Ε ΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε ΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε."

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε. Ε ΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π / 85. ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ Π&K CAPITAL Α.Ε.Π.Ε.Υ Ιούλιος 2001 Draft

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ-ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ 4 2 ΣΥΝΟΨΗ 7 3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 8 4 ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ INFO QUEST 9 5 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 10 6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ 15 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ 39 9 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 40 1 Γενικά Φορολογία µερισµάτων 41 3 Υποχρεώσεις Μετόχων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Γενικές πληροφορίες Ιστορικό Αντικείµενο Εργασιών ίκτυο πωλήσεων και διανοµής Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Μετοχικό κεφάλαιο Ίδια Κεφάλαια - Λογιστική Αξία της Μετοχής Μέτοχοι ιοίκηση - ιεύθυνση της Εταιρίας Συµµετοχές των Μελών του.σ. και των Κυρίων Μετόχων της Εταιρίας στο ιοικητικό Συµβούλιο και στο Μετοχικό Κεφάλαιο άλλων εταιριών Απασχολούµενο Προσωπικό Επενδύσεις Χρήση κεφαλαίων προηγούµενων αυξήσεων - Προορισµός Νέων Κεφαλαίων Προορισµός και Χρήση κεφαλαίων αύξησης µετοχικού κεφαλαίου µε ηµόσια εγγραφή Προορισµός και Χρήση κεφαλαίων αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών σύµφωνα µε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 21ης Ιουνίου Προορισµός και Χρήση των Κεφαλαίων από Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και σύµφωνα µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων στις 27/6/ Προορισµός και Χρήση κεφαλαίων της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου µετά από άσκηση δικαιωµάτων προαίρεσης µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 27/6/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ Ο κλάδος της Πληροφορικής Η διεθνής αγορά Πληροφορικής Η Ελληνική αγορά Πληροφορικής Θέση της Εταιρείας στον κλάδο Προοπτικές στην Ελληνική αγορά Πληροφορικής ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ INFO-QUEST AEBE 88 1 Εξέλιξη κύκλου εργασιών Αποτελέσµατα χρήσεων 90 2 ιάθεση των προ αποσβέσεων κερδών 96 3 Στοιχεία ισολογισµού 97 Draft

3 4 Xρηµατοοικονοµικοί είκτες Πηγές και χρήσεις κεφαλαίων Ταµειακές Ροές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Ταµειακές Ροές σε ενοποιηµένη βάση ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/ /3/ Λογιστική Κατάσταση Τριµήνου INFO QUEST AEBE Ενοποιηµένη Λογιστική Κατάσταση Τριµήνου ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Θυγατρικές Εταιρίες Συγγενείς Εταιρίες Εταιρίες Λοιπού Συµµετοχικού Ενδιαφέροντος Θυγατρικές και Συγγενείς εταιρίες των θυγατρικών εταιριών Θυγατρικές και Συγγενείς εταιρίες των συγγενών εταιριών ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Προβλέψεις της Εκδότριας Εταιρίας Παραδοχές προβλέψεων Ενοποιηµένες Προβλέψεις ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Στόχοι και στρατηγική Επενδυτική Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΧΕΣΗ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΚΕΡ Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 203 Draft

4 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ-ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Σηµαντική σηµείωση Ο Κύριος Ανάδοχος βεβαιώνει ότι: Στην παρούσα ενότητα «Σηµαντική Σηµείωση» καθώς και στην επόµενη ενότητα «Επενδυτικοί Κίνδυνοι» έχουν περιγραφεί αναλυτικά οι κίνδυνοι (Επενδυτικοί Κίνδυνοι) που µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά τα αποτελέσµατα, την χρηµατιστηριακή θέση της Εκδότριας ή ακόµη και απευθείας την τιµή της µετοχής. Στο Ενηµερωτικό ελτίο έχουν συµπεριληφθεί τα συµπεράσµατα του Οικονοµικού Λογιστικού Ελέγχου (ο οποίος έγινε µε βάση λογιστικές καταστάσεις της και όχι τα οριστικά οικονοµικά στοιχεία της χρήσης 2000) και του Νοµικού Ελέγχου καθώς και οι συνέπειες τους για την Εταιρία και έχουν γίνει όλες οι αναµορφώσεις των αποτελεσµάτων και της καθαρής θέσης της Εταιρίας ώστε να προκύπτει η πραγµατική της οικονοµική κατάσταση (Βλεπ. Κεφ. «Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη»). Η Εταιρεία διαθέτει ικανοποιητική περιουσιακή διάρθρωση για την εισαγωγή των µετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών: α) κατά την τελευταία προ της υποβολής της αίτησης οικονοµική χρήση 1999 και Συγκεκριµένα, το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας σύµφωνα µε την λογιστική κατάσταση της ανήρχετο σε δρχ. 66 δισ. και µετά τις αναµορφώσεις (οι οποίες σε σηµαντικό βαθµό οφείλονται σε διαφορές αποτίµησης των συµµετοχών της Εταιρείας) σε δρχ. 54 δισ. Σε ενοποιηµένη βάση σύµφωνα µε την λογιστική κατάσταση της , τα ίδια κεφάλαια ανέρχονταν σε δρχ. 74,4 δισ. και µετά τις αναµορφώσεις σε δρχ. 65 δισ. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας για τη χρήση 2000 ανήλθαν σε δρχ. 10 δισ. ενώ µετά τις αναµορφώσεις (οι οποίες σε σηµαντικό βαθµό οφείλονται σε διαφορές αποτίµησης των συµµετοχών της Εταιρείας) τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε εκατ. δρχ.. Σε ενοποιηµένη βάση αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε δρχ. 22,9 δισ. και µετά τις αναµορφώσεις σε δρχ. 17,7 δισ. Επιπρόσθετα το ύψος των αποθεµάτων της κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα καθώς αντιπροσωπεύει το 5,4% του συνόλου του ενεργητικού της και δεν υπάρχουν ακίνητα αποθέµατα, πέραν των 60 εκατ δρχ που αναφέρει η έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή. β) κατά την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2001 και µέχρι τις , δεν έχει συµβεί κάποιο γεγονός το οποίο να επηρεάζει αρνητικά την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας. Η οικονοµική κατάσταση, η περιουσιακή διάρθρωση και οι προϋποθέσεις µετάταξης της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α. δεν επηρεάζονται: α) από γεγονότα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απεικονίζονται στις µέχρι σήµερα δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, β) από τυχόν µη ποσοτικοποιηµένες παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών. γ) τέλος δεν υφίστανται εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις οι οποίες να επηρεάσουν την οικονοµική κατάσταση, την περιουσιακή διάρθρωση και τις προϋποθέσεις µετάταξης της Εταιρίας στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α Η νοµική κατάσταση της Εταιρίας είναι σύµφωνη προς του νόµους και τους κανονισµούς στους οποίους υπόκειται, όσον αφορά την ίδρυση της και την καταστατική της λειτουργία. Επενδυτικοί Κίνδυνοι Πέρα από τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο, οι επενδυτές πρέπει να λάβουν προσεκτικά υπόψη τους και τους παράγοντες που αναφέρονται παρακάτω πριν λάβουν οποιαδήποτε απόφαση σχετικά µε την πιθανή επένδυση τους σε µετοχές της Εταιρίας. Οι κίνδυνοι που αναφέρονται παρακάτω µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά τα αποτελέσµατα, τη χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρίας ή ακόµη και απευθείας την τιµή της µετοχής. Επισηµαίνεται ότι η µελέτη αυτού του κεφαλαίου και µόνον δεν είναι επαρκής για να αποκτήσουν οι επενδυτές µία ολοκληρωµένη εικόνα για την λήψη επενδυτικής απόφασης. Ως εκ τούτου, η απόφαση για πιθανή επένδυση σε µετοχές της Εταιρίες οφείλει να βασίζεται στο σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο. Το Ενηµερωτικό ελτίο περιέχει επίσης δηλώσεις και εκτιµήσεις σχετικά µε το µέλλον και την εξέλιξη της αγοράς και των αποτελεσµάτων της Εταιρίας. Όλες αυτές οι δηλώσεις και οι εκτιµήσεις περιέχουν κινδύνους και αβεβαιότητα. Τα πραγµατοποιηθέντα αποτελέσµατα της Εταιρίας µπορεί να διαφέρουν σηµαντικά από τις δηλώσεις και τις εκτιµήσεις αυτές, λόγω κινδύνων όπως αυτών που αναφέρονται παρακάτω και αλλού στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο. 1. Ζήτηση προϊόντων πληροφορικής Η Info-quest βασίζεται κατά κύριο λόγο στην εµπορία προϊόντων υψηλής τεχνολογίας τα οποία προµηθεύεται από µεγάλους και παγκοσµίως καταξιωµένους οίκους του εξωτερικού και τα µελλοντικά της έσοδα εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την εµπορική επιτυχία αυτών των προϊόντων. Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών η εταιρία επέτυχε µεγάλους ρυθµούς αύξησης πωλήσεων που βασίζονταν στην αποδοχή των προϊόντων της από τους καταναλωτές και στην υψηλή στάθµη των υπηρεσιών που η εταιρία προσφέρει. Οι κατασκευαστές των προϊόντων υψηλής τεχνολογίας δαπανούν τεράστια ποσά για την έρευνα µε σκοπό την συνεχή αναβάθµιση των ήδη Draft

5 παραγοµένων προϊόντων τους καθώς και για την δηµιουργία προϊόντων βασισµένων σε ακόµη ανώτερες τεχνολογίες και µεθόδους. Τυχόν µείωση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης µπορεί να οδηγήσουν µελλοντικά στην σταδιακή µείωση της εµπορικής επιτυχίας των προϊόντων τους και µείωση των πωλήσεων στην παγκόσµια καθώς και στην Ελληνική αγορά. Η µείωση της ζήτησης κυρίως προσωπικών υπολογιστών σε παγκόσµιο επίπεδο µπορεί να οδηγήσει αφ ενός στην αύξηση του κόστους παραγωγής και την αύξηση των τιµών οι οποίες εν συνεχεία να οδηγήσουν την ζήτηση σε ακόµη χαµηλότερα επίπεδα στο µέλλον. 2. Αγορά και Ανταγωνισµός Ένας κύριος λόγος της επιτυχίας της Info-quest κατά τα τελευταία χρόνια ήταν η αυξηµένη ζήτηση των εισαγωµένων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και κυρίως των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των περιφεριακών τους γεγονός το οποίο είναι δυνατό να εµφανίσει κάµψη. Η αύξηση των πωλήσεων της εταιρίας είχε σαν πρωταρχική αιτία την διεύρυνση του µεγέθους της Ελληνικής αγοράς προερχόµενη από την ανάγκη χρήσης προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής. Επειδή το µέγεθος της Ελληνικής αγοράς είναι πεπερασµένο και η ανανέωση των παλαιάς τεχνολογίας προϊόντων καθώς και οι αγορές από νέους χρήστες-καταναλωτές έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξηµένη πιθανότητα οι µελλοντικές πωλήσεις να εµφανίσουν µεγαλύτερη της προβλεπόµενης κάµψη. Επίσης, η προσπάθεια των ανταγωνιστριών εταιριών, µεταξύ των οποίων και η Info-quest, να διατηρήσουν το µερίδιο τους στην Ελληνική αγορά µπορεί να οδηγήσει στην µείωση των τιµών και κατ επέκταση στην µείωση του µικτού και του καθαρού τους κέρδους. 3. Συναλλαγµατικός κίνδυνος Η εταιρία είναι εκτεθειµένη σε συναλλαγµατικές διακυµάνσεις των νοµισµάτων των χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εταιρία αγοράζει σηµαντικές ποσότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών και ανταλλακτικών από προµηθευτές που εδρεύουν στις Η.Π.Α. καθώς και σε χώρες της Ανατολικής Ασίας και της Ιαπωνίας και συναλλάσσεται µε αυτούς σε δολάριο Αµερικής. Τον τελευταίο καιρό εµφανίζεται µία αστάθεια της τιµής του δολαρίου σε σχέση µε το Ευρώ και η απρόβλεπτη διακύµανσή του στο µέλλον µπορεί να επιδράσει αρνητικά στις πωλήσεις και τα αποτελέσµατα της εταιρίας. 4. Αγορά στελεχών Η Info-quest εξαρτάται από τα σηµαντικότερα στελέχη της αγοράς για την αποτελεσµατική επίτευξη των στόχων και σκοπών της και η αποτυχία της να τα διατηρήσει αυξάνει την πιθανότητα να µην επιτύχει τους σκοπούς της. Η επιτυχής ανάπτυξη των εργασιών και δραστηριοτήτων της εταιρίας εξαρτάται σηµαντικά στην παροχή υπηρεσιών από ανώτερα και ανώτατα στελέχη όλων των τµηµάτων της εταιρίας που κατέχουν σηµαντικές γνώσεις και εµπειρίες που χρησιµοποιούνται για την αποτελεσµατική εκτέλεση των αναλαµβανοµένων εργασιών. Επίσης, τα στελέχη αυτά διατηρούν σχέσεις µε πελάτες, προµηθευτές και άλλους αντισυµβαλλόµενους που θεωρούνται απαραίτητες για την διατήρηση και την διεύρυνση των πωλήσεων και για την ανάληψη σηµαντικών έργων που αφορούν τον ιδιωτικό και τον δηµόσιο τοµέα. Η εταιρία προσφέρει ένα σηµαντικό πακέτο αµοιβών και πρόσθετων παροχών στα στελέχη της και οι σχέσεις µεταξύ των στελεχών και της εταιρίας είναι αρµονικές. Παρά ταύτα, η για οποιονδήποτε λόγο διατάραξη των σχέσεων των στελεχών µε την εταιρία που είναι πιθανόν να οδηγήσει και στην απώλεια αυτών των στελεχών θα έχει σαν αποτέλεσµα να καθυστερήσει η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρίας. 5. Συγχώνευση Η Εταιρία βρίσκεται στην διαδικασία συγχώνευσης µε την Πληροφορική Εργασίας Α.Ε. και την QUEST Θεσσαλονίκης A.E. ενώ παράλληλα η θυγατρική της Decision Α.Ε. απορροφά την ABACUS Α.Ε. και την INTELLTECH Α.Ε. Η νοµική διαδικασία της συγχώνευσης αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους. Πρέπει να σηµειωθεί όµως ότι απαιτείται σηµαντικός χρόνος και προσπάθεια προκειµένου να εξελιχθεί οµαλά η λειτουργική συγχώνευση ώστε να δηµιουργηθεί µία εταιρία µε ενιαία εταιρική ταυτότητα και φιλοσοφία. Επίσης, η νέα Εταιρία το πρώτο διάστηµα της συγχώνευσης ενδεχοµένως να έχει αυξηµένες δαπάνες λειτουργίας λόγω της επικάλυψης λειτουργιών στο νέο σχήµα. 6. Μεγάλος αριθµός συνδεδεµένων εταιριών Λόγω της συνεχούς ανάπτυξης του Οµίλου και των εξαγορών στις οποίες προέβει η Info-quest τα τελευταία χρόνια, ο αριθµός των συνδεδεµένων εταιριών ανέρχεται σήµερα σε 31. Στόχος της ιοίκησης της Εταιρίας είναι ο συντονισµός των εταιριών του Οµίλου και η όσο το δυνατόν καλύτερη εκµετάλλευση των συνεργιών. Όµως, δεν µπορεί να παρασχεθεί η διαβεβαίωση ότι η προσπάθεια αυτή θα οδηγήσει απαραίτητα στο επιθυµητό αποτέλεσµα σε όλες τις περιπτώσεις συµµετοχής της Info-quest. Επίσης, πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν µπορεί να αποκλεισθεί η περίπτωση της σύναψης στρατηγικής συµµαχίας ή η εξαγορά εταιρίας ή εταιριών από την Info-quest στο µέλλον. Μια τέτοια κίνηση θα γινόταν στα πλαίσια της ενδυνάµωσης του Οµίλου. Σε συνδυασµό µε τον ήδη µεγάλο αριθµό συµµετοχών της Εταιρίας, επιχειρηµατικές κινήσεις σαν αυτές δεν αποκλείεται να Draft

6 επιβαρύνουν την λειτουργία της καθώς συχνά ο συντονισµός και η αφοµοίωση νέων δραστηριοτήτων απαιτούν σηµαντική προσπάθεια και ενέχουν τον κίνδυνο να µην είναι απολύτως επιτυχείς σε κάθε περίπτωση. 7. Τεχνολογικές εξελίξεις Η επιχειρηµατική δραστηριότητα και τα αποτελέσµατα της Info-quest ενδεχοµένως να επιδεινωθούν εάν δεν καταφέρνει να προσαρµόζεται άµεσα στις τεχνολογικές αλλαγές που λαµβάνουν χώρα στον κλάδο που δραστηριοποιείται, καθώς οι εξελίξεις στον χώρο της πληροφορικής είναι ραγδαίες. Η Εταιρία αντιλαµβανόµενη τη σηµασία της παρακολούθησης των τεχνολογικών εξελίξεων αφιερώνει σηµαντικούς πόρους κυρίως µέσω της πρόσληψης εξειδικευµένου επιστηµονικού προσωπικού. Όµως, δεν µπορεί να παρασχεθεί η διαβεβαίωση ότι η Info-quest θα επιτυγχάνει σε συνεχή βάση την προσαρµογή της στις τεχνολογικές αλλαγές, και σε µια τέτοια περίπτωση είναι πιθανό τα αποτελέσµατα της Εταιρίας να επηρεασθούν αρνητικά. Draft

7 2 ΣΥΝΟΨΗ Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας INFO QUEST A.Ε. την αποφάσισε την µετάταξη της εταιρίας στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η Εταιρία δεν πρόκειται να εκδώσει νέες µετοχές για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ή να διαθέσει υφιστάµενες µετοχές των µετόχων µε δηµόσια εγγραφή, καθώς πλέον του 25% των υφιστάµενων µετοχών της Εταιρίας βρίσκεται κατανεµηµένο σε περισσότερα από φυσικά και νοµικά πρόσωπα. Εντός της χρήσης 2000 τα.σ. της εταιρίας INFO QUEST A.E. και της εταιρίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A.E. πρότειναν την συγχώνευση των δύο εταιριών µε την απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Σηµειώνεται ότι η INFO QUEST A.E. συµµετείχε ήδη στο µετοχικό κεφάλαιο της απορροφούµενης µε 36%. Οι διαδικασίες της παραπάνω συγχώνευσης βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ οι Γενικές Συνελεύσεις των δύο εταιριών οι οποίες θα λάβουν την τελική απόφαση για την προτεινόµενη συγχώνευση έγιναν στις 22 Ιουνίου του τρέχοντος έτους και ενέκριναν την συγχώνευση. Ο ισολογισµός µετασχηµατισµού της εταιρίας «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A.E.» συντάχθηκε µε ηµεροµηνία ιαδικασία Μετάταξης από την Παράλληλη στην Κύρια Αγορά του ΧΑΑ Σύµφωνα µε την Απόφαση Αριθµ. 2063/Β.69, η µετάταξη των µετοχών από την Παράλληλη στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών γίνεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών ύστερα από αίτηση της Εκδότριας Εταιρίας, εφόσον, εκτός των προϋποθέσεων και όρων εισαγωγής των µετοχών στην Κύρια Αγορά του ΧΑΑ, πληρούνται οι εξής πρόσθετες προϋποθέσεις: Η Εταιρία πρέπει να έχει παραµείνει στην Παράλληλη Αγορά τουλάχιστον για δύο (2) έτη από την εισαγωγή της. Η Εταιρία πρέπει να έχει κάνει χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν µε δηµόσια εγγραφή σύµφωνα µε τα δηµοσιευθέντα στο Ενηµερωτικό ελτίο. Η Εταιρία πρέπει να µην έχει υποπέσει σε σοβαρές ή επανειληµµένες παραβάσεις της χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας κατά την διάρκεια διαπραγµάτευσης των µετοχών στην Παράλληλη Αγορά. Ο Κύριος Ανάδοχος βεβαιώνει ότι: α) σύµφωνα και µε τον Νοµικό Έλεγχο η Εκδότρια Εταιρία πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, β) µε βάση το µετοχολόγιο της 11/7/2001 το 27,20% των µετοχών της Εταιρίας, είναι κατανεµηµένο σε επενδυτές, κανείς από τους οποίους δεν διαθέτει άνω του 2% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας. Η Εταιρία θα προχωρήσει σε Μετάταξη στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών χωρίς την διενέργεια ηµόσιας Εγγραφής, δεδοµένου ότι διαθέτει τόσο την απαιτούµενη διασπορά όσο και τα Ίδια Κεφάλαια που ισχύουν για την Κύρια Αγορά, όπως αυτά αναφέρονται στο Ν.2651/200 όπως ισχύει. Με την Απόφαση 57/ του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών έχουν καθοριστεί τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της ιαδικασίας της Μετάταξης και την έναρξη της διαπραγµάτευσης στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Ως τιµή έναρξης διαπραγµάτευσης των µετοχών στην Κύρια Αγορά, λαµβάνεται υπόψη η τελευταία τιµή κλεισίµατος των µετοχών στην Παράλληλη Αγορά. Draft

8 3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ INFO QUEST A.E.B.E. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗ κοινές ονοµαστικές ΕΚ ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ κοινές ονοµαστικές 175 ρχ. Μέρισµα / Μετοχή 31/12/ ρχ. Λογιστική Αξία Μετοχής 31/12/ ρχ. Τιµή έναρξης διαπραγµάτευσης της µετοχής (1) n.a ρχ. Ανώτατη Χρηµατιστηριακή Τιµή ρχ. (20/1/2000) Κατώτατη Χρηµατιστηριακή Τιµή ρχ. (28/12/2000) Μέση Χρηµατιστηριακή Τιµή ρχ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚ ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ κοινές ονοµαστικές ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙ ΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 0, κοινές ονοµαστικές Μέρισµα / Μετοχή 31/12/2000 0,15 Λογιστική Αξία Μετοχής 31/12/2000 4,13 Τιµή έναρξης διαπραγµάτευσης της µετοχής (1) n.a Ανώτατη Χρηµατιστηριακή Τιµή ,75 (20/1/2000) Κατώτατη Χρηµατιστηριακή Τιµή ,32 (28/12/2000) Μέση Χρηµατιστηριακή Τιµή 15,07 Παρατηρήσεις: 1. Ως τιµή έναρξης διαπραγµάτευσης των µετοχών στην Κύρια Αγορά, λαµβάνεται υπόψη η τελευταία τιµή κλεισίµατος των µετοχών στην Παράλληλη Αγορά όπως ορίζεται µε την απόφαση 57/ του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Μονάδα διαπραγµάτευσης στο Χρηµατιστήριο είναι ο τίτλος των 10 µετοχών. Κύριος Ανάδοχος: P&K Capital A.E.Π.Ε.Υ. Σηµείωση: Η Εταιρία θα προχωρήσει σε Μετάταξη στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών χωρίς την διενέργεια ηµόσιας Εγγραφής, δεδοµένου ότι διαθέτει τόσο την απαιτούµενη διασπορά όσο και τα Ίδια Κεφάλαια που ισχύουν για την Κύρια Αγορά, όπως αυτά αναφέρονται στο Ν2651/1998 όπως ισχύει. Ο Κύριος Ανάδοχος βεβαιώνει ότι η Εκδότρια Εταιρία πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Υπουργική Απόφαση 2063/Β.69 όπως ισχύει. Draft

9 4 ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ INFO QUEST ΟΜΙΛΟΣ QUEST INFO -QUEST QUEST ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 100% QUEST ΑΛΒΑΝΙΑΣ 51% COMPUTER CLUB 50,01% EFFECT 36% MEDEX 34% MEDEX SERVICES 60% ΙΑΣΩΝ 33.5% AC&E 33.5% LOGICIEL 100% ACOM 20% DECISION 100% INTELLTECH 100% ABACUS 100% SDC 34% COSMOS 23% AREMISSOFT 15% HELLAS ON LINE (COM QUEST) 60% RAMNET DESIGN 30% QUEST WIRELESS 60% Ι.Ν.Α 10,5% ERGODATA 35,1% ACS 59% ΙΩΝΙΚΗ ΕΠΙΝΟΙΑ 72% SMART SERVICES 57% INFORMACY 100% INFORMACY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ100% UNITEL 51% HIT 97% ΤΕΚΑ SYSTEMS 20% ΕΡΜΗΣ 15% ERGOLEASING 20,1% ERGOVENTURES 100% Εντός του Μαίου 2001 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της PANAFON ΑΕΕΤ µε την UNIFON AE µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. To ποσοστό της INFO QUEST στην απορροφούσα εταιρία PANAFON ΑΕΕΤ είναι 0,6%. Draft

10 5 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ σε εκατ δρχ σε εκατ δρχ σε εκατ δρχ σε εκατ δρχ σε χιλ σε εκατ δρχ σε χιλ Κύκλος Εργασιών , ,13 Μείον: Κόστος Πωληθέντων , ,10 Μικτά Κέρδη , ,03 Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης , ,77 Σύνολο , ,80 Λειτουργικό αποτέλεσµα , ,54 Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων , ,67 Κέρδη χρήσεως προ φόρων , ,36 Κέρδη χρήσεως προ φόρων και κερδών από χρεόγραφα και συµµετοχές (5) , ,64 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης , ,40 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ. και φόρους φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων , ,81 Συνολικό Μέρισµα (καθαρό από φόρους) , ,85 Σταθµισµένος αριθµός Μετοχών Αριθµός µετοχών τέλους χρήσης Αναµορφωµένα Στοιχεία Αποτελεσµάτων* Κέρδη χρήσεως προ φόρων , ,57 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ. και φόρους φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων Στοιχεία ανά µετοχή (δρχ) (438,9) ,99 (94) (274,98) Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων , ,81 Κέρδη χρήσεως προ φόρων , ,74 Κέρδη χρήσεως προ φόρων και κερδών από χρεόγραφα και συµµετοχές (5) , ,19 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης και ,79 αµοιβές.σ ,66 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ. και φόρους φορολογικού ελέγχου ,78 προηγ. χρήσεων 222 0,65 Μέρισµα ανά µετοχή (4) , ,15 Αναµορφωµένα Στοιχεία ανά Μετοχή* Κέρδη χρήσεως προ φόρων , ,13 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ. και φόρους φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων n.a ,58 n.a. n.a * Σηµειώνεται ότι ο Ανεξάρτητος Οικονοµικός Έλεγχος για το 2000 βασίστηκε σε λογιστικές καταστάσεις και όχι στα οριστικά οικονοµικά στοιχεία της χρήσης Σηµειώνεται ότι από την , η διαπραγµάτευση, η εκκαθάριση και ο διακανονισµός κινητών αξιών στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών θα γίνεται µόνο σε ΕΥΡΩ καθώς και ότι η τιµή εισαγωγής των νέων κινητών αξιών ή δικαιωµάτων προτίµησης των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών εταιριών, θα εκφράζεται αποκλειστικά και µόνο σε ΕΥΡΩ, ως ακέραιο πολλαπλάσιο του δραχµικού ισότιµου του ενός ευρωλεπτού. Σηµειώσεις: (1) Προ αποσβέσεων. Οι αποσβέσεις περιλαµβάνονται στους Λογαριασµούς Εξόδων ιοίκησης. (2) Η INFO-QUEST έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση O τελευταίος φορολογικός έλεγχος της εταιρίας αφορούσε τη χρήση Από τον έλεγχο προέκυψαν λογιστικές διαφορές στα αποτελέσµατα, συνολικού ύψους δρχ , ( ,68) στις οποίες αναλογούν φόροι εισοδήµατος ύψους δρχ , ( ,99) φόρο µεγάλης ακίνητης περιουσίας ύψους δρχ ( 4.436,16) καθώς και Draft

11 πρόστιµα και προσαυξήσεις ύψους δρχ ( ,59). Το ποσό των φόρων φορολογικού ελέγχου ύψους δρχ ( ,73) θα επιβαρύνει τη διανοµή των κερδών της χρήσης (3) Για τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών λήφθηκαν υπόψη η µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών και οι αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και κεφαλαιοποιήσεις αποθεµατικών. (4) Το µέρισµα ανά µετοχή λήφθηκε µε βάση τον φυσικό αριθµό των µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης, αναπροσαρµοσµένο ως προς την ονοµαστική αξία της µετοχής. (5) Τα Κέρδη χρήσεως προ φόρων, προ κερδών από χρεόγραφα και συµµετοχές αφορούν κέρδη χρήσεως προ φόρων αφού αφαιρεθούν τα κέρδη πωλήσεως συµµετοχών και χρεογράφων και προστεθούν τα αντίστοιχα έξοδα σε εκατ. σε εκατ. σε εκατ. σε εκατ. σε χιλ. σε εκατ. Σε χιλ δρχ. δρχ. δρχ. δρχ. δρχ. Έσοδα & κέρδη από πωλήσεις συµµετοχών και χρεογράφων Έξοδα και ζηµιές από πωλήσεις συµµετοχών και χρεογράφων Τόκοι χρηµ/µικοί που συνδέονται µε επενδυτική δραστηριότητα Σύνολο Τα κέρδη πωλήσεων συµµετοχών και χρεογράφων τα οπιοία για τη χρήση του 2000 ανήλθαν σε εκατ δρχ ( ,37 χιλ) αναλύονται ως εξής: ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΕΡ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΡΧ ΣΕ UNIFON ,11 AREMISSOFT ,96 ΣΥΝΟΛΑ ,07 Η Εταιρία εντός του 2000 πούλησε µέσω του Χ.Α.Α. µέρος των µετοχών της εταιρίας UNIFON AE που κατείχε, τις οποίες αγόρασε και πάλι µέσω του Χ.Α.Α. Έτσι προέκυψαν κέρδη ύψους εκατ. δρχ. ( 5.898,43 χιλ) Επίσης η Εταιρία τον εκέµβριο του 2000 πούλησε µέσω του χρηµατιστηρίου NASDAQ µετοχές της AREMISSOFT CORPORATION που κατείχε τις οποίες αγόρασε και πάλι µέσω του NASDAQ αποκοµίζοντας κέρδη ύψους εκατ δρχ ( ,95 χιλ). Σηµειώνεται επίσης ότι η Εταιρία εντός του 1999 πούλησε µέσω Χρηµατιστηρίου µέρος των µετοχών της εταιρίας UNIFON αποκοµίζοντας συνολικά έσοδα εκατ. δρχ. ( χιλ.). Συνολικά τα κέρδη της Εταιρίας από πωλήσεις χρεογράφων ανέρχονται για το 2000 σε εκατ δρχ ( ,37 χιλ) και παρουσιάζονται αναλυτικά στο κεφάλαιο Αναµόρφωση Αποτελεσµάτων Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της Εταιρίας αναµορφωµένα για την περίοδο σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή που διενήργησε τον έκτακτο οικονοµικό λογιστικό έλεγχο. Σηµειώνεται ότι ο οικονοµικός έλεγχος που διενεργήθηκε βασίσθηκε σε λογιστικές καταστάσεις οι οποίες καταρτίσθηκαν για το διάστηµα 1/1/00-31/12/00 και όχι στα οριστικά οικονοµικά µεγέθη της χρήσης σε εκατ δρχ σε εκατ δρχ σε χιλ σε εκατ δρχ σε χιλ Καθαρά κέρδη προ φόρων 1.298, , , , ,90 Αναµορφώσεις: - Παγιοποίηση δαπανών (27,5) (27,5) (80,70) (1.154,5) (3.388,11) - Αποσβέσεις παγιοποιηθέντων εξόδων - 6,0 17,61 12,0 35,22 - Χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές (147,0) (13,5) (39,62) (35,6) (104,48) - ιενεργηθείσες αποσβέσεις συν/κών διαφορών - 73,5 215,70 80,2 235,36 - Μη διενεργηθείσες αποσβέσεις (Λοιπών εξόδων εγκ.) (63,1) (27,2) (79,82) (21,4) (62,80) - Μη διενεργηθείσες αποσβέσεις (Εξόδων ερευνών) (70,6) (74,1) (217,46) (122,3) (358,91) - Πρόβλεψη υποτίµησης συµµετοχών (574,5) (1.600,3) (4.696,4) (6.761,4) (19.842,7) - Πρόβλεψη υποτίµησης αποθεµάτων (25,0) (15,0) (44,02) (20,0) (58,69) - Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων (300,0) (350,0) (1.027,15) (150,0) (440,21) Αναµορφωµένα (κέρδη) προ φόρων 90, , , , ,57 - Φόρος εισοδήµατος χρήσεως (427,1) (542,1) (1.590,90) (1.824,2) (5.353,48) - ιαφορές φορολογικού ελέγχου (99,2) (88,1) (258,55) Λοιποί µη ενσωµ. στο λειτουργικό κόστος φόροι (3,2) (3,2) (9,39) (3,5) (10,27) Draft

12 - Πρόβλεψη φόρου εισοδήµατος (95,0) (278,80) Αναµορφωµένα (ζηµιές-κέρδη) µετά από φόρους (438,9) 5.698, ,99 (93,7) (274,98) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ σε εκατ δρχ σε εκατ δρχ σε εκατ δρχ σε εκατ δρχ σε χιλ σε εκατ δρχ σε χιλ Έξοδα εγκατάστασης , ,26 Μείον: Αποσβέσεις , ,38 Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης , ,88 Ασώµατα Πάγια , ,72 Μείον: Αποσβέσεις , ,03 Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια , ,69 Ενσώµατα Πάγια , ,48 Μείον: Αποσβέσεις , ,89 Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια , ,59 Συµµετοχές , ,45 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις , ,02 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού , ,75 Κυκλοφορούν Ενεργητικό , ,99 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού , ,97 Σύνολο Ενεργητικού , ,59 Ίδια Κεφάλαια , ,61 Προβλέψεις , ,30 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις , ,75 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις , ,87 Σύνολο Υποχρεώσεων , ,62 Μεταβατικοί λογαριασµοί Παθητικού , ,44 Σύνολο Παθητικού , ,97 Λογιστική αξία µετοχής , ,02 Η λογιστική αξία µετοχής έχει ληφθεί µε βάση τα ίδια κεφάλαια και τον αριθµό των µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης ο οποίος προκύπτει από τη διαίρεση του Μετοχικού Κεφαλαίου στο τέλος της κάθε χρήσης µε τη σηµερινή ονοµαστική αξία των 175 δρχ.(0,51 ευρώ) ανά µετοχή. Αναµόρφωση Ιδίων Κεφαλαίων Για την αναµόρφωση των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας στις που παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή που διενήργησε τον έκτακτο οικονοµικό-λογιστικό έλεγχο. Σηµειώνεται ότι ο οικονοµικός έλεγχος που διενεργήθηκε βασίσθηκε σε λογιστικές καταστάσεις οι οποίες καταρτίσθηκαν για το διάστηµα 1/1/00-31/12/00 και όχι στα οριστικά οικονοµικά µεγέθη της χρήσης σε εκατ δρχ σε χιλ Ίδια κεφάλαια Ισολογισµού , ,24 Αναµορφώσεις: 1.Παγιοποίηση δαπανών (1.191,5) (3.496,70) 2. Χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές (42,4) (124,43) 3. Μη διενεργηθείσες αποσβέσεις (378,7) (1.111,37) 4. Πρόβλεψη υποτίµησης συµµετοχών (8.936,2) (26.225,09) 5. Πρόβλεψη υποτίµησης αποθεµάτων (60,0) (176,08) 6. Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων (800,0) (2.347,76) 7. ιαφορές φορολογικού ελέγχου χρήσης 1999 (88,1) (258,55) 8. Πρόβλεψη φορολογικού ελέγχου χρήσεως 2000 (95,0) (278,80) Σύνολο καθαρής θέσης , ,46 Τα συµπεράσµατα του οικονοµικού ελέγχου βάσει των οποίων έγινε αναµόρωση των ιδίων κεφαλαίων είναι τα εξής: Draft

13 1. Στο λογαριασµό «Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως» περιλαµβάνονται: α) Έξοδα της παρούσας και προηγουµένων χρήσεων µε αναπόσβεστο υπόλοιπο δρχ ( ,30) περίπου, που αφορούν κόστος ολοκληρωθέντων έργων (ΟΑΣΗΣ κ.λ.π.) και έξοδα προωθήσεως εξαγωγών, τα οποία θα έπρεπε να βαρύνουν τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσεως κατά δρχ ( ,65) περίπου και των προηγούµενων χρήσεων κατά δρχ ( ,65). β) Συναλλαγµατικές διαφορές συνολικού ποσού δρχ ( ,28). Η εταιρεία εφαρµόζοντας την απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών ΠΟΛ 1268/ δεν επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της προηγούµενης χρήσεως µε χρωστικές συναλλαγµατικές διαφορές, ποσού δρχ ( ,32), µε συνέπεια να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσεως µε ποσό δρχ ( ,66) και να παραµείνει αναπόσβεστο υπόλοιπο την ποσό δρχ ( ,66). Επίσης στην παρούσα χρήση η εταιρεία εφαρµόζοντας την απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών ΠΟΛ 1294/ µετέφερε στον ανωτέρω λογαριασµό χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές, που προέκυψαν από αποτίµηση σε USD, ποσό δρχ ( ,62), µε συνέπεια τα αποτελέσµατα της χρήσεως να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα. 2. Στο λογαριασµό «Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως» η εταιρεία διενήργησε αποσβέσεις στα έξοδα της παρούσας και των προηγουµένων χρήσεων ανάλογα µε το χρόνο πραγµατοποιήσεώς τους (δωδεκατηµόρια). Αν η εταιρεία εφάρµοζε τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ.3α του Κ.Ν.2190/1920 θα προέκυπταν επιπλέον αποσβέσεις σε βάρος των αποτελεσµάτων της παρούσας χρήσεως κατά δρχ ( ,79) περίπου και των προηγούµενων χρήσεων κατά δρχ ( ,41) περίπου. 3. Στο λογαριασµό «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως» η εταιρεία κατά πάγια τακτική διενεργεί αποσβέσεις από την επόµενη χρήση εκείνης στην οποία δηµιουργούνται µε συνέπεια η αναπόσβεστη αξία τους κατά την να είναι µεγαλύτερη κατά δρχ ( ,89) και ισόποσα αυξηµένη η καθαρή θέση της. 4. Οι Συµµετοχές της εταιρείας σε συνδεµένες και συγγενείς επιχειρήσεις αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεως τους σύµφωνα µε το άρθρο 28 παρ.5 περίπτ.γ του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.). Εάν η Εταιρεία αποτιµούσε τις ανωτέρω συµµετοχές της σύµφωνα µε το Ν.2190/20, που διέπει τη λειτουργία των Α.Ε., η συνολική αξία αυτών θα εµφανίζετο µειωµένη κατά δρχ ( ,58) µε ισόποση µείωση των αποτελεσµάτων της. 5. Στο λογαριασµό «Εµπορεύµατα» περιλαµβάνονται και αποθέµατα αξίας δρχ ( ,17) περίπου, µε ασήµαντη ή µηδενική κίνηση. Η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει σε βάρος των αποτελεσµάτων της πρόβλεψη για την κάλυψη ενδεχόµενης ζηµίας από τη ρευστοποίηση των αποθεµάτων αυτών. 6. Εκτός από τις απαιτήσεις των λογαριασµών του Ενεργητικού.ΙΙ.3.«Γραµµάτια σε καθυστέρηση» δρχ ( ,81),.ΙΙ.3β. «Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισµένες)» δρχ ( ,89) και.ιι.10. «Επισφαλείς Επίδικοι πελάτες και χρεώστες» δρχ ( ,43), στους λογαριασµούς.ιι.1. «Πελάτες» και.ιι.2. και «Γραµµάτια εισπρακτέα» περιλαµβάνονται και ακίνητα υπόλοιπα πέραν του έτους, δρχ ( ,21) περίπου και δρχ ( ,91) αντίστοιχα. Για τις ανωτέρω επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού ύψους δρχ ( ,94) περίπου η εταιρεία έχει σχηµατίσει σωρευτικά πρόβλεψη για την κάλυψη ζηµιών από ενδεχόµενη µη είσπραξη τους ποσού δρχ ( ,31). Κατά τη γνώµη µας η σχηµατισθείσα πρόβλεψη θα έπρεπε να είναι µεγαλύτερη κατά δρχ ( ,29) περίπου, για την πλήρη κάλυψη ζηµιών από ενδεχόµενη µη είσπραξη των επισφαλών απαιτήσεων. 7. Στην εταιρεία έχει διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος µέχρι και την χρήση Από τον έλεγχο της χρήσεως 1999 προέκυψαν επιβαρύνσεις συνολικού ποσού δρχ ( ,73) µε τις οποίες δεν επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσµατα της χρήσεως 2000 επειδή µέχρι συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων δεν είχαν κοινοποιηθεί τα φύλλα του φορολογικού ελέγχου. 8. Για την ανέλεγκτη φορολογικά διαχειριστική χρήση 2000, η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για πιθανές φορολογικές υποχρεώσεις, που θα προκύψουν από το φορολογικό έλεγχο, οι οποίες κατά τη γνώµη µας θα ανέλθουν στο ποσό δρχ ( ,77) περίπου. Draft

14 Ο υπολογισµός των χρηµατοοικονοµικών δεικτών έγινε µε βάση τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι δείκτες της χρήσης 2000 υπολογίστηκαν βάση της λογιστικής κατάστασης ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ Εξέλιξης (%) Κύκλου εργασιών 45% 35% 43% 81% 33% Λειτουργικό Αποτέλεσµα 14% 71% 44% 33% 83% Κερδών προ Φόρων 88% 38% 104% 544% 20% Κερδών προ φόρων, προ κερδών από χρεόγραφα και συµµετοχές 88% 38% 104% 45% 38% Κερδών µετά από φόρους χρήσεις & Αµοιβές.Σ. 86% 32% 113% 808% 14% Ενσωµάτων Παγίων (Αξίες Κτήσης) 21% 18% 19% 33% 10% Αύξηση απασχολουµένων κεφαλαίων 47% 23% 74% 238% 34% Περιθωρίων Κέρδους (%) Μικτού Κέρδους (προ αποσβέσεων) 13% 15% 13% 9% 10% Καθαρού Κέρδους (προ φόρων ) 3% 3% 4% 13% 12% Καθαρού Κέρδους (πρό φόρων, προ κερδών από χρεόγραφα και 3% 3% 4% 3% 3% συµµετοχές Καθαρού Κέρδους (µετά από φόρους & Αµοιβές.Σ.) 2% 2% 2% 12% 11% Αποδοτικότητας (προ φόρων)(%) Κέρδη προ φόρων/ίδια κεφάλαια (Μ.Ο.αρχής και τέλους) 27% 28% 28% 42% 21% Κέρδη µετά από φόρους / Ίδια κεφάλαια (Μ.Ο. Αρχής και τέλους) 18% 18% 19% 40% 18% Κέρδη προ φόρων / Απασχολούµενο κεφάλαιο (Μ.Ο. Αρχής και τέλους) 5% 5% 7% 16% 11% Ρευστότητας(:1) Άµεσης Ρευστότητας 0,83 0,76 1,71 0,95 1,00 Γενικής Ρευστότητας 0,97 0,95 2,15 1,07 1,15 ανειακής επιβάρυνσης (:1) Ξένα / Ιδια κεφάλαια 4,28 4,27 2,50 1,39 0,63 Τραπεζικές υποχρεώσεις / Ιδια Κεφάλαια 2,86 2,62 0,35 0,59 0,17 Κυκλοφοριακής Ταχύτητας (σε ηµέρες) Αποθεµάτων (σε ηµέρες) Απαιτήσεων (σε ηµέρες) Υποχρεώσεων (σε ηµέρες) Χρηµατοοικονοµικής Επιβάρυνσης (%) Χρεωστικοί Τόκοι / Μικτό Κέρδος 0,25 0,25 0,35 0,24 0,35 Χρεωστικοί Τόκοι / Λειτουργικό Αποτέλεσµα 0,55 0,49 0,63 0,41 0,47 Draft

15 6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ σε εκατ δρχ σε εκατ δρχ σε εκατ δρχ σε εκατ δρχ σε χιλ σε εκατ δρχ σε χιλ Κύκλος Εργασιών , ,98 Μείον: Κόστος Πωληθέντων (1) , ,48 Μικτά Κέρδη , ,49 Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης , ,87 Σύνολο , ,36 Λειτουργικό αποτέλεσµα (1) , ,89 Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων , ,28 Κέρδη χρήσεως προ φόρων , ,06 Κέρδη χρήσεως προ φόρων και κερδών από χεόγραφα και συµµετοχές ( , ,61 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης , ,51 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ. και φόρους φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων , ,24 (1) Προ αποσβέσεων (2) Τα Κέρδη χρήσεως προ φόρων και κερδών από χεόγραφα και συµµετοχές αφορούν κέρδη χρήσεως προ φόρων αφού αφαιρεθούν τα κέρδη πωλήσεως συµµετοχών και χρεογράφων και προστεθούν τα αντίστοιχα έξοδα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Σηµειώνεται οτι ο 1 ος ενοποιηµένος ισολογισµός της εταιρίας καταρτίστηκε για την περίοδο 1/7/ /12/1993 και η ενοποίηση περιελάµβανε, πέραν της µητρικής εταιρίας INFO QUEST, τέσσερις εταιρίες. Εταιρίες που περιλαµβάνονται στους ενοποιηµένους ισολογισµούς των χρήσεων 1996, 1997, 1998, 1999 και 2000 και το αντίστοιχο ποσοστό συµµετοχής COM-QUEST AE 70,0% 70,0% 70,0% 85,0% 60,0% HYPERTECH AE ,6% QUEST SERVICES ABEE 100,0% 100,0% QUEST ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΒΕΕ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Q-PHONE CELLULAR SERVICES AE 30,0% 30,0% DECISION ΑΕ 90,0% 90,0% 100,0% 100,0% 100,0% HELLAS ON LINE AE 51,0% 53,0% 68,0% 85,0% - INTELLTECH AE ,3% 100,0% ABACUS AEE ,0% 72,0% MEDEX AEBE ,0% - AMERICAN COMPUTERS & ENGINEERS ΑΤΕΠΕ ,0% 33,5% LOGICIEL AEBE ,5% ΙΑΣΩΝ ΑΕΒΕΕ ,5% 33,5% ACOM AE ,0% 20,0% COMPUTER CLUB AE ,01% 50,01% EFFECT AEE ,0% 36,0% QUEST ALBANIA ,0% ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΒΕ ,9% 35,1% ACS AE ,7% 20,7% ΙΩΝΙΚΗ ΕΠΙΝΟΙΑ ΑΕ ,4% 25,3% SMART SERVICES AE ,3% 20,0% INFORMACY AE ,3% 20,0% UNITEL A.E ,2% ΙΕΘΝΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (δ.τ. HIT AE) ,7% Draft

16 ERGOVENTURES HOLDINGS LTD ,1% AREMISSOFT CORPORATION ,1% 21,2% CYBERGRID AE - 53,0% 68,0% - - Η εταιρία Quest Services απορροφήθηκε από την INFO-QUEST εντός του Η Εταιρία Q-Phone ενοποιήθηκε µε την Palmafone και µετονοµάστηκε σε Unifon οπότε η συµµετοχή της INFO-QUEST έγινε 11.4% και έτσι δεν περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες καταστάσεις του και Στη χρήση 2000 έγινε απορρόφηση της εταιρίας HELLAS ON LINE AE από την COM QUEST A.E. Η ενοποίηση έγινε µε τη µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης. Η σχέση που υπαγόρευσε την ενοποίηση στην χρήση 2000 µε την µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης για κάθε εταιρία που παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα είναι η σχέση µητρικής θυγατρικής (αρθ.42 παρ. 5α του Ν. 2190/20. Ποσοστό συµµετοχής µητρικής εταιρείας στο κεφάλαιο της θυγατρικής Ποσοστό συµµετοχής ενοποιούµενων επιχειρήσεων εκτός της µητρικής ή προσώπων που ενεργούν για λογαριασµό των επιχειρήσεων αυτών Σχέση που υπαγόρευσε την ενοποίηση Επωνυµία 1.COM QUEST AE Εδρα:Καλλιθέα 60% εν υπάρχει Σχέση Μητρικής Θυγατρικής 2.QUEST ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΒΕΕ Εδρα: Θεσσαλονίκη 100% εν υπάρχει Σχέση Μητρικής Θυγατρικής 3.NTIΣΙΖΙΟΝ ΑΕ Εδρα: Kαλλιθέα 100% εν υπάρχει Σχέση Μητρικής Θυγατρικής 4.INTELLTECH AE Εδρα: Μαρούσι - 100% Σχέση Μητρικής Θυγατρικής 5. ABACUS AEE Εδρα: Αθήνα - 72% Σχέση Μητρικής Θυγατρικής 6. QUEST ALBANIA Έδρα: Τίρανα 51,0% εν υπάρχει Σχέση Μητρικής Θυγατρικής 7. A.C & E. EΛΛΑΣ ΑΤΕΠΕ Εδρα: Αγ.Παρασκευή 33,5% εν υπάρχει Σχέση Μητρικής Θυγατρικής 8. LOGICIEL AEBE Εδρα: Αγ.Παρασκευή 100% Σχέση Μητρικής Θυγατρικής 9. ΙΑΣΩΝ ΑΕΒΕΕ Εδρα:Αθήνα 33,50% εν υπάρχει Σχέση Μητρικής Θυγατρικής 10. ACOM AE. Εδρα: Αθήνα 20% εν υπάρχει Σχέση Μητρικής Θυγατρικής 11. COMPUTER CLUB AE Εδρα: Παλ.Φάληρο 50,01% εν υπάρχει Σχέση Μητρικής Θυγατρικής 12. EFFECT AEE Εδρα: Αθήνα 36,02% εν υπάρχει Σχέση Μητρικής Θυγατρικής 13. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΒΕ Εδρα: Αθήνα 35,09% εν υπάρχει Σχέση Μητρικής Θυγατρικής 14. ACS AE Εδρα:Κρυονέρι Αττικής - 59% Σχέση Μητρικής Θυγατρικής Λόγοι ενοποίησης σε περιπτώσεις άµεσης συµµετοχής µε µειοψηφικό ποσοστό στο κεφάλαιο ή σε περιπτώσεις έµµεσης συµµετοχής µέσω θυγατρικών εταιριών Θυγατρική της NTIΣΙZION AE Θυγατρική της NTIΣΙZION AE Καταστατική µειοψηφία και δεσπόζουσα επιρροή Θυγατρική της A.C & E. EΛΛΑΣ ΑΤΕΠΕ Καταστατική µειοψηφία και δεσπόζουσα επιρροή εσπόζουσα επιρροή Καταστατική µειοψηφία και δεσπόζουσα επιρροή Καταστατική µειοψηφία και πλειοψηφία µελών.σ. Θυγατρική ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΒΕ - - Draft

17 15. ΙΩΝΙΚΗ ΕΠΙΝΟΙΑ ΑΕ Εδρα: Αθήνα - 72% Σχέση Μητρικής Θυγατρικής 16. SMART SERVICES AE Εδρα:Αθήνα - 57% Σχέση Μητρικής Θυγατρικής 17. ΙΝFORMACY AE Εδρα:Αθήνα - 100% Σχέση Μητρικής Θυγατρικής 18.UNITEL AE Εδρα: Αθήνα 49% Σχέση Μητρικής Θυγατρικής 19. HIT AE Εδρα: Αθήνα 97% Σχέση Μητρικής Θυγατρικής 20. ERGOVENTURES HOLDINGS LTD Εδρα: Κύπρος 100% Σχέση Μητρικής Θυγατρικής 21. AREMISSOFT CORPORATION Εδρα: Αγγλία 21,21% εν υπάρχει Σχέση Μητρικής Θυγατρικής 22. HYPERTECH AEBE Εδρα: Αθήνα 51% Σχέση Μητρικής Θυγατρικής Αναφορικά µε την ενοποίηση των παραπάνω εταιριών σηµειώνονται τα εξής : Θυγατρική ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΒΕ Θυγατρική ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΒΕ Θυγατρική SMART SERVICES ΑΕ Καταστατική µειοψηφία και δεσπόζουσα επιρροή Θυγατρική UNITEL ΑΕ Θυγατρική ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΒΕ εσπόζουσα επιρροή Θυγατρική COM QUEST AE Οι ανωτέρω εταιρίες 1-6 ενοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 42ε περίπτωση (αα) του Ν. 2190/20.όπου η INFO-QUEST "έχει την πλειοψηφία του κεφαλαίου της θυγατρικής επιχείρησης" Η εταιρία 13 "Πληροφορική Εργασίας" ενοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 42ε περίπτωση (γγ) του Ν. 2190/20 όπου η INFO-QUEST "µετέχει στο κεφάλαιο της επιχείρησης και έχει το δικαίωµα άµεσα και µέσω τρίτων να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των οργάνων της διοίκησης της θυγατρικής επιχείρησης αυτής". Οι εταιρίες ενοποιούνται διότι περιλαµβάνονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό της "Πληροφορική Εργασίας". Οι εταιρίες 7,8, 9, 10, 12, 21 και 22 ενοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 42 ε περίπτωση (δδ) του Ν. 2190/20 όπου η INFO-QUEST "ασκεί δεσπόζουσα επιρροή στη θυγατρική επιχείρηση διότι η µητρική επιχείρηση διαθέτει άµεσα τουλάχιστον το 20% του κεφαλαίου της θυγατρικής και ταυτόχρονα ασκεί κυριαρχική επιρροή στη διοίκηση ή τη λειτουργία της τελευταίας" λόγω ειδικών διατάξεων του καταστατικού και ιδιωτικών συµφωνητικών µεταξύ των µετόχων. Αναµόρφωση Αποτελεσµάτων Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της Εταιρίας αναµορφωµένα για την περίοδο σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή που διενήργησε τον έκτακτο οικονοµικό λογιστικό έλεγχο. Σηµειώνεται ότι ο οικονοµικός έλεγχος που διενεργήθηκε βασίσθηκε σε λογιστικές καταστάσεις οι οποίες καταρτίσθηκαν για όλες τις εταιρίες που συµµετέχουν στην ενοποίηση για το διάστηµα 1/1/00-31/12/00 και όχι στα οριστικά οικονοµικά µεγέθη της χρήσης σε εκατ δρχ σε εκατ δρχ σε χιλ σε εκατ δρχ σε χιλ Καθαρά κέρδη (ζηµιές) χρήσεως 1.321, , , , ,21 Αναµορφώσεις: - Χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές (147,0) (41,0) (120,32) (69,3) (203,37) - Αποσβέσεις συναλλαγµατικών διαφορών ,5 215,70 95,1 279,09 - Ζηµιές από αποτίµηση χρεογράφων (178,2) (522,96) - ιάφορα έξοδα παγιοποιηθέντα (108,5) (322,5) (946,44) (1.450,9) (4.257,96) - Αποσβέσεις παγιοποιηθέντων εξόδων χρήσεων ,0 193,69 - Μη διενεργηθείσες αποσβέσεις (133,7) (102,5) (300,81) (299,6) (879,24) - Πρόβλεψη υποτίµησης χρεογράφων - (1,4) (4,11) (1.219,3) (3.578,28) - Πρόβλεψη υποτίµησης συµµετοχών - (1.393,3) (4.088,92) (1.627,0) (4.774,76) Draft

18 - Αποτίµηση αναλωσίµων (αποθέµατα) (101,8) (298,75) - Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεµάτων (25,0) (174,0) (510,64) (63,3) (185,77) - Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων (343,4) (735,3) (2.157,89) (235,6) (691,42) - Έξοδα χρήσεως δουλευµένα - (28,2) (82,76) (55,7) (163,46) - Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού - (92,4) (271,17) (81,4) (238,88) - Πρόβλεψη για εκκρεµείς αγωγές - (70,0) (205,43) - - Αναµορφωµένα αποτελέσµατα (ζηµιές) προ φόρων 564, , , , ,13 - ιαφορές φορολογικού ελέγχου (134,5) (1.087,0) (3.190,02) (165,0) (484,23) - ιαφορές φορολογικού ελέγχου µη λογιστικοποιηθείσες (47,3) (101,3) (297,29) Φόρος εισοδήµατος (444,4) (2.966,3) (8.705,21) (2.446,2) (7.178,87) - Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι (3,2) (114,0) (334,56) (6,2) (18,20) - Πρόβλεψη φόρου εισοδήµατος (290,9) (853,71) Αναµορφωµένα αποτελέσµατα κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους (65,3) 9.847, , , ,13 Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει αναλυτικά στα στοιχεία ισολογισµού της εταιρίας για τη χρήση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ σε εκατ δρχ σε εκατ δρχ σε εκατ δρχ σε εκατ δρχ σε χιλ σε εκατ δρχ σε χιλ Έξοδα εγκατάστασης , ,05 Μείον: Αποσβέσεις , ,44 Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης , ,62 Ασώµατα Πάγια , ,88 Μείον: Αποσβέσεις , ,98 Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια , ,90 Ενσώµατα Πάγια , ,30 Μείον: Αποσβέσεις , ,96 Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια , ,34 Συµµετοχές , ,42 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις , ,66 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού , ,32 Κυκλοφορούν Ενεργητικό , ,56 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού , ,53 Σύνολο Ενεργητικού , ,02 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια Κεφάλαια , ,56 Προβλέψεις , ,44 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις , ,02 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις , ,25 Σύνολο Υποχρεώσεων , ,27 Μεταβατικοί λογαριασµοί Παθητικού , ,75 Σύνολο Παθητικού , ,02 Λογιστική αξία µετοχής , ,54 Η λογιστική αξία µετοχής έχει ληφθεί µε βάση τα ίδια κεφάλαια και τον αριθµό των µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης ο οποίος προκύπτει από τη διαίρεση του Μετοχικού Κεφαλαίου στο τέλος της κάθε χρήσης µε τη σηµερινή ονοµαστική αξία των 175 δρχ. (0,51 Ευρώ) ανά µετοχή. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η αναµόρφωση της «Καθαρής Θέσεως» του Οµίλου την , µε βάση τις παρατηρήσεις σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή που διενήργησε τον έκτακτο οικονοµικό λογιστικό έλεγχο οι οποίες περιλαµβάνονται στα πιστοποιητικά ελέγχου των ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων. Σηµειώνεται ότι ο οικονοµικός έλεγχος που διενεργήθηκε βασίσθηκε σε λογιστικές καταστάσεις οι οποίες καταρτίσθηκαν για όλες τις εταιρίες που συµµετέχουν στην ενοποίηση για το διάστηµα 1/1/00-31/12/00 και όχι στα οριστικά οικονοµικά µεγέθη της χρήσης Draft

19 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ σε εκατ δρχ σε χιλ Ίδια κεφάλαια Ισολογισµού , ,47 Μείον: Συναλλαγµατικές διαφορές (88,7) (260,31) Παγιοποιηθείσες δαπάνες (1.815,9) (5.329,13) Ζηµιές από αποτίµηση χρεογράφων (178,2) (522,96) Μη διενεργηθείσες αποσβέσεις (535,8) (1.572,41) Πρόβλεψη υποτίµησης συµµετοχών (3.020,3) (8.863,68) Πρόβλεψη υποτίµησης µετοχών (1.220,7) (3.582,39) Υποτίµηση αποθεµάτων (262,3) (769,77) Αποτίµηση α και β υλών (101,8) (298,75) Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων (1.314,3) (3.857,08) Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού (173,8) (510,05) Πρόβλεψη υποχρεώσεων από δουλευµένα έξοδα (83,9) (246,22) Πρόβλεψη υποχρεώσεων από εκκρεµείς δίκες (70,0) (205,43) ιαφορές φορολογικού ελέγχου (148,6) (436,10) Πρόβλεψη φόρου εισοδήµατος χρήσεως 2000 (290,9) (853,71) Καθαρή θέση µετά την αναµόρφωση , ,47 Draft

20 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο περιέχονται όλα εκείνα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που θα επιτρέψουν στους επενδυτές και στους συµβούλους τους να εκτιµήσουν σωστά την περιουσία, τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τη δραστηριότητα και τις προοπτικές της Εταιρίας "INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε." (η "Εταιρία"). Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες: Στα γραφεία του Συµβούλου Π&Κ Capital Α.Ε.Π.Ε.Υ (αρµόδιοι οι κ.κ. Αντώνης Φακλής και Φανή Καποδίστρια) στα γραφεία της Εταιρίας, Αλ. Πάντου 25, Καλλιθέα (αρµόδιος ο κ. Ιωάννης Κεφαλάκης, Οικονοµικός και ιοικητικός ιευθυντής και ο κ. ηµήτριος Ροβάτσος, ιευθυντής Χρηµατοοικονοµικής ιαχείρισης) Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Το ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών ενέκρινε το περιεχόµενο του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου µόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Π.. 348/1985. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ενηµερωτικού ελτίου, καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: Ο κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος, ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρίας, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Αλ. Πάντου 25, τηλ Ο κ. Ιωάννης Κεφαλάκης, Οικονοµικός και ιοικητικός ιευθυντής της Εταιρίας, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Αλ. Πάντου 25, τηλ Ο κ. ηµήτριος Ροβάτσος, ιευθυντής Χρηµατοοικονοµικής ιαχείρισης της Εταιρίας, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Αλ. Πάντου 25, τηλ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: α. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι ακριβή, πλήρη και αληθή. β. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο. γ. Σε βάρος της Εταιρίας και των εταιριών που ελέγχονται µετοχικά από αυτή, δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση, πλην αυτής που περιγράφεται παρακάτω στις κυριότερες παρατηρήσεις του Νοµικού Ελέγχου. Η Π&Κ Capital Α.Ε.Π.Ε.Υ, Κύριος Ανάδοχος της παρούσας έκδοσης, δηλώνει υπεύθυνα ότι µετά από πρόσφατο και προσηκόντως επιµελή νοµικό, λογιστικό και οικονοµικό έλεγχο που διενεργήθηκαν µε δική της πρωτοβουλία από νοµικούς και ορκωτούς ελεγκτές, που δεν συνδέονται µε τον εκδότη των κινητών αξιών, οι δηλώσεις και τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο είναι πλήρη και ακριβή. Οι σχετικές εκθέσεις του Νοµικού και του Λογιστικού-Οικονοµικού Ελέγχου βρίσκονται στα γραφεία του Αναδόχου και είναι διαθέσιµες σε οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο επενδυτή. Παρατηρήσεις οι οποίες προέκυψαν από τους παραπάνω ελέγχους έχουν περιληφθεί στο Ενηµερωτικό ελτίο κατά αξιολόγηση του Κυρίου Αναδόχου. O λογιστικός και οικονοµικός έλεγχος της INFO-QUEST Α.Ε. για τις χρήσεις καθώς και της λογιστικής κατάστασης της χρήσης 2000 διενεργήθηκε από τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή κ. Κωνσατντίνο ασκολιά, ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ της Εταιρίας «Σ.Ο.Λ.. α.ε». Ο νοµικός έλεγχος διενεργήθηκε από την δικηγόρο κ. Αλεξία Κεφαλογιάννη, του ικηγορικού Γραφείου «Τσιµπανούλης & Συνεργάτες», Οµήρου 24, Αθήνα. Ο νοµικός έλεγχος, έχοντας λάβει υπόψη τα έγγραφα και τα λοιπά στοιχεία που παρασχέθηκαν από την Εταιρία, κατέληξε στο συµπέρασµα «ότι δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο που να εµποδίζει την µετάταξη της Εταιρίας από την Παράλληλη στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών». Ο Κύριος Αναδόχος βεβαιώνει ότι κατόπιν εκτενών συζητήσεων µε το δικηγορικό γραφείο που διενήργησε τον Νοµικό Έλεγχο και την διοίκηση της Εταιρίας έχουν περιγραφεί στο Ενηµερωτικό ελτίο τα σηµαντικότερα κατά την κρίση του συµπεράσµατα του Νοµικού Ελέγχου, τα οποία είναι τα ακόλουθα: Α. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «Σύµφωνα µε την από ήλωση των νοµίµων εκπροσώπων της Εταιρίας INFO QUEST Α.Β.Ε.Ε. κ.κ. Ιωάννη Μάλαµα και ηµητρίου Ροβάτσου, η Εταιρία INFO QUEST Α.Β.Ε.Ε δεν έχει υποπέσει σε σοβαρές ή επανειληµµένες παραβάσεις της χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας κατά τη διάρκεια διαπραγµάτευσης των µετοχών της στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. Σύµφωνα µε την ίδια ως άνω δήλωση, στην Εταιρία έχει επιβληθεί έως σήµερα µόνο µία φορά πρόστιµο ύψους δραχµών δυνάµει της υπ αρ. 12Α/193/ απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Από τα στοιχεία που ετέθησαν υπόψη µας προκύπτει ότι δυνάµει της ανωτέρω απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επεβλήθη πρόστιµο ύψους δραχµών στην Εταιρία ως µέτοχο της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε., οι µετοχές της οποίας είναι εισηγµένες στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α., Draft

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

INFO-QUEST AEBE ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ιούνιος 2002

INFO-QUEST AEBE ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ιούνιος 2002 INFO-QUEST AEBE ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2001 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Ιούνιος 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 9 3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΣΕΛΙ Α: 1/229

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, MΑΪΟΣ 2003 ΣΕΛΙ Α: 1/248

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Άρθρο 107 παρ. 1β - Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της Ολικής Ενσωµάτωσης. Ποσοστό

1.1 Άρθρο 107 παρ. 1β - Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της Ολικής Ενσωµάτωσης. Ποσοστό Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ, ΕΤΕΜ Α.Ε., ΒΙΟΜΑΛ Α.Ε., BLYTHE LIMITED, ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε., ΒΕΚΤΩΡ Α.Ε., BRIDGNORTH ALUMINIUM

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει µε ενηµέρωση µέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε.Β.Ε.» ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΝΕ.Χ.Α. ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας µε ηµόσια Εγγραφή και την Εισαγωγή των Μετοχών της στην Νέα Χρηµατιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2005

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 KLEEMANN HELLAS Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχώρι Κιλκίς www.kleemann.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ.

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενδιάµεσες Καταστάσεις Αποτελεσµάτων (Απλές και ενοποιηµένες) των περιόδων που έληξαν την 31 η Μαρτίου 2005 και 2004. 2. Ενδιάµεσοι Ισολογισµοί (Απλοί και Ενοποιηµένοι) των περιόδων που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι, Σας υϖοβάλουµε ϖρος έγκριση τις συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «Ι.Φ.Ε.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής  Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/15 έως 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2 SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2005 3 4 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - "ΔΡΟΜΕΑΣ" ΑΝΩΝΥΜΗ BIOMHXANIΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. 11045 / 06 / Β / 86 / 10 ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑ ΣΕΡΡΕΣ Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

99,47% 106,88% 37,4% 36,46%

99,47% 106,88% 37,4% 36,46% ΦΕΙ ΑΚΗΣ SERVICE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SERVICE Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 128 ΓΛΥΦΑ Α 166 74 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΦΕΙ ΑΚΗΣ SERVICE Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις (Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2009) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προς Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Δ/νση Εισηγμένων Εταιρειών Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα Τηλ.: 2103377187 Φαξ.: 2103377115 Υπ όψιν κας Κούρκαφα Ιλιάννας Αθήνα, 11

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/08 έως 31/12/08

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.-31.12. (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΑΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 15.11.2002 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Συν. Π.Ε.» Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων για τα πεπραγμένα της 32 ης εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010.

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010. Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/09 έως 31/12/09

Διαβάστε περισσότερα