ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝ"

Transcript

1 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝ ΕΛΛΘΝΙΚΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΜΕΣΡΟΛΟΓΙΑ Αρχικι ζκδοςθ: 9 Ιανουαρίου 2008 Επικαιροποίθςθ: 24 Απριλίου 2015 Κατάλογοσ Υπθρεςιών και Τελών του ΕΙΜ ςελ. 1

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 Πολιτικι Τπθρεςιϊν Πλαίςιο και όροι υπθρεςιϊν Κατθγορίεσ Τπθρεςιϊν Πλθροφορίεσ και Επικοινωνία Οργάνωςθ του υςτιματοσ Τπθρεςιϊν Πλαίςιο υνεργαςίασ Κόςτοσ Τπθρεςιϊν Επιπλζον οικονομικζσ επιβαρφνςεισ Όροι και Τποχρεϊςεισ Όροι πλθρωμισ Προγραμματιςμόσ και Προτεραιότθτεσ ςτθν Εκτζλεςθ των Τπθρεςιϊν Τπθρεςίεσ Διακρίβωςθσ Μετρολογικοφ Εξοπλιςμοφ Τπθρεςίεσ Διακρίβωςθσ Εργαςτθρίου Μάηασ (CAL-MAS) Τπιρεςίεσ Διακρίβωςθσ Εργαςτθρίου Δφναμθσ (CAL-FOR) Τπθρεςίεσ Διακρίβωςθσ Εργαςτιριου Ροισ (CAL-FLO) Τπθρεςίεσ Διακρίβωςθσ Εργαςτθρίου Όγκου (CAL-VOL) Τπθρεςίεσ Διακρίβωςθσ Εργαςτθρίου Πίεςθσ (CAL-PRE) Τπθρεςίεσ Διακρίβωςθσ Εργαςτθρίου Θερμοκραςίασ Τγραςίασ (CAL-TEM) Τπθρεςίεσ Διακρίβωςθσ Εργαςτθρίου Διαςταςτικϊν Μετριςεων (CAL-DIM) Τπθρεςίεσ Διακρίβωςθσ Εργαςτθρίου Χαμθλϊν υχνοτιτων (CAL-ELF) Τπθρεςίεσ Διακρίβωςθσ Εργαςτθρίου Χρόνου υχνότθτασ (CAL-TFR) Τπθρεςίεσ Διακρίβωςθσ Εργαςτθρίου Τψθλϊν υχνοτιτων (CAL-EΘF) Τπθρεςίεσ ςτα πλαίςια Ζγκριςθσ Σφπου Μετρολογικοφ Εξοπλιςμοφ Τπθρεςίεσ Μετρολογικισ Τποςτιριξθσ (MES) Εκπτϊςεισ Τπθρεςίεσ Διακρίβωςθσ Μετρολογικοφ Εξοπλιςμοφ Εκπτϊςεισ ςε Ομάδεσ Παρόμοιων Οργάνων Εκπτϊςεισ ςε Περιπτϊςεισ Ρφκμιςθσ και Επαναδιακρίβωςθσ Εξοπλιςμοφ Εκπτϊςεισ Κλίμακασ Βάςει Αξίασ Τπθρεςιϊν (μεμονωμζνα αιτθμάτα-προςφορζσ) Τπθρεςίεσ ςτα Πλαίςια Ζγκριςθσ Σφπου Τπθρεςίεσ Μετρολογικισ Τποςτιριξθσ εμινάρια Εκπαίδευςθσ (MES-TKT-110, 120, 121) Μεταφορά Σεχνογνωςίασ και Εφαρμογι (MES-TKT-140) Εκπτϊςεισ ςε φοιτθτζσ υμβουλευτικζσ Τπθρεςίεσ Εκπτϊςεισ ςτα Πλαίςια υμβάςεων Εκπτϊςεισ ςε Διαπιςτευμζνα Εργαςτιρια τθσ Χϊρασ Άλλεσ Εκπτϊςεισ Κατάλογοσ Υπθρεςιών και Τελών του ΕΙΜ ςελ. 2

3 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑΚΡΙΒΩΔΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Πίνακασ 1 Προςδιοριςμόσ Μάηασ και υμβατικισ Μάηασ Προτφπων Βαρϊν με Αβεβαιότθτα Κςθ του 1/3mpe τθσ Σάξθσ Ακρίβειασ Ε1, OIML R111 (2005) (χωρίσ προςδιοριςμό όγκου) Πίνακασ 2 Προςδιοριςμόσ Μάηασ, υμβατικισ Μάηασ και Όγκου Προτφπων Βαρϊν με Αβεβαιότθτα Κςθ του 1/3mpe τθσ Σάξθσ Ακρίβειασ Ε1, OIML R111 (2005) (με προςδιοριςμό όγκου) Πίνακασ 3 Προςδιοριςμόσ υμβατικισ Μάηασ - Διακρίβωςθ Προτφπων Βαρϊν με Αβεβαιότθτα Κςθ του 1/3mpe τθσ Σάξθσ Ακρίβειασ Ε2, OIML R111 (2005) Πίνακασ 4 Προςδιοριςμόσ υμβατικισ Μάηασ - Διακρίβωςθ Προτφπων Βαρϊν με Αβεβαιότθτα Κςθ του 1/3mpe τθσ Σάξθσ Ακρίβειασ F1/F2, OIML R111 (2005) Πίνακασ 5 Προςδιοριςμόσ υμβατικισ Μάηασ - Διακρίβωςθ Προτφπων Βαρϊν με Αβεβαιότθτα Κςθ του 1/3mpe τθσ Σάξθσ Ακρίβειασ M, OIML R111 (2005) Πίνακασ 6 Προςδιοριςμόσ υμβατικισ Μάηασ - Διακρίβωςθ Προτφπων Βαρϊν με Ονομαςτικζσ Σιμζσ μθ-ακζραια Πολλαπλάςια ι Τποπολλαπλάςια του 1 kg και χετ. Αβεβαιότθτα 1,5 ppm Πίνακασ 7 Προςδιοριςμόσ υμβατικισ Μάηασ - Διακρίβωςθ Προτφπων Βαρϊν με Ονομαςτικζσ Σιμζσ μθ Ακζραια Πολλαπλάςια ι Τποπολλαπλάςια του 1 kg και χετικι Αβεβαιότθτα 5 ppm Πίνακασ 8 Διακρίβωςθ τθσ Ζνδειξθσ Μθ Αυτόματων Θλεκτρονικϊν Ηυγϊν Πίνακασ 9 Αιςκθτιρεσ δφναμθσ ι διατάξεων, ςυνοδευόμενοι από ενδείκτθ, ςε κλίψθ ι εφελκυςμό Πίνακασ 10 Αιςκθτιρεσ δφναμθσ ι διατάξεων, με ςυμβατό interface, ςε κλίψθ ι εφελκυςμό Πίνακασ 11 Θλεκτρονικοί αιςκθτιρεσ δφναμθσ ι διατάξεων, ςυνοδευόμενοι από ενδείκτθ, ςε κλίψθ και εφελκυςμό Πίνακασ 12 Θλεκτρονικοί αιςκθτιρεσ δφναμθσ ι διατάξεων με ςυμβατό interface, ςε κλίψθ και εφελκυςμό Πίνακασ 13 Ροόμετρα αερίου με χριςθ πρωτευόντων προτφπων Πίνακασ 14 Ροόμετρα υγρϊν με χριςθ πρωτευόντων προτφπων Πίνακασ 15 Γυάλινα Ογκομετρικα Δοχεία (βαρυμετρικι μζκοδοσ) Πίνακασ 16 Μεταλλικά Ογκομετρικά Δοχεία (βαρυμετρικι μζκοδοσ) Πίνακασ 17 Μεταλλικά Ογκομετρικά Δοχεία (ογκομετρικι μζκοδοσ) Πίνακασ 18 Όργανα κετικισ ςχετικισ/ διαφορικισ πίεςθσ, άμεςθσ ανάγνωςθσ Πίνακασ 19 Όργανα αρνθτικισ (ι ςυνδυαςμοφ κετικισ & αρνθτικισ) ςχετικισ/ διαφορικισ πίεςθσ, άμεςθσ ανάγνωςθσ Πίνακασ 20 Όργανα ςχετικισ/ διαφορικισ πίεςθσ με θλεκτρικι ζξοδο Πίνακασ 21 Όργανα αρνθτικισ (ι ςυνδυαςμοφ κετικισ & αρνθτικισ) ςχετικισ/ διαφορικισ πίεςθσ με θλεκτρικι ζξοδο Πίνακασ 22 Διακριβωτζσ κετικισ ςχετικισ πίεςθσ (pressure calibrators) Πίνακασ 23 Διακριβωτζσ αρνθτικισ (ι ςυνδυαςμοφ κετικισ & αρνθτικισ) ςχετικισ πίεςθσ (pressure calibrators) Πίνακασ 24 Όργανα απόλυτθσ πίεςθσ, άμεςθσ ανάγνωςθσ Πίνακασ 25 Όργανα απόλυτθσ πίεςθσ, με θλεκτρικι ζξοδο Πίνακασ 26 Ηυγοί πίεςθσ (pressure balances) ι ηυγοί νεκροφ φορτίου (dead weight testers) Πίνακασ 27 Αιςκθτιρεσ κενοφ Πίνακασ 28 Θερμόμετρα διαςτολισ υγροφ ςε εφροσ από -80 o C ζωσ 270 o C Πίνακασ 29 Αιςκθτιρεσ με ψθφιακι ζνδειξθ ςε 5 ςθμεία ςε εφροσ από -80 o C ζωσ 1200 o C Πίνακασ 30 Θερμοηεφγθ Απλϊν Μετάλλων (Base Metals K,J,N,...) ωσ προσ τθν παραγόμενθ θλεκτρικι τάςθ ςε εφροσ από -80 o C ζωσ 1200 o C Πίνακασ 31 Θερμοηεφγθ Ευγενϊν Μετάλλων (Noble Metals R, S, B, T...) ωσ προσ τθν παραγόμενθ θλεκτρικι τάςθ ςε εφροσ από -80 o C ζωσ 1200 o C Πίνακασ 32 Αιςκθτιρεσ αντίςταςθσ Λευκοχρφςου (PRT Pt100) βιομθχανικϊν ι προτφπων, ωσ προσ τθν θλεκτρικι αντίςταςθ ςε ζωσ 5 ςθμεία ( ο C) Πίνακασ 33 Πρότυπα κερμόμετρα αντίςταςθσ Λευκοχρφςου (SPRT) απευκείασ ςτα ςτακερά ςθμεία τθσ ITS 90 ωσ προσ τθν θλεκτρικι αντίςταςθ απευκείασ ςτα ςτακερά ςθμεία τθσ ITS Κατάλογοσ Υπθρεςιών και Τελών του ΕΙΜ ςελ. 3

4 Πίνακασ 34 Διακρίβωςθ ωσ προσ τθν παράμετρο τθσ ςχετικισ υγραςίασ ςε μζχρι 5 διαφορετικά ςθμεία για μία ςυγκεκριμζνθ κερμοκραςία ενδιαφζροντοσ Πίνακασ 35 Διακρίβωςθ ωσ προσ τθν παράμετρο τθσ κερμοκραςίασ ςε 5 ςθμεία Πίνακασ 36 Διακρίβωςθ οργάνων ςθμείου δρόςου ςε 5 ςθμεία Πίνακασ 37 Διακρίβωςθ οργάνων ςθμείου δρόςου (-30 o C ζωσ + 90 o C) απευκείασ ςτθν πρότυπθ γεννιτρια υγραςίασ Πίνακασ 38 Εργαςτθριακοί φοφρνοι, κάλαμοι κερμοκραςίασ, λουτρϊν, incubators κλπ (επιτόπου) 20 Πίνακασ 39 Φοφρνοι διακρίβωςθσ με ιςοκερμικό μπλοκ (dry block calibrator) Πίνακασ 40 Πρότυπα πλακίδια και ράβδοι μικουσ Πίνακασ 41 Γωνιακά πρότυπα πλακίδια και αντικείμενα Πίνακασ 42 Κυλίνδροι, ςφαίρεσ, δακτφλιοι και προτφπα ευκφτθτασ Πίνακασ 43 Επιπεδότθτα και τραχφτθτα προτφπων και αντικειμζνων Πίνακασ 44 Laser διαςτατικϊν μετριςεων Πίνακασ 45 Κανόνεσ και μικροκλίμακεσ Πίνακασ 46 Μετρθτικά όργανα Πίνακασ 47 Μθχανζσ φγκριςθσ Πλακιδίων και Επεξεργαςίασ Πίνακασ 48 Πρότυπεσ Αντιςτάςεισ ςε μια ι περιςςότερεσ τιμζσ ρεφματοσ και κερμοκραςίασ Πίνακασ 49 Πρότυπεσ Αντιςτάςεισ ςε μια τιμι τάςθσ και μια κερμοκραςία Πίνακασ 50 Πρότυπεσ Αντιςτάςεισ ςε δφο τιμζσ τάςθσ και μια κερμοκραςία Πίνακασ 51 Μζτρθςθ Αντίςταςθσ Μόνωςθσ επιφάνειασ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 1081: Πίνακασ 52 Δεκαδικζσ Αντιςτάςεισ (Διακρίβωςθ ςε μια κερμοκραςία) Πίνακασ 53 Διακριβωτζσ Αντίςταςθσ Πίνακασ 54 Γζφυρα Αντίςταςθσ φγκριςθσ Ρεφματοσ για μζτρθςθ Αντίςταςθσ εφρουσ 1Ω ζωσ 10 kω Πίνακασ 55 Πρότυπα Zener ςε μια τιμι τάςθσ και μια κερμοκραςία Πίνακασ 56 DC Πρότυπα Αναφοράσ Πίνακασ 57 Ψθφιακά βολτόμετρα Πίνακασ 58 Διαιρζτεσ τάςθσ Πίνακασ 59 Πρότυποι Πυκνωτζσ Πίνακασ 60 Δεκαδικοί Πυκνωτζσ Πίνακασ 61 Γζφυρα φγκριςθσ Χωρθτικότθτασ Πίνακασ 62 Μετρθτζσ LCR Πίνακασ 63 Πρότυποι Πυκνωτζσ Πίνακασ 64 Ψθφιακά αμπερόμετρα Πίνακασ 65 Διακριβϊςεισ που αφοροφν AC/DC διαφορά Πίνακασ 66 Διακριβϊςεισ που αφοροφν AC/DC διαφορά Πίνακασ 67 Διακριβϊςεισ που αφοροφν AC/DC διαφορά Πίνακασ 68 Διακριβϊςεισ που αφοροφν διακρίβωςθ AC τάςθσ Πίνακασ 69 Ψθφιακά πολφμετρα ωσ προσ τα μεγζκθ: Πίνακασ 70 Διακριβωτζσ Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν Τψθλισ Ακρίβειασ Πίνακασ 71 Διακριβωτζσ Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν Χαμθλισ Ακρίβειασ Πίνακασ 72 Προςομοιωτζσ Θερμοκραςίασ Πίνακασ 73 Γζφυρεσ Θερμοκραςίασ ωσ προσ το μζγεκοσ τθσ Αντίςταςθσ Πίνακασ 74 Διακριβϊςεισ που αφοροφν Ενζργεια (Θλεκτρικι Ενζργεια και Ιςχφσ) Πίνακασ 75 Διακριβϊςεισ που αφοροφν Ενζργεια (DC Σάςθ & Θλεκτρικι Ιςχφ) Πίνακασ 76 Διακριβϊςεισ που αφοροφν Ενζργεια (φάλμα Λόγου, Μετατόπιςθ Φάςθσ) Πίνακασ 77 Ειδικζσ Διακριβϊςεισ Πίνακασ 78 Πρότυπα Χρόνου Πίνακασ 79 Μετρθτζσ Χρόνου Πίνακασ 80 υςκευζσ Ελζγχου Σαχφτθτασ Οχθμάτων Πίνακασ 81 Παλμογράφοι Κατάλογοσ Υπθρεςιών και Τελών του ΕΙΜ ςελ. 4

5 Πίνακασ 82 Διακριβϊςεισ που αφοροφν το ςυντελεςτι ανάκλαςθσ - Σερματιςμόσ-Μίασ κφρασ Πίνακασ 83 Διακριβϊςεισ που αφοροφν τουσ ςυντελεςτζσ ανάκλαςθσ και διάδοςθσ. Διακρίβωςθ εξαςκενθτϊν και ςετ ακριβϊσ παρόμοιων εξαςκενθτϊν (attenuator) ςτακερισ τιμισ-δφο κυρϊν & Διακρίβωςθ διαχωριςτι (splitter) -Σριϊν κυρϊν Πίνακασ 84 Γεννιτριεσ Πίνακασ 85 Μετρθτζσ Πίνακασ 86 Διακριβϊςεισ που αφοροφν το μζγεκοσ RF Ιςχφσ. Εφροσ : 0,8 ζωσ 1 - Αβεβαιότθτα: 0,9 ζωσ 1,5 % Πίνακασ 87 Διακριβϊςεισ που αφοροφν το μζγεκοσ RF Ιςχφσ. Εφροσ : 0,8 ζωσ 1 - Αβεβαιότθτα: 1,5 ζωσ 3,0 % Πίνακασ 88 Διακριβϊςεισ που αφοροφν το μζγεκοσ RF Ιςχφσ Πίνακασ 89 Αναλυτζσ Φάςματοσ. Εφροσ ςυχνότθτασ: 10 Hz 26,5 GHz Πίνακασ 90 Ειδικζσ Διακριβϊςεισ Πίνακασ 91 Τπθρεςίεσ ςτα πλαίςια Ζγκριςθσ Σφπου Μετρολογικοφ Εξοπλιςμοφ Πίνακασ 92 Εκπαίδευςθ - μεταφορά τεχνογνωςίασ (MES-TKT) Πίνακασ 93 Τπθρεςίεσ χοριγθςθσ αδείων χριςθσ web-εφαρμογϊν Πίνακασ 94 Τπθρεςίεσ χοριγθςθσ εκνικοφ χρόνου Κατάλογοσ Υπθρεςιών και Τελών του ΕΙΜ ςελ. 5

6 1 Πολιτική Υπηπεσιών Σο ΕΙΜ, o Εκνικόσ Φορζασ Μετρολογίασ τθσ Ελλάδοσ, παρζχει υπθρεςίεσ ςτα πλαίςια επίτευξθσ των ςκοπϊν λειτουργίασ του, όπωσ αυτοί αποτυπϊνονται ςτο Καταςτατικό του και νόμο τθσ Ελλθνικισ Πολιτείασ (Ν.2231/94). Οι υπθρεςίεσ κακορίηονται υπό αυςτθρζσ προχποκζςεισ και απαιτιςεισ τεχνικισ επάρκειασ, ποιότθτασ, αξιοπιςτίασ και διαφάνειασ, ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα, ςυμφωνίεσ και υποχρεϊςεισ που διζπουν τθ λειτουργία του. τόχοι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν είναι: Θ υποςτιριξθ του μετρολογικοφ ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ με τθν εξαςφάλιςθ τθσ απαραίτθτθσ ιχνθλαςιμότθτασ των μετριςεων ςτα εκνικά πρότυπα τθσ Ελλάδοσ τα οποία τθροφνται ςτα εργαςτιρια του. Θ υποςτιριξθ του μετρολογικοφ ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ με τθ μεταφορά εξειδικευμζνθσ τεχνογνωςίασ και μετρολογικισ γνϊςθσ για τθν αποτελεςματικι και αξιόπιςτθ λειτουργία του προσ όφελοσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, τθσ ανάπτυξθσ και τθσ κοινωνίασ. Θ κάλυψθ εξειδικευμζνων μετρολογικϊν αναγκϊν κατά προτεραιότθτα ςτο υψθλότερο επίπεδο τεχνικισ επάρκειασ και ακρίβειασ. Θ διάδοςθ τθσ μετρολογίασ και τθσ επιςτιμθσ των μετριςεων. Θ ςυμβολι ςτθν ποιότθτα και ςτθ ςυνεχι τθσ βελτίωςθ. Οι υπθρεςίεσ του ΕΙΜ δεν ζχουν κερδοςκοπικό χαρακτιρα. Ζςοδα προερχόμενα από τθν παροχι υπθρεςιϊν μποροφν να καλφπτουν μζροσ των λειτουργικϊν του δαπανϊν με τθ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ των πόρων που του διακζτει θ Ελλθνικι Πολιτεία. Οι υπθρεςίεσ του ΕΙΜ δεν είναι ανταγωνιςτικζσ ζναντι άλλων μετρολογικϊν φορζων ι εργαςτθρίων. Οι υπθρεςίεσ προςφζρονται με όρουσ μθ ανταγωνιςτικοφσ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ και τισ προχποκζςεισ χρθματοδότθςθσ και δθμιουργίασ των υποδομϊν του, ωσ Εκνικι Τποδομι τθσ χϊρασ. Οι τιμζσ και το κόςτοσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν: Κακορίηονται με διαφάνεια και με όρουσ μθ ανταγωνιςτικοφσ ζναντι των εργαςτθρίων διακρίβωςθσ. Αποτυπϊνουν το επίπεδο τθσ τεχνικισ-επιςτθμονικισ επάρκειασ του προςωπικοφ, τισ τεχνικζσ δυνατότθτεσ των υποδομϊν του και το επίπεδο τθσ αξιοπιςτίασ και τθσ εξειδίκευςθσ τουσ. Προωκοφν ςε ςυνδυαςμό με το προδιαγραφόμενο επίπεδο τεχνικισ επάρκειασ και αξιοπιςτίασ, ςυνκικεσ υγιοφσ ανταγωνιςμοφ ςτθν αγορά των μετρολογικϊν υπθρεςιϊν τθσ χϊρασ. Αποτελοφν ςθμείο αναφοράσ των τιμϊν και τθσ τεχνικισ επάρκειασ ςτθ μετρολογικι αγορά. Οι όροι και οι προτεραιότθτεσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κακορίηονται με τρόπο διαφανι και με κριτιρια ιεράρχθςθσ τθ βζλτιςτι χριςθ των πόρων και μζςων του ΕΙΜ και τθν αποτελεςματικότθτα των υπθρεςιϊν. Ο ζλεγχοσ των επιδόςεων των υπθρεςιϊν είναι ςυνεχισ ωσ προσ τθν τιρθςθ των απαιτιςεων ποιότθτασ, αξιοπιςτίασ και τθν ικανοποίθςθ των ενδιαφερομζνων. Κατάλογοσ Υπθρεςιών και Τελών του ΕΙΜ ςελ. 6

7 2 Πλαίσιο και όποι ςπηπεσιών 2.1 Κατθγορίεσ Τπθρεςιϊν Οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ κακορίηονται από το Ν.2231/94 και είναι οργανωμζνεσ ςε δφο βαςικζσ κατθγορίεσ: 1. Τπθρεςίεσ διακρίβωςθσ μετρολογικοφ εξοπλιςμοφ. 2. Τπθρεςίεσ μετριςεων για τθν ζγκριςθ τφπου εξοπλιςμοφ μετριςεων. 3. Τπθρεςίεσ μετρολογικισ υποςτιριξθσ. Κάκε μία από τισ ανωτζρω κατθγορίεσ περιλαμβάνει επιμζρουσ ομάδεσ και είδθ υπθρεςιϊν, οι οποίεσ περιγράφονται ςτισ επόμενεσ ενότθτεσ του Καταλόγου Τπθρεςιϊν. 2.2 Πλθροφορίεσ και Επικοινωνία Πλθροφορίεσ για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ μπορεί κάκε ενδιαφερόμενοσ να αποκτιςει μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του ΕΙΜ, μζςω ι μζςω τθλεφϊνου/fax ωσ εξισ: (ΕΙΜ) ΒΙ.ΠΕ. Θεςςαλονίκθσ, ίνδοσ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Σθλ.: , Fax: , τθν ιςτοςελίδα του ΕΙΜ (www.eim.gr) βρίςκονται: Οι αναλυτικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των υπθρεςιϊν διακρίβωςθσ και ελζγχου μετρολογικοφ εξοπλιςμοφ, οι οποίεσ αποτυπϊνονται ςτον Κατάλογο Σεχνικϊν Δυνατοτιτων (Technical Capabilities). Ο κατάλογοσ των εξειδικευμζνων ςεμιναρίων που διοργανϊνει το ΕΙΜ ςτα πλαίςια των υπθρεςιϊν μετρολογικισ υποςτιριξθσ και τα περιεχόμενα τουσ, είναι επίςθσ διακζςιμα ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΙΜ. 2.3 Οργάνωςθ του υςτιματοσ Τπθρεςιϊν Θ εκτζλεςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν καλφπτεται από το ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ και λειτουργίασ του ΕΙΜ, το οποίο ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ των προτφπων ISO 17025, ISO 9001:2000 και τθσ Νομοκεςίασ που διζπει τθ λειτουργία του. Αιτιματα παροχισ υπθρεςιϊν υποβάλλονται εγγράφωσ. Κάκε αίτθμα υπθρεςιϊν μπορεί να αφορά τθν εκτζλεςθ του ςυνόλου των υπθρεςιϊν εντόσ του ίδιου χρονικοφ διαςτιματοσ ι τμθματικά ςε διαφορετικοφσ χρόνουσ. τθ δεφτερθ περίπτωςθ, θ εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν εντάςςεται ςτον ετιςιο προγραμματιςμό των υπθρεςιϊν του και πραγματοποιείται βάςει των χρόνων που ςυμφωνοφνται. Κάκε ενδιαφερόμενοσ φορζασ που επικυμεί να εντάξει τισ αιτοφμενεσ υπθρεςίεσ ςτον ετιςιο προγραμματιςμό, ενκαρρφνεται να επικοινωνεί με το ΕΙΜ ςτο τζλοσ κάκε ζτουσ. Οι επιδόςεισ του ςυςτιματοσ παροχισ υπθρεςιϊν παρακολουκοφνται, αξιολογοφνται με τθ μορφι ποςοτικϊν δεικτϊν, όπωσ προκφπτουν από ςτοιχεία που καταγράφονται και επεξεργάηονται. Συχόν παράπονα, κρίςεισ, απόψεισ και προτάςεισ επί των υπθρεςιϊν και των επιδόςεων του ΕΙΜ μποροφν να υποβάλλονται εγγράφωσ, είτε ςποραδικά είτε ςτο τζλοσ κάκε ζτουσ κατά τθν τακτικι αξιολόγθςθ των υπθρεςιϊν του. Κατάλογοσ Υπθρεςιών και Τελών του ΕΙΜ ςελ. 7

8 2.4 Πλαίςιο υνεργαςίασ Κόςτοσ Τπθρεςιϊν Σο κόςτοσ υπθρεςιϊν κακορίηεται με βάςθ:: ΕΘΝΙΚΟ ΤΣΘΜΑ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΣΘΣΑ Α. Σισ τιμζσ των υπθρεςιϊν, όπωσ κακορίηονται ςτον Κατάλογο Τπθρεςιϊν. Ειδικότερα: 1. Θ τιμι κάκε υπθρεςίασ κακορίηεται ανά κατθγορία και είδοσ/κωδικό υπθρεςίασ ςτον εγκεκριμζνο κατάλογο υπθρεςιϊν (κεφ.2 και 3). 2. Οι τιμζσ υπθρεςιϊν που δεν περιζχονται ςτον κατάλογο των υπθρεςιϊν, κακορίηονται βάςει χρονοχρζωςθσ ανά ανκρωποϊρα απαςχόλθςθσ και αναςκόπθςθσ. Σο κόςτοσ τθσ ανκρωποϊρασ ορίηεται από ςχετικι απόφαςθ τθσ διοίκθςθσ του ΕΙΜ. Β. Σο φψοσ των εκπτϊςεων, όπωσ κακορίηονται βάςει των κριτθρίων του κεφ.4 του καταλόγου υπθρεςιϊν. Γ. Σο κόςτοσ τυχόν δαπανϊν που επιβαρφνουν τον πελάτθ, ωσ λοιπζσ επιβαρφνςεισ, οι οποίεσ κακορίηονται ςτθν παρ του καταλόγου υπθρεςιϊν Επιπλζον οικονομικζσ επιβαρφνςεισ Ο πελάτθσ καλείται να καλφψει επιπλζον δαπάνεσ ςτισ περιπτϊςεισ που οι υπθρεςίεσ παρζχονται εκτόσ των εγκαταςτάςεων του ΕΙΜ: 1. Μεταφοράσ και αςφάλιςθσ του εξοπλιςμοφ του ΕΙΜ που χρθςιμοποιείται για τθν εκτζλεςθ υπθρεςιϊν διακρίβωςθσ και μετριςεων. 2. Μετακίνθςθσ του προςωπικοφ του ΕΙΜ, ειδικότερα: Κάλυψθ του κόςτουσ ειςιτθρίων. Κάλυψθ του κόςτουσ χιλιομετρικισ αποηθμίωςθσ ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ του ΕΙΜ. 3. Διανυκτζρευςθσ, εφόςον απαιτείται, ςτο ποςό των 80 ανά διανυκτζρευςθ και άτομο. 4. Αποηθμίωςθσ φψουσ: 40 ανά ανκρωποθμζρα απαςχόλθςθσ του προςωπικοφ του ΕΙΜ, το οποίο αυξάνεται ςτο ποςό των 100 για απαςχόλθςθ ςε θμζρεσ αργιϊν, εφόςον οι υπθρεςίεσ παρζχονται ςε απόςταςθ μικρότερθ των 40 χλμ από τισ εγκαταςτάςεισ του ΕΙΜ. 160 ανά ανκρωποθμζρα απαςχόλθςθσ του προςωπικοφ του ΕΙΜ, το οποίο αυξάνεται ςτο ποςό των 250 για απαςχόλθςθ ςε θμζρεσ αργιϊν, εφόςον οι υπθρεςίεσ παρζχονται ςε απόςταςθ άνω των 40 χλμ από τισ εγκαταςτάςεισ του ΕΙΜ Όροι και Τποχρεϊςεισ Οι πελάτεσ των υπθρεςιϊν διακρίβωςθσ κακϊσ και διενζργειασ μετριςεων ςτα πλαίςια ζγκριςθσ τφπου μετρθτικοφ εξοπλιςμοφ ζχουν τθν υποχρζωςθ: 1. Να αναλάβουν τθ μζριμνα και τθν ευκφνθ για τθ μεταφορά και αςφάλιςθ του προσ διακρίβωςθ και μζτρθςθ εξοπλιςμοφ τουσ προσ και από τισ εγκαταςτάςεισ του ΕΙΜ. 2. Να διακζτουν τα απαραίτθτα ςυςτιματα, τα μζςα και τουσ πόρουσ για τθν αςφαλι εκφόρτωςθ και φόρτωςθ με δικι τουσ μζριμνα και ευκφνθ, εφόςον απαιτείται: Σου υπό διακρίβωςθ/μζτρθςθ εξοπλιςμοφ τουσ που αποςτζλλεται ςτο ΕΙΜ, όπωσ ενδεικτικά μεγάλα πρότυπα βάρθ, μεγάλα πρότυπα όγκου, κλπ. Σου πρότυπου εξοπλιςμοφ του ΕΙΜ που χρθςιμοποιείται ςε διακριβϊςεισ του εξοπλιςμοφ τουσ εκτόσ των εγκαταςτάςεων του ΕΙΜ. 3. Να παρζχουν τα απαραίτθτα ςτοιχεία και τισ πλθροφορίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των υπθρεςιϊν. 4. Να διακζτουν τα απαραίτθτα μζςα και τουσ πόρουσ, εφόςον απαιτοφνται, για τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν ςφμφωνα με ςχετικι οικονομικι προςφορά ι τθ ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ. Ενδεικτικά: Κατάλογοσ Υπθρεςιών και Τελών του ΕΙΜ ςελ. 8

9 Διάκεςθ τεχνικοφ υποςτθρικτικοφ ι βοθκθτικοφ προςωπικοφ για τθ διενζργεια μετριςεων ι ρυκμίςεων ςτισ εγκαταςτάςεισ τουσ. Διάκεςθ ι καταςκευι παρελκομζνων (υποδοχϊν, προςαρμογϊν, κλπ.) αποκλειςτικά για τθν προςαρμογι εξοπλιςμοφ τουσ ςτον εξοπλιςμό του ΕΙΜ. 5. Να τθροφν και να ικανοποιοφν τουσ ειδικοφσ όρουσ που αναφζρονται ανά Εργαςτιριο ςτον κατάλογο υπθρεςιϊν και ςτισ προςφορζσ του ΕΙΜ Όροι πλθρωμισ Θ πλθρωμι των τελϊν διακρίβωςθσ πραγματοποιείται πριν τθν αποςτολι των πιςτοποιθτικϊν διακρίβωςθσ ςτον πελάτθ Θ πλθρωμι των τελϊν ςυμμετοχισ ςε προγράμματα και ςεμινάρια εκπαίδευςθσ μεταφοράσ τεχνογνωςίασ πραγματοποιείται με τθν ολοκλιρωςθ των ςεμιναρίων και πριν τθν αποςτολι των πιςτοποιθτικϊν ςτουσ ςυμμετζχοντεσ Θ πλθρωμι των τελϊν λοιπϊν υπθρεςιϊν μετρολογικισ υποςτιριξθσ πραγματοποιείται ςφμφωνα με τουσ όρουσ ςυνεργαςίασ που αναφζρονται ςτθν προςφορά Προγραμματιςμόσ και Προτεραιότθτεσ ςτθν Εκτζλεςθ των Τπθρεςιϊν Σο ΕΙΜ εφαρμόηει ετιςιο προγραμματιςμό των υπθρεςιϊν διακρίβωςθσ και ελζγχου εξοπλιςμοφ. Ο προγραμματιςμόσ αυτόσ καταρτίηεται ςτο τζλοσ κάκε ζτουσ για το επόμενο ζτοσ ςε ςυνεννόθςθ και ςυμφωνία με τουσ ενδιαφερόμενουσ και κακορίηει με ακρίβεια τθν θμζρα παραλαβισ από το ΕΙΜ του προσ διακρίβωςθ εξοπλιςμοφ. Οι προτεραιότθτεσ εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν του ΕΙΜ ιεραρχοφνται κατά ςειρά προτεραιότθτασ ωσ εξισ: 1. Πρϊτθ προτεραιότθτα ζχουν υπθρεςίεσ που ζχουν ενταχκεί ςτον ετιςιο προγραμματιςμό. Παρεκκλίςεισ γίνονται μόνο κατόπιν ςυνεννόθςθσ και ςυμφωνίασ με τον πελάτθ. 2. Ακολουκοφν ςε προτεραιότθτα κατά ςειρά: Τπθρεςίεσ διακρίβωςθσ μετρολογικοφ εξοπλιςμοφ υψθλισ ακρίβειασ και υψθλισ εξειδίκευςθσ. Τπθρεςίεσ διακρίβωςθσ μετρολογικοφ εξοπλιςμοφ των Εργαςτθρίων Διακρίβωςθσ τθσ χϊρασ. Λοιπζσ υπθρεςίεσ που αιτοφνται κατ αποκοπι και μεμονωμζνα. Βαςικό κριτιριο του προγραμματιςμοφ και τθσ ιεράρχθςθσ προτεραιοτιτων είναι θ βζλτιςτθ χριςθ των πόρων και των μζςων που διακζτει το ΕΙΜ και θ ςυνεπισ ικανοποίθςθ των αιτθμάτων των πελατϊν του. Κατάλογοσ Υπθρεςιών και Τελών του ΕΙΜ ςελ. 9

10 3 Υπηπεσίερ Διακπίβωσηρ Μετπολογικού Εξοπλισμού 3.1 Τπθρεςίεσ Διακρίβωςθσ Εργαςτθρίου Μάηασ (CAL-MAS) Πίνακασ 1 Προςδιοριςμόσ Μάηασ και υμβατικισ Μάηασ 1 Προτφπων Βαρϊν με Αβεβαιότθτα Κςθ του 1/3mpe τθσ Σάξθσ Ακρίβειασ Ε1, OIML R111 (2005) (χωρίσ προςδιοριςμό όγκου) Περιγραφι/ Εφροσ Σιμι ( ) CAL-MAS-100 τακερό τζλοσ διακρίβωςθσ μεμονωμζνων προτφπων 100 βαρϊν CAL-MAS-101 Μεμονωμζνα πρότυπα βάρθ 1 kg 100 /τεμ CAL-MAS-102 Μεμονωμζνα πρότυπα βάρθ τιμισ διαφορετικισ του 1 kg Αναςκόπθςθ CAL-MAS-111 ετ 13 τεμ. προτφπων βαρϊν 1 g 1 kg 900 /ςετ CAL-MAS-112 ετ 25 τεμ. προτφπων βαρϊν 1 mg 1 kg /ςετ CAL-MAS-113 ετ 29 τεμ. προτφπων βαρϊν 1 mg 10 kg /ςετ Μέθοδος Διακρίβωσης: Αυτόματθ ςφγκριςθ με πρότυπα αναφοράσ από ανοξείδωτο χάλυβα βάςει ςχιματοσ ηφγιςθσ (Θ διάδοςθ τθσ κλίμακασ τθσ μάηασ ςτισ τιμζσ 1mg 1 kg ςτο ΕΙΜ), με τθν προχπόκεςθ ότι θ πυκνότθτα των υπό διακρίβωςθ προτφπων βαρϊν είναι γνωςτι. Πίνακασ 2 Προςδιοριςμόσ Μάηασ, υμβατικισ Μάηασ και Όγκου Προτφπων Βαρϊν με Αβεβαιότθτα Κςθ του 1/3mpe τθσ Σάξθσ Ακρίβειασ Ε1, OIML R111 (2005) (με προςδιοριςμό όγκου) Περιγραφι/ Εφροσ Σιμι ( ) CAL-MAS-150 τακερό τζλοσ διακρίβωςθσ μεμονωμζνων προτφπων 100 βαρϊν CAL-MAS-151 Μεμονωμζνα πρότυπα βάρθ 1 kg 150 /τεμ CAL-MAS-152 Μεμονωμζνα πρότυπα βάρθ τιμισ διαφορετικισ του 1 kg Αναςκόπθςθ CAL-MAS-161 ετ 13 τεμ. προτφπων βαρϊν 1 g 1 kg /ςετ CAL-MAS-162 ετ 25 τεμ. προτφπων βαρϊν 1 mg 1 kg /ςετ CAL-MAS-163 ετ 29 τεμ. προτφπων βαρϊν 1 mg 10 kg /ςετ Μέθοδος Διακρίβωσης: Προςδιοριςμόσ του όγκου των υπό διακρίβωςθ προτφπων βαρϊν με υδροςτατικι ηφγιςθ και αυτόματθ ςφγκριςθ με πρότυπα αναφοράσ από ανοξείδωτο χάλυβα βάςει ςχιματοσ ηφγιςθσ (Θ διάδοςθ τθσ κλίμακασ τθσ μάηασ ςτισ τιμζσ 1mg.. 1 kg ςτο ΕΙΜ). θμειϊνεται ότι ο όγκοσ προςδιορίηεται μόνο για πρότυπα βάρθ με τιμζσ μάηασ από 1 g και άνω, ςφμφωνα με τθν OIML-R 111. Πίνακασ 3 Προςδιοριςμόσ υμβατικισ Μάηασ - Διακρίβωςθ Προτφπων Βαρϊν με Αβεβαιότθτα Κςθ του 1/3mpe τθσ Σάξθσ Ακρίβειασ Ε2, OIML R111 (2005) Περιγραφι/ Εφροσ Σιμι ( ) CAL-MAS-200 τακερό τζλοσ διακρίβωςθσ 80 CAL-MAS mg 500 mg 45 /τεμ CAL-MAS g 1 kg 40 /τεμ CAL-MAS kg, 5 kg, 10 kg 55 /τεμ CAL-MAS kg 80 /τεμ CAL-MAS kg 100 /τεμ CAL-MAS-211 Διακρίβωςθ ςετ προτφπων βαρϊν Ε2 Βάςει αρικμοφ τεμαχίων CAL-MAS-212 Διακρίβωςθ μεμονωμζνων προτφπων βαρϊν Ε2 Βάςει αρικμοφ τεμαχίων 1 Η μάηα υποκετικοφ πρότυπου βάρουσ αναφοράσ, πυκνότθτασ kg/m 3 το οποίο ςε κερμοκραςία 20 0 C και ςε πυκνότθτα αζρα 1,2 kg/m 3, αςκεί δφναμθ ικανι να ιςορροπιςει το προσ διακρίβωςθ πρότυπο βάροσ (OIML-R 33). Κατάλογοσ Υπθρεςιών και Τελών του ΕΙΜ ςελ. 10

11 Μέθοδος Διακρίβωσης: Αυτόματθ ςφγκριςθ ζνα προσ ζνα με πρότυπα αναφοράσ από ανοξείδωτο χάλυβα με 6 κφκλουσ ηφγιςθσ ΑΒΒΑ. Πίνακασ 4 Προςδιοριςμόσ υμβατικισ Μάηασ - Διακρίβωςθ Προτφπων Βαρϊν με Αβεβαιότθτα Κςθ του 1/3mpe τθσ Σάξθσ Ακρίβειασ F1/F2, OIML R111 (2005) Περιγραφι/ Εφροσ Σιμι ( ) CAL-MAS-300 τακερό τζλοσ διακρίβωςθσ 80 CAL-MAS mg 500 mg 35 CAL-MAS g 1 kg 30 CAL-MAS kg, 5 kg, 10 kg 40 CAL-MAS kg 60 CAL-MAS kg 80 CAL-MAS kg, 200 kg 180 CAL-MAS-311 Διακρίβωςθ ςετ προτφπων βαρϊν F1/F2 Βάςει αρικμοφ τεμαχίων CAL-MAS-312 Διακρίβωςθ μεμονωμζνων προτφπων βαρϊν F1/F2 Βάςει αρικμοφ τεμαχίων Μέθοδος Διακρίβωσης: Απηόκαηε ζύγθξηζε έλα πξνο έλα κε πξόηππα αλαθνξάο από αλνμείδωην ράιπβα κε 4 θύθινπο δύγηζεο ΑΒΒΑ, ρωξίο ξύζκηζε. Πίνακασ 5 Προςδιοριςμόσ υμβατικισ Μάηασ - Διακρίβωςθ Προτφπων Βαρϊν με Αβεβαιότθτα Κςθ του 1/3mpe τθσ Σάξθσ Ακρίβειασ M, OIML R111 (2005) Περιγραφι/ Εφροσ Σιμι ( ) CAL-MAS-400 τακερό τζλοσ διακρίβωςθσ 80 CAL-MAS mg - 1 kg 30 /τεμ CAL-MAS kg, 5 kg, 10 kg 35 /τεμ CAL-MAS kg 50 /τεμ CAL-MAS kg 65 /τεμ CAL-MAS kg, 200 kg 160 /τεμ CAL-MAS kg 200 /τεμ CAL-MAS-411 Διακρίβωςθ προτφπων βαρϊν Μ Βάςει αρικμοφ τεμαχίων Μέθοδος Διακρίβωσης: φγκριςθ ζνα προσ ζνα με πρότυπα αναφοράσ από ανοξείδωτο χάλυβα με 4 κφκλουσ ηφγιςθσ ΑΒΑ χωρίσ ρφκμιςθ. Πίνακασ 6 Προςδιοριςμόσ υμβατικισ Μάηασ - Διακρίβωςθ Προτφπων Βαρϊν με Ονομαςτικζσ Σιμζσ μθ-ακζραια Πολλαπλάςια ι Τποπολλαπλάςια του 1 kg και χετ. Αβεβαιότθτα 1,5 ppm Περιγραφι/ Εφροσ Σιμι ( ) CAL-MAS-500 τακερό τζλοσ διακρίβωςθσ 80 CAL-MAS mg 1kg 40 /τεμ CAL-MAS kg, 5 kg, 10 kg 50 /τεμ CAL-MAS kg 70 /τεμ CAL-MAS kg 90 /τεμ CAL-MAS-511 Διακρίβωςθ προτφπων βαρϊν Βάςει αρικμοφ τεμαχίων Μέθοδος Διακρίβωσης: Απηόκαηε ζύγθξηζε έλα πξνο έλα κε ζπλδπαζκό πξνηύπωλ αλαθνξάο από αλνμείδωην ράιπβα κε 4 θύθινπο δύγηζεο ΑΒΒΑ, ρωξίο ξύζκηζε. Κατάλογοσ Υπθρεςιών και Τελών του ΕΙΜ ςελ. 11

12 Πίνακασ 7 Προςδιοριςμόσ υμβατικισ Μάηασ - Διακρίβωςθ Προτφπων Βαρϊν με Ονομαςτικζσ Σιμζσ μθ Ακζραια Πολλαπλάςια ι Τποπολλαπλάςια του 1 kg και χετικι Αβεβαιότθτα 5 ppm Περιγραφι/ Εφροσ Σιμι ( ) CAL-MAS-600 τακερό τζλοσ διακρίβωςθσ 80 CAL-MAS mg 1kg 30 /τεμ CAL-MAS kg, 5 kg, 10 kg 40 /τεμ CAL-MAS kg 55 /τεμ CAL-MAS kg 75 /τεμ CAL-MAS-610 Διακρίβωςθ προτφπων βαρϊν Βάςει αρικμοφ τεμαχίων Μέθοδος Διακρίβωσης: φγκριςθ ζνα προσ ζνα με ςυνδυαςμό προτφπων αναφοράσ από ανοξείδωτο χάλυβα με 4 κφκλουσ ηφγιςθσ ΑΒΑ, χωρίσ ρφκμιςθ. Κακοριςμόσ τιμϊν υπθρεςιϊν διακρίβωςθσ προτφπων βαρϊν Θ τιμι διακρίβωςθσ ςετ προτφπων βαρϊν ι ομάδασ μεμονωμζνων προτφπων βαρϊν με Ν τεμάχια διαμορφϊνεται ωσ εξισ: *Σιμι+ = *ςτακερό τζλοσ+ + Ν * *τιμι/τεμάχιο+ Πίνακασ 8 Διακρίβωςθ τθσ Ζνδειξθσ Μθ Αυτόματων Θλεκτρονικϊν Ηυγϊν 2 Εφροσ Σιμι ( / κλίμακα) CAL-MAS g από 220 CAL-MAS kg από 250 CAL-MAS kg από 300 CAL-MAS kg από 600 CAL-MAS-805 μεγαλφτερο από 120 kg ανάλογα με τθ διακριτικι ικανότθτα και τθ μζκοδο κακορίηεται μετά από ειδικι τεχνικι αναςκόπθςθ Μέθοδος: Εφαρμόηεται θ διαδικαςία «Διακρίβωςθ Μθ Αυτόματων Θλεκτρονικϊν Ηυγϊν» που περιγράφεται ςτθν Σεχνικι Κατευκυντιρια Οδθγία του ΕΙΜ (ΜΜ-ΜΑ-01a) ζκδοςθσ Φεβρ.2003 ι άλλθ κατάλλθλθ μζκοδοσ. (CAL-MAS-850) Διακρίβωςθ Ηυγιςτικϊν υςτθμάτων Βιομθχανικϊν Διεργαςιϊν Θ ανάλθψθ διακριβϊςεων γίνεται μόνο κατόπιν ειδικισ αναςκόπθςθσ και ανάλογα κακορίηεται θ τιμι διακρίβωςθσ. (CAL-MAS-999) Τπθρεςίεσ διακρίβωςθσ το κόςτοσ των οποίων κακορίηεται κατόπιν αναςκόπθςθσ. Παρατθριςεισ 1. Τπθρεςίεσ διακρίβωςθσ ηυγϊν παρζχονται από το ΕΙΜ μόνο ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ και κατόπιν αναςκόπθςθσ τθσ αναγκαιότθτασ. 2. Θ διακρίβωςθ ηυγϊν πραγματοποιείται αποκλειςτικά και μόνο ςτον τόπο εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ τουσ. 2 H ανάλθψθ διακριβϊςεων πραγματοποιείται μόνο κατόπιν ειδικισ αναςκόπθςθσ. Κατάλογοσ Υπθρεςιών και Τελών του ΕΙΜ ςελ. 12

13 3.2 Τπιρεςίεσ Διακρίβωςθσ Εργαςτθρίου Δφναμθσ (CAL-FOR) Πίνακασ 9 Αιςκθτιρεσ δφναμθσ ι διατάξεων, ςυνοδευόμενοι από ενδείκτθ, ςε κλίψθ ι εφελκυςμό Εφροσ (kn) Σιμι ( ) CAL-FOR , 1, 2, CAL-FOR , 20, 50, CAL-FOR , 500, CAL-FOR , CAL-FOR , Πίνακασ 10 Αιςκθτιρεσ δφναμθσ ι διατάξεων, με ςυμβατό interface, ςε κλίψθ ι εφελκυςμό Εφροσ (kn) Σιμι ( ) CAL-FOR , 1, 2, CAL-FOR , 20, 50, CAL-FOR , 500, CAL-FOR , CAL-FOR , 3000, Πίνακασ 11 Θλεκτρονικοί αιςκθτιρεσ δφναμθσ ι διατάξεων, ςυνοδευόμενοι από ενδείκτθ, ςε κλίψθ και εφελκυςμό Εφροσ (kn) Σιμι ( ) CAL-FOR , 1, 2, CAL-FOR , 20, 50, CAL-FOR , 500, CAL-FOR , CAL-FOR , Πίνακασ 12 Θλεκτρονικοί αιςκθτιρεσ δφναμθσ ι διατάξεων με ςυμβατό interface, ςε κλίψθ και εφελκυςμό Εφροσ (kn) Σιμι ( ) CAL-FOR , 1, 2, CAL-FOR , 20, 50, CAL-FOR , 500, CAL-FOR , CAL-FOR , Μέθοδος: Θ διακρίβωςθ πραγματοποιείται ςφμφωνα με το ISO 376:2004, τροπολογία του ι αντίςτοιχο ιςοδφναμο με απαίτθςθ του πελάτθ και με χριςθ των αντίςτοιχων μθχανϊν δφναμθσ: Μθχανισ νεκροφ φορτίου δφναμθσ ςτο εφροσ 50 N 5 kn (κλάςθ ακρίβειασ ζωσ 00) Μθχανισ νεκροφ φορτίου δφναμθσ ςτο εφροσ 1 kn 110 kn (κλάςθ ακρίβειασ ζωσ 00) Μθχανισ πολλαπλαςιαςμοφ μοχλοφ ςτο εφροσ 10 kn 1100 kn (κλάςθ ακρίβειασ ζωσ 00) Τδραυλικισ μθχανισ δφναμθσ ςτο εφροσ 200 kn 5000 kn (κλάςθ ακρίβειασ ζωσ 05) (CAL-FOR-999) Τπθρεςίεσ διακρίβωςθσ το κόςτοσ των οποίων κακορίηεται κατόπιν αναςκόπθςθσ. Παρατθριςεισ 1. Με τον όρο «διακρίβωςθ θλεκτρονικϊν αιςκθτιρων» νοείται θ διακρίβωςθ βάςει τιμϊν ςε mv/v με χριςθ θλεκτρονικισ διάταξθσ ζνδειξθσ του Εργαςτθρίου Δφναμθσ του ΕΙΜ. 2. Με τον όρο «ςυμβατό interface» νοείται θ δυνατότθτα επικοινωνίασ τθσ υπό διακρίβωςθ θλεκτρονικισ διάταξθσ ζνδειξθσ με το πρόγραμμα Force Manager που διακζτει το Εργαςτιριο Δφναμθσ του ΕΙΜ. 3. Σα εξαρτιματα προςαρμογισ των υπό διακρίβωςθ δυναμοκυψελϊν ςτισ πρότυπεσ μθχανζσ δφναμθσ που απαιτοφνται ςτισ περιπτϊςεισ διακρίβωςθσ ςε εφελκυςμό, διατίκενται από τον πελάτθ. Κατάλογοσ Υπθρεςιών και Τελών του ΕΙΜ ςελ. 13

14 3.3 Τπθρεςίεσ Διακρίβωςθσ Εργαςτιριου Ροισ (CAL-FLO) Πίνακασ 13 Ροόμετρα αερίου με χριςθ πρωτευόντων προτφπων Εφροσ : 0,5 430 L/h (Πρότυπα ροισ τφπου πιςτονιοφ) Εφροσ : L/h (Πρότυπο ροισ τφπου καμπάνασ) Είδοσ Σιμι ( ) CAL-FLO-101 Ρνόκεηξα ηύπνπ πιωηήξα ή κπίιηαο (Rotameters) 400 CAL-FLO-102 Μεηξεηέο αεξίνπ ηύπνπ δηαθξάγκαηνο (Diaphragm Gas Meters) 540 CAL-FLO-103 Ρνόκεηξα ξύζκηζεο καδηθήο παξνρήο (Mass Flow Controllers) 550 CAL-FLO-104 Πξόηππα ξνόκεηξα ηύπνπ πηζηνληνύ (Primary Flow Meters) 480 CAL-FLO-105 Ρνόκεηξα ηύπνπ θπζαιίδαο (Soap-film Flow Meters) 400 CAL-FLO-106 Wet Gas Meters 540 Μέθοδος: υγκριτικι διακρίβωςθ ςτο κφκλωμα ροισ του αντίςτοιχου πρωτεφοντοσ προτφπου ςε πζντε ςθμεία με τρεισ επαναλιψεισ ανά ςθμείο. Παρατήρηση: Οι ανωτζρω υπθρεςίεσ προςφζρονται ςφμφωνα με τθν προτεινόμενθ μζκοδο του ΕΙΜ για τθ διακρίβωςθ ςε πζντε ςθμεία. Εφόςον ωςτόςο είναι επικυμθτι θ διακρίβωςθ ςε λιγότερα ι περιςςότερα ςθμεία, θ τιμι διαμορφϊνεται με βάςθ μία ςτακερι χρζωςθ ( ) και επιπλζον χρζωςθ ( ) ανά ςθμείο: CAL-FLO-101: /ςθμείο CAL-FLO-102: /ςθμείο CAL-FLO-103: /ςθμείο CAL-FLO-104: /ςθμείο CAL-FLO-105: /ςθμείο CAL-FLO-106: /ςθμείο Πίνακασ 14 Ροόμετρα υγρϊν με χριςθ πρωτευόντων προτφπων Εφροσ : 2, kg/h (Τλοποίθςθ τθσ ροισ με ηυγιςτικι μζκοδο) Εφροσ : L/h (Τλοποίθςθ τθσ ροισ με ογκομετρικι μζκοδο) Είδοσ Σιμι ( ) CAL-FLO-201 Θλεκτρομαγνθτικά ροόμετρα νεροφ (Mag meters) 540 Μέθοδος: υγκριτικι διακρίβωςθ ςτο κφκλωμα ροισ του αντίςτοιχου πρωτεφοντοσ προτφπου ςε πζντε ςθμεία με τρεισ επαναλιψεισ ανά ςθμείο CAL-FLO-202 Ρνόκεηξα ηνπξκπίλαο (Turbine Meters) 700 Μέθοδος: υγκριτικι διακρίβωςθ ςτο κφκλωμα ροισ του αντίςτοιχου πρωτεφοντοσ προτφπου ςε δζκα (10) ςθμεία με δφο (2) επαναλιψεισ ανά ςθμείο Διακριβϊςεισ ροισ ςτισ εγκαταςτάςεισ του πελάτθ Θ ανάλθψθ διακριβϊςεων γίνεται μόνο κατόπιν ειδικισ αναςκόπθςθσ. Σο τζλοσ διακρίβωςθσ κακορίηεται με βάςθ το τζλοσ χρζωςθσ ανά ανκρωποϊρα ςφμφωνα με τθν τιμολογιακι πολιτικι του ΕΙΜ. (CAL-FLO-999) Τπθρεςίεσ διακρίβωςθσ το κόςτοσ των οποίων κακορίηεται κατόπιν αναςκόπθςθσ. Κατάλογοσ Υπθρεςιών και Τελών του ΕΙΜ ςελ. 14

15 3.4 Τπθρεςίεσ Διακρίβωςθσ Εργαςτθρίου Όγκου (CAL-VOL) Πίνακασ 15 Γυάλινα Ογκομετρικα Δοχεία (βαρυμετρικι μζκοδοσ) Εφροσ Σιμι ( ) CAL-VOL-101 1ml 5 L 150 Πίνακασ 16 Μεταλλικά Ογκομετρικά Δοχεία (βαρυμετρικι μζκοδοσ) Εφροσ Σιμι ( ) CAL-VOL L 250 CAL-VOL L 100 L 400 CAL-VOL L 200 L 550 Πίνακασ 17 Μεταλλικά Ογκομετρικά Δοχεία (ογκομετρικι μζκοδοσ) Εφροσ Σιμι ( ) CAL-VOL L 200 CAL-VOL L 100 L 330 CAL-VOL L 200 L 450 CAL-VOL L και άνω Κακορίηεται κατόπιν ειδικισ αναςκόπθςθσ (CAL-VOL-999) Τπθρεςίεσ διακρίβωςθσ το κόςτοσ των οποίων κακορίηεται κατόπιν αναςκόπθςθσ. Κατάλογοσ Υπθρεςιών και Τελών του ΕΙΜ ςελ. 15

16 3.5 Τπθρεςίεσ Διακρίβωςθσ Εργαςτθρίου Πίεςθσ (CAL-PRE) Πίνακασ 18 Όργανα κετικισ ςχετικισ/ διαφορικισ πίεςθσ, άμεςθσ ανάγνωςθσ Εφροσ Ακρίβεια Σιμι ( ) CAL-PRE ζωσ 70 barg (αζρασ ι χειρότερθ από 0,6% fs 130 CAL-PRE-102 άηωτο) μεταξφ 0,6% και 0,1% fs 155 CAL-PRE ζωσ 700 barg (λάδι) καλφτερθ από 0,1% fs 180 Πίνακασ 19 Όργανα αρνθτικισ (ι ςυνδυαςμοφ κετικισ & αρνθτικισ) ςχετικισ/ διαφορικισ πίεςθσ, άμεςθσ ανάγνωςθσ Εφροσ Ακρίβεια Σιμι ( ) CAL-PRE-201 χειρότερθ από 0,6% fs 190 CAL-PRE-202-0,9 ζωσ 70 barg (άηωτο) μεταξφ 0,6% και 0,1% fs 220 CAL-PRE-203 καλφτερθ από 0,1% fs 250 Πίνακασ 20 Όργανα ςχετικισ/ διαφορικισ πίεςθσ με θλεκτρικι ζξοδο Εφροσ Ακρίβεια Σιμι ( ) CAL-PRE ζωσ 70 barg (αζρασ ι χειρότερθ από 0,6% fs 140 CAL-PRE-302 άηωτο) μεταξφ 0,6% και 0,1% fs 180 CAL-PRE ζωσ 700 barg (λάδι) καλφτερθ από 0,1% fs 200 Πίνακασ 21 Όργανα αρνθτικισ (ι ςυνδυαςμοφ κετικισ & αρνθτικισ) ςχετικισ/ διαφορικισ πίεςθσ με θλεκτρικι ζξοδο Εφροσ Ακρίβεια Σιμι ( ) CAL-PRE-401 χειρότερθ από 0,6% fs 210 CAL-PRE-402-0,9 ζωσ 70 barg (άηωτο) μεταξφ 0,6% και 0,1% fs 230 CAL-PRE-403 καλφτερθ από 0,1% fs 260 Πίνακασ 22 Διακριβωτζσ κετικισ ςχετικισ πίεςθσ (pressure calibrators) Εφροσ Σιμι ( ) CAL-PRE ζωσ 70 barg (αζρασ ι άηωτο) 0 ζωσ 1400 barg (λάδι) / επιπλζον module Πίνακασ 23 Διακριβωτζσ αρνθτικισ (ι ςυνδυαςμοφ κετικισ & αρνθτικισ) ςχετικισ πίεςθσ (pressure calibrators) Γιακριβωτές σχετικής πίεσης Εφροσ Σιμι ( ) CAL-PRE-502-0,9 ζωσ 70 barg (άηωτο) / επιπλζον module Πίνακασ 24 Όργανα απόλυτθσ πίεςθσ, άμεςθσ ανάγνωςθσ Εφροσ Ακρίβεια Σιμι ( ) CAL-PRE-601 χειρότερθ από 0,6% fs 190 CAL-PRE ζωσ 70 bara (άηωτο) μεταξφ 0,6% και 0,1% fs 220 CAL-PRE-603 καλφτερθ από 0,1% fs 250 Κατάλογοσ Υπθρεςιών και Τελών του ΕΙΜ ςελ. 16

17 Πίνακασ 25 Όργανα απόλυτθσ πίεςθσ, με θλεκτρικι ζξοδο Εφροσ Ακρίβεια Σιμι ( ) CAL-PRE-701 χειρότερθ από 0,6% fs 210 CAL-PRE ζωσ 70 bara (άηωτο) μεταξφ 0,6% και 0,1% fs 230 CAL-PRE-703 καλφτερθ από 0,1% fs 260 Πίνακασ 26 Ηυγοί πίεςθσ (pressure balances) ι ηυγοί νεκροφ φορτίου (dead weight testers) Ηυγοί πίεςθσ με ζνα ςφςτθμα πιςτονιοφ-εμβόλου: εφροσ 0-70 barg (αζρασ) και barg (λάδι) Παράμετροι διακρίβωςθσ Σιμι ( ) CAL-PRE-801 CAL-PRE-802 μάηεσ και ενεργόσ επιφάνεια ςυςτιματοσ πιςτονιοφ/ εμβόλου παραγόμενθ πίεςθ /μάηα ςε μορφι δίςκου / επιπλζον ςφςτθμα πιςτονιοφ εμβόλου /επιπλζον ςφςτθμα πιςτονιοφ εμβόλου Πίνακασ 27 Αιςκθτιρεσ κενοφ Εφροσ Σιμι ( ) 550 για δφο διαςτιματα τάξθσ μεγζκουσ CAL-PRE ζωσ 1000 mbara του 10 (6 ςθμεία) κάκε επιπλζον διάςτθμα τάξθσ μεγζκουσ του 10 (3 ςθμεία) Μέθοδος Διακρίβωσης (CAL-PRE-100 έως CAL-PRE-700) Οι διακριβϊςεισ διενεργοφνται ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ κατευκυντιριασ οδθγίασ DKD-R 6-1 : Calibration of Pressure Gauges (2003) & EA-10/17: Guidelines on the calibration of electromechanical manometers (2002) ςε αρικμό κφκλων και ςθμεία διακρίβωςθσ όπωσ αναφζρονται παρακάτω : ακρίβεια χειρότερθ από 0,6% fs : 1 αυξανόμενθ & 1 μειοφμενθ ςειρά, 5 ςθμεία διακρίβωςθσ ακρίβεια μεταξφ 0,6% και 0,1% fs : 2 αυξανόμενεσ & 1 μειοφμενθ ςειρζσ, 9 ςθμεία διακρίβωςθσ ακρίβεια καλφτερθ από 0,1% fs : 2 αυξανόμενεσ & 2 μειοφμενεσ ςειρζσ, 9 ςθμεία διακρίβωςθσ Μέθοδος Διακρίβωσης (CAL-PRE-800) Οι διακριβϊςεισ διενεργοφνται ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ Διακρίβωςθσ EAL- G26 Calibration of Pressure Balances (1997). (CAL-PRE-999) Τπθρεςίεσ διακρίβωςθσ το κόςτοσ των οποίων κακορίηεται κατόπιν αναςκόπθςθσ. Ειδικοί όροι 1. Προχπόκεςθ για τθν ανάλθψθ διακρίβωςθσ κάκε οργάνου είναι θ δυνατότθτα ςφνδεςισ του με τα πρότυπα του εργαςτθρίου. 2. Σο μζςο πίεςθσ που χρθςιμοποιείται για τθ διακρίβωςθ εξοπλιςμοφ του πελάτθ (είτε λάδι είτε αζριο) επιλζγεται από το εργαςτιριο, εκτόσ και αν κακορίηεται ρθτά από τον πελάτθ. 3. Σο Εργαςτιριο Πίεςθσ δεν προβαίνει ςε ρφκμιςθ, εκτόσ και αν ηθτθκεί ρθτά από τον πελάτθ. Θ ρφκμιςθ αποτελεί επιπλζον υπθρεςία, θ τιμι τθσ οποίασ κακορίηεται κατόπιν αναςκόπθςθσ. 4. Θ ανάλθψθ υπθρεςιϊν διακρίβωςθσ εξοπλιςμοφ κενοφ από το Εργαςτιριο Πίεςθσ πραγματοποιείται μόνον εφόςον υπάρχει θ διαβεβαίωςθ του πελάτθ ότι ο υπό διακρίβωςθ εξοπλιςμόσ του είναι απαλλαγμζνοσ επιμολφνςεων. Κατάλογοσ Υπθρεςιών και Τελών του ΕΙΜ ςελ. 17

18 3.6 Τπθρεςίεσ Διακρίβωςθσ Εργαςτθρίου Θερμοκραςίασ Τγραςίασ (CAL- TEM) Πίνακασ 28 Θερμόμετρα διαςτολισ υγροφ ςε εφροσ από -80 o C ζωσ 270 o C Είδοσ Σιμή ( ) CAL-TEM-101 0,5 ο C ι μεγαλφτερθ 120 Θερμόμετρα μικρότερθσ CAL-TEM-102 0,2, 0,1 ι 0,05 ο C 140 διαβάκμιςθσ κλίμακασ CAL-TEM-103 0,02 ι 0,01 ο C 180 CAL-TEM-104 ζνα (1) ςθμείο 80 Ζλεγχοσ κερμομζτρων ςε CAL-TEM-105 τρία (3) ςθμεία 115 Μέθοδος: υγκριτικι διακρίβωςθ ςε λουτρά με τθ χριςθ 2 Pt100 (CAL-TEM-101) ι 2 SPRT (υπόλοιπεσ υπθρεςίεσ) ωσ πρότυπα Πίνακασ 29 Αιςκθτιρεσ με ψθφιακι ζνδειξθ ςε 5 ςθμεία ςε εφροσ από -80 o C ζωσ 1200 o C Θερμοκραςία Διακριτικι ικανότθτα Σιμι ( ) CAL-TEM-201 ζωσ 300 ο C /επιπλζον ςθμείο CAL-TEM-202 ζωσ 550 ο C 0,1 ο C ι μεγαλφτερθ /επιπλζον ςθμείο CAL-TEM-203 ζωσ 1200 ο C /επιπλζον ςθμείο CAL-TEM-204 ζωσ 450 ο C 0,01 ο C ι μεγαλφτερθ /επιπλζον ςθμείο CAL-TEM-205: Διακρίβωςθ αιςκθτιρων κερμοκραςίασ ενςωματωμζνων ςε ράβδουσ ςτάκμθσ δεξαμενϊν: 200 /τεμ. αν πρόκειται για τθ διακρίβωςθ ζωσ δφο αικθτιρων/ράβδων ταυτόχρονα. 170 /τεμ. αν πρόκειται για τθ διακρίβωςθ τριϊν αιςκθτιρων/ράβδων και περιςςότερων ταυτόχρονα. Μέθοδος: υγκριτικι διακρίβωςθ ςε λουτρά και φοφρνουσ με τθ χριςθ 2 Pt100 (CAL-TEM-201, 202, 203) ι 2 κερμοηευγϊν τφπου R (CAL-TEM-203) ι 2 SPRT (CAL-TEM-204) ωσ πρότυπα Πίνακασ 30 Θερμοηεφγθ Απλϊν Μετάλλων (Base Metals K,J,N,...) ωσ προσ τθν παραγόμενθ θλεκτρικι τάςθ ςε εφροσ από -80 o C ζωσ 1200 o C Διακρίβωςθ Θερμοκραςία Σιμι ( ) CAL-TEM-301 ζωσ 300 ο C /επιπλζον ςθμείο CAL-TEM-302 ςε 5 ςθμεία ζωσ 550 ο C /επιπλζον ςθμείο CAL-TEM-303 ζωσ 1200 ο C /επιπλζον ςθμείο Μέθοδος: υγκριτικι διακρίβωςθ ςε λουτρά (CAL-TEM-301) και φοφρνουσ (CAL-TEM-302, 303) με τθ χριςθ 2 Pt100 (CAL-TEM-301) ι 2 κερμοηευγϊν τφπου R (CAL-TEM-302, 303) ωσ πρότυπα και πολυμζτρου αναφοράσ για τθ μζτρθςθ τθσ θλεκτρικισ τάςθσ. Πίνακασ 31 Θερμοηεφγθ Ευγενϊν Μετάλλων (Noble Metals R, S, B, T...) ωσ προσ τθν παραγόμενθ θλεκτρικι τάςθ ςε εφροσ από -80 o C ζωσ 1200 o C Διακρίβωςθ Σιμι ( ) CAL-TEM-401 ζωσ 300 ο C /επιπλζον ςθμείο CAL-TEM-402 ςε 5 ςθμεία ζωσ 550 ο C /επιπλζον ςθμείο CAL-TEM-403 ζωσ 1200 ο C /επιπλζον ςθμείο CAL-TEM-404 απευκείασ ςτα ςτακερά ςθμεία τθσ ITS 150 /ςθμείο (Sn, Zn) και /ςθμείο (Al, Ag, Cu) Μέθοδος: υγκριτικι διακρίβωςθ ςε λουτρά (CAL-TEM-401) και φοφρνουσ (CAL-TEM-402,403) με τθ χριςθ 2 Pt100 (CAL-TEM-401) ι 2 κερμοηευγϊν τφπου R (CAL-TEM-402,403) ωσ πρότυπα και Κατάλογοσ Υπθρεςιών και Τελών του ΕΙΜ ςελ. 18

19 πολυμζτρου αναφοράσ για τθ μζτρθςθ τθσ θλεκτρικισ τάςθσ. Τλοποίθςθ των ςτακερϊν ςθμείων τθσ ITS 90 με πρότυπεσ κυψζλεσ (CAL-TEM-404). Πίνακασ 32 Αιςκθτιρεσ αντίςταςθσ Λευκοχρφςου (PRT Pt100) βιομθχανικϊν ι προτφπων, ωσ προσ τθν θλεκτρικι αντίςταςθ ςε ζωσ 5 ςθμεία ( ο C) Μζκοδοσ Σιμι ( ) CAL-TEM-501 υγκριτικι διακρίβωςθ ςε λουτρά με τθ χριςθ 2 SPRT ωσ πρότυπα και γζφυρασ αντίςταςθσ κερμομζτρων για τθ μζτρθςθ τθσ θλεκτρικισ τάςθσ /επιπλζον ςθμείο Πίνακασ 33 Πρότυπα κερμόμετρα αντίςταςθσ Λευκοχρφςου (SPRT) απευκείασ ςτα ςτακερά ςθμεία τθσ ITS 90 ωσ προσ τθν θλεκτρικι αντίςταςθ απευκείασ ςτα ςτακερά ςθμεία τθσ ITS 90 Μζκοδοσ Σιμι ( ) CAL-TEM-502 Τλοποίθςθ των ςτακερϊν ςθμείων τθσ ITS 90 με πρότυπεσ κυψζλεσ 200 /ςθμείο (Ar, Hg) 100 /ςθμείο (H 2 O, Ga) 200 /ςθμείο (In, Sn, Zn) 300 /ςθμείο (Al, Ag) Παρατθριςεισ: Σα ςτακερά ςθμεία τθσ κλίμακασ ITS 90 αντιςτοιχοφν ςτισ κερμοκραςίεσ ιςορροπίασ φάςεων των ςτοιχείων: Ar Hg H 2 O Ga In Sn Zn Al Ag -189,3 o C -38,8 o C 0,01 o C 29,8 o C 156,6 o C 231,9 o C 419,5 o C 660,3 o C 961,8 o C Θ διακρίβωςθ των SPRT ςφμφωνα με τθν ITS 90, γίνεται ςε μία ι περιςςότερεσ από τισ παρακάτω περιοχζσ: H 2 Ο Ag: διακρίβωςθ ςτα ςθμεία H 2 Ο, Ga, Sn, Zn, Al, Ag Θ 2 Ο Al: διακρίβωςθ ςτα ςθμεία H 2 Ο, Ga, Sn, Zn, Al Θ 2 Ο Zn: διακρίβωςθ ςτα ςθμεία H 2 Ο, Ga, Sn, Zn Θ 2 Ο Sn: διακρίβωςθ ςτα ςθμεία H 2 Ο, Ga, In, Sn Θ 2 Ο In: διακρίβωςθ ςτα ςθμεία H 2 Ο, Ga, In Θ 2 Ο Ga: διακρίβωςθ ςτα ςθμεία H 2 Ο, Ga Θg Ga: διακρίβωςθ ςτα ςθμεία Hg, H 2 O, Ga Όργανα ςχετικισ υγραςίασ και κερμοκραςίασ Πίνακασ 34 Διακρίβωςθ ωσ προσ τθν παράμετρο τθσ ςχετικισ υγραςίασ ςε μζχρι 5 διαφορετικά ςθμεία για μία ςυγκεκριμζνθ κερμοκραςία ενδιαφζροντοσ. Μζκοδοσ Σιμι ( ) CAL-TEM-601 υγκριτικι διακρίβωςθ ςε κάλαμο ελεγχόμενων ςυνκθκϊν με τθ χριςθ προτφπου οργάνου ςθμείου δρόςου και Pt100 ωσ προτφπου αναφοράσ /επιπλζον ςθμείο ςχετικισ υγραςίασ /επιπλζον ςθμείο κερμοκραςίασ (για επανάλθψθ των μετριςεων υγραςίασ ςε επιπλζον κερμοκραςίασ) Πίνακασ 35 Διακρίβωςθ ωσ προσ τθν παράμετρο τθσ κερμοκραςίασ ςε 5 ςθμεία Μζκοδοσ Σιμι ( ) υγκριτικι διακρίβωςθ ςε κάλαμο /επιπλζον ςθμείο CAL-TEM-602 ελεγχόμενων ςυνκθκϊν με τθ χριςθ κερμοκραςίασ Pt100 ωσ προτφπου αναφοράσ. Πίνακασ 36 Διακρίβωςθ οργάνων ςθμείου δρόςου ςε 5 ςθμεία Μζκοδοσ Σιμι ( ) CAL-TEM-603 υγκριτικι διακρίβωςθ ςε κάλαμο ελεγχόμενων ςυνκθκϊν με πρότυπο όργανο ςθμείου δρόςου /επιπλζον ςθμείο Κατάλογοσ Υπθρεςιών και Τελών του ΕΙΜ ςελ. 19

20 Πίνακασ 37 Διακρίβωςθ οργάνων ςθμείου δρόςου (-30 o C ζωσ + 90 o C) απευκείασ ςτθν πρότυπθ γεννιτρια υγραςίασ Μζκοδοσ Σιμι ( ) CAL-TEM-604 Τλοποίθςθ ςθμείου δρόςου με τθ χριςθ πρότυπθσ γεννιτριασ υγραςίασ 120 /ςθμείο Πίνακασ 38 Εργαςτθριακοί φοφρνοι, κάλαμοι κερμοκραςίασ, λουτρϊν, incubators κλπ (επιτόπου) Μζκοδοσ Σιμι ( ) CAL-TEM-701 Προςδιοριςμόσ κερμοκραςιακοφ προφίλ ςε διάφορα χωρικά ςθμεία (min 9 ςθμεία) /χωρικό ςθμείο για μία τιμι κερμοκραςίασ /επιπλζον τιμι κερμοκραςίασ CAL-TEM-702 Διακρίβωςθ αιςκθτιρων κερμοκραςίασ και ςχετικισ υγραςίασ ςε φοφρνουσ και καλάμουσ / τιμι κερμοκραςίασ + 40 /τιμι υγραςίασ + 30 /αιςκθτιρα Παρατήρηση: Ο αρικμόσ των χωρικϊν ςθμείων ορίηεται με τρόπο ϊςτε θ απόςταςθ ανάμεςα ςε 2 διαδοχικά ςθμεία να είναι μικρότερθ από 1 m. Πίνακασ 39 Φοφρνοι διακρίβωςθσ με ιςοκερμικό μπλοκ (dry block calibrator) Εφροσ Μζκοδοσ Σιμι ( ) CAL-TEM-801 ζωσ 250 o C Διακρίβωςθ με χριςθ 2 Pt CAL-TEM-802 ζωσ 1200 o C ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΑ-10/ (CAL-TEM-999) Τπθρεςίεσ διακρίβωςθσ το κόςτοσ των οποίων κακορίηεται κατόπιν αναςκόπθςθσ. Κατάλογοσ Υπθρεςιών και Τελών του ΕΙΜ ςελ. 20

21 3.7 Τπθρεςίεσ Διακρίβωςθσ Εργαςτθρίου Διαςταςτικϊν Μετριςεων (CAL- DIM) Πίνακασ 40 Πρότυπα πλακίδια και ράβδοι μικουσ Είδοσ Μζκοδοσ Σιμι ( ) CAL-DIM-100 τακερό τζλοσ διακρίβωςθσ Όπωσ αποτυπϊνεται ςτισ τιμζσ των επί μζρουσ υπθρεςιϊν ωσ ςτακερόσ όροσ Διακρίβωςθ ωσ προσ κεντρικό μικοσ, CAL-DIM-110 επιπεδότθτα και παραλλθλότθτα πλευρϊν *υμβολομετρία+ ISO 3650 (grade K, 0) 25 /τεμ {( ,41 2 L 2 ) 0.5 (nm), L ςε mm} CAL-DIM-120 CAL-DIM-121 CAL-DIM-130 CAL-DIM-131 Πλακίδια μικουσ mm Πλακίδια μικουσ mm Ράβδοι μικουσ mm Διακρίβωςθ με ςφγκριςθ πλακίδιο προσ πλακίδιο ωσ προσ κεντρικό μικοσ, επιπεδότθτα και παραλλθλότθτα πλευρϊν ISO 3650 (grade K,0,1,2), αβεβαιότθτα:,(50 2 +L 2 ) 0.5 (nm), L ςε mm} Διακρίβωςθ με ςφγκριςθ με 9 πλακίδια ωσ προσ κεντρικό μικοσ, επιπεδότθτα και παραλλθλότθτα πλευρϊν ISO 3650 (grade 0,1,2), αβεβαιότθτα: {( L 2 ) 0.5 (nm), L ςε mm} Διακρίβωςθ με χριςθ αιςκθτιρων επαφισ και ςυμβολομζτρου ISO 3650, αβεβαιότθτα: {( L 2 ) 0.5 (nm), L ςε mm} Διακρίβωςθ/μζτρθςθ με χριςθ αιςκθτιρων επαφισ και ςυμβολομζτρου Renishaw, αβεβαιότθτα: {( L 2 ) 0.5 (nm), L ςε mm} /τεμ /τεμ /τεμ /τεμ Πίνακασ 41 Γωνιακά πρότυπα πλακίδια και αντικείμενα Είδοσ Μζκοδοσ Σιμι ( ) CAL-DIM-200 τακερό τζλοσ διακρίβωςθσ Όπωσ αποτυπϊνεται ςτισ τιμζσ των επί μζρουσ υπθρεςιϊν ωσ ςτακερόσ όροσ CAL-DIM-210 Γωνιακά πλακίδια /τεμ Οπτικά πολφγωνα CAL-DIM /τεμ (12 πλευρϊν) με χριςθ γωνιακισ τράπεηασ και Οπτικά πολφγωνα CAL-DIM-221 autocollimator /τεμ (24 πλευρϊν) CAL-DIM-222 Λοιπά οπτικά Κατόπιν πολφγωνα αναςκόπθςθσ CAL-DIM-230 Μοιρογνωμόνια με χριςθ γωνιακισ τράπεηασ 120 /τεμ Πίνακασ 42 Κυλίνδροι, ςφαίρεσ, δακτφλιοι και προτφπα ευκφτθτασ Είδοσ Μζκοδοσ Σιμι ( ) τακερό τζλοσ Όπωσ αποτυπϊνεται ςτισ τιμζσ των επί μζρουσ υπθρεςιϊν CAL-DIM-300 διακρίβωςθσ ωσ ςτακερόσ όροσ Μζτρθςθ CAL-DIM-310 Διακρίβωςθ με τθ μθχανι Mahr /τεμ διαμζτρου Κατάλογοσ Υπθρεςιών και Τελών του ΕΙΜ ςελ. 21

22 CAL-DIM-311 CAL-DIM-320 CAL-DIM-330 Μζτρθςθ κυκλικότθτασ ευκφτθτασ και κακετότθτασ Πρότυπα ευκφτθτασ (Knife Edges) Κφλινδροι Διακρίβωςθ με τθ μθχανι Talyrond 290 Διακρίβωςθ προτφπων ευκφτθτασ με τθ μθχανι Talyrond 290 Διακρίβωςθ με τθ μθχανι Mahr 828 & τθ μθχανι Talyrond / τεμ 120 / τεμ 350 / τεμ Πίνακασ 43 Επιπεδότθτα και τραχφτθτα προτφπων και αντικειμζνων Είδοσ Μζκοδοσ Σιμι ( ) CAL-DIM-400 τακερό τζλοσ διακρίβωςθσ Όπωσ αποτυπϊνεται ςτισ τιμζσ των επί μζρουσ υπθρεςιϊν ωσ ςτακερόσ όροσ CAL-DIM-410 Οπτικά επίπεδα (optical flats) CAL-DIM-415 CAL-DIM-420 CAL-DIM-430 Οπτικά παράλλθλα Σράπεηεσ ωσ προσ τθν επιπεδότθτα Σραχφτθτα επιφανειϊν αντικειμζνων Διακρίβωςθ με χριςθ μονοχρωματικοφ φωτόσ Διακρίβωςθ με χριςθ μονοχρωματικοφ φωτόσ και ςυγκριτι Διακρίβωςθ επιτόπου με χριςθ laser ςυμβολόμετρου Διακρίβωςθ με αιςκθτιρεσ βελόνασ (stylus instrument) ςε εφροσ 250 μm ζωσ +250 μm κάκετα ςτθν επιφάνεια /τεμ /τεμ από 760 / τεμ /τεμ Πίνακασ 44 Laser διαςτατικϊν μετριςεων Είδοσ Μζκοδοσ Σιμι ( ) φγκριςθ με το πρότυπο ςτακεροποιθμζνο Laser ςε ςυχνότθτα CAL-DIM-510 με ατμοφσ ιωδίου laser του Εργαςτθρίου 550 /τεμ 633 nm (εκνικό πρότυπο) CAL-DIM-511 Laser ςε ςυχνότθτα 543 nm Διακρίβωςθ επιτόπου με χριςθ laser ςυμβολόμετρου 550 /τεμ Πίνακασ 45 Κανόνεσ και μικροκλίμακεσ Είδοσ Μζκοδοσ Σιμι ( ) CAL-DIM-600 τακερό τζλοσ διακρίβωςθσ Όπωσ αποτυπϊνεται ςτισ τιμζσ των επί μζρουσ υπθρεςιϊν ωσ ςτακερόσ όροσ CAL-DIM-610 Μικροκλίμακεσ Διακρίβωςθ με χριςθ μικροςκοπίου ( / ζωσ 200Χ100 mm ςθμείο) / τεμ CAL-DIM-620 CAL-DIM-621 CAL-DIM-630 Κανόνεσ μεγάλθσ ακρίβειασ (glass scales) Κανόνεσ mm Κανόνεσ μικουσ mm Διακρίβωςθ με χριςθ μικροςκοπίου ζωσ 200 mm Διακρίβωςθ με χριςθ laser ςυμβολόμετρου 150 / τεμ / τεμ 150 / τεμ Κατάλογοσ Υπθρεςιών και Τελών του ΕΙΜ ςελ. 22

23 Πίνακασ 46 Μετρθτικά όργανα Είδοσ Μζκοδοσ Σιμι ( ) CAL-DIM-700 τακερό τζλοσ διακρίβωςθσ Όπωσ αποτυπϊνεται ςτισ τιμζσ των επί μζρουσ υπθρεςιϊν ωσ ςτακερόσ όροσ CAL-DIM-710 Απλά αλφάδια Διακρίβωςθ με χριςθ γωνιακισ τράπεηασ /τεμ CAL-DIM-711 Αλφάδια τετραγωνικοφ Διακρίβωςθ με χριςθ γωνιακισ τράπεηασ και μετριςεισ ευκφτθτασ, παραλλθλότθτασ /τεμ πλαιςίου και κακετότθτασ Παχφμετρα CAL-DIM /τεμ mm Διακρίβωςθ με χριςθ πλακιδίων μικουσ Παχφμετρα CAL-DIM /τεμ mm CAL-DIM-730 Μικρόμετρα Διακρίβωςθ με μθχανικζσ μετριςεισ ενόσ CAL-DIM-731 Βακφμετρα άξονα UMM /τεμ CAL-DIM-732 CAL-DIM-740 CAL-DIM-741 CAL-DIM-750 CAL-DIM-760 Προτφπων παχϊν (fillers) Αντικείμενα ωσ προσ τθ μορφι, το μικοσ και τθν καμπυλότθτα ςε δφο (2) διαςτάςεισ Αντικείμενα ωσ προσ τθ μορφι, το μικοσ και τθν καμπυλότθτα ςε τρεισ (3) διαςτάςεισ Προςδιοριςμόσμζτρθςθ διαςτάςεων (μικοσ, γωνίεσ, κλπ.) αντικειμζνων Γωνίεσ Διακρίβωςθ με μθχανικζσ μετριςεισ ενόσ άξονα UMM Μζτρθςθ με χριςθ μθχανισ ςυντεταγμζνων ςε δφο (2) διαςτάςεισ Μζτρθςθ με χριςθ μθχανισ ςυντεταγμζνων ςε τρεισ (3) διαςτάςεισ Μζτρθςθ με χριςθ οπτικοφ μικροςκοπίου ζωσ 200 mm X 100 mm Μζτρθςθ κακετότθτασ και ευκφτθτασ (χριςθ Talyrond 290 ι CMM) /τεμ /τεμ από 200 /τεμ. ανάλογα με τον αρικμό μετριςεων /τεμ Πίνακασ 47 Μθχανζσ φγκριςθσ Πλακιδίων και Επεξεργαςίασ Είδοσ Μζκοδοσ Σιμι Μθχανζσ Διακρίβωςθ με χριςθ ειδικϊν πλακιδίων CAL-DIM-810 ςφγκριςθσ 500 /τεμ επιτόπου πλακιδίων CAL-DIM-820 Μθχανζσ μθχανουργικισ επεξεργαςίασ CNC Διακρίβωςθ ζλεγχοσ με χριςθ laser ςυμβολόμετρου επιτόπου από 1000 /τεμ (CAL-DIM-999) Τπθρεςίεσ διακρίβωςθσ το κόςτοσ των οποίων κακορίηεται κατόπιν αναςκόπθςθσ. Κατάλογοσ Υπθρεςιών και Τελών του ΕΙΜ ςελ. 23

24 3.8 Τπθρεςίεσ Διακρίβωςθσ Εργαςτθρίου Χαμθλϊν υχνοτιτων (CAL-ELF) Γηαθξηβώζεηο ζπζθεπώλ ωο πξνο ην κέγεζνο ηεο Αληίζηαζεο Πίνακασ 48 Πρότυπεσ Αντιςτάςεισ ςε μια ι περιςςότερεσ τιμζσ ρεφματοσ και κερμοκραςίασ. Θερμοκραςία: 23 οc±0,01 o C (αντιςτάςεισ ελαίου), 23 οc±0,5 o C (αντιςτάςεισ αζροσ) Ονομαςτικι Αβεβαιότθτα Μζκοδοσ Σιμι ( ) τιμι CAL-ELF μΩ ζωσ <1Ω 1 ppm ζωσ 3 ppm CAL-ELF-102 0,1Ω - 10 kω 1 ppm CAL-ELF-103 1Ω - 10 kω ςε βιματα δεκάδασ Χαμθλότερθ αβεβαιότθτα: 0,005 ppm CAL-ELF-104 1Ω ΜΩ > 10 ppm φγκριςθ με πρότυπθ αντίςταςθ με χριςθ Γζφυρασ υγκριτι Ρεφματοσ και Range Extender. Μζγιςτθ τιμι ρεφματοσ: 10Α φγκριςθ με πρότυπθ αντίςταςθ με χριςθ Γζφυρασ υγκριτι Ρεφματοσ φγκριςθ με το Πρωτεφον Πρότυπο (Quantum Hall Effect), με τθ χριςθ Κρυογενικισ Γζφυρασ φγκριςθσ φγκριςθ με Πρότυπθ αντίςταςθ με τθ χριςθ ψθφιακοφ πολυμζτρου /επιπλζον τιμι ρεφματοσ /επιπλζον τιμι κερμοκραςίασ /επιπλζον τιμι ρεφματοσ + 70 /επιπλζον τιμι κερμοκραςίασ /επιπλζον τιμι κερμοκραςίασ /επιπλζον τιμι κερμοκραςίασ Πίνακασ 49 Πρότυπεσ Αντιςτάςεισ ςε μια τιμι τάςθσ και μια κερμοκραςία. Θερμοκραςία: 23 οc±0,01 o C (αντιςτάςεισ ελαίου), 23 οc±0,5 o C (αντιςτάςεισ αζροσ) Ονομαςτικι Αβεβαιότθτα Μζκοδοσ Σιμι ( ) τιμι CAL-ELF-105 >10 kω ζωσ 100 ΜΩ 2 ppm ζωσ 6 ppm φγκριςθ με Πρότυπθ αντίςταςθ με τθν ποτενςιομετρικι μζκοδο /επιπλζον τιμι τάςθσ + 70 /επιπλζον τιμι κερμοκραςίασ Πίνακασ 50 Πρότυπεσ Αντιςτάςεισ ςε δφο τιμζσ τάςθσ και μια κερμοκραςία. Θερμοκραςία: 23 o C ±0,5 o C Ονομαςτικι Αβεβαιότθτα Μζκοδοσ Σιμι ( ) τιμι CAL-ELF-106 >100 ΜΩ ζωσ 1 ΣΩ 10 ppm ζωσ 200 ppm φγκριςθ με Πρότυπθ αντίςταςθ με τθ χριςθ τροποποιθμζνθσ γζφυρασ Wheatstone /επιπλζον τιμι τάςθσ /επιπλζον τιμι κερμοκραςίασ Κατάλογοσ Υπθρεςιών και Τελών του ΕΙΜ ςελ. 24

25 CAL-ELF-107 CAL-ELF-108 >1 ΣΩ ζωσ 100 ΣΩ >100 ΣΩ ζωσ 10 ΡΩ 200 ppm ζωσ 600 ppm >0,3% /επιπλζον τιμι τάςθσ /επιπλζον τιμι κερμοκραςίασ /επιπλζον τιμι τάςθσ /επιπλζον τιμι κερμοκραςίασ Πίνακασ 51 Μζτρθςθ Αντίςταςθσ Μόνωςθσ επιφάνειασ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 1081:1998 Αβεβαιότθτα Μζκοδοσ Σιμι ( ) CAL-ELF-110 >1% εξαρτάται από τισ ςυνκικεσ (για επιτόπιεσ μετριςεισ) Διακρίβωςθ ςε μια τιμι τάςθσ και ςε 5 ςθμεία τθσ επιφάνειασ. Μζτρθςθ με Μετρθτι Τψθλϊν τιμϊν αντίςταςθσ /5 επιπλζον ςθμεία Πίνακασ 52 Δεκαδικζσ Αντιςτάςεισ (Διακρίβωςθ ςε μια κερμοκραςία). Θερμοκραςία: 23 ο C±0,5 ο C Εφροσ Αβεβαιότθτα Μζκοδοσ Σιμι ( ) CAL-ELF-120 1Ω -100 ΜΩ >20 ppm Μζτρθςθ με Διακριβωτι Αντίςταςθσ 120 θ πρϊτθ δεκάδα+ 40 / επιπλζον δεκάδα Πίνακασ 53 Διακριβωτζσ Αντίςταςθσ. Θερμοκραςία: 23 ο C±0,5 ο C Εφροσ Αβεβαιότθτα Μζκοδοσ Σιμι ( ) CAL-ELF-130 1Ω -100 ΜΩ >1 ppm φγκριςθ με πρότυπθ αντίςταςθ με χριςθ Ψθφιακοφ Πολυμζτρου / επιπλζον αντίςταςθ Πίνακασ 54 Γζφυρα Αντίςταςθσ φγκριςθσ Ρεφματοσ για μζτρθςθ Αντίςταςθσ εφρουσ 1Ω ζωσ 10 kω. Θερμοκραςία: 23 ο C±0,5 ο C CAL-ELF-140 CAL-ELF-141 CAL-ELF-142 Εφροσ 1Ω -10 kω Αβεβαιότητα Μζκοδοσ Σιμι ( ) >1 ppm Διακρίβωςθ του λόγου 10:1. Μζτρθςθ προτφπων αντιςτάςεων Γραμμικότθτα τθσ γζφυρασ για λόγο από 10 Ω ζωσ 100 Ω Διακρίβωςθ του λόγου 1:1 Μζτρθςθ προτφπων αντιςτάςεων Κατάλογοσ Υπθρεςιών και Τελών του ΕΙΜ ςελ. 25

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Παρατηρητήριο Σιμϊν Σηλεπικοινωνιακϊν και Σαχυδρομικϊν Προϊόντων Λιανικήσ Αναθζτουςα Αρχή: Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων Προχπολογιςμόσ: 397.560,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ SEAHORSE Mediterranean Network» Ρεριεχόμενα 1. Γενικι Περιγραφι Ζργου κοπόσ... 4 2. Σεχνικι Περιγραφι του Ζργου...

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΘΦΙΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΑΡΧΕΙΟΤ ΣΘ ΙΕΡΑ ΤΝΟΔΟΤ ΚΑΙ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΘ ΑΞΙΑ» (Τποζργο1 τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ: «Θλεκτρονικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Υπθρεςίεσ Δικτφου Κοινωνικισ Φροντίδασ Δθμοτϊν «E-Βοικεια Στο Σπίτι» Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Αμπελοκιπων- Μενεμζνθσ Ρροχπολογιςμόσ: 209.666,67 (χωρίσ ΦΠΑ) Διάρκεια: 14

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 1 από 94 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.) ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.) Περιεχόμενα 1 ΚΕΨΑΛΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 1.1 ΕΝΟΤΘΤΑ - ΔΙΑΚΙΝΘΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΘ ΡΟΪΟΝΤΫΝ ΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΫΤΘ... 3 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ Θ Εγκατάςταςθ επί του εδάφουσ φωτοβολταϊκϊν ςε υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ ISBN: 9788890231001 Αυτό το τεχνικό εγχειρίδιο αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια

Διαβάστε περισσότερα

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ποιοι είμαςτε..ςελ.3-4 2. Ειςαγωγι...ςελ.5 3. Είδθ γείωςθσ.ςελ.6-10 4. ΕΛΟΣ HD 384 - Πλεονεκτιματα κεμελιακισ γείωςθσ ςελ.11 5. Η ειδικι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ. Ανοικτισ Διαδικαςίασ

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ. Ανοικτισ Διαδικαςίασ Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου c ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ Ανοικτισ Διαδικαςίασ για τθν επιλογι Αναδόχου του ζργου «Προμήθεια, Εγκατάςταςη

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ (ΑΔΑ:...) για το Ζργο «Προμικεια, Εγκατάςταςθ & Παραμετροποίθςθ Εξοπλιςμοφ & Αδειϊν Λογιςμικοφ για Ηλεκτρονικζσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003063427 2015-09-18

15PROC003063427 2015-09-18 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.18 11:05:21 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Υ7Ζ465ΦΘΕ-ΖΚΜ υγγροφ 83, 11745 Ακινα, Σθλ. 2109285124, Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη ύνθετων Διακένων Αέρα-Διηλεκτρικού με Καταπόνηση σε Κρουστική Σάση

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη ύνθετων Διακένων Αέρα-Διηλεκτρικού με Καταπόνηση σε Κρουστική Σάση ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΦΗΛΧΝ ΣΑΔΧΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ τοσ Φοιτητή τοσ Σμήματος Ηλεκτρολόγων Μητανικών και Σετνολογίας Τπολογιστών ΕΞΑΡΥΟ ΩΣΗΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ανάπτυξη Ψηφιακϊν Τπηρεςιϊν για την Ιερά Μητρόπολη Ηακφνθου Αναθζτουςα Αρχή: Αποςτολικι Διακονία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ Προχπολογιςμόσ: 274.001,63 χωρίσ ΦΡΑ Προχπολογιςμόσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΕΛΕΤΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΕΡΟΤΝ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α1.Περιβάλλον του Ζργου

Α1.Περιβάλλον του Ζργου ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ Α1.Περιβάλλον του Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτην υλοποίηςη του αντικειμζνου του Ζργου Στθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του ζργου εμπλζκονται ο Διμοσ Καςτοριάσ, θ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Εφαρμοςμζνθσ Πλθροφορικισ και Πολυμζςων Πτυχιακι Εργαςία Μελζτθ Αρχιτεκτονικισ Δικτφων Δορυφορικοφ Internet Φοιτθτισ: Χφτασ Εφαγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΑΙΛΕΙΟ Ι. ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το ζργο «Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 του κφριου ζργου «Μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα δράςθσ Διεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ "περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνθσ 14-18, ΦΜ: 143 42 Οζα Ϊιλαδζλφεια Φθλ. (210) 2598000, fax (210) 2584872 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΡΑΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα : Ψθφιακι φγκλιςθ e-security «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επικαιροποίθςθ των χρονικϊν παραμζτρων ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΤΚΔΤΩΝ ΤΣΗΜ ΑΣΟ GMDSS ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΗΜΔΙΟΤ ΓΔΙΩΗ ΣΑ ΠΛΟΙΑ

ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΤΚΔΤΩΝ ΤΣΗΜ ΑΣΟ GMDSS ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΗΜΔΙΟΤ ΓΔΙΩΗ ΣΑ ΠΛΟΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΤΚΔΤΩΝ ΤΣΗΜ ΑΣΟ GMDSS ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΗΜΔΙΟΤ ΓΔΙΩΗ ΣΑ ΠΛΟΙΑ ΚΟΜΙΓΗ ΑΝΓΡΔΑ (ΑΔΜ:3371) ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα