ΤΠΟΓΛΩΙΟ ΩΡΑΙΑ ΩΡΑ ΒΡΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑ ΥΑ ΣΗΝ ΩΡΑ ΜΑ. ὤρα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΓΛΩΙΟ ΩΡΑΙΑ ΩΡΑ ΒΡΗΚΕ... ... ΓΙΑ ΝΑ ΜΑ ΥΑ ΣΗΝ ΩΡΑ ΜΑ. ὤρα"

Transcript

1 ΤΠΟΓΛΩΙΟ 47 ΩΡΑΙΑ ΩΡΑ ΒΡΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑ ΥΑ ΣΗΝ ΩΡΑ ΜΑ Αναθεωρηση της 17 Δεκεμβρίου 2011 ὤρα

2 Α Π Ο Σ Ο Ν Ι Σ Ο Χ Ω Ρ Ο ΣΟ ΒΗΜΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΜΑ ΑΡΗ ΣΟΤΓΙΑΝΝΙΔΗ

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ... i Δηζαγσγή... 4 εκαζία... 4 Γηάζηεκα ρξόλνπ... 4 Δπνρή... 4 Καηξόο... 4 Δηπκνινγία... 5 Δίδε σξώλ... 5 Η άδηθε ώξα... 5 Η ώξα ε θαιή... 5 Η θνύθηα ώξα... 5 Η θαθηά ε ώξα... 5 Η ζηεξλή ώξα... 5 Σν πξόσξνλ θαη άσξνλ... 6 Αγόξη... 6 Φξάζεηο... 6 Αληξα ζέισ... 6 Απζσξεη θαη παξαρξήκα... 6 Γηα ηήλ σξα... 6 Δδώ θαη ηώξα... 6 Έρεηε σξα ;... 7 Γελ βιέπσ ηελ σξα... 7 Ηξζε ε ώξα λα Ήξζε ε σξα ηνπ... 7 Καιεώξα... 7 Κνύθηα ή σξα πνπ ην αθνύεη... 8 Μαύξεο ώξεο... 8 Μεγάιεο Ωξεο... 8 Η ΑΚΟΛΟΤΘΙΑ ΣΗ Α ΩΡΑ:... 8 Η ΑΚΟΛΟΤΘΙΑ ΣΗ Γ ΩΡΑ:... 8 Η ΑΚΟΛΟΤΘΙΑ ΣΗ Σ ΩΡΑ:... 9 Η ΑΚΟΛΟΤΘΙΑ ΣΗ Θ ΩΡΑ... 9 Με ηελ ώξα... 9 Με ηελ ώξα ηνπ... 9 Με ηηο σξεο... 9 Μεηξεκέλεο ώξεο... 9 Πεξηζώξηα Πξηλ ηεο ώξαο ηνπ... 10

4 θνηώλσ ηελ ώξα κνπ ε ιηγε ώξα Σξώσ ηελ σξα Σέηνηα ώξα Σεο ώξαο Ση σξα εηλαη; ηελ σξα ηνπ Ωξα θαιή Ωξα λα Ωξαη Ωξαία Ωξάξην Ωξεο ώξεο Ωξηκε όξληο Ωξίηζα ύλζεηα Ωξνιόγηνλ Κιεςύδξα Ηιηαθὀ Μεηξεηήο Σνπ Κεξύζηνπ ἠ ησλ αλέκσλ Σν Μέγα Σν σξνιόγηνλ πξόγξακκα Σεο ηζέπεο Σεο ρεηξόο Σνπ ηνίρνπ Σνπ θνύθνπ Δπηηξαπέδην Σνπ παππνύ Σνπ Αγηνπ νπππιηθίνπ Ωξνκέηξεο Ωξνινγάο ή ν Ρνινγάο Ωξνκίζζηνλ Παξάγσγα Ωξαίνο Γηάζεκνη «σξαίνη» Ωξαηόηεο πλώλπκα: Ωξηκνο

5 Ωξηκόηεο ρεηηθά Ωξνζθόπην Ωξνζθόπνο Γελεηπιιίδεο Δπηκεηξν Δθθξάζεηο ησλ αξραησλ γηα θαηάδεημε ηεο σξαο Βηβιηνγξαθία

6 Τ Π Ο Γ Λ Ω Ι Ο 47 - ΩΡΑ Εισαγωγή Ενα τόσο σπουδαίο πράγμα όπως ο χρὀνος έχει αφήσει πολλές λέξεις με πολλές σημασίες στη γλώσσα μας. Για το χρόνο έχουν γραφεί πολλά και ιδιαζόντως ενδιαφέροντα. Θα περιορισθώ μὀνον στην ώρα και τα παραγωγά της. Για τα λοιπά συμβουλευθήτε την βιβλιογραφία. ημασία H λέξη ώρα έχει πολλές σημασίες:196 ώρα, ίωλ. ώξε, ή "κέξνο ηνπ έηνπο, επνρή, ώξα ηνπ έηνπο, κέξνο ηεο εκέξαο, ώξα θαηάιιεινο ρξόλνο, θαηάιιεινο ώξα, άθκή ηεο δωήο, λεόηεο, αλδξηθή ειηθία, ηα πξνϊόληα (ol θαξπνί) ηώλ δηαθόξωλ επνρώλ ηνπ έηνπο, ώρος, ό "ρξόλνο, έηνο", ώριμος, ώξηνο, ωξαίνο: απηνο πνπ γηλεηαηο ζηήλ θαηάιιειελ ώξαλ, ν έγθαηξνο,, ν ώξηκνο, ν γεκάηνο ράξε, ωραίος", ώξαηόηεο, -εηνο,-ε "ή ώξηκόηεο ηώλ θαξπώλ, άθκή ηεο λεόηεηνο, ε θαιινλή" ωξηθόο " απηνο πνπ βξίθζεηαη ζηελ αθκή ηνπ, ν αθκαίνο, ν έγθαηξνο, εννέωρος: ό ειηθίαο ελλέα εηώλ, έπί ελλέα έηε" ώρα (άηη.), ώρη (ίωλ.), ή "θξνληίο, κέξηκλα, πξόλνηα, πξνζνρή, ελδηαθέξνλ", ώξελω "θξνληίδω, κεξηκλώ", δπζωξέω "θπιάηηω έπίπνλνλ θπιαθήλ, θαθνπαζώ έλ ηω θπιάηηεηλ", ελζύωξνο "ό θαη' επζείαλ θαηεύζπλζηλ βαίλωλ" (επζπωξία, ή "επζεία θαηεύζπλζηο"), νύδελόζωξνο "ό νπδεκηάο θξνληίδνο άμηνο, αλάμηνο ιόγνπ, άμηνθαηαθξόλεηνο", όιίγωξνο "ό νιίγνλ θξνληίδωλ, ακειήο, απξόζεθηνο, ν πιήξεο πεξηθξνλήζεωο, πεξηθξνλεηηθόο, όιηγωξέω : νιίγνλ θξνληίδω, παξακειώ", νιηγωξία, ή "ακέιεηα, πεξηθξόλεζηο" (πβ. π.ρ. θαΐ Θεωξόο) : ζπγγελέο κε ην νξάω. ώξεύω: θξνληίδω, κεξηκλώ", βι. ώξα. ώξε, ώξηθόο, ώξηκνο, ώξηνο, βι. ώξα. Διάστημα χρόνου το 1/24 της ημερας (πβλ. κν. εικοσιτετράωρο) Εποχή Αυτο ισχυε ιδιαιτερα στους αρχαιους. Η ωρα ήταν η εποχή του έτους. Καιρός Φρονική περιοδος αδηλου μήκους. Απο πολυ μικρη : δεν έιναι ωρα (στιγμη) για τετοιες κουβέντες. Μεχρι μεγάλη περιοδος 4

7 Ετυμολογία Είδη ωρών πγγελεύεη κε ην άβεζη. yar =έηνο, γνηζ.. jèr, άξρ. γεξκ. jar, λενγεξκ. Jahr=έηνο, ξωζ.-έθθι. ζιαβ. jara = αλνημε ηζωο θαη απν ην ιαηηληθό hórnus = εθεηηλόο (άλ πξνέξρεηαη απν ην hνiνrν = εθέηνο, πβ. άξρ. γεξκ. hiuru [λενγεξκ. heuer]=εθέηνο, έθ ηνπ hiu jaru). ΙΔ ieto-, ióro-, ζπγγελέο κε ην ei-=πνξεύνκαη, ύπάγω Η άδικη ώρα υνηθως πια απαντάται μονον στο παρασύνθετο «αδικιωρισμένε». Πρβλ. «που κακοχρονονάχεις» υβριστικό επίθετο Η ώρα η καλή Ευχη για την έλευση της ωρας του γάμου. Οι μελλονυμφοι εκφράζουν τις βαθύτατες ευχαριστίες τους αμέσως. Η παραλεύση αρκετού χρόνου τους κάνει να σιχτιρίσουν δεοντως την «καλή ώρα» Η κούφια ώρα Δες την Υράση Η κακιά η ώρα Ο συνήθης λόγος για την διάπραξη εγκλήματος κατά την θεωρία των ιδίων των δραστών. Η στερνή ώρα Οι τελευταίες ωρες της ζωής καποιου. Οι αρχαιοι ελεγαν για καποιον που ηρθε η ώρα του (ο καιρος να πεθανει) ή η στερνή του ωρα οτι «πνέει τα λοισθια». (λοίσθος: ο έσχατος πάντων ). Εμεις λεμε ειναι στά τελευταία του η στα στερνά του. ημαίνει όμως και την τελευταία περίοδο της ζώης κάποιου 1. Η ευχη «καλα στερνά» (υστερινά, έσχατα) λέγεται παλι για ετοιμοθανατους, αλλα συνήθως ερήμην τους. Πχ. «αυτος τώρα πια ειναι *για+ καλα στερνά». ημ. Σα στερνά δεν έχουν καμια σχεση με το παρόμοιο στέρνα (απο το λατινικο cisterna ( το αντελήφθησαν ως «κι η στέρνα») που σημαινει δεξαμενή νερού. 1 Βι. «Σα ζηεξλά ηνπ Μίραινπ» ηνπ Μηρ. Καξαγάηζε 5

8 Σο πρόωρον και άωρον Αγόρι Φράσεις Αντρα θέλω Αυτο που προηγείται της κανονικης του ωρας το αγουρο. Σο ιδιο και το αρχ. αωρον > αγωρον> αγωριον > αγωρι> απλ. Αγόρι. Βλ.λ. Αγόρι ειναι αυτος που δέ εχει ωριμασει για παντρεια. Αυτό το αγόρι το παντρεύουμε (το σωστό είναι το νυμφεύουμε) και τότε μετα λίγο χρονο ωριμάζει και μετά απο ακόμη λίγο χρόνο χωρίζει. Ο νεαρός εραστης μιάς κοπελιάς είναι το «αγόρι της», όρος αξιοπρεπέστερος του χυδαιοβάρβαρου «γκόμενος» που είναι σκοτεινής ετυμολογίας και για το οποίο θα επανέλθωμεν Παροιμιώδης φράση που λέγεται για τους βιαστικους (και ορθότερον για τις βιαστικές). Σο πλήρες «Αντρα θέλω, τώρα τονε θέλω». Ανδροπρεπέστερη είναι η ποντιακή ρηση που εκφέρεται σε αναλογες απαιτήσεις «Ἁν θες παιδίον γρήγορα επαρ *γ+υναίκαν έγγυον». Αυθωρει και παραχρήμα Για τήν ωρα Επιρρημα με παλλιλογία αφου και οι δύο λέξεις σημαίνουν αμέσως 2. υν. Πάραυτα. τη νομική ορολογια συνηθίζεται το «αμελητί» που σημαίνει «ανευ υπαιτιου βραδύτητος». Επιρρηματική φράση που σημαίνει «επί του παρόντος», «προσωρινά». Ας μη μιλήσουμε γι αυτό για την ώρα. Εδώ και τώρα Αμεσως. Υράση που εφερε στή μόδα ο Ανδρέας Παπανδρέου: «Εδω και τώρα ήρθε η ώρα Λαέ της Αθήνας, Λαέ της Ελλάδας». Σο συγκεκριμένο προεκλογικό σύνθημα (εκλογές Οκτωβρίου 1981) προήλθε από την απ ευθείας μετάφραση του αντίστοιχου συνθήματος του Γάλλου Προέδρου Francois Mitterrand ( Ici et Maintenant), πέραν του ότι η 2 Όχι όμως άμεσα οπως το λένε πολλοί. Άμεσα θα πει «απ ευθειας», «χωρις μεσολαβήσεις» και οχι κατ αναγκη «γρήγορα». 6

9 προεκλογική αφίσσα του Α.Παπανδρέου στις εκλογές αυτές ήταν πανομοιότυπη με αυτήν του Γάλλου Προέδρου (εξελέγη για πρώτη φορά Πρόεδρος τον Μάιο του 1981). 3 Έχετε ωρα ; Διττής σημασιας ερωτηση 1. Εχετε ωρολογιο *ωστε να μου πειτε τι ωρα ειναι+. Ειναι προφανης η παραλειπομενη φράση. Παντως δεν μπορει τε να απαντήσετε με ενα σκετο «Ναί» οπως στη δευτερη. 2. Εχετε χρονο να μου διαθεσετε ωστε να σας αναφέρω κατι Δεν βλέπω την ωρα Θα πιστευε κανεις οτι σημαινει αδυναμια οράσεως. Ομως οχι. ημαινει ανυπομονω. «Απο τοτε που μου ειπες πως θα ερθεις δεν βλέπω την ωρα να συνατηθουμε». Ηρθε η ώρα να.. Για περιστατικα: Επέστη η κατάλληλη στιγμη. Ηρθε η ωρα να ξεσηκωθεί το Γενος. Ή και «η ώρα κι ο καιρός» Πρβλ. Ερωτοκριτο «Ηρθεν η ωρα κι ο καιρος να μιληθουν τα παθη, και γεις τ αλλουντος τα κρουφά ν ακουση και να μάθη». Ήρθε η ωρα του Καληώρα Λέγεται περι προσώπων. υνηθέστερα η ωρα του θανατου του. Σο μόρσιμον ήμαρ των αρχαίων. Φαρακτηρισμος ενός συμβάντος ανάλογα με αλλο συμβάν. Γραφεται και ως δύο λέξεις. Πρβλ. το «Μιά φορά κι ενα καιρό» τιχοι του Μήτσου Ευθυμιάδη. Σο μελοποιησε ο Φρηστος Λεοντής και το τραγουδησε για πρωτη φορα ο Μανώλης Μητσιάς. Μια φορά κι έναν καιρό στον τόπο τούτο το μικρό Ζούσαν κάτι φουκαράδες, οι ραγιάδες. Κοτσαμπάσηδες, πασάδες και σεβάσμιοι δεσποτάδες 3 υνεισφορά Ν. Κατσαρού 7

10 κυβερνούσανε τη χώρα, καλή ώρα. Δηλαδη: «οπως και σήμερα» Κούφια ή ωρα που το ακούει Αντιβάσκανος ρήση. Ορθότερον κουφή η ώρα που το ακούει ημαίνει «Είθε αυτό που λέω να μην εισακουσθεί και να μη γίνει». Σετοιες προλήψεις συνδυαζόντουσαν με την μέρα αλλά και με την ώρα η οποία μπορεί να ήταν δυσοίωνη. Πρβλ. για τις δυσοιωνες μερες η Σριτη, η Παρασκευή και 13, η Σριτη και 13 κλπ. Οι μάγοι και οι Αστρολογοι του Μεσαίωνα εχουν καταρτισει πινακες με τους δαιμονες καθε ωρας και μερας και τις επικλησεις που πρέπει να γινουν για να επικαλσθουμε την συνδρομη του ή να κατευνάσουμε τήν οργή τους. Πρβλ. τις αναλογες φράσεις Κουνήσου απο τη θεση σου Υτύσε στον κορφο σου Φτύπα ξύλο Ο μη γένοιτο Κουφό του πονηρού τ αυτί. Ολες έχουν χαρακτήρα αποτρεπτικό του κακού ή της βασκανίας που μπορεί να επιφέρουν τα κακοποιά πνεύματα. Λεγονται σε φράσεις του γενικου τύπου «Αν <φραση> <συμβάν> τοτε <συμβουλή>» πεθάνεις,αρωστήσεις, χαθεις, χτυπήσεις Μαύρες ώρες Δυστυχής περίοδος. Πχ «Προσεχε πως μου μιλάς, γιατι θα περάσεις μαυρες ώρες». Δηλ. Θα υποφέρεις Μεγάλες Ωρες την εκκλησιαστική φρασεολογία σημαίνει την «Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών». Η ΑΚΟΛΟΤΘΙΑ ΣΗ Α ΩΡΑ: Είναι μια σύντομη πρωινή ακολουθία, που ευχαριστεί το Θεό για την έλευση της νέας ημέρας και του πρωινού φωτός. ήμερα τελείται συναπτά (δηλαδή αμέσως μετά) με την ακολουθία του όρθρου. Ονομάζεται έτσι, γιατί τελείται κανονικά την πρώτη ώρα της ημέρας (κατά το ρωμαϊκό ωρολόγιο). Η ΑΚΟΛΟΤΘΙΑ ΣΗ Γ ΩΡΑ: Είναι μια σύντομη ακολουθία, που ευχαριστεί το Θεό για την έλευση του Αγίου Πνεύματος, η οποία, σύμφωνα με τη σχετική διήγηση του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων, έγινε την τρίτη ώρα της ημέρας. Ονομάζεται έτσι, γιατί τελείται κανονικά την τρίτη ώρα της ημέρας (κατά το Ρωμαϊκό ωρολόγιο). ήμερα η ακολουθία της Γ ώρας τελείται συναπτά (δηλαδή αμέσως μετά) με την ακολουθία της Α ώρας. 8

11 Η ΑΚΟΛΟΤΘΙΑ ΣΗ Σ ΩΡΑ: Είναι μια σύντομη ακολουθία, που αναφέρεται στη σταύρωση του Φριστού, η οποία, σύμφωνα με τη σχετική διήγηση των Ευαγγελίων, έγινε την έκτη ώρα της ημέρας. Ονομάζεται έτσι, γιατί τελείται κανονικά την έκτη ώρα της ημέρας (κατά το ρωμαϊκό ωρολόγιο). ήμερα η ακολουθία της Σ ώρας τελείται συναπτά (δηλαδή αμέσως μετά) με την ακολουθία της Γ ώρας. Πάντως, κατά τη σωστή τυπική τάξη, η ακολουθία της Γ και Σ Ώρας είναι μια ενιαία ακολουθία, που ονομάζεται ακολουθία της Σριθέκτης. Η ΑΚΟΛΟΤΘΙΑ ΣΗ Θ ΩΡΑ Είναι μια σύντομη ακολουθία, που αναφέρεται στο θάνατο του Φριστού, ο οποίος, σύμφωνα με τη σχετική διήγηση των Ευαγγελίων, έγινε την ενάτη ώρα της ημέρας. Ονομάζεται έτσι, γιατί τελείται κανονικά την ενάτη ώρα της ημέρας (κατά το ρωμαϊκό ωρολόγιο). ήμερα η ακολουθία της Θ ώρας τελείται συναπτά (δηλαδή, αμέσως πριν) με την ακολουθία του Εσπερινού. Η ακολουθία της Θ ώρας είναι η τελευταία χρονικά ακολουθία του 24ώρου. 4 Με την ώρα την καθημερινή φρασεολογία λέμε : «αυτός εμφανιζεται τις μεγάλες ώρες» δηλ. αργά το βράδυ. Λέγεται για βαρύγδουπους τραγουδιστές ή τακτικούς θαμώνες των ξενυκτάδικων. Σρόπος αμοιβής με ωρομίσθιο. Ενοικιάσεις ποδηλάτων και μοτοσυκλετών με την ώρα. Αλλά και γυναίκες που αμείβονται με την ώρα δηλ. πόρνες όπως τις αναφέρει ο Υ. Κουκουλές στο «Βυζαντινών Βίος και πολιτισμός» Κεφ. «Αι πάνδημοι γυναίκες» σελ και επ. Με την ώρα του Με τις ωρες την καθορισμενη ωρα ή σειρα. «Περιμενε! θα γίνει και αυτο με την ωρα του». Επι πολλές ωρες. «Πηγα να βγάλω εισιτηριο και περιμενα με τις ωρες στην ουρά». Περιστασιακή συμπεριφορά: «Ο Διευθυντης ειναι με τις ωρες του. Αλλοτε φιλικος και αλλοτε γινεται θηριο με το παρμικρο». Μετρημένες ώρες Λεμε για καποιον οτι οι ωρες του ειναι μετρημενες ισχυριζομενοι οτι δεν θα ζησει για πολύ. Τπαρχει και αντιστοιχει καταρα για το πληθος των μετρημενων ωρων: Πχ. - Ποσο κάνει αυτο το ρολοι -αράντα 4 Μια ενδιαφέρουσα εκδοχή για το τι ελέχθη από τον Ιησού κατά την ενάτη ωρα και το τι σημαίνει το «Ηλί, ηλί λιμά σαβαχθανί» θα βρήτε στο βιβλιο 200 -R. Ambelain ΙΗΟΤ ή το θανάσιμο μυστικό τών Ναϊτων Δίβρης 9

12 Περιθώρια - αράντα να ναι οι ώρες σου κι αυτές στο κρεβάτι. Εννοειται οι ωρες που σου απομένουν να διελθουν με εσένα κλινήρη. Εννοουμε τα χρονικα περιθώρια, τις προθεσμιες αλλα και τις δυνατοτητες. Πχ. «Επερχεται αναγκη να ξεοφληθουν τα χρέη, τα περιθωρια στενεύουν». «Δεν εχω περιθώριο να σου κανω εκπτωση». Πριν της ώρας του Ακαιρα ή πρόωρα. Για καποιον που είχε ένα πρόωρο θάνατο λέμε «πέθανε πριν της ώρας του». κοτώνω την ώρα μου ε λιγη ώρα Δαπανω τον χρονον μου απλώς για να κανω κατι, ασκοπα. Πχ. «Λυνει σταυρολέξα για να σκοτώνει την ωρα του». υντομα. Αοριστολογια πρώτης γραμμης. Δεδομενου οτι το λιγο της ωρας ειναι χρονικως απροδιοριστο και σχετικο. Τποθετω παντως μικροτερο της μιας ακεραιης ωρας. ε αυτα ποτε δεν κυριολεκτουμε πχ. περιμενε ενα λεπτο, σε καμμια ωριτσα, σε λιγάκι. Σρώω την ωρα Σέτοια ώρα Σης ώρας Καταναλώνω τον χρόνο μου ή τον χρονο άλλου προκειμενου να επιτυχω κατι. Διαφορο του κοτώνω την ώρα μου Δεν θα φάω την ωρα μου για τετοιες ασημαντότητες. υνωνυμο δεν θα χάσω το χρονο μου. Δεν θελα να σου φάω των ωρα, βοηθησε μονο αν έχεις χρονο διαθεσιμο. Λεγεται για να δηλώσει καποια ακαταλληλη στιγμή : «Ερχεσαι τέτοια ωρα μα μου ζητήσεις λεφτά;» Αλλά λέγεται ως πληρης παροιμιακη φράση «Σετοια ωρα τέτοια λογια» Αποτελει όρο της μαγειρικής: Κατηγορια φαγητων που μαγειρευονται μετα την παραγγελια του πελατη. Σα φαγητα της σχαρας ανηκουν συνήθως σε αυτη την κατηγορια. 10

13 Σι ωρα ειναι; Ζητουμε απο καποιο την αναγνωση της ενδειξης του ρολογιου του Παλια λεγανε και «τι ωρα έχετε;» ή «τι ωρα κάνεις;» ολα ειναι ακυρολεξιες. Δεν κανουμε εμεις την ωρα και ουτε εμεις τήν έχουμε. Θα έλεγα μαλιστα οτι εκεινη μας εχει και μας δυναστευει. Σο αντιστοιχο αρχαιο ερώτηση ηταν «πηνίκα μάλιστα» ήτοι «τι ωρα να ειναι αραγε» Πρβλ. Πλάτων «Κρίτων» ωκράτης: τί τηνικάδε ἀφῖξαι, ὦ Κρίτων; ἢ οὐ πρῲ ἔτι ἐστίν; Κρίτων: πάνυ μὲν οὖν. ωκράτης: πηνίκα μάλιστα; Κρίτων: ὄρθρος βαθύς. Δες Επιμετρο. την ωρα του Ωρα καλή Εγκαίρως. την ωρα που ειχε παρογρμματισθει. Πχ. Πρώτη φορά βλέπω το καράβι να φευγει στην ώρα του. Ο Δημήτρης ειναι παντα στην ώρα του. υνεπης στο ραντεβού του. Ευχή που δίνουμε σε καποιον που φεύγει ή εμμεση υποδειξη σε καποιον οτι πρέπει να φύγει. Πρβλ. το ποιημα Παιδι μου ωρα σου καλη! Σου Βιζυηνού. Να σε παιδέψει ο πλάστης μου, καταραμένη ξενιτιά, μας παίρνεις τα παιδάκια μας και μας αφήνεις στη φωτιά, και πίνουμε τόση χολή όταν τα λέμ' "ώρα καλή!". Αλλα και την γνωστή ρήση που δηλωνει την αδιαφορια μας για την αναχώρηση καποιου. Λέγεται ειρωνικά: «Ωρα καλη στην πρύμνη σου κι αέρας στα πανια σου». Σο πληρες του παραμυθιου τελειωνε «... κι ουτε πουλι πετούμενο να μην βρεθει μπροστά σου» Ευχομαστε καλό καιρο. Ο καλός καιρος είχε και ωραιο (οχι ουραίο ή ούριο 5 ) αέρα. 5 τα ιστιοφορα ο ευνοικος ανεμος ειναι αυτος που φυσα απο πισω, απο την πρύμνη (πρύμνιος, πρύμος και οχι πριμος) η ουριος απο το ουρά. 11

14 Ωρα να... Ωραι Ωραία Ωράριο Μετα την φραση μπαινει ενα ρημα στην υποτακτικη: να πηγαίνουμε, να φαμε, να διαβάσεις, να ξυπνήσεις. Παντα υπονοειται «ειναι ωρα να...» Σρεις Θεότητες της ελληνικής Μυθολογίας κόρες του Δια και της Θέμιδας. Λεγονταν Ευνομία, Δικη και Ειρήνη Εύμορφος, όμορφη Ωραία (τα) Σα καταμήνια, η περιοδος της γυναίκας ιδιατερα κατά την εμφάνισή της. Αυτα που έρχονται στήν ωρα τους. Πίνακας με τις ώρες έναρξης και λήξης διαφορων προγραμματιζομενων περιστατικων. Βλ. Και Ωρολογιον Προγραμμα. Πχ. Ισχύει το Θερινό Ωράριο. Σιθεται σε ισχύ το ωράριο των εορτών. Ομόηχο : το οράριον τενό και επίμηκες άμφιο, διακριτικό του βαθμού του διακόνου. Τπηρχε και η γραφή «ωράριον» αλλα μαλλον δεν είναι σωστη. Πιθανον η λέξη να ειναι λατινογενής απο το Λατινικο ρήμα (orare = ομιλώ, αλλα κυριως παρακαλώ, προσευχομαι). Πρβλ. ορατόριο. Σο οράριο το φορά ο διάκονος στον αριστερό του ώμο και συμβολίζει τα φτερά των αγγέλων. Βλ. Εικόνα Ωρες ώρες Ωριμη όρνις Ωρίτσα ε καποιες χρονικες στιγμες. «Ωρες - ωρες με πιανει μια μελαγχολία που μου ρχεται να χτυπάω το κεφάλι μου στον τοιχο». Η γριά η κότα έχει το ζουμί. Σο λεμε για ωριμες κυριες με εντονη σεξουαλικοτητα και αναλογο εκλυτο βιο πραγματικο ή τεκμαιρόμενο, Φαρακτηρισμός του χρόνου που θα κάνουμε κάτι ΕΜΕΙ. «ε μισή ωρίτσα θα είναι έτοιμο». 12

15 Αν αυτό το κάτι το έκανε άλλος λέμε «περιμέναμε με τις ωρες» Πρβλ. «Σα δικα μας καρυδάκια και των αλλωνών καρύδια». 13

16 ύνθετα Ωρολόγιον Κλεψύδρα Η κλεψύδρα που σημαίνει "κλέφτης του ύδατος", ήταν όργανο μέτρησης του χρόνου γνωστό στους Αιγύπτιους από την εποχή των βασιλέων των Θηβών της 18ης δυναστείας. Ήταν ένα είδος αγγείου, πήλινου ή μεταλικού, με κυλινδρικό ή ωοειδές σχήμα. Σο δοχείο αυτό είχε μία οπή μέσα απο την οποία έπεφτε το νερό, το οποίο αντιστοιχούσε σε ένα χρονικό διάστημα. Οταν ο ομιλητης διεκοπτε την αγορευσή του ενας αρμοδιος υπάλληλος εβαζε το δακτυλο του και εφραζε την οπη για να μην καταμετρηθει η καθυστέρηση. Ένα άλλο όργανο που χρησιμοποιήθηκε στον Μεσαίωνα για τη μέτρηση του χρόνου ήταν τα αμμομετρικά ρολόγια ή αμμοκλεψύδρες 6, όργανα ανάλογα προς τις κλεψύδρες των αρχαίων λαών. Σα όργανα αυτά είναι σε γενικές γραμμές παρόμοια με τις κλεψύδρες, μόνο που σε αυτά η άμμος αντικατέστησε το νερό. Σα αμμομετρικά ρολόγια αποτελούνται απο δύο κατακόρυφα σφαιροειδή δοχεία ίσης χωρητικότητας, στημένα έτσι ώστε να συγκοινωνούν μόνιμα μεταξύ τους μέσω μιας πολύ μικρής οπής που συνδέει τα στόμιά τους. Μόλις τελείωνε η ροή της άμμου, ανέστρεφαν τη συσκευή, και επαναλαμβανόταν η μέτρηση. 6 Γλωσσικώς άτοπον αφου περιέχει 2 αμοιβαίως αποκλειόμενα υλικά: ύδωρ και άμμο. 14

17 Τ Π Ο Γ Λ Ω Ι Ο 47 - ΩΡΑ Ηλιακὀ Ανάλογο μπορειτε να δειτε στον Εθνικό Κηπο. Σο ρολόι βρίσκεται εκεἰ απο τότε που ο κήπος ηταν βασιλικός. Μετά την πτώση της μοναρχἰας ολα τα βασιλικα πραγματα εγιναν Δημόσια ή κρατικά ή Εθνικα, εκτός από τα σύκα. Σο Δημόσιο Φρέος ήταν ανέκαθεν Δημόσιο. Μετρητής Ρολόι ονομαζουμε και τον μετρητή αλλων πλην της ωρας. Σο ρολόι «γράφει» (δείχνει) και εμεις μεταβλητών διαβάζουμε. Ετσι έχουμε: Σο ρολόι του νερου. Μετρητης κατανάλωσης νερού. Σο διαμερισμα εχει δικο του ρολόι. Σο ρολόι της ΔΕΗ ομοιως Σο ταξιμετρο. Ποσο θα κοστισει η διαδρομη Ο,τι γραψει το ρολόι κυρία μου. Σο ρολόι μονο τα τελευταια χρονια γραφει πραγματικά (εκτυπωνει αποδειξη). Η φραση ομως «Ο,τι γραψει το ρολοϊ» λέγονταν ανεκαθεν. Σου Κηρύστου ἠ των ανέμων Ο Πύξγνο ηωλ Αλέκωλ, πνπ νλνκάδεηαη επίζεο Ωξνιόγην ηνπ Κπξξήζηνπ, είλαη νθηαγωληθό απν πεληειηθό κάξκαξν ζηε Ρωκαϊθή Αγνξά ζηελ Αζήλα. Η δνκή δηαζέηεη έλα ζπλδπαζκό από ηα ειηαθά ξνιόγηα, έλα ξνιόη λεξνύ θαη έλα αλεκνδείθηε. Χηίζηεθε από ηνλ Αλδξόληθν γύξω ζην 50 π.χ., ή ζύκθωλα κε άιιεο πεγέο κπνξεί λα έρεη θαηαζθεπαζηεί θαηά ηνλ 2ν αηώλα π.χ., πξηλ από ηελ ππόινηπε Αγνξά. Σο Μέγα Σο «Ωρολόγιο» Εκκλησιαστικός όρος : ειναι το Βιβλίο των Ωρών, παρέχει το σταθερό τμήματα του ημερήσιου κύκλος των ἀκολουθιών όπως χρησιμοποιείται από την Ανατολική Ορθόδοξη εκκλησία. ε αυτό παρεμβάλλονται πολλά κινητά μέρη των ακολουθιών. Σο Ωρολόγιον είναι κυρίως ένα βιβλίο για τη χρήση του αναγώστη του ψάλτη (σε διάκριση από το Ευχολόγιο, στο οποία περιέχονται τα κείμενα που χρησιμοποιούνται από τον ιερέα και τον Διάκονο). Αρκετές ποικιλίες Ωρολογίων υπάρχουν, το πιο ολοκληρωμένο το Ὡρολόγιον το Μέγα. Περιέχει τα σταθερά τμήματα των καθημερινών 15

18 ακολουθιών (Εσπερινός, Απόδειπνο μικρών και μεγάλων, Γραφείο Midnight, Όρθρος, οι Ακολουθίες των Ώρων, Προσευχές πριν από τα γεύματα. Σα μέρη για τον αναγνώστη και Ιεροψαλτών που στο σύνολό τους, του ιερέα και τα μέρη Διάκονος αναφέρονται συντομογραφίκά. Σο Ωρολόγιο το Μέγα περιέχει επίσης έναν κατάλογο των Αγίων που εορτάζονται σε όλο το χρόνο (με τα τροπάρια τους και τα Κοντάκια τους), επιλεγμένα αναγνώσματα για τις Κυριακές γιορτές και τις κινητές (Μηναίον, Σριώδιον και Πεντηκοστάριον), και διάφορα Κανόνες. Σο Μέγα Ωρολόγιον χρησιμοποιείται στις ελληνόφωνες εκκλησίες. Σο ωρολογιον και ολα στα εις λογιον προερχονται απο το ρήμα λέγω υπο την σημασια του συγκεντρώνω, μαζεύω, συλλέγω και σημανει την συλλογη των αναφερομένων στη ριζα της λέξης. συνθετικου. Ανθολογιον, Ημερολογιον, Τβρεολογιον, κυλολογιον, Ιστολογιον, κλπ. Σο ωρολόγιον πρόγραμμα Γνωστό σε όλους που πήγαν σε σχολείο. Περιλαμβάνει τα μαθηματα μιας εβδομαδας κατανεμημένα σε ημέρες και ωρες. Σης τσέπης υνηθέστατο μέχρι τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Σωρα πια έχει εκλειψει. Θυμουμαι τον μακαριτη πατέρα μου που δεν αποφάσιζε να αποκτησει ρολόι χειρός γιατι το θεωρούσε πουστριλέ. Σα πρωτα ρολογια τσέπης δεν ειχαν κουρδιστηρι σαν τα σημερινα. Σο κουρδισμα γινοταν με ένα κλειδάκι. Η τσεπη δεν ηταν τυχαια. Τπηρχε ειδικη μικρή τσεπη στο γιλέκο ή στο παντελόνι. Μπορει να ειχαν και αλυσιδα που διευκολυνε να τα τραβήξεις και τα διασφάλιζε απο κλοπη. Διαφορα διακοσμητικα κρεματζουνια κρεμώντουσαν στην αλυσίδα. Σριτη δυνατότητα ήταν τα τοποθετηθει στο τσεπάκι του μαντηλιού στο σακάκι. Σοτε η αλυσιδα δενονταν στην κομβιοδόχη του πετου. Η κατ ονομα κομβιοδοχη (κουμποτρυπα ή μπουτουνιερα) δεν αντισοιχούσε σα κανενα κουμπι, χρησιμευε και για την τοποθετηση της αλυσιδας ή ανθους ή παρασήμου. 16

19 Σης χειρός ωστότερα της αριστεράς χειρός. Γιατί τα αρχικα ηταν κουρδιστά. Έπρεπε να κουρδίζονται συγκεκριμένες φορές και σε συγκεκριμένη ώρα. Σο κουρδιστήρι ήταν στο δεξιό μέρος του ρολογιού. Γι αυτο τα ρολόγια φοριόντουσαν στο αριστερό χέρι προκειμένου να τα κουρδίζονται με το δεξί. Σώρα τα ρολόγια έχουν μπαταρίες λιθίου και εξακολουθούν, παραλόγως, να φοριώνται στο αριστερό χέρι του κάθε ανθρώπου ηλιθίου ή μη. Σου τοίχου Ανήκει στά έπιπλα του σαλονιού και γενικα αιθουσών με πολλούς διαμένοντες. Σο κρεμούσαν στον τοίχο προκειμένου να το βλέπουν όλοι. Σο ελεγαν και εκκρεμές. Οχι γιατι το κρεμουσαν αλλά γιατι διέθετε ένα εκρεμές με συχνότητα δευτερολέπτων. Λειτουργούσε με βαρίδια που τα ανύψωνες καθημερινά με το χέρι. Μια καμπάνα του σήμαινε τις ώρες. Σου κούκου Ελβετικό επιτευγμα! τη κορφη του ενας κουκος εβγαινε και «ἑλεγε» την ώρα με ισάριθμα «κουκου». Ενας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη αλλα ενα ρολοι κούκου φέρνει το αγχος του χρόνου που χάνεται. Βλ. «Βρέ ζώον!» Κεφ. κούκος Επιτραπέζιο Περισσοτερο κοσμημα και λιγότερο ρολοι. Δείγμα πολυτέλειας. υνήθως αυτοί που έίχαν τέτοια ρολογια ελάχιστα νοιαζόνταν για τον χρόνο που περναει, γιατι περνούσε ευχάριστα. 17

20 Τ Π Ο Γ Λ Ω Ι Ο 47 - ΩΡΑ Σου παππού Σο ονομά του δειχνει: Σην παλιά του προέλευση Σην μακροχρόνια λειτουργικοτητά του. Σεραστιας αντοχής στο χρόνο. Μεταβιβάζονταν πάππου προς πάππου Διέθεταν και υποβλητική καμπάνα που χτυπούσε ισάριθμα χτυπήματα με τις ώρες. Σου Αγίου ουλπικίου7 Ρνιόη πάλω ζην όξγαλν ηνπ Αγηνπ νπιπηθίνπ8: Σν όξγαλν είλαη ελα ηεξάζηην εθθιεζηαζηηθό κνπζηθό όξγαλν θαη ν Αγηνο νπιπίθηνο είλαη άγηνο ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο. Καη ην νξγαλν αλεθεη ζε εθθιεζία αθηεξωκέλε ζηνλ Άγην νπιπίθην. ( ην 6ν Γηακέξηζκα ηνπ Παξηζηνύ). ηελ εθθιεζηα ηνπ Αγίν νπιπίθηνπ, βνεζεηά ζαο, έγηλαλ νη βαπηίζεηο ηνπ Μαξθεζίνπ Νηε άλη θαη ηνπ Μπωληειαίξ θαη ν γάκνο ηνπ Βηθηωξα Οπγθώ9. Αληηζέηωο ην Saint Supplice εηλαη ην Ιεξό (Αγην) Μαξηύξην ηνπ Ιεζνύ. ε απην εηλαη αθηεξωκέλεο δύν εθθιεζίεο ζηε Γαιιία : 1) Saint Supplice de La Haye θαη 2) Saint-Supplice des Guérets. Πνιινί, κεδέ ηνπ γξάθνληνο εμαηξνπκέλνπ, κπεξδεύνπλ ηα δύν νλόκαηα. Πξαθηηθα δελ ππάξρεη αγηνο νπππιίθηνο. Κάηη αληηζηνηρν έπαζαλ θαη νη νξζόδνμνη κε ηνλ Ιεξό Ναν ηεο Αγίαο ηνπ Θενύ νθίαο. Ννκηδαλ πωο ππεξρε Αγία νθία. Δπεηδε δελ ππήξρε ηελ δεκηνύξγεζαλ κία εθ ηωλ πζηέξωλ γηα ηνπ ιόγνπ ην αζθαιέο. Σα ρολόγια των εκκλησιών ήταν συνηθισμένο μέσο για την μέτρηση του χρόνου και της κοινοποίησης στο πλατύ κοινό των αποτελεσμάτων της μέτρησης. Οι ώρες σήμαιναν (επεσημαίνοντο) με καμπάνες εξ ίσου 7 Σροποποίηση μετα από υπόδειξη του αναγνώστη μας Ν. Κατσαρού. 8 Honi soi qui mal y pense, Επικατάρατος ο πονηρά διαλογιζόμενος. Οι Αγιοι δεν βάζουν ρολογια στο οργανό τους. 9 Nomen est omen. Σο όνομα είναι οιωνός. Ο Sulpice συγχέεται ή ακουγεται σαν το Supplice=μαρτύριο, Ο αντ ηταν ο πατέρας των μαρτυρίων ( αδισμος), ο Μπωντλαιρ εγραψε τα «Ἁνθη του κακού» (Les Fleurs du mal) και ο Victor Hugo επαθε το χειρότερο : παντρεύτηκε! 18

21 Ωρομέτρης δυνατές σε ήχο όσο και οι καμπάνες κλήσης των πιστών στις τελετές. Λέγανε σήμανε τρεις, Φτύπησε τρεις. Πρβλ. T is now struck twelve: get thee to bed, Francisco. 10 W. Shakespeare Hamlet Act I, Scene I Επαγελματίας που παρατηρεί και ενδεχομενως καταγράφει την προσέλευση και αποχώρηση του προσωπικού, ή την ανάληψη και περάτωση κάποιας ενέργειας. Ωρολογάς ή ο Ρολογάς Ο πωλητής ή επισκευαστής ωρολογίων. Ωρομίσθιον Παράγωγα Ωραίος Σο τμημα του μισθου που αμείβει μια ώρα εργασίας. Ο ωραίος είναι αυτός που βρίσκεται στη σωστή ώρα, στο σωστό καιρό, στήν ακμή του. Η αρχαία λεξη ήταν «εύμορφος», αυτός που έχει καλή μορφή. Απο αυτή το μσν. και νεωτ. «όμορφος» συνωνώνυμο του ωραίος. Με παράγωγα : μορφονιός, πεντάμορφη, ομορφάντρας, κλπ. Απο το ωραίος προέκυψε το ρημα ωραϊζω που απαντά σήμερα συνηθως στο συνθετο εξωραϊζω: κανω κάτι να ειναι ωραιο. Πολλες φορες λεγεται με τή σημασια κάνω κάτι ωραίο πέραν του δέοντος, το παραομορφαίνω ενώ δεν ειναι. 10 Ανιστόρητη φράση γιατί στην εποχή του Άμλετ δεν υπήρχαν ρολόγια. 19

22 Διάσημοι «ωραίοι» Ω Ρ Α Ι Α Ε ΛΕ ΝΗ Η αποκαλούμενη Ωραία Ελένη, περίφημη για την ομορφιά της, στην ελληνική μυθολογία ήταν κόρη του Συνδάρεω ή του Δία και σύζυγος του Μενέλαου, του βασιλέα της πάρτης. Η αρπαγή της από τον Πάρη και η μεταφορά της στην Σροία έγινε αφορμή, σύμφωνα με τον μύθο, του Σρωικού Πολέμου. Ο Όμηρος την ονομάζει κόρη του Δία και φαίνεται ότι γεννήθηκε από την επαφή του με τη Λήδα, την οποία ο θεός επεσκέφθη μεταμορφωμένος σε κύκνο. Είναι δηλαδή αδελφή των Διοσκούρων Κάστορα και Πολυδεύκη. Ο θρύλος της ομορφιάς της είχε εξαπλωθεί σ' όλη την Ελλάδα. Πολύ μικρή την έκλεψε ο Θησέας με τη βοήθεια του Πειρίθου, ενώ χόρευε στον ναό της Αρτέμιδος και τη μετέφερε στην Αττική, όπου την έκρυψε στις Αφίδνες για να τη φροντίζει η μητέρα του, Αίθρα. Από εκεί την ελευθέρωσαν οι αδελφοί της οι Διόσκουροι. Γύρισε στο Άργος και ήταν η πιο περιζήτητη νύφη όλης της Ελλάδας. Σελικά, ο επίσημος πατέρας της, ο Συνδάρεως, διάλεξε τον Μενέλαο για να την παντρέψει. Η Αφροδίτη, σύμφωνα με την υπόσχεση που είχε δώσει στον Πάρη, κανόνισε να νιώσουν δυνατό αμοιβαίο έρωτα κι έτσι ο Πάρις την πήρε με τη θέλησή της στην Σροία. την εικόνα η κυρα-λένη σαλιαρίζουσα με τον Παρι σε πινακα του David που είναι στο Λούβρο (η εικονα). Ω Ρ Α Ι Ο Μ Π Ρ Ο Τ Μ Ε Λ Tη περίοδο των αντιβασιλέων στην Αγγλία έζησε ο George Bryan Brummell [ σύμβουλος μόδας των ευγενών και του βασιλικού οίκου. Έμεινε στην ιστορία σαν ''Ο ωραίος Μπρούμελ'' τίτλος που οφειλόταν στη φήμη για τη χρονοβόρα του ενασχόληση με το σώμα και την εμφάνισή του. Πέθανε εξόριστος στη Γαλλία, καταχρεωμένος και σχεδόν παράφρων. 20

23 Υ Ι Λ Ι Π Π Ο Ο Ω Ρ Α ΙΟ Ο Υίλιππος ο Δ ο Ωραίος ( ) ήταν Βασιλιάς της Γαλλίας ( ), μεγαλύτερος γιος και διάδοχος του βασιλιά της Γαλλίας Υίλιππου Γ' του Σολμηρού και της Ισαβέλλας της Αραγωνίας. Με τον γάμο του με την βασίλισσα της Ναβάρρας Ιωάννας Α' έγινε κόμης της Καμπανίας και βασιλιάς της Ναβάρρας ( ). Σον τίτλο «Ωραίος» τον κέρδισε όχι τόσο λόγω της εξωτερικής του εμφάνισης, όσο λόγω του αλύγιστου χαρακτήρα του. Η αγριότητα του τον έφερε σε διαμάχη με τον Βερνάρδο αισέτ, επίσκοπο του Παμιέ, ο οποίος δήλωσε αναφερόμενος στον Υίλιππο ότι «δεν είναι ούτε άνθρωπος ούτε θηρίο, αλλά ένα άγαλμα». τις 13 Οκτωβρίου του 1307, ο βασιλιάς Υίλιππος ο Ωραίος της Γαλλίας έδωσε μια εντολή που δεν επιδεχόταν καμία αμφισβήτηση: «υλλάβετε όλους τους Ναΐτες». Οι θρυλικοί ιππότες, παρά την οικονομική δύναμη και τις υψηλές τους διασυνδέσεις, πιάστηκαν κυριολεκτικά στον ύπνο. Μέσα σε μερικές ημέρες βρέθηκαν όλοι κλειδωμένοι στα βασιλικά μπουντρούμια να τους βασανίζουν νυχθημερόν προκειμένου να ομολογήσουν κάθε έγκλημα που είχαν διαπράξει, αληθινό ή ανύπαρκτο. Κάποιοι δεν έσπασαν και πέθαναν από τα βασανιστήρια. Οι περισσότεροι όμως ομολόγησαν και το δικαστήριο τους επέβαλε την ποινή, που δεν ήταν άλλη από κατήχηση μέχρι να επανέλθουν στον σωστό δρόμο. Ανάμεσά τους ήταν και ο αρχηγός τους, ο Μέγας Μάγιστρος των Ναϊτών Ζακ ντε Μολέ. χεδόν έξι χρόνια αργότερα, αυτός και οι έξι υπαρχηγοί του οδηγήθηκαν έξω από την Παναγία των Παρισίων και παραδέχτηκαν δημοσίως τις αμαρτίες τους. Ο Μολέ και ο υπαρχηγός του Ζεφρί ντε αρνί άρχισαν με στεντόρεια φωνή να αναιρούν τις ομολογίες τους και να διακηρύσσουν την αθωότητα τόσο τη δική τους όσο και ολόκληρου του τάγματος. Η προσβολή δεν έμεινε αναπάντητη. Η ποινή μετατράπηκε αμέσως σε θάνατο. Έτσι, στις 19 Μαρτίου του 1314 έριξαν τον Μολέ και τον αρνί στην πυρά. Με τις φλόγες να τον κατακαίγουν, ο άλλοτε πανίσχυρος Μάγιστρος καταράστηκε τον βασιλιά Υίλιππο και τον Πάπα Κλήμη Ε να τον ακολουθήσουν σύντομα στον θάνατο Πράγματι, πριν κλείσει ο χρόνος οι δύο ισχυροί άντρες πέθαναν (τον είδανε ωραίο και τον ματιάσανε!), αφού προηγουμένως εξολόθρευσαν όλους τους Ναΐτες ιππότες. Πριν από αυτό το άδοξο και αιματηρό τέλος, οι Ναΐτες είχαν ήδη διανύσει δύο αιώνες ισχύος, πλούτου, καταξίωσης και απόλυτης διαφθοράς. Ω Ρ Α Ι Α Α ΙΓ ΙΩ Σ Ι Α Αγνωστων λοιπων στοιχείων χιλιοτραγουδημένη κοπελιά που διέθετε ελιές και αλλα προσόντα. Σο πόσες ριζες ελιες διεθετε δεν ειναι γνωστο. Σα μάτια παντως ήταν μαύρα, τα οποια τα χρησιμοποιουσε για να κλαιει. Η μητέρα της ήταν μαγισα, με ανεπιτυχή σταδιοδρομία, διοτι δεν εγνωριζε η ευλογημενη οτι τα μαγια ΔΕΝ πιάνουν επι ορφανών. Αυτα και αλλα ψυχωφελη και διδακτικα τα αρυόμεθα απο το ασμα «ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΟΡΣΑ ΟΤ ΠΕΡΝΩ». Ωραιότης Κυριολεκτικά σημαίνει την ιδιότητα του ωραίου. Η ομορφιά. Πρβλ. το αυτόμελον τροπάριο του Ακαθίστου Τμνου Σην ωραιότητα της παρθενίας σου 21

24 Σ ην ωραιότητα της Παρθενίας σου και το υπέρλαμπρον το της αγνείας σου ο Γαβριήλ καταπλαγείς εβόα σοι, Θεοτόκε Ποιόν σοι εγκώμιον προσαγάγω επάξιον τι δε ονομάσω σε; απορώ και εξίσταμαι 11 διό ως προσετάγην βοώ σοι χαίρε η κεχαριτωμένη. υνώνυμα: Σο κάλος. Η καλονή. (πρβλ. Ινστιτούτο καλονής, αρδέλες Καλονής 12 ). Πρβλ. το του Επιταφίου Θρήνου.. πού έδυ σού το κάλος Η πολύ ωραία γυνάικα, ή πεντάμορφη 13, λέγεται και πανώρια. Τπάρχει και βαπτιστικο όνομα Πανωραία. Ομόηλο του κάλος (το) ειναι ο κάλος. Η βρισιά «κάλος» (ο) (ο αρχαιος τύλος, τυλώδες σώμα κλπ) προέρχεται απο την υπόθεση οτι υπάρχει κάλος στον εγγέφαλο που κανει τον ανθρωπο βλακα. Ο κάλος ειναι σκληρυνση του δερματος των δακτύλων κυριως των ποδιών πρβλ. τη φράση «του πατησε τον κάλο». Κάλους στα χέρια έχουν οι λιγοι εναπομείναντες χειρώνακτες. Σα κρουσματα των κάλων στον εγκέφαλο αυξάνονται λογαριθμικα. Ωριμος Ωριμότης Αυτός που βρίσκεται στήν ακμή του, στον καιρό του, την ώρα του. Η ιδιότητα του ωρίμου. Αυτού που βρίσκεται στήν ακμή του. Κυριως λέγεται για περιπτώσεις σκέψεως και ιδεών που έχουν πάρει τελική, ώριμη μορφἠ. Πρβλ. «αποφάσισα κατόπιν ωρίμου σκέψεως να...» Ή εχει «ωριμάσει η σκέψη για την κατάργηση της μονιμότητας...» 11 Εμεινε ως εκφραση της ομιλουμένης για να δηλώσει εκπληξη και απορία. 12 Σοπωνύμιο στην Μυτιλήνη. 13 Η πάντη εύμορφος, η παντελώς ωραία. Πρβλ. πενταρφανος, 22

25 χετικά Ωροσκόπιο Ωροσκόπος Οροι της αστρολογίας. Σο θεμα ακομα και απο γλωσσολογικης και λαογραφικης αποψεως ειναι πολύ μεγαλο για να αναπτυχθει εδω. Αφορουν προβλεψεις σε συναρτηση με την ημερομηνια αλλά και την ώρα γέννησης Γενετυλλίδες Θεοτητες ακολουθοι της Νυμφίας Αφροδίτης που προστάτευε τις παρθενες και τις χήρες που ήθελαν να παντρευτουν. Προστάτιδες κατα την ώρα του γάμου και της γεννήσης. την Αθήνα ελατρευετο και ή Γενετυλλίς Αφροδίτη

26 Επιμετρο Εκφράσεις των αρχαιων για κατάδειξη της ωρας Οι αρχαιοι ελληνες ειχαν ηλιακό ρολοϊ που το ονομαζαν «τοιχεῖον» με το οποιο μαθαιναν την ωρα. Σις ωρες του μερονυχτου τις ονομαζαν αναλογα με τά συμβαίνοντα: Σην 1 η ωρα, την ανατολή την ονόμαζαν «ἅμα ἡλίῳ ἀνέχοντι» Σην 2 η ωρα την ονόμαζαν: «Ωρα αγοράς». Σην 3 η και 4 η : «πληθούσης αγοράς» ή «αμφί την αγοράν πλήθουσαν» 14. Σην 5 η και την 6 η : Ημέρας ισταμένης 15 Σην 7 η και την 8 η : βουλυτόν ή αμφί βουλυτόν 16. Σην 9 η και την 10 η : Δείλη 17 Σην 11 η και την 12 η : Δείλης οψίας 18 Σην 1 η και 2 α της νύχτας: περι λυχνων αφάς 19 Σην 3 η και 4 η : Περί πρώτον ύπνον 20 Σην 5 η και 6 η : νυκτός ισταμένης Σην 7 η και 8 η : περι αλεκτρυώνων ωδάς 21 Σην 9 η : Ορθρου βαθέως 22 Σην 10 η 12 η : Λυκαυγές 23 ΠΗΓΗ: Σο ελεγαν ακομα και οταν ηταν στο πεδιο της μαχης χωρις να γνωρίζουν τι γινοταν στην αγορά καὶ ἤδη τε ἦν ἀμφὶ ἀγορὰν πλήθουσαν καὶ πλησίον ἦν ὁ σταθμὸς ἔνθα ἔμελλε καταλύειν, ἡνίκα Πατηγύας, ἀνὴρ Πέρσης τῶν ἀμφὶ Κῦρον χρηστός, προφαίνεται ἐλαύνων ἀνὰ κράτος ἱδροῦντι τῷ ἵππῳ, 15 Ισταμενης: κατα τα μεσον της ημερας πρβλ. κιροφοριῶνος δευτέρα ἱσταμένου καὶ τρίτῃ, καὶ ἐπέταξεν ἐν τῷ ψηφίσματι ἑκάστης τῶν (Αισχίνης Κατά Κτησιφώντος 3.27). Σο ιστημι εχει την εννοια παραμενω σε ισχύ ο ισταμενος ειναι ο ισχύων, και ο ευρισκομενος εις το μεσον. Μεσούντος του Απριλιου, Μεσημερι, «ακόμ' ό λόγος στεκουνταν κ ή συντυχιά κρατούσε», τάμενα λέγανε και τα νομισματα που ισχυαν πρβλ. το Πτωχοπροδρομικο: «διὰ στάμενον τὸ ψηλαφῶ *το πουγκί του+, καὶ αὐτὸ γέμει χαρτία». 16 Βουλυτὀς *καιρος+ επιθετο του καιρος (Βους+λυω). Σο απογευμα, την ωρα που λύνουν, ξεζεύουν τά βοδια απο τον ζυγό. 17 Πρβλ. Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις καὶ ἤδη τε ἦν μέσον ἡμέρας καὶ οὔπω καταφανεῖς ἦσαν οἱ πολέμιοι: ἡνίκα δὲ δείλη ἐγίγνετο, ἐφάνη κονιορτὸς ὥσπερ νεφέλη λευκή, χρόνῳ δὲ συχνῷ ὕστερον ὥσπερ μελανία τις ἐν τῷ πεδίῳ ἐπὶ πολύ. ὅτε δὲ ἐγγύτερον ἐγίγνοντο, τάχα δὴ καὶ χαλκός τις ἤστραπτε καὶ λόγχαι καὶ αἱ τάξεις καταφανεῖς ἐγίγνοντο».. 18 Πρβλ. κατα Ιωαν Ο στιχος αυτος αφησε πολλες εδιαφέρουσες φράσεις στην καθημερινη ζωή μας: «Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς Εἰρήνη ὑμῖν» 19 Πρβλ : Ο επιλοχιας του ευζωνικου αναγκαζει θυμωμένος τους ευζώνους του να φάνε τα λυχνάρια ή τουλάχιστο το φυτιλι λογω διαταγης που αναφερε «ἑλθε μεθ ημων περι λυχνων αφας» και που το εξελαβε «με θυμόν περι λύχνον να φάς» 20 Σο πρωτοϋπνι. Πρβλ. Βιργιλιου Γεωργικα μετ. Κ. Θεοτοκη «Σο σώμα πάλι αλλάζοντας, θα γένει τέτοιος όπως θα ιδείς τον σαν τα βλέφαρα του κλειούν στο πρωτούπνι». Ο αρχικός υπνος. 21 Πρβλ. πριν αλέκτορα φωνήσαι των ευαγγελιων. περισσοτερα στη μελετη μου ΑΛΕΚΣΩΡ και στο Κόκορας της συλλογής ΒΡΕ ΖΩΟΝ! 22 Πρβλ. Σην πασχαλινή Ωδή «Ὀρθρίσωμεν ὄρθρου βαθέος, καὶ ἀντὶ μύρου τὸν ὕμνον προσοίσομεν τῷ Δεσπότῃ, καὶ Φριστὸν ὀψόμεθα, δικαιοσύνης ἥλιον, πᾶσι ζωὴν ἀνατέλλοντα.» 23 Λυκαυγές από το λύκη *δορά+ = τομάρι λύκου αλλού γκρίζο και αλλού λευκὀ, η αυγή, τα χαράματα. Πιθανόν από αυτή τήν ρίζα να προέρχεται το Λυκαβητός (απ όπου ανέτελλε ο ήλιος για τους Αθηναίους). 24

27 Βιβλιογραφία Η. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΤΛΟΤ ΜΤΘΟΛΟΓΙΑ ΥΈΞΗ J.B. HOFMANN - ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΣΗ ΑΡΦΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ R. Ambelain ΙΗΟΤ ή το θανάσιμο μυστικό τών Ναϊτων Δίβρης ΛΕΞΙΚΟΝ ΣΗ ΑΡΦΑΙΑ ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΗ, Ι. ΣΑΜΑΣΑΚΟ, ΥΟΙΝΙΞ, Δ.ΔΗΜΗΣΡΑΚΟ - ΜΕΓΑ ΛΕΞΙΚΟΝ ΟΛΗ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΗ ΚΑΡΛΑΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟ ΛΕΞΙΚΟΝ ΣΗ ΚΑΘ ΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΣΟΤ ΓΚΑΡΠΟΛΑ Υ. ΚΟΤΚΟΤΛΕ ΒΤΖΑΝΣΙΝΩΝ ΒΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ τομος Β ΙΙ ΠΑΠΑΖΗΗ 1044 ταμ. ταμ. «Ιστοριες του χωριου» 25

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Μιλάει ο Θεός /Bρήκα. /Η Αγία Γραφή. Τετέλεσται/ ΣΕΛ. 2. να καταπολεμήσετε το άγχος/ ΣΕΛ. 8 / Θεραπεία από το /Πέντε. Χριστό/ ΣΕΛ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Μιλάει ο Θεός /Bρήκα. /Η Αγία Γραφή. Τετέλεσται/ ΣΕΛ. 2. να καταπολεμήσετε το άγχος/ ΣΕΛ. 8 / Θεραπεία από το /Πέντε. Χριστό/ ΣΕΛ. ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΤΟΣ Ε - ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 12 / IANOYΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ ISSN 1450-2240 Μιλάει ο Θεός /Bρήκα σήμερα;/ ΣΕΛ. 4 το /Χάρη και Πως

Διαβάστε περισσότερα

«Θα προσευχηθώ όλη τη νύχτα και ό,τι μου πει ο Θεός»

«Θα προσευχηθώ όλη τη νύχτα και ό,τι μου πει ο Θεός» Η Λαμπρινή γεννήθηκε το 1918 στο χωριό Αγία Παρασκευή Άρτος. Οι γονείς της Σπυρίδων ρίβας και Θεοδώρα ήταν από τους πιο εύπορους του χωριού και είχαν αλλά τρία αγόρια. Η Λαμπρινή ήταν η μικρότερη, και

Διαβάστε περισσότερα

επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς

επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς Αποφθέγματα του π. Σίμωνος Αρβανίτη (+1988) επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς Το παρόν κείμενο είναι το μεγαλύτερο μέρος μιας εργασίας του εν Χριστώ αδελφού Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2011: Εφημερίδα μηνός Μαρτίου, έκδοση 29 η

Απρίλιος 2011: Εφημερίδα μηνός Μαρτίου, έκδοση 29 η Απρίλιος 2011: Εφημερίδα μηνός Μαρτίου, έκδοση 29 η Αναστασία Αζίνα Πενταρά, αγωνίστρια στην ΕΟΚΑ. Μια συνέντευξη επ ευκαιρία της Εθνικής εορτής της 1η Απριλίου 1955 Η Αναστασία Αζίνα Πενταρά παρ'ολη την

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο Κυκλικών Σεληνοηλιακών Ημερολογίων 2011

Ένθετο Κυκλικών Σεληνοηλιακών Ημερολογίων 2011 Ένθετο Κυκλικών εληνοηλιακών Ημερολογίων 2011 Ο λόγος ύπαρξης των κυκλικών εληνοηλιακών ημερολογίων σε πρώτο επίπεδο είναι να αφυπνήσουν την αντίληψή μας για τους κοσμικούς ρυθμούς, που σήμερα αποκοιμισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. pdf by elifrac

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. pdf by elifrac ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΥΤΡΑ 33 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι απαρχές του Τεκτονισμού γνωστού και ως Μασονία χάνονται στα βάθη των αιώνων. Όταν οι εκπρόσωποι τεσσάρων στοών της Αγγλίας συναντήθηκαν στην ταβέρνα της «Χήνας και της Εσχάρας»

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τύπου. Λέτε να βραβευτεί κι αυτό εδώ, το 7ο;

Περιεχόμενα. Τύπου. Λέτε να βραβευτεί κι αυτό εδώ, το 7ο; Περιεχόμενα Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Να μαστε και πάλι φέτος! Δεν πιστεύουμε να μας ξεχάσατε; Η παρουσία μας στον σχολικό Τύπο είναι συνεχής εδώ και έξι χρόνια, και περιλαμβάνει και μια βράβευση, ας μην

Διαβάστε περισσότερα

Ψάξαμε, βρήκαμε, μάθαμε, γράψαμε για σας

Ψάξαμε, βρήκαμε, μάθαμε, γράψαμε για σας Ψάξαμε, βρήκαμε, μάθαμε, γράψαμε για σας Με μεγάλη μας χαρά παρουσιάζουμε το 2 ο τεύχος της εφημερίδας της τάξης μας. Στις σελίδες της μπορείτε να παρακολουθήσετε κάποιες στιγμές από τη σχολική μας ζωή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΑΝΤΖΟΣ (Hook) Συγγραφέας: Νίκος Τσάμης. ISBN ebook: 978-960-93-3162-3

Ο ΓΑΝΤΖΟΣ (Hook) Συγγραφέας: Νίκος Τσάμης. ISBN ebook: 978-960-93-3162-3 Ο ΓΑΝΤΖΟΣ (Hook) Συγγραφέας: Νίκος Τσάμης ISBN ebook: 978-960-93-3162-3 9789609331623 Το μυθιστόρημα Ο ΓΑΝΤΖΟΣ διατίθεται στο Διαδίκτυο σε ηλεκτρονική μορφή με άδεια Creative Commons (Αναφορά Δημιουργού

Διαβάστε περισσότερα

Στον ΑΗΣ Αμυνταίου Φιλώτα

Στον ΑΗΣ Αμυνταίου Φιλώτα ΕΤΟΣ 4o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 170 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Στον ΑΗΣ Αμυνταίου Φιλώτα σελ. 3 Γράμμα απ τον εκδότη... «Π ρ ο ε κ λ ο γ ι κ ό Α λ α λ ο ύ μ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΗ Κ Α Λ Ο Π Α Σ Χ Α ΓΙΑΝΝΗ ΣΠΑΝΟ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΗ Κ Α Λ Ο Π Α Σ Χ Α ΓΙΑΝΝΗ ΣΠΑΝΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΗ Κ Α Λ Ο Π Α Σ Χ Α ΓΙΑΝΝΗ ΣΠΑΝΟ Unesco Γαλιλαίος Μαρία Κιουρί Αφιέρωμα στο Γιάννη Σπανό Κλεμμένες αρχαιότητες Ιστορία του Πάσχα Συνέντευξη Let s Do it ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Γράμμα Έτος IΒ, αριθ. 68

Το Γράμμα Έτος IΒ, αριθ. 68 Κωδ. αριθμός: 3769 Το Γράμμα Έτος IΒ, αριθ. 68 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΕΚ Ι ΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΥΟ ΜΗΝΕΣ ΕΚ ΟΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μάνος Τσελίκας ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Ο ΟΣ ΤΕΩ 1, ΠΑΤΗΣΙΑ, Τ.Κ. 11142, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210 2912340 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Τ Λ Ο Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Υ

Τ Ι Τ Λ Ο Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Υ Τ Ι Τ Λ Ο Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Υ επειδή η γνώση είναι δύναμη στον αγώνα για μια καλύτερη ζωή, στον αγώνα για μια άλλη κοινωνία ως εργαζόμενοι έχουμε ανησυχίες, προβληματισμούς, ιδέες, οράματα ως εργαζόμενοι στο

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική και πολιτική διάσταση του γάμου από το Μεσαίωνα μέχρι σήμερα

Η κοινωνική και πολιτική διάσταση του γάμου από το Μεσαίωνα μέχρι σήμερα 3 ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013 γίνεται... Σήμερα γάμος Η κοινωνική και πολιτική διάσταση του γάμου από το Μεσαίωνα μέχρι σήμερα ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Γράμμα Έτος IΒ, αριθ. 67

Το Γράμμα Έτος IΒ, αριθ. 67 Το Γράμμα Έτος IΒ, αριθ. 67 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΕΚ Ι ΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΥΟ ΜΗΝΕΣ ΕΚ ΟΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μάνος Τσελίκας ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Ο ΟΣ ΤΕΩ 1, ΠΑΤΗΣΙΑ, Τ.Κ. 11142, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210 2912340 ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2005

Διαβάστε περισσότερα

Λαδώµατα, Σκοτώµατα. ιπλώµατα, Κονόµα τα!! Πρόλογος

Λαδώµατα, Σκοτώµατα. ιπλώµατα, Κονόµα τα!! Πρόλογος Λαδώµατα, Σκοτώµατα ιπλώµατα, Κονόµα τα!! Πρόλογος Όπως σε όλους τους Έλληνες, έτσι και σε µένα, όταν κάτι δεν εξελίσσεται όπως το θέλω, τότε φταίνε πάντα κάποιοι άλλοι, εκτός από µένα. Με βάση ετούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ (Εκπαιδευτικός: Ιωάννα Συγκούνα)

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ (Εκπαιδευτικός: Ιωάννα Συγκούνα) ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ (Εκπαιδευτικός: Ιωάννα Συγκούνα) Ιστοσελίδα για αρχαία θέατρα: http://www.culture.gr (Μνημεία-Θεματικός Κατάλογος-Αρχαία Εποχή-Θέατρα+Ωδεία) Φωτοτυπία με υπόθεση «Ελένης»

Διαβάστε περισσότερα

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μετατρέπουν. Ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία σχεδόν όλοι οι άνθρωποι

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μετατρέπουν. Ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία σχεδόν όλοι οι άνθρωποι Όργανο του Συλλόγου των Απανταχού Πανορμιτών Δωρίδος H Πάνορμος Τρίμηνη έκδοση πολιτιστικού και ενημερωτικού περιεχομένου Αριθ. Φύλλου 17 Απρίλιος, Μάϊος, Ιούνιος 2007 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑULO COELHO. ο ΑΛΧΗΜΙΣΤHΣ. Μετάφραση: ΜΑΡΙΑ-ΦΕΡΡΕΪΡΑ ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ

ΡΑULO COELHO. ο ΑΛΧΗΜΙΣΤHΣ. Μετάφραση: ΜΑΡΙΑ-ΦΕΡΡΕΪΡΑ ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ PAULO COELHO ο ΑΛΧΗΜΙΣΤHΣ ΡΑULO COELHO ο ΑΛΧΗΜΙΣΤHΣ Μετάφραση: ΜΑΡΙΑ-ΦΕΡΡΕΪΡΑ ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ «ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ» ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΘΗΝΑ 1996 Σειρά: ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Τίτλος πρωτοτύπου: Ο ALQUIMISTA Συγγραφέας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ (ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΑΜΟΣ;)

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ (ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΑΜΟΣ;) 1 ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ (ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΑΜΟΣ;) Ένα βιβλίο πάνω στο γάμο και τα συζυγικά προβλήματα δεν θα ήταν πλήρες χωρίς την εικόνα του γάμου όπως ο Θεός την έχει ορίσει. Η πρόθεση μας δεν είναι να σκιαγραφήσουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά με την παρέα μου

Ελληνικά με την παρέα μου Ελληνικά με την παρέα μου 2. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρέθυμνο 2004 Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) Πανεπιστημιούπολη 74 100 Ρέθυμνο Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΝΑ (1) και το ΜΗΔΕΝ (0)

Το ΕΝΑ (1) και το ΜΗΔΕΝ (0) Μηνιάτικη ηλεκτρονική έκδοση του Πανελλήνιου Σωματείου Θεάτρου Σκιών Περίοδος Γ Τεύχος 78 Μάρτιος 2014 Την μέρα αυτή, όπου παίζεται παράσταση Θεάτρου Σκιών, διαβάζονται, κάθε φορά, μηνύματα, που γράφουν

Διαβάστε περισσότερα

www.kyttaro.eu πολιτισμικό περιοδικό έντυπο

www.kyttaro.eu πολιτισμικό περιοδικό έντυπο κύτταρο Ιερισσού www.kyttaro.eu πολιτισμικό περιοδικό έντυπο Τεύχος 03/2010 Η Ιερισσός λίγες ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό της 26 ης Σεπτεμβρίου 1932 [φωτογραφία απο το αρχείο του Κυττάρου] Οι πρώτοι

Διαβάστε περισσότερα

H ζωή μετά... το σχολείο. 4ο Γυμνάσιο Xανίων

H ζωή μετά... το σχολείο. 4ο Γυμνάσιο Xανίων 4ο Γυμνάσιο Xανίων H ζωή μετά... το σχολείο Το 6ο τεύχος του περιοδικού του Γυμνασίου μας διακρίνεται για την ποικιλία των ενδιαφερόντων των μαθητών που αποτέλεσαν τη συντακτική του ομάδα. Στην ύλη του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΞΗ του ΕΡΩΤΑ Έφη

Η ΕΛΞΗ του ΕΡΩΤΑ Έφη 1 Η έλη του έρωτα 2 Η έλη του έρωτα Η ΕΛΞΗ του ΕΡΩΤΑ Αφιερωμένο στην πανέμορφη μέσα-έξω κόρη μου Έφη, που είναι η αγάπη, η χαρά, η ζεστασιά και ο παράδεισος στη ζωή μου. 3 Ζήτησα ένα σωρό πράγματα για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. sd Σάββατο 12 - Κυριακή 13 Απριλίου 2014. Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. sd Σάββατο 12 - Κυριακή 13 Απριλίου 2014. Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 12 - Κυριακή 13 Απριλίου 2014 Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα 2 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α...από τις συνταγές της γιαγιάς Με αγνά υλικά Χωρίς συντηρητικά και χημικά πρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙΣΑΡΕΣ. Μυθιστόρημα ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙΣΑΡΕΣ. Μυθιστόρημα ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙΣΑΡΕΣ Μυθιστόρημα ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ Copyright Βασίλης Παπαθεοδώρου Εκδόσεις Καστανιώτη Α.Ε., Αθήνα 2004 Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του παρόντος έργου

Διαβάστε περισσότερα

Οπατέρας του Ιωάννη Πήλικα

Οπατέρας του Ιωάννη Πήλικα ΙΛΙΟΝ 77 ΚΩΔΙΚΟΣ: 214045 ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ - ΧΑΛΚΙΔΑ ΚΥΜΗ TΡΙΜΗΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕNΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ετος ίδρυσης 1977 - Γραφεία: Ανδρονιάνοι Κύμης Εύβοιας

Διαβάστε περισσότερα

Η Βία δεν εχει φύλο. Αντώνη Δ. Μαγγανά, Καθηγητή Τομέα Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

Η Βία δεν εχει φύλο. Αντώνη Δ. Μαγγανά, Καθηγητή Τομέα Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου Η Βία δεν εχει φύλο Αντώνη Δ. Μαγγανά, Καθηγητή Τομέα Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου Η σφαιρική άποψη για τα πράγματα ανέκαθεν ήταν δύσκολη, δεν ήταν «δημοφιλής», προβλημάτιζε, έφερνε τους ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Αν σου μιλώ με παραμύθια είναι γιατί τα ακούς γλυκύτερα

Αν σου μιλώ με παραμύθια είναι γιατί τα ακούς γλυκύτερα Αν σου μιλώ με παραμύθια είναι γιατί τα ακούς γλυκύτερα Ερευνητική Εργασία Β Λυκείου 4ο Γενικό Λύκειο Αλίμου Οκτώβριος 2013 Μάιος 2014 Περιεχόμενα Ομάδες Ερευνητικής Εργασίας...4 Χαρακτηριστικά του παραμυθιού...5

Διαβάστε περισσότερα