ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ"

Transcript

1 4.1 ΑΣΚΗΣΗ 4 ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ A. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥΣ Η σύνθεση δύο καθέτων ταλαντώσεων, x x0 t, y y0 ( t ) του ίδιου πλάτους της ίδιας συχνότητας και με διαφορά φάσης, δίνει έλλειψη με ημιάξονες και, (σχ.1), οι οποίοι σχετίζονται με την διαφορά φάσης φ βάσει της εξίσωσης, (1α) ή 2c (1β) d β c d Αυτό μας επιτρέπει να υπολογίσουμε τη α διαφορά φάσης φ μεταξύ της τάσης U και της έντασης i ενός κυκλώματος ως εξής: d Σχήμα 1 Στο κύκλωμα εναλλασσομένου ρεύματος του σχήματος 2α έχουμε σύνδεση πυκνωτή και ωμικής αντίστασης σε σειρά. Ο πυκνωτής λόγω συνεχών φορτίσεωνεκφορτίσεων προκαλεί καθυστέρηση της τάσης σε σχέση με το ρεύμα κατά 90 (π/2). Αντίθετα, η τάση στα άκρα της αντίστασης και το ρεύμα που τη διαρρέει είναι σε φάση. Επομένως η συνολική τάση U του κυκλώματος και το ρεύμα i θα παρουσιάζουν διαφορά φάσης φ (0<φ<π/2). Είναι φανερό πως οι δύο τάσεις U και U R έχουν διαφορά φάσης ίση με την διαφορά φάσης μεταξύ της τάσης U και του ρεύματος i. Έτσι, στο ζεύγος πλακών κατακόρυφου απόκλισης εφαρμόζουμε την τάση U R = i R στα άκρα της αντίστασης και μετράμε έμμεσα το ρεύμα. Στο ζεύγος πλακών οριζόντιας απόκλισης εφαρμόζουμε την τάση της πηγής. Τότε στην οθόνη του παλμογράφου θα εμφανιστεί έλλειψη παρόμοια με αυτή του σχήματος 1.

2 4.2 AC 50 Hz Πυκνωτής 0,56 μf 10 kω Παλμογράφος Σχήμα 2α Για να παραστήσουμε ευκολότερα τα εναλλασσόμενα ρεύματα χρησιμοποιούμε τα ω διαγράμματα φασόρων. Οι φάσορες είναι περιστρεφόμενα διανύσματα με σταθερή γωνιακή ταχύτητα και η προβολή τους στους άξονες x- ή y- είναι ημιτονοειδής. Tο διάγραμμα φασόρων του κυκλώματος 2α φαίνεται στο σχήμα 2β. Από αυτό γίνεται αμέσως αντιληπτή η καθυστέρηση U C i φ U R U π/2 της τάσης U C του πυκνωτή, η συμφασική U R και η διαφορά φάσης φ μεταξύ του ρεύματος και της τάσης. Από τα στοιχεία του κυκλώματος μπορούμε να υπολογίσουμε τη «θεωρητική» τιμή της διαφοράς φάσης, όπως φαίνεται στο σχήμα 2β. i UC 1 1 C U ir RC RC 2 f R Σχήμα 2β Β' ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΥΟ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ. ΕΙΚΟΝΕΣ LISSAJOUS. H σύνθεση δύο καθέτων αρμονικών ταλαντώσεων με διαφορετική συχνότητα δίδει πολύπλοκη καμπύλη η οποία είναι κλειστή, μόνο όταν ο λόγος των δύο συχνοτήτων f x και f y είναι ρητός αριθμός όπως φαίνεται στο σχήμα 3.

3 4.3 fx:fy = 1:1 fx:fy = 1:2 fx:fy = 2:1 fx:fy = 2:3 Σχήμα 3 Από το περιγεγραμμένο ορθογώνιο στην καμπύλη Lissajous έχουμε ότι ο λόγος των συχνοτήτων ισούται με το πηλίκο του αριθμού των σημείων της καμπύλης που εφάπτονται στις πλευρές του ορθογωνίου. Με τις καμπύλες Lissajous βρίσκουμε τις αρμονικές μιας δεδομένης θεμελιώδους συχνότητας. Με το κύκλωμα του σχήματος 4 παρατηρούμε καμπύλες Lissajous στην οθόνη του παλμογράφου. Μετασχηματιστής Παλμογράφος AC 220 V 4 V 50 Hz Γεννήτρια συχνοτήτων Σχήμα 4 Στην περίπτωση κατά την οποία οι δύο συχνότητες είναι ίσες τότε λαμβάνομε ευθεία γραμμή, έλλειψη ή κύκλο, αναλόγως της διαφοράς φάσης, (σχ.5) Σχήμα 5 Γ' ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗ Πολλές φορές χρειαζόμαστε συνεχή τάση, ενώ διατίθεται μόνο εναλλασσόμενη τάση. Αυτό επιτυγχάνεται με συσκευές οι οποίες φέρονται με το γενικό όνομα ανορθωτές. Ανάλογα με την ζητούμενη ισχύ του ανορθωμένου ρεύματος, χρησιμοποιούνται

4 4.4 κρυσταλλοδίοδοι, ξηροί ανορθωτές, δίοδοι ηλεκτρονικές λυχνίες, σύστημα ηλεκτροκινητήρα-γεννήτριας κλπ. Δίοδος AC 220 V 4 V 16 kω Παλμογράφος Σχήμα 6 Στο σχήμα 6 αποδίδεται διάταξη απλής ανόρθωσης με κρυσταλλοδίοδο Ge. Το κύκλωμα περιλαμβάνει και παλμογράφο για την παρατήρηση της μορφής της τάσης στα άκρα της αντίστασης. Εάν δεν υπήρχε η κρυσταλλοδίοδος του Ge, το ρεύμα στην αντίσταση R θα ήταν εναλλασσόμενο. Η παρεμβολή της κρυσταλλοδιόδου ανακόπτει το ρεύμα κατά την μια ημιπερίοδο και συνεπώς η αντίσταση διαρρέεται από ρεύμα μιας μόνο φοράς. + R Παλμογράφος 10 Ω - AC Σχήμα 7 Στην οθόνη του παλμογράφου λαμβάνομε την τάση συναρτήσει του χρόνου. Για την πλήρη ανόρθωση χρησιμοποιούνται τέσσαρες ανορθωτές σε διάταξη γέφυρας, (σύνδεση Graetz) σχ.7.

5 4.5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΥ Ο παλμογράφος αποτελείται από ένα καθοδικό σωλήνα όπου μία δέσμη ηλεκτρονίων προσπίπτει στην οθόνη η οποία φωτοβολεί. Περιλαμβάνει τέσσερα πλακίδια, δύο οριζόντια και δύο κατακόρυφα. Με την εφαρμογή κατάλληλης τάσης στα πλακίδια οριζόντιας απόκλισης η δέσμη μετακινείται στον άξονα x-. Το ίδιο συμβαίνει με τα πλακίδια κατακόρυφης απόκλισης για τον άξονα y-. Ο παλμογράφος απεικονίζει και κυματομορφές με εφαρμογή πριονωτής τάσης στα πλακίδια οριζόντιας απόκλισης, ώστε η δέσμη να «σαρώνει» τον οριζόντιο άξονα. Πλακίδια κατακόρυφης Ηλεκτροστατικός απόκλισης Εκπομπός φακός ηλεκτρονίων Άνοδος Πλακίδια οριζόντιας απόκλισης Δέσμη ηλεκτρονίων Οθόνη Άνοδος Σχήμα 8: Ο καθοδικός σωλήνας του παλμογράφου Σχήμα 9

6 4.6 Στο σχήμα 9 παριστάνεται η εμπρόσθια όψη του χρησιμοποιούμενου στην άσκηση παλμογράφου, με την οθόνη και τα διάφορα κουμπιά ρύθμισης. Α/Α ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 1. POWER ON/OFF O διακόπτης λειτουργίας του παλμογράφου 2. INTENS Ρυθμίζει την ένταση της δέσμης στην οθόνη. 3. FOCUS Εστιάζει την δέσμη πάνω στη οθόνη 4. ΤR (Trimmer) Περιστρέφει την δέσμη ως προς το κέντρο της οθόνης για την οριζοντίωσή της. 5. Χ-Υ Επιλέγει λειτουργία Χ-Υ. Τίθεται εκτός λειτουργίας ολόκληρο το κύκλωμα της βάσης χρόνου. Η είσοδος Χ γίνεται από το κανάλι 2 (HOR.INP). 6. X- POS Ρυθμίζει την θέση της δέσμης στον άξονα Χ (δεξιά αριστερά). 12. ΤΙΜΕ/DIV Περιστροφικός διακόπτης 18 θέσεων. (0,5 ms/cm μέχρι 200ms/cm). 13. TIME/DIV Ποτενσιόμετρο για συνεχή μεταβολή (variable control) της βάσης χρόνου. 21,37 Y-POS I, Y-POS II Ρυθμίζει την κατακόρυφη θέση της δέσμης του καναλιού Ι και του καναλιού ΙΙ. 23,25 CHI,DC,AC,GD Σύζευξη εισόδου για κάθε ένα από τα δύο CHII, DC,AC,GD κανάλια. DC: Απ ευθείας σύνδεση AC: Σύνδεση μέσω πυκνωτού. GD: Γειωμένη είσοδος. 23,35 Ακροδέκτες ΒΝC Είσοδος για κανάλι Ι - αριστερά. του CHI και CHII Είσοδος για κανάλι ΙΙ και είσοδος Χ (στην λειτουργία Χ-Υ) δεξιά. 26,31 VOLT/DIV Περιστροφικοί διακόπτες 12 θέσεων, ένας για κάθε ενισχυτή κατακορύφου (5 mv/cm μέχρι 20V/cm για κάθε κανάλι). 27,32 VOLT/DIV Ποτενσιόμετρο για συνεχή μεταβολή του

7 4.7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ πλάτους. Αυξάνει την ευαισθησία όταν περιστρέφεται δεξιά. 1. Συνδέστε τον παλμογράφο με το δίκτυο των 220 V και γυρίστε τον διακόπτη POWER στην θέση ΟΝ. Περιμένετε για λίγο έως ότου η φωτεινή κηλίδα εμφανισθεί στην οθόνη του παλμογράφου. 2. Πραγματοποιείστε το κύκλωμα του σχήματος 2α με το κουμπί 5 στην θέση Χ- Υ. Εγγράψατε τη σχηματιζόμενη έλλειψη σε τετράγωνο ρυθμίζοντας τα πλάτη κατά τους άξονες x και y και μετρήστε τα μήκη 2α και 2β ή c και d. Υπολογίστε τη διαφορά φάσης. 3. Υπολογίστε τη διαφορά φάσης βάσει των τιμών των στοιχείων του κυκλώματος (C = 0,56 μf και R = 10 kω) από τις σχέσεις ( ) 1/ RC και 2 f, f 50Hz. Συγκρίνετε με την τιμή του βήματος Πραγματοποιείστε το κύκλωμα του σχήματος 4 και λάβετε στην οθόνη τις εικόνες Lissajous των σχημάτων Πραγματοποιείστε το κύκλωμα του σχήματος 6 με το κουμπί 12 στη θέση 5ms και λάβετε στην οθόνη τη μορφή της ημιανορθωμένης τάσης. Στα πλακίδια οριζόντιας απόκλισης εφαρμόζεται η πριονωτή τάση. (KOYMΠI 5 Χ-Y ΕΞΩ) 6. Πραγματοποιείστε το κύκλωμα του σχήματος 7 και λάβετε στην οθόνη τη μορφή της πλήρως ανορθωμένης τάσης όπως πιο πάνω. 7. Συνδέστε τον ηλεκτρολυτικό πυκνωτή παράλληλα στην αντίσταση R του σχήματος 7 και παρατηρείστε τη σταθεροποίηση της πλήρως ανορθωμένης τάσης. Καταγράψτε το εύρος της διακύμανσης της σταθεροποιημένης τάσης και τη χρονική της διάρκεια.

8 Όλες οι κυματομορφές οι οποίες έχουν ληφθεί στην οθόνη να αποδοθούν σε μιλιμετρέ χαρτί με όλα τα στοιχεία (συχνότητα γεννήτριας, συχνότητα μετασχηματιστή (50Ηz), χρόνο σάρωσης, C,R κλπ.).

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Δομής της Ύλης & Φυσικής Λέιζερ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ ΔΥΟ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ ΔΥΟ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 05 ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ ΔΥΟ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Αντικείμενο της άσκησης αυτής είναι η μέτρηση της διαφοράς φάσης μεταξύ δύο κυματομορφών τάσης σε ένα κύκλωμα εναλλασσομένου ρεύματος με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Λ. Μπισδούνης, Καθηγητής Χ. Κωνσταντέλλος-Κοντογούρης, Εργαστηριακός Συνεργάτης Α. Κατσαϊτης, Τεχνικός Εργαστηρίων Πάτρα 2015 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΑΣΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Σημειώσεις Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC

ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC Ημερομηνία:. ΤΜΗΜΑ:.. ΟΜΑΔΑ:. Ονομ/νυμο: Α.Μ. Συνεργάτες Ονομ/νυμο: Α.Μ. Ονομ/νυμο: Α.Μ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (καθένας με δικά του λόγια, σε όλες τις γραμμές) ΒΑΘΜΟΣ#1: ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παλμογράφος. ω Ν. Άσκηση 15:

Παλμογράφος. ω Ν. Άσκηση 15: Άσκηση 15: Παλμογράφος Σκοπός: Σε αυτή την άσκηση θα μάθουμε τις βασικές λειτουργίες του παλμογράφου και το πώς χρησιμοποιείται αυτός για τη μέτρηση συνεχούς και εναλλασσόμενης τάσης, συχνότητας και διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Όργανα - Κύκλωµα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Όργανα - Κύκλωµα ΣΥΣΚΕΥΕΣ: ΑΣΚΗΣΗ 0 Όργανα - Κύκλωµα Ένα τροφοδοτικό, ένα βολτόµετρο, ένα αµπερόµετρο, ένα λαµπάκι πυρακτώσεως, ένα πυκνωτής. ΘΕΩΡΗΤΙΚH ΕΙΣΑΓΩΓH Ηλεκτρικό ρεύµα: Ονοµάζουµε την προσανατολισµένη κίνηση ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού 5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 5. ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΑ 220 V, 50 Hz. 0 V Μετασχηµατιστής Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση 0 V 0 V Ανορθωτής Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού Φίλτρο

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Το 86 ο Γερμανός φυσικός Georg Ohm ανακάλυψε ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος i που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού v που εφαρμόζεται στα άκρα του, δηλαδή ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Σφάλματα Μετρήσεων Συμβατικά όργανα μετρήσεων Χαρακτηριστικά μεγέθη οργάνων Παλμογράφος Λέκτορας Σοφία Τσεκερίδου 1 Σφάλματα μετρήσεων Επιτυχημένη μέτρηση Σωστή εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ : HARDWARE: SR1, SR1-Q, SR2, SR3,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου

Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου Οι σημειώσεις αυτές στόχο έχουν την εξοικείωση του φοιτητή με το χειρισμό του παλμογράφου. Για εκπαιδευτικούς λόγους θα δοθούν οδηγίες σχετικά με τον παλμογράφο Hameg HM 203-6

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 η. (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς)

Ενότητα 3 η. (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς) - 1 - Ενότητα 3 η (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς) Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται το θέμα της ισχύος σε μονοφασικά και τριφασικά συμμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

LUYANG YB43280 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

LUYANG YB43280 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ LUYANG YB43280 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Τα παρακάτω σύμβολα είναι πιθανόν να εμφανίζονται στο εγχειρίδιο ή πάνω στη συσκευή. Η σημασία τους είναι όπως επεξηγείται στον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 86 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...3 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ...6 1.1 ΓΕΝΙΚΑ: Τελεστικοί Ενισχυτές...6 1.2 Ο ιδανικός τελεστικός ενισχυτής...6 1.3 Υποθέσεις για την Ανάλυση των Ιδανικών Τελεστικών Ενισχυτών...7 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Πάτρα 0 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενότητες του μαθήματος Η πιο συνηθισμένη επεξεργασία αναλογικών σημάτων είναι η ενίσχυση τους, που επιτυγχάνεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΘΥΡΙΣΤΟΡ (SCR, TRIAC, DIAC, UJT, PUT)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΘΥΡΙΣΤΟΡ (SCR, TRIAC, DIAC, UJT, PUT) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΘΥΡΙΣΤΟΡ (SCR, TRIAC, DIAC, UJT, PUT) 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΑΝΟΡΘΩΤΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΩΝΟΣ ΛΑΜΙΑ 2011 Προλογικό σημείωμα Οι

Διαβάστε περισσότερα

Τελικός ενισχυτής 35 Watt με λυχνίες

Τελικός ενισχυτής 35 Watt με λυχνίες Κυκλώματα Ήχου 112 Τελικός ενισχυτής 35 Watt με λυχνίες Μια απλή σχεδίαση Από τον Bob Stuurman Ο ενισχυτής με λυχνίες που σας παρουσιάζουμε παρακάτω είναι μια κλασική σχεδίαση push-pull και χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 1

Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 1 Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...2 Γενικά...2 1.1 Θεώρημα Μίλερ (Mller theorem)...10 1.2 Μπούτστραπινγκ (Boottrappng)...11 1.2.1 Αύξηση της σύνθετης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣIΚΗΣ. Ηλεκτρονική Φυσική ΦΥΣ 341

ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣIΚΗΣ. Ηλεκτρονική Φυσική ΦΥΣ 341 ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣIΚΗΣ Ηλεκτρονική Φυσική ΦΥΣ 341 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική 2 Αξιολόγηση: Ηλεκτρονική Φυσική - ΦΥΣ341 40% Τελική εξέταση Συμπεριλαμβάνει όλη την ύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ..1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ..1 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ..1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ..2 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ.....3 1.1 Εισαγωγικά στοιχεία...3 1.1.1 Αρμονική παραμόρφωση..3 1.1.2 Αρμονικές και μεταβατικά... 4 1.1.3 Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ. Του Π. ΚΟΥΚΟΥ Έκτακτου (Καθ. Εφαρμογών)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ. Του Π. ΚΟΥΚΟΥ Έκτακτου (Καθ. Εφαρμογών) Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο ΕΚ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ ΥΜ Α Χ Α Λ Κ Ι Δ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α :Η 6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Του Π. ΚΟΥΚΟΥ Έκτακτου (Καθ. Εφαρμογών)

Διαβάστε περισσότερα

8. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΔΕΚΤΕΣ

8. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΔΕΚΤΕΣ 8. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΔΕΚΤΕΣ Τηλεοπτικοί δέκτες ονομάζονται οι συσκευές με τις οποίες κάνουμε λήψη και αναπαραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων. Τα τηλεοπτικά προγράμματα περιέχουν εικόνες και ήχους, και γι' αυτό

Διαβάστε περισσότερα

2ο Θέμα. Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για τη μετάβαση του σώματος από τη θέση

2ο Θέμα. Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για τη μετάβαση του σώματος από τη θέση Ταλαντώσεις 2ο Θέμα 1 Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για τη μετάβαση του σώματος από τη θέση ναι Η ελάχιστη χρονική διάρκεια θέση ίση με εί- για τη μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

LUXURY LED BICYCLE Brighten your beam and banish burnt-out bulb blues

LUXURY LED BICYCLE Brighten your beam and banish burnt-out bulb blues ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ LUXURY LED BICYCLE Brighten your beam and banish burnt-out bulb blues Εισηγητές: 1) Νικαλαϊδης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο Εισαγωγή στις Μετρήσεις Σηµάτων και Επίδραση Οργάνου στις Μετρήσεις Λευκωσία, 04

Διαβάστε περισσότερα