ΑΦΑΛΣΙΚΔ ΜΔΜΒΡΑΝΔ. ΈΝΑ ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟ ΓΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΦΑΛΣΙΚΔ ΜΔΜΒΡΑΝΔ. ΈΝΑ ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟ ΓΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΗ"

Transcript

1 ΑΦΑΛΣΙΚΔ ΜΔΜΒΡΑΝΔ. ΈΝΑ ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟ ΓΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΗ ΣΔΓΑΝΩΗ. ΠΡΟΣΤΠΑ-ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ-ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ- ΥΡΗΔΙ Υξήζηνο Δπαγγειίνπ Αλαπιεξωηήο Γεληθόο Γηεπζπληήο, Alfa Alfa Energy ABEE Ζιίαο Αινχπεο Γ/ληήο Έξεπλαο & Αλάπηπμεο, Alfa Alfa Energy ABEE Εαραξέληα Κξεκαιή Υπεύζπλε Marketing, Alfa Alfa Energy ABEE Νηθφιανο Οηθνλφκνπ Αλαπιεξωηήο Καζεγεηήο, Δξγαζηήξην Γνθηκώλ Υιηθώλ, Τκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, Πνιπηερληθή Σρνιή, Α.Π.Θ. Λέμεηο θιεηδηά: άζθαιηνο, ηδηόηεηεο αζθάιηνπ, νμεηδωκέλε άζθαιηνο, ειαζηνκεξήο άζθαιηνο, πιαζηνκεξήο άζθαιηνο, αζθαιηηθέο κεκβξάλεο, ζηεγάλωζε, πξνδηαγξαθέο ζηεγάλωζεο, βαηό δώκα, θιαζζηθή κόλωζε, πδξνξξόεο, εμαεξηζηήξεο, ΠΔΡΗΛΖΦΖ: Ζ άζθαιηνο απεηέιεζε ην πξψην κέζν πξνζηαζίαο θαη ζηεγάλσζεο απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο Σερλνινγίαο, ζεκεηψζεθε θαη αλάινγε εμέιημε ζηελ ρξήζε ηεο αζθάιηνπ θαη ηηο ηερληθέο ζηεγάλσζεο, κε ηελ εηζαγσγή ησλ αζθαιηηθψλ κεκβξαλψλ. ηελ παξνχζα εξγαζία, πεξηγξάθνληαη θαη επεμεγνχληαη ηα απαηηνχκελα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ αζθαιηηθψλ κεκβξαλψλ, ψζηε λα γίλεη επξέσο θαηαλνεηφο ν ξφινο ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ πξαθηηθή ζεκαζία ζηελ επηινγή κηαο νξζήο θαη αμηφπηζηεο ζηεγάλσζεο. Γίλεηαη ηέινο αλαθνξά ζηηο ρξήζεηο ηνπο θαη αλαιχεηαη ελδεηθηηθή δηάηαμε ζηεγάλσζεο βαηνχ δψκαηνο κε επηζήκαλζε ησλ εππαζψλ ηεο ζεκείσλ. 1. ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ε πνιχ ιίγνπο είλαη γλσζηφ ην γεγνλφο φηη ρξφληα π.υ. αλζνχζε ζηε Μεζνπνηακία κηα ηζρπξή βηνκεραλία αζθάιηνπ. Φπζηθέο ιίκλεο αζθάιηνπ ζηελ πφιε Υηη θνληά ζην Δπθξάηε πνηακφ, απνηέιεζαλ ηελ πξψηε χιε γηα 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

2 ηηο αλάγθεο ησλ νπκεξίσλ. Σν πην εληππσζηαθφ είλαη φηη ε άζθαιηνο απηή πεξλνχζε απφ κηα πξσηφιεηα κνξθή απφζηαμεο ππφ ηελ έλλνηα ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ πεξηερφκελνπ λεξνχ θαη ησλ μέλσλ ή θεξηψλ ζηεξεψλ πιψλ. Έηζη παξαιακβάλνληαλ κηα κνξθή αζθάιηνπ θαηάιιειε γηα δηάθνξεο ρξήζεηο. Πνιιέο αλαζθαθέο έθεξαλ ζην θσο πιείζηα παξαδείγκαηα εθαξκνγψλ θαη ρξήζεσλ ηεο αζθάιηνπ ζηηο ηφηε θαηαζθεπέο: Τδαηνδεμακελέο, απνρεηεπηηθά δίθηπα θαη ινπηξά πνπ ζηεγαλψζεθαλ κε αζθαιηηθέο καζηίρεο Αλαρψκαηα πνηακψλ θαηαζθεπαζκέλα απφ ηνχβια θηηαγκέλα απφ άζθαιην θαη ζηεγαλσκέλα κε αζθαιηηθέο καζηίρεο Γξφκνη, φπσο ε Βαβπιψληα νδφο θαη ην δάπεδν ηνπ λανχ ηνπ Ναβνπρνδνλφζσξα απνηεινχλ εμαίξεηα παξαδείγκαηα ρξήζεσλ ηεο αζθάιηνπ ζε νδνπνηία. ηηο κέξεο καο, ε γξήγνξε αλάπηπμε ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, νδήγεζε ζηελ αλάγθε θαηαζθεπήο πνιιψλ θαη αλζεθηηθψλ δξφκσλ κε βάζε ηελ άζθαιην θαη αδξαλή πιηθά φπσο γξαλίηεο θαη βαζάιηεο, θαη απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο αζθάιηνπ γηα παξαγσγή φρη κφλν πιηθψλ νδνπνηίαο αιιά θαη άιισλ κνξθψλ ζηεγαλσηηθψλ πξντφλησλ πνπ απεπζχλνληαη ζε κεγάιν εχξνο εθαξκνγψλ θαη πξνζηαζίαο θαηαζθεπψλ. ήκεξα ε άζθαιηνο παξάγεηαη ζηα Γηυιηζηήξηα ζαλ πξντφλ απφζηαμεο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ. Οινθιεξψλνπκε ηε ζχληνκε απηή ηζηνξηθή αλαζθφπεζε κε έλαλ πιήξε νξηζκφ ηεο αζθάιηνπ, πνπ δίλεηαη ζηα British Standards(4): «Άζθαιηνο είλαη έλα παρύξξεπζην πγξό, ή ζηεξεό ζώκα, κε πηεηηθό θαη απνηεινύκελν θαηά θύξην ιόγν από πδξνγνλάλζξαθεο θαη παξάγωγα απηώλ, δηαιπηά ζε ηξηριωξναηζπιέλην. Μαιαθώλεη ζηαδηαθά όηαλ ζεξκαίλεηαη θαη είλαη καύξνπ ή θαζηαλόρξωκνπ ρξώκαηνο. Παξνπζηάδεη ζπγθνιιεηηθέο θαη ζηεγαλωηηθέο ηδηόηεηεο. Παξάγεηαη κε δηαδηθαζία δηύιηζεο αξγνύ πεηξειαίνπ, αιιά κπνξεί λα βξίζθεηαη θαη ζε θπζηθή θαζαξή κνξθή, ή ζε πξόζκημε κε άιια νξπθηά πιηθά». 2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ-ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΑΦΑΛΣΗΚΧΝ ΜΔΗΓΜΑΣΧΝ 2.1 Μέηξεζε Ιδηνηήηωλ Αζθαιηηθώλ Μεηγκάηωλ Ζ άζθαιηνο ζήκεξα παξάγεηαη ζηα Γηυιηζηήξηα ζε δηάθνξνπο ηχπνπο, αλάινγα κε ηελ ζθιεξφηεηά ηεο. Ζ ζθιεξφηεηα ηεο αζθάιηνπ κεηξάηαη κε ηελ κέζνδν ηεο δηείζδπζεο (Penetration) ζηε κάδα απηήο, κηαο πξφηππεο βειφλαο, πξνηχπνπ βάξνπο, πνπ αθήλεηαη λα δηεηζδχζεη ειεχζεξα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 5sec ζε ζεξκνθξαζία 25 ν C. Ζ δηαδηθαζία απηή πεξηγξάθεηαη απφ ηελ Πξνδηαγξαθή EN-1426 ή ASTM D-5 (Βι. Δηθφλα 1). 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

3 Δηθφλα 1. πζθεπή ζεκείνπ δηείζδπζεο Δηθφλα 2: πζθεπή εκείνπ Μάιζσζεο Έλα άιιν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αζθάιηνπ είλαη ην εκείν Μάιζσζεο (Softening point ή Ring & Ball, ASTM D-36). Καηά ηε δνθηκή απηή, έλα πξφηππσλ δηαζηάζεσλ δαρηπιίδη, πιήξνπο αζθάιηνπ θαη εκβαπηηζκέλν ζε γιπθεξίλε, ππφθεηηαη ζε ζηαδηαθή ζέξκαλζε κε ξπζκφ αλφδνπ 5 o C/min. Δπί ηεο άλσ επηθάλεηαο ηεο αζθάιηνπ ηνπ δαρηπιηδηνχ απηνχ, ζηεξίδεηαη κηα πξφηππσλ δηαζηάζεσλ θαη βάξνπο ζθαίξα. Με ηελ άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο, ε άζθαιηνο αξρίδεη θαη καιαθψλεη, κε απνηέιεζκα λα ππνρσξεί ππφ ην βάξνο ηεο ππεξθείκελεο ζθαίξαο. Σν ζεκείν κάιζσζεο νξίδεηαη σο ε ζεξκνθξαζία εθείλε πνπ αλαγξάθεη ην ζεξκφκεηξν, φηαλ ε ζθαίξα δηέιζεη πιήξσο δηα κέζσ ηνπ δαρηπιηδηνχ (Βι. Δηθφλα 2). Έλα επίζεο κέηξν ηεο εππιαζηφηεηαο κηαο αζθάιηνπ, είλαη θαη ε δνθηκή Οιθηκφηεηαο απηήο, ζηελ νπνία, έλα δνθίκην αζθάιηνπ ην νπνίν έρεη δηακνξθσζεί κέζα ζε έλα κεηαιιηθφ θαινχπη ζρήκαηνο «νθηψ», κε δπλαηφηεηα απνρσξηζκνχ ησλ δχν θπθιηθψλ ηνπ ηκεκάησλ, ππνβάιιεηαη ζε νξηδφληην εθειθπζκφ, εληφο πδαηφινπηξνπ, θάησ απφ ζηαζεξή ζεξκνθξαζία. ην ζεκείν απφζηαζεο απφ ηελ αξρηθή ηνπο ζέζε ζην νπνίν ζα παξαηεξεζεί ζξαχζε ηνπ δεκηνπξγνχκελνπ «ιαηκνχ», αλαθέξεηαη (ζε cm) ε Οιθηκφηεηα ηεο ελ ιφγσ αζθάιηνπ (Βι. Δηθφλα 3). Δηθφλα 3. πζθεπή Οιθηκφηεηαο ηεο αζθάιηνπ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

4 Σέινο, ην εκείν Αλάθιεμεο νξίδεηαη σο ε ζεξκνθξαζία εθείλε θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη επηθαλεηαθή θιφγα επί ηεο ζεξκαηλφκελεο αζθάιηνπ, εληφο εηδηθνχ δνρείνπ πνπ δηαζέηεη ζχζηεκα ξχζκηζεο ηνπ ξπζκνχ αλφδνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο. Δπί ηεο επηθάλεηαο ηεο ζεξκαηλφκελεο αζθάιηνπ, δηέξρεηαη πεξηνδηθά κηα πεγή θινγφο, πξνο εμαλαγθαζκφ ηεο αλσηέξσ έλαπζεο (βι. Δηθφλα 4). Δηθφλα 4: πζθεπή εκείνπ Αλάθιεμεο (C.O.C Flash Point Tester) 3. ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΑΦΑΛΣΟΤ - ΒΔΛΣΗΧΖ ΗΓΗΟΣΖΣΧΝ ΑΦΑΛΣΟΤ ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΟΤ Γχν απφ ηνπο πην ραξαθηεξηζηηθνχο παξαγφκελνπο ηχπνπο αζθάιηνπ είλαη ε 80/100 θαη ε 50/70. Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, δηάθνξνη ηχπνη θαη πνηφηεηεο αζθάιησλ θαζψο θαη κηγκάησλ απηψλ κε δηάθνξα πιηθά αλαπηχρζεθαλ κε γλψκνλα ηελ αληνρή ζην ρξφλν, ζηηο ρεκηθέο πξνζβνιέο θαη ηελ επίδξαζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

5 Πίλαθαο 1. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά αζθάιησλ 80/100 θαη 50/70 Φαξαθηεξηζηηθά Πξνδηαγξαθή Μνλάδεο 50/70 80/100 Διέγρνπ εκείν Γηείζδπζεο ASTMD-5 dmm EN 1426 εκείν Μάιζσζεο ASTM D-36 o C EN-1427 εκείν αλάθιεμεο ASTM D-92 o C > 230 > 230 Οιθηκφηεηα ζηνπο 25 o C ASTM D-113 cm >70 >70 Απφ ηα αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθά, θαη θπξίσο απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ εκείνπ Μάιζσζεο, δηαθαίλεηαη φηη κηα ηέηνηνπ ηχπνπ άζθαιηνο, αλ θαη έρεη άξηζηεο ζηεγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο, δελ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηνλ ζθνπφ ηεο ζε εχξνο ζεξκνθξαζηψλ πέξαλ ησλ 50 C, νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη ζηηο επηθάλεηεο ησλ δσκάησλ. Χο εθ ηνχηνπ, ηα αζθαιηηθά κίγκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ παξαγσγή αζθαιηηθψλ ζηεγαλσηηθψλ ή αζθαιηηθψλ κεκβξαλψλ, ζα πξέπεη λα ππεξθαιχπηνπλ πξσηίζησο ηελ παξαπάλσ απαίηεζε εθηφο άιισλ ηδηνηήησλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί επίζεο φηη ζα πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ θαη θάπνηα ζηνηρεία εππιαζηφηεηαο θπξίσο ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Ο έιεγρνο ηεο επθακςίαο ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο γίλεηαη δηα αλαδηπιψζεσο δνθηκίνπ αζθάιηνπ πιάηνπο 5cm πέξημ θπιίλδξνπ δηακέηξνπ 30cm, κε ρξφλν αλαδίπισζεο 5sec. Γηα ην ιφγν απηφ, αλαπηχρζεθαλ δηάθνξνη ηχπνη «Σξνπνπνηεκέλεο» αζθάιηνπ δηυιηζηεξίσλ, ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ νπνίσλ αθνινπζεί : 3.1 Ομεηδωκέλε Άζθαιηνο Παξάγεηαη ζε εηδηθνχο Πχξγνπο Ομείδσζεο, δηα δηνρεηεχζεσο ζηε κάδα ηεο ζεξκνχ θαη μεξνχ αέξα, ζε ζεξκνθξαζίεο πεξί ηνπο 240 o C. Ζ δηαδηθαζία κπνξεί λα είλαη ζπλερνχο ή δηαιείπνληνο έξγνπ. Με ηελ κέζνδν απηή, επηηπγράλεηαη ε δηφξζσζε ησλ 2 πην βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αζθάιηνπ: Τνπ Σεκείνπ Γηείζδπζεο θαη ηνπ Σεκείνπ Μάιζωζεο. 3.2 Διαζηνκεξήο Άζθαιηνο ( SBS ) Με ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, εμειίρζεθαλ θαη άιιεο κέζνδνη ηξνπνπνίεζεο ηεο αζθάιηνπ. Γηα ηεο κεζφδνπ δηαζπνξάο ζπλζεηηθψλ ζεξκνπιαζηηθψλ πνιπκεξψλ ηπξελίνπ-βνπηαδηελίνπ (SBS) ζηε κάδα ηεο αζθάιηνπ, επηηπγράλεηαη πνιχ ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ εκείνπ Μάιζσζεο, πξνζδίδνληαο επίζεο θαη ηδηφηεηεο ειαζηνκεξνχο ηελ ηειηθή άζθαιην. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

6 3.3 Πιαζηνκεξήο Άζθαιηνο ( APP ) Γηα ηεο κεζφδνπ δηαζπνξάο ζπλζεηηθψλ ζεξκνπιαζηηθψλ πνιπκεξψλ Ηζνηαθηηθνχ θαη Αηαθηηθνχ Πνιππξνππιελίνπ (ΑΡΡ) ζηελ κάδα ηεο αζθάιηνπ, επηηπγράλεηαη πνιχ ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ εκείνπ Μάιζσζεο, πξνζδίδνληαο επίζεο θαη ηδηφηεηεο πιαζηνκεξνχο ζηελ ηειηθή άζθαιην. Πίλαθαο 2. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά νμεηδσκέλεο, ειαζηνκεξνχο θαη πιαζηνκεξνχο αζθάιηνπ Φαξαθηεξηζηη θά Πξνδηαγξαθή Διέγρνπ Ομεηδωκέλε Άζθαιηνο Διαζηνκεξήο Άζθαιηνο Πιαζηνκεξήο Άζθαιηνο εκείν ASTMD dmm dmm dmm Γηείζδπζεο EN 1426 εκείν ASTM D o C o C o C Μάιζσζεο EN-1427 Δπηκήθπλζε ASTM D-146 > 500% > 40 % Δπθακςία ζε UEAtc / 5 έσο -1 o C -10 έσο έσο -20 o C ρακειέο ζεξκνθξαζίεο MOAT o C εκείν αλάθιεμεο ASTM D-92 > 250 o C > 250 o C > 250 o C 3.4 Μίγκαηα δηαθόξωλ Τύπωλ Αζθάιηωλ ( ΑPP & SBS ) Γίλνληαη επίζεο αλακίμεηο ησλ παξαπάλσ ηχπσλ ηξνπνπνηεκέλσλ αζθάιησλ, πξνο εθκεηάιιεπζε θαη ζπλδπαζκφ φισλ ησλ επσθειψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε ηχπνπ. 3.5 Απηνθόιιεηα κίγκαηα αζθάιηωλ πλήζσο πξνθχπηνπλ δηα αλακίμεσο, εληφο πξν-ηξνπνπνηεκέλσλ αζθάιησλ SBS ή ΑΡΡ, εηδηθψλ ξεηηλψλ πνπ πξνζδίδνπλ απηνθφιιεηεο ηδηφηεηεο ζηελ επηθάλεηα ηεο ηειηθήο αζθάιηνπ. 4. ΜΟΝΧΔΗ ΓΧΜΑΣΧΝ- ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ - ΤΓΥΡΟΝΔ ΣΑΔΗ Πέξαζε πνιχο θαηξφο απφ ηφηε πνπ νη αλάγθεο ησλ Διιήλσλ πεξηνξίδνληαλ κφλν ζηελ ηδέα ηνπ «λα βάινπλ έλα θεξακίδη πάλσ απφ ην θεθάιη ηνπο». Απηή ε αλάγθε ήηαλ θπξίσο κεηά-πνιεκηθή, θαη ζίγνπξα ηελ ηφηε επνρή, θπξηαξρνχζαλ άιιεο πξνηεξαηφηεηεο. Ζ άλνδνο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ξαγδαίεο θιηκαηηθέο αιιαγέο, επέβαιιε ηε ρξήζε εμειηγκέλσλ κνλσηηθψλ πιηθψλ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

7 (ζηεγαλσηηθψλ θαη ζεξκνκνλσηηθψλ) πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηεζεί ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηηο θαηαζθεπέο. Σν θφζηνο ζηεγάλσζεο ζεξκνκφλσζεο κηαο θαηαζθεπήο απνηειεί κφιηο ην 3-4% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο απηήο. Γεδνκέλνπ φηη απηφ απνζβέλεηαη ζε 2-3 ρξφληα, ιφγσ ηεο κεγάιεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ επηθέξεη, ζπκπεξαίλνπκε φηη έλα αμηφπηζην ζχζηεκα ζηεγάλσζεο-ζεξκνκφλσζεο απνηειεί ζπκθέξνπζα επέλδπζε φρη κφλν ζε αηνκηθφ αιιά θαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν. Ζ ηερληθή ηεο ζηεγάλσζεο αθνινχζεζε δηάθνξα ζηάδηα εμέιημεο, πξνηνχ θζάζεη ζηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, φζνλ αθνξά ζηελ επηινγή ησλ πιηθψλ θαη κεζφδσλ ζηεγάλσζεο. Σα πξψηα ρξφληα, κηα απιή επάιεηςε κε αζθαιηηθά γαιαθηψκαηα θάζε 1-2 ρξφληα απνηεινχζε απιή θαη εχθνιή ιχζε γηα ηνλ ηδηψηε πνπ ήζεια λα απνθχγεη ηα πξνβιήκαηα πγξαζίαο ζην ζπίηη ηνπ. Μάιηζηα ην θαινθαίξη, ζπλήζηδε λα επαιείθεη θαη αζβέζηε απφ πάλσ, έηζη ψζηε λα απνθεχγεη ηελ απνξξφθεζε ηεο ππέξπζξεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. ηγά ζηγά, ν αζβέζηεο αληηθαηαζηάζεθε απφ αθξπιηθά επαιεηπηηθά ιεπθνχ ρξψκαηνο θαη ζαθψο κεγαιχηεξεο ρξνληθήο αληνρήο θαη ηδηνηήησλ (ειαζηνκέξεηα, UVresistance, θ.ι.π.). ηα αζθαιηηθά γαιαθηψκαηα απφ ηελ άιιε πιεπξά, άξρηζαλ λα παξεκβάιινληαη ζηξψζεηο (νπιηζκνί) απφ πθάζκαηα γηνχηαο, ζχκκεηθηνπ θαη παινπηιήκαηνο, έηζη ψζηε ε φιε θαηαζθεπή λα απνθηήζεη νκνηφκνξθν πάρνο θαη λα εληζρπζεί κεραληθά. Οη θαηαζθεπέο ηέηνηνπ είδνπο, φκσο, ππέθεξαλ απφ αζηάζκεηνπο παξάγνληεο κε ηθαλνπνηεηηθήο εθαξκνγήο, θαζφζνλ ζηεξίδνληαλ ζηελ αηνκηθή γλψζε, επηκέιεηα θαη πξνζνρή ηνπ εθαξκνζηή. ηαδηαθά, ινηπφλ, έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο νη πξνθαηαζθεπαζκέλεο αζθαιηηθέο κεκβξάλεο (αζθαιηφπαλα), νη νπνίεο απνηεινχλ βηνκεραλνπνηεκέλα πξντφληα, θαη αληηκεηψπηζαλ ζρεδφλ εμνινθιήξνπ ηα πξνβιήκαηα ησλ ίδην-θαηαζθεπψλ. ΔΠΙΦΑΝΔΙΑΚΟ ΦΙΝΙΡΙΜΑ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΠΑΥΟΤ ΔΣΟΙΜΗ ΑΦΑΛΣΙΚΗ ΜΔΜΒΡΑΝΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΞΗ ΠΡΟ ΠΑΛΔΣΟΠΟΙΗΗ ΟΠΛΙΜΟ ή ΦΟΡΔΑ ΣΜΗΜΑ ΔΤΘΤΓΡΑΜΜΙΗ ΟΠΛΙΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΔΜΒΑΠΣΙΗ & ΔΜΠΟΣΙΜΟΤ Δηθφλα 5. Παξαγσγηθή δηαδηθαζία αζθαιηηθψλ κεκβξαλψλ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

8 Σα πξψηα αζθαιηφπαλα, ήηαλ θηηαγκέλα απφ νμεηδσκέλε άζθαιην, νπιηζκέλα ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε κε παινπίιεκκα, θαη σο επηθαλεηαθφ ηειείσκα, έθεξαλ ραιαδηαθή άκκν ή θχιιν αινπκηλίνπ. Με γξήγνξα βήκαηα πεξάζακε απφ ηε ρξήζε ηεο νμεηδσκέλεο αζθάιηνπ ζηε ρξήζε ηξνπνπνηεκέλσλ αζθάιησλ κε πνιπκεξή πιηθά, ειαζηνκεξψλ (SBS) θαη πιαζηνκεξψλ (APP), νη νπνίεο πξνζέδσζαλ ζηελ άζθαιην κεγαιχηεξεο κεραληθέο αληνρέο, ειαζηηθφηεηα θαη αληη-γεξαληηθέο ηδηφηεηεο, γεγνλφο ην νπνίν έδσζε ψζεζε ζηελ αμηνπηζηία θαη καθξνβηφηεηα ησλ θαηαζθεπψλ, θαη γεληθφηεξα ζπλεηέιεζε ζηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο θαηαζθεπήο. Βειηηψζεηο είρακε θαη ζηνπο νπιηζκνχο ησλ αζθαιηηθψλ κεκβξαλψλ. Απφ ην παινπίιεκκα, ην νπνίν απνηειείηαη απφ κε πθαληέο ίλεο πάινπ θαη παξνπζηάδεη δηαζηαζηνινγηθή ζηαζεξφηεηα αιιά φρη κεγάιεο κεραληθέο αληνρέο, πεξάζακε ζε πνιπεζηεξηθά πθάζκαηα πνιχ πςειψλ κεραληθψλ αληνρψλ ή ζε ζχλζεηα πθάζκαηα απφ πνιπεζηεξηθέο ίλεο θαη ίλεο πάινπ, ηα νπνία επηηπγράλνπλ δηαζηαζηνινγηθή ζηαζεξφηεηα παξάιιεια κε κεγάιεο κεραληθέο αληνρέο. ηηο πξψηεο ζηεγαλνπνηήζεηο κε αζθαιηηθέο κεκβξάλεο νη ηερλίηεο ζπλήζηδαλ λα ηνπνζεηνχλ κηα ζηξψζε πιηθνχ, κε βάξνο ζπλήζσο γχξσ ζηα 3-4 kg/m2. ήκεξα, γηα κεγαιχηεξε πξνζηαζία ηεο ζηεγάλσζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ έπνληαη απηήο, αιιά θαη γεληθφηεξα γηα κεγαιχηεξε αμηνπηζηία θαη αληνρή ηεο ζηεγάλσζεο ζην ρξφλν, είλαη πνιινί εθείλνη πνπ επηιέγνπλ κηα βαξχηεξε ζηξψζε (π.ρ. 6 kg /m2) ή δχν ζηξψζεηο βάξνπο 4-5 kg/m2 αλά ζηξψζε. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ αζθαιηηθψλ κεκβξαλψλ βξίζθνληαη ζηνλ Οδεγφ Γνκηθψλ Τιηθψλ «ηεγγαλσηηθά θαη Διαθξά Θεξκνκνλσηηθά Τιηθά» ηνπ ΣΔΔ (5). 5. ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δλδεηθηηθφ ζχζηεκα ζηεγάλσζεο-ζεξκνκφλσζεο βαηνχ δψκαηνο κε θιαζζηθή ζεξκνκφλσζε (6) αθνινπζεί ζηηο επφκελεο ζειίδεο (Βι. Δηθφλεο 6,7,8). 5.1 Πξνεηνηκαζία επηθάλεηαο θαη δεκηνπξγία θξάγκαηνο πδξαηκώλ Ζ επηθάλεηα ηνπ δψκαηνο θαζαξίδεηαη θαιά θαη επηζθεπάδεηαη ηνπηθά απφ ηπρφλ θζνξέο. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη επάιεηςε ηεο επηθάλεηαο ζε δχν ζηξψζεηο θαη' ειάρηζηνλ, κε ειαζηνκεξέο αζθαιηηθφ γαιάθησκα γηα ηε δεκηνπξγία θξάγκαηνο πδξαηκψλ. 5.2 Γεκηνπξγία Θεξκνκνλωηηθήο Σηξώζεο Γίλεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ ζεξκνκνλσηηθψλ πιαθψλ ζχκθσλα κε ηε κειέηε ζεξκνκφλσζεο. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

9 Δηθφλα 6. χζηεκα βαηνχ δψκαηνο κε θιαζζηθή ζεξκνκφλσζε 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

10 5.3 Καηαζθεπή ξύζεωλ θαη αζηάξωκα επηθάλεηαο πξηλ ηε ζηεγάλωζε Γεκηνπξγία ζηξψζεο ξχζεσλ κε ρξήζε θαηάιιεινπ πιηθνχ (ειαθξνζθπξφδεκα, πεξινκπεηφλ, γαξκπηινζθπξφδεκα θηι.) κε ειάρηζηε θιίζε 1.5%. Μεηά ηελ μήξαλζε ηεο ηειηθήο ζηξψζεο ε επηθάλεηα ησλ ξχζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη βαηή θαη ιεία θαη ρσξίο ζαζξά ζεκεία. εκεία αηειεηψλ επηζθεπάδνληαη ηνπηθά κε ηζηκεληνθνλίακα. ηε ζπλέρεηα επαιείθεηαη ε επηθαλεία ησλ ξχζεσλ κε πγξή ειαζηνκεξή αζθαιηηθή θφιια, ςπρξήο εθαξκνγήο. 5.4 Γηάζηξωζε ηεο εμαεξηζηηθήο ζηξώζεο Ζ εμαεξηζηηθή ζηξψζε είλαη απαξαίηεηε πξν ηεο ζηεγάλσζεο, εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε δηάζηξσζε ησλ ξχζεσλ γίλεηαη ζε ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη εηδηθά ζε επηθάλεηεο κεγαιχηεξεο ησλ 50 m 2, ή ζε ζηεγαλνπνίεζε δσκάησλ πνπ ζηεγάδνπλ ρψξνπο κε κεγάια πνζνζηά πγξαζίαο (π.ρ. πιπληήξηα, θνιπκβεηήξηα, δπζνπνηίεο, θ.ι.π.) Ζ εμαεξηζηηθή ζηξψζε ζε ζπλδπαζκφ κε εμαεξηζηηθά εμαξηήκαηα (Βι. Δηθ. 7) επηηξέπεη ζε εγθισβηζκέλνπο πδξαηκνχο ζηηο ππνθείκελεο ζηξψζεηο, λα δηαθχγνπλ πξνο ηελ αηκφζθαηξα, ρσξίο λα πξνθαιέζνπλ ηνπηθά αλαζεθψκαηα ζηε ζηεγαλσηηθή κεκβξάλε κε ηελ απφηνκε εθηφλσζή ηνπο. Σα θχιια ηεο εμαεξηζηηθήο ζηξψζεο αιιειεπηθαιχπηνληαη θαηά 5cm θαη' ειάρηζηνλ. Ζ εμαεξηζηηθή ζηξψζε θαιχπηεη κφλν ηελ νξηδφληηα επηθάλεηα θαη κέρξη απφζηαζε 30cm απφ ηηο θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο θαη ηηο πδξνξξφεο. ηα ζεκεία ησλ ζηεζαίσλ θαη γεληθά ησλ θαηαθφξπθσλ επηθαλεηψλ ηνπνζεηείηαη ισξίδα αζθαιηηθήο κεκβξάλεο ζπλνιηθνχ πιάηνπο 50cm, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε 10cm λα αλέξρνληαη ζην θαηαθφξπθν ηκήκα ελψ ηα ππφινηπα 40cm λα επηθνιινχληαη πιήξσο ζηελ νξηδφληηα επηθάλεηα θαη λα επηθαιχπηνπλ ηελ εμαεξηζηηθή ζηξψζε θαηά 10cm. 5.5 Σηεγαλωηηθέο ζηξώζεηο Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ππνθείκελσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ είλαη απαξαίηεηε ε ζηεγάλσζε ηνπ δψκαηνο κε δηπιή ζηξώζε αζθαιηηθψλ κεκβξαλψλ απφ ηξνπνπνηεκέλε άζθαιην (APP ή SBS), νη νπνίεο θέξνπλ σο εζσηεξηθφ νπιηζκφ πςειψλ αληνρψλ πνιπεζηεξηθφ χθαζκα θαη έρνπλ άλσ θαη θάησ επηθάιπςε θηικ πνιπαηζπιελίνπ. Ζ επηθφιιεζε ησλ αζθαιηηθψλ ζηεγαλσηηθψλ θχιισλ επηηπγράλεηαη πάληνηε κε ρξήζε θιφγηζηξνπ πξνπαλίνπ. Ζ δηάζηξσζε ησλ θχιισλ ηεο πξψηεο κεκβξάλεο πξαγκαηνπνηείηαη πάληνηε απφ ην θαηψηεξν ζεκείν ησλ ξχζεσλ κε ηελ θαηά κήθνο δηάζηαζε θάζεηε πξνο ηηο ξχζεηο. Οη θαηά κήθνο αιιεινεπηθαιχςεηο ησλ θχιισλ ηεο κεκβξάλεο είλαη θαηά 8-10εθ. θαη ε επηθφιιεζε επηηπγράλεηαη ζην ζεκείν απηφ κε ζεξκνθφιιεζε-ζχληεμε ηνπ ηδίνπ πιηθνχ, αθνχ έρεη πξνεγεζεί ε ζπγθφιιεζε ηνπ ππνινίπνπ ζψκαηνο ηεο κεκβξάλεο κε ην ππφζηξσκα. Ζ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

11 ζεξκνθξαζία ζπγθφιιεζεο είλαη ηέηνηα, ψζηε ζην άθξν ηεο αιιεινεπηθάιπςεο ηεο κεκβξάλεο λα εκθαλίδεηαη πάληνηε ζπληεγκέλν πιηθφ. Οη θαηά πιάηνο ηνπ ξνινχ επηθαιχςεηο (πεξίπνπ 15εθ.), δελ πξέπεη λα ζπκπίπηνπλ έηζη ψζηε λα εκθαλίδνληαη ηέζζεξηο γσλίεο ζην ίδην ζεκείν. Γηα ην ιφγν απηφ ε θάζε ζεηξά μεθηλά κε ελαιιαγή δηαθνξεηηθνχ κήθνπο κεκβξάλεο (π.ρ. κηζφ, νιφθιεξν, κηζφ θιπ). Δπί ησλ ζηεζαίσλ θαη γεληθά επί ησλ θαηαθφξπθσλ επηθαλεηψλ ηνπνζεηείηαη ισξίδα ηεο πξψηεο αζθαιηηθήο ζηεγαλσηηθήο κεκβξάλεο, ειάρηζηνπ πιάηνπο 50εθ., θαη θνιιάηαη κε θιφγηζηξν πάλσ ζηελ θαηαθφξπθε επηθάλεηα πνπ έρεη αζηαξσζεί πξνεγνπκέλσο κε αζθαιηηθφ βεξλίθη. Ζ κεκβξάλε πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ην θαηαθφξπθν ηκήκα ηεο λα αλέξρεηαη ζε χςνο 15-20cm απφ ην πςειφηεξν ζεκείν ησλ ξχζεσλ. Αθνινπζεί δηάζηξσζε θαη επηθφιιεζε ηεο δεχηεξεο αζθαιηηθήο ζηεγαλσηηθήο κεκβξάλεο. Ζ επηθφιιεζε γίλεηαη κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν πάλσ ζηα θχιια ηεο πξψηεο ζηξψζεο κε παξάιιειε κεηαηφπηζε θαηά 50 cm, έηζη ψζηε ηα θχιια ηεο δεχηεξεο ζηεγαλσηηθήο ζηξψζεο θάζε θνξά λα θαιχπηνπλ ηηο αιιεινεπηθαιχςεηο ησλ θχιισλ ηεο πξψηεο ζηεγαλσηηθήο ζηξψζεο. Δπί ησλ ζηεζαίσλ θαη γεληθά επί ησλ θαηαθφξπθσλ επηθαλεηψλ απφιεμεο αλέξρεηαη ισξίδα ηεο δεχηεξεο ζηεγαλσηηθήο κεκβξάλεο, ειαρίζηνπ πιάηνπο 50εθ., ε νπνία ππεξθαιχπηεη ηε ισξίδα ηεο πξψηεο ζηεγαλσηηθήο κεκβξάλεο θαηά ηνπιάρηζηνλ 15 εθ., θαη ζηεξεψλεηαη κεραληθά κε ιάκα γαιβαληζκέλεο ιακαξίλαο αλνηθηνχ Γ, πιάηνπο 3εθ. (1,25mm πάρνπο), βίδεο θαη βχζκαηα. Ζ ιάκα ζθξαγίδεηαη κε ειαζηνκεξή καζηίρε πνιπκεξνχο βάζεσο, αθνχ πξνεγνπκέλσο ε επηθάλεηα ηεο έρεη θαζαξηζηεί θαη αζηαξσζεί κε θαηάιιειν βεξλίθη. 5.6 Δμαεξηζηηθά ηεκάρηα Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηεο δεχηεξεο αζθαιηηθήο ζηεγαλσηηθήο κεκβξάλεο γίλεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ εηδηθψλ πιαζηηθψλ εμαεξηζηήξσλ απφ HDPE (1 ηεκ. αλά 50 m 2 επηθάλεηαο. Γηα ην ιφγν απηφ ραξάζζνληαη νη δχν κεκβξάλεο θαη ε εμαεξηζηηθή ζηξψζε ζε ζρήκα ζηαπξνχ, αλαζεθψλνληαη ηα θχιια ηνπο, θαη ηνπνζεηείηαη ν εμαεξηζηήξαο κε ην πιαηχ πέικα ηνπ θάησ απφ ηελ εμαεξηζηηθή ζηξψζε. ηε ζπλέρεηα επηθνιιψληαη ηα θνκκέλα θχιια κε ηε βνήζεηα θιφγηζηξνπ, ελψ ηδηαίηεξν ηκήκα ηεο ζηεγαλσηηθήο κεκβξάλεο επηθαλείαο 1m 2 κε ζηξνγγπιή νπή, ιίγν κηθξφηεξε ηνπ ζσιήλα ηνπ εμαεξηζηήξα, εθαξκφδεηαη ζθελσηά θαη επηθνιιάηαη. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

12 Δηθφλα 7. Λεπηνκέξεηα εμαεξηζηήξα ζην ίδην ζχζηεκα (ππφκλεκα φκνην κε Δηθ.6) 5.7 Υδξνξξόεο ηα ζηφκηα ησλ πθηζηάκελσλ πδξνξξφσλ, ηνπνζεηνχληαη εηδηθέο θεθαιέο απφ HDPE εζσηεξηθά θαη ζε επαθή κε ηηο ππάξρνπζεο ζσιήλεο πδξνξξφσλ. Ζ ζηεξέσζε ησλ εηδηθψλ θεθαιψλ επί ησλ πδξνξξφσλ γίλεηαη κε ηνλ θαηαιιειφηεξν ηξφπν (κε κεραληθή ζηήξημε, βίδεο, βχζκαηα ή κε ζεξκή άζθαιην ASTM D-312). Οη εηδηθέο απηέο θεθαιέο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο εμ' νινθιήξνπ απφ πιηθφ ζπκβαηφ γηα επαθή κε ειαζηνκεξείο αζθαιηηθέο κεκβξάλεο. Μεηά ηελ πιήξε ζχλδεζε ησλ θεθαιψλ πδξνξξφσλ κε ηηο αζθαιηηθέο κεκβξάλεο ηνπνζεηνχληαη εηδηθέο ζήηεο πδξνξξφσλ γηα ηε κειινληηθή απνθπγή απφθξαμήο ηνπο απφ θεξηά πιηθά, θχιια, θιπ. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

13 Δηθφλα 8. Λεπηνκέξεηα πδξνξξνήο ζην ίδην ζχζηεκα (ππφκλεκα φκνην κε Δηθ. 6) 5.8 Πξνζηαζία ζηεγαλωηηθήο ζηξώζεο θαη Βαηόηεηα Αθνινπζεί πξνζηαηεπηηθή ζηξψζε απφ θαηάιιειν πιηθφ (π.ρ. HDPE, γεσυθααζκα, ζεξκνκνλσηηθή πιάθα, θ.ι.π) γηα λα απνθεπρζεί πηζαλφο «ηξαπκαηηζκφο» ηεο ζηεγαλσηηθήο κεκβξάλεο θαηά ηηο εξγαζίεο πνπ αθνινπζνχλ. Έπεηαη ε ζηξψζε βαηφηεηαο. 6. ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ ΑΦΑΛΣΗΚΧΝ ΣΔΓΑΝΧΣΗΚΧΝ ΜΔΜΒΡΑΝΧΝ ΔΝΑΝΣΗ ΑΛΛΧΝ ΣΔΓΑΝΧΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ Οη αζθαιηηθέο ζηεγαλσηηθέο κεκβξάλεο είλαη πιηθά δνθηκαζκέλα ζην ρξφλν θαη εκθαλίδνπλ κεγάιε πνηθηιία ηχπσλ θαη πνηνηήησλ αλάινγα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ εθάζηνηε έξγνπ. Ζ δηάξθεηα δσήο ηνπο ζε ζρέζε κε ζπλζεηηθέο ζηεγαλσηηθέο κεκβξάλεο φπσο π.ρ. PVC ή FPO είλαη κηθξφηεξε, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

14 αιιά δηαηεξνχλ θαιχηεξε ζρέζε κεηαμχ ηηκήο θαη απφδνζεο θαη έρνπλ ζρεηηθά κηθξφ θφζηνο ζπληήξεζεο. πγθξηηηθά δε κε ηα ηζηκεληνεηδή ζηεγαλσηηθά πιηθά, ππεξηεξνχλ ιφγσ ηεο εμαηξεηηθήο ηνπο ειαζηηθφηεηαο, εθηφο ηεο πεξηπηψζεσο φπνπ ε επηθάλεηα πξνο ζηεγάλσζε πθίζηαηαη πςειέο αξλεηηθέο πηέζεηο (π.ρ. εζσηεξηθή ζηεγάλσζε ππφγείσλ ηνηρίσλ), νπφηε, εάλ επηιεγνχλ αζθαιηηθέο κεκβξάλεο γηα ζηεγάλσζε, ηνπνζεηνχληαη αλαγθαζηηθά κε αληηζηήξημε. 7. ΔΠΗΛΟΓΟ Ζ πνηνηηθή ζηεγάλσζε ζηελ Διιάδα είλαη ζπλπθαζκέλε εδψ θαη πνιιά ρξφληα κε ηηο ιέμεηο αζθαιηηθή ζηεγαλσηηθή κεκβξάλε. Με ηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο αλαπηχρζεθαλ δηάθνξνη ηχπνη αζθαιηηθψλ κεηγκάησλ κε γλψκνλα ηελ αληνρή ζην ρξφλν, ηηο ρεκηθέο πξνζβνιέο θαη ηελ επίδξαζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ, νπφηε κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ πνιχ απαηηεηηθέο πεξηπηψζεηο ζηεγάλσζεο. Έλαο λένο κεραληθφο πνπ αλαδεηά ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη παξαδείγκαηα εθαξκνγψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε κηαο αλζεθηηθήο, ζχγρξνλήο θαη αμηφπηζηεο ζηεγάλσζεο κε αζθαιηηθέο ζηεγαλσηηθέο κεκβξάλεο κπνξεί λα απεπζπλζεί ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ παξαγσγψλ αζθαιηηθψλ κεκβξαλψλ (6) αιιά θαη ζηνπο Οδεγψλ Γνκηθψλ πιηθψλ ηνπ ΣΔΔ, νη νπνίνη είλαη ην απαχγαζκα ηεο εκπεηξίαο ηεο ζχγρξνλεο βηνκεραλίαο δνκηθψλ πιηθψλ θαη ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο (5). 8. ΑΝΑΦΟΡΔ 1. The SHELL Petroleum company Ltd, The petroleum Handbook, London, The SHELL Petroleum company Ltd, «The SHELL Bitumen Handbook, September Abraham,H, Asphalts and allied substances, their occurrence, modes of production, 5th edition, vol 1., D van Nostrand Co., January British Standard 3690 : Part 1 : 1989 : Bitumens for building and civil engineering. 5. ΣΔΔ, Οδεγνί Γνκηθψλ Τιηθψλ, ηεγαλσηηθά & Διαθξά Θεξκνκνλσηηθά Τιηθά, (http://portal.tee.gr/portal/page/portal/material_guides/st_ther M_ILIKA) 6. Πξφηππν ΔΛΟΣ 1415, «Κψδηθαο Δθαξκνγήο γηα ηε ηεγάλσζε Γσκάησλ κε αζθαιηηθέο Μεκβξάλεο» 7. ΠΔΣΔΠ , 2 εο ΓΟΔ ΤΠΔΥΧΓΔ, «ηεγαλψζεηο Γσκάησλ- ηεγψλ κε Αζθαιηηθέο Μεκβξάλεο» 8. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ Κσλζηαληίλνο Φξηζηφπνπινο Σσηήξηνο Λαγνπδάθεο ΗΟΥΛΗΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΓΦΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΙΡΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΑΜ 070130 Θεςςαλονίκη, επτέμβριοσ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Μειέηε ηεο Μεραληθήο πκπεξηθνξάο Πνιπκεξώλ θαη Πνιπκεξηθώλ ύλζεησλ Τιηθώλ κεηά από Επαλαιεπηηθή Κξνύζε

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Μειέηε ηεο Μεραληθήο πκπεξηθνξάο Πνιπκεξώλ θαη Πνιπκεξηθώλ ύλζεησλ Τιηθώλ κεηά από Επαλαιεπηηθή Κξνύζε ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ: ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΤΜΔΡΧΝ Μεταπτυχιακή Εργαςία Ειδίκευςησ: Μειέηε ηεο Μεραληθήο πκπεξηθνξάο Πνιπκεξώλ θαη Πνιπκεξηθώλ ύλζεησλ Τιηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σα θυηοβοληαφκά (Φ/Β) ζςζηήμαηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα. Δθκεηαιιεπφκελν ην Φ/Β θαινόμενο, δειαδή ηελ άκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΟ : Καηαζθεπή εμσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο γηα ελίζρπζε πδξεπηηθψλ αλαγθψλ απφ Άγην Παχιν πξνο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη Γεκνηηθή Κνηλφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΑΦΑΛΣΟ ΣΗΝ ΟΓΟΠΟΙΙΑ. Έιελα Ηιηάδνπ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΑΦΑΛΣΟ ΣΗΝ ΟΓΟΠΟΙΙΑ. Έιελα Ηιηάδνπ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΑΦΑΛΣΟ ΣΗΝ ΟΓΟΠΟΙΙΑ Έιελα Ηιηάδνπ Λεκεζφο 2011 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ

ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ ΔΝΧΗ ΣΙΜΔΝΣΟΒΙΟΜΗΥΑΝΙΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΔΒΙΠΑΡ Δπηκνξθωηηθό ζεκηλάξην γηα κεραληθνύο ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΑ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ ΚΑΣΑΚΟΤ ΜΑΡΘΑ Γξ. Πνιηηηθόο Μεραληθόο Tν ηέινο ;;;;;

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ-ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΛΤΜΔΡΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Δηδίθεπζεο:

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ-ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΛΤΜΔΡΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Δηδίθεπζεο: ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ-ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΛΤΜΔΡΩΝ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Δηδίθεπζεο: Πεηξακαηηθή Μειέηε θαη Μνληεινπνίεζε ηεο Δπίδξαζεο ηεο Θεξκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Γ.Π.Μ.. ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΦHΜΜΔΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ : Κ.

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΚΛΩΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Σ.Δ.

ΣΜΗΜΑ ΚΛΩΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Σ.Δ. Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΛΩΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Σ.Δ. ΆΓΓΔΛΟ ΠΑΠΑΓΑΚΗ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γξ ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΟΤΣΑΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ 2014 ΠΕΡΙΛΗΧΗ Η εξγαζία απηή αλαιχεη ηα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ Σν ζθπξφδεκα C 16/20 νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Σ 92 θαη ελδπλακσκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ απνηειεί ην πιηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αληηνιηζζεηηθήο ξάκπαο. Αθνχ ε επηθάλεηα δηακνξθσζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ Φοιηηηέρ: Σζεπέπαρ ηςλιανόρ Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ Υανιά, Αππίλιορ 2011 Ππόλογορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών

Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών Κεθάλαιο 4 Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών 4.1 Ειζαγωγή Μεηά ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν παξνπζηάδεηαη ε κειέηε πνπ έγηλε πάλσ ζε κία εηαηξία γξαθηθψλ ηερλψλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Απ. Μελ: 71/2014 Έπγο: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7ος ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδόρ ινώπηρ) ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ Οη εξγαζίεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 2010

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 2010 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 2010 ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΦΟΙΣΗΣΗ : Γπ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ 1 Με εθηίκεζε ζηελ Κα Γξ. Μαξία Παπαδνπνχινπ,

Διαβάστε περισσότερα