ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, ΠΡΟ : Πίνακαρ Γιανομήρ Πιεξνθνξίεο: Δ. Λνγαξά Σει , Fax: Α Π Ο Φ Α Ζ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23.10.2013. ΠΡΟ : Πίνακαρ Γιανομήρ Πιεξνθνξίεο: Δ. Λνγαξά Σει. 210 3736185, 210 3736391 Fax: 210 3736143 Α Π Ο Φ Α Ζ"

Transcript

1 Αναπηηηέα ζηο Γιαδίκηςο ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΟ-ΦΛΒ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Απ Ππυη24010 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Γ/λζε : Ακαιίαο 12, ΣΚ , Αζήλα ΠΡΟ : Πίνακαρ Γιανομήρ Πιεξνθνξίεο: Δ Λνγαξά Σει , Fax: Α Π Ο Φ Α Ζ ΘΔΜΑ: Έγκπιζη αποηελεζμάηυν αξιολόγηζηρ ηυν ηεσνικών πποζθοπών ηυν ςποτηθίυν αναδόσυν, ζηο πλαίζιο ηος ανοικηού δημόζιος διεθνούρ διαγυνιζμού, για ηην επιλογή αναδόσυν ηυν Ππάξευν: 1 ΓΡΑΔΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΗ 8 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ ΤΓΚΛΗΖ και 2 ΓΡΑΔΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΗ 3 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ ΣΑΓΗΑΚΖ ΔΞΟΓΟΤ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Έρνληαο ππόςε: 1 Σν άξζξν 90 ηνπ «Κώδηθα γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά όξγαλα» πνπ θπξώζεθε µε ην άξζξν πξώην ηνπ Π 63/2005 (ΦΔΚ Α 98) 2 Σν Ν 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Γηαύγεηα» (ΦΔΚ 112/ηΑ / ) 3 Σν ΠΓ 122/2004 «Αλαζύζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνύ» (ΦΔΚ 85/ηΑ /2004) 4 Σν ΠΓ 149/2005 «Οξγαληζκόο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο» (ΦΔΚ Α 211/2005) 5 Σν Ν 3270/2004 «Αξκνδηόηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη ζέκαηα ηνπξηζκνύ» (ΦΔΚ Α 187/2004) 6 Σν ΠΓ 85/2012 (ΦΔΚ 141/Α/ )«ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε ππεξεζηώλ» 7 Σν ΠΓ 86/2012 (ΦΔΚ 141/Α/ ) «Γηνξηζκόο Τπνπξγώλ, Αλαπιεξσηώλ Τπνπξγώλ θαη Τθππνπξγώλ» 8 Σν άξζξν 4 ηνπ ΠΓ 98/2012 (ΦΔΚ 160/Α/2012) «ηξνπνπνίεζε ηνπ ΠΓ 85/2012 (ΦΔΚ 141/Α/ ) «Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε ππεξεζηώλ» 9 Σελ ππ αξηζκ 5551/ απόθαζε ηεο Τπνπξγνύ Σνπξηζκνύ «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο ππ αξηζκ 18251/ απόθαζεο ηεο Τπνπξγνύ Σνπξηζκνύ πεξί Μεηαβίβαζεο δηθαηώκαηνο

2 2 ππνγξαθήο κε εληνιή Τπνπξγνύ 10 Σν Ν 3614/2007 «Γηαρείξηζε έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν » (ΦΔΚ Α 267), όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη 11 Σνλ Καλνληζµό (ΔΚ) αξηζ 1083 ηνπ πµβνπιίνπ ηεο 11 Ινπιίνπ 2006 πεξί θαζνξηζµνύ γεληθώλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθό Σαµείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σαµείν θαη ην Σαµείν πλνρήο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ Καλνληζµνύ (ΔΚ) αξηζ 1260/1999, όπσο ηζρύεη 12 Σνλ Καλνληζµό (ΔΚ) αξηζ 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο εθεµβξίνπ 2006 γηα ηε ζέζπηζε θαλόλσλ ζρεηηθά µε ηελ εθαξµνγή ηνπ θαλνληζµνύ (ΔΚ) αξηζ 1083/2006 ηνπ πµβνπιίνπ πεξί θαζνξηζµνύ γεληθώλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθό Σαµείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σαµείν θαη ην Σαµείν πλνρήο θαη ηνπ θαλνληζµνύ (ΔΚ) 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πµβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθό Σαµείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, όπσο ηζρύεη 13 Σνλ Καλνληζµό (ΔΚ) 1081/2006 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πµβνπιίνπ ηεο 5εο Ινπιίνπ 2006 γηα ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σαµείν θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ Καλνληζµνύ (ΔΚ) αξηζ 1784/ Σηο δηαηάμεηο ηνπ πδ 24/2010 (ΦΔΚ 56/ ) «Αλαθαζνξηζµόο ησλ αξµνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Π 189/2009» θαη εηδηθόηεξα ην Άξζξν 4, παξ2, εδάθην β ζύµθσλα µε ην νπνίν ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπµάησλ έρεη ηελ «αρµοδιότητα δηαµόξθσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιαηζίνπ όισλ ησλ µνλάδσλ ηεο επηεξνβάζµηαο Σερληθήο θαη Δπαγγειµαηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο Αξρηθήο θαη πλερηδόµελεο Δπαγγειµαηηθήο Καηάξηηζεο, θαζώο θαη ησλ ινηπώλ µνλάδσλ, δεµόζησλ ή ηδησηηθώλ, πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ Σξηηνβάζµηα Δθπαίδεπζε» 15 Σν Ν 3879/ (ΦΔΚ /Α/163/ ) «Αλάπηπμε ηεο ηα βίνπ Μάζεζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 16 Σν Ν 3886/2010 (ΦΔΚ Α 173) Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηελ ζύλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ Δλαξκόληζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21 εο Ινπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25 εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L76), όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11 εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L335) 17 Σελ µε αξηζµό 7725/ Απόθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο ηνπ Δζληθνύ ηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (Κσδηθόο CCI 2007GR16UNS001) θαη ηα Παξαξηήµαηα απηήο 18 Σελ ππ αξηζ Δ(2007) 1389/ απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ ΔΚ γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Δζληθνύ ηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο ηεο Διιάδαο (ΔΠΑ) 19 Σελ ππ αξηζκ C/2007/5534/ Απόθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ» ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο (Κσδηθόο CCI 2007GR05UΡΟ001) 20 Σελ από ε Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο ηνπ ΔΠ «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ» κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ πξάμεσλ ησλ Αμόλσλ Πξνηεξαηόηεηαο 21 Σελ ππ αξηζκ 23611/νηθ6973/ Τπνπξγηθή Απόθαζε (ΦΔΚ 394/Β/ ) ζρεηηθά κε ηελ «Δθρώξεζε αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα πξάμεηο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ» ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθόηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα» 22 Σελ ππ αξηζ 14053/ΔΤ/1749/ (ΦΔΚ 540/Β/ ) Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνµίαο θαη Οηθνλνµηθώλ γηα ην ύζηεµα ηαρείξηζεο (ΤΠΑΤ ), όπσο ηξνπνπνηήζεθε µε ηηο ππ αξ43804/δτθτ 2041/ (ΦΔΚ 1957/ ) θαη 28020/ΔΤΘΤ1212/ (ΦΔΚ 1088/Β/ ) ΤΑ θαζώο θαη ην Δγρεηξίδην θαη ηνλ Οδεγό ηαδηθαζηώλ ηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ πγρξεµαηνδνηνύµελσλ Πξάμεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνµίαο θαη Οηθνλνµηθώλ 23 Σελ ππ αξηζ /νηθ32815/ (ΦΔΚ1999/ ) Κνηλή Απόθαζε Τθππνπξγνύ Οηθνλνµίαο θαη Οηθνλνµηθώλ θαη Τπνπξγνύ Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο κε ζέκα «ύζηεµα Πηζηνπνίεζεο Κέληξσλ Δπαγγειµαηηθήο Καηάξηηζεο»(ΚΔΚ) 24 Σελ ππ αξηζµ 11384/ (ΦΔΚ 616/Β/ ) Κνηλή Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνµίαο θαη

3 Οηθνλνµηθώλ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ γηα ην «ύζηεµα Παξαθνινύζεζεο θαη Αμηνιόγεζεο ησλ Κέληξσλ Δπαγγειµαηηθήο Καηάξηηζεο» 25 Σελ ππ αξηζµ / (ΦΔΚ 1700/Β/ ) Κνηλή Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνµίαο θαη Οηθνλνµηθώλ θαη Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο µε ζέµα «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζµ / (ΦΔΚ 1593/Β/2005) θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο ησλ Τπνπξγώλ νηθνλνµίαο θαη Οηθνλνµηθώλ θαη Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο πεξί πζηήµαηνο Πηζηνπνίεζεο Δθπαηδεπηώλ Δλειίθσλ» 26 Σελ ππ αξηζ 15188/νηθ3968/ (ΦΔΚ 915/Β/ ) ΚΤΑ ηξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ηεο ππ αξ νηθ55582/1933/2008 (ΦΔΚ 1491/Β) Κνηλήο Απόθαζεο ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνµίαο θαη Οηθνλνµηθώλ θαη Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, όπσο ηξνπνπνηήζεθε µε ηε µε αξηζµό /32570/2010 (ΦΔΚ 1503/Β) Κνηλή Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνµίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Παηδείαο, ηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπµάησλ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, µε ζέµα Δληαίν ύζηεµα ηαρείξηζεο, Αμηνιόγεζεο, Παξαθνινύζεζεο θαη Διέγρνπ ησλ Δλεξγεηώλ Δπαγγειµαηηθήο Καηάξηηζεο ζπγρξεµαηνδνηνύµελσλ από ην ΔΚΣ ή ην ΔΣΠΑ βάζεη ηνπ άξζξνπ 34, παξάγξαθνο 2 ηνπ Γεληθνύ Καλνληζµνύ 1083/2006, όπσο ηζρύεη, ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ ( ) γηα όια ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάµµαηα πνπ εµπεξηέρνπλ δξάζεηο θαηάξηηζεο 27 Σελ ππ αξηζµ / (ΦΔΚ 1094/Β/ ) Κνηλή Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνµίαο θαη Οηθνλνµηθώλ θαη Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο γηα ην «ύζηεµα δηαρείξηζεο ηνπ Δληαίνπ Μεηξώνπ Αμηνινγεηώλ (ΔΜΑ) ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο» 28 Σν κε ΑΠ 23105/ΓΓΑΑΠ4632/ΔΤΘΤ1/ Δγρεηξίδην Γηαδηθαζηώλ Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ πγρξεκαηνδνηνύκελσλ Πξάμεσλ, όπσο ηζρύεη 29 Σνλ κε ΑΠ 37135/ΓΓΑΠΠΠ 5537/ Οδεγό πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο & Διέγρνπ πγρξεκαηνδνηνύκελσλ Πξάμεσλ, όπσο ηζρύεη 30 Έγγξαθν ΔΤΘΤ κε ΑΠ 25555/ΔΤΘΤ1304/ «Δλεκέξσζε γηα δηαδηθαζίεο πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο ηεο απάηεο ζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελα έξγα από ην ΔΣΠΑ, ΔΚΣ θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ζπλαθείο ππνρξεώζεηο» 31 Σν έγγξαθν κε ΑΠ 3507/Γ /673/ ηεο ΔΤΓ ΔΠΑΔ, πηζηνπνίεζεο επάξθεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο 32 Σν κε ΑΠ 14436/ (ΑΠ ΔΤΓ ΔΠΑΔ 5457/ ) έγγξαθν ηεο ΔΤΓ ΔΠΑΝΑΓ κε ην νπνίν δίλεηαη ζύκθσλε γλώκε γηα ηελ έθδνζε ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο από ηελ ΔΤΓ ΔΠΑΔ 33 Σελ Δμεηδίθεπζε ησλ Καηεγνξηώλ Πξάμεσλ « , , » 34 Σελ ππ πξση 5963/1203/Α2 Πξόζθιεζε µε θσδηθό ΑΝΓ04 ηεο ΔΤ ΔΠ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ θαη ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» 35 Σηο ππ αξζκ 1910/516/A2/ , 1912/518/A2/ , 1911/517/A2 / Απνθάζεηο έληαμεο ησλ πξάμεσλ 36 Σν ππ αξηζµ 5722/ ζρεηηθό ύµθσλν Απνδνρήο Όξσλ Απνθάζεσλ Έληαμεο Πξάμεσλ θαη ηθαηνύρνπ 37 Σηο ππ αξηζ 2527/Β3/ , 2528/Β3/377/ , 2529/Β3/378/ απνθάζεηο ζύκθσλεο γλώκεο ηεο ΔΤΓ ηνπ ΔΠ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» 38 Σν έγγξαθν ηεο ΔΤΓ ΔΠΑΝΑΓ κε αξπξση /νηθ63272/ «Δμάληιεζε πόξσλ ζηηο Πεξηθέξεηεο ηνπ ζηόρνπ 2 (ηεξεά Διιάδα, Νόηην Αηγαίν)» 39 Σν έγγξαθν ηεο ΔΤΓ ΔΠΑΔ κε αξπξση 3840/Β3579/ «Τινπνίεζε Πξάμεσλ Γξάζεηο Καηάξηηζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ζε Θέκαηα Σνπξηζκνύ, ζηηο 8 Πεξηθέξεηεο ύγθιηζεο θαη ζηηο 3 Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμόδνπ» 40 Σηο ππ αξηζ4101/β3 619/ θαη 4103/Β3 620/ απνθάζεηο ηνπ Δηδηθνύ Γξακκαηέα γηα ηελ Αληαγσληζηηθόηεηα κε ηελ δηαηύπσζε ζεηηθήο γλώκεο γηα ηελ δεκνπξάηεζε ησλ 2 Γξάζεσλ 3

4 4 41 Tελ ππ αξηζκ / (ΦΔΚ 537/ΓΓ/ ) απόθαζε ηεο Τπνπξγνύ Σνπξηζκνύ γηα ηελ πξνθήξπμε ηνπ αλνηθηνύ δεκόζηνπ δηεζλή δηαγσληζκνύ θαη ηελ ππ αξηζκ / (ΦΔΚ 599/ΓΓ/ ) ηξνπνπνηεηηθή ηεο 42 Σελ ππ αξηζκ 13836/ Τπνπξγηθή Απόθαζε ζύζηαζεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ ηνπ αλνηθηνύ δεκόζηνπ δηεζλή δηαγσληζκνύ θαη ηελ ππ αξηζκ11656/ ηξνπνπνηεηηθή ηεο 43 Σν από Πξαθηηθό θιήξσζεο γηα ηελ αλάδεημε ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ησλ Γλσκνδνηηθώλ Δπηηξνπώλ 44 Σελ ππ αξηζκ13665/ (ΦΔΚ ΤΟΓΓ 282/ ) Τπνπξγηθή Απόθαζε ζπγθξόηεζεο Γλσκνδνηηθώλ Δπηηξνπώλ 45 Σν ππ αξηζκ23924/ δηαβηβαζηηθό κε ηα ζπλεκκέλα πξαθηηθά ηεο 1 εο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο, ην ππ αξηζκ23922/ δηαβηβαζηηθό κε ηα ζπλεκκέλα πξαθηηθά ηεο 2 εο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο θαη ην ππ αξηζκ23923/ δηαβηβαζηηθό κε ηα ζπλεκκέλα πξαθηηθά ηεο 3 εο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο Α Π Ο Φ Α Η Ε Ο Τ Μ Δ 1 Σελ έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ησλ ηξηώλ Γλσκνδνηηθώλ Δπηηξνπώλ, πνπ ππνβιήζεθαλ κε ηα ππ άξηζκ 23924/ , 23922/ θαη 23923/ αληίζηνηρα δηαβηβαζηηθά, ζην πιαίζην ηνπ αλνηθηνύ δεκόζηνπ δηεζλνύο δηαγσληζκνύ (ΑξΓηαθ 1/2012) γηα ηελ επηινγή αλαδόρσλ ησλ Πξάμεσλ: 1 Γξάζεηο θαηάξηηζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζε ζέκαηα Σνπξηζκνύ ζηηο 8 Πεξηθέξεηεο ύγθιηζεο θαη 2 Γξάζεηο θαηάξηηζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζε ζέκαηα Σνπξηζκνύ ζηηο 3 Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμόδνπ 2 Η πλνιηθή Βαζκνινγία Σερληθώλ Πξνζθνξώλ (ΒΣΠ), ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 12,ΒV1, αλά ππνςήθην αλάδνρν, Πεξηθέξεηα θαη πξόγξακκα θαηάξηηζεο, έρεη σο αθνινύζσο: ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΔΚ Σίτλος Προγράμματος Α/Α Προγράμματος ΒΣΠ ΘΔΘ ΦΗΙΗΞΞΝΠ ΝΗΛΝΣΝΝΠ 1 100,00 ΛΝΚΑΟΣΗΑΘΝ ΘΔΘ ΜΑΛΘΖΠ Νδηγόρ Βοςνού 2 98,32 ΘΔΘ ΗΛΔ-ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΠΔΔ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 6 97,95 ΘΔΘ «ΚΔΛΡΥΟ» ΑΛΡΥΛΗΑΓΖΠ & ΠΗΑ ΝΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 1 97,56 ΡΔΣΛΝΞΝΙΗΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 3 97,50 ΘΔΘ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΘΑΒΑΙΑΠ Δμτςσυηήρ Ροςπιζμού 1 95,23 ΡΔΣΛΝΞΝΙΗΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 1 94,35 ΘΔΘ ΗΛΔ-ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΠΔΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 7 93,21 ΡΔΣΛΝΞΝΙΗΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 2 92,67 ΘΔΘ ΓΛΑΚΗΘΖ ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΠΔΚΗΛΑΟΗΥΛ ΝΗΛΝΣΝΝΠ 14 91,80 ΘΔΘ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΘΑΒΑΙΑΠ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 4 91,67 ΘΔΘ «ΞΜΗΓΑ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 3 91,05 ΘΔΘ «ΞΜΗΓΑ» Δπικοινυνίαρ 4 90,18 ΘΔΘ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΘΑΒΑΙΑΠ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 5 89,91 ΘΔΘ «ΞΜΗΓΑ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 2 89,33 ΘΔΘ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΘΑΒΑΙΑΠ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 3 89,31

5 5 ΘΔΘ «ΚΔΛΡΥΟ» ΑΛΡΥΛΗΑΓΖΠ & ΠΗΑ ΝΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 2 89,31 ΘΔΘ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΘΑΒΑΙΑΠ Γιοικηηικόρ πεύθςνορ Ξολύ Κικπών Δπισειπήζευν 2 89,26 ΔΟΓΝΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΑΚΘΔ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 1 89,19 ΡΔΣΛΝΞΝΙΗΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ Δπικοινυνίαρ 4 89,01 ΔΟΓΝΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΑΚΘΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 2 88,63 ΘΔΘ ΓΛΑΚΗΘΖ ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΠΔΚΗΛΑΟΗΥΛ ΘΔΘ ΓΛΑΚΗΘΖ ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΠΔΚΗΛΑΟΗΥΛ Δπικοινυνίαρ 12 88,57 ΘΔΘ «ΞΜΗΓΑ» ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 5 88,30 Δπικοινυνίαρ 13 88,09 ΘΔΘ «ΞΜΗΓΑ» Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 1 87,59 ΘΔΘ ΓΛΑΚΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΝΗΘΝΜΔΛΑΓΝΠ 4 87,44 ΑΡΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΔΞΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 1 87,29 KEK «ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΘΔΘ ΘΟΑΘΖΠ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 1 87,27 ΘΔΘ «ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΖΠ» Δπικοινυνίαρ 2 87,11 ΘΔΘ ΔΘΞΑ/ΔΘΞΑΗΓΔΡ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖ ΑΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 1 86,91 ΘΔΘ «ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΖΠ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 1 86,65 ΘΔΘ ΓΛΑΚΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ Δπικοινυνίαρ 3 84,92 ΘΔΘ ΓΛΑΚΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 2 83,98 ΘΔΘ ΘΟΑΘΖΠ «ΑΘΖΛΑ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 1 83,68 ΘΔΘ ΓΛΑΚΗΘΖ ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΠΔΚΗΛΑΟΗΥΛ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 11 83,57 ΘΔΘ ΦΗΙΗΞΞΝΠ Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 2 83,53 ΘΔΘ ΦΗΙΗΞΞΝΠ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 3 81,99 ΑΡΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΔΞΔ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 2 81,48 KEK «ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΘΔΘ ΘΟΑΘΖΠ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 2 80,75 ΘΔΘ ΘΟΑΘΖΠ «ΑΘΖΛΑ» ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 2 80,67 ΘΔΘ ΞΑΠΡΔΟ Δπικοινυνίαρ 2 80,39 ΘΔΘ ΞΑΠΡΔΟ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 3 80,17 ΛΝΚΑΟΣΗΑΘΝ ΘΔΘ ΜΑΛΘΖΠ Γιοπγανυηήρ Ξολιηιζηικών Δκδηλώζευν 1 80,03 ΘΔΘ ΓΛΑΚΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 1 79,78 ΘΔΘ ΞΑΠΡΔΟ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 4 79,69 ΘΔΘ ΚΔΡΟΝΛ Διδικόρ ζηην Ξποεηοιμαζία Κποςθέ (ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ) 4 79,02 ΘΔΘ ΞΑΠΡΔΟ Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 1 78,94 ΘΔΘ ΚΔΡΟΝΛ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 2 78,54 ΘΔΘ ΚΔΡΟΝΛ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 1 78,19 ΗΚΔ&Δ (ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΚΔΙΔΞΗΣ/ΠΔΥΛ & ΔΘΞΑΗΓ) Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικήρ Δπισείπηζηρ 1 78,12 ΘΔΘ IDEA ΔΞΔ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 1 77,46 ΘΔΘ ΠΡΑΘΖΠ ΞΑΛΡΑΕΖΠ, ΚΝΛΝΞΟΝΠΥΞΖ ΔΞΔ Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 2 76,55 ΘΔΘ «ΘΔΛΡΟΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ & ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ» Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 2 75,21 ΘΔΘ ΠΡΑΘΖΠ ΞΑΛΡΑΕΖΠ, ΚΝΛΝΞΟΝΠΥΞΖ ΔΞΔ Γιασειπιζηήρ Ξολιηιζηικών Δκδηλώζευν 1 74,94 ΘΔΘ ΔΒΝΙΝΠ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 4 74,88 ΘΔΘ ΚΔΡΟΝΛ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 3 74,32 ΘΔΘ «ΘΔΛΡΟΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ & ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 1 69,55 ΘΔΘ ΔΒΝΙΝΠ Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 3 68,27 ΗΠΔΙΡΟ

6 6 ΚΔΚ Σίτλος Προγράμματος Α/Α Προγράμματος ΘΔΘ ΗΛΔ-ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΠΔΔ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 5 100,00 ΒΣΠ ΘΔΘ ΘΔΑΑΞ (ΞΟΔΒΔΕΑ) Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 4 99,19 ΘΔΘ ΗΛΔ-ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΠΔΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 4 99,02 ΘΔΘ ΔΟΥΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΑΔ Νδηγόρ Βοςνού 6 98,67 ΘΔΘ ΘΔΑΑΞ (ΞΟΔΒΔΕΑ) Δπικοινυνίαρ 2 98,49 ΘΔΘ ΔΟΥΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΑΔ ΝΗΛΝΣΝΝΠ 8 98,03 ΘΔΘ ΔΟΥΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΑΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 5 97,50 ΘΔΘ ΔΟΥΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΑΔ ΝΗΘΝΜΔΛΑΓΝΠ 7 97,33 ΘΔΘ ΘΔΑΑΞ (ΞΟΔΒΔΕΑ) Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 1 94,96 ΘΔΘ «ΔΟΓΑΠΗΑ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΔΞΔ» Δπικοινυνίαρ 2 94,80 ΘΔΘ ΔΟΔΛΑ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 5 94,00 ΘΔΘ ΔΟΔΛΑ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 6 93,93 ΘΔΘ ΑΞΔΗΟΥΡΑΛ ΑΔ ΝΗΘΝΜΔΛΑΓΝΠ 3 93,64 ΘΔΘ ΑΟΡΔΚΗΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΝΔ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 3 93,62 ΘΔΘ ΛΔΝ ΘΔΡΗΘΝ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 8 93,50 ΘΔΘ ΛΔΝ ΘΔΡΗΘΝ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 1 93,33 ΘΔΘ «ΔΟΥΗΓΔΑ» ΝΗΛΝΣΝΝΠ 10 92,93 ΘΔΘ ΑΟΡΔΚΗΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΝΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 4 92,79 ΘΔΘ ΔΟΔΛΑ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 2 92,78 ΘΔΘ Logica (Γ Αγγελοπούλος & Πία ΔΔ) πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 2 92,41 ΘΔΘ ΛΔΝ ΘΔΡΗΘΝ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 5 92,20 ΘΔΘ ΔΘΙΔΗΓΖΠ (Ξαπαβαζιλείος & Πία ΔΔ) πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 2 91,80 ΘΔΘ ΑΟΡΔΚΗΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΝΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 2 91,19 ΘΔΘ ΛΔΝ ΘΔΡΗΘΝ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 2 91,10 ΘΔΘ «ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ» Δπικοινυνίαρ 5 91,02 ΘΔΘ ΑΟΡΔΚΗΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΝΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 6 90,99 ΘΔΘ ΛΔΝ ΘΔΡΗΘΝ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 6 90,84 ΘΔΘ ΔΟΔΛΑ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 8 90,72 ΘΔΘ ΔΟΔΛΑ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 1 90,64 ΘΔΘ ΑΟΡΔΚΗΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΝΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 8 90,38 ΘΔΘ ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΚΒΔΙΔΗΑΠ (PRACTICA) Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 8 89,88 ΘΔΘ ΔΟΔΛΑ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 3 89,56 ΘΔΘ ΑΟΡΔΚΗΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΝΔ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 7 89,38 ΘΔΘ ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΚΒΔΙΔΗΑΠ (PRACTICA) Δμτςσυηήρ Ροςπιζμού 9 89,33 ΘΔΘ «ΔΟΥΗΓΔΑ» Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 8 89,08 ΘΔΘ ΛΔΝ ΘΔΡΗΘΝ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 4 88,86 ΘΔΘ ΑΟΡΔΚΗΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΝΔ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 1 88,86 ΘΔΘ ΑΟΡΔΚΗΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΝΔ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 5 88,74 ΘΔΛΡΠΛΔΣΗΕΝΚ ΔΞΑΓΓΔΙΚΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΞΝΙΡΟΝΞΝΛ ΔΞΔ Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 1 88,47 ΘΔΘ ΛΔΝ ΘΔΡΗΘΝ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 3 88,00 ΘΔΘ ΑΞΔΗΟΥΡΑΛ ΑΔ Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 2 87,74 ΘΔΘ ΔΟΔΛΑ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 4 87,21 ΘΔΘ ΛΔΝ ΘΔΡΗΘΝ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 7 86,95 ΠΔΙΔΘΡΗΘΑ (ΘΔΘ) Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 6 86,55

7 7 ΘΔΘ ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΚΒΔΙΔΗΑΠ (PRACTICA) πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 12 86,41 ΘΔΘ «ΔΟΥΗΓΔΑ» Δπικοινυνίαρ 9 85,99 ΘΔΘ ΔΘΙΔΗΓΖΠ (Ξαπαβαζιλείος & Πία ΔΔ) ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 1 85,96 ΘΔΘ «ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 2 85,86 ΘΔΘ ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΚΒΔΙΔΗΑΠ (PRACTICA) ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 10 85,58 ΘΔΘ «ΔΟΥΗΓΔΑ» Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 6 85,36 ΘΔΘ «ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ» Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 4 85,19 ΘΔΘ «PRIM-ΑΠΞΑ ΑΔ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 2 84,97 ΘΔΘ «ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 3 84,72 ΘΔΘ «ΔΟΥΗΓΔΑ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 7 84,46 ΘΔΘ «ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ» Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 1 84,39 ΘΔΘ Logica (Γ Αγγελοπούλος & Πία ΔΔ) Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 1 84,27 ΘΔΘ «ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ» Δκπαιδεςηήρ Σιονοδπομίαρ 6 83,90 ΘΔΘ ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΚΒΔΙΔΗΑΠ (PRACTICA) ΝΗΛΝΣΝΝΠ 11 83,79 ΘΔΘ 01 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 1 81,75 ΘΔΘ ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΚΒΔΙΔΗΑΠ (PRACTICA) Δπικοινυνίαρ 14 81,21 ΘΔΘ ΔΟΥΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΞΑΛΣ ΘΥΛΠΡΑΛΡΑΘΝΠ & ΠΗΑ Δ Δ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 1 80,70 ΘΔΘ ΔΟΔΛΑ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 7 80,32 STATUS ΘΔΘ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 3 78,70 STATUS ΘΔΘ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 4 78,52 ΘΔΘ ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΚΒΔΙΔΗΑΠ (PRACTICA) Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 13 76,46 ΘΔΘ «ΔΟΓΑΠΗΑ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΔΞΔ» ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 1 76,39 ΘΔΘ ΔΟΥΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΞΑΛΣ ΘΥΛΠΡΑΛΡΑΘΝΠ & ΠΗΑ Δ Δ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 2 74,97 ΘΔΘ ΘΔΑΑΞ (ΞΟΔΒΔΕΑ) πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 3 74,87 ΘΔΘ 01 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 2 73,04 ΘΔΘ «TECHVISION ΔΞΔ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 2 72,40 ΘΔΑΛΙΑ ΚΔΚ Σίτλος Προγράμματος Α/Α Προγράμματος ΒΣΠ ΘΔΘ ΘΔΞΔΘ Δμτςσυηήρ Ροςπιζμού 2 100,00 ΘΔΘ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΙΙΑΓΝΠ ΝΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 1 96,56 ΘΔΘ ΓΖΚΖΡΟΑ ΑΔ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 10 95,94 ΘΔΘ ΓΖΚΖΡΟΑ ΑΔ Δπικοινυνίαρ 15 95,76 ΘΔΘ ΓΖΚΖΡΟΑ ΑΔ Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 9 95,47 ΘΔΘ ΓΖΚΖΡΟΑ ΑΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 12 94,58 ΘΔΘ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΙΙΑΓΝΠ ΝΔ Δμτςσυηήρ Ροςπιζμού 2 93,84 ΘΔΘ ΗΛΔ-ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΠΔΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 9 93,82 ΔΟΓΝΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΑΚΘΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 4 93,54 ΘΔΘ ΘΔΞΔΘ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 1 93,49 ΘΔΘ ΓΛΑΚΗΘΖ ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΠΔΚΗΛΑΟΗΥΛ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 10 92,81

8 8 ΘΔΘ ΓΛΑΚΗΘΖ ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΠΔΚΗΛΑΟΗΥΛ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 2 92,31 ΘΔΘ ΓΖΚΖΡΟΑ ΑΔ Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 1 92,19 ΘΔΘ ΓΖΚΖΡΟΑ ΑΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 3 92,19 ΘΔΘ ΓΖΚΖΡΟΑ ΑΔ Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 13 92,15 ΘΔΘ ΓΖΚΖΡΟΑ ΑΔ Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 5 92,09 ΘΔΘ ΓΖΚΖΡΟΑ ΑΔ Δπικοινυνίαρ 7 92,08 ΘΔΘ ΓΖΚΖΡΟΑ ΑΔ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 8 92,04 ΘΔΘ ΓΖΚΖΡΟΑ ΑΔ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 2 92,03 ΘΔΘ ΓΖΚΖΡΟΑ ΑΔ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 16 92,00 ΘΔΘ ΓΖΚΖΡΟΑ ΑΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 11 91,97 ΔΟΓΝΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΑΚΘΔ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 3 91,92 ΘΔΘ ΓΖΚΖΡΟΑ ΑΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 4 91,84 ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 2 91,54 ΘΔΘ EUROTRAINING ΑΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 3 91,40 ΘΔΘ ΔΟΥΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΑΔ ΝΗΛΝΣΝΝΠ 4 91,16 ΘΔΘ ΔΟΥΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΑΔ Νδηγόρ Βοςνού 2 91,06 ΘΔΘ ΔΟΥΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΑΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 1 90,74 ΘΔΘ ΗΛΔ-ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΠΔΔ Δπικοινυνίαρ 8 90,73 ΘΔΘ ΔΟΥΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΑΔ ΝΗΘΝΜΔΛΑΓΝΠ 3 90,37 ΘΔΘ ΓΛΑΚΗΘΖ ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΠΔΚΗΛΑΟΗΥΛ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 1 89,89 ΘΔΘ ΓΛΑΚΗΘΖ ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΠΔΚΗΛΑΟΗΥΛ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 6 89,74 ΘΔΘ ΓΛΑΚΗΘΖ ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΠΔΚΗΛΑΟΗΥΛ Δπικοινυνίαρ 3 89,05 ΘΔΘ «ΘΔΘΔΔ» ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 2 88,58 ΘΔΘ «ΔΟΥΗΓΔΑ» Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 3 88,53 ΘΔΘ «ΞΜΗΓΑ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 6 88,33 ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ Δπικοινυνίαρ 3 87,77 ΘΔΘ ΓΛΑΚΗΘΖ ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΠΔΚΗΛΑΟΗΥΛ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 9 87,50 ΘΔΘ ΓΛΑΚΗΘΖ ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΠΔΚΗΛΑΟΗΥΛ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 8 87,46 ΘΔΘ ΔΟΔΛΑ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 10 87,27 ΘΔΘ ΔΟΔΛΑ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 9 86,98 ΘΔΘ ΑΗΓΔΑΠ ΝΗΛΝΣΝΝΠ 5 86,86 ΘΔΘ ΓΛΑΚΗΘΖ ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΠΔΚΗΛΑΟΗΥΛ Δπικοινυνίαρ 5 86,24 ΘΔΘ ΑΗΓΔΑΠ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 4 85,70 ΘΔΘ «ΔΟΥΗΓΔΑ» Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 1 85,66 ΘΔΘ ΑΗΓΔΑΠ Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 2 85,34 ΘΔΘ ΑΗΓΔΑΠ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 3 85,32 ΘΔΘ ΑΗΓΔΑΠ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 9 85,23 ΘΔΘ «ΘΔΘΔΔ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 1 85,14

9 9 ΘΔΘ ΑΗΓΔΑΠ Αγπόηηρ - πεύθςνορ Αγποηοςπιζηικήρ Κονάδαρ 1 84,74 ΘΔΘ ΓΛΑΚΗΘΖ ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΠΔΚΗΛΑΟΗΥΛ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 7 84,52 ΘΔΘ Logica (Γ Αγγελοπούλος & Πία ΔΔ) Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 3 83,86 ΘΔΘ ΑΗΓΔΑΠ Δπικοινυνίαρ 6 83,83 ΘΔΘ ΑΗΓΔΑΠ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 8 83,43 ΘΔΘ «ΔΟΥΗΓΔΑ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 2 83,35 ΘΔΘ ΓΛΑΚΗΘΖ ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΠΔΚΗΛΑΟΗΥΛ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 4 82,96 ΘΔΘ ΑΗΓΔΑΠ Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 7 82,67 ΘΔΘ ΓΔΥΟΓΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ Δπικοινυνίαρ 4 82,37 ΘΔΘ ΓΔΥΟΓΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ Δμτςσυηήρ Ροςπιζμού 5 82,13 ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 4 81,95 ΘΔΘ ΓΔΥΟΓΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ Γιοπγανυηήρ Ξολιηιζηικών Δκδηλώζευν 2 81,89 ΘΔΘ ΔΘΙΔΗΓΖΠ (Ξαπαβαζιλείος & Πία ΔΔ) Αγπόηηρ - πεύθςνορ Αγποηοςπιζηικήρ Κονάδαρ 3 81,70 ΘΔΘ «ΔΟΥΗΓΔΑ» Δπικοινυνίαρ 4 81,52 ΘΔΘ ΗΒΔΞΔ ΓΗΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝΠ ΠΛΓΔΠΚΝΠ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 24 80,87 ΘΔΘ ΓΔΥΟΓΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ Γιασειπιζηήρ Ξολιηιζηικών Δκδηλώζευν 3 80,41 ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 1 80,34 ΘΔΘ «ΔΟΥΗΓΔΑ» ΝΗΛΝΣΝΝΠ 5 79,86 ΘΔΘ ΗΒΔΞΔ ΓΗΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝΠ ΠΛΓΔΠΚΝΠ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 19 79,74 ΘΔΘ «ΘΔΛΡΟΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ & ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ» Δπικοινυνίαρ 3 79,08 ΘΔΘ ΓΔΥΟΓΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 1 78,54 ΘΔΘ EUROTRAINING ΑΔ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 2 78,07 ΘΔΘ ΓΗΑΠ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 2 77,88 ΘΔΘ ΗΒΔΞΔ ΓΗΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝΠ ΠΛΓΔΠΚΝΠ Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 21 77,61 ΘΔΘ ΓΗΑΠ Διδικόρ Ιοςηποθεπαπείαρ - Θαλαζζοθεπαπείαρ 3 76,87 ERGOWAY ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΘΔΘ ΔΞΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 1 76,74 ΘΔΘ ΞΔ ΙΑΟΗΠΑΠ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 1 76,39 ΘΔΘ ΗΒΔΞΔ ΓΗΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝΠ ΠΛΓΔΠΚΝΠ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 20 76,25 ΘΔΘ ΗΒΔΞΔ ΓΗΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝΠ ΠΛΓΔΠΚΝΠ Κέλορ Ξληπώμαηορ Δπαγγελμαηικών Ξλοίυν Ανατςσήρ 27 76,24 ΘΔΘ ΞΔ ΙΑΟΗΠΑΠ Αγπόηηρ - πεύθςνορ Αγποηοςπιζηικήρ Κονάδαρ 2 75,56 ΘΔΘ ΓΗΑΠ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 6 73,79 ΘΔΘ ΓΗΑΠ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 10 73,75 ΘΔΘ ΗΒΔΞΔ ΓΗΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝΠ ΠΛΓΔΠΚΝΠ ΝΗΛΝΣΝΝΠ 26 73,12 ΘΔΘ ΓΗΑΠ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 9 72,82 ΘΔΘ EUROTRAINING ΑΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 1 72,74 ΘΔΘ ΗΒΔΞΔ ΓΗΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝΠ ΠΛΓΔΠΚΝΠ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 18 72,39 ΘΔΘ ΓΗΑΠ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 5 72,14 ΘΔΘ ΓΗΑΠ Δμτςσυηήρ Ροςπιζμού 12 70,22 ΘΔΘ ΓΗΑΠ Δμτςσυηήρ Ροςπιζμού 7 70,13 ΘΔΘ ΓΗΑΠ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 1 70,00 ΘΔΘ ΗΒΔΞΔ ΓΗΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝΠ ΠΛΓΔΠΚΝΠ Δπικοινυνίαρ 23 69,20

10 10 ΘΔΘ ΗΒΔΞΔ ΓΗΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝΠ ΠΛΓΔΠΚΝΠ Δμτςσυηήρ Ροςπιζμού 25 68,81 ΘΔΘ ΗΒΔΞΔ ΓΗΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝΠ ΠΛΓΔΠΚΝΠ ΝΗΘΝΜΔΛΑΓΝΠ 22 67,32 ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΟΙ ΚΔΚ Σίτλος Προγράμματος Α/Α Προγράμματος ΒΣΠ ΘΔΘ ΑΙΦΑ ΔΞΔ Αγπόηηρ - πεύθςνορ Αγποηοςπιζηικήρ Κονάδαρ ,00 ΔΘΔΘ ΡΑΘΗ ΑΔ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 5 98,85 ΔΘΔΘ ΡΑΘΗ ΑΔ Δπικοινυνίαρ 4 97,67 ΔΘΔΘ ΡΑΘΗ ΑΔ Γιοπγανυηήρ Ξολιηιζηικών Δκδηλώζευν 3 96,98 ΘΔΘ «ΗΟΗΠ» ΔΞΔ Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 1 95,80 ΝΙΚΞΗΑΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ & ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ ΔΞΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 11 95,65 ΘΔΘ «EUROTEAM ΑΔ» Δπικοινυνίαρ 2 95,58 ΘΔΘ «ΗΟΗΠ» ΔΞΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 2 95,46 ΘΔΘ «ΗΟΗΠ» ΔΞΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 3 94,80 ΘΔΘ «ΗΟΗΠ» ΔΞΔ Δπικοινυνίαρ 4 94,80 MASTER ΑΔ ΘΔΛΡΟΝ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ & ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖΠ Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 1 94,01 ΘΔΘ ΑΙΦΑ ΔΞΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 11 92,70 ΔΘΔΘ ΡΑΘΗ ΑΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 1 92,58 ΔΘΔΘ ΡΑΘΗ ΑΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 2 92,55 ΘΔΘ ΔΞΗΘΔΛΡΟΝΛ ΑΔ Δπικοινυνίαρ 5 92,47 ΝΙΚΞΗΑΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ & ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ ΔΞΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 12 91,85 ΘΔΘ ΔΞΗΘΔΛΡΟΝΛ ΑΔ Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 6 91,82 ΘΔΘ «PRAXIS ΔΔ» Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 2 91,79 ΝΙΚΞΗΑΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ & ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ ΔΞΔ Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 14 91,36 ΘΔΘ ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΚΒΔΙΔΗΑΠ (PRACTICA) Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 15 90,65 ΘΔΘ ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΚΒΔΙΔΗΑΠ (PRACTICA) Δμτςσυηήρ Ροςπιζμού 16 90,13 ΘΔΘ ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΚΒΔΙΔΗΑΠ (PRACTICA) πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 19 89,86 ΠΔΙΔΘΡΗΘΑ (ΘΔΘ) Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 4 89,54 ΘΔΘ «PRAXIS ΔΔ» Γιοπγανυηήρ Ξολιηιζηικών Δκδηλώζευν 1 87,62 ΘΔΘ ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΚΒΔΙΔΗΑΠ (PRACTICA) ΝΗΛΝΣΝΝΠ 18 86,73 ΘΔΘ ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΚΒΔΙΔΗΑΠ (PRACTICA) Δπικοινυνίαρ 21 86,54 ΘΔΘ ΔΘΙΔΗΓΖΠ (Ξαπαβαζιλείος & Πία ΔΔ) Αγπόηηρ - πεύθςνορ Αγποηοςπιζηικήρ Κονάδαρ 6 86,54 ΘΔΘ ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΚΒΔΙΔΗΑΠ (PRACTICA) ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 17 86,39 ΝΙΚΞΗΑΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ & ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ ΔΞΔ Κέλορ Ξληπώμαηορ Δπαγγελμαηικών Ξλοίυν Ανατςσήρ 13 86,30 MASTER ΑΔ ΘΔΛΡΟΝ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ & ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖΠ Διδικόρ Ιοςηποθεπαπείαρ - Θαλαζζοθεπαπείαρ 2 86,27 ΠΔΙΔΘΡΗΘΑ (ΘΔΘ) Δπικοινυνίαρ 5 86,17 ΘΔΘ «EUROTEAM ΑΔ» ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 3 84,56 ΘΔΘ ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΚΒΔΙΔΗΑΠ (PRACTICA) Γιοπγανυηήρ Ξολιηιζηικών Δκδηλώζευν 24 83,25 ΠΔΙΔΘΡΗΘΑ (ΘΔΘ) πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 3 82,73 ΘΔΘ «ΔΟΓΑΠΗΑ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΔΞΔ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 3 80,57 ΘΔΘ ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΚΒΔΙΔΗΑΠ (PRACTICA) Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 23 79,39 ΘΔΘ «EUROTEAM ΑΔ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 1 78,93 ΘΔΘ «ΘΔΛΡΟ ΠΞΝΓΥΛ ΔΞΗ/ΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ & ΞΙΖΟΒΙΑΣΝ & ΠΗΑ ΔΔ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 10 78,28 ΘΔΘ ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΚΒΔΙΔΗΑΠ (PRACTICA) Διδικόρ Ιοςηποθεπαπείαρ - Θαλαζζοθεπαπείαρ 20 77,89 ΘΔΘ ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΚΒΔΙΔΗΑΠ (PRACTICA) Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 22 77,85

11 11 ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΚΔΚ Σίτλος Προγράμματος Α/Α Προγράμματος ΒΣΠ 3M PLAN ΑΔ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΓΗΘΡΥΛ & ΘΑΡΑΠΘΔΥΛ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 2 100,00 MASTER ΑΔ ΘΔΛΡΟΝ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ & ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖΠ Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 3 86,96 ΔΟΓΝΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΑΚΘΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 5 86,84 ΔΟΓΝΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΑΚΘΔ Διδικόρ Ιοςηποθεπαπείαρ - Θαλαζζοθεπαπείαρ 7 86,74 ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 1 86,72 ΘΔΘ ΔΟΥΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ ΔΞΔ Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 1 86,57 3M PLAN ΑΔ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΓΗΘΡΥΛ & ΘΑΡΑΠΘΔΥΛ Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 1 86,32 ΘΔΘ ΔΞΗΘΔΛΡΟΝΛ ΑΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 1 86,00 ΘΔΘ ΑΙΦΑ ΔΞΔ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 3 85,85 ΘΔΘ ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΚΒΔΙΔΗΑΠ (PRACTICA) Δμτςσυηήρ Ροςπιζμού 2 84,85 ΔΟΓΝΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΑΚΘΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 6 84,78 ΔΟΓΝΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΑΚΘΔ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 8 84,69 ΖΙΔΗΑΘΝ ΘΔΘ ΑΓΓΔΙΝΠ ΡΠΗΘΑΠ & ΠΗΑ ΔΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 2 84,67 ΘΔΘ «ΞΜΗΓΑ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 8 82,86 ΝΙΚΞΗΑΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ & ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ ΔΞΔ Αγπόηηρ - πεύθςνορ Αγποηοςπιζηικήρ Κονάδαρ 3 82,35 ΘΔΘ ΑΙΦΑ ΔΞΔ Δπικοινυνίαρ 2 82,21 ΖΙΔΗΑΘΝ ΘΔΘ ΑΓΓΔΙΝΠ ΡΠΗΘΑΠ & ΠΗΑ ΔΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 1 82,20 ΝΙΚΞΗΑΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ & ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ ΔΞΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 6 82,19 ΝΙΚΞΗΑΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ & ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ ΔΞΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 4 82,19 ΘΔΘ «ΔΟΓΑΠΗΑ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΔΞΔ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 4 82,02 ΖΙΔΗΑΘΝ ΘΔΘ ΑΓΓΔΙΝΠ ΡΠΗΘΑΠ & ΠΗΑ ΔΔ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 3 81,77 ΘΔΘ «ΑΗΑΠ ΑΔ» Γιασειπιζηήρ Ξολιηιζηικών Δκδηλώζευν 1 81,62 ΘΔΘ «ΘΔΛΡΟ ΠΞΝΓΥΛ ΔΞΗ/ΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ & ΞΙΖΟΒΙΑΣΝ & ΠΗΑ ΔΔ Γιασειπιζηήρ Ξολιηιζηικών Δκδηλώζευν 6 81,54 ΘΔΘ «TECHVISION ΔΞΔ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 1 81,50 ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» Γιοπγανυηήρ Ξολιηιζηικών Δκδηλώζευν 4 81,48 ΘΔΘ «SYNERGY ΑΔ» Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 7 81,37 ΔΞΔΘ ΘΔΘ (ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΔΞΔ) Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 2 81,26 ΘΔΘ ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΚΒΔΙΔΗΑΠ (PRACTICA) Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 1 81,17 ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 2 80,96 ΘΔΘ Logica (Γ Αγγελοπούλος & Πία ΔΔ) πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 4 80,96 ΘΔΘ «ΞΜΗΓΑ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 7 80,79 ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» ΝΗΛΝΣΝΝΠ 7 80,42 ΘΔΘ «ΔΟΓΑΠΗΑ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΔΞΔ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 6 80,30 3M PLAN ΑΔ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΓΗΘΡΥΛ & ΘΑΡΑΠΘΔΥΛ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 3 80,25 ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» Αγπόηηρ - πεύθςνορ Αγποηοςπιζηικήρ Κονάδαρ 6 80,18 ΘΔΘ ΑΙΦΑ ΔΞΔ Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 5 80,12 ΘΔΘ ΑΙΦΑ ΔΞΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 4 80,05 ΘΔΘ ΔΞΗΘΔΛΡΟΝΛ ΑΔ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 2 79,99 ΘΔΘ «ΑΗΑΠ ΑΔ» Δπικοινυνίαρ 2 79,66 ΘΔΘ ΔΟΔΗΠΚΑ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 5 79,16 ΘΔΘ ΑΙΦΑ ΔΞΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 6 79,01

12 12 ΘΔΘ ΑΙΦΑ ΔΞΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 1 79,01 ΘΔΘ «ΗΟΗΠ» ΔΞΔ Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 5 79,01 ΘΔΘ «EUROTEAM ΑΔ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 4 78,81 ΘΔΘ «ΞΜΗΓΑ» ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 10 78,56 ΝΙΚΞΗΑΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ & ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ ΔΞΔ Διδικόρ Ιοςηποθεπαπείαρ - Θαλαζζοθεπαπείαρ 2 78,51 ΘΔΘ «ΞΜΗΓΑ» ΝΗΛΝΣΝΝΠ 11 78,12 ΘΔΘ ΑΓΥΓΖ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 2 77,64 ΘΔΘ ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΚΒΔΙΔΗΑΠ (PRACTICA) ΝΗΛΝΣΝΝΠ 4 77,52 ΘΔΘ «ΔΟΓΑΠΗΑ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΔΞΔ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 7 77,49 ΘΔΘ «ΞΜΗΓΑ» Δπικοινυνίαρ 9 77,30 ΘΔΘ «EUROTEAM ΑΔ» ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 5 77,26 ΝΙΚΞΗΑΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ & ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ ΔΞΔ Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 5 77,21 ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝ ΘΔΘ ΓΒΚ-ΞΔ ΑΣΑΗΑΠ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 1 77,11 ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 3 77,04 ΘΔΘ «ΗΟΗΠ» ΔΞΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 6 77,01 ΔΞΔΘ ΘΔΘ (ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΔΞΔ) Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 1 76,30 ΘΔΘ IDEA ΔΞΔ Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 2 76,00 ΠΔΙΔΘΡΗΘΑ (ΘΔΘ) Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 2 74,75 ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝ ΘΔΘ ΓΒΚ-ΞΔ ΑΣΑΗΑΠ Αγπόηηρ - πεύθςνορ Αγποηοςπιζηικήρ Κονάδαρ 3 74,65 ΘΔΘ «PRIM-ΑΠΞΑ ΑΔ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 1 74,58 ΘΔΘ «ΔΟΓΑΠΗΑ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΔΞΔ» ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 5 74,54 ΘΔΘ ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΚΒΔΙΔΗΑΠ (PRACTICA) πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 5 74,35 ΠΔΙΔΘΡΗΘΑ (ΘΔΘ) πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 1 74,12 ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» ΝΗΘΝΜΔΛΑΓΝΠ 5 73,70 ΘΔΘ ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΚΒΔΙΔΗΑΠ (PRACTICA) ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 3 73,15 ΘΔΘ 01 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 4 73,09 ΘΔΘ ΗΒΔΞΔ ΓΗΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝΠ ΠΛΓΔΠΚΝΠ Κέλορ Ξληπώμαηορ Δπαγγελμαηικών Ξλοίυν Ανατςσήρ 33 73,09 ΝΙΚΞΗΑΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ & ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ ΔΞΔ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 1 72,56 ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝ ΘΔΘ ΓΒΚ-ΞΔ ΑΣΑΗΑΠ Γιοπγανυηήρ Ξολιηιζηικών Δκδηλώζευν 2 72,13 ΔΞΔΘ ΘΔΘ (ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΔΞΔ) Δπικοινυνίαρ 3 72,05 ΘΔΘ ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΚΒΔΙΔΗΑΠ (PRACTICA) Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 6 72,02 ΘΔΘ ΔΘΙΔΗΓΖΠ (Ξαπαβαζιλείος & Πία ΔΔ) Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 4 71,99 ΘΔΘ ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΚΒΔΙΔΗΑΠ (PRACTICA) Δπικοινυνίαρ 7 71,94 ΘΔΘ «EUROTEAM ΑΔ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 7 71,54 ΘΔΘ «INTERFACE ΠΓΣΟΝΛΔΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΑΔ» Γιοπγάνυζη Ροςπιζηικών Ξακέηυν 1 71,38 ΘΔΘ «INTERFACE ΠΓΣΟΝΛΔΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΑΔ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 2 70,56 ΘΔΘ «ΘΔΛΡΟ ΠΞΝΓΥΛ ΔΞΗ/ΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ & ΞΙΖΟΒΙΑΣΝ & ΠΗΑ ΔΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 4 70,51 ΘΔΘ «EUROTEAM ΑΔ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 6 69,43 ΘΔΘ 01 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 3 69,00 ΘΔΘ 01 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ Δπικοινυνίαρ 5 68,15 ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝ ΘΔΘ ΓΒΚ-ΞΔ ΑΣΑΗΑΠ Δπικοινυνίαρ 4 67,69 ΘΔΘ ΑΓΥΓΖ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 1 67,55 ΘΔΘ ΗΒΔΞΔ ΓΗΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝΠ ΠΛΓΔΠΚΝΠ ΝΗΛΝΣΝΝΠ 32 65,51 ΘΔΘ ΗΒΔΞΔ ΓΗΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝΠ ΠΛΓΔΠΚΝΠ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 28 65,31 ΘΔΘ ΗΒΔΞΔ ΓΗΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝΠ ΠΛΓΔΠΚΝΠ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 31 63,05 ΘΔΘ ΗΒΔΞΔ ΓΗΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝΠ ΠΛΓΔΠΚΝΠ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 29 62,16 ΘΔΘ «ΘΔΛΡΟ ΠΞΝΓΥΛ ΔΞΗ/ΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ & ΞΙΖΟΒΙΑΣΝ & ΠΗΑ ΔΔ Δπικοινυνίαρ 5 60,18 ΘΔΘ ΗΒΔΞΔ ΓΗΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝΠ ΠΛΓΔΠΚΝΠ Αγπόηηρ - πεύθςνορ Αγποηοςπιζηικήρ Κονάδαρ 30 54,79

13 13 ΚΡΗΣΗ ΚΔΚ Σίτλος Προγράμματος Α/Α Προγράμματος ΒΣΠ ΘΔΘ ΗΛΔ-ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΠΔΔ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 1 100,00 ΔΟΓΝΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΑΚΘΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 15 99,40 ΔΟΓΝΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΑΚΘΔ 16 Δπικοινυνίαρ 98,08 ΘΔΘ «EUROCOURSE» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 1 97,95 ΔΟΓΝΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΑΚΘΔ ΝΗΛΝΣΝΝΠ 22 95,66 ΘΔΘ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΠΣΝΙΔΠ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΖΟΑΘΙΔΗΝ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 1 95,28 ΘΔΘ «EUROCOURSE» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 3 94,92 ΘΔΘ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΠΣΝΙΔΠ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΖΟΑΘΙΔΗΝ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 2 94,50 ΘΔΘΑΞΔΟ-ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΟΖΡΖΠ Αγπόηηρ - πεύθςνορ Αγποηοςπιζηικήρ Κονάδαρ 3 94,05 ΚΔΠΝΓΔΗΑΘΝ ΘΔΘ-ΚΑΗΣ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 1 93,67 ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» Γιοπγανυηήρ Ξολιηιζηικών Δκδηλώζευν 22 93,55 ΘΔΘ «ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ» Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 21 93,14 ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 20 92,90 ΘΔΘ «ΑΘΚΖ ΑΔ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 4 92,81 ΘΔΘ «ΔΟΥΔΟΓΑΠΗΑΘΖ ΑΔ» Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 3 92,75 ΔΟΓΝΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΑΚΘΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 19 92,60 ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 28 92,57 ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 30 92,19 ΘΔΘ ΛΝΡΘΟΖΡΖΠ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 2 91,62 ΚΔΠΝΓΔΗΑΘΖ ΑΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 10 91,59 ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 29 91,49 ΘΔΘ «ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ» Γιοπγανυηήρ Ξολιηιζηικών Δκδηλώζευν 22 91,34 MASTER ΑΔ ΘΔΛΡΟΝ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ & ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖΠ ΚΔΠΝΓΔΗΑΘΖ ΑΔ Διδικόρ Ξαπαζκεςήρ και Πεπβιπίζμαηορ Ξοηών 1 91,22 Διδικόρ Ιοςηποθεπαπείαρ - Θαλαζζοθεπαπείαρ 6 91,13 ΘΔΘ «EUROCOURSE» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 2 90,74 ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 19 90,63 Γιοπγανυηήρ Ξολιηιζηικών Δκδηλώζευν - Πςνεδπιακόρ ΘΔΘ ΛΝΡΘΟΖΡΖΠ 4 Ροςπιζμόρ 90,42 ΚΔΠΝΓΔΗΑΘΖ ΑΔ Διδικόρ ζηην Ξποεηοιμαζία Κποςθέ (ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ) 9 90,33 ΘΔΘ «ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ» Γιασειπιζηήρ Ξολιηιζηικών Δκδηλώζευν 23 90,33 ΘΔΘ «ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 19 90,31 ΔΟΓΝΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΑΚΘΔ Διδικόρ Ιοςηποθεπαπείαρ - Θαλαζζοθεπαπείαρ 21 90,06 ΘΔΘ ΛΝΡΘΟΖΡΖΠ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 6 90,00 Θ ΓΑΠΞΑΟΑΘΖΠ & ΠΗΑ ΔΔ ΔΘΞΑΓΔΡ& ΑΛΑΞΡΜ ΘΔΘ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 2 89,98 ΔΟΓΝΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΑΚΘΔ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 17 89,77 ΘΔΘ ΗΛΔ-ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΠΔΔ 2 Δπικοινυνίαρ 89,52 ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 31 89,49 ΘΔΘ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΠΣΝΙΔΠ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΖΟΑΘΙΔΗΝ Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 3 89,42

14 14 ΘΔΘ «INTERFACE ΠΓΣΟΝΛΔΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΑΔ» ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» Αγπόηηρ - πεύθςνορ Αγποηοςπιζηικήρ Κονάδαρ 26 89,37 ΘΔΘ «SYNERGY ΑΔ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 4 89,33 ΘΔΘ IDEA ΔΞΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 6 89,04 ΘΔΘ ΓΗΑΙΝΠ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 1 89,04 Γιοπγάνυζη Ροςπιζηικών Ξακέηυν Θ ΓΑΠΞΑΟΑΘΖΠ & ΠΗΑ ΔΔ ΔΘΞΑΓΔΡ& ΑΛΑΞΡΜ ΘΔΘ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 1 88, ,82 ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» ΝΗΛΝΣΝΝΠ 25 88,70 ΚΔΠΝΓΔΗΑΘΖ ΑΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 2 88,41 ΘΔΘ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΞΟΝΝΞΡΘΖ ΚΝΛΝΞΟΝΠΥΞΖ ΔΞΔ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 6 88,39 ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» ΝΗΛΝΣΝΝΠ 32 88,16 ΘΔΘ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΠΣΝΙΔΠ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΖΟΑΘΙΔΗΝ 4 Δπικοινυνίαρ 88,09 ΘΔΘ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΞΟΝΝΞΡΘΖ ΚΝΛΝΞΟΝΠΥΞΖ ΔΞΔ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 3 88,01 ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» ΝΗΛΝΣΝΝΠ 27 87,95 ΘΔΘ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΞΟΝΝΞΡΘΖ ΚΝΛΝΞΟΝΠΥΞΖ ΔΞΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 1 87,91 ΘΔΘ «ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ» Νδηγόρ Βοςνού 24 87,91 ΘΔΘ «SYNERGY ΑΔ» Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 2 87,82 ΘΔΘ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΞΟΝΝΞΡΘΖ ΚΝΛΝΞΟΝΠΥΞΖ ΔΞΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 4 87,61 ΘΔΘ «ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 1 87,55 ΘΔΘ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΞΟΝΝΞΡΘΖ ΚΝΛΝΞΟΝΠΥΞΖ ΔΞΔ Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 2 87,47 ΘΔΘ ΛΝΡΘΟΖΡΖΠ Διδικόρ ζηην Ξποεηοιμαζία Κποςθέ (ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ) 3 87,21 ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 21 86,93 ΘΔΘ ΓΗΑΙΝΠ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 2 86,73 ΘΔΘ ΔΟΥΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΑΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 10 86,72 ΘΔΘ ΓΗΑΙΝΠ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 3 86,64 ΘΔΘ «ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 3 86,63 ΘΔΘ «ΚΗΡ ΑΔ» Γιασειπιζηήρ Ξολιηιζηικών Δκδηλώζευν 2 86,56 ΘΔΘ «ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 2 86,45 ΘΔΘ IDEA ΔΞΔ Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 3 86,11 ΘΔΘ «ΑΘΚΖ ΑΔ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 1 86,11 ΔΟΓΝΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΑΚΘΔ Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 20 85,82 ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» ΝΗΘΝΜΔΛΑΓΝΠ 24 85,66 ΚΔΠΝΓΔΗΑΘΝ ΘΔΘ-ΚΑΗΣ Γιοπγανυηήρ Ξολιηιζηικών Δκδηλώζευν 2 85,63 ΘΔΘ ΛΝΡΘΟΖΡΖΠ Διδικόρ Ξαπαζκεςήρ και Πεπβιπίζμαηορ Ξοηών 1 85,56 Γιοπγανυηήρ Ξολιηιζηικών Δκδηλώζευν - Πςνεδπιακόρ ΚΔΠΝΓΔΗΑΘΖ ΑΔ 4 Ροςπιζμόρ 85,20 ΘΔΘ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΞΟΝΝΞΡΗΘΖ ΚΝΛΝΞΟΝΠΥΞΖ ΔΞΔ Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 5 85,19 ΘΔΘ ΞΔΟΓΑΚΗΛΖ ΑΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 2 84,70 ΘΔΘ «ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 20 84,60 ΘΔΘΑΞΔΟ-ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΟΖΡΖΠ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 1 84,55 ΘΔΘ ΛΝΡΘΟΖΡΖΠ Διδικόρ Ξαπαζκεςήρ και Πεπβιπίζμαηορ Ξοηών 5 84,50 ΘΔΘ «ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ» Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών πακέηυν 18 84,45 ΘΔΘ «INTERFACE ΠΓΣΟΝΛΔΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΑΔ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν ΘΔΘΑΞΔΟ-ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΟΖΡΖΠ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 2 83,82 ΘΔΘ «SYNERGY ΑΔ» 5 Δπικοινυνίαρ 83, ,89

15 15 ΘΔΘ «ΓΔΙΡΑ ΑΔ» Δπικοινυνίαρ 4 83,77 ΘΔΘ IDEA ΔΞΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 5 83,70 ΘΔΘ ΗΛΔ-ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΠΔΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 3 83,66 ΘΔΘ «ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ» 27 Δπικοινυνίαρ 83,53 ΘΔΘ «ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ» Αγπόηηρ - πεύθςνορ Αγποηοςπιζηικήρ Κονάδαρ 26 83,49 ΘΔΘ ΞΔΟΓΑΚΗΛΖ ΑΔ ΝΗΘΝΜΔΛΑΓΝΠ 1 83,22 ΔΟΓΝΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΑΚΘΔ Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 18 83,13 ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 33 83,05 ΘΔΘ «ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ» ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 28 82,93 ΘΔΘ «ΓΔΙΡΑ ΑΔ» ΝΗΘΝΜΔΛΑΓΝΠ 3 82,72 ΘΔΘ «ΑΛΑΞΡΜΖ ΘΟΖΡΖΠ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 2 82,68 ΘΔΘ «SYNERGY ΑΔ» ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 6 82,67 ΘΔΘ «ΑΛΑΞΡΜΖ ΘΟΖΡΖΠ» Δμτςσυηήρ Ροςπιζμού 7 82,57 ΘΔΘ «ΑΛΑΞΡΜΖ ΘΟΖΡΖΠ» Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 8 82,54 ΘΔΘ «ΓΔΙΡΑ ΑΔ» Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 2 82,46 ΘΔΘ IDEA ΔΞΔ 7 Δπικοινυνίαρ 82,43 ΘΔΘ «ΑΛΑΞΡΜΖ ΘΟΖΡΖΠ» Δμτςσυηήρ Ροςπιζμού 4 82,41 ΚΔΠΝΓΔΗΑΘΖ ΑΔ Διδικόρ ζηην Ξποεηοιμαζία Κποςθέ (ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ) 3 82,00 ΘΔΘ IDEA ΔΞΔ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 8 81,92 ΘΔΘ «ΑΛΑΞΡΜΖ ΘΟΖΡΖΠ» Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 3 81,47 ΘΔΘ «ΔΟΥΔΟΓΑΠΗΑΘΖ ΑΔ» 2 Δπικοινυνίαρ 81,28 ΘΔΘ IDEA ΔΞΔ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 4 80,94 ΘΔΘ «ΑΛΑΞΡΜΖ ΘΟΖΡΖΠ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 5 80,51 ΘΔΘ «ΘΔΛΡΟ ΠΞΝΓΥΛ ΔΞΗ/ΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ & ΞΙΖΟΒΙΑΣΝ & ΠΗΑ ΔΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 7 80,49 ΘΔΘ «ΑΛΑΞΡΜΖ ΘΟΖΡΖΠ» Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 1 80,28 ΘΔΘ «ΑΛΑΞΡΜΖ ΘΟΖΡΖΠ» Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 6 79,89 ΘΔΘ «ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ» ΝΗΘΝΜΔΛΑΓΝΠ 25 79,18 ΘΔΘ «ΔΟΥΔΟΓΑΠΗΑΘΖ ΑΔ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 4 79,02 ΘΔΘ «ΘΔΛΡΟ ΠΞΝΓΥΛ ΔΞΗ/ΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ & ΞΙΖΟΒΙΑΣΝ & ΠΗΑ ΔΔ ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» Νδηγόρ Βοςνού 23 79,01 ΘΔΘ «SYNERGY ΑΔ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 3 78,96 ΘΔΘ «ΑΘΚΖ ΑΔ» Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 3 78,76 ΘΔΘ «ΑΘΚΖ ΑΔ» ΘΔΘ ΘΔΑ-ΑΛΡΟΗΑΛ ΑΛΓΟΔΑΠ & ΑΛΓΟΝΙΑΘΖΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ ΝΔ ΘΔΘ «ΘΔΛΡΟ ΠΞΝΓΥΛ ΔΞΗ/ΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ & ΞΙΖΟΒΙΑΣΝ & ΠΗΑ ΔΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν Δπικοινυνίαρ ,12 77,56 ΘΔΘ ΔΒΝΙΝΠ Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 5 77,10 Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν ,02 75,73 ΘΔΘ «ΔΟΥΔΟΓΑΠΗΑΘΖ ΑΔ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 1 74,99 ΘΔΘ ΔΒΝΙΝΠ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 6 73,35 ΘΔΘ «SYNERGY ΑΔ» Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 1 73,11 ΘΔΘ «ΔΟΥΔΟΓΑΠΗΑΘΖ ΑΔ» Γιασειπιζηήρ Ξολιηιζηικών Δκδηλώζευν 5 72,66

16 16 ΚΔΚ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ Σίτλος Προγράμματος Α/Α Προγράμματος ΘΔΘ «ΑΞΝΤΖ» ΑΔ Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 1 100,00 MASTER ΑΔ ΘΔΛΡΟΝ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ & ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖΠ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 5 98,56 ΝΙΚΞΗΑΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ & ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ ΔΞΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 7 96,44 ΒΣΠ ΘΔΘ ΑΙΦΑ ΔΞΔ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 9 96,29 ΔΡΑΞ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ & ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 2 95,23 ΔΟΓΝΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΑΚΘΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 9 94,70 ΘΔΘ ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 2 94,50 ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 15 93,91 ΔΟΓΝΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΑΚΘΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 10 93,53 ΘΔΘ ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΔ Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 1 92,98 ΘΔΘ ΑΙΦΑ ΔΞΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 8 92,77 ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 8 92,71 KEK KEKAΞ AE Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 1 92,60 MASTER ΑΔ ΘΔΛΡΟΝ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ & ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖΠ Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 4 92,49 ΝΙΚΞΗΑΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ & ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ ΔΞΔ Αγπόηηρ - πεύθςνορ Αγποηοςπιζηικήρ Κονάδαρ 9 92,23 ΘΔΘ ΑΙΦΑ ΔΞΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 7 91,67 ΔΟΓΝΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΑΚΘΔ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 11 91,35 ΔΟΓΝΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΑΚΘΔ Διδικόρ Ιοςηποθεπαπείαρ - Θαλαζζοθεπαπείαρ 12 91,12 ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» Αγπόηηρ - πεύθςνορ Αγποηοςπιζηικήρ Κονάδαρ 18 90,95 ΔΡΑΞ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ & ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ Δπικοινυνίαρ 1 90,88 ΘΔΘ «EUROCOURSE» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 6 90,76 ΘΔΘ ΑΙΦΑ ΔΞΔ Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 10 90,38 ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 9 90,07 ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 16 89,72 ΘΔΘ Z- INVEST Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 1 89,31 ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» Αγπόηηρ - πεύθςνορ Αγποηοςπιζηικήρ Κονάδαρ 13 88,94 ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» ΝΗΛΝΣΝΝΠ 14 88,89 «ΓΗΝΛ ΔΞΔΘΑ» ΘΔΘ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 3 88,10 ΘΔΘ «ΔΟΓΑΠΗΑ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΔΞΔ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 8 87,92 ΘΔΘ «ΦΑΟΗΠ» ΘΝΗΛΔΞΗ/ΠΖ ΓΖΚΝ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 2 87,89 ΘΔΘ ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΔΞΔ ΘΔΘ «ΑΓΟΝΞΔΓΔ» Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 1 87,41 ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 12 87,30 ΝΙΚΞΗΑΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ & ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ ΔΞΔ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 8 86,42 ΘΔΘ «SYNERGY ΑΔ» Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 8 85,98 «ΓΗΝΛ ΔΞΔΘΑ» ΘΔΘ Δπικοινυνίαρ 2 85,87 ΘΔΘ ΔΞΗΘΔΛΡΟΝΛ ΑΔ Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 3 85,68 ΘΔΘ «ΑΗΑΠ ΑΔ» Δπικοινυνίαρ 4 85,65 ΘΔΘ ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΔΞΔ ΘΔΘ «ΑΓΟΝΞΔΓΔ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 2 85,48 ΘΔΘ «ΑΗΑΠ ΑΔ» Γιασειπιζηήρ Ξολιηιζηικών Δκδηλώζευν 3 85,25 ΘΔΘ ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΔΞΔ ΘΔΘ «ΑΓΟΝΞΔΓΔ» Δπικοινυνίαρ 4 84,45 ΘΔΘ ΛΝΚΝ ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ (ΘΔΘ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ) ΝΗΘΝΜΔΛΑΓΝΠ 1 84,35 ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 11 84,34 ΘΔΘ ΔΟΥΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΑΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 9 84,34

17 17 ΘΔΘ ΛΝΚΝ ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ (ΘΔΘ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ) πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 2 84,21 ΗΚΔ&Δ (ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΚΔΙΔΞΗΣ/ΠΔΥΛ & ΔΘΞΑΗΓ) Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικήρ Δπισείπηζηρ 2 82,91 «ΓΗΝΛ ΔΞΔΘΑ» ΘΔΘ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 1 82,77 ΘΔΘ ΛΝΚΝ ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ (ΘΔΘ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ) Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 3 82,19 ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 10 81,63 ΘΔΘ «ΑΞΝΤΖ» ΑΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 2 81,38 ΝΙΚΞΗΑΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ & ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ ΔΞΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 10 81,16 ΘΔΘ ΔΞΗΘΔΛΡΟΝΛ ΑΔ Δπικοινυνίαρ 4 79,56 ΘΔΘ «ΦΑΟΗΠ» ΘΝΗΛΔΞΗ/ΠΖ ΓΖΚΝ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 1 79,37 ΘΔΘ «EUROTEAM ΑΔ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 8 78,98 ΘΔΘ Logica (Γ Αγγελοπούλος & Πία ΔΔ) Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 6 78,29 STATUS ΘΔΘ Δπικοινυνίαρ 2 77,82 ΘΔΘ Z- INVEST Δπικοινυνίαρ 2 77,59 ΘΔΘ «EUROTEAM ΑΔ» Δπικοινυνίαρ 9 77,56 STATUS ΘΔΘ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 1 77,47 ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» Νδηγόρ Βοςνού 17 77,12 KEK KEKAΞ AE Γιοπγανυηήρ Ξολιηιζηικών Δκδηλώζευν 2 74,60 ΘΔΘ ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΔΞΔ ΘΔΘ «ΑΓΟΝΞΔΓΔ» Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 3 74,31 ΘΔΘ ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΔΞΔ ΘΔΘ «ΑΓΟΝΞΔΓΔ» ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 5 72,14 ΒΟΡΔΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΔΚ Σίτλος Προγράμματος Α/Α Προγράμματος ΒΣΠ «ΓΗΝΛ ΔΞΔΘΑ» ΘΔΘ Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 8 100,00 ΘΔΘ «ΞΜΗΓΑ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 13 96,95 ΔΟΓΝΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΑΚΘΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 13 95,15 ΘΔΘ «ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ» Γιασειπιζηήρ Ξολιηιζηικών Δκδηλώζευν 14 93,81 ΘΔΘ «ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ» Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 9 93,79 ΘΔΘ «EUROCOURSE» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 5 93,46 ΘΔΘ «ΒΝΟΔΗΝ ΑΗΓΑΗΝ» ΞΚΞΝΚΞΑΟΖΠ Δ ΚΞΑΡΠΖ ΝΔ Γιοικηηικόρ πεύθςνορ Ξολύ Κικπών Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 2 93,40 «ΓΗΝΛ ΔΞΔΘΑ» ΘΔΘ Δπικοινυνίαρ 9 93,02 ΘΔΘ «ΞΜΗΓΑ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 16 92,25 ΔΟΓΝΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΑΚΘΔ Δπικοινυνίαρ 14 91,79 «ΓΗΝΛ ΔΞΔΘΑ» ΘΔΘ Δμτςσυηήρ Ροςπιζμού 10 90,74 ΘΔΘ «ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ» Γιοπγανυηήρ Ξολιηιζηικών Δκδηλώζευν 13 90,28 ΚΔΠΝΓΔΗΑΘΖ ΑΔ Διδικόρ Ξαπαζκεςήρ και Πεπβιπίζμαηορ Ξοηών 5 89,38 ΘΔΘ «ΚΔΠΝΓΔΗΑΘΝ ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΑΔ» ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 4 89,35 ΘΔΘ «ΞΜΗΓΑ» ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 14 89,29 «ΓΗΝΛ ΔΞΔΘΑ» ΘΔΘ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 5 89,22 «ΓΗΝΛ ΔΞΔΘΑ» ΘΔΘ Γιοπγανυηήρ Ξολιηιζηικών Δκδηλώζευν 6 88,60

18 18 «ΓΗΝΛ ΔΞΔΘΑ» ΘΔΘ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 7 88,54 ΘΔΘ «ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 8 88,26 ΘΔΘ «ΔΟΥΗΓΔΑ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 11 87,99 ΘΔΘ «ΞΜΗΓΑ» ΝΗΛΝΣΝΝΠ 15 87,63 ΘΔΘ «ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ» Νδηγόρ Βοςνού 10 87,55 ΘΔΘ «ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 5 86,67 ΘΔΘ «ΞΜΗΓΑ» Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 12 86,60 ΚΔΠΝΓΔΗΑΘΖ ΑΔ Γιοπγανυηήρ Ξολιηιζηικών Δκδηλώζευν - Πςνεδπιακόρ Ροςπιζμόρ 8 85,73 ΘΔΘ «ΒΝΟΔΗΝ ΑΗΓΑΗΝ» ΞΚΞΝΚΞΑΟΖΠ Δ ΚΞΑΡΠΖ ΝΔ Πηελέση Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 1 85,72 ΘΔΘ «ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 12 85,16 ΘΔΘ «ΚΔΠΝΓΔΗΑΘΝ ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΑΔ» Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 3 84,67 ΚΔΠΝΓΔΗΑΘΖ ΑΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 6 83,46 ΘΔΘ «ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ» Δπικοινυνίαρ 17 83,30 ΘΔΘ «ΘΔΛΡΟ ΠΞΝΓΥΛ ΔΞΗ/ΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ & ΞΙΖΟΒΙΑΣΝ & ΠΗΑ ΔΔ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 3 82,73 ΘΔΘ «ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ» Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 7 82,62 ΘΔΘ «ΒΝΟΔΗΝ ΑΗΓΑΗΝ» ΞΚΞΝΚΞΑΟΖΠ Δ ΚΞΑΡΠΖ ΝΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Δπισειπήζευν Ροςπιζηικών Θαηαλςμάηυν 3 82,19 ΘΔΘ «ΒΝΟΔΗΝ ΑΗΓΑΗΝ» ΞΚΞΝΚΞΑΟΖΠ Δ ΚΞΑΡΠΖ ΝΔ πεύθςνοι Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν Πίηιζηρ 4 82,16 ΘΔΘ «ΘΔΛΡΟ ΠΞΝΓΥΛ ΔΞΗ/ΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ & ΞΙΖΟΒΙΑΣΝ & ΠΗΑ ΔΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 1 81,63 «ΓΗΝΛ ΔΞΔΘΑ» ΘΔΘ Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 4 81,57 ΘΔΘ «ΚΗΡ ΑΔ» Δπικοινυνίαρ 1 81,39 ΘΔΘ «ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ» ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 11 81,21 ΘΔΘ «ΚΔΠΝΓΔΗΑΘΝ ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΑΔ» Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 1 81,19 ΘΔΘ «ΔΟΥΗΓΔΑ» ΝΗΛΝΣΝΝΠ 14 81,17 ΘΔΘ «ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ» Αγπόηηρ - πεύθςνορ Αγποηοςπιζηικήρ Κονάδαρ 16 81,14 ΚΔΠΝΓΔΗΑΘΖ ΑΔ Διδικόρ ζηην Ξποεηοιμαζία Κποςθέ (ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ) 7 80,99 ΘΔΘ «ΔΟΥΗΓΔΑ» Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 12 80,87 ΘΔΘ «ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ» ΝΗΘΝΜΔΛΑΓΝΠ 15 80,43 ΘΔΘ «ΚΔΠΝΓΔΗΑΘΝ ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΑΔ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 2 80,34 ΘΔΘ «ΔΟΥΗΓΔΑ» Δπικοινυνίαρ 13 79,30 ΘΔΘ «ΘΔΛΡΟ ΠΞΝΓΥΛ ΔΞΗ/ΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ & ΞΙΖΟΒΙΑΣΝ & ΠΗΑ ΔΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 2 77,35 ΘΔΘ «ΒΝΟΔΗΝ ΑΗΓΑΗΝ» ΞΚΞΝΚΞΑΟΖΠ Δ ΚΞΑΡΠΖ ΝΔ πεύθςνοι Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 5 74,40 ΑΣΣΙΚΗ Α/Α ΒΣΠ ΚΔΚ Σίτλος Προγράμματος Προγράμματος MASTER ΑΔ ΘΔΛΡΟΝ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ & ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖΠ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν ,00 ΘΔΘ «ΓΔΙΡΑ ΑΔ» Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 10 96,39

19 19 ΘΔΘ ΗΛΔ-ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΠΔΔ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 12 96,33 MASTER ΑΔ ΘΔΛΡΟΝ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ & ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖΠ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 9 95,90 ΘΔΘ ΓΖΚΖΡΟΑ ΑΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 27 93,07 ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 34 92,88 ΔΘΔΞΔΔ (ΔΘΛΘΔΛΡΟΞΝΙ&ΔΞΑΓΓΔΙ ΔΦΑΟΚ ΔΞΔ) Δπικοινυνίαρ 3 92,27 ΝΙΚΞΗΑΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ & ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ ΔΞΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 15 92,17 ΘΔΘ ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΔ Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 3 91,95 ΘΔΘ «ΑΗΑΠ ΑΔ» Δπικοινυνίαρ 9 91,61 ΘΔΘ ΓΖΚΖΡΟΑ ΑΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 28 90,62 ΔΟΓΝΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΑΚΘΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 24 90,18 ΘΔΘ ΓΖΚΖΡΟΑ ΑΔ Δπικοινυνίαρ 31 90,04 ΔΟΓΝΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΑΚΘΔ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 27 89,96 ΘΔΘ ΓΖΚΖΡΟΑ ΑΔ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 32 89,92 ΔΟΓΝΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΑΚΘΔ ΝΗΛΝΣΝΝΠ 28 89,84 ΔΟΓΝΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΑΚΘΔ Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 25 89,69 ΘΔΘ Z- INVEST Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 3 89,08 ΘΔΘ ΗΑΠΥΛ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 1 89,00 ΘΔΘ ΓΖΚΖΡΟΑ ΑΔ Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 25 88,92 ΔΟΓΝΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΑΚΘΔ Δπικοινυνίαρ 26 88,81 ΘΔΘ ΓΖΚΖΡΟΑ ΑΔ Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 29 88,46 ΘΔΘ ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 4 88,45 ΘΔΘ ΓΖΚΖΡΟΑ ΑΔ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 26 88,45 ΗΔΘΔΞ (ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΔΘΞ & ΔΞΑΓΓ ΞΟΝΠ/ΠΚΝ) ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 1 88,05 ΘΔΘ «ΑΗΑΠ ΑΔ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 8 88,03 ΘΔΘ IDEA ΔΞΔ Δπικοινυνίαρ 16 87,90 ΔΘΔΞΔΔ (ΔΘΛΘΔΛΡΟΞΝΙ&ΔΞΑΓΓΔΙ ΔΦΑΟΚ ΔΞΔ) πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 1 87,72 ΘΔΘ «SYNERGY ΑΔ» ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 16 87,55 ΘΔΘ ΒΗΑΠ Ν ΞΟΗΖΛΔΠ ΞΑΟΡΕΑΛΔΡΔΑ ΚΝΛ ΔΞΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 2 87,49 ΞΔΟΗΦ ΘΔΘ ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΞΔΟ ΔΛΝΡ ΞΔΗΟ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 2 86,96 ΘΔΘ ΓΗΑΙΝΠ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 12 86,79 ΘΔΘ «ΔΟΥΔΟΓΑΠΗΑΘΖ ΑΔ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 9 86,70 ΘΔΘ ΑΙΦΑ ΔΞΔ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 13 86,59 ΔΟΓΝΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΑΚΘΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 23 86,48 ΘΔΘ ΓΗΑΙΝΠ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 11 86,27 ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» Γιοπγανυηήρ Ξολιηιζηικών Δκδηλώζευν 38 86,14 ΘΔΘ ΞΔΟΓΑΚΗΛΖ ΑΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 4 85,84 ΘΔΘ «TECHVISION ΔΞΔ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 3 85,54 ΘΔΘ «ΑΗΑΠ ΑΔ» Γιασειπιζηήρ Ξολιηιζηικών Δκδηλώζευν 7 85,52 ERGOWAY ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΘΔΘ ΔΞΔ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 12 85,45 ΘΔΘ «ΞΜΗΓΑ» Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 22 85,41 ΘΔΘ ΔΞΗΘΔΛΡΟΝΛ ΑΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 7 85,20 ΘΔΘ «EUROCOURSE» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 8 85,20 ΔΘΔΞΔΔ (ΔΘΛΘΔΛΡΟΞΝΙ&ΔΞΑΓΓΔΙ ΔΦΑΟΚ ΔΞΔ) ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 2 85,04 ΘΔΘ ΞΔΟΓΑΚΗΛΖ ΑΔ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 7 84,95 ΘΔΘ «ΞΜΗΓΑ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 23 84,77 ΘΔΘ «SYNERGY ΑΔ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 15 84,64

20 20 ΘΔΘ ΓΗΑΙΝΠ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 13 84,60 ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» ΝΗΛΝΣΝΝΠ 42 84,51 ΘΔΘ «ΗΟΗΠ» ΔΞΔ Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 7 84,45 ΘΔΘ «ΑΞΝΤΖ» ΑΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 3 84,38 ΘΔΘ ΗΛΔ-ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΠΔΔ Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 13 84,30 ΘΔΘ ΓΗΑΙΝΠ ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 14 84,25 Γιοικηηικόρ πεύθςνορ Ξολύ Κικπών Δπισειπήζευν ERGOWAY ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΘΔΘ ΔΞΔ (ΞΚΔ) 4 84,12 ΞΔΟΗΦ ΘΔΘ ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΞΔΟ ΔΛΝΡ ΞΔΗΟ Γιασειπιζηήρ Ξολιηιζηικών Δκδηλώζευν 1 83,93 ERGOWAY ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΘΔΘ ΔΞΔ Γιασειπιζηήρ Ξολιηιζηικών Δκδηλώζευν 10 83,79 ΘΔΘ ΓΑΗΑ Δπικοινυνίαρ 2 83,71 ΘΔΘ «ΚΗΡ ΑΔ» Γιασειπιζηήρ Ξολιηιζηικών Δκδηλώζευν 9 83,46 ΘΔΘ «SYNERGY ΑΔ» Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 13 83,39 ΘΔΘ ΔΘΙΔΗΓΖΠ (Ξαπαβαζιλείος & Πία ΔΔ) Γιοικηηικόρ πεύθςνορ ΞΚΔ 10 83,15 ERGOWAY ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΘΔΘ ΔΞΔ Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 8 83,05 ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 41 83,01 ΘΔΘ 01 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 8 82,91 ΘΔΘ ΔΟΥΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΑΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 12 82,79 ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 36 82,65 ΘΔΘ ΔΞΗΘΔΛΡΟΝΛ ΑΔ Δπικοινυνίαρ 8 82,64 ΘΔΘ «ΔΟΥΔΟΓΑΠΗΑΘΖ ΑΔ» Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 6 82,41 ΘΔΘ «ΑΘΚΖ ΑΔ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 8 82,10 ΘΔΘ ΔΘΙΔΗΓΖΠ (Ξαπαβαζιλείος & Πία ΔΔ) ΚΞΝΦΔΡΕΖΠ 9 81,97 ΘΔΘ ΑΞΔΗΟΥΡΑΛ ΑΔ Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 6 81,92 ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 35 81,76 ΘΔΘ «ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΔ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 34 81,62 ΘΔΘ «ΔΟΥΔΟΓΑΠΗΑΘΖ ΑΔ» Δπικοινυνίαρ 7 81,55 ΘΔΘ ΔΞΗΘΔΛΡΟΝΛ ΑΔ Κέλορ Ξληπώμαηορ Δπαγγελμαηικών Ξλοίυν Ανατςσήρ 9 81,30 ERGOWAY ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΘΔΘ ΔΞΔ Δπικοινυνίαρ 11 81,29 ΘΔΘ Logica (Γ Αγγελοπούλος & Πία ΔΔ) πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 7 80,97 ΘΔΘ EUROTRAINING ΑΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 6 80,94 ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» Δπικοινυνίαρ 40 80,94 ΘΔΘ ΑΞΔΗΟΥΡΑΛ ΑΔ ΝΗΘΝΜΔΛΑΓΝΠ 7 80,68 ΘΔΘ ΞΔΟΓΑΚΗΛΖ ΑΔ Δπικοινυνίαρ 6 80,49 I LEARN ΝΙΝΘΙΖΟΥΚΔΛΔΠ ΙΠΔΗΠ ΞΖΟ & ΠΠΡ ΔΘΞ ΑΔ Γιοπγανυηήρ Ξολιηιζηικών Δκδηλώζευν 1 80,44 ΘΔΘ «ΚΗΡ ΑΔ» Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 7 80,37 ΘΔΘ EUROTRAINING ΑΔ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 7 80,29 ΘΔΘ ΓΖΚΝ ΑΘΖΛΑΗΥΛ ΑΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 2 80,23 ΘΔΘ ΓΑΗΑ Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 1 80,21 ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» ΔΚΤΣΥΡΔΠ 39 80,18 ERGOWAY ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΘΔΘ ΔΞΔ Δμτςσυηήρ Ροςπιζμού 13 80,03 ΘΔΘ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΑΔ» Πηέλεσορ ποζηήπιξηρ Marketing 37 80,03 ERGOWAY ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΘΔΘ ΔΞΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 7 79,97 MASTER ΑΔ ΘΔΛΡΟΝ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ & ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖΠ Διδικόρ Ιοςηποθεπαπείαρ - Θαλαζζοθεπαπείαρ 10 79,94 ERGOWAY ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΘΔΘ ΔΞΔ Γιοπγανυηήρ Ροςπιζηικών Ξακέηυν 5 79,81 ΘΔΘ «SYNERGY ΑΔ» πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 14 79,71 ΗΔΘΔΞ (ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΔΘΞ & ΔΞΑΓΓ ΞΟΝΠ/ΠΚΝ) πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 2 79,64 ERGOWAY ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΘΔΘ ΔΞΔ πεύθςνορ Δζηιαηοπικών και Πςναθών Κονάδυν 6 79,54 ΘΔΘ ΞΔΟΓΑΚΗΛΖ ΑΔ Πηέλεσορ Γιοίκηζηρ Ροςπιζηικών Δπισειπήζευν 5 79,34

3. Σν πξνβιεπόκελν ζην άξζξν 2, παξ.1 (γ) ηνπ Ν. 3614/2007 ύζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ, όπσο ηζρύεη,

3. Σν πξνβιεπόκελν ζην άξζξν 2, παξ.1 (γ) ηνπ Ν. 3614/2007 ύζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ, όπσο ηζρύεη, ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ Δ.Ξ. ΚΝΛΑΓΑ Α2 Σαρ. Γ/λζε : Κσλζηαληηλνππόιεσο 45-49 Σαρ. Κώδηθαο : 8 55 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Π5469ΗΕΑ-3ΕΦ. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση Αζήλα, 30/09/2011. ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 248

ΑΔΑ: 45Π5469ΗΕΑ-3ΕΦ. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση Αζήλα, 30/09/2011. ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 248 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 5510 Αζήλα, 30/09/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 248 Θέμα: Απνδνρή ηνπ Πξαθηηθνύ Νν. 7 ηεο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δλίζρπζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ξ Ν Φ Α Π Ζ «ΑΛΑΞΡΜΖ ΑΛΘΟΩΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ» Ν ΓΔΛΗΘΝΠ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΘΝΗΛΝΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΑΙΙΩΛ ΞΝΟΩΛ

Α Ξ Ν Φ Α Π Ζ «ΑΛΑΞΡΜΖ ΑΛΘΟΩΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ» Ν ΓΔΛΗΘΝΠ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΘΝΗΛΝΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΑΙΙΩΛ ΞΝΟΩΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΘΝΗΛΝΡΗΘΩΛ & ΑΙΙΩΛ ΞΝΟΩΛ Αθήνα, 21/4/2011 Απ.Ξπυη: 1.5464/5.3148 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΝΚΔΛΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΕΤΡΩΠΑΘΚΗ ΕΝΩΗ Ηκεξνκελία 30/9/2015 Α.Π. 4783 Σαρ. Γ/λζε Σαρ. Κώδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Μνλάδα Α2 Πιεξνθνξίεο: Γ. Παπαδφπνπινο, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Έρνληαο ππφςε: ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 5/11/2014 Απ.ππωη /

Έρνληαο ππφςε: ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 5/11/2014 Απ.ππωη / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΣΟ Ε.Κ.Σ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Κοπαή 4 Σ.Κ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΥΛ-ΙΩΕ Α Π Ο Φ Α Η

ΑΔΑ: 4Α8ΥΛ-ΙΩΕ Α Π Ο Φ Α Η ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΤΓΥΡΗΜ/ΜΔΝΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ ΑΠΟ ΣΟ Δ.Κ.Σ. Σατ. Γ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741 Αζήλα, 19-07-2011 Α.Π.: Οηθ. 8803/741 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ, ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Σνπ Ν.2690/99 (ΦΔΚ 45/Α/99) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο Γηαηάμεηο»

ΑΠΟΦΑΗ Σνπ Ν.2690/99 (ΦΔΚ 45/Α/99) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο Γηαηάμεηο» ΓΕΝΘΙΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΙΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) Μονάδα Γ, Γπαφείο 436 Σαρ. Γ/λζε Σ. Κ. Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν e-mail Κάληγγνο 20 101

Διαβάστε περισσότερα

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ98/Α/22-04-2005») «Κσδηθνπνίεζε ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα», όπσο ηζρύεη ζήκεξα.

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ98/Α/22-04-2005») «Κσδηθνπνίεζε ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα», όπσο ηζρύεη ζήκεξα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΣΟ Ε.Κ.Σ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Κοπαή 4 Σ.Κ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΞΦΑΡΗ. Ξ Γενικός Γραμμαηέας Έρεσνας και ετνολογίας

ΑΟΞΦΑΡΗ. Ξ Γενικός Γραμμαηέας Έρεσνας και ετνολογίας ΜΑ ΑΜΑΠΗΘΕΘ ΡΞ ΔΘΑΔΘΙΣΞ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΣΟΞΣΠΓΕΘΞ ΟΑΘΔΕΘΑΡ, ΕΠΕΣΜΑΡ ΙΑΘ ΘΠΗΡΙΕΣΛΑΩΜ ΓΕΜΘΙΗ ΓΠΑΛΛΑΕΘΑ ΕΠΕΣΜΑΡ ΙΑΘ ΕΤΜΞΚΞΓΘΑΡ ΔΘΕΣΘΣΜΡΗ ΕΟΞΟΕΘΑΡ ΕΠΕΣΜΗΘΙΩΜ ΙΑΘ ΕΤΜΞΚΞΓΘΙΩΜ ΦΞΠΕΩΜ ΛΗΛΑ ΡΤΕΔΘΑΡΛΞΣ, ΕΟΞΟΕΘΑΡ,

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 101 92, Αζήλα Πιεξνθνξίεο :. Αγγειίδνπ Σειέθσλν : 210-6969236

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ

ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΑΔΑ: 4ΑΜΦ7ΛΚ-ΨΙ7 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΟΖΡΖΠ ΔΛΓΗΑΚΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΗΘΖ ΑΟΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Γ. Κπνθώξ 7 71202 - Ζξάθιεην Πιεξ.: Η. Κπαιαληηλαθεο, Όιγα εθάθε Σει.: 2813 404501,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: Γ. Γεκνπνχινπ Σει:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΒΗΩΗΜΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ & ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΕΩΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΜΖΜΑ Γ3: Μειηζζνθνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΠΑ 2007-2013 / ΔΠΑ 2014-2020 Πςλώνερ Ανάπηςξηρ για ηην Δλλάδα 2 ΔΠΑ 2007-2013 / Σι πεηύσαμε; εκαληηθή αύξηζη αποππόθηζηρ θνηλνηηθώλ πόξσλ Από 41,3% ηνλ Ινύλην ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ/ΝΗ ΓΙΔΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΣΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Σαρ. Γ/vζε : Κoξvάξoπ 1& Δξκoύ 105 63 Aζήλα Πιεξνθνξίεο : Γξαθείν Γ/ληή Σειέθσvo : 210 3286301

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ Αζήλα, 23-12-2011 Α.Π.: Οηθ. 19120/4195 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ, ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Ι. Κσηηάθεο

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010)

Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010) Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010) Θέμα : Καθοριζμός ημερήζιων και εβδομαδιαίων νομαρτιακών και ηοπικών εθημερίδων ποσ έτοσν ηη δσναηόηηηα καηατώρηζης δημοζιεύζεων ηων θορέων ηοσ Γημοζίοσ. Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ππόγπαμμα αποζθπάγιζηρ δικαιολογηηικών καηακύπωζηρ

Θέμα: Ππόγπαμμα αποζθπάγιζηρ δικαιολογηηικών καηακύπωζηρ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΓΥΡΗΜ/ΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΣΟ Ε.Κ.Σ. Σασ. Δ/νζη : Κοπαή 4, 105 64 Αθήνα Πληποθοπίερ: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Αποηειέζκαηα Φεθοθορίας ηα ζέκαηα ηες Δπαλαιεπηηθής Γεληθής σλέιεσζες ηφλ Μεηότφλ ηες Δζληθής Σράπεδας ηες Διιάδος ηες 12.7.2013 (άρζρο 32 παρ. 1 θ.λ. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αθήνα, 7/11/2011 Απ.Ππυη.: Οικ.:15705/3834 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ ΣΜΗΜΑ A Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ. Τπόςε: Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Θεζζαινλίθε, 10 Ινπλίνπ 2011

ΠΡΟ: ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ. Τπόςε: Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Θεζζαινλίθε, 10 Ινπλίνπ 2011 ΠΡΟ: ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ. Γηα ηεο παξνύζεο επηζηνιήο κνπ ζαο ελεκεξώλσ όηη πνύιεζα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Υ.Α. ηεο 9 εο Ινπλίνπ, νρηαθόζηεο πελήληα κεηνρέο (850) ηεο εηαηξίαο «ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Δζληθή Δπηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ θαη Ταρπδξνκείσλ (ΔΔΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Δζληθή Δπηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ θαη Ταρπδξνκείσλ (ΔΔΤΤ), Μαξνύζη, 06-05-2010 ΑΠ. 564/041 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγθξηζε δηαδηθαζηώλ εθαξκνγήο Σπζηήκαηνο Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο ηεο ΔΔΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26/11/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ANAΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙ/ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece -------- Προωθημένο μήνσμα -------- Προζκλήζεις για ηην ζσνάνηηζη ηων μελών ηης επιηροπής ηοσ άρθροσ 29 Ν. 4439/2016, ΦΕΚ Α' 222. Tue, 6 Jun 2017 17:21:10 +0300 Ανηωνία Μοροπούλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΩΝ ΑΗΓΑΗΟΤ 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ - 7 «ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ»

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΩΝ ΑΗΓΑΗΟΤ 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ - 7 «ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΡΑΜΜΑ ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΩΝ ΑΗΑΗΟΤ 2007-203 ΚΩΗΚΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ : 44 «ΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΗΚΗΑΚΩΝ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ» ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΔ ΑΡΥΗΚΔ, ΣΔΥΝΗΚΔ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΠΡΑΞΖ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ Αξηζ. πξση.2/129283/2014 ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ ΓΟΑΦΔΗΝ : Ξξνέδξνπ Γ.Π Ραρ. Γ/λζε : Ξι. Διεπζεξίαο 1 ΞΟΝΠ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Ξιεξνθνξίεο: Καλσιίηζε Καξία

Διαβάστε περισσότερα

1. «Καηάξηηζε αλέξγωλ ζε πηζηνπνηεκέλα Κέληξα Επαγγεικαηηθήο

1. «Καηάξηηζε αλέξγωλ ζε πηζηνπνηεκέλα Κέληξα Επαγγεικαηηθήο ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΓΥΡΗΜ/ΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΣΟ Ε.Κ.Σ. Σαρ. Δ/λζε : Κνξαή 4, 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: 2η Ρποποποίηζη ηηρ με απ. ππυη. 5232/ Ξπόζκληζηρ ςποβολήρ πποηάζευν για ηην Ξπάξη «ΓΗΞΙΖ ΠΡΑΓΗΝΓΟΝΚΗΑ ΑΘΙΖΡΩΛ/ΡΟΗΩΛ» (Θυδ.

ΘΔΚΑ: 2η Ρποποποίηζη ηηρ με απ. ππυη. 5232/ Ξπόζκληζηρ ςποβολήρ πποηάζευν για ηην Ξπάξη «ΓΗΞΙΖ ΠΡΑΓΗΝΓΟΝΚΗΑ ΑΘΙΖΡΩΛ/ΡΟΗΩΛ» (Θυδ. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΩΞΑΪΘΩΛ ΞΝΟΩΛ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ Δ.Ξ. «ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΘΑΗ ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖ» ΚΝΛΑΓΑ Α2 Σαρ. Γ/λζε : Κσλζηαληηλνππφιεσο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΠΟΛ : 1108 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ. Έρνληαο ππόςε: Πιεξνθνξίεο:Θαλ.αθαξήο. Σειέθσλν : 210 3375314 FAX : 210 3375001

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ. Έρνληαο ππόςε: Πιεξνθνξίεο:Θαλ.αθαξήο. Σειέθσλν : 210 3375314 FAX : 210 3375001 ΕΞΑΘΡΕΣΘΚΑ ΕΠΕΘΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Απξηιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛ.: 1126 Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ : Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Αγξίλην, Α.Π.: 1110

Αγξίλην, Α.Π.: 1110 Αγξίλην, 22-05-2012 Α.Π.: 1110 ΠΡΟ: 1. Τα Ταθηηθά Μέιε ηνπ Δθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο γηα ηελ πιήξσζε κηαο ζέζεο ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Πεξηβαιινληηθή Πιεξνθνξηθή, Σειεπηζθόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γειεόγινπ Χξηζηίλα Παλαγνπνύινπ Θεξεζία Πέηζαο Γεκήηξεο 8/10/2008 17 ν Παλειιήλην Σπλέδξην Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 1-3-2011 Αριθ.Πρωτ.183 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Σύσταση επιτροπών αρ.29 ν.1892/1990 Σε συνέχεια του με αριθμ.πρωτ.103/2-2-2011 εγγράφου μας σας

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπφρου Λοφη, 151 23 Μαροφςι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Δηεσζύλοληος σκβούιοσ

Απόθαζε Δηεσζύλοληος σκβούιοσ Γελ. Δ/λζε Δηοηθεηηθού-Οηθολοκηθού Αζήλα, 20-11-2015 Δ/λζε Αλζρωπίλωλ Πόρωλ & Δηοηθεηηθής Μέρηκλας Αρ. Πρωη.: 24721 Πιερ.: Κ. Μηταιοπούιοσ Σει.: 210-8392047 Απόθαζε Δηεσζύλοληος σκβούιοσ ΘΕΜΑ: «Έγκριζη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 / 10 / 2012 Γ30/630 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α

Αθήνα 18 / 10 / 2012 Γ30/630 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Αθήνα 18 / 10 / 2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ30/630 Βαθμός Προτ/τας Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τποποποίηζη Αποθάζευν πεπί Σςζηάζευρ και Οπγανώζευρ Πεπιθεπειακών Γπαθείυν ηηρ ΕΕΤΤ ζηιρ πόλειρ Θεζζαλονίκη, Ηπάκλειο και Πάηπα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τποποποίηζη Αποθάζευν πεπί Σςζηάζευρ και Οπγανώζευρ Πεπιθεπειακών Γπαθείυν ηηρ ΕΕΤΤ ζηιρ πόλειρ Θεζζαλονίκη, Ηπάκλειο και Πάηπα Μαπούζι, 13-01-2011 ΑΠ. 589/023 ΑΠΟΦΑΣΗ Τποποποίηζη Αποθάζευν πεπί Σςζηάζευρ και Οπγανώζευρ Πεπιθεπειακών Γπαθείυν ηηρ ΕΕΤΤ ζηιρ πόλειρ Θεζζαλονίκη, Ηπάκλειο και Πάηπα Η Ολομέλεια ηηρ Εθνικήρ Επιηποπήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 15 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 23-06-2014 Α/Α ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΡ.

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 15 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 23-06-2014 Α/Α ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΕΔΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 27-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

4η (δ ) ΓΟΗ 10% 1η ΑΝΑΡΣΗΗ 126 ΦΟΡΔΩΝ Ανάρτηση της Δεστέρας 14 Δεκεμβρίοσ 2015

4η (δ ) ΓΟΗ 10% 1η ΑΝΑΡΣΗΗ 126 ΦΟΡΔΩΝ Ανάρτηση της Δεστέρας 14 Δεκεμβρίοσ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2014 - ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 4η (δ ) ΓΟΗ 10% 1η ΑΝΑΡΣΗΗ 126 ΦΟΡΔΩΝ Ανάρτηση της Δεστέρας 14 Δεκεμβρίοσ 2015 Καλούνηαι όλοι οι παπακάηυ θοπείρ να ζηείλοςν Σιμολόγιο Παποσήρ Τπηπεζιών

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0023/138. Τροπολογία. Keith Taylor εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0023/138. Τροπολογία. Keith Taylor εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 2.3.2016 A8-0023/138 138 Αιηιολογική ζκέψη 1 α (νέα) 1α) Η Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα πξνηείλεη ην αξγόηεξν έσο ην 2019 κηα δηεπξσπατθή αληίιεςε εληόο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Λεσθόξνη ηεο ζάιαζζαο» (θαλνληζκόο (ΔΔ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένηαξη ππάξεων κπαηικών ενιζσύζεων ζηο Πεπιθεπειακό Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Μακεδονίαρ Θπάκηρ» ηος ΕΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΗ

ΘΕΜΑ: Ένηαξη ππάξεων κπαηικών ενιζσύζεων ζηο Πεπιθεπειακό Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Μακεδονίαρ Θπάκηρ» ηος ΕΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔIEYΘΤΝΗ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ Ρασ. Γ/νζη : Θαθ. Ουζζίδη 11 Ρασ. Θώδικαρ : 540 08 Ξληποθοπίερ : K. Ξαπαγευπγίος Ρηλ. : 2313309464 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Α Π Ο Π Α Μ Α ---------------------------- Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 38/2016 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ANAΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: Χο Πίλαθα Απνδεθηώλ ΘΔΜΑ:

ΠΡΟ: Χο Πίλαθα Απνδεθηώλ ΘΔΜΑ: Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Ι Β Δ Φ Ο Ρ Δ Ι Α Π Ρ Ο Ϊ Σ Ο Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Κ Λ Α Ι Κ Ω Ν Α Ρ Υ Α Ι Ο Σ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα ΒΑΓΙΑ ΣΙΑΜΑΝΤΑ Μορηαθή Βηοιόγος, Msc. Δπηζηεκοληθός Σσλεργάηες Γ Μαηεσηηθής Γσλαηθοιογηθής Κιηληθής Α.Π.Θ. Νοζοθοκείο «Ιπποθράηεηο»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Έγθρηζε ηoσ «τεδηαζκού ηραηεγηθής Δλεκέρωζες ηες ΔΔΣΣ θαη σιοποίεζες ηοσ τεδίοσ Γράζες» γηα ηο δηάζηεκα Γεθέκβρηος 2010 Γεθέκβρηος 2012.

ΑΠΟΦΑΖ. Έγθρηζε ηoσ «τεδηαζκού ηραηεγηθής Δλεκέρωζες ηες ΔΔΣΣ θαη σιοποίεζες ηοσ τεδίοσ Γράζες» γηα ηο δηάζηεκα Γεθέκβρηος 2010 Γεθέκβρηος 2012. Μαρούζη, 10-03-2011 ΑΠ: 595/26 Αλαρηεηέα ζηο Γηαδίθησο ΑΠΟΦΑΖ Έγθρηζε ηoσ «τεδηαζκού ηραηεγηθής Δλεκέρωζες ηες ΔΔΣΣ θαη σιοποίεζες ηοσ τεδίοσ Γράζες» γηα ηο δηάζηεκα Γεθέκβρηος 2010 Γεθέκβρηος 2012. Ζ

Διαβάστε περισσότερα