ΥΠΟΘΕΣΗ COMP/ Restrictions concerning ELT books

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΘΕΣΗ COMP/39771 - Restrictions concerning ELT books"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΘΕΣΗ COMP/ Restrictions concerning ELT books ANTITRUST PROCEDURE Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου και Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 773/2004 της Επιτροπής Αρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) 773/2004 της Επιτροπής Ημερομηνία: 10/10/2012 Το παρόν κείμενο είναι διαθέσιμο αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, SG-Greffe(2012)D/ C(2012) 7141 final ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΗ ΕΚΔΟΧΗ ΜΟΝΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ Βιβλιοπωλεία Φλωράς Δεληγιώργη Αθήνα Ελλάδα Θέμα: Υπόθεση αριθ. COMP/39771 Βιβλιοπωλεία Φλωράς κατά OUP/ Burlington/ Pearson Aπόφαση της Επιτροπής που απορρίπτει την καταγγελία (Παρακαλείσθε να αναφέρετε τα στοιχεία αυτά σε όλη τη σχετική αλληλογραφία) Αγαπητέ Κύριε, (1) Σκοπός της παρούσας επιστολής μου είναι η καταγγελία σας της 27ης Ιανουαρίου 2010 που υποβάλατε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Επιτροπή) κατά των εκδοτικών οίκων Oxford University Press (OUP), Burlington Books (Burlington) και Pearson PLC (Pearson) σχετικά με εικαζόμενες παραβάσεις του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) με αντικείμενο τον εικαζόμενο περιορισμό των διασυνοριακών πωλήσεων και τον «παράνομο καθορισμό τιμών μεταπώλησης» βιβλίων για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας βιβλία (ΔΑΓ). Σας παραπέμπω επίσης στην επιστολή της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος Commission européenne, DG COMP GREFFE ANTITRUST, B-1049 Bruxelles, Belgique Europese Commissie, DG COMP GREFFE ANTITRUST, B-1049 Brussel, België Τηλ.: (32-2) , φαξ: (32-2) , ηλ. ταχ.:

3 1, του Κανονισμού (ΕΚ) 773/ της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου 2011, που σας απευθύναμε σχετικά με το θέμα αυτό και στην επιστολή σας της 21ης Νοεμβρίου 2011 (απάντησή σας στην επιστολή βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 1) με την οποία μας διαβιβάσατε συμπληρωματικές πληροφορίες ή επεξηγήσεις σε απάντηση της επιστολής της Επιτροπής. (2) Η Επιτροπή εξέτασε λεπτομερώς την απάντησή σας στην επιστολή βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 1. Ωστόσο, η εξέταση αυτή δεν οδήγησε σε διαφορετική εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών στα οποία στηρίζεται η καταγγελία σας. Για τους λόγους που παρατίθενται στη συνέχεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν υπάρχουν επαρκείς λόγοι για την περαιτέρω διερεύνηση της καταγγελίας σας. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή απορρίπτει την καταγγελία σας δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) 773/2004 της Επιτροπής Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (3) Με επιστολή της 27ης Ιανουαρίου 2010, ζητήσατε από την Επιτροπή να κινήσει διαδικασία έρευνας σχετικά με εικαζόμενες παραβάσεις του άρθρου 101 ΣΛΕΕ με αντικείμενο τον εικαζόμενο περιορισμό των διασυνοριακών πωλήσεων και τον «παράνομο καθορισμό τιμών μεταπώλησης» βιβλίων ΔΑΓ 3. Ισχυριστήκατε ότι οι οίκοι OUP, Burlington και Pearson παραβίασαν το άρθρο 101 της ΣΛΕΕ με i) τον περιορισμό της δυνατότητας των διανομέων τους να πωλούν βιβλία ΔΑΓ σε διασυνοριακή βάση και ii) τον «παράνομο καθορισμό τιμών μεταπώλησης όσον αφορά τους διανομείς τους.» (4) Τον Μάρτιο του 2010, η Επιτροπή απέστειλε στους οίκους OUP, Burlington και Pearson μη εμπιστευτική εκδοχή της καταγγελίας και στις 19 Απριλίου 2010, 30 Απριλίου 2010 και 9 Ιουνίου 2010 οι Burlington, Pearson και OUP, αντίστοιχα, υπέβαλαν τις παρατηρήσεις τους επί της καταγγελίας. (5) Τον Μάρτιο του 2010, η Επιτροπή απηύθηνε αίτηση παροχής πληροφοριών βάσει του άρθρου 18 του Κανονισμού αριθ. 1/ προς τους οίκους OUP, Burlington, Pearson και σε εταιρείες διανομής συμπεριλαμβανομένων των Bookhouse και Mondadori και η Επιτροπή έλαβε απαντήσεις από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιου του (6) Στις 28 Οκτωβρίου 2011, βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 1 του Κανονισμού αριθ. 773/2004 5, η Επιτροπή σας απέστειλε επιστολή στην οποία σας ανέφερε ότι η 1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 773/2004 της Επιτροπής της 7 ης Απριλίου 2004 σχετικά με τη διεξαγωγή από την Επιτροπή των διαδικασιών δυνάμει των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ, (ΕΕ L123 της , σελ Αυτόθι Τα βιβλία για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας είναι βιβλία που διευκολύνουν τη διαδικασία εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας τα βιβλία αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται σε σχολεία ή σε ιδιαίτερα μαθήματα διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας, καθώς και για αυτοδιδασκαλία. Κανονισμός (ΕΚ), αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου, της 16 ης Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης., Ε.Ε. L 1, , σελ. 1 Βλ. υποσημείωση αριθ. 1. 2

4 Επιτροπή δεν προτίθεται να διενεργήσει περαιτέρω έρευνα όσον αφορά την καταγγελία σας. Στην επιστολή αυτή απαντήσατε στις 21 Νοεμβρίου (7) Σε συνεδρίαση των υπηρεσιών της Επιτροπής με τον νόμιμο εκπρόσωπό σας, την 1η Μαρτίου 2012, αναφέρατε ότι θα υποβάλατε περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η Επιτροπή δεν έχει λάβει περαιτέρω στοιχεία. (8) Πριν την υποβολή της καταγγελίας σας στην Επιτροπή, είχατε υποβάλει καταγγελία στην Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού. Στις 23 Ιουλίου 2009, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού εξέδωσε απόφαση (Ελληνική απόφαση) στην οποία είχε μεταξύ άλλων αποφανθεί ότι οι συμφωνίες μεταξύ των τοπικών διανομέων (Ευσταθιάδης και Απόλλων) και των μεγάλων εκδοτικών οίκων, συμπεριλαμβανομένων των Burlington και Pearson περιόριζαν τις παθητικές πωλήσεις βάσει της Ελληνικής και της κοινοτικής νομοθεσίας ανταγωνισμού. Επίσης, βάσει της απόφασης αυτής, επιβλήθηκαν πρόστιμα στους διανομείς και στους εκδοτικούς οίκους. Στην Ελληνική απόφαση είχε επίσης διαπιστωθεί η ύπαρξη σωρευτικών αποτελεσμάτων των συμφωνιών που περιόριζαν τον ανταγωνισμό και που δημιουργούνταν από τα παράλληλα δίκτυα παρόμοιων κάθετων περιορισμών που είχαν συμφωνηθεί μεταξύ των ανταγωνιζόμενων εκδοτικών οίκων, περιλαμβανομένων των OUP, Burlington και Pearson 6. Στην Ελληνική απόφαση διαπιστώθηκε επίσης ότι οι συμφωνίες μεταξύ των τοπικών διανομέων (Ευσταθιάδης και Απόλλων) και των μεγάλων εκδοτικών οίκων, συμπεριλαμβανομένων των Burlington και Pearson, περιόριζαν τον ανταγωνισμό στις τιμές μεταπώλησης, και για τον λόγο αυτόν, επιβλήθηκαν πρόστιμα στους διανομείς και στους εκδότες 7. Στις 5 Ιουλίου 2011, η Ελληνική απόφαση επικυρώθηκε από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΣΑΣ 2.1. Τα επιχειρήματά σας σχετικά με τους εικαζόμενους περιορισμούς στις διασυνοριακές πωλήσεις (9) Ισχυρίζεστε ότι επιχειρήσατε να παραγγείλετε βιβλία από τους οίκους OUP, Burlington και Pearson απευθείας και/ή από τους αποκλειστικούς διανομείς των εκδοτών εκτός της Ελλάδας, αλλά ότι τόσο οι εκδότες όσο και οι διανομείς αρνήθηκαν να πωλήσουν βιβλία στην εταιρεία σας στην Ελλάδα. Προβάλατε τον ισχυρισμό ότι οι OUP, Burlington και Pearson έχουν συνάψει συμφωνίες αποκλειστικής διανομής για τα βιβλία τους με τοπικούς διανομείς σε διάφορα κράτη μέλη και ότι έχουν παύσει τις άμεσες πωλήσεις σε άλλους διανομείς όπως η εταιρεία σας 8. Ισχυρίζεστε επίσης ότι οι OUP, Burlington και Pearson στις συμβάσεις τους με αποκλειστικούς διανομείς, περιλαμβάνουν περιορισμούς όσον αφορά τις παθητικές και ενεργητικές πωλήσεις που απαγορεύουν τις πωλήσεις εκτός των περιοχών αποκλειστικότητας που έχουν παραχωρηθεί στους διανομείς περιλαμβανομένων των διασυνοριακών πωλήσεων Βλ. περαιτέρω λεπτομέρειες στην απόφαση 455/V/2009 της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού. Αυτόθι. Σημειώνεται ότι οι πιθανοί περιορισμοί των παθητικών πωλήσεων που επιβάλλονται σε διανομείς εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της έρευνας. Συνάγουμε ότι ο διανομέας που αναφέρεται στο παράρτημα 33 της καταγγελίας είναι από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. 3

5 2.2. Τα επιχειρήματά σας σχετικά με τις προκαθορισμένες τιμές μεταπώλησης (10) Αναφέρετε ότι οι εκδότες καθορίζουν παράνομα τις τιμές μεταπώλησης για τους αποκλειστικούς διανομείς τους στην Ελλάδα, καθώς και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εξηγείτε ότι οι OUP, Burlington και Pearson πωλούν τα βιβλία τους σε αποκλειστικούς διανομείς μέσω δύο ειδών τιμών, είτε μιας «τιμής που καθορίζεται αναλόγως της περιοχής» (που είναι διαφορετική για κάθε χώρα) είτε μιας «γενικής τιμής» (που είναι η ίδια σε όλες τις χώρες στις οποίες ένας συγκεκριμένος εκδότης πωλεί τα βιβλία του). Δηλώνετε ότι οι εκδότες πωλούν τα βιβλία τους σε αποκλειστικούς διανομείς που τιμολογούνται με βάση ειδικό τιμοκατάλογο βάσει της περιοχής, μείον μια έκπτωση 9. Ισχυρίζεστε ότι η ίδια τιμή τιμολογείται από αυτούς τους αποκλειστικούς διανομείς σε άλλους διανομείς (π.χ. βιβλιοπωλεία), αλλά με χαμηλότερη έκπτωση (για να συνυπολογιστεί το κόστος και το κέρδος των αποκλειστικών διανομέων). Σύμφωνα με την καταγγελία σας, αυτές οι καθορισμένες τιμές, σε συνδυασμό με τις εκπτώσεις που χορηγούνται από τους εκδότες στους αποκλειστικούς διανομείς τους, δεν αφήνουν στους εν λόγω αποκλειστικούς διανομείς οποιαδήποτε περιθώρια διακριτικής ευχέρειας ως προς τιμές που μπορούν να χρεώσουν στους άλλους διανομείς, με αποτέλεσμα την de facto εφαρμογή προκαθορισμένων τιμών μεταπώλησης (RPM). Με άλλα λόγια, ισχυρίζεστε ότι με τη χορήγηση πολύ μικρών εκπτώσεων στους αποκλειστικούς διανομείς, οι εκδότες καθορίζουν επίσης de facto το μέγιστο επίπεδο των εκπτώσεων που οι εν λόγω αποκλειστικοί διανομείς μπορούν να χορηγήσουν από τις τιμές που καθορίζονται από τον «ειδικό τιμοκατάλογο βάσει της περιοχής» (territory-specific price list). Επίσης, ισχυρίζεστε ότι οι αποκλειστικοί διανομείς παρέχουν σε άλλους διανομείς (δηλαδή βιβλιοπωλεία) τόσο χαμηλή έκπτωση ώστε αυτοί οι διανομείς είναι υποχρεωμένοι να πωλούν τα βιβλία στην τιμή που καθορίζεται βάσει του «ειδικού τιμοκαταλόγου βάσει της περιοχής» ώστε να καλύψουν τουλάχιστον τις λειτουργικές τους δαπάνες. Συνεπώς, δεν είναι σε θέση να παρέχουν στους τελικούς καταναλωτές οποιαδήποτε έκπτωση από τον «ειδικό τιμοκατάλογο βάσει της περιοχής». (11) Δεύτερον, ισχυρίζεστε ότι όπου χρησιμοποιείται ο «ειδικός τιμοκατάλογος βάσει της περιοχής», οι τιμές των βιβλίων, που καθορίζονται από τους εκδότες, είναι χαμηλότερες στη χώρα όπου ο εκδοτικός οίκος έχει την έδρα του σε σχέση με τις άλλες χώρες. (12) Στην απάντησή σας στην επιστολή βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 1, ισχυρίζεστε ότι τόσο ο οίκος OUP όσο και ο Pearson παραδέχθηκαν ότι εφαρμόζουν RPM και, συνεπώς, κάθε περαιτέρω έρευνα δεν θα ήταν επιβαρυντική. Επίσης, αμφισβητείτε ότι η καταγγελία σας περιορίζεται στην Ελλάδα. 3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ 3.1. Ιεράρχηση προτεραιοτήτων (13) Η Επιτροπή προέβη σε εξέταση της καταγγελίας σας και αποφάσισε να μη διενεργήσει εις βάθος έρευνα σχετικά με αυτήν. Αντιλαμβάνεσθε, ασφαλώς, ότι η Επιτροπή δεν είναι δυστυχώς σε θέση να κινεί διαδικασία επί παραβάσει για κάθε 9 Από την καταγγελία σας δεν είναι σαφές πότε χρησιμοποιούνται οι «γενικοί τιμοκατάλογοι». 4

6 εικαζόμενη παράβαση του δικαίου της ΕΕ περί ανταγωνισμού η οποία υποπίπτει στην αντίληψή της. Η Επιτροπή διαθέτει περιορισμένους πόρους και πρέπει, συνεπώς, να ιεραρχεί τις προτεραιότητές της, σύμφωνα με τις αρχές που αναφέρονται στα σημεία 41 έως 45 της Ανακοίνωσης περί χειρισμού των καταγγελιών 10. (14) Η Επιτροπή, ως εκ τούτου, όταν αποφασίζει ποιες υποθέσεις θα ερευνήσει περαιτέρω πρέπει να λάβει υπόψη διάφορους παράγοντες. Δεν υπάρχει προκαθορισμένη σειρά κριτηρίων, αλλά η Επιτροπή δύναται μεταξύ άλλων να σταθμίσει i) τη σημασία των δυνητικών επιπτώσεων της εικαζόμενης παράβασης για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ii) κατά πόσο, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, φαίνεται πιθανό ότι η περαιτέρω έρευνα θα οδηγήσει τελικά στη διαπίστωση παράβασης, (iii) αν η διενέργεια εις βάθος έρευνας θα είναι πολύπλοκη και χρονοβόρα και κατά πόσο η πιθανότητα διαπίστωσης παράβασης φαίνεται αμφίβολη 11. Η Επιτροπή δύναται να δώσει προτεραιότητα στη διεξαγωγή έρευνας βάσει δύο εκ των τριών κριτηρίων 12 ή να βασιστεί σε εντελώς διαφορετικό κριτήριο 13. Η Επιτροπή μπορεί, για παράδειγμα, να λάβει υπόψη κατά πόσο ένα εθνικό δικαστήριο ή μια εθνική αρχή ανταγωνισμού έχει την αρμοδιότητα να εξετάσει τους διατυπωθέντες ισχυρισμούς ή αν έχει επιληφθεί της υπόθεσης ή αν η καταγγελία αφορά συμπεριφορά που έχει παύσει και δεν συνεχίζει να παράγει αποτελέσματα 14. (15) Όσον αφορά την καταγγελία σας, για τους λόγους που αναλύονται λεπτομερέστερα στη συνέχεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι η περαιτέρω διερεύνηση των εικαζόμενων περιορισμών στις διασυνοριακές πωλήσεις (περιορισμοί στις παθητικές πωλήσεις) και στον καθορισμό των τιμών μεταπώλησης (RPM) όσον αφορά τα βιβλία ΔΑΓ θα ήταν δυσανάλογη ενόψει του περιορισμένου αντίκτυπου που θα ήταν πιθανό να έχει αυτή η συμπεριφορά στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, της πολυπλοκότητας της απαιτούμενης έρευνας και της περιορισμένης πιθανότητας να αποδειχθεί παράβαση του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή λαμβάνει επίσης υπόψη αν οι εικαζόμενες παραβάσεις έχουν παύσει και δεν συνεχίζουν να παράγουν αποτελέσματα και κατά πόσον οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού έχουν ήδη επιληφθεί της υπόθεσης ή θα ήταν αρμόδιες να εξετάσουν τις εικαζόμενες παραβάσεις Περιορισμένος αντίκτυπος στη λειτουργία της κοινής αγοράς (16) Η Επιτροπή θεωρεί ότι η καταγγελία σας θα είχε περιορισμένες μόνο επιπτώσεις στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για τους ακόλουθους λόγους ΕΕ C 101 της , σ. 65. Βλ. επίσης την έκθεση της Επιτροπής για την πολιτική ανταγωνισμού του 2005, σ Βλ. υπόθεση T-24/90, Automec κατά Επιτροπής, Συλλογή 1992, σ. II-2223, σκέψη 86. ή C-119/97 P, Ufex κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Συλλογή 1999, σ. I-1341, σκέψεις 79 και 80. Βλ. υπόθεση T-306/05, Scippacercola και Τερεζάκης κατά Επιτροπής, Συλλογή 2008, σ. II-4, σκέψη 190. Βλ. υπόθεση T-296/09, IECC κατά Επιτροπής, Συλλογή 2011, σκέψη 47. Βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής περί χειρισμού των καταγγελιών από την Επιτροπή βάσει των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ, της , ΕΕ C 101/65, παράγραφος 44(6) και βλ. υπόθεση C-119/97 P, Ufex κατά Επιτροπής, Συλλογή 1999, σ. I-1341, σκέψεις 93 και 95. 5

7 (17) Πρώτον, η καταγγελία σας περιορίζεται σε συμπεριφορά που αφορά στις επιχειρηματικές δραστηριότητες σας που βρίσκονται όλες στην Ελλάδα. Ειδικότερα, ισχυρίζεστε ότι δεν είστε σε θέση να αγοράσετε βιβλία για την εταιρεία σας στην Ελλάδα από τους διανομείς των εκδοτών που είναι εγκατεστημένοι εκτός Ελλάδας. Συνεπώς, οι βασικές επιπτώσεις της εικαζόμενης παράβασης αφορούν την Ελλάδα, δηλαδή ένα μόνο κράτος μέλος, ενώ η Επιτροπή επιλαμβάνεται εν γένει παραβάσεων που αφορούν τρία ή περισσότερα κράτη μέλη 15. Ενώ στην απάντησή σας στην επιστολή βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 1 ισχυρίζεστε ότι η καταγγελία σας δεν αφορά μόνο τις πρακτικές εκδοτών στην Ελλάδα αλλά και στη λοιπή Ευρώπη, τα στοιχεία που προσκομίσατε σε όλη τη διάρκεια της έρευνας της Επιτροπής αφορούσαν μόνο εικαζόμενες πρακτικές στην Ελλάδα 16. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι η συμπεριφορά σε σχέση με την Eλληνική αγορά (περιορισμοί των παθητικών πωλήσεων και RPM) εξετάστηκε ήδη από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού το Συνεπώς, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει την αρμοδιότητα να εκτιμήσει τυχόν δυνητικές παραβάσεις που συνδέονται με την ελληνική αγορά. (18) Δεύτερον, ακόμη και αν η καταγγελία σας περιλάμβανε ενδεχόμενες παραβάσεις εκτός Ελλάδας, δεν μας έχετε παράσχει σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία που να δείχνουν ότι θα είχαν σοβαρές επιπτώσεις στις διασυνοριακές συναλλαγές και, κατά συνέπεια, στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ως προς το ζήτημα αυτό, η προκαταρκτική έρευνα της Επιτροπής έδειξε (αντίθετα με όσα αναφέρετε στην απάντησή σας στην επιστολή βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 1) ότι για τα βιβλία ΔΑΓ, υπάρχει διάκριση μεταξύ των «τοπικών εκδόσεων» που προορίζονται να ανταποκριθούν στις ειδικές ανάγκες από απόψεως εθνικού προγράμματος σπουδών, γλώσσας κ.λπ. και των «γενικών εκδόσεων», το περιεχόμενο των οποίων δεν προσαρμόζεται αναλόγως των συγκεκριμένων γλωσσών/χωρών 18. Ειδικότερα, φαίνεται ότι δεν υπάρχει σημαντική διασυνοριακή ζήτηση για τοπικές εκδόσεις βιβλίων ΔΑΓ 19. Παρόλο που η προκαταρκτική έρευνα της Επιτροπής έδειξε ότι υπάρχει πιθανή διασυνοριακή ζήτηση για γενικές εκδόσεις βιβλίων ΔΑΓ, η ζήτηση αυτή είναι επίσης μάλλον περιορισμένη 20. Συνεπώς, οι εικαζόμενες παραβάσεις ακόμη και αν μπορούσαν να αποδειχθούν δεν θα φαινόταν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνεργασία στο πλαίσιο του δικτύου των αρχών ανταγωνισμού, ΕΕ 2004 C 101,, , σελ. 3, παρ. 14. Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 24, προσκομίσατε επίσης στοιχεία σε σχέση με τις επιχειρηματικές πρακτικές του οίκου Pearson σε άλλες χώρες του ΕΟΧ, αλλά, όπως εξηγούμε στη συνέχεια, τα στοιχεία αυτά αφορούν συμπεριφορά του οίκου Pearson που έχει παύσει και δεν εξακολουθεί να παράγει αποτελέσματα. Απόφαση 455/V/2009 της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού. Βλ. παραδείγματος χάρη την απάντηση του οίκου Bookhouse [μεταφρασμένη μη εμπιστευτική εκδοχή] στην αίτηση παροχής πληροφοριών της Επιτροπής της 10ης Μαρτίου 2010, απάντηση στην ερώτηση 21. Αυτόθι. Βλ. παραδείγματος χάρη την απάντηση της Mondadori [μη εμπιστευτική εκδοχή] στην αίτηση παροχής πληροφοριών της Επιτροπής της 10ης Μαρτίου 2010, ερωτήσεις και 72 Βλ. επίσης την απάντηση της Bookhouse [μεταφρασμένη μη εμπιστευτική εκδοχή] στην αίτηση παροχής πληροφοριών της Επιτροπής της 10ης Μαρτίου 2010, απάντηση στις ερωτήσεις 20 και 41. 6

8 (19) Στην απάντησή σας στην επιστολή βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 1, επισημαίνετε ότι επειδή οι εκδοτικοί οίκοι OUP και Pearson έκλεισαν τα υποκαταστήματά τους στην Ελλάδα, δεν είναι δυνατόν να παρουσιάσουν γνήσια τοπικές εκδόσεις. Συνεπώς, ισχυρίζεστε ότι οι OUP και Pearson πωλούν μόνο γενικές εκδόσεις βιβλίων ΔΑΓ στην Ελλάδα, για τις οποίες ισχυρίζεστε ότι υπάρχει διασυνοριακή ζήτηση. Όπως σημειώθηκε ανωτέρω, από την προκαταρκτική έρευνα της Επιτροπής προκύπτει ότι η διασυνοριακή ζήτηση για γενικές εκδόσεις βιβλίων ΔΑΓ είναι περιορισμένη. Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι η Eλληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού εξέτασε τις ελληνικές πτυχές της υπόθεσης και είναι αρμόδια να εξετάσει συνεχιζόμενες παραβάσεις, εφόσον υπάρχουν (βλ. ανωτέρω). (20) Στην απάντησή σας στην επιστολή βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 1, αναφέρετε ότι οι επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές όσον αφορά τον οίκο Pearson, διότι εκδίδει τους Financial Times μέσω των οποίων διαμορφώνεται η κοινή γνώμη. Επ αυτού πρέπει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή εξετάζει μόνο τις επιπτώσεις στην σχετική αγορά που επηρεάζεται από την καταγγελία, δηλαδή τα βιβλία ΔΑΓ. Συνεπώς, το γεγονός ότι ο όμιλος Pearson έχει στην ιδιοκτησία του την εφημερίδα Financial Times δεν έχει σχέση με τις πιθανές περιοριστικές ρήτρες των συμφωνιών διανομής του ομίλου Pearson για τα βιβλία ΔΑΓ Περιορισμένη πιθανότητα στοιχειοθέτησης παράβασης Εικαζόμενος περιορισμός των διασυνοριακών πωλήσεων (περιορισμοί των παθητικών πωλήσεων) (21) Όσον αφορά τον ισχυρισμό ότι οι εκδότες έχουν ενεργήσει παράνομα αρνούμενοι να σας πωλήσουν απευθείας βιβλία ΔΑΓ 21, πρέπει να σημειωθεί ότι ένας εκδότης μπορεί να επιλέξει να πωλήσει τα βιβλία του απευθείας σε πελάτες ή μέσω εξουσιοδοτημένων (αποκλειστικών) διανομέων οι οποίοι διανέμουν τα βιβλία του. Κατά συνέπεια, βάσει των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ, δεν είναι αυτό καθεαυτό παράνομο ένας εκδότης να σας κατευθύνει προς έναν από τους διανομείς του. (22) Όσον αφορά τις συμφωνίες διανομής μεταξύ ενός εκδότη και του (αποκλειστικού) διανομέα του, οι συμφωνίες αυτές πρέπει να υπακούουν στους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. Ιδιαίτερη σημασία ως προς το θέμα αυτό έχει ο Κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορίες της Επιτροπής σχετικά με τις κάθετες συμφωνίες 22. Στον Κανονισμό αυτό απαριθμούνται ορισμένες ρήτρες που θεωρούνται ως περιορισμοί εξ' αντικειμένου. Όπως αναφέρετε στην καταγγελία σας, ένας εκδότης δεν δύναται να επιβάλει στους διανομείς του περιορισμούς στις παθητικές πωλήσεις, δηλαδή να απαγορεύσει στον διανομέα να πραγματοποιεί πωλήσεις ανταποκρινόμενος σε ζήτηση που εκφράζεται αυτοβούλως από μεμονωμένους πελάτες εκτός της επικράτειάς του Βλ. ιδίως τα παραρτήματα 30 και 50 της καταγγελίας της 27ης Ιανουαρίου 2010, σε σχέση με την αλληλογραφία με τους οίκους OUP και Burlington. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 330/2010 της Επιτροπής της 20ής Απριλίου 2010 για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών (ΚΑΚ). 23 Αυτόθι. Άρθρο 4 β 7

9 (23) Όσον αφορά πιθανούς περιορισμούς των παθητικών πωλήσεων από τους OUP και Burlington σε σχέση με βιβλία ΔΑΓ, η Επιτροπή σημειώνει ότι δεν έχετε παράσχει αποδεικτικά στοιχεία ότι οι εταιρείες αυτές επιβάλλουν τέτοιου είδους περιορισμούς στους διανομείς τους εκτός της Ελλάδας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η άρνηση πώλησης βιβλίων ΔΑΓ στην εταιρεία σας είναι αποτέλεσμα μεμονωμένων επιχειρηματικών αποφάσεων που λήφθηκαν από μεμονωμένους διανομείς, και όχι περιορισμών των παθητικών πωλήσεων που επιβλήθηκαν από τους εν λόγω εκδότες 24. Η προκαταρκτική έρευνα της Επιτροπής δεν έφερε στην επιφάνεια στοιχεία που να δείχνουν ότι είτε η OUP είτε η Burlington επέβαλαν περιορισμούς των παθητικών πωλήσεων στους διανομείς τους εκτός της Ελλάδας 25. Συνεπώς, η πιθανότητα να αποδειχθεί επ αυτού η ύπαρξη παράβασης είναι περιορισμένη. (24) Όσον αφορά τον οίκο Pearson, έχετε παράσχει ορισμένα στοιχεία, τα οποία θα μπορούσαν να υποδηλώνουν ότι ο οίκος Pearson επέβαλε περιορισμούς στις παθητικές πωλήσεις, τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του 2009 (βλ. ιδίως παράρτημα 39A, 41A και 42A της καταγγελίας σας). Σημειώνουμε ότι ο οίκος Pearson αναγνώρισε ότι στο παρελθόν οι συμβάσεις διανομής του για βιβλία ΔΑΓ σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ περιείχαν ρήτρες οι οποίες «κατά μία ερμηνεία θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι επιχειρούν να περιορίσουν τις παθητικές πωλήσεις (έστω και αν δεν υπήρχε αναγκαστικά τέτοια πρόθεση)» 26. Κατά τον οίκο Pearson, οι διατάξεις αυτές αφαιρέθηκαν από τις συμβάσεις διανομής από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2009 μετά από γενική αναθεώρηση αυτών των συμβάσεων κατόπιν της Ελληνικής απόφασης. Αυτό διαπιστώνεται επίσης από την προκαταρκτική έρευνα της Επιτροπής. Δεν έχουμε λάβει στοιχεία, περιλαμβανομένων των στοιχείων που προσκομίστηκαν από την εταιρεία σας 27, που θα μας επέτρεπαν να συμπεράνουμε ότι αυτοί οι πιθανοί περιορισμοί συνεχίστηκαν μετά το 2009 ή ότι οι επιπτώσεις τους εξακολουθούν να υφίστανται. Στην απάντησή σας στην επιστολή βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 1, αναφέρετε ότι ο οίκος Pearson γνώριζε τουλάχιστον από το 2006 ότι οι ρήτρες που εφάρμοζε ήταν παράνομες και ότι δεν θα έπρεπε συνεπώς να περίμενε μέχρι το 2009 για να προχωρήσει στην εξάλειψή τους. Ωστόσο, ακόμη και αν διαπιστωνόταν ότι ο οίκος Pearson είχε διαπράξει παράβαση πριν το 2009, δεν στοιχειοθετούνται επαρκείς λόγοι για να δοθεί συνέχεια στην καταγγελία δεδομένου ότι η παράβαση έπαυσε έκτοτε (χωρίς να υπάρχουν στοιχεία ότι εξακολουθούν να υφίστανται επιπτώσεις) Βλ. ιδίως το παράρτημα 32 της καταγγελίας της 27ης Ιανουαρίου Βλ. παραδείγματος χάρη την απάντηση της Mondadori (μη εμπιστευτική εκδοχή) στην αίτηση παροχής πληροφοριών της Επιτροπής της 10ης Μαρτίου 2010, απάντηση στην ερώτηση 73. Απάντηση της Bookhouse [μεταφρασμένη μη εμπιστευτική εκδοχή] στην αίτηση παροχής πληροφοριών της Επιτροπής της 10ης Μαρτίου 2010, απάντηση στην ερώτηση 49. Βλ. παρατηρήσεις του οίκου Pearson στην καταγγελία της 3ης Ιουνίου Όλα τα παραδείγματα που δόθηκαν στην Επιτροπή σχετικά με αρνήσεις αποδοχής παραγγελιών από αντιπροσώπους του οίκου Pearson αφορούν την περίοδο του Μαρτίου 2009 ή νωρίτερα. Βλ. ιδίως τα παραρτήματα 39A, 41A, 42A της καταγγελίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι συμβάσεις με διανομείς εκτός του ΕΟΧ, που παρουσιάζονται στο παράρτημα 40A, παραμένουν εκτός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας έρευνας. Η Επιτροπή εξέτασε τις σχετικές συμβάσεις. Η εξέταση αυτή έδειξε ότι οι περιορισμοί έχουν αρθεί. Η Επιτροπή δεν διαπίστωσε στοιχεία που να υποδηλώνουν συνέχιση των αποτελεσμάτων όσον αφορά τον ΕΟΧ. Σχετικά με την Ελλάδα, ακόμη και στην περίπτωση συνέχισης των αποτελεσμάτων, όπως προαναφέρθηκε, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι αρμόδια στην υπόθεση αυτή να εξετάσει πιθανές παραβάσεις σε σχέση με την ελληνική αγορά. 8

10 Εικαζόμενες προκαθορισμένες τιμές μεταπώλησης (25) Όσον αφορά τον εικαζόμενο καθορισμό των ελάχιστων τιμών μεταπώλησης (RPM) που επιβλήθηκαν από τους OUP, Burlington και Pearson στους αποκλειστικούς διανομείς τους, η έρευνα της Επιτροπής στον ΕΟΧ έδειξε την ύπαρξη τέτοιων περιορισμών σε μία μόνο περίπτωση. Επρόκειτο συγκεκριμένα για τη σύμβαση του οίκου Pearson με έναν διανομέα στην Πολωνία (Omnibus). Η έρευνα της Επιτροπής έδειξε ότι στο παρελθόν η σύμβαση μεταξύ του οίκου Pearson και της Omnibus περιλάμβανε διατάξεις οι οποίες θα μπορούσαν να ερμηνευτούν ως επιβάλλουσες ελάχιστες τιμές μεταπώλησης (RPM). Η διάταξη αυτή αφαιρέθηκε τον Αύγουστο του Η Επιτροπή δεν έχει αποδεικτικά στοιχεία που θα της επέτρεπαν να συμπεράνει ότι η διάταξη αυτή εξακολουθεί να ισχύει ή να παράγει αποτελέσματα 30. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν συνέβαινε αυτό, η Πολωνική Επιτροπή Ανταγωνισμού θα ήταν αρμόδια να εξετάσει αυτήν τη συγκεκριμένη συμβατική ρήτρα δεδομένου ότι φαίνεται να περιορίζεται στην Πολωνία. Η έρευνα της Επιτροπής δεν αποκάλυψε την επιβολή παρόμοιων ρητρών σε άλλες συμβάσεις του οίκου Pearson με άλλους διανομείς. Όσον αφορά τους οίκους OUP και Burlington, δεν διαθέτουμε στοιχεία για την ύπαρξη παρόμοιων διατάξεων περί καθορισμού ελάχιστων τιμών μεταπώλησης (RPM) στις συμβάσεις τους 31. (26) Στην απάντησή σας στην επιστολή βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 1, αναφέρεστε περαιτέρω, όπως αντιλαμβάνεται η Επιτροπή, στον τρόπο με τον οποίο οι εκδότες καθορίζουν έμμεσα τις μέγιστες τιμές μεταπώλησης, που περιγράψατε ήδη στην καταγγελία σας, της 27ης Ιανουαρίου 2010, και ο οποίος συνοψίζεται στην παράγραφο 10 ανωτέρω. Σε αντίθεση με την καταγγελία, στην οποία ισχυρίζεστε ότι και οι τρεις εκδότες που προαναφέρθηκαν εφαρμόζουν RPM στην απάντησή σας στην επιστολή βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 1, αναφέρεστε μόνο στον οίκο OUP. Επισημαίνετε ότι ο οίκος OUP παραδέχεται, στη σελίδα 19 των παρατηρήσεών του στην καταγγελία, ότι σε λίγες συγκεκριμένες περιπτώσεις επιβάλλει μέγιστες τιμές μεταπώλησης. Στην απάντησή σας στην επιστολή βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 1, εξηγείτε ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο ο οίκος OUP αποφάσισε να εφαρμόσει «ειδικούς τιμοκαταλόγους βάσει της περιοχής» αντί των «γενικών τιμοκαταλόγων» είναι ο καθορισμός αυτών των μέγιστων τιμών μεταπώλησης. Δεν εξηγείτε πώς η πρακτική που περιγράφεται στην παράγραφο 10 θα ήταν διαφορετική εάν οι εκδότες αυτοί εφάρμοζαν «γενικούς τιμοκαταλόγους». Όπως αντιλαμβάνεται η Επιτροπή, το επιχείρημά σας είναι επίσης ότι με την εφαρμογή «ειδικών τιμοκαταλόγων βάσει περιοχής» αντί των «γενικών τιμοκαταλόγων», ο οίκος OUP καθορίζει μέγιστες τιμές μεταπώλησης, οι οποίες είναι διαφορετικές για κάθε χώρα. Συνεπώς, φαίνεται να υπονοείτε ότι με την εφαρμογή «ειδικών τιμοκαταλόγων βάσει περιοχής», οι εκδότες, όπως ο οίκος OUP, ασκούν διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων αποκλειστικών διανομέων Η Επιτροπή εξέτασε τις σχετικές συμβάσεις. Η εξέταση αυτή έδειξε ότι οι περιορισμοί είχαν αρθεί. Αυτόθι. Βλ. παραδείγματος χάρη την απάντηση της Mondadori (μη εμπιστευτική εκδοχή) στην αίτηση παροχής πληροφοριών της Επιτροπής της 10ης Μαρτίου 2010, απάντηση στις ερωτήσεις Απάντηση της Bookhouse [μεταφρασμένη μη εμπιστευτική εκδοχή] στην αίτηση παροχής πληροφοριών της Επιτροπής της 10ης Μαρτίου 2010, απάντηση στις ερωτήσεις 20,

11 (27) Οι ισχυρισμοί σας, είτε αυτοί που αφορούν αυτές τις εισάγουσες διακρίσεις τιμές είτε τις μέγιστες τιμές μεταπώλησης, δεν τεκμηριώνονται με αποδεικτικά στοιχεία. Πρώτον, όσον αφορά τις εικαζόμενες μέγιστες τιμές μεταπώλησης (RPM) ισχυρίζεστε ότι τα βιβλιοπωλεία είναι εκ των πραγμάτων αναγκασμένα να πωλούν βιβλία στις τιμές που αναγράφονται για τη χώρα τους στους «ειδικούς τιμοκαταλόγους βάσει περιοχής», διότι οι εκπτώσεις που χορηγούνται επ αυτών των συνιστώμενων τιμών στους αποκλειστικούς και άλλους διανομείς, όπως τα βιβλιοπωλεία, προσεγγίζουν πολύ τις λειτουργικές τους δαπάνες. Ωστόσο, δεν παρέχετε στοιχεία σχετικά με τις μέσες δαπάνες των αποκλειστικών διανομέων και των βιβλιοπωλείων. Δεύτερον, έχετε παράσχει στην Επιτροπή μόνο τις συμβάσεις σας με διανομείς στην Ελλάδα, προσδιορίζοντας το ύψος των εκπτώσεων που χορηγούνται στα καταστήματά σας. Δεν έχετε παράσχει στην Επιτροπή οποιαδήποτε στοιχεία για τις μέσες δαπάνες των βιβλιοπωλείων. Τρίτον, ενώ ο οίκος OUP δήλωσε ότι σε ορισμένες περιορισμένες περιπτώσεις καθορίζει τις μέγιστες τιμές μεταπώλησης, εξήγησε επίσης ότι 32 αυτό συμβαίνει όταν i) το υλικό ΔΑΓ πωλείται μέσω εθνικών και περιφερειακών διαγωνισμών και οι τιμές λιανικής υπόκεινται σε ανώτατο όριο που διαμορφώνεται βάσει του διαγωνισμού 33 ή ii) στις λίγες περιπτώσεις στις οποίες ο οίκος OUP εφαρμόζει ρήτρες σύμφωνα με τις οποίες ο διανομέας δεν δύναται να αυξήσει την τιμή μεταπώλησης κατά μεγαλύτερο ποσοστό από την τυχόν αύξηση των τιμών του OUP έναντι του διανομέα αυτού 34. Συνεπώς, σύμφωνα με την έρευνα της Επιτροπής οι διανομείς του OUP καθορίζουν τις δικές τους τιμές 35 επομένως φαίνεται ότι ο οίκος OUP καθορίζει μέγιστες τιμές μεταπώλησης μόνο σε πολύ λίγες περιπτώσεις. (28) Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τους κάθετους περιορισμούς (κατευθυντήριες γραμμές) 36, ο βασικός κίνδυνος όσον αφορά τις μέγιστες και τις συνιστώμενες τιμές μεταπώλησης είναι ότι θα λειτουργούν ως σημείο αναφοράς για τους μεταπωλητές. Με βάση την προκαταρκτική έρευνα της Επιτροπής, δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι οι μέγιστες τιμές που εφαρμόζονται από τον οίκο OUP λειτουργούν ως σημείο αναφοράς για τους μεταπωλητές 37 και σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται από τον οίκο OUP μόνο σε πολύ λίγες περιπτώσεις. Τέταρτον, δεν εξηγείτε στην καταγγελία σας εάν και πώς οι εκδότες αναγκάζουν τους αποκλειστικούς διανομείς να χρησιμοποιούν τις τιμές από τους «ειδικούς Παρατηρήσεις του οίκου OUP στην καταγγελία, σελίδα 15. Ο οίκος OUP εξήγησε επίσης ότι σε πολλές περιοχές όπου διεξάγονται διαγωνισμοί, η αρμόδια κυβερνητική αρχή ορίζει ανώτατη τιμή για τα υλικά που εγκρίνονται. Παρατηρήσεις του οίκου OUP στην καταγγελία. Παραδείγματος χάρη, βλ. απάντηση του οίκου Bookhouse [μεταφρασμένη μη εμπιστευτική εκδοχή] στην αίτηση παροχής πληροφοριών της Επιτροπής της 10ης Μαρτίου 2010, απάντηση στις ερωτήσεις 20, Κατευθυντήριες γραμμές για τους κάθετους περιορισμούς [2010] ΕΕ C130/1, παράγραφος 227. Ο καθορισμός μέγιστης τιμής πώλησης δεν θα πρέπει να συγχέεται με τον καθορισμό ελάχιστης τιμής πώλησης. Βλ. κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 330/2010 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2010, για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών [2010] ΕΕ L102/1, άρθρο 4 στοιχείο α) το οποίο ορίζει ότι ο καθορισμός ελάχιστης τιμής πώλησης ισοδυναμεί με περιορισμό ιδιαίτερης σοβαρότητας. Παραδείγματος χάρη, βλ. απάντηση του οίκου Bookhouse [μεταφρασμένη μη εμπιστευτική εκδοχή] στην αίτηση παροχής πληροφοριών της Επιτροπής της 10ης Μαρτίου 2010, απάντηση στις ερωτήσεις 20,

12 τιμοκαταλόγους βάσει περιοχής», που καταρτίζονται από τους εκδότες, όταν μεταπωλούν τα βιβλία τους σε άλλους διανομείς Περαιτέρω έρευνα θα ήταν δυσανάλογη (29) Όπως προαναφέρθηκε, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού επιλήφθηκε ήδη των περιορισμών στις παθητικές πωλήσεις και των διατάξεων περί καθορισμού ελάχιστων τιμών μεταπώλησης RPM όσον αφορά τις επιπτώσεις τους στην ελληνική αγορά, που συνιστούν το βασικό θέμα της καταγγελίας σας. Όσον αφορά άλλες χώρες του ΕΟΧ, σύμφωνα με την έρευνα της Επιτροπής, δεν στοιχειοθετείται συνέχιση των παραβάσεων. Όπως προκύπτει από την προκαταρκτική έρευνα της Επιτροπής, μετά την Eλληνική απόφαση, οι συμβάσεις διανομής σε άλλες χώρες του ΕΟΧ επανεξετάστηκαν από τους εκδότες προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τη νομοθεσία ανταγωνισμού σε όλον τον ΕΟΧ. Ως εκ τούτου, θεωρείται ότι υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα να διαπιστωθεί παράβαση στον ΕΟΧ. (30) Συνεπώς, θα ήταν δυσανάλογο για την Επιτροπή να διενεργήσει εις βάθος έρευνα σχετικά με την καταγγελία σας. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι μια τέτοια έρευνα θα απαιτούσε σύνθετη ανάλυση πραγματικών περιστατικών και/ή οικονομική ανάλυση, συμπεριλαμβανομένης και της ανάλυσης που αφορά σε ενδεχόμενη αιτιολόγηση των δυνητικών περιορισμών σύμφωνα με το άρθρο 101(3) της ΣΛΕΕ, όσον αφορά αρκετές εταιρείες σε αρκετά κράτη μέλη (π.χ. τους διανομείς των εκδοτών) 38. (31) Η διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας για ορισμένες πιθανές περιοριστικές πρακτικές του οίκου Pearson που ενδέχεται να εφαρμόζονταν πριν από τον Αύγουστο του 2009 φαίνεται να είναι δυσανάλογη. Όπως προαναφέρθηκε, το γεγονός ότι μια παράβαση έχει παύσει και τα αποτελέσματά της δεν υφίστανται πλέον είναι παράγοντες που η Επιτροπή μπορεί να λάβει υπόψη όταν πρέπει να αποφασίσει εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμφέρον να δοθεί συνέχεια σε καταγγελία 39. Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα της Επιτροπής, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι εξακολουθούν να υφίστανται σήμερα αποτελέσματα σε σχέση με κάποια από τις ρήτρες για τις οποίες γίνεται λόγος 40. (32) Εν πάση περιπτώσει, οποιαδήποτε έρευνα σχετικά με πιθανές παρελθούσες παραβάσεις θα απαιτούσε εκτεταμένη έρευνα σε αρκετά κράτη μέλη όσον αφορά διάφορες εταιρείες. Αν ληφθούν υπόψη οι ενδείξεις βάσει των οποίων η εικαζόμενη συμπεριφορά έχει περιορισμένο αντίκτυπο στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς (λαμβάνοντας υπόψη την περιορισμένη διασυνοριακή ζήτηση για βιβλία ΔΑΓ), η Η πρότασή σας να εκτιμηθεί η ύπαρξη ΠΤΜ ζητώντας από τους εκδότες αντίγραφο των τιμολογίων πωλήσεων των βιβλίων ΔΑΓ σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα για τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία θα απαιτούσε την εξέταση πληθώρας πραγματικών περιστατικών. Βλ. υπόθεση C-119/97 P, Ufex κατά Επιτροπής, όπως ανωτέρω, σκέψεις 93 και 95 Ανακοίνωση της Επιτροπής περί χειρισμού των καταγγελιών από την Επιτροπή βάσει των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ, παράγραφος 44, σημείο 6. Αυτόθι. 11

13 Επιτροπή λαμβάνει τη θέση ότι θα ήταν δυσανάλογο να διενεργήσει τέτοια εις βάθος έρευνα σχετικά με παρελθούσες περιοριστικές πρακτικές ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ (33) Λαμβάνοντας τις ανωτέρω παρατηρήσεις, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν επαρκείς λόγοι για την περαιτέρω διερεύνηση της καταγγελίας σας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή την απορρίπτει. 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (34) Προσφυγή κατά της παρούσας απόφασης μπορεί να ασκηθεί στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 263 της Συνθήκης. Για την Επιτροπή Joaquín Almunia Αντιπρόεδρος 41 Αντίθετα με όσα δηλώνετε στην απάντησή σας στην επιστολή βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 1, ο οίκος Pearson δεν αναγνώρισε ότι είχε διαπράξει παράβαση. Ο οίκος Pearson παραδέχθηκε ότι οι συμβάσεις του για τη διανομή βιβλίων ΔΑΓ σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ περιείχαν ρήτρες οι οποίες «κατά μία ερμηνεία θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι επιχειρούν να περιορίσουν τις παθητικές πωλήσεις (έστω και αν δεν υπήρχε αναγκαστικά τέτοια πρόθεση)». Βλ. παρατηρήσεις του οίκου Pearson στην καταγγελία, παράγραφος

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.07.2014 C (2014) 5017 ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 330/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Απριλίου 2010 για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201. Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση. Κύριε Υπουργέ, 1.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201. Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση. Κύριε Υπουργέ, 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201 Θέμα: Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση Κύριε Υπουργέ, 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Με συστημένη επιστολή της 13ης Μαρτίου 2007, η οποία πρωτοκολλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α.

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin ΘΕΜΑ: Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (2000-2006) Κύριε Υπουργέ, I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1. Με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις - Ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA. 32733 (2011/NN) Μέτρα υπέρ των κτηνοτρόφων της Ανατολικής Αττικής των οποίων οι κτηνοτροφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 315/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 16 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 461/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαΐου 2010 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.09.2013 C(2013) 5820 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1995 εξέδωσε Σύσταση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 23.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 636/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

γνώση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΠΑ CHELCO VAT LTD ΓΝΩΣΗ Του ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΕΛΕΠΗ, Διευθύνοντος Συμβούλου ΤΕΥΧΟΣ 3 ΕΚΔΟΣΗ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

γνώση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΠΑ CHELCO VAT LTD ΓΝΩΣΗ Του ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΕΛΕΠΗ, Διευθύνοντος Συμβούλου ΤΕΥΧΟΣ 3 ΕΚΔΟΣΗ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 CHELCO VAT LTD ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΠΑ Του ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΕΛΕΠΗ, Διευθύνοντος Συμβούλου ΤΕΥΧΟΣ 3 γνώση Η θεωρητική και πρακτική κατανόηση ενός θέματος η οποία βοηθά στην απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων

Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων IP/03/1318 Βρυξέλες, 30 Σεπτεµβρίου 2003 Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων Από αύριο, αρχίζει να εφαρµόζεται σηµαντικό µέρος της νέας νοµοθεσίας της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 Ν. 41(Ι)/2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 13(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: (Α) «Τρίτα Πρόσωπα» (Β) Τήρηση Αρχείου (Γ) Παρακολούθηση Λογαριασμών και Συναλλαγών (Δ) Εσωτερική Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Τιµές των αυτοκινήτων: παρά τη σύγκλιση των τιµών, η αγορά αυτοκινήτου στο εξωτερικό είναι συχνά φθηνότερη

Τιµές των αυτοκινήτων: παρά τη σύγκλιση των τιµών, η αγορά αυτοκινήτου στο εξωτερικό είναι συχνά φθηνότερη IP/04/285 Βρυξέλλες, 2 η Μαρτίου 2004 Τιµές των αυτοκινήτων: παρά τη σύγκλιση των τιµών, η αγορά αυτοκινήτου στο εξωτερικό είναι συχνά φθηνότερη Η τελευταία έκθεση σχετικά µε τις τιµές των αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό. Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό. Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό Θέμα: Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013 Κύριε Υπουργέ, 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1. Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 330/20 16.12.2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2015/2343 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 19.12.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0672/2004, της Ευφροσύνης Γεωργουλέα, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μη αναγνώριση στην Ελλάδα προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών».

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών». 25/08/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλµατος σε ιατρούς των οποίων τα πτυχία χορηγήθηκαν στα δέκα νέα κράτη-µέλη της Ε.Ε.» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

C 138/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010

C 138/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 C 138/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 Ανακοίνωση της Επιτροπής Συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους κάθετους περιορισμούς σε συμφωνίες για την πώληση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία Αρχειοθέτηση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014 Προς Κύριο *** *** *** Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Γραφείο Αντιδημάρχου Συντονισμού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου 4. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 461/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαΐου 2010 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ ---------------------------------------------------- Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 5 η Νοεμβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.IX.2004 C(2004)3469fin Θέµα: Ενίσχυση αριθ N 617/2003 Ελλάδα Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard Κύριε Υπουργέ (1) Η Επιτροπή πληροφορεί την Ελλάδα ότι αφού εξέτασε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 31.5.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0082/2003, του Πέτρου-Κωνσταντίνου Ευαγγελάτου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση διπλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ [ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ] Αθήνα, 12 Ιουλίου 2012 1 ΓΕΝΙΚΑ Η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

FAQ για τη 12 η (τριμηνιαία) Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Ιούλιο -Αύγουστο - Σεπτέμβριο 2015

FAQ για τη 12 η (τριμηνιαία) Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Ιούλιο -Αύγουστο - Σεπτέμβριο 2015 FAQ για τη 12 η (τριμηνιαία) Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Ιούλιο -Αύγουστο - Σεπτέμβριο 2015 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;... 3 2. Σύναψη Σύμβασης Πώλησης Φ.Α. μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/76 25.4.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/656 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται σε πιστωτικά ιδρύματα να συμπεριλαμβάνουν στο

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012 Αρ.4338, 8.6.2012 69(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά. 1 Ο παρών Οδηγός εξηγεί πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, εφόσον επιθυμείτε να μεταφέρετε τον προσωπικό ατομικό τραπεζικό σας λογαριασμό (ταμιευτηρίου ή τρεχούμενο) και τις πληρωμές σας, όπως πάγιες εντολές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 30.6.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1253/2012 του F.T., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με παραβάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ αναφορικά με διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού

Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού Ευθύμιος Μπουρτζάλας Ειρήνη Αντύπα 6 Απριλίου 2012 AUSTRALIA BELGIUM CHINA FRANCE GERMANY HONG KONG SAR

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13-XI-2008 C (2008)6927 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13-XI-2008 για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. Ε (2001) 817 της 28 ης Μαρτίου 2001 (όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 11.10.2014 L 295/79 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ FAQ για τη 7 η Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Απρίλιο - Μάιο - Ιούνιο 2014 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;... 2 2. Όροι παραλαβής ΦΑ μέσω της Δημοπρασίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2. ΑΔΕΙΕΣ Creative

Διαβάστε περισσότερα

27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/81 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/81 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/81 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την έννοια του επηρεασµούτου εµπορίου των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης (2004/C 101/07)

Διαβάστε περισσότερα

Κρατική ενίσχυση αριθ. N 416/07 Οριζόντιο καθεστώς ενισχύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία - Ελλάδα

Κρατική ενίσχυση αριθ. N 416/07 Οριζόντιο καθεστώς ενισχύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία - Ελλάδα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19-III-2008 E (2008) 1190 Θέμα: Κρατική ενίσχυση αριθ. N 416/07 Οριζόντιο καθεστώς ενισχύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία - Ελλάδα Κυρία, 1. Διαδικασία (1) Με επιστολή της 17

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Βιβλίο Αδειών, Παλαιολόγος Λιάζος Θεσσαλονίκη 12/01/2015

Ειδικό Βιβλίο Αδειών, Παλαιολόγος Λιάζος Θεσσαλονίκη 12/01/2015 Ειδικό βιβλίο αδειών Παλαιολόγος Λιάζος, Φοροτεχνικός, Ειδικός σε θέματα ΦΠΑ, ΚΒΣ, Τιμολόγησης, Μισθοδοσίας και Εργασιακών Σχέσεων 1. Γενικά Το βιβλίο αδειών προβλέπεται από της θεσμοθετήσεως της αδείας

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό Φυλλάδιο

Ενηµερωτικό Φυλλάδιο Ενηµερωτικό Φυλλάδιο Ο κανονισµός ξυλείας 995/2010 της Ε.Ε. καθιστά αδίκηµα την διοχέτευση παράνοµης ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας στην αγορά της ΕΕ,. Με τον κανονισµό θεσπίζονται υποχρεώσεις για όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 20.11.2012 COM(2012) 697 τελικό 2012/0328 (COD) C7-0385/12 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

(2008/C 242/08) φάρμακο είναι ασφαλέστερο, αποτελεσματικότερο ή υπερέχει καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο από κλινική άποψη.

(2008/C 242/08) φάρμακο είναι ασφαλέστερο, αποτελεσματικότερο ή υπερέχει καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο από κλινική άποψη. C 242/12 Κατευθυντήρια γραμμή σχετικά με ορισμένες πτυχές της εφαρμογής του άρθρου 8 παράγραφοι 1 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 141/2000: αξιολόγηση της ομοιότητας φαρμάκων σε σχέση με εγκεκριμένα ορφανά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2006 για τον καθορισμό κατευθυντήριων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION Νο. F.092.22/4269

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION Νο. F.092.22/4269 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Ψήφισμα CM/ResDH(2012)31 2 Εκτέλεση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην υπόθεση Γ. Π., Ε. Κ. και Κ.Ζ. κατά Ελλάδος (Προσφυγές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης.

ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης. ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης. Ο Σύνδεσμός μας συγκεντρώνει προμηθευτές και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στον ιατρικό χώρο για να συζητήσουν σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 12 η Νοεμβρίου 2009, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιωνά Νικολάου:

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιωνά Νικολάου: Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιωνά Νικολάου: Επειδή όμως φαίνεται ότι η εκστρατεία εκτόξευσης ανυπόστατων καταγγελιών από τον κ. Παπαγεωργίου τυγχάνει κομματικής εκμετάλλευσης, θα σχολιάσω ορισμένα ζητήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα