ΑΦΑΛΣΙΚΔ ΜΔΜΒΡΑΝΔ. ΈΝΑ ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟ ΓΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΦΑΛΣΙΚΔ ΜΔΜΒΡΑΝΔ. ΈΝΑ ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟ ΓΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΗ"

Transcript

1 ΑΦΑΛΣΙΚΔ ΜΔΜΒΡΑΝΔ. ΈΝΑ ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟ ΓΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΗ ΣΔΓΑΝΩΗ. ΠΡΟΣΤΠΑ-ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ-ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ- ΥΡΗΔΙ Υξήζηνο Δπαγγειίνπ Αλαπιεξωηήο Γεληθόο Γηεπζπληήο, Alfa Alfa Energy ABEE Ζιίαο Αινχπεο Γ/ληήο Έξεπλαο & Αλάπηπμεο, Alfa Alfa Energy ABEE Εαραξέληα Κξεκαιή Υπεύζπλε Marketing, Alfa Alfa Energy ABEE Νηθφιανο Οηθνλφκνπ Αλαπιεξωηήο Καζεγεηήο, Δξγαζηήξην Γνθηκώλ Υιηθώλ, Τκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, Πνιπηερληθή Σρνιή, Α.Π.Θ. Λέμεηο θιεηδηά: άζθαιηνο, ηδηόηεηεο αζθάιηνπ, νμεηδωκέλε άζθαιηνο, ειαζηνκεξήο άζθαιηνο, πιαζηνκεξήο άζθαιηνο, αζθαιηηθέο κεκβξάλεο, ζηεγάλωζε, πξνδηαγξαθέο ζηεγάλωζεο, βαηό δώκα, θιαζζηθή κόλωζε, πδξνξξόεο, εμαεξηζηήξεο, ΠΔΡΗΛΖΦΖ: Ζ άζθαιηνο απεηέιεζε ην πξψην κέζν πξνζηαζίαο θαη ζηεγάλσζεο απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο Σερλνινγίαο, ζεκεηψζεθε θαη αλάινγε εμέιημε ζηελ ρξήζε ηεο αζθάιηνπ θαη ηηο ηερληθέο ζηεγάλσζεο, κε ηελ εηζαγσγή ησλ αζθαιηηθψλ κεκβξαλψλ. ηελ παξνχζα εξγαζία, πεξηγξάθνληαη θαη επεμεγνχληαη ηα απαηηνχκελα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ αζθαιηηθψλ κεκβξαλψλ, ψζηε λα γίλεη επξέσο θαηαλνεηφο ν ξφινο ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ πξαθηηθή ζεκαζία ζηελ επηινγή κηαο νξζήο θαη αμηφπηζηεο ζηεγάλσζεο. Γίλεηαη ηέινο αλαθνξά ζηηο ρξήζεηο ηνπο θαη αλαιχεηαη ελδεηθηηθή δηάηαμε ζηεγάλσζεο βαηνχ δψκαηνο κε επηζήκαλζε ησλ εππαζψλ ηεο ζεκείσλ. 1. ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ε πνιχ ιίγνπο είλαη γλσζηφ ην γεγνλφο φηη ρξφληα π.υ. αλζνχζε ζηε Μεζνπνηακία κηα ηζρπξή βηνκεραλία αζθάιηνπ. Φπζηθέο ιίκλεο αζθάιηνπ ζηελ πφιε Υηη θνληά ζην Δπθξάηε πνηακφ, απνηέιεζαλ ηελ πξψηε χιε γηα 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

2 ηηο αλάγθεο ησλ νπκεξίσλ. Σν πην εληππσζηαθφ είλαη φηη ε άζθαιηνο απηή πεξλνχζε απφ κηα πξσηφιεηα κνξθή απφζηαμεο ππφ ηελ έλλνηα ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ πεξηερφκελνπ λεξνχ θαη ησλ μέλσλ ή θεξηψλ ζηεξεψλ πιψλ. Έηζη παξαιακβάλνληαλ κηα κνξθή αζθάιηνπ θαηάιιειε γηα δηάθνξεο ρξήζεηο. Πνιιέο αλαζθαθέο έθεξαλ ζην θσο πιείζηα παξαδείγκαηα εθαξκνγψλ θαη ρξήζεσλ ηεο αζθάιηνπ ζηηο ηφηε θαηαζθεπέο: Τδαηνδεμακελέο, απνρεηεπηηθά δίθηπα θαη ινπηξά πνπ ζηεγαλψζεθαλ κε αζθαιηηθέο καζηίρεο Αλαρψκαηα πνηακψλ θαηαζθεπαζκέλα απφ ηνχβια θηηαγκέλα απφ άζθαιην θαη ζηεγαλσκέλα κε αζθαιηηθέο καζηίρεο Γξφκνη, φπσο ε Βαβπιψληα νδφο θαη ην δάπεδν ηνπ λανχ ηνπ Ναβνπρνδνλφζσξα απνηεινχλ εμαίξεηα παξαδείγκαηα ρξήζεσλ ηεο αζθάιηνπ ζε νδνπνηία. ηηο κέξεο καο, ε γξήγνξε αλάπηπμε ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, νδήγεζε ζηελ αλάγθε θαηαζθεπήο πνιιψλ θαη αλζεθηηθψλ δξφκσλ κε βάζε ηελ άζθαιην θαη αδξαλή πιηθά φπσο γξαλίηεο θαη βαζάιηεο, θαη απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο αζθάιηνπ γηα παξαγσγή φρη κφλν πιηθψλ νδνπνηίαο αιιά θαη άιισλ κνξθψλ ζηεγαλσηηθψλ πξντφλησλ πνπ απεπζχλνληαη ζε κεγάιν εχξνο εθαξκνγψλ θαη πξνζηαζίαο θαηαζθεπψλ. ήκεξα ε άζθαιηνο παξάγεηαη ζηα Γηυιηζηήξηα ζαλ πξντφλ απφζηαμεο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ. Οινθιεξψλνπκε ηε ζχληνκε απηή ηζηνξηθή αλαζθφπεζε κε έλαλ πιήξε νξηζκφ ηεο αζθάιηνπ, πνπ δίλεηαη ζηα British Standards(4): «Άζθαιηνο είλαη έλα παρύξξεπζην πγξό, ή ζηεξεό ζώκα, κε πηεηηθό θαη απνηεινύκελν θαηά θύξην ιόγν από πδξνγνλάλζξαθεο θαη παξάγωγα απηώλ, δηαιπηά ζε ηξηριωξναηζπιέλην. Μαιαθώλεη ζηαδηαθά όηαλ ζεξκαίλεηαη θαη είλαη καύξνπ ή θαζηαλόρξωκνπ ρξώκαηνο. Παξνπζηάδεη ζπγθνιιεηηθέο θαη ζηεγαλωηηθέο ηδηόηεηεο. Παξάγεηαη κε δηαδηθαζία δηύιηζεο αξγνύ πεηξειαίνπ, αιιά κπνξεί λα βξίζθεηαη θαη ζε θπζηθή θαζαξή κνξθή, ή ζε πξόζκημε κε άιια νξπθηά πιηθά». 2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ-ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΑΦΑΛΣΗΚΧΝ ΜΔΗΓΜΑΣΧΝ 2.1 Μέηξεζε Ιδηνηήηωλ Αζθαιηηθώλ Μεηγκάηωλ Ζ άζθαιηνο ζήκεξα παξάγεηαη ζηα Γηυιηζηήξηα ζε δηάθνξνπο ηχπνπο, αλάινγα κε ηελ ζθιεξφηεηά ηεο. Ζ ζθιεξφηεηα ηεο αζθάιηνπ κεηξάηαη κε ηελ κέζνδν ηεο δηείζδπζεο (Penetration) ζηε κάδα απηήο, κηαο πξφηππεο βειφλαο, πξνηχπνπ βάξνπο, πνπ αθήλεηαη λα δηεηζδχζεη ειεχζεξα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 5sec ζε ζεξκνθξαζία 25 ν C. Ζ δηαδηθαζία απηή πεξηγξάθεηαη απφ ηελ Πξνδηαγξαθή EN-1426 ή ASTM D-5 (Βι. Δηθφλα 1). 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

3 Δηθφλα 1. πζθεπή ζεκείνπ δηείζδπζεο Δηθφλα 2: πζθεπή εκείνπ Μάιζσζεο Έλα άιιν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αζθάιηνπ είλαη ην εκείν Μάιζσζεο (Softening point ή Ring & Ball, ASTM D-36). Καηά ηε δνθηκή απηή, έλα πξφηππσλ δηαζηάζεσλ δαρηπιίδη, πιήξνπο αζθάιηνπ θαη εκβαπηηζκέλν ζε γιπθεξίλε, ππφθεηηαη ζε ζηαδηαθή ζέξκαλζε κε ξπζκφ αλφδνπ 5 o C/min. Δπί ηεο άλσ επηθάλεηαο ηεο αζθάιηνπ ηνπ δαρηπιηδηνχ απηνχ, ζηεξίδεηαη κηα πξφηππσλ δηαζηάζεσλ θαη βάξνπο ζθαίξα. Με ηελ άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο, ε άζθαιηνο αξρίδεη θαη καιαθψλεη, κε απνηέιεζκα λα ππνρσξεί ππφ ην βάξνο ηεο ππεξθείκελεο ζθαίξαο. Σν ζεκείν κάιζσζεο νξίδεηαη σο ε ζεξκνθξαζία εθείλε πνπ αλαγξάθεη ην ζεξκφκεηξν, φηαλ ε ζθαίξα δηέιζεη πιήξσο δηα κέζσ ηνπ δαρηπιηδηνχ (Βι. Δηθφλα 2). Έλα επίζεο κέηξν ηεο εππιαζηφηεηαο κηαο αζθάιηνπ, είλαη θαη ε δνθηκή Οιθηκφηεηαο απηήο, ζηελ νπνία, έλα δνθίκην αζθάιηνπ ην νπνίν έρεη δηακνξθσζεί κέζα ζε έλα κεηαιιηθφ θαινχπη ζρήκαηνο «νθηψ», κε δπλαηφηεηα απνρσξηζκνχ ησλ δχν θπθιηθψλ ηνπ ηκεκάησλ, ππνβάιιεηαη ζε νξηδφληην εθειθπζκφ, εληφο πδαηφινπηξνπ, θάησ απφ ζηαζεξή ζεξκνθξαζία. ην ζεκείν απφζηαζεο απφ ηελ αξρηθή ηνπο ζέζε ζην νπνίν ζα παξαηεξεζεί ζξαχζε ηνπ δεκηνπξγνχκελνπ «ιαηκνχ», αλαθέξεηαη (ζε cm) ε Οιθηκφηεηα ηεο ελ ιφγσ αζθάιηνπ (Βι. Δηθφλα 3). Δηθφλα 3. πζθεπή Οιθηκφηεηαο ηεο αζθάιηνπ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

4 Σέινο, ην εκείν Αλάθιεμεο νξίδεηαη σο ε ζεξκνθξαζία εθείλε θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη επηθαλεηαθή θιφγα επί ηεο ζεξκαηλφκελεο αζθάιηνπ, εληφο εηδηθνχ δνρείνπ πνπ δηαζέηεη ζχζηεκα ξχζκηζεο ηνπ ξπζκνχ αλφδνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο. Δπί ηεο επηθάλεηαο ηεο ζεξκαηλφκελεο αζθάιηνπ, δηέξρεηαη πεξηνδηθά κηα πεγή θινγφο, πξνο εμαλαγθαζκφ ηεο αλσηέξσ έλαπζεο (βι. Δηθφλα 4). Δηθφλα 4: πζθεπή εκείνπ Αλάθιεμεο (C.O.C Flash Point Tester) 3. ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΑΦΑΛΣΟΤ - ΒΔΛΣΗΧΖ ΗΓΗΟΣΖΣΧΝ ΑΦΑΛΣΟΤ ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΟΤ Γχν απφ ηνπο πην ραξαθηεξηζηηθνχο παξαγφκελνπο ηχπνπο αζθάιηνπ είλαη ε 80/100 θαη ε 50/70. Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, δηάθνξνη ηχπνη θαη πνηφηεηεο αζθάιησλ θαζψο θαη κηγκάησλ απηψλ κε δηάθνξα πιηθά αλαπηχρζεθαλ κε γλψκνλα ηελ αληνρή ζην ρξφλν, ζηηο ρεκηθέο πξνζβνιέο θαη ηελ επίδξαζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

5 Πίλαθαο 1. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά αζθάιησλ 80/100 θαη 50/70 Φαξαθηεξηζηηθά Πξνδηαγξαθή Μνλάδεο 50/70 80/100 Διέγρνπ εκείν Γηείζδπζεο ASTMD-5 dmm EN 1426 εκείν Μάιζσζεο ASTM D-36 o C EN-1427 εκείν αλάθιεμεο ASTM D-92 o C > 230 > 230 Οιθηκφηεηα ζηνπο 25 o C ASTM D-113 cm >70 >70 Απφ ηα αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθά, θαη θπξίσο απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ εκείνπ Μάιζσζεο, δηαθαίλεηαη φηη κηα ηέηνηνπ ηχπνπ άζθαιηνο, αλ θαη έρεη άξηζηεο ζηεγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο, δελ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηνλ ζθνπφ ηεο ζε εχξνο ζεξκνθξαζηψλ πέξαλ ησλ 50 C, νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη ζηηο επηθάλεηεο ησλ δσκάησλ. Χο εθ ηνχηνπ, ηα αζθαιηηθά κίγκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ παξαγσγή αζθαιηηθψλ ζηεγαλσηηθψλ ή αζθαιηηθψλ κεκβξαλψλ, ζα πξέπεη λα ππεξθαιχπηνπλ πξσηίζησο ηελ παξαπάλσ απαίηεζε εθηφο άιισλ ηδηνηήησλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί επίζεο φηη ζα πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ θαη θάπνηα ζηνηρεία εππιαζηφηεηαο θπξίσο ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Ο έιεγρνο ηεο επθακςίαο ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο γίλεηαη δηα αλαδηπιψζεσο δνθηκίνπ αζθάιηνπ πιάηνπο 5cm πέξημ θπιίλδξνπ δηακέηξνπ 30cm, κε ρξφλν αλαδίπισζεο 5sec. Γηα ην ιφγν απηφ, αλαπηχρζεθαλ δηάθνξνη ηχπνη «Σξνπνπνηεκέλεο» αζθάιηνπ δηυιηζηεξίσλ, ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ νπνίσλ αθνινπζεί : 3.1 Ομεηδωκέλε Άζθαιηνο Παξάγεηαη ζε εηδηθνχο Πχξγνπο Ομείδσζεο, δηα δηνρεηεχζεσο ζηε κάδα ηεο ζεξκνχ θαη μεξνχ αέξα, ζε ζεξκνθξαζίεο πεξί ηνπο 240 o C. Ζ δηαδηθαζία κπνξεί λα είλαη ζπλερνχο ή δηαιείπνληνο έξγνπ. Με ηελ κέζνδν απηή, επηηπγράλεηαη ε δηφξζσζε ησλ 2 πην βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αζθάιηνπ: Τνπ Σεκείνπ Γηείζδπζεο θαη ηνπ Σεκείνπ Μάιζωζεο. 3.2 Διαζηνκεξήο Άζθαιηνο ( SBS ) Με ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, εμειίρζεθαλ θαη άιιεο κέζνδνη ηξνπνπνίεζεο ηεο αζθάιηνπ. Γηα ηεο κεζφδνπ δηαζπνξάο ζπλζεηηθψλ ζεξκνπιαζηηθψλ πνιπκεξψλ ηπξελίνπ-βνπηαδηελίνπ (SBS) ζηε κάδα ηεο αζθάιηνπ, επηηπγράλεηαη πνιχ ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ εκείνπ Μάιζσζεο, πξνζδίδνληαο επίζεο θαη ηδηφηεηεο ειαζηνκεξνχο ηελ ηειηθή άζθαιην. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

6 3.3 Πιαζηνκεξήο Άζθαιηνο ( APP ) Γηα ηεο κεζφδνπ δηαζπνξάο ζπλζεηηθψλ ζεξκνπιαζηηθψλ πνιπκεξψλ Ηζνηαθηηθνχ θαη Αηαθηηθνχ Πνιππξνππιελίνπ (ΑΡΡ) ζηελ κάδα ηεο αζθάιηνπ, επηηπγράλεηαη πνιχ ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ εκείνπ Μάιζσζεο, πξνζδίδνληαο επίζεο θαη ηδηφηεηεο πιαζηνκεξνχο ζηελ ηειηθή άζθαιην. Πίλαθαο 2. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά νμεηδσκέλεο, ειαζηνκεξνχο θαη πιαζηνκεξνχο αζθάιηνπ Φαξαθηεξηζηη θά Πξνδηαγξαθή Διέγρνπ Ομεηδωκέλε Άζθαιηνο Διαζηνκεξήο Άζθαιηνο Πιαζηνκεξήο Άζθαιηνο εκείν ASTMD dmm dmm dmm Γηείζδπζεο EN 1426 εκείν ASTM D o C o C o C Μάιζσζεο EN-1427 Δπηκήθπλζε ASTM D-146 > 500% > 40 % Δπθακςία ζε UEAtc / 5 έσο -1 o C -10 έσο έσο -20 o C ρακειέο ζεξκνθξαζίεο MOAT o C εκείν αλάθιεμεο ASTM D-92 > 250 o C > 250 o C > 250 o C 3.4 Μίγκαηα δηαθόξωλ Τύπωλ Αζθάιηωλ ( ΑPP & SBS ) Γίλνληαη επίζεο αλακίμεηο ησλ παξαπάλσ ηχπσλ ηξνπνπνηεκέλσλ αζθάιησλ, πξνο εθκεηάιιεπζε θαη ζπλδπαζκφ φισλ ησλ επσθειψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε ηχπνπ. 3.5 Απηνθόιιεηα κίγκαηα αζθάιηωλ πλήζσο πξνθχπηνπλ δηα αλακίμεσο, εληφο πξν-ηξνπνπνηεκέλσλ αζθάιησλ SBS ή ΑΡΡ, εηδηθψλ ξεηηλψλ πνπ πξνζδίδνπλ απηνθφιιεηεο ηδηφηεηεο ζηελ επηθάλεηα ηεο ηειηθήο αζθάιηνπ. 4. ΜΟΝΧΔΗ ΓΧΜΑΣΧΝ- ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ - ΤΓΥΡΟΝΔ ΣΑΔΗ Πέξαζε πνιχο θαηξφο απφ ηφηε πνπ νη αλάγθεο ησλ Διιήλσλ πεξηνξίδνληαλ κφλν ζηελ ηδέα ηνπ «λα βάινπλ έλα θεξακίδη πάλσ απφ ην θεθάιη ηνπο». Απηή ε αλάγθε ήηαλ θπξίσο κεηά-πνιεκηθή, θαη ζίγνπξα ηελ ηφηε επνρή, θπξηαξρνχζαλ άιιεο πξνηεξαηφηεηεο. Ζ άλνδνο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ξαγδαίεο θιηκαηηθέο αιιαγέο, επέβαιιε ηε ρξήζε εμειηγκέλσλ κνλσηηθψλ πιηθψλ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

7 (ζηεγαλσηηθψλ θαη ζεξκνκνλσηηθψλ) πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηεζεί ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηηο θαηαζθεπέο. Σν θφζηνο ζηεγάλσζεο ζεξκνκφλσζεο κηαο θαηαζθεπήο απνηειεί κφιηο ην 3-4% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο απηήο. Γεδνκέλνπ φηη απηφ απνζβέλεηαη ζε 2-3 ρξφληα, ιφγσ ηεο κεγάιεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ επηθέξεη, ζπκπεξαίλνπκε φηη έλα αμηφπηζην ζχζηεκα ζηεγάλσζεο-ζεξκνκφλσζεο απνηειεί ζπκθέξνπζα επέλδπζε φρη κφλν ζε αηνκηθφ αιιά θαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν. Ζ ηερληθή ηεο ζηεγάλσζεο αθνινχζεζε δηάθνξα ζηάδηα εμέιημεο, πξνηνχ θζάζεη ζηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, φζνλ αθνξά ζηελ επηινγή ησλ πιηθψλ θαη κεζφδσλ ζηεγάλσζεο. Σα πξψηα ρξφληα, κηα απιή επάιεηςε κε αζθαιηηθά γαιαθηψκαηα θάζε 1-2 ρξφληα απνηεινχζε απιή θαη εχθνιή ιχζε γηα ηνλ ηδηψηε πνπ ήζεια λα απνθχγεη ηα πξνβιήκαηα πγξαζίαο ζην ζπίηη ηνπ. Μάιηζηα ην θαινθαίξη, ζπλήζηδε λα επαιείθεη θαη αζβέζηε απφ πάλσ, έηζη ψζηε λα απνθεχγεη ηελ απνξξφθεζε ηεο ππέξπζξεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. ηγά ζηγά, ν αζβέζηεο αληηθαηαζηάζεθε απφ αθξπιηθά επαιεηπηηθά ιεπθνχ ρξψκαηνο θαη ζαθψο κεγαιχηεξεο ρξνληθήο αληνρήο θαη ηδηνηήησλ (ειαζηνκέξεηα, UVresistance, θ.ι.π.). ηα αζθαιηηθά γαιαθηψκαηα απφ ηελ άιιε πιεπξά, άξρηζαλ λα παξεκβάιινληαη ζηξψζεηο (νπιηζκνί) απφ πθάζκαηα γηνχηαο, ζχκκεηθηνπ θαη παινπηιήκαηνο, έηζη ψζηε ε φιε θαηαζθεπή λα απνθηήζεη νκνηφκνξθν πάρνο θαη λα εληζρπζεί κεραληθά. Οη θαηαζθεπέο ηέηνηνπ είδνπο, φκσο, ππέθεξαλ απφ αζηάζκεηνπο παξάγνληεο κε ηθαλνπνηεηηθήο εθαξκνγήο, θαζφζνλ ζηεξίδνληαλ ζηελ αηνκηθή γλψζε, επηκέιεηα θαη πξνζνρή ηνπ εθαξκνζηή. ηαδηαθά, ινηπφλ, έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο νη πξνθαηαζθεπαζκέλεο αζθαιηηθέο κεκβξάλεο (αζθαιηφπαλα), νη νπνίεο απνηεινχλ βηνκεραλνπνηεκέλα πξντφληα, θαη αληηκεηψπηζαλ ζρεδφλ εμνινθιήξνπ ηα πξνβιήκαηα ησλ ίδην-θαηαζθεπψλ. ΔΠΙΦΑΝΔΙΑΚΟ ΦΙΝΙΡΙΜΑ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΠΑΥΟΤ ΔΣΟΙΜΗ ΑΦΑΛΣΙΚΗ ΜΔΜΒΡΑΝΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΞΗ ΠΡΟ ΠΑΛΔΣΟΠΟΙΗΗ ΟΠΛΙΜΟ ή ΦΟΡΔΑ ΣΜΗΜΑ ΔΤΘΤΓΡΑΜΜΙΗ ΟΠΛΙΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΔΜΒΑΠΣΙΗ & ΔΜΠΟΣΙΜΟΤ Δηθφλα 5. Παξαγσγηθή δηαδηθαζία αζθαιηηθψλ κεκβξαλψλ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

8 Σα πξψηα αζθαιηφπαλα, ήηαλ θηηαγκέλα απφ νμεηδσκέλε άζθαιην, νπιηζκέλα ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε κε παινπίιεκκα, θαη σο επηθαλεηαθφ ηειείσκα, έθεξαλ ραιαδηαθή άκκν ή θχιιν αινπκηλίνπ. Με γξήγνξα βήκαηα πεξάζακε απφ ηε ρξήζε ηεο νμεηδσκέλεο αζθάιηνπ ζηε ρξήζε ηξνπνπνηεκέλσλ αζθάιησλ κε πνιπκεξή πιηθά, ειαζηνκεξψλ (SBS) θαη πιαζηνκεξψλ (APP), νη νπνίεο πξνζέδσζαλ ζηελ άζθαιην κεγαιχηεξεο κεραληθέο αληνρέο, ειαζηηθφηεηα θαη αληη-γεξαληηθέο ηδηφηεηεο, γεγνλφο ην νπνίν έδσζε ψζεζε ζηελ αμηνπηζηία θαη καθξνβηφηεηα ησλ θαηαζθεπψλ, θαη γεληθφηεξα ζπλεηέιεζε ζηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο θαηαζθεπήο. Βειηηψζεηο είρακε θαη ζηνπο νπιηζκνχο ησλ αζθαιηηθψλ κεκβξαλψλ. Απφ ην παινπίιεκκα, ην νπνίν απνηειείηαη απφ κε πθαληέο ίλεο πάινπ θαη παξνπζηάδεη δηαζηαζηνινγηθή ζηαζεξφηεηα αιιά φρη κεγάιεο κεραληθέο αληνρέο, πεξάζακε ζε πνιπεζηεξηθά πθάζκαηα πνιχ πςειψλ κεραληθψλ αληνρψλ ή ζε ζχλζεηα πθάζκαηα απφ πνιπεζηεξηθέο ίλεο θαη ίλεο πάινπ, ηα νπνία επηηπγράλνπλ δηαζηαζηνινγηθή ζηαζεξφηεηα παξάιιεια κε κεγάιεο κεραληθέο αληνρέο. ηηο πξψηεο ζηεγαλνπνηήζεηο κε αζθαιηηθέο κεκβξάλεο νη ηερλίηεο ζπλήζηδαλ λα ηνπνζεηνχλ κηα ζηξψζε πιηθνχ, κε βάξνο ζπλήζσο γχξσ ζηα 3-4 kg/m2. ήκεξα, γηα κεγαιχηεξε πξνζηαζία ηεο ζηεγάλσζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ έπνληαη απηήο, αιιά θαη γεληθφηεξα γηα κεγαιχηεξε αμηνπηζηία θαη αληνρή ηεο ζηεγάλσζεο ζην ρξφλν, είλαη πνιινί εθείλνη πνπ επηιέγνπλ κηα βαξχηεξε ζηξψζε (π.ρ. 6 kg /m2) ή δχν ζηξψζεηο βάξνπο 4-5 kg/m2 αλά ζηξψζε. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ αζθαιηηθψλ κεκβξαλψλ βξίζθνληαη ζηνλ Οδεγφ Γνκηθψλ Τιηθψλ «ηεγγαλσηηθά θαη Διαθξά Θεξκνκνλσηηθά Τιηθά» ηνπ ΣΔΔ (5). 5. ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δλδεηθηηθφ ζχζηεκα ζηεγάλσζεο-ζεξκνκφλσζεο βαηνχ δψκαηνο κε θιαζζηθή ζεξκνκφλσζε (6) αθνινπζεί ζηηο επφκελεο ζειίδεο (Βι. Δηθφλεο 6,7,8). 5.1 Πξνεηνηκαζία επηθάλεηαο θαη δεκηνπξγία θξάγκαηνο πδξαηκώλ Ζ επηθάλεηα ηνπ δψκαηνο θαζαξίδεηαη θαιά θαη επηζθεπάδεηαη ηνπηθά απφ ηπρφλ θζνξέο. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη επάιεηςε ηεο επηθάλεηαο ζε δχν ζηξψζεηο θαη' ειάρηζηνλ, κε ειαζηνκεξέο αζθαιηηθφ γαιάθησκα γηα ηε δεκηνπξγία θξάγκαηνο πδξαηκψλ. 5.2 Γεκηνπξγία Θεξκνκνλωηηθήο Σηξώζεο Γίλεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ ζεξκνκνλσηηθψλ πιαθψλ ζχκθσλα κε ηε κειέηε ζεξκνκφλσζεο. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

9 Δηθφλα 6. χζηεκα βαηνχ δψκαηνο κε θιαζζηθή ζεξκνκφλσζε 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

10 5.3 Καηαζθεπή ξύζεωλ θαη αζηάξωκα επηθάλεηαο πξηλ ηε ζηεγάλωζε Γεκηνπξγία ζηξψζεο ξχζεσλ κε ρξήζε θαηάιιεινπ πιηθνχ (ειαθξνζθπξφδεκα, πεξινκπεηφλ, γαξκπηινζθπξφδεκα θηι.) κε ειάρηζηε θιίζε 1.5%. Μεηά ηελ μήξαλζε ηεο ηειηθήο ζηξψζεο ε επηθάλεηα ησλ ξχζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη βαηή θαη ιεία θαη ρσξίο ζαζξά ζεκεία. εκεία αηειεηψλ επηζθεπάδνληαη ηνπηθά κε ηζηκεληνθνλίακα. ηε ζπλέρεηα επαιείθεηαη ε επηθαλεία ησλ ξχζεσλ κε πγξή ειαζηνκεξή αζθαιηηθή θφιια, ςπρξήο εθαξκνγήο. 5.4 Γηάζηξωζε ηεο εμαεξηζηηθήο ζηξώζεο Ζ εμαεξηζηηθή ζηξψζε είλαη απαξαίηεηε πξν ηεο ζηεγάλσζεο, εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε δηάζηξσζε ησλ ξχζεσλ γίλεηαη ζε ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη εηδηθά ζε επηθάλεηεο κεγαιχηεξεο ησλ 50 m 2, ή ζε ζηεγαλνπνίεζε δσκάησλ πνπ ζηεγάδνπλ ρψξνπο κε κεγάια πνζνζηά πγξαζίαο (π.ρ. πιπληήξηα, θνιπκβεηήξηα, δπζνπνηίεο, θ.ι.π.) Ζ εμαεξηζηηθή ζηξψζε ζε ζπλδπαζκφ κε εμαεξηζηηθά εμαξηήκαηα (Βι. Δηθ. 7) επηηξέπεη ζε εγθισβηζκέλνπο πδξαηκνχο ζηηο ππνθείκελεο ζηξψζεηο, λα δηαθχγνπλ πξνο ηελ αηκφζθαηξα, ρσξίο λα πξνθαιέζνπλ ηνπηθά αλαζεθψκαηα ζηε ζηεγαλσηηθή κεκβξάλε κε ηελ απφηνκε εθηφλσζή ηνπο. Σα θχιια ηεο εμαεξηζηηθήο ζηξψζεο αιιειεπηθαιχπηνληαη θαηά 5cm θαη' ειάρηζηνλ. Ζ εμαεξηζηηθή ζηξψζε θαιχπηεη κφλν ηελ νξηδφληηα επηθάλεηα θαη κέρξη απφζηαζε 30cm απφ ηηο θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο θαη ηηο πδξνξξφεο. ηα ζεκεία ησλ ζηεζαίσλ θαη γεληθά ησλ θαηαθφξπθσλ επηθαλεηψλ ηνπνζεηείηαη ισξίδα αζθαιηηθήο κεκβξάλεο ζπλνιηθνχ πιάηνπο 50cm, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε 10cm λα αλέξρνληαη ζην θαηαθφξπθν ηκήκα ελψ ηα ππφινηπα 40cm λα επηθνιινχληαη πιήξσο ζηελ νξηδφληηα επηθάλεηα θαη λα επηθαιχπηνπλ ηελ εμαεξηζηηθή ζηξψζε θαηά 10cm. 5.5 Σηεγαλωηηθέο ζηξώζεηο Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ππνθείκελσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ είλαη απαξαίηεηε ε ζηεγάλσζε ηνπ δψκαηνο κε δηπιή ζηξώζε αζθαιηηθψλ κεκβξαλψλ απφ ηξνπνπνηεκέλε άζθαιην (APP ή SBS), νη νπνίεο θέξνπλ σο εζσηεξηθφ νπιηζκφ πςειψλ αληνρψλ πνιπεζηεξηθφ χθαζκα θαη έρνπλ άλσ θαη θάησ επηθάιπςε θηικ πνιπαηζπιελίνπ. Ζ επηθφιιεζε ησλ αζθαιηηθψλ ζηεγαλσηηθψλ θχιισλ επηηπγράλεηαη πάληνηε κε ρξήζε θιφγηζηξνπ πξνπαλίνπ. Ζ δηάζηξσζε ησλ θχιισλ ηεο πξψηεο κεκβξάλεο πξαγκαηνπνηείηαη πάληνηε απφ ην θαηψηεξν ζεκείν ησλ ξχζεσλ κε ηελ θαηά κήθνο δηάζηαζε θάζεηε πξνο ηηο ξχζεηο. Οη θαηά κήθνο αιιεινεπηθαιχςεηο ησλ θχιισλ ηεο κεκβξάλεο είλαη θαηά 8-10εθ. θαη ε επηθφιιεζε επηηπγράλεηαη ζην ζεκείν απηφ κε ζεξκνθφιιεζε-ζχληεμε ηνπ ηδίνπ πιηθνχ, αθνχ έρεη πξνεγεζεί ε ζπγθφιιεζε ηνπ ππνινίπνπ ζψκαηνο ηεο κεκβξάλεο κε ην ππφζηξσκα. Ζ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

11 ζεξκνθξαζία ζπγθφιιεζεο είλαη ηέηνηα, ψζηε ζην άθξν ηεο αιιεινεπηθάιπςεο ηεο κεκβξάλεο λα εκθαλίδεηαη πάληνηε ζπληεγκέλν πιηθφ. Οη θαηά πιάηνο ηνπ ξνινχ επηθαιχςεηο (πεξίπνπ 15εθ.), δελ πξέπεη λα ζπκπίπηνπλ έηζη ψζηε λα εκθαλίδνληαη ηέζζεξηο γσλίεο ζην ίδην ζεκείν. Γηα ην ιφγν απηφ ε θάζε ζεηξά μεθηλά κε ελαιιαγή δηαθνξεηηθνχ κήθνπο κεκβξάλεο (π.ρ. κηζφ, νιφθιεξν, κηζφ θιπ). Δπί ησλ ζηεζαίσλ θαη γεληθά επί ησλ θαηαθφξπθσλ επηθαλεηψλ ηνπνζεηείηαη ισξίδα ηεο πξψηεο αζθαιηηθήο ζηεγαλσηηθήο κεκβξάλεο, ειάρηζηνπ πιάηνπο 50εθ., θαη θνιιάηαη κε θιφγηζηξν πάλσ ζηελ θαηαθφξπθε επηθάλεηα πνπ έρεη αζηαξσζεί πξνεγνπκέλσο κε αζθαιηηθφ βεξλίθη. Ζ κεκβξάλε πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ην θαηαθφξπθν ηκήκα ηεο λα αλέξρεηαη ζε χςνο 15-20cm απφ ην πςειφηεξν ζεκείν ησλ ξχζεσλ. Αθνινπζεί δηάζηξσζε θαη επηθφιιεζε ηεο δεχηεξεο αζθαιηηθήο ζηεγαλσηηθήο κεκβξάλεο. Ζ επηθφιιεζε γίλεηαη κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν πάλσ ζηα θχιια ηεο πξψηεο ζηξψζεο κε παξάιιειε κεηαηφπηζε θαηά 50 cm, έηζη ψζηε ηα θχιια ηεο δεχηεξεο ζηεγαλσηηθήο ζηξψζεο θάζε θνξά λα θαιχπηνπλ ηηο αιιεινεπηθαιχςεηο ησλ θχιισλ ηεο πξψηεο ζηεγαλσηηθήο ζηξψζεο. Δπί ησλ ζηεζαίσλ θαη γεληθά επί ησλ θαηαθφξπθσλ επηθαλεηψλ απφιεμεο αλέξρεηαη ισξίδα ηεο δεχηεξεο ζηεγαλσηηθήο κεκβξάλεο, ειαρίζηνπ πιάηνπο 50εθ., ε νπνία ππεξθαιχπηεη ηε ισξίδα ηεο πξψηεο ζηεγαλσηηθήο κεκβξάλεο θαηά ηνπιάρηζηνλ 15 εθ., θαη ζηεξεψλεηαη κεραληθά κε ιάκα γαιβαληζκέλεο ιακαξίλαο αλνηθηνχ Γ, πιάηνπο 3εθ. (1,25mm πάρνπο), βίδεο θαη βχζκαηα. Ζ ιάκα ζθξαγίδεηαη κε ειαζηνκεξή καζηίρε πνιπκεξνχο βάζεσο, αθνχ πξνεγνπκέλσο ε επηθάλεηα ηεο έρεη θαζαξηζηεί θαη αζηαξσζεί κε θαηάιιειν βεξλίθη. 5.6 Δμαεξηζηηθά ηεκάρηα Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηεο δεχηεξεο αζθαιηηθήο ζηεγαλσηηθήο κεκβξάλεο γίλεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ εηδηθψλ πιαζηηθψλ εμαεξηζηήξσλ απφ HDPE (1 ηεκ. αλά 50 m 2 επηθάλεηαο. Γηα ην ιφγν απηφ ραξάζζνληαη νη δχν κεκβξάλεο θαη ε εμαεξηζηηθή ζηξψζε ζε ζρήκα ζηαπξνχ, αλαζεθψλνληαη ηα θχιια ηνπο, θαη ηνπνζεηείηαη ν εμαεξηζηήξαο κε ην πιαηχ πέικα ηνπ θάησ απφ ηελ εμαεξηζηηθή ζηξψζε. ηε ζπλέρεηα επηθνιιψληαη ηα θνκκέλα θχιια κε ηε βνήζεηα θιφγηζηξνπ, ελψ ηδηαίηεξν ηκήκα ηεο ζηεγαλσηηθήο κεκβξάλεο επηθαλείαο 1m 2 κε ζηξνγγπιή νπή, ιίγν κηθξφηεξε ηνπ ζσιήλα ηνπ εμαεξηζηήξα, εθαξκφδεηαη ζθελσηά θαη επηθνιιάηαη. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

12 Δηθφλα 7. Λεπηνκέξεηα εμαεξηζηήξα ζην ίδην ζχζηεκα (ππφκλεκα φκνην κε Δηθ.6) 5.7 Υδξνξξόεο ηα ζηφκηα ησλ πθηζηάκελσλ πδξνξξφσλ, ηνπνζεηνχληαη εηδηθέο θεθαιέο απφ HDPE εζσηεξηθά θαη ζε επαθή κε ηηο ππάξρνπζεο ζσιήλεο πδξνξξφσλ. Ζ ζηεξέσζε ησλ εηδηθψλ θεθαιψλ επί ησλ πδξνξξφσλ γίλεηαη κε ηνλ θαηαιιειφηεξν ηξφπν (κε κεραληθή ζηήξημε, βίδεο, βχζκαηα ή κε ζεξκή άζθαιην ASTM D-312). Οη εηδηθέο απηέο θεθαιέο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο εμ' νινθιήξνπ απφ πιηθφ ζπκβαηφ γηα επαθή κε ειαζηνκεξείο αζθαιηηθέο κεκβξάλεο. Μεηά ηελ πιήξε ζχλδεζε ησλ θεθαιψλ πδξνξξφσλ κε ηηο αζθαιηηθέο κεκβξάλεο ηνπνζεηνχληαη εηδηθέο ζήηεο πδξνξξφσλ γηα ηε κειινληηθή απνθπγή απφθξαμήο ηνπο απφ θεξηά πιηθά, θχιια, θιπ. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

13 Δηθφλα 8. Λεπηνκέξεηα πδξνξξνήο ζην ίδην ζχζηεκα (ππφκλεκα φκνην κε Δηθ. 6) 5.8 Πξνζηαζία ζηεγαλωηηθήο ζηξώζεο θαη Βαηόηεηα Αθνινπζεί πξνζηαηεπηηθή ζηξψζε απφ θαηάιιειν πιηθφ (π.ρ. HDPE, γεσυθααζκα, ζεξκνκνλσηηθή πιάθα, θ.ι.π) γηα λα απνθεπρζεί πηζαλφο «ηξαπκαηηζκφο» ηεο ζηεγαλσηηθήο κεκβξάλεο θαηά ηηο εξγαζίεο πνπ αθνινπζνχλ. Έπεηαη ε ζηξψζε βαηφηεηαο. 6. ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ ΑΦΑΛΣΗΚΧΝ ΣΔΓΑΝΧΣΗΚΧΝ ΜΔΜΒΡΑΝΧΝ ΔΝΑΝΣΗ ΑΛΛΧΝ ΣΔΓΑΝΧΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ Οη αζθαιηηθέο ζηεγαλσηηθέο κεκβξάλεο είλαη πιηθά δνθηκαζκέλα ζην ρξφλν θαη εκθαλίδνπλ κεγάιε πνηθηιία ηχπσλ θαη πνηνηήησλ αλάινγα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ εθάζηνηε έξγνπ. Ζ δηάξθεηα δσήο ηνπο ζε ζρέζε κε ζπλζεηηθέο ζηεγαλσηηθέο κεκβξάλεο φπσο π.ρ. PVC ή FPO είλαη κηθξφηεξε, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

14 αιιά δηαηεξνχλ θαιχηεξε ζρέζε κεηαμχ ηηκήο θαη απφδνζεο θαη έρνπλ ζρεηηθά κηθξφ θφζηνο ζπληήξεζεο. πγθξηηηθά δε κε ηα ηζηκεληνεηδή ζηεγαλσηηθά πιηθά, ππεξηεξνχλ ιφγσ ηεο εμαηξεηηθήο ηνπο ειαζηηθφηεηαο, εθηφο ηεο πεξηπηψζεσο φπνπ ε επηθάλεηα πξνο ζηεγάλσζε πθίζηαηαη πςειέο αξλεηηθέο πηέζεηο (π.ρ. εζσηεξηθή ζηεγάλσζε ππφγείσλ ηνηρίσλ), νπφηε, εάλ επηιεγνχλ αζθαιηηθέο κεκβξάλεο γηα ζηεγάλσζε, ηνπνζεηνχληαη αλαγθαζηηθά κε αληηζηήξημε. 7. ΔΠΗΛΟΓΟ Ζ πνηνηηθή ζηεγάλσζε ζηελ Διιάδα είλαη ζπλπθαζκέλε εδψ θαη πνιιά ρξφληα κε ηηο ιέμεηο αζθαιηηθή ζηεγαλσηηθή κεκβξάλε. Με ηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο αλαπηχρζεθαλ δηάθνξνη ηχπνη αζθαιηηθψλ κεηγκάησλ κε γλψκνλα ηελ αληνρή ζην ρξφλν, ηηο ρεκηθέο πξνζβνιέο θαη ηελ επίδξαζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ, νπφηε κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ πνιχ απαηηεηηθέο πεξηπηψζεηο ζηεγάλσζεο. Έλαο λένο κεραληθφο πνπ αλαδεηά ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη παξαδείγκαηα εθαξκνγψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε κηαο αλζεθηηθήο, ζχγρξνλήο θαη αμηφπηζηεο ζηεγάλσζεο κε αζθαιηηθέο ζηεγαλσηηθέο κεκβξάλεο κπνξεί λα απεπζπλζεί ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ παξαγσγψλ αζθαιηηθψλ κεκβξαλψλ (6) αιιά θαη ζηνπο Οδεγψλ Γνκηθψλ πιηθψλ ηνπ ΣΔΔ, νη νπνίνη είλαη ην απαχγαζκα ηεο εκπεηξίαο ηεο ζχγρξνλεο βηνκεραλίαο δνκηθψλ πιηθψλ θαη ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο (5). 8. ΑΝΑΦΟΡΔ 1. The SHELL Petroleum company Ltd, The petroleum Handbook, London, The SHELL Petroleum company Ltd, «The SHELL Bitumen Handbook, September Abraham,H, Asphalts and allied substances, their occurrence, modes of production, 5th edition, vol 1., D van Nostrand Co., January British Standard 3690 : Part 1 : 1989 : Bitumens for building and civil engineering. 5. ΣΔΔ, Οδεγνί Γνκηθψλ Τιηθψλ, ηεγαλσηηθά & Διαθξά Θεξκνκνλσηηθά Τιηθά, (http://portal.tee.gr/portal/page/portal/material_guides/st_ther M_ILIKA) 6. Πξφηππν ΔΛΟΣ 1415, «Κψδηθαο Δθαξκνγήο γηα ηε ηεγάλσζε Γσκάησλ κε αζθαιηηθέο Μεκβξάλεο» 7. ΠΔΣΔΠ , 2 εο ΓΟΔ ΤΠΔΥΧΓΔ, «ηεγαλψζεηο Γσκάησλ- ηεγψλ κε Αζθαιηηθέο Μεκβξάλεο» 8. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη, ολίζθηζη, ζήμανζη CE.

Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη, ολίζθηζη, ζήμανζη CE. ΚΟΛΛΕ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Κσλζηαληίλνο Αζιάλεο Πολιηικόρ Μησανικόρ, ISOMAT A.B.E.E. Αρηιιέαο Σνιηνο Μησανολόγορ Μησανικόρ ISOMAT A.B.E.E. Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη,

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ Αρχική θάζε Οη ζρέζεηο x= Aεκσt π = π max ζπλσt α = - α max εκσt ηζρύνπλ, όηαλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο (x=0) θαη θηλείηαη θαηά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα