Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Η ΕΙ ΟΣ = RADAR ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = TEM. ΕΚΑ (10)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Η ΕΙ ΟΣ = RADAR ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = TEM. ΕΚΑ (10)"

Transcript

1 1 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Η ΕΙ ΟΣ = RADAR ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = TEM. ΕΚΑ (10) Ι. ΣΚΟΠΟΣ 1.Το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ) πρόκειται να προβεί στη προµήθεια δέκα (10) RADAR µεγάλων σκαφών µε αυξοµείωση +-30%. Στόχος είναι η αναβάθµιση και ο εκσυγχρονισµός των δυνατοτήτων των σκαφών του Λ.Σ. ΙΙ. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1)Όπου στη παρούσα τεχνική προδιαγραφή αναφέρεται η λέξη "υποχρεωτικά", εννοείται "επί ποινή απόρριψης", ενώ η φράση "θα θεωρηθεί πλεονέκτηµα" σηµαίνει ότι η βαθµολογία του σχετικού όρου, εφόσον αυτός προσφέρεται, µπορεί να προσαυξάνεται κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης, κατά τρόπο ώστε η συνολική βαθµολογία να µην υπερβαίνει το όριο των 120 µονάδων. 2)Οι προσφορές να είναι συντεταγµένες υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. 3)Οι προσφορές να συνοδεύονται υποχρεωτικά από φύλλο συµµόρφωσης των προσφερόµενων ειδών µε την παρούσα τεχνική προδιαγραφή. Οι απαντήσεις που θα περιλαµβάνονται στο φύλλο συµµόρφωσης, θα πρέπει να αναφέρονται σε κάθε παράγραφο της παρούσας προδιαγραφής, µε την ίδια σειρά και αρίθµηση. Μη πλήρης και αναλυτική απάντηση του κάθε όρου της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής ή παραποµπή στα συνοδευτικά της προσφοράς έγγραφα δηµιουργούν λόγο µη βαθµολόγησης της απάντησης του όρου αυτού κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης. 4)Το φύλλο συµµόρφωσης θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται και στα υπόλοιπα συνοδευτικά έγγραφα που το υποστηρίζουν. ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά µεταξύ των χαρακτηριστικών που αναφέρονται στο φύλλο συµµόρφωσης και των αντιστοίχων που αναφέρονται στα συνοδευτικά έγγραφα δηµιουργείται λόγος µη βαθµολόγησης της απάντησης του συγκεκριµένου όρου και απόρριψης της προσφοράς κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης. 5) Οι προσφορές να συνοδεύονται υποχρεωτικά από πλήρη τεχνικά εγχειρίδια, εγχειρίδια οδηγιών χρήσης, συντήρησης και επισκευής, περιγραφικά φυλλάδια, φωτογραφίες και οτιδήποτε άλλο στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, που µπορεί να στηρίξει την προσφορά. Η πληρότητα των παραπάνω αποτελεί θετικό στοιχείο κρίσης των προσφορών.

2 2 7)Οι προσφορές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό έγκρισης σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. ήτοι Π 347 ΦΕΚ 231/ , όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει(π 185/1999 & Π 137/2002). Το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί κατά την διενέργεια του διαγωνισµού και να αφορά τον ακριβή τύπο της προσφερόµενης συσκευής και όχι παραπλήσιο. 8)Ο εξοπλισµός θα είναι καινούριος και αµεταχείριστος. 9)Χαρακτηριστικά επιπλέον των κατωτέρω µπορούν να αναφερθούν οπότε και θα αξιολογηθούν καταλλήλως. ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο υπό προµήθεια εξοπλισµός συνίσταται σε δέκα (10) RADAR µεγάλων σκαφών IV.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α.ΠΟΜΠΟΣ 1.Συχνότητα λειτουργίας:υποχρεωτικά ΜΗΖ (Χ-band,3cm) 2.Iσχύς κορυφής:10 ΚW 3.Μήκος παλµού/συχνότητα επανάληψης παλµών: Τουλάχιστον τιµές τρείς διαφορετικές Β.ΚΕΡΑΙΑ 1.Τύπος:Aνοικτού τύπου κυµατοδηγός µε σχισµές (open slotted waveguide array) 2.Mήκος:Υποχρεωτικά max 4 πόδια 3.Πόλωση εκπεµπόµενης δέσµης:υποχρεωτικά οριζόντια 4.Ανοιγµα δέσµης:α)οριζόντιο:max 2 µοίρες β)κατακόρυφο:min 22 µοίρες 5.Ταχύτητα περιστροφής:min 24 rpm.θα θεωρηθεί πλεονέκτηµα η δυνατότητα επιλογής και µεγαλύτερης ταχύτητας. 6.Ανθεκτικότητα στον άνεµο:µέχρι 100 knots σχετική ταχύτητα Γ. ΜΟΝΑ Α ΕΝ ΕΙΞΕΩΝ 1.Τύπος οθόνης:raster scan, daylight, high resolution (min 800 x 600), colour.

3 3 2. ιαστάσεις οθόνης:υποχρεωτικά α)crt:διαγώνιος max 15" β)ενεργός τιµή (ορίζεται ως η διάµετρος του κύκλου σάρωσης):180mm 3.Radar video:τουλάχιστον 8 levels 4.Day/night presentation modes (variable backlighting) 5.Range scale:1/8 ν.µ. έως τουλάχιστον 72 ν.µ. 6.Τρόπος παρουσίασης:σχετική/αληθής κίνηση (Head-up, North-up, Course-up). 7.Μεταβλητοί σηµειωτές απόστασης (VRM's):δύο 8.Ηλεκτρονικές γραµµές διόπτευσης (EBL's):δύο 9.Ρύθµιση gain, tune (µε ενδεικτικό ρύθµισης). Αυτόµατη ρύθµιση tune θα θεωρηθεί πλεονέκτηµα. 10.Ρύθµιση anti-sea clutter (STC),anti-rain clutter (FTC). Θα θεωρηθεί πλεονέκτηµα η αυτόµατη ρύθµιση των ανωτέρω επιπλέον της χειροκίνητης ρύθµισης. 11.Λειτουργία απόρριψης παρεµβολών από άλλα radar (interference rejection). 12.Cursor (cross-hair):παρουσίαση απόστασης, διόπτευσης και γεωγραφικού πλάτους - µήκους οποιουδήποτε σηµείου της οθόνης. Θα θεωρηθεί πλεονέκτηµα η παρουσίαση του χρόνου (Τime To-Go, TTG). 13.Way-point circle:παρουσίαση απόστασης και διόπτευσης. Θα θεωρηθεί πλεονέκτηµα η παρουσίαση του χρόνου µετάβασης (Time-To-Go,TTG). 14.Parallel index lines:τουλάχιστον 2 15.Off-center:προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, κατά µέχρι τουλάχιστον 2/3 της ακτίνας της οθόνης 16.Zoom:X2 17. ιάρκεια παραµονής των ιχνών στην οθόνη (trails,wakes):mεταβλητή. 18.Μεγέθυνση ασθενών ιχνών (Εcho-retch, enhancement/ expansion) 19.Ζώνες φύλαξης (Guard zones): α)τουλάχιστον δύο ρυθµιζόµενης ακτίνας και αζιµουθίου, µέσω cursor β)µε ηχητικό και οπτικό alarm εισόδου- εξόδου στις ζώνες αυτές. 20. υνατότητα ΑΤΑ (Automatic Tracking Aid) σύµφωνα µε ΙEC α)αριθµός παρακολουθούµενων στόχων:τουλάχιστον 10 β)µε µεταβλητό vector time

4 4 γ)µε αλφαριθµητική ένδειξη CPA, TCPA, απόστασης, διόπτευσης,ταχύτητας, πορείας επιλεγόµενου στόχου και κατάλληλα οπτικά/ηχητικά alarms. Θα θεωρηθεί πλεονέκτηµα η υποτύπωση στόχων σε απόσταση άνω των 20 ν.µ. 21. υνατότητα σύνδεσης µε GPS. 22. υνατότητα σύνδεσης µε γυροσκοπικές πυξίδες (µε διαφορετικές τιµές µετάδοσης), καθώς και µε ηλεκτρονικού τύπου µαγνητικές πυξίδες (Fluxgate compass). 23. υνατότητα εξαγωγής στοιχείων ιδίου πλοίου ή διαφόρων στόχων από κατάλληλες εξόδους ΝΜΕΑ ή και RS232 ή και RS422,όπως πορεία και ταχύτητα ιδίου πλοίου, πορεία, ταχύτητα, απόσταση από ίδιο πλοίο, όνοµα και αριθµό επιλεγοµένων στόχων από το χειριστή ή µέσω της αυτόµατης υποτύπωσης, απαιτούµενα για µελλοντικές διασυνδέσεις µε το σύστηµα VTMIS και συστήµατα ECDIS. 24. υνατότητα σχεδιασµού χαρτών από τον χειριστή. Θα θεωρηθεί πλεονέκτηµα η δυνατότητα αυτόµατης απεικόνισης του χάρτη. 25.NMEA 0183 Interfαce 26.Τροφοδοσία: 24 V DC. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 1. Οι συσκευές κατά την παράδοση τους να συνοδεύονται υποχρεωτικά από καλώδια, συνδετήρες, στηρίγµατα και οποιαδήποτε µικρούλικα η εξαρτήµατα καθώς και εξειδικευµένα εργαλεία ή µονάδες λογισµικού (Software), έστω και αν αυτά δεν αναφέρονται στην παρούσα προδιαγραφή, αλλά είναι απαραίτητα για την εγκατάσταση, λειτουργία, επισκευή, συντήρηση και προγραµµατισµό των συσκευών. 2. Ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει τιµοκατάλογο όλων των ανταλλακτικών του υλικού, από τον οποίο η Υπηρεσία θα έχει δικαίωµα επιλογής ανταλλακτικών αξίας έως 10% της συνολικής αξίας των συσκευών. 3. Ο προµηθευτής υποχρεούται να δηλώσει αν υπάρχει η δυνατότητα προµήθειας κάθε ανταλλακτικού στοιχείου από το ελεύθερο εµπόριο ή αν υπάρχουν ορισµένα ανταλλακτικά, τα οποία και να κατανοµάζονται, που είναι αποκλειστικής κατασκευής ενός µόνο οίκου. Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1. Ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει µε την προσφορά του δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι διαθέτει την τεχνική οργάνωση για την αποκατάσταση βλαβών των προσφεροµένων συσκευών καθώς και για τη συντήρησή τους. Επίσης θα αναφέρεται αναλυτική περιγραφή της τεχνικής του υποδοµής και των διατιθεµένων µέσων - εργαστηρίων και κατάλογοι ειδικευµένου τεχνικού προσωπικού.

5 5 2. Στις προσφορές να αναφέρονται το πρόγραµµα συντήρησης των συσκευών, τα απαιτούµενα όργανα µετρήσεων, ειδικά εργαλεία και συσκευές ελέγχου για την επισκευή και συντήρηση του ζητούµενου υλικού εφόσον απαιτούνται. 3. Ο προµηθευτής υποχρεούται στη διάθεση κάθε ανταλλακτικού των προµηθευθησοµένων συσκευών, εντός χρονικού διαστήµατος 30 ηµερών από την ηµεροµηνία παραγγελίας και για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την οριστική παραλαβή του υλικού. Εάν αχρηστευθεί υλικό λόγω µη τηρήσεως της ανωτέρω υποχρεώσεως, αναγνωρίζεται από τώρα το δικαίωµα της Υπηρεσίας να εγείρει απαίτηση αποζηµιώσεως από τον προµηθευτή. ΣΤ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ - Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Οι συσκευές θα συνοδεύονται υποχρεωτικά κατά την παράδοσή τους από : α) ισάριθµα αντίτυπα οδηγιών χρήσης στην Ελληνική γλώσσα. β) Tρία (3) αντίτυπα τεχνικού εγχειριδίου στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Το τεχνικό εγχειρίδιο θα περιλαµβάνει γενική περιγραφή του τύπου όλων των συσκευών του Σταθµού, κυκλωµατικά διαγράµµατα καθώς και καταλόγους των εξαρτηµάτων, των κατασκευαστικών υποενοτήτων, των κυκλωµάτων κ.λ.π., τις περιγραφές και επεξηγήσεις που είναι απαραίτητες για την κατανόηση των εν λόγω διαγραµµάτων και της λειτουργίας της συσκευής καθώς και οδηγίες επισκευής και συντήρησης (ως τεχνικό εγχειρίδιο δεν εννοείται το εγχειρίδιο για τους χρήστες ή το εµπορικό φυλλάδιο). Ζ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ο προµηθευτής υποχρεούται, χωρίς καµία οικονοµική υποχρέωση της Υπηρεσίας, να εκπαιδεύσει πλήρως, µετά από προηγούµενη συνεννόηση µε την Υπηρεσία, τρεις τουλάχιστον τεχνικούς της, στην χρήση και τεχνική υποστήριξη του εξοπλισµού. Πρόγραµµα εκπαίδευσης να υποβληθεί µε την προσφορά. Η εκπαίδευση των τεχνικών θα είναι χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 35 ωρών. Η. ΕΓΓΥΗΣΗ 1.Ο προµηθευτής υποχρεούται να δώσει εγγύηση 24 µηνών για την καλή λειτουργία του εξοπλισµού. Η εγγύηση θα είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόµενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και θα καλύπτει οποιαδήποτε βλάβη συµβεί στον εξοπλισµό, µη οφειλόµενη σε εξωτερικές καταστροφικές συνθήκες ή κακό χειρισµό. 2.Ως χρόνος έναρξης της εγγύησης ορίζεται η ηµεροµηνία εγκατάστασης των συσκευών στα σκάφη της Υπηρεσίας. Η ηµεροµηνία αυτή θα κοινοποιείται εγγράφως από την Υπηρεσία στον προµηθευτή και θα ισχύει για εγκαταστάσεις που θα πραγµατοποιηθούν εντός χρονικού διαστήµατος (τριών (03) ετών) από την οριστική παραλαβή των συσκευών.

6 6 3.Κατά την διάρκεια της εγγύησης ο προµηθευτής υποχρεούται να επισκευάσει τον εξοπλισµό, σε οποιοδήποτε λιµάνι και αν βρίσκεται το σκάφος, χωρίς καµία υποχρέωση της Υπηρεσίας (π.χ. καταβολή οδοιπορικών εξόδων, εξόδων διαµονής του τεχνικού του προσωπικού κλπ.)και µέσα σε 72 ώρες από την ειδοποίησή του από την Υπηρεσία. 4.Εαν η ανωτέρω προθεσµία δεν αποδειχθεί αρκετή, ο προµηθευτής υποχρεούται, χωρίς καµία υποχρέωση της Υπηρεσίας, να αντικαταστήσει το βλαφθέν τµήµα του εξοπλισµού µε άλλο, σε καλή λειτουργία, µέχρι την επισκευή του βλαφθέντος τµήµατος του εξοπλισµού. 5.Σε περίπτωση που εµφανιστεί βλάβη ή ελάττωµα στο ίδιο εξάρτηµα ή αναταλλακτικό του εξοπλισµού δύο (2) φορές κατά την διάρκεια της εγγύησης ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του συγκεκριµένου εξαρτήµατος ή ανταλλακτικού θα παρατείνεται για 12 µήνες από την ηµεροµηνία περατώσεως της δεύτερης αντικατάστασης ή επισκευής. Θ.ΠΑΡΑ ΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 1.Η παράδοση θα πραγµατοποιηθεί σε χρονικό διάστηµα 3 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης στις εγκαταστάσεις του Ηλεκτρονικού Συνεργείου ή στις αποθήκες τηλεπικοινωνιακού υλικού της Υπηρεσίας. 2. Η παραλαβή θα συνίσταται σε ποσοτική καταµέτρηση και ποιοτικό έλεγχο του εξοπλισµού. Η εγκατάσταση του εξοπλισµού θα πραγµατοποιηθεί από τον προµηθευτή σε συνεργασία µε το αρµόδιο προσωπικό της Υπηρεσίας στο Συνεργείο της Υπηρεσίας ή σε πλωτό ΛΣ, για την διενέργεια του ποιοτικού ελέγχου υποχρεουµένη η Υπηρεσία να παρέξει µόνο την απαιτούµενη ηλεκτρική ενέργεια../. Ο Πρόεδρος Το µέλος 1.Υποπ/ρχος ΛΣ ΠΑΠΠΑΣ Ε. Πλοίαρχος ΛΣ ΠΡΩΙΟΣ Ε.

7 7 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ «Α» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ % ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α ΟΜΑ Α 1 Συµφωνία του προσφερόµενου είδους µε τα ουσιώδη στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών Λειτουργικότητα και αποδοτικότητα 20 3 Καταλληλότητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζεται 10 Β ΟΜΑ Α 1 Παρελκόµενα Ανταλλακτικά 05 Εγχειρίδια 2 Τεχνική υποστήριξη 10 3 Εκπαίδευση 04 4 Εγγύηση καλής λειτουργίας 07 5 Χρόνος παράδοσης 04 ΣΥΝΟΛΟ: 100 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ο υπό προµήθεια εξοπλισµός και λογισµικό περιλαµβάνουν: α. Φωτοβολταϊκό σύστηµα [είδος 1] Τα χαρακτηριστικά (προδιαγραφές) κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2 1. Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Όροι και τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια μιας (1) διπλωτικής μηχανής εντύπων για την παραγωγή διπλωμένων τυπογραφικών τευχών σε 4σέλιδα, 8σέλιδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΩΝ ΑΕΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών. Σελίδα 1 από 10

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών. Σελίδα 1 από 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών Σελίδα 1 από 10 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...3 2.1 ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΗ...3 2.2 ΦΑΞ...4 3. ΕΓΓΥΗΣΗ...5

Διαβάστε περισσότερα

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια.

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6 και 23

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Δεκαπέντε (15) Θερμικών Διόπτρων. Σελίδα 1 από 11

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Δεκαπέντε (15) Θερμικών Διόπτρων. Σελίδα 1 από 11 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την Προμήθεια Δεκαπέντε (15) Θερμικών Διόπτρων Σελίδα 1 από 11 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...3 3. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ...4 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...4 4.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια ασυρμάτων VHF. συστήματος ασύρματης επικοινωνίας για την υποστήριξη του έργου της Πολιτικής Προστασίας»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια ασυρμάτων VHF. συστήματος ασύρματης επικοινωνίας για την υποστήριξη του έργου της Πολιτικής Προστασίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2013 Aρ. Πρωτ. : 44606 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια ασυρμάτων VHF και παρελκόμενων, Προμήθεια συσκευών και εγκατάσταση συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων)

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Τ Η Σ Ε Π Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Α Σ Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Τ Η Σ Ε Π Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Α Σ Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Τ Η Σ Ε Π Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Α Σ Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. πρωτ.: Γ 403/2013 Διακήρυξη για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ τηλ.: 210 3202282, 210 3202189 fax: 210 3203257 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθµός 1/2014 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. AΔΑ Β499469Η25-Ν3Φ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 20-4 -2012 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 1. Επιδάπεδο φωτοαντιγραφικό μηχάνημα ψηφιακής τεχνολογίας (μία σάρωση, πολλές εκτυπώσεις), μεγάλης αξιοπιστίας για αδιάλειπτη χρήση, καινούργιο, αμεταχείριστο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟNITOR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟNITOR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟNITOR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΒ % Α/Α % ΓΕΝΙΚΑ Monitor σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλο για μεταφορά ασθενών, για την παρακολούθηση των φαινομένων ECG/RESP/NIBP/SpO 2 /Temp/IBP ασθενών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 77/2013 Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων ημιφορτηγών Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για το έργο: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ AIS ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ):#300.000 ευρώ# ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Το αντικείμενο του περιγραφόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Γ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Με τη Συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων και κατά 25% από Εθνικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ Κωδικός φορέα :0085 Ονοµασία φορέα :ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής Τηλέφωνο : 2132157762 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ (CR)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ (CR) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ (CR) Σ.Β. % Α. ΓΕΝΙΚΑ Το σύστημα ψηφιακής υπολογιστικής ακτινογραφίας θα πρέπει να είναι τελευταίας τεχνολογίας, να πραγματοποιεί εξετάσεις γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΚΟΡ1Π-219 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Διακ.: 306/13 ΕΠ

ΑΔΑ: ΒΕΙΚΟΡ1Π-219 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Διακ.: 306/13 ΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 16-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 16271

Αθήνα: 16-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 16271 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 16-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 16271 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ OIKONOMIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Ανάπτυξη Ασύρματων Ευρυζωνικών Υποδομών και

Έργο: «Ανάπτυξη Ασύρματων Ευρυζωνικών Υποδομών και ΕΠΙΣΕΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΝΠΙΔ : ΠΔ 271/89 Ν2083/92 ΠΔ 13/98) ICCS INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS (P.L.L.E.: Decrees 271/89 &13/98

Διαβάστε περισσότερα

1 19-2-2014 10:00 10:15 1487/2013 71/2014 2 73.769,25 3

1 19-2-2014 10:00 10:15 1487/2013 71/2014 2 73.769,25 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜO ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜO ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜO ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,15-10-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθµ. Πρωτ. :657 ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. /νση : Αναπαύσεως 10 Ταχ. Κώδικας: 116 36 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Fax : E-mail : Ταχ. Δ/νση : Γεωργιάδου Χρύσα (Δικαιολογητικά) Κυρίτση Σοφία (Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Στην περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να παραδοθεί στην Γραµµατεία της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., το αργότερο µέχρι την 13.00 ώρα ( µε αριθµό πρωτοκόλλου παραλαβής)

Στην περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να παραδοθεί στην Γραµµατεία της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., το αργότερο µέχρι την 13.00 ώρα ( µε αριθµό πρωτοκόλλου παραλαβής) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Ο Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα