ΑΦΑΛΣΙΚΔ ΜΔΜΒΡΑΝΔ. ΈΝΑ ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟ ΓΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΦΑΛΣΙΚΔ ΜΔΜΒΡΑΝΔ. ΈΝΑ ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟ ΓΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΗ"

Transcript

1 ΑΦΑΛΣΙΚΔ ΜΔΜΒΡΑΝΔ. ΈΝΑ ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟ ΓΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΗ ΣΔΓΑΝΩΗ. ΠΡΟΣΤΠΑ-ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ-ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ- ΥΡΗΔΙ Υξήζηνο Δπαγγειίνπ Αλαπιεξωηήο Γεληθόο Γηεπζπληήο, Alfa Alfa Energy ABEE Ζιίαο Αινχπεο Γ/ληήο Έξεπλαο & Αλάπηπμεο, Alfa Alfa Energy ABEE Εαραξέληα Κξεκαιή Υπεύζπλε Marketing, Alfa Alfa Energy ABEE Νηθφιανο Οηθνλφκνπ Αλαπιεξωηήο Καζεγεηήο, Δξγαζηήξην Γνθηκώλ Υιηθώλ, Τκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, Πνιπηερληθή Σρνιή, Α.Π.Θ. Λέμεηο θιεηδηά: άζθαιηνο, ηδηόηεηεο αζθάιηνπ, νμεηδωκέλε άζθαιηνο, ειαζηνκεξήο άζθαιηνο, πιαζηνκεξήο άζθαιηνο, αζθαιηηθέο κεκβξάλεο, ζηεγάλωζε, πξνδηαγξαθέο ζηεγάλωζεο, βαηό δώκα, θιαζζηθή κόλωζε, πδξνξξόεο, εμαεξηζηήξεο, ΠΔΡΗΛΖΦΖ: Ζ άζθαιηνο απεηέιεζε ην πξψην κέζν πξνζηαζίαο θαη ζηεγάλσζεο απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο Σερλνινγίαο, ζεκεηψζεθε θαη αλάινγε εμέιημε ζηελ ρξήζε ηεο αζθάιηνπ θαη ηηο ηερληθέο ζηεγάλσζεο, κε ηελ εηζαγσγή ησλ αζθαιηηθψλ κεκβξαλψλ. ηελ παξνχζα εξγαζία, πεξηγξάθνληαη θαη επεμεγνχληαη ηα απαηηνχκελα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ αζθαιηηθψλ κεκβξαλψλ, ψζηε λα γίλεη επξέσο θαηαλνεηφο ν ξφινο ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ πξαθηηθή ζεκαζία ζηελ επηινγή κηαο νξζήο θαη αμηφπηζηεο ζηεγάλσζεο. Γίλεηαη ηέινο αλαθνξά ζηηο ρξήζεηο ηνπο θαη αλαιχεηαη ελδεηθηηθή δηάηαμε ζηεγάλσζεο βαηνχ δψκαηνο κε επηζήκαλζε ησλ εππαζψλ ηεο ζεκείσλ. 1. ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ε πνιχ ιίγνπο είλαη γλσζηφ ην γεγνλφο φηη ρξφληα π.υ. αλζνχζε ζηε Μεζνπνηακία κηα ηζρπξή βηνκεραλία αζθάιηνπ. Φπζηθέο ιίκλεο αζθάιηνπ ζηελ πφιε Υηη θνληά ζην Δπθξάηε πνηακφ, απνηέιεζαλ ηελ πξψηε χιε γηα 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

2 ηηο αλάγθεο ησλ νπκεξίσλ. Σν πην εληππσζηαθφ είλαη φηη ε άζθαιηνο απηή πεξλνχζε απφ κηα πξσηφιεηα κνξθή απφζηαμεο ππφ ηελ έλλνηα ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ πεξηερφκελνπ λεξνχ θαη ησλ μέλσλ ή θεξηψλ ζηεξεψλ πιψλ. Έηζη παξαιακβάλνληαλ κηα κνξθή αζθάιηνπ θαηάιιειε γηα δηάθνξεο ρξήζεηο. Πνιιέο αλαζθαθέο έθεξαλ ζην θσο πιείζηα παξαδείγκαηα εθαξκνγψλ θαη ρξήζεσλ ηεο αζθάιηνπ ζηηο ηφηε θαηαζθεπέο: Τδαηνδεμακελέο, απνρεηεπηηθά δίθηπα θαη ινπηξά πνπ ζηεγαλψζεθαλ κε αζθαιηηθέο καζηίρεο Αλαρψκαηα πνηακψλ θαηαζθεπαζκέλα απφ ηνχβια θηηαγκέλα απφ άζθαιην θαη ζηεγαλσκέλα κε αζθαιηηθέο καζηίρεο Γξφκνη, φπσο ε Βαβπιψληα νδφο θαη ην δάπεδν ηνπ λανχ ηνπ Ναβνπρνδνλφζσξα απνηεινχλ εμαίξεηα παξαδείγκαηα ρξήζεσλ ηεο αζθάιηνπ ζε νδνπνηία. ηηο κέξεο καο, ε γξήγνξε αλάπηπμε ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, νδήγεζε ζηελ αλάγθε θαηαζθεπήο πνιιψλ θαη αλζεθηηθψλ δξφκσλ κε βάζε ηελ άζθαιην θαη αδξαλή πιηθά φπσο γξαλίηεο θαη βαζάιηεο, θαη απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο αζθάιηνπ γηα παξαγσγή φρη κφλν πιηθψλ νδνπνηίαο αιιά θαη άιισλ κνξθψλ ζηεγαλσηηθψλ πξντφλησλ πνπ απεπζχλνληαη ζε κεγάιν εχξνο εθαξκνγψλ θαη πξνζηαζίαο θαηαζθεπψλ. ήκεξα ε άζθαιηνο παξάγεηαη ζηα Γηυιηζηήξηα ζαλ πξντφλ απφζηαμεο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ. Οινθιεξψλνπκε ηε ζχληνκε απηή ηζηνξηθή αλαζθφπεζε κε έλαλ πιήξε νξηζκφ ηεο αζθάιηνπ, πνπ δίλεηαη ζηα British Standards(4): «Άζθαιηνο είλαη έλα παρύξξεπζην πγξό, ή ζηεξεό ζώκα, κε πηεηηθό θαη απνηεινύκελν θαηά θύξην ιόγν από πδξνγνλάλζξαθεο θαη παξάγωγα απηώλ, δηαιπηά ζε ηξηριωξναηζπιέλην. Μαιαθώλεη ζηαδηαθά όηαλ ζεξκαίλεηαη θαη είλαη καύξνπ ή θαζηαλόρξωκνπ ρξώκαηνο. Παξνπζηάδεη ζπγθνιιεηηθέο θαη ζηεγαλωηηθέο ηδηόηεηεο. Παξάγεηαη κε δηαδηθαζία δηύιηζεο αξγνύ πεηξειαίνπ, αιιά κπνξεί λα βξίζθεηαη θαη ζε θπζηθή θαζαξή κνξθή, ή ζε πξόζκημε κε άιια νξπθηά πιηθά». 2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ-ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΑΦΑΛΣΗΚΧΝ ΜΔΗΓΜΑΣΧΝ 2.1 Μέηξεζε Ιδηνηήηωλ Αζθαιηηθώλ Μεηγκάηωλ Ζ άζθαιηνο ζήκεξα παξάγεηαη ζηα Γηυιηζηήξηα ζε δηάθνξνπο ηχπνπο, αλάινγα κε ηελ ζθιεξφηεηά ηεο. Ζ ζθιεξφηεηα ηεο αζθάιηνπ κεηξάηαη κε ηελ κέζνδν ηεο δηείζδπζεο (Penetration) ζηε κάδα απηήο, κηαο πξφηππεο βειφλαο, πξνηχπνπ βάξνπο, πνπ αθήλεηαη λα δηεηζδχζεη ειεχζεξα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 5sec ζε ζεξκνθξαζία 25 ν C. Ζ δηαδηθαζία απηή πεξηγξάθεηαη απφ ηελ Πξνδηαγξαθή EN-1426 ή ASTM D-5 (Βι. Δηθφλα 1). 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

3 Δηθφλα 1. πζθεπή ζεκείνπ δηείζδπζεο Δηθφλα 2: πζθεπή εκείνπ Μάιζσζεο Έλα άιιν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αζθάιηνπ είλαη ην εκείν Μάιζσζεο (Softening point ή Ring & Ball, ASTM D-36). Καηά ηε δνθηκή απηή, έλα πξφηππσλ δηαζηάζεσλ δαρηπιίδη, πιήξνπο αζθάιηνπ θαη εκβαπηηζκέλν ζε γιπθεξίλε, ππφθεηηαη ζε ζηαδηαθή ζέξκαλζε κε ξπζκφ αλφδνπ 5 o C/min. Δπί ηεο άλσ επηθάλεηαο ηεο αζθάιηνπ ηνπ δαρηπιηδηνχ απηνχ, ζηεξίδεηαη κηα πξφηππσλ δηαζηάζεσλ θαη βάξνπο ζθαίξα. Με ηελ άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο, ε άζθαιηνο αξρίδεη θαη καιαθψλεη, κε απνηέιεζκα λα ππνρσξεί ππφ ην βάξνο ηεο ππεξθείκελεο ζθαίξαο. Σν ζεκείν κάιζσζεο νξίδεηαη σο ε ζεξκνθξαζία εθείλε πνπ αλαγξάθεη ην ζεξκφκεηξν, φηαλ ε ζθαίξα δηέιζεη πιήξσο δηα κέζσ ηνπ δαρηπιηδηνχ (Βι. Δηθφλα 2). Έλα επίζεο κέηξν ηεο εππιαζηφηεηαο κηαο αζθάιηνπ, είλαη θαη ε δνθηκή Οιθηκφηεηαο απηήο, ζηελ νπνία, έλα δνθίκην αζθάιηνπ ην νπνίν έρεη δηακνξθσζεί κέζα ζε έλα κεηαιιηθφ θαινχπη ζρήκαηνο «νθηψ», κε δπλαηφηεηα απνρσξηζκνχ ησλ δχν θπθιηθψλ ηνπ ηκεκάησλ, ππνβάιιεηαη ζε νξηδφληην εθειθπζκφ, εληφο πδαηφινπηξνπ, θάησ απφ ζηαζεξή ζεξκνθξαζία. ην ζεκείν απφζηαζεο απφ ηελ αξρηθή ηνπο ζέζε ζην νπνίν ζα παξαηεξεζεί ζξαχζε ηνπ δεκηνπξγνχκελνπ «ιαηκνχ», αλαθέξεηαη (ζε cm) ε Οιθηκφηεηα ηεο ελ ιφγσ αζθάιηνπ (Βι. Δηθφλα 3). Δηθφλα 3. πζθεπή Οιθηκφηεηαο ηεο αζθάιηνπ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

4 Σέινο, ην εκείν Αλάθιεμεο νξίδεηαη σο ε ζεξκνθξαζία εθείλε θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη επηθαλεηαθή θιφγα επί ηεο ζεξκαηλφκελεο αζθάιηνπ, εληφο εηδηθνχ δνρείνπ πνπ δηαζέηεη ζχζηεκα ξχζκηζεο ηνπ ξπζκνχ αλφδνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο. Δπί ηεο επηθάλεηαο ηεο ζεξκαηλφκελεο αζθάιηνπ, δηέξρεηαη πεξηνδηθά κηα πεγή θινγφο, πξνο εμαλαγθαζκφ ηεο αλσηέξσ έλαπζεο (βι. Δηθφλα 4). Δηθφλα 4: πζθεπή εκείνπ Αλάθιεμεο (C.O.C Flash Point Tester) 3. ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΑΦΑΛΣΟΤ - ΒΔΛΣΗΧΖ ΗΓΗΟΣΖΣΧΝ ΑΦΑΛΣΟΤ ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΟΤ Γχν απφ ηνπο πην ραξαθηεξηζηηθνχο παξαγφκελνπο ηχπνπο αζθάιηνπ είλαη ε 80/100 θαη ε 50/70. Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, δηάθνξνη ηχπνη θαη πνηφηεηεο αζθάιησλ θαζψο θαη κηγκάησλ απηψλ κε δηάθνξα πιηθά αλαπηχρζεθαλ κε γλψκνλα ηελ αληνρή ζην ρξφλν, ζηηο ρεκηθέο πξνζβνιέο θαη ηελ επίδξαζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

5 Πίλαθαο 1. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά αζθάιησλ 80/100 θαη 50/70 Φαξαθηεξηζηηθά Πξνδηαγξαθή Μνλάδεο 50/70 80/100 Διέγρνπ εκείν Γηείζδπζεο ASTMD-5 dmm EN 1426 εκείν Μάιζσζεο ASTM D-36 o C EN-1427 εκείν αλάθιεμεο ASTM D-92 o C > 230 > 230 Οιθηκφηεηα ζηνπο 25 o C ASTM D-113 cm >70 >70 Απφ ηα αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθά, θαη θπξίσο απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ εκείνπ Μάιζσζεο, δηαθαίλεηαη φηη κηα ηέηνηνπ ηχπνπ άζθαιηνο, αλ θαη έρεη άξηζηεο ζηεγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο, δελ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηνλ ζθνπφ ηεο ζε εχξνο ζεξκνθξαζηψλ πέξαλ ησλ 50 C, νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη ζηηο επηθάλεηεο ησλ δσκάησλ. Χο εθ ηνχηνπ, ηα αζθαιηηθά κίγκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ παξαγσγή αζθαιηηθψλ ζηεγαλσηηθψλ ή αζθαιηηθψλ κεκβξαλψλ, ζα πξέπεη λα ππεξθαιχπηνπλ πξσηίζησο ηελ παξαπάλσ απαίηεζε εθηφο άιισλ ηδηνηήησλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί επίζεο φηη ζα πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ θαη θάπνηα ζηνηρεία εππιαζηφηεηαο θπξίσο ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Ο έιεγρνο ηεο επθακςίαο ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο γίλεηαη δηα αλαδηπιψζεσο δνθηκίνπ αζθάιηνπ πιάηνπο 5cm πέξημ θπιίλδξνπ δηακέηξνπ 30cm, κε ρξφλν αλαδίπισζεο 5sec. Γηα ην ιφγν απηφ, αλαπηχρζεθαλ δηάθνξνη ηχπνη «Σξνπνπνηεκέλεο» αζθάιηνπ δηυιηζηεξίσλ, ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ νπνίσλ αθνινπζεί : 3.1 Ομεηδωκέλε Άζθαιηνο Παξάγεηαη ζε εηδηθνχο Πχξγνπο Ομείδσζεο, δηα δηνρεηεχζεσο ζηε κάδα ηεο ζεξκνχ θαη μεξνχ αέξα, ζε ζεξκνθξαζίεο πεξί ηνπο 240 o C. Ζ δηαδηθαζία κπνξεί λα είλαη ζπλερνχο ή δηαιείπνληνο έξγνπ. Με ηελ κέζνδν απηή, επηηπγράλεηαη ε δηφξζσζε ησλ 2 πην βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αζθάιηνπ: Τνπ Σεκείνπ Γηείζδπζεο θαη ηνπ Σεκείνπ Μάιζωζεο. 3.2 Διαζηνκεξήο Άζθαιηνο ( SBS ) Με ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, εμειίρζεθαλ θαη άιιεο κέζνδνη ηξνπνπνίεζεο ηεο αζθάιηνπ. Γηα ηεο κεζφδνπ δηαζπνξάο ζπλζεηηθψλ ζεξκνπιαζηηθψλ πνιπκεξψλ ηπξελίνπ-βνπηαδηελίνπ (SBS) ζηε κάδα ηεο αζθάιηνπ, επηηπγράλεηαη πνιχ ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ εκείνπ Μάιζσζεο, πξνζδίδνληαο επίζεο θαη ηδηφηεηεο ειαζηνκεξνχο ηελ ηειηθή άζθαιην. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

6 3.3 Πιαζηνκεξήο Άζθαιηνο ( APP ) Γηα ηεο κεζφδνπ δηαζπνξάο ζπλζεηηθψλ ζεξκνπιαζηηθψλ πνιπκεξψλ Ηζνηαθηηθνχ θαη Αηαθηηθνχ Πνιππξνππιελίνπ (ΑΡΡ) ζηελ κάδα ηεο αζθάιηνπ, επηηπγράλεηαη πνιχ ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ εκείνπ Μάιζσζεο, πξνζδίδνληαο επίζεο θαη ηδηφηεηεο πιαζηνκεξνχο ζηελ ηειηθή άζθαιην. Πίλαθαο 2. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά νμεηδσκέλεο, ειαζηνκεξνχο θαη πιαζηνκεξνχο αζθάιηνπ Φαξαθηεξηζηη θά Πξνδηαγξαθή Διέγρνπ Ομεηδωκέλε Άζθαιηνο Διαζηνκεξήο Άζθαιηνο Πιαζηνκεξήο Άζθαιηνο εκείν ASTMD dmm dmm dmm Γηείζδπζεο EN 1426 εκείν ASTM D o C o C o C Μάιζσζεο EN-1427 Δπηκήθπλζε ASTM D-146 > 500% > 40 % Δπθακςία ζε UEAtc / 5 έσο -1 o C -10 έσο έσο -20 o C ρακειέο ζεξκνθξαζίεο MOAT o C εκείν αλάθιεμεο ASTM D-92 > 250 o C > 250 o C > 250 o C 3.4 Μίγκαηα δηαθόξωλ Τύπωλ Αζθάιηωλ ( ΑPP & SBS ) Γίλνληαη επίζεο αλακίμεηο ησλ παξαπάλσ ηχπσλ ηξνπνπνηεκέλσλ αζθάιησλ, πξνο εθκεηάιιεπζε θαη ζπλδπαζκφ φισλ ησλ επσθειψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε ηχπνπ. 3.5 Απηνθόιιεηα κίγκαηα αζθάιηωλ πλήζσο πξνθχπηνπλ δηα αλακίμεσο, εληφο πξν-ηξνπνπνηεκέλσλ αζθάιησλ SBS ή ΑΡΡ, εηδηθψλ ξεηηλψλ πνπ πξνζδίδνπλ απηνθφιιεηεο ηδηφηεηεο ζηελ επηθάλεηα ηεο ηειηθήο αζθάιηνπ. 4. ΜΟΝΧΔΗ ΓΧΜΑΣΧΝ- ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ - ΤΓΥΡΟΝΔ ΣΑΔΗ Πέξαζε πνιχο θαηξφο απφ ηφηε πνπ νη αλάγθεο ησλ Διιήλσλ πεξηνξίδνληαλ κφλν ζηελ ηδέα ηνπ «λα βάινπλ έλα θεξακίδη πάλσ απφ ην θεθάιη ηνπο». Απηή ε αλάγθε ήηαλ θπξίσο κεηά-πνιεκηθή, θαη ζίγνπξα ηελ ηφηε επνρή, θπξηαξρνχζαλ άιιεο πξνηεξαηφηεηεο. Ζ άλνδνο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ξαγδαίεο θιηκαηηθέο αιιαγέο, επέβαιιε ηε ρξήζε εμειηγκέλσλ κνλσηηθψλ πιηθψλ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

7 (ζηεγαλσηηθψλ θαη ζεξκνκνλσηηθψλ) πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηεζεί ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηηο θαηαζθεπέο. Σν θφζηνο ζηεγάλσζεο ζεξκνκφλσζεο κηαο θαηαζθεπήο απνηειεί κφιηο ην 3-4% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο απηήο. Γεδνκέλνπ φηη απηφ απνζβέλεηαη ζε 2-3 ρξφληα, ιφγσ ηεο κεγάιεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ επηθέξεη, ζπκπεξαίλνπκε φηη έλα αμηφπηζην ζχζηεκα ζηεγάλσζεο-ζεξκνκφλσζεο απνηειεί ζπκθέξνπζα επέλδπζε φρη κφλν ζε αηνκηθφ αιιά θαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν. Ζ ηερληθή ηεο ζηεγάλσζεο αθνινχζεζε δηάθνξα ζηάδηα εμέιημεο, πξνηνχ θζάζεη ζηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, φζνλ αθνξά ζηελ επηινγή ησλ πιηθψλ θαη κεζφδσλ ζηεγάλσζεο. Σα πξψηα ρξφληα, κηα απιή επάιεηςε κε αζθαιηηθά γαιαθηψκαηα θάζε 1-2 ρξφληα απνηεινχζε απιή θαη εχθνιή ιχζε γηα ηνλ ηδηψηε πνπ ήζεια λα απνθχγεη ηα πξνβιήκαηα πγξαζίαο ζην ζπίηη ηνπ. Μάιηζηα ην θαινθαίξη, ζπλήζηδε λα επαιείθεη θαη αζβέζηε απφ πάλσ, έηζη ψζηε λα απνθεχγεη ηελ απνξξφθεζε ηεο ππέξπζξεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. ηγά ζηγά, ν αζβέζηεο αληηθαηαζηάζεθε απφ αθξπιηθά επαιεηπηηθά ιεπθνχ ρξψκαηνο θαη ζαθψο κεγαιχηεξεο ρξνληθήο αληνρήο θαη ηδηνηήησλ (ειαζηνκέξεηα, UVresistance, θ.ι.π.). ηα αζθαιηηθά γαιαθηψκαηα απφ ηελ άιιε πιεπξά, άξρηζαλ λα παξεκβάιινληαη ζηξψζεηο (νπιηζκνί) απφ πθάζκαηα γηνχηαο, ζχκκεηθηνπ θαη παινπηιήκαηνο, έηζη ψζηε ε φιε θαηαζθεπή λα απνθηήζεη νκνηφκνξθν πάρνο θαη λα εληζρπζεί κεραληθά. Οη θαηαζθεπέο ηέηνηνπ είδνπο, φκσο, ππέθεξαλ απφ αζηάζκεηνπο παξάγνληεο κε ηθαλνπνηεηηθήο εθαξκνγήο, θαζφζνλ ζηεξίδνληαλ ζηελ αηνκηθή γλψζε, επηκέιεηα θαη πξνζνρή ηνπ εθαξκνζηή. ηαδηαθά, ινηπφλ, έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο νη πξνθαηαζθεπαζκέλεο αζθαιηηθέο κεκβξάλεο (αζθαιηφπαλα), νη νπνίεο απνηεινχλ βηνκεραλνπνηεκέλα πξντφληα, θαη αληηκεηψπηζαλ ζρεδφλ εμνινθιήξνπ ηα πξνβιήκαηα ησλ ίδην-θαηαζθεπψλ. ΔΠΙΦΑΝΔΙΑΚΟ ΦΙΝΙΡΙΜΑ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΠΑΥΟΤ ΔΣΟΙΜΗ ΑΦΑΛΣΙΚΗ ΜΔΜΒΡΑΝΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΞΗ ΠΡΟ ΠΑΛΔΣΟΠΟΙΗΗ ΟΠΛΙΜΟ ή ΦΟΡΔΑ ΣΜΗΜΑ ΔΤΘΤΓΡΑΜΜΙΗ ΟΠΛΙΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΔΜΒΑΠΣΙΗ & ΔΜΠΟΣΙΜΟΤ Δηθφλα 5. Παξαγσγηθή δηαδηθαζία αζθαιηηθψλ κεκβξαλψλ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

8 Σα πξψηα αζθαιηφπαλα, ήηαλ θηηαγκέλα απφ νμεηδσκέλε άζθαιην, νπιηζκέλα ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε κε παινπίιεκκα, θαη σο επηθαλεηαθφ ηειείσκα, έθεξαλ ραιαδηαθή άκκν ή θχιιν αινπκηλίνπ. Με γξήγνξα βήκαηα πεξάζακε απφ ηε ρξήζε ηεο νμεηδσκέλεο αζθάιηνπ ζηε ρξήζε ηξνπνπνηεκέλσλ αζθάιησλ κε πνιπκεξή πιηθά, ειαζηνκεξψλ (SBS) θαη πιαζηνκεξψλ (APP), νη νπνίεο πξνζέδσζαλ ζηελ άζθαιην κεγαιχηεξεο κεραληθέο αληνρέο, ειαζηηθφηεηα θαη αληη-γεξαληηθέο ηδηφηεηεο, γεγνλφο ην νπνίν έδσζε ψζεζε ζηελ αμηνπηζηία θαη καθξνβηφηεηα ησλ θαηαζθεπψλ, θαη γεληθφηεξα ζπλεηέιεζε ζηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο θαηαζθεπήο. Βειηηψζεηο είρακε θαη ζηνπο νπιηζκνχο ησλ αζθαιηηθψλ κεκβξαλψλ. Απφ ην παινπίιεκκα, ην νπνίν απνηειείηαη απφ κε πθαληέο ίλεο πάινπ θαη παξνπζηάδεη δηαζηαζηνινγηθή ζηαζεξφηεηα αιιά φρη κεγάιεο κεραληθέο αληνρέο, πεξάζακε ζε πνιπεζηεξηθά πθάζκαηα πνιχ πςειψλ κεραληθψλ αληνρψλ ή ζε ζχλζεηα πθάζκαηα απφ πνιπεζηεξηθέο ίλεο θαη ίλεο πάινπ, ηα νπνία επηηπγράλνπλ δηαζηαζηνινγηθή ζηαζεξφηεηα παξάιιεια κε κεγάιεο κεραληθέο αληνρέο. ηηο πξψηεο ζηεγαλνπνηήζεηο κε αζθαιηηθέο κεκβξάλεο νη ηερλίηεο ζπλήζηδαλ λα ηνπνζεηνχλ κηα ζηξψζε πιηθνχ, κε βάξνο ζπλήζσο γχξσ ζηα 3-4 kg/m2. ήκεξα, γηα κεγαιχηεξε πξνζηαζία ηεο ζηεγάλσζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ έπνληαη απηήο, αιιά θαη γεληθφηεξα γηα κεγαιχηεξε αμηνπηζηία θαη αληνρή ηεο ζηεγάλσζεο ζην ρξφλν, είλαη πνιινί εθείλνη πνπ επηιέγνπλ κηα βαξχηεξε ζηξψζε (π.ρ. 6 kg /m2) ή δχν ζηξψζεηο βάξνπο 4-5 kg/m2 αλά ζηξψζε. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ αζθαιηηθψλ κεκβξαλψλ βξίζθνληαη ζηνλ Οδεγφ Γνκηθψλ Τιηθψλ «ηεγγαλσηηθά θαη Διαθξά Θεξκνκνλσηηθά Τιηθά» ηνπ ΣΔΔ (5). 5. ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δλδεηθηηθφ ζχζηεκα ζηεγάλσζεο-ζεξκνκφλσζεο βαηνχ δψκαηνο κε θιαζζηθή ζεξκνκφλσζε (6) αθνινπζεί ζηηο επφκελεο ζειίδεο (Βι. Δηθφλεο 6,7,8). 5.1 Πξνεηνηκαζία επηθάλεηαο θαη δεκηνπξγία θξάγκαηνο πδξαηκώλ Ζ επηθάλεηα ηνπ δψκαηνο θαζαξίδεηαη θαιά θαη επηζθεπάδεηαη ηνπηθά απφ ηπρφλ θζνξέο. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη επάιεηςε ηεο επηθάλεηαο ζε δχν ζηξψζεηο θαη' ειάρηζηνλ, κε ειαζηνκεξέο αζθαιηηθφ γαιάθησκα γηα ηε δεκηνπξγία θξάγκαηνο πδξαηκψλ. 5.2 Γεκηνπξγία Θεξκνκνλωηηθήο Σηξώζεο Γίλεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ ζεξκνκνλσηηθψλ πιαθψλ ζχκθσλα κε ηε κειέηε ζεξκνκφλσζεο. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

9 Δηθφλα 6. χζηεκα βαηνχ δψκαηνο κε θιαζζηθή ζεξκνκφλσζε 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

10 5.3 Καηαζθεπή ξύζεωλ θαη αζηάξωκα επηθάλεηαο πξηλ ηε ζηεγάλωζε Γεκηνπξγία ζηξψζεο ξχζεσλ κε ρξήζε θαηάιιεινπ πιηθνχ (ειαθξνζθπξφδεκα, πεξινκπεηφλ, γαξκπηινζθπξφδεκα θηι.) κε ειάρηζηε θιίζε 1.5%. Μεηά ηελ μήξαλζε ηεο ηειηθήο ζηξψζεο ε επηθάλεηα ησλ ξχζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη βαηή θαη ιεία θαη ρσξίο ζαζξά ζεκεία. εκεία αηειεηψλ επηζθεπάδνληαη ηνπηθά κε ηζηκεληνθνλίακα. ηε ζπλέρεηα επαιείθεηαη ε επηθαλεία ησλ ξχζεσλ κε πγξή ειαζηνκεξή αζθαιηηθή θφιια, ςπρξήο εθαξκνγήο. 5.4 Γηάζηξωζε ηεο εμαεξηζηηθήο ζηξώζεο Ζ εμαεξηζηηθή ζηξψζε είλαη απαξαίηεηε πξν ηεο ζηεγάλσζεο, εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε δηάζηξσζε ησλ ξχζεσλ γίλεηαη ζε ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη εηδηθά ζε επηθάλεηεο κεγαιχηεξεο ησλ 50 m 2, ή ζε ζηεγαλνπνίεζε δσκάησλ πνπ ζηεγάδνπλ ρψξνπο κε κεγάια πνζνζηά πγξαζίαο (π.ρ. πιπληήξηα, θνιπκβεηήξηα, δπζνπνηίεο, θ.ι.π.) Ζ εμαεξηζηηθή ζηξψζε ζε ζπλδπαζκφ κε εμαεξηζηηθά εμαξηήκαηα (Βι. Δηθ. 7) επηηξέπεη ζε εγθισβηζκέλνπο πδξαηκνχο ζηηο ππνθείκελεο ζηξψζεηο, λα δηαθχγνπλ πξνο ηελ αηκφζθαηξα, ρσξίο λα πξνθαιέζνπλ ηνπηθά αλαζεθψκαηα ζηε ζηεγαλσηηθή κεκβξάλε κε ηελ απφηνκε εθηφλσζή ηνπο. Σα θχιια ηεο εμαεξηζηηθήο ζηξψζεο αιιειεπηθαιχπηνληαη θαηά 5cm θαη' ειάρηζηνλ. Ζ εμαεξηζηηθή ζηξψζε θαιχπηεη κφλν ηελ νξηδφληηα επηθάλεηα θαη κέρξη απφζηαζε 30cm απφ ηηο θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο θαη ηηο πδξνξξφεο. ηα ζεκεία ησλ ζηεζαίσλ θαη γεληθά ησλ θαηαθφξπθσλ επηθαλεηψλ ηνπνζεηείηαη ισξίδα αζθαιηηθήο κεκβξάλεο ζπλνιηθνχ πιάηνπο 50cm, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε 10cm λα αλέξρνληαη ζην θαηαθφξπθν ηκήκα ελψ ηα ππφινηπα 40cm λα επηθνιινχληαη πιήξσο ζηελ νξηδφληηα επηθάλεηα θαη λα επηθαιχπηνπλ ηελ εμαεξηζηηθή ζηξψζε θαηά 10cm. 5.5 Σηεγαλωηηθέο ζηξώζεηο Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ππνθείκελσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ είλαη απαξαίηεηε ε ζηεγάλσζε ηνπ δψκαηνο κε δηπιή ζηξώζε αζθαιηηθψλ κεκβξαλψλ απφ ηξνπνπνηεκέλε άζθαιην (APP ή SBS), νη νπνίεο θέξνπλ σο εζσηεξηθφ νπιηζκφ πςειψλ αληνρψλ πνιπεζηεξηθφ χθαζκα θαη έρνπλ άλσ θαη θάησ επηθάιπςε θηικ πνιπαηζπιελίνπ. Ζ επηθφιιεζε ησλ αζθαιηηθψλ ζηεγαλσηηθψλ θχιισλ επηηπγράλεηαη πάληνηε κε ρξήζε θιφγηζηξνπ πξνπαλίνπ. Ζ δηάζηξσζε ησλ θχιισλ ηεο πξψηεο κεκβξάλεο πξαγκαηνπνηείηαη πάληνηε απφ ην θαηψηεξν ζεκείν ησλ ξχζεσλ κε ηελ θαηά κήθνο δηάζηαζε θάζεηε πξνο ηηο ξχζεηο. Οη θαηά κήθνο αιιεινεπηθαιχςεηο ησλ θχιισλ ηεο κεκβξάλεο είλαη θαηά 8-10εθ. θαη ε επηθφιιεζε επηηπγράλεηαη ζην ζεκείν απηφ κε ζεξκνθφιιεζε-ζχληεμε ηνπ ηδίνπ πιηθνχ, αθνχ έρεη πξνεγεζεί ε ζπγθφιιεζε ηνπ ππνινίπνπ ζψκαηνο ηεο κεκβξάλεο κε ην ππφζηξσκα. Ζ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

11 ζεξκνθξαζία ζπγθφιιεζεο είλαη ηέηνηα, ψζηε ζην άθξν ηεο αιιεινεπηθάιπςεο ηεο κεκβξάλεο λα εκθαλίδεηαη πάληνηε ζπληεγκέλν πιηθφ. Οη θαηά πιάηνο ηνπ ξνινχ επηθαιχςεηο (πεξίπνπ 15εθ.), δελ πξέπεη λα ζπκπίπηνπλ έηζη ψζηε λα εκθαλίδνληαη ηέζζεξηο γσλίεο ζην ίδην ζεκείν. Γηα ην ιφγν απηφ ε θάζε ζεηξά μεθηλά κε ελαιιαγή δηαθνξεηηθνχ κήθνπο κεκβξάλεο (π.ρ. κηζφ, νιφθιεξν, κηζφ θιπ). Δπί ησλ ζηεζαίσλ θαη γεληθά επί ησλ θαηαθφξπθσλ επηθαλεηψλ ηνπνζεηείηαη ισξίδα ηεο πξψηεο αζθαιηηθήο ζηεγαλσηηθήο κεκβξάλεο, ειάρηζηνπ πιάηνπο 50εθ., θαη θνιιάηαη κε θιφγηζηξν πάλσ ζηελ θαηαθφξπθε επηθάλεηα πνπ έρεη αζηαξσζεί πξνεγνπκέλσο κε αζθαιηηθφ βεξλίθη. Ζ κεκβξάλε πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ην θαηαθφξπθν ηκήκα ηεο λα αλέξρεηαη ζε χςνο 15-20cm απφ ην πςειφηεξν ζεκείν ησλ ξχζεσλ. Αθνινπζεί δηάζηξσζε θαη επηθφιιεζε ηεο δεχηεξεο αζθαιηηθήο ζηεγαλσηηθήο κεκβξάλεο. Ζ επηθφιιεζε γίλεηαη κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν πάλσ ζηα θχιια ηεο πξψηεο ζηξψζεο κε παξάιιειε κεηαηφπηζε θαηά 50 cm, έηζη ψζηε ηα θχιια ηεο δεχηεξεο ζηεγαλσηηθήο ζηξψζεο θάζε θνξά λα θαιχπηνπλ ηηο αιιεινεπηθαιχςεηο ησλ θχιισλ ηεο πξψηεο ζηεγαλσηηθήο ζηξψζεο. Δπί ησλ ζηεζαίσλ θαη γεληθά επί ησλ θαηαθφξπθσλ επηθαλεηψλ απφιεμεο αλέξρεηαη ισξίδα ηεο δεχηεξεο ζηεγαλσηηθήο κεκβξάλεο, ειαρίζηνπ πιάηνπο 50εθ., ε νπνία ππεξθαιχπηεη ηε ισξίδα ηεο πξψηεο ζηεγαλσηηθήο κεκβξάλεο θαηά ηνπιάρηζηνλ 15 εθ., θαη ζηεξεψλεηαη κεραληθά κε ιάκα γαιβαληζκέλεο ιακαξίλαο αλνηθηνχ Γ, πιάηνπο 3εθ. (1,25mm πάρνπο), βίδεο θαη βχζκαηα. Ζ ιάκα ζθξαγίδεηαη κε ειαζηνκεξή καζηίρε πνιπκεξνχο βάζεσο, αθνχ πξνεγνπκέλσο ε επηθάλεηα ηεο έρεη θαζαξηζηεί θαη αζηαξσζεί κε θαηάιιειν βεξλίθη. 5.6 Δμαεξηζηηθά ηεκάρηα Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηεο δεχηεξεο αζθαιηηθήο ζηεγαλσηηθήο κεκβξάλεο γίλεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ εηδηθψλ πιαζηηθψλ εμαεξηζηήξσλ απφ HDPE (1 ηεκ. αλά 50 m 2 επηθάλεηαο. Γηα ην ιφγν απηφ ραξάζζνληαη νη δχν κεκβξάλεο θαη ε εμαεξηζηηθή ζηξψζε ζε ζρήκα ζηαπξνχ, αλαζεθψλνληαη ηα θχιια ηνπο, θαη ηνπνζεηείηαη ν εμαεξηζηήξαο κε ην πιαηχ πέικα ηνπ θάησ απφ ηελ εμαεξηζηηθή ζηξψζε. ηε ζπλέρεηα επηθνιιψληαη ηα θνκκέλα θχιια κε ηε βνήζεηα θιφγηζηξνπ, ελψ ηδηαίηεξν ηκήκα ηεο ζηεγαλσηηθήο κεκβξάλεο επηθαλείαο 1m 2 κε ζηξνγγπιή νπή, ιίγν κηθξφηεξε ηνπ ζσιήλα ηνπ εμαεξηζηήξα, εθαξκφδεηαη ζθελσηά θαη επηθνιιάηαη. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

12 Δηθφλα 7. Λεπηνκέξεηα εμαεξηζηήξα ζην ίδην ζχζηεκα (ππφκλεκα φκνην κε Δηθ.6) 5.7 Υδξνξξόεο ηα ζηφκηα ησλ πθηζηάκελσλ πδξνξξφσλ, ηνπνζεηνχληαη εηδηθέο θεθαιέο απφ HDPE εζσηεξηθά θαη ζε επαθή κε ηηο ππάξρνπζεο ζσιήλεο πδξνξξφσλ. Ζ ζηεξέσζε ησλ εηδηθψλ θεθαιψλ επί ησλ πδξνξξφσλ γίλεηαη κε ηνλ θαηαιιειφηεξν ηξφπν (κε κεραληθή ζηήξημε, βίδεο, βχζκαηα ή κε ζεξκή άζθαιην ASTM D-312). Οη εηδηθέο απηέο θεθαιέο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο εμ' νινθιήξνπ απφ πιηθφ ζπκβαηφ γηα επαθή κε ειαζηνκεξείο αζθαιηηθέο κεκβξάλεο. Μεηά ηελ πιήξε ζχλδεζε ησλ θεθαιψλ πδξνξξφσλ κε ηηο αζθαιηηθέο κεκβξάλεο ηνπνζεηνχληαη εηδηθέο ζήηεο πδξνξξφσλ γηα ηε κειινληηθή απνθπγή απφθξαμήο ηνπο απφ θεξηά πιηθά, θχιια, θιπ. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

13 Δηθφλα 8. Λεπηνκέξεηα πδξνξξνήο ζην ίδην ζχζηεκα (ππφκλεκα φκνην κε Δηθ. 6) 5.8 Πξνζηαζία ζηεγαλωηηθήο ζηξώζεο θαη Βαηόηεηα Αθνινπζεί πξνζηαηεπηηθή ζηξψζε απφ θαηάιιειν πιηθφ (π.ρ. HDPE, γεσυθααζκα, ζεξκνκνλσηηθή πιάθα, θ.ι.π) γηα λα απνθεπρζεί πηζαλφο «ηξαπκαηηζκφο» ηεο ζηεγαλσηηθήο κεκβξάλεο θαηά ηηο εξγαζίεο πνπ αθνινπζνχλ. Έπεηαη ε ζηξψζε βαηφηεηαο. 6. ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ ΑΦΑΛΣΗΚΧΝ ΣΔΓΑΝΧΣΗΚΧΝ ΜΔΜΒΡΑΝΧΝ ΔΝΑΝΣΗ ΑΛΛΧΝ ΣΔΓΑΝΧΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ Οη αζθαιηηθέο ζηεγαλσηηθέο κεκβξάλεο είλαη πιηθά δνθηκαζκέλα ζην ρξφλν θαη εκθαλίδνπλ κεγάιε πνηθηιία ηχπσλ θαη πνηνηήησλ αλάινγα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ εθάζηνηε έξγνπ. Ζ δηάξθεηα δσήο ηνπο ζε ζρέζε κε ζπλζεηηθέο ζηεγαλσηηθέο κεκβξάλεο φπσο π.ρ. PVC ή FPO είλαη κηθξφηεξε, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

14 αιιά δηαηεξνχλ θαιχηεξε ζρέζε κεηαμχ ηηκήο θαη απφδνζεο θαη έρνπλ ζρεηηθά κηθξφ θφζηνο ζπληήξεζεο. πγθξηηηθά δε κε ηα ηζηκεληνεηδή ζηεγαλσηηθά πιηθά, ππεξηεξνχλ ιφγσ ηεο εμαηξεηηθήο ηνπο ειαζηηθφηεηαο, εθηφο ηεο πεξηπηψζεσο φπνπ ε επηθάλεηα πξνο ζηεγάλσζε πθίζηαηαη πςειέο αξλεηηθέο πηέζεηο (π.ρ. εζσηεξηθή ζηεγάλσζε ππφγείσλ ηνηρίσλ), νπφηε, εάλ επηιεγνχλ αζθαιηηθέο κεκβξάλεο γηα ζηεγάλσζε, ηνπνζεηνχληαη αλαγθαζηηθά κε αληηζηήξημε. 7. ΔΠΗΛΟΓΟ Ζ πνηνηηθή ζηεγάλσζε ζηελ Διιάδα είλαη ζπλπθαζκέλε εδψ θαη πνιιά ρξφληα κε ηηο ιέμεηο αζθαιηηθή ζηεγαλσηηθή κεκβξάλε. Με ηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο αλαπηχρζεθαλ δηάθνξνη ηχπνη αζθαιηηθψλ κεηγκάησλ κε γλψκνλα ηελ αληνρή ζην ρξφλν, ηηο ρεκηθέο πξνζβνιέο θαη ηελ επίδξαζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ, νπφηε κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ πνιχ απαηηεηηθέο πεξηπηψζεηο ζηεγάλσζεο. Έλαο λένο κεραληθφο πνπ αλαδεηά ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη παξαδείγκαηα εθαξκνγψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε κηαο αλζεθηηθήο, ζχγρξνλήο θαη αμηφπηζηεο ζηεγάλσζεο κε αζθαιηηθέο ζηεγαλσηηθέο κεκβξάλεο κπνξεί λα απεπζπλζεί ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ παξαγσγψλ αζθαιηηθψλ κεκβξαλψλ (6) αιιά θαη ζηνπο Οδεγψλ Γνκηθψλ πιηθψλ ηνπ ΣΔΔ, νη νπνίνη είλαη ην απαχγαζκα ηεο εκπεηξίαο ηεο ζχγρξνλεο βηνκεραλίαο δνκηθψλ πιηθψλ θαη ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο (5). 8. ΑΝΑΦΟΡΔ 1. The SHELL Petroleum company Ltd, The petroleum Handbook, London, The SHELL Petroleum company Ltd, «The SHELL Bitumen Handbook, September Abraham,H, Asphalts and allied substances, their occurrence, modes of production, 5th edition, vol 1., D van Nostrand Co., January British Standard 3690 : Part 1 : 1989 : Bitumens for building and civil engineering. 5. ΣΔΔ, Οδεγνί Γνκηθψλ Τιηθψλ, ηεγαλσηηθά & Διαθξά Θεξκνκνλσηηθά Τιηθά, (http://portal.tee.gr/portal/page/portal/material_guides/st_ther M_ILIKA) 6. Πξφηππν ΔΛΟΣ 1415, «Κψδηθαο Δθαξκνγήο γηα ηε ηεγάλσζε Γσκάησλ κε αζθαιηηθέο Μεκβξάλεο» 7. ΠΔΣΔΠ , 2 εο ΓΟΔ ΤΠΔΥΧΓΔ, «ηεγαλψζεηο Γσκάησλ- ηεγψλ κε Αζθαιηηθέο Μεκβξάλεο» 8. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ Σν ζθπξφδεκα C 16/20 νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Σ 92 θαη ελδπλακσκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ απνηειεί ην πιηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αληηνιηζζεηηθήο ξάκπαο. Αθνχ ε επηθάλεηα δηακνξθσζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΑΦΑΛΣΟ ΣΗΝ ΟΓΟΠΟΙΙΑ. Έιελα Ηιηάδνπ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΑΦΑΛΣΟ ΣΗΝ ΟΓΟΠΟΙΙΑ. Έιελα Ηιηάδνπ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΑΦΑΛΣΟ ΣΗΝ ΟΓΟΠΟΙΙΑ Έιελα Ηιηάδνπ Λεκεζφο 2011 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΓΦΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΙΡΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΑΜ 070130 Θεςςαλονίκη, επτέμβριοσ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ Κσλζηαληίλνο Φξηζηφπνπινο Σσηήξηνο Λαγνπδάθεο ΗΟΥΛΗΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Απ. Μελ: 71/2014 Έπγο: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7ος ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδόρ ινώπηρ) ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ Οη εξγαζίεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ-ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΛΤΜΔΡΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Δηδίθεπζεο:

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ-ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΛΤΜΔΡΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Δηδίθεπζεο: ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ-ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΛΤΜΔΡΩΝ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Δηδίθεπζεο: Πεηξακαηηθή Μειέηε θαη Μνληεινπνίεζε ηεο Δπίδξαζεο ηεο Θεξκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Μειέηε ηεο Μεραληθήο πκπεξηθνξάο Πνιπκεξώλ θαη Πνιπκεξηθώλ ύλζεησλ Τιηθώλ κεηά από Επαλαιεπηηθή Κξνύζε

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Μειέηε ηεο Μεραληθήο πκπεξηθνξάο Πνιπκεξώλ θαη Πνιπκεξηθώλ ύλζεησλ Τιηθώλ κεηά από Επαλαιεπηηθή Κξνύζε ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ: ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΤΜΔΡΧΝ Μεταπτυχιακή Εργαςία Ειδίκευςησ: Μειέηε ηεο Μεραληθήο πκπεξηθνξάο Πνιπκεξώλ θαη Πνιπκεξηθώλ ύλζεησλ Τιηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ Φοιηηηέρ: Σζεπέπαρ ηςλιανόρ Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ Υανιά, Αππίλιορ 2011 Ππόλογορ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ»

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» 1 ΔΙΑΓΩΓΗ ηελ εξγαζία καο Δλεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο θηεξίσλ κειεηάηαη έλα βηνθιηκαηηθφ ζπίηη. Βηνθιηκαηηθφ ζπίηη είλαη έλα θηήξην ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Γ.Π.Μ.. ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΦHΜΜΔΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ : Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΛΔΙΟ ΜΑΡΙΝΟ Γξ. Σερληθήο Γεσινγίαο Δ.Μ.Π., MSc Imperial College London Λέθηνξαο, Σκήκα Γεσινγίαο Α.Π.Θ.

ΒΑΙΛΔΙΟ ΜΑΡΙΝΟ Γξ. Σερληθήο Γεσινγίαο Δ.Μ.Π., MSc Imperial College London Λέθηνξαο, Σκήκα Γεσινγίαο Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΛΟΓΙΑ Δξγαζηήξην Σερληθήο Γεσινγίαο & Τδξνγεσινγίαο Τδξνκαζηεπηηθά έξγα-σερληθέο δηάηξεζεο πκπιήξσζε-αλάπηπμε πδξνγεώηξεζεο Γεηγκαηνιεπηηθέο-Γεσηερληθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΗΛΔΚΣΡΙΚΔ ΓΟΚΙΜΔ Δ ΜΟΝΧΣΙΚΑ ΒΙΟΓΙΑΠΧΜΔΝΑ ΛΑΓΙΑ

ΓΙΗΛΔΚΣΡΙΚΔ ΓΟΚΙΜΔ Δ ΜΟΝΧΣΙΚΑ ΒΙΟΓΙΑΠΧΜΔΝΑ ΛΑΓΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΤΦΖΛΧΝ ΣΑΔΧΝ ΓΙΗΛΔΚΣΡΙΚΔ ΓΟΚΙΜΔ Δ ΜΟΝΧΣΙΚΑ ΒΙΟΓΙΑΠΧΜΔΝΑ ΛΑΓΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΠΑΡΟΨΓΑΜΗ ΓΔΧΡΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Δλόηεηα: Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε 7 Παξαγσγή βηνληήδει Θεσξεηηθφ κέξνο Υπεύζπλνο άζθεζεο: Γξ. Αλαζηφπνπινο Γεψξγηνο ρνιή Υεκηθψλ Μεραληθψλ Άδεηεο Χξήζεο Σν παξφλ

Διαβάστε περισσότερα

Τν μύιν θαη πσο απηό εθαξκόδεηαη ζηηο ζύγρξνλεο νηθνδνκέο

Τν μύιν θαη πσο απηό εθαξκόδεηαη ζηηο ζύγρξνλεο νηθνδνκέο Τν μύιν θαη πσο απηό εθαξκόδεηαη ζηηο ζύγρξνλεο νηθνδνκέο "Καλέλα δνκηθό πιηθό δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηελ δεζηαζηά θαη ηελ αξκνλία πνπ δίλεη ην μύιν, είηε ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ θνύθσκα, είηα ζαλ άιιν

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX. Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building)

Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX. Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) E Business forum Οκάδα Δξγαζίαο Ιδ3 Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3 FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) Σερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή δηθηύωλ νπηηθώλ ηλώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΣΗΡIΣΙΚΑ ΜΕΣΑΔΟΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΕΝΤΡΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΠΣΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

ΥΑΡΑΚΣΗΡIΣΙΚΑ ΜΕΣΑΔΟΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΕΝΤΡΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΠΣΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡIΣΙΚΑ ΜΕΣΑΔΟΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΕΝΤΡΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΠΣΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟ Γ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΕ Δ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΖΓΖΣΖ: ΒΡΑΓΔΛΛΖ ΗΩΑΝΝΖ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ

Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ TE ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ - ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 2008 ΚΑΛΑΘΑ ΑΝΑΣΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΡΗΣΟΤ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΜΗΑ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Δ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING)

Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING) Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING) Πηπρηαθή Δξγαζία ησλ ζπνπδαζηψλ ΕΑΡΕΟΤΛΑ ΛΔΩΝΗΓΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΗΖΓΖΣΖ: ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΗΝΗΟΡΟ ΑΗΓΑΛΔΩ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΜΒΟΛΗ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΩΝ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΑΠΟ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΗ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΛΙΓΝΟΚΤΣΣΑΡΙΝΟΤΥΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Ω ΠΡΟΡΟΦΗΣΙΚΩΝ ΜΔΩΝ»

«ΤΜΒΟΛΗ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΩΝ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΑΠΟ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΗ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΛΙΓΝΟΚΤΣΣΑΡΙΝΟΤΥΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Ω ΠΡΟΡΟΦΗΣΙΚΩΝ ΜΔΩΝ» ΓΠΜ «Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Βηνκεραληθψλ πζηεκάησλ» πζηήκαηα Γηαρείξηζεο ηεο Δλέξγεηαο & Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΤΜΒΟΛΗ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΩΝ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΑΠΟ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!!

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! 1 Ο ΓΔΛ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΑΞΖ Β ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! πληνληζηέο εθπαηδεπηηθνί : Ακπαηδή Μαξηάλζε Υαξδάθε Αηθαηεξίλε ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα

Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ»

Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ» Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ» ΛΑΛΗΧΣΖ ΜΑΡΗΑ Δπηβιέπσλ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΚΗΓΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Δπηβιέπνληεο Καζ. ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ ΣΔΗ Θεζζαιίαο Γξ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΚΗΓΖ Δξεπλεηήο ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ ΚΑΡΓΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Δξγαζία ΓΗΚΣΤΑ ΟΠΣΗΚΧΝ ΗΝΧΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ FTTX

Πηπρηαθή Δξγαζία ΓΗΚΣΤΑ ΟΠΣΗΚΧΝ ΗΝΧΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ FTTX Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Ζιεθηξνινγίαο Πηπρηαθή Δξγαζία ΓΗΚΣΤΑ ΟΠΣΗΚΧΝ ΗΝΧΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ FTTX Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Κνο Βξαδέιεο πνπδαζηέο ΜΔΝΣΔΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Μέθοδοι Παρασκευής ύνθετων Τλικών σε Αυτόκλειστο Υούρνο»

«Μέθοδοι Παρασκευής ύνθετων Τλικών σε Αυτόκλειστο Υούρνο» «Μέθοδοι Παρασκευής ύνθετων Τλικών σε Αυτόκλειστο Υούρνο» ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΝΘΕΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Διδάζκυν: κ. Σπακάκηρ Γεώπγιορ 2011 Μςζηηπίδος Εμμανοςέλα (ΑΜ 861) 1) Αναθέπεηε ηιρ διαθοπεηικέρ μεθόδοςρ

Διαβάστε περισσότερα

Πτστιακή Εργασία. Μελέτη Θερμομόνωσης - Θέρμανσης Και Εγκατάστασης Ανελκσστήρα

Πτστιακή Εργασία. Μελέτη Θερμομόνωσης - Θέρμανσης Και Εγκατάστασης Ανελκσστήρα Τετνολογικό Εκπαιδεστικό Ίδρσμα Καβάλας Στολή Τετνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μητανολογίας Τομέας Ενέργεια - Περιβάλλον Πτστιακή Εργασία Μελέτη Θερμομόνωσης - Θέρμανσης Και Εγκατάστασης Ανελκσστήρα Ψαρράκης

Διαβάστε περισσότερα