μπουφέ (ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ) 3 75,16 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 20 75,05 «ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ» Στέλεχος Υποστήριξης Marketing 33 74,68 «ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ» Οδηγός Βουνού 23 74,46 «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 3 74,30 ΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 2 74,25 ΕΥΒΟΥΛΟΣ Στέλεχος Υποστήριξης Marketing 5 74,09 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 28 74,03 «SYNERGY Α.Ε.» 5 73,98 ΝΟΤ.ΚΡΗΤΗΣ Ειδικός Παρασκευής και Σερβιρίσµατος Ποτών 5 73,87 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» ιαχειριστής Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 23 73,87 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» Αγρότης - Υπεύθυνος Αγροτουριστικής Μονάδας 26 73,87 ΙΑΥΛΟΣ ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 1 73,66 IDEA ΕΠΕ ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 4 73,60 ΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 1 72,90 «Μ.Ι.Τ. Α.Ε.» ιαχειριστής Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 2 72,80 ιοργανωτής Πολιτιστικών Εκδηλώσεων - ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 4 Συνεδριακός Τουρισµός 72,58 «ΕΛΤΑ ΑΕ» Στέλεχος Υποστήριξης Marketing 2 72,42 «SYNERGY Α.Ε.» ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 2 72,31 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ» Εµψυχωτής Τουρισµού 7 72,15 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ» Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 5 72,10 «SYNERGY Α.Ε.» Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 4 71,99 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ» Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 2 71,61 16

17 ΚΡΗΤΗ Τίτλος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» ΟΙΚΟΞΕΝΑΓΟΣ 25 71,40 «SYNERGY Α.Ε.» ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 6 71,13 IDEA ΕΠΕ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 8 71,08 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ» Εµψυχωτής Τουρισµού 4 71,02 «ΕΛΤΑ ΑΕ» ΟΙΚΟΞΕΝΑΓΟΣ 3 70,97 «ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε.» Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 4 70,54 «ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ» Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 30 70,16 «ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ» ΟΙΝΟΧΟΟΣ 25 70,00 ΙΑΥΛΟΣ Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 2 69,62 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ -ΜΑΙΧ ιοργανωτής Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 2 69,57 «ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε.» 2 69,52 ΝΟΤ.ΚΡΗΤΗΣ Ειδικός στην Προετοιµασία Μπουφέ (ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ) 3 69,14 «ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε.» Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 1 69,14 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ» Στέλεχος Υποστήριξης Marketing 3 68,87 Κ. ΓΑΣΠΑΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΕΚΠΑΥ ΕΥΤ.& ΑΝΑΠΤΥΞ. Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 1 68,60 ΚΕΑ-ΑΝΤΡΙΑΝ ΑΝ ΡΕΑΣ & ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2 ΟΕ ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 68,60 «ΚΕΝΤΡ. ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙ/ΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΠΛΗΡ.ΒΛΑΧΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΠΕΡΓΑΜΙΝΗ ΑΕ ΟΙΚΟΞΕΝΑΓΟΣ 1 68,39 IDEA ΕΠΕ Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων ,23 68,06 «SYNERGY Α.Ε.» Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 3 67,96 «ΑΚΜΗ Α.Ε.» ιοικητικός Υπεύθυνος ΠΜΕ 3 67,90 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ» ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 6 67,37 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Στέλεχος Υποστήριξης Marketing 5 67,10 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 1 66,99 «ΚΕΝΤΡ. ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙ/ΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΠΛΗΡ.ΒΛΑΧΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΚΕΝΤΡ. ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙ/ΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΠΛΗΡ.ΒΛΑΧΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 3 65, ,99 65,91 «SYNERGY Α.Ε.» ιοικητικός Υπεύθυνος ΠΜΕ 1 65,16 ΕΥΒΟΥΛΟΣ Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 6 63,76 «ΑΚΜΗ Α.Ε.» 2 63,39 «ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε.» ιαχειριστής Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 5 62,53 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» Στέλεχος Υποστήριξης Marketing 21 58,23 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Τίτλος ΕΡΓΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΚΕ Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 9 100,00 ΕΤΑΠ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 2 98,27 17

18 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Τίτλος Κ.Ε.Κ. ΑΛΦΑ Ε.Π.Ε. ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 9 96,96 MASTER Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 5 96,48 Κ.Ε.Κ. ΑΛΦΑ Ε.Π.Ε. Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 7 95,23 «ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ» ιοικητικός Υπεύθυνος ΠΜΕ 15 95,05 Κ.Ε.Κ. ΑΛΦΑ Ε.Π.Ε. Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 8 94,99 ΕΡΓΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΚΕ Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 10 93,68 «ΑΠΟΨΗ» ΑΕ ιοικητικός Υπεύθυνος ΠΜΕ 1 92,66 KEK KEKAΠ A.E. ιοικητικός Υπεύθυνος ΠΜΕ 1 92,54 MASTER Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Στέλεχος Υποστήριξης Marketing 4 92,48 ΕΡΓΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΚΕ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 11 92,36 ΕΤΑΠ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1 92,12 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 2 92,06 «ΦΑΡΙΣ» ΚΟΙΝ.ΕΠΙ/ΣΗ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 2 91,95 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε Αγρότης - Υπεύθυνος Αγροτουριστικής Μονάδας 9 90,63 ΕΡΓΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΚΕ Ειδικός Λουτροθεραπείας - Θαλασσοθεραπείας 12 89,56 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 7 89,44 Κ.Ε.Κ. Z- INVEST Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 1 89,14 «ΙΟΝ ΕΠΕΚΑ» ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 3 88,72 «ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ» Αγρότης - Υπεύθυνος Αγροτουριστικής Μονάδας 18 88,31 «ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ» Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 12 88,13 «ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 8 87,23 «ΙΟΝ ΕΠΕΚΑ» «ΑΙΑΣ Α.Ε.» ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕ «ΑΓΡΟΠΕ Ε» 2 86, ,92 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ ιοικητικός Υπεύθυνος ΠΜΕ 1 85,56 «EUROCOURSE» Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 6 85,38 «ΑΙΑΣ Α.Ε.» ιαχειριστής Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 3 85, ,96 Κ.Ε.Κ. ΑΛΦΑ Ε.Π.Ε. ιοικητικός Υπεύθυνος ΠΜΕ 10 84,96 «ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ» Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 9 84,90 «ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ» ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 11 84,90 «ΙΟΝ ΕΠΕΚΑ» Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 1 84,19 «SYNERGY Α.Ε.» ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 8 84,19 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 8 84,07 Κ.Ε.Κ. ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ Α.Ε. ιοικητικός Υπεύθυνος ΠΜΕ 3 83,95 «ΑΠΟΨΗ» ΑΕ Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 2 83,83 ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ( ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ) ΟΙΚΟΞΕΝΑΓΟΣ 1 83,41 ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ( ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ) Στέλεχος Υποστήριξης Marketing 3 82,82 «ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ» Αγρότης - Υπεύθυνος Αγροτουριστικής Μονάδας 13 82,34 «ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ» Στέλεχος Υποστήριξης Marketing 10 81,38 ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕ «ΑΓΡΟΠΕ Ε» Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 2 81,03 «ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ» ΟΙΝΟΧΟΟΣ 14 80,61 «ΦΑΡΙΣ» ΚΟΙΝ.ΕΠΙ/ΣΗ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Στέλεχος Υποστήριξης Marketing 1 80,25 ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕ «ΑΓΡΟΠΕ Ε» ιοικητικός Υπεύθυνος ΠΜΕ 1 80,13 «EUROTEAM Α.Ε.» Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 8 79,65 18

19 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Τίτλος Κ.Ε.Κ. ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 9 78,70 Κ.Ε.Κ. ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ Α.Ε. 4 78,10 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 10 77,27 Κ.Ε.Κ. Z- INVEST «EUROTEAM Α.Ε.» 2 76, ,91 STATUS Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 1 75,48 ΙΜΕ&Ε (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛ.ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ & ΕΚΠΑΙ.) Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικής Επιχείρησης 2 75,18 «ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ» ιοικητικός Υπεύθυνος ΠΜΕ 8 74,88 KEK KEKAΠ A.E. ιοργανωτής Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 2 73,99 STATUS 2 73,81 Κ.Ε.Κ. Logica (. Αγγελοπούλου & Σία Ε.Ε.) Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 6 73,81 «ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ» Οδηγός Βουνού 17 73,69 ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕ «ΑΓΡΟΠΕ Ε» ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 5 70,88 ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕ «ΑΓΡΟΠΕ Ε» Στέλεχος Υποστήριξης Marketing 3 70,82 «ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ» Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 16 69,33 ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ( ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ) Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 2 68,97 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Τίτλος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» Στέλεχος Υποστήριξης Marketing 9 100,00 «ΙΟΝ ΕΠΕΚΑ» Στέλεχος Υποστήριξης Marketing 8 99,75 «ΠΥΞΙ Α» Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 13 99,50 «ΙΟΝ ΕΠΕΚΑ» 9 97,44 «ΠΥΞΙ Α» ΟΙΝΟΧΟΟΣ 15 96,38 ΕΡΓΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΚΕ Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 13 95,19 ΕΡΓΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΚΕ 14 95,13 «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α.Ε.» ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 4 94,82 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» ιαχειριστής Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 14 94,07 «EUROCOURSE» Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 5 93,63 «ΙΟΝ ΕΠΕΚΑ» ιοργανωτής Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 6 92,88 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ειδικός Παρασκευής και Σερβιρίσµατος Ποτών 5 91,76 «ΙΟΝ ΕΠΕΚΑ» ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 5 90,82 «ΕΥΡΩΙ ΕΑ» Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 11 90,32 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 8 90,14 «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 5 89,20 «ΙΟΝ ΕΠΕΚΑ» Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 7 89,08 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» ιοργανωτής Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 13 89,01 19

20 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Τίτλος «ΠΥΞΙ Α» ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 14 88,95 «ΠΥΞΙ Α» ιοικητικός Υπεύθυνος ΠΜΕ 12 88,64 «ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» Π.ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ Ε. ΜΠΑΤΣΗ Στέλεχος ιοίκησης Επιχειρήσεων Τουριστικών Ο.Ε. Καταλυµάτων 3 87,64 «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α.Ε.» Στέλεχος Υποστήριξης Marketing 3 87,39 «ΕΥΡΩΙ ΕΑ» ΟΙΝΟΧΟΟΣ 14 87,20 «ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» Π.ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ Ε. ΜΠΑΤΣΗ Ο.Ε. Στελέχη ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 1 86,89 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 6 86,89 «ΠΥΞΙ Α» Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 16 86,77 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 7 86,20 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. «ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» Π.ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ Ε. ΜΠΑΤΣΗ Ο.Ε. ιοργανωτής Πολιτιστικών Εκδηλώσεων - Συνεδριακός Τουρισµός 8 86,08 Υπεύθυνοι Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων Σίτισης 4 84,77 «ΙΟΝ ΕΠΕΚΑ» ιοικητικός Υπεύθυνος ΠΜΕ 4 84,27 «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α.Ε.» ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 1 84,21 «ΚΕΝΤΡ. ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙ/ΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΠΛΗΡ.ΒΛΑΧΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 1 82,77 «ΚΕΝΤΡ. ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙ/ΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΠΛΗΡ.ΒΛΑΧΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. ιοργανωτής Τουριστικών Πακέτων 3 82,52 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ειδικός στην Προετοιµασία Μπουφέ (ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ) 7 81,84 «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α.Ε.» Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 2 79,59 «ΚΕΝΤΡ. ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙ/ΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΠΛΗΡ.ΒΛΑΧΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 2 78,96 «ΕΥΡΩΙ ΕΑ» Στέλεχος Υποστήριξης Marketing 12 78,78 «ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» Π.ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ Ε. ΜΠΑΤΣΗ Ο.Ε. Υπεύθυνοι Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων 5 77,97 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 12 76,15 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 11 75,84 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» 17 75,84 «ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» Π.ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ Ε. ΜΠΑΤΣΗ Ο.Ε. ιοικητικός Υπεύθυνος Πολύ Μικρών Τουριστικών Επιχειρήσεων 2 75,53 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» Αγρότης - Υπεύθυνος Αγροτουριστικής Μονάδας 16 74,41 «Μ.Ι.Τ. Α.Ε.» 1 73,35 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» Οδηγός Βουνού 10 71,41 «ΕΥΡΩΙ ΕΑ» 13 70,54 «ΙΟΝ ΕΠΕΚΑ» Εµψυχωτής Τουρισµού 10 65,79 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» ΟΙΚΟΞΕΝΑΓΟΣ 15 65,73 ΑΤΤΙΚΗ Τίτλος ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε Στέλεχος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων ,00 «ΕΛΤΑ ΑΕ» Στέλεχος Υποστήριξης Marketing 10 90,45 20

2. Δράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα τουρισμού στις 3

2. Δράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα τουρισμού στις 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΙ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 28/2/2014 Α Π : 5366 (Βαθμός Προτεραιότητας) ΠΡΟΣ: ΠΔ Ταχ Δ/νση: Αμαλίας 12, ΤΚ105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 16/4/2014 Α Π : 9424 (Βαθμός Προτεραιότητας) ΠΡΟΣ: ΠΔ Ταχ Δ/νση: Αμαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 25/7/14 Α Π : 16601 (Βαθμός Προτεραιότητας) ΠΡΟΣ: ΠΔ Ταχ Δ/νση: Αμαλίας

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 3

2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 28032014 Α Π : 7814 (Βαθμός Προτεραιότητας) ΠΡΟΣ: ΠΔ Ταχ Δ/νση: Αμαλίας 12, ΤΚ105

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 7/1/214 Α Π : 2942 (Βαθμός Προτεραιότητας) ΠΡΟΣ: ΠΔ Ταχ Δ/νση: Αμαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Π. ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣ: Π. ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης

3. «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 14/1/2011 Αρ. Πρ. 1.621/5.421 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.06.06 - ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 10:00 ΠΜ & ΛΗΞΗ 15:00 ΜΜ 994 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ -ΚΕΚ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.06.06 - ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 10:00 ΠΜ & ΛΗΞΗ 15:00 ΜΜ 994 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ -ΚΕΚ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης σε 7.000 άνεργες γυναίκες και 500 ΑΜΕΑ" ΤΡΙΤΗ 13.06.06 - ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 11:00 ΠΜ & ΛΗΞΗ 15:00 ΜΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ»,

1. «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

3. «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης

3. «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 14/1/2011 Αρ. Πρ. 1.622/5.422 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. /νση : 8 ης Μεραρχίας 5 (ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ) 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 1 82611084031 1084 ΗΜΗΤΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.Ε Καβάλας 2 22500 2 82610948004 948 Ινστιτούτο Μελετών Επιχειρήσεων & Εκπαίδευσης Ξάνθης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΦ-0Τ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΦ-0Τ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1702/135 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 2 περιφέρειες

απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 2 περιφέρειες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΑ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ενηµέρωση για την αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισµού 2/2006

ΘΕΜΑ : Ενηµέρωση για την αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισµού 2/2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. /νση : 8 ης Μεραρχίας 5 (ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ) 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά. 5. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5332/26.10.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά. 5. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5332/26.10.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 08/05/2009. Αρ. Πρωτ: / Πληροφορίες: Χ. Κοντάκου. Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 08/05/2009. Αρ. Πρωτ: / Πληροφορίες: Χ. Κοντάκου. Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

1. Το π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005).

1. Το π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα 23.12.2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: Οικ. 28519/3298 II ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. /νση : 8 ης Μεραρχίας (ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ) ΙΩΑΝΝΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6-9-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/10783/783 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 6/8/2015 Α.Π.: 4444 / A2 / 1061 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 6/8/2015 Α.Π.: 4444 / A2 / 1061 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ενηµέρωση για την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών του διαγωνισµού 2/2006

ΘΕΜΑ : Ενηµέρωση για την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών του διαγωνισµού 2/2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. /νση : 8 ης Μεραρχίας 5 (ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ) 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΟ-Υ4Τ. Αθήνα, 19.12.2013 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.02.02/1330

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΟ-Υ4Τ. Αθήνα, 19.12.2013 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.02.02/1330 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα Β Πληροφορίες: Διαμαντάκου Δ. Ταχ. Δ/νση: Θεμιστοκλέους 87, 10681,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2009 Α.Π.: 6613 / A2 /263

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2009 Α.Π.: 6613 / A2 /263 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Νοµός 52 ΡΑΜΑΣ Σεµινάριο ιαχείριση Φανοποιείου Βαφείου Κοστολόγηση εργασιών µε Η/Υ 59.9 ΑΚΜΩΝ 25 74,992 Νοµός 52 ΡΑΜΑΣ Αρ. Προγραµµάτων προς έγκριση: 3 Σεµινάριο οµηµένη καλωδίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ3ΟΟ-ΤΓ6 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖ3ΟΟ-ΤΓ6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα πληροφορίες:. Ταµανίδη Τηλ: 210-3307631

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2013, ΩΡΑ: 12:00

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2013, ΩΡΑ: 12:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ9Ν-Υ5Φ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Λ9Ν-Υ5Φ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Π.Σ. 2000 2006, ΤΟΥ Ε.Σ.Π.Α. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: 10677, Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Στουπή Τηλέφωνο: 2131500771 Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α Π Ο Φ Α Σ Η

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ IΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση : Β. Ηπείρου 20 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΚ45332 Πληροφορίες: Ν.Θεοδόσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΝΓ-ΥΧΛ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΩΝΓ-ΥΧΛ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 πληροφορίες: Λ. Μπιλιµπάση Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

7743/4311/Α2/

7743/4311/Α2/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραµµατέας ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΚΤ

Ο Ειδικός Γραµµατέας ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 1-10 - 2010 Α.Π.: 11088/1164

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 1-10 - 2010 Α.Π.: 11088/1164 Αθήνα, 1-10 - 2010 Α.Π.: 11088/1164 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα Πληροφορίες : Π. Πασχάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-22Ψ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-22Ψ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

7734/4303/Α2/

7734/4303/Α2/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΙΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΙΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΛΡΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΛΡΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση Πληροφορίες :Β. Κοτσανοπούλου Τηλέφωνο :210-3307636 :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Κ.Ε.Κ.

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Κ.Ε.Κ. ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 20 ΠΛΗΘΟΣ ΕΓΡΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ: 12101227 ΑΛΦΑ ΕΠΕ 4.1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) Αθήνα, 28 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ: 2031 / Φ.97 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. /νση Αγ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/οικ.130247/1750 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ: 85373/ Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, Αρ. Πρωτ: 85373/ Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΕΚ ανά ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΕΚ ανά ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΕΚ ανά ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ - ΘΡΑΚΗΣ Παραγωγική Διαδικασία στη Βιομηχανική Επεξεργασία των Ορυκτών Πρώτων Υλών (Τεχνίτες) - ΤΕΕ 128 ΕΡΓΟΝ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14/07/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αθήνα, 20-01-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 6270/72 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535 EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2016 Α.Π. 3199/Β3 420 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2016 Α.Π. 3199/Β3 420 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14-10-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 28/04/ 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ 45940/350 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Έγκριση εκτέλεσης προγραμμάτων επιμόρφωσης εργοδοτών κατηγορίας Γ Προγράμματα 2013

Θέμα: Έγκριση εκτέλεσης προγραμμάτων επιμόρφωσης εργοδοτών κατηγορίας Γ Προγράμματα 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓENIKH Δ/NΣH ΣYNΘHKΩN KAI YΓIEINHΣ THΣ EPΓAΣIAΣ Aθήνα 27-5-2013 Δ/ΝΣΗ Δ24 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα Β Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Κώστας Ρουμπόπουλος Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-3ΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-3ΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ1Θ-8. Fax. : 213 1500751 : mandroni@mou.gr, akaraoglanis@mou.gr

ΑΔΑ: 4ΑΓ1Θ-8. Fax. : 213 1500751 : mandroni@mou.gr, akaraoglanis@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα : 11/04/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ.Πρωτ.: 1027/Φ 305.23 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Γ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΦ-Β2Χ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΦ-Β2Χ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αθήνα, 21-7-2016 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ: 77606/407 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Γνωµοδοτικής Επιτροπής (Ενδιάµεσο Αποτέλεσµα)

Αποτελέσµατα Γνωµοδοτικής Επιτροπής (Ενδιάµεσο Αποτέλεσµα) ΠΙΝΑΚΑΣ (2) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΞΟΝΑΣ:(3) ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΟ:(3.2) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟ: Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, 20-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29.12.2014 Α.Π.: Οικ.: 78055/2932 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αθήνα, 29.12.2014 Α.Π.: Οικ.: 78055/2932 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα, 27.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. 4268/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005),

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Γνωµοδοτικής Επιτροπής (Ενδιάµεσο Αποτέλεσµα)

Αποτελέσµατα Γνωµοδοτικής Επιτροπής (Ενδιάµεσο Αποτέλεσµα) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΞΟΝΑΣ:(3) ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΟ:(3.2) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟ: Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 47.180.281.037,09 43.730.351.532,41 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση ανέργων στον τοµέα του πολιτιστικού περιβάλλοντος

Κατάρτιση ανέργων στον τοµέα του πολιτιστικού περιβάλλοντος Κατάρτιση ανέργων στον τοµέα του πολιτιστικού περιβάλλοντος (Τα 275 επιδοτούµενα προγράµµατα ανά νοµό, δήµο ή κοινότητα και ΚΕΚ) Νοµός Αιτωλοακαρνανίας ήµος Παραβόλας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΚ - ΜΑΣΤΕΡ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Τ. Θ. : 3437 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.11.03 10:13:19 EET Reason: Location: Athens : 6 4653 7-1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Proslipsis.gr 1.260 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 11 Οκτωβρίου 2007

Proslipsis.gr 1.260 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 11 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ 1. ΚΕΚ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Σ.Ε.Ε. - ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (20) 2. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΡΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ04Φ-ΘΝ4 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙ04Φ-ΘΝ4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα