ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατι κού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ENERGON CAPITAL INANCE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΥΡΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕ ΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», με δ.τ. «ΠΥΡΣΟΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΑΕΙ».. 2 Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ICT HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», με δ.τ. «ICT EUROPE» Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΑ ΒΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΕΚΑΒΗ Α.Ξ.Ε.Κ.Ε.».. 4 Ανακοινώσεις την επωνυμία «Pantheon Airways Ανώνυμη Αερο πορική Εταιρεία», με δ.τ. «Pantheon Airways» την επωνυμία «TERABELL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», με δ.τ. «TERABELL A.E.» την επωνυμία «ΑEGEAN IRST COMPANY ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ», με δ.τ. «AEGEAN IRST COMPANY ACO A.E.» την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΕΡ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑ ΤΩΝ», με δ.τ. «ΑΦΟΙ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε.» την επωνυμία «TECHNOCAN Α.Ε. (ΤΕΧΝΟΚΑΝ Α.Ε.) Βιομηχανία Λευκοσιδήρων και Πλαστικών Συσκευ ασιών Ανώνυμος Εταιρεία» επωνυμία «Γ. ΠΕΝΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙ ΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ», με δ.τ. «G. ΡΕΝΚΑ S.A.». 10 την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΚΟΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με δ.τ. «ΕΥΚΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.» επωνυμία «Ζ. ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΙΔΙΩ ΤΙΚΟΥ ΚΤΕΟ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ», με δ.τ. «Ι. ΚΤΕΟ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.» επω νυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕ ΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΒΙ.Ε.Ξ.Α.Β.Ε.Ε.». 13 την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUNSTORES», με δ.τ. «SUNSTORES Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.» την επωνυμία «ΜΑΝΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΜΑΝΟΥΚΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ΠΟΛΥΡΙΖΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».. 16 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Σύσταση Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία είναι «PharmaCare ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙ ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με δ.τ. «PharmaCare ΕΠΕ».. 17

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Aνακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ENERGON CAPITAL INANCE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ. Κ2 4990/ απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ENERGON CAPITAL INANCE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και αριθμό Μητρώου 46691/06/Β/00/13, σύμ φωνα με την από απόφαση της Α επαναληπτι κής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου κατα στατικού. Οι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν έχουν ως εξής: Άρθρο 5 Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε Α)... Β) IB) Με την από απόφαση της Α Επαναλη πτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κε φαλαίου κατά ,87 ευρώ με συμψηφισμό σωρευ θεισών ζημιών μέχρι την και τροποποίηση του καταστατικού, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,29 ευρώ και καθορισμό αυτής από 2,27 ευρώ σε 1,98 ευρώ ανά μετοχή. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρ χεται, σήμερα, στο ποσό των τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων ενενήντα τριών ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών ( ,94 ευρώ) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες τρεις ( ) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ενός ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (1,98 ). Αθήνα, 19 Μαΐου 2009 Με εντολή Υφυπουργού ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (2) ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΥΡΣΟΣ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙ ΑΣ», με δ.τ. «ΠΥΡΣΟΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΑΕΙ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΥΡΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΔΙ ΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», με δ.τ. «ΠΥΡ ΣΟΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΑΕΙ» και με αριθμό Μητρώου 31566/01/ Β/94/353 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑ με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του κα ταστατικού της. Η παραπάνω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο λούθως: Άρθρο 2 Σκοπός 1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών ασφαλείας καθώς και η εμπορία συστημάτων ασφαλείας. Ειδικότερα: 1.1 Επιτήρηση ή φύλαξη κινητών ή ακινήτων περιουσι ακών αγαθών και εγκαταστάσεων. 1.2 Προστασία φυσικών προσώπων. 1.3 Ασφαλή μεταφopά με ειδικά διασκευασμένα τε θωρακισμένα οχήματα χρημάτων, αξιών, αρχαιοτήτων, έργων τέχνης και πολύτιμων αντικειμένων. 1.4 Προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, δια γωνισμών και αθλητικών εκδηλώσεων Έλεγχος ασφάλειας πληρωμάτων, επιβατών, χει ραποσκευών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομικού υλικού σε αερολιμένες και λιμένες, καθώς και έλεγχο πρόσβασης στους χώρους και, εν γένει, στις εγκατα στάσεις αυτών μετά από έγκριση της αρμόδιας αερο πορικής ή λιμενικής αρχής,. 1.6 Συνοδεία για την ασφαλή κίνηση οχημάτων που μεταφέρουν ογκώδη ή βαρέα αντικείμενα, με ειδικά οχή ματα που φέρουν στοιχεία επισήμανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας. 1.7 Συνοδεία αθλητικών αποστολών για την ασφαλή μετακίνησή τους. 1.8 Εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό μέτρων για την ασφαλή πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων των ανωτέρω περιπτώσεων 1.1 έως και Εισαγωγή, αγορά, πώληση, εγκατάσταση, συντήρη ση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητο ως και μηχανήματα καταμετρήσεως χρημάτων Εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου και δια βίβασης σημάτων συναγερμού Εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας, αναφορικά με τις δραστηριότητες των ανω τέρω περιπτώσεων 1.9 και Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα προσω πικής ασφάλειας και ασφάλειας εγκαταστάσεων, καθώς και η εκπαίδευση προσωπικού ασφαλείας Η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού πάσης φύσεως ακινήτων (κτιρίων, χώρων σταθμεύσεως, αεροδρομίων, σιδηροδρομικών σταθμών, εργοστασίων κ.λπ.) ως και διαφορών μεταφορικών μέσων (σιδηροδρόμων, πλοίων αεροπλάνων κ.λπ.). 2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύ ναται: 2.1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, ιδίως σε κοινοπρα ξία Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημε δαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Αθήνα, 18 Μαΐου 2009 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (3) ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ICT HELLAS ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», με δ.τ. «ICT EUROPE». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρα κτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ICT HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», με δ.τ. «ICT EUROPE» και με αριθμό Μητρώου 58325/01/Β/05/115 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ με το οποίο αποφασίσθηκε η τροπο ποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της. Η παραπάνω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο λούθως: Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η δημιουργία και λειτουργία πρότυπων εξεταστι κών συστημάτων για την πιστοποίηση επαγγελματικών δεξιοτήτων. 2. Η διενέργεια εξέτασης, αξιολόγησης και πιστοποίη σης των γνώσεων και δεξιοτήτων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε διάφορα επίπεδα δυσκολίας στα πλαί σια της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι παραπάνω διαδικα σίες οδηγούν στη χορήγηση πιστοποιητικού που αφορά πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στην πληροφορική γενικότερα. 3. Η πιστοποίηση ανθρώπινου δυναμικού διαφόρων ειδικοτήτων και επιπέδων επαγγελματικών κλάδων μέσα από αυστηρά καθορισμένες διαδικασίες βαθμολόγησης και αξιολόγησης. 4. Η διενέργεια και η επιτήρηση εξετάσεων για την πιστοποίηση γνώσεων. 5. Η συμμετοχή της εταιρείας σε προγράμματα έρευ νας και ανάπτυξης σχετικά με το σκοπό της στην Ελ λάδα και το εξωτερικό. 6. Η πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά και διεθνή πρότυπα. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται 1. Να παρέχει υπηρεσίες σχετικές με τη διαδικασία των εξετάσεων σε διάφορα εξεταστικά κέντρα που έχουν τη πιστοποίηση για τη διεξαγωγή τους σε αυτά. 2. Να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις που έχουν τον ίδιο σκοπό. 3. Να ιδρύει μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εταιρείες με τον ίδιο σκοπό στην Ελλάδα και το εξω τερικό. 4. Να αντιπροσωπεύει αλλοδαπές επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες που έχουν τον ίδιο σκοπό. 5. Να πιστοποιεί εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 6. Να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 7. Να προβαίνει σε συνεργασίες με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου για την επίτευξη του σκοπού της στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 8. Να αναθέτει μέρος από τα αντικείμενα του σκοπού της σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Αθήνα, 19 Μαΐου 2009 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (4) ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΑΒΗ ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΕΚΑΒΗ Α.Ξ.Ε.Κ.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΛΛΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ. 5/ απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΑΒΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΕΚΑΒΗ Α.Ξ.Ε.Κ.Ε.», με αριθμό Μητρώου 58230/57/Β/05/04, σύμφω να με την οποία αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της, με τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του καταστατικού της εταιρεί ας. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της. Η καταχώρηση της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Μετά την τροποποίηση το παραπάνω άρθρο έχει ως ακολούθως: Άρθρο 5 παρ. 1 (Μετοχικό Κεφάλαιο) 1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,00, διαιρούμενο σε ονομαστικές μετο χές, ονομαστικής αξίας 60,00 η κάθε μια, καταβεβλη μένο ολοσχερώς με μετρητά από τους μετόχους. Το Κεφάλαιο αυτό προήλθε από: Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο, όπως αυτό ορίσθηκε κατά τη σύσταση της εταιρείας, ήταν ,00 διαι ρούμενο σε ονομαστικές μετοχές και δεσμευμένες για μια πενταετία, ονομαστικής αξίας 60,00 η κάθε μια και είχε καταβληθεί σε μετρητά, όπως οριζόταν στο άρθρο 40 του αρχικού καταστατικού της εταιρείας.

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Με την υπ αριθμ. 2/ , απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το Με τοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ,00 με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους και με την έκ δοση νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 60,00 η κάθε μια δεσμευμένων για μια πενταετία και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, ανήλθε σε ,00, διαιρούμενο σε ονομαστικές με τοχές και δεσμευμένες για μια πενταετία, ονομαστικής αξίας 60,00 η κάθε μια καταβεβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά. Με την παρούσα, υπ αριθμ. 5/ , απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά ,00 με την καταβολή με τρητών από τους μετόχους και με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 60,00 η κάθε μια. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται πλέον σε ,00, διαιρούμενο σε ονομα στικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 60,00 η κάθε μια και είναι καταβεβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά. Οι λοιπές παράγραφοι παραμένουν ως έχουν. Έδεσσα, 13 Μαΐου 2009 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (5) επωνυμία «Pantheon Airways Ανώνυμη Αεροπορική Εταιρεία», με δ.τ. «Pantheon Airways». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Pantheon Airways Ανώνυμη Αεροπορική Εταιρεία», με δ.τ. «Pantheon Airways» και αριθμό Μητρώου 60016/01/Β/06/41 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (Βαλαωρίτου 15) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παρα πάνω Γ.Σ. για θητεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Ανδρέας Βγενόπουλος του Ευαγγέλου και της Αθη νάς, που γεννήθηκε στην Αθήνα την , κατοικεί στην Εκάλη Αττικής, οδός Πάρνηθος αρ. 10 και είναι κάτοχος του υπ αριθμ. Κ /1977 δελτίου αστυνο μικής ταυτότητας, που έχει εκδοθεί την από το ΙΔ Π.Α. Αθηνών, με αριθμό φορολογικού μητρώου , Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Μέλος. 2. Αντώνιος Συμιγδαλάς του Νικολάου και της Ελισά βετ, που γεννήθηκε στην Αθήνα την , κατοικεί στη Γλυφάδα, οδός Δασκαρόλη 59, ΤΚ και είναι κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΒ που έχει εκδοθεί την από το Τ.Α. Γλυφάδας, με αριθμό φορολογι κού μητρώου , Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Διευθύνων Σύμβουλος. 3. Φώτιος Καρατζένης του Δημητρίου και της Αγγελι κής, που γεννήθηκε στην Αθήνα την , κατοικεί, στην Κηφισιά Αττικής, οδός Σόλωνος αρ. 25 και είναι κάτοχος του υπ αριθμ. Ν /1983 δελτίου αστυ νομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί από το ΙΔ Π.Α. Αθηνών, με αριθμό φορολογικού μητρώου , Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Μέλος. 4. Ιωάννης Μπενόπουλος του Βασιλείου και της Ελένης, που γεννήθηκε στην Αθήνα την , κατοικεί στο Παλαιό Ψυχικό, Μαβίλη 11, ΤΚ και είναι κάτοχος του υπ αριθμ. Μ αστυνομικού δελτίου ταυτότη τας που έχει εκδοθεί την από το Παράρτημα Ασφαλείας Ψυχικού, με αριθμό φορολογικού μητρώου , Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Πρόεδρος του Δ.Σ. 5. Πέτρος Μίαρης του Δημητρίου και της Ελένης, που γεννήθηκε στο Περιστέρι Αττικής την , κατοι κεί στο Περιστέρι, Ιωαννίνων 58Α, ΤΚ και είναι κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΒ αστυνομικού δελτίου ταυτότητας που έχει εκδοθεί την , από το A.T. B T.A. Περιστερίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου , Δ.Ο.Υ. Β Περιστερίου, Μέλος. 6. Μιχάλης Κεφαλογιάννης του Ευαγγέλου και της Μα ρίας, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης την , κατοικεί στο Δήμο Παπάγου, οδός Ζακυνθινού 50, ΤΚ και είναι κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΒ που έχει εκδοθεί την από το Τ.Α. Παπάγου, με αριθμό φορολογικού μητρώου , Δ.Ο.Υ. Α Ηρα κλείου Κρήτης, Μέλος. 7. Πύρρος Παπαδημητρίου του Δημητρίου και της Βασιλικής, που γεννήθηκε στην Καστανιά Άρτας την , κατοικεί στην Κηφισιά, Αιγινήτου 21 και είναι κάτοχος του υπ αριθμ. Σ αστυνομικού δελτίου ταυτότητας που έχει εκδοθεί την από το A.T. Κηφισιάς, με αριθμό φορολογικού μητρώου , Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Αντιπρόεδρος. Ανάθεση καθηκόντων, εξουσιοδοτήσεων και αρμοδιο τήτων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και αναθέτει στο Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου τη διενέργεια όλων των πράξεων, οι οποίες απαιτούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, την εκπροσώπηση της εταιρεί ας έναντι τρίτων, καθώς και οποιεσδήποτε πράξεις αποσκοπούν στην πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας και εξουσιοδοτεί το Διευθύνοντα Σύμβου λο να προβαίνει στις πράξεις αυτές και να δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα. Εξαιρούνται μόνο οι πράξεις εκείνες για τις οποίες, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, απαιτείται συλλογική ενέργεια των μελών του Διοικη τικού Συμβουλίου. Ο ανωτέρω μπορεί να αναθέτει περαιτέρω, σύμφωνα με ειδική εντολή του, την άσκηση των εξουσιών που του ανατίθενται, ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας, ή τρίτους. Υπογραφή αποσπασμάτων και αντιγράφων πρακτι κών. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 3 του καταστατι κού της Εταιρείας, όπως αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώ

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 νονται, εκτός από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο και από το μέλος του Διοικητι κού Συμβουλίου, Φώτιο Καρατζένη. Αθήνα, 20 Μαΐου 2009 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (6) την επωνυμία «TERABELL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑ ΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», με δ.τ. «TERABELL A.E.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TERABELL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙ ΩΝ», με δ.τ. «TERABELL A.E.» και με αριθμό Μητρώου 66484/01/Β/08/440, που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ. Αθήνα, 20 Μαΐου 2009 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (7) την επωνυμία «ΑEGEAN IRST COMPANY ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ», με δ.τ. «AEGEAN IRST COMPANY ACO A.E.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑEGEAN IRST COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗ ΜΙΚΩΝ», με δ.τ. «AEGEAN IRST COMPANY ACO A.E.» και αριθμό Μητρώου 62720/01/Β/07/183 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΣ: Το από πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν νέοι ορκωτοί ελεγκτές για τη χρήση σε αντι κατάσταση των ορισθέντων από την έκτακτη Γενική Συνέλευση οι εξής: Τακτικός: ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΤΣΑΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ , της ελεγκτικής εταιρείας: BAKER TILLY. Αθήνα, 20 Μαΐου 2009 Ο Τμηματάρχης Χ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (8) επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΕΡ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡ ΜΑΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ», με δ.τ. «ΑΦΟΙ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΕΡ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ», με δ.τ. «ΑΦΟΙ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε.» και αριθμό Μητρώου 7782/03/Β/86/63: 1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση Η έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση Όπως εγκρίθηκαν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελευσίνα, 12 Μαΐου 2009 Η Διευθύντρια Ε. ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗ (9) επωνυμία «TECHNOCAN Α.Ε. (ΤΕΧΝΟΚΑΝ Α.Ε.) Βιο μηχανία Λευκοσιδήρων και Πλαστικών Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρεία». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TECHNOCAN Α.Ε. (ΤΕΧΝΟΚΑΝ Α.Ε.) Βιομηχανία Λευκοσιδήρων και Πλαστικών Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρεία» και με αριθμό Μητρώου 8104/03/ Β/86/383, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του πο σού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ, με καταβολή μετρητών, που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις Ελευσίνα, 12 Μαΐου 2009 Η Διευθύντρια Ε. ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗ (10) επω νυμία «Γ. ΠΕΝΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑ ΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ», με δ.τ. «G. ΡΕΝΚΑ S.A.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ την επωνυμία «Γ. ΠΕΝΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙ ΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ», με δ.τ. «G. ΡΕΝΚΑ S.A.» και με αριθμό Μητρώου 67504/03/Β/08/79, με το οποίο πιστο ποιήθηκε η καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ, με καταβολή μετρητών. Ελευσίνα, 11 Μαΐου 2009 Η Διευθύντρια Ε. ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗ (11) επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΚΟΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ», με δ.τ. «ΕΥΚΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το 2/ πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΚΟΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με δ.τ. «ΕΥΚΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 64441/56/ Β/07/16, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ευρώ που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις μετά από τροποποίηση του άρθρου 5. Κοζάνη, 14 Μαΐου 2009 Δ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (12) επω νυμία «Ζ. ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΤΕΟ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «Ι. ΚΤΕΟ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ζ. ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΤΕΟ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «Ι. ΚΤΕΟ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 67960/71/Β/09/5, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ. Άγιος Νικόλαος, 13 Μαΐου 2009 Η Προϊσταμένη ΑΘΗΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ (13) επω νυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕ ΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΒΙ.Ε.Ξ.Α.Β.Ε.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 143 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕ ΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΒΙ.Ε.Ξ.Α.Β.Ε.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 39360/72/Β/97/33, με το οποίο πιστοποι ήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ που αποφασίσθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση στις Ρέθυμνο, 4 Μαΐου 2009 ΑΝ. ΤΡΙΠΟΔΙΑΝΑΚΗΣ (14) επω νυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙ ΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUNSTORES», με δ.τ. «SUNSTORES Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Δι οικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUNSTORES», με δ.τ. «SUNSTORES Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 41287/72/Β/98/12, με το οποίο πιστοποι ήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου εκ ,00 ευρώ που αποφασίσθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση στις Ρέθυμνο, 5 Μαΐου 2009 ΑΝ. ΤΡΙΠΟΔΙΑΝΑΚΗΣ (15) επωνυμία «ΜΑΝΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΜΑΝΟΥΚΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΝΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΜΑΝΟΥΚΑΡΑ ΚΗΣ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 30329/72/Β/94/2: 1. Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση Το από πρακτικό (No 26) της έκτακτης Γε νικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικός: ΤΣΑΜΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Ρέθυμνο, 6 Μαΐου 2009 ΑΝ. ΤΡΙΠΟΔΙΑΝΑΚΗΣ

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 (16) επωνυμία «ΠΟΛΥΡΙΖΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΛΥΡΙΖΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με αριθμό Μητρώου 23283/72/Β/90/30 που εδρεύει στο Δήμο ΦΟΙΝΙΚΑ από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παρα πάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: ΣΤΑΥΓΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ. ΣΤΑΥΓΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ, ως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ. ΣΤΑΥΓΙΑΝΟΥΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ως ΜΕΛΟΣ. Την εταιρεία θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει ο Σταυ γιανουδάκης Νίκος και σε περίπτωση δε κωλύματός του αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο Σταυγιανουδάκη Μάρκο. Ρέθυμνο, 13 Μαΐου 2009 ΑΝ. ΤΡΙΠΟΔΙΑΝΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (17) Σύσταση Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω νυμία είναι «PharmaCare ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με δ.τ. «PharmaCare ΕΠΕ». Με το υπ αριθμ. 5126/ συμβόλαιο της Συμ βολαιογράφου Ευγενίας Μπορμπουδάκη Τσαγκαράκη συστάθηκε εταιρεία περιορισμένης με την επωνυμία «PharmaCare ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με δ.τ. «PharmaCare ΕΠΕ» που καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Ηρακλείου με αριθμό καταχώρησης 90/ Περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής: 1. Επωνυμία: Η επωνυμία της εταιρείας είναι «PharmaCare ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με δ.τ. «PharmaCare ΕΠΕ». 2. Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται το Ηράκλειο Κρήτης. Τα γραφεία της εταιρείας είναι στο Δήμο Ηρα κλείου Κρήτης και στην οδό Χ. Παπαδάκη αριθμός 26 [Φιλοθέη]. 3. Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Εισαγωγές, εξαγωγές, εμπορία, διακίνηση και αντι προσώπευση φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών προ ϊόντων, καλλυντικών και ιατρικών ειδών. 2) Την παροχή υπηρεσιών στα φαρμακεία για την σύνταξη και κατάθεση συνταγών, διεκπεραίωση προς τρίτους κ.λπ. 3) Την εμπορία ή δημιουργία πάσης φύσεως προϊό ντων του ευρύτερου κλάδου της πληροφορικής, κάθε είδους μηχανημάτων επεξεργασίας δεδομένων, προ γραμμάτων και γενικότερα συστημάτων πληροφορικής και δικτύων επικοινωνίας, την παροχή εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης σε αυτά καθώς και τη δημιουργία ιστοσελίδων και εφαρμογών διαδικτύου για λογαριασμό τρίτων κ.λπ. 4) Η ανάληψη συμβουλευτικού έργου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών σε θέματα marketing, έρευνας αγοράς, προώθηση πωλήσεων και marchandising, επι χειρησιακής και οργανωτικής ανάπτυξης και διαφήμισης επιχειρήσεων. 5) Η διαμόρφωση και εξοπλισμός επαγγελματικών χώρων. 6) Η διοργάνωση εκθέσεων, σεμιναρίων και γενικά παροχή εκπαίδευσης. 7) Η εισαγωγή, εμπορία, κατασκευή και εκτύπωση δι αφημιστικών προϊόντων. 8) Η παροχή ασφαλιστικών καλύψεων. 9) Η προώθηση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας μέσα της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που παρέχει η ηλεκτρονική τεχνολογία και τηλεματική (ηλεκτρονικό εμπόριο). 10) Η ίδρυση φαρμακείου. 11) Η κατασκευή και εμπορία ηλεκτρονικών υπολογι στών λογισμικού μηχανών γραφείου, προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και τηλεματικής. Η κατασκευή εφαρμογών εξοπλισμός INTERNET. Η κατασκευή ψηφια κών αυτομάτων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων που παρουσιάζονται υπό μορφή συστημάτων. Η κατασκευή μερών και εξαρτημάτων υπολογιστικών μηχανών. Οι υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης, συστημάτων λογι σμικού οι υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής. Οι υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών Οι υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην πληροφορική. Οι υπηρε σίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επικοι νωνίες. Το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού. Το λιανικό εμπόριο ηλε κτρονικιόν υπολογιστών και λογισμικού γενικών εφαρ μογών. Η κατασκευή οργάνων και συσκευών για τις τη λεπικοινωνίες. Το χονδρικό εμπόριο αριθμομηχανών και λογιστικών μηχανών ταμειακών και παρομοίων μηχανών που φέρουν υπολογιστική διάταξη. Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. Οι υπηρεσίες πρόσβασης σε ηλεκτρονικά δίκτυα επικοινωνίας [INTERNET]. Η συμμετοχή σε κοινοπραξίες ΑΕ εκπόνηση μελετών συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών μηνυμάτων και πληροφοριών. Οι υπηρεσί ες δικτύων δεδομένων. Οι υπηρεσίες παροχής συμβου λών για συστήματα και τεχνικά θέματα. Οι υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επί παραγγελία. Οι υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων διαδραματικών πο λυμέσων [INTERACTIVE MULTIMEDIA]. Οι υπηρεσίες σχε διασμού δημιουργίας και καταχώρησης διαφημίσεων. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή. Για τους παραπάνω σκοπούς η εταιρεία μπορεί: α) να συνεργάζεται με άλλους ημεδαπούς και αλλοδαπούς οίκους με οποιαδήποτε μορφή είτε με φυσικά είτε με νομικά πρόσωπα, β) να εκμισθώνει τα δικά της ακίνη τα για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση προς άσκηση της εμπορίας της και σύμφωνα με τους σκοπούς της. 4. Διάρκεια: Είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από τη νομότυπη σύστασή της.

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5. Ποσό και Τρόπος Καταβολής Μετοχικού Κεφα λαίου: Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι δώδεκα χιλι άδες (12.000) ευρώ και διαιρείται σε τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει αξία τριάντα (30) ευρώ και έχει καλυφθεί σε μετρητά από τους ιδρυτές μετόχους. 6. Εταιρικά Μερίδια: Το κεφάλαιο της εταιρείας δι αιρείται σε τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει αξία τριάντα ευρώ (30). 7. ΕΤΑΙΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: α) η Μαρία Τζατζιμάκη του Ιωάννη και της Παναγιώτας κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ και σύμφωνα με τα παραπάνω, συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής από διακόσια (200) εταιρικά μερίδια. β) ο Ιωάννης Τσαγκαράκης του Νικολάου και της Ευ γενίας Ειρήνης κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ και σύμφωνα με τα παραπάνω, συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής από διακόσια (200) εταιρικά μερίδια. 8. Ημερομηνία λήξης της εταιρικής χρήσης: Η 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους (Πρώτη εταιρική χρήση ). 9. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Διαχειριστής διορίζεται ο εκ των εταίρων Ιωάννης Τσαγκαράκης του Νικολάου και της Ευγενίας Ειρήνης. Από την Εταιρεία (Υπογραφή) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13509 5 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 10242 26 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11601 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 5256 18 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 150 12 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 4578 11 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9037 24 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 168 9 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3585 4 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12341 23 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 361 19 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3851 1 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7651 29 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7522 11 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9904 28 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7781 19 Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3283 18 Μαΐου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13474 23 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7434 13 Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 70 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12227 12 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4711 29 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2756 16 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2894 15 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14891 30 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9286 6 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11596 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1602 6 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 145 21 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα