ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, ΠΡΟ : Πίνακαρ Γιανομήρ Πιεξνθνξίεο: Δ. Λνγαξά Σει , Fax: Α Π Ο Φ Α Ζ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23.10.2013. ΠΡΟ : Πίνακαρ Γιανομήρ Πιεξνθνξίεο: Δ. Λνγαξά Σει. 210 3736185, 210 3736391 Fax: 210 3736143 Α Π Ο Φ Α Ζ"

Transcript

1 Αναπηηηέα ζηο Γιαδίκηςο ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΟ-ΦΛΒ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Απ Ππυη24010 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Γ/λζε : Ακαιίαο 12, ΣΚ , Αζήλα ΠΡΟ : Πίνακαρ Γιανομήρ Πιεξνθνξίεο: Δ Λνγαξά Σει , Fax: Α Π Ο Φ Α Ζ ΘΔΜΑ: Έγκπιζη αποηελεζμάηυν αξιολόγηζηρ ηυν ηεσνικών πποζθοπών ηυν ςποτηθίυν αναδόσυν, ζηο πλαίζιο ηος ανοικηού δημόζιος διεθνούρ διαγυνιζμού, για ηην επιλογή αναδόσυν ηυν Ππάξευν: 1 ΓΡΑΔΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΗ 8 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ ΤΓΚΛΗΖ και 2 ΓΡΑΔΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΗ 3 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ ΣΑΓΗΑΚΖ ΔΞΟΓΟΤ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Έρνληαο ππόςε: 1 Σν άξζξν 90 ηνπ «Κώδηθα γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά όξγαλα» πνπ θπξώζεθε µε ην άξζξν πξώην ηνπ Π 63/2005 (ΦΔΚ Α 98) 2 Σν Ν 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Γηαύγεηα» (ΦΔΚ 112/ηΑ / ) 3 Σν ΠΓ 122/2004 «Αλαζύζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνύ» (ΦΔΚ 85/ηΑ /2004) 4 Σν ΠΓ 149/2005 «Οξγαληζκόο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο» (ΦΔΚ Α 211/2005) 5 Σν Ν 3270/2004 «Αξκνδηόηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη ζέκαηα ηνπξηζκνύ» (ΦΔΚ Α 187/2004) 6 Σν ΠΓ 85/2012 (ΦΔΚ 141/Α/ )«ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε ππεξεζηώλ» 7 Σν ΠΓ 86/2012 (ΦΔΚ 141/Α/ ) «Γηνξηζκόο Τπνπξγώλ, Αλαπιεξσηώλ Τπνπξγώλ θαη Τθππνπξγώλ» 8 Σν άξζξν 4 ηνπ ΠΓ 98/2012 (ΦΔΚ 160/Α/2012) «ηξνπνπνίεζε ηνπ ΠΓ 85/2012 (ΦΔΚ 141/Α/ ) «Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε ππεξεζηώλ» 9 Σελ ππ αξηζκ 5551/ απόθαζε ηεο Τπνπξγνύ Σνπξηζκνύ «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο ππ αξηζκ 18251/ απόθαζεο ηεο Τπνπξγνύ Σνπξηζκνύ πεξί Μεηαβίβαζεο δηθαηώκαηνο

2 2 ππνγξαθήο κε εληνιή Τπνπξγνύ 10 Σν Ν 3614/2007 «Γηαρείξηζε έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν » (ΦΔΚ Α 267), όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη 11 Σνλ Καλνληζµό (ΔΚ) αξηζ 1083 ηνπ πµβνπιίνπ ηεο 11 Ινπιίνπ 2006 πεξί θαζνξηζµνύ γεληθώλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθό Σαµείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σαµείν θαη ην Σαµείν πλνρήο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ Καλνληζµνύ (ΔΚ) αξηζ 1260/1999, όπσο ηζρύεη 12 Σνλ Καλνληζµό (ΔΚ) αξηζ 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο εθεµβξίνπ 2006 γηα ηε ζέζπηζε θαλόλσλ ζρεηηθά µε ηελ εθαξµνγή ηνπ θαλνληζµνύ (ΔΚ) αξηζ 1083/2006 ηνπ πµβνπιίνπ πεξί θαζνξηζµνύ γεληθώλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθό Σαµείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σαµείν θαη ην Σαµείν πλνρήο θαη ηνπ θαλνληζµνύ (ΔΚ) 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πµβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθό Σαµείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, όπσο ηζρύεη 13 Σνλ Καλνληζµό (ΔΚ) 1081/2006 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πµβνπιίνπ ηεο 5εο Ινπιίνπ 2006 γηα ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σαµείν θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ Καλνληζµνύ (ΔΚ) αξηζ 1784/ Σηο δηαηάμεηο ηνπ πδ 24/2010 (ΦΔΚ 56/ ) «Αλαθαζνξηζµόο ησλ αξµνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Π 189/2009» θαη εηδηθόηεξα ην Άξζξν 4, παξ2, εδάθην β ζύµθσλα µε ην νπνίν ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπµάησλ έρεη ηελ «αρµοδιότητα δηαµόξθσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιαηζίνπ όισλ ησλ µνλάδσλ ηεο επηεξνβάζµηαο Σερληθήο θαη Δπαγγειµαηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο Αξρηθήο θαη πλερηδόµελεο Δπαγγειµαηηθήο Καηάξηηζεο, θαζώο θαη ησλ ινηπώλ µνλάδσλ, δεµόζησλ ή ηδησηηθώλ, πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ Σξηηνβάζµηα Δθπαίδεπζε» 15 Σν Ν 3879/ (ΦΔΚ /Α/163/ ) «Αλάπηπμε ηεο ηα βίνπ Μάζεζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 16 Σν Ν 3886/2010 (ΦΔΚ Α 173) Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηελ ζύλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ Δλαξκόληζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21 εο Ινπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25 εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L76), όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11 εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L335) 17 Σελ µε αξηζµό 7725/ Απόθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο ηνπ Δζληθνύ ηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (Κσδηθόο CCI 2007GR16UNS001) θαη ηα Παξαξηήµαηα απηήο 18 Σελ ππ αξηζ Δ(2007) 1389/ απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ ΔΚ γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Δζληθνύ ηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο ηεο Διιάδαο (ΔΠΑ) 19 Σελ ππ αξηζκ C/2007/5534/ Απόθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ» ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο (Κσδηθόο CCI 2007GR05UΡΟ001) 20 Σελ από ε Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο ηνπ ΔΠ «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ» κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ πξάμεσλ ησλ Αμόλσλ Πξνηεξαηόηεηαο 21 Σελ ππ αξηζκ 23611/νηθ6973/ Τπνπξγηθή Απόθαζε (ΦΔΚ 394/Β/ ) ζρεηηθά κε ηελ «Δθρώξεζε αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα πξάμεηο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ» ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθόηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα» 22 Σελ ππ αξηζ 14053/ΔΤ/1749/ (ΦΔΚ 540/Β/ ) Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνµίαο θαη Οηθνλνµηθώλ γηα ην ύζηεµα ηαρείξηζεο (ΤΠΑΤ ), όπσο ηξνπνπνηήζεθε µε ηηο ππ αξ43804/δτθτ 2041/ (ΦΔΚ 1957/ ) θαη 28020/ΔΤΘΤ1212/ (ΦΔΚ 1088/Β/ ) ΤΑ θαζώο θαη ην Δγρεηξίδην θαη ηνλ Οδεγό ηαδηθαζηώλ ηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ πγρξεµαηνδνηνύµελσλ Πξάμεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνµίαο θαη Οηθνλνµηθώλ 23 Σελ ππ αξηζ /νηθ32815/ (ΦΔΚ1999/ ) Κνηλή Απόθαζε Τθππνπξγνύ Οηθνλνµίαο θαη Οηθνλνµηθώλ θαη Τπνπξγνύ Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο κε ζέκα «ύζηεµα Πηζηνπνίεζεο Κέληξσλ Δπαγγειµαηηθήο Καηάξηηζεο»(ΚΔΚ) 24 Σελ ππ αξηζµ 11384/ (ΦΔΚ 616/Β/ ) Κνηλή Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνµίαο θαη

3 Οηθνλνµηθώλ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ γηα ην «ύζηεµα Παξαθνινύζεζεο θαη Αμηνιόγεζεο ησλ Κέληξσλ Δπαγγειµαηηθήο Καηάξηηζεο» 25 Σελ ππ αξηζµ / (ΦΔΚ 1700/Β/ ) Κνηλή Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνµίαο θαη Οηθνλνµηθώλ θαη Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο µε ζέµα «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζµ / (ΦΔΚ 1593/Β/2005) θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο ησλ Τπνπξγώλ νηθνλνµίαο θαη Οηθνλνµηθώλ θαη Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο πεξί πζηήµαηνο Πηζηνπνίεζεο Δθπαηδεπηώλ Δλειίθσλ» 26 Σελ ππ αξηζ 15188/νηθ3968/ (ΦΔΚ 915/Β/ ) ΚΤΑ ηξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ηεο ππ αξ νηθ55582/1933/2008 (ΦΔΚ 1491/Β) Κνηλήο Απόθαζεο ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνµίαο θαη Οηθνλνµηθώλ θαη Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, όπσο ηξνπνπνηήζεθε µε ηε µε αξηζµό /32570/2010 (ΦΔΚ 1503/Β) Κνηλή Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνµίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Παηδείαο, ηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπµάησλ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, µε ζέµα Δληαίν ύζηεµα ηαρείξηζεο, Αμηνιόγεζεο, Παξαθνινύζεζεο θαη Διέγρνπ ησλ Δλεξγεηώλ Δπαγγειµαηηθήο Καηάξηηζεο ζπγρξεµαηνδνηνύµελσλ από ην ΔΚΣ ή ην ΔΣΠΑ βάζεη ηνπ άξζξνπ 34, παξάγξαθνο 2 ηνπ Γεληθνύ Καλνληζµνύ 1083/2006, όπσο ηζρύεη, ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ ( ) γηα όια ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάµµαηα πνπ εµπεξηέρνπλ δξάζεηο θαηάξηηζεο 27 Σελ ππ αξηζµ / (ΦΔΚ 1094/Β/ ) Κνηλή Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνµίαο θαη Οηθνλνµηθώλ θαη Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο γηα ην «ύζηεµα δηαρείξηζεο ηνπ Δληαίνπ Μεηξώνπ Αμηνινγεηώλ (ΔΜΑ) ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο» 28 Σν κε ΑΠ 23105/ΓΓΑΑΠ4632/ΔΤΘΤ1/ Δγρεηξίδην Γηαδηθαζηώλ Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ πγρξεκαηνδνηνύκελσλ Πξάμεσλ, όπσο ηζρύεη 29 Σνλ κε ΑΠ 37135/ΓΓΑΠΠΠ 5537/ Οδεγό πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο & Διέγρνπ πγρξεκαηνδνηνύκελσλ Πξάμεσλ, όπσο ηζρύεη 30 Έγγξαθν ΔΤΘΤ κε ΑΠ 25555/ΔΤΘΤ1304/ «Δλεκέξσζε γηα δηαδηθαζίεο πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο ηεο απάηεο ζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελα έξγα από ην ΔΣΠΑ, ΔΚΣ θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ζπλαθείο ππνρξεώζεηο» 31 Σν έγγξαθν κε ΑΠ 3507/Γ /673/ ηεο ΔΤΓ ΔΠΑΔ, πηζηνπνίεζεο επάξθεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο 32 Σν κε ΑΠ 14436/ (ΑΠ ΔΤΓ ΔΠΑΔ 5457/ ) έγγξαθν ηεο ΔΤΓ ΔΠΑΝΑΓ κε ην νπνίν δίλεηαη ζύκθσλε γλώκε γηα ηελ έθδνζε ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο από ηελ ΔΤΓ ΔΠΑΔ 33 Σελ Δμεηδίθεπζε ησλ Καηεγνξηώλ Πξάμεσλ « , , » 34 Σελ ππ πξση 5963/1203/Α2 Πξόζθιεζε µε θσδηθό ΑΝΓ04 ηεο ΔΤ ΔΠ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ θαη ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» 35 Σηο ππ αξζκ 1910/516/A2/ , 1912/518/A2/ , 1911/517/A2 / Απνθάζεηο έληαμεο ησλ πξάμεσλ 36 Σν ππ αξηζµ 5722/ ζρεηηθό ύµθσλν Απνδνρήο Όξσλ Απνθάζεσλ Έληαμεο Πξάμεσλ θαη ηθαηνύρνπ 37 Σηο ππ αξηζ 2527/Β3/ , 2528/Β3/377/ , 2529/Β3/378/ απνθάζεηο ζύκθσλεο γλώκεο ηεο ΔΤΓ ηνπ ΔΠ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» 38 Σν έγγξαθν ηεο ΔΤΓ ΔΠΑΝΑΓ κε αξπξση /νηθ63272/ «Δμάληιεζε πόξσλ ζηηο Πεξηθέξεηεο ηνπ ζηόρνπ 2 (ηεξεά Διιάδα, Νόηην Αηγαίν)» 39 Σν έγγξαθν ηεο ΔΤΓ ΔΠΑΔ κε αξπξση 3840/Β3579/ «Τινπνίεζε Πξάμεσλ Γξάζεηο Καηάξηηζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ζε Θέκαηα Σνπξηζκνύ, ζηηο 8 Πεξηθέξεηεο ύγθιηζεο θαη ζηηο 3 Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμόδνπ» 40 Σηο ππ αξηζ4101/β3 619/ θαη 4103/Β3 620/ απνθάζεηο ηνπ Δηδηθνύ Γξακκαηέα γηα ηελ Αληαγσληζηηθόηεηα κε ηελ δηαηύπσζε ζεηηθήο γλώκεο γηα ηελ δεκνπξάηεζε ησλ 2 Γξάζεσλ 3

4 4 41 Tελ ππ αξηζκ / (ΦΔΚ 537/ΓΓ/ ) απόθαζε ηεο Τπνπξγνύ Σνπξηζκνύ γηα ηελ πξνθήξπμε ηνπ αλνηθηνύ δεκόζηνπ δηεζλή δηαγσληζκνύ θαη ηελ ππ αξηζκ / (ΦΔΚ 599/ΓΓ/ ) ηξνπνπνηεηηθή ηεο 42 Σελ ππ αξηζκ 13836/ Τπνπξγηθή Απόθαζε ζύζηαζεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ ηνπ αλνηθηνύ δεκόζηνπ δηεζλή δηαγσληζκνύ θαη ηελ ππ αξηζκ11656/ ηξνπνπνηεηηθή ηεο 43 Σν από Πξαθηηθό θιήξσζεο γηα ηελ αλάδεημε ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ησλ Γλσκνδνηηθώλ Δπηηξνπώλ 44 Σελ ππ αξηζκ13665/ (ΦΔΚ ΤΟΓΓ 282/ ) Τπνπξγηθή Απόθαζε ζπγθξόηεζεο Γλσκνδνηηθώλ Δπηηξνπώλ 45 Σν ππ αξηζκ23924/ δηαβηβαζηηθό κε ηα ζπλεκκέλα πξαθηηθά ηεο 1 εο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο, ην ππ αξηζκ23922/ δηαβηβαζηηθό κε ηα ζπλεκκέλα πξαθηηθά ηεο 2 εο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο θαη ην ππ αξηζκ23923/ δηαβηβαζηηθό κε ηα ζπλεκκέλα πξαθηηθά ηεο 3 εο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο Α Π Ο Φ Α Η Ε Ο Τ Μ Δ 1 Σελ έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ησλ ηξηώλ Γλσκνδνηηθώλ Δπηηξνπώλ, πνπ ππνβιήζεθαλ κε ηα ππ άξηζκ 23924/ , 23922/ θαη 23923/ αληίζηνηρα δηαβηβαζηηθά, ζην πιαίζην ηνπ αλνηθηνύ δεκόζηνπ δηεζλνύο δηαγσληζκνύ (ΑξΓηαθ 1/2012) γηα ηελ επηινγή αλαδόρσλ ησλ Πξάμεσλ: 1 Γξάζεηο θαηάξηηζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζε ζέκαηα Σνπξηζκνύ ζηηο 8 Πεξηθέξεηεο ύγθιηζεο θαη 2 Γξάζεηο θαηάξηηζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζε ζέκαηα Σνπξηζκνύ ζηηο 3 Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμόδνπ 2 Η πλνιηθή Βαζκνινγία Σερληθώλ Πξνζθνξώλ (ΒΣΠ), ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 12,ΒV1, αλά ππνςήθην αλάδνρν, Πεξηθέξεηα θαη πξόγξακκα θαηάξηηζεο, έρεη σο αθνινύζσο: ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΔΚ Σίτλος Προγράμματος Α/Α Προγράμματος ΒΣΠ ΘΔΘ ΦΗΙΗΞΞΝΠ ΝΗΛΝΣΝΝΠ 1 100,00 ΛΝΚΑΟΣΗΑΘΝ ΘΔΘ ΜΑΛΘΖΠ Νδηγόρ Βοςνού 2 98,32 ΘΔΘ ΗΛΔ-ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΠΔΔ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 6 97,95 ΘΔΘ «ΚΔΛΡΥΟ» ΑΛΡΥΛΗΑΓΖΠ & ΠΗΑ ΝΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 1 97,56 ΡΔΣΛΝΞΝΙΗΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 3 97,50 ΘΔΘ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΘΑΒΑΙΑΠ Δμτςσυηήρ Ροςπιζμού 1 95,23 ΡΔΣΛΝΞΝΙΗΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 1 94,35 ΘΔΘ ΗΛΔ-ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΠΔΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 7 93,21 ΡΔΣΛΝΞΝΙΗΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 2 92,67 ΘΔΘ ΓΛΑΚΗΘΖ ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΠΔΚΗΛΑΟΗΥΛ ΝΗΛΝΣΝΝΠ 14 91,80 ΘΔΘ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΘΑΒΑΙΑΠ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 4 91,67 ΘΔΘ «ΞΜΗΓΑ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 3 91,05 ΘΔΘ «ΞΜΗΓΑ» Δπικοινυνίαρ 4 90,18 ΘΔΘ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΘΑΒΑΙΑΠ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 5 89,91 ΘΔΘ «ΞΜΗΓΑ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 2 89,33 ΘΔΘ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΘΑΒΑΙΑΠ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 3 89,31

5 5 ΘΔΘ «ΚΔΛΡΥΟ» ΑΛΡΥΛΗΑΓΖΠ & ΠΗΑ ΝΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 2 89,31 ΘΔΘ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΘΑΒΑΙΑΠ Γιοικηηικόρ πεύθςνορ Ξολύ Κικπών Δπισειπήζευν 2 89,26 ΔΟΓΝΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΑΚΘΔ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 1 89,19 ΡΔΣΛΝΞΝΙΗΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ Δπικοινυνίαρ 4 89,01 ΔΟΓΝΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΑΚΘΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 2 88,63 ΘΔΘ ΓΛΑΚΗΘΖ ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΠΔΚΗΛΑΟΗΥΛ ΘΔΘ ΓΛΑΚΗΘΖ ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΠΔΚΗΛΑΟΗΥΛ Δπικοινυνίαρ 12 88,57 ΘΔΘ «ΞΜΗΓΑ» ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 5 88,30 Δπικοινυνίαρ 13 88,09 ΘΔΘ «ΞΜΗΓΑ» Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 1 87,59 ΘΔΘ ΓΛΑΚΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΝΗΘΝΜΔΛΑΓΝΠ 4 87,44 ΑΡΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΔΞΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 1 87,29 KEK «ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΘΔΘ ΘΟΑΘΖΠ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 1 87,27 ΘΔΘ «ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΖΠ» Δπικοινυνίαρ 2 87,11 ΘΔΘ ΔΘΞΑ/ΔΘΞΑΗΓΔΡ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖ ΑΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 1 86,91 ΘΔΘ «ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΖΠ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 1 86,65 ΘΔΘ ΓΛΑΚΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ Δπικοινυνίαρ 3 84,92 ΘΔΘ ΓΛΑΚΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 2 83,98 ΘΔΘ ΘΟΑΘΖΠ «ΑΘΖΛΑ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 1 83,68 ΘΔΘ ΓΛΑΚΗΘΖ ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΠΔΚΗΛΑΟΗΥΛ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 11 83,57 ΘΔΘ ΦΗΙΗΞΞΝΠ Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 2 83,53 ΘΔΘ ΦΗΙΗΞΞΝΠ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 3 81,99 ΑΡΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΔΞΔ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 2 81,48 KEK «ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΘΔΘ ΘΟΑΘΖΠ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 2 80,75 ΘΔΘ ΘΟΑΘΖΠ «ΑΘΖΛΑ» ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 2 80,67 ΘΔΘ ΞΑΠΡΔΟ Δπικοινυνίαρ 2 80,39 ΘΔΘ ΞΑΠΡΔΟ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 3 80,17 ΛΝΚΑΟΣΗΑΘΝ ΘΔΘ ΜΑΛΘΖΠ Γιοπγανυηήρ Ξολιηιζηικών Δκδηλώζευν 1 80,03 ΘΔΘ ΓΛΑΚΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 1 79,78 ΘΔΘ ΞΑΠΡΔΟ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 4 79,69 ΘΔΘ ΚΔΡΟΝΛ Διδικόρ ζηην Ξποεηοιμαζία Κποςθέ (ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ) 4 79,02 ΘΔΘ ΞΑΠΡΔΟ Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 1 78,94 ΘΔΘ ΚΔΡΟΝΛ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 2 78,54 ΘΔΘ ΚΔΡΟΝΛ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 1 78,19 ΗΚΔ&Δ (ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΚΔΙΔΞΗΣ/ΠΔΥΛ & ΔΘΞΑΗΓ) Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικήρ Δπισείπηζηρ 1 78,12 ΘΔΘ IDEA ΔΞΔ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 1 77,46 ΘΔΘ ΠΡΑΘΖΠ ΞΑΛΡΑΕΖΠ, ΚΝΛΝΞΟΝΠΥΞΖ ΔΞΔ Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 2 76,55 ΘΔΘ «ΘΔΛΡΟΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ & ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ» Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 2 75,21 ΘΔΘ ΠΡΑΘΖΠ ΞΑΛΡΑΕΖΠ, ΚΝΛΝΞΟΝΠΥΞΖ ΔΞΔ Γιασειπιζηήρ Ξολιηιζηικών Δκδηλώζευν 1 74,94 ΘΔΘ ΔΒΝΙΝΠ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 4 74,88 ΘΔΘ ΚΔΡΟΝΛ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 3 74,32 ΘΔΘ «ΘΔΛΡΟΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ & ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 1 69,55 ΘΔΘ ΔΒΝΙΝΠ Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 3 68,27 ΗΠΔΙΡΟ

6 6 ΚΔΚ Σίτλος Προγράμματος Α/Α Προγράμματος ΘΔΘ ΗΛΔ-ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΠΔΔ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 5 100,00 ΒΣΠ ΘΔΘ ΘΔΑΑΞ (ΞΟΔΒΔΕΑ) Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 4 99,19 ΘΔΘ ΗΛΔ-ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΠΔΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 4 99,02 ΘΔΘ ΔΟΥΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΑΔ Νδηγόρ Βοςνού 6 98,67 ΘΔΘ ΘΔΑΑΞ (ΞΟΔΒΔΕΑ) Δπικοινυνίαρ 2 98,49 ΘΔΘ ΔΟΥΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΑΔ ΝΗΛΝΣΝΝΠ 8 98,03 ΘΔΘ ΔΟΥΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΑΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 5 97,50 ΘΔΘ ΔΟΥΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΑΔ ΝΗΘΝΜΔΛΑΓΝΠ 7 97,33 ΘΔΘ ΘΔΑΑΞ (ΞΟΔΒΔΕΑ) Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 1 94,96 ΘΔΘ «ΔΟΓΑΠΗΑ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΔΞΔ» Δπικοινυνίαρ 2 94,80 ΘΔΘ ΔΟΔΛΑ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 5 94,00 ΘΔΘ ΔΟΔΛΑ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 6 93,93 ΘΔΘ ΑΞΔΗΟΥΡΑΛ ΑΔ ΝΗΘΝΜΔΛΑΓΝΠ 3 93,64 ΘΔΘ ΑΟΡΔΚΗΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΝΔ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 3 93,62 ΘΔΘ ΛΔΝ ΘΔΡΗΘΝ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 8 93,50 ΘΔΘ ΛΔΝ ΘΔΡΗΘΝ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 1 93,33 ΘΔΘ «ΔΟΥΗΓΔΑ» ΝΗΛΝΣΝΝΠ 10 92,93 ΘΔΘ ΑΟΡΔΚΗΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΝΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 4 92,79 ΘΔΘ ΔΟΔΛΑ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 2 92,78 ΘΔΘ Logica (Γ Αγγελοπούλος & Πία ΔΔ) πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 2 92,41 ΘΔΘ ΛΔΝ ΘΔΡΗΘΝ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 5 92,20 ΘΔΘ ΔΘΙΔΗΓΖΠ (Ξαπαβαζιλείος & Πία ΔΔ) πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 2 91,80 ΘΔΘ ΑΟΡΔΚΗΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΝΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 2 91,19 ΘΔΘ ΛΔΝ ΘΔΡΗΘΝ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 2 91,10 ΘΔΘ «ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ» Δπικοινυνίαρ 5 91,02 ΘΔΘ ΑΟΡΔΚΗΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΝΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 6 90,99 ΘΔΘ ΛΔΝ ΘΔΡΗΘΝ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 6 90,84 ΘΔΘ ΔΟΔΛΑ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 8 90,72 ΘΔΘ ΔΟΔΛΑ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 1 90,64 ΘΔΘ ΑΟΡΔΚΗΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΝΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 8 90,38 ΘΔΘ ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΚΒΔΙΔΗΑΠ (PRACTICA) Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 8 89,88 ΘΔΘ ΔΟΔΛΑ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 3 89,56 ΘΔΘ ΑΟΡΔΚΗΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΝΔ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 7 89,38 ΘΔΘ ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΚΒΔΙΔΗΑΠ (PRACTICA) Δμτςσυηήρ Ροςπιζμού 9 89,33 ΘΔΘ «ΔΟΥΗΓΔΑ» Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 8 89,08 ΘΔΘ ΛΔΝ ΘΔΡΗΘΝ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 4 88,86 ΘΔΘ ΑΟΡΔΚΗΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΝΔ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 1 88,86 ΘΔΘ ΑΟΡΔΚΗΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΝΔ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 5 88,74 ΘΔΛΡΠΛΔΣΗΕΝΚ ΔΞΑΓΓΔΙΚΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΞΝΙΡΟΝΞΝΛ ΔΞΔ Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 1 88,47 ΘΔΘ ΛΔΝ ΘΔΡΗΘΝ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 3 88,00 ΘΔΘ ΑΞΔΗΟΥΡΑΛ ΑΔ Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 2 87,74 ΘΔΘ ΔΟΔΛΑ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 4 87,21 ΘΔΘ ΛΔΝ ΘΔΡΗΘΝ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 7 86,95 ΠΔΙΔΘΡΗΘΑ (ΘΔΘ) Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 6 86,55

7 7 ΘΔΘ ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΚΒΔΙΔΗΑΠ (PRACTICA) πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 12 86,41 ΘΔΘ «ΔΟΥΗΓΔΑ» Δπικοινυνίαρ 9 85,99 ΘΔΘ ΔΘΙΔΗΓΖΠ (Ξαπαβαζιλείος & Πία ΔΔ) ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 1 85,96 ΘΔΘ «ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 2 85,86 ΘΔΘ ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΚΒΔΙΔΗΑΠ (PRACTICA) ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 10 85,58 ΘΔΘ «ΔΟΥΗΓΔΑ» Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 6 85,36 ΘΔΘ «ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ» Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 4 85,19 ΘΔΘ «PRIM-ΑΠΞΑ ΑΔ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 2 84,97 ΘΔΘ «ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 3 84,72 ΘΔΘ «ΔΟΥΗΓΔΑ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 7 84,46 ΘΔΘ «ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ» Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 1 84,39 ΘΔΘ Logica (Γ Αγγελοπούλος & Πία ΔΔ) Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 1 84,27 ΘΔΘ «ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ» Δκπαιδεςηήρ Σιονοδπομίαρ 6 83,90 ΘΔΘ ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΚΒΔΙΔΗΑΠ (PRACTICA) ΝΗΛΝΣΝΝΠ 11 83,79 ΘΔΘ 01 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 1 81,75 ΘΔΘ ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΚΒΔΙΔΗΑΠ (PRACTICA) Δπικοινυνίαρ 14 81,21 ΘΔΘ ΔΟΥΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΞΑΛΣ ΘΥΛΠΡΑΛΡΑΘΝΠ & ΠΗΑ Δ Δ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 1 80,70 ΘΔΘ ΔΟΔΛΑ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 7 80,32 STATUS ΘΔΘ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 3 78,70 STATUS ΘΔΘ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 4 78,52 ΘΔΘ ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΚΒΔΙΔΗΑΠ (PRACTICA) Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 13 76,46 ΘΔΘ «ΔΟΓΑΠΗΑ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΔΞΔ» ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 1 76,39 ΘΔΘ ΔΟΥΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΞΑΛΣ ΘΥΛΠΡΑΛΡΑΘΝΠ & ΠΗΑ Δ Δ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 2 74,97 ΘΔΘ ΘΔΑΑΞ (ΞΟΔΒΔΕΑ) πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 3 74,87 ΘΔΘ 01 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 2 73,04 ΘΔΘ «TECHVISION ΔΞΔ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 2 72,40 ΘΔΑΛΙΑ ΚΔΚ Σίτλος Προγράμματος Α/Α Προγράμματος ΒΣΠ ΘΔΘ ΘΔΞΔΘ Δμτςσυηήρ Ροςπιζμού 2 100,00 ΘΔΘ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΙΙΑΓΝΠ ΝΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 1 96,56 ΘΔΘ ΓΖΚΖΡΟΑ ΑΔ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 10 95,94 ΘΔΘ ΓΖΚΖΡΟΑ ΑΔ Δπικοινυνίαρ 15 95,76 ΘΔΘ ΓΖΚΖΡΟΑ ΑΔ Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 9 95,47 ΘΔΘ ΓΖΚΖΡΟΑ ΑΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 12 94,58 ΘΔΘ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΙΙΑΓΝΠ ΝΔ Δμτςσυηήρ Ροςπιζμού 2 93,84 ΘΔΘ ΗΛΔ-ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΠΔΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 9 93,82 ΔΟΓΝΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΑΚΘΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 4 93,54 ΘΔΘ ΘΔΞΔΘ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 1 93,49 ΘΔΘ ΓΛΑΚΗΘΖ ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΠΔΚΗΛΑΟΗΥΛ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 10 92,81

8 8 ΘΔΘ ΓΛΑΚΗΘΖ ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΠΔΚΗΛΑΟΗΥΛ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 2 92,31 ΘΔΘ ΓΖΚΖΡΟΑ ΑΔ Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 1 92,19 ΘΔΘ ΓΖΚΖΡΟΑ ΑΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 3 92,19 ΘΔΘ ΓΖΚΖΡΟΑ ΑΔ Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 13 92,15 ΘΔΘ ΓΖΚΖΡΟΑ ΑΔ Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 5 92,09 ΘΔΘ ΓΖΚΖΡΟΑ ΑΔ Δπικοινυνίαρ 7 92,08 ΘΔΘ ΓΖΚΖΡΟΑ ΑΔ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 8 92,04 ΘΔΘ ΓΖΚΖΡΟΑ ΑΔ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 2 92,03 ΘΔΘ ΓΖΚΖΡΟΑ ΑΔ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 16 92,00 ΘΔΘ ΓΖΚΖΡΟΑ ΑΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 11 91,97 ΔΟΓΝΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΑΚΘΔ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 3 91,92 ΘΔΘ ΓΖΚΖΡΟΑ ΑΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 4 91,84 ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 2 91,54 ΘΔΘ EUROTRAINING ΑΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 3 91,40 ΘΔΘ ΔΟΥΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΑΔ ΝΗΛΝΣΝΝΠ 4 91,16 ΘΔΘ ΔΟΥΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΑΔ Νδηγόρ Βοςνού 2 91,06 ΘΔΘ ΔΟΥΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΑΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 1 90,74 ΘΔΘ ΗΛΔ-ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΠΔΔ Δπικοινυνίαρ 8 90,73 ΘΔΘ ΔΟΥΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΑΔ ΝΗΘΝΜΔΛΑΓΝΠ 3 90,37 ΘΔΘ ΓΛΑΚΗΘΖ ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΠΔΚΗΛΑΟΗΥΛ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 1 89,89 ΘΔΘ ΓΛΑΚΗΘΖ ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΠΔΚΗΛΑΟΗΥΛ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 6 89,74 ΘΔΘ ΓΛΑΚΗΘΖ ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΠΔΚΗΛΑΟΗΥΛ Δπικοινυνίαρ 3 89,05 ΘΔΘ «ΘΔΘΔΔ» ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 2 88,58 ΘΔΘ «ΔΟΥΗΓΔΑ» Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 3 88,53 ΘΔΘ «ΞΜΗΓΑ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 6 88,33 ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ Δπικοινυνίαρ 3 87,77 ΘΔΘ ΓΛΑΚΗΘΖ ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΠΔΚΗΛΑΟΗΥΛ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 9 87,50 ΘΔΘ ΓΛΑΚΗΘΖ ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΠΔΚΗΛΑΟΗΥΛ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 8 87,46 ΘΔΘ ΔΟΔΛΑ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 10 87,27 ΘΔΘ ΔΟΔΛΑ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 9 86,98 ΘΔΘ ΑΗΓΔΑΠ ΝΗΛΝΣΝΝΠ 5 86,86 ΘΔΘ ΓΛΑΚΗΘΖ ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΠΔΚΗΛΑΟΗΥΛ Δπικοινυνίαρ 5 86,24 ΘΔΘ ΑΗΓΔΑΠ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 4 85,70 ΘΔΘ «ΔΟΥΗΓΔΑ» Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 1 85,66 ΘΔΘ ΑΗΓΔΑΠ Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 2 85,34 ΘΔΘ ΑΗΓΔΑΠ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 3 85,32 ΘΔΘ ΑΗΓΔΑΠ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 9 85,23 ΘΔΘ «ΘΔΘΔΔ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 1 85,14

9 9 ΘΔΘ ΑΗΓΔΑΠ Αγπόηηρ - πεύθςνορ Αγποηοςπιζηικήρ Κονάδαρ 1 84,74 ΘΔΘ ΓΛΑΚΗΘΖ ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΠΔΚΗΛΑΟΗΥΛ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 7 84,52 ΘΔΘ Logica (Γ Αγγελοπούλος & Πία ΔΔ) Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 3 83,86 ΘΔΘ ΑΗΓΔΑΠ Δπικοινυνίαρ 6 83,83 ΘΔΘ ΑΗΓΔΑΠ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 8 83,43 ΘΔΘ «ΔΟΥΗΓΔΑ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 2 83,35 ΘΔΘ ΓΛΑΚΗΘΖ ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΠΔΚΗΛΑΟΗΥΛ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 4 82,96 ΘΔΘ ΑΗΓΔΑΠ Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 7 82,67 ΘΔΘ ΓΔΥΟΓΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ Δπικοινυνίαρ 4 82,37 ΘΔΘ ΓΔΥΟΓΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ Δμτςσυηήρ Ροςπιζμού 5 82,13 ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 4 81,95 ΘΔΘ ΓΔΥΟΓΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ Γιοπγανυηήρ Ξολιηιζηικών Δκδηλώζευν 2 81,89 ΘΔΘ ΔΘΙΔΗΓΖΠ (Ξαπαβαζιλείος & Πία ΔΔ) Αγπόηηρ - πεύθςνορ Αγποηοςπιζηικήρ Κονάδαρ 3 81,70 ΘΔΘ «ΔΟΥΗΓΔΑ» Δπικοινυνίαρ 4 81,52 ΘΔΘ ΗΒΔΞΔ ΓΗΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝΠ ΠΛΓΔΠΚΝΠ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 24 80,87 ΘΔΘ ΓΔΥΟΓΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ Γιασειπιζηήρ Ξολιηιζηικών Δκδηλώζευν 3 80,41 ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 1 80,34 ΘΔΘ «ΔΟΥΗΓΔΑ» ΝΗΛΝΣΝΝΠ 5 79,86 ΘΔΘ ΗΒΔΞΔ ΓΗΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝΠ ΠΛΓΔΠΚΝΠ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 19 79,74 ΘΔΘ «ΘΔΛΡΟΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ & ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ» Δπικοινυνίαρ 3 79,08 ΘΔΘ ΓΔΥΟΓΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 1 78,54 ΘΔΘ EUROTRAINING ΑΔ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 2 78,07 ΘΔΘ ΓΗΑΠ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 2 77,88 ΘΔΘ ΗΒΔΞΔ ΓΗΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝΠ ΠΛΓΔΠΚΝΠ Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 21 77,61 ΘΔΘ ΓΗΑΠ Διδικόρ Ιοςηποθεπαπείαρ - Θαλαζζοθεπαπείαρ 3 76,87 ERGOWAY ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΘΔΘ ΔΞΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 1 76,74 ΘΔΘ ΞΔ ΙΑΟΗΠΑΠ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 1 76,39 ΘΔΘ ΗΒΔΞΔ ΓΗΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝΠ ΠΛΓΔΠΚΝΠ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 20 76,25 ΘΔΘ ΗΒΔΞΔ ΓΗΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝΠ ΠΛΓΔΠΚΝΠ Κέλορ Ξληπώμαηορ Δπαγγελμαηικών Ξλοίυν Ανατςσήρ 27 76,24 ΘΔΘ ΞΔ ΙΑΟΗΠΑΠ Αγπόηηρ - πεύθςνορ Αγποηοςπιζηικήρ Κονάδαρ 2 75,56 ΘΔΘ ΓΗΑΠ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 6 73,79 ΘΔΘ ΓΗΑΠ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 10 73,75 ΘΔΘ ΗΒΔΞΔ ΓΗΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝΠ ΠΛΓΔΠΚΝΠ ΝΗΛΝΣΝΝΠ 26 73,12 ΘΔΘ ΓΗΑΠ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 9 72,82 ΘΔΘ EUROTRAINING ΑΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 1 72,74 ΘΔΘ ΗΒΔΞΔ ΓΗΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝΠ ΠΛΓΔΠΚΝΠ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 18 72,39 ΘΔΘ ΓΗΑΠ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 5 72,14 ΘΔΘ ΓΗΑΠ Δμτςσυηήρ Ροςπιζμού 12 70,22 ΘΔΘ ΓΗΑΠ Δμτςσυηήρ Ροςπιζμού 7 70,13 ΘΔΘ ΓΗΑΠ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 1 70,00 ΘΔΘ ΗΒΔΞΔ ΓΗΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝΠ ΠΛΓΔΠΚΝΠ Δπικοινυνίαρ 23 69,20

10 10 ΘΔΘ ΗΒΔΞΔ ΓΗΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝΠ ΠΛΓΔΠΚΝΠ Δμτςσυηήρ Ροςπιζμού 25 68,81 ΘΔΘ ΗΒΔΞΔ ΓΗΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝΠ ΠΛΓΔΠΚΝΠ ΝΗΘΝΜΔΛΑΓΝΠ 22 67,32 ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΟΙ ΚΔΚ Σίτλος Προγράμματος Α/Α Προγράμματος ΒΣΠ ΘΔΘ ΑΙΦΑ ΔΞΔ Αγπόηηρ - πεύθςνορ Αγποηοςπιζηικήρ Κονάδαρ ,00 ΔΘΔΘ ΡΑΘΗ ΑΔ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 5 98,85 ΔΘΔΘ ΡΑΘΗ ΑΔ Δπικοινυνίαρ 4 97,67 ΔΘΔΘ ΡΑΘΗ ΑΔ Γιοπγανυηήρ Ξολιηιζηικών Δκδηλώζευν 3 96,98 ΘΔΘ «ΗΟΗΠ» ΔΞΔ Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 1 95,80 ΝΙΚΞΗΑΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ & ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ ΔΞΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 11 95,65 ΘΔΘ «EUROTEAM ΑΔ» Δπικοινυνίαρ 2 95,58 ΘΔΘ «ΗΟΗΠ» ΔΞΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 2 95,46 ΘΔΘ «ΗΟΗΠ» ΔΞΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 3 94,80 ΘΔΘ «ΗΟΗΠ» ΔΞΔ Δπικοινυνίαρ 4 94,80 MASTER ΑΔ ΘΔΛΡΟΝ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ & ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖΠ Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 1 94,01 ΘΔΘ ΑΙΦΑ ΔΞΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 11 92,70 ΔΘΔΘ ΡΑΘΗ ΑΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 1 92,58 ΔΘΔΘ ΡΑΘΗ ΑΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 2 92,55 ΘΔΘ ΔΞΗΘΔΛΡΟΝΛ ΑΔ Δπικοινυνίαρ 5 92,47 ΝΙΚΞΗΑΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ & ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ ΔΞΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 12 91,85 ΘΔΘ ΔΞΗΘΔΛΡΟΝΛ ΑΔ Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 6 91,82 ΘΔΘ «PRAXIS ΔΔ» Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 2 91,79 ΝΙΚΞΗΑΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ & ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ ΔΞΔ Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 14 91,36 ΘΔΘ ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΚΒΔΙΔΗΑΠ (PRACTICA) Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 15 90,65 ΘΔΘ ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΚΒΔΙΔΗΑΠ (PRACTICA) Δμτςσυηήρ Ροςπιζμού 16 90,13 ΘΔΘ ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΚΒΔΙΔΗΑΠ (PRACTICA) πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 19 89,86 ΠΔΙΔΘΡΗΘΑ (ΘΔΘ) Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 4 89,54 ΘΔΘ «PRAXIS ΔΔ» Γιοπγανυηήρ Ξολιηιζηικών Δκδηλώζευν 1 87,62 ΘΔΘ ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΚΒΔΙΔΗΑΠ (PRACTICA) ΝΗΛΝΣΝΝΠ 18 86,73 ΘΔΘ ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΚΒΔΙΔΗΑΠ (PRACTICA) Δπικοινυνίαρ 21 86,54 ΘΔΘ ΔΘΙΔΗΓΖΠ (Ξαπαβαζιλείος & Πία ΔΔ) Αγπόηηρ - πεύθςνορ Αγποηοςπιζηικήρ Κονάδαρ 6 86,54 ΘΔΘ ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΚΒΔΙΔΗΑΠ (PRACTICA) ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 17 86,39 ΝΙΚΞΗΑΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ & ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ ΔΞΔ Κέλορ Ξληπώμαηορ Δπαγγελμαηικών Ξλοίυν Ανατςσήρ 13 86,30 MASTER ΑΔ ΘΔΛΡΟΝ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ & ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖΠ Διδικόρ Ιοςηποθεπαπείαρ - Θαλαζζοθεπαπείαρ 2 86,27 ΠΔΙΔΘΡΗΘΑ (ΘΔΘ) Δπικοινυνίαρ 5 86,17 ΘΔΘ «EUROTEAM ΑΔ» ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 3 84,56 ΘΔΘ ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΚΒΔΙΔΗΑΠ (PRACTICA) Γιοπγανυηήρ Ξολιηιζηικών Δκδηλώζευν 24 83,25 ΠΔΙΔΘΡΗΘΑ (ΘΔΘ) πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 3 82,73 ΘΔΘ «ΔΟΓΑΠΗΑ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΔΞΔ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 3 80,57 ΘΔΘ ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΚΒΔΙΔΗΑΠ (PRACTICA) Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 23 79,39 ΘΔΘ «EUROTEAM ΑΔ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 1 78,93 ΘΔΘ «ΘΔΛΡΟ ΠΞΝΓΥΛ ΔΞΗ/ΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ & ΞΙΖΟΒΙΑΣΝ & ΠΗΑ ΔΔ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 10 78,28 ΘΔΘ ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΚΒΔΙΔΗΑΠ (PRACTICA) Διδικόρ Ιοςηποθεπαπείαρ - Θαλαζζοθεπαπείαρ 20 77,89 ΘΔΘ ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΚΒΔΙΔΗΑΠ (PRACTICA) Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 22 77,85

11 11 ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΚΔΚ Σίτλος Προγράμματος Α/Α Προγράμματος ΒΣΠ 3M PLAN ΑΔ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΓΗΘΡΥΛ & ΘΑΡΑΠΘΔΥΛ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 2 100,00 MASTER ΑΔ ΘΔΛΡΟΝ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ & ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖΠ Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 3 86,96 ΔΟΓΝΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΑΚΘΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 5 86,84 ΔΟΓΝΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΑΚΘΔ Διδικόρ Ιοςηποθεπαπείαρ - Θαλαζζοθεπαπείαρ 7 86,74 ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 1 86,72 ΘΔΘ ΔΟΥΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ ΔΞΔ Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 1 86,57 3M PLAN ΑΔ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΓΗΘΡΥΛ & ΘΑΡΑΠΘΔΥΛ Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 1 86,32 ΘΔΘ ΔΞΗΘΔΛΡΟΝΛ ΑΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 1 86,00 ΘΔΘ ΑΙΦΑ ΔΞΔ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 3 85,85 ΘΔΘ ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΚΒΔΙΔΗΑΠ (PRACTICA) Δμτςσυηήρ Ροςπιζμού 2 84,85 ΔΟΓΝΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΑΚΘΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 6 84,78 ΔΟΓΝΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΑΚΘΔ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 8 84,69 ΖΙΔΗΑΘΝ ΘΔΘ ΑΓΓΔΙΝΠ ΡΠΗΘΑΠ & ΠΗΑ ΔΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 2 84,67 ΘΔΘ «ΞΜΗΓΑ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 8 82,86 ΝΙΚΞΗΑΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ & ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ ΔΞΔ Αγπόηηρ - πεύθςνορ Αγποηοςπιζηικήρ Κονάδαρ 3 82,35 ΘΔΘ ΑΙΦΑ ΔΞΔ Δπικοινυνίαρ 2 82,21 ΖΙΔΗΑΘΝ ΘΔΘ ΑΓΓΔΙΝΠ ΡΠΗΘΑΠ & ΠΗΑ ΔΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 1 82,20 ΝΙΚΞΗΑΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ & ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ ΔΞΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 6 82,19 ΝΙΚΞΗΑΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ & ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ ΔΞΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 4 82,19 ΘΔΘ «ΔΟΓΑΠΗΑ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΔΞΔ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 4 82,02 ΖΙΔΗΑΘΝ ΘΔΘ ΑΓΓΔΙΝΠ ΡΠΗΘΑΠ & ΠΗΑ ΔΔ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 3 81,77 ΘΔΘ «ΑΗΑΠ ΑΔ» Γιασειπιζηήρ Ξολιηιζηικών Δκδηλώζευν 1 81,62 ΘΔΘ «ΘΔΛΡΟ ΠΞΝΓΥΛ ΔΞΗ/ΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ & ΞΙΖΟΒΙΑΣΝ & ΠΗΑ ΔΔ Γιασειπιζηήρ Ξολιηιζηικών Δκδηλώζευν 6 81,54 ΘΔΘ «TECHVISION ΔΞΔ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 1 81,50 ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» Γιοπγανυηήρ Ξολιηιζηικών Δκδηλώζευν 4 81,48 ΘΔΘ «SYNERGY ΑΔ» Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 7 81,37 ΔΞΔΘ ΘΔΘ (ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΔΞΔ) Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 2 81,26 ΘΔΘ ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΚΒΔΙΔΗΑΠ (PRACTICA) Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 1 81,17 ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 2 80,96 ΘΔΘ Logica (Γ Αγγελοπούλος & Πία ΔΔ) πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 4 80,96 ΘΔΘ «ΞΜΗΓΑ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 7 80,79 ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» ΝΗΛΝΣΝΝΠ 7 80,42 ΘΔΘ «ΔΟΓΑΠΗΑ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΔΞΔ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 6 80,30 3M PLAN ΑΔ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΓΗΘΡΥΛ & ΘΑΡΑΠΘΔΥΛ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 3 80,25 ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» Αγπόηηρ - πεύθςνορ Αγποηοςπιζηικήρ Κονάδαρ 6 80,18 ΘΔΘ ΑΙΦΑ ΔΞΔ Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 5 80,12 ΘΔΘ ΑΙΦΑ ΔΞΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 4 80,05 ΘΔΘ ΔΞΗΘΔΛΡΟΝΛ ΑΔ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 2 79,99 ΘΔΘ «ΑΗΑΠ ΑΔ» Δπικοινυνίαρ 2 79,66 ΘΔΘ ΔΟΔΗΠΚΑ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 5 79,16 ΘΔΘ ΑΙΦΑ ΔΞΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 6 79,01

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ98/Α/22-04-2005») «Κσδηθνπνίεζε ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα», όπσο ηζρύεη ζήκεξα.

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ98/Α/22-04-2005») «Κσδηθνπνίεζε ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα», όπσο ηζρύεη ζήκεξα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΣΟ Ε.Κ.Σ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Κοπαή 4 Σ.Κ:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Αθήνα, 19-2-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Α.Π.: ΔΤΔΤΣ/Β/Δ02.02.01/69 & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87 ΣΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.: ΓΔΦΚ 5008261 ΔΞ2011 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Γ/ΝΔΙ Δ.Φ.Κ, Τποστήπιξηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΔΠΑΓ/ΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΥΡΟΝΟ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΒΑΘΜΟ ΑΦ. ΒΑΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Μαπούζι, 12 Ηανοςαπίος 2015 ΑΠ: 87 ΑΠΟΦΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Μαπούζι, 12 Ηανοςαπίος 2015 ΑΠ: 87 ΑΠΟΦΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Μαπούζι, 12 Ηανοςαπίος 2015 ΑΠ: 87 ΑΠΟΦΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΘΔΜΑ: Πποζωπινοί πίνακερ καηάηαξηρ ηων πποηάζεων πος ςποβλήθηκαν για αξιολόγηζη ζηην απιθμ. 6575/12-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κπξηαθή, 10 Ηνύιηνο 2011 11:26 Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δθηύπσζε ρνιηάζηε πξώηνη! ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ: es os.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: σεηικά με ηην παποσή ζηοισείων ωθελοςμένων ζηιρ Κινηηέρ Μονάδερ και ζηα Κένηπα Ζμέπαρ ηων άπθπων 7 και 8 ανηίζηοισα, ηος Ν.

Θέμα: σεηικά με ηην παποσή ζηοισείων ωθελοςμένων ζηιρ Κινηηέρ Μονάδερ και ζηα Κένηπα Ζμέπαρ ηων άπθπων 7 και 8 ανηίζηοισα, ηος Ν. ANΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γλζε : Αξηζηνηέινπο 19, Αζήλα Σαρ. Κψδ. : 101 87 Σειέθσλν : 210 8251834 Fax : 210 82

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 04-03-2015 Αρ. Πρωη.οικ.17235/648 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 3/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 3/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 24-02-2015 Αρ. Πρωη.οικ.14811/564 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Τερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη Σηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ»

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη:

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη: A Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 9/2015 πλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκοσ Θήρας. ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΔΧ : 110/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΘΗΡΑ : ΑΝΑΣΤΑΣΘΟΣ-ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ. ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ε Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή θαηά ηε Νέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (2014-2020) Βαζικά ζημεία και διερεσνηηικές προζεγγίζεις

Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ε Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή θαηά ηε Νέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (2014-2020) Βαζικά ζημεία και διερεσνηηικές προζεγγίζεις Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ε Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή θαηά ηε Νέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (2014-2020) Βαζικά ζημεία και διερεσνηηικές προζεγγίζεις Καηεξίλα Θεκειή Σηέιερνο Δηδηθήο Υπεξεζίαο Σπληνληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.20 09:04:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6428465ΦΥΟ-ΦΩ3 ΔΜ. ΔΞΔΗΓΝΛ ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα