ΘΟΖΤΓΘΟ ΣΡΑΣΘΩΣΘΙΗ ΘΥΤΟ ΕΚΚΑΔΑ-ΣΟΤΡΙΘΑ 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΟΖΤΓΘΟ ΣΡΑΣΘΩΣΘΙΗ ΘΥΤΟ ΕΚΚΑΔΑ-ΣΟΤΡΙΘΑ 2014"

Transcript

1 ΘΟΖΤΓΘΟ ΣΡΑΣΘΩΣΘΙΗ ΘΥΤΟ ΕΚΚΑΔΑ-ΣΟΤΡΙΘΑ 2014 H e-amyna παξνπζηάδεη ην Θζνδύγην ηξαηηωηηθήο Θζρύνο κεηαμύ Ειιάδαο θαη Σνπξθίαο γηα ην έηνο Πξνϊόλ ελδειερνύο έξεπλαο, ε δεκνζίεπζε απνζθνπεί ζηελ αθξηβέζηεξε δπλαηή θαηαγξαθή ηωλ εθαηέξωζελ ζπληειεζηώλ ζηξαηηωηηθήο ηζρύνο, θαζώο θαη ηωλ παξαγόληωλ πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Σαπηόρξνλα, απνηειεί βάζε δεδνκέλωλ πνπ επηθαηξνπνηνύληαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, παξέρνληαο άκεζε, δνκεκέλε θαη εύθνια πξνζβάζηκε ελεκέξωζε.

2 1 ΘΟΖΤΓΘΟ ΣΡΑΣΘΩΣΘΙΗ ΘΥΤΟ ΕΚΚΑΔΑ-ΣΟΤΡΙΘΑ 2015 Προςωπικό Ελλθνικών Ενόπλων Δυνάμεων Θ προβλεπόμενθ οροφι προςωπικοφ των Ελλθνικϊν Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΕΔ) από τον καιρό τθσ ειρινθσ ανζρχεται ςε , εκ των οποίων ςτο Στρατό Ξθράσ, ςτο Ρολεμικό Ναυτικό και ςτθν Ρολεμικι Αεροπορία. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ του μιςκοδοτοφμενου ςτρατιωτικοφ και πολιτικοφ προςωπικοφ του Υπουργείου Εκνικισ Άμυνασ (ΥΡΕΘΑ) ανζρχεται ςε (Μάιοσ 2014). Ειδικότερα και με βάςθ τα τελευταία διακζςιμα ςτοιχεία (μιςκοδοςία Νοεμβρίου 2012), ςτο Στρατό Ξθράσ υπθρετοφςαν ςτελζχθ, ςτο Ρολεμικό Ναυτικό και ςτθν Ρολεμικι Αεροπορία , ςυμπεριλαμβανομζνων πολιτικοφ προςωπικοφ. Οι ΕΕΔ αντιμετωπίηουν οξφ πρόβλθμα ανανζωςθσ του ςτελεχιακοφ τουσ δυναμικοφ λόγω τθσ παρατεταμζνθσ αδυναμίασ προςλιψεων Επαγγελματιϊν Οπλιτϊν, των παραιτιςεων και ςυνταξιοδοτιςεων του μόνιμου προςωπικοφ κακϊσ και τθσ μείωςθσ του αρικμοφ ειςακτζων ςτα Ανϊτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρφματα και τισ Ανϊτερεσ Στρατιωτικζσ Σχολζσ Υπαξιωματικϊν. Επιπλζον, θ φυγοςτρατία ςε ςυνδυαςμό με το ζντονο δθμογραφικό πρόβλθμα τθσ χϊρασ οδθγοφν ςε μειωμζνθ απόδοςθ των Στρατολογικϊν Κλάςεων, θ οποία δεν υπερβαίνει πλζον τουσ ςτρατευςίμουσ ετθςίωσ. Ωσ εκ τοφτου, θ μείωςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςτρατιωτικισ κθτείασ ςτουσ 9 μινεσ επζφερε καίριο πλιγμα ςτθν επάνδρωςθ των ΕΕΔ. Το ςφνολο του ενεργοφ προςωπικοφ ςυμπλθρϊνεται ςε περίοδο πολζμου με κινθτοποίθςθ εφεδρειϊν, ανερχόμενο ςε [Η κείωζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζηξαηηωηηθήο ζεηείαο ζηνπο 9 κήλεο επέθεξε θαίξην πιήγκα ζηελ επάλδξωζε ηωλ ΕΕΔ.] Προςωπικό Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων Οι Τουρκικζσ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ (Türk Silahlι Kuvvetleri: TSK) βρίςκονται ςτα πρόκυρα εκ βάκρων αναδιοργάνωςθσ, θ οποία περιλαμβάνει ςε πρϊτθ φάςθ τθν αναδιάρκρωςθ και πλιρθ αποδζςμευςθ τθσ Χωροφυλακισ και τθσ Ακτοφυλακισ από το Υπουργείο Άμυνασ (MSB) κακϊσ και τθ μετεξζλιξθ των υπόλοιπων Κλάδων (Χερςαίεσ, Ναυτικζσ και Αεροπορικζσ Δυνάμεισ, κατά τθν τουρκικι ορολογία) ςε αμιγϊσ επαγγελματικοφσ μακροπρόκεςμα. Το ςφνολο του μόνιμου και ζφεδρου προςωπικοφ των ΤSK ανζρχεται ςιμερα ςε , εκ των οποίων ςτρατιωτικό και πολιτικό προςωπικό, που κατανζμεται ωσ εξισ: ςτισ Χερςαίεσ, Ναυτικζσ και Αεροπορικζσ Δυνάμεισ, ςτθ Χωροφυλακι και ςτθν Ακτοφυλακι. Συγκεκριμζνα και με βάςθ επίςθμα ςτοιχεία Ιανουαρίου 2015, από τουσ που υπθρετοφν ςτισ Χερςαίεσ, Ναυτικζσ και Αεροπορικζσ Δυνάμεισ, οι αποτελοφν μόνιμο ςτρατιωτικό προςωπικό (Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Επαγγελματίεσ Οπλίτεσ), οι είναι ςτρατεφςιμοι οπλίτεσ και οι πολιτικό προςωπικό. Θ από 1θσ Ιανουαρίου 2014 εφαρμοκείςα μείωςθ τθσ ςτρατιωτικισ κθτείασ ςτουσ 12 μινεσ για τουσ αποφοίτουσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και τουσ 6 μινεσ για αποφοίτουσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ δεν επθρζαςε τισ προβλεπόμενεσ οροφζσ ςτισ TSK, oι οποίεσ αναμζνονται να μειωκοφν δραςτικά με τθν υλοποίθςθ του φιλόδοξου Σχεδίου Αναδιοργάνωςθσ 2033 («TSK 2033 Yeniden Yapılanma Projesi»). Ισοζύγιο Χερσαίας Ισχύος Ο Τουρκικόσ Στρατόσ (TKK) έχει ςυγκεντρώςει το ςύνολο των

3 2 ΘΟΖΤΓΘΟ ΣΡΑΣΘΩΣΘΙΗ ΘΥΤΟ ΕΚΚΑΔΑ-ΣΟΤΡΙΘΑ 2015 Ιςοηφγιο Χερςαίασ Ιςχφοσ Ο Τουρκικόσ Στρατόσ (TKK) ζχει ςυγκεντρϊςει το ςφνολο των αρμάτων μάχθσ με πυροβόλο διαμετριματοσ 120mm (Leopard-2A4, M-60T Sabra) και των εκςυγχρονιςμζνων με πυροβόλο 105mm (Leopard-1T) ςε επιλαρχίεσ τθσ Ανατολικισ Θράκθσ, γεγονόσ ενδεικτικό των προκζςεϊν του. Το αρματικό δυναμικό τθσ 1θσ Στρατιάσ του TKK υπολογίηεται κατά προςζγγιςθ ςε άρματα μάχθσ, περιλαμβανομζνων παλαιοτζρων τφπων με κερμικό ςκοπευτικό και δυνατότθτα βολϊν εν κινιςει (Μ60Α3 TTS και Μ48Α5Τ2). Αντίςτοιχα, οι Μείηονεσ Σχθματιςμοί του Ελλθνικοφ Στρατοφ (ΕΣ) με προςανατολιςμό ι προοριςμό το μζτωπο του Ζβρου διακζτουν περί τα 800 άρματα μάχθσ, περιλαμβανόμενων 353 με πυροβόλο των 120mm (Leopard 2HEL, Leopard 2A4) ενϊ τα υπόλοιπα είναι Leopard 1A5. Ο ΕΣ απολαμβάνει ποιοτικό πλεονζκτθμα χάρθ ςτο μεγαλφτερο δραςτικό βελθνεκζσ, τον βλθτικό υπολογιςτι και τθ κωράκιςθ των αρμάτων μάχθσ Leopard-2HEL, τα οποία αναμζνονται να αξιοποιθκοφν πλιρωσ με τθν απόκτθςθ ςφγχρονων πυρομαχικϊν των 120mm. Θ ζλλειψθ αυτι αποτζλεςε επί χρόνια τροχοπζδθ ςτουσ ςχεδιαςμοφσ του ΕΣ για το αρματικό του δυναμικό που πζραν των προφανϊν περιλαμβάνουν και τθν αποδζςμευςθ προσ τθν ΑΣΔΕΝ ςθμαντικοφ αρικμοφ M-48A5 MOLF, τα οποία μζχρι πρότινοσ διατθροφνταν ωσ εφεδρικά ςτισ Τεκωρακιςμζνεσ Ταξιαρχίεσ του ΔϋΣϊματοσ Στρατοφ. H ςυγκζντρωςθ των τελευταίων ςτα νθςιά του Αιγαίου αποςκοπεί ςτθν ταχεία εξουδετζρωςθ εχκρικϊν προγεφυρωμάτων. Ο κφριοσ όγκοσ των τεκωρακιςμζνων οχθμάτων του TKK αποτελείται από εγχϊριασ ανάπτυξθσ AIFV, περιοριςμζνων αλλά πάντωσ υπζρτερων δυνατοτιτων ςε ςφγκριςθ με τα οχιματα ςειράσ Μ, με ςυνζπεια να αποτελοφν ζναν υπολογίςιμο παράγοντα. Θ φπαρξθ Τεκωρακιςμζνων Οχθμάτων Μάχθσ (ΤΟΜΑ) ςτο τουρκικό οπλοςτάςιο δθμιουργεί ποιοτικό πλεονζκτθμα για τον ΤΚΚ, ενϊ αντίκετα θ ζλλειψι τουσ ςτον ΕΣ, δεδομζνου ότι δεν προςμετρϊνται τα ευριςκόμενα ςτθ δφςθ του επιχειρθςιακοφ βίου τουσ BMP-1, υποβακμίηει τθ μαχθτικι ικανότθτα του Μθχανοκίνθτου Ρεηικοφ και πολλαπλαςιάηει τθν αναντιςτοιχία των επιχειρθςιακϊν δυνατοτιτων του ςε ςχζςθ με το αρματικό δυναμικό. Ράντωσ, ο μεγάλοσ αρικμόσ τροχοφόρων οχθμάτων ειδικϊν κατθγοριϊν ςχετίηεται με τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τθσ Τουρκίασ, δεδομζνου ότι θ πλειοψθφία τουσ χρθςιμοποιείται από Μονάδεσ του TKK και τθσ Χωροφυλακισ ςε επιχειριςεισ ςτισ νοτιοανατολικζσ επαρχίεσ τθσ χϊρασ. Η ιζορροπία ποσ παραηερείηαι ζηον ηομέα ηων βαρέων όπλων πεδικού διαηαράζζεηαι ανά περίπηωζε λόγω ηων διαθορεηικών επιτειρεζιακών προηεραιοηήηων ηων δύο ζηραηεσμάηων. Σηο γεγονός

4 3 ΘΟΖΤΓΘΟ ΣΡΑΣΘΩΣΘΙΗ ΘΥΤΟ ΕΚΚΑΔΑ-ΣΟΤΡΙΘΑ 2015 Θ ιςορροπία που παρατθρείται ςτον τομζα των βαρζων όπλων πεηικοφ διαταράςςεται κατά περίπτωςθ λόγω των διαφορετικϊν επιχειρθςιακϊν προτεραιοτιτων των δφο ςτρατευμάτων. Στο γεγονόσ αυτό οφείλεται θ απόκτθςθ περιςςότερων ςφγχρονων A/T όπλων (Kornet-E) και ικανότερων φορζων τουσ (M901 A2 ITV) ςτον αμυντικά προςανατολιςμζνο ΕΣ, κακϊσ και θ φπαρξθ όπλων υποςτιριξθσ μεγάλου βελθνεκοφσ (Α/Κ όλμοι 120 mm) ςτον δυνθτικά επιτικζμενο TKK. Θ ςφνκεςθ του οπλοςταςίου του ΕΣ επθρεάηεται επίςθσ από το ιδιόμορφο επιχειρθςιακό περιβάλλον του Αιγαίου, όπου τα A/T όπλα κα ζχουν πρωτίςτωσ αντιαποβατικό ρόλο, όπωσ αποκαλφπτει θ φπαρξθ μεγάλου αρικμοφ βλθμάτων Kornet με κερμοβαρικι πολεμικι κεφαλι. Ο τεράςτιοσ αρικμόσ πυροβόλων 155mm/52cal δθμιουργεί ςοβαρι ανιςορροπία δυνάμεων υπζρ του TKK, ςυγκρινόμενοσ με τα μόλισ 24 PzH-2000GR του ΕΣ. Ανάλογα ίςχυαν για τα πυροβόλα 155mm/39cal, όμωσ θ δυςμενισ για τον ΕΣ αναλογία μετριάςκθκε με τθν ζλευςθ των M109 A3 GE A1/A2. Ο αρικμόσ των άμεςα διακζςιμων ςωλινων και το μζγιςτο βελθνεκζσ των ςυςτθμάτων κα διαδραματίςουν καίριο ρόλο ςε ενδεχόμενθ περίπτωςθ αντιπαράκεςθσ, τόςο ςτον Ζβρο, όπου όλοι οι ςχθματιςμοί του TKK ζχουν εφοδιαςτεί με δφο Μοίρεσ των 24 ςωλινων, ζναντι μίασ των 12, 18 ι 24 ςωλινων του ΕΣ, όςο και ςτο Ανατολικό Αιγαίο, όπου τα περιςςότερα ελλθνικά νθςιά μποροφν να βρεκοφν υπό το ςυνεχζσ πυρ του εχκρικοφ πυροβολικοφ από τα τουρκικά παράλια. Επίςθσ ο TKK αποδίδει ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτο πυραυλικό πυροβολικό, τοοποίο προςφζρει υψθλό όγκο πυρϊν και δυνατότθτα πλιγματοσ ςε βάκοσ. Για το λόγο αυτό αναπτφχκθκε ςειρά εγχϊριων ςυςτθμάτων, θ οποία περιλαμβάνει από απλοφσ Ρολλαπλοφσ Εκτοξευτζσ Ρυραφλων (ΡΕΡ) μικροφ και μζςου βελθνεκοφσ μζχρι εκτοξευτζσ ρουκετϊν μεγάλου διαμετριματοσ και βελθνεκοφσ και τακτικά βαλλιςτικά βλιματα. Είναι προφανζσ ότι τα αντίςτοιχα ελλθνικά μζςα (MLRS/ATACMS, RM-70) κα αναλάβουν ςθμαντικό μζροσ τθσ προςπάκειασ αντιμετϊπιςθσ τυχόν εχκρικοφ εγχειριματοσ, όμωσ απαιτείται αναβάκμιςθ των επιχειρθςιακϊν Ο τεράςτιοσ αρικμόσ δυνατοτιτων πυροβόλων τουσ, 155mm/52cal κυρίωσ μζςω δθμιουργεί τθσ ειςαγωγισ ςοβαρι νζων ανιςορροπία τφπων πυρομαχικϊν. δυνάμεων Επίςθσ, υπζρ του δεδομζνθσ TKK, ςυγκρινόμενοσ τθσ καταλυτικισ με τα ςθμαςίασ μόλισ 24 που PzH-2000GR ζχει ο ζγκαιροσ του ΕΣ. εντοπιςμόσ Ανάλογα ίςχυαν των εχκρικϊν για τα δυνάμεων, πυροβόλα 155mm/39cal, είναι αυταπόδεικτθ όμωσ θ θ δυςμενισ αξία των για μζςων τον ΕΣ επιτιρθςθσ, αναλογία μετριάςκθκε πρόςκτθςθσ με τθν και ζλευςθ κατάδειξθσ των ςτόχων. M109 A3 GE A1/A2. Ο αρικμόσ των άμεςα διακζςιμων ςωλινων και το μζγιςτο βελθνεκζσ των Αεροπορικζσ ςυςτθμάτων Δυνάμεισ, κα διαδραματίςουν ςτθ καίριο Χωροφυλακι ρόλο ςε και ενδεχόμενθ ςτθν περίπτωςθ Ακτοφυλακι. αντιπαράκεςθσ, Συγκεκριμζνα τόςο και με ςτον βάςθ Ζβρο, επίςθμα όπου όλοι ςτοιχεία ςχθματιςμοί Ιουλίου του 2014, TKK από ζχουν τουσ εφοδιαςτεί με που δφο υπθρετοφν Μοίρεσ των ςτισ 24 ςωλινων, Χερςαίεσ, Ναυτικζσ ζναντι μίασ και των Αεροπορικζσ 12, 18 ι Δυνάμεισ, 24 ςωλινων οι του ΕΣ, αποτελοφν όςο και ςτο μόνιμο Ανατολικό ςτρατιωτικό Αιγαίο, προςωπικό όπου τα (Αξιωματικοί, περιςςότερα Υπαξιωματικοί, ελλθνικά νθςιά Επαγγελματίεσ μποροφν να Οπλίτεσ), βρεκοφν οι υπό το ςυνεχζσ είναι ςτρατεφςιμοι πυρ του εχκρικοφ και οι πυροβολικοφ πολιτικό από προςωπικό. τα τουρκικά Θ από παράλια. 1θσ Επίςθσ Ιανουαρίου ο TKK 2014 αποδίδει εφαρμοςκείςα ιδιαίτερθ ςθμαςία μείωςθ ςτο τθσ ςτρατιωτικισ πυραυλικό πυροβολικό, κθτείασ ςτουσ οποίο 12 μινεσ προςφζρει για τουσ μεγάλο αποφοίτουσ όγκο πυρϊν δευτεροβάκμιασ και δυνατότθτα εκπαίδευςθσ πλιγματοσ και ςε τουσ βάκοσ. 6 Για μινεσ το λόγο για αποφοίτουσ αυτό αναπτφχκθκε τριτοβάκμιασ ςειρά εγχϊριων εκπαίδευςθσ ςυςτθμάτων, δεν επθρζαςε θ οποία τισ περιλαμβάνει προβλεπόμενεσ από οροφζσ απλοφσ ςτισ Ρολλαπλοφσ TSK, oι οποίεσ Εκτοξευτζσ αναμζνονται Ρυραφλων να μειωκοφν (ΡΕΡ) δραςτικά μικροφ με και τθν μζςου υλοποίθςθ βελθνεκοφσ του φιλόδοξου μζχρι Σχεδίου εκτοξευτζσ Αναδιοργάνωςθσ ρουκετϊν μεγάλου 2033 («TSK διαμετριματοσ 2033 Yeniden και Yapılanma βελθνεκοφσ Projesi»). και τακτικά βαλλιςτικά βλιματα. Είναι προφανζσ ότι τα αντίςτοιχα ελλθνικά μζςα (MLRS/ATACMS, RM-70) κα αναλάβουν Ισοζύγιο ςθμαντικό Χερσαίας μζροσ τθσ Ισχύος προςπάκειασ αντιμετϊπιςθσ τυχόν εχκρικοφ εγχειριματοσ, όμωσ απαιτείται αναβάκμιςθ των επιχειρθςιακϊν δυνατοτιτων τουσ, κυρίωσ μζςω τθσ ειςαγωγισ Ο νζων Τουρκικόσ τφπων Στρατόσ πυρομαχικϊν. (TKK) Επίςθσ, έχει ςυγκεντρώςει δεδομζνθσ τθσ το καταλυτικισ ςύνολο των ςθμαςίασ αρμάτων που μάχησ ζχει με ο πυροβόλο ζγκαιροσ

5 4 ΘΟΖΤΓΘΟ ΣΡΑΣΘΩΣΘΙΗ ΘΥΤΟ ΕΚΚΑΔΑ-ΣΟΤΡΙΘΑ 2015 Είναι προφανζσ ότι τα αντίςτοιχα ελλθνικά μζςα (MLRS/ATACMS, RM-70) κα αναλάβουν ςθμαντικό μζροσ τθσ προςπάκειασ αντιμετϊπιςθσ τυχόν εχκρικοφ εγχειριματοσ, όμωσ απαιτείται αναβάκμιςθ των επιχειρθςιακϊν δυνατοτιτων τουσ, κυρίωσ μζςω τθσ ειςαγωγισ νζων τφπων πυρομαχικϊν. Επίςθσ, δεδομζνθσ τθσ καταλυτικισ ςθμαςίασ που ζχει ο ζγκαιροσ εντοπιςμόσ των εχκρικϊν δυνάμεων, είναι αυταπόδεικτθ θ αξία των μζςων επιτιρθςθσ, πρόςκτθςθσ και κατάδειξθσ ςτόχων. Αντίςτροφοσ είναι ο ςυςχετιςμόσ δυνάμεων ςτον τομζα του Α/Α Ρυροβολικοφ, αντικατοπτρίηοντασ το διαφορετικό επιχειρθςιακό προςανατολιςμό των δφο πλευρϊν. Ο TKK περιορίηεται ςε Αντιαεροπορικά Συςτιματα Ρολφ Μικροφ Βελθνεκοφσ (VSHORADS), με ςκοπό τθν εγγφσ Α/Α προςταςία των δυνάμεων ελιγμοφ του. Αντίκετα, ο ΕΣ διακζτει πλειάδα αξιόλογων ςυςτθμάτων πολφ μικροφ, μικροφ και μζςου βελθνεκοφσ, τα οποία κα αναλάβουν τθν αναχαίτιςθ τυχόν εχκρικισ αεραποβατικισ ενζργειασ αλλά και τθν προςταςία των αμυνόμενων φιλικϊν μονάδων και κρίςιμων εγκαταςτάςεων και υποδομϊν από τθν εχκρικι αεροπορία, θ οποία κα υποςτθρίηει τυχόν τουρκικι επικετικι ενζργεια. Θ αξία των αεροκίνθτων επιχειριςεων αποδείχκθκε για τον TKK υπό πραγματικζσ ςυνκικεσ, κατά τον πόλεμο ςτουσ ορεινοφσ όγκουσ του Κουρδιςτάν. Κατά ςυνζπεια, θ Τουρκία επί ςειρά ετϊν επενδφει ςτθν προμικεια μεγάλου αρικμοφ ςφγχρονων ελικοπτζρων μζςθσ μεταφορικισ ικανότθτασ S-70A Black Hawk και AS532 UL Cougar, τα οποία αποτελοφν βαςικι προχπόκεςθ για τθν απόκτθςθ ρεαλιςτικισ δυνατότθτασ εναζριασ εφόδου. Τα ελικόπτερα αυτά αντιπροςωπεφουν μία από τισ οξφτερεσ απειλζσ για τον ελλθνικό αμυντικό ςχεδιαςμό, προςκζτοντασ το ςτοιχείο του κατακόρυφου ελιγμοφ ςε περίπτωςθ αιφνιδιαςτικισ εχκρικισ ενζργειασ. Στο Αιγαίο μία αερομεταφερόμενθ δφναμθ μπορεί να ενιςχφςει τυχόν αμφίβια ενζργεια εναντίον μεγάλου ελλθνικοφ νθςιοφ ι να αποτελζςει τθν κφρια δφναμθ εφόδου κατά μικρότερου ενϊ ςτθ Θράκθ επιτρζπει τθ μετάβαςθ εχκρικϊν δυνάμεων και των μζςων υποςτιριξισ τουσ ςτθν περιοχι των επιχειριςεων, ι, χειρότερα, ςτα μετόπιςκεν αυτισ. Θ απόκτθςθ βαρζων μεταφορικϊν ελικοπτζρων από τον TKK κα ολοκλθρϊςει τθν επιχειρθςιακι δυνατότθτα εναζριασ εφόδου ενϊ θ μαηικι ζνταξθ ςε υπθρεςία των εγχϊριασ ανάπτυξθσ επικετικϊν ελικοπτζρων T129 κα

6 5 ΘΟΖΤΓΘΟ ΣΡΑΣΘΩΣΘΙΗ ΘΥΤΟ ΕΚΚΑΔΑ-ΣΟΤΡΙΘΑ 2015 μία αερομεταφερόμενθ δφναμθ μπορεί να ενιςχφςει τυχόν αμφίβια ενζργεια εναντίον μεγάλου ελλθνικοφ νθςιοφ ι να αποτελζςει τθν κφρια δφναμθ εφόδου κατά μικρότερου ενϊ ςτθ Θράκθ επιτρζπει τθ μετάβαςθ εχκρικϊν δυνάμεων και των μζςων υποςτιριξισ τουσ ςτθν περιοχι των επιχειριςεων, ι, χειρότερα, ςτα μετόπιςκεν αυτισ. Θ απόκτθςθ βαρζων μεταφορικϊν ελικοπτζρων από τον TKK κα ολοκλθρϊςει τθν επιχειρθςιακι δυνατότθτα εναζριασ εφόδου ενϊ θ μαηικι ζνταξθ ςε υπθρεςία των εγχϊριασ ανάπτυξθσ επικετικϊν ελικοπτζρων T129 κα κλιμακϊςει τθν απειλι κατά των τεκωρακιςμζνων ςχθματιςμϊν του ΕΣ. Θ αξιοποίθςθ των επικετικϊν ελικοπτζρων AH- 64A+/DHA Apache από τον ΕΣ προςζδωςε ςτθν Θξάθε.] Αεροπορία Στρατοφ εκτεταμζνεσ δυνατότθτεσ, οι οποίεσ ςτο μζλλον κα πρζπει να διαφυλαχκοφν και να επαυξθκοφν, δεδομζνου του κακοριςτικοφ ρόλου που τα εν λόγω ελικόπτερα κα κλθκοφν να διαδραματίςουν ςτο Αιγαίο και τθ Θράκθ. Θ ςυμβολι των βαρζων μεταφορικϊν ελικοπτζρων CH-47SD/DG Chinook είναι προφανϊσ κακοριςτικι ςτθ μεταφορά δυνάμεων ςτα μζτωπα αυτά, όμωσ θ κατάςταςθ ςτα ελαφρφτερα μεταφορικά ελικόπτερα είναι πλζον απαράδεκτθ. Θ ολοκλιρωςθ του πολφπακου προγράμματοσ NH90 κα επιφζρει μεν ςθμαντικι βελτίωςθ, όμωσ μόνθ τθσ δεν ςυνιςτά ςυνολικι αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ, θ επίλυςθ του οποίου απαιτεί τθν εξεφρεςθ εναλλακτικϊν λφςεων.. [Οη δπλαηόηεηεο ηωλ επηζεηηθώλ ειηθνπηέξωλ AH-64A+/DHA Apache ζα πξέπεη λα δηαθπιαρζνύλ θαη λα επαπμεζνύλ, δεδνκέλνπ ηνπ θαζνξηζηηθνύ ξόινπ πνπ ηα ελ ιόγω ειηθόπηεξα ζα θιεζνύλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζην Αηγαίν θαη ηε

7 6 ΘΟΖΤΓΘΟ ΣΡΑΣΘΩΣΘΙΗ ΘΥΤΟ ΕΚΚΑΔΑ-ΣΟΤΡΙΘΑ 2015 Ιςοηφγιο Ναυτικισ Ιςχφοσ Τα υποβρφχια των κλάςεων GÜR και PREVEZE αποτελοφν τισ κφριεσ μονάδεσ του ςτόλου υποβρυχίων του Τουρκικοφ Ρολεμικοφ Ναυτικοφ (TDK), διακζτοντασ ςφγχρονα ςυςτιματα ςόναρ και διαχείριςθσ μάχθσ, κυρίωσ όμωσ προθγμζνεσ τορπίλεσ DM2A4. Το TDK ςχεδιάηει τθν απόκτθςθ ζξι υποβρυχίων κλάςθσ CERBE, τα οποία κα βαςίηονται ςτον Τφπο 214 αλλά κα διακζτουν εγχϊριασ ανάπτυξθσ ςυςτιματα μάχθσ και τορπίλεσ Mk48 Mod6AT AUR, προκειμζνου να αντικαταςτιςει τα ιςάρικμα υποβρφχια κλάςθσ ATILAY, περιοριςμζνων επιχειρθςιακϊν δυνατοτιτων. Πμωσ το χρονοδιάγραμμα του ςχετικοφ προγράμματοσ ιδθ γνωρίηει διετι υπζρβαςθ, με αποτζλεςμα τθ μετάκεςθ, προσ το παρόν, του χρόνου παράδοςθσ τθσ πρϊτθσ μονάδασ για το ζτοσ Επομζνωσ, οι τρζχουςεσ επιδόςεισ μζγιςτου βάκουσ κατάδυςθσ και, κυρίωσ, αυτονομίασ με ακόρυβθ πλεφςθ των υποβρυχίων του TDK υπολείπονται δραματικά εκείνων του ΡΑΡΑΝΙΚΟΛΘΣ (S120), αρχικοφ υποβρυχίου Τφπου 214 του Ρολεμικοφ Ναυτικοφ (ΡΝ) και, για τθν ϊρα, μοναδικοφ υποβρυχίου με ςφςτθμα Ρρόωςθσ Ανεξάρτθτθσ του Αζρα (AIP) ςτο Αιγαίο. Ο ςτόλοσ υποβρυχίων του ΡΝ κα δεχκεί αποφαςιςτικι ενίςχυςθ με τθν παράδοςθ, ζωσ το τζλοσ του 2014, του δεφτερου ςκάφουσ του τφπου, ΡΙΡΙΝΟΣ (S121), το οποίο κακελκφςκθκε ςτισ 6 Οκτωβρίου 2014, κακϊσ και των υπόλοιπων δφο, όπωσ και του, τεχνολογίασ AIP πλζον, ΩΚΕΑΝΟΣ (S118), ζωσ τισ αρχζσ του Θ προμικεια ζξι ςυςτοιχιϊν ςυςςωρευτϊν, οι οποίοι κα παραδοκοφν ςταδιακά ζωσ το τζλοσ του ίδιου ζτουσ, κα αυξιςει τθ διακεςιμότθτα των ιςάρικμων υποβρυχίων των κλάςεων ΓΛΑΥΚΟΣ και ΡΟΣΕΙΔΩΝ και κα επιτρζψει τθ διατιρθςι τουσ ςε υπθρεςία, για μια οκταετία τουλάχιςτον. μονάδεσ του ςτόλου υποβρυχίων του Τουρκικοφ Ρολεμικοφ Ναυτικοφ (TDK), διακζτοντασ ςφγχρονα ςυςτιματα ςόναρ και διαχείριςθσ μάχθσ, κυρίωσ όμωσ προθγμζνεσ τορπίλεσ DM2A4. Το TDK ςχεδιάηει τθν απόκτθςθ ζξι υποβρυχίων κλάςθσ CERBE, τα οποία κα βαςίηονται ςτον Τφπο 214 αλλά κα διακζτουν εγχϊριασ ανάπτυξθσ ςυςτιματα μάχθσ και τορπίλεσ Mk48 Mod6AT AUR, προκειμζνου να αντικαταςτιςει τα ιςάρικμα υποβρφχια κλάςθσ ATILAY, περιοριςμζνων επιχειρθςιακϊν δυνατοτιτων. Πμωσ το χρονοδιάγραμμα του ςχετικοφ προγράμματοσ ιδθ γνωρίηει διετι υπζρβαςθ, με αποτζλεςμα τθ μετάκεςθ, προσ το παρόν, του χρόνου παράδοςθσ τθσ πρϊτθσ μονάδασ για το ζτοσ Επομζνωσ, οι τρζχουςεσ επιδόςεισ μζγιςτου βάκουσ κατάδυςθσ και, κυρίωσ, αυτονομίασ με ακόρυβθ πλεφςθ των υποβρυχίων του TDK υπολείπονται δραματικά εκείνων του ΡΑΡΑΝΙΚΟΛΘΣ (S120), αρχικοφ υποβρυχίου Τφπου 214 του Ρολεμικοφ Ναυτικοφ (ΡΝ) και, για τθν ϊρα, μοναδικοφ υποβρυχίου με ςφςτθμα Ρρόωςθσ Ανεξάρτθτθσ του Αζρα (AIP) ςτο Αιγαίο. Ο ςτόλοσ υποβρυχίων του ΡΝ κα δεχκεί αποφαςιςτικι ενίςχυςθ με τθν παράδοςθ του δεφτερου ςκάφουσ του τφπου, ΡΙΡΙΝΟΣ (S121), ζωσ το τζλοσ του 2014 και των υπόλοιπων δφο, κακϊσ και του, τεχνολογίασ AIP πλζον, ΩΚΕΑΝΟΣ (S118), ζωσ τισ αρχζσ του Θ προμικεια ζξι ςυςτοιχιϊν ςυςςωρευτϊν, οι οποίοι κα παραδοκοφν ςταδιακά ζωσ το τζλοσ του ίδιου ζτουσ, κα αυξιςει τθ διακεςιμότθτα των ιςάρικμων υποβρυχίων των κλάςεων ΓΛΑΥΚΟΣ και ΡΟΣΕΙΔΩΝ και κα επιτρζψει τθ διατιρθςι τουσ ςε υπθρεςία, για μια οκταετία τουλάχιςτον. Θ αδιάκοπθ αναβάκμιςθ του εξοπλιςμοφ μάχθσ των κφριων μονάδων ςτόλου του TDK ευκφνεται για τθν απόκτθςθ ςοβαροφ ποιοτικοφ προβαδίςματοσ, εντελϊσ αναντίςτοιχου προσ το περιοριςμζνο αρικμθτικό πλεονζκτθμά του, ςε ςχζςθ με το ΡΝ. Ρζραν τθσ επιχειρθςιακισ δυνατότθτασ αντιαεροπορικοφ πολζμου περιοχισ, ςτθριηόμενθσ ςτο βλιμα SM-1 MR, τθν οποία το ΡΝ ςτερείται από καιρό, το TDK επιδεικνφει πλζον ςαφι υπεροχι, διαηευκτικά ι ςωρευτικά, ςτον αρικμό των κφριων μονάδων ςτόλου με ραντάρ επιτιρθςθσ αζροσ τριϊν διαςτάςεων, ςφγχρονο ςφςτθμα διαχείριςθσ μάχθσ, εγχϊριασ μάλιςτα ανάπτυξθσ ςτθν περίπτωςθ των φρεγατϊν κλάςθσ GABYA, ςφςτθμα κατακόρυφθσ εκτόξευςθσ κατευκυνόμενων βλθμάτων και ικανότθτα εκτόξευςθσ βλθμάτων RIM-162 ESSM. Ανάλογου τεχνολογικοφ επιπζδου εξοπλιςμό διακζτουν οι ςφγχρονεσ κορβζτεσ κλάςθσ ADA, θ ζνταξθ των οποίων ςτο TDK επιβεβαίωςε τθν αυτόνομθ ικανότθτα ςχεδίαςθσ, ναυπιγθςθσ και ολοκλιρωςθσ ςυςτθμάτων κφριων μονάδων επιφανείασ. Στον καταιγιςμό των εξελίξεων αυτϊν αντιπαρατίκεται μόνον ο Εκςυγχρονιςμόσ Μζςθσ Ηωισ ζξι φρεγατϊν κλάςθσ ΕΛΛΘ του ΡΝ, ο οποίοσ επιμικυνε τθ χρονικι διάρκεια ηωισ τουσ, αφξθςε τθν αξιοπιςτία και διακεςιμότθτα των υποςυςτθμάτων τουσ και αναβάκμιςε τον εξοπλιςμό ναυτιλίασ, διαχείριςθσ μάχθσ και

8 7 ΘΟΖΤΓΘΟ ΣΡΑΣΘΩΣΘΙΗ ΘΥΤΟ ΕΚΚΑΔΑ-ΣΟΤΡΙΘΑ 2015 TDK επιβεβαίωςε τθν αυτόνομθ ικανότθτα ςχεδίαςθσ, ναυπιγθςθσ και ολοκλιρωςθσ ςυςτθμάτων κφριων μονάδων επιφανείασ. Στον καταιγιςμό των εξελίξεων αυτϊν αντιπαρατίκεται μόνον ο Εκςυγχρονιςμόσ Μζςθσ Ηωισ ζξι φρεγατϊν κλάςθσ ΕΛΛΘ του ΡΝ, ο οποίοσ επιμικυνε τθ χρονικι διάρκεια ηωισ τουσ, αφξθςε τθν αξιοπιςτία και διακεςιμότθτα των υποςυςτθμάτων τουσ και αναβάκμιςε τον εξοπλιςμό ναυτιλίασ, διαχείριςθσ μάχθσ και θλεκτρονικοφ πολζμου, όμωσ άφθςε άκικτα τα εγκατεςτθμζνα οπλικά ςυςτιματα, με ςυνζπεια να ςυμβάλει οριακά ςτον περιοριςμό τθσ ποιοτικισ υπεροχισ του TDK. Ωσ εκ τοφτου και με δεδομζνθ τθ με άλλο τρόπο αδυναμία βραχυπρόκεςμθσ αρικμθτικισ ενίςχυςθσ των κφριων μονάδων ςτόλου του ΡΝ, το κακικον αυτό επαφίεται πλζον αποκλειςτικά ςτο ςχεδιαηόμενο Εκςυγχρονιςμό Μζςθσ Ηωισ των τεςςάρων φρεγατϊν κλάςθσ ΥΔΑ του ΡΝ, ο οποίοσ [Σν πξώην ηνπξθηθό ππνβξύρην AIP ηύπνπ CERBE (ε ηνπξθηθή νλνκαζία ηωλ Type 214) ζα παξαδνζεί ην ] ςυμβάλει οριακά ςτον περιοριςμό τθσ ποιοτικισ υπεροχισ του TDK. Ωσ εκ τοφτου και με δεδομζνθ τθ με άλλο τρόπο αδυναμία βραχυπρόκεςμθσ αρικμθτικισ ενίςχυςθσ των κφριων μονάδων ςτόλου του ΡΝ, το κακικον αυτό επαφίεται πλζον αποκλειςτικά ςτο ςχεδιαηόμενο Εκςυγχρονιςμό Μζςθσ Ηωισ των τεςςάρων φρεγατϊν κλάςθσ ΥΔΑ του ΡΝ, ο οποίοσ αποκτά πλζον επείγοντα χαρακτιρα, δεδομζνθσ τθσ θλικίασ των πλοίων, τα οποία εντάχκθκαν ςε υπθρεςία μεταξφ Οκτωβρίου 1992 και Δεκεμβρίου Για το πρόγραμμα αυτό θ Ειδικι Διαρκισ Επιτροπι Εξοπλιςτικϊν Ρρογραμμάτων και Συμβάςεων τθσ Βουλισ των Ελλινων ζχει αποκτά ιδθ εγκρίνει πλζον τθ διάκεςθ επείγοντα ποςοφ χαρακτιρα, 400 εκατ. δεδομζνθσ ευρϊ ςε βάκοσ τθσ 15ετίασ. θλικίασ των πλοίων, τα οποία εντάχκθκαν ςε υπθρεςία μεταξφ Οκτωβρίου 1992 και Δεκεμβρίου Για το πρόγραμμα αυτό θ Ειδικι Διαρκισ Επιτροπι Εξοπλιςτικϊν Ρρογραμμάτων και Συμβάςεων τθσ Βουλισ των Ελλινων ζχει ιδθ εγκρίνει τθ διάκεςθ ποςοφ 400 εκατ. ευρϊ ςε βάκοσ 15ετίασ. Ο εκτεταμζνοσ ςτόλοσ ΤΡΚ του TDK αποτελείται από ςκάφθ τριϊν κλάςεων με κλιμακωτά αναβακμιςμζνο θλεκτρονικό εξοπλιςμό επιτιρθςθσ, ελζγχου βολισ και διαχείριςθσ μάχθσ, απαράλλακτο όμωσ κφριο οπλιςμό κφριων πυροβόλων και κατευκυνόμενων βλθμάτων Harpoon. Πλα τα ςκάφθ επιτυγχάνουν υψθλι μζγιςτθ ταχφτθτα, αυτά δε τθσ κλάςθσ KILIÇ επιπρόςκετα διακζτουν χαρακτθριςτικά περιοριςμοφ τθσ ραδιοτομισ τθσ υπερκαταςκευισ. Τα ΤΡΚ του ΡΝ υςτεροφν αρικμθτικά, όμωσ ςθμαντικό παράγοντα διαφοροποίθςθσ αποτελοφν τα ςκάφθ κλάςθσ ΟΥΣΣΕΝ, τα οποία ςφντομα κα γίνουν πζντε, μετά τθν επικείμενθ παράδοςθ του ΙΤΣΟΣ (P71): Διακζτοντασ ενεργό ςφςτθμα άμυνασ κατά βλθμάτων, βαςιςμζνο ςτο Βλιμα Ρεριςτρεφόμενθσ Ατράκτου (RAM) και, από το τζταρτο ςκάφοσ, προθγμζνα κατευκυνόμενα βλιματα MM40 Exocet Block 3, τα ςκάφθ αυτά διακζτουν τισ πλθρζςτερεσ δυνατότθτεσ Ρολζμου Επιφανείασ μεταξφ όλων των τφπων ΤΡΚ ςτο Αιγαίο. Το TDK κζτει ςυνεχϊσ ςε υπθρεςία πρόςκετα πλοία κλάςθσ TUZLA, κφρια αποςτολι των οποίων είναι θ ανκυποβρυχιακι περιπολία ςτισ προςεγγίςεισ ναυςτάκμων και εγκαταςτάςεϊν του, όπωσ υποδεικνφει θ εγκατάςταςθ εμπορικοφ ςόναρ χαμθλισ ςυχνότθτασ, γενικισ χριςθσ και εκτοξευτι ανκυποβρυχιακϊν ρουκετϊν. Αντικζτωσ, ο εκτενζςτεροσ θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ και ο βαρφτεροσ κφριοσ οπλιςμόσ των ςφγχρονων περιπολικϊν πλοίων του ΡΝ αποκαλφπτει τθν

9 8 ΘΟΖΤΓΘΟ ΣΡΑΣΘΩΣΘΙΗ ΘΥΤΟ ΕΚΚΑΔΑ-ΣΟΤΡΙΘΑ 2015 Το TDK κζτει ςυνεχϊσ ςε υπθρεςία πρόςκετα πλοία κλάςθσ TUZLA, κφρια αποςτολι των οποίων είναι θ ανκυποβρυχιακι περιπολία ςτισ προςεγγίςεισ ναυςτάκμων και εγκαταςτάςεϊν του, όπωσ υποδεικνφει θ εγκατάςταςθ εμπορικοφ ςόναρ χαμθλισ ςυχνότθτασ, γενικισ χριςθσ και εκτοξευτι ανκυποβρυχιακϊν ρουκετϊν. Αντικζτωσ, ο εκτενζςτεροσ θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ και ο βαρφτεροσ κφριοσ οπλιςμόσ των ςφγχρονων περιπολικϊν πλοίων του ΡΝ αποκαλφπτει τθν πρόκεςθ χριςθσ τουσ ςε ρόλουσ ςυνοδείασ και επιτιρθςθσ επιφανείασ. Θ εγγφτθτα των νθςιϊν του Αιγαίου ςτα τουρκικά παράλια εξθγεί τθν προτίμθςθ του TDK ςε Σκάφθ Απόβαςθσ Αρμάτων (LCT), από τα οποία οκτϊ ανικουν ςτον νζο τφπο Ç151, ταχφτθτασ 20 kts. Αντίκετα, τρία από τα τζςςερα Ρλοία Απόβαςθσ Αρμάτων (LST) του TDK ζχουν πρόκεμα ταξινόμθςθσ NL, υποδθλϊνοντασ πωσ ζχουν ωσ κφρια αποςτολι τθ ναρκοκζτθςθ. Θ κατάςταςθ αυτι αναμζνεται να μεταβλθκεί από το ζτοσ 2017, όταν κα αρχίςουν οι παραδόςεισ των δφο νζων LST κλάςθσ BAYRAKTAR, με εκτεταμζνο εξοπλιςμό επιτιρθςθσ αζροσ, διαχείριςθσ μάχθσ και άμυνασ κατά βλθμάτων. Ραράλλθλα, ςτισ 19 Φεβρουαρίου 2014 άρχιςαν διαπραγματεφςεισ μεταξφ του SSM και τθσ Navantia, για τθν ναυπιγθςθ ενόσ Αποβατικοφ Μεταφορικοφ Δεξαμενισ (LPD), το οποίο υπολογίηεται ότι κα ειςζλκει ςε υπθρεςία το ζτοσ Από τθν πλευρά του, το ΡΝ αναμζνει τθν υπογραφι ςφμβαςθσ Εν Συνεχεία Υποςτιριξθσ (FOS) για τα Ρλοία Ταχείασ Μεταφοράσ τφπου Zubr, προκειμζνου να αυξθκεί ο αρικμόσ τουσ ςε υπθρεςία και ταυτόχρονα εφαρμόηει λφςεισ για τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ των αρματαγωγϊν κλάςθσ ΣΑΜΟΣ. Θ γεωγραφία των Στενϊν και των δυτικϊν ακτϊν τθσ Τουρκίασ εξθγεί τον εκτεταμζνο ςτόλο ναρκοκθρευτικϊν του TDK, εκ των οποίων τα ςκάφθ κλάςθσ AYDIN είναι ναυπθγθμζνα από αμαγνθτικό χάλυβα και διακζτουν ςυςτιματα ναρκοκθρίασ τεχνολογίασ αιχμισ. Το TDK αναμζνει τθν ζνταξθ ςε υπθρεςία του Μθτρικοφ Ρλοίου (MOSHIP) διάςωςθσ υποβρυχίων κλάςθσ ALEMDAR, το οποίο κακελκφςκθκε ςτθν Κωνςταντινοφπολθ, ςτισ 29

10 9 ΘΟΖΤΓΘΟ ΣΡΑΣΘΩΣΘΙΗ ΘΥΤΟ ΕΚΚΑΔΑ-ΣΟΤΡΙΘΑ 2015 Θ γεωγραφία των Στενϊν και των δυτικϊν ακτϊν τθσ Τουρκίασ εξθγεί τον εκτεταμζνο ςτόλο ναρκοκθρευτικϊν του TDK, εκ των οποίων τα ςκάφθ κλάςθσ AYDIN είναι ναυπθγθμζνα από αμαγνθτικό χάλυβα και διακζτουν ςυςτιματα ναρκοκθρίασ τεχνολογίασ αιχμισ. Ο αντίςτοιχοσ εξοπλιςμόσ των ναρκοκθρευτικϊν του ΡΝ, ιδίωσ του τφπου Osprey, επαρκεί για τθν εκτζλεςθ τθσ αποςτολισ τουσ, όχι όμωσ και ο ςυνολικόσ αρικμόσ των τεςςάρων μόλισ πλοίων τθσ Διοίκθςθσ Ναρκοπολζμου. Το TDK αναμζνει τθν ζνταξθ ςε υπθρεςία του Μθτρικοφ Ρλοίου (MOSHIP) διάςωςθσ υποβρυχίων κλάςθσ ALEMDAR, το οποίο κακελκφςκθκε ςτθν Κωνςταντινοφπολθ, ςτισ 29 Απριλίου Από τθν άλλθ, το ΡΝ αξιοποιεί τισ ευρείεσ δυνατότθτεσ του Ρλοίου Γενικισ Υποςτιριξθσ ΡΟΜΘΘΕΥΣ, με ςκοπό τθ ςυνδρομι των υπθρεςιϊν πολιτικισ προςταςίασ και τθν παροχι περίκαλψθσ ςε κατοίκουσ απομακρυςμζνων νθςιϊν του Αιγαίου, πζραν τθσ ςυμμετοχισ του ςε αμιγϊσ επιχειρθςιακζσ αποςτολζσ εκνικοφ και διεκνοφσ επιπζδου. Θ μαηικι επζνδυςθ του TDK ςτθν Αεροπορία Ναυτικοφ εξθγείται από τθν εξαγγελία των προγραμμάτων ΑΧΙΜΘΔΘΣ και ΡΟΔΕΙΔΩΝ II, με τα οποία το ΡΝ ςχεδίαηε τθν απόκτθςθ επτά ι οκτϊ υποβρυχίων τεχνολογίασ AIP. Ωσ αποτζλεςμα, το TDK απζκτθςε εκτεταμζνο ςτόλο ςφγχρονων ελικοπτζρων, θ αναλογία των οποίων ανά κφρια μονάδα ςτόλου με αντίςτοιχθ δυνατότθτα υποδοχισ τουσ υπερβαίνει κατά πολφ τθν αντίςτοιχθ του ΡΝ. Τα ελικόπτερα S- 70B/B-28 διακζτουν ανκυποβρυχιακό εξοπλιςμό τεχνολογίασ αιχμισ, προθγμζνεσ τορπίλεσ Mk54 Mod0 και κατευκυνόμενα βλιματα Penguin και Hellfire, ενϊ ςφγχρονοσ είναι ο αντίςτοιχοσ εξοπλιςμόσ των ελικοπτζρων AB 212ASW του TDK.

11 10 ΘΟΖΤΓΘΟ ΣΡΑΣΘΩΣΘΙΗ ΘΥΤΟ ΕΚΚΑΔΑ-ΣΟΤΡΙΘΑ 2015 Επίςθσ, μετά από πολυετι κακυςτζρθςθ, παραλιφκθκαν ζξι CN-235D/K, τα οποία διακζτουν αξιόλογο εξοπλιςμό εντοπιςμοφ υποβρυχίων ι ςτόχων επιφανείασ και διαχείριςθσ μάχθσ, εν αναμονι των παραδόςεων ιςάρικμων ATR T MPA, με πανομοιότυπο εξοπλιςμό, οι οποίεσ αναμζνεται να αρχίςουν το Φεβρουάριο 2017 και να ολοκλθρωκοφν ςτο τζλοσ του Το ΡΝ εςτιάηει το ενδιαφζρον του ςτθν υλοποίθςθ λφςεων που ςχετίηονται με τθ ςυντιρθςθ κινθτιρων των ελικοπτζρων S-70B/B-6 Αegean Hawk και τθν ενίςχυςθ τθσ διακεςιμότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των ελικοπτζρων AB 212ASW. Αντιπροςωπευτικι είναι θ ολοκλιρωςθ τθσ πρϊτθσ Μείηονοσ Ενιςχυμζνθσ Επικεϊρθςθσ (MRI) από τθν 1 θ Μοίρα Ελικοπτζρων Ναυτικοφ (ΜΕΝ) και θ εγκατάςταςθ του τακτικοφ ςυςτιματοσ OCTOPUS, το οποίο επιτρζπει τθν ολοκλιρωςθ δεδομζνων από αιςκθτιρεσ και ςυςτιματα του ελικοπτζρου και τθ μετάδοςι τουσ ςε άλλουσ φορείσ. Επίςθσ, αναμζνεται θ τελικι απόφαςθ ςχετικά με τουσ ρόλουσ που κα αναλαμβάνουν τα τζςςερα P-3B Orion που κα επαναφερκοφν ςε υπθρεςία, από τθν οποία κα εξαρτθκεί θ επιλογι του θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ αποςτολισ που κα δεχκοφν, μετά τθν επζκταςθ του ορίου ηωισ τουσ κατά ϊρεσ πτιςθσ.

12 11 ΘΟΖΤΓΘΟ ΣΡΑΣΘΩΣΘΙΗ ΘΥΤΟ ΕΚΚΑΔΑ-ΣΟΤΡΙΘΑ 2015 Ιςοηφγιο Αεροπορικισ Ιςχφοσ Θ αξιοςθμείωτθ, για πρϊτθ φορά μετά από καιρό, μείωςθ του αρικμοφ τακτικϊν μαχθτικϊν τθσ Τουρκικισ Ρολεμικισ Αεροπορίασ (THK) ςε λιγότερα από 300, αποκρφπτει το ςοβαρό ποιοτικό προβάδιςμά τουσ ςε ςφγκριςθ με αυτά τθσ Ρολεμικισ Αεροπορίασ (ΡΑ). Θ αναβάκμιςθ του θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ αποςτολισ των τουρκικϊν μαχθτικϊν F-16C/D ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ δθμιουργία ενόσ ομοιογενοφσ ςτόλου, με επιχειρθςιακζσ δυνατότθτεσ τισ οποίεσ επιδεικνφει ςθμαντικά κατϊτεροσ αρικμόσ ελλθνικϊν μαχθτικϊν. Θ εκτεταμζνθ ομοιοτυπία του ςτόλου των F- 16C/D τθσ THK παρζχει αυταπόδεικτα οφζλθ ςτουσ τομείσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ εφοδιαςτικισ υποςτιριξθσ ενϊ θ πρόςβαςθ ςτουσ πθγαίουσ κϊδικεσ του λογιςμικοφ των ςυςτθμάτων πτιςθσ και ελζγχου πυρόσ εξαςφαλίηει τθ διαρκι δυνατότθτα ολοκλιρωςθσ οπλικϊν και άλλων ςυςτθμάτων. Επίςθσ, θ απαλλαγι από παλαιοφσ τφπουσ μαχθτικϊν με αμελθτζα επιχειρθςιακι προςφορά, επιτρζπει τθ διάκεςθ πολφτιμων πόρων ςτθν αξιοποίθςθ των ςφγχρονων αεροςκαφϊν και τθν περαιτζρω επαφξθςθ των δυνατοτιτων τουσ, με τθν ενςωμάτωςθ ςφγχρονου εξοπλιςμοφ και όπλων. Εντοφτοισ, οι πολιτικζσ εξελίξεισ κακιςτοφν αμφίβολθ τθν υποςτιριξθ κρίςιμων υποςυςτθμάτων ιςραθλινισ προζλευςθσ των F-4E/2020 και ςυνεπϊσ τθ ςυνολικι διακεςιμότθτά τουσ. Σθμαντικότερο όμωσ πλιγμα για τθν THK αποτελοφν οι ακρόεσ παραιτιςεισ από τισ τάξεισ τθσ ζμπειρων χειριςτϊν, τριψιφιου αρικμοφ για κάκε ζτοσ τθσ τελευταίασ τετραετίασ, χωρίσ μάλιςτα εμφανι τάςθ ανακοπισ. Από τθν πλευρά τθσ, θ ΡΑ επικεντρϊνει το ενδιαφζρον τθσ ςτθ διατιρθςθ υψθλϊν προτφπων ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ και τθν υποςτιριξθ των ςφγχρονων εκδόςεων των μαχθτικϊν Mirage Mk2 και F-16C/D, παρακολουκϊντασ ταυτόχρονα ςτενά τισ τρζχουςεσ εξελίξεισ ςτα διεκνϊσ προςφερόμενα προγράμματα αναβάκμιςθσ των τελευταίων. Πμωσ, θ προτεραιότθτα ςτθν επίτευξθ ομοιοτυπίασ είναι χαμθλότερθ, δεδομζνου ότι τθν απόςυρςθ των A-7E/TA-7C δε κα ακολουκιςει αυτι των ακόμθ δαπανθρότερων ςτθν λειτουργία και υποςτιριξθ RF-4E, τα οποία κα παραμείνουν ςε υπθρεςία, ςε χωριςτι μάλιςτα Μοίρα αν και ςε μειωμζνουσ αρικμοφσ, τα επόμενα ζτθ. Θ ΡΑ υπερζχει ςαφϊσ τθσ THK ςτον τομζα των βλθμάτων αζροσ-αζροσ τόςο ςε απόλυτουσ αρικμοφσ όςο και ςτθν αναλογία τουσ ανά αεροςκάφοσ, δεδομζνου ότι 216 μαχθτικά τθσ διακζτουν δυνατότθτα βολισ βλθμάτων BVR ενεργοφ κακοδιγθςθσ ραντάρ, ζναντι 238 τθσ THK, ςτα οποία δε ςυμπεριλαμβάνονται τα εκςυγχρονιςμζνα F-4ET/2020. Θ υπεροχι αυτι όμωσ μετριάηεται τόςο ποςοτικά, λόγω τθσ επιχειρθςιακισ χριςθσ από τθν THK του βλιματοσ WVR AIM-9X, όςο και ποιοτικά, εξ αιτίασ τθσ μαηικισ ειςαγωγισ ςε υπθρεςία του Διακλαδικοφ Συςτιματοσ Υπόδειξθσ Εγκατεςτθμζνου ςτθν Κάςκα (JHMCS) των χειριςτϊν των F-16C/D.

13 12 ΘΟΖΤΓΘΟ ΣΡΑΣΘΩΣΘΙΗ ΘΥΤΟ ΕΚΚΑΔΑ-ΣΟΤΡΙΘΑ 2015 Θ ΤΘΚ προβαίνει ςε μαηικι απόκτθςθ όπλων χερςαίασ προςβολισ, ιδίωσ μακροφ βελθνεκοφσ, προκειμζνου να αναπλθρϊςει τα αποκζματά που μειϊνονται λόγω των εντατικϊν επιχειριςεων ςτο Κουρδιςτάν, αλλά και να υπερβεί τουσ περιοριςμοφσ που κζτουν οι προμθκεφτριεσ χϊρεσ. Οι προμικειεσ αφοροφν κυρίωσ τουσ Ρυραφλουσ Απομακρυςμζνθσ Ρροςβολισ Χερςαίων Στόχων - Διευρυμζνθσ Απόκριςθσ (SLAM-ER) AGM-84K και τουσ εγχϊριουσ Ρυραφλουσ Μεγάλου Βελθνεκοφσ (SOM). Θ ΡΑ εξακολουκεί να διακζτει όπλα χωρίσ αντίςτοιχα ςτο τουρκικό οπλοςτάςιο, όπωσ το Αυτόνομο Συμβατικό Σφςτθμα Ρλεφςθσ Μακράσ Εμβζλειασ Γενικισ Χριςθσ (SCALP-EG), το βλιμα Αζροσ-Επιφανείασ AM39 Exocet και το Αυτόνομο Σφςτθμα Διανομισ Ελεφκερθσ πτιςθσ (AFDS). Ραρ όλα αυτά, παρατθρείται εμφανισ ζλλειψθ επαρκοφσ αρικμοφ ςφγχρονων ατρακτιδίων ναυτιλίασ / ςτόχευςθσ, ςε ςφγκριςθ με τθν τουρκικι πλευρά. Το επίγειο δίκτυο αεράμυνασ τθσ THK ςτθρίηεται ςε πζντε ςυςτοιχίεσ βλθμάτων MIM-14 Nike Hercules και οκτϊ MIM-23 HAWK-XXI, με τισ τελευταίεσ να αντικακιςτοφν περιμετρικά τθσ Κωνςταντινοφπολθσ τισ πρϊτεσ, οι οποίεσ με τθ ςειρά τουσ μεταφζρκθκαν ςε αντίςτοιχεσ ςτακερζσ κζςεισ ςτα μικραςιατικά παράλια. Το μετακινοφμενο ςφςτθμα HAWK-XXI παρζχει αξιόλογεσ επιδόςεισ, κατϊτερεσ όμωσ των ςυςτθμάτων MIM-104 Patriot PAC-3 και S-300PMU1, οι οποίεσ ανικουν ςε διαφορετικι κατθγορία βελθνεκοφσ και φψουσ αναχαίτιςθσ. Θ επαναπιςτοποίθςθ των βλθμάτων του τελευταίου και θ ςυμπλιρωςθ του αρικμοφ τουσ αποτελοφν κρίςιμεσ παραμζτρουσ για τθν αποτελεςματικι αξιοποίθςι του, αρχικό βιμα τθσ οποίασ ιταν θ επιτυχθμζνθ πρϊτθ βολι του, μόλισ ςτισ 13 Δεκεμβρίου Εξίςου καίρια είναι θ πλιρθσ διαςφνδεςι του με το υπόλοιπο δίκτυο αεράμυνασ τθσ ΡΑ, πρόβλθμα που κα αντιμετωπίςει με επίταςθ θ THK, εφ όςον εμμείνει ςτθν αρχικι επιλογι του κινεηικοφ

14 13 ΘΟΖΤΓΘΟ ΣΡΑΣΘΩΣΘΙΗ ΘΥΤΟ ΕΚΚΑΔΑ-ΣΟΤΡΙΘΑ 2015 οποίεσ ανικουν ςε διαφορετικι κατθγορία βελθνεκοφσ και φψουσ αναχαίτιςθσ. Θ επαναπιςτοποίθςθ των βλθμάτων του τελευταίου και θ ςυμπλιρωςθ του αρικμοφ τουσ αποτελοφν κρίςιμεσ παραμζτρουσ για τθν αποτελεςματικι αξιοποίθςι του, αρχικό βιμα τθσ οποίασ ιταν θ επιτυχθμζνθ πρϊτθ βολι του, μόλισ ςτισ 13 Δεκεμβρίου Εξίςου καίρια είναι θ πλιρθσ διαςφνδεςι του με το υπόλοιπο δίκτυο αεράμυνασ τθσ ΡΑ, πρόβλθμα που κα αντιμετωπίςει με επίταςθ θ THK, εφ όςον εμμείνει ςτθν αρχικι επιλογι του κινεηικοφ ςυςτιματοσ FD-2000 για το πολφπακο πρόγραμμα T-LORAMIDS. Οι δφο χϊρεσ διακζτουν πυκνό δίκτυο επίγειων ραντάρ 3D, ενταγμζνο ςτο Επίγειο Ρεριβάλλον Αεράμυνασ του NATO (NADGE), θ Τουρκία όμωσ επιπρόςκετα ζχει αναπτφξει ανεξάρτθτο εκνικό δίκτυο ςτθριηόμενο ςε 14 ςφγχρονα ραντάρ 3D τφπου TRS-22XX και 18 ςτακμοφσ C³. Το ςφνολο των επίγειων ραντάρ είναι εξαιρετικά ευάλωτο ςε περίπτωςθ ζνοπλθσ ςφγκρουςθσ, για το λόγο αυτό οι δφο πλευρζσ ζχουν αποκτιςει Αερομεταφερόμενα Συςτιματα Ζγκαιρθσ Ρροειδοποίθςθσ και Ελζγχου (ΑΣΕΡΕ). Τα δφο πρϊτα από τα τζςςερα ςυνολικά Β-737ES MESA παραδόκθκαν ςτθν THK μετά από μείωςθ των ςυμβατικϊν προδιαγραφϊν, προκειμζνου να επιλυκεί ςωρεία τεχνικϊν προβλθμάτων που ευκφνονται για τθν πολυετι κακυςτζρθςθ και τθ ςοβαρι υπζρβαςθ κόςτουσ του προγράμματοσ Peace Eagle, όμωσ θ διακεςιμότθτα των αεροςκαφϊν υπονομεφεται από ενδεχόμενα προςκόμματα ςτθν υποςτιριξθ των ιςραθλινισ προζλευςθσ υποςυςτθμάτων τουσ. Ραρ όλα αυτά, το πρόγραμμα αποδίδει ςυςτιματα που ενςωματϊνουν τεχνολογία αιχμισ και επιδεικνφουν επιδόςεισ ςθμαντικά ανϊτερεσ των EMB-145H τθσ ΡΑ. Τα τελευταία πάντωσ καλφπτουν επαρκϊσ τισ ελλθνικζσ ανάγκεσ και ζχουν αξιοποιθκεί πλιρωσ από τθν ΡΑ, θ οποία επιπλζον ζχει αποκομίςει εκτεταμζνθ εμπειρία από τθ χριςθ τουσ ςε πραγματικζσ αποςτολζσ, ςτο πλαίςιο τθσ Επιχείρθςθσ «Unified Protector» του NATO. Αμφότερεσ οι Αεροπορίεσ διακζτουν ολοκλθρωμζνα ςυςτιματα C², ενϊ ςθμαντικζσ εξελίξεισ για τθν ΡΑ ιταν θ ίδρυςθ τθσ 140 ΣΕΡΘΡ και θ μετεγκατάςταςθ του Εκνικοφ Κζντρου Αεροπορικϊν Επιχειριςεων (ΕΚΑΕ) ςτισ πρϊθν εγκαταςτάςεισ του 7ου Κζντρου Συνδυαςμζνων Αεροπορικϊν Επιχειριςεων (CAOC-7) ςτο Κουτςόχερο Λάριςασ. Με τθν παράδοςθ, ςτισ 7 Απριλίου 2013, του πρϊτου A400M Atlas, μετά από κακυςτζρθςθ οφειλόμενθ ςτθν αμφιςβιτθςθ τθσ πλιρωςθσ των ςυμβατικϊν προδιαγραφϊν, θ THK απζκτθςε τθν επιχειρθςιακι δυνατότθτα εκτζλεςθσ αερομεταφορϊν ςτρατθγικισ εμβζλειασ, τακτικισ κατατομισ πτιςθσ.

15 14 ΘΟΖΤΓΘΟ ΣΡΑΣΘΩΣΘΙΗ ΘΥΤΟ ΕΚΚΑΔΑ-ΣΟΤΡΙΘΑ 2015 Από τθν πλευρά τθσ θ ΡΑ επιτζλουσ αρχίηει να αποκακιςτά τθ διακεςιμότθτα των C-27J, τα οποία κα ανακουφίςουν το ζργο των εκςυγχρονιςμζνων C-130B/H. Αντίςτοιχο ρόλο επιτελεί ςτθν THK ο ευμεγζκθσ ςτόλοσ των CN-235M-100, οριςμζνα από τα οποία ζχουν διαμορφωκεί για τθν κάλυψθ ειδικϊν αναγκϊν. Με τθν απόςυρςθ των F-5A/B 2000, θ προκεχωρθμζνθ και επιχειρθςιακι εκπαίδευςθ των χειριςτϊν τθσ THK διεξάγεται με εκςυγχρονιςμζνα αεροςκάφθ T-38M. Στο βαςικό εκπαιδευτικό ςτάδιο, τα εγχϊρια Hürkuş-B κα ςυμπλθρϊςουν τα ΚΤ-1Τ, τα οποία ζχουν αντικαταςτιςει πλιρωσ τα T-37B/C. Οι αντίςτοιχοι ρόλοι ςτθν ΡΑ, δεδομζνθσ τθσ απόςυρςθσ των A-7E/TA-7C, ςτα οποία εκτελοφταν θ Εκπαίδευςθ Ειςαγωγισ ςε Μαχθτικά (LIFT), αναλαμβάνονται από τα πεπαλαιωμζνα T-2C/E και τα T-6A, θ διακεςιμότθτα των οποίων αποκακίςταται ςταδιακά. Το επίπεδο τθσ επιχειρθςιακισ εκπαίδευςθσ των χειριςτϊν τθσ THK αναβακμίηεται κακοριςτικά χάρθ ςτο πεδίο EHTES και τα ατρακτίδια Οργανολογίασ Ελιγμϊν Εναζριασ Μάχθσ (ACMI). Θ περιοριςμζνθ διακεςιμότθτα των Μθ Επανδρωμζνων Εναζριων Οχθμάτων (UAV) των τφπων Heron και Aerostar, ιςραθλινισ προζλευςθσ, υποχρζωςαν τθν THK ςτθ διετι μίςκωςθ αεροςκαφϊν King Air 350, προκειμζνου να αναλάβουν αποςτολζσ Ρλθροφοριϊν, Επιτιρθςθσ και Αναγνϊριςθσ (ISR), εν αναμονι τθσ επίλυςθσ των προβλθμάτων του UAV Anka, μετά τθ ςυντριβι δεφτερου οχιματοσ του τφπου ςτισ 6 Δεκεμβρίου Από τθν πλευρά τθσ θ ΡΑ αξιοποιεί πλιρωσ τα UAV ΡΘΓΑΣΟΣ II, τα οποία επιχειροφν με τθ Μοίρα Μθ Επανδρωμζνων Αεροςκαφϊν και ζχουν ιδθ ςυμμετάςχει ςε αςκιςεισ τόςο τθσ ΡΑ, όςο και διακλαδικζσ.

16 Θ μείωςθ των πιςτϊςεων του προχπολογιςμοφ (Ρ/Υ) του ΥΡΕΘΑ κατά 46% τθν τελευταία πενταετία (2010: 6,14 δις., 2014: 3,11 δις.) δθμιοφργθςε αςφυκτικό πλαίςιο για τισ ΕΕΔ κακϊσ το 60% των πιςτϊςεων καλφπτει ανελαςτικζσ δαπάνεσ (μιςκοδοςία και παροχζσ προςωπικοφ), ςυμπιζηοντασ δραματικά τoυσ διακζςιμουσ χρθματικοφσ πόρουσ για τθν κάλυψθ λειτουργικϊν αναγκϊν και τθν ανανζωςθ του εξοπλιςμοφ. Το 2015 ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ΥΡΕΘΑ κα ανζλκει ςε 3,25 δις., διατθρϊντασ τισ αμυντικζσ δαπάνεσ ςτο 1,7% επί του Ακακάριςτου Εγχϊριου Ρροϊόντοσ (ΑΕΡ). Οι ταμειακζσ δαπάνεσ για τθν υλοποίθςθ εξοπλιςτικϊν προγραμμάτων κα διαμορφωκοφν ςτα 450 εκατ., δθλαδι κάτω από το όριο των 850 εκατ. που κεςπίςτθκε προκειμζνου οι ετιςιεσ εξοπλιςτικζσ δαπάνεσ να μθν υπερβαίνουν το 0,3% επί του ΑΕΡ. Θ υποχρθματοδότθςθ του ΥΡΕΘΑ κακιςτά λίαν αμφίβολθ τθν υλοποίθςθ των 31 προγραμμάτων ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 14,55 δις. που περιλαμβάνονται ςτο Μακροπρόκεςμο Ρρόγραμμα 15 ΘΟΖΤΓΘΟ ΣΡΑΣΘΩΣΘΙΗ ΘΥΤΟ ΕΚΚΑΔΑ-ΣΟΤΡΙΘΑ 2015 Ιςοηφγιο Στρατιωτικισ Ιςχφοσ ςτθν Κφπρο Mε τθν παράνομθ ειςβολι και κατοχι, τθν εκδίωξθ των Ελλινων από τισ εςτίεσ τουσ και τον ςυςτθματικό εποικιςμό του βόρειου τμιματοσ τθσ Κφπρου, θ Τουρκία απζκτθςε το ςτρατιωτικό πλεονζκτθμα και ζκεςε ςε μεγάλο βακμό τθ νιςο υπό τον ςτρατθγικό τθσ ζλεγχο. Οι ελεφκερεσ περιοχζσ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ τελοφν υπό τθ ςυνεχι απειλι ιςχυρϊν δυνάμεων κατοχισ που ζχουν τθ δυνατότθτα αιφνιδιαςτικισ επικετικισ ενζργειασ και απόκτθςθσ ςτρατθγικϊν πλεονεκτθμάτων εντόσ μικροφ χρονικοφ διαςτιματοσ. Ραρά τθ ςθμαντικι οικονομικι επιβάρυνςθ, οι δυνάμεισ κατοχισ αναβακμίηονται διαρκϊσ και ςιμερα αποτελοφνται από άνδρεσ, που ςε πλιρθ κινθτοποίθςθ εφεδρειϊν αναμζνεται να φτάςουν τουσ , με τοπικι επιςτράτευςθ και, ενδεχομζνωσ, με ενιςχφςεισ από τθν Τουρκία. Συγκριτικά, το προςωπικό τθσ Εκνικισ Φρουράσ (ΕΦ) υπολογίηεται ςε , που με κινθτοποίθςθ εφεδρειϊν ανδρϊν κα ανζλκει ςτουσ , περιλαμβανομζνου του προςωπικοφ τθσ Ελλθνικισ Δφναμθσ Κφπρου (ΕΛΔΥΚ). Θ ΕΦ διακζτει αξιόλογο και ποιοτικό εξοπλιςμό ςτουσ τομείσ των αρμάτων μάχθσ, τεκωρακιςμζνων οχθμάτων, επικετικϊν ελικοπτζρων και επίγειασ αεράμυνασ. Ειδικά ςτον τελευταίο τομζα, οι μονάδεσ είναι πολφ ιςχυρότερεσ των όςων γίνεται δθμοςίωσ παραδεκτό. Πμωσ θ γεωγραφικι εγγφτθτα και θ ςυντριπτικι ςτρατιωτικι υπεροχι τθσ Τουρκίασ κακιςτοφν μθ αποδοτικι τθν επζνδυςθ τθσ Κφπρου ςτθ ναυτικι και τθν εναζρια ιςχφ, δεδομζνου του τεράςτιου κόςτουσ πρόςκτθςθσ, λειτουργίασ και υποςτιριξθσ των ςχετικϊν οπλικϊν ςυςτθμάτων. Συνεπϊσ θ επιβίωςθ τθσ Κφπρου, ςε περίπτωςθ επιχειριςεων, εξαρτάται απόλυτα από τθν υποςτιριξθ των Ελλθνικϊν Ενόπλων Δυνάμεων. Θ ςυνκικθ αυτι επιβάλλεται να αποτελεί ςτακερι παράμετρο κατά τθ διαμόρφωςθ του Ελλθνικοφ αμυντικοφ δόγματοσ, τθν εκπόνθςθ του επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ και τθ ςφνταξθ των προδιαγραφϊν εξοπλιςτικϊν προγραμμάτων. Επίςθσ, αντικείμενο προβλθματιςμοφ αποτελεί θ επαναλαμβανόμενθ τα τελευταία ζτθ ματαίωςθ τθσ άςκθςθσ "ΝΙΚΘΦΟΟΣ", κορυφαίασ εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ τθσ ΕΦ με πρόςκλθςθ εφζδρων και εκνοφυλάκων, αιτιολογοφμενθ από τθ διεξαγωγι των διαπραγματεφςεων για τθν επίλυςθ του Κυπριακοφ ηθτιματοσ, με τθν πρόοδο των οποίων πάντωσ βρίςκεται ςε πλιρθ αναντιςτοιχία. [Αληηθείκελν πξνβιεκαηηζκνύ απνηειεί ε επαλαιακβαλόκελε ηα ηειεπηαία έηε καηαίωζε ηεο άζθεζεο "ΝΘΙΗΦΟΡΟ", θνξπθαίαο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηεο ΕΦ κε πξόζθιεζε εθέδξωλ θαη εζλνθπιάθωλ.] Αμυντικζσ Δαπάνεσ Ελλάδασ - Τουρκίασ

17 16 ΘΟΖΤΓΘΟ ΣΡΑΣΘΩΣΘΙΗ ΘΥΤΟ ΕΚΚΑΔΑ-ΣΟΤΡΙΘΑ εκατ. που κεςπίςτθκε προκειμζνου οι ετιςιεσ εξοπλιςτικζσ δαπάνεσ να μθν υπερβαίνουν το 0,3% επί του ΑΕΡ. Θ υποχρθματοδότθςθ του ΥΡΕΘΑ κακιςτά λίαν αμφίβολθ τθν υλοποίθςθ των 31 προγραμμάτων ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 14,55 δις. που περιλαμβάνονται ςτο Μακροπρόκεςμο Ρρόγραμμα Ρρομθκειϊν Αμυντικοφ Υλικοφ και κρίνονται ηωτικισ ςθμαςίασ για τθ διατιρθςθ τθσ Ελλθνικισ ςτρατιωτικισ ιςχφοσ. Οι αμυντικζσ δαπάνεσ τθσ Τουρκίασ καλφπτονται από πιςτϊςεισ διαφόρων κρατικϊν φορζων, ςτουσ οποίουσ επικρατεί μερικι ι και πλιρθσ αδιαφάνεια. Συγκεκριμζνα, οι αμυντικζσ ανάγκεσ τθσ Τουρκίασ καλφπτονται από το Υπουργείο Άμυνασ (MSB), το Υφυπουργείο Αμυντικϊν Βιομθχανιϊν

18 17 ΘΟΖΤΓΘΟ ΣΡΑΣΘΩΣΘΙΗ ΘΥΤΟ ΕΚΚΑΔΑ-ΣΟΤΡΙΘΑ 2015 (SSM), το Υπουργείο Εςωτερικϊν όςον αφορά τουσ προχπολογιςμοφσ τθσ Χωροφυλακισ και τθσ Ακτοφυλακισ, το Ταμείο Υποςτιριξθσ Αμυντικϊν Βιομθχανιϊν (SSDF), τον προχπολογιςμό τθσ κρατικισ βιομθχανίασ ΜΚΕΚ, τισ απόρρθτεσ δαπάνεσ (Örtülü Ödenek) του πρωκυπουργικοφ γραφείου και το Κδρυμα για τθν Ενίςχυςθ των Τουρκικϊν Ενόπλων Δυνάμεων (TSKGV), που μεταξφ άλλων κατζχει ςθμαντικό μερίδιο των εταιρειϊν Aselsan, Havelsan, Roketsan και ΤΑΙ. Ειδικότερα, ο προχπολογιςμόσ του MSB ανιλκε το 2014 ςε TL21,815 δις. ( 7,962 δις.), εκ των οποίων το 57% των πιςτϊςεων καλφπτει ανελαςτικζσ δαπάνεσ (48% μιςκοδοςία, 9% αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ) ενϊ το 41% αφιερϊνεται ςε προμικεια αγακϊν και υπθρεςιϊν προσ κάλυψθ

19 18 ΘΟΖΤΓΘΟ ΣΡΑΣΘΩΣΘΙΗ ΘΥΤΟ ΕΚΚΑΔΑ-ΣΟΤΡΙΘΑ 2015 λειτουργικϊν δαπανϊν των Χερςαίων, Ναυτικϊν και Αεροπορικϊν Δυνάμεων. Oι προμικειεσ αμυντικοφ υλικοφ καλφπτονται ξεχωριςτά από τον προχπολογιςμό του Υφυπουργείου Αμυντικϊν Βιομθχανιϊν (SSM) με πιςτϊςεισ που κυμαίνονται ετθςίωσ από $1,5 ζωσ $2,7 δις., εκ των οποίων $777 εκατ. ( 574 εκατ.) δαπανικθκαν φζτοσ για Ζρευνα και Ανάπτυξθ (R&D). Oι προχπολογιςμοί τθσ Χωροφυλακισ και τθσ Ακτοφυλακισ ανιλκαν ςε TL 6.1 δις. και TL452 εκατ. αντίςτοιχα.

20 19 ΘΟΖΤΓΘΟ ΣΡΑΣΘΩΣΘΙΗ ΘΥΤΟ ΕΚΚΑΔΑ-ΣΟΤΡΙΘΑ 2015 Παξάξηεκα I. Μείηονα Ρεριςτατικά Αςφαλείασ Ελικοπτζρων S-70 των TSK

21 20 ΘΟΖΤΓΘΟ ΣΡΑΣΘΩΣΘΙΗ ΘΥΤΟ ΕΚΚΑΔΑ-ΣΟΤΡΙΘΑ 2015 II. Μείηονα Ρεριςτατικά Αςφαλείασ Αεροςκαφϊν F-16 τθσ ΤΘΚ

22 21 ΘΟΖΤΓΘΟ ΣΡΑΣΘΩΣΘΙΗ ΘΥΤΟ ΕΚΚΑΔΑ-ΣΟΤΡΙΘΑ 2015

23 22 ΘΟΖΤΓΘΟ ΣΡΑΣΘΩΣΘΙΗ ΘΥΤΟ ΕΚΚΑΔΑ-ΣΟΤΡΙΘΑ 2015 ΙΙΙ. Θγεςία TSK

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΤΡΚΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ-ΣΟΤΡΚΙΑ

ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΤΡΚΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ-ΣΟΤΡΚΙΑ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΤΡΚΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ-ΣΟΤΡΚΙΑ Φεβρουάριοσ 2014 Παρακαλοφμε ςε περίπτωςθ αναδθμοςίευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching WARM-UP Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching Η επίδραςθ τθσ προκζρμανςθσ ςτθν απόδοςθ εξετάηεται από τθ δεκαετία του 30 για το αν και πόςο ςυνειςφζρει ςτθ βελτίωςθ τθσ ακλθτικισ απόδοςθσ.

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Θ ανάλυςθ κλειςτϊν δικτφων ςτθρίηεται ςτθ διατιρθςθ τθσ μάηασ και τθσ ενζργειασ. Σε ζνα τυπικό βρόχο ABCDA υπάρχει ζνασ αρικμόσ από κόμβουσ, εδϊ A,B,C,D, ςτουσ οποίουσ ιςχφει θ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΑΟΠΟΝΙΑ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Γρ. Ανδρέας Υρίζηοσ Ανώηερος σνηηρηηής Γαζών Σμήμα Γαζών

Η ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΑΟΠΟΝΙΑ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Γρ. Ανδρέας Υρίζηοσ Ανώηερος σνηηρηηής Γαζών Σμήμα Γαζών Η ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΑΟΠΟΝΙΑ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Γρ. Ανδρέας Υρίζηοσ Ανώηερος σνηηρηηής Γαζών Σμήμα Γαζών ΓΔΝΙΚΑ Οικοςφςτθμα: Σφςτθμα ςε μια περιοχι ςτθν οποία ςυνυπάρχουν ςε ιςορροπία/αρμονία οι

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ιαν Δεκ Ιαν Δεκ Ιαν Αριθμόσ πλοίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 16 Ιανουαρίου 217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 216 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι Στατιςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 27-11-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα