ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 99 Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 11 παρ. 1 περιπτ. α, β και στ του ν.1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.1590/1986 (Α 49). 2. Τα άρθρα 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τά ξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλ λες διατάξεις» (Α 41). 3. Τα άρθρα 2 παρ. 4 και 3 παρ. 4 του ν.2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχο λές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυ ποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις» (Α 122). 4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α 98). 5. Την υπ αριθμ. Υ357/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Κατάργηση θέσης Υφυπουργού και σύσταση θέσης αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών» (Β 3). 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 7. Την υπ αριθ. 171/2009 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 141/ Η περίπτωση α, της παραγράφου 2, του άρθρου 38 του π.δ. 141/1991 (Α 58), αντικαθίσταται ως εξής: «α. Ο Αρχηγός επιθεωρεί προσωπικά ή δια των Αντι στρατήγων ή ανωτάτων αξιωματικών του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας οποιαδήποτε Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο. Κατά τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων αυτών, οι ως άνω επιθεωρητές δύνανται να συνεπικουρούνται από κλιμάκιο αρμοδίων επιτελών αξιωματικών για τον έλεγχο αντικειμένων, όπως καθορίζεται από τις οικείες διαταγές. Σε κάθε περίπτωση οι επιθεωρούντες αξιωματικοί είναι ανώτεροι ή αρχαιότεροι του προϊσταμένου της επιθεωρούμενης Υπηρεσίας». 2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 44 του ιδίου προε δρικού διατάγματος, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης αποστέλλεται στους Προϊσταμένους των Κλάδων του Αρχηγείου Ελ ληνικής Αστυνομίας, για ενέργειες αρμοδιότητάς τους, καθώς και στις προϊστάμενες Υπηρεσίες της επιθεω ρούμενης». 3. Στο άρθρο 56 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής: «7. Για την πραγματοποίηση των συγκεντρώσεων του αστυνομικού προσωπικού στις Υπηρεσίες του, ενερ γείται από τους διοικητές τους σχετική εγγραφή στο βιβλίο υπηρεσίας όπου αναφέρονται περιληπτικά τα σχετικά αντικείμενα που αναπτύχθηκαν είτε υπό μορφή ενημέρωσης είτε υπό μορφή διδασκαλίας». 4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 59 του ιδίου προεδρι κού διατάγματος, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 38/1994 (Α 30), αντικαθίσταται ως εξής: «2. Καθήκοντα αξιωματικού υπηρεσίας εκτελούν οι Υπαστυνόμοι Α, Υπαστυνόμοι Β, καθώς και οι Ανθυ παστυνόμοι και οι Αρχιφύλακες που έχουν δικαίωμα διενέργειας προανάκρισης. Από τους ανωτέρω δεν δι ατίθενται ως αξιωματικοί υπηρεσίας οι υποδιοικητές και οι προϊστάμενοι των Γραφείων Γραμματείας των Υπηρεσιών. Σε Υπηρεσίες με ολιγάριθμη δύναμη κα θήκοντα αξιωματικού υπηρεσίας δύνανται, κατά την κρίση του διοικητού, να εκτελούν οι έχοντες δικαίωμα προανάκρισης Αστυφύλακες και οι βαθμοφόροι μέχρι και το βαθμό του Υπαστυνόμου Α». 5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 61 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, αντικαθίσταται ως εξής: «3. Καθήκοντα υπαξιωματικού υπηρεσίας εκτελούν Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες, που έχουν δικαίωμα διενέργειας προανάκρισης». 6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 63 του ιδίου προεδρι κού διατάγματος, αντικαθίσταται ως εξής: «2. Υπηρεσία γραφειοφύλακα εκτελούν Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες». 7.Η παράγραφος 2 του άρθρου 67 του ιδίου προεδρι κού διατάγματος, αντικαθίσταται ως εξής:

2 5726 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) «2. Υπηρεσία δεσμοφύλακα εκτελούν Αρχιφύλακες, Ανθυπαστυνόμοι και κατ εξαίρεση Υπαστυνόμοι Β και Υπαστυνόμοι Α που προάγονται κατ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ν.3686/2008 (Α 158)». 8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 68 του ιδίου προεδρι κού διατάγματος, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 309/2001 (Α 209), αντικαθίσταται ως εξής: «3. Υπηρεσία σκοπού εκτελούν στις φρουρές οι ει δικοί φρουροί, οι Αστυφύλακες, οι Υπαρχιφύλακες και οι Αρχιφύλακες που προάγονται κατ εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 του άρθρου 9 και 1 του άρθρου 11 του ν.3686/2008». 9. Η παράγραφος 2 του άρθρου 74 του ιδίου προεδρι κού διατάγματος αντικαθίσταται ως εξής: «2. Καθήκοντα αστυνομικού σκοπού εκτελούν οι ει δικοί φρουροί, οι Αστυφύλακες, οι Υπαρχιφύλακες και οι Αρχιφύλακες που προάγονται κατ εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 του άρθρου 9 και 1 του άρθρου 11 του ν.3686/2008». 10. Η παράγραφος 4 του άρθρου 75 του ιδίου προε δρικού διατάγματος, αντικαθίσταται ως εξής: «4. Καθήκοντα σκοπού τροχαίας κίνησης εκτελούν Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αρχιφύλακες και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι Ανθυπαστυνόμοι που προάγονται κατ εφαρμογή των διατάξεων της πα ραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.3686/2008». 11. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 76 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, αντικαθίστανται ως εξής: «1. Η περίπολος είναι ολιγομελής ομάδα, δύο ή περισ σοτέρων αστυνομικών ή ειδικών φρουρών, που εκτελεί καθήκοντα ανάλογα με τα καθήκοντα των αστυνομικών σκοπών, αλλά σε περιοχές πολύ ευρύτερες από τους τομείς των αστυνομικών σκοπών. 2. Η σύνθεση, η ειδικότερη αποστολή και ο τομέας ευ θύνης της περιπόλου καθορίζονται από τον προϊστάμε νο της Υπηρεσίας που τη διατάσσει και επικεφαλής της ορίζεται Υπαρχιφύλακας, Αρχιφύλακας, Ανθυπαστυνό μος και κατ εξαίρεση Υπαστυνόμος Β και Υπαστυνόμος Α που προάγεται κατ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ν.3686/2008. Όταν στη σύνθεση της περιπολίας δεν περιλαμβάνεται βαθμοφό ρος, καθήκοντα επικεφαλής ασκεί ο αρχαιότερος». 12. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 81 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, αντικαθίστανται ως εξής: «2. Ως επόπτες σκοπών ορίζονται Υπαρχιφύλακες, Αρ χιφύλακες και Ανθυπαστυνόμοι που προάγονται κατ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρ θρου 9 του ν. 3686/2008. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται μέριμνα όπως ο επόπτης είναι ανώτερος ή αρχαιότερος του επιθεωρούμενου σκοπού. 3. Ο αριθμός των εποπτών είναι ανάλογος με τον αριθμό των σκοπών και τον αριθμό των βαθμοφόρων της προηγουμένης παραγράφου, που διαθέτει κάθε Υπηρεσία». 13. Οι παράγραφοι 1 και 5 του άρθρου 82 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, αντικαθίστανται ως εξής: «1. Υπηρεσία αξιωματικού επιθεώρησης εκτελούν οι αξιωματικοί και οι Ανθυπαστυνόμοι της Υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται μέριμνα όπως ο αξιωμα τικός επιθεώρησης είναι ανώτερος ή αρχαιότερος του επιθεωρουμένου». «5. Οι Διευθυντές των Γενικών Αστυνομικών Διευ θύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και των Αστυνο μικών Διευθύνσεων νομών, δύνανται να ορίζουν κατά τις νυκτερινές ώρες ή κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και αργίες, ανώτερους αξιωματικούς της δυνάμεώς των Υπηρεσιών τους, ως επόπτες, για τον έλεγχο της κανονικής εκτέλεσης των καθηκόντων των οργάνων εσωτερικής και εξωτερικής υπηρεσίας των Υπηρεσιών τους. Επίσης, οι ως άνω αξιωματικοί σε περιπτώσεις σοβαρών αδικημάτων ή συμβάντων αστυνομικής αρ μοδιότητας, επιλαμβάνονται άμεσα και διευθύνουν τις ενέργειες μέχρι να αφιχθεί ανώτερός τους ή να λάβουν σχετικές εντολές». 14. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, αντικαθίσταται ως εξής: «Στους Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αρχιφύλα κες των Υπηρεσιών που ασκούν άμεση αστυνόμευση χορηγείται από την Υπηρεσία αστυνομικό σημειωμα τάριο, στο οποίο καταχωρίζουν σημειώσεις για εγκλή ματα, δυστυχήματα, πυρκαγιές, δημόσιες συναθροίσεις, βλάβες οδών ή διαφόρων εγκαταστάσεων, παραβάσεις διαφόρων νόμων ή αστυνομικών διατάξεων, παράπονα πολιτών, πληροφορίες και οποιοδήποτε άλλο γεγονός ή περιστατικό αστυνομικής φύσης». 15. Η παράγραφος 1 του άρθρου 83Α του ιδίου προε δρικού διατάγματος, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 80/2005 (Α 119), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Στους Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύ λακες των Υπηρεσιών που εκτελούν υπηρεσία αστυνο μικού σκοπού, σκοπού τροχαίας κίνησης, περιπολίας πεζής ή μηχανοκίνητης και αστυνομικού της γειτονιάς, χορηγείται από την Υπηρεσία βιβλιάριο επιθεώρησης αστυνομικού, στο οποίο καταχωρίζονται ενυπόγραφα από τους αξιωματικούς επιθεώρησης η ημερομηνία, η ώρα, το ονοματεπώνυμο του επιθεωρουμένου, τα απο τελέσματα της επιθεώρησης, το ονοματεπώνυμο του επιθεωρούντος και τυχόν παρατηρήσεις». Άρθρο 2 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 14/ Οι περιπτώσεις α και η της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ. 14/2001 (Α 12), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 126/2005 (Α 181) και την περίπτωση ι της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του π.δ. 189/2006 (Α. 194), αντικαθίστανται ως εξής: «α. Διεύθυνση Αστυνόμευσης και Χειρισμού Κρίσεων. η. Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων Τάξης και Ασφάλειας (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)». 2. Το άρθρο 4 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρα 1 του π.δ.261/2003 (Α 235) και 1 παρ. 1 και 2 του π.δ. 252/2006 (Α 263), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 4 Διεύθυνση Αστυνόμευσης και Χειρισμού Κρίσεων 1. Η Διεύθυνση Αστυνόμευσης και Χειρισμού Κρίσεων διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα: α. 1ο Τμήμα Αστυνόμευσης και Τουρισμού. β. 2ο Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Πολιτικής Προστασίας. γ. 3ο Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Αθλητι σμού. δ. 4ο Τμήμα Σχεδιασμού Ασκήσεων.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Αστυνόμευσης και Τουρισμού είναι οι ακόλουθες: α. Η προετοιμασία νομοθετικών και διοικητικών πράξε ων και η επεξεργασία κανόνων και μέτρων για τη ρύθ μιση θεμάτων αστυνόμευσης σχετικών με τη δημόσια υγεία, την αγορανομία, την τάξη στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων, τις μεταγωγές κρατουμένων, την προστα σία του περιβάλλοντος, την πολεοδομία, την εργασία, τη λειτουργία δημοσίων κέντρων, καταστημάτων και θεαμάτων και γενικά όλων των θεμάτων αστυνόμευσης που έχουν σχέση με τη δημόσια ειρήνη, την ευταξία και την απρόσκοπτη κοινωνική διαβίωση των πολιτών. Επίσης, είναι αρμόδιο για τη ρύθμιση θεμάτων λειτουρ γίας τουριστικών επιχειρήσεων, εργασίας σε αυτές, τη διακίνηση των τουριστών και γενικά για ζητήματα που έχουν σχέση με τον τουρισμό. β. Η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και η συ νεργασία με τους καθύλη αρμόδιους κρατικούς και ιδι ωτικούς φορείς για την αντιμετώπιση των θεμάτων της προηγούμενης περίπτωσης. γ. Η προετοιμασία έκδοσης αστυνομικών διατάξεων και η επεξεργασία των όρων χορήγησης αστυνομικών αδειών για τα θέματα της περίπτωσης α. δ. Η μελέτη των επιστημονικών και τεχνικών μεθόδων αστυνόμευσης σε θέματα αστυνομίας τάξης και η μέ ριμνα για την αξιοποίησή τους. ε. H μελέτη της σκοπιμότητας και της απόδοσης των μέτρων και των κυρώσεων κατά των παραβατών των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας για τα θέματα της περίπτωσης α και η αξιοποίηση των σχετικών πορισμά των σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς. στ. Η μελέτη και ανάλυση στατιστικών στοιχείων για τα θέματα αστυνομίας τάξης, η συναγωγή συμπερασμά των και η μέριμνα για την αξιοποίησή τους. ζ. Η μελέτη μεθόδων αστυνομικής τακτικής και πρακτι κής και η διατύπωση υποδειγμάτων για τις περιπόλους, τις ενέδρες, τους ελέγχους, τις έρευνες και τις λοιπές αστυνομικές δράσεις σε θέματα αστυνομίας τάξης. η. Η διατύπωση μεθόδων και κανόνων για την προστα σία του προσωπικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, τη χρήση του οπλισμού του και το σεβασμό των ατομικών ελευθεριών κατά την αστυνομική δράση. θ. Η παρακολούθηση της χρησιμοποιούμενης από τις αστυνομικές Υπηρεσίες τακτικής, σε θέματα αρμοδιό τητός του, η εξαγωγή συμπερασμάτων και η κατάλληλη αξιοποίησή τους. ι. Η συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς και τον Ε.Ο.Τ. για την αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητός του. ια. Οι προτάσεις και οι γνωματεύσεις σε θέματα τοπο θετήσεων και μετακινήσεων του προσωπικού των Υπη ρεσιών της Τουριστικής Αστυνομίας, της ίδρυσης, προ αγωγής και κατάργησης αυτών, ως και κατανομής και ανακατανομής των μεταφορικών και λοιπών μέσων. ιβ. Η επεξεργασία στατιστικών στοιχείων σε θέματα τουριστικού ενδιαφέροντος. ιγ. Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου της δραστη ριότητας των περιφερειακών Υπηρεσιών Τουριστικής Αστυνομίας. 3. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Πολιτικής Προστασίας είναι οι ακό λουθες: α. Ο επιτελικός σχεδιασμός, η οργάνωση και η δοκι μασία του Συστήματος Διαχείρισης Περιστατικών και Κρίσεων (ΣΥ.ΔΙ.ΠΕ.Κ) αρμοδιότητος Ελληνικής Αστυ νομίας. β. Η μεταφορά τεχνογνωσίας μέσω εκπαιδεύσεων στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλων Φορέων, ως και η συνδρομή για την εκπόνηση μελετών τρωτότητας και εκπόνησης επιχειρησιακών σχεδίων ασφάλειας των εγκαταστάσεών τους, κατόπιν εγκρί σεως σχετικού αιτήματός τους. γ. Η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εκπόνηση ειδικών σχεδίων δράσης, μελετών τρωτότητας και σχε δίων ασφάλειας εγκαταστάσεων, καθώς και η συνδρομή ανάλογης παροχής σε άλλους Φορείς, κατόπιν σχετικού αιτήματός τους. δ. Η ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς ασφάλειας, της ημεδαπής και αλλοδαπής, σε θέματα διαχείρισης κρίσιμων συμβάντων, καθώς και η εισήγηση για την εκπόνηση και εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων συ νεκπαίδευσης. ε. Η ανάπτυξη και αξιοποίηση δικτύου συνδέσμων επι κοινωνίας μεταξύ της Διεύθυνσης και των Υπηρεσιών Φορέων εμπλεκόμενων σε θέματα ασφάλειας, σχετικά με τις αρμοδιότητές της. στ. Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων αναφο ρικά με τις μεθόδους και τα μέσα διαχείρισης κρίσεων και η ανταλλαγή, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διε θνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου Ελλη νικής Αστυνομίας, εμπειριών και τεχνογνωσίας με τις Αστυνομίες ξένων κρατών. ζ. Η μέριμνα για τη συγκρότηση Ομάδας Διαπραγμα τεύσεων Ομηριών και Κρίσεων και η εισήγηση για τον εφοδιασμό της με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Στο πλαί σιο αυτό σχεδιάζει ειδικές εκπαιδεύσεις στο εσωτερικό της χώρας και εισηγείται τη συμμετοχή σε αντίστοιχες εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό. η. Η συγκρότηση ή συμμετοχή, κατά περίπτωση, σε επιτροπές, προς το σκοπό της κατάρτισης επιχειρησι ακών σχεδίων χειρισμού κρίσεων διυπουργικού ή διυ πηρεσιακού χαρακτήρα. θ. Η αποτίμηση της διαχείρισης κρίσιμων περιστατι κών και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από τους εμπλεκόμενους φορείς και Υπηρεσίες. ι. Η εκπόνηση ειδικών σχεδίων Πολιτικής Προστασίας αρμοδιότητος Ελληνικής Αστυνομίας και η συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς για την επικαιροποίησή τους, στο πλαίσιο εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Πο λιτικής Προστασίας και της σχετικής νομοθεσίας, όπως ισχύει κάθε φορά. ια. Η συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία σε θέματα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 4. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Αστυνομικών Επι χειρήσεων και Αθλητισμού είναι οι ακόλουθες: α. Η προετοιμασία νομοθετικών και διοικητικών πρά ξεων και η επεξεργασία κανόνων και μέτρων για τη ρύθμιση θεμάτων αστυνόμευσης σχετικών με τις συγκε ντρώσεις, δημόσιες συναθροίσεις, αθλητικές και λοιπές εκδηλώσεις και η συνεργασία με τους καθύλη αρμόδιους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών.

4 5728 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) β. Η εκπόνηση σχεδίων και οδηγιών για τη λήψη μέ τρων τάξης σε δημόσιες συγκεντρώσεις, συναθροίσεις, αθλητικές και λοιπές εκδηλώσεις και η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρμογή τους. γ. Η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εκτέλεση επιχειρήσεων και ο συντονισμός της δράσης τους, η παρακολούθηση της χρησιμοποιούμενης τακτι κής στις επιχειρήσεις, η εξαγωγή συμπερασμάτων και η κατάλληλη αξιοποίησή τους. δ. Η μελέτη και ανάλυση στατιστικών στοιχείων για τα θέματα αρμοδιότητάς του, η εξαγωγή συμπερασμάτων και η μέριμνα για την αξιοποίησή τους. ε. Η διαπίστωση και ο προσδιορισμός με βάση τις διατιθέμενες δυνάμεις σε μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας ευρείας κλίμακας ή σε επιχειρησιακές δράσεις μείζονος σπουδαιότητας, των αναγκών του προσωπι κού, σε ότι αφορά κυρίως τις μετακινήσεις, τη διαμονή, τη διακομιδή και υγειονομική περίθαλψη αυτού, καθώς και την παροχή κάθε συναφούς υπηρεσίας που κρίνε ται επιβεβλημένη, σε συνεργασία με τις περιφερειακές Υπηρεσίες στην περιοχή των οποίων λαμβάνονται τα ως άνω μέτρα. στ. Η μέριμνα για την ικανοποίηση των αναγκών του προηγούμενου εδαφίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και ο σχεδιασμός κάλυψης αυτών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Κλάδων και τις Αυτοτελείς Κεντρικές Υπηρεσίες του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και τις οικείες περιφε ρειακές Υπηρεσίες. ζ. Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων για την επίλυση προ βλημάτων σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητάς του. 5. Στο 3ο Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Αθλη τισμού της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης και Χειρισμού Κρίσεων λειτουργεί Εθνικό Γραφείο Πληροφοριών Πο δοσφαίρου, ως κεντρικό σημείο επαφής για την εξασφά λιση της ανταλλαγής πληροφοριών και τη διευκόλυνση της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, στον τομέα των ποδοσφαιρικών αγώνων με διεθνή διάσταση. Ειδικότερα, το Γραφείο αυτό, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Προβαίνει στη συλλογή, επεξεργασία, αξιολόγη ση και κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, με σκοπό την επαρκή προετοιμασία και λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για την τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφά λειας πριν, κατά και μετά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων διεθνούς, ιδίως, επιπέδου. β. Συνεργάζεται με τα αντίστοιχα Εθνικά Γραφεία Πλη ροφοριών Ποδοσφαίρου άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο ανταλλαγής πληρο φοριών στρατηγικής, επιχειρησιακής και τακτικής φύσε ως, εμπειριών και τεχνογνωσίας, αναφορικά με θέματα αρμοδιότητάς του. γ. Αναπτύσσει πρωτοβουλίες ή συνδράμει σε πρωτο βουλίες άλλων αρχών ή φορέων που έχουν ως στόχο την εξάλειψη της βίας στα γήπεδα και την ομαλή διε ξαγωγή των ποδοσφαιρικών αγώνων. δ. Διευκολύνει, συντονίζει ή οργανώνει, κατά περίπτω ση, την αστυνομική συνεργασία μεταξύ άλλων αρχών και φορέων, σχετικά με τη διεξαγωγή διεθνών αθλητικών συναντήσεων. ε. Επικοινωνεί για θέματα αρμοδιότητάς του, σε πε ρίπτωση ανάληψης από τη χώρα διεθνών αθλητικών διοργανώσεων, με τις Εθνικές Αστυνομικές Υπηρεσίες των άλλων ενδιαφερομένων κρατών μελών της Ευρω παϊκής Ένωσης, είτε απευθείας, είτε μέσω αξιωματικών συνδέσμων που ορίζονται για το σκοπό αυτό. στ. Παρέχει στα Εθνικά Γραφεία Πληροφοριών Ποδο σφαίρου άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν του ζητηθεί ή αυτεπαγγέλτως, ανάλυση κινδύνου στο πλαίσιο διεθνών ποδοσφαιρικών αγώνων που αφο ρούν ποδοσφαιρικούς συλλόγους ή εθνικές ομάδες. 6. Επιπλέον, το Γραφείο της προηγουμένης παραγρά φου, ασκεί επί θεμάτων αθλητικού ενδιαφέροντος, σε εθνικό επίπεδο, τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Συντονίζει και καθοδηγεί τις περιφερειακές Υπη ρεσίες στη συλλογή γενικών πληροφοριών, σχετικά με τους ποδοσφαιρικούς αγώνες, τις λοιπές αθλητικές εκ δηλώσεις και τις μετακινήσεις αθλητικών αποστολών και φιλάθλων. β. Επεξεργάζεται, αξιολογεί και αξιοποιεί σε κεντρικό επίπεδο τις ως άνω πληροφορίες, με σκοπό την επαρκή προετοιμασία και λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων, για την τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας πριν, κατά και μετά τη διεξαγωγή των αθλητικών συναντήσεων. γ. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και συνδράμει σε πρω τοβουλίες άλλων αρχών ή φορέων που έχουν ως στόχο την εξάλειψη της βίας στα γήπεδα και την ομαλή δι εξαγωγή των ποδοσφαιρικών ή άλλων αθλητικών συ ναντήσεων. δ. Επεξεργάζεται τα καταχωρούμενα, στη βάση δε δομένων, στοιχεία αθλητικών εκδηλώσεων και αναλύει γεγονότα και ενέργειες, που λαμβάνουν χώρα σε αθλη τικούς χώρους, προς το σκοπό λήψης αποφάσεων σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο. 7. Κατά την επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφο ριών και δεδομένων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α 50)». 8. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Σχεδιασμού Ασκή σεων είναι οι ακόλουθες: α. Η σχεδίαση ασκήσεων, διυπηρεσιακού ή διακλαδικού χαρακτήρα για όλη την επικράτεια, προς το σκοπό δια πίστωσης της αποτελεσματικότητας των επιχειρησιακών σχεδίων, της επιχειρησιακής ετοιμότητας του προσω πικού, καθώς επίσης και της επάρκειας και του βαθμού ανταπόκρισης των συστημάτων χειρισμού κρίσιμων πε ριστατικών, επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων. β. Η ανάπτυξη συνεργασιών με τις κεντρικές και πε ριφερειακές Υπηρεσίες του Σώματος, καθώς και τους συναρμόδιους φορείς σε θέματα σχεδίασης και οργά νωσης ασκήσεων ετοιμότητας. γ. Η υποστήριξη των Υπηρεσιών του Σώματος, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και επικοινωνιακών τους αναγκών, μέσω του ολοκληρωμένου συστήματος οπτι κοακουστικών εφαρμογών της Διεύθυνσης. δ. Η συμμετοχή στη σχεδίαση, οργάνωση και διενέρ γεια ασκήσεων ετοιμότητας διασυνοριακού, ευρωπαϊ κού και διεθνούς χαρακτήρα, για θέματα εσωτερικής ασφάλειας, στο πλαίσιο συμφωνιών και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία». 3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 9Α, του ιδίου προε δρικού διατάγματος, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 126/2005 (Α 181), προστίθεται εδάφιο ζ, ως εξής: «ζ. Η έκδοση ή εκτύπωση άλλων εγγράφων ασφαλείας που κατά τις κείμενες διατάξεις εκδίδονται ή εκτυπώ νονται από την Διεύθυνση Διαβατηρίων».

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Το άρθρο 9Β του ιδίου προεδρικού διατάγματος, το οποίο προστέθηκε, ως άρθρο 31α, με το άρθρο 2 του π.δ.245/2005 και αναριθμήθηκε σε άρθρο 9Β με την περίπτωση ιιι της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του π.δ. 189/2006 (Α 194), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 9Β Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων Τάξης και Ασφάλειας 1. Το Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων Τάξης και Ασφά λειας (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και έχει ως αποστολή το συντονισμό και την επίτευξη της διαλειτουργικότητας των περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, για την αντιμετώπιση κάθε μορφής εγκληματικότητας και κυρίως του οργανωμέ νου εγκλήματος. Το Ε.Κ.Ε.Τ.Α. διαρθρώνεται εσωτερικά στις ακόλουθες μονάδες που λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος, ως εξής: α. Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης. β. Κέντρο Επιχειρήσεων. 2. Το Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Χειρίζεται τα θέματα προσωπικού, εξασφαλίζει τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της Υπηρεσίας, εισηγείται για τον εφοδιασμό του αναγκαίου υλικοτε χνικού εξοπλισμού και μέσων και μεριμνά για τη σωστή λειτουργία και συντήρησή τους. β. Μεριμνά για την εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού, καθώς και για τη συμ μετοχή του σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες και άλλες συναντήσεις. γ. Παρέχει γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη στο Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων. δ. Τηρεί αντίγραφα επιχειρησιακών σχεδίων και μνημονίων ενεργειών για την αντιμετώπιση κρίσιμων συμβάντων και εκτάκτων αναγκών που σχετίζονται με τον τομέα τάξης, τροχαίας, ασφάλειας και πολιτικής προστασίας και συντάσσονται από τις αρμόδιες Διευ θύνσεις του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. 3. Το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει τις ακόλουθες αρ μοδιότητες: α. Εξασφαλίζει τον επιχειρησιακό συντονισμό και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και μεταφέρει τις εντολές της Ηγεσίας, στις περιπτώσεις διαχείρισης κρίσιμων περιστατικών. β. Παρέχει, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού και κανο νιστικού πλαισίου, κατευθύνσεις για την κατάλληλη και αποτελεσματική αντιμετώπιση απειλών, σοβαρών περι στατικών, κρίσεων ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, στον τομέα τάξης και εσωτερικής ασφάλειας. γ. Παρακολουθεί και αναλύει απειλές και γεγονότα στον εθνικό και διεθνή χώρο, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν κρίσεις στον τομέα της δημόσιας τάξης και ασφάλειας και εισηγείται ιεραρχικά τη λήψη μέτρων αντιμετώπισής τους. δ. Παρακολουθεί τις αστυνομικές επιχειρήσεις των περιφερειακών Υπηρεσιών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, συλλέγει και διαχειρίζεται ανάλογα στατι στικά στοιχεία και αναφορές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και διαταγές. ε. Ενημερώνει την Ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με θέματα ασφάλειας και τάξης, διοικητικής υποστήριξης και πολιτικής άμυνας και κάθε είδους έκτακτα ή επεί γοντα και σοβαρά γεγονότα ή απειλές ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που λαμβάνουν χώρα σε όλη την επικράτεια, είτε η Ελληνική Αστυνομία έχει την αρμοδι ότητα διαχείρισής τους, είτε υποστηρίζει άλλο φορέα. στ. Διευκολύνει την επικοινωνία των περιφερειακών Υπηρεσιών κατά την επιχειρησιακή διαχείριση συμβά ντων αρμοδιότητάς τους. ζ. Συνεργάζεται και υποστηρίζει το Κέντρο Επιχειρή σεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σε θέματα συνεπειών απωλειών, κατά τη διαχείριση κρίσιμων περιστατικών τάξης και εσωτερικής ασφά λειας, φυσικών καταστροφών και άλλων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. η. Παρέχει συνδρομή στα Κέντρα Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Αγροφυλακής, καθώς και στα Κέντρα Επιχειρήσεων και στα Συντονι στικά Κέντρα άλλων Υπουργείων κατά τη διαχείριση κρίσιμων συμβάντων και καταστάσεων ανάγκης, αρμο διότητάς τους. θ. Παρέχει ενημέρωση στο Γραφείο Τύπου του Υπουρ γείου Εσωτερικών προκειμένου να διαμορφώνει έγκαιρα την κατάλληλη επικοινωνιακή διαχείριση. ι. Διασυνδέεται και συνεργάζεται κεντρικά με τα αντί στοιχα Κέντρα Επιχειρήσεων των αρμοδίων Φορέων και Αρχών, σε θέματα τάξης, εσωτερικής ασφάλειας και πολιτικής προστασίας της χώρας. ια. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται. 4. Στο Ε.Κ.Ε.Τ.Α. λειτουργεί Κέντρο Συλλογής και Διαχεί ρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών (ΚΕ.ΣΥ.Δ.Ε.Π.) το οποίο εποπτεύεται και ελέγχεται άμεσα από τον Προϊστάμενο του Κλάδου Ασφάλειας και Τάξης και έχει ως αποστολή τη συ γκέντρωση, αξιολόγηση, ταξινόμηση, ανάλυση και διάθεση επεξεργασμένων ή μη πληροφοριών για την αντιμετώπιση κάθε μορφής εγκληματικότητας και κυρίως του οργανω μένου εγκλήματος. Το ΚΕ.ΣΥ.Δ.Ε.Π. λειτουργεί σε επίπεδο Υποδιεύθυνσης και διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα: α. Τμήμα Πληροφοριών. β. Τμήμα Ανάλυσης. 5. Το Τμήμα Πληροφοριών έχει τις ακόλουθες αρμο διότητες: α. Αναζητεί, συγκεντρώνει, αξιολογεί και επεξεργά ζεται πληροφορίες και υποστηρίζει, σε θέματα διαχεί ρισης πληροφοριών, τις καθ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. β. Μεριμνά για την καθιέρωση, ανάπτυξη και εφαρμογή Προτύπου Διαχείρισης Πληροφοριών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. γ. Αναπτύσσει μεθόδους αξιολόγησης της αποτε λεσματικότητας διαχείρισης πληροφοριών καθώς και αρχές και κανονισμούς απόκτησης και διαχείρισης των πληροφοριών. δ. Καθορίζει την πολιτική ασφάλειας και προστασίας των πληροφοριών. 6. Το Τμήμα Ανάλυσης έχει τις ακόλουθες αρμοδιό τητες: α. Διενεργεί τις επιχειρησιακές και στρατηγικές ανα λύσεις πληροφοριών, επί θεμάτων που αφορούν στην αποστολή της Υπηρεσίας. β. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπη ρεσίες και Αρχές, ειδικές εκθέσεις και αναλύσεις, επί θεμάτων αρμοδιότητάς του και ιδίως σε ό,τι αφορά εγκληματικά χαρακτηριστικά και μεθόδους.

6 5730 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) γ. Διαβιβάζει πληροφορίες, επεξεργασμένες ή μη, εκ θέσεις και αναλύσεις που διαθέτει στις αρμόδιες κεντρι κές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για περαιτέρω εκμετάλλευση. δ. Αναπτύσσει και εφαρμόζει κατάλληλες και επιστη μονικά αξιόπιστες αναλυτικές μεθόδους και τεχνικές για την εκπλήρωση στην αποστολή της Υπηρεσίας. ε. Αναπτύσσει μεθόδους αξιολόγησης της ποιότητας και αποδοτικότητας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, του παραγόμενου έργου. 7. Το Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων Τάξης και Ασφά λειας στελεχώνεται με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό καθ όλο το 24ωρο και δύνανται να εκπροσωπούνται σ αυτό Φορείς και Υπηρεσίες που εμπλέκονται σε θέματα τάξης και εσωτερικής ασφάλειας. 8. Λεπτομέρειες που αφορούν την εσωτερική λειτουρ γία, διάρθρωση και άσκηση των αστυνομικών αρμοδι οτήτων του Ενιαίου Κέντρου Επιχειρήσεων Τάξης και Ασφάλειας και του Κέντρου Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών ρυθμίζονται με Εσωτερικό Κανονισμό, ο οποίος εκδίδεται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας». 5. Η περίπτωση α της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του ιδίου π. δ., όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 107/2007 (Α 136), αντικαθίσταται ως εξής: «α. Την αναζήτηση, συλλογή, επεξεργασία και αξιοποί ηση πληροφοριών με σκοπό την πρόληψη και καταστολή ενεργειών ατόμων ή ομάδων που στρέφονται με τη χρήση βίας και εξτρεμιστικών εγκληματικών ενεργειών κατά της ασφάλειας του κράτους, του δημοκρατικού πολιτεύματος ως και κατά προσώπων ή πραγμάτων, καθώς και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων αυτών». 6. Μετά το άρθρο 33Α του ιδίου προεδρικού διατάγ ματος, το οποίο προστέθηκε σε αυτό με το άρθρο 1 του π.δ. 58/2006 (Α 61), προστίθεται άρθρο 33Β ως εξής: «Άρθρο 33Β Γραφεία Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών Στα Επιτελεία των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας λειτουργεί Γραφείο Συλλογής και Διαχεί ρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών, το οποίο έχει ως αποστολή την αναζήτηση, διαχείριση και επιχειρησιακή αξιοποίηση πληροφοριών, για την αντιμετώπιση κάθε μορφής εγκληματικότητας και κυρίως του οργανωμένου εγκλήματος στην περιοχή της οικείας Γενικής Αστυνο μικής Διεύθυνσης Περιφέρειας. Τα Γραφεία Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών, ως προς το ειδικό αντικείμενο της αποστολής τους υπάγονται στο Κέντρο Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών (ΚΕ.ΣΥ.Δ.Ε.Π.)». 7. Στο άρθρο 40 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής: «4. Ως τμηματάρχες των Διευθύνσεων των Κλάδων του Αρχηγείου και των αυτοτελών Κεντρικών Υπηρεσιών που προβλέπονται από τις περιπτώσεις δ, ε, ζ, η, θ και ια της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος π.δ/τος, μπορεί να ορίζονται και αξιωματικοί ειδικών καθηκό ντων, εφόσον στο Τμήμα που υπηρετούν δεν υπάρχει ομοιόβαθμός τους αξιωματικός γενικών καθηκόντων». Άρθρο 3 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 1/ Στο άρθρο 13 του π.δ. 1/2001 (Α 1), προστίθεται παράγραφος 2, ως εξής: «2. Η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, μετά από έγκρι ση ή διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, δύναται να επιλαμβάνεται της διερεύνησης αδικημά των, της καθύλη αρμοδιότητάς της και σε περιοχές δικαιοδοσίας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, σε περιπτώσεις που λόγω της βαρύτητας, του τρόπου, των μέσων και των ειδικών συνθηκών τέλεσης τους, συγκινούν ιδιαίτερα την κοινή γνώμη ή είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσμενώς το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών ή απαιτούν ιδιαίτερη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση προς αποκάλυψη των δραστών και συλλογή των απαραιτήτων στοιχείων για την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη ή πιθανολογείται η ανάπτυξη δράσης ορ γανωμένου εγκλήματος, σε ευρύτερες περιοχές μιας ή περισσοτέρων αστυνομικών διευθύνσεων. Κατ εξαίρεση, μετά από διαταγή ή έγκριση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, δύναται να επιλαμβάνεται της διερεύνησης αδικημάτων της καθύλη αρμοδιότητάς της σε όλη την επικράτεια. Σε κάθε περίπτωση, ενημερώνονται αρμοδί ως ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας και ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Νομού οι οποί οι παρέχουν, εφόσον ζητείται, κάθε σχετική συνδρομή και διευκόλυνση δια των αρμοδίων καθύλη Υπηρεσιών τους. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών του προσωπικού του, που επιλαμβάνεται κατά τα προαναφερόμενα, υποβάλλει σχετική αναφορά στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυ νομίας όπου εκτίθενται το είδος των αδικημάτων που διαπιστώθηκαν, οι συνθήκες βεβαίωσής τους, οι τυχόν προγενέστερες ενέργειες των αρμοδίων Υπηρεσιών και κάθε άλλο σχετικό με αυτά στοιχείο. Οι αστυνομικές Υπηρεσίες των Αστυνομικών Διευθύν σεων νομών, των προαναφερομένων Γενικών Αστυνομι κών Διευθύνσεων Περιφέρειας, που ασκούν αρμοδιότη τες δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, ενημερώνουν την Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής για τα σοβαρά αδικήματα που τελέσθηκαν στην περιφέρεια τους και της γνωστο ποιούν κάθε σχετική με αυτά πληροφορία». 2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του ως άνω άρθρου αναριθ μούνται σε 3 και 4 αντίστοιχα. 3. Η περίπτωση β του άρθρου 15 του ιδίου π. δ., αντι καθίσταται ως εξής: «β. Στο Τμήμα 2ο Προστασίας της Ασφάλειας του Κράτους και του Πολιτεύματος, το οποίο είναι αρμόδιο για την πρόληψη και καταστολή κάθε ενέργειας που στρέφεται κατά της ασφάλειας του Κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος. Στο πλαίσιο αυτό προβαί νει ιδίως στην αναζήτηση, συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων για τη δράση ατόμων ή οργανωμένων ομάδων που ενεργούν πράξεις που στρέφονται κατά της ασφάλειας του Κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος ή πράξεις βίας κατά προσώπων ή πραγμάτων, καθώς και στην παρακολού θηση των δραστηριοτήτων αυτών». 4. Η περίπτωση γ του άρθρου 22 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του π.δ. 48/2006 (Α 50) και η περίπτωση

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5731 γ του άρθρου 17 του π.δ. 48/2006, αντικαθίστανται ως εξής: «γ. Στο Τμήμα 3ο Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρη σιακών Πληροφοριών το οποίο είναι αρμόδιο για: (1) Την εισαγωγή των καταχωρίσεων που αφορούν κλεμμένα ή υπεξαιρεθέντα οχήματα στην εθνική βάση δεδομένων καθώς και για την ενημέρωση, διαγραφή και εν γένει διαχείριση των καταχωρίσεων αυτών. (2) Τη διαχείριση στοιχείων στα πλαίσια της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας SCHENGEN, που υπογράφη κε την και κυρώθηκε με το ν.2514/1997 (Α 140), την παροχή οδηγιών στις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης για την εφαρμογή της νομοθεσίας και τη συγκέντρωση, κα ταχώριση και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων εγκλη ματικότητας, βάσει των αναφορών των Υπηρεσιών. (3) Την επεξεργασία και αξιολόγηση των στατιστικών στοιχείων εγκληματικότητας, την ανάλυση των αιτί ων του εγκλήματος και την εισήγηση λειτουργικού και στρατηγικού σχεδιασμού σε ό,τι αφορά την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας. (4) Την αναζήτηση, διαχείριση και επιχειρησιακή αξι οποίηση πληροφοριών για την αντιμετώπιση κάθε μορ φής εγκληματικότητας και κυρίως του οργανωμένου εγκλήματος στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης. Ως προς το ειδικό αυτό αντικείμενο το Τμήμα Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών υπάγεται στο Κέντρο Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών (ΚΕ.ΣΥ.Δ.Ε.Π.)». Άρθρο 4 Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 48/ Στο άρθρο 11 του π.δ. 48/2006 (Α 50), προστίθεται παράγραφος 2, ως εξής: «2. Η Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, μετά από έγκριση ή διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο μίας, δύναται να επιλαμβάνεται της διερεύνησης αδικη μάτων, της καθύλη αρμοδιότητάς της και σε περιοχές δικαιοδοσίας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Πε ριφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Βορείου Αιγαίου, σε περιπτώσεις που λόγω της βα ρύτητας, του τρόπου, των μέσων και των ειδικών συνθη κών τέλεσης τους, συγκινούν ιδιαίτερα την κοινή γνώμη ή είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσμενώς το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών ή απαιτούν ιδιαίτερη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση προς αποκάλυψη των δραστών και συλλογή των απαραιτήτων στοιχείων για την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη ή πιθανολογείται η ανάπτυξη δράσης οργανωμένου εγκλήματος, σε ευρύτερες περιοχές μιας ή περισσοτέρων αστυνομικών διευθύνσεων. Κατ εξαίρεση, μετά από διαταγή ή έγκριση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, δύναται να επιλαμβάνεται της διερεύνησης αδικημάτων της καθύλη αρμοδιότητάς της σε όλη την επικράτεια. Σε κάθε περίπτωση, ενημερώνονται αρμοδί ως ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας και ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Νομού οι οποίοι παρέχουν, εφόσον ζητείται, κάθε σχετική συνδρομή και διευκόλυνση δια των αρμοδίων καθύλη Υπηρεσιών τους. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας, μετά την ολο κλήρωση των ενεργειών του προσωπικού του, που επι λαμβάνεται κατά τα προαναφερόμενα, υποβάλλει σχετική αναφορά στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας όπου εκτίθενται το είδος των αδικημάτων που διαπιστώθηκαν, οι συνθήκες βεβαίωσής τους, οι τυχόν προγενέστερες ενέργειες των αρμοδίων Υπηρεσιών και κάθε άλλο σχετικό με αυτά στοιχείο. Οι αστυνομικές Υπηρεσίες των Αστυνομικών Διευθύν σεων νομών, των προαναφερομένων Γενικών Αστυνο μικών Διευθύνσεων Περιφέρειας, που ασκούν αρμοδιό τητες δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, ενημερώνουν την Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης για τα σοβαρά αδικήματα που τελέσθηκαν στην περιφέρεια τους και της γνωστοποιούν κάθε σχετική με αυτά πληροφορία». 2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του ως άνω άρθρου αναριθ μούνται σε 3 και 4 αντίστοιχα. 3. Η περίπτωση κγ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ιδίου π.δ., αντικαθίσταται ως εξής: «κγ. Αστυνομικό Τμήμα Πολίχνης Ευκαρπίας». 4. Η περίπτωση ιη της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, αντικαθίσταται ως εξής: «ιη. Τμήμα Ασφαλείας Πολίχνης Ευκαρπίας». Αρθρο 5 Πρακτική εκπαίδευση δοκίμων 1. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του π.δ. 319/ 1995 (Α 174), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του π.δ. 113/2008 (Α 178), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης οι δόκιμοι υπαστυνόμοι επιτρέπεται να φέρουν οπλισμό καθώς και τα λοιπά δημόσια είδη που προβλέπονται για τους αστυνομικούς, τα οποία παραλαμβάνουν από τον Αξιωματικό Υπηρεσίας με την έναρξη του ωραρίου τους και τα παραδίδουν με τη λήξη του». 2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 43 του π.δ. 352/1995 (Α 187), όπως το άρθρο αυτό αντι καταστάθηκε τελικώς με το άρθρο 19 του π.δ. 113/2008 (Α 178), αντικαθίσταται ως εξής: «Κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης οι δόκιμοι αστυφύλακες επιτρέπεται να φέρουν οπλισμό κα θώς και τα λοιπά δημόσια είδη που προβλέπονται για τους αστυνομικούς, τα οποία παραλαμβάνουν από τον Αξιωματι κό Υπηρεσίας με την έναρξη του ωραρίου τους και τα πα ραδίδουν με τη λήξη του. Στην πρακτική τους εκπαίδευση οι δόκιμοι αστυφύλακες, όταν συνοδεύονται από αστυφύλακα ή άλλο βαθμοφόρο, επιτρέπεται να ασκούν αστυνομικά καθήκοντα, πλην αυτών των ανακριτικών υπαλλήλων». Άρθρο 6 Κατάργηση διατάξεων Το άρθρο 50 και η παράγραφος 6 του άρθρου 82 του π.δ. 141/1991 καταργούνται. Άρθρο 7 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2009 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

8 5732 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1492 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190 8 Αυγούστου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3605 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 95 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 10 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4228 Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 30 Σεπτεµβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4018 Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό

Διαβάστε περισσότερα