ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 12273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση Καθορισμού ποσών για το πάγιο μηνιαίο χορήγημα στους συνοδούς των σκύλων ανιχνευ τών της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, του Τελωνείου Ευζώνων και του Τελωνείου Ηρακλεί ου, για την κάλυψη των δαπανών εκπαίδευσης συντήρησης, διαμονής και διατροφής των σκύ λων ανιχνευτών για το οικ. έτος Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την / 7222/ΔΕ Β/ (ΦΕΚ 951Β ) ΑΥΟ όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει, συμφωνητικών ενοικίασης αυτοκινήτων που καταρτίζονται μεταξύ της εται ρείας AUTOHELLAS ΑΤΕΕ με Α.Φ.Μ και των πελατών της Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την / 7222/ΔΕ Β/ (ΦΕΚ 951 Β ) ΑΥΟ όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει, συμφωνητικών που κα ταρτίζονται μεταξύ της εταιρείας ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ με Α.Φ.Μ και των συν δρομητών πελατών της Τροποποίηση της αριθ / άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιω μένων (Μ.Φ.Η), κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΚΡΗ Ο.Ε.» στο 6o χλμ Λαμίας Μοσχοχωρίου Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Ωδεί ου της Μαρουλίας Κοντού... 5 Εγκρισης λειτουργίας Κοινού Προγράμματος Μετα πτυχιακών Σπουδών, μεταξύ του Ελληνικού Ανοι κτού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΣΣΟΔ Β ΕΞ 2015 (1) Απόφαση Καθορισμού ποσών για το πάγιο μηνιαίο χο ρήγημα στους συνοδούς των σκύλων ανιχνευτών της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, του Τελωνείου Ευζώνων και του Τελωνείου Ηρακλείου, για την κά λυψη των δαπανών εκπαίδευσης συντήρησης, δια μονής και διατροφής των σκύλων ανιχνευτών για το οικ. έτος Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις: α. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α / ) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμά τωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις όπως ισχύει. β. Του Ν. 4311/2014 (ΦΕΚ Α 259) περί κύρωσης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους γ. Του Π.Δ. 113 (ΦΕΚ 194 Α / ) «Ανάληψη υπο χρεώσεων από τους διατάκτες». 2. Την υπ αριθμ. Ε. 2705/771/Γ0034/ Α.Υ.Ο. όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Ε. 506/147/ Γ0034/ Α.Υ.Ο. περί καταβολής μηνιαίου πα γίου χορηγήματος στους προϊσταμένους της οικείας υπηρεσίας, των σκύλων ανιχνευτών, για την κάλυψη των δαπανών εκπαίδευσης, συντήρησης, διαμονής και διατροφής των σκύλων ανιχνευτών. 3. Το Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α 40/ ) περί «Προ στασίας της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».

2 12274 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Το Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/τ.Α / ) περί «Μέ τρων για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο». 5. Την αριθμ. 2/5091/0026/ (ΦΕΚ Β 1741) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίστηκαν η δι αδικασία και τα δικαιολογητικά πληρωμής των παγίων χορηγημάτων από τις αρμόδιες Υ.Δ.Ε., ιδίως το άρθρο 2 αυτής. 6. Το Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α/ ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών». 7. Την αριθμ. Δ6Α ΕΞ 2012/ (ΦΕΚ 1741/Β/ ) υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής "Με εντολή Υπουργού" στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτε λών Γραφείων του Υπουργείου Οικονομικών». 8. Την αριθμ. Δ6Α ΕΞ2013 (ΦΕΚ 1250 Β / ) διυπουργική απόφαση «Σύσταση, εσωτερική διάρθρωση, κατανομή αρμοδιοτήτων και χρόνος έναρ ξης λειτουργίας της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικού Συντονισμού στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων». 9. Την αριθμ. Δ6Α ΕΞ2013 (ΦΕΚ 2417 Β / ) υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γε νικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων». 10. Την αριθμ. Δ6Α ΕΞ2013 (ΦΕΚ 2666 Β / ) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Δ6Α ΕΞ2013/ (Β 2417) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. 11. Την αριθμ. Δ6Α ΕΞ2013 (ΦΕΚ 3410 Β / ) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Δ6Α ΕΞ2013/ (Β 2417) απόφασης του Υπουρ γού Οικονομικών, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών όπως ισχύει. 12. Την Δ6Α ΕΞ2013 (ΦΕΚ 3411 Β / ) Μετονομασία και ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικού Συντονισμού στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. 13. Την υπ αριθμ. 20/ Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 360/Υ.Ο.Δ.Δ./ ) Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. 14. Την υπ αριθμ. ΔΣΣΟΔΒ ΕΞ 2014/ απόφαση περί κατανομής πιστώσεων Ειδικού Φορέα «Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων» σε επι μέρους ΚΑΕ, οικονομικού έτους Την ανάγκη κάλυψης των δαπανών εκπαίδευσης συντήρησης, διαμονής και διατροφής των σκύλων ανι χνευτών των τελωνείων, αποφασίζουμε: 1. Τον καθορισμό των χρηματικών ποσών για το πάγιο μηνιαίο χορήγημα στους συνοδούς των σκύλων ανι χνευτών της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, του Τελωνείου Ευζώνων και του Τελωνείου Ηρακλείου, για το οικ. έτος 2015, ως εξής: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Όνομα σκύλου ΑΪΚΑ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Όνομα σκύλου ΝΤΑΡΚΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όνομα σκύλου ΜΠΑΛΟΥ Μηνιαίο χορήγημα ανά σκύλο σε ευρώ Χρονικό διάστημα 216,00 Οικονομικό Έτος ,00 Οικονομικό Έτος ,00 Οικονομικό Έτος 2015 Συνολικό ποσό δαπάνης Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 2.592, / ΑΔΑ: ΩΣ8ΠΗ Υ2Κ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Υ.Δ.Ε. ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ α/α ,00 532/ ΑΔΑ: 6ΒΘ0Η ΖΞ3 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Υ.Δ.Ε. ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ α/α , /2/ ΑΔΑ: 725ΨΗ ΘΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Υ.Δ.Ε. ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ α/α ΣΥΝΟΛΟ 7.776,00 2. Η απόφαση αυτή προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 7.776,00 ευρώ που βαρύνει τις πιστώσεις των Ειδικών Φορέων 90 07/233, 90 30/233, 90 21/233 και ΚΑΕ 1611 του προϋπολογισμού εξόδων των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών οικ. Έτους 2015, ως οι ανωτέρω αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, και το χορήγημα θα καταβάλλεται στον προϊστάμενο του τελωνείου στο οποίο υπηρετεί ο συνο δός του σκύλου ανιχνευτή με τακτικό χρηματικό ένταλμα. 3. Στα ανωτέρω ποσά, δεν συμπεριλαμβάνονται οι εμβολιασμοί και τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής και νο σοκομειακής περίθαλψης των σκύλων ανιχνευτών, που βαρύνουν επίσης τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1611 των Ειδικών Φορέων 90 07/233, 90 30/233, 90 21/233 και θα καταβάλ λονται στον συνοδό του σκύλου ανιχνευτή με τακτικά χρηματικά εντάλματα, σύμφωνα με τα παραστατικά δαπανών που θα προσκομίζονται. Αθήνα, 19 Μαΐου 2015 Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ Αριθμ. ΔΕΛ Β ΕΞ 2015 (2) Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την / 7222/ΔΕ Β/ (ΦΕΚ 951Β ) ΑΥΟ όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει, συμφωνητικών ενοικίασης αυ τοκινήτων που καταρτίζονται μεταξύ της εταιρείας AUTOHELLAS ΑΤΕΕ με Α.Φ.Μ και των πελατών της. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/ 1990 (ΦΕΚ 43 Α ) με τις οποίες ορίζεται ότι συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων για οποιαδήποτε συναλλαγή θεωρούνται μέσα σε δέκα ημέ ρες από την ημερομηνία καταρτίσεως και υπογραφής από την αρμόδια ΔΟΥ άλλως είναι ανίσχυρα και δεν έχουν έννομο αποτέλεσμα.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τις διατάξεις των παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 2386/ 1996 (ΦΕΚ 43 Α ) και 6 του άρθρου 27 του Ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16 Α ) με τις οποίες εξαιρέθηκαν της θεώρησης τα συμφωνητικά που καταρτίζονται από επιτηδευματίες ή τρίτους με το Δημόσιο, τις Τράπεζες, τους Οργανισμούς, τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τους δήμους και τις κοινότητες, τις ασφαλιστικές επιχειρή σεις, τις επιχειρήσεις που εκδίδουν κάρτες συναλλαγών και τις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 1665/ Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 32 του Ν. 2648/ 1998 (ΦΕΚ 238 Α ) με τις οποίες ορίζεται ότι με απο φάσεις του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να καθο ρίζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στις οποίες υποβάλλονται τα στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990 και των άρθρων 47 και 55 του Ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α ), όπως αυτά ισχύουν, καθώς επίσης να εξαιρούνται ορισμένοι υπόχρεοι από την υποβολή στοιχείων ή να ορίζεται διαφορετικός τρόπος υποβολής αυτών. 4. Την /7222/ΔΕ Β/ (ΦΕΚ 951 Β ) ΑΥΟ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία, μεταξύ άλλων, καθορίστηκε διαφορετικός τρόπος (3μηνιαίες καταστάσεις) υποβολής των συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/ Τις από και επιστολές της εταιρεί ας AUTOHELLAS ΑΤΕΕ με Α.Φ.Μ Τις αντικειμενικές δυσχέρειες που ανακύπτουν στην παραπάνω εταιρεία με την υφιστάμενη διαδικασία υπο βολής στοιχείων για φορολογική αξιοποίηση, λόγω του μεγάλου αριθμού των συμφωνητικών ενοικίασης αυτο κινήτων που καταρτίζει με τους πελάτες της. 7. Τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαραγρά φου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222), όπως ισχύει και την αριθ. Δ6Α ΕΞ2013/ (ΦΕΚ Β 130 και 372) από φαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 8. Τις διατάξεις περί ανακαθορισμού αρμοδιοτήτων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Ν. 4254/14 (ΦΕΚ 85 Α ) με τις οποίες ορίστηκε η αναδιοργάνωση υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Οικονομικών. 9. Την υπ αριθμ. πράξη 20 της (Φ.Ε.Κ. 360 Υ.Ο.Δ.Δ.) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών». 10. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο φασίζουμε: 1. Εξαιρούμε την εταιρεία AUTOHELLAS ΑΤΕΕ με Α.Φ.Μ από τις υποχρεώσεις υποβολής συμφωνητι κών που προβλέπονται στην ΑΥΟ /7222/ΔΕ Β / ΦΕΚ 951 Β / όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μόνο για τα συμφωνητικά ενοικίασης αυτοκινήτων που καταρτίζει με τους πελάτες της. 2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 11 Μαΐου 2015 Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ Αριθμ. ΔΕΛ Β ΕΞ 2015 (3) Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την / 7222/ΔΕ Β/ (ΦΕΚ 951 Β ) ΑΥΟ όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει, συμφωνητικών που καταρτίζο νται μεταξύ της εταιρείας ELPEDISON ENERGY ΠΡΟ ΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ με Α.Φ.Μ και των συνδρομητών πελατών της. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/ 1990 (ΦΕΚ 43 Α ) με τις οποίες ορίζεται ότι συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων για οποιαδήποτε συναλλαγή θεωρούνται μέσα σε δέκα ημέ ρες από την ημερομηνία καταρτίσεως και υπογραφής από την αρμόδια ΔΟΥ άλλως είναι ανίσχυρα και δεν έχουν έννομο αποτέλεσμα. 2. Τις διατάξεις των παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 2386/ 1996 (ΦΕΚ 43 Α ) και 6 του άρθρου 27 του Ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16 Α ) με τις οποίες εξαιρέθηκαν της θεώρησης τα συμφωνητικά που καταρτίζονται από επιτηδευματίες ή τρίτους με το Δημόσιο, τις Τράπεζες, τους Οργανισμούς, τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τους δήμους και τις κοινότητες, τις ασφαλιστικές επιχειρή σεις, τις επιχειρήσεις που εκδίδουν κάρτες συναλλαγών και τις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 1665/ Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 32 του Ν. 2648/ 1998 (ΦΕΚ 238 Α ) με τις οποίες ορίζεται ότι με απο φάσεις του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να καθο ρίζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στις οποίες υποβάλλονται τα στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990 και των άρθρων 47 και 55 του Ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α ), όπως αυτά ισχύουν, καθώς επίσης να εξαιρούνται ορισμένοι υπόχρεοι από την υποβολή στοιχείων ή να ορίζεται διαφορετικός τρόπος υποβολής αυτών. 4. Την /7222/ΔΕ Β/ (ΦΕΚ 951 Β ) ΑΥΟ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία, μεταξύ άλλων, καθορίστηκε διαφορετικός τρόπος (3μηνιαίες καταστάσεις) υποβολής των συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/ Την α.π. α.π. EL/SON EN 02273/ επιστολή της εταιρείας ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ με Α.Φ.Μ Τις αντικειμενικές δυσχέρειες που ανακύπτουν στην παραπάνω εταιρεία με την υφιστάμενη διαδικασία υπο βολής στοιχείων για φορολογική αξιοποίηση, λόγω του μεγάλου αριθμού των συνδρομητών πελατών της. 7. Τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαραγρά φου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222), όπως ισχύει και την αριθ. Δ6Α ΕΞ2013/ (ΦΕΚ Β 130 και 372) από

4 12276 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) φαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 8. Τις διατάξεις περί ανακαθορισμού αρμοδιοτήτων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Ν. 4254/14 (ΦΕΚ 85 Α ) με τις οποίες ορίστηκε η αναδιοργάνωση υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Οικονομικών. 9. Την υπ αριθμ. πράξη 20 της (Φ.Ε.Κ. 360 Υ.Ο.Δ.Δ.) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών». 10. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο φασίζουμε: 1. Εξαιρούμε την εταιρεία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟ ΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» με Α.Φ.Μ από τις υποχρεώσεις υποβολής συμ φωνητικών που προβλέπονται στην ΑΥΟ /7222/ ΔΕ Β /ΦΕΚ 951Β / όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μόνο για τα συμφωνητικά που καταρτίζει με τους συνδρομητές πελάτες της. 2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 11 Μαΐου 2015 Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ Αριθμ. 2201/2014 (4) Τροποποίηση της αριθ / άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η), κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυ μία «ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΚΡΗ Ο.Ε.» στο 6o χλμ Λαμί ας Μοσχοχωρίου. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α /2010) άρθρο 186 παρ. ΙΙ τομέας Ζ, περίπτωση II αρθ. 1, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Το Π.Δ. 148/20101 (ΦΕΚ 241/ ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 3. Την αριθμ. πρωτ. οικ /2817/ (ΦΕΚ 579/τ.ΥΟΔΔ/ απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρ χών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ανάθεση άσκησης Τομέων Αρμοδιοτήτων». 4. Το Νομοθετικό Διάταγμα 1118/1972 (ΦΕΚ 29 Α ), «Περί ιδιωτικών επιχειρήσεων περιθάλψεως ηλικιωμένων ή εκ κινητικής αναπηρίας ανιάτως πασχόντων ατόμων». 5. Το Νόμο 877/1979 (ΦΕΚ 55 Α ), «Περί αντικαταστά σεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 1118/1972 "Περί ιδιωτικών επιχειρήσεων περιθάλψεως ηλικιωμένων ή εκ κινητικής αναπηρίας ανιάτως πασχό ντων ατόμων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων"». 6. Το Νόμο 2345/1995 (ΦΕΚ 213 Α ), «Οργανωμένες υπη ρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις». 7. Την αριθ. 2824/1979 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 922 Β ), «Περί τρόπου συγκροτήσεως των Επιτροπών γνωμα τεύσεως για έκδοση αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών Επιχειρήσεων περιθάλψεως υπερηλίκων και από κινητική αναπηρία ανιάτως πασχόντων ατόμων». 8. Την αρ. 2825/1979 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 922 Β ), «Περί καθορισμού δικαιολογητικών που απαιτούνται για χορήγηση αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περιθάλψεως υπερηλίκων και από κινητική αναπηρία ανιάτως πασχόντων ατόμων, καθώς και των προσωρινών αδειών λειτουργίας». 9. Την αρ. Π1γ/οικ /2007 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1136 Β ), [Τροποποίηση και συμπλήρωση των υπ αρ. Π4Β/ οικ. 3176/ (ΦΕΚ 455 Β ) και Π4β/ οικ. 4690/ (ΦΕΚ 833 Β ) υπουργικών αποφάσεων «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιω μένων (Μ.Φ.Η) από ιδιώτες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και Μ.Φ.Η. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», αντίστοιχα]. 10. Την αριθ. πρωτ απόφαση του Νο μάρχη Φθιώτιδας «Περί χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Φ.Η κ.χ με την επωνυμία "ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΚΡΗ O.E.» (ΦΕΚ Β 776). 11. Την αριθ. οικ. 1207/ απόφαση του Περιφε ρειάρχη Στερεάς Ελλάδας, με θέμα «Περί τροποποίησης της αρ. 346/ απόφασης του ιδίου οργάνου». 12. Τις από α) 25/02/2014 β) 12/11/2014 γ) 18/12/2014 αι τήσεις της Μ.Φ.Η. κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΚΡΗ O.E.» περί αναθεώρη σης της 1770/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, λόγω αύξησης της δυναμικότητας σε κλίνες 18 σε Το αριθ. 1/ Πρακτικό της αρμόδιας Επι τροπής, αποφασίζουμε: 1. Τροποποιούμε την αριθ. (10) σχετική απόφασή μας, ως προς τη δυναμικότητα, από 18 κλίνες σε Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. (10) σχετική απόφασή μας. Λαμία, 15 Μαΐου 2015 Ο Αντιπεριφερειάρχης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΣ Αριθμ. απόφασης 321 (5) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Ωδείου της Μαρουλίας Κοντού. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΟΥ 1. Τις διατάξεις: α. Tου άρθρου 94, παρ. 4, εδ. 28 και του άρθρου 95, παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), β. του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α/1976) και του Β.Δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α/1966), γ. του άρθρου 10 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις», δ. την υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/78036/2473/ Υπουργι κή απόφαση «Καθορισμός προ διαγραφών κτιρίων για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β/2004),

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ε. την υπ αρ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/ απόφαση (ΦΕΚ 123/Β/ ) «Καθορισμός παραβόλου για ίδρυ ση Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων», στ. την υπ αρ. ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693/Β/2011) «Διεκπεραίωση και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγη σης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης». 2. Την υπ αρ. 3358/ αίτηση της Κοντού Μα ρουλίας του Ιωάννη, με τα συνημμένα δικαιολογητικά. 3. Το από πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, το οποίο αναφέ ρεται στην ολοκλήρωση του ελέγχου και στην καταλ ληλότητα του κτιρίου ιδιοκτησίας Σκλαβούνου Ιωάννη και Ραφαήλ, που πρόκειται να στεγαστεί το μουσικό εκπαιδευτήριο ωδείο «Μυθωδεία» της Κοντού Μαρου λίας, αποφασίζουμε: 1. Χορηγούμε στην Κοντού Μαρουλία του Ιωάννη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου, το οποίο θα στεγαστεί στον Ισόγειο χώρο που βρίσκεται επί του οικισμού Κα κάπετρα στην πόλη Παροικία και θα έχει την επωνυμία «Μυθωδεία». 2. Το Ωδείο θα λειτουργήσει τις εξής σχολές και τμήματα: α. Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών Μαθημάτων και Σύν θεσης με τμήματα: 1. Αρμονίας, 2. ενοργάνωσης, 3. αρμονίας, 4. αντίστιξης, 5. φυγής, 6 ενορχηστρώσεως 7. σύνθεσης β. Σχολή Διευθύνσεως Μουσικών Συγκροτημάτων με τμήματα: 1. Διευθύνσεως χορωδίας, 2. διευθύνσεως φιλαρμονι κής, 3. διευθύνσεως συμφωνικής ορχήστρας. γ. Σχολή ενόργανου μουσικής με τμήματα: 1. πληκτών, 2. εγχόρδων, 3. πνευστών, 4. κρουστών οργάνων, 5. κλαβικύμβαλου (τσέμπαλου), 6. κλασικής κιθάρας δ. Σχολή Μονωδίας με τμήματα: 1. μονωδίας, 2. μελοδραματικής ε. Σχολή Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής ζ. Σχολή Σαξοφώνου 3. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Πάρος, 18 Mαΐου 2015 Ο Δήμαρχος ΜΑΡΚΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ Αριθμ. ΤΕΚ 531 (6) Εγκρισης λειτουργίας Κοινού Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών, μεταξύ του Ελληνικού Ανοικτού Πα νεπιστημίου και του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2552/ Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3685/ Τα εδάφια α' και β' της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν 3685/ Τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 4009/ Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/ Το πρακτικό της από ης Συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ. 7. Το πρακτικό της από ης Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ. 8. Το από Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας (UNic) που εγκρί θηκε στην 269η/ Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ. 9. Την υπ αριθμ. πρωτ. 800/ έκθεση εξωτερι κής αξιολόγησης της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ε.Α.Π. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Πράξης αυ τής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, εγκρίνουμε: Από το ακαδημαϊκό έτος , τη λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος «Σχολική Ψυχολογία» ως Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνερ γασία με το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας (UNic) Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Η Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοι κτού Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει από το ακαδημα ϊκό έτος Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις της Πράξης αυτής Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Α) Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στις γνωστι κές περιοχές της Ψυχολογίας που αναφέρονται στα εξελικτικά πεδία της ανάπτυξης, στη διαδικασία της μάθησης και των εφαρμογών της στο σχολείο, στις αναπτυξιακές και μαθησιακές αποκλίσεις, διαταραχές και δυσκολίες καθώς και στις αρχές που πρέπει να διέπουν την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και μάθησης των παιδιών προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας. Β) Η κατάρτιση σε δεξιότητες, μεθόδους και πρακτικές εφαρμογής της Σχολικής Ψυχολογίας με σκοπό τον εντοπισμό, τη διαγνωστική αξιολόγηση, την ερμηνεία, το σχεδιασμό και την εφαρμογή ψυχοεκπαιδευτικής παρέμβασης για την αντιμετώπιση αποκλίσεων και δυ σκολιών ψυχοκοινωνικών ανάπτυξης και μάθησης στο σχολείο και στην οικογένεια. Γ) Η ενημέρωση για την επικοινωνία, συνεργασία και συμβουλευτική με μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση δυσκολιών, κρίσεων και προβλημάτων συμπεριφοράς και μάθησης. Δ) Η απόκτηση εμπειρίας στη διαγνωστική αξιολό γηση, ερμηνεία και παρέμβαση για την αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και μάθησης στο σχολείο και στην οικογένεια. Ε) Η κατάρτιση στη μεθοδολογία έρευνας (εστια σμένη στα θέματα της Σχολικής Ψυχολογίας) και στη στατιστική ανάλυση των ευρημάτων, για τη μελέτη και ερμηνεία λειτουργιών, αποκλίσεων και δυσκολιών

6 12278 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και το σχεδιασμό των αναγκαίων ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Οι φοιτητές, με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπου δών τους, θα αποκτούν επίσημο μεταπτυχιακό τίτλο από τα δύο συνεργαζόμενα πανεπιστήμια (joint degree). O χορηγούμενος τίτλος θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Άρθρο 4 Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master) είναι υποχρεωτική η επιτυχής πα ρακολούθηση τεσσάρων (4) ΘΕ, καθώς επίσης και η επι τυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και της Πρακτικής Άσκησης. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΜΠΣ ανέρχεται σε 120. Το ΜΠΣ «Σχολική Ψυχολογία» έχει την ακόλουθη δι άρθρωση: 1η Θ.Ε.: ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1o) Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: α) Γνωστική Γλωσσική ανάπτυξη. β) Κοινωνική Συναισθηματική ανάπτυξη. γ) Αποκλίσεις ανάπτυξης Αναπτυξιακή Ψυχοπαθο λογία. δ) Διαγνωστική αξιολόγηση και παρέμβαση. 2η Θ.Ε.: Η ΜΑΘΗΣΗ, ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡ ΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Τύπος της Θ.2.: Υποχρεωτική Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1o) Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: α) Η γνωστική διαδικασία της μάθησης και οι δυσκο λίες της Διαγνωστική αξιολόγηση και αντιμετώπιση των δυσκολιών. β) Γνωστική ανάλυση και μάθηση της ανάγνωσης και γραφής Διαγνωστική αξιολόγηση και αντιμετώπιση των δυσκολιών. γ) Η μάθηση βασικών φυσικομαθηματικών εννοιών Δι αγνωστική αξιολόγηση και αντιμετώπιση των δυσκολιών. δ) Το ειδικό μαθησιακό πρόβλημα της Δυσλεξίας Διαγνωστική αξιολόγηση και αντιμετώπιση. 3η Θ.Ε.: ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: α) Εργαλεία ψυχοεκπαιδευτικής αξιολόγησης. β) Μεθοδολογία έρευνας, γ) Στατιστική. 4η Θ.Ε.: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΤ ΟΜΑΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: α) Ψυχοκοινωνικά προβλήματα παιδιών και εφήβων. β) Διαχείριση κρίσεων. γ) Συμβουλευτική. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τύπος της ΜΔΕ.: Υποχρεωτική Έτος στο οποίο εκπονείται: Δεύτερο (2 ) ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15 Τύπος της Π.Α.: Υποχρεωτική Έτος στο οποίο πραγματοποιείται: Δεύτερο (2ο) Διάρκεια: 600 ώρες Γλώσσα συγγραφής και έκθεσης (portfolio): Ελληνική Πραγματοποίηση της ΠΑ.: Όλα τα θέματα που σχετίζονται με την πρακτική άσκηση θα περιλαμβάνονται λεπτομερώς στον «Οδηγό Πρακτικής Άσκησης», που θα εισηγηθεί η Ακαδημαϊκή Επιτροπή και θα εγκριθεί από τις Διοικήσεις των δύο Πανεπιστημίων. Άρθρο 5 Διάρκεια Λειτουργίας Το κοινό Π.Μ.Σ. θα λειτούργησα μέχρι το ακαδημαϊκό έτος Άρθρο 6 Μεταβατικές Διατάξεις Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από το ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Πάτρα, 20 Μαΐου 2015 Ο Πρόεδρος ΧΑΡΗΣ ΚΟΚΚΩΣΗΣ

7

8 12280 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1146 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας ενός ιδι ώτη κυβερνήτη και συγκυβερνήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 346 11 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δα πανών διενέργειας της στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1869 31 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χο ρήγησης απαλλαγής από το τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1992 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ. 22274 Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετά ταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 517 3 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας (Τ.Ε.Γ.) Μπλούμφοντέιν Νοτίου Αφρικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 574 8 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1074 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας ει σοδήματος φορολογικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2788 17 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κα νονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 26 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση των Κ.Α.Ε του Ειδικού Φορέα 09 120, από τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 914 15 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ση εις βάρος του ZDRAVKO CINDRICH.... 1 Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6059 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 256 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 81 19 Ιανουαρίου 2015 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Πάγιας Επιχορήγησης Καθαριότητας. 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 50984/7947/22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 707 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 69 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού έγκρισης κατ αποκοπή χορη γήματος για καθαριότητα της Υ.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 889 22 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2163 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. 28153/126 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. 5072/ 6/25.2.2013 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα