ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 27195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΑΧΣ 265/2002 (Φ.Ε.Κ. 1214/ Β ) απόφασης, σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2006/96/Ε.Κ του Συμβουλίου (EE L 363/ ) «για την προσαρμογή ορισμένων Οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευ μάτων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας» μόνο ως προς την προσαρ μογή της οδηγίας 1999/45/ΕΚ... 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΑΧΣ 378/1994 (Φ.Ε.Κ. 705/ Β ) απόφασης, σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2006/102/Ε.Κ του Συμβουλίου (EE L 363/ ) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 67/548/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονι στικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας... 2 Τροποποίηση του άρθρου 11 του Κώδικα Τροφίμων σε εναρμόνιση προς την οδηγία 2006/142/Ε.Κ της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου για την τρο ποποίηση του παραρτήματος III α της οδηγίας 2000/13/E.K. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που περιλαμβάνει την απαρίθ μηση των συστατικών που πρέπει να αναγράφο νται σε όλες τις περιπτώσεις στην επισήμανση των τροφίμων (ΕΕL368/ )... 3 Επανασύσταση αναδρομικά από την συγκρότηση Μη τρώου Αξιολογητών του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (Μ.Α.Ξ.Υ.Υ.Π) για την αξιολόγηση ενερ γειών Συνεχιζόμενης Κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων των Τομέων Υγείας και Πρόνοιας Καθορισμός αποζημίωσης μελών Μητρώου... 4 Ολοκλήρωση επένδυσης της εταιρίας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΙΝΔΟΥ Α.Ε.» με δ.τ. «BALTES A.E.», οριστικοποίηση του κόστους αυ τής και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας... 5 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αποστό λου Παύλου σε τριμελή επιτροπή Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργί ας της επένδυσης, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004, της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ... 7 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. Φ / 42238/ απόφαση του Υφυπουργού Εσω τερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 8 Διόρθωση σφάλματος στο υπ αριθμ. Φ.12.1/2248/ Β3/ , ΦΕΚ 254/Β/ Διόρθωση σφάλματος στο υπ αριθμ. ΦΕΚ 1697 Β / ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 253/2007 (1) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΑΧΣ 265/2002 (Φ.Ε.Κ. 1214/Β ) απόφασης, σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2006/96/ Ε.Κ του Συμβουλίου (EE L 363/ ) «για την προ σαρμογή ορισμένων Οδηγιών στον τομέα της ελεύθε ρης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, λόγω της προ σχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας» μόνο ως προς την προσαρμογή της οδηγίας 1999/45/ΕΚ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : 1) Το υπ αριθμ /844/ έγγραφο της Διεύ θυνσης Περιβάλλοντος του Γενικού Χημείου του Κράτους. 2) Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1,2 και 3) του ν.1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. 34/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν.1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκή Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Φ.Ε.Κ. 70/Α/1984) καθώς και το άρθρο 65 του ν.1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101/Α/1990). 3) Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.4328/1929 (Φ.Ε.Κ. 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του ν.2343/95, (Φ.Ε.Κ. 211/Α/ ).

2 27196 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4) Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/Α/1929). 5) Το άρθρο 1 του ν.115/1975 «Περί τροποποιήσεως δια τάξεων τινών του ν.4328/1929» (Φ.Ε.Κ. 172/Α/1975). 6) Τα π.δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του Υπουργεί ου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α/1988 και 229/Α/1989). 7) Την υπ αριθμ /927/0006 Α/ απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 517/Β/1992). 8) Την υπ αριθμ /ΔIOΕ 1264/ απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικο νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 9) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και τα κυβερνητικά όργανα» και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπ αριθμ. 253/2007 απόφαση του Ανω τάτου Χημικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη συ νεδρία της και η οποία έχει ως εξής: ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εγκρίνουμε την τροποποίηση της υπ αριθμ. ΑΧΣ 265/2002 απόφασης, (Φ.Ε.Κ. 1214/ ) ως ακολούθως : Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΑΧΣ 265/2002 απόφασης, σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2006/96/Ε.Κ. του Συμβουλίου (EE L 363/ ) «για την προσαρμογή ορισμένων Οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας» μόνο ως προς την προσαρμογή της οδηγίας 1999/45/ΕΚ Άρθρο 1 Η παρούσα απόφαση εναρμονίζει την Ελληνική Νομο θεσία προς την Οδηγία 2006/96/Ε.Κ. του Συμβουλίου «για την προσαρμογή ορισμένων Οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας» μόνο ως προς την προσαρμογή της οδηγίας 1999/45/ΕΚ. Οι διατάξεις της ανωτέρω Οδηγίας, Παράρτημα Ελεύθε ρη κυκλοφορία των εμπορευμάτων Μέρος Ζ Χημικές ου σίες τροποποιούν την υπ αριθμ. ΑΧΣ 265/2002 απόφαση, αντικαθιστώντας τον κατάλογο των χωρών στο Παράρ τημα VI. μέρος Α, σημείο 5. Άρθρο 2 Το Παράρτημα VI μέρος Α, σημείο 5 τροποποιείται σύμ φωνα με το Παράρτημα της παρούσας απόφασης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απ. ΑΧΣ 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β ) ταξινόμηση, συσκευα σία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45/ΕΚ (EE L 200 της ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου λίου και της Οδηγίας 2001/60/ΕΚ (ΕΕ L 226 της ) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όπως τρο ποποιήθηκε από: τον Κανονισμό 1882/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι νοβουλίου και του Συμβουλίου της (ΕΕ L 284, , σ.1) την υπ αριθμ. ΑΧΣ 152/2005 (ΦΕΚ 916/Β ) απόφαση, την υπ αριθμ. ΑΧΣ 73/2006 (ΦΕΚ 832/Β ) απόφαση, Στο παράρτημα VI, μέρος Α, σημείο 5 ο κατάλογος των χωρών αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: «Βέλγιο: Βουλγαρία: Τσεχική Δημοκρατία: Δανία: Γερμανία: Εσθονία: Ελλάδα: Ισπανία: Γαλλία: Ιρλανδία: Ιταλία: Κύπρος: Λετονία: Λιθουανία: Λουξεμβούργο: Ουγγαρία: Μάλτα: Κάτω Χώρες: Αυστρία: Πολωνία: Πορτογαλία: Ρουμανία: Σλοβενία: Σλοβακία: Φινλανδία: Σουηδία: Ηνωμένο Βασίλειο:». Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας Ι. ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ Α. ΑΛΙΒΕΡΤΗ Τα μέλη: Κ. Σταφυλάκης, Ν. Κατσίμπας, Β. Κασελούρη Ρηγοπούλου, Ι. Χροναίος, Δ. Τσίχλης, Χ. Παπαχρήστου, Ι. Πετροχείλου, Ν. Νομικός. Άρθρο 3 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημε ρομηνία έναρξης ισχύος της συνθήκης για την προσχώ ρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας ( ). Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ A. ΜΠΕΖΑΣ Αριθμ. 258/2007 (2) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΑΧΣ 378/1994 (Φ.Ε.Κ. 705/Β ) απόφασης, σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2006/102/ Ε.Κ του Συμβουλίου (EE L 363/ ) «για την τρο ποποίηση της Οδηγίας 67/548/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατά ξεων που αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών, λόγω της προ σχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : 1) Το υπ αριθμ /878/ έγγραφο της Διεύ θυνσης Περιβάλλοντος του Γενικού Χημείου του Κράτους.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1, 2 και 3) του ν.1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. 34/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν.1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκή Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Φ.Ε.Κ. 70/Α/1984) καθώς και το άρθρο 65 του ν.1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101/Α/1990). 3) Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.4328/1929 (Φ.Ε.Κ. 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του ν.2343/1995, (Φ.Ε.Κ. 211/Α/ ). 4) Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/Α/1929). 5) Το άρθρο 1 του ν.115/1975 «Περί τροποποιήσεως δια τάξεων τινών του ν.4328/1929» (Φ.Ε.Κ. 172/Α/1975). 6) Τα π.δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α/1988 και 229/Α/1989). 7) Την υπ αριθμ /927/0006 Α/ απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 517/Β/1992). 8) Την υπ αριθμ /ΔIOΕ 1264/ απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικο νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 9) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και τα κυβερνητικά όργανα» και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπ αριθμ. 258/2007 απόφαση του Ανω τάτου Χημικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη συ νεδρία της και η οποία έχει ως εξής: ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εγκρίνουμε την τροποποίηση της υπ αριθμ. ΑΧΣ 378/1994, (Φ.Ε.Κ. 705/Β ) απόφασης, ως εξής: Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΑΧΣ 378/1994 απόφασης, σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2006/102/Ε.Κ. του Συμ βουλίου (EE L 363/ ) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 67/548/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθετι κών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικιν δύνων ουσιών, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας» Άρθρο 1 Η παρούσα απόφαση εναρμονίζει την Ελληνική Νομοθε σία προς την Οδηγία 2006/102/Ε.Κ. του Συμβουλίου «για την τροποποίηση της Οδηγίας 67/548/ΕΟΚ περί προσεγ γίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών, λόγω της προ σχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας» Οι διατάξεις της υπ αριθμ. ΑΧΣ 378/1994 απόφασης, τροποποιούνται όπως ορίζεται στο Παράρτημα. Άρθρο 2 Το κείμενο του Παραρτήματος της Οδηγίας 2006/102/ ΕΚ, το οποίο έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερί δα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο τεύχος L 363 της αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας Ι. ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ Α. ΑΛΙΒΕΡΤΗ Τα μέλη: Κ. Σταφυλάκης, Ν. Κατσίμπας, Β. Κασελούρη Ρηγοπούλου, Ι. Χροναίος, Δ. Τσίχλης, Χ. Παπαχρήστου, Ι. Πετροχείλου, Ν. Νομικός. Άρθρο 3 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημε ρομηνία έναρξης ισχύος της συνθήκης για την προσχώ ρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας ( ). Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ A. ΜΠΕΖΑΣ Αριθμ. 254/2007 (3) Τροποποίηση του άρθρου 11 του Κώδικα Τροφίμων σε εναρμόνιση προς την οδηγία 2006/142/Ε.Κ της Επιτρο πής της 22ας Δεκεμβρίου για την τροποποίηση του παραρτήματος III α της οδηγίας 2000/13/E.K. του Ευ ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που περι λαμβάνει την απαρίθμηση των συστατικών που πρέπει να αναγράφονται σε όλες τις περιπτώσεις στην επισή μανση των τροφίμων (ΕΕL368/ ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : 1) Το υπ αριθμ. οικ. 993/2007 έγγραφο της Διεύθυνσης Τροφίμων του Γενικού Χημείου του Κράτους. 2) Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1,2 και 3) του ν.1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. 34/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν.1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκή Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Φ.Ε.Κ. 70/Α/1984) καθώς και το άρθρο 65 του ν.1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101/Α/1990). 3) Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.4328/1929 (Φ.Ε.Κ. 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του ν.2343/1995, (Φ.Ε.Κ. 211/Α/ ). 4) Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/Α/1929). 5) Το άρθρο 1 του ν.115/1975 «Περί τροποποιήσεως δια τάξεων τινών του ν.4328/1929» (Φ.Ε.Κ. 172/Α/1975). 6) Τα π.δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του Υπουργεί ου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α/1988 και 229/Α/1989). 7) Την υπ αριθμ /927/0006 Α/ απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 517/Β/1992). 8) Την υπ αριθμ /ΔIOΕ 1264/ απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικο

4 27198 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 9) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που τέ θηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 62/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της πα ρούσας δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε : Εγκρίνουμε την υπ αριθμ. 254/2007 απόφαση του Ανω τάτου Χημικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη συ νεδρία της και η οποία έχει ως εξής: ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εγκρίνουμε την τροποποίηση του άρθρου 11 του Κώδικα Τροφίμων σε εναρμόνιση με την οδηγία 2006/142/E.K της Επιτροπής (Ε.Ε L 368/ ) «για την τροποποίηση του παραρτήματος III α της οδηγίας 2000/13/E.K του Ευ ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που περι λαμβάνει την απαρίθμηση των συστατικών που πρέπει να αναγράφονται σε όλες τις περιπτώσεις στην επισήμανση των τροφίμων», ως εξής : Στο Παράρτημα 3 Α του άρθρου 11 του Κ. Τ. Π., στην στήλη του πίνακα με τίτλο «Συστατικά» προστίθενται τα κατωτέρω : «Λούπινο και προϊόντα με βάση το λούπινο. Μαλάκια και προϊόντα με βάση τα μαλάκια» και συνεπώς ο πίνακας του Παραρτήματος 3 Α αντικα θίσταται απο τον κατωτέρω πίνακα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Α Συστατικά : Προϊόντα αυτών, τα οποία αφαιρούνται προ σωρινά από το παράρτημα 3 Α, μέχρι την αναθεώρηση του καταλόγου την Συστατικά που αναφέρονται στην παράγραφο 5 εδάφια β.1, η,θ. Σιτηρά που περιέχουν γλουτένη (δηλαδή σιτάρι, σίκαλη, κριθάρι, βρώμη, σίτος σπέλτα, kamut ή οι υβριδικές τους ποικιλίες) και προϊόντα με βάση τα σιτηρά αυτά: Σιρόπια γλυκόζης με βάση το σιτάρι, συμπεριλαμβα νομένης της δεξτρόζης (*) Μαλτοδεξτρίνες με βάση το σιτάρι (*) Σιρόπια γλυκόζης με βάση το κριθάρι Δημητριακά που χρησιμοποιούνται σε αποστάγματα για αλκοολούχα ποτά. Καρκινοειδή και προϊόντα με βάση τα καρκινοειδή. Αυγά και προϊόντα με βάση τα αυγά : Λυσοζύμη (παραχθείσα από αυγά) που χρησιμοποιείται σε οίνους. Αλβουμίνη (παραχθείσα από αυγά) που χρησιμοποιείται ως διαυγαστικό μέσο σε οίνους και οίνους εξ οπωρών. Ψάρια και προϊόντα με βάση τα ψάρια : Ζελατίνη ψαριών που χρησιμοποιείται ως φορέας σκευασμάτων βιταμινών ή καροτενοειδών και φορέας αρωματικών υλών. Ζελατίνη ψαριών ή ιχθυόκολλα που χρησιμοποιείται ως διαυγαστικό μέσο σε μπίρες, οίνους εξ οπωρών και οίνους. Αραχίδες και προϊόντα με βάση τις αραχίδες. Σόγια και προϊόντα με βάση τη σόγια : Πλήρως ραφιναρισμένο σογιέλαιο και λίπη που προ έρχονται από σόγια.(*) Μίγμα φυσικών τοκοφερολών (Ε306), φυσική D άλφα τοκοφερόλη, φυσική D άλφα οξική τοκοφερόλη, φυσική D άλφα ηλεκτρική τοκοφερόλη από σπέρματα σόγιας. Φυτοστερόλες και φυτοστερολεστέρες που προέρχο νται από φυτικά έλαια από σπέρματα σόγιας Φυτοστανολεστέρας που παράγεται από στερόλες φυτικών ελαίων από σπέρματα σόγιας. Γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα (συμπεριλαμβανο μένης της λακτόζης): Ορός γάλακτος που χρησιμοποιείται σε αποστάγματα για αλκοολούχα ποτά. Λακτιτόλη. Προϊόντα με βάση το γάλα (καζεΐνη) που χρησιμο ποιούνται ως διαυγαστικό μέσο σε οίνους εξ οπωρών και οίνους. Καρποί με κέλυφος δηλαδή αμύγδαλα (Amygdalus Communis L), φουντούκια (Corylus avellana), καρύδια (junglans regia), καρύδια ανακαρδιοειδών (Anacardium occidentale ),καρύδια πεκαν [Carya illinoiesis( Wangenh) K. Koch], καρύδια Βραζιλίας (Bertholletia excelsa), φυστίκια ( Pistacia vera), καρποί μακαδαμίας και καρύδια Κουΐνσλαντ (Macademia termifolia) και προϊόντα με βάση τα ανωτέρω : Καρποί με κέλυφος που χρησιμοποιούνται σε απο στάγματα για αλκοολούχα ποτά. Καρποί με κέλυφος (αμύγδαλα, καρύδια) που χρησιμο ποιούνται (ως αρωματική ύλη) σε αλκοολούχα ποτά. Σέλινο και προϊόντα με βάση το σέλινο Έλαια από φύλλα και σπόρους σέλινου : Ελαιορητίνη από σπόρους σέλινου Μουστάρδα και προϊόντα με βάση τη μουστάρδα. Έλαια σινάπεως. Έλαια σπόρων σινάπεως. Ελαιορητίνη σπόρων σινάπεως. Σπόροι σησαμιού και προϊόντα με βάση τους σπόρους σησαμιού. Διοξείδιο του θείου και θειώδεις ενώσεις σε συγκεντρώ σεις άνω των 10mg/kg ή 10mg/lt εκφρασμένο σε SO2. Λούπινο και προϊόντα με βάση το λούπινο. Μαλάκια και προϊόντα με βάση τα μαλάκια. (*) και προϊόντα αυτών, στο βαθμό που η διεργασία στην οποία έχουν υποβληθεί δεν είναι πιθανόν να οδηγήσει σε αύξηση του επιπέδου αλλεργιγένεσης που αξιολογήθηκε από την ESA όσον αφορά το σχετικό προϊόν από το οποίο προέρχονται. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δη μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης κατά τρόπον ώστε να επιτρέπεται η πώληση των προϊόντων που είναι σύμφω να με την παρούσα απόφαση από την 23 η Δεκεμβρίου να απαγορεύεται η πώληση των τροφίμων που δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα απόφαση από την 23 η Δεκεμβρίου να επιτρέπεται η πώληση των προϊόντων που δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα απόφαση αλλά διατέθηκαν ή επισημάνθηκαν πριν από την 23 η Δεκεμβρίου 2008, μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας Ι. ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ Α. ΑΛΙΒΕΡΤΗ Τα μέλη: Κ. Σταφυλάκης, Ν. Κατσίμπας, Β. Κασελούρη Ρηγοπούλου, Ι. Χροναίος, Δ. Τσίχλης, Χ. Παπαχρήστου, Ι. Πετροχείλου, Ν. Νομικός. Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ A. ΜΠΕΖΑΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. 5574/Φ (4) Επανασύσταση αναδρομικά από την συγκρότηση Μη τρώου Αξιολογητών του Υπουργείου Υγείας και Πρό νοιας (Μ.Α.Ξ.Υ.Υ.Π) για την αξιολόγηση ενεργειών Συ νεχιζόμενης Κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων των Τομέων Υγείας και Πρόνοιας Καθορισμός απο ζημίωσης μελών Μητρώου. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εχοντας υπόψη : 1. To άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α). 2. Τις διατάξεις του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακο λούθηση και έλεγχος του ΚΠΣ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/ ) όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατά ξεις του άρθρου 17 του ν. 3193/2003 (ΦΕΚ 266/Α/ ) «Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 3. To π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ 3/Α/ ). 4. Το π.δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α/ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» όπως ισχύει. 5. Το π.δ. 81/202 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α/ Το π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 76/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 21/2006 (ΦΕΚ 17/ ). 7. Την υπ αριθμ. Ε(2000) 3405/ απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ., σχετικά με την έγκριση του Κοινο τικού Πλαισίου Στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στις περιφέρειες που υπάγονται στο στόχο αριθ. 1 στην Ελλάδα και την Ε(2005) 4788 / από φασης έγκρισης της αναθεώρησής της. 8. Την υπ αριθμ. Ε (2001) 583/ απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την οποία εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟ ΝΟΙΑ» και καθορίστηκε η συνδρομή των δι αρθρωτικών ταμείων Ε.Κ.Τ. και Ε.Τ.Π.Α. και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Ε(2004) 5442/ Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και με την υπ αριθμ. Ε (2005) 5640/ Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 9. Την υπ αριθμ. Δ2/οικ. 422/ «Δημιουργία Μη τρώου Αξιολογητών του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (Μ.Α.Ξ.Υ.Υ.Π) για την αξιολόγηση ενεργειών Συνεχιζόμενης Κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων των Τομέων Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 172/ ). 10. Τις υπ αριθμ. α) ΔΥ2γ/2758/ , β) ΔΥ2γ/Γ.Π. οικ / , γ) ΔΥ2γ/123968/ υπουργικές απο φάσεις «Ένταξη Αξιολογητών στο Μητρώο Αξιολογητών του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για την αξιολόγηση ενεργειών Συνεχιζόμενης Κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων των Τομέων Υγείας και Πρόνοιας» 11. Tις προκηρύξεις για την υλοποίηση ενεργει ών κατάρτισης υπ αριθμ. ΔΥ2γ/οικ / , ΔΥ2γ/71705/ , ΔΥ2γ/84059/ Τις διατάξεις του άρθρου 69 παρ. 1 α, β, γ του ν.3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/ ). 13. Το γεγονός ότι με την παρούσα προκαλείται δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ετήσιου προ γράμματος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης, του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Υποπρόγραμμα Α Κατη γορία Β Β.5.1., Αξιολόγηση και ειδικότερα το ενταγμένο στο ΠΔΕ έργο με ΣΑΕ 2002ΣΕ ), αποφασίζουμε : Α. Σε εφαρμογή του άρθρου 17 του ν. 3193/2003 «Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», την επανασύσταση αναδρομικά από τη συγκρότηση του Μητρώου Αξιολογητών του Υπουργεί ου Υγείας και Πρόνοιας (Μ.Α.Ξ.Υ.Υ.Π) για την αξιολόγηση ενεργειών Συνεχιζόμενης Κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων των Τομέων Υγείας και Πρόνοιας. Β. Σε εφαρμογή άρθρου 69 παρ. 1β,γ του ν. 3518/2006 Καθορίζουμε ως αμοιβή για τους αξιολογητές μέλη οι οποίοι με τις ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις (σχετ. 10) έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Αξιολογητών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έχουν προσκλη θεί κατόπιν των αναφερομένων προκηρύξεων (σχετ. 11) για να αξιολογήσουν προτάσεις ενεργειών Συνεχιζόμε νης Κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων των Τομέων Υγείας και Πρόνοιας στο Πλαίσιο των Μέτρων 4.1., 4.2 του Άξονα προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινοι πόροι» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία Πρόνοια » το ποσό των τριάντα ευρώ (30,00 ) ανά πρόταση και ανά αξιολογητή. Η συνολική αποζημίωση κάθε αξιολογητή για το παρε χόμενο έργο στο πλαίσιο εκάστης πρόσκλησης δεν μπο ρεί να υπερβαίνει τις μηνιαίες αποδοχές του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Η ανωτέρω αποζημίωση καταβάλλεται στους δικαιούχους με την προσκόμιση βεβαίωσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευ σης και Έρευνας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως συντονίστριας υπηρεσίας που αφορά στον αριθμό των προτάσεων που αξιολόγησε έκαστος. Στην απόφαση αυτή προσδίδεται αναδρομική ισχύ και συγκεκριμένα από την έναρξη ισχύος του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/ ). Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (5) Ολοκλήρωση επένδυσης της εταιρίας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟ ΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΙΝΔΟΥ Α.Ε.» με δ.τ. «BALTES A.E.», οριστικοποίηση του κόστους αυτής και έναρ ξη της παραγωγικής λειτουργίας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ /4472/ΠΟ4/4/00006/Ε/ν. 3299/04/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυ τικής Μακεδονίας ολοκληρώνεται η επένδυση της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΤΙ ΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΙΝΔΟΥ Α.Ε.» με δ.τ. «BALTES

6 27200 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) A.E.», που αναφέρεται στη ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 4 αστέρων στη θέση Μουρίζια του Δημοτικού Διαμερίσματος Πανοράματος του Δήμου Θ. Ζιάκα του Νομού Γρεβενών. Το συνολικό κόστος της επένδυσης οριστικοποιείται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ ( ,00) και το ενισχυόμενο στο ίδιο ποσό. Το ύψος της επιχορήγησης ορίσθηκε στο ποσό του εννιακοσίων πενήντα εννιά χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών ( ,50), που αποτελεί το 45% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης. Η ιδία συμμετοχή ορίσθηκε στο ποσό του εξακοσίων δέκα έξι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( ,50), που αποτελεί ποσοστό 28,9% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Έγινε χρήση τραπεζικού δανείου ποσού πεντακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ ( ,00). Πιστοποιείται η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι η Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του υπο λοίπου της επιχορήγησης ποσού διακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών ,50. Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κοζάνη, 12 Σεπτεμβρίου 2007 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ Αριθμ (6) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. της Δημοτικής Επι χείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αποστόλου Παύλου σε τριμελή επιτροπή. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 «Αρμοδιότη τες Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου αυτού» του ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως». 3. Την υπ αριθμ. 3928/ απόφασή μας (ΦΕΚ Β 908/ ) σχετικά με τη σύσταση στο Δήμο Αποστό λου Παύλου Ν. Ημαθίας, ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αποστόλου Παύλου». 4. Την υπ αριθμ. 51/2007 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. σχετικά με τη σύσταση τριμελούς επιτροπής, στην οποία μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του. 5. Την υπ αριθμ. 5631/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τη μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας», αποφασίζουμε : Α. Επικυρώνουμε την υπ αριθμ. 51/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αποστόλου Παύλου σχετικά με τη σύσταση τριμελούς επιτροπής, στην οποία μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του εξαιρουμένων των περι πτώσεων των διατάξεων του άρθρου 20 του ν.1069/1980 με τα εξής τακτικά του μέλη και τα αντίστοιχα αναπλη ρωματικά τους : Τακτικά μέλη 1. Λιλιόπουλος Αντώνης, Πρόεδρος Δ.Σ., Πρόεδρος της επιτροπής. 2. Κελεσίδης Ευστάθιος. Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Αντιπρόε δρος της επιτροπής. 3. Φιλιππίδης Μιλτιάδης, μέλος Δ.Σ., μέλος της επιτροπής. Αναπληρωματικά μέλη 1. Θεοχαρόπουλος Κωνσταντίνος, αναπληρωματικό μέ λος Δ.Σ. 2. Θαλαλαίος Αναστάσιος. αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. 3. Λιλιόπουλος Νικόλας, αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. Β. Οι αρμοδιότητες της επιτροπής αυτής, είναι να λαμ βάνει αποφάσεις επί αιτήσεων δημοτών που αφορούν τα παρακάτω θέματα: 1. Απαλλαγή ή μείωση τελών υπερκατανάλωσης νερού. 2. Απαλλαγή ή μείωση τόκων από οφειλές τελών Ύδρευ σης Αποχέτευσης. 3. Απαλλαγή ή μείωση από καταβολή χρηματικών οφει λών από λογαριασμούς Ύδρευσης Αποχέτευσης παλαιών διμήνων για ανήμπορους δημότες. 4. Απαλλαγή από καταβολή παγίων τελών Ύδρευσης Αποχέτευσης. 5. Απαλλαγή ή μείωση από καταβολή ποσών που αφο ρούν πρόστιμα από αυθαίρετη χρήση των δικτύων Ύδρευ σης Αποχέτευσης. 6. Απαλλαγή ή μείωση από οφειλές λόγω αποκατα στάσεων ιδιωτικών βλαβών των δικτύων Ύδρευσης Απο χέτευσης. 7. Απαλλαγή ή μείωση οφειλών από μετατόπιση παλαιών ιδιωτικών παροχών Ύδρευσης Αποχέτευσης που διέρχο νται από ξένα οικόπεδα. 8. Έγκριση ή μη χορήγησης αδειών Ύδρευσης Αποχέ τευσης εκτός οικισμών. Γ. Ακροτελεύτια διάταξη Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Δημοτικής επι χείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αποστόλου Παύλου. Βέροια, 10 Σεπτεμβρίου 2007 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΜΙΧ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ (7) Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004, της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑ ΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 3803/23482/Π05/4/00094/Ε/ / ν.3299/2004 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, εγκρίνεται η ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ που αναφέρεται σε ίδρυση μονάδας παραγωγής επίπλων κουζίνας, στη θέση 10 χιλ ε.ο. Λάρι σας Αγιάς, του Ν. Λάρισας. Διαπιστώνουμε την πραγματοποίηση της επένδυσης. Πιστοποιούμε την έναρξη της παραγωγικής λειτουρ γίας.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Οριστικοποιούμε το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης στο ύψος των Ευρώ. Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των που αποτελεί ποσοστό 25% του συνολικού κόστους της πραγματοποιηθείσας επένδυσης. Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των που αποτελεί ποσοστό 40% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης. Το ύψος του Τραπεζικού δανείου ορίστηκε στο ποσό των Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε η Εγκρίνουμε την καταβολή του υπολοίπου της επιχορή γησης ποσού Ομόφωνη γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 15γ του άρθρου 7 του ν.3299/2004 είναι η Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΜΟΥΛΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (8) Στην υπ αριθμ. Φ / 42238/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ ντρωσης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ1574/ (τ.β.) ως προς την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από το λανθασμένο « » διορθώνεται στο ορθό « ». (Από το Υπ. Εσωτερικών, Δημ. Διοικ. και Αποκ/σης) (9) Στην υπ αριθμ. Φ.12.1/2248/Β3/ , ΦΕΚ 254/Β/2007 απόφαση, στο α/α 29 της σελίδας 3273 των εκδόσεων ΤΟΜΑΝΑΣ Κ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΔ. ΝΗΣΙΔΕΣ του συγγραφέα ΠΟΛΑΝΥΙ Κ. με τίτλο συγγράμματος Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ αντί του εσφαλμένου: τμήματος διανομής ΚΟΙΝΩΝΙΟ ΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ στο σωστό: τμήμα διανομής ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟ ΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ. (Από το Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων) (10) Στο ΦΕΚ 1697 Β / , που δημοσιεύθηκε Απόφα ση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας με θέμα «Πόροι υπέρ Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισμα τούχων Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ)», να αναγραφεί ο αριθμός της απόφασης ως εξής: «Αριθμ /12/07. (Από το Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας)

8 27202 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15585 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1243 24 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση συχνοτήτων για τη λειτουργία του ραδιο φώνου της Βουλής των Ελλήνων....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2002 11 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της επιχορήγησης του ΙΚΥ για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1252 20 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση του π.δ. 1156/1981 «Περί οργάνων με τρήσεως και μεθόδων μετρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχο ληθούν στη Βιβλιοθήκη της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1548 5 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το προ σωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Επι κοινωνίας.... 1 Παράταση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 986 18 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση ανάκλησης του, από 7.7.2005 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 1033

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31687 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2601 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση του άρθρου 36α Διαλύτες εκχύλισης που χρησιμοποιούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19567 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1533 27 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της Εταιρείας «GREEN ESCAPE HOTEL A.E.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2359 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 5 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1870 14 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της Εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΨΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» στις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9547 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 756 24 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για τη χρή ση πολλαπλασιαστικού υλικού στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31571 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγκαίοι όροι παραγωγής και τηρητέες διαδικασί ες ελέγχου και εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 279 17 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1296 3 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1837 12 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία για την απαλλαγή από το τέλος ταξινό μησης των επιβατικών αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 721 26 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1970 8 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου στο Δήμο Αρ γυρούπολης.... 1 Έγκριση σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3959 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 323 24 Μαρτίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 262345 Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδι κής στήριξης σε εκτέλεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 930 21 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1041806/2502/278/Ε0014/ 6.5.2003 απόφασης Υπουργού Οικονομικών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1974 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 569 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 46 18 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της εταιρείας «ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙ ΔΗΡΙΚΩΝ Α.Ε.» στις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα