Ψηφιακός Παλµογράφος ΕΜ 120

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψηφιακός Παλµογράφος ΕΜ 120"

Transcript

1 Ψηφιακός Παλµογράφος ΕΜ 120

2 Περιεχόµενα Ξεκινώντας 3 Σηµαντική επισήµανση 3 Χρήση των µενού 4 Τροφοδοσία του ΕΜ Έλεγχος των λειτουργιών 5 Aντιστάθµιση της χωρητικότητας του Probe 5 Ασφαλή χρήση των probes 6 Καθορισµός του συντελεστή εξασθένισης των probe 6 Χ ρ ή σ η τ ο υ π α λ µ ο γ ρ ά φ ο υ Ρυθµίσεις του παλµογράφου 7 Αποθήκευση µιας ρύθµισης 7 Ανάκληση ενός σετ ρυθµίσεων από µια θέση µνήµης 8 Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθµίσεων (Reset) 8 ι ε ν έ ρ γ ε ι α µ ε τ ρ ή σ ε ω ν Ακροδέκτες που χρησιµοποιούνται στις µετρήσεις 9 Μέτρηση παραµέτρων σχετικών µε το χρόνο χρησιµοποιώντας του κέρσορες (δείκτες) που εµφανίζονται στην οθόνη 9 Μέτρηση παραµέτρων σχετικών µε το πλάτος του σήµατος (τάση) χρησιµοποιώντας τος κέρσορες (δείκτες) που εµφανίζονται στην οθόνη 10 Αυτόµατες µετρήσεις 11 Μέτρηση Ωµικής αντίστασης, συνέχειας και διόδων 12 A π ε ι κ ό ν ι σ η τ η ς κ υ µ α τ ο µ ο ρ φ ή ς Αλλαγή της «κλίµακας» τάσης 13 Αλλαγή της βάσης χρόνου 13 Θέση της κυµατοµορφής στην οθόνη 13 Επιλογή τρόπου σύζευξης (AC/DC) 14 Σκανδαλισµός ενός καναλιού (Trigger) 15 Καθορισµός της τάσης σκανδαλισµού 15 Επιλογή του τρόπου σκανδαλισµού 15 Απεικόνιση µιας στιγµιαίας κυµατοµορφής 16 «Πάγωµα» της οθόνης 17 Εξοµάλυνση µιας κυµατοµορφής (καταστολή των απότοµων διακυµάνσεων) 17 Αντιστροφή της πολικότητας της απεικονιζόµενης κυµατοµορφής 17 Αποθήκευση και ανάκληση µιας κυµατοµορφής 18 Σβήσιµο όλων των δεδοµένων από τις θέσεις µνήµης 19 Οπίσθιος φωτισµός της οθόνης 19 Ρύθµιση της αντίθεσης της οθόνης 19 Χρήση του σωστού σηµείου γείωσης 19 Συντήρηση του παλµογράφου 20 Aποθήκευση του παλµογράφου 20 Φόρτιση των µπαταριών Li (Λιθίου) 20 Αντικατάσταση των µπαταριών 21 Σηµαντικές προειδοποιήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος 21 Καλιµπράρισµα- πιστοποίηση της συσκευής 21 2

3 Ξεκινώντας Η οθόνη του παλµογράφου χωρίζεται σε τρεις περιοχές απεικόνισης: Περιοχή όπου απεικονίζονται οι παράµετροι λειτουργίας / µετρήσεων, η περιοχή στην οποία απεικονίζονται οι κυµατοµορφές και η περιοχή όπου εµφανίζεται το µενού της συσκευής, όπως φαίνεται παραστατικά και στο παρακάτω σχήµα. Οι περιοχές στις οποίες εµφανίζονται κυµατοµορφές (όταν το αναδυόµενο παράθυρο του µενού δεν είναι ενεργοποιηµένο είναι) είναι οι περιοχές 1 και 2 του σχήµατος. Ο ΕΜ 120 είναι παλµογράφος δύο καναλιών και µπορεί να απεικονιστούν ταυτόχρονα κυµατοµορφές και από τα δύο κανάλια του. Στην περιοχή 3 εµφανίζεται η λειτουργική κατάσταση των παραµέτρων απεικόνισης καθώς και οι λειτουργίες που αντιστοιχούν στα κουµπιά F1, F2, F3 και F4. Στην περιοχή 4 εµφανίζονται οι παράµετροι που αφορούν τις κυµατοµορφές των καναλιών Α και Β (όπως συχνότητα και τάση). Όταν το αναδυόµενο παράθυρο των µενού είναι ενεργοποιηµένο η κυµατοµορφή εµφανίζεται στην περιοχή 1 ενώ στην περιοχή 2 εµφανίζονται οι επιλογές των µενού που µπορεί να επιλεχθούν µέσω των κουµπιών. Σηµαντική επισήµανση Η χρήση του παλµογράφου πρέπει να γίνεται από άτοµα που είναι εξοικειωµένα µε τη χρήση αντίστοιχων συσκευών και γνωρίζουν όλους τους κανόνες προστασίας από ηλεκτροπληξία καθώς και τους κανόνες ασφαλείας που διέπουν τη χρήση συσκευών µετρήσεων που µπορεί να έρθουν σε επαφή µε σηµεία που έχουν υψηλή τάση. Σηµαντική επισήµανση Στις οδηγίες που ακολουθούν η λέξη probe/probes αναφέρεται στα πλήρη εξαρτήµατα (µε άγκιστρο ή ακίδα) που εφαρµόζονται στα σηµεία του κυκλώµατος- από τα οποία θέλουµε να απεικονίσουµε τις υπάρχουσες κυµατοµορφές- και συνδέονται στις κατάλληλες εισόδους του παλµογράφου. 3

4 Χρήση των µενού Τα µενού µπορεί να ενεργοποιηθούν µε δύο τρόπους, είτε πατώντας το κουµπί Menu είτε πατώντας το κουµπί F1 αν έχετε προηγουµένως ενεργοποιήσει το βασικό µενού της συσκευής. Για να κατανοήσετε καλύτερα τη λειτουργία των µενού ακολουθεί ένα παράδειγµα που αφορά το µενού της παραµέτρου Trigger (κατώφλι τάσης σκανδαλισµού). 1. Πατήστε το κουµπί Trigger για να εµφανιστεί το αναδυόµενο παράθυρο του µενού που αφορά τη συγκεκριµένη λειτουργία / ρύθµιση 2. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά για να επιλέξετε µια παράµετρο. Η παράµετρος που επιλέγετε φωτίζεται περισσότερο από τις υπόλοιπες. 3. Πατήστε το κουµπί F4 για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας ή το κουµπί F3 για να την ακυρώσετε. Η οθόνη θα επιστρέψει σε κανονική λειτουργική κατάσταση. Οι επιλογές που έχετε στο συγκεκριµένο µενού απεικονίζονται στην παρακάτω εικόνα. Τροφοδοσία του ΕΜ 120 Για να τροφοδοτήσετε τη συσκευή από µια πρίζα του ηλεκτρικού δικτύου πρέπει να χρησιµοποιήσετε το τροφοδοτικό που θα βρείτε στη συσκευασία της. 1. Συνδέστε το τροφοδοτικό στη πρίζα του ηλεκτρικού δικτύου 2. Συνδέστε τον ακροδέκτη του τροφοδοτικού µε τον αντίστοιχο ακροδέκτη του παλµογράφου. 3. Πατήστε το κουµπί Power που υπάρχει πάνω στη συσκευή. 4

5 Έλεγχος των λειτουργιών Πριν ξεκινήσετε τη καθηµερινή χρήση του ΕΜ 120 συνιστούµε να κάνετε ένα γρήγορο λειτουργικό έλεγχο της συσκευής. 1. Ενεργοποιήστε τον παλµογράφο και πιέστε το κουµπί SAVE F1 για να ανακαλέσετε τις εργοστασιακές ρυθµίσεις της συσκευής. Επιβεβαιώστε πως ο συντελεστής εξασθένισης των probe έχει ορισθεί στο 10Χ. 2. Βάλτε το διακόπτη που βρίσκεται πάνω στο probe στη θέση 10Χ και συνδέστε το στην είσοδο Α του παλµογράφου. 3. Συνδέστε το άγκιστρο του probe στην έξοδο σήµατος που υπάρχει στο δεξί πλευρό της συσκευής. 4. Πατήστε το κουµπί AUTO σε λίγα δευτερόλεπτα θα εµφανισθεί στην οθόνη µια κυµατοµορφή τετραγωνικής µορφής µε συχνότητα 1KHz και πλάτος σήµατος 5Vpp (peak to peak). Aντιστάθµιση της χωρητικότητας του Probe (ακροδέκτη µετρήσεων) Όταν συνδέετε ένα probe για πρώτη φορά στην είσοδο του παλµογράφου πρέπει να ρυθµίσετε ένα µεταβλητό πυκνωτή που βρίσκεται πάνω στο probe ώστε να αντισταθµίσετε τη χωρητικότητα του. Ετσι θα υπάρχει απόλυτη προσαρµογή µε τη χωρητικότητα που εµφανίζει η είσοδος του παλµογράφου. 1. Μέσα από το µενού ρύθµισης των εισόδων (Channel) επιλέξτε το συντελεστή εξασθένισης 10Χ. Βάλτε το διακόπτη που βρίσκεται πάνω στο probe στην ίδια θέση και συνδέστε το probe στο κανάλι Α. Αν στο probe χρησιµοποιείτε άγκιστρο βεβαιωθείτε πως κάνει πολύ καλή επαφή µε την ακίδα του probe. 2. Συνδέστε το άγκιστρο του probe στην έξοδο σήµατος που υπάρχει στο δεξί πλευρό της συσκευής και πατήστε το κουµπί AUTO. 3. Ρυθµίστε το µεταβλητό πυκνωτή που βρίσκεται πάνω στο probe ώστε η κυµατοµορφή που απεικονίζεται να έχει τετραγωνική µορφή. Σωστή αντιστάθµιση της χωρητικότητας Λανθασµένη αντιστάθµιση της χωρητικότητας Λανθασµένη αντιστάθµιση της χωρητικότητας 5

6 Ασφαλή χρήση των probes Το πλαστικό δακτυλίδι που υπάρχει κοντά στο κάτω άκρο του κάθε probe σας προστατεύει από πιθανό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Προειδοποιήσεις: Για να αποφύγετε πιθανή ηλεκτροπληξία όταν χρησιµοποιείτε τα probes πρέπει πάντα να έχετε τα δάκτυλα σας πίσω από το δακτυλίδι προστασίας του probe. Για να αποφύγετε το κίνδυνο ηλεκτροπληξίας όταν χρησιµοποιείται τα probes ποτέ µην αγγίζετε το µεταλλικό τµήµα του probe όταν το συνδέετε σε κάποιο εξάρτηµα. Προειδοποίηση: Ο παλµογράφος ΕΜ 120 µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο σε σηµεία που η µέγιστη τάση (Peak to Peak ή DC) δεν ξεπερνά τα 300V. Πριν κάνετε οποιαδήποτε µέτρηση βεβαιωθείτε πως το probe είναι συνδεδεµένο σε µια από τις εισόδους του παλµογράφου. Καθορισµός του συντελεστή εξασθένισης των probe. Ο παλµογράφος ΕΜ 120 έχει δύο επιλογές εξασθένισης του σήµατος εισόδου που επηρεάζουν το εύρος ζώνης και το πλάτος της απεικονιζόµενης κυµατοµορφής. Αν θέλετε να αλλάξετε το συντελεστή εξασθένισης των probes µπορείτε να το κάνετε µέσα από τα µενού CH A Input Menu και CH B Input Menu H συγκεκριµένη ρύθµιση παραµένει ενεργοποιηµένη µέχρι τη στιγµή που θα την αλλάξετε. Προειδοποίηση: H εργοστασιακή ρύθµιση του συντελεστή εξασθένισης των probes είναι η 10X. Bεβαιωθείτε πως ο διακόπτης που βρίσκεται πάνω στο Probe είναι στην ίδια θέση (1Χ ή 10Χ) µε αυτή που έχετε καθορίσει στην αντίστοιχη είσοδο του παλµογράφου. Προειδοποίηση: Όταν ο συντελεστής εξασθένισης έχει καθορισθεί στο 1Χ το εύρος ζώνης του παλµογράφου περιορίζεται στα 6MHz. Πρέπει να επιλέξετε το συντελεστή εξασθένισης 10Χ αν θέλετε να χρησιµοποιήσετε όλο το εύρος ζώνης της συσκευής. 6

7 Χρήση του παλµογράφου Ρυθµίσεις του παλµογράφου Αυτόµατες ρυθµίσεις Συνιστούµε να πατάτε το κουµπί Auto ώστε να επιλέγονται οι βέλτιστες ρυθµίσεις (θέση κυµατοµορφής, πλάτος(τάση), βάση χρόνου και κατώφλι σκανδαλισµού) για την απεικόνιση µιας κυµατοµορφής. Έτσι θα εξασφαλίζεται µια καλή απεικόνιση σχεδόν όλων των κυµατοµορφών που µπορεί να συναντήσετε κατά τη διάρκεια των εργασιών σας. Αν θέλετε να ρυθµίσετε αυτόµατα τις παραµέτρους λειτουργίας ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 1. Συνδέστε ένα probe (πρώτα) στην είσοδο (κανάλι) Α και το άλλο του άκρο στο σηµείο που θέλετε να απεικονίσετε τη κυµατοµορφή του. 2. Πατήστε το κουµπί AUTO. O παλµογράφος αυτόµατα θα ρυθµίσει τις αναγκαίες παραµέτρους ώστε η κυµατοµορφή να απεικονιστεί µε ευκρίνεια στην οθόνη. 3. Αν θέλετε να συγκρίνετε δύο κυµατοµορφές πρέπει να συνδέσετε τη κυµατοµορφή αναφοράς στο κανάλι Α και την υπό σύγκριση κυµατοµορφή στο κανάλι Β. 4. Πατήστε το κουµπί AUTO. O παλµογράφος αυτόµατα θα ρυθµίσει τις αναγκαίες παραµέτρους ώστε οι κυµατοµορφές να απεικονιστούν µε ευκρίνεια στην οθόνη. Πρέπει να έχετε υπόψη σας πως η βάση χρόνου επιλέγετε σύµφωνα µε τη συχνότητα του σήµατος που υπάρχει στο κανάλι Α. Πατώντας το κουµπί AUTO µπορείτε να επιλέξετε µεταξύ αυτόµατης AUTO και χειροκίνητης MANUAL λειτουργίας όταν µετράτε ωµική αντίσταση, συνέχεια κυκλώµατος ή διόδους ενώ η ένδειξη AUTO ή MANUAL θα εµφανίζεται στη περιοχή απεικόνισης των παραµέτρων. Αποθήκευση µιας ρύθµισης Όταν η λειτουργία Preset είναι ενεργοποιηµένη ο παλµογράφος µπορεί να σώνει και να αποθηκεύει τις παραµέτρους των ρυθµίσεων πριν απενεργοποιηθεί, ενώ αυτές οι µετρήσεις µπορεί να ανακληθούν αυτόµατα κάθε φορά που τον ενεργοποιείτε. Ο χρήστης µπορεί να αποθηκεύσει µέχρι δέκα «σετ» ρυθµίσεων σε ισάριθµες θέσεις µνήµης του παλµογράφου. Αυτές οι ρυθµίσεις αποθηκεύονται για πάντα ενώ ο χρήστης µπορεί να αλλάξει τις παραµέτρους ενός σετ ρυθµίσεων όταν αυτό είναι επιθυµητό. Για να σώσετε ένα σετ ρυθµίσεων ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα. 1.Πατήστε το κουµπί SAVE για να ενεργοποιηθεί το µενού αποθήκευσης ρυθµίσεων. 2. Επιλέξτε µια από τις θέσεις µνήµης Setup 1 µέχρι Setup 10 χρησιµοποιώντας τα κουµπιά. 3. Πατήστε το κουµπί F4 για να επιβεβαιώσετε πως θέλετε οι παρούσες ρυθµίσεις να αποθηκευτούν στην επιλεχθείσα θέση µνήµης. 7

8 Αν εµφανίζεται το σύµβολο πριν την επιλεχθείσα θέση µνήµης αυτό σηµαίνει πως οι νέες ρυθµίσεις θα αντικαταστήσουν τις είδη υπάρχουσες, σε αυτή τη µνήµη, ρυθµίσεις. Αν εµφανίζεται το σύµβολο πριν την επιλεχθείσα θέση µνήµης αυτό θα αλλάξει σε µόλις οι ρυθµίσεις αποθηκευτούν στη συγκεκριµένη θέση. Ανάκληση ενός σετ ρυθµίσεων από µια θέση µνήµης Για να ανακαλέσετε ένα σετ ρυθµίσεων από µια θέση µνήµης ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 1.Πατήστε το κουµπί SAVE για να ενεργοποιηθεί το µενού αποθήκευσης ρυθµίσεων. 2. Πατήστε το κουµπί RECALL για να ανοίξετε το µενού ανάκλησης ρυθµίσεων. 3. Επιλέξτε µια από τις θέσεις µνήµης Setup 1 µέχρι Setup 10 χρησιµοποιώντας τα κουµπιά. 4. Πατήστε το κουµπί F4 για να επιβεβαιώσετε την εφαρµογή των ρυθµίσεων από τη θέση µνήµης που επιλέξατε. Αν εµφανίζεται το σύµβολο πριν την επιλεχθείσα θέση µνήµης αυτό σηµαίνει πως οι λειτουργικές ρυθµίσεις του παλµογράφου θα αντικατασταθούν από τις ρυθµίσεις που είναι αποθηκευµένες στη θέση µνήµης. Αν εµφανίζεται το σύµβολο πριν την επιλεχθείσα θέση µνήµης οι λειτουργικές ρυθµίσεις της συσκευής δεν θα µεταβληθούν. Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθµίσεων (Reset) Αν θέλετε να επαναφέρετε όλες τις «εργοστασιακές» ρυθµίσεις που είχε ο παλµογράφος ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα. 1.Πατήστε το κουµπί SAVE για να ενεργοποιηθεί το µενού αποθήκευσης ρυθµίσεων. 2. Πατήστε το κουµπί F1 για να ανοίξετε το µενού ανάκλησης ρυθµίσεων. 3. Πατήστε το κουµπί F1 για να επιλέξετε Factory. 4. Πατήστε το κουµπί F4 για να επανέλθουν οι εργοστασιακές ρυθµίσεις. 8

9 ιενέργεια µετρήσεων Ακροδέκτες που χρησιµοποιούνται στις µετρήσεις Υπάρχουν τέσσερις ακροδέκτες στη πάνω πλευρά του παλµογράφου που φέρουν αντίστοιχα τις επισηµάνσεις A, B, Ω και COM. Ακροδέκτης A : Χρησιµοποιείται για όλες τις µετρήσεις µιας κυµατοµορφής. Ακροδέκτης B : Χρησιµοποιήστε τους ακροδέκτες A και B µαζί για ταυτόχρονη µέτρηση / απεικόνιση των χαρακτηριστικών δύο διαφορετικών κυµατοµορφών. Ακροδέκτης Ω : Χρησιµοποιήστε τον ακροδέκτη Ω για µετρήσεις ωµικής αντίστασης, συνέχειας κυκλώµατος και διόδων. Aκροδέκτης COM : Ο ακροδέκτης COM είναι το κοινό σηµείο αναφοράς (γη) που χρησιµοποιείται στις µετρήσεις ωµικής αντίστασης, συνέχειας κυκλώµατος και διόδων. Μέτρηση παραµέτρων σχετικών µε το χρόνο χρησιµοποιώντας του κέρσορες (δείκτες) που εµφανίζονται στην οθόνη. Για να δείτε τη διάρκεια ή την περίοδο µιας κυµατοµορφής κάντε τα παρακάτω βήµατα: 1. Πατήστε το κουµπί F4 επαναλαµβανόµενα µέχρι οι επιλογές στο κάτω µέρος της οθόνης να είναι οι ακόλουθες Cursor 1 Cursor 2 Source Return 2. Πατήστε το κουµπί F1 για να επιλέξετε Cursor 1 3. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά για να τοποθετήσετε το κέρσορα (δείκτη) 1 στο επιθυµητό σηµείο. 4. Πατήστε το κουµπί F2 για να επιλέξετε Cursor 2 5. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά. για να τοποθετήσετε το κέρσορα (δείκτη) 2 στο επιθυµητό σηµείο. Η θέση που έχουν οι δύο κέρσορες (δείκτες) σε µια µέτρηση χρόνο ή περιόδου πάνω στην οθόνη είναι όµοια µε αυτή που εµφανίζεται στο παρακάτω σχήµα: 9

10 Για να βρείτε την χρονική απόσταση ανάµεσα στους δύο κέρσορες (δείκτες) δείτε τις χρονικές ενδείξεις που αναγράφονται στα πλαίσια Cursor 1 & Cursor 2. Η χρονική διαφορά µεταξύ των δύο σηµείων µπορεί να εµφανίζεται και στη περιοχή απεικόνισης των παραµέτρων. Μέτρηση παραµέτρων σχετικών µε το πλάτος του σήµατος (τάση) χρησιµοποιώντας τους κέρσορες (δείκτες) που εµφανίζονται στην οθόνη. Για να δείτε ενδείξεις σχετικές µε το πλάτος (τάση) µιας κυµατοµορφής κάντε τα παρακάτω βήµατα: 1. Πατήστε το κουµπί F4 επαναλαµβανόµενα µέχρι οι επιλογές στο κάτω µέρος της οθόνης να είναι οι ακόλουθες Cursor 1 Cursor 2 Source Return 2. Πατήστε το κουµπί F3 επαναλαµβανόµενα µέχρι να επιλέξετε Source A/B 3. Πατήστε το κουµπί F1 για να επιλέξετε Cursor 1 4. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά. για να τοποθετήσετε το κέρσορα (δείκτη) 1 στο επιθυµητό σηµείο. 5. Πατήστε το κουµπί F2 για να επιλέξετε Cursor 2 6. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά. για να τοποθετήσετε το κέρσορα (δείκτη) 2 στο επιθυµητό σηµείο. Η θέση που έχουν οι δύο κέρσορες (δείκτες) σε µια µέτρηση πλάτους (τάσης) πάνω στην οθόνη είναι όµοια µε αυτή που εµφανίζεται στο παρακάτω σχήµα: 10

11 Για να βρείτε το πλάτος της κυµατοµορφής που περικλείεται ανάµεσα στους κέρσορες (δείκτες) δείτε τις ενδείξεις τάσεις που αναγράφονται στα πλαίσια Cursor 1 & Cursor 2. Η διαφορά τάσης µεταξύ των δύο σηµείων µπορεί να εµφανίζεται και στη περιοχή απεικόνισης των παραµέτρων. Αυτόµατες µετρήσεις Όταν διενεργείται αυτόµατα µια µέτρηση/εις η/οι κυµατοµορφή/ες απεικονίζονται στην οθόνη ενώ στην περιοχή απεικόνισης των δεδοµένων εµφανίζονται τα δεδοµένα (τάσης και συχνότητας) της απεικονιζόµενης κυµατοµορφής. Κατ αρχήν συνδέστε τα probe στους ακροδέκτες (κανάλια A&B) της συσκευής και στη συνέχεια συνδέστε τα στα σηµεία του κυκλώµατος που θέλετε να δείτε τις κυµατοµορφές, φροντίζοντας τα καλώδια γείωσης να είναι συνδεδεµένα στο ίδιο σηµείο. Για να επιλέξετε τη περίοδο µέτρησης (η συχνότητα ν ισούται µε το αντίστροφο της περιόδου ν=1/τ) για το κανάλι A ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 1. Πατήστε το κουµπί A Measure για να ανοίξετε το µενού που αφορά τις παραµέτρους µέτρησης του καναλιού Α. 2. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά για να επιλέξετε Period 3. Πατήστε το κουµπί F4. To µενού των παραµέτρων µέτρησης του καναλιού έχει τη µορφή που εµφανίζεται στην παρακάτω εικόνα. Παρατηρείστε πως η επιλογή Period γίνεται η πρώτη παράµετρος που εµφανίζεται στην περιοχή απεικόνισης των δεδοµένων του καναλιού Α. Για να επιλέξετε την απεικόνιση της τάσης από κορυφή σε κορυφή (Peak to Peak) για τη κυµατοµορφή που υπάρχει στο κανάλι B ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα. 1. Πατήστε το κουµπί Β Measure για να ανοίξετε το µενού που αφορά τις παραµέτρους µέτρησης του καναλιού Β. 2.Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά για να επιλέξετε Pk-Pk 11

12 3. Πατήστε το κουµπί F4. Παρατηρείστε πως η επιλογή Pk-Pk γίνεται η πρώτη παράµετρος που εµφανίζεται στην περιοχή απεικόνισης των δεδοµένων του καναλιού B. Μέτρηση Ωµικής αντίστασης, συνέχειας και διόδων Για τις µετρήσεις Ωµικής αντίστασης, συνέχειας κυκλώµατος και διόδων πρέπει να χρησιµοποιήστε τα αντίστοιχα (θωρακισµένα) καλώδια που πρέπει να συνδέσετε στους ακροδέκτες Ω και COM. Για να κάνετε µια µέτρησης ωµικής αντίστασης ή συνέχειας κυκλώµατος ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 1. Πατήστε το κουµπί A Measure ή B Measure για να ανοίξετε το µενού µετρήσεων του καναλιού Α ή Β. 2. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά για να επιλέξετε Ohm Ω (Ωµική αντίσταση) ή Continuity (συνέχεια). 3. Πατήστε το κουµπί F4 για να εµφανιστεί η οθόνη µετρήσεων της ωµικής αντίστασης ή της συνέχειας. Η οθόνη µέτρησης της Ωµικής αντίστασης ή της συνέχειας έχει τη µορφή που εµφανίζεται στη παρακάτω εικόνα. Αν θέλετε να µετρήσετε µια δίοδο πρέπει να επιλέξετε Diode. Κάνοντας αυτή την επιλογή η οθόνη µετρήσεων θα έχει τη µορφή που εµφανίζεται στη παρακάτω εικόνα: Oταν έχετε επιλέξει µια από τις δύο προαναφερόµενες λειτουργίες πατώντας το κουµπί F3 µπορείτε να επιστρέψετε στη κανονική λειτουργία του παλµογράφου (απεικόνιση κυµατοµορφών). 12

13 Aπεικόνιση της κυµατοµορφής Αλλαγή της «κλίµακας» τάσης Αλλάζοντας τη κλίµακα απεικόνισης της τάσης αλλάζει το πλάτος της κυµατοµορφής που εµφανίζεται στην οθόνη. 1. Πατήστε το κουµπί V για να µεγεθύνετε τη κυµατοµορφή. 2.Πατήστε το κουµπί mv για να σµικρύνετε τη κυµατοµορφή. Το διαθέσιµο εύρος ρυθµίσεων είναι από 5mV/div (5mV ανά τετράγωνο του πλαισίου) έως 20V/div όταν η επιλογή εξασθένισης του Probe είναι στη θέση 1Χ. Το διαθέσιµο εύρος ρυθµίσεων είναι από 50mV/div (50mV ανά τετράγωνο του πλαισίου) έως 200V/div όταν η επιλογή εξασθένισης του Probe είναι στη θέση 10Χ. Αλλαγή τη βάσης χρόνου Αλλάζοντας τη κλίµακα της βάσης χρόνου αλλάζει ο αριθµός των περιόδων της κυµατοµορφής που απεικονίζονται στην οθόνη. 1. Πατήστε το κουµπί S για να αυξηθεί ο αριθµός των περιόδων της κυµατοµορφής που εµφανίζονται στην οθόνη. 2. Πατήστε το κουµπί ns για να µειωθεί ο αριθµός των περιόδων που εµφανίζονται στην οθόνη. Το διαθέσιµο εύρος ρυθµίσεων για τη βάση χρόνου είναι από 10nS/div (10nano Second ανά τετράγωνο του πλαισίου) έως 5s/div. Θέση της κυµατοµορφής στην οθόνη Ο ΕΜ 120 προσφέρει αξιοσηµείωτη ευελιξία στην «τοποθέτηση» των κυµατοµορφών πάνω στην οθόνη του. 1. Πατήστε το κουµπί F4 επαναλαµβανόµενα µέχρι το παρακάτω µενού εµφανιστεί στο κάτω µέρος της οθόνης. Channel A Channel B Trigger Cursor 2. Πατήστε το κουµπί F1 για να επιλέξετε Channel A 3. Xρησιµοποιήστε τα κουµπιά για να τοποθετήσετε στην επιθυµητή θέση τη κυµατοµορφή. Η οθόνη της συσκευής έχει την ακόλουθη µορφή όταν έχετε επιλέξει να αλλάξετε θέση σε µια από τις δύο κυµατοµορφές. 13

14 Επιλογή τρόπου σύζευξης (AC/DC) H σύζευξη AC εµποδίζει τυχόν DC τάση που υπάρχει στο σήµα να απεικονιστεί. Η σύζευξη DC χρησιµοποιείται όταν θέλετε να δείτε αν µια κυµατοµορφή έχει DC συνιστώσα ή όχι. Για να ενεργοποιήσετε τη σύζευξη DC για το κανάλι A ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 1. Πατήστε το κουµπί Input A για να ανοίξετε το µενού παραµέτρων εισόδου του καναλιού A. 2. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά για να πάτε το κέρσορα στη θέση DC. 3. Πατήστε το κουµπί F4 για να επιβεβαιώσετε πως έχετε επιλέξει σύζευξη DC για το κανάλι Α. Η οθόνη της συσκευής έχει την ακόλουθη µορφή όταν έχετε επιλέξει σύζευξη DC για το κανάλια Α. 14

15 Σκανδαλισµός ενός καναλιού (Trigger) Οι παράµετροι που αφορούν τον σκανδαλισµό της εισόδου επηρεάζουν την σταθερή απεικόνιση της υπό µέτρηση κυµατοµορφής. Μπορείτε να επιλέξετε το πλάτος του σήµατος (πάνω από το οποίο θα απεικονίζεται το σήµα στην οθόνη, καθώς και το τρόπος ανίχνευσης της τάσης σκανδαλισµού). Στο εικονίδιο trigger στην οθόνη απεικονίζεται η στάθµη που έχετε καθορίσει καθώς και το µέτωπο (θετικό ή αρνητικό) του παλµού κατά τον οποίον θα ξεκινά ο σκανδαλισµός της εισόδου. Μπορείτε να επιλέξετε από ποια είσοδο (κανάλι) ο παλµογράφος θα λαµβάνει το σήµα σκανδαλισµού του. Καθορισµός της τάσης σκανδαλισµού Η λύση που συνιστούµε είναι να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία AUTO ώστε ο παλµογράφος να µπορεί να απεικονίσει σχεδόν οποιαδήποτε κυµατοµορφή (µέσα στο εύρος λειτουργίας του). Για να ρυθµίσετε τη στάθµη του σήµατος σκανδαλισµού και το µέτωπο του παλµού σκανδαλισµού χειροκίνητα ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 1. Πατήστε το κουµπί F4 επαναλαµβανόµενα µέχρι το παρακάτω µενού εµφανιστεί στο κάτω µέρος της οθόνης. Channel A Channel B Trigger Cursor 2. Πατήστε το κουµπί F3 για να επιλέξετε τις ρυθµίσεις κατωφλίου και µετώπου του παλµού σκανδαλισµού (Τrigger). 3. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά για να ρυθµίσετε το κατώφλι της τάσης σκανδαλισµού. 4. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά για να επιλέξετε αν η είσοδος της συσκευής θα σκανδαλίζεται από το θετικό (ανέβασµα) ή το αρνητικό (κατέβασµα) µέτωπο του παλµού σκανδαλισµού. Επιλογή του τρόπου σκανδαλισµού Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τος ακόλουθους τρόπους σκανδαλισµού µέσα από το µενού Trigger (Normal, Auto, Single). 15

16 Απεικόνιση µιας στιγµιαίας κυµατοµορφής Για να απεικονίσετε µια µη περιοδική /επαναλαµβανόµενη κυµατοµορφή µπορείτε να ρυθµίσετε το παλµογράφο να απεικονίσει µόνο τη µη επαναλαµβανόµενη κυµατοµορφή και να µη «καταγράψει» οποιοδήποτε άλλο σήµα (που στη συνέχεια µπορεί να εµφανιστεί στην συγκεκριµένη είσοδο). Για να ρυθµίσετε τον EM120 ώστε να απεικονίσει ένα µη περιοδικό σήµα που ανιχνεύει στην είσοδο A πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήµατα: 1. Συνδέστε τo probe στην είσοδο Α της συσκευής και το άλλο άκρο του στο σηµείο που «εµφανίζεται» η µη περιοδική κυµατοµορφή. 2.Πατήστε το κουµπί Trigger για να ανοίξει το µενού των παραµέτρων σκανδαλισµού. 3. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά για να επιλέξετε Channel A. 4.Πατήστε το κουµπί F4 για να επιβεβαιώσετε την επιλογή του καναλιού Α. 5. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά για να επιλέξετε Single. 6. Πατήστε το κουµπί F4 για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. 7. Η ένδειξη READY θα εµφανιστεί στο µέσον της περιοχής απεικόνισης των παραµέτρων µέτρησης δηλώνοντας πως ο παλµογράφος «περιµένει» ένα σήµα σκανδαλισµού. 8. Η ένδειξη TRIGED θα εµφανιστεί στο µέσον της περιοχής απεικόνισης των παραµέτρων όταν η είσοδος του παλµογράφου έχει «σκανδαλιστεί» και η συσκευή έχει συλλέξει τα απαραίτητα δεδοµένα για την απεικόνιση της κυµατοµορφής. 9. Πατήστε το κουµπί HOLD να θέλετε να επαναλάβετε τη διαδικασία ακόµα µια φορά. Από το µενού των παραµέτρων σκανδαλισµού πρέπει να επιλέξετε Auto ή Normal για να επανέλθετε σε κανονική λειτουργία απεικόνισης κυµατοµορφών. Το κανάλι από το οποίο θα λαµβάνεται το σήµα σκανδαλισµού αλλά και οι παράµετροι ενεργοποίησης του σκανδαλισµού επιλέγονται από το µενού των παραµέτρων σκανδαλισµού (Trigger menu). Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται πως το κανάλι που έχει επιλεγεί για να λαµβάνει σήµα σκανδαλισµού είναι το Β ενώ ο τρόπος λειτουργίας είναι ο αυτόµατος (Αuto). 16

17 «Πάγωµα» της οθόνης Μπορείτε να παγώσετε όλες τις ενδείξεις της οθόνης (κυµατοµορφή και παραµέτρους ρυθµίσεων - κυµατοµορφής) οποιαδήποτε στιγµή. Πατήστε το κουµπί HOLD για να παγώσετε την οθόνη. Η ένδειξη STOP εµφανίζεται στο µέσω της περιοχής των παραµέτρων µέτρησης και όλες οι ενδείξεις «παγώνουν». Πατήστε ξανά το κουµπί HOLD για να συνεχιστεί η κανονική λειτουργία του παλµογράφου. Εξοµάλυνση µιας κυµατοµορφής (καταστολή των απότοµων διακυµάνσεων) Για να εξοµαλύνεται την µορφή της κυµατοµορφής που εµφανίζεται στο κανάλι Α ακολουθήστε τη παρακάτω διαδικασία: 1. Πατήστε το κουµπί Channel A για να ενεργοποιηθεί των µενού ρυθµίσεων των παραµέτρων του καναλιού A. 2. Xρησιµοποιήστε τα κουµπιά για να επιλέξετε µε τη βοήθεια του κέρσορα Smooth. 3. Πατήστε το κουµπί F4 για να εξοµαλυνθεί η κυµατοµορφή. Για να εξοµαλύνετε τη κυµατοµορφή του καναλιού B πρέπει να κάνετε την αντίστοιχη διαδικασία επιλέγοντας στο βήµα 1 Channel B. Η διαδικασία εξοµάλυνσης Smooth συνήθως χρησιµοποιείται όταν θέλετε να «φιλτράρετε» το θόρυβο µιας κυµατοµορφής χωρίς όµως να επηρεάζεται το εύρος ζώνης. Αντιστροφή της πολικότητας της απεικονιζόµενης κυµατοµορφής Για να αντιστρέψετε τη πολικότητα της κυµατοµορφής που εµφανίζεται στο κανάλι Α ακολουθήστε τη παρακάτω διαδικασία: 1. Πατήστε το κουµπί Channel A για να ενεργοποιηθεί των µενού ρυθµίσεων των παραµέτρων του καναλιού A. 2. Xρησιµοποιήστε τα κουµπιά για να επιλέξετε µε τη βοήθεια του κέρσορα Invert. 3. Πατήστε το κουµπί F4 για να αντιστραφεί η πολικότητα της κυµατοµορφής. Για να αντιστρέψετε τη πολικότητα της κυµατοµορφής του καναλιού B πρέπει να κάνετε την αντίστοιχη διαδικασία επιλέγοντας στο βήµα 1 Channel B. 17

18 Αποθήκευση και ανάκληση µιας κυµατοµορφής Μπορείτε να αποθηκεύσετε διαφορετικές κυµατοµορφές στη µνήµη της συσκευής και να τις ανακαλείται στην οθόνη όποτε το επιθυµείτε. Μπορείτε να αποθηκεύσετε µέχρι έξι διαφορετικές κυµατοµορφές στη µνήµη του παλµογράφου. Για να αποθηκεύσετε µια κυµατοµορφή ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 1. Πατήστε το κουµπί SAVE για να ανοίξει το µενού αποθήκευσης δεδοµένων στη µνήµη της συσκευής. 2. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά για να επιλέξετε µια από τις θέσεις µνήµης Waveform 1 έως Waveform Πατήστε το κουµπί F4 για να επιβεβαιώσετε την αποθήκευση της κυµατοµορφής που εµφανίζεται στην οθόνη στη θέση που έχετε επιλέξει. Αν εµφανίζεται το σύµβολο πριν την επιλεχθείσα θέση µνήµης αυτό σηµαίνει πως σε αυτή τη θέση υπάρχει, είδη, αποθηκευµένη µια κυµατοµορφή. Αν εµφανίζεται το σύµβολο πριν την επιλεχθείσα θέση µνήµης αυτό σηµαίνει πως σε αυτή τη θέση δεν υπάρχει αποθηκευµένη µια κυµατοµορφή. Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται η οθόνη του παλµογράφου όταν είναι ενεργοποιηµένο το µενού αποθήκευσης µιας κυµατοµορφής. Για να αποθηκεύσετε µια κυµατοµορφή ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 1. Πατήστε το κουµπί SAVE για να ανοίξει το µενού ανάκλησης δεδοµένων από τη µνήµη της συσκευής. 2. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά για να επιλέξετε µια από τις θέσεις µνήµης Waveform 1 έως Waveform Πατήστε το κουµπί F4 για να επιβεβαιώσετε την αποθήκευση της κυµατοµορφής που εµφανίζεται στην οθόνη στη θέση που έχετε επιλέξει. Αν εµφανίζεται το σύµβολο πριν την επιλεχθείσα θέση µνήµης η οθόνη θα παγώσει µετά την ανάκληση, από τη µνήµη, της κυµατοµορφής. Θα µπορείτε να µετρήσετε οποιαδήποτε παράµετρο της κυµατοµορφής. Πατώντας το κουµπί HOLD ο παλµογράφος θα επανέλθει σε κανονική λειτουργία. Αν εµφανίζεται το σύµβολο πριν την επιλεχθείσα θέση µνήµης η απεικόνιση της οθόνης δεν θα αλλάξει µε την ανάκληση της κυµατοµορφής. 18

19 Σβήσιµο όλων των δεδοµένων από τις θέσεις µνήµης Για να σβήσετε όλες τις αποθηκευµένες κυµατοµορφές και όλα τα σετ ρυθµίσεων των παραµέτρων µέτρησης ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 1. Πατήστε το κουµπί SAVE για να ανοίξει το µενού ανάκλησης δεδοµένων από τη µνήµη της συσκευής. 2. Πατήστε το κουµπί F1. 3. Πατήστε ξανά το κουµπί F1 η ένδειξη Factory θα εµφανιστεί µε αρνητικούς χαρακτήρες. 4. Πατήστε το κουµπί F4. Όλα τα δεδοµένα που έχουν αποθηκευτεί θα σβήσουν από τη µνήµη του παλµογράφου. Οπίσθιος φωτισµός της οθόνης Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε το φωτισµό της οθόνης ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 1. Πατήστε το κουµπί USER για να ανοίξει το µενού ρυθµίσεων του χρήστη. 2. Επιλέξτε την επιλογή ON που αφορά στο φωτισµό (light) της οθόνης. 3. Πατήστε το κουµπί F4 για να ενεργοποιηθεί ο φωτισµός της οθόνης. Αν επιλέξετε την επιλογή OFF και στη συνέχεια πατήσετε το κουµπί F4 ο φωτισµός της οθόνης θα απενεργοποιηθεί. Ρύθµιση της αντίθεσης της οθόνης Για να ρυθµίσετε την αντίθεση της οθόνης ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 1. Πατήστε το κουµπί USER για να ανοίξει το µενού ρυθµίσεων του χρήστη. 2. Πατήστε το κουµπί F1, ή ένδειξη Contrast στο µενού θα εµφανιστεί µε αρνητικούς χαρακτήρες. 3. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά για να ρυθµίσετε την αντίθεση της οθόνης ώστε οι ενδείξεις της να είναι ευκρινείς από τη γωνία που τη βλέπετε. 4. Πατήστε το κουµπί F3 για να εγκαταλείψετε τη διαδικασία ρύθµισης της αντίθεσης της οθόνης. Χρήση του σωστού σηµείου γείωσης Η λανθασµένη γείωση των ακροδεκτών µπορεί να προκαλέσει από λανθασµένη απεικόνιση των κυµατοµορφών έως βραχυκύκλωµα και πυρκαγιά. Παρακαλούµε λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες γενικές οδηγίες: Πάντα να γειώνετε τα καλώδια γείωσης των ακροδεκτών µέτρησης (probes) όταν θέλετε να κάνετε µια µέτρηση και τα καλώδια είναι συνδεδεµένα στις αντίστοιχες εισόδους του παλµογράφου. Όλα τα καλώδια γείωσης συµπεριλαµβανοµένου και του καλωδίου γείωσης της θύρας RS 232 πρέπει να καταλήγουν στο ίδιο σηµείο που πρέπει να έχει µηδενικό δυναµικό. 19

20 Συντήρηση του παλµογράφου Ελέγχετε συχνά τα καλώδια των ακροδεκτών µέτρησης probe. Αν έχει καταστραφεί η µόνωση τους πρέπει να τα αντικαταστήσετε αµέσως. Για να καθαρίσετε την επιφάνεια του παλµογράφου ακολουθήστε τη παρακάτω διαδικασία: Kαθαρίστε τη σκόνη µε ένα µαλακό στεγνό πανί χωρίς να ασκείται ιδιαίτερη πίεση στη περιοχή της οθόνης. Αποφύγετε τη χρήση χηµικών ή αλοιφής για εξάλειψη των γρατζουνιών στην οθόνη της συσκευής. Μπορεί να τις προκαλέσετε ανεπανόρθωτη καταστροφή. Αν στην οθόνη υπάρχουν δαχτυλιές ή επίµονη βροµιά αυτή πρέπει να καθαριστεί µε ένα πολύ µαλακό πανί και το ειδικό υγρό καθαρισµού Screen της Cramolin. Aποθήκευση του παλµογράφου. Ποτέ µην αποθηκεύετε το παλµογράφο σε ένα µέρος που υπάρχει έντονη ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, άµεση ηλιακή ακτινοβολία ή θερµοκρασίες µεγαλύτερες από 40 ο C. Aν αποθηκεύετε για µεγάλα διαστήµατα τη συσκευή (µεγαλύτερα των 6 µηνών) πρέπει να την αποσυσκευάζεται κάθε έξι µήνες και να ελέγχετε τη λειτουργική της κατάσταση ενεργοποιώντας την για αρκετή ώρα, φορτίζοντας, παράλληλα, τις µπαταρίες της. Φόρτιση των µπαταριών Li (Λιθίου) Όταν η συσκευή παραδίδεται από το εργοστάσιο οι µπαταρίες δεν είναι πλήρως φορτισµένες. Οι µπαταρίες της συσκευής πρέπει κατά το πρώτο διάστηµα χρήσης της να φορτιστούν και να αποφορτιστούν πλήρως 3 µε 4 φορές προκειµένου στη συνέχεια να µπορούν να έχουν πλήρη απόδοση. Η πλήρης φόρτιση των µπαταριών, µε το τροφοδοτικό / φορτιστή που συνοδεύει τη συσκευή, διαρκεί 4 ώρες όταν η συσκευή είναι απενεργοποιηµένη ενώ αυτό το διάστηµα αυξάνεται σηµαντικά όταν η συσκευή βρίσκεται υπό λειτουργία κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Όταν η διάρκεια λειτουργίας της συσκευής, µε τις ενσωµατωµένες µπαταρίες, µειωθεί αισθητά (µετά από εκατοντάδες κύκλους φόρτισης-εκφόρτισης) πρέπει να γνωρίζετε πως ήρθε η ώρα να αντικαταστήσετε τις µπαταρίες. 20

21 Αντικατάσταση των µπαταριών Προειδοποίηση: Για να αποφύγετε το κίνδυνο ηλεκτροπληξίας πριν αντικαταστήσετε το περίβληµα που περιέχει τις µπαταρίες αποσυνδέστε όλα τα καλώδια µετρήσεων (probe) από το παλµογράφο. Για να αντικαταστήσετε τις µπαταρίες ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 1. Aποσυνδέστε όλα τα καλώδια µετρήσεων (probe) από το παλµογράφο. 2. Eντοπίστε το κάλυµµα που κρύβει το περίβληµα των µπαταριών στο πίσω µέρος της συσκευής και χαλαρώστε τη βίδα που το στερεώνει µε ένα «σταυρωτό» κατσαβίδι. 3. Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυµµα και αφαιρέστε το περίβληµα που στερεώνει τις µπαταρίες από την υποδοχή του µέσα στη συσκευή. Αποσυνδέστε το βύσµα του καλωδίου των µπαταριών από τον αντίστοιχο ακροδέκτη. 4. Εγκαταστήστε τις νέες µπαταρίες που πρέπει να βρίσκονται µέσα σε ένα όµοιο µε το αρχικό περίβληµα στερέωσης. 5. Εγκαταστήστε το κάλυµµα των µπαταριών και βιδώστε τη βίδα που το ασφαλίζει. Σηµαντικές προειδοποιήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος Ποτέ µην πετάτε τις άχρηστες µπαταρίες στο νερό (Θάλασσα, λίµνη, ποτάµι ή αποχέτευση). Πάντα να πετάτε τις άχρηστες µπαταρίες σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος από τοξικά απόβλητα. Καλιµπράρισµα- πιστοποίηση της συσκευής Μετά από σηµαντικό διάστηµα χρήσης είναι πιθανό ο παλµογράφος σας να χρειαστεί καλιµπράρισµα που θα εξασφαλίσει την ακρίβεια που προβλέπουν οι προδιαγραφές του, κατά τη διενέργεια µετρήσεων. Αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει από πιστοποιηµένο εργαστήριο. Για περισσότερες πληροφορίες πρέπει να επικοινωνήσετε µε την εταιρία που αγοράσατε το παλµογράφο. 21

Συσκευή μέτρησης αντίστασης-μόνωσης. Οδηγίες Χρήσης

Συσκευή μέτρησης αντίστασης-μόνωσης. Οδηγίες Χρήσης Συσκευή μέτρησης αντίστασης-μόνωσης Οδηγίες Χρήσης Σύντομη περιγραφή Το UT 511 είναι ένα όργανο μέτρησης χειρός που προορίζεται για τη μέτρηση της μονωτικής ικανότητας των αγωγών καθώς και της αντίστασης

Διαβάστε περισσότερα

2002/96/EC (WEEE) Waste Electrical and Equipment Directive. To σήµα

2002/96/EC (WEEE) Waste Electrical and Equipment Directive. To σήµα ΙΚΤΥΑΚΟ DVR H.264 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τους περιορισµούς που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση.

Διαβάστε περισσότερα

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL Τροφοδοτικά αδιάλειπτου παροχής ενέργειας Οδηγίες Χρήσης Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τους περιορισμούς που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. Η φωτογραφία του

Διαβάστε περισσότερα

AWV35X TX + AWV 32 X RX

AWV35X TX + AWV 32 X RX Ασύρµατο Σετ: εκποµπής - λήψης σηµάτων AV & σηµάτων τηλεχειρισµού (Περιοχή λειτουργίας 2.4GHz) AWV35X TX + AWV 32 X RX Οδηγίες χρήσης 1.Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής* ΠΡΟΣΟΧΗ: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ SKYLINK ΑΜ 100 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σηµαντικές οδηγίες ασφαλείας Όταν χρησιµοποιείτε αυτή τη συσκευή και τον εξοπλισµό της πρέπει να τηρείτε πάντοτε κάποιες βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. PJ551D Βιντεοπροβολέας τεχνολογίας DLP. Model No: VS 11973

Οδηγίες Χρήσης. PJ551D Βιντεοπροβολέας τεχνολογίας DLP. Model No: VS 11973 Βιντεοπροβολέας τεχνολογίας DLP Οδηγίες Χρήσης Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά αυτό το φυλλάδιο οδηγιών χρήσης. Έτσι θα µάθετε σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε την χρήση και την εγκατάσταση της συσκευής,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης MR HH 400 VHF MARINE RADIO

Οδηγίες Χρήσης MR HH 400 VHF MARINE RADIO Οδηγίες Χρήσης MR HH 400 VHF MARINE RADIO Σχήμα 1: Κουμπιά χειρισμού και ενδείξεις του MR HH400 Ρύθμιση Squelch Κεραία Ακροδέκτης σύνδεσης εξωτερικού μεγαφώνου/ ακουστικών ιακόπτης ΟΝ/ OFF/ Ρυθμιστικό

Διαβάστε περισσότερα

W7000/W7000+ Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη

W7000/W7000+ Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη W7000/W7000+ Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχοµένων Σηµαντικές πληροφορίες ασφαλείας... 3 Επισκόπηση... 6 Περιεχόµενα συσκευασίας...6 Μπαταρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ DVR 9214 & 9218 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ DVR 9214 & 9218 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ DVR 9214 & 9218 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας µην εκθέτετε αυτή την συσκευή σε βροχή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

W1070/W1080ST Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη

W1070/W1080ST Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη W1070/W1080ST Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόµενα Σηµαντικές πληροφορίες ασφαλείας... 4 Επισκόπηση... 8 Περιεχόµενα συσκευασίας...8 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

W1400 Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη

W1400 Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη W1400 Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη Πινακασ ΠεριεΧοµενων Σηµαντικές πληροφορίες ασφαλείας... 4 Επισκόπηση... 8 Περιεχόµενα συσκευασίας...8 Τυπικά αξεσουάρ...8

Διαβάστε περισσότερα

Class III. Normal. (Οδηγίες R&TTE 1999/5/CE): EMC EN 301 489-3 και RADIO EN 300 220-3

Class III. Normal. (Οδηγίες R&TTE 1999/5/CE): EMC EN 301 489-3 και RADIO EN 300 220-3 ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 1TX CRTX03/ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Master Επίτοιχος εβδοµαδιαίος χρονοθερµοστάτης χειµώνα / θέρους, µε 2 επίπεδα θερµοκρασίας t1 και t2, καθώς και αντιπαγωτικό t, επίσης είσοδο για σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

DVR 7504 & DVR 7608_rev_1.0 1

DVR 7504 & DVR 7608_rev_1.0 1 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ DVR 7504 & 7608 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 7504 & DVR 7608_rev_1.0 1 Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας µην εκθέτετε

Διαβάστε περισσότερα

2002/96/EC (WEEE) Waste Electrical and Equipment Directive. To σήµα IVS SERIES 2

2002/96/EC (WEEE) Waste Electrical and Equipment Directive. To σήµα IVS SERIES 2 «ΕΞΥΠΝΑ» ΙΚΤΥΑΚΑ DVR H.264 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τους περιορισµούς που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ...

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ... Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 5 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ... 7 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ...7 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ... 8 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ NiCd... 8 ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ NiCd... 8 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

KENWOOD ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ KENWOOD CORPORATION. 144/430 MHz FM DUAL BANDER TM-D700E. ανκο αε URL: www.anco.gr

KENWOOD ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ KENWOOD CORPORATION. 144/430 MHz FM DUAL BANDER TM-D700E. ανκο αε URL: www.anco.gr KENWOOD 144/430 MHz FM DUAL BANDER TM-D700E ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ KENWOOD CORPORATION 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ... 3 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ... 4 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ... 5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΣΥΝ ΕΣΗ ΚΑΛΩ ΙΟΥ DC... 8 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

LUYANG YB43280 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

LUYANG YB43280 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ LUYANG YB43280 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Τα παρακάτω σύμβολα είναι πιθανόν να εμφανίζονται στο εγχειρίδιο ή πάνω στη συσκευή. Η σημασία τους είναι όπως επεξηγείται στον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

W750/W770ST Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη

W750/W770ST Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη W750/W770ST Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη Πινακασ ΠεριεΧοµενων Σηµαντικές πληροφορίες ασφαλείας... 4 Επισκόπηση... 8 Περιεχόµενα συσκευασίας...8 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές πληροφορίες. Πως λειτουργεί

Βασικές πληροφορίες. Πως λειτουργεί Οδηγίες χρήσης Βασικές πληροφορίες Κατ αρχήν σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το CobraMarine MC600Ci ή MC600Cx. Aν χρησιµοποιήσετε σωστά αυτή τη συσκευή θα σας προσφέρει πολλά χρόνια αξιόπιστης λειτουργίας.

Διαβάστε περισσότερα

MX880UST (Όνομα μοντέλου: MX712 UST) Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης

MX880UST (Όνομα μοντέλου: MX712 UST) Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης MX880UST (Όνομα μοντέλου: MX712 UST) Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης Καλωσορίσατε Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας...3 Εισαγωγή...7 Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα...7 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιζόµενο πληκτρολόγιο - ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες - για συστήµατα ελέγχου πρόσβασης και συστήµατα συναγερµού. DK 9827

Φωτιζόµενο πληκτρολόγιο - ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες - για συστήµατα ελέγχου πρόσβασης και συστήµατα συναγερµού. DK 9827 Φωτιζόµενο πληκτρολόγιο - ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες - για συστήµατα ελέγχου πρόσβασης και συστήµατα συναγερµού. DK 9827 Οδηγίες προγραµµατισµού και εγκατάστασης ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληκτρολόγιο (µε ενσωµατωµένο κύκλωµα ελέγχου) για συστήµατα ελέγχου πρόσβασης και συστήµατα συναγερµού.

Πληκτρολόγιο (µε ενσωµατωµένο κύκλωµα ελέγχου) για συστήµατα ελέγχου πρόσβασης και συστήµατα συναγερµού. Πληκτρολόγιο (µε ενσωµατωµένο κύκλωµα ελέγχου) για συστήµατα ελέγχου πρόσβασης και συστήµατα συναγερµού. DK 9523 Οδηγίες προγραµµατισµού και εγκατάστασης ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη τηλ 2310.634.513, 6977.38.38.73 URL: http://www.meimaris.com - Εmail: info@meimaris.

Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη τηλ 2310.634.513, 6977.38.38.73 URL: http://www.meimaris.com - Εmail: info@meimaris. Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγορά αυτού του εξαιρετικού πομποδέκτη της Alinco. Τα προϊόντα μας κατατάσσονται ανάμεσα στα καλύτερα του κόσμου. Αυτός ο πομποδέκτης έχει κατασκευαστεί με όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά ΗΛΩΣΗ FCC. Πληροφορίες Προϊόντος. Σηµείωση: -1-

Ελληνικά ΗΛΩΣΗ FCC. Πληροφορίες Προϊόντος. Σηµείωση: -1- ΗΛΩΣΗ FCC Η παρούσα συσκευή συµµορφώνεται µε την Ενότητα 15 των Κανόνων FCC (Οµοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών). Η λειτουργία υπόκειται στους ακόλουθους δύο όρους: (1). Η παρούσα συσκευή δεν µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG1611GR KX-TG1612GR KX-TG1711GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG1611. Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG1711. Πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα