ΠΕΖΑ 2013 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΖΑ 2013 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΠΕΖΑ 2013 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΩ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΩ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩ ΠΕΖΑ 2012

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΣΥΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΩ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩ - ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩ ΕΤΗΣΙΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩ ΡΑΣΗΣ - ΟΙ ΓΕΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΑΑ ΙΕΥΘΥΣΗ, ΑΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ή ΑΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ. - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩ, ΕΕΡΓΕΙΩ ΚΑΙ ΕΠΕ ΥΣΕΩ ΑΑ ΙΕΥΘΥΣΗ, ΑΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ή ΑΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ. - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩ ΑΠΑΩ. 2

3 Α. ΣΥΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πλαίσιο του προγραµµα οργάνωσης της λειτουργίας του ήµου Αρχανών- Αστερουσίων, όπως ορίζεται στα άρθρα 72, 266 και 276 του.3853/2010, το άρθρο 8 της υπ' αριθµ.18183/ απόφασης ΥΠΕΣ, το άρθρο 3 παρ.4 του Π. 185/2007 καθώς και το Π.. 89/2011, είναι αναγκαία η σύνταξη του Ετήσιου Σχεδίου ράσης για το έτος Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Π.. 185/2007 οι ήµοι που έχουν καταρτίσει Επιχειρησιακό Πρόγραµµα θα πρέπει να το εξειδικεύσουν σε ετήσιο πρόγραµµα δράσης και σε ετήσια προγράµµατα δράσης των οµικών Προσώπων του. Τα προγράµµατα αυτά καταρτίζονται στην αρχή κάθε έτους της δηµοτικής περιόδου µαζί µε το ετήσιο προϋπολογισµό. Ειδικότερα σκοπός των ετήσιων προγραµµάτων δράσης είναι ο λεπτοµερέστερος προγραµµατισµός των δράσεων που έχουν επιλεγεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, προσαρµόζοντας παράλληλα τις επιλογές αυτές στις τρέχουσες εξελίξεις. Επίσης οι δράσεις αυτές θα πρέπει να καλύπτονται από τον προϋπολογισµό στον οποίο αποτυπώνονται το ύψος και το είδος των δαπανών του ήµου. Η διάρθρωση του Ετήσιου Προγράµµατος αντιστοιχεί στην οργανωτική δοµή των υπηρεσιών του ήµου έχοντας ως στόχο τον προγραµµατισµό των δράσεων που τους αντιστοιχούν για όλη τη διάρκεια του έτους. Η Εκτελεστική επιτροπή, συγκεντρώνει, αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου και συντάσσει προσχέδιο του ετήσιου προγράµµατος δράσης το οποίο υποβάλλει στην Οικονοµική Επιτροπή (άρθρο 72 ν.3852/2010) η οποία µε τη σειρά της το υποβάλλει για έγκριση στο δηµοτικό συµβούλιο. Η ηµοτική Επιτροπή ιαβούλευσης (άρθρο 76 ν.3852/2010), µετά από παραποµπή του δηµοτικού συµβουλίου γνωµοδοτεί επί του προσχεδίου του ετήσιου προγράµµατος δράσης. Το ετήσιο πρόγραµµα δράσης των δηµοτικών ιδρυµάτων καταρτίζεται από την εκτελεστική επιτροπή τους και εγκρίνεται από το διοικητικό συµβούλιο αυτών. Το ετήσιο πρόγραµµα δράσης των λοιπών νοµικών προσώπων του δήµου καταρτίζεται από τον πρόεδρο και εγκρίνεται από το διοικητικό συµβούλιο αυτών. (παρ.2 του άρθρου 4 του Π.. 185/07) και (παρ.4 άρθρο /2010). Τροποποίηση του ετήσιου προγράµµατος δράσης του δήµου πραγµατοποιείται µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου µε την διαδικασία που ακολουθείται για την αρχική έγκριση. (παρ.4 άρθρο 4 Π.. 185/07). 1.1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ Το Θεσµικό Πλαίσιο που διέπει την κατάρτιση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης είναι ο Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων (. 3463/2006), η Υπουργική Απόφαση Αρ (όπως δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 534/Β, 13/4/2007) το Προεδρικό ιάταγµα 185/2007 και ο. 3852/2010 παρ.86. Τα παραπάνω ορίζουν µε σαφήνεια τον τρόπο µε τον οποίο οφείλει να καταρτισθεί το ετήσιο Πρόγραµµα ράσης και ειδικότερα: - το περιεχόµενο και τα απαιτούµενα δεδοµένα που απαιτείται να περιέχει - τη δοµή και τη διάρθρωσή του, - τον τρόπο κατάρτισης και γενικά τη διαδικασία υποβολής του, και - τα όργανα που οφείλουν να το καταρτίσουν 2. ΣΥΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ Το περιεχόµενο του ετήσιου Προγράµµατος περιλαµβάνει τις δράσεις που προκύπτουν από την κατ έτος εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράµµατος και οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται από τον ετήσιο προϋπολογισµό. Εποµένως µέσω του ετήσιου προγραµµατισµού, ο ήµος µπορεί να προσαρµόσει τις επιλογές του επιχειρησιακού προγράµµατος, δεδοµένου ότι ο ήµος καλείται να αντιµετωπίσει τα νέα δεδοµένα που προκύπτουν στη Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ιδιαίτερα σηµαντικές είναι οι προοπτικές που ανοίγονται από τις χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Ο ήµος έχει ήδη υποβάλει προτάσεις προς ένταξη στο πλαίσιο διαφόρων δηµοσιευµένων προσκλήσεων, καθώς επίσης έχει αποκτήσει Πιστοποιητικό ιαχειριστικής Επάρκειας (τύπου Α & Β ) από την Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή. 3

4 Οι γενικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες του ήµου έχουν τεθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για τα επόµενα χρόνια διαρθρωµένες σε τέσσερις Άξονες Προτεραιότητας και αντίστοιχα µέτρα, όπως φαίνονται ακολούθως: Η κατανοµή των χρηµατοδοτήσεων του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης στα παραπάνω µέτρα γίνεται σύµφωνα µε τις προτεραιότητες του ήµου στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται συνοπτικά ανά άξονα και µέτρο το κόστος των δράσεων: ΑΞΟΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.1 : ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ Γενικός Στόχος : Αναπλάσεις οδών, οικιστικών συνόλων, αναβάθµιση - επέκταση πρασίνου, διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων Γενικός Στόχος Εκπόνηση / ολοκλήρωση µελετών ΜΕΤΡΟ 1.2 : ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Γενικός Στόχος Ολοκλήρωση Χωροταξικού Σχεδιασµού ΜΕΤΡΟ 1.3 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΑ ΕΙΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΟΣ Γενικός Στόχος Προστασία, ανάδειξη φυσικών πόρων και διαχείριση προστατευόµενων περιοχών & περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους Γενικός Στόχος Ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση πολιτών ΜΕΤΡΟ 1.4 : ΙΚΤΥΑ / ΥΠΟ ΟΜΕΣ Γενικός Στόχος Βελτιώσεις δηµοτικών, επαρχιακών και αγροτικών οδών Γενικός Στόχος : Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας Γενικός Στόχος : Έργα Αποχέτευσης Γενικός Στόχος : Έργα Ύδρευσης - Άρδευσης ΜΕΤΡΟ 1.5 : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Γενικός Στόχος : Ενίσχυση πολιτικής προστασίας ΜΕΤΡΟ 1.6 : ΠΡΑΣΙΗ ΑΑΠΤΥΞΗ Γενικός Στόχος : Χρήση ΑΠΕ προς όφελος των τοπικών Κοινωνιών ΜΕΤΡΟ 1.7 : ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΑ Γενικός Στόχος : Καθαριότητα - διαχείριση απορριµµάτων ΑΞΟΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 : ΕΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΩΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΟ 2.1 : ΥΓΕΙΑ, ΚΟΙΩΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΚΟΙΩΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Γενικός Στόχος : Βελτίωση Υποδοµών Υγείας και Πρόνοιας Γενικός Στόχος : Υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικά οµάδων ΜΕΤΡΟ 2.2 : ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Γενικός Στόχος : Βελτίωση και ανάπτυξη υφιστάµενων σχολικών µονάδων ΜΕΤΡΟ 2.3 : ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Γενικός Στόχος : ηµιουργία/βελτίωση πολιτιστικών δοµών / ανάδειξη πολιτιστικών πόρων Γενικός Στόχος : Πολιτιστικές εκδηλώσεις/ δραστηριότητες ΜΕΤΡΟ 2.4 : ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Γενικός Στόχος : Αναβάθµιση υφιστάµενων αθλητικών υποδοµών και αθλητικά γεγονότα ΑΞΟΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΟΙΚΟΟΜΙΚΗ ΑΑΠΤΥΞΗ, ΕΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΘΡΩΠΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 4

5 ΑΞΟΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΤΡΟ 4.1 : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΩΣΗ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩ Γενικός Στόχος Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας, αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας του ήµου ΜΕΤΡΟ 4.2 : ΑΘΡΩΠΙΟ ΥΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ Γενικός Στόχος Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού ήµου και οµικών Προσώπων Γενικός Στόχος Αναβάθµιση, συµπλήρωση κτιριακών και λοιπών υποδοµών και µηχανολογικού εξοπλισµού του ήµου - Προµήθειες, Αγορές ΜΕΤΡΟ 4.3 : ΤΕΧΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΩΙΩ Γενικός Στόχος Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών ήµου και ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών ΜΕΤΡΟ 4.4 : ΟΙΚΟΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Γενικός Στόχος Βελτίωση των οικονοµικών του ήµου Γενικός Στόχος Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας ΜΕΤΡΟ 4.5 : ΑΑΠΤΥΞΗ ΣΥΕΡΓΑΣΙΩ, ΕΠΟΙΗΣΗ ΕΘΕΛΟΤΙΣΜΟΥ Γενικός Στόχος Ανάπτυξη συνεργασιών µε φορείς σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο Γενικός Στόχος : ηµιουργία ευκαιριών απασχόλησης και µείωση της ανεργίας Γενικός Στόχος : Ενίσχυση των δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναµικού ΜΕΤΡΟ 3.2 : ΠΡΩΤΟΓΕΗΣ ΤΟΜΕΑΣ Γενικός Στόχος : Ενθάρρυνση - στήριξη για την ανάκαµψη του πρωτογενή τοµέα Γενικός Στόχος : Ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τοµέα ΜΕΤΡΟ 3.3 : ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Γενικός Στόχος : Ενθάρρυνση, στήριξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και προώθηση θεµατικού τουρισµού ΜΕΤΡΟ 3.4 : ΣΥΖΕΥΞΗ ΠΡΩΤΟΓΕΗ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γενικός Στόχος : ηµιουργία Υποδοµών Προβολής Τοπικών Προϊόντων Γενικός Στόχος : ράσεις προώθησης της κρητικής γαστρονοµίας Γενικός Στόχος Καθιέρωση θεσµών - εκδηλώσεων για την προβολή του τοπικού προϊόντος 3. ΑΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩ ΡΑΣΗΣ. Κάθε ήµος έχει να επιδείξει και παρελθόν και παρόν και συγχρόνως καλείται να αντιµετωπίσει τα δεδοµένα και τις προκλήσεις για το µέλλον. Η ανάλυση της ιστορίας δίνει χρήσιµα συµπεράσµατα για το πώς αναπτύχθηκε ως πολιτικο-κοινωνική οντότητα, σύµφωνα µε τα δεδοµένα και τις δυνατότητές του, πάντα σε σχέση µε τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε πολιτικο κοινωνικο - οικονοµικού περιβάλλοντος. Η πρόκληση του µέλλοντος γεννά ερωτηµατικά για το πώς οι Ο.Τ.Α θα συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους βάσει της υφιστάµενης κατάστασής τους. Η σηµερινή λειτουργία των Ο.Τ.Α οφείλεται σε ειληµµένες αποφάσεις, ενώ η µελλοντική τους πορεία εξαρτάται από αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν τώρα και από τη στρατηγική που θα υιοθετήσουν. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη αποτελεί βασική προτεραιότητα και ανάγεται σε κυρίαρχο ζητούµενο στη λειτουργία του ήµου η οποία επωµίζεται ένα δύσκολο, νευραλγικής σηµασίας έργο, µε έµφαση στη διαρκή βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους δηµότες, που εκτός των άλλων 5

6 προϋποθέτει, συνεργασία µε την τοπική κοινωνία, συµµετοχή των πολιτών και των συλλογικών τους φορέων στη διαδικασία χωρικού σχεδιασµού και ενδυνάµωση της τοπικής δηµοκρατίας. Οι παράµετροι που υπεισέρχονται στη διαµόρφωση τοπικής στρατηγικής και στην υλοποίησή της είναι πολυπληθείς, αλληλοεξαρτώµενες και ο µόνος τρόπος για να εντοπιστούν, ελεγχθούν και αξιοποιηθούν είναι η εξέτασή τους βάσει συγκεκριµένου σχεδίου. Το Ετήσιο Σχέδιο ράσης για το έτος 2013 του ήµου Αρχανών- Αστερουσίων, όπως αποτυπώνεται παρακάτω είναι ακριβώς η άσκηση επί χάρτου προκειµένου να προσδιοριστεί µε τον καλύτερο τρόπο η µελλοντική λειτουργία και πορεία ενός ήµου. Το Ετήσιο Σχέδιο ράσης για το έτος 2013: Αποτυπώνει την εικόνα της τρέχουσας κατάστασης, καθιστώντας σαφέστερους τους στόχους, καθώς και την καλύτερη διαδροµή προκειµένου αυτοί να επιτευχθούν. Καθοδηγεί τη θέσπιση πολύ συγκεκριµένων στόχων, ώστε να µπορεί να παρακολουθείται η πρόοδος και ο βαθµός επίτευξής τους. Ανοίγει δίοδο επικοινωνίας µε τους ηµότες και το προσωπικό του ήµου, ώστε όλοι να ενεργούν προς την ίδια κατεύθυνση για την επίτευξη των στόχων του. 3.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΑΠΤΥΞΗΣ- ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Ο ήµος Αρχανών- Αστερουσίων για το έτος 2013, στην συγκεκριµένη κρίσιµη δύσκολη οικονοµική συγκυρία και δυσπραγία του ήµου, λαµβάνοντας υπόψη την δυσκολία που προκύπτει από το συνολικό πλαίσιο λειτουργίας του κεντρικού πολιτικού συστήµατος και της επιδείνωσης των όρων λειτουργίας σε θεσµικό και οικονοµικό επίπεδο, αλλά και των φαινοµένων κοινωνικής εξαθλίωσης µεγάλης µερίδας των δηµοτών µας συνεχίζει να υπηρετεί το µοντέλο τοπικής ανάπτυξης που βασίζεται στην ανάδειξη και ενίσχυση του ενδογενούς δυναµικού (παραγωγικού, φυσικού, πολιτισµικού και ανθρώπινου) παράλληλα µε τις δράσεις που συνεισφέρουν στην δηµιουργία προϋποθέσεων για κοινωνική συνοχή που αποτελεί ζητούµενο του νέου καλλικρατικού δήµου. Αναδεικνύει µέσα από την στρατηγική του και τον ολοκληρωµένο σχεδιασµό του, ότι η δύσκολη καθηµερινότητα των κατοίκων του αντιµετωπίζεται σταδιακά µέσα από την υλοποίηση απολύτως διασυνδεδεµένων δράσεων που στηρίζονται αφενός στην ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας, µε την ανάπτυξη ανταγωνιστικής εξωστρεφούς παραγωγικής δραστηριότητας, την διασύνδεση µε τον τουρισµό,τον πολιτισµό και την προστασία του περιβάλλοντος, και αφετέρου στην συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία των δοµών του δήµου του (κοινωνικών, εκπαίδευσης, αθλητισµού, υγείας, δηµοτικών υπηρεσιών). Ειδικότερα οι βασικές προτεραιότητες που λήφθηκαν υπόψη για τον σχεδιασµό και προγραµµατισµό αυτών των δράσεων είναι: Η κάλυψη της βασικής ανάγκης των δηµοτών µας για επιβίωση µε ενεργοποίηση όλων των δυνάµεων του τόπου για κοινό προγραµµατισµό και ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής πολιτικής (ΟΚΑΠ, ΚΕ ΑΑ, Φορείς, εθελοντές, κ.λ.π) Η κάλυψη των βασικών αναγκών των πολιτών για µια ασφαλή διαβίωση εν έτη 2013 σε συνδυασµό µε την προστασία του περιβάλλοντος και µεταφράζεται µε παρεµβάσεις στους τοµείς ύδρευσης, αποχέτευσης, διαχείρισης απορριµµάτων, άρδευσης Η βελτίωση και αναβάθµιση των οικισµών του δήµου σε συνδυασµό µε την ολοκλήρωση των βασικών υποδοµών (ύδρευσης, αποχέτευσης) και τα τµήµατα που αναπλάθονται και µεταφράζεται µε παρεµβάσεις αισθητικής αναβάθµισης αναπλάσεις. Η προστασία και ανάδειξη του µοναδικού φυσικού περιβάλλοντος του δήµου µέσα από δράσεις δηµιουργίας διαδροµών, λειτουργικής διασύνδεσης µε υφιστάµενες, µε καθαρισµούς και µικρές παρεµβάσεις επίσης σε υφιστάµενες, µε δηµιουργία και ανάπτυξη σηµείων υποδοχής επισκεπτών οικοτουριστικών διαδροµών, µε ανάπτυξη δράσεων κοινής προβολής και προώθησης του συνολικού περιβαλλοντικού αποθέµατος του δήµου µας. 6

7 Η απρόσκοπτη λειτουργία αλλά και η αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών εκπαίδευσης µέσα από την συντήρηση, αναβάθµιση και επέκταση των υφιστάµενων σχολικών µονάδων αλλά και τον σχεδιασµό για την δηµιουργία νέων. Η συνεχής και αδιάλειπτη στήριξη του τοµέα του πολιτισµού του δήµου µας, µέσα από την ενίσχυση των τοπικών πρωτοβουλιών για ανάδειξη του ενδογενούς πολιτισµικού προϊόντος, την δηµιουργία υποδοµών φιλοξενίας µεγάλων πολιτιστικών γεγονότων (Χουδέτσι Φέστιβαλ, Πολιτιστικό Κάµπινγκ, δράσεις Μ.Ε.Λ, δράσεις Μουσείου «. Καζαντζάκης», κ.λ.π) και γενικότερα την υποστήριξη θεσµών και οµάδων πληθυσµού (κινηµατογραφική οµάδα, θεατρική οµάδα, χορευτικός τουρισµός κ.λ.π) που αναδεικνύουν το πνεύµα και τον πολιτισµό του τόπου. Η αναβάθµιση των αθλητικών υποδοµών του δήµου µας αλλά και η ανάπτυξη νέων που θα ενισχύσουν και θα ενθαρρύνουν περαιτέρω την ενασχόληση των δηµοτών µας µε τον αθλητισµό. Η ενδυνάµωση και ενίσχυση τοπικών παραγωγικών οµάδων του πληθυσµού (κτηνοτρόφοι, αµπελουργοί, παραγωγοί οπωροκηπευτικών κ.λ.π) για δηµιουργία οργανωτικών σχηµάτων που θα τους επιτρέπουν την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου τους, την επιθετική εξωστρέφεια, την οργανωµένη προβολή και προώθηση του προϊόντος τους µέσα από την δηµιουργία γραφείου στήριξης της κτηνοτροφίας στον Πύργο, πρωτοβουλίες για την δηµιουργία Οµάδων Παραγωγών (κτηνοτρόφων και αµπελουργών επιτραπέζιου σταφυλιού), την διασύνδεση του παραγωγικού δυναµικού µε τους επιχειρηµατίες του δευτερογενή και τουρισµού (εστίαση και διαµονή) τόσο του δήµου µας όσο και του υπόλοιπου νησιού, την ανάπτυξη της δηµοτικής αγοράς, των δράσεων προβολής και προώθησης του ολοκληρωµένου τοπικού προϊόντος, την δηµιουργία των δρόµων του σταφυλιού κατά τα πρότυπα των δόµων του κρασιού. Η υποστήριξη της παραγωγικής διαδικασίας µέσα από την αξιοποίηση του εδαφολογικού χάρτη του δήµου αλλά και την τεχνική στήριξη στους ενδιαφερόµενους παραγωγούς ή συµβούλους γεωπόνους µε την ενεργοποίηση και στελέχωση του γραφείου γεωργικής ανάπτυξης. Η ανάπτυξη εξειδικευµένων δράσεων τουρισµού που προσελκύουν συγκεκριµένες κατηγορίες επισκεπτών (ποδηλάτες, παρατηρητές πουλιών, κ.λ.π) Η δηµιουργία νέου τουριστικού τοπικού προϊόντος µέσα από την ανάδειξη διαδροµών που διασυνδέουν το φυσικό περιβάλλον µε το δοµηµένο και τους πολιτισµικούς πόρους µας (αρχαιολογικούς χώρους, επισκέψιµα οινοποιεία, ιδιωτικές συλλογές ιστορίας, διαδροµές ερµηνείας περιβάλλοντος, διαδροµές του τοπικού παραγωγικού δυναµικού κ.λ.π) µε κοινή σήµανση, κοινή προβολή και προώθηση. Η ενηµέρωση των κατοίκων για τα θέµατα απασχόλησης, η ενδυνάµωση για την δηµιουργία κοινωνικών επιχειρηµατικών συµπράξεων, η οργάνωση εκλαϊκευµένων σεµινάρια σε δηµότες σε συνεργασία µε ΕΑΠ & ΚΠΕ Αρχανών. Η στήριξη και ενίσχυση τέτοιων πρωτοβουλιών (π.χ σχολικοί κήποι, τράπεζα σπόρων, ορεινή κατασκήνωση κ.λ.π) σε συνεργασία µε τους δηµότες που λειτουργούν υποστηρικτικά στην διαµόρφωση πνεύµατος φιλοπεριβαλλοντικής διάστασης, αλληλεγγύης κ.λ.π) Η υποστήριξη της λειτουργίας και της ανάπτυξης συνεργασίας µε τις υπερτοπικές δοµές που λειτουργούν στα όρια του δήµου µας όπως είναι το ΚΠΕ Αρχανών, το ΕΑΠ, η ΑΣΠΑΙΤΕ, η ΑΗ Α.Ε κ.λ.π Η αξιοπρεπής και αναβαθµισµένη λειτουργία των δηµοτικών υπηρεσιών προκειµένου να είναι απρόσκοπτη η εξυπηρέτηση των δηµοτών Ακροτελεύτια όλες οι δράσεις που σχεδιάζονται, ωριµάζουν και υλοποιούνται, είτε συγχρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ είτε από άλλα ταµεία, είτε από τους ελάχιστους ίδιους πόρους, είναι συµπληρωµατικές µεταξύ τους και στοχεύουν µονοσήµαντα αφενός στην δηµιουργία του τοπικού προϊόντος µε προστιθέµενη αξία και αφετέρου στην δηµιουργία κοινωνικής συνοχής τα οποία η δηµοτική αρχή θέλει µε κάθε τρόπο να διασφαλίσει. 7

8 Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΑΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ήµος : Αρχανών- Αστερουσίων ΚΕΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υπηρεσίες υπαγόµενες στο ήµαρχο Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΥΠΑΓΟΜΕΩ ΣΤΟ ΗΜΑΡΧΟ Α1. Λειτουργίες Υπηρεσίες υπαγόµενες στο ήµαρχο Ιδιαίτερο ηµάρχου Αυτοτελές Επικοινωνίας και Περιγραφή λειτουργίας Αρµοδιότητα σε πραγµατικές συνθήκες Ποσοτικοί στόχοι παραγόµενου έργου τισµός, ρύθµιση συναντήσεων ηµάρχου, εξυπηρέτηση δηµοτών ΑΙ Συνεχής λειτουργία ιεξαγωγή και διεκπεραίωση προσωπικής αλληλογραφίας του ηµάρχου Συνεχής λειτουργία Τήρηση αρχείου των αποφάσεων και βεβαιώσεων του ήµου προς χρήση του ηµάρχου 1000 Συνεργασία µε τα τα και τα Γραφεία του ήµου προκειµένου στην εξυπηρέτηση των σκοπών του ήµου Συνεχής λειτουργία ιαχείριση σχέσεων του ήµου µε τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και Μ.Μ.Ε. και επιµέλεια των δηµοσιευµάτων και των δελτίων τύπου του ήµου. Συνεχής λειτουργία Συστηµατική παρακολούθηση δηµοσιευµάτων (έντυπα και ηλεκτρονικά) σχετικά µε τις δραστηριότητες του ήµου και σχετική ενηµέρωση των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών του ήµου. Τήρηση αρχείου Συνεχής λειτουργία δηµοσιεύσεων καθώς και των σχετικών απαντήσεων του ήµου. Υποδοχή ξένων αντιπροσωπειών, οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων του ήµου (συνέδρια, 10 συνελεύσεις, εορτές κλπ), καθώς και προγράµµατα προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο ήµος Συνεπικουρεί το Ειδικών Συµβούλων Συνεχής λειτουργία Σχεδιασµός επικοινωνιακής πολιτικής για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του ήµου, εφαρµογή προγραµµάτων- ενεργειών για την υλοποίηση της επικοινωνιακής πολιτικής του ήµου Εφαρµογή προγραµµάτων ενηµέρωσης πολιτών για τις επιδιώξεις- στόχους ήµου µε γενικό στόχο τη δραστηριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των τοπικών συµφερόντων. ΑΕΕΡΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

9 ηµοσίων Σχέσεων Αυτοτελές ιοικητικής Βοήθειας Σχεδιασµός και εφαρµογή συστηµάτων και διαδικασιών για την εξυπηρέτηση των δηµοτών που έχουν αντικειµενική αδυναµία προσπέλασης στις δηµοτικές υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ και χρειάζονται να έλθουν σε επαφή µε τις επιµέρους υπηρεσίες για συγκεκριµένες ανάγκες τους. Μέριµνα για τη δηµιουργία και αποτελεσµατική λειτουργία δικτύων εθελοντών που αναλαµβάνουν την εξυπηρέτηση των ανωτέρω δηµοτών για την εκτέλεση των δοσοληψιών τους µε τις δηµοτικές υπηρεσίες και τα ΚΕΠ για λογαριασµό τους. Αποδοχή αιτηµάτων δηµοτών και µέριµνα για την ικανοποίησή τους, µε την αξιοποίηση τόσο των υπαλλήλων του υ όσο και των δικτύων εθελοντών. Συνεργασία µε τα αρµόδια ΚΕΠ για την διεκπεραίωση υποθέσεων των ανωτέρω δηµοτών. Σχεδιασµός και προώθηση κάθε άλλης σχετικής ενέργειας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δηµοτών µε αντικειµενική αδυναµία προσπέλασης στις δηµοτικές υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ. ΑΕΕΡΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ οµική Υπηρεσία ηµοτικής Αστυνοµίας Παροχή νοµικών συµβουλών και κατευθύνσεων προς τις επί µέρους υπηρεσίες του ήµου για την διασφάλιση του νοµότυπου των δράσεων του Επεξεργάζεται και ελέγχει νοµικά όλες τις συµβάσεις που συνάπτει ο ήµος µε τρίτους, καθώς και τις προκηρύξεις του ήµου για την ανάθεση έργων, προµηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους Εκπροσωπεί τον ήµο σε νοµικές υποθέσεις εντός και εκτός των ικαστηρίων και των ιοικητικών Αρχών, για την προάσπιση των συµφερόντων του ήµου. Παρακολουθεί την σχετική νοµοθεσία και νοµολογία και τηρεί και επικαιροποιεί αρχείο µε τις νοµοθετικές και κανονιστικές ρυθµίσεις που ενδιαφέρουν το ήµο. Επεξεργάζεται και γνωµοδοτεί για πράξεις της δηµόσιας διοίκησης που αφορούν το ήµο. Αυτοτελές ηµοτικής Αστυνοµίας Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης Ελέγχει την τήρηση των όρων χρήσης των αλσών, κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων, Ελέγχει την τήρηση των όρων χρήσης και λειτουργίας των δηµοτικών αγορών, των εµποροπανηγύρεων, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων, Ελέγχει την τήρηση διατάξεων υπαίθριου εµπορίου και λαϊκών αγορών Ανάθεση σε νοµικό σύµβουλο καθ υπόθεση ΑΕΕΡΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ανάθεση σε νοµικό σύµβουλο καθ υπόθεση Ανάθεση σε νοµικό σύµβουλο καθ υπόθεση ΑΕΕΡΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20 γνωµοδοτήσεις ετησίως 40 υποθέσεις ετησίως Αρχειοθέτηση από την υπηρεσία 2 γνωµοδοτήσεις ετησίως Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήµιση, καθώς και τον έλεγχο της τήρησης ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφηµιστικών πλαισίων, Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους καθώς και την τήρηση των κανόνων για την αναβάθµιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισµών, Ελέγχει την τήρηση των µέτρων που επιβάλλονται για την πρόληψη πυρκαγιών σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην κυκλοφορία των πεζών, τη στάση και στάθµευση των οχηµάτων, στην επιβολή των διοικητικών µέτρων του άρθρου 103 του ν. 2696/1999 9

10 Επιχειρησιακού Σχεδιασµού Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν τα εγκαταλελειµµένα οχήµατα. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στη σήµανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και στις υποχρεώσεις αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στο δηµοτικό οδικό δίκτυο και ελέγχει για τη λήψη µέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται. Εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις που αφορούν τη λειτουργία καταστηµάτων και επιχειρήσεων, των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγούν οι δηµοτικές αρχές. Ελέγχει την τήρηση διατάξεων που αφορούν τους οργανωµένους από τους ήµους χώρους προσωρινής εγκατάστασης µετακινούµενων πληθυσµιακών οµάδων. Αφαιρεί την άδεια οικοδοµής για οφειλόµενες ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α. Συµµετέχει στην εφαρµογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας. Ελέγχει επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, σχετικά µε την εφαρµογή της τουριστικής νοµοθεσίας Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δηµοτικές αρχές, καθώς και την επιβολή των πάσης φύσεως διοικητικών µέτρων που προβλέπονται από αυτές. Προστατεύει τη δηµοτική και κοινοτική περιουσία. ιενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων από τα όργανα του ήµου και, ιδίως, διενεργεί αυτοψία και συντάσσει έκθεση για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και για τη χορήγηση βεβαίωσης µόνιµης κατοικίας. Επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του οικείου ήµου ή άλλων ηµοτικών Αρχών εντός των διοικητικών ορίων του οικείου ήµου. Σχεδιάζει όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε τον επιχειρησιακό σχεδιασµό, την τακτική και µεθοδολογία δράσης και την αποτελεσµατικότητα του έργου της δηµοτικής αστυνοµίας Συγκεντρώνει και µελετά τις επιστηµονικές και τεχνικές µεθόδους για την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της ηµοτικής Αστυνοµίας και την αξιολόγηση της απόδοσής της Σχεδιάζει και εισηγείται κανονισµούς για τη λειτουργία και τον τρόπο δράσης της δηµοτικής αστυνοµίας. Τηρεί αρχείο αναφορών/δελτίων συµβάντων και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία για τη δράση και τα αποτελέσµατα από την αξιοποίηση της δηµοτικής αστυνοµίας. Υποδέχεται τις αναφορές/δελτία συµβάντων, τις αξιολογεί σε συνεργασία µε το Αστυνόµευσης και µεριµνά για την ενηµέρωση των δηµοτικών υπηρεσιών ή και άλλων δηµόσιων υπηρεσιών Καθοδηγεί το Αστυνόµευσης για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιστατικών ή συµβάντων. Τηρεί στατιστικά στοιχεία για τη δράση και τα αποτελέσµατα από την αξιοποίηση των αποκεντρωµένων Τµηµάτων ηµοτικής Αστυνοµίας Συνεργάζεται µε άλλους αρµόδιους φορείς για τη λήψη των αναγκαίων νοµοθετικών και διοικητικών µέτρων προς αντιµετώπιση των προβληµάτων που σχετίζονται µε το αντικείµενο της δηµοτικής αστυνοµίας. Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των πολιτών σχετικά µε το αντικείµενο της δηµοτικής ΑΕΕΡΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 10

11 Αστυνόµευσ ης αστυνοµίας, τηρεί σχετικά αρχεία, συνεργάζεται µε το Αστυνόµευσης και συµµετέχει στην διαχείριση όσων σχετικών µέτρων και αποφάσεων λαµβάνονται. Μεριµνά για την ενηµέρωση του κοινού για το αντικείµενο και το έργο της δηµοτικής αστυνοµίας. Μεριµνά για την εκπαίδευση του προσωπικού της δηµοτικής αστυνοµίας. Μεριµνά για την εξασφάλιση και συντήρηση των τεχνικών µέσων, καθώς και του ιµα των λοιπών εφοδίων του προσωπικού της δηµοτικής αστυνοµίας. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς τη ιεύθυνση ηµοτικής Αστυνοµίας και τα τά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ) Συγκροτεί τις περιπόλους και τις οµάδες αστυνοµικής ενέργειας σύµφωνα µε τους κανονισµούς και τις οδηγίες του τος Επιχειρησιακού Σχεδιασµού. ιενεργεί όλες τις αστυνοµικής φύσεως ενέργειες (περίπολοι, έρευνες, έλεγχοι κλπ) σύµφωνα µε το αντικείµενο της δηµοτικής αστυνοµίας και τους σχετικούς κανονισµούς. Συµπληρώνει αναφορές και δελτία συµβάντων για τα αποτελέσµατα της αστυνοµικής δράσης, τα αξιολογεί και ενηµερώνει σχετικά το Επιχειρησιακού Σχεδιασµού. Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των πολιτών σχετικά µε το αντικείµενο της δηµοτικής αστυνοµίας, ενηµερώνει σχετικά το Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και συµµετέχει στην διαχείριση όσων σχετικών µέτρων και αποφάσεων λαµβάνονται. Μεριµνά για τη διενέργεια των αναγκαίων εργασιών συντήρησης των τεχνικών µέσων και εφοδίων που χρησιµοποιεί η δηµοτική αστυνοµία. Α2. Ενέργειες των υπηρεσιών υπαγόµενων απ ευθείας στο ήµαρχο A/A Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης Εµπλεκόµενες υπηρεσίες ή Π του ήµου Εµπλεκόµενοι φορείς (εκτός ήµου) Χρονοπρογραµµα τισµός Προϋπολογ ισµός δαπανών Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. 1 ιοργάνωση, υλοποίηση εκδηλώσεων και οµιλιών ενηµέρωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των πολιτών 2 Εκστρατεία ενηµέρωσης πολιτών σε θέµατα αειφορικής κατανάλωσης και συµµετοχής στο πρόγραµµα ανακύκλωσης του ήµου Ειδικοί Συνεργάτες- ηµάρχου Ειδικοί Συνεργάτες ΚΕ ΑΑ, ΚΠΕ ΑΡΧΑΩ ΚΕ ΑΑ, ΚΠΕ ΑΡΧΑΩ Εκπαίδευση στελεχών των υπηρεσιών σε θέµατα πολιτικής προστασίας ηµάρχου και Έργων, ,00 ΑΑΖΗΤΗΣ Η ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ

12 4 ηµιουργία τοπικού φορέα πρόληψης και αντιµετώπισης έκτακτων καταστάσεων ηµάρχου 5 Λειτουργία σχολής γονέων Ειδικοί Συνεργάτες και Έργων, , Λειτουργία προγράµµατος "Σχολικών Κήπων" Ειδικοί Συνεργάτες 7 Λειτουργία Τράπεζας Σπόρων Ειδικοί Συνεργάτες 8 τική σύµβαση για παροχή υπηρεσιών πολιτιστικής εκπαίδευσης σε σχολικές οµάδες του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων 9 Εκλαϊκευµένα σεµινάρια και καταρτίσεις σε δηµότες σε συνεργασία µε ΕΑΠ & ΚΠΕ Αρχανών 10 Ενηµέρωση για ράσεις Πράσινης σε Αγροτικές Κοινότητες του ήµου Αρχανών- Αστερουσίων Ειδικοί Συνεργάτες- ηµάρχου Ειδικοί Συνεργάτες- ηµάρχου Ειδικοί Συνεργάτες- ηµάρχου και και και και και Άτυπη Οµάδα Παραγωγών ήµου ,00 ΑΑΖΗΤΗΣ Η ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ (ΕΟ) ,00 ΑΑΖΗΤΗΣ (ΕΟ) Η ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ,00 ΑΑΖΗΤΗΣ Η ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Σύνταξη εντύπων παρακολούθησης των έργων και της απόδοσης των υπαλλήλων του ήµου και των οµικών Προσώπων 12 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου (Λειτουργική αναβάθµιση ιστοσελίδας ήµου) Ειδικοί Συνεργάτες- ηµάρχου Ειδικοί Συνεργάτες- ηµάρχου 13 Ηλεκτρονική αποστολή αιτηµάτων πολιτών Ειδικοί Συνεργάτες- ηµάρχου ιοικητικών , , ιαχείριση- παρακολούθηση, συντονισµός του έργου "έξυπνος οικισµός" ηµάρχου ιοικητικών, ,

13 και 15 Συνεργασία σε θέµατα περιβάλλοντος, πολιτιστικής και τουριστικής ανάπτυξης µε όµορους ήµους Ειδικοί Συνεργάτες- ηµάρχου , Ενεργοποίηση τοπικών κοινωνιών για συµµετοχή σε δράσεις προστασίας περιβάλλοντος, πολι κοινωνικής αλληλεγγύης Ειδικοί Συνεργάτες- ηµάρχου ΟΚΑΠ, ΚΕ ΑΑ , Συνεργασία µε φορείς κατάρτισης για δράσεις δια βίου µάθησης Ειδικοί Συνεργάτες- ηµάρχου και ΚΕ ΑΑ, , Α3. Προϋπολογισµός λειτουργικών δαπανών των υπαγόµενων στην εποπτεία του ηµάρχου Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕ ΥΣΕΩ Α/Α Περιγραφή δράσης Είδος δράσης Χωροθέτη ση Συνε χιζόµ ενη ή έα Υπηρεσία υλοποίησης Εµπλεκόµε νες υπηρεσίες Χρονοπρογραµµατισµός Προϋπολογισµός δαπανών Πηγή χρηµ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. 1 Σχεδιασµός ράσεων Πράσινης σε Αγροτική Κοινότητα του ήµου Αρχανών Αστερουσίων 2 Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων Ε Αστερουσίων Μελέτη Τοπική Κοινότητα αµανίων Ε Αστερουσί ων Ειδικοί Συνεργάτες Ειδικοί Συνεργάτες- ηµάρχου ,00 ΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΕΡΓΑΣΙΑΣ MED ,00 ΑΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣΗΣ

14 3 ράσεις- εκδηλώσεις, ανάδειξης της περιοχής και εµψύχωσης του πληθυσµού και διοργάνωση αγώνων ορεινής ποδηλασίας Ειδικοί Συνεργάτες- ηµάρχου 4 ΤΟΠΣΑ Σ Ειδικοί Συνεργάτες- ηµάρχου 5 ΤΟΠΕΚΟ Σ Ειδικοί Συνεργάτες- ηµάρχου 6 Έρευνα στα πλαίσια του Προγράµµατος MED 7 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου στο πλαίσιο πρ/τος MED 8 ιοργάνωση συνεδρίων - συναντήσεων -διαλέξεων πρ/τος MED 9 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων πρ/τος MED 10 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως πρ/τος MED ΜΕΛΕΤΗ Σ Ειδικοί Συνεργάτες Σ Σ Σ Σ Ειδικοί Συνεργάτες Ειδικοί Συνεργάτες Ειδικοί Συνεργάτες Ειδικοί Συνεργάτες τι σµού και τι σµού και τι σµού και τι σµού και τι σµού και τι σµού και τι σµού και τι σµού και ,00 ΟΣΑΠΥ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΗΣΩ ΑΙΓΑΙΟΥ ,00 ΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΕΡΓΑΣΙΑΣ MED ,10 ΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΕΡΓΑΣΙΑΣ MED ,00 ΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΕΡΓΑΣΙΑΣ MED ΤΕΧΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ ΤΕΧΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ ,92 ΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΕΡΓΑΣΙΑΣ MED ,65 ΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΕΡΓΑΣΙΑΣ MED (ΕΟ)

15 Γαστρονοµία και τουρισµός Ειδικοί Συνεργάτες ηµάρχου, τι σµού και ,00 ΑΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROPE FOR CITIZENS Γ. ΣΥΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στόχος του υ ηµάρχου, είναι να αποτελέσει και το 2013 το συνδετικό κρίκο του ηµότη µε τον ήµαρχο, να συνεισφέρει στην εξωστρέφεια (ηλεκτρονική διαδικτυακή προβολή, δελτία τύπου, διοργάνωση εκδηλώσεων κ.λ.π) στην βελτίωση του επιπέδου επικοινωνίας του πολίτη µε την δηµοτική αρχή, στον συντονισµό της διενέργειας της διαδικασίας της δηµόσιας διαβούλευσης,. Μέσα από αυτή την διαδικασία ο πολίτης είναι σε θέση να αξιολογεί και να καταθέτει άµεσα τις απόψεις του για τα αναπτυξιακά σχέδια του ήµου, µε την ανάπτυξη Τεχνολογιών Πληροφορικής, που τον εισάγουν στην εποχή της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και εξοµοιώνουν τη λειτουργία του µε τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι δράσεις του υ ηµάρχου, ανταποκρίνονται στον Άξονα Προτεραιότητας 3 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου και ειδικότερα στο Μέτρο 3.4 Σύζευξη Πρωτογενή Τοµέα και Τουρισµού (Γενικός Στόχος ράσεις Προώθησης της Κρητικής Γαστρονοµίας), στο Μέτρο 3.3 Τοπική Επιχειρηµατικότητα (Γενικός Στόχος Ενθάρρυνση, στήριξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και προώθηση θεµατικού τουρισµού) και στο Μέτρο 3.1. Απασχόληση και Ανθρώπινοι Πόροι (Γενικός Στόχος 3.1.: Ενθάρρυνση στήριξη για την ανάκαµψη του πρωτογενή τοµέα και Γενικός Στόχος Ενίσχυση των δεξιοτήτων του Ανθρωπίνου δυναµικού), στον Άξονα Προτεραιότητας 2 και ειδικότερα στο Μέτρο 2.3 Πολιτισµός (Γενικός Στόχος ηµιουργία / βελτίωση πολιτιστικών δοµών / ανάδειξη πολιτιστικών πόρων και Γενικός Στόχος Πολιτιστικές Εκδηλώσεις / δραστηριότητες). ήµος : Αρχανών- Αστερουσίων ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Αυτοτελές & 15

16 Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩ Α1. Λειτουργίες Αυτοτελούς τος & τισµ ού & και (Αρµοδιότητες µελετών και έρευνας) Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων Περιγραφή λειτουργίας Αυτοτελές και Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, τεκµηριώνει και ενηµερώνει συνεχώς τα γεωγραφικά, δηµογραφικά, οικονοµικά, κοινωνικά και άλλα στοιχεία που αφορούν στην ανάπτυξη του ήµου, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς και τις υπηρεσίες του ήµου. Συγκεντρώνει και τεκµηριώνει την αναγκαία τεχνογνωσία και πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για τη διαµόρφωση των προγραµµάτων ανάπτυξης του ήµου (π.χ. κλαδικές και αναπτυξιακές µελέτες, µελέτες και θέµατα της Αυτοδιοίκησης, νοµοθεσία που αφορά την αυτοδιοίκηση, τις λειτουργίες και τους στόχους του ήµου κλπ). Μεριµνά για τη διενέργεια ερευνών για τις ανάγκες των δηµοτών και συγκεντρώνει και τεκµηριώνει προτάσεις για επεµβάσεις (έργα, ενέργειες, προγράµµατα) που θα ικανοποιούν τις ανάγκες των δηµοτών. Μεριµνά για την εκπόνηση ερευνών και µελετών για τη διάγνωση των αναγκών ανάπτυξης του ήµου, τη διερεύνηση της σκοπιµότητας αναπτυξιακών προτάσεων και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων έργων, δράσεων και µέτρων. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων οικονοµικής ανάπτυξης της περιοχής του ήµου, µε την αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, την αξιοποίηση της δηµοτικής περιουσίας και τη δηµιουργία και διαχείριση υποδοµών στήριξης της τοπικής οικονοµίας Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και δράσεων, που ενσωµατώνουν την ισότητα των φύλων και τη λήψη θετικών µέτρων υπέρ των γυναικών στις προτάσεις του ήµου στα εθνικά και συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα. Συνεργάζεται µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας στην οποία ανήκει ο ήµος για την εναρµόνιση των προγραµµάτων οικονοµικής ανάπτυξης της περιοχής του ήµου µε τα ευρύτερα αντίστοιχα προγράµµατα της Περιφέρειας. Συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και συντάσσει προτάσεις που αφορούν στην εφαρµογή προγραµµάτων για την εξασφάλιση και διαρκή βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών (δοµηµένο περιβάλλον) στην περιοχή του ήµου, µε στόχο την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών ποιότητας ζωής. ιερευνά και ενηµερώνει τα όργανα και τις υπηρεσίες του ήµου για τις πιθανές πηγές χρηµατοδότησης των αναπτυξιακών προγραµµάτων του ήµου (προγράµµατα συγχρηµατοδοτούµενα Αρµοδιότητα σε πραγµατικές συνθήκες ΑΙ ΑΙ ΑΙ ΑΙ ΑΙ ΑΙ ΑΙ ΑΙ ΑΙ Ποσοτικοί στόχοι παραγόµενου έργου Συνεχής λειτουργία Συνεχής λειτουργία Συνεχής λειτουργία Συνεχής λειτουργία Συνεχής λειτουργία Συνεχής λειτουργία Συνεχής λειτουργία Συνεχής λειτουργία 1 φορά σε εβδοµαδιαία 16

17 από την ΕΕ, προγράµµατα της ΕΕ, εθνικά προγράµµατα, έργα Σ ΙΤ, έργα αυτοχρηµατοδοτούµενα κλπ). Υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του ήµου και των οµικών Προσώπων του και την οµάδα έργου που είναι δυνατόν να συγκροτείται για τη σύνταξη του 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου, κατά τη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράµµατος και των Ετησίων Προγραµµάτων ράσης, στα οποία εξειδικεύεται το επιχειρησιακό πρόγραµµα. Μεριµνά για τη διενέργεια των διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων του ήµου σε αναπτυξιακά και άλλα προγράµµατα, για την παρακολούθηση της υλοποίησής τους και τη σχετική ενηµέρωση των αρµοδίων Αρχών, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ήµου. Υποστηρίζει το ήµαρχο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, συνεργάζεται µε τις υπηρεσίες του ήµου και των οµικών Προσώπων του και συντάσσει την ενδιάµεση και την τελική έκθεση αξιολόγησης, τις οποίες υποβάλλει στο ήµαρχο. Εισηγείται την ενδεχόµενη αναθεώρηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος µετά την ενδιάµεση αξιολόγησή του. ΑΙ ΑΙ ΑΙ βάση 4 φορές Συνεχής λειτουργία 3 ΕΤΗΣΙΩΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ Με σκοπό την αντικειµενικότερη αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, διαµορφώνει τους κατάλληλους δείκτες αποτελεσµατικότητας, που επιτρέπουν να εκτιµηθεί ο βαθµός επίτευξης των στόχων σε σχέση µε τα αποτελέσµατα των δράσεων, καθώς και κατάλληλους δείκτες αποδοτικότητας, που συσχετίζουν το κόστος πραγµατοποίησης µε τις εκροές των δράσεων. Συντάσσει σχέδιο του Ετησίου Προγράµµατος ράσης του ήµου, αφού λάβει υπόψη τις γραπτές εισηγήσεις των υπηρεσιών, και το υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή. Υποστηρίζει την Εκτελεστική Επιτροπή για την παρακολούθηση και τον απολογισµό των Ετησίων Προγραµµάτων ράσης του ήµου. Ειδικότερα (α) κατά τη διάρκεια εφαρµογής του ετησίου προγράµµατος δράσης του ήµου, συντάσσει εκθέσεις παρακολούθησης σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, ανά τακτά διαστήµατα που ορίζονται µε απόφαση του ηµάρχου και (β) πριν από τη σύνταξη του οικονοµικού απολογισµού, υποβάλλει στη Εκτελεστική Επιτροπή έκθεση µε τον απολογισµό δράσης του προηγούµενου έτους, αφού λάβει υπόψη τις απολογιστικές εκθέσεις των υπηρεσιών Υποστηρίζει την σύναψη και παρακολουθεί την πρόοδο των προγραµµατικών και άλλων συµβάσεων µεταξύ του ήµου και άλλων φορέων για την υλοποίηση έργων, ενεργειών και προγραµµάτων. Υποστηρίζει τις σχέσεις διαδηµοτικής συνεργασίας και συντονίζει τις σχέσεις του ήµου µε άλλους δηµόσιους φορείς. ΑΙ 1 ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ ΠΡΙ ΤΗ ΣΥΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΑΙ 1 ΑΙ 3 (1 ΣΤΟ 5ο ΜΗΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ, 1 ΣΤΟ 1Οο ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ 1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΟ 12ο) ΑΙ 3 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚ Η ΓΙΑ ΚΣΑΜΕΑ ΚΕΛΛΙΑ, ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΓΙΑ ΕΡΑ, ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΓΙΑ ΓΡ. ΚΤΗΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ) 17

18 Αρµοδιότητες σε θέµατα Απασχόλησης Αρµοδιότητες σε θέµατα Τουρισµού Παραγωγής & Αλιείας (Αρµοδιότητες στον τοµέα της φυτικής παραγωγής) Σχεδιάζει, εισηγείται την εφαρµογή και εφαρµόζει τοπικά προγράµµατα δράσης και τοπικές πρωτοβουλίες ή συµµετέχει σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες, για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του ήµου. Μεριµνά για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της επαγγελµατικής κατάρτισης προωθώντας την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης σε συνεργασία και µε το Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Πολιτισµού της ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολι µε τη ιεύθυνση ια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης της αντίστοιχης Περιφέρειας και λαµβάνοντας υπόψη τις προγραµµατικές επιλογές για θέµατα επαγγελµατικής κατάρτισης του περιφερειακού προγράµµατος δια βίου µάθησης. Μεριµνά για την απορρόφηση του εργατικού δυναµικού της περιοχής του ήµου µε την ανάπτυξη συµβουλευτικών δράσεων προς τους ανέργους και την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Μεριµνά για τη δηµιουργία και λειτουργία µηχανισµών ενηµέρωσης των ανέργων για τις ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή. Τηρεί µητρώα και στοιχεία που αφορούν την υφιστάµενη κατάσταση του τουρισµού στην περιοχή του ήµου (τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές επιχειρήσεις, τουριστικές υποδοµές, στοιχεία απασχόλησης, οικονοµικά στοιχεία κλπ). Μεριµνά για το σχεδιασµό και την πραγµατοποίηση προγραµµάτων τουριστικής προβολής της περιοχής του ήµου (π.χ. παραγωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις πρακτικών οδηγών για τους ταξιδιώτες, συµµετοχή σε εκθέσεις τουρισµού, δηµιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας µε άλλες περιοχές εντός και εκτός της χώρας κλπ) Σχεδιάζει και εισηγείται προγράµµατα δράσεων παρέµβασης του ήµου για την ανάπτυξη του τουρισµού στην περιοχή και την αναβάθµιση των παρεχοµένων τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία µε τους τουριστικούς επαγγελµατικούς φορείς της περιοχής. Μεριµνά για την εφαρµογή των προγραµµάτων αυτών. ΑΙ ΚΟΙΩΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΩΙΚΗΣ ΟΙΚΟΟΜΙΑΣ ΑΙ 2 ΑΙ ΑΙ Συνεχής λειτουργία Συνεχής λειτουργία ΑΙ ΦΥΛΛΆ ΙΟ, PORTAL, ΧΑΡΤΕΣ Συνεχής λειτουργία Μεριµνά για την εφαρµογή µηχανισµών ενηµέρωσης/ πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής. ΑΙ Συνεχής λειτουργία Ερευνά και µελετά κάθε θέµα για την ανάπτυξη της γεωργίας, καθώς και τη διατήρηση του γεωργικού ΑΙ Συνεχής πληθυσµού στις εστίες του λειτουργία Μεριµνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίµηση και παρακολούθηση της φυτικής παραγωγής. Συνεχής λειτουργία Προωθεί προγράµµατα εγκατάστασης νέων αγροτών και µεριµνά για τη σύνδεση αγροτικής παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης, σε συνεργασία µε την υπηρεσία Τουρισµού. ΑΙ Συνεχής λειτουργία Εκτιµά και παρακολουθεί τη γεωργική παραγωγή, τις απολαµβανόµενες από τους παραγωγούς τιµές γεωργικών προϊόντων και την πορεία των αγορών των γεωργικών προϊόντων και µεριµνά για τη λήψη αντιπροσωπευτικών τιµών προϊόντων. ΑΕΕΡΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 18

19 Αρµοδιότητες στον τοµέα της ζωικής παραγωγής Συνεργάζεται µε την Τεχνική υπηρεσία για τη µελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδοµής, τοπικής σηµασίας, που αφορούν στη γεωργία και ιδίως αυτών που σχετίζονται µε την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιµνοδεξαµενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα. Ασκεί εποπτεία επί των Τοπικών Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), των Προσωρινών ιοικουσών Επιτροπών (Π..Ε.) και των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης (Τ.Ε.Α.) σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Μεριµνά για τη σύσταση και την εύρυθµη λειτουργία του υ Γεωργικής του ήµου. Παρακολουθεί τη λειτουργία του υ αυτού παρέχοντας κατευθύνσεις και πρότυπα για τη δράση του. Συνεργάζεται µε ιδρύµατα έρευνας της αγροτικής παραγωγής, ενηµερώνει τον αγροτικό πληθυσµό για τις βελτιωµένες µεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκµεταλλεύσεων για την αντιµετώπιση τεχνικών, οικονοµικών και διαρθρωτικών προβληµάτων, στο πλαίσιο των προγραµµάτων του Υπουργείου και µεριµνά για την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσµο, µέσω εκπαιδευτικών προγραµµάτων, γνώσεων για την εφαρµογή βελτιωµένων µεθόδων καλλιέργειας. Μεριµνά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων στο πλαίσιο σχεδίων βελτίωσης. Εισηγείται για την χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση ή µεταβίβαση αδειών λειτουργίας καταστηµάτων λιανικής πώλησης αγροτικών φαρµακευτικών προϊόντων. Ερευνά και µελετά κάθε θέµα για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, καθώς και τη διατήρηση του κτηνοτροφικού πληθυσµού στις εστίες του Μεριµνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίµηση και παρακολούθηση της ζωικής παραγωγής. Συνεργάζεται µε την Τεχνική υπηρεσία για τη µελέτη και την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδοµής, τοπικής σηµασίας, που αφορούν τη κτηνοτροφία όπως π.χ τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων. Μεριµνά για τη διαχείριση των βοσκοτόπων. Συνεργάζεται µε ιδρύµατα έρευνας της κτηνοτροφικής παραγωγής, ενηµερώνει τον αγροτικό πληθυσµό για τις βελτιωµένες µεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων για την αντιµετώπιση τεχνικών, οικονοµικών και διαρθρωτικών προβληµάτων, στο πλαίσιο των προγραµµάτων του Υπουργείου και µεριµνά για την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσµο, µέσω εκπαιδευτικών προγραµµάτων, γνώσεων για την εφαρµογή βελτιωµένων µεθόδων κτηνοτροφικής παραγωγής. Μεριµνά για την εφαρµογή και τον έλεγχο του συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου του ήµου (ενώτια για την ατοµική αναγνώριση των ζώων, ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων, διαβατήρια ζώων, τήρηση ατοµικών µητρώων). ΑΙ ΑΕΕΡΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΕΕΡΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙ ΑΕΕΡΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΕΕΡΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙ ΑΕΕΡΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙ Συνεχής λειτουργία Συνεχής λειτουργία Συνεχής λειτουργία Συνεχής λειτουργία ΑΕΕΡΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙ Συνεχής λειτουργία ΑΕΕΡΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μεριµνά για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δηµιουργία και λειτουργία καταφυγίων κλπ) Εισηγείται για την χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστηµάτων και εγκαταστάσεων που σχετίζονται µε το εµπόριο ή την αξιοποίηση ζώων (καταστήµατα διατήρησης, εµπορίας και διακίνησης ζώων, καταστήµατα πώλησης σκύλων ή γατών, κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αυτοκίνητα που ΑΕΕΡΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 19

20 Γεωργικής (β) Αρµοδιότητες Αλιείας µεταφέρουν ζώα, ζωολογικοί κήποι). Εισηγείται για την χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση ή µεταβίβαση αδειών λειτουργίας καταστηµάτων λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων. Γνωµατεύει για την υγειονοµική καταλληλότητα των ζώων, όταν πρόκειται για πλανόδια έκθεση ζώων. Εφαρµόζει, οργανώνει και εποπτεύει την τεχνητή σπερµατέγχυση και τον συγχρονισµό του οίστρου των ζώων. Εισηγείται για την χορήγηση άδειας για τη λειτουργία κτηνιατρικού γραφείου για τα παραγωγικά ζώα, ειδικής άδειας για την αποθήκευση φαρµακευτικών κτηνιατρικών προϊόντων και αδειών λειτουργίας ιδιωτικών κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών τα οποία και εποπτεύει. Εφαρµόζει προγράµµατα για την καταπολέµηση λοιµωδών και παρασιτικών νοσηµάτων ζώων, σε συνεργασία µε την υπηρεσία ηµ. Υγείας για τα νοσήµατα που µεταδίδονται και στον άνθρωπο. Επιβάλλει ή αίρει υγειονοµικά µέτρα, λόγω εµφάνισης βαριάς επιζωοτίας για την έκδοση πιστοποιητικών προς µεταφορά ζώων. Στο πλαίσιο του τος Παραγωγής λειτουργεί Γεωργικής οι αρµοδιότητες του οποίου είναι ειδικότερα: Συνεργάζεται µε τους αγρότες και τις συνεταιριστικές οργανώσεις τους για την διερεύνηση και επισήµανση των τεχνικών και οικονοµικών προβληµάτων των γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Παρέχει τεχνική βοήθεια για την εφαρµογή βελτιωµένων µεθόδων εργασίας, µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παραγοµένων προϊόντων και τη µείωση κόστους παραγωγής τους. Μεριµνά για την οργάνωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και την εν γένει αντιµετώπιση των προβληµάτων στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, στα πλαίσια των εκάστοτε εφαρµοζοµένων προγραµµάτων γεωργικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης. ιενεργεί επιτόπιους ελέγχους µε σκοπό την υλοποίηση κοινοτικών προγραµµάτων (οικονοµικές ενισχύσεις στη φυτική και ζωική παραγωγή) και µεριµνά για την χορήγηση βεβαιώσεων (αγροτικά αυτοκίνητα, αγροτικές αποθήκες, λαϊκές αγορές, εκτίµηση ζηµιών κ.λ.π.). Ενηµερώνει το Αυτοτελές και για τα ζητήµατα της περιοχής που αφορούν τον αγροτικό κόσµο και λαµβάνει κατευθύνσεις και πρότυπα για την αντιµετώπισή τους. ιενεργεί όλες τις κατάλληλες δραστηριότητες για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον τοµέα της αλιείας στην περιοχή δικαιοδοσίας του ήµου. Ερευνά και µελετά κάθε θέµα για την ανάπτυξη της αλιείας, καθώς και τη διατήρηση του αλιευτικού πληθυσµού στις εστίες του. Συνεργάζεται µε την Τεχνική υπηρεσία για τη µελέτη και την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδοµής, τοπικής σηµασίας, που αφορούν την αλιεία. Μεριµνά για την κατασκευή και λειτουργία αλιευτικών καταφυγίων, υποδοµών και εξοπλισµών σε λιµένες αλιευτικούς ή λιµένες που εξυπηρετούν αλιευτικά σκάφη. Γνωµοδοτεί για την παραχώρηση, µίσθωση και αναµίσθωση υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση και µετεγκατάσταση µονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ηµιεντατικής µορφής των ΑΕΕΡΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΕΕΡΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΕΕΡΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΕΕΡΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΕΕΡΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙ 2 µηνιαίως ΑΕΕΡΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΕΕΡΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΕΕΡΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙ Συνεχής λειτουργία ΑΕ ΣΤΟ ΣΥΟΛΟ ΤΟΥ 20

21 ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς και για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους. Συγκεντρώνει και τηρεί στοιχεία των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας στα εσωτερικά ύδατα καθώς και στοιχεία των πάσης φύσεως αλιευτικών εκµεταλλεύσεων. Καταρτίζει µελέτες και συντάσσει εκλαϊκευµένα έντυπα που αφορούν δραστηριότητες θαλάσσιας αλιείας, υδατοκαλλιεργειών και προστασίας των υδάτινων οικοσυστηµάτων και διοργανώνει ενηµερωτικές συναντήσεις µε αλιείς, υδατοκαλλιεργητές και γενικά εργαζόµενους σε επιχειρήσεις του αλιευτικού τοµέα. Εισηγείται τη λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη και ρύθµιση ζητηµάτων του τοµέα της αλιείας στην περιοχή του ήµου, σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις. Εισηγείται την χορήγηση αδειών στον τοµέα της αλιείας στην περιοχή του ήµου, σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις. Αντιµετωπίζει θέµατα και εισηγείται µέτρα που αφορούν τη διακίνηση, µεταποίηση, τυποποίηση, συντήρηση και εµπορία των αλιευτικών προϊόντων σε συνεργασία µε αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς Α2. Ενέργειες του Αυτοτελούς τος και A/A Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης 1 ιοργάνωση, υλοποίηση εκδηλώσεων και οµιλιών ενηµέρωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των πολιτών 2 ηµιουργία Μουσείου παραδοσιακών µουσικών οργάνων και υποστηρικτικών υποδοµών τέχνης και πολιτισµού του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων 3 Μελέτη Ανάδειξης παλιών κουρουπητών µητάτων 4 ιοργάνωση συνεδρίων- συναντήσεωνδιαλέξεων 5 Εκλαϊκευµένα σεµινάρια και καταρτίσεις σε δηµότες σε συνεργασία µε ΕΑΠ & ΚΠΕ Αρχανών και και και και και Εµπλεκόµενες υπηρεσίες ή Π του ήµου Εµπλεκόµενο ι φορείς (εκτός ήµου) Χρονοπρογρα µµατισµ ός Προϋπολ ογισµός δαπανών Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π ,00 ΑΑΖΗΤΗΣ Η ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Έργων ,00 ΑΑΖΗΤΗΣ Η ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Έργων ,00 ΑΑΖΗΤΗΣ Η ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ηµάρχου ,00 ΑΑΖΗΤΗΣ Η ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ηµάρχου

22 6 Καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης για τους απασχολούµενους στη γεωργία και την κτηνοτροφία 7 Εκπαίδευση γεωργών κτηνοτρόφων σε συνεργασία µε το ΕΛΓΟ ΗΜΗΤΡΑ 8 Ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση των παραγωγών για παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και κατά συνέπεια στήριξη και προώθηση αγροτικών προϊόντων 9 Σύµβαση έργου κτηνιάτρου (διαχείριση αδέσποτων) 10 Τεχνική στήριξη των παραγωγών µέσω του γραφείου αγροτικής ανάπτυξης 11 Ενδυνάµωση της προσπάθειας των παραγωγών σε οργανωτικά σχήµατα (οµάδες παραγωγών κ.λ.π.) 12 Ηµερίδες, ενηµερωτικές συναντήσεις µε παραγωγούς 13 Παροχή άµεσης ενηµέρωσης σε αναπτυξιακά και συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα 14 Σύνταξη εντύπων παρακολούθησης των έργων και της απόδοσης των υπαλλήλων του ήµου και των οµικών Προσώπων και και και και και και και και και 15 Σύνταξη κανονισµού πρασίνου και 16 Υλοποίηση προγραµµάτων επιµόρφωσης προσωπικού σε θέµατα διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ 17 Ηλεκτρονική αποστολή αιτηµάτων πολιτών και και ιοικητικών ,00 ΑΑΖΗΤΗΣ Η ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ , , , ηµάρχου , ιοικητικών σε συνεργασία µε ΙΕΠ

23 18 Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, συµµετοχικότητας και παροχή προηγµένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ήµους της Κρήτης- ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 19 Υποβολή προτάσεων σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, προγράµµατα εδαφικής συνεργασίας και ανταγωνιστικά προγράµµατα 20 Εκπόνηση µελέτης αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας ήµου 21 Συνεργασία σε θέµατα περιβάλλοντος, πολιτιστικής και τουριστικής ανάπτυξης µε όµορους ήµους και και και και ιοικητικών, , , ΑΑΖΗΤΗΣ Η ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ , Συνεργασία µέσα από προγράµµατα εδαφικής συνεργασίας και , Συνεργασία µε φορείς κατάρτισης για δράσεις δια βίου µάθησης και ΚΕ ΑΑ, Ειδικών Συµβούλων , Α3. Προϋπολογισµός λειτουργικών δαπανών του Αυτοτελούς τος Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕ ΥΣΕΩ Α/Α Περιγραφή δράσης Είδος δράσης 1 ιαµόρφωση χώρου πρασίνου και πάρκου αναψυχής Μεσοχωριού Χωροθέτη ση ΤΚ ΜΕΣΟΧΩΡΙ ΟΥ Συνε χιζόµ ενη ή έα N Υπηρεσία υλοποίησης και Εµπλεκόµ ενες υπηρεσίες Έργων Χρονο - προγρ αµµατισµός Προϋπολογισµός δαπανών ,00 ΟΣΑΠΥ ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΗΣΩ ΑΙΓΑΙΟΥ Πηγή χρηµ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π (ΕΟ) 23

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο..Ε..Υ) ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Σελίδα 1 από 164 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Άρθρο 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 2 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.πρωτ: 8932/6-7-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.πρωτ: 8932/6-7-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.πρωτ: 8932/6-7-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 12 / 29-6-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 524 29 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1757/338 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2364 24 Οκτωβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15738 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ορεστιάδας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµός Εσωτερικής Υϖηρεσίας ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Οργανισµός Εσωτερικής Υϖηρεσίας ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο.Ε.Υ.) ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ / Αύγουστος 2011 Σελίδα 1 από 91 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1: ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Άρθρο 1 : ιάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών Άρθρο 2 : ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Αριθμός Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης 343/ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ...4 Άρθρο 1- Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών...4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Αριθμός Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης 343/ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ...4 Άρθρο 1- Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών...4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43027 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2961 23 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41141/37971 Εγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεγαρέων. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 970 22 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5636/55694 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Μουζακίου. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12909 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 692 9 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 407 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τοπείρου Νομού Ξάνθης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30649 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2232 4 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας.... 1 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28563 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2103 21 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Ηγουμενίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43515 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3017 30 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 101968/20980 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Δυτικής Αχαΐας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18831 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1358 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 22620/4827 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, Ν. Ευβοιας.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Κοινωνικής Προστασίας

Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Κοινωνικής Προστασίας Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Κοινωνικής Προστασίας Το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2714 24 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12929 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σητείας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 857/2011 Θ Ε Μ Α «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28971 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2122 22 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνί ας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ»...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37647 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3201 28 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 16357 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45011 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 30 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 47657/44483 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25377 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1690 16 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8402 Εγκριση Ο.Ε.Υ. Δήμου Παγγαίου Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης & Πληροφορικής ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Το Θεσμικό Πλαίσιο των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 15 Μαρτίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8560/7470 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27699 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2024 9 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή τις επιχείρησης «ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΡ ΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπική κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 27 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 27 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 27 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 3/2012 Θέμα : «Εισήγηση στην Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 Αριθ.Αποφ 6/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 7/2013 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/νση: ΚΥΔΩΝΙΑ 29 Τ.Κ.73135, Χανιά, Κρήτη τηλ. 28213 41600 e-mail: dimos@chania.gr ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013 Φεβρουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 1.1

Διαβάστε περισσότερα