2,3,4,5,6,68,7,8,9,11,12,14,18,19 και 20 των περί Εμπορικής Ναυτιλίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2,3,4,5,6,68,7,8,9,11,12,14,18,19 και 20 των περί Εμπορικής Ναυτιλίας"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 3994, Κ.Δ.Π. 256/2005 Αριθμός 256 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤιΛIΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ 2004 Γνωστοποίηση δυνάμει των άρθρων 2,3,4,5,6,68,7,8,9,11,12,14,18,19 και 20 των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έλεγχος του Κράτους του Λιμένα) Νόμων του 2001 και 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης - (α) με την πράξη της Ευρώπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 95/21/ΕΚ του Συμβουλίου της 19ης lουνίου 1995 σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος του λιμένα» (ΕΕ Ι 157 της , σ. 1), ως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2002/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002 για την τροποποίηση των οδηγιών για την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία (ΕΕ Ι 324, , σ. 53), και (β) με το Άρθρο 1 (19) μέχρι και (25) της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2001/1.06/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2001 που τροποποιεί την οδηγία 95/21/ΕΚ του Συμβουλίου για την επιβολή, σχετικά με τη ναυσιπλοία που συνεπάγεται χρήση κοινοτικών λιμένων ή διέλευση από ύδατα υπό τη δικαιοδοσία κράτους μέλους, των διεθνών προτύπων για την ασφάλεια των πλοίων, την πρόληψη της ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων (έλεγχος του κράτους του λιμένα)>> (ΕΕ Ι 19 της , σ.17), Ο Διευθυντής του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούν τα άρθρα 2, 3,4, 5, 6,68,7, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 19 και 20 των περί

2 (1) του 2001 Εμπορικής Ναυτιλίας (Έλεγχος του Κράτους του Λιμένα) Νόμων του 27(1) του και 2004, εκδίδει την ακόλουθη γνωστοποίηση: Συνοπτικός τίτλος. 1. Η παρούσα γνωστοποίηση θα αναφέρεται ως η περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έλεγχος του Κράτους του Λιμένα) Πρώτη Γνωστοποίηση' του Ερμηνεία. 2.-(1) Στην παρούσα γνωστοποίηση - «επιβατηγό πλοίο» σημαίνει θαλασσοπλοούν πλοίο, το οποίο μεταφέρει πέραν των δώδεκα επιβατών' 47(1) του 2001 «Νόμος» σημαίνει τους περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έλεγχος του 27(1) του Κράτους του Λιμένα) Νόμους του 2001 και 2004, και οποιουσδήποτε άλλους νόμους που τους τροποποιούν ή αντικαθιστούν. (2) ΟποlοιδήΠΟϊΕ άλλοι όροι, που περιέχονται στην παρούσα γνωστοποίηση και δεν ορίζονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο Νόμος. Παράγραφος αφορούσα το άρθρο 2 του Νόμου. 3.-(1) Με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου (2), οι διεθνείς συμβάσεις, πρωτόκολλα και κώδικες, τα οποία αναφέρει ο ορισμός του όρου «συμβάσεις» στο άρθρο 2 του Νόμου ως εκάστοτε καθοριζόμενα σε γνωστοποίηση, είναι οι διεθνείς συμβάσεις που ακολουθούν, καθώς και τα πρωτόκολλα και οι τροποποιήσεις των συμβάσεων αυτών και οι σχετικοί υποχρεωτικοί κώδικες, ως έχουν στην εκάστοτε ενημερωμένη έκδοσή τους, των οποίων το κείμενο είναι κατατεθειμένο στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και στις οποίες έχει πρόσβαση το κοινό: (α) Διεθνής Σύμβαση επί των Γραμμών Φορτώσεως του 1966 (LL 66), στο εξής καλούμενη «Σύμβαση LL», η 39 του του οποία κυρώθηκε δια των περί της Διεθνούς Σύμβασης επί των Γραμμών Φορτώσεως του 1966 (Κυρωτικών) και

3 του του του του του (111) του επί των Γραμμών Φορτώσεως του 1966 (Κυρωτικών) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμων του 1969 μέχρι 1997 (β) Διεθνής Σύμβαση περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα του 1974 (SOLAS 74), στο εξής καλούμενη 77 του του (111) του (111) του «Σύμβαση SOLAS», η οποία κυρώθηκε δια των περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Ασφαλείας της Ανθρωπίνη-ς Ζωής στη Θάλασσα (Κυρωτικών) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμων του 1985 έως 2001 (γ) Διεθνής Σύμβαση περί προλήψεως της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία του 1973 και το σχετικό πρωτόκολλο του 1978 (Marpol 73/78), στο εξής 57 του (111) του (111) του καλούμενα «Σύμβαση MARPOL», τα οποία κυρώθηκαν δια των περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προλήψεως της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία (Κυρωτικών). και περί Συναφών Θεμάτων Νόμων του 1989 έως 2001 (δ) Διεθνής Σύμβαση περί προτύπων εκπαιδεύσεως, εκδόσεως πιστοποιητικών και τηρήσεως φυλακών των ναυτικών του 1978 (STCW 78), στο εξής καλούμενη 8 του (111) του «Σύμβαση STCW», η οποία κυρώθηκε δια των περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προτύπων Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Πιστοποιητικών και Τηρήσεως Φυλακών των Ναυτικών, 1978 και 1995 (Κυρωτικών) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμων του 1985 και 1998 (ε) Σύμβαση περί διεθνών κανονισμών προς αποφυγήν συγκρούσεων εν θαλάσση του 1972 (Colreg 72), στο 18 του του του 1982 εξής καλούμενη «Σύμβαση Colreg», η οποία κυρώθηκε δια των περί της Σύμβασης περί Διεθνών Κανονισμών για Αποφυγή Συγκρούσεων στη Θάλασσα του 1972

4 2116 / 4 του 1~89. για Αποφυγή Συγκρούσεων στη Θάλασσα του 1972 (Κυρωτικών) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμων του 1980 μέχρι 1989 (στ) Διεθνής Σύμβαση περί της καταμετρήσεως της 11 του χωρητικότητας των πλοίων του 1969 (ITC 69), στο εξής καλούμενη «Σύμβαση ITC», η οποία κυρώθηκε δια του περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί της Καταμετρήσεως της Χωρητικότητας των Πλοίων του 1969 (Κυρωτικού) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 1986 (ζ) Σύμβαση αρ. 147 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ελάχιστα Επίπεδα) του 1976, στο εξής καλούμενη «Σύμβαση ILO», η οποία κυρώθηκε 13(111) του δια του περί της Σύμβασης περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ελάχιστα Επίπεδα) του 1976 (Κυρωτικού) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 1995 (η) Διεθνής Σύμβαση για την αστική ευθύνη σε περίπτωση ζημίας από πετρελαϊκή ρύπανση 1992 (CLC 92), στο 63 του του (111) του εξής καλούμενη «Σύμβαση CLC», η οποία κυρώθηκε δια των περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Αστικής Ευθύνης για Ζημιές από Ρύπανση με Πετρέλαιο του 1969 και των Πρωτοκόλλων αυτής του 1976 και 1992 (Κυρωτικών) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμων του 1989 έως (2) Στις τροποποιήσεις των διεθνών νομοθετημάτων που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (1) δεν περιλαμβάνονται οι τροποποιήσεις που αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 95/21/ΕΚ, ο οποίος αποκλεισμός διενεργείται κατ' εφαρμογή του Άρθρου 5 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, για την επιτροπή

5 2117 ασφαλείας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS) και για την τροποποίηση των κανονισμών για την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία» (ΕΕ Ι 324 της , σ. 1) ως αυτή η πράξη εκάστοτε τροποποιείται. Το κείμενο των προαναφερόμενων διεθνών νομοθετημάτων, το οποίο βάσει της υποπαραγράφου (1) είναι κατατεθειμένο στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας και στο οποίο έχει πρόσβαση το κοινό, συνοδεύεται από αντίγραφα των σχετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δια των οποίων διενεργείται ο προαναφερόμενος αποκλεισμός. Παράγραφος αφορούσα το άρθρο 3 του Νόμου. 4. Τα αναφερόμενα στη δεύτερη πρόταση του άρθρου 3(2) του Νόμου ως εκάστοτε προβλεπόμενα σε γνωστοποίηση, από τα οποία έκαστος επιθεωρητής καθοδηγείται κατά την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου, είναι τα διαλαμβανόμενα στο Παράρτημα 1 του Μνημονίου Συνεννόησης. Παράγραφος αφορούσα τ.ο άρθρο 4 του Νόμου. 5.-(1) Τα πλοία; για τα οποία το άρθρο 4(2)(β)(ί) του Νόμου προβλέπει ότι αναφέρονται εκάστοτε σε γνωστοποίηση, είναι τα αναφερόμενα στο Μέρος Α του Πρώτου Παραρτήματος. Πρώτο Παράρτημα. (2) Τα πλοία, για τα οποία το άρθρο 4(2)(β)(ίί) του Νόμου προβλέπει ότι αναφέρονται σε μέρος γνωστοποίησης ή σε άλλη γνωστοποίηση, είναι τα αναφερόμενα στο Μέρος Β του Πρώτου Παραρτήματος. Παράγραφος αφορούσα το άρθρο 5 του Νόμου. 6.-(1) Τα πιστοποιητικά και έγγραφα, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 5(1 )(α) και (2) του Νόμου ως καθοριζόμενα εκάστοτε σε γνωστοποίηση, είναι τα αναφερόμενα στο Δεύτερο Παράρτημα. Δεύτερο Παράρτημα. (2) Οι σχετικές διαδικασίες και κατευθυντήριες γραμμές, που

6 211~ αναφέρονται στο άρθρο 5(4) του Νόμου ως καθοριζόμενες εκάστοτε Τρίτο σε γνωστοποίηση, είναι οι αναφερόμενες στο Τρίτο Παράρτημα. Παράρτημα. Παράγραφος αφορούσα το άρθρο 6 του Νόμου. Τέταρτο 7.-(1) Η κατηγορία πλοίων, που αναφέρεται στο άρθρο 6(1) του Νόμου ως εκάστοτε καθοριζόμενη σε γνωστοποίηση, είναι οποιαδήποτε κατηγορία αναφέρεται στο Μέρος Α του Τέταρτου Παραρτήματος. Παράρτημα. (2) Οι πληροφορίες, που αναφέρονται στο άρθρο 6(3)(α) του Νόμου ως καθοριζόμενες εκάστοτε σε γνωστοποίηση, είναι οι αναφερόμενες στο Μέρος Β του Τέταρτου Παραρτήματος. (3) Οι διαδικασίες, που αναφέρονται στο άρθρο 6(5) του Νόμου ως εκάστοτε καθοριζόμενες σε γνωστοποίηση, είναι οι αναφερόμενες στο Μέρος Γ του Τέταρτου Παραρτήματος. Παράγραφος αφορούσα το άρθρο 68 του Νόμου. Πέμπτο 8.-(1) Η κατηγορία πλοίων, που αναφέρεται στο άρθρο 68(1) του. Νόμου ως εκάστοτε καθοριζόμενη σε γνωστοποίηση, είναι οποιαδήποτε κατηγορία αναφέρεται στο Μέρος Α του Πέμπτου Παραρτήματος. Παράρτημα. (2) Οι διαδικασίες, που αναφέρονται στο άρθρο 68(3) του Νόμου ως εκάστοτε καθοριζόμενες σε γνωστοποίηση, είναι οι αναφερόμενες στο Μέρος 8 του Πέμπτου Παραρτήματος. Παράγραφος αφορούσα το άρθρο 7 του Νόμου. 9. Τα παραδείγματα, που στοιχειοθετούν σαφείς λόγους και αναφέρονται στο άρθρο 7 του Νόμου ως εκάστοτε καθοριζόμενα σε γνωστοποίηση, είναι τα αναφερόμενα στο Έκτο Παράρτημα. 'Εκτο Παράρτημα. Παράγραφος αφορούσα το 10. Τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του Νόμου ως εκάστοτε

7 21 11) αφορούσα το άρθρο 8 του Νόμου. 'Εβδομο προβλεπόμενα σε γνωστοποίηση, τα οποία αφορούν την σύνταξη έκθεσης επιθεώρησης, είναι τα στοιχεία που αναφέρονται στο Έβδομο Παράρτημα. Παράρτημα. Παράγραφος αφορούσα το άρθρο 9 του Νόμου. 11.-(1) Τα κριτήρια, που αναφέρονται στο άρθρο 9(3) του Νόμου ως εκάστοτε καθοριζόμενα σε γνωστοποίηση, είναι τα κριτήρια που αναφέρονται στο Όγδοο Παράρτημα. Όγδοο Παράρτημα. (2) Τα αναφερόμενα στο άρθρο 9(3) του Νόμου ως εκάστοτε προβλεπόμενα σε γνωστοποίηση, σχετικά με την επιβολή χρήσης συστήματος καταγραφής δεδομένων πλου, είναι οι απαιτήσεις που Ένατο αναφέρονται στο Ένατο Παράρτημα. Παράρτημα. Παράγραφος αφορούσα το άρθρο 11 του Νόμου. 12. Ο τύπος ενημέρωσης, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 11 (3) του Νόμου ως εκάστοτε καθοριζόμενος με γνωστοποίηση, είναι αυτός που προκύπτει από τα διαλαμβανόμενα στο Παράρτημα 2 του Μνημονίου Συνεννόησης. Παράγραφος αφορούσα το άρθρο 12 του Νόμου. 13. Τα προσόντα επιθεωρητών, που αναφέρονται στο άρθρο 12(1) του Νόμου ως εκάστοτε καθοριζόμενα σε γνωστοποίηση, είναι τα προσόντα που αναφέρονται στο Δέκατο Παράρτημα. Δέκατο Παράρτημα. Παράγραφος αφορούσα το άρθρο 14 του Νόμου. Ενδέκατο 14.-(1) Οι πληροφορίες, που αναφέρονται στο άρθρο 14(1) του Νόμου ως εκάστοτε καθοριζόμενες σε γνωστοποίηση, είναι οι πληροφορίες που αναφέρονται στο Μέρος Α του Ενδέκατου Παραρτήματος. Παράρτημα.

8 2120 (2) Οι πληροφορίες, που αναφέρονται στο άρθρο 14(2) του Νόμου ως εκάστοτε καθοριζόμενες σε γνωστοποίηση, είναι οι πληροφορίες που αναφέρονται στα Μέρη Α και Β του Ενδέκατου Παραρτήματος. Παράγραφος αφορούσα το άρθρο 18 του Νόμου. 15. Τα αναφερόμενα στο άρθρο 18(2Α) του Νόμου ως προβλεπόμενα εκάστοτε σε γνωστοποίηση, είναι τα αναφερόμενα στο Όγδοο Παράρτημα. Όγδοο Παράρτημα. Παράγραφος αφορούσα το άρθρο 19 του Νόμου. 16. Οι πληροφορίες, που αναφέρονται στο άρθρο 19(2)(γ) του Νόμου ως εκάστοτε καθοριζόμενες σε γνωστοποίηση, είναι οι πληροφορίες που ορίζονται στο Παράρτημα 4 του Μνημονίου Συνεννόησης. Παράγραφος αφορούσα το άρθρο 20 του Νόμου. Δωδέκατο 17. Οι πληροφορίες και η συχνότητα παροχής τους, που αναφέρονται στο άρθρο 20 του Νόμου ως εκάστοτε καθοριζόμενες σε γνωστοποίηση, είναι οι πληροφορίες και η συχνότητα παροχής που αναφέρονται στο Δωδέκατο Παράρτημα. Παράρτημα.

9 2121 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Παράγραφος 5 και Έκτο Παράρτημα) ΠΛΟΙΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 του Νόμου) Μέρος Α - Προέχοντες παράγοντες Ανεξάρτητα από την τιμή του συντελεστή εστίασης, τα ακόλουθα πλοία έχουν προέχουσα προτεραιότητα προς επιθεώρηση: 1. Πλοία για τα οποία οι πλοηγοί ή οι λιμενικές αρχές ανέφεραν ότι έχουν ελλείψεις τα οποία ενδέχεται να θίγουν την ασφαλή πλεύση τους σύμφωνα με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας «Οδηγία 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης lουνίου 2002 για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης και την κατάργηση της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ Ι 208 της , σ. 1 Ο), ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου. 2. Πλοία τα οποία παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην προαναφερόμενη στο σημείο 1 του παρόντος Μέρους πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 3. Πλοία τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο έκθεσης ή κοινοποίησης από άλλο κράτος μέλος. 4. Πλοία τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο αναφοράς ή καταγγελίας του πλοιάρχου, μέλους του πληρώματος ή οποιουδήποτε προσώπου ή οργανισμού που έχει έννομο

10 2122 συμφέρον για την ασφαλή κίνηση του πλοίου, τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί του πλοίου ή την πρόληψη της \ ρύπανσης, εκτός εάν το οικείο κράτος μέλος κρίνει ότι η αναφορά ή η καταγγελία είναι προφανώς αδικαιολόγητες η ταυτότητα του προσώπου που υποβάλλει την αναφορά ή την καταγγελία δεν αποκαλύπτεται στον πλοίαρχο ή τον πλοιοκτήτη του συγκεκριμένου πλοίου. 5. Πλοία τα οποία- (α) συγκρούσθηκαν, προσάραξαν ή εξώκειλαν καθ' οδόν προς το λιμένα' (β) κατηγορήθηκαν βάσει ισχυρισμών για παράβαση των διατάξεων σχετικά με την απόρριψη επικίνδυνων ουσιών ή λυμάτων' (γ) εκτέλεσαν ασταθείς ή επισφαλείς ελιγμούς κατά τους οποίους δεν τηρήθηκαν τα μέτρα σχετικά με την πορεία που θεσπίστηκαν από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ιμο) ή οι πρακτικές και οι διαδικασίες ασφαλούς ναυσlπλοτας ή (δ) πραγματοποίησαν χειρισμούς με τρόπο ώστε να θέσουν σε κίνδυνο πρόσωπα, ιδιοκτησία ή το περιβάλλον. 6. Πλοία τα οποία έχουν απωλέσεl την κλάση τους ή αυτή έχει ανακληθεί για λόγους ασφαλείας κατά τους εκάστοτε προηγούμενους έξι μήνες.

11 2123 Μέρος Β - Συνολικός συντελεστής εστίασης Τα ακόλουθα πλοία επιθεωρούνται κατά προτεραιότητα: 1. Πλοία που κάταπλέουν σε λιμένα της Δημοκρατίας για πρώτη φορά ή ύστερα από απουσία δώδεκα μηνών τουλάχιστον. Για την εφαρμογή των κριτηρίων αυτών, οι επιθεωρητές λαμβάνουν επίσης υπόψη τις επιθεωρήσεις που διεξήχθησαν από μέρη του Μνημονίου Συνεννόησης. Εάν δεν υπάρχουν κατάλληλα στοιχεία για τον σκοπό αυτό, οι επιθεωρητές βασίζονται στις πληροφορίες που περιέχονται στο σύστημα πληροφοριών Sirenac και επιθεωρούν τα πλοία που δεν είναι καταχωρημένα στο σύστημα αυτό από τη 1 η Ιανουαρίου δημιουργία του την 2. Πλοία τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε επιθεώρηση από κανένα κράτος μέλος εντός των προηγούμενων έξι μηνών. 3. Πλοία των οποίων τα υποχρεωτικά πιστοποιητικά για τη ναυπήγηση και τον εξοπλισμό τους, τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τις συμβάσεις, και τα πιστοποιητικά κατάταξης, έχουν εκδοθεί από οργανισμούς που δεν είναι αναγνωρισμένοι σύμφωνα με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 1994 σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών» (ΕΕ Ι 319 της , σ. 20) ως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2002/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002 (ΕΕ Ι 324, , σ. 53) και ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

12 Πλοία που φέρουν τη σημαία κράτους το οποίο περιλαμβάνεται στο μαύρο πίνακα που δημοσιεύεται στην ετήσια έκθεση του Μνημονίου Συνεννόησης. 5. Πλοία στα οποία επιτράπηκε να αποπλεύσουν από λιμένα κράτους μέλους υπό ορισμένες προϋποθέσεις όπως - (α) η αποκατάσταση ελλείψεων πριν από τον απόπλου' (β) η αποκατάσταση ελλείψεων στον επόμενο λιμένα κατάπλου (γ) η αποκατάσταση ελλείψεων εντός 14 ημερών' (δ) άλλες προϋποθέσεις προσδιορισθείσες σε σχέση με ελλείψεις. Λαμβάνεται υπόψη εάν ελήφθησαν τα σχετικζι με το πλοίο μέτρα και εάν αποκαταστάθηκαν όλες οι ελλείψεις. 6. Πλοία στα οποία διαπιστώθηκαν ελλείψεις κατά τη διάρκεια προηγούμενης επιθεώρησης, αναλόγως του αριθμού των ελλείψεων αυτών. 7. Πλοία των οποίων απαγορεύθηκε ο απόπλους σε προηγούμενο λιμένα. 8. Πλοία που φέρουν τη σημαία χώρας η οποία δεν έχει επικυρώσει το σύνολο των διεθνών συμβάσεων, που αναφέρονται στην παράγραφο 3(1) της παρούσας γνωστοποίησης. 9. Πλοία που έχουν ταξινομηθεί από νηογνώμονα με ποσοστό

13 2125 ελλείψεων άνω του μέσου όρου. 10. Πλοία των κατηγοριών που αναφέρονται στο Μέρος Α του Τέταρτο Τέταρτου Παραρτήματος. Παράρτημα. 11. Πλοία ηλικίας άνω των 13 ετών. Όσον αφορά τα πλοία που απαριθμούνται ανωτέρω, οι επιθεωρητές καθορίζουν τη σειρά προτεραιότητας επιθεώρησης με τη βοήθεια ενός συνολικού συντελεστή εστίασης, ο οποίος δημοσιεύεται στο σύστημα πληροφοριών Sirenac, σύμφωνα με το παράρτημα Ι, τμήμα Ι του Μνημονίου Συνεννόησης: Υψηλότερος συντελεστής εστίασης υποδηλώνει υψηλότερη προτεραιότητα. Ο συντελεστής εστίασης ισούται με το άθροισμα των ισχυουσών τιμών συντελεστή εστίασης, όπως ορίζονται στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεννόησης. Τα σημεία 5, 6 και 7 του παρόντος Μέρους αφορούν μόνο επιθεωρήσεις που διεξάγονται κατά τους δώδεκα εκάστοτε τελευταίους μήνες. Ο συνολικός συντελεστής εστίασης δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το άθροισμα των τιμών που αντιστοιχούν στα σημεία 3, 4, 8, 9, 1 Ο και 11 του παρόντος Μέρους. Εντούτοις, για τους σκοπούς του άρθρου 6(4) του Νόμου, ο γενικός συντελεστής εστίασης δεν λαμβάνει υπόψη το σημείο 1 Ο του παρόντος Μέρους.

14 2126 ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Παράγραφος 6( 1)) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟIΗΤιΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 5(1) και (2) του Νόμου) 1. Διεθνές πρωτόκολλο καταμέτρησης της χωρητικότητας του πλοίου (1969). 2. (α) Πιστοποιητικό ασφαλείας επιβατηγού πλοίου. (β) Πιστοποιητικό ασφαλείας όσον αφορά τη ναυπήγηση φορτηγού πλοίου. (γ) Πιστοποιητικό ασφαλείας όσον αφορά τον εξοπλισμό φορτηγού πλοίου. (δ) Πιστοποιητικό ασφαλείας ραδιοτηλεγραφίας φορτηγού πλοίου. (ε) Πιστοποιητικό ασφαλείας ραδιοτηλεφωνίας φορτηγού πλοίου. (στ) Πιστοποιητικό ασφαλείας ασυρμάτου φορτηγού πλοίου. (ζ) Πιστοποιητικό εξαίρεσης, καθώς και, εφόσον χρειάζεται, ο κατάλογος φορτίων. (η) Πιστοποιητικό ασφαλείας φορτηγού πλοίου. 3. Διεθνές πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη μεταφορά υγροποιημένων αερίων εις χύμα' πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη μεταφορά

15 2127 υγροποιημένων αερίων εις χύμα. 4. Διεθνές πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη μεταφορά επικίνδυνων χημικών ουσιών εις χύμα πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη μεταφορά επικίνδυνων χημικών ουσιών εις χύμα. 5. Διεθνές πιστοποιητικό πρόληψης της ρύπανσης από πετρέλαιο. 6. Διεθνές πιστοποιητικό πρόληψης της ρύπανσης για τη μεταφορά επιβλαβών υγρών ουσιών εις χύμα. 7. Διεθνές πιστοποιητικό γραμμής φόρτωσης (1966) διεθνές πιστοποιητικό εξαίρεσης της τήρησης της γραμμής φόρτωσης. 8. Βιβλίο πετρελαίου, μέρη Ι και ιι. 9. Βιβλίο καταγραφής φορτίου. 10. Έγγραφο για τον ελάχιστο ασφαλή αριθμό επάνδρωσης. 1 Οα. Πιστοποιητικά που εκδίδονται σύμφωνα με τη Σύμβαση STCW. 11. Ιατρικά πιστοποιητικά. Βλέπε τη σύμβαση αριθ. 73 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τις ιατρικές εξετάσεις των ναυτικών. 12. Στοιχεία ευσταθείας.

16 Αντίγραφο του εγγράφου συμμόρφωσης και του πιστοποιητικού ασφαλούς διαχείρισης που εκδίδονται σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα διαχείρισης για την ασφαλή ναυσιπλο"ί"α και την πρόληψη της ρύπανσης (Σύμβαση SOLAS, κεφάλαιο ΙΧ). 14. Πιστοποιητικά για την αντοχή του σκάφους και του μηχανικού εξοπλισμού του πλοίου, το οποίο εκδίδεται από τον αρμόδιο νηογνώμονα (απαιτείται μόνον όταν το πλοίο διατηρεί την κλάση του σε ένα νηογνώμονα). 15. Βεβαίωση συμμόρφωσης με τις ειδικές διατάξεις για πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα. 16. Πιστοποιητικό ασφαλείας ταχύπλοων σκαφών και άδεια λειτουργίας ταχύπλοου σκάφους. 17. Ειδικός κατάλογος ή δηλωτικό επικίνδυνων εμπορευμάτων, ή λεπτομερές σχέδιο στοιβασίας. 18. Ημερολόγιο πλοίου όπου έχουν καταχωρηθεί οι ασκήσεις συναγερμού και οι επιθεωρήσεις και συντηρήσεις των συσκευών και των διατάξεων διάσωσης. 19. Πιστοποιητικό ασφαλείας πλοίου για ειδικούς σκοπούς. 20. Πιστοποιητικό ασφαλείας κινητής μονάδας γεωτρήσεων ανοικτής θαλάσσης. 21. Για τα πετρελαιοφόρα, τα στοιχεία του συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου της απόρριψης πετρελαίου για το τελευταίο ταξίδι.

17 Πίνακας συγκέντρωσης, σχέδιο αντιμετώπισης πυρκαγιάς και, για τα επιβατηγά πλοία, σχέδιο αντιμετώπισης αβαριών. 23. Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση ρύπανσης από πετρέλαιο. 24. Αρχείο των εκθέσεων ελέγχου (για τα πλοία μεταφοράς φορτίου χύδην και τα πετρελαιοφόρα). 25. Εκθέσεις επιθεώρησης οι οποίες συντάχθηκαν στο πλαίσιο προγενέστερων ελέγχων από κράτος ελλιμενισμού. 26. Για τα επιβατηγά πλοία ΓΟ-ΓΟ, πληροφορίες για τον λόγο Α/Αmax. 27. Έγγραφο άδειας για τη μεταφορά σιτηρών. 28. Εγχειρίδιο σταθερότητας φορτίου. 29. Σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων και βιβλίο καταχώρισης απορριμμάτων. 30. Σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων για πλοιάρχους και επιβατικά πλοία. 31. Σχέδιο συνεργασίας έρευνας και διάσωσης (SAR) για επιβατηγά πλοία που εκτελούν σταθερά δρομολόγια. 32. Κατάλογος επιχειρησιακών περιορισμών για επιβατηγά πλοία. 33. Τήρηση βιβλίου πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην. 34. Σχέδιο φόρτωσης και εκφόρτωσης πλοίων μεταφοράς

18 2130 φορτίου χύδην. 35. Πιστοποιητικό ασφάλισης ή άλλη χρηματική εγγύηση για την κάλυψη της αστικής ευθύνης λόγω πετρελαϊκής ρύπανσης (Σύμβαση CLC).

19 2131 ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Παράγραφος 6(2)) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕγΘγΝΤΗΡIΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΛΟΙΩΝ (όπως αναφέρεται στο άρθρο 5(4) του Νόμου) 1. Αρχές ασφαλούς επάνδρωσης [Απόφαση Α.481 (ΧΙΙ) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)] και παραρτήματα που περιλαμβάνονται στο έγγραφο για τον ελάχιστο αριθμό ασφαλούς επάνδρωσης (παράρτημα 1) και κατευθυντήριες γραμμές' για την εφαρμογή των αρχών ασφαλούς επάνδρωσης (παράρτημα 2). 2. Διατάξεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Κώδικα Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. 3. Το έγγραφο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ): «Έλεγχος των συνθηκών εργασίας επί του πλοίου: κατευθυντήριες γραμμές για τη διενέργειά του». 4.. Το παράρτημα Ι «Διαδικασίες ελέγχου του κράτους ελλιμενισμού» του Μνημονίου Συνεννόησης.

20 2132 ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Παράγραφος 7 και Πρώτο Παράρτημα και Πέμπτο Παράρτημα) ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Μέρος Α - Κατηγορίες πλοίων που υποβάλλονται σε διευρυμένη επιθεώρηση (δυνάμει του άρθρου 6(1) του Νόμου) 1. Δεξαμενόπλοια μεταφοράς φυσικού αερίου ή χημικών προϊόντων, ηλικίας άνω των δέκα ετών, όπως καθορίζεται με βάση την ημερομηνία ναυπήγησης που αναφέρεται στα πιστοποιητικά ασφαλείας του πλοίου. 2. Φορτηγά πλοία μεταφοράς φορτίου χύδην, ηλικίας άνω των δώδεκα ετών, όπως καθορίζεται με βάση την ημερομηνία ναυπήγησης που αναφέρεται στα πιστοποιητικά ασφαλείας του πλοίου. 3. Πετρελαιοφόρα ολικής χωρητικότητας άνω των 3 χιλιάδων κόρων και ηλικίας άνω των 15 ετών, όπως καθορίζεται με βάση την ημερομηνία ναυπήγησης που αναφέρεται στα πιστοποιητικά ασφαλείας του πλοίου. 4. Επιβατηγά πλοία, ηλικίας άνω των δεκαπέντε ετών, εκτός των οχηματαγωγών ΓΟ-ΓΟ και των ταχύπλοων επιβατηγών σκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 2 του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Υποχρεωτικές Επιθεωρήσεις για την Ασφαλή Εκτέλεση 59(1) του Τακτικών Γραμμών από Οχηματαγωγά Ro-Ro και Επιβατηγά Σκάφη) Νόμου του Ταχύπλοα

21 2133 Μέρος Β - Πληροφορίες προς κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή (δυνάμει του άρθρου 6(3){α) του Νόμου) 1. Όνομα. 2. Σημαία. 3. Αριθμός αναγνώρισης ΙΜΟ του πλοίου, εάν υπάρχει. 4. Πραγματική χωρητικότητα. 5. Ημερομηνία ναυπήγησης του πλοίου, η οποία καθορίζεται με βάση την ημερομηνία που αναφέρεται στα πιστοποιητικά ασφαλείας του πλοίου. 6. Για τα δεξαμενόπλοια: (α) δομή: μονό K~τoς, μόνο κύτος -με δεξαμενή διαχωρισμένου έρματος, διπλό κύτος (β) κατάσταση των δεξαμενών φορτίου και έρματος γεμάτες, άδειες, αδρανείς (γ) όγκος και φύση του φορτίου. 7. Πιθανή ώρα άφιξης στο λιμένα προορισμού ή στο σταθμό πλοήγησης, όπως απαιτείται από την αρμόδια αρχή. 8. Προβλεπόμενη διάρκεια παραμονής στο λιμένα. 9. Προβλεπόμενες εργασίες στο λιμένα προορισμού (φόρτωση, εκφόρτωση, άλλες).

22 Προβλεπόμενες θεσμοθετημένες επιθεωρlίσεις και εργασίες ουσιαστικής συντήρησης και επισκευής που πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά την παραμονή στο λιμένα προορισμού. Μέρος Γ - Διαδικασίες διευρυμένης επιθεώρησης ορισμένων κατηγοριών πλοίων (δυνάμει του άρθρου 6(5) του Νόμου) Υπό την επιφύλαξη της δυνατότητας διεξαγωγής της ή ενδεχόμενων περιορισμών συνδεόμενων με τη-ν ασφάλεια των προσώπων, του πλ?ίου ή του λιμένα, η διευρυμένη επιθεώρηση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που καθορίζονται ακολούθως, ανάλογα με την κατηγορία του πλοίου. -Οι επιθεωρητές πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι η διεξαγωγή ελέγχων επί του πλοίου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ορισμένων εργασιιjjν, Π.χ. εργασιών φορτοεκφόρτωσης, τις οποίες επηρεάζουν άμεσα, ενδέχεται να θέσει σε κίυδυνο την ασφαλή εκτέλεση των εν λόγω εργασιών: 1. ΠΛΟΙΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ (όλες οι κατηγορίες που αναφέρονται στο Μέρος Α): (α) Γενική διακοπή ρεύματος και θέση σε λειτουργία της εφεδρικής γεννήτριας (β) Επιθεώρηση του εφεδρικού φωτισμού' (γ) Λειτουργία της εφεδρικής πυροσβεστικής αντλίας με δύο σωλήνες συνδεδεμένους στον κύριο αγωγό' (δ) Λειτουργία των αντλιών υδροσυλλεκτών' (ε) Κλείσιμο των στεγανών θυρών'

23 21~) (στ) Καθαίρεση μίας σωσίβιας λέμβου από την πλευρά της θάλασσας (ζ) Δοκιμαστική διακοπή εξ αποστάσεως των λεβήτων, του εξαερισμού και των αντλιών Κάυσίμου' (η) Δοκιμή του μηχανισμού πηδαλίου, συμπεριλαμβανομένου του βοηθητικού μηχανισμού πηδαλίου' (θ) Επιθεώρηση των εφεδρικών πηγών τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος για τις εγκαταστάσεις ραδιοεπικοινωνίας' (ι) Επιθεώρηση και, στο μέτρο του δυνατού, δοκιμή του διαχωριστήρα του μηχανοστασίου. 2. ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥ.ΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Ή ΧΗΜΙΚΩΝ προϊοντων: Πέραν των στοιχείων που απαριθμούνται στο σημείο 1 του παρόντος Μέρους, η διευρυμένη επιθεώρηση δεξαμενόπλοιων μεταφοράς φυσικού αερίου ή χημικών προϊόντων πρέπει να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα: (α) Διατάξεις ελέγχου και ασφαλείας της θερμοκρασίας, της πίεσης και της στάθμης των δεξαμενών φορτίου' (β) Συσκευές ανάλυσης οξυγόνου και εκρηξίμετρα, συμπεριλαμβανομένης της βαθμονόμησης τους. Ύπαρξη συσκευής ανίχνευσης χημικών προϊόντων με τον δέοντα αριθμό κατάλληλων σωλήνων ανίχνευσης αερίων για το μεταφερόμενο φορτίο'

24 2136 (γ) Εξοπλισμός διαφυγής εκτάκτου ανάγκης από τα ενδιαιτήματα, ο οποίος παρέχει κατάλληλη προστασία του αναπνευστικού συστήματος και των οφθαλμών, για κάθε πρόσωπο επί του πλοίου (εάν αυτό επιβάλλεται λόγυ των προϊόντων που αναγράφονται στο διεθνές πιστοποιητικό καταλληλότητας ή στο πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη μεταφορά επικίνδυνων χημικών ουσιών χύδην ή υγροποιημένων αερίων χύδην, ανάλογα με την περίπτωση) (δ) Έλεγχος της αναγραφής του μπαφερόμενου προϊόντος στο διεθνές πιστοποιητικό καταλληλότητας ή στο πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη μεταφορά επικίνδυνων χημικών ουσιών χύδην ή υγροποιημένων αερίων χύδην, ανάλογα με την περίπτωση (ε) Μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση του καταστρώματος, είτε είναι τύπου αφρού είτε τύπου ξηρού χημικού προϊόντος είτε άλλου τύπου, ανάλογα με το μεταφερόμενο προϊόν. 3. ΠΛΟΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΧΥΔΗΝ: Πέραν των στοιχείων που αναφέρονται στο σημείο 1 του παρόντος Μέρους, η διευρυμένη επιθεώρηση πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην πρέπει να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα: (α) Ενδεχόμενη διάβρωση των βάσεων των μηχανημάτων καταστρώματος (β) Ενδεχόμενη παραμόρφωση ή/και διάβρωση των μπουκαπορτών

25 2137 (γ) Ενδεχόμενα ρήγματα ή τοπική διάβρωση των εγκάρσιων διαφραγμάτων' (5) Πρόσβαση στα κύτη φορτίου' (ε) Επαλήθευση ότι τα ακόλουθα έγγραφα φυλάσσονται επί του πλοίου, έλεγχος των εγγράφων αυτών και επιβεβαίωση της θεώρησης τους από το κράτος της σημαίας ή τον νηογνώμονα: (i) (iί) (ίiί) εκθέσεις επιθεώρησης της δομής του πλοίου, εκθέσεις εκτίμησης της κατάστασης του πλοίου, εκθέσεις μέτρησης πάχους, (ίν) έγγραφο περιγραφής που αναφέρεται στην Απόφαση Α.744(18) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ιμο). 4. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΑ: Πέραν των στοιχείων που αναφέρονται στο σημείο 1 του παρόντος Μέρους, η διευρυμένη επιθεώρηση πετρελαιοφόρων πρέπει να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα: (α) Σταθερό σύστημα παραγωγής αφρού επί του καταστρώματος (β) Σύστημα πυρόσβεσης (γ) Επιθεώρηση των κλαπέτων απομονώσεως πυρός στο μηχανοστάσιο, στο αντλιοστάσιο και στα ενδιαιτήματα' (δ) Έλεγχος της πίεσης του αδρανούς αερίου και της περιεκτικότητάς του σε οξυγόνο'

26 2138 (ε) Δεξαμενές έρματος: εξέταση εν πρώτοις από την πόρτα της δεξαμενής/την πρόσβαση στο κατάστρωμα μιας τουλάχιστον εκ των δεξαμενών έρματος εντός του χώρου φορτίου και, εφόσον ο επιθεωρητής διαπιστώσει σαφείς λόγους για περαιτέρω επιθεώρηση, είσοδος στη δεξαμενή έρματος (στ) Επαλήθευση ότι τα ακόλουθα έγγραφα φυλάσσονται επί του πλοίου, έλεγχος των εγγράφων αυτών και επιβεβαίωση της θεώρησης τους από το κράτος της σημαίας ή τον νηογνώμονα: (ί) (ίί) (ίίί) εκθέσεις επιθεώρησης της δομής του πλοίου, εκθέσεις εκτίμησης της κατάστασης του πλοίου, εκθέσεις μέτρησης πάχους, (ίν) έγγραφο περιγραφής που αναφέρεται στην Απόφαση Α.744(18) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). 5. ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤιΛIΑΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤιΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΑΚΤιΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ RO-RO ΚΑΙ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΣΚΑΦΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002: Πέραν των στοιχείων που αναφέρονται στο σημείο 1 του παρόντος Μέρους, η διευρυμένη επιθεώρηση επιβατηγών πλοίων πρέπει να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα: (α) Δοκιμή του συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιάς και συναγερμού (β) Έλεγχος του ασφαλούς κλεισίματος των θυρών

27 2139 πυρασφαλείας (γ) Δοκιμή του συστήματος ειδοποίησης των επιβατών' (δ) Άσκηση πυρόσβεσης, κατά την οποία διενεργείται οπωσδήποτε δοκιμή του συνόλου του εξοπλισμού πυρόσβεσης και στην οποία συμμετέχει μέρος του προσωπικού του μαγειρείου' (ε). Απόδειξη της ικανότητας των βασικών μελών του πληρώματος να εφαρμόζουν το σχέδιο επιστασίας ασφαλείας κατόπιν αβαρίας. Εάν κρίνεται σκόπιμο, η επιθεώρηση μπορεί να συνεχίζεται κατά τον χρόνο κατά τον οποίο το πλοίο κατευθύνεται προς ή αποπλέει από λιμένα της Δημοκρατίας, εφόσον συμφωνεί ο πλοίαρχος ή ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου. Οι επιθεωρητές δεν πρέπει να παρεμποδίζουν τη λειτουργία του πλοίου, ούτε να δημιουργούν καταστάσεις οι οποίες, κατά τη κρίση του πλοιάρχου, θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών, του πληρώματος και του πλοίου.

28 2140 ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ,(naράγραφος 8) ( ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑΣ (όπως αναφέρεται στ~~ρθρo 68 του Νόμου) "", Μέρος Α - Κατηγορίες πλοίων στα οποία απαγορεύεται η είσοδος στους λιμένες της Δημοκρατίας υπό ορισμένες προϋποθέσεις 1.. Δεξαμενόπλοια μεταφοράς φυσικού αερίου ή χημικών προϊόντων. 2. Πλοία μεταφοράς φορτίου χύδην. 3. Πετρελαιοφόρα. 4. Επιβατηγά πλοία. Μέρος Β - Διαδικασίες σχετικές με την απαγόρευση. εισόδου στους λιμένες της Δημοκρατίας 1. Όταν συντρέχουν οι συνθήκες που περιγράφονται στο άρθρο 68 του Νόμου, η αρμόδια αρχή, σε περίπτωση που ανακοινώνει τη δεύτερη ή τρίτη απαγόρευση εισόδου συγκεκριμένου πλοίου σε λιμένα της Δημοκρατίας, ενημερώνει γραπτώς τον πλοίαρχο, και τον πλοιοκτήτη ή τον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου, σχετικά με το μέτρο απαγόρευσης εισόδου σε λιμένα, το οποίο λαμβάνεται έναντι του πλοίου. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει επίσης την αρχή του κράτους της σημαίας, τον αρμόδιο νηογνώμονα, τα άλλα κράτη μέλη, την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το Διοικητικό Κέντρο Ναυτιλιακών Υποθέσεων και τη Γραμματεία του Μνημονίου

29 2141 Συνεννόησης. Το μέτρο απαγόρευσης εισόδου σε λιμένα της Δημοκρατίας αρχίζει να ισχύει από τη στιγμή όπου το πλοίο λαμβάνει την άδεια να εγκαταλείψει τον λιμένα μετά την αποκατάσταση των ελλείψεων που προκάλεσαν. την απαγόρευση απόπλου. 2. Για να αρθεί η απαγόρευση εισόδου σε λιμένα της Δημοκρατίας, ο πλοιοκτήτης ή ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου υποβάλλουν επίσημη αίτηση στην αρμόδια αρχή. Η αίτηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση της αρχής του κράτους της σημαίας ότι το πλοίο ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες διατάξεις των διεθνών συμβάσεων. Η αίτηση άρσης της απαγόρευσης εισόδου σε λιμένα της Δημοκρατίας πρέπει επίσης να συνοδεύεται, ανάλογα με την περίπτωση, από βεβαίωση του νηογνώμονα στον οποίο έχει καταχωρηθεί το πλοίο, ότι το πλοίο ανταποκρίνεται στα πρότυπα κατάταξης που έχει ορίσει ο εν λόγω νηογνώμονας. 3. Η αρμόδια αρχή μπορεί να αίρει την απαγόρευση εισόδου σε λιμένα της Δημοκρατίας μόνο ύστερα από νέα επιθεώρηση του πλοίου σε συμφωνημένο λιμένα από επιθεωρητές της αρμόδιας αρχής και εφόσον αποδεικνύεται επαρκώς σε αυτήν ότι το πλοίο ανταποκρίνεται πλήρως προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις των διεθνών συμβάσεων. Εάν ο συμφωνημένος λιμένας ευρίσκεται εντός της Κοινότητας, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους του λιμένα προορισμού μπορεί να επιτρέπει στο πλοίο, εφόσον συμφωνεί η αρμόδια αρχή, η οποία επέβαλε την απαγόρευση εισόδου σε λιμένα της Δημοκρατίας, να πλεύσει μέχρι το συγκεκριμένο λιμένα προορισμού, μόνον προκειμένου να εξακριβωθεί ότι το πλοίο ανταποκρίνεται στους όρους του σημείου 2. Η νέα επιθεώρηση συνίσταται σε διευρυμένη επιθεώρηση η

30 2142 οποία πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τα σχετικά στοιχεία του Τέταρτο Παράρτημα. Μέρους Γ του Τέταρτου Παραρτήματος. Όλα τα έξοδα της διευρυμένης αυτής επιθεώρησης βαρύνουν τον πλοιοκτήτη ή τον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου. 4.. Εάν τα αποτελέσματα της διευρυμένης. επιθεώρησης ικανοποιούν την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το σημείο 2 του παρόντος Μέρους, η αρμόδια αρχή αίρει το μέτρο της απαγόρευσης εισόδου σε λιμένα της Δημοκρατίας και ενημερώνει σχετικά γραπτώς τον πλοιοκτήτη ή τον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου. Επίσης, η αρμόδια αρχή ενημερώνει γραπτώς την αρχή του κράτους της σημαίας, τον αρμόδιο νηογνώμονα, τα άλλα κράτη μέλη, την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το Διοικητικό Κέντρο Ναυτιλιακών Υποθέσεων και τη Γραμματεία του Μνημονίου Συνεννόησης σχετικά με την απόφασή της. 5. Οι πληροφορίες που αφορούν τα πλοία στα οποία έχει απαγορευτεί η είσοδος σε λιμένα της Δημοκρατίας διατίθενται στο σύστημα πληροφοριών Sirenac και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14(2) του Νόμου και του Ενδέκατο Ενδέκατου Παραρτήματος της παρούσας γνωστοποίησης. Παράρτημα.

31 2143 ΕΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Παράγραφος 9) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ «ΣΑΦΩΝ ΛΟΓΩΝ» ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ (όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του Νόμου) 1. Τι;> πλοίο ανήκει σε κατηγορία πλοίων που αναφέρεται στο Πρώτο Παράρτημα. Μέρος Α ή σε οποιοδήποτε από τα σημεία 3, 4, 5(β), 5(γ) και 8 του Μέρους 8, του Πρώτου Παραρτήματος. 2. Το βιβλίο πετρελαίου δεν τηρείται ορθώς. 3. Κατά την εξέταση των πιστοποιητικών και των λοιπών εγγράφων (βλέπε άρθρο 5(1)(α) και (2) του Νόμου) διαπιστώθηκαν ανακρίβειες. 4. Ενδείξεις ότι το πλήρωμα δεν είναι σε θέση να τηρεί τις απαιτήgεις του άρθρου 17 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2001/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίοο της 4ης Απριλίου 2001 για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών (ΕΕ Ι 136 της , σ. 17), ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται 5. Ενδείξεις ότι οι εργασίες φορτοεκφόρτωσης και οι λοιπές εργασίες δεν εκτελούνται ασφαλώς ή σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), Π.χ. η περιεκτικότητα του βασικού δικτύου παροχής αδρανούς αερίου των δεξαμενών φορτίου σε οξυγόνο υπερβαίνει την οριζόμενη ανώτατη στάθμη. 6. Παράλειψη εκ μέρους του πλοιάρχου ενός πετρελαιοφόρου να προσκομίσει τα στοιχεία του συστήματος παρακ<?λούθησης

32 2144 και ελέυχοu της απόρριψης πετρελαίου για το τελευταίο ταξίδι άνευ φορτίου. 7. Απουσία ενημερωμένου πίνακα συγκέντρωσης ή άγνοια από τα μέλη του πληρώματος των καθηκόντων τους σε περίπτωση πυρκαγιάς ή εντολής για εγκατάλειψη του πλοίου. 8. Εκπομπή ψευδών σημάτων κινδύνου η οποία δεν ακολουθήθηκε από τις κατάλληλες διαδικασίες ακύρωσης. 9. Απουσία κύριας σημασίας εξοπλισμού ή διατάξεων, απαιτούμενων από τις συμβάσεις. 10. Εξαιρετικά ανθυγιεινές συνθήκες επί του πλοίου. 11. Ενδείξεις από τη γενική εντύπωση και τις παρατηρήσεις του επιθεωρητή ότι το κύτος ή η δομή του πλοίου παρουσιάζουν σοβαρές φθορές ή ελλείψεις, οι οποίες ενδεχομένως θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα, τη στεγανότητα ή την ι:χντοχή του πλοίου στις καιρικές συνθήκες. 12. Πληροφορίες ή στοιχεία ότι ο πλοίαρχος ή το πλήρωμα δεν είναι εξοικειωμένοι με βασικούς χειριqμούς επί του πλοίου οι οποίοι αφορούν την ασφάλεια του σκάφους ή την πρόληψη. της ρύπανσης ή ότι οι εν λόγω χειρισμοί δεν έχουν εκτελεσθεί.

33 2145 ΕΒΔΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Παράγραφος 1 Ο) ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου) Η έκθεση επιθεώρησης περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: Ι. Γενικές πληροφορίες: 1. Αρμόδια αρχή που συνέταξε την έκθεση. 2. Ημερομηνία και τόπος επιθεώρησης. 3. Όνομα του επιθεωρηθέντος πλοίου. 4. Σημαία. 5. Τύπος του πλοίου. 6. Αριθμός ΙΜΟ. 7. Διακριτικό κλήσης. 8. Ολική χωρητικότητα (ΚΟΧ). 9. Νεκρό φορτίο (ενδεχομένως). 10. Έτος ναυπήγησης καθοριζόμενο βάσει της ημερομηνίας που αναγράφεται στα πιστοποιητικά ασφαλείας του πλοιου.

34 2] Νηογνώμονας ή νηογνώμονες, αναλόγως, που έχει (έχουν) εκδώσει για το συγκεκριμένο πλοίο πιστοποιητικά κλάσης, εφόσον υπάρχουν. 12. Τον νηογνώμονα ή τους νηογνώμονες ή/και οποιονδήποτε άλλο φορέα που έχει (~~Oυν) εκδώσει, για το συγκεκριμένο πλοίο, πιστοποιητικά βάσει των ισχυουσών συμβάσεων για λογαριασμό του κράτους της σημαίας. 13. Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του πλοιοκτήτη ή του έχοντος την εκμετάλλευση του πλοίου. 14. Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του ναυλωτή που είναι υπεύθυνος για την επιλογή του πλοίου και τύπος ναύλωσης, για τα πλοία που μεταφέρουν φορτία υγρών ή στερεών ουσιών χύδην. 15. Τελική ημερομηνία σύνταξης τηs έκθεσης της επιθεώρησης. 16. Προειδοποίηση ότι λεπτομερή στοιχεία σχετικά με επιθεώρηση ή απαγόρευση απόπλου ενδέχεται νά δημοσιευθούν. 11. Πληροφορίες σχετικές με την επιθεώρηση: 1. Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί κατ' εφαρμογή των σχετικών διεθνών συμβάσεων, αρχή ή οργανισμός που εξέδωσε το/τα σχεtlκό( -ά) πιστοποιηtlκό( -ά), με αναφορά της ημερομηνίας έκδοσης και λήξης. 2. Μέρη ή στοιχεία του πλοίου που αποτέλεσαν

35 2147 αντικείμενο επιθεώρησης (σε περίπτωση λεπτομερέστερης ή διευρυμένης επιθεώρησης). 3. Αναφορά του λεπτομερέστερη επιθεώρηση). τύπου επιθεώρησης (επιθεώρηση, επιθεώρηση, διευρυμένη 4. Φύση των ελλείψεων. 5. Μέτρα που ελήφθησαν Συμπληρωματικές πληροφορίες σε περίπτωση απαγόρευσης απόπλου: 1. Ημερομηνία της απόφασης απαγόρευσης qπόπλου. 2. Ημερομηνία άρσης της απαγόρευσης απόπλου. 3. Φύση των ελλείψεων που δικαιολογούν την απόφαση απαγόρευσης απόπλου (παραπομπές σε συμβάσεις, εφόσον είναι σκόπιμο). 4. Πληροφορίες σχετικά με την τελευταία ενδιάμεση ή ετήσια επιθεώρηση. 5. Αναφορά, ενδεχομένως, ότι ο νηογνώμονας ή άλλος ιδιωτικός οργανισμός ο οποίος πραγματοποίησε τον σχετικό έλεγχο στο πλοίο, φέρει ευθύνη σε σχέση με τις ελλείψεις οι οποίες, μόνες ή σε συνδυασμό με άλλες, δικαιολόγησαν την απαγόρευση απόπλου. 6. Μέτρα που ελήφθησαν.

36 2148 ΟΓΔΟΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Παράγραφοι 11 (1) και 15) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟΠΛΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ (τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 9(3) του Νόμου) Εισαγωγή Πριν αποφασίσει εάν οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν κατά την επιθεώρηση δικαιολογούν την απαγόρευση απόπλου του συγκεκριμένου πλοίου, ο επιθεωρητής εφαρμόζει τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω στα σημεία 1 και 2. Στο σημείο 3 κατωτέρω περιέχονται παραδείγματα ελλείψεων οι οποίες, αφεαυτών, δικαιολογούν την απαγόρευση απόπλου του συγκεκριμένου πλοίου (βλέπε άρθρο 9(3) του Νόμου). Οι τυχαίες βλάβες που προέκυψαν όταν το πλοίο βρισκόταν καθ' οδόν προς τον λιμένα δεν αποτελούν αιτιολογία για να απαγορευθεί ο απόπλους του, εφόσον: (α) έχουν ληφθεί καταλλήλως υπόψη οι διατάξεις που περιέχονται στον κανονισμό 1/11 (γ) της Σύμβασης SOLAS σχετικά με την κοινοποίηση στις αρχές του κράτους της σημαίας, στον διορισμένο επιθεωρητή ή στον αναγνωρισμένο οργανισμό που είναι επιφορτισμένος με την έκδοση του κατάλληλου πιστοποιητικού' (β) πριν από τον κατάπλου του σε λιμένα, ο πλοίαρχος, ο πλοιοκτήτης ή ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου υπέβαλαν στην αρμόδια αρχή λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες του συμβάντος και τις βλάβες που υπέστη το πλοίο, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την απαιτούμενη κοινοποίηση στις αρχές του κράτους της σημαίας

37 2149 (γ) έχουν ληφθεί από το πλοίο κατάλληλα μέτρα επιδιόρθωσης τα οποία ικανοποιούν την αρμόδια αρχή και (δ) η αρμόδια αρχή έχει βεβαιωθεί, αφού ενημερώθηκε για την περάτωση των επιδιορθώσεων, ότι οι ελλείψεις, που σαφώς αποτελούσαν κίνδυνο για την ασφάλεια, την υγεία ή το περιβάλλον, επιδιορθώθηκαν: 1. Βασικά κριτήρια: Όταν ασκεί την επαγγελματική του κρίση ως προς το εάν πρέπει να απαγορευθεί ο απόπλους ενός πλοίου, ο επιθεωρητής εφαρμόζει τα ακόλουθα κριτήρια: Χρονοδιάγραμμα: Απαγορεύεται ο απόπλους των πλοίων τα οποία δεν μπορούν να αποπλεύσουν με ασφάλεια, κατά την πρώτη επιθεώρηση, ανεξάρτητα από το χρόνο ελλιμενισμού του πλοίου. Κριτήριο: Ο απόπλους του πλοίου απαγορεύεται εάν οι ελλείψεις του πλοίου είναι αρκετά σοβαρές ώστε να δικαιολογούν την επιστροφή του επιθεωρητή στο πλοίο προκειμένου να βεβαιωθεί ότι έχουν αποκατασταθεί πριν αποπλεύσει το πλοίο. Η σοβαρότητα των ελλείψεων είναι συνάρτηση της ανάγκης επιστροφής του επιθεωρητή στο πλοίο, χωρίς όμως η επιστροφή αυτή να είναι υποχρεωτική. Σημαίνει απλώς ότι η αρμόδια αρχή πρέπει να εξακριβώνει με κάποιο τρόπο, και κατά προτίμηση με νέα

38 2150 επίσκεψη, ότι οι ελλείψεις αποκαταστήθηκαν πριν τον απόπλου. 2. Εφαρμογή των βασικών κριτηρίων: Όταν αποφασίζει εάν οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν σε ένα πλοίο είναι αρκετά σοβαρές ώστε να δικαιολογούν την απαγόρευση του απόπλου του, ο επιθεωρητής πρέπει να εξετάζει: (α) εάν το πλοίο διαθέτει τα σχετικά έγγραφα εν lσχύl (β) εάν το πλοίο διαθέτει το πλήρωμα που απαιτείται βάσει του εγγράφου για τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό επάνδρωσης. Κατά την επιθεώρηση, ο επιθεωρητής εξετάζει εάν το πλοίο ή/και το πλήρωμα είναι σε θέση: (γ) να ταξιδεύουν ασφαλώς Kαθ~ όλη τη. διάρκεια του επόμενου ταξιδιού (δ) να χειρίζονται, να μεταφέρουν και να παρακολουθούν την κατάσταση του φορτίου καθ' όλη τη διάρκεια του επόμενου ταξιδιού (ε) να χειρίζονται ασφαλώς το μηχανοστάσιο καθ' όλη τη διάρκεια του επόμενου ταξιδιού (στ) να διατηρούν την κατάλληλη πρόωση και πηδαλιουχία καθ' όλη τη διάρκεια του επόμενου ταξιδιού (ζ) να κατασβένουν αποτελεσματικά τις πυρκαγιές σε οποιοδήποτε μέρος του πλοίου κατά το επόμενο ταξίδι

39 2151 (η) να εγκαταλείπουν το πλοίο ταχέως και ασφαλώς και να πραγματοποιούν, εφόσον χρειάζεται, ενέργειες διάσωσης κατά το επόμενο ταξίδι (θ) να προλαμβάνουν τη ρύπανση του περιβάλλοντος καθ' όλη τη διάρκεια του επόμενου ταξιδιού (ι) να διατηρούν την απαιτούμενη ευστάθεια καθ' όλη τη διάρκεια του επόμενου ταξιδιού (ια) να διατηρούν την απαιτούμενη στεγανότητα καθ' όλη τη διάρκεια του επόμενου ταξιδιού (ιβ) να επικοινωνούν, εφόσον χρειάζεται, σε καταστάσεις κινδύνου κατά το επόμενο ταξίδι (ιγ) να εξασφαλίζουν ασφαλείς και υγιείς συνθήκες επί του πλοίου καθ' όλη τη διάρκεια του επόμενου ταξιδιού (ιδ) να παρέχουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σε περίπτωση ατυχήματος. Εάν η αξιολόγηση αναφορικά με οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα κριτήρια είναι αρνητική, και ανάλογα με όλες τις ελλείψεις που διαπιστώνονται, πρέπει να εξετάζεται σοβαρά η απαγόρευση απόπλου του πλοίου. Συνδυασμός ελλείψεων ήσσονος σημασίας ενδέχεται επίσης να δικαιολογεί την απαγόρευση απόπλρυ του πλοίου. 3. Παραδείγματα όπου δικαιολογείται η απαγόρευση απόπλου και συναφή θέματα: Για να υποβοηθηθεί ο επιθεωρητής κατά τη χρήση των

40 2152 κατευθυντήριων αυτών γραμμών, παρατίθεται κατωτέρω κατάλογος ελλείψεων, ανά σύμβαση ή/και κώδικα, τα οποία θεωρούνται τόσο σοβαρά, ώστε να μπορούν να δικαιολογούν την απαγόρευση απόπλου του συγκεκριμένου πλοίου. Ο κατάλογος αυτός δεν είναι εξαντλητικός. Ωστόσο, τα ελαττώματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης STCW και απαριθμούνται στο κατωτέρω σημείο 3.8 είναι, δυνάμει της σύμβασης αυτής, τα μόνα που αιτιολογούν απαγόρευση του απόπλου Γενικά: Η έλλειψη πιστοποιητικών και εγγράφων εν ισχύι, όπως απαιτείται από τις σχετικές πράξεις. Ωστόσο, τα πλοία που φέρουν τη σημαία κρατών που δεν είναι μέρη μιας σύμβασης (σχετικής πράξης) ή που δεν έχουν εφαρμόσει μια άλλη σχετική πράξη, δεν δικαιούνται να φέρουν τα πιστοποιητικά που προβλέπονται από τη σύμβαση ή την άλλη σχετική πράξη. Συνεπώς, η έλλειψη των απαιτούμενων πιστοποιητικών δεν συνιστά, από μόνη της, λόγο για την απαγόρευση απόπλου των πλοίων αυτών ωστόσο, κατά την εφαρμογή της ρήτρας <ψη ευνοϊκότερης μεταχείρισης», απαιτείται ουσιαστική τήρηση των διατάξεων πριν αποπλεύσει το πλοίο Τομείς που υπάγονται στη Σύμβαση SOLAS (οι σχετικές παραπομπές αναφέρονται εντός παρενθέσεων): 1. Βλάβη της καλής λειτουργίας των μηχανημάτων πρόωσης και των λοιπών βασικών μηχανημάτων, καθώς και των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 2. Ανεπαρκής καθαριότητα του μηχανοστασίου, υπερβολική ποσότητα λαδόνερων στους υδροσυλλέκτες, ρύπανση από πετρέλαιο της μόνωσης των σωληνώσεων,

41 2153 συμπεριλαμβανομένων των σωληνώσεων εξαγωγής ατμού ή αερίων του μηχανοστασίου, κακή λειτουργία των συστημάτων άντλησης των υδροσυλλεκτών. 3. Βλάβη της καλής λειτουργίας της εφεδρικής γεννήτριας, του εφεδρικού φωτισμού, των εφεδρικών συσσωρευτών και των εφεδρικών διακοπτών. 4. Βλάβη της καλής λειτουργίας του κύριου και του βοηθητικού οιακοστροφίοu. 5. Έλλειψη, ανεπαρκής χωρητικότητα ή σοβαρή φθορά των προσωπικών σωστικών εξοπλισμών, των ναυαγοσωστικών λέμβων και των διατάξεων καθαίρεσης. 6. Έλλειψη, ακαταλληλότητα ή σημαντική φθορά του συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιάς, του συστήματος συναγερμού σε περίπτωση πυρκαγιάς, του πυροσβεστικού εξοπλισμού, της σταθερής πυροσβεστικής εγκατάστασης, των βαλβίδων αερισμού, των φραγμάτων πυρός, των συστημάτων ταχέος κλεισίματος, σε βαθμό που να μην ανταποκρίνονται προς τη σκοπούμενη χρήση τους. 7. Έλλειψη, σημαντική φθορά ή βλάβη της καλής λειτουργίας.,ij του συστήματος πυρασφαλείας του καταστρώματος φορτίου επί των δεξαμενοπλοίων. 8. Έλλειψη, ακαταλληλότητα ή σοβαρή φθορά των φωτεινών, οπτικών ή ηχητικών σημάτων. 9. Έλλειψη ή βλάβη της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού ραδιοεπικοινωνίας για την επικοινωνία ασφαλείας και την επικοινωνία κινδύνου.

42 Έλλειψη ή βλάβη της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού πλοήγησης, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της Σύμβασης SOLAS, Κανονισμός V/12 (ο). 11. Έλλειψη διορθωμένων ναυτικών χαρτών ή/και όλων των άλλων ναυτικών εκδόσεων που απαιτούνται για το σκοπούμενο ταξίδι, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι ηλεκτρονικοί χάρτες μπορούν να υποκαθιστούν τους συμβατικούς ναυτικούς χάρτες. 12. Έλλειψη μη σπινθηρογόνου συστήματος εξαερισμού για τα αντλιοστάσια φορτίου Σύμβασης (Σύμβαση SOLAS, Κανονισμός 11-2/59.3.1). 13. Σοβαρές ανωμαλίες σε θέματα απαιτήσεων λειτουργίας, όπως περιγράφονται στο τμήμα 5.5 του παραρτήματος Ι του Μνημονίου Συνεννόησης. 14. Ο αριθμός, η σύνθεση ή τα πιστοποιητικά του πληρώματος δεν αντιστοιχούν προς το έγγραφο ασφαλούς επάνδρωσης. 15. Μη εκτέλεση του προγράμματος διευρυμένων επιθεωρήσεων δυνάμει της Σύμβασης SOLAS, Κεφάλαιο ΧΙ, Κανονισμός Έλλειψη ή βλάβη συστήματος καταγραφής δεδομένων πλου, εάν η χρήση του είναι υποχρεωτική Τομείς που υπάγονται στον Διεθνή Κώδικα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) σχετικά με τη Ναυπήγηση και τον Εξοπλισμό των Πλοίων που Μεταφέρουν Επικίνδυνα Χημικά Χύμα (Κώδικας IBC), (οι σχετικές παραπομπές αναφέρονται εντός παρενθέσεων):

43 Μεταφορά ουσίας που δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό καταλληλότητας ή έλλειψη πληροφοριών για το φορτίο (16.2). 2. Έλλειψη ή βλάβη των συστημάτων ασφαλείας υψηλής πίεσης (8.2.3). 3. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις δεν είναι εγγενώς ασφαλείς ή δεν αντιστοιχούν στις απαιτήσεις του Κώδικα (10.2.3). 4. Πηγές ανάφλεξης σε επικίνδυνους χώρους που αναφέρονται στο σημείο 10.2 ( ). 5. Παράβαση ειδικών διατάξεων (15). 6. Ποσότητα φορτίου ανά δεξαμενή πέραν του ανωτάτου επιτρεπόμενου ορίου (16.1). 7. Ανεπαρκής θερμοπροστασία ευαίσθητων προϊόντων (16.6) Τομείς που. υπάγονται στον Διεθνή Κώδικα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) σχετικά με την Κατασκευή και τον Εξοπλισμό των Πλοίων που Μεταφέρουν Χύδην Υγροποιημένα Αέρια (Κώδικας IGC) (οι σχετικές παραπομπές αναφέρονται εντός παρενθέσεων): 1. Μεταφορά ουσίας που δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό καταλληλότητας ή έλλειψη πληροφοριών για το φορτίο (18.1). 2. Έλλειψη συστημάτων κλεισίματος στα ενδιαιτήματα ή στους χώρους υπηρεσίας (3.2.6).

44 Το διάφραγμα δεν είναι αεροστεγές (3.3.2). 4. Ελαττωματικός αεροφράκτης (3.6). 5. Ελλείποντα ή ελαττωματικά επιστόμια ταχέος κλεισίματος (5.6). 6. Ελλείποντα ή ελαττωματικά επιστόμια ασφαλείας (8.2). "7. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις δεν είναι εγγενώς ασφαλείς ή δεν αντιστοιχούν στις απαιτήσεις του Κώδικα (10.2.4). 8. Οι ανεμιστήρες του χώρου φορτίου δεν λειτουργούν (12.1). 9. Το σύστημα συναγερμού υψηλής πίεσης στις δεξαμενές φορτίου δεν λειτουργεί (13.4.1) Ελαττωματικό σύστημα ανίχνευσης αερίων ή/και ανίχνευσης τοξικών αερίων (13.6). 11. Μεταφορά ουσιών που απαιτούν παρεμποδιστή χωρίς εν ισχύι πιστοποιητικό παρεμποδιστή (17/19) Τομείς που υπάγονται στη Σύμβαση LL: 1. Σημαντικές περιοχές βλάβης ή διάβρωσης, ή ευλογίαση των ελασμάτων και συνακόλουθη σκλήρυνση των καταστρωμάτων και του κύτους που επηρεάζουν την αξlοπλοτα ή την αντοχή σε τοπικά φορτία, εκτός εάν έχουν γίνει οι κατάλληλες προσωρινές επισκευές για ταξίδι προς λιμένα όπου θα γίνουν οι μόνιμες επισκευές. 2. Αναγνωρισμένη περίπτωση ανεπαρκούς ευστάθειας.

45 Έλλειψη επαρκών και αξιόπιστων πληροφοριών εγκεκριμένης μορφής, οι οποίες επιτρέπουν στον πλοίαρχο, με γρήγορα και απλά μέσα, να οργανώνει τη φόρτωση και τον ερματισμό του πλοίου του κατά τρόπον ώστε να διατηρείται ένα ασφαλές περιθώριο ευστάθειας σε όλες τις φάσεις και υπό διάφορες συνθήκες ταξιδιού και ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία απαράδεκτων καταπονήσεων στη δομή του πλοίου. 4. Έλλειψη, σημαντική φθορά ή βλάβες των συστημάτων κλεισίματος, των συστημάτων για το κλείσιμο των ανοιγμάτων του κύτους και των στεγανών θυρών. 5. Υπερφόρτωση. 6. Έλλειψη ή αδυναμία ανάγνωσης της βυθοσήμανσης Τομείς που υπάγονται στη Σύμβαση MARPOL, παράρτημα Ι (οι σχετικές παραπομπές αναφέρονται εντός παρενθέσεων): 1. Έλλειψη, σημαντική φθορά ή βλάβη της καλής λειτουργίας των φίλτρων των λαδόνερων, του συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου των απορρίψεων πετρελαίου ή του συστήματος συναγερμού 15 ππμ. 2. Ανεπαρκής διαθέσιμη χωρητικότητα της δεξαμενής καταλοίπων ή/και κατακαθημάτων για το σκοπούμενο ταξίδι. 3. Έλλειψη βιβλίου πετρελαίου (20(5». 4. Εγκατάσταση μη εγκεκριμένου βοηθητικού αγωγού αποχέτευσης.

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3815, 5/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3815, 5/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001 Για σκοπούς (α) Eναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2001/106/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ RO-RO ΚΑΙ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΣΚΑΦΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 10(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2008

Αριθμός 10(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2008 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 10(Ι)/2017 Αρ. 4589, 17.2.2017 Ο περί Eμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 19/17 Ο ΗΓΙΑ 2001/106/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης εκεµβρίου 2001 που τροποποιεί την οδηγία 95/21/ΕΚ του Συµβουλίου για την επιβολή, σχετικά µε τη ναυσιπλοΐα που συνεπάγεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2014 COM(2014) 208 final 2014/0119 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 Κ.Δ.Π. 307/2011 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4513 Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011 2231 Αριθμός 307 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.. 32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II-1 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΕΕΠ 2. ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΕΕΠ 2. ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Με την κατάθεση της αίτησης στη Γραμματεία της ΔΕΕΠ για ειδικές περιπτώσεις επιθεωρήσεων, έκδοση αδειών, εγκρίσεις σχεδίων, μελετών κ.λ.π. καταβάλλονται αναλόγως στο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3487, 6/4/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3487, 6/4/2001 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Κρατικός Έλεγχος Λιμένα) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 47(Ι) του 2001

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 29.11.2002 L 324/53 Ο ΗΓΙΑ 2002/84/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Νοεµβρίου 2002 για την τροποποίηση των οδηγιών για την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης από

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

A8-0165/ Σύστημα επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση των τακτικών δρομολογίων με οχηματαγωγά ro-ro και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη

A8-0165/ Σύστημα επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση των τακτικών δρομολογίων με οχηματαγωγά ro-ro και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη 29.9.2017 A8-0165/ 001-023 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-023 κατάθεση: Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού Έκθεση Dominique Riquet A8-0165/2017 Σύστημα επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση των τακτικών δρομολογίων με οχηματαγωγά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 82 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.4.2015 COM(2015) 146 final 2015/0071 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΜΟ ΜΕΡΟΣ Α

Περιεχόμενα ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΜΟ ΜΕΡΟΣ Α Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. θέση των Π.Ν.Φ.Ε. ΙΜΟ στη ναυτιλιακή πρακτική 17 2. Οργάνωση των Π.Ν.Φ.Ε. ΙΜΟ 18 3. θέση των Π.Ν.Φ.Ε. ΙΜΟ στη ναυτική επιμόρφωση και εκπαίδευση 19 4. Βασικά επικοινωνιακά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ ΠΛΟΙΑ (Ro-Ro) ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 16.1.2018 COM(2018) 33 final ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ, ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/25/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.8.2016 COM(2016) 549 final 2016/0263 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με- (α) τα Αρθρα 1(12), (14), (26), (30) και (31),

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.6.2016 COM(2016) 371 final ANNEXES 1 to 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με σύστημα επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/82 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Από Πετρέλαιο

Περιεχόμενα. Από Πετρέλαιο Περιεχόμενα Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973 3 Πρωτόκολλο του 1978 σχετικά με τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη Της Ρύπανσης από Πλοία, 1973. 17 Πρωτόκολλο I: Διατάξεις που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/75/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ ΣΕ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Διαβάστε περισσότερα

«'ταχύπλοο σκάφος' σημαίνει μηχανοκίνητο σκάφος μήκους όχι μεγαλύτερου από δεκαπέντε (15) μέτρα που μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα δεκαπέντε

«'ταχύπλοο σκάφος' σημαίνει μηχανοκίνητο σκάφος μήκους όχι μεγαλύτερου από δεκαπέντε (15) μέτρα που μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα δεκαπέντε Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 186 Ν. 63(Ι)/99 Αρ. 3332,11.6.99 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4287, 15/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4287, 15/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 131, 28.5.2009, σ. 57. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 827 8 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 65 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4470 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4332, 18/5/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4332, 18/5/2012 Αρ. 4332, 18.5.2012 48(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣΑΣ ΩΣ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης Σεπτεµβρίου 1993 για τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για τα πλοία τα οποία κατευθύνονται σε ή αποπλέουν από κοινοτικούς λιµένες µεταφέροντας επικίνδυνα

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990)

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990) Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Και Υδροβιότοπων της Κύπρου Θαλάσσιο Περιβάλλον: Κίνδυνοι Ρύπανσης από Εµπορική Ναυτιλία και Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος ρ. Αντώνης Τουµαζής Πολιτικός Μηχανικός Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΙΑ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΚΑΒΑΡΑΣ ΔΙΠΛ. ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.2.2016 COM(2016) 77 final 2016/0048 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού

Διαβάστε περισσότερα

3. ότι έχει αναρτηθεί σε εύκολα προσβάσιμο σημείο πίνακας με τις ρυθμίσεις εργασίας επί του πλοίου, ο οποίος περιέχει:

3. ότι έχει αναρτηθεί σε εύκολα προσβάσιμο σημείο πίνακας με τις ρυθμίσεις εργασίας επί του πλοίου, ο οποίος περιέχει: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΠΟΥ ΕΚΤΕΑΟΥΝ ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ (όπως αναφέρονται στα άρθρα 3 και 5) Επαληθεύονται τα ακόλουθα: 1. ότι ο πλοίαρχος έχει τις κατάλληλες πληροφορίες για την ύπαρξη

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D039870/02.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D039870/02. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 2015 (OR. en) 11290/15 ΜΑR 81 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 27 Ιουλίου 2015 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4470/2017. Άρθρο πρώτο. Κύρωση της ιεθνούς Σύμβασης

ΝΟΜΟΣ 4470/2017. Άρθρο πρώτο. Κύρωση της ιεθνούς Σύμβασης ΝΟΜΟΣ 4470/2017 Κύρωση της ιεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και ιαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες διατάξεις. NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4470 ΦΕΚ Α 65/08.05.2017 Κύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3608, 31/5/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3608, 31/5/2002 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Καταγραφή Ατόμων που Ταξιδεύουν με Επιβατηγά Πλοία) Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της ιεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και ιαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες διατάξεις.

Κύρωση της ιεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και ιαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 4470/2017 Κύρωση της ιεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και ιαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες διατάξεις. NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4470 ΦΕΚ Α 65/08.05.2017 Κύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Κοινή πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Κοινή πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 25.9.2017 JOIN(2017) 37 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Κοινή πρόταση απόφασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 C6-0224/2008 2005/0238(COD) EL 19/06/2008 Κοινή θέση Κοινή θέση του Συμβουλίου της 6ης Ιουνίου 2008 ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β (κείμενο στην Ελληνική γλώσσα)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β (κείμενο στην Ελληνική γλώσσα) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β (κείμενο στην Ελληνική γλώσσα) ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ( ISM CODE ) ΑΠΟΦΑΣΗ Α 741 (18) υιοθετήθηκε από τον IMO στις 4 Νοεμβρίου 1993 αριθμ. 1218.78/01/1995/01-08-95 Υ.Α. (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού 19 Σεπτεµβρίου 2002 PE 314.716/2-3 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 2-18 Σχέδιο έκθεσης Bernard Poignant ειδικές απαιτήσεις ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση του Έρµατος και των Ιζηµάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες διατάξεις

Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση του Έρµατος και των Ιζηµάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΙΔ, 3 Μαΐου 2017 Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/16/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/16/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 131/57 ΟΔΗΓΙΑ 2009/16/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 37(Ι) του 2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2013 Για σκοπούς εναρμόνισης-

Αριθμός 37(Ι) του 2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2013 Για σκοπούς εναρμόνισης- 365 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4501, 27.3.2015 Ν. 37(Ι)/2015 Ο περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΛ Αριθ. 24 Χορήγηση αδειών παρασιτοκτονίας σε χώρους φορτίου πλοίων (ΦΕΚ 101 Β/ )

ΓΚΛ Αριθ. 24 Χορήγηση αδειών παρασιτοκτονίας σε χώρους φορτίου πλοίων (ΦΕΚ 101 Β/ ) ΓΚΛ Αριθ. 24 Χορήγηση αδειών παρασιτοκτονίας σε χώρους φορτίου πλοίων (ΦΕΚ 101 Β/02-02-01) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥΣ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΗΜ/ΡΟΣ ΛΣ ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Μαρτίου 2017 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Μαρτίου 2017 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Μαρτίου 17 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ναυτικά ατυχήµατα Ελληνικών Εµπορικών Πλοίων, 1 ΚΟΧ και άνω: 16 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2011 (OR. en) 16085/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0132 (NLE) ENV 824 COMER 218 SAN 214 OC 11

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2011 (OR. en) 16085/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0132 (NLE) ENV 824 COMER 218 SAN 214 OC 11 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2011 (OR. en) 16085/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0132 (NLE) ENV 824 COMER 218 SAN 214 OC 11 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ) ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 13(Ι) του 1993

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3608, 31/5/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3608, 31/5/2002 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Υποχρεωτικές Επιθεωρήσεις για την Ασφαλή Εκτέλεση Τακτικών Γραμμών από Οχηματαγωγά Ro-Ro και Ταχύπλοα Επιβατηγά Σκάφη) Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4120, 5/4/2007. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4120, 5/4/2007. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 191,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Μέθοδοι παρακολούθησης για τις εκπομπές C 0 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Μέθοδοι παρακολούθησης για τις εκπομπές C 0 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Μέθοδοι παρακολούθησης για τις εκπομπές C 0 2 Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ C O, (ΑΡΘΡΟ 9) Για τον υπολογισμό των εκπομπών CO, οι εταιρείες εφαρμόζουν τον ακόλουθο τύπο: Κατανάλωση καυσίμου χ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα που χρησιμοποιούνται ως πλωτές ευκολίες υποδοχής λυμάτων. (ΦΕΚ 435/Β/5-06-89)

Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα που χρησιμοποιούνται ως πλωτές ευκολίες υποδοχής λυμάτων. (ΦΕΚ 435/Β/5-06-89) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3221.2/2/1989 Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα που χρησιμοποιούνται ως πλωτές ευκολίες υποδοχής λυμάτων. (ΦΕΚ 435/Β/5-06-89) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/100/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/100/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 259/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/100/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4550, 5.2.2016 Ν. 3(I)/2016 3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 185(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Αρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2015 COM(2015) 195 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 789/2004 για τη μετανηολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 21, 24.1.2009, σ. 39. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 29, 31.1.2009,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0080 (NLE) 8696/17 LIMITE ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: PUBLIC MAR 87 OMI 25 EU-GNSS 22 ENV

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 36(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4501 Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015 363 Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

A8-0168/ Πρόταση οδηγίας (COM(2016)0370 C8-0209/ /0171(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

A8-0168/ Πρόταση οδηγίας (COM(2016)0370 C8-0209/ /0171(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 29.9.2017 A8-0168/ 001-029 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-029 κατάθεση: Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού Έκθεση Izaskun Bilbao Barandica A8-0168/2017 Καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: Αύγουστος 2017 (Προσωρινά στοιχεία)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: Αύγουστος 2017 (Προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 ωβρίου 217 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: 217 (Προσωρινά στοιχεία) Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τη Δύναμη του

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσιες μεταφορές: κανόνες μεταφοράς και ασφάλειας

Θαλάσσιες μεταφορές: κανόνες μεταφοράς και ασφάλειας Θαλάσσιες μεταφορές: κανόνες μεταφοράς και ασφάλειας Τα τελευταία χρόνια, μια σειρά από οδηγίες και κανονισμούς της ΕΕ έχουν βελτιώσει σημαντικά τα πρότυπα ασφάλειας στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟ --------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 38(Ι) του 1992 29(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1875 12 Σεπτεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4113.249/01/2008 Αποδοχή τροποποιήσεων του Διεθνούς Κώδικα Ασφα λείας για ταχύπλοα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 (Προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 (Προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 16 Δεκεμβρίου 216 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 216 (Προσωρινά στοιχεία) Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμβατότητας με τις κοινοτικές αρχές της ελευθερίας εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (άρθρα 43 μέχρι 48 και άρθρα 49 μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 3(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4550 Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016 9 Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: Απρίλιος 2017 (Προσωρινά στοιχεία)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: Απρίλιος 2017 (Προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 16 ίου 217 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: ίλιος 217 (Προσωρινά στοιχεία) Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τη Δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM)

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM) Ο ιεθνής Κώδικας ιαχείρισης της Ασφάλειας για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και για την Πρόληψη της Ρύπανσης (ISM Code) είναι ένα διεθνές πρότυπο για την ασφαλή διαχείριση και λειτουργία των πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4256, 22/10/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4256, 22/10/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 131, 28.05.2009,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 174 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 174 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0080 (NLE) 8249/17 MAR 77 OMI 22 EU-GNSS 16 ENV 360 CLIMA 95 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συντομογραφίες...1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανασκόπηση Νομοθετικών Απαιτήσεων των αναγνωρισμένων ομάδων-στόχων του προγράμματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συντομογραφίες...1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανασκόπηση Νομοθετικών Απαιτήσεων των αναγνωρισμένων ομάδων-στόχων του προγράμματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συντομογραφίες...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανασκόπηση Νομοθετικών Απαιτήσεων των αναγνωρισμένων ομάδων-στόχων του προγράμματος... ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κανονισμός REACH για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

663 Ν. 29(Ι)/95. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2963,24.3.95

663 Ν. 29(Ι)/95. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2963,24.3.95 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2963,24.3.95 663 Ν. 29(Ι)/95 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: Φεβρουάριος 2017 (Προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: Φεβρουάριος 2017 (Προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 24 ιλίου 217 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: ρουάριος 217 (Προσωρινά στοιχεία) Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τη Δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσιες μεταφορές: κανόνες μεταφοράς και ασφάλειας

Θαλάσσιες μεταφορές: κανόνες μεταφοράς και ασφάλειας Θαλάσσιες μεταφορές: κανόνες μεταφοράς και ασφάλειας Τα τελευταία χρόνια, οι οδηγίες και οι κανονισμοί της ΕΕ έχουν βελτιώσει κατά πολύ τα πρότυπα ασφαλείας στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Οι βελτιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4071, 24/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4071, 24/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 4 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L156,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιµένα (αναδιατύπωση) 2005/0238(COD)

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιµένα (αναδιατύπωση) 2005/0238(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 3 εκεµβρίου 2008 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιµένα (αναδιατύπωση) 2005/0238(COD)

Διαβάστε περισσότερα

Αστική ευθύνη για ρύπανση από πετρέλαιο. Ποιος ευθύνεται & πώς;

Αστική ευθύνη για ρύπανση από πετρέλαιο. Ποιος ευθύνεται & πώς; Αστική ευθύνη για ρύπανση από πετρέλαιο. Ποιος ευθύνεται & πώς; Λ.Ι.Αθανασίου Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αθηνών Δ.Ν. Δικηγόρος 2 η Επιμορφωτική Συνάντηση Ναυτιλίας 11.5.2016 Ίδρυμα Αικ. Λασκαρίδη L.I. Athanassiou

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 367/23

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 367/23 14.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 367/23 ΟΔΗΓΙΑ 2004/112/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2004 για προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 95/50/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (α) Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

* ΝΟΜΟΙ * Νο.

* ΝΟΜΟΙ * Νο. - 587 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 49/Α 66/11.3.2005 Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 «ηµιουργία κοινοτικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3815, 5/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3815, 5/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΧΥΔΗΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

µπορεί να ανατεθεί σε ιδιωτικούς οργανισµούς που διαθέτουν επαρκή τεχνογνωσία και ειδικευµένο προσωπικό 7 ότι οι οργανισµοί που επιθυµούν την

µπορεί να ανατεθεί σε ιδιωτικούς οργανισµούς που διαθέτουν επαρκή τεχνογνωσία και ειδικευµένο προσωπικό 7 ότι οι οργανισµοί που επιθυµούν την Οδηγία 94/57/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Νοεµβρίου 1994 σχετικά µε κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισµούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.3.2016 COM(2016) 167 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/20/ΕΚ σχετικά με την ασφάλιση των πλοιοκτητών

Διαβάστε περισσότερα

ε. Σε πολλά πλοία υπάρχουν αυτόματα καταγραφικά όργανα της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της περιεκτικότητας των κυτών σε διοξείδιο του άνθρακα.

ε. Σε πολλά πλοία υπάρχουν αυτόματα καταγραφικά όργανα της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της περιεκτικότητας των κυτών σε διοξείδιο του άνθρακα. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ 1 ο ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα