ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ». Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Έχοντας υπόψη : Το άρθρο 209 του Ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ. Τις διατάξεις της Υ.Α /93 ΕΚΠΟΤΑ Τον Ν. 2286/95 Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την «προμήθεια εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των ,51 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης έως την προηγουμένη ημέρα της δημοπρασίας από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου Καλαμάτας (Αριστομένους 28) και στο τηλέφωνο (κος Σπύρος Λαγωνικάκος). Η υποβολή προσφοράς σημαίνει αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον προσφέροντα όλων ανεξαιρέτως των όρων της διακήρυξης. 2.1.Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις ή Κοινοπραξίες Φυσικών ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου της ημεδαπής, που αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα.

2 Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο διαγωνισμό δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μίας προσφορές Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις Δικαίωμα απόρριψης προσφοράς 2.3 Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά, ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισμός Η για οποιονδήποτε λόγο απόρριψη προσφοράς δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα για τον προσφέροντα. 2.5 Όλα τα πιστοποιητικά που ζητούνται θα πρέπει να είναι πρόσφατα ή εντός ορίων όπου ρητά αναφέρονται τέτοια όρια. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ( επί ποινή αποκλεισμού) -Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή και το επάγγελμά του συμμετέχοντα, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. -Υπεύθυνη δήλωση (απλή) του Ν. 1599/86 όπου ο συμμετέχων θα δηλώνει ότι : Έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχομαι αυτούς ανεπιφύλακτα. Τα προσφερόμενα είδη θα καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές περιγραφές του Δήμου και θα είναι εξαιρετικής ποιότητας. -Υπεύθυνη δήλωση (απλή) του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 2286/95, δηλαδή δεν του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμηθειών του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α., και ότι ασκεί νόμιμα την επαγγελματική του δραστηριότητα. -Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης (άρθρο 26 παρ. 1 α Υ.Α.11389/93). Η εγγυητική θα πρέπει να έχει ισχύ ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς (δηλ. τέσσερις (4) μήνες). -Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. -Φορολογική ενημερότητα, που να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος της τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. -Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να καταθέσουν και δικαιολογητικά σύστασής τους (καταστατικό, τυχόν τροποποιήσεις, πιστοποιητικό μεταβολών, από τα οποία εκτός των άλλων να προκύπτει και το εξουσιοδοτημένο όργανο ή φυσικό πρόσωπο, που μπορεί να αποφασίσει για την συμμετοχή στον διαγωνισμό). Για τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να υπάρχει σύμφωνα με τον νόμο και το 2

3 καταστατικό τους, απόφαση συμμετοχής τους, στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και ορισμός του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους. ΑΡΘΡΟ 4 Ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές τρεις (3) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 5 ο ΠΡΟΣΦΟΡΑ Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο έως την 10/09/2015 έως 11:00 π.μ. ώρα έναρξης διαγωνισμού, στο Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου Καλαμάτας, Αριστομένους 28. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. Τρόπος υποβολής προσφοράς Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο(κυρίως φάκελος) και υποχρεωτικά στην Ελληνική Γλώσσα. Στο κυρίως φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: - Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα - Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό (Προς τον Δήμο Καλαμάτας Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης) - Τα στοιχεία του διαγωνισμού δηλ. για το διαγωνισμό προμήθεια εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις του Δήμου Καλαμάτας - Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού στις 10/09/ Τα στοιχεία του συμμετέχοντα Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα εξής: 1.Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά τα οποία θα είναι πρωτότυπα ή όποια προβλέπεται θα είναι νόμιμα επικυρωμένα και η εγγύηση συμμετοχής (υποφάκελος 1) 2.Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο (υποφάκελος 2) μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η προσφορά πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη. Οι υποφάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Η περιεχόμενη οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγράφει το συνολικό ποσό της προσφοράς αριθμητικά και ολογράφως. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους. ΑΡΘΡΟ 6 ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προμηθευτής με την μικρότερη τιμή ανά είδος (διαιρετό είδος, δυνατότητα ανάδειξης περισσοτέρων του ενός μειοδοτών). Επισημαίνεται ότι αποκλείονται προσφορές, οι οποίες είναι υπερβατικές σε ένα ή περισσότερα είδη του προϋπολογισμού μελέτης. Η προσφορά κρίνεται ως αποδεκτή εάν είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 3

4 ΑΡΘΡΟ 7 Ο ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Ο.Ε. ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Για περιπτώσεις που θα απαιτείται αύξηση ποσοτήτων ή τυχούσα προμήθεια κάποιων ειδών που δεν είχαν αρχικά προβλεφθεί, θα αντιμετωπίζονται με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (χωρίς βέβαια το αντίστοιχο ποσό να αλλάζει αρθοισματικά την αρχική φύση του διαγωνισμού). Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να μην παραλάβει το σύνολο των ειδών χωρίς να απορρέει κανένα δικαίωμα στον ανάδοχο για οποιαδήποτε οικονομική απαίτηση. ΑΡΘΡΟ 8 ο ΣΥΜΒΑΣΗ Η σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και για ένα έτος (12 μήνες) με δικαίωμα παράτασης του συμβατικού χρόνου από τον Δήμο Καλαμάτας έως και δύο μήνες. Για την υπογραφή της ο μειοδότης θα καταθέσει εγγυητική επιστολή (σύμφωνα με την Υ.Α /93 ΕΚΠΟΤΑ αρθρο 26 παρ. 2 ίση με το 5% της συμβατικής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) με ημερομηνία λήξης δύο μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου. ΑΡΘΡΟ 9 ο ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η παραγγελία των ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται το αργότερο εντός δυο εργασίμων ημερών από την παραγγελία. Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί μετά τη λήξη του προαναφερόμενου χρόνου επιβάλλονται οι κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Τα είδη θα παραλαμβάνονται από τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του Δήμου. Η μεταφορά τους θα γίνεται, με ευθύνη του αναδόχου, στους χώρους που θα ορίζονται από την υπηρεσία, ανεξαρτήτως ποσότητας και αξίας παραγγελίας χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. ΑΡΘΡΟ 10 ο ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. Η πληρωμή θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής μετά την έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων από τον προμηθευτή και την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου., Ο προμηθευτής βαρύνεται με κάθε είδους νόμιμες κρατήσεις και φόρους, καθώς επίσης και σε κράτηση 0,10% σύμφωνα με τον Ν. 4013/2011, ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον Δήμο. ΑΡΘΡΟ 11 ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο έως 10/09/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στο κεντρικό Δημαρχείο, Αριστομένους 28 Καλαμάτα, Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης. 4

5 ΑΡΘΡΟ 12 Ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Για την επίλυση των διαφορών που ενδεχομένως να προκύψουν μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 40 του ΕΚΠΟΤΑ. 1. Δημοσίευση Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα 1) ΦΩΝΗ 03/09/2015 2) Μ.ΛΟΓΟΣ 03/09/2015 Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο. Οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής προσκομίζονται από αυτόν κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Παναγιώτης Ε. Νίκας 5

6 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 11/2015 ΕΡΓΟ: Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,51 με Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αντικείμενο της παρούσας οικονομικής μελέτης είναι η κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας σε εκτυπώσεις διαφόρων εντύπων κ.λ.π.. Συγκεκριμένα προβλέπεται, ο Δήμος Καλαμάτας εντός του οικ. έτους 2015 και για δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, να προβεί σε προμήθεια διαφόρων σφραγίδων, προμήθεια και εκτύπωση φακέλων διαφόρων διαστάσεων με το σήμα και την φίρμα του, υπηρεσιακών μπλοκ, εκτυπώσεις βιβλίων, καρτέλες διάφορες, κάρτες στάθμευσης, αφίσες, μουσαμάς-μπάνερ, διάφορες προσκλήσεις και επιστολόχαρτα κ.λ.π.. Στον προϋπολογισμό της μελέτης προβλέπονται περιγράφονται το σύνολο των αναγκών του Δήμου Καλαμάτας, σε εκτυπώσεις εκδόσεις κ.λ.π. με το εκτιμώμενο κόστος ανά είδος όπως αναλυτικά αυτά περιγράφονται στο τιμολόγιο - προϋπολογισμό της παρούσας με συνολικό προβλεπόμενο κόστος ,51 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το σύνολο των προμηθειών, όπως περιγράφονται χρηματοδοτούνται από το Δήμο Καλαμάτας. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μυλωνάς Παναγιώτης Λαγωνικάκος Σπύρος Ηλιοπούλου Γεωργία 2

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αντικείμενο προμήθειας Άρθρο 1ο Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια - κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας σε προμήθεια διαφόρων σφραγίδων, προμήθεια και εκτύπωση φακέλων διαφόρων διαστάσεων με το σήμα και την φίρμα του, υπηρεσιακών μπλοκ, εκτυπώσεις βιβλίων, καρτέλες διάφορες, κάρτες στάθμευσης, αφίσες, μουσαμάς-μπάνερ, διάφορες προσκλήσεις, επιστολόχαρτα κ.λ.π. για το οικονομικό έτος και θα πραγματοποιηθεί με την κατάθεση εγγράφων, ενσφράγιστων προσφορών σε ενιαίο έντυπο προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος (διαιρετό είδος, δυνατότητα ανάδειξης περισσοτέρων του ενός μειοδοτών).. Άρθρο 2ο Συμβατικά στοιχεία Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι: α. Η προσφορά του μειοδότη β. Η συγγραφή υποχρεώσεων γ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δ. Η περιγραφή ε. Διακήρυξη Ισχύουσες διατάξεις Άρθρο 3ο Η διενέργεια της προμήθειας υπάγεται στις διατάξεις που αναγράφονται στη παρούσα. Άρθρο 4ο Οικονομικές υποχρεώσεις προμηθευτή Ο προμηθευτής βαρύνεται με κάθε είδους νόμιμες κρατήσεις, εκτός του Φ.Π.Α. ο οποίος καταβάλλεται από τον Δήμο. Άρθρο 5ο Σύμβαση Εγγύηση καλής εκτέλεσης Η σύμβαση ισχύει για ένα (1) χρόνο δώδεκα μήνες (12) με δικαίωμα παράτασης (2) δυο μηνών από την υπογραφή της, αλλά δύναται και να λήξει νωρίτερα εφόσον έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες των προς προμήθεια υλικών με ταυτόχρονη αποδέσμευση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης. 3

9 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας θα είναι το 5% του συμβατικού προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α. των υλικών και η οποία θα επιστρέφεται μετά την λήξη της χρονικής διάρκειας της σύμβασης. Παραλαβή υλικών Άρθρο 6ο Η παραγγελία των ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Τα είδη θα παραλαμβάνονται από τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του Δήμου. Η μεταφορά τους θα γίνεται, με ευθύνη του προμηθευτή, στους χώρους που θα ορίζονται από την υπηρεσία, ανεξαρτήτως ποσότητας και αξίας παραγγελίας χωρίς κάποια επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Ο προμηθευτής δεσμεύεται για την έγκαιρη παράδοση των υλικών η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2 ημέρες από την ημέρα παραγγελίας αυτών. Ο Δήμος μπορεί να μην ζητήσει την προμήθεια όλης της ποσότητας που αναφέρεται στον προϋπολογισμό μελέτης χωρίς καμία επιπλέον αποζημίωση του αναδόχου. Επίσης ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μπορεί να αυξομειώνει τις ποσότητες μεταξύ των ειδών της εφόσον δεν μεταβάλλεται το συνολικό ποσό της σύμβασης. Άρθρο 9ο Ποινικές ρήτρες έκπτωση ανάδοχου Σε περίπτωση μη έγκαιρης παράδοσης της προμήθειας ο προμηθευτής θα ενημερώνεται αρχικά εγγράφως και στην συνέχεια θα ορίζεται εύλογη ημερομηνία παράδοσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2 ημερολογιακές ημέρες, πέραν της οποίας για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα (τριάντα) 30,00 ΕΥΡΩ. Αθέτηση όρων συμφωνίας Άρθρο 10ο Η από μέρους του προσφέροντος αθέτηση των όρων της παρούσης και της υπογραφείσας σύμβασης ή μη πλήρους συμμόρφωσης του προς τους όρους αυτών, παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο της προμήθειας. Η έκπτωση του προμηθευτή έχει σαν συνέπεια: α)την απώλεια υπέρ του Δήμου λόγω ποινικής ρήτρας ολοκλήρου του ποσού ή μέρους της κατατεθείσας εγγύησης. β)την υποχρέωση του προμηθευτή να αποζημιώσει το Δήμο για κάθε ζημία την οποία θα υποστεί από την μη εκτέλεση της σύμβασης. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 4

10 Παναγιώτης Μυλωνάς Λαγωνικάκος Σπύρος Ηλιοπούλου Γεωργία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Κωδικός Περιγραφή Τεμ Τιμή μονάδος Αξία 12,5 Χ ,17 3,40 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥΑΛ ΚΕΙΜΕΝΟ Χ ΡΥ/ΠΙΑ-ΣΗΜΑ ΔΗΜΟΥ 11Χ ,11 5,50 14,5Χ ,08 16,00 14Χ21, ,11 2,20 16Χ ,13 32,50 ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ18Χ ,13 6,50 ΚΕΙΜΕΝΟ 14Χ ,12 2,40 ΧΡΥΣΟ ΣΗΜΑ 2ΧΡΩΜΙΑ 18,7Χ26, ,13 2,60 ΣΗΜΑ ΧΡΥΣΟΜΠΛΕ 23Χ ,13 0,65 ΚΕΙΜΕΝΟ 11,5 Χ 23 ΠΡΩΤΟΚ ,06 180,00 12,5Χ ,07 0,70 ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ18Χ ,08 0,80 ΦΑΚΕΛΟΣ ΧΡ/ΠΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΣΗΜΑ ΔΗΜΟΥ 11,5Χ22,5 40 0,14 5,60 ΜΕ ΣΗΜΑ ΜΠΛΕ 23Χ ,14 0,70 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΟ, 5,8 Χ2,2 ΧΑΡΑΞ. ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ (ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΚΡΙ) ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΛΕΙΖΕΡ, 4 8,40 33,60 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ, ΔΙΑΣΤ. 3Χ ,80 21,60 5

11 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΕ ΞΥΛΟ, 4Χ8 ΣΕ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ (ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΚΡΙ) ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΛΕΙΖΕΡ 9 12,00 108,00 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΕΓΑΛΕΣ,ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ & ΚΕΙΜΕΝΟ, ΔΙΑΣΤ. 4,5Χ ,60 124,80 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΟ, ΣΤΡΟΓ. ΔΙΑΜ 4,5.ΕΚ ΣΕ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ (ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΚΡΙ) ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΛΕΙΖΕΡ 2 10,80 21,60 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΕ ΞΥΛΟ,4,5Χ2 ΧΑΡΑΞΗ ΣΕ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ (ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΚΡΙ) ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΛΕΙΖΕΡ 1 9,00 9,00 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΕ ΞΥΛΟ, ΧΑΡΑΞΗ ΣΕ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ (ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΚΡΙ) ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΛΕΙΖΕΡ, 2 10,80 21,60 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΕΣΑΙΕΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 4Χ5. 2 9,60 19,20 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΕ ΞΥΛΟ, ΧΑΡΑΞΗ ΣΕ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ (ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΚΡΙ) ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΛΕΙΖΕΡ, 1 10,80 10,80 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΕΣΑΙΕΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 4Χ8, ,00 12,00 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΕ ΞΥΛΟ, ΧΑΡΑΞΗ ΣΕ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ (ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΚΡΙ) ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΛΕΙΖΕΡ, 1 12,00 12,00 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 3Χ ,40 28,80 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 3,8Χ1,4.ΑΥΤΟΜΕΛΑΝΟΥΜΕΝ Η 5 13,20 66,00 ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΟ ΕΚΡΟΥ 2Η ΣΕΛΙΔΑ 10 0,06 0,60 ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΟ ΕΚΡΟΥ, ΣΗΜΑ ΧΡΥΣΟΤΥΠΙΑ,1Η ΣΕΛ ,08 8,00 ΜΠΛΟΚ "ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ"ΧΑΡΤΙ ΛΕΥΚΟ 100 Φ, Δ 17Χ ,40 24,00 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΜΛΟΚ ΧΗΜΙΚΟ 14,5Χ20,5. Φ ,50 45,00 ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΡΟΖ ΚΙΤΡΙΝΟ (ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ) ΜΕ ΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΣΕΛΙΔΑ, ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, 50 ΦΥΛΛΩΝ (3Χ50) ΜΕ ΑΡΙΘΜΙΣΗ, ΔΕΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ, ΔΙΑΤΡΥΤΟ ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΡΟΖ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15Χ , ,00 6

12 ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΡΟΖ ΚΙΤΡΙΝΟ (ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ), ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΣΕ ΜΠΛΟΚ ΤΩΝ 50 ΦΥΛΛΩΝ (2Χ50), ΔΕΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ, ΔΙΑΤΡΥΤΟ ΛΕΥΚΟ 21Χ29, ,48 34,80 ΜΠΛΟΚ ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΤΡΙΝΟ (ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ), ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΣΕ ΜΠΛΟΚ ΤΩΝ 50 ΦΥΛΛΩΝ (2Χ50), ΜΕ ΑΡΙΘΜΙΣΗ, ΔΕΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ, ΔΙΑΤΡΥΤΟ ΛΕΥΚΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 16Χ24, ,48 34,80 ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡΤΙ ΑΠΛΟ.ΛΕΥΚΟ 21Χ24,5ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ 100 ΦΥΛΛΩΝ ΨΑΡΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ, 10 1,32 13,20 ΑΦΙΣΑ 4ΧΡΩΜΙΑ 150GR 50Χ70 IΛ, ΔΗΜ/ΚΟ 4ΣΧ ,54 540,00 ΑΦΙΣΑ 4ΧΡΩΜΙΑ 150GR 35Χ50 IΛ, ΔΗΜ/ΚΟ 4ΣΧ ,19 190,00 ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΕΥΡ/ΚΟΣ 6ΧΡΩΜΙΑ ΨΗΦ. ΕΚΤ. 8 ΠΑΣΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓ. Τ.Μ , ,40 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 23Χ20 260GR ΓΚΟΦ 4ΣΧ 4ΧΡ 500 0,11 55,00 ΜΠΙΛΙΕΤΟ 9,5Χ5,5 ΓΚΟΦΡΕ ITALY ΓΡΑΜ. ΑΝ/ΦΑ- ΧΡΥΣΟΤΥΠΙΑ ,12 120,00 ΚΑΡΤΑ ΕΥΧΩΝ 20Χ10 ΓΚΟΦΡΕ 300ΓΡ ΧΡΥΣΟΤΥΠΙΑ 300 0,18 54,00 ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 18Χ25 ΧΑΡΤΙ ΑΠΛΟ ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, 100 ΦΥΛΛΩΝ ΨΑΡΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ. 6 1,80 10,80 ΕΜΒΛΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2,5 CM. ΧΡΥΣΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΑΥ/ΤΟ, 3 0,78 2,34 ΜΠΛΟΚ ΕΝΤΟΛΗ ΤΕΧ ΕΠΙ/ΣΗΣ Χ/ΚΟ 3ΠΛΟ Δ 21Χ29 50 Φ (3Χ50), ΔΕΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ 5 4,68 23,40 ΒΙΒΛΙΟ Δ 25Χ Φ 2 ΟΨΕΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ 1 48,00 48,00 ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΤΗΛ. ΔΗΜΟΥ Δ6Χ ΓΡ. 15 0,32 4,80 7

13 ΚΑΡΤΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΠΛΗ , , ΚΑΡΤΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ,05 100, ΒΙΒΛΙΟ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞ. 33Χ25 100Φ ΕΣΩΤ. ΔΙΕΚ/ΣΗΣ 1 16,00 16, ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ & ΚΕΙΜΕΝΟ 11,5 Χ , , ΒΙΒΛΙΟ ΣΚΛ. ΕΞΩΦ. 20Χ Φ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 16,00 16, ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 12,5Χ24 5 0,23 1, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΤΗ ΔΙΑΣΤ. 3Χ7 1 4,20 4, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΔΙΑΣΤ.2Χ8 1 3,60 3, ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Δ 11,5Χ15 Φ , ,00 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ΠΡΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ 2ΠΛΟΤΥΠΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΤΡΙΝΟ Δ 29,7Χ21 Φ ,50 654,50 ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ 2ΠΛΟΤΥΠΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΤΡΙΝΟ Δ 17,5Χ25 Φ ,50 315,00 ΒΙΒΛΙΟ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Δ 22Χ32 Φ ,00 336,00 Σύνολο ,14 Φ.Π.Α. % 3.785,37 Γεν. σύνολο ,51 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μυλωνάς Παναγιώτης Λαγωνικάκος Σπύρος Ηλιοπούλου Γεωργία 8

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Κωδικός Περιγραφή Τεμ ,5 Χ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥΑΛ ΚΕΙΜΕΝΟ Χ ΡΥ/ΠΙΑ-ΣΗΜΑ ΔΗΜΟΥ 11Χ ,5Χ Χ21, Χ ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ18Χ ΚΕΙΜΕΝΟ 14Χ22 20 ΧΡΥΣΟ ΣΗΜΑ 2ΧΡΩΜΙΑ 18,7Χ26,2. 20 ΣΗΜΑ ΧΡΥΣΟΜΠΛΕ 23Χ32. 5 ΚΕΙΜΕΝΟ 11,5 Χ 23 ΠΡΩΤΟΚ ,5Χ ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ18Χ ΦΑΚΕΛΟΣ ΧΡ/ΠΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΣΗΜΑ ΔΗΜΟΥ 11,5Χ22,5 40 ΜΕ ΣΗΜΑ ΜΠΛΕ 23Χ32. 5 Τιμή μονάδος Αξία 9

15 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΟ, 5,8 Χ2,2 ΧΑΡΑΞ. ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ (ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΚΡΙ) ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΛΕΙΖΕΡ, 4 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ, ΔΙΑΣΤ. 3Χ9. 2 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΕ ΞΥΛΟ, 4Χ8 ΣΕ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ (ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΚΡΙ) ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΛΕΙΖΕΡ 9 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΕΓΑΛΕΣ,ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ & ΚΕΙΜΕΝΟ, ΔΙΑΣΤ. 4,5Χ10. 8 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΟ, ΣΤΡΟΓ. ΔΙΑΜ 4,5.ΕΚ ΣΕ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ (ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΚΡΙ) ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΛΕΙΖΕΡ 2 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΕ ΞΥΛΟ,4,5Χ2 ΧΑΡΑΞΗ ΣΕ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ (ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΚΡΙ) ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΛΕΙΖΕΡ 1 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΕ ΞΥΛΟ, ΧΑΡΑΞΗ ΣΕ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ (ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΚΡΙ) ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΛΕΙΖΕΡ, 2 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΕΣΑΙΕΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 4Χ5. 2 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΕ ΞΥΛΟ, ΧΑΡΑΞΗ ΣΕ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ (ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΚΡΙ) ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΛΕΙΖΕΡ, 1 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΕΣΑΙΕΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 4Χ8,5. 1 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΕ ΞΥΛΟ, ΧΑΡΑΞΗ ΣΕ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ (ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΚΡΙ) ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΛΕΙΖΕΡ, 1 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 3Χ5. 2 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 3,8Χ1,4.ΑΥΤΟΜΕΛΑΝΟΥΜΕΝ Η 5 ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΟ ΕΚΡΟΥ 2Η ΣΕΛΙΔΑ 10 ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΟ ΕΚΡΟΥ, ΣΗΜΑ ΧΡΥΣΟΤΥΠΙΑ,1Η ΣΕΛ. 100 ΜΠΛΟΚ "ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ"ΧΑΡΤΙ ΛΕΥΚΟ 100 Φ, Δ 17Χ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΜΛΟΚ ΧΗΜΙΚΟ 14,5Χ20,5. Φ

16 ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΡΟΖ ΚΙΤΡΙΝΟ (ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ) ΜΕ ΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΣΕΛΙΔΑ, ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, 50 ΦΥΛΛΩΝ (3Χ50) ΜΕ ΑΡΙΘΜΙΣΗ, ΔΕΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ, ΔΙΑΤΡΥΤΟ ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΡΟΖ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15Χ ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΡΟΖ ΚΙΤΡΙΝΟ (ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ), ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΣΕ ΜΠΛΟΚ ΤΩΝ 50 ΦΥΛΛΩΝ (2Χ50), ΔΕΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ, ΔΙΑΤΡΥΤΟ ΛΕΥΚΟ 21Χ29,7. 10 ΜΠΛΟΚ ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΤΡΙΝΟ (ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ), ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΣΕ ΜΠΛΟΚ ΤΩΝ 50 ΦΥΛΛΩΝ (2Χ50), ΜΕ ΑΡΙΘΜΙΣΗ, ΔΕΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ, ΔΙΑΤΡΥΤΟ ΛΕΥΚΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 16Χ24,5. 10 ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡΤΙ ΑΠΛΟ.ΛΕΥΚΟ 21Χ24,5ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ 100 ΦΥΛΛΩΝ ΨΑΡΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ, 10 ΑΦΙΣΑ 4ΧΡΩΜΙΑ 150GR 50Χ70 IΛ, ΔΗΜ/ΚΟ 4ΣΧ ΑΦΙΣΑ 4ΧΡΩΜΙΑ 150GR 35Χ50 IΛ, ΔΗΜ/ΚΟ 4ΣΧ ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΕΥΡ/ΚΟΣ 6ΧΡΩΜΙΑ ΨΗΦ. ΕΚΤ. 8 ΠΑΣΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓ. Τ.Μ.. 80 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 23Χ20 260GR ΓΚΟΦ 4ΣΧ 4ΧΡ 500 ΜΠΙΛΙΕΤΟ 9,5Χ5,5 ΓΚΟΦΡΕ ITALY ΓΡΑΜ. ΑΝ/ΦΑ- ΧΡΥΣΟΤΥΠΙΑ ΚΑΡΤΑ ΕΥΧΩΝ 20Χ10 ΓΚΟΦΡΕ 300ΓΡ ΧΡΥΣΟΤΥΠΙΑ 300 ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 18Χ25 ΧΑΡΤΙ ΑΠΛΟ ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, 100 ΦΥΛΛΩΝ ΨΑΡΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ. 6 ΕΜΒΛΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2,5 CM. ΧΡΥΣΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΑΥ/ΤΟ, 3 11

17 ΜΠΛΟΚ ΕΝΤΟΛΗ ΤΕΧ ΕΠΙ/ΣΗΣ Χ/ΚΟ 3ΠΛΟ Δ 21Χ29 50 Φ (3Χ50), ΔΕΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟ Δ 25Χ Φ 2 ΟΨΕΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΤΗΛ. ΔΗΜΟΥ Δ6Χ ΓΡ ΚΑΡΤΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΠΛΗ ΚΑΡΤΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞ. 33Χ25 100Φ ΕΣΩΤ. ΔΙΕΚ/ΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ & ΚΕΙΜΕΝΟ 11,5 Χ ΒΙΒΛΙΟ ΣΚΛ. ΕΞΩΦ. 20Χ Φ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 12,5Χ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΤΗ ΔΙΑΣΤ. 3Χ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΔΙΑΣΤ.2Χ ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Δ 11,5Χ15 Φ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ΠΡΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ 2ΠΛΟΤΥΠΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΤΡΙΝΟ Δ 29,7Χ21 Φ50 77 ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ 2ΠΛΟΤΥΠΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΤΡΙΝΟ Δ 17,5Χ25 Φ50 42 ΒΙΒΛΙΟ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Δ 22Χ32 Φ Σύνολο Φ.Π.Α. % Γεν. σύνολο Γενικό σύνολο δαπάνης αριθμητικώς. Γενικό σύνολο δαπάνης ολογράφως Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Υπογραφή, σφραγίδα 12

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 14/12/2010 Αριθ. Πρωτ. 26831 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783997 2015-05-19

15PROC002783997 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 13224 18-05-2015 ΑΔΑ ΩΨ8ΕΩΞΚ-Ν9Κ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 2013

ΕΡΓΟ: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 2013 «ΦΑΡΙΣ» ΜΕΛΕΤΗ α.α. 2/2013 ΕΡΓΟ: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 2013 Κ.Α. 64.07.02.01, 64.07.02.02, 64.07.02.04, 65.00.64.07,65.02.64.07, 65.03.64.07, 65.04.64.07, 66.03.64.07, 66.04.64.07, 66.05.64.07, 66.07.64.07, 66.09.64.07,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666243 2013-10-15

13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-2ΝΞ 13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2831341038 Email: stagouraki@rethymno.gr

Τηλ.: 2831341038 Email: stagouraki@rethymno.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚ ΟΣΕΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ρέθυµνο, 20-8-2013 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθµ. Πρωτ. 21624 ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & AΠΟΘΗΚΗΣ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 12 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 16332 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 Ταχ. 32009 Σχηματάρι Διεύθυνση: Πληροφορίες : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΒΑΚΗ Τηλ. : 2262 3 51143 Τελεφαχ :

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση μετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Αντωνακάκης Γεώργιος και Παπαδάκης Ευάγγελος.

Στη συνεδρίαση μετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Αντωνακάκης Γεώργιος και Παπαδάκης Ευάγγελος. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. απόφασης: 31/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αρ. 4/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002827236 2015-06-05

15PROC002827236 2015-06-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κως, 29-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ:1650 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αθλητικό Πολύκεντρο Έναντι Νέου Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 23/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Αρ. πρωτ.:34393 Δ/ΝΣΗ: Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2 Αρ.Αποφ.:369 ΠΕΡΑΙΑ, Τ.Κ. 57019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ενδ. προϋπ/σμού : 59.040,00 (με ΦΠΑ) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ενδ. προϋπ/σμού : 59.040,00 (με ΦΠΑ) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βόλος, 27/2/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 18872 Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Μ. Παπαϊωάννου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΦΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ. Θέμα : Πρόχειρος Διαγωνισμός για την «ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΜΕΣΑΥΟΡΙΚΨΝ ΜΕΨΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΨΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΦΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ. Θέμα : Πρόχειρος Διαγωνισμός για την «ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΜΕΣΑΥΟΡΙΚΨΝ ΜΕΨΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΨΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΦΑΪΔΑΡΙΟΤ Φαϊδάρι,24.2.2015 Αρ. Πρωτ.:4862 Δ/νση Οικονομικών Τπηρεσιών & Ανάπτυξης Σμήμα Προμηθειών Σαχ. Δ/νση: τρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως Σηλέφωνο: 213-2047200

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ O Αντιδήμαρχος Κατερίνης

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ O Αντιδήμαρχος Κατερίνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 00 Πληροφ. : Δημητριάδου Σταυρούλα Τηλ. 2351350435 Φαξ. 2351030686

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Aριθμ. Μελέτης: 5 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.998,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 67 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002784716 2015-05-19

15PROC002784716 2015-05-19 15PROC002784716 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΓΙΟ 19 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 17214 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 208/16-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 10026/3-7-2013

: ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 10026/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 0026/3-7-203 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα