Ψηφιακός Παλµογράφος ΕΜ 120

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψηφιακός Παλµογράφος ΕΜ 120"

Transcript

1 Ψηφιακός Παλµογράφος ΕΜ 120

2 Περιεχόµενα Ξεκινώντας 3 Σηµαντική επισήµανση 3 Χρήση των µενού 4 Τροφοδοσία του ΕΜ Έλεγχος των λειτουργιών 5 Aντιστάθµιση της χωρητικότητας του Probe 5 Ασφαλή χρήση των probes 6 Καθορισµός του συντελεστή εξασθένισης των probe 6 Χ ρ ή σ η τ ο υ π α λ µ ο γ ρ ά φ ο υ Ρυθµίσεις του παλµογράφου 7 Αποθήκευση µιας ρύθµισης 7 Ανάκληση ενός σετ ρυθµίσεων από µια θέση µνήµης 8 Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθµίσεων (Reset) 8 ι ε ν έ ρ γ ε ι α µ ε τ ρ ή σ ε ω ν Ακροδέκτες που χρησιµοποιούνται στις µετρήσεις 9 Μέτρηση παραµέτρων σχετικών µε το χρόνο χρησιµοποιώντας του κέρσορες (δείκτες) που εµφανίζονται στην οθόνη 9 Μέτρηση παραµέτρων σχετικών µε το πλάτος του σήµατος (τάση) χρησιµοποιώντας τος κέρσορες (δείκτες) που εµφανίζονται στην οθόνη 10 Αυτόµατες µετρήσεις 11 Μέτρηση Ωµικής αντίστασης, συνέχειας και διόδων 12 A π ε ι κ ό ν ι σ η τ η ς κ υ µ α τ ο µ ο ρ φ ή ς Αλλαγή της «κλίµακας» τάσης 13 Αλλαγή της βάσης χρόνου 13 Θέση της κυµατοµορφής στην οθόνη 13 Επιλογή τρόπου σύζευξης (AC/DC) 14 Σκανδαλισµός ενός καναλιού (Trigger) 15 Καθορισµός της τάσης σκανδαλισµού 15 Επιλογή του τρόπου σκανδαλισµού 15 Απεικόνιση µιας στιγµιαίας κυµατοµορφής 16 «Πάγωµα» της οθόνης 17 Εξοµάλυνση µιας κυµατοµορφής (καταστολή των απότοµων διακυµάνσεων) 17 Αντιστροφή της πολικότητας της απεικονιζόµενης κυµατοµορφής 17 Αποθήκευση και ανάκληση µιας κυµατοµορφής 18 Σβήσιµο όλων των δεδοµένων από τις θέσεις µνήµης 19 Οπίσθιος φωτισµός της οθόνης 19 Ρύθµιση της αντίθεσης της οθόνης 19 Χρήση του σωστού σηµείου γείωσης 19 Συντήρηση του παλµογράφου 20 Aποθήκευση του παλµογράφου 20 Φόρτιση των µπαταριών Li (Λιθίου) 20 Αντικατάσταση των µπαταριών 21 Σηµαντικές προειδοποιήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος 21 Καλιµπράρισµα- πιστοποίηση της συσκευής 21 2

3 Ξεκινώντας Η οθόνη του παλµογράφου χωρίζεται σε τρεις περιοχές απεικόνισης: Περιοχή όπου απεικονίζονται οι παράµετροι λειτουργίας / µετρήσεων, η περιοχή στην οποία απεικονίζονται οι κυµατοµορφές και η περιοχή όπου εµφανίζεται το µενού της συσκευής, όπως φαίνεται παραστατικά και στο παρακάτω σχήµα. Οι περιοχές στις οποίες εµφανίζονται κυµατοµορφές (όταν το αναδυόµενο παράθυρο του µενού δεν είναι ενεργοποιηµένο είναι) είναι οι περιοχές 1 και 2 του σχήµατος. Ο ΕΜ 120 είναι παλµογράφος δύο καναλιών και µπορεί να απεικονιστούν ταυτόχρονα κυµατοµορφές και από τα δύο κανάλια του. Στην περιοχή 3 εµφανίζεται η λειτουργική κατάσταση των παραµέτρων απεικόνισης καθώς και οι λειτουργίες που αντιστοιχούν στα κουµπιά F1, F2, F3 και F4. Στην περιοχή 4 εµφανίζονται οι παράµετροι που αφορούν τις κυµατοµορφές των καναλιών Α και Β (όπως συχνότητα και τάση). Όταν το αναδυόµενο παράθυρο των µενού είναι ενεργοποιηµένο η κυµατοµορφή εµφανίζεται στην περιοχή 1 ενώ στην περιοχή 2 εµφανίζονται οι επιλογές των µενού που µπορεί να επιλεχθούν µέσω των κουµπιών. Σηµαντική επισήµανση Η χρήση του παλµογράφου πρέπει να γίνεται από άτοµα που είναι εξοικειωµένα µε τη χρήση αντίστοιχων συσκευών και γνωρίζουν όλους τους κανόνες προστασίας από ηλεκτροπληξία καθώς και τους κανόνες ασφαλείας που διέπουν τη χρήση συσκευών µετρήσεων που µπορεί να έρθουν σε επαφή µε σηµεία που έχουν υψηλή τάση. Σηµαντική επισήµανση Στις οδηγίες που ακολουθούν η λέξη probe/probes αναφέρεται στα πλήρη εξαρτήµατα (µε άγκιστρο ή ακίδα) που εφαρµόζονται στα σηµεία του κυκλώµατος- από τα οποία θέλουµε να απεικονίσουµε τις υπάρχουσες κυµατοµορφές- και συνδέονται στις κατάλληλες εισόδους του παλµογράφου. 3

4 Χρήση των µενού Τα µενού µπορεί να ενεργοποιηθούν µε δύο τρόπους, είτε πατώντας το κουµπί Menu είτε πατώντας το κουµπί F1 αν έχετε προηγουµένως ενεργοποιήσει το βασικό µενού της συσκευής. Για να κατανοήσετε καλύτερα τη λειτουργία των µενού ακολουθεί ένα παράδειγµα που αφορά το µενού της παραµέτρου Trigger (κατώφλι τάσης σκανδαλισµού). 1. Πατήστε το κουµπί Trigger για να εµφανιστεί το αναδυόµενο παράθυρο του µενού που αφορά τη συγκεκριµένη λειτουργία / ρύθµιση 2. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά για να επιλέξετε µια παράµετρο. Η παράµετρος που επιλέγετε φωτίζεται περισσότερο από τις υπόλοιπες. 3. Πατήστε το κουµπί F4 για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας ή το κουµπί F3 για να την ακυρώσετε. Η οθόνη θα επιστρέψει σε κανονική λειτουργική κατάσταση. Οι επιλογές που έχετε στο συγκεκριµένο µενού απεικονίζονται στην παρακάτω εικόνα. Τροφοδοσία του ΕΜ 120 Για να τροφοδοτήσετε τη συσκευή από µια πρίζα του ηλεκτρικού δικτύου πρέπει να χρησιµοποιήσετε το τροφοδοτικό που θα βρείτε στη συσκευασία της. 1. Συνδέστε το τροφοδοτικό στη πρίζα του ηλεκτρικού δικτύου 2. Συνδέστε τον ακροδέκτη του τροφοδοτικού µε τον αντίστοιχο ακροδέκτη του παλµογράφου. 3. Πατήστε το κουµπί Power που υπάρχει πάνω στη συσκευή. 4

5 Έλεγχος των λειτουργιών Πριν ξεκινήσετε τη καθηµερινή χρήση του ΕΜ 120 συνιστούµε να κάνετε ένα γρήγορο λειτουργικό έλεγχο της συσκευής. 1. Ενεργοποιήστε τον παλµογράφο και πιέστε το κουµπί SAVE F1 για να ανακαλέσετε τις εργοστασιακές ρυθµίσεις της συσκευής. Επιβεβαιώστε πως ο συντελεστής εξασθένισης των probe έχει ορισθεί στο 10Χ. 2. Βάλτε το διακόπτη που βρίσκεται πάνω στο probe στη θέση 10Χ και συνδέστε το στην είσοδο Α του παλµογράφου. 3. Συνδέστε το άγκιστρο του probe στην έξοδο σήµατος που υπάρχει στο δεξί πλευρό της συσκευής. 4. Πατήστε το κουµπί AUTO σε λίγα δευτερόλεπτα θα εµφανισθεί στην οθόνη µια κυµατοµορφή τετραγωνικής µορφής µε συχνότητα 1KHz και πλάτος σήµατος 5Vpp (peak to peak). Aντιστάθµιση της χωρητικότητας του Probe (ακροδέκτη µετρήσεων) Όταν συνδέετε ένα probe για πρώτη φορά στην είσοδο του παλµογράφου πρέπει να ρυθµίσετε ένα µεταβλητό πυκνωτή που βρίσκεται πάνω στο probe ώστε να αντισταθµίσετε τη χωρητικότητα του. Ετσι θα υπάρχει απόλυτη προσαρµογή µε τη χωρητικότητα που εµφανίζει η είσοδος του παλµογράφου. 1. Μέσα από το µενού ρύθµισης των εισόδων (Channel) επιλέξτε το συντελεστή εξασθένισης 10Χ. Βάλτε το διακόπτη που βρίσκεται πάνω στο probe στην ίδια θέση και συνδέστε το probe στο κανάλι Α. Αν στο probe χρησιµοποιείτε άγκιστρο βεβαιωθείτε πως κάνει πολύ καλή επαφή µε την ακίδα του probe. 2. Συνδέστε το άγκιστρο του probe στην έξοδο σήµατος που υπάρχει στο δεξί πλευρό της συσκευής και πατήστε το κουµπί AUTO. 3. Ρυθµίστε το µεταβλητό πυκνωτή που βρίσκεται πάνω στο probe ώστε η κυµατοµορφή που απεικονίζεται να έχει τετραγωνική µορφή. Σωστή αντιστάθµιση της χωρητικότητας Λανθασµένη αντιστάθµιση της χωρητικότητας Λανθασµένη αντιστάθµιση της χωρητικότητας 5

6 Ασφαλή χρήση των probes Το πλαστικό δακτυλίδι που υπάρχει κοντά στο κάτω άκρο του κάθε probe σας προστατεύει από πιθανό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Προειδοποιήσεις: Για να αποφύγετε πιθανή ηλεκτροπληξία όταν χρησιµοποιείτε τα probes πρέπει πάντα να έχετε τα δάκτυλα σας πίσω από το δακτυλίδι προστασίας του probe. Για να αποφύγετε το κίνδυνο ηλεκτροπληξίας όταν χρησιµοποιείται τα probes ποτέ µην αγγίζετε το µεταλλικό τµήµα του probe όταν το συνδέετε σε κάποιο εξάρτηµα. Προειδοποίηση: Ο παλµογράφος ΕΜ 120 µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο σε σηµεία που η µέγιστη τάση (Peak to Peak ή DC) δεν ξεπερνά τα 300V. Πριν κάνετε οποιαδήποτε µέτρηση βεβαιωθείτε πως το probe είναι συνδεδεµένο σε µια από τις εισόδους του παλµογράφου. Καθορισµός του συντελεστή εξασθένισης των probe. Ο παλµογράφος ΕΜ 120 έχει δύο επιλογές εξασθένισης του σήµατος εισόδου που επηρεάζουν το εύρος ζώνης και το πλάτος της απεικονιζόµενης κυµατοµορφής. Αν θέλετε να αλλάξετε το συντελεστή εξασθένισης των probes µπορείτε να το κάνετε µέσα από τα µενού CH A Input Menu και CH B Input Menu H συγκεκριµένη ρύθµιση παραµένει ενεργοποιηµένη µέχρι τη στιγµή που θα την αλλάξετε. Προειδοποίηση: H εργοστασιακή ρύθµιση του συντελεστή εξασθένισης των probes είναι η 10X. Bεβαιωθείτε πως ο διακόπτης που βρίσκεται πάνω στο Probe είναι στην ίδια θέση (1Χ ή 10Χ) µε αυτή που έχετε καθορίσει στην αντίστοιχη είσοδο του παλµογράφου. Προειδοποίηση: Όταν ο συντελεστής εξασθένισης έχει καθορισθεί στο 1Χ το εύρος ζώνης του παλµογράφου περιορίζεται στα 6MHz. Πρέπει να επιλέξετε το συντελεστή εξασθένισης 10Χ αν θέλετε να χρησιµοποιήσετε όλο το εύρος ζώνης της συσκευής. 6

7 Χρήση του παλµογράφου Ρυθµίσεις του παλµογράφου Αυτόµατες ρυθµίσεις Συνιστούµε να πατάτε το κουµπί Auto ώστε να επιλέγονται οι βέλτιστες ρυθµίσεις (θέση κυµατοµορφής, πλάτος(τάση), βάση χρόνου και κατώφλι σκανδαλισµού) για την απεικόνιση µιας κυµατοµορφής. Έτσι θα εξασφαλίζεται µια καλή απεικόνιση σχεδόν όλων των κυµατοµορφών που µπορεί να συναντήσετε κατά τη διάρκεια των εργασιών σας. Αν θέλετε να ρυθµίσετε αυτόµατα τις παραµέτρους λειτουργίας ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 1. Συνδέστε ένα probe (πρώτα) στην είσοδο (κανάλι) Α και το άλλο του άκρο στο σηµείο που θέλετε να απεικονίσετε τη κυµατοµορφή του. 2. Πατήστε το κουµπί AUTO. O παλµογράφος αυτόµατα θα ρυθµίσει τις αναγκαίες παραµέτρους ώστε η κυµατοµορφή να απεικονιστεί µε ευκρίνεια στην οθόνη. 3. Αν θέλετε να συγκρίνετε δύο κυµατοµορφές πρέπει να συνδέσετε τη κυµατοµορφή αναφοράς στο κανάλι Α και την υπό σύγκριση κυµατοµορφή στο κανάλι Β. 4. Πατήστε το κουµπί AUTO. O παλµογράφος αυτόµατα θα ρυθµίσει τις αναγκαίες παραµέτρους ώστε οι κυµατοµορφές να απεικονιστούν µε ευκρίνεια στην οθόνη. Πρέπει να έχετε υπόψη σας πως η βάση χρόνου επιλέγετε σύµφωνα µε τη συχνότητα του σήµατος που υπάρχει στο κανάλι Α. Πατώντας το κουµπί AUTO µπορείτε να επιλέξετε µεταξύ αυτόµατης AUTO και χειροκίνητης MANUAL λειτουργίας όταν µετράτε ωµική αντίσταση, συνέχεια κυκλώµατος ή διόδους ενώ η ένδειξη AUTO ή MANUAL θα εµφανίζεται στη περιοχή απεικόνισης των παραµέτρων. Αποθήκευση µιας ρύθµισης Όταν η λειτουργία Preset είναι ενεργοποιηµένη ο παλµογράφος µπορεί να σώνει και να αποθηκεύει τις παραµέτρους των ρυθµίσεων πριν απενεργοποιηθεί, ενώ αυτές οι µετρήσεις µπορεί να ανακληθούν αυτόµατα κάθε φορά που τον ενεργοποιείτε. Ο χρήστης µπορεί να αποθηκεύσει µέχρι δέκα «σετ» ρυθµίσεων σε ισάριθµες θέσεις µνήµης του παλµογράφου. Αυτές οι ρυθµίσεις αποθηκεύονται για πάντα ενώ ο χρήστης µπορεί να αλλάξει τις παραµέτρους ενός σετ ρυθµίσεων όταν αυτό είναι επιθυµητό. Για να σώσετε ένα σετ ρυθµίσεων ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα. 1.Πατήστε το κουµπί SAVE για να ενεργοποιηθεί το µενού αποθήκευσης ρυθµίσεων. 2. Επιλέξτε µια από τις θέσεις µνήµης Setup 1 µέχρι Setup 10 χρησιµοποιώντας τα κουµπιά. 3. Πατήστε το κουµπί F4 για να επιβεβαιώσετε πως θέλετε οι παρούσες ρυθµίσεις να αποθηκευτούν στην επιλεχθείσα θέση µνήµης. 7

8 Αν εµφανίζεται το σύµβολο πριν την επιλεχθείσα θέση µνήµης αυτό σηµαίνει πως οι νέες ρυθµίσεις θα αντικαταστήσουν τις είδη υπάρχουσες, σε αυτή τη µνήµη, ρυθµίσεις. Αν εµφανίζεται το σύµβολο πριν την επιλεχθείσα θέση µνήµης αυτό θα αλλάξει σε µόλις οι ρυθµίσεις αποθηκευτούν στη συγκεκριµένη θέση. Ανάκληση ενός σετ ρυθµίσεων από µια θέση µνήµης Για να ανακαλέσετε ένα σετ ρυθµίσεων από µια θέση µνήµης ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 1.Πατήστε το κουµπί SAVE για να ενεργοποιηθεί το µενού αποθήκευσης ρυθµίσεων. 2. Πατήστε το κουµπί RECALL για να ανοίξετε το µενού ανάκλησης ρυθµίσεων. 3. Επιλέξτε µια από τις θέσεις µνήµης Setup 1 µέχρι Setup 10 χρησιµοποιώντας τα κουµπιά. 4. Πατήστε το κουµπί F4 για να επιβεβαιώσετε την εφαρµογή των ρυθµίσεων από τη θέση µνήµης που επιλέξατε. Αν εµφανίζεται το σύµβολο πριν την επιλεχθείσα θέση µνήµης αυτό σηµαίνει πως οι λειτουργικές ρυθµίσεις του παλµογράφου θα αντικατασταθούν από τις ρυθµίσεις που είναι αποθηκευµένες στη θέση µνήµης. Αν εµφανίζεται το σύµβολο πριν την επιλεχθείσα θέση µνήµης οι λειτουργικές ρυθµίσεις της συσκευής δεν θα µεταβληθούν. Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθµίσεων (Reset) Αν θέλετε να επαναφέρετε όλες τις «εργοστασιακές» ρυθµίσεις που είχε ο παλµογράφος ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα. 1.Πατήστε το κουµπί SAVE για να ενεργοποιηθεί το µενού αποθήκευσης ρυθµίσεων. 2. Πατήστε το κουµπί F1 για να ανοίξετε το µενού ανάκλησης ρυθµίσεων. 3. Πατήστε το κουµπί F1 για να επιλέξετε Factory. 4. Πατήστε το κουµπί F4 για να επανέλθουν οι εργοστασιακές ρυθµίσεις. 8

9 ιενέργεια µετρήσεων Ακροδέκτες που χρησιµοποιούνται στις µετρήσεις Υπάρχουν τέσσερις ακροδέκτες στη πάνω πλευρά του παλµογράφου που φέρουν αντίστοιχα τις επισηµάνσεις A, B, Ω και COM. Ακροδέκτης A : Χρησιµοποιείται για όλες τις µετρήσεις µιας κυµατοµορφής. Ακροδέκτης B : Χρησιµοποιήστε τους ακροδέκτες A και B µαζί για ταυτόχρονη µέτρηση / απεικόνιση των χαρακτηριστικών δύο διαφορετικών κυµατοµορφών. Ακροδέκτης Ω : Χρησιµοποιήστε τον ακροδέκτη Ω για µετρήσεις ωµικής αντίστασης, συνέχειας κυκλώµατος και διόδων. Aκροδέκτης COM : Ο ακροδέκτης COM είναι το κοινό σηµείο αναφοράς (γη) που χρησιµοποιείται στις µετρήσεις ωµικής αντίστασης, συνέχειας κυκλώµατος και διόδων. Μέτρηση παραµέτρων σχετικών µε το χρόνο χρησιµοποιώντας του κέρσορες (δείκτες) που εµφανίζονται στην οθόνη. Για να δείτε τη διάρκεια ή την περίοδο µιας κυµατοµορφής κάντε τα παρακάτω βήµατα: 1. Πατήστε το κουµπί F4 επαναλαµβανόµενα µέχρι οι επιλογές στο κάτω µέρος της οθόνης να είναι οι ακόλουθες Cursor 1 Cursor 2 Source Return 2. Πατήστε το κουµπί F1 για να επιλέξετε Cursor 1 3. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά για να τοποθετήσετε το κέρσορα (δείκτη) 1 στο επιθυµητό σηµείο. 4. Πατήστε το κουµπί F2 για να επιλέξετε Cursor 2 5. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά. για να τοποθετήσετε το κέρσορα (δείκτη) 2 στο επιθυµητό σηµείο. Η θέση που έχουν οι δύο κέρσορες (δείκτες) σε µια µέτρηση χρόνο ή περιόδου πάνω στην οθόνη είναι όµοια µε αυτή που εµφανίζεται στο παρακάτω σχήµα: 9

10 Για να βρείτε την χρονική απόσταση ανάµεσα στους δύο κέρσορες (δείκτες) δείτε τις χρονικές ενδείξεις που αναγράφονται στα πλαίσια Cursor 1 & Cursor 2. Η χρονική διαφορά µεταξύ των δύο σηµείων µπορεί να εµφανίζεται και στη περιοχή απεικόνισης των παραµέτρων. Μέτρηση παραµέτρων σχετικών µε το πλάτος του σήµατος (τάση) χρησιµοποιώντας τους κέρσορες (δείκτες) που εµφανίζονται στην οθόνη. Για να δείτε ενδείξεις σχετικές µε το πλάτος (τάση) µιας κυµατοµορφής κάντε τα παρακάτω βήµατα: 1. Πατήστε το κουµπί F4 επαναλαµβανόµενα µέχρι οι επιλογές στο κάτω µέρος της οθόνης να είναι οι ακόλουθες Cursor 1 Cursor 2 Source Return 2. Πατήστε το κουµπί F3 επαναλαµβανόµενα µέχρι να επιλέξετε Source A/B 3. Πατήστε το κουµπί F1 για να επιλέξετε Cursor 1 4. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά. για να τοποθετήσετε το κέρσορα (δείκτη) 1 στο επιθυµητό σηµείο. 5. Πατήστε το κουµπί F2 για να επιλέξετε Cursor 2 6. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά. για να τοποθετήσετε το κέρσορα (δείκτη) 2 στο επιθυµητό σηµείο. Η θέση που έχουν οι δύο κέρσορες (δείκτες) σε µια µέτρηση πλάτους (τάσης) πάνω στην οθόνη είναι όµοια µε αυτή που εµφανίζεται στο παρακάτω σχήµα: 10

11 Για να βρείτε το πλάτος της κυµατοµορφής που περικλείεται ανάµεσα στους κέρσορες (δείκτες) δείτε τις ενδείξεις τάσεις που αναγράφονται στα πλαίσια Cursor 1 & Cursor 2. Η διαφορά τάσης µεταξύ των δύο σηµείων µπορεί να εµφανίζεται και στη περιοχή απεικόνισης των παραµέτρων. Αυτόµατες µετρήσεις Όταν διενεργείται αυτόµατα µια µέτρηση/εις η/οι κυµατοµορφή/ες απεικονίζονται στην οθόνη ενώ στην περιοχή απεικόνισης των δεδοµένων εµφανίζονται τα δεδοµένα (τάσης και συχνότητας) της απεικονιζόµενης κυµατοµορφής. Κατ αρχήν συνδέστε τα probe στους ακροδέκτες (κανάλια A&B) της συσκευής και στη συνέχεια συνδέστε τα στα σηµεία του κυκλώµατος που θέλετε να δείτε τις κυµατοµορφές, φροντίζοντας τα καλώδια γείωσης να είναι συνδεδεµένα στο ίδιο σηµείο. Για να επιλέξετε τη περίοδο µέτρησης (η συχνότητα ν ισούται µε το αντίστροφο της περιόδου ν=1/τ) για το κανάλι A ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 1. Πατήστε το κουµπί A Measure για να ανοίξετε το µενού που αφορά τις παραµέτρους µέτρησης του καναλιού Α. 2. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά για να επιλέξετε Period 3. Πατήστε το κουµπί F4. To µενού των παραµέτρων µέτρησης του καναλιού έχει τη µορφή που εµφανίζεται στην παρακάτω εικόνα. Παρατηρείστε πως η επιλογή Period γίνεται η πρώτη παράµετρος που εµφανίζεται στην περιοχή απεικόνισης των δεδοµένων του καναλιού Α. Για να επιλέξετε την απεικόνιση της τάσης από κορυφή σε κορυφή (Peak to Peak) για τη κυµατοµορφή που υπάρχει στο κανάλι B ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα. 1. Πατήστε το κουµπί Β Measure για να ανοίξετε το µενού που αφορά τις παραµέτρους µέτρησης του καναλιού Β. 2.Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά για να επιλέξετε Pk-Pk 11

12 3. Πατήστε το κουµπί F4. Παρατηρείστε πως η επιλογή Pk-Pk γίνεται η πρώτη παράµετρος που εµφανίζεται στην περιοχή απεικόνισης των δεδοµένων του καναλιού B. Μέτρηση Ωµικής αντίστασης, συνέχειας και διόδων Για τις µετρήσεις Ωµικής αντίστασης, συνέχειας κυκλώµατος και διόδων πρέπει να χρησιµοποιήστε τα αντίστοιχα (θωρακισµένα) καλώδια που πρέπει να συνδέσετε στους ακροδέκτες Ω και COM. Για να κάνετε µια µέτρησης ωµικής αντίστασης ή συνέχειας κυκλώµατος ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 1. Πατήστε το κουµπί A Measure ή B Measure για να ανοίξετε το µενού µετρήσεων του καναλιού Α ή Β. 2. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά για να επιλέξετε Ohm Ω (Ωµική αντίσταση) ή Continuity (συνέχεια). 3. Πατήστε το κουµπί F4 για να εµφανιστεί η οθόνη µετρήσεων της ωµικής αντίστασης ή της συνέχειας. Η οθόνη µέτρησης της Ωµικής αντίστασης ή της συνέχειας έχει τη µορφή που εµφανίζεται στη παρακάτω εικόνα. Αν θέλετε να µετρήσετε µια δίοδο πρέπει να επιλέξετε Diode. Κάνοντας αυτή την επιλογή η οθόνη µετρήσεων θα έχει τη µορφή που εµφανίζεται στη παρακάτω εικόνα: Oταν έχετε επιλέξει µια από τις δύο προαναφερόµενες λειτουργίες πατώντας το κουµπί F3 µπορείτε να επιστρέψετε στη κανονική λειτουργία του παλµογράφου (απεικόνιση κυµατοµορφών). 12

13 Aπεικόνιση της κυµατοµορφής Αλλαγή της «κλίµακας» τάσης Αλλάζοντας τη κλίµακα απεικόνισης της τάσης αλλάζει το πλάτος της κυµατοµορφής που εµφανίζεται στην οθόνη. 1. Πατήστε το κουµπί V για να µεγεθύνετε τη κυµατοµορφή. 2.Πατήστε το κουµπί mv για να σµικρύνετε τη κυµατοµορφή. Το διαθέσιµο εύρος ρυθµίσεων είναι από 5mV/div (5mV ανά τετράγωνο του πλαισίου) έως 20V/div όταν η επιλογή εξασθένισης του Probe είναι στη θέση 1Χ. Το διαθέσιµο εύρος ρυθµίσεων είναι από 50mV/div (50mV ανά τετράγωνο του πλαισίου) έως 200V/div όταν η επιλογή εξασθένισης του Probe είναι στη θέση 10Χ. Αλλαγή τη βάσης χρόνου Αλλάζοντας τη κλίµακα της βάσης χρόνου αλλάζει ο αριθµός των περιόδων της κυµατοµορφής που απεικονίζονται στην οθόνη. 1. Πατήστε το κουµπί S για να αυξηθεί ο αριθµός των περιόδων της κυµατοµορφής που εµφανίζονται στην οθόνη. 2. Πατήστε το κουµπί ns για να µειωθεί ο αριθµός των περιόδων που εµφανίζονται στην οθόνη. Το διαθέσιµο εύρος ρυθµίσεων για τη βάση χρόνου είναι από 10nS/div (10nano Second ανά τετράγωνο του πλαισίου) έως 5s/div. Θέση της κυµατοµορφής στην οθόνη Ο ΕΜ 120 προσφέρει αξιοσηµείωτη ευελιξία στην «τοποθέτηση» των κυµατοµορφών πάνω στην οθόνη του. 1. Πατήστε το κουµπί F4 επαναλαµβανόµενα µέχρι το παρακάτω µενού εµφανιστεί στο κάτω µέρος της οθόνης. Channel A Channel B Trigger Cursor 2. Πατήστε το κουµπί F1 για να επιλέξετε Channel A 3. Xρησιµοποιήστε τα κουµπιά για να τοποθετήσετε στην επιθυµητή θέση τη κυµατοµορφή. Η οθόνη της συσκευής έχει την ακόλουθη µορφή όταν έχετε επιλέξει να αλλάξετε θέση σε µια από τις δύο κυµατοµορφές. 13

14 Επιλογή τρόπου σύζευξης (AC/DC) H σύζευξη AC εµποδίζει τυχόν DC τάση που υπάρχει στο σήµα να απεικονιστεί. Η σύζευξη DC χρησιµοποιείται όταν θέλετε να δείτε αν µια κυµατοµορφή έχει DC συνιστώσα ή όχι. Για να ενεργοποιήσετε τη σύζευξη DC για το κανάλι A ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 1. Πατήστε το κουµπί Input A για να ανοίξετε το µενού παραµέτρων εισόδου του καναλιού A. 2. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά για να πάτε το κέρσορα στη θέση DC. 3. Πατήστε το κουµπί F4 για να επιβεβαιώσετε πως έχετε επιλέξει σύζευξη DC για το κανάλι Α. Η οθόνη της συσκευής έχει την ακόλουθη µορφή όταν έχετε επιλέξει σύζευξη DC για το κανάλια Α. 14

15 Σκανδαλισµός ενός καναλιού (Trigger) Οι παράµετροι που αφορούν τον σκανδαλισµό της εισόδου επηρεάζουν την σταθερή απεικόνιση της υπό µέτρηση κυµατοµορφής. Μπορείτε να επιλέξετε το πλάτος του σήµατος (πάνω από το οποίο θα απεικονίζεται το σήµα στην οθόνη, καθώς και το τρόπος ανίχνευσης της τάσης σκανδαλισµού). Στο εικονίδιο trigger στην οθόνη απεικονίζεται η στάθµη που έχετε καθορίσει καθώς και το µέτωπο (θετικό ή αρνητικό) του παλµού κατά τον οποίον θα ξεκινά ο σκανδαλισµός της εισόδου. Μπορείτε να επιλέξετε από ποια είσοδο (κανάλι) ο παλµογράφος θα λαµβάνει το σήµα σκανδαλισµού του. Καθορισµός της τάσης σκανδαλισµού Η λύση που συνιστούµε είναι να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία AUTO ώστε ο παλµογράφος να µπορεί να απεικονίσει σχεδόν οποιαδήποτε κυµατοµορφή (µέσα στο εύρος λειτουργίας του). Για να ρυθµίσετε τη στάθµη του σήµατος σκανδαλισµού και το µέτωπο του παλµού σκανδαλισµού χειροκίνητα ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 1. Πατήστε το κουµπί F4 επαναλαµβανόµενα µέχρι το παρακάτω µενού εµφανιστεί στο κάτω µέρος της οθόνης. Channel A Channel B Trigger Cursor 2. Πατήστε το κουµπί F3 για να επιλέξετε τις ρυθµίσεις κατωφλίου και µετώπου του παλµού σκανδαλισµού (Τrigger). 3. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά για να ρυθµίσετε το κατώφλι της τάσης σκανδαλισµού. 4. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά για να επιλέξετε αν η είσοδος της συσκευής θα σκανδαλίζεται από το θετικό (ανέβασµα) ή το αρνητικό (κατέβασµα) µέτωπο του παλµού σκανδαλισµού. Επιλογή του τρόπου σκανδαλισµού Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τος ακόλουθους τρόπους σκανδαλισµού µέσα από το µενού Trigger (Normal, Auto, Single). 15

16 Απεικόνιση µιας στιγµιαίας κυµατοµορφής Για να απεικονίσετε µια µη περιοδική /επαναλαµβανόµενη κυµατοµορφή µπορείτε να ρυθµίσετε το παλµογράφο να απεικονίσει µόνο τη µη επαναλαµβανόµενη κυµατοµορφή και να µη «καταγράψει» οποιοδήποτε άλλο σήµα (που στη συνέχεια µπορεί να εµφανιστεί στην συγκεκριµένη είσοδο). Για να ρυθµίσετε τον EM120 ώστε να απεικονίσει ένα µη περιοδικό σήµα που ανιχνεύει στην είσοδο A πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήµατα: 1. Συνδέστε τo probe στην είσοδο Α της συσκευής και το άλλο άκρο του στο σηµείο που «εµφανίζεται» η µη περιοδική κυµατοµορφή. 2.Πατήστε το κουµπί Trigger για να ανοίξει το µενού των παραµέτρων σκανδαλισµού. 3. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά για να επιλέξετε Channel A. 4.Πατήστε το κουµπί F4 για να επιβεβαιώσετε την επιλογή του καναλιού Α. 5. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά για να επιλέξετε Single. 6. Πατήστε το κουµπί F4 για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. 7. Η ένδειξη READY θα εµφανιστεί στο µέσον της περιοχής απεικόνισης των παραµέτρων µέτρησης δηλώνοντας πως ο παλµογράφος «περιµένει» ένα σήµα σκανδαλισµού. 8. Η ένδειξη TRIGED θα εµφανιστεί στο µέσον της περιοχής απεικόνισης των παραµέτρων όταν η είσοδος του παλµογράφου έχει «σκανδαλιστεί» και η συσκευή έχει συλλέξει τα απαραίτητα δεδοµένα για την απεικόνιση της κυµατοµορφής. 9. Πατήστε το κουµπί HOLD να θέλετε να επαναλάβετε τη διαδικασία ακόµα µια φορά. Από το µενού των παραµέτρων σκανδαλισµού πρέπει να επιλέξετε Auto ή Normal για να επανέλθετε σε κανονική λειτουργία απεικόνισης κυµατοµορφών. Το κανάλι από το οποίο θα λαµβάνεται το σήµα σκανδαλισµού αλλά και οι παράµετροι ενεργοποίησης του σκανδαλισµού επιλέγονται από το µενού των παραµέτρων σκανδαλισµού (Trigger menu). Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται πως το κανάλι που έχει επιλεγεί για να λαµβάνει σήµα σκανδαλισµού είναι το Β ενώ ο τρόπος λειτουργίας είναι ο αυτόµατος (Αuto). 16

17 «Πάγωµα» της οθόνης Μπορείτε να παγώσετε όλες τις ενδείξεις της οθόνης (κυµατοµορφή και παραµέτρους ρυθµίσεων - κυµατοµορφής) οποιαδήποτε στιγµή. Πατήστε το κουµπί HOLD για να παγώσετε την οθόνη. Η ένδειξη STOP εµφανίζεται στο µέσω της περιοχής των παραµέτρων µέτρησης και όλες οι ενδείξεις «παγώνουν». Πατήστε ξανά το κουµπί HOLD για να συνεχιστεί η κανονική λειτουργία του παλµογράφου. Εξοµάλυνση µιας κυµατοµορφής (καταστολή των απότοµων διακυµάνσεων) Για να εξοµαλύνεται την µορφή της κυµατοµορφής που εµφανίζεται στο κανάλι Α ακολουθήστε τη παρακάτω διαδικασία: 1. Πατήστε το κουµπί Channel A για να ενεργοποιηθεί των µενού ρυθµίσεων των παραµέτρων του καναλιού A. 2. Xρησιµοποιήστε τα κουµπιά για να επιλέξετε µε τη βοήθεια του κέρσορα Smooth. 3. Πατήστε το κουµπί F4 για να εξοµαλυνθεί η κυµατοµορφή. Για να εξοµαλύνετε τη κυµατοµορφή του καναλιού B πρέπει να κάνετε την αντίστοιχη διαδικασία επιλέγοντας στο βήµα 1 Channel B. Η διαδικασία εξοµάλυνσης Smooth συνήθως χρησιµοποιείται όταν θέλετε να «φιλτράρετε» το θόρυβο µιας κυµατοµορφής χωρίς όµως να επηρεάζεται το εύρος ζώνης. Αντιστροφή της πολικότητας της απεικονιζόµενης κυµατοµορφής Για να αντιστρέψετε τη πολικότητα της κυµατοµορφής που εµφανίζεται στο κανάλι Α ακολουθήστε τη παρακάτω διαδικασία: 1. Πατήστε το κουµπί Channel A για να ενεργοποιηθεί των µενού ρυθµίσεων των παραµέτρων του καναλιού A. 2. Xρησιµοποιήστε τα κουµπιά για να επιλέξετε µε τη βοήθεια του κέρσορα Invert. 3. Πατήστε το κουµπί F4 για να αντιστραφεί η πολικότητα της κυµατοµορφής. Για να αντιστρέψετε τη πολικότητα της κυµατοµορφής του καναλιού B πρέπει να κάνετε την αντίστοιχη διαδικασία επιλέγοντας στο βήµα 1 Channel B. 17

18 Αποθήκευση και ανάκληση µιας κυµατοµορφής Μπορείτε να αποθηκεύσετε διαφορετικές κυµατοµορφές στη µνήµη της συσκευής και να τις ανακαλείται στην οθόνη όποτε το επιθυµείτε. Μπορείτε να αποθηκεύσετε µέχρι έξι διαφορετικές κυµατοµορφές στη µνήµη του παλµογράφου. Για να αποθηκεύσετε µια κυµατοµορφή ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 1. Πατήστε το κουµπί SAVE για να ανοίξει το µενού αποθήκευσης δεδοµένων στη µνήµη της συσκευής. 2. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά για να επιλέξετε µια από τις θέσεις µνήµης Waveform 1 έως Waveform Πατήστε το κουµπί F4 για να επιβεβαιώσετε την αποθήκευση της κυµατοµορφής που εµφανίζεται στην οθόνη στη θέση που έχετε επιλέξει. Αν εµφανίζεται το σύµβολο πριν την επιλεχθείσα θέση µνήµης αυτό σηµαίνει πως σε αυτή τη θέση υπάρχει, είδη, αποθηκευµένη µια κυµατοµορφή. Αν εµφανίζεται το σύµβολο πριν την επιλεχθείσα θέση µνήµης αυτό σηµαίνει πως σε αυτή τη θέση δεν υπάρχει αποθηκευµένη µια κυµατοµορφή. Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται η οθόνη του παλµογράφου όταν είναι ενεργοποιηµένο το µενού αποθήκευσης µιας κυµατοµορφής. Για να αποθηκεύσετε µια κυµατοµορφή ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 1. Πατήστε το κουµπί SAVE για να ανοίξει το µενού ανάκλησης δεδοµένων από τη µνήµη της συσκευής. 2. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά για να επιλέξετε µια από τις θέσεις µνήµης Waveform 1 έως Waveform Πατήστε το κουµπί F4 για να επιβεβαιώσετε την αποθήκευση της κυµατοµορφής που εµφανίζεται στην οθόνη στη θέση που έχετε επιλέξει. Αν εµφανίζεται το σύµβολο πριν την επιλεχθείσα θέση µνήµης η οθόνη θα παγώσει µετά την ανάκληση, από τη µνήµη, της κυµατοµορφής. Θα µπορείτε να µετρήσετε οποιαδήποτε παράµετρο της κυµατοµορφής. Πατώντας το κουµπί HOLD ο παλµογράφος θα επανέλθει σε κανονική λειτουργία. Αν εµφανίζεται το σύµβολο πριν την επιλεχθείσα θέση µνήµης η απεικόνιση της οθόνης δεν θα αλλάξει µε την ανάκληση της κυµατοµορφής. 18

19 Σβήσιµο όλων των δεδοµένων από τις θέσεις µνήµης Για να σβήσετε όλες τις αποθηκευµένες κυµατοµορφές και όλα τα σετ ρυθµίσεων των παραµέτρων µέτρησης ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 1. Πατήστε το κουµπί SAVE για να ανοίξει το µενού ανάκλησης δεδοµένων από τη µνήµη της συσκευής. 2. Πατήστε το κουµπί F1. 3. Πατήστε ξανά το κουµπί F1 η ένδειξη Factory θα εµφανιστεί µε αρνητικούς χαρακτήρες. 4. Πατήστε το κουµπί F4. Όλα τα δεδοµένα που έχουν αποθηκευτεί θα σβήσουν από τη µνήµη του παλµογράφου. Οπίσθιος φωτισµός της οθόνης Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε το φωτισµό της οθόνης ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 1. Πατήστε το κουµπί USER για να ανοίξει το µενού ρυθµίσεων του χρήστη. 2. Επιλέξτε την επιλογή ON που αφορά στο φωτισµό (light) της οθόνης. 3. Πατήστε το κουµπί F4 για να ενεργοποιηθεί ο φωτισµός της οθόνης. Αν επιλέξετε την επιλογή OFF και στη συνέχεια πατήσετε το κουµπί F4 ο φωτισµός της οθόνης θα απενεργοποιηθεί. Ρύθµιση της αντίθεσης της οθόνης Για να ρυθµίσετε την αντίθεση της οθόνης ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 1. Πατήστε το κουµπί USER για να ανοίξει το µενού ρυθµίσεων του χρήστη. 2. Πατήστε το κουµπί F1, ή ένδειξη Contrast στο µενού θα εµφανιστεί µε αρνητικούς χαρακτήρες. 3. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά για να ρυθµίσετε την αντίθεση της οθόνης ώστε οι ενδείξεις της να είναι ευκρινείς από τη γωνία που τη βλέπετε. 4. Πατήστε το κουµπί F3 για να εγκαταλείψετε τη διαδικασία ρύθµισης της αντίθεσης της οθόνης. Χρήση του σωστού σηµείου γείωσης Η λανθασµένη γείωση των ακροδεκτών µπορεί να προκαλέσει από λανθασµένη απεικόνιση των κυµατοµορφών έως βραχυκύκλωµα και πυρκαγιά. Παρακαλούµε λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες γενικές οδηγίες: Πάντα να γειώνετε τα καλώδια γείωσης των ακροδεκτών µέτρησης (probes) όταν θέλετε να κάνετε µια µέτρηση και τα καλώδια είναι συνδεδεµένα στις αντίστοιχες εισόδους του παλµογράφου. Όλα τα καλώδια γείωσης συµπεριλαµβανοµένου και του καλωδίου γείωσης της θύρας RS 232 πρέπει να καταλήγουν στο ίδιο σηµείο που πρέπει να έχει µηδενικό δυναµικό. 19

20 Συντήρηση του παλµογράφου Ελέγχετε συχνά τα καλώδια των ακροδεκτών µέτρησης probe. Αν έχει καταστραφεί η µόνωση τους πρέπει να τα αντικαταστήσετε αµέσως. Για να καθαρίσετε την επιφάνεια του παλµογράφου ακολουθήστε τη παρακάτω διαδικασία: Kαθαρίστε τη σκόνη µε ένα µαλακό στεγνό πανί χωρίς να ασκείται ιδιαίτερη πίεση στη περιοχή της οθόνης. Αποφύγετε τη χρήση χηµικών ή αλοιφής για εξάλειψη των γρατζουνιών στην οθόνη της συσκευής. Μπορεί να τις προκαλέσετε ανεπανόρθωτη καταστροφή. Αν στην οθόνη υπάρχουν δαχτυλιές ή επίµονη βροµιά αυτή πρέπει να καθαριστεί µε ένα πολύ µαλακό πανί και το ειδικό υγρό καθαρισµού Screen της Cramolin. Aποθήκευση του παλµογράφου. Ποτέ µην αποθηκεύετε το παλµογράφο σε ένα µέρος που υπάρχει έντονη ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, άµεση ηλιακή ακτινοβολία ή θερµοκρασίες µεγαλύτερες από 40 ο C. Aν αποθηκεύετε για µεγάλα διαστήµατα τη συσκευή (µεγαλύτερα των 6 µηνών) πρέπει να την αποσυσκευάζεται κάθε έξι µήνες και να ελέγχετε τη λειτουργική της κατάσταση ενεργοποιώντας την για αρκετή ώρα, φορτίζοντας, παράλληλα, τις µπαταρίες της. Φόρτιση των µπαταριών Li (Λιθίου) Όταν η συσκευή παραδίδεται από το εργοστάσιο οι µπαταρίες δεν είναι πλήρως φορτισµένες. Οι µπαταρίες της συσκευής πρέπει κατά το πρώτο διάστηµα χρήσης της να φορτιστούν και να αποφορτιστούν πλήρως 3 µε 4 φορές προκειµένου στη συνέχεια να µπορούν να έχουν πλήρη απόδοση. Η πλήρης φόρτιση των µπαταριών, µε το τροφοδοτικό / φορτιστή που συνοδεύει τη συσκευή, διαρκεί 4 ώρες όταν η συσκευή είναι απενεργοποιηµένη ενώ αυτό το διάστηµα αυξάνεται σηµαντικά όταν η συσκευή βρίσκεται υπό λειτουργία κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Όταν η διάρκεια λειτουργίας της συσκευής, µε τις ενσωµατωµένες µπαταρίες, µειωθεί αισθητά (µετά από εκατοντάδες κύκλους φόρτισης-εκφόρτισης) πρέπει να γνωρίζετε πως ήρθε η ώρα να αντικαταστήσετε τις µπαταρίες. 20

21 Αντικατάσταση των µπαταριών Προειδοποίηση: Για να αποφύγετε το κίνδυνο ηλεκτροπληξίας πριν αντικαταστήσετε το περίβληµα που περιέχει τις µπαταρίες αποσυνδέστε όλα τα καλώδια µετρήσεων (probe) από το παλµογράφο. Για να αντικαταστήσετε τις µπαταρίες ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 1. Aποσυνδέστε όλα τα καλώδια µετρήσεων (probe) από το παλµογράφο. 2. Eντοπίστε το κάλυµµα που κρύβει το περίβληµα των µπαταριών στο πίσω µέρος της συσκευής και χαλαρώστε τη βίδα που το στερεώνει µε ένα «σταυρωτό» κατσαβίδι. 3. Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυµµα και αφαιρέστε το περίβληµα που στερεώνει τις µπαταρίες από την υποδοχή του µέσα στη συσκευή. Αποσυνδέστε το βύσµα του καλωδίου των µπαταριών από τον αντίστοιχο ακροδέκτη. 4. Εγκαταστήστε τις νέες µπαταρίες που πρέπει να βρίσκονται µέσα σε ένα όµοιο µε το αρχικό περίβληµα στερέωσης. 5. Εγκαταστήστε το κάλυµµα των µπαταριών και βιδώστε τη βίδα που το ασφαλίζει. Σηµαντικές προειδοποιήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος Ποτέ µην πετάτε τις άχρηστες µπαταρίες στο νερό (Θάλασσα, λίµνη, ποτάµι ή αποχέτευση). Πάντα να πετάτε τις άχρηστες µπαταρίες σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος από τοξικά απόβλητα. Καλιµπράρισµα- πιστοποίηση της συσκευής Μετά από σηµαντικό διάστηµα χρήσης είναι πιθανό ο παλµογράφος σας να χρειαστεί καλιµπράρισµα που θα εξασφαλίσει την ακρίβεια που προβλέπουν οι προδιαγραφές του, κατά τη διενέργεια µετρήσεων. Αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει από πιστοποιηµένο εργαστήριο. Για περισσότερες πληροφορίες πρέπει να επικοινωνήσετε µε την εταιρία που αγοράσατε το παλµογράφο. 21

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 2 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά το προϊόν. Κρατήστε το φυλλάδιο των οδηγιών χρήσης σε ένα ασφαλές µέρος για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL Τροφοδοτικά αδιάλειπτου παροχής ενέργειας Οδηγίες Χρήσης Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MDL 840 / F Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΑ Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α) A. Κουµπί ξυπνητηριού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή μέτρησης αντίστασης-μόνωσης. Οδηγίες Χρήσης

Συσκευή μέτρησης αντίστασης-μόνωσης. Οδηγίες Χρήσης Συσκευή μέτρησης αντίστασης-μόνωσης Οδηγίες Χρήσης Σύντομη περιγραφή Το UT 511 είναι ένα όργανο μέτρησης χειρός που προορίζεται για τη μέτρηση της μονωτικής ικανότητας των αγωγών καθώς και της αντίστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1 ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

HX-DG20 TELE HX-DG20 1

HX-DG20 TELE HX-DG20 1 HX-DG20 Συσκευή τηλεφωνητή µέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραµµατισµού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω µέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα. Πριν τοποθετήσετε την

Διαβάστε περισσότερα

COBRA MT 800 2. Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση του ΜΤ 800. Για να απενεργοποιήσετε το ΜΤ 800:

COBRA MT 800 2. Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση του ΜΤ 800. Για να απενεργοποιήσετε το ΜΤ 800: 1. Κεραία 2. Υποδοχή φόρτισης Hands Free 3. Επιλογή τρόπου λειτουργίας 4. Κλείδωμα λειτουργιών 5. Αλλαγή καναλιών / επιλογή λειτουργίας 6. Μεγάφωνο-μικρόφωνο 7. Φωτισμός οθόνης 8. Ρύθμιση ηχητικής έντασης

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ κ Πληροφορικής Τομέας Υλικού κ Αρχιτεκτονικής. Εισαγωγή στον Tektronix TDS2002B

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ κ Πληροφορικής Τομέας Υλικού κ Αρχιτεκτονικής. Εισαγωγή στον Tektronix TDS2002B Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ κ Πληροφορικής Τομέας Υλικού κ Αρχιτεκτονικής Εισαγωγή στον Tektronix TDS2002B Πάτρα, Ιούλιος 2008 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 Αρχές λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις µε παλµογράφο

Μετρήσεις µε παλµογράφο Η6 Μετρήσεις µε παλµογράφο ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Α. Γενικά Κατά την απεικόνιση ενός εναλλασσόµενου µεγέθους (Σχήµα 1), είναι γνωστό ότι στον κατακόρυφο άξονα «Υ» παριστάνεται το πλάτος του µεγέθους, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W Φόρτιση Μπαταρίας Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Το κόκκινο Led θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. 0 Περιγραφή του καταµετρητή, λειτουργίες και ενδείξεις Βοηθητικοί οδηγοί υποδοχής χαρτονοµισµάτων Βίδα ρύθµισης πάχους χαρτονοµίσµατος Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4 ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόµενα Σηµαντικές οδηγίες προφύλαξης...2 Σύντοµη περιγραφή δυνατοτήτων...2 Εγκατάσταση µπαταρίας και κάρτας µνήµης...2 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΝΣΟΛΑ DMX ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ SRC 174P.

ΚΟΝΣΟΛΑ DMX ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ SRC 174P. ΚΟΝΣΟΛΑ DMX ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ SRC 174P. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το SRC 174P είναι μια εξελιγμένη κονσόλα DMX που διαθέτει 192 κανάλια. Για να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες της πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης 1. Περιεχόμενα 1.Περιεχόμενα 2.Δομή των οδηγιών χρήσης 3.Αρχική εγκατάσταση του προϊόντος 3.1.Περιγραφή του συστήματος 3.2.Εγκατάσταση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

AWV35X TX + AWV 32 X RX

AWV35X TX + AWV 32 X RX Ασύρµατο Σετ: εκποµπής - λήψης σηµάτων AV & σηµάτων τηλεχειρισµού (Περιοχή λειτουργίας 2.4GHz) AWV35X TX + AWV 32 X RX Οδηγίες χρήσης 1.Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής* ΠΡΟΣΟΧΗ: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ Προσοχή σε καμία περίπτωση μην αποσυναρμολογείτε την κάμερα, στο εσωτερικό της δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορεί να επισκευαστούν. Επιπλέον υπάρχει σοβαρός

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA LINE-INTERACTIVE INTERACTIVE LCD DISPLAY UPS Uninterruptible Power System GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου

Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου Οι σημειώσεις αυτές στόχο έχουν την εξοικείωση του φοιτητή με το χειρισμό του παλμογράφου. Για εκπαιδευτικούς λόγους θα δοθούν οδηγίες σχετικά με τον παλμογράφο Hameg HM 203-6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ) 1. ιαµόρφωση Πλάτους. Στην άσκηση αυτή θα ασχοληθούµε µε τη ιαµόρφωση Πλάτους (Amplitude Modulation) χρησιµοποιώντας τον ολοκληρωµένο διαµορφωτή

Διαβάστε περισσότερα

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 Υπάρχουν κάποιες µικρές αλλαγές στα κουµπιά µεταξύ των RS25U και RS25E, και κάποιες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιµες και στα δύο µοντέλα. Ένα προαιρετικό χειριστήριο - συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας)

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας) ΕΛΛΗΝΙΚA Περιγραφή 1. Ένδειξη φωνητικού καταλόγου 2. Ένδειξη ποιότητας εγγραφής 3. Ένδειξη περιβάλλοντος ηχογράφησης 4. Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής 5. Ένδειξη αριθμού/κωδικού αρχείου 6. Ένδειξη αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικοί μίκτες με 4 Group εξόδων

Στερεοφωνικοί μίκτες με 4 Group εξόδων Στερεοφωνικοί μίκτες με 4 Group εξόδων Σειρά MX -06 D Οδηγίες χρήσης υνατότητες 4 έως 16 μονοφωνικές είσοδοι και 4 στερεοφωνικές είσοδοι (2 από αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν είσοδοι μικροφώνων)

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Σημειώσεις Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 O καθοδικός παλµογράφος

ΑΣΚΗΣΗ 5 O καθοδικός παλµογράφος ΑΣΚΗΣΗ O καθοδικός παλµογράφος ΣΥΣΚΕΥΕΣ: Παλµογράφος, τροφοδοτικό, γεννήτρια, βολτόµετρο, δικτύωµα καθυστέρησης φάσης. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ O παλµογράφος είναι ένα από τα πιο χρήσιµα όργανα στην έρευνα και

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Λειτουργία Χειμώνας / Καλοκαίρι 2 επίπεδα θερμοκρασίας + παγετός ΜΟΝΤΕΛΑ: 3V dc L-N:230V ac ΕΛΛΗΝΙΚΑ PE - DETPNN006 08/09 EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DATI

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DIGIAIR db της EMIΤOR ΣΟΥΗΔΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DIGIAIR db της EMIΤOR ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DIGIAIR db της EMIΤOR ΣΟΥΗΔΙΑΣ Σας ευχαριστούμε που αποκτήσατε το όργανο DIGIAIR db. Οι οδηγίες χρήσης περιλαμβάνουν τη χρήση και τη συντήρηση του οργάνου. Όλες οι πληροφορίες της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC

ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC Ημερομηνία:. ΤΜΗΜΑ:.. ΟΜΑΔΑ:. Ονομ/νυμο: Α.Μ. Συνεργάτες Ονομ/νυμο: Α.Μ. Ονομ/νυμο: Α.Μ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (καθένας με δικά του λόγια, σε όλες τις γραμμές) ΒΑΘΜΟΣ#1: ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας)

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα µοντέλα της

Διαβάστε περισσότερα

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Δήλωση σχετικά με την ευθύνη του κατασκευαστή Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή εφαρμογών τρίτων στη συσκευή, ή τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Αρ.μοντέλου ER-GC70/ER-GC50 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Galcon 7001D. Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC

Galcon 7001D. Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC Galcon 7001D Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC Κύρια Χαρακτηριστικά: Οθόνη LCD. Εβδομαδιαίο ή κυκλικό πρόγραμμα. ποτίσει 8 φορές ακόμα,

Διαβάστε περισσότερα

Μετρητής κερμάτων και χαρτονομισμάτων

Μετρητής κερμάτων και χαρτονομισμάτων 6155 Μετρητής κερμάτων και χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο POLSKI PORTUGUÊS ITALIANO ESPAÑOL FRANçAIS DEUTsCH NEDERLANDS Έλληνες Safescan 6155 Μετρητής χρημάτων για κέρματα και χαρτονομίσματα Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416 Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικού κέντρου Model (Eπεκτάσιµα τηλεφωνικά κέντρα) Κατάλογος λειτουργιών 1. SMDR (Προαιρετική λειτουργία σύνδεσης µε PC) 2. υνατότητα επέκτασης από 208 σε 416 3. Προ-ηχογραφηµένα µηνύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας)

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Εργαστήριο: Εισαγωγή στην Μέτρηση Βασικών Σηµάτων Συνοπτική Περιγραφή Εξοπλισµού και Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίες χρήσης TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδέσεις 1.1 Πίσω πλευρά TD-2304SE Σχήμα.2.1 πίσω πλευρά καταγραφικού 4 καναλιών

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο Έλληνες 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο Safescan 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Σας ευχαριστούμε για την αγορά των

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία(μεταβολή:(Αύγουστος(2013( 11

Τελευταία(μεταβολή:(Αύγουστος(2013( 11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Χ.Γ.ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Ο παλμογράφος είναι το πιο πολύπλοκο όργανο που θα συναντήσει ένας φοιτητής στα εργαστήρια ηλεκτρισμού. Η πλήρης εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL Τηλεχειριστήριο µε δυνατότητα αντιγραφής εντολών από άλλο τηλεχειριστήριο για κλιµατιστικά KT L001 Οδηγίες Χρήσης Γενικά Το KT L001 µπορεί να αντιγράψει το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο που συνοδεύει µια συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικά κέντρα TS 208, 308, 416

Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικά κέντρα TS 208, 308, 416 Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικά κέντρα TS 208, 308, 416 Αν το περίβληµα της συσκευής καταστραφεί για οποιοδήποτε λόγο αποσυνδέστε αµέσως το καλώδιο τροφοδοσίας και επιστρέψτε τη συσκευή στο κατάστηµα που την

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά γυαλιά για την αντιμετώπιση της αμβλυωπίας

Ηλεκτρονικά γυαλιά για την αντιμετώπιση της αμβλυωπίας Ηλεκτρονικά γυαλιά για την αντιμετώπιση της αμβλυωπίας Τα γυαλιά Amblyz είναι γυαλιά ηλεκτρονικά ελεγχόμενου διαφράγματος που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της αμβλυωπίας («οκνηρό μάτι») σε παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας UMA της Casa Bugatti. Όπως κάθε άλλη οικιακή συσκευή έτσι και αυτή η ζυγαριά πρέπει να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης 24850401-04_09

Οδηγίες εγκατάστασης 24850401-04_09 Οδηγίες εγκατάστασης GR 24850401-04_09 Εγχειρίδιο Χρήστη 203 31 108 1 A 2 2 Εγχειρίδιο Χρήστη 3 4 3 Εγχειρίδιο Χρήστη 2 1 5 6 4 Εγχειρίδιο Χρήστη 1 2 MICRO SD 7 8 RESET 9 5 6 Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστηµα Συναγερµού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια µε το πάτηµα ενός κουµπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN Τρόποι ενεργοποίησης Trigger Τρόπος 1 : Με αυτό το τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει να καλεί. Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DIGIAIR RPO της EMIΤOR ΣΟΥΗΔΙΑΣ (έκδοση 2.0.10)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DIGIAIR RPO της EMIΤOR ΣΟΥΗΔΙΑΣ (έκδοση 2.0.10) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DIGIAIR RPO της EMIΤOR ΣΟΥΗΔΙΑΣ (έκδοση 2.0.10) Σας ευχαριστούμε που αποκτήσατε το όργανο DIGIAIR RPO. Οι οδηγίες χρήσης περιλαμβάνουν τη χρήση και τη συντήρηση του οργάνου. Όλες οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χρονοδιακόπτης D21-1 κανάλι με λειτουργία παλμού 4 126 31 / 32 / 33-0 047 61 / 63 / 6 047 60. Επισκόπηση. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Οδηγίες χρήσης. Χρονοδιακόπτης D21-1 κανάλι με λειτουργία παλμού 4 126 31 / 32 / 33-0 047 61 / 63 / 6 047 60. Επισκόπηση. Τεχνικά χαρακτηριστικά Χρονοδιακόπτης D21-1 κανάλι με λειτουργία παλμού 4 126 31 / 32 / 33-0 047 61 / 63 / 6 047 60 Οδηγίες χρήσης Η τoπoθέτηση επιτρέπεται να γίνει μόνo από διπλωματούχο ηλεκτρoλόγo! Η εσφαλμένη μεταχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα