ΑΣΚΗΣΗ. Ορίζονται μόνο καθολικές ακέραιες μεταβλητές με τη σύνταξη: int varname;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΚΗΣΗ. Ορίζονται μόνο καθολικές ακέραιες μεταβλητές με τη σύνταξη: int varname;"

Transcript

1 ΑΣΚΗΣΗ Εισαγωγή Η γλώσσα Aegean-C είναι ένα υποσύνολο της γλώσσας C. Δε διαθέτει πολλούς τύπους, δομές, δείκτες, αρκετούς τελεστές, τις περισσότερες συναρτήσεις της βιβλιοθήκης και ορισμένες εντολές. Παρόλα αυτά περιλαμβάνει αρκετές δυνατότητες έτσι ώστε να μπορεί κανείς να γράψει ένα παιγνίδι όπως την προσγείωση στο φεγγάρι (Lunar Lander). Η παρακάτω συνοπτική περιγραφή της γλώσσας περιλαμβάνει μόνο τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη γλώσσα. Η υλοποίηση της γλώσσας επιτρέπεται να προσθέσει δυνατότητες αρκεί να μην την κάνει ασύμβατη με τη βασική γλώσσα. Η σημασία όλων των στοιχείων της γλώσσας όπου δεν περιγράφεται διαφορετικά είναι ίδια με αυτή της C. Λεκτικά στοιχεία Η λεκτική δομή της Aegean-C είναι αρκετά απλή: Τα σχόλια στην Aegean-C αρχίζουν με μια διπλή κάθετο (//). Τα ονόματα των μεταβλητών και των συναρτήσεων αποτελούνται από πεζούς και κεφαλαίους χαρακτήρες και μπορούν μετά τον πρώτο χαρακτήρα να περιέχουν και ψηφία. Οι συμβολοσειρές αρχίζουν και τελειώνουν με διπλά εισαγωγικά. Μέσα στη συμβολοσειρά μπορούν να περιέχονται και οι κωδικοί διαφυγής \n και \". Όλα τα κενά αγνοούνται. Μεταβλητές Ορίζονται μόνο καθολικές ακέραιες μεταβλητές με τη σύνταξη: int varname; Εντολές Κάθε εντολή της Aegean-C τερματίζεται με ";". Πρέπει να υποστηρίζονται οι παρακάτω εντολές: έκφραση ; while (έκφραση) { εντολές if (έκφραση) { εντολές if (έκφραση) { εντολές else { εντολές Εκφράσεις Η γλώσσα Aegean-C υποστηρίζει τους παρακάτω τελεστές: o = o < > ==!= o + - o * /

2 Η αλλαγή της προτεραιότητας των τελεστών μπορεί να γίνει με τη χρήση παρενθέσεων. Μια έκφραση μπορεί να περιέχει κλήσεις σε συναρτήσεις. Συναρτήσεις χρήστη Ο χρήστης μπορεί να ορίσει νέες συναρτήσεις με την παρακάτω σύνταξη: όνομα_συνάρτησης() { εντολές Η συνάρτηση με το όνομα aegean αποτελεί την είσοδο του προγράμματος. Ορισμένες συναρτήσεις Στη βιβλιοθήκη της Aegean-C ορίζονται οι παρακάτω συναρτήσεις: putstring(string) Εμφανίζει τη συμβολοσειρά string στην έξοδο. Παράδειγμα putstring("hello, world\n"). putint(integer-expression) Εμφανίζει την τιμή της έκφρασης στην έξοδο. Για παράδειγμα putint(3+5) εμφανίζει 7. getint(variable) Διαβάζει έναν ακέραιο από την είσοδο του προγράμματος και θέτει την τιμή της μεταβλητής. getint() Διαβάζει έναν ακέραιο από την είσοδο του προγράμματος και τον επιστρέφει (εναλλακτική δυνατότητα υλοποίησης). Παράδειγμα Το παρακάτω παράδειγμα τυπώνει ένα ορθογώνιο τρίγωνο από αστεράκια: // A simple program in Aegean-C int numstars; int i; int j; // Print numstars stars stars() { i = 0; while (i < numstars) { putstring("*"); i = i + 1; putstring("\n"); // Program entry point aegean() { j = 0; while (j < 10) { numstars = j; stars(); j = j + 1;

3 Παράδειγμα εξόδου: * ** *** **** ***** ****** ******* ******** ********* Το παράδειγμα μεταγλωττισμένο Ο παρακάτω κώδικας είναι απλοποιημένη μορφή του κώδικα που παράγει ο μεταγλωττιστής της C (cc -S) για το αντίστοιχο παράδειγμα σε C..section.rodata.LC0:.string "*".LC1:.string "\n".text.align 4.globl stars.type stars:.l2:.l4:.l3:.l1: movl $0,i movl i,%eax cmpl numstars,%eax jl.l4 jmp.l3 pushl $.LC0 call putstring addl $4,%esp incl i jmp.l2 pushl $.LC1 call putstring addl $4,%esp ret.globl aegean.type aegean: movl $0,j.L6: cmpl $9,j jle.l8 jmp.l7.l8: movl j,%eax movl %eax,numstars call stars incl j jmp.l6

4 .L7:.L5: ret.comm.comm.comm numstars,4,4 i,4,4 j,4,4 Προσθήκες Η γλώσσα Aegean-C μπορεί να επεκταθεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Ιδιαίτερα σημαντικές θεωρούνται επεκτάσεις με δυνατότητες που δεν υπάρχουν στη γλώσσα C. Μερικές ιδέες για επεκτάσεις είναι οι παρακάτω: ορισμός τοπικών μεταβλητών πρόσθετες συναρτήσεις στη βιβλιοθήκη της γλώσσας κλήση συναρτήσεων της C πρόσθετοι τύποι μεταβλητών ορίσματα για την κλήση των συναρτήσεων πίνακες πρόσθετες δομές ελέγχου (switch, do while, break, continue, forever, goto) πρόσθετοι τελεστές Αναφορά υλοποίησης Κάθε υλοποίηση της γλώσσας Aegean-C πρέπει να συνοδεύεται από μια αναφορά υλοποίησης. Αυτή πρέπει να περιέχει τις παρακάτω ενότητες: Εισαγωγή Περιεχόμενα Η ομάδα και οι ρόλοι στην ομάδα Περιγραφή της γλώσσας o Σύντομη περιγραφή της γλώσσας με των προσθηκών που υλοποιήθηκαν o Κανονικές εκφράσεις για τα λεκτικά στοιχεία o Γραμματική της γλώσσας σε EBNF Λεκτική ανάλυση o Περιγραφή του τρόπου που υλοποιήθηκε o Προβλήματα που συναντήθηκαν και λύσεις o Σύνδεση με τα υπόλοιπα τμήματα o Πηγαίος κώδικας Συντακτική ανάλυση o Περιγραφή του τρόπου που υλοποιήθηκε o Προβλήματα που συναντήθηκαν και λύσεις o Σύνδεση με τα υπόλοιπα τμήματα o Πηγαίος κώδικας Πίνακας συμβόλων και συντακτικό δένδρο o Περιγραφή του τρόπου που υλοποιήθηκε o Δομές δεδομένων o Προβλήματα που συναντήθηκαν και λύσεις o Σύνδεση με τα υπόλοιπα τμήματα o Πηγαίος κώδικας Παραγωγή κώδικα

5 o Περιγραφή του τρόπου που υλοποιήθηκε o Προβλήματα που συναντήθηκαν και λύσεις o Σύνδεση με τα υπόλοιπα τμήματα o Πηγαίος κώδικας Παράδειγμα χρήσης o Ένα σύνθετο, πρωτότυπο και εντυπωσιακό πρόγραμμα σε Aegean-C o Ο τελικός του κώδικας o Αποτελέσματα εξόδου Βιβλιογραφία Πρόγραμμα εργασίας Εβδομάδα 1 Τα παρακάτω πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από κάθε ομάδα: Παράδοση στη Γραμματεία των μελών της ομάδας Παράδοση στο διδάσκοντα του ονόματος της ομάδας με τα μέλη της Καθορισμός αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα μέλη Χρονικός προγραμματισμός Διάγραμμα της αναφοράς (σε Word) Περιγραφή των στοιχείων που θα υλοποιηθούν. Εβδομάδα 2 Τα παρακάτω πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από κάθε ομάδα: Τρόπος επικοινωνίας ανάμεσα στα τμήματα Αρχιτεκτονικός και αναλυτικός σχεδιασμός Τμήματα του κώδικα Τα αντίστοιχα τμήματα της αναφοράς Εβδομάδα 3 Τα παρακάτω πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από κάθε ομάδα: Έλεγχος των τμημάτων του κώδικα Πρώτες προσπάθειες συνένωσης και ολοκλήρωσης Το παράδειγμα σε Aegean-C Τα αντίστοιχα τμήματα της αναφοράς Εβδομάδα 4 Τελικός έλεγχος και παράδοση της εργασίας. Κάθε ομάδα πρέπει να αφήσει σε έναν προσβάσιμο κατάλογο που θα αναφέρεται στην αναφορά, με τακτικό τρόπο, όλα τα αρχεία που έχουν σχέση με το μεταγλωττιστή: o Πηγαίο κώδικα o Εκτελέσιμο πρόγραμμα o Παράδειγμα o Μεταγλωττισμένο παράδειγμα o Παράδειγμα σε εκτελέσιμη μορφή

6 Απλές στρατηγικές παραγωγής κώδικα Στις ενότητες περιγράφουμε μερικές απλές στρατηγικές για τη δημιουργία τελικού κώδικα. Οι στρατηγικές αυτές δεν παράγουν βέλτιστο κώδικα, αλλά είναι εύκολο να υλοποιηθούν. Η παραγωγή κώδικα γίνεται αναδρομικά. Ο κανόνας της συντακτικής ανάλυσης που αναγνωρίζει ολόκληρο το πρόγραμμα μπορεί να καλεί τη συνάρτηση που παράγει τον κώδικα: prog : dec_seq { codegen($1); ; dec_seq : /*... */ Η συνάρτηση αυτή καλεί αναδρομικά άλλες συναρτήσεις ανάλογα με το είδος του κόμβου του δένδρου. Εκφράσεις Η παραγωγή του τελικού κώδικα για τον υπολογισμό εκφράσεων μπορεί να γίνει εύκολα με τη χρήση ενός μοντέλου στοίβας. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό κάθε τελεστής λαμβάνει τους τελεστές από τη στοίβα και μεταφέρει το αποτέλεσμα πίσω στη στοίβα. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται αναδρομικά για όλα τα στοιχεία του συντακτικού δένδρου. Στο τέλος του υπολογισμού της έκφρασης πρέπει το αποτέλεσμα που έχει μείνει στη στοίβα να αφαιρεθεί. Η υλοποίηση αυτή είναι κατάλληλη για αρχιτεκτονικές επεξεργαστών που βασίζονται σε στοίβα όπως η Java Virtual Machine και ο επεξεργαστής αριθμών κινητής υποδιαστολής της σειράς Intel Pentium, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε αρχιτεκτονικές που βασίζονται σε καταχωρητές. Έτσι η έκφραση b + d υλοποιείται με τη σειρά: pushl b // Push operands pushl d pop %eax // Retrieve operand 1 pop %ebx // Retrieve operand 2 add %ebx, %eax // Perform operation push %eax // Push back result από κώδικα της μορφής: void codegen_add(struct s_tree *left, struct s_tree *right) { codegen(left); codegen(right); printf("\tpop %%eax\n"); printf("\tpop %%ebx\n"); printf("\tadd %%ebx, %%eax\n"); printf("\tpush %%eax\n"); Παράδειγμα: a = b + c * d; Δένδρο: =

7 a + b * c d Κώδικας: pushl a pushl b pushl c pushl d pop %eax // c * d pop %ebx mul %ebx push %eax pop %eax // b + (c * d) pop %ebx add %ebx, %eax push %eax pop %esi // a =... pop %eax mov %eax, (%esi) Βρόχοι και αποφάσεις Ο κώδικας για του βρόχους και τις αποφάσεις βασίζεται σε άλματα σε συγκεκριμένες ετικέτες. Τη δημιουργία του κώδικα διευκολύνει η υλοποίηση συνάρτησης new_label που επιστρέφει νέα ονόματα ετικετών (πιθανώς με τη χρήση των συναρτήσεων sprintf και malloc για την αποθήκευση του αποτελέσματος). Έτσι για παράδειγμα ο κώδικας για την εντολή while μπορεί να είναι της μορφής: void codegen_while(struct s_tree *expr, struct s_tree *stmt) { char *loop = new_label(); char *end = new_label(); printf("%s:\n", loop); codegen(expr); printf("\tpop %%eax\n"); printf("\tcmp %%eax, 0\n"); printf("\tje %s\n", end); codegen(stmt); printf("\tjmp %s\n", loop); printf("%s:\n", end); για να παράγει κώδικα όπως τον παρακάτω:.l0053: pushl a pop %eax cmp %eax, 0 je.l0054 // code for the loop body jmp.l0053.l0054: Συναρτήσεις Ο κώδικας για την υλοποίηση μιας συνάρτησης (π.χ. με όνομα fname) μπορεί να είναι της μορφής:.globl fname.type fname: // procedure body

8 ret Αντίστοιχα η κλήση σε μια συνάρτηση (π.χ. με όνομα fname) γίνεται με την ακολουθία call fname. Μεταβλητές Για κάθε ακέραια μεταβλητή αρκεί να υπάρχει στο αρχείο της συμβολικής γλώσσας (όχι ανάμεσα σε εντολές κώδικα) μια δήλωση της μορφής:.comm varname,4,4 Η χρήση των μεταβλητών αυτών μπορεί να γίνει με απευθείας χρήση του ονόματος στις αντίστοιχες εντολές: movl %eax,varname //... cmpl varname,%eax Δημιουργία κώδικα για συμβολοσειρές Αντίθετα με ό,τι αναφέρθηκε στο εργαστήριο, ο κώδικας για τη δημιουργία των συμβολοσειρών δεν είναι απαραίτητο να φτιαχτεί σε δεύτερη φάση μεταγλώττισης. Μπορεί μια συμβολοσειρά να περιληφθεί και μέσα στις εντολές του υπόλοιπου κώδικα αρκεί να προβλεφθεί μια εντολή jmp για να μην εκτελείται η συμβολοσειρά ως κώδικας. Οι ετικέτες για τη συμβολοσειρά και τον προορισμό της jmp θα δημιουργούνται από τη συνάρτηση new_label(). Παράδειγμα για την printf:.globl main.type main: pushl %ebp movl %esp,%ebp jmp.lc2 // Skip the string data.lc0: // Label for the string data.string "hello\n" // String data.lc2: // Label for skipping pushl $.LC0 // Push the address of the string data... call printf //... for printf to print addl $4,%esp.L1: leave ret Στο παραπάνω παράδειγμα φαίνεται και ότι ο συμβολομεταφραστής μπορεί να χειριστεί τους κωδικούς διαφυγής όπως το \n χωρίς επέμβαση από το μεταγλωττιστή. Εκτέλεση και σύνδεση του μεταγλωττιστή Η εκτέλεση του μεταγλωττιστή της Aegean C (ac) μπορεί να γίνει με την παρακάτω διαδικασία: # Compile the source file lander.a to assembly file lander.s ac <lander.a >lander.s # Assemble lander.s; compile and link-in the Aegean runtime library (aegean.c) cc -o lander lander.s aegean.c Μπορεί ακόμα να αυτοματοποιηθεί με το παρακάτω Bourne shell script: #!/bin/sh # Names for the library and the compiler driver LIB=aegean.c COMP=acd

9 if [ "$1" = '' ] then echo "Usage: $0 basename (e.g. $0 lander)" 1>&2 echo "Will compile basename.a to basename via basename.s" 1>&2 exit 1 fi $COMP <$1.a >$1.s cc -i $1 $1.s $LIB Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις 1. Χρειάζεται τελικά δεύτερη φάση δημιουργίας κώδικα για τις μεταβλητές και τις συμβολοσειρές; Όχι, α) ο κώδικας για τις μεταβλητές δημιουργείται εκτός των εντολών αφού αυτές ορίζονται έξω από τις συναρτήσεις β) για τις συμβολοσειρές υπάρχει μέθοδος δημιουργίας κώδικα που δεν απαιτεί δεύτερο πέρασμα. 2. Τι να κάνουμε με τα λάθη reduce/reduce του yacc. Ψάξτε στο αρχείο y.output για να δείτε τους κανόνες που δημιουργούν αυτά τα λάθη. 3. Τι σημαίνει το λάθος X rules never reduced; Κάποια τερματικά σύμβολα έχουν οριστεί σε κανόνες, αλλά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε κανέναν άλλο κανόνα. Ψάξτε στο αρχείο y.output (στο τέλος του) για να δείτε τα μη τερματικά σύμβολα που έχουν αυτό το πρόβλημα. 4. Πως μπορούμε να βρούμε σφάλματα στο πρόγραμμά μας; Με τον απασφαλματωτή gdb. o Σε όλες τις μεταγλωττίσεις πρέπει να δώσετε το διακόπτη -g (π.χ. cc -c -g gram.c ή cc -g -o comp comp.o gram.o) o Για να τρέξετε το πρόγραμμα εκτελέστε την εντολή: o gdb name και μετά την εντολή run. 5. Εντολές 6. break 7. καθορίζει σημεία που θέλετε να σταματήσετε. π.χ. break main.c:22 8. cont 9. συνεχίζει την εκτέλεση μετά από break. 10. step 11. εκτελεί την επόμενη γραμμή κώδικα 12. next 13. εκτελεί την επόμενη γραμμή κώδικα χωρίς να μπαίνει μέσα στις συναρτήσεις 14. where 15. μετά από ένα segmentation fauls σας λέει σε ποιο σημείο έγινε. 16. print expr 17. τυπώνει την τιμή της έκφρασης expr 18. help 19. τυπώνει βοήθεια για τον gdb 20. quit 21. τερματίζει τη λειτουργία του gdb

10 Βιβλιογραφία Alfred V. Aho, Ravi Sethi, and Jeffrey D. Ullman. Compilers, Principles, Techniques, and Tools, pages Addison-Wesley, Stephen C. Johnson. A tour through the portable C compiler. In UNIX Programmer's Manual. Volume Supplementary Documents. Bell Telephone Laboratories, Murray Hill, NJ, USA, seventh edition, Brian W. Kernighan and Rob Pike. The UNIX Programming Environment. Prentice-Hall, Diomidis Spinellis. An implementation of the Haskell language. Master's thesis, Imperial College, London, UK, June Diomidis Spinellis. Implementing Haskell: Language implementation as a tool building exercise. Structured Programming, 14:37-48, 1993.

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C Φροντιστήρια Σύντομη Ιστορία της C Η γλώσσα προγραμματισμού C δημιουργήθηκε από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs το 1972 όταν αυτός και ο Ken Thompson ασχολούνταν με τον σχεδιασμό του λειτουργικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Pascal

Σημειώσεις για την Pascal Σημειώσεις για την Pascal 10 Νοεμβρίου 2013 1 Γλώσσες προγραμματισμού Οι σύγχρονοι μικροεπεξεργαστές μπορούν μεταξύ άλλων να εκτελούν αριθμητικές και λογικές πράξεις και να διαβάζουν και γράφουν στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture)

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture) Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture) Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών Βασικές Πηγές: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: μια Δομημένη Προσέγγιση, Α. Tanenbaum, Vrije

Διαβάστε περισσότερα

Quick Basic 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ. 1.2. ΣΤΑΘΕΡΕΣ 1.2.1 Αριθμητικές σταθερές. 1.2.2 Αλφαριθμητικές σταθερές.

Quick Basic 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ. 1.2. ΣΤΑΘΕΡΕΣ 1.2.1 Αριθμητικές σταθερές. 1.2.2 Αλφαριθμητικές σταθερές. Quick Basic 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ Το σύνολο των χαρακτήρων της QuickBASIC (QB) απαρτίζεται από τους αριθμητικούς χαρακτήρες (0 9), τους αλφαβητικούς, κεφαλαία (Α Ζ) και πεζά (a z),

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ «Βασική Θεωρία, Παραδείγματα και Εργαστηριακές Ασκήσεις για την Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

C# (Sharp) ΤΕΙ Λάρισας. Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. βιβλίο μελέτης εργαστηρίου. προγραμματισμός ΙΙ. έκδοση 1.0.

C# (Sharp) ΤΕΙ Λάρισας. Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. βιβλίο μελέτης εργαστηρίου. προγραμματισμός ΙΙ. έκδοση 1.0. ΤΕΙ Λάρισας Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών προγραμματισμός ΙΙ C# (Sharp) βιβλίο μελέτης εργαστηρίου έκδοση 1.0.1 Νεβράντζας Βάιος-Γερμανός Λάρισα Φεβρουάριος 2011 σελίδα 2 από 39 Ευρετήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ EJNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTHMIO AJHNWN TMHMA PLHROFORIKHS KAI THLEPIKOINWNIWN SHMEIWSEIS ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ PANAGIWTHS STAMATOPOULOS AJHNA 2014 1 Περιεχόμενο του μαθήματος Γενικά περί

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στη C Λίγα λόγια για την C Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dennis Richie στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Bell Labs). Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Website: www.dap-papei.gr E-mail: dap.papei@yahoo.gr Facebook: https://www.facebook.com/dap.papei Twitter: https://twitter.com/dap_papei

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη Java Εισαγωγή στη Java 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Η Java είναι μια σύγχρονη αντικειμενοστραφής (object oriented) γλώσσα προγραμματισμού με αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23 Περιεχόμενα Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση...... 23 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 25 O στόχος του βιβλίου και σε ποιους απευθύνεται... 27 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 27 Εκπαίδευση από απόσταση... 29 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Buffer Overflow & Buffer Overflow Exploit Overview

Κεφάλαιο 1 Buffer Overflow & Buffer Overflow Exploit Overview Κεφάλαιο 1 Buffer Overflow & Buffer Overflow Exploit Overview 1.1 Γενικά Ένας Balckhat hacker για να καταφέρει να πετύχει ένα Buffer Overflow Exploit εκμεταλλεύεται τα αδύναμα Buffer μίας υπηρεσίας(service).

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο. Εισαγωγή. Ενδεικτικές. σελίδες

Κεφάλαιο. Εισαγωγή. Ενδεικτικές. σελίδες Κεφάλαιο Εισαγωγή Η γλώσσα C σε βάθος Εισαγωγή Οκτώβριος του 1983. Ως µεταπτυχιακός φοιτητής, γνώρισα µια δεκαοχτάχρονη αµερικανιδούλα που την έλεγαν BCPL. H σχέση µας κράτησε ένα χρόνο περίπου. Ευέλικτη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. 1.1 Γλωσσικοί Επεξεργαστές

Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. 1.1 Γλωσσικοί Επεξεργαστές Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Οι γλώσσες προγραμματισμού είναι σημειογραφίες που περιγράφουν υπολογισμούς στους ανθρώπους και στις μηχανές. Ο κόσμος όπως τον γνωρίζουμε, εξαρτάται από τις γλώσσες προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη C++ Μια συνηθισμένη γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. C, C++,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. Εισαγωγή στον προγραμματισμό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. Εισαγωγή στον προγραμματισμό ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου σημαντικά στάδια. Τον ακριβή προσδιορισμό του προβλήματος. Την ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγορίθμου.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 12 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013 Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013 27 Μαρτίου 2013 Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξοικείωσή σας με τις θεμελιώδεις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++ Τµηµα Επιστηµης και Τεχνολογιας Υλικων Πανεπιστηµιο Κρητης Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++ Σταµατης Σταµατιαδης Copyright c 2004 2015 Σταµάτης Σταµατιάδης, stamatis@materials. uoc.gr Η στοιχειοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέµατα Μουσικού Προγραµµατισµού

Ειδικά Θέµατα Μουσικού Προγραµµατισµού Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Παράρτηµα Ρεθύµνου Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σηµειώσεις Μαθήµατος Ειδικά Θέµατα Μουσικού Προγραµµατισµού Χρυσούλα Αλεξανδράκη - Ρέθυµνο 2009 Πρόλογος Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ OMPI Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ OMPI Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ OMPI Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΤΕΙ Λάρισας, Προγραμματισμός Ι

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΤΕΙ Λάρισας, Προγραμματισμός Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ( Γλώσσα Προγραμματισμού C ) Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού Java

Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού Java Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού Java Ενότητα 1 Βασικά Στοιχεία της Γλώσσας 1.1 Εισαγωγή Καλώς ήρθατε στο μάθημα ηλεκτρονικής διδασκαλίας «Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού Java» του Εργαστηρίου Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφική Ομάδα Εποπτεία: Ιάκωβος Παπαντωνίου Ευστάθιος Ευσταθίου Θεόδουλος Κωνσταντίνου Ξένιος Ξενοφώντος Χρίστος Μινίκκης 1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αυξητική Λεκτική και Συντακτική Ανάλυση

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αυξητική Λεκτική και Συντακτική Ανάλυση Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Αυξητική Λεκτική και Συντακτική Ανάλυση ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αλγόριθμοι Γλώσσες PASCAL και C ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΒΑΔΑ Φυσικού M.Sc. Computer Science Univ. of Wisconsin Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα