ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 99 Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 11 παρ. 1 περιπτ. α, β και στ του ν.1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.1590/1986 (Α 49). 2. Τα άρθρα 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τά ξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλ λες διατάξεις» (Α 41). 3. Τα άρθρα 2 παρ. 4 και 3 παρ. 4 του ν.2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχο λές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυ ποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις» (Α 122). 4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α 98). 5. Την υπ αριθμ. Υ357/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Κατάργηση θέσης Υφυπουργού και σύσταση θέσης αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών» (Β 3). 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 7. Την υπ αριθ. 171/2009 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 141/ Η περίπτωση α, της παραγράφου 2, του άρθρου 38 του π.δ. 141/1991 (Α 58), αντικαθίσταται ως εξής: «α. Ο Αρχηγός επιθεωρεί προσωπικά ή δια των Αντι στρατήγων ή ανωτάτων αξιωματικών του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας οποιαδήποτε Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο. Κατά τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων αυτών, οι ως άνω επιθεωρητές δύνανται να συνεπικουρούνται από κλιμάκιο αρμοδίων επιτελών αξιωματικών για τον έλεγχο αντικειμένων, όπως καθορίζεται από τις οικείες διαταγές. Σε κάθε περίπτωση οι επιθεωρούντες αξιωματικοί είναι ανώτεροι ή αρχαιότεροι του προϊσταμένου της επιθεωρούμενης Υπηρεσίας». 2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 44 του ιδίου προε δρικού διατάγματος, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης αποστέλλεται στους Προϊσταμένους των Κλάδων του Αρχηγείου Ελ ληνικής Αστυνομίας, για ενέργειες αρμοδιότητάς τους, καθώς και στις προϊστάμενες Υπηρεσίες της επιθεω ρούμενης». 3. Στο άρθρο 56 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής: «7. Για την πραγματοποίηση των συγκεντρώσεων του αστυνομικού προσωπικού στις Υπηρεσίες του, ενερ γείται από τους διοικητές τους σχετική εγγραφή στο βιβλίο υπηρεσίας όπου αναφέρονται περιληπτικά τα σχετικά αντικείμενα που αναπτύχθηκαν είτε υπό μορφή ενημέρωσης είτε υπό μορφή διδασκαλίας». 4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 59 του ιδίου προεδρι κού διατάγματος, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 38/1994 (Α 30), αντικαθίσταται ως εξής: «2. Καθήκοντα αξιωματικού υπηρεσίας εκτελούν οι Υπαστυνόμοι Α, Υπαστυνόμοι Β, καθώς και οι Ανθυ παστυνόμοι και οι Αρχιφύλακες που έχουν δικαίωμα διενέργειας προανάκρισης. Από τους ανωτέρω δεν δι ατίθενται ως αξιωματικοί υπηρεσίας οι υποδιοικητές και οι προϊστάμενοι των Γραφείων Γραμματείας των Υπηρεσιών. Σε Υπηρεσίες με ολιγάριθμη δύναμη κα θήκοντα αξιωματικού υπηρεσίας δύνανται, κατά την κρίση του διοικητού, να εκτελούν οι έχοντες δικαίωμα προανάκρισης Αστυφύλακες και οι βαθμοφόροι μέχρι και το βαθμό του Υπαστυνόμου Α». 5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 61 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, αντικαθίσταται ως εξής: «3. Καθήκοντα υπαξιωματικού υπηρεσίας εκτελούν Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες, που έχουν δικαίωμα διενέργειας προανάκρισης». 6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 63 του ιδίου προεδρι κού διατάγματος, αντικαθίσταται ως εξής: «2. Υπηρεσία γραφειοφύλακα εκτελούν Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες». 7.Η παράγραφος 2 του άρθρου 67 του ιδίου προεδρι κού διατάγματος, αντικαθίσταται ως εξής:

2 5726 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) «2. Υπηρεσία δεσμοφύλακα εκτελούν Αρχιφύλακες, Ανθυπαστυνόμοι και κατ εξαίρεση Υπαστυνόμοι Β και Υπαστυνόμοι Α που προάγονται κατ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ν.3686/2008 (Α 158)». 8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 68 του ιδίου προεδρι κού διατάγματος, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 309/2001 (Α 209), αντικαθίσταται ως εξής: «3. Υπηρεσία σκοπού εκτελούν στις φρουρές οι ει δικοί φρουροί, οι Αστυφύλακες, οι Υπαρχιφύλακες και οι Αρχιφύλακες που προάγονται κατ εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 του άρθρου 9 και 1 του άρθρου 11 του ν.3686/2008». 9. Η παράγραφος 2 του άρθρου 74 του ιδίου προεδρι κού διατάγματος αντικαθίσταται ως εξής: «2. Καθήκοντα αστυνομικού σκοπού εκτελούν οι ει δικοί φρουροί, οι Αστυφύλακες, οι Υπαρχιφύλακες και οι Αρχιφύλακες που προάγονται κατ εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 του άρθρου 9 και 1 του άρθρου 11 του ν.3686/2008». 10. Η παράγραφος 4 του άρθρου 75 του ιδίου προε δρικού διατάγματος, αντικαθίσταται ως εξής: «4. Καθήκοντα σκοπού τροχαίας κίνησης εκτελούν Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αρχιφύλακες και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι Ανθυπαστυνόμοι που προάγονται κατ εφαρμογή των διατάξεων της πα ραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.3686/2008». 11. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 76 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, αντικαθίστανται ως εξής: «1. Η περίπολος είναι ολιγομελής ομάδα, δύο ή περισ σοτέρων αστυνομικών ή ειδικών φρουρών, που εκτελεί καθήκοντα ανάλογα με τα καθήκοντα των αστυνομικών σκοπών, αλλά σε περιοχές πολύ ευρύτερες από τους τομείς των αστυνομικών σκοπών. 2. Η σύνθεση, η ειδικότερη αποστολή και ο τομέας ευ θύνης της περιπόλου καθορίζονται από τον προϊστάμε νο της Υπηρεσίας που τη διατάσσει και επικεφαλής της ορίζεται Υπαρχιφύλακας, Αρχιφύλακας, Ανθυπαστυνό μος και κατ εξαίρεση Υπαστυνόμος Β και Υπαστυνόμος Α που προάγεται κατ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ν.3686/2008. Όταν στη σύνθεση της περιπολίας δεν περιλαμβάνεται βαθμοφό ρος, καθήκοντα επικεφαλής ασκεί ο αρχαιότερος». 12. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 81 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, αντικαθίστανται ως εξής: «2. Ως επόπτες σκοπών ορίζονται Υπαρχιφύλακες, Αρ χιφύλακες και Ανθυπαστυνόμοι που προάγονται κατ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρ θρου 9 του ν. 3686/2008. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται μέριμνα όπως ο επόπτης είναι ανώτερος ή αρχαιότερος του επιθεωρούμενου σκοπού. 3. Ο αριθμός των εποπτών είναι ανάλογος με τον αριθμό των σκοπών και τον αριθμό των βαθμοφόρων της προηγουμένης παραγράφου, που διαθέτει κάθε Υπηρεσία». 13. Οι παράγραφοι 1 και 5 του άρθρου 82 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, αντικαθίστανται ως εξής: «1. Υπηρεσία αξιωματικού επιθεώρησης εκτελούν οι αξιωματικοί και οι Ανθυπαστυνόμοι της Υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται μέριμνα όπως ο αξιωμα τικός επιθεώρησης είναι ανώτερος ή αρχαιότερος του επιθεωρουμένου». «5. Οι Διευθυντές των Γενικών Αστυνομικών Διευ θύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και των Αστυνο μικών Διευθύνσεων νομών, δύνανται να ορίζουν κατά τις νυκτερινές ώρες ή κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και αργίες, ανώτερους αξιωματικούς της δυνάμεώς των Υπηρεσιών τους, ως επόπτες, για τον έλεγχο της κανονικής εκτέλεσης των καθηκόντων των οργάνων εσωτερικής και εξωτερικής υπηρεσίας των Υπηρεσιών τους. Επίσης, οι ως άνω αξιωματικοί σε περιπτώσεις σοβαρών αδικημάτων ή συμβάντων αστυνομικής αρ μοδιότητας, επιλαμβάνονται άμεσα και διευθύνουν τις ενέργειες μέχρι να αφιχθεί ανώτερός τους ή να λάβουν σχετικές εντολές». 14. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, αντικαθίσταται ως εξής: «Στους Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αρχιφύλα κες των Υπηρεσιών που ασκούν άμεση αστυνόμευση χορηγείται από την Υπηρεσία αστυνομικό σημειωμα τάριο, στο οποίο καταχωρίζουν σημειώσεις για εγκλή ματα, δυστυχήματα, πυρκαγιές, δημόσιες συναθροίσεις, βλάβες οδών ή διαφόρων εγκαταστάσεων, παραβάσεις διαφόρων νόμων ή αστυνομικών διατάξεων, παράπονα πολιτών, πληροφορίες και οποιοδήποτε άλλο γεγονός ή περιστατικό αστυνομικής φύσης». 15. Η παράγραφος 1 του άρθρου 83Α του ιδίου προε δρικού διατάγματος, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 80/2005 (Α 119), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Στους Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύ λακες των Υπηρεσιών που εκτελούν υπηρεσία αστυνο μικού σκοπού, σκοπού τροχαίας κίνησης, περιπολίας πεζής ή μηχανοκίνητης και αστυνομικού της γειτονιάς, χορηγείται από την Υπηρεσία βιβλιάριο επιθεώρησης αστυνομικού, στο οποίο καταχωρίζονται ενυπόγραφα από τους αξιωματικούς επιθεώρησης η ημερομηνία, η ώρα, το ονοματεπώνυμο του επιθεωρουμένου, τα απο τελέσματα της επιθεώρησης, το ονοματεπώνυμο του επιθεωρούντος και τυχόν παρατηρήσεις». Άρθρο 2 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 14/ Οι περιπτώσεις α και η της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ. 14/2001 (Α 12), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 126/2005 (Α 181) και την περίπτωση ι της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του π.δ. 189/2006 (Α. 194), αντικαθίστανται ως εξής: «α. Διεύθυνση Αστυνόμευσης και Χειρισμού Κρίσεων. η. Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων Τάξης και Ασφάλειας (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)». 2. Το άρθρο 4 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρα 1 του π.δ.261/2003 (Α 235) και 1 παρ. 1 και 2 του π.δ. 252/2006 (Α 263), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 4 Διεύθυνση Αστυνόμευσης και Χειρισμού Κρίσεων 1. Η Διεύθυνση Αστυνόμευσης και Χειρισμού Κρίσεων διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα: α. 1ο Τμήμα Αστυνόμευσης και Τουρισμού. β. 2ο Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Πολιτικής Προστασίας. γ. 3ο Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Αθλητι σμού. δ. 4ο Τμήμα Σχεδιασμού Ασκήσεων.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Αστυνόμευσης και Τουρισμού είναι οι ακόλουθες: α. Η προετοιμασία νομοθετικών και διοικητικών πράξε ων και η επεξεργασία κανόνων και μέτρων για τη ρύθ μιση θεμάτων αστυνόμευσης σχετικών με τη δημόσια υγεία, την αγορανομία, την τάξη στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων, τις μεταγωγές κρατουμένων, την προστα σία του περιβάλλοντος, την πολεοδομία, την εργασία, τη λειτουργία δημοσίων κέντρων, καταστημάτων και θεαμάτων και γενικά όλων των θεμάτων αστυνόμευσης που έχουν σχέση με τη δημόσια ειρήνη, την ευταξία και την απρόσκοπτη κοινωνική διαβίωση των πολιτών. Επίσης, είναι αρμόδιο για τη ρύθμιση θεμάτων λειτουρ γίας τουριστικών επιχειρήσεων, εργασίας σε αυτές, τη διακίνηση των τουριστών και γενικά για ζητήματα που έχουν σχέση με τον τουρισμό. β. Η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και η συ νεργασία με τους καθύλη αρμόδιους κρατικούς και ιδι ωτικούς φορείς για την αντιμετώπιση των θεμάτων της προηγούμενης περίπτωσης. γ. Η προετοιμασία έκδοσης αστυνομικών διατάξεων και η επεξεργασία των όρων χορήγησης αστυνομικών αδειών για τα θέματα της περίπτωσης α. δ. Η μελέτη των επιστημονικών και τεχνικών μεθόδων αστυνόμευσης σε θέματα αστυνομίας τάξης και η μέ ριμνα για την αξιοποίησή τους. ε. H μελέτη της σκοπιμότητας και της απόδοσης των μέτρων και των κυρώσεων κατά των παραβατών των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας για τα θέματα της περίπτωσης α και η αξιοποίηση των σχετικών πορισμά των σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς. στ. Η μελέτη και ανάλυση στατιστικών στοιχείων για τα θέματα αστυνομίας τάξης, η συναγωγή συμπερασμά των και η μέριμνα για την αξιοποίησή τους. ζ. Η μελέτη μεθόδων αστυνομικής τακτικής και πρακτι κής και η διατύπωση υποδειγμάτων για τις περιπόλους, τις ενέδρες, τους ελέγχους, τις έρευνες και τις λοιπές αστυνομικές δράσεις σε θέματα αστυνομίας τάξης. η. Η διατύπωση μεθόδων και κανόνων για την προστα σία του προσωπικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, τη χρήση του οπλισμού του και το σεβασμό των ατομικών ελευθεριών κατά την αστυνομική δράση. θ. Η παρακολούθηση της χρησιμοποιούμενης από τις αστυνομικές Υπηρεσίες τακτικής, σε θέματα αρμοδιό τητός του, η εξαγωγή συμπερασμάτων και η κατάλληλη αξιοποίησή τους. ι. Η συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς και τον Ε.Ο.Τ. για την αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητός του. ια. Οι προτάσεις και οι γνωματεύσεις σε θέματα τοπο θετήσεων και μετακινήσεων του προσωπικού των Υπη ρεσιών της Τουριστικής Αστυνομίας, της ίδρυσης, προ αγωγής και κατάργησης αυτών, ως και κατανομής και ανακατανομής των μεταφορικών και λοιπών μέσων. ιβ. Η επεξεργασία στατιστικών στοιχείων σε θέματα τουριστικού ενδιαφέροντος. ιγ. Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου της δραστη ριότητας των περιφερειακών Υπηρεσιών Τουριστικής Αστυνομίας. 3. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Πολιτικής Προστασίας είναι οι ακό λουθες: α. Ο επιτελικός σχεδιασμός, η οργάνωση και η δοκι μασία του Συστήματος Διαχείρισης Περιστατικών και Κρίσεων (ΣΥ.ΔΙ.ΠΕ.Κ) αρμοδιότητος Ελληνικής Αστυ νομίας. β. Η μεταφορά τεχνογνωσίας μέσω εκπαιδεύσεων στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλων Φορέων, ως και η συνδρομή για την εκπόνηση μελετών τρωτότητας και εκπόνησης επιχειρησιακών σχεδίων ασφάλειας των εγκαταστάσεών τους, κατόπιν εγκρί σεως σχετικού αιτήματός τους. γ. Η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εκπόνηση ειδικών σχεδίων δράσης, μελετών τρωτότητας και σχε δίων ασφάλειας εγκαταστάσεων, καθώς και η συνδρομή ανάλογης παροχής σε άλλους Φορείς, κατόπιν σχετικού αιτήματός τους. δ. Η ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς ασφάλειας, της ημεδαπής και αλλοδαπής, σε θέματα διαχείρισης κρίσιμων συμβάντων, καθώς και η εισήγηση για την εκπόνηση και εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων συ νεκπαίδευσης. ε. Η ανάπτυξη και αξιοποίηση δικτύου συνδέσμων επι κοινωνίας μεταξύ της Διεύθυνσης και των Υπηρεσιών Φορέων εμπλεκόμενων σε θέματα ασφάλειας, σχετικά με τις αρμοδιότητές της. στ. Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων αναφο ρικά με τις μεθόδους και τα μέσα διαχείρισης κρίσεων και η ανταλλαγή, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διε θνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου Ελλη νικής Αστυνομίας, εμπειριών και τεχνογνωσίας με τις Αστυνομίες ξένων κρατών. ζ. Η μέριμνα για τη συγκρότηση Ομάδας Διαπραγμα τεύσεων Ομηριών και Κρίσεων και η εισήγηση για τον εφοδιασμό της με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Στο πλαί σιο αυτό σχεδιάζει ειδικές εκπαιδεύσεις στο εσωτερικό της χώρας και εισηγείται τη συμμετοχή σε αντίστοιχες εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό. η. Η συγκρότηση ή συμμετοχή, κατά περίπτωση, σε επιτροπές, προς το σκοπό της κατάρτισης επιχειρησι ακών σχεδίων χειρισμού κρίσεων διυπουργικού ή διυ πηρεσιακού χαρακτήρα. θ. Η αποτίμηση της διαχείρισης κρίσιμων περιστατι κών και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από τους εμπλεκόμενους φορείς και Υπηρεσίες. ι. Η εκπόνηση ειδικών σχεδίων Πολιτικής Προστασίας αρμοδιότητος Ελληνικής Αστυνομίας και η συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς για την επικαιροποίησή τους, στο πλαίσιο εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Πο λιτικής Προστασίας και της σχετικής νομοθεσίας, όπως ισχύει κάθε φορά. ια. Η συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία σε θέματα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 4. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Αστυνομικών Επι χειρήσεων και Αθλητισμού είναι οι ακόλουθες: α. Η προετοιμασία νομοθετικών και διοικητικών πρά ξεων και η επεξεργασία κανόνων και μέτρων για τη ρύθμιση θεμάτων αστυνόμευσης σχετικών με τις συγκε ντρώσεις, δημόσιες συναθροίσεις, αθλητικές και λοιπές εκδηλώσεις και η συνεργασία με τους καθύλη αρμόδιους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών.

4 5728 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) β. Η εκπόνηση σχεδίων και οδηγιών για τη λήψη μέ τρων τάξης σε δημόσιες συγκεντρώσεις, συναθροίσεις, αθλητικές και λοιπές εκδηλώσεις και η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρμογή τους. γ. Η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εκτέλεση επιχειρήσεων και ο συντονισμός της δράσης τους, η παρακολούθηση της χρησιμοποιούμενης τακτι κής στις επιχειρήσεις, η εξαγωγή συμπερασμάτων και η κατάλληλη αξιοποίησή τους. δ. Η μελέτη και ανάλυση στατιστικών στοιχείων για τα θέματα αρμοδιότητάς του, η εξαγωγή συμπερασμάτων και η μέριμνα για την αξιοποίησή τους. ε. Η διαπίστωση και ο προσδιορισμός με βάση τις διατιθέμενες δυνάμεις σε μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας ευρείας κλίμακας ή σε επιχειρησιακές δράσεις μείζονος σπουδαιότητας, των αναγκών του προσωπι κού, σε ότι αφορά κυρίως τις μετακινήσεις, τη διαμονή, τη διακομιδή και υγειονομική περίθαλψη αυτού, καθώς και την παροχή κάθε συναφούς υπηρεσίας που κρίνε ται επιβεβλημένη, σε συνεργασία με τις περιφερειακές Υπηρεσίες στην περιοχή των οποίων λαμβάνονται τα ως άνω μέτρα. στ. Η μέριμνα για την ικανοποίηση των αναγκών του προηγούμενου εδαφίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και ο σχεδιασμός κάλυψης αυτών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Κλάδων και τις Αυτοτελείς Κεντρικές Υπηρεσίες του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και τις οικείες περιφε ρειακές Υπηρεσίες. ζ. Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων για την επίλυση προ βλημάτων σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητάς του. 5. Στο 3ο Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Αθλη τισμού της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης και Χειρισμού Κρίσεων λειτουργεί Εθνικό Γραφείο Πληροφοριών Πο δοσφαίρου, ως κεντρικό σημείο επαφής για την εξασφά λιση της ανταλλαγής πληροφοριών και τη διευκόλυνση της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, στον τομέα των ποδοσφαιρικών αγώνων με διεθνή διάσταση. Ειδικότερα, το Γραφείο αυτό, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Προβαίνει στη συλλογή, επεξεργασία, αξιολόγη ση και κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, με σκοπό την επαρκή προετοιμασία και λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για την τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφά λειας πριν, κατά και μετά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων διεθνούς, ιδίως, επιπέδου. β. Συνεργάζεται με τα αντίστοιχα Εθνικά Γραφεία Πλη ροφοριών Ποδοσφαίρου άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο ανταλλαγής πληρο φοριών στρατηγικής, επιχειρησιακής και τακτικής φύσε ως, εμπειριών και τεχνογνωσίας, αναφορικά με θέματα αρμοδιότητάς του. γ. Αναπτύσσει πρωτοβουλίες ή συνδράμει σε πρωτο βουλίες άλλων αρχών ή φορέων που έχουν ως στόχο την εξάλειψη της βίας στα γήπεδα και την ομαλή διε ξαγωγή των ποδοσφαιρικών αγώνων. δ. Διευκολύνει, συντονίζει ή οργανώνει, κατά περίπτω ση, την αστυνομική συνεργασία μεταξύ άλλων αρχών και φορέων, σχετικά με τη διεξαγωγή διεθνών αθλητικών συναντήσεων. ε. Επικοινωνεί για θέματα αρμοδιότητάς του, σε πε ρίπτωση ανάληψης από τη χώρα διεθνών αθλητικών διοργανώσεων, με τις Εθνικές Αστυνομικές Υπηρεσίες των άλλων ενδιαφερομένων κρατών μελών της Ευρω παϊκής Ένωσης, είτε απευθείας, είτε μέσω αξιωματικών συνδέσμων που ορίζονται για το σκοπό αυτό. στ. Παρέχει στα Εθνικά Γραφεία Πληροφοριών Ποδο σφαίρου άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν του ζητηθεί ή αυτεπαγγέλτως, ανάλυση κινδύνου στο πλαίσιο διεθνών ποδοσφαιρικών αγώνων που αφο ρούν ποδοσφαιρικούς συλλόγους ή εθνικές ομάδες. 6. Επιπλέον, το Γραφείο της προηγουμένης παραγρά φου, ασκεί επί θεμάτων αθλητικού ενδιαφέροντος, σε εθνικό επίπεδο, τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Συντονίζει και καθοδηγεί τις περιφερειακές Υπη ρεσίες στη συλλογή γενικών πληροφοριών, σχετικά με τους ποδοσφαιρικούς αγώνες, τις λοιπές αθλητικές εκ δηλώσεις και τις μετακινήσεις αθλητικών αποστολών και φιλάθλων. β. Επεξεργάζεται, αξιολογεί και αξιοποιεί σε κεντρικό επίπεδο τις ως άνω πληροφορίες, με σκοπό την επαρκή προετοιμασία και λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων, για την τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας πριν, κατά και μετά τη διεξαγωγή των αθλητικών συναντήσεων. γ. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και συνδράμει σε πρω τοβουλίες άλλων αρχών ή φορέων που έχουν ως στόχο την εξάλειψη της βίας στα γήπεδα και την ομαλή δι εξαγωγή των ποδοσφαιρικών ή άλλων αθλητικών συ ναντήσεων. δ. Επεξεργάζεται τα καταχωρούμενα, στη βάση δε δομένων, στοιχεία αθλητικών εκδηλώσεων και αναλύει γεγονότα και ενέργειες, που λαμβάνουν χώρα σε αθλη τικούς χώρους, προς το σκοπό λήψης αποφάσεων σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο. 7. Κατά την επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφο ριών και δεδομένων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α 50)». 8. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Σχεδιασμού Ασκή σεων είναι οι ακόλουθες: α. Η σχεδίαση ασκήσεων, διυπηρεσιακού ή διακλαδικού χαρακτήρα για όλη την επικράτεια, προς το σκοπό δια πίστωσης της αποτελεσματικότητας των επιχειρησιακών σχεδίων, της επιχειρησιακής ετοιμότητας του προσω πικού, καθώς επίσης και της επάρκειας και του βαθμού ανταπόκρισης των συστημάτων χειρισμού κρίσιμων πε ριστατικών, επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων. β. Η ανάπτυξη συνεργασιών με τις κεντρικές και πε ριφερειακές Υπηρεσίες του Σώματος, καθώς και τους συναρμόδιους φορείς σε θέματα σχεδίασης και οργά νωσης ασκήσεων ετοιμότητας. γ. Η υποστήριξη των Υπηρεσιών του Σώματος, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και επικοινωνιακών τους αναγκών, μέσω του ολοκληρωμένου συστήματος οπτι κοακουστικών εφαρμογών της Διεύθυνσης. δ. Η συμμετοχή στη σχεδίαση, οργάνωση και διενέρ γεια ασκήσεων ετοιμότητας διασυνοριακού, ευρωπαϊ κού και διεθνούς χαρακτήρα, για θέματα εσωτερικής ασφάλειας, στο πλαίσιο συμφωνιών και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία». 3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 9Α, του ιδίου προε δρικού διατάγματος, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 126/2005 (Α 181), προστίθεται εδάφιο ζ, ως εξής: «ζ. Η έκδοση ή εκτύπωση άλλων εγγράφων ασφαλείας που κατά τις κείμενες διατάξεις εκδίδονται ή εκτυπώ νονται από την Διεύθυνση Διαβατηρίων».

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Το άρθρο 9Β του ιδίου προεδρικού διατάγματος, το οποίο προστέθηκε, ως άρθρο 31α, με το άρθρο 2 του π.δ.245/2005 και αναριθμήθηκε σε άρθρο 9Β με την περίπτωση ιιι της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του π.δ. 189/2006 (Α 194), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 9Β Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων Τάξης και Ασφάλειας 1. Το Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων Τάξης και Ασφά λειας (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και έχει ως αποστολή το συντονισμό και την επίτευξη της διαλειτουργικότητας των περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, για την αντιμετώπιση κάθε μορφής εγκληματικότητας και κυρίως του οργανωμέ νου εγκλήματος. Το Ε.Κ.Ε.Τ.Α. διαρθρώνεται εσωτερικά στις ακόλουθες μονάδες που λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος, ως εξής: α. Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης. β. Κέντρο Επιχειρήσεων. 2. Το Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Χειρίζεται τα θέματα προσωπικού, εξασφαλίζει τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της Υπηρεσίας, εισηγείται για τον εφοδιασμό του αναγκαίου υλικοτε χνικού εξοπλισμού και μέσων και μεριμνά για τη σωστή λειτουργία και συντήρησή τους. β. Μεριμνά για την εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού, καθώς και για τη συμ μετοχή του σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες και άλλες συναντήσεις. γ. Παρέχει γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη στο Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων. δ. Τηρεί αντίγραφα επιχειρησιακών σχεδίων και μνημονίων ενεργειών για την αντιμετώπιση κρίσιμων συμβάντων και εκτάκτων αναγκών που σχετίζονται με τον τομέα τάξης, τροχαίας, ασφάλειας και πολιτικής προστασίας και συντάσσονται από τις αρμόδιες Διευ θύνσεις του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. 3. Το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει τις ακόλουθες αρ μοδιότητες: α. Εξασφαλίζει τον επιχειρησιακό συντονισμό και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και μεταφέρει τις εντολές της Ηγεσίας, στις περιπτώσεις διαχείρισης κρίσιμων περιστατικών. β. Παρέχει, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού και κανο νιστικού πλαισίου, κατευθύνσεις για την κατάλληλη και αποτελεσματική αντιμετώπιση απειλών, σοβαρών περι στατικών, κρίσεων ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, στον τομέα τάξης και εσωτερικής ασφάλειας. γ. Παρακολουθεί και αναλύει απειλές και γεγονότα στον εθνικό και διεθνή χώρο, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν κρίσεις στον τομέα της δημόσιας τάξης και ασφάλειας και εισηγείται ιεραρχικά τη λήψη μέτρων αντιμετώπισής τους. δ. Παρακολουθεί τις αστυνομικές επιχειρήσεις των περιφερειακών Υπηρεσιών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, συλλέγει και διαχειρίζεται ανάλογα στατι στικά στοιχεία και αναφορές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και διαταγές. ε. Ενημερώνει την Ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με θέματα ασφάλειας και τάξης, διοικητικής υποστήριξης και πολιτικής άμυνας και κάθε είδους έκτακτα ή επεί γοντα και σοβαρά γεγονότα ή απειλές ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που λαμβάνουν χώρα σε όλη την επικράτεια, είτε η Ελληνική Αστυνομία έχει την αρμοδι ότητα διαχείρισής τους, είτε υποστηρίζει άλλο φορέα. στ. Διευκολύνει την επικοινωνία των περιφερειακών Υπηρεσιών κατά την επιχειρησιακή διαχείριση συμβά ντων αρμοδιότητάς τους. ζ. Συνεργάζεται και υποστηρίζει το Κέντρο Επιχειρή σεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σε θέματα συνεπειών απωλειών, κατά τη διαχείριση κρίσιμων περιστατικών τάξης και εσωτερικής ασφά λειας, φυσικών καταστροφών και άλλων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. η. Παρέχει συνδρομή στα Κέντρα Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Αγροφυλακής, καθώς και στα Κέντρα Επιχειρήσεων και στα Συντονι στικά Κέντρα άλλων Υπουργείων κατά τη διαχείριση κρίσιμων συμβάντων και καταστάσεων ανάγκης, αρμο διότητάς τους. θ. Παρέχει ενημέρωση στο Γραφείο Τύπου του Υπουρ γείου Εσωτερικών προκειμένου να διαμορφώνει έγκαιρα την κατάλληλη επικοινωνιακή διαχείριση. ι. Διασυνδέεται και συνεργάζεται κεντρικά με τα αντί στοιχα Κέντρα Επιχειρήσεων των αρμοδίων Φορέων και Αρχών, σε θέματα τάξης, εσωτερικής ασφάλειας και πολιτικής προστασίας της χώρας. ια. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται. 4. Στο Ε.Κ.Ε.Τ.Α. λειτουργεί Κέντρο Συλλογής και Διαχεί ρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών (ΚΕ.ΣΥ.Δ.Ε.Π.) το οποίο εποπτεύεται και ελέγχεται άμεσα από τον Προϊστάμενο του Κλάδου Ασφάλειας και Τάξης και έχει ως αποστολή τη συ γκέντρωση, αξιολόγηση, ταξινόμηση, ανάλυση και διάθεση επεξεργασμένων ή μη πληροφοριών για την αντιμετώπιση κάθε μορφής εγκληματικότητας και κυρίως του οργανω μένου εγκλήματος. Το ΚΕ.ΣΥ.Δ.Ε.Π. λειτουργεί σε επίπεδο Υποδιεύθυνσης και διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα: α. Τμήμα Πληροφοριών. β. Τμήμα Ανάλυσης. 5. Το Τμήμα Πληροφοριών έχει τις ακόλουθες αρμο διότητες: α. Αναζητεί, συγκεντρώνει, αξιολογεί και επεξεργά ζεται πληροφορίες και υποστηρίζει, σε θέματα διαχεί ρισης πληροφοριών, τις καθ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. β. Μεριμνά για την καθιέρωση, ανάπτυξη και εφαρμογή Προτύπου Διαχείρισης Πληροφοριών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. γ. Αναπτύσσει μεθόδους αξιολόγησης της αποτε λεσματικότητας διαχείρισης πληροφοριών καθώς και αρχές και κανονισμούς απόκτησης και διαχείρισης των πληροφοριών. δ. Καθορίζει την πολιτική ασφάλειας και προστασίας των πληροφοριών. 6. Το Τμήμα Ανάλυσης έχει τις ακόλουθες αρμοδιό τητες: α. Διενεργεί τις επιχειρησιακές και στρατηγικές ανα λύσεις πληροφοριών, επί θεμάτων που αφορούν στην αποστολή της Υπηρεσίας. β. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπη ρεσίες και Αρχές, ειδικές εκθέσεις και αναλύσεις, επί θεμάτων αρμοδιότητάς του και ιδίως σε ό,τι αφορά εγκληματικά χαρακτηριστικά και μεθόδους.

6 5730 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) γ. Διαβιβάζει πληροφορίες, επεξεργασμένες ή μη, εκ θέσεις και αναλύσεις που διαθέτει στις αρμόδιες κεντρι κές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για περαιτέρω εκμετάλλευση. δ. Αναπτύσσει και εφαρμόζει κατάλληλες και επιστη μονικά αξιόπιστες αναλυτικές μεθόδους και τεχνικές για την εκπλήρωση στην αποστολή της Υπηρεσίας. ε. Αναπτύσσει μεθόδους αξιολόγησης της ποιότητας και αποδοτικότητας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, του παραγόμενου έργου. 7. Το Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων Τάξης και Ασφά λειας στελεχώνεται με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό καθ όλο το 24ωρο και δύνανται να εκπροσωπούνται σ αυτό Φορείς και Υπηρεσίες που εμπλέκονται σε θέματα τάξης και εσωτερικής ασφάλειας. 8. Λεπτομέρειες που αφορούν την εσωτερική λειτουρ γία, διάρθρωση και άσκηση των αστυνομικών αρμοδι οτήτων του Ενιαίου Κέντρου Επιχειρήσεων Τάξης και Ασφάλειας και του Κέντρου Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών ρυθμίζονται με Εσωτερικό Κανονισμό, ο οποίος εκδίδεται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας». 5. Η περίπτωση α της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του ιδίου π. δ., όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 107/2007 (Α 136), αντικαθίσταται ως εξής: «α. Την αναζήτηση, συλλογή, επεξεργασία και αξιοποί ηση πληροφοριών με σκοπό την πρόληψη και καταστολή ενεργειών ατόμων ή ομάδων που στρέφονται με τη χρήση βίας και εξτρεμιστικών εγκληματικών ενεργειών κατά της ασφάλειας του κράτους, του δημοκρατικού πολιτεύματος ως και κατά προσώπων ή πραγμάτων, καθώς και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων αυτών». 6. Μετά το άρθρο 33Α του ιδίου προεδρικού διατάγ ματος, το οποίο προστέθηκε σε αυτό με το άρθρο 1 του π.δ. 58/2006 (Α 61), προστίθεται άρθρο 33Β ως εξής: «Άρθρο 33Β Γραφεία Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών Στα Επιτελεία των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας λειτουργεί Γραφείο Συλλογής και Διαχεί ρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών, το οποίο έχει ως αποστολή την αναζήτηση, διαχείριση και επιχειρησιακή αξιοποίηση πληροφοριών, για την αντιμετώπιση κάθε μορφής εγκληματικότητας και κυρίως του οργανωμένου εγκλήματος στην περιοχή της οικείας Γενικής Αστυνο μικής Διεύθυνσης Περιφέρειας. Τα Γραφεία Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών, ως προς το ειδικό αντικείμενο της αποστολής τους υπάγονται στο Κέντρο Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών (ΚΕ.ΣΥ.Δ.Ε.Π.)». 7. Στο άρθρο 40 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής: «4. Ως τμηματάρχες των Διευθύνσεων των Κλάδων του Αρχηγείου και των αυτοτελών Κεντρικών Υπηρεσιών που προβλέπονται από τις περιπτώσεις δ, ε, ζ, η, θ και ια της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος π.δ/τος, μπορεί να ορίζονται και αξιωματικοί ειδικών καθηκό ντων, εφόσον στο Τμήμα που υπηρετούν δεν υπάρχει ομοιόβαθμός τους αξιωματικός γενικών καθηκόντων». Άρθρο 3 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 1/ Στο άρθρο 13 του π.δ. 1/2001 (Α 1), προστίθεται παράγραφος 2, ως εξής: «2. Η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, μετά από έγκρι ση ή διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, δύναται να επιλαμβάνεται της διερεύνησης αδικημά των, της καθύλη αρμοδιότητάς της και σε περιοχές δικαιοδοσίας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, σε περιπτώσεις που λόγω της βαρύτητας, του τρόπου, των μέσων και των ειδικών συνθηκών τέλεσης τους, συγκινούν ιδιαίτερα την κοινή γνώμη ή είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσμενώς το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών ή απαιτούν ιδιαίτερη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση προς αποκάλυψη των δραστών και συλλογή των απαραιτήτων στοιχείων για την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη ή πιθανολογείται η ανάπτυξη δράσης ορ γανωμένου εγκλήματος, σε ευρύτερες περιοχές μιας ή περισσοτέρων αστυνομικών διευθύνσεων. Κατ εξαίρεση, μετά από διαταγή ή έγκριση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, δύναται να επιλαμβάνεται της διερεύνησης αδικημάτων της καθύλη αρμοδιότητάς της σε όλη την επικράτεια. Σε κάθε περίπτωση, ενημερώνονται αρμοδί ως ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας και ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Νομού οι οποί οι παρέχουν, εφόσον ζητείται, κάθε σχετική συνδρομή και διευκόλυνση δια των αρμοδίων καθύλη Υπηρεσιών τους. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών του προσωπικού του, που επιλαμβάνεται κατά τα προαναφερόμενα, υποβάλλει σχετική αναφορά στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυ νομίας όπου εκτίθενται το είδος των αδικημάτων που διαπιστώθηκαν, οι συνθήκες βεβαίωσής τους, οι τυχόν προγενέστερες ενέργειες των αρμοδίων Υπηρεσιών και κάθε άλλο σχετικό με αυτά στοιχείο. Οι αστυνομικές Υπηρεσίες των Αστυνομικών Διευθύν σεων νομών, των προαναφερομένων Γενικών Αστυνομι κών Διευθύνσεων Περιφέρειας, που ασκούν αρμοδιότη τες δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, ενημερώνουν την Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής για τα σοβαρά αδικήματα που τελέσθηκαν στην περιφέρεια τους και της γνωστο ποιούν κάθε σχετική με αυτά πληροφορία». 2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του ως άνω άρθρου αναριθ μούνται σε 3 και 4 αντίστοιχα. 3. Η περίπτωση β του άρθρου 15 του ιδίου π. δ., αντι καθίσταται ως εξής: «β. Στο Τμήμα 2ο Προστασίας της Ασφάλειας του Κράτους και του Πολιτεύματος, το οποίο είναι αρμόδιο για την πρόληψη και καταστολή κάθε ενέργειας που στρέφεται κατά της ασφάλειας του Κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος. Στο πλαίσιο αυτό προβαί νει ιδίως στην αναζήτηση, συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων για τη δράση ατόμων ή οργανωμένων ομάδων που ενεργούν πράξεις που στρέφονται κατά της ασφάλειας του Κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος ή πράξεις βίας κατά προσώπων ή πραγμάτων, καθώς και στην παρακολού θηση των δραστηριοτήτων αυτών». 4. Η περίπτωση γ του άρθρου 22 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του π.δ. 48/2006 (Α 50) και η περίπτωση

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5731 γ του άρθρου 17 του π.δ. 48/2006, αντικαθίστανται ως εξής: «γ. Στο Τμήμα 3ο Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρη σιακών Πληροφοριών το οποίο είναι αρμόδιο για: (1) Την εισαγωγή των καταχωρίσεων που αφορούν κλεμμένα ή υπεξαιρεθέντα οχήματα στην εθνική βάση δεδομένων καθώς και για την ενημέρωση, διαγραφή και εν γένει διαχείριση των καταχωρίσεων αυτών. (2) Τη διαχείριση στοιχείων στα πλαίσια της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας SCHENGEN, που υπογράφη κε την και κυρώθηκε με το ν.2514/1997 (Α 140), την παροχή οδηγιών στις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης για την εφαρμογή της νομοθεσίας και τη συγκέντρωση, κα ταχώριση και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων εγκλη ματικότητας, βάσει των αναφορών των Υπηρεσιών. (3) Την επεξεργασία και αξιολόγηση των στατιστικών στοιχείων εγκληματικότητας, την ανάλυση των αιτί ων του εγκλήματος και την εισήγηση λειτουργικού και στρατηγικού σχεδιασμού σε ό,τι αφορά την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας. (4) Την αναζήτηση, διαχείριση και επιχειρησιακή αξι οποίηση πληροφοριών για την αντιμετώπιση κάθε μορ φής εγκληματικότητας και κυρίως του οργανωμένου εγκλήματος στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης. Ως προς το ειδικό αυτό αντικείμενο το Τμήμα Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών υπάγεται στο Κέντρο Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών (ΚΕ.ΣΥ.Δ.Ε.Π.)». Άρθρο 4 Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 48/ Στο άρθρο 11 του π.δ. 48/2006 (Α 50), προστίθεται παράγραφος 2, ως εξής: «2. Η Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, μετά από έγκριση ή διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο μίας, δύναται να επιλαμβάνεται της διερεύνησης αδικη μάτων, της καθύλη αρμοδιότητάς της και σε περιοχές δικαιοδοσίας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Πε ριφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Βορείου Αιγαίου, σε περιπτώσεις που λόγω της βα ρύτητας, του τρόπου, των μέσων και των ειδικών συνθη κών τέλεσης τους, συγκινούν ιδιαίτερα την κοινή γνώμη ή είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσμενώς το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών ή απαιτούν ιδιαίτερη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση προς αποκάλυψη των δραστών και συλλογή των απαραιτήτων στοιχείων για την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη ή πιθανολογείται η ανάπτυξη δράσης οργανωμένου εγκλήματος, σε ευρύτερες περιοχές μιας ή περισσοτέρων αστυνομικών διευθύνσεων. Κατ εξαίρεση, μετά από διαταγή ή έγκριση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, δύναται να επιλαμβάνεται της διερεύνησης αδικημάτων της καθύλη αρμοδιότητάς της σε όλη την επικράτεια. Σε κάθε περίπτωση, ενημερώνονται αρμοδί ως ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας και ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Νομού οι οποίοι παρέχουν, εφόσον ζητείται, κάθε σχετική συνδρομή και διευκόλυνση δια των αρμοδίων καθύλη Υπηρεσιών τους. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας, μετά την ολο κλήρωση των ενεργειών του προσωπικού του, που επι λαμβάνεται κατά τα προαναφερόμενα, υποβάλλει σχετική αναφορά στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας όπου εκτίθενται το είδος των αδικημάτων που διαπιστώθηκαν, οι συνθήκες βεβαίωσής τους, οι τυχόν προγενέστερες ενέργειες των αρμοδίων Υπηρεσιών και κάθε άλλο σχετικό με αυτά στοιχείο. Οι αστυνομικές Υπηρεσίες των Αστυνομικών Διευθύν σεων νομών, των προαναφερομένων Γενικών Αστυνο μικών Διευθύνσεων Περιφέρειας, που ασκούν αρμοδιό τητες δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, ενημερώνουν την Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης για τα σοβαρά αδικήματα που τελέσθηκαν στην περιφέρεια τους και της γνωστοποιούν κάθε σχετική με αυτά πληροφορία». 2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του ως άνω άρθρου αναριθ μούνται σε 3 και 4 αντίστοιχα. 3. Η περίπτωση κγ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ιδίου π.δ., αντικαθίσταται ως εξής: «κγ. Αστυνομικό Τμήμα Πολίχνης Ευκαρπίας». 4. Η περίπτωση ιη της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, αντικαθίσταται ως εξής: «ιη. Τμήμα Ασφαλείας Πολίχνης Ευκαρπίας». Αρθρο 5 Πρακτική εκπαίδευση δοκίμων 1. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του π.δ. 319/ 1995 (Α 174), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του π.δ. 113/2008 (Α 178), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης οι δόκιμοι υπαστυνόμοι επιτρέπεται να φέρουν οπλισμό καθώς και τα λοιπά δημόσια είδη που προβλέπονται για τους αστυνομικούς, τα οποία παραλαμβάνουν από τον Αξιωματικό Υπηρεσίας με την έναρξη του ωραρίου τους και τα παραδίδουν με τη λήξη του». 2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 43 του π.δ. 352/1995 (Α 187), όπως το άρθρο αυτό αντι καταστάθηκε τελικώς με το άρθρο 19 του π.δ. 113/2008 (Α 178), αντικαθίσταται ως εξής: «Κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης οι δόκιμοι αστυφύλακες επιτρέπεται να φέρουν οπλισμό κα θώς και τα λοιπά δημόσια είδη που προβλέπονται για τους αστυνομικούς, τα οποία παραλαμβάνουν από τον Αξιωματι κό Υπηρεσίας με την έναρξη του ωραρίου τους και τα πα ραδίδουν με τη λήξη του. Στην πρακτική τους εκπαίδευση οι δόκιμοι αστυφύλακες, όταν συνοδεύονται από αστυφύλακα ή άλλο βαθμοφόρο, επιτρέπεται να ασκούν αστυνομικά καθήκοντα, πλην αυτών των ανακριτικών υπαλλήλων». Άρθρο 6 Κατάργηση διατάξεων Το άρθρο 50 και η παράγραφος 6 του άρθρου 82 του π.δ. 141/1991 καταργούνται. Άρθρο 7 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2009 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

8 5732 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1711 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/ 25 2 2014 (Β 478 και 558) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3134 21 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33692/2202 Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141 27 Ιουνίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4268 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 14 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1104 Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή. Η ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 281 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση έργων στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1966 21 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 309891 Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Χωρίς αμφιβολία, η εξασφάλιση της τάξης, της ομαλότητας και της κοινωνικής συνοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 14 / 2001

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 14 / 2001 Τελευταία ενηµέρωση:13/12/2012 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 14 / 2001 (ΦΕΚ 12 - Α' της 31-1-01) Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνοµίας. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Το Προεδρικό ιάταγµα 14/2001 ενηµερώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 106 9 Μαΐου 2011 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού Κατοικιών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1816 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1182 Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της δήλωσης πε ριουσιακής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6101 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 752 19 Αυγούστου 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 0910032189 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 235 29 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 144. Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α 160)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αρθρου (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περίπτ. δ άρθρου 51 ΠΔ 14/2001, ΦΕΚ Α' 12).

Κείμενο Αρθρου (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περίπτ. δ άρθρου 51 ΠΔ 14/2001, ΦΕΚ Α' 12). ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 141 Έτος: 1991 ΦΕΚ: Α 58 19910430 Τέθηκε σε ισχύ: 30.04.1991 Ημ.Υπογραφής: 12.04.1991 Τίτλος: Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 892 22 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση Κέντρου κατάλληλου για την εμφύτευ ση Κοχλιακών Εμφυτευμάτων... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1069 31 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δαπάνες μετακινήσεων.... 1 Τροποποίηση της αριθ. 2/21379/4 4 2001 (ΦΕΚ 448/ 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2200 11 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6171/101326 Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την επέκταση της χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1617 31 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001062ΕΞ 2015/Χ.Π. 2412 Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 54 Συνδρομή κατά τη διέλευση σε περίπτωση απομάκρυν σης υπηκόων τρίτων χωρών δια της αεροπορικής οδού. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 8 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης από δοσης του φόρου που παρακρατείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 543 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 37353/2375 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3191 16 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υπο στήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Θεσσαλίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 27 20 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./1622 Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήμα τος Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 89 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 17 16 Φεβρουαρίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3818 Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 487 31 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/21/13 03 2015 υπουργική απόφαση «Σύσταση Πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 89 Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 293 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 20 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 4507/Β7/25 0 2007 (ΦΕΚ 1112/Β /04 07 07) Υ.Α. που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1866 30 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας Ελευθέριο Παπαγεωργόπουλο....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αναρτητέα στο Διαύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Φακ.: 214.1 Αριθ. Σχεδ.: 12989

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18647 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1370 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δι καιούχων προς επιστροφή προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 347 21 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Γεvικoύ Πoλεoδoμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1170 18 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 973/64400 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της Δράσης 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2056 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1371 29 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 108073/13οικ. Οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανηλίκους και Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΡΟΣ Β ) Οικονομικοί Επιθεωρητές και Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε. πρώην Σ.Δ.Ο.Ε).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΡΟΣ Β ) Οικονομικοί Επιθεωρητές και Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε. πρώην Σ.Δ.Ο.Ε). ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΡΟΣ Β ) Οικονομικοί Επιθεωρητές και Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε. πρώην Σ.Δ.Ο.Ε). Στο προηγούμενο θέμα αναφέραμε τις αρμοδιότητες ελέγχου των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού [1] ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 35 14 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.113385 Τροποποίηση επί της Υ9/οικ.70521/18 8 14 «Βραχυπρό θεσμα και Μακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 48/2006 (Φ.Ε.Κ. 50 - Α της 13.03.2006)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 48/2006 (Φ.Ε.Κ. 50 - Α της 13.03.2006) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 48/2006 (Φ.Ε.Κ. 50 - Α της 13.03.2006) Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις. [Το Π..48/2006 διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα