ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 24363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης ενεργειών χρηματο δοτούμενων από εθνικούς πόρους (Υποπρόγραμμα Β) της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής έτους 2010 στη Γενική Γραμματεία Ισότητας του Υπουργείου Δικαιο σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τροποποίηση της αριθ. οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β ) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οι κονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα σίας, με θέμα «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολό γησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμε νων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ( ) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπε ριέχουν δράσεις κατάρτισης» τον ομογενή ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΙΩΓΚΑΣ, Ον. Πατρός: ΒΑ ΣΙΛΗΣ τον ομογενή ΘΑΝΑΣ ΗΛΙΑ, Ον. Πατρός: ΛΑΖΟ τον ομογενή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΙΑΤΣΟ, Ον. Πατρός: ΝΙΚΟΛΑ τον ομογενή ΦΩΤΗΣ ΤΣΑΝΟΣ, Ον. Πατρός: ΑΠΟΣΤΟ ΛΟΣ Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από την ομογενή ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΛΟΛΗ, Ον. Πα τρός: ΓΙΩΡΓΟΣ την ομογενή ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΜΠΙΡΗ, Ον. Πατρός: ΔΗΜΗΤΡΗΣ την ομογενή ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΠΡΟΥΖΟΥ, Ον. Πατρός: ΓΙΩΡ ΓΗΣ Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από την ομογενή ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΗΤΟΥ, Ον. Πατρός: ΜΗ ΤΣΟΣ την ομογενή ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΠΑΜΠΟΥΡΑ, Ον. Πατρός: ΚΩΤΣΙΟΣ την ομογενή ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ ΜΠΟΛΗ, Ον. Πατρός: ΠΕΤΡΟ τον ομογενή ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΤΟΣ, Ον. Πατρός: ΜΗΤΣΟΣ τον ομογενή ΡΟΛΑΝΤ ΜΠΕΓΚΑ, Ον. Πατρός: ΧΡΗΣΤΟ τον ομογενή, ΣΠΥΡΟΣ ΜΗΤΣΗ, Ον. Πατρός: ΓΙΩΡΓΗΣ την ομογενή ΜΑΡΙΑ ΘΑΝΟΥ, Ον. Πατρός: ΣΩΚΡΑΤΗΣ.. 16 την ομογενή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΚΟΥ, Ον. Πατρός: ΔΗ ΜΗΤΡΗ Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από τον ομογενή, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΟΜΗΣ, Ον. Πατρός: ΣΤΑΥΡΟΣ την ομογενή ΕΡΝΙΟΛΑ ΒΑΣΙΛΟ, Ον. Πατρός: ΔΗΜΗ ΤΡΑΚΗ τον ομογενή ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΙΚΗΣ, Ον. Πατρός: ΦΙΛΙΠ ΠΟΣ την ομογενή ΑΝΕΤΑ ΜΙΤΣΙΝΙΚΟ, Ον. Πατρός: ΗΛΙΑ. 21 τον ομογενή: ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΥΡΑΝΗΣ, Ον. Πατρός: ΚΙΤΣΟΣ.. 22 την ομογενή ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΣΟΜΠΑΣΗ, Ον. Πατρός: ΚΟΣΜΑ την ομογενή ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΜΠΟΥΝΤΑΛΗ, Ον. Πατρός: ΘΑΝΑΣΗΣ την ομογενή ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΩΡΗ, Ον. Πατρός: ΒΑΣΙΛΗΣ 25 την ομογενή ΝΤΟΝΙΚΑ ΜΑΣΤΟΡΑ, Ον. Πατρός: ΔΗ ΜΗΤΡΗΣ την ομογενή ΝΑΤΑΣΑ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ, Ον. Πατρός: ΓΙΩΡΓΗΣ την ομογενή ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΑΚΑ, Ον. Πατρός: ΚΩ ΣΤΑΚΗΣ την ομογενή ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ ΜΠΑΛΛΙΟΥ, Ον. Πατρός: ΤΟΝΤΙ

2 24364 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.1655 (1) Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης ενεργειών χρημα τοδοτούμενων από εθνικούς πόρους (Υποπρόγραμ μα Β) της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής έτους 2010 στη Γενική Γραμματεία Ισότητας του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι καιωμάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 2. Τον Ν.3614/2007 (ΦΕΚ267/A / ) «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο » και ιδίως το άρθρο 19 αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Το Π.Δ. 5/2008 (ΦΕΚ 17/A / )) «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων». 4. Το Π.Δ. 320/1988 (ΦΕΚ 149/Α ) «Οργανισμός των Υπη ρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 5. Το Π.Δ. 4/2002 άρθρο 1 παρ. 3 και 4 «Εκτέλεση ενερ γειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων (ΦΕΚ 3/A / ), εφαρμοζόμενο αναλογικά στην Προγραμματική Περίοδο σύμ φωνα με το άρθρο 19 παρ.5 του ν.3614/ Την αριθ. Ε(2007) 5528/ απόφαση της Επι τροπής των ΕΚ για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση » για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 7. Την αριθ. 202/1/2/2008 (ΦΕΚ 155/Β / ) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών για την «Συγκρότηση ενιαίου Διοικητικού Τομέα Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική μεταρρύθμιση » Αρμοδιότητες». 8. Την αριθ / κοινή απόφαση Πρωθυ πουργού και Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για τον διορισμό Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την Διαχείριση του επιχειρησιακού προγράμματος «Διοικητική Μεταρ ρύθμιση » (ΦΕΚ 528/τ.ΥΟΔΔ/ ). 9. Την υπ αριθ. 383/ (ΦΕΚ B29) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί καθο ρισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 10. Την αριθ /ΕΥΣΣΣΑΠ 1751/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον κα θορισμό των στοιχείων των ετησίων προγραμμάτων Τε χνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους. 11. Την αριθ /ΕΥΣΣΑΑΠ/1501/ απόφα ση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, με την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα Τεχνι κής Υποστήριξης της εφαρμογής της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση », για το έτος Την αριθ /ΕΥΣ 5671/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την εξειδί κευση της εφαρμογής του π.δ. 4/2002, ανάλογα εφαρ μοζόμενη και τον Οδηγό Διαδικασιών και Επιλέξιμων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης ΚΠΣ , όπως ισχύει κάθε φορά. 13. Το αριθ. 517/ έγγραφο της Γενικής Γραμ ματείας Ισότητας των Φύλων με θέμα «Τεχνική Βοήθεια 2010: Εκχώρηση αρμοδιότητας εκτέλεσης ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής». 14. Τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. 15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Μεταβιβάζουμε στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν θρωπίνων Δικαιωμάτων, την αρμοδιότητα ανάθεσης των χρηματοδοτούμενων ενεργειών από εθνικούς πόρους (Υποπρόγραμμα Β) της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής έτους 2010, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων τεσ σάρων χιλιάδων ενενήντα εννέα Ευρώ και εξήντα επτά λεπτών ( ,67 ), από τον ανωτέρω προϋπολογισμό το ποσό εκατόν εξήντα χιλιάδων ενενήντα εννέα Ευρώ και εξήντα επτά λεπτών ( ,67 ) αφορά νομικές δε σμεύσεις που είχαν αναληφθεί το 2009 και το ποσό των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (44.000,00 ) αφορά δεσμεύσεις έτους 2010, κατόπιν έκδοσης της αριθ / ΕΥΣΣΑΑΠ 1501/ απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, με την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επι χειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση », για το έτος Η κατανομή του παραπάνω προϋπολογισμού για κάθε μία κατηγορία ενέργειας του Υποπρογράμματος Β, απο τυπώνεται στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Το ανω τέρω ποσό πρέπει να εγγραφεί στον ανάλογο κωδικό έργου της ΣΑΕ 020/8 του Π.Δ.Ε. Η υλοποίηση των ενεργειών θα γίνει με βάση: α) τις διατάξεις του ΠΔ 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πό ρων», αναλόγως εφαρμοζόμενο για την Προγραμματική Περίοδο , σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 5 του ν.3614/2007, β) την αριθ /ΕΥΣ 5671/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την εξειδίκευση της εφαρμογής του π.δ. 4/2002, ανάλογα εφαρμοζόμενη, γ) τον Οδηγό Διαδικασιών και Επιλέξιμων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης ΚΠΣ όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και δ) τις δια τάξεις της αριθ /ΕΥΣ/1749/ απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για το Σύστη μα Διαχείρισης. Κατά την εφαρμογή των εγκεκριμένων ενεργειών και στο πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων συμβά σεων, καλείται η Υπηρεσία στην οποία μεταβιβάζονται οι ενέργειες αυτές με την παρούσα απόφαση, να εφαρ μόσει το έγγραφο με αριθ /Α.Πλ.9537/ της Αρχής Πληρωμής ΚΠΣ, Κοινοτικών Πρωτοβουλιών & Ταμείου Συνοχής με θέμα «Εφαρμογή της Ερμηνευτικής Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων». Διευκρινίζεται ότι η επιλεξιμότητα των δαπανών του Υποπρογράμματος Β ισχύει από

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Επισημαίνεται ειδικότερα, όσον αφορά στην υλοποίηση της κατηγορίας ενέργειας «Επιτροπές Ομάδες Εργα σίας», ότι η Γενική Γραμματεία πρέπει να βεβαιώνει ότι οι συμμετέχοντες στις Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 104 του Συντάγματος και του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/A / ) όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α ) και 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α ). --> : ,21 0, / 2.1 / & 724, , ,61 0,00 1,, & & ,61 5, 6 & , , & , , , , , /... & , ,00 9 & ' ORA /... / /... / / , , ,00 0,00 1 & , , ,00 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2010 Με εντολή Υπουργού Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ

4 24366 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθ / (2) Τροποποίηση της αριθ. οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β ) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οι κονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα σίας, με θέμα «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολό γησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμε νων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ( ) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπε ριέχουν δράσεις κατάρτισης». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). 2. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α ) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ γραμματική περίοδο », όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α ) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις», και ιδίως το άρθρο 10 παρ Την αριθ. 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2234/Β ) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων». 4. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α ) για την Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουρ γείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανά πτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονο μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας». 5. Το Π.Δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α ) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει. 6. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α ) «Συγχώνευση των Υπουρ γείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουρ γείο Οικονομίας και Οικονομικών», όπως ισχύει. 7. Το άρθρο 8 παρ. 2 (γ) του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α ) «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α ) «Ανακαθορισμός των αρμοδι οτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009», σύμφωνα με το οποίο η αρμοδιότητα για ει σήγηση, σχεδιασμό και πιστοποίηση των εκπαιδευτικών προδιαγραφών μεταφέρεται από το Υπουργείο Εργασί ας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 8. Το Π.Δ. 147/1976 (ΦΕΚ 56/Α ) «Περί του Οργανισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παι δείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 9. Το Π.Δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α ) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας», όπως ισχύει. 10. Το Π.Δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α ) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Απασχόλησης και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων στο Υπουργείο Εργασίας» η οποία μετονομάσθη κε με το άρθρο 18 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α ) σε Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων. 11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999, όπως ισχύει. 12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξε ων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει. 13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετι κά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊ κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει. 14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κα τηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός Κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία). 15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7ης Μαΐου 1998, για την εφαρμογή των άρθρων 92 & 93 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοι νότητας σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιες κρατικών ενισχύσεων, όπως ισχύει. 16. Τον Κανονισμό (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 1996 σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή για την προστασία των οικονομικών συμφε ρόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες, όπως ισχύει. 17. Τον Κανονισμό (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρω παϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει. 18. Την αριθ. 7725/ απόφαση της Ευρωπαϊ κής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001) και τα Παραρτήματα αυτής, 19. Την αριθ. C/2007/ απόφαση της Ευρω παϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα σίας (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001). 20. Την αριθ. C/2007/ απόφαση της Ευ ρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησια κού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός CCI 2007GR05UPO002). 21. Την αριθ. C/2007/ απόφαση της Ευρω παϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» (Κωδικός CCI 2007GR05UPO003). 22. Το Π.Δ.186/92 (ΦΕΚ 84/Α ) «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» καθώς και την ισχύουσα φορολογική νομο θεσία. 23. Τον Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α ) «Περί Δημοσίου Λο γιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 24. Το Ν.Δ. 356/74 (ΦΕΚ 90/Α ) «Περί Κώδικος Εισπρά ξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει. 25. Το άρθρο 8 του Ν.3191/2003 (ΦΕΚ 258/Α ) με θέμα «Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκ παίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση», όπως ισχύει.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τον Ν.3369/2005 (ΦΕΚ 171/Α ) με θέμα «Συστηματο ποίηση της δια βίου μάθησης», όπως ισχύει. 27. Τον Ν.3577/2007 (ΦΕΚ 130/Α ) με θέμα «Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και 28. Το Π.Δ. 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α ) «Κωδικοποίηση σε ενι αίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» 29. Το άρθρο 16 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α ) «Ρυθμί σεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότη τας Υπουργείου Εσωτερικών» περί πιστοποίησης εκ παιδευτικών δομών, προγραμμάτων επιμόρφωσης και επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α και β βαθμού. 30. Την αριθ. 6809/ΔΙΟΕ232/2010 (ΦΕΚ 141/Β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Οικο νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνι στικότητας και Ναυτιλίας, Σταύρου Αρναουτάκη». 31. Την αριθ /ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β / ) Υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και οι κονομικών με θέμα «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης», όπως ισχύει. 32. Την αριθ /1275/ (ΦΕΚ 986/Β / ) κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοι νωνικής Προστασίας με θέμα Τροποποίηση της αριθ / (ΦΕΚ 599/Β / ) ως τροποποιη θείσα ισχύει, κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερι κών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με σκοπό την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολού θησης Δράσεων ΕΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3614/2007, 33. Την αριθ. οικ.67775/2493/2008 (ΦΕΚ 2111/Β ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το «Σύ στημα διαχείρισης του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών (Ε.Μ.Α) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας», 34. Την αριθ /οικ (ΦΕΚ 1999/Β ) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που ορίζει το «Σύστημα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΚΕΚ)», καθώς και την αριθ / (ΦΕΚ 616/Β ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το «Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης», όπως ισχύει. 35. Την αριθ /οικ (ΦΕΚ 2049/Β ) κοινή από φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που ορίζει το «Σύστημα Πιστοποίησης Παρακολούθησης και Αξιο λόγησης Εξειδικευμένων Κέντρων Κοινωνικής και Επαγ γελματικής Ένταξης ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση». 36. Τη αριθ /2008 (ΦΕΚ 2349/Β ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Σύστημα Πιστοποίησης της Επι μόρφωσης». 37. Την αριθ. 3850/ΕΥΣ523/08 (ΦΕΚ 333/Β / ) κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομί ας και Οικονομικών για τη Τροποποίηση (αναδιάρθρωση) της απόφασης σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντο νισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α ). 38. Την αριθ / (ΦΕΚ 1914/Β ) κοινή από φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα «Σύ στημα Πιστοποίησης Προγραμμάτων, Γνώσεων, Δεξιο τήτων και Ικανοτήτων». 39. Την αριθ / (ΦΕΚ 566/Β ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα «Πιστοποίηση Επαγ γελματικών Περιγραμμάτων». 40. Την αριθ / (ΦΕΚ 1700/Β / ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο μικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα «Τροποποίηση της αριθ /2005 (ΦΕΚ 1593/ Β / ) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουρ γών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί Συστήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων». 41. Το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 42. Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση Την Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνι κή Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη και ειδικότερα το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση (ΕΣΔΕΝ). 44. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων. 45. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων. 46. Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνικό και κοινοτικό, που αναφέρεται στην υλοποίηση και δια χείριση προγραμμάτων. 47. Τη αριθ. οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με θέμα «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακο λούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ( ) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης». 48. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχείο 47 ανωτέρω κοινής Υπουργικής απόφασης. 49. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: 1. Την αντικατάσταση του κεφαλαίου Α.1 του άρθρου 4 της αριθ. οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β ) κοινής από φασης των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ως εξής: 1. Σχεδιασμός Ο σωστός σχεδιασμός και η δόμηση του προγράμμα τος είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία του. Τα στάδια του σχεδιασμού είναι: η μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης της αγοράς εργασίας και η ανταπόκριση του προγράμματος στις ανάγκες της, η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των κα ταρτιζομένων, σε σχέση με το εκπαιδευτικό επίπεδο και τις δεξιότητες που θα πρέπει να αποκτηθούν στο συγκεκριμένο αντικείμενο κατάρτισης, η ανάλυση των αναγκών της αγοράς εργασίας σε σχέση με την Ομάδα Στόχο των ωφελουμένων,

6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ο προσδιορισμός του σκοπού του προγράμματος και των ειδικών εκπαιδευτικών στόχων του σε επίπεδο απόκτησης προσόντων, δηλαδή, γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, η επιλογή του θεματικού περιεχομένου και η δόμηση του προγράμματος στη λογική των μαθησιακών αποτε λεσμάτων (γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων), η πρόβλεψη αναγνώρισης και πιστοποίησης μαθησια κών αποτελεσμάτων και η σύνδεσή τους με τα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, στις περιπτώσεις όπου το υπό προκήρυξη αντικείμενο κατάρτισης συμφωνεί με κάποιο πιστοποιημένο από το ΕΚΕΠΙΣ επαγγελματικό περίγραμμα, είναι υποχρεωτική η ανάπτυξη του προγράμματος σε απαιτούμενες γνώ σεις, δεξιότητες, ικανότητες με βάση το πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα καθώς και η αξιολόγηση αυτών, λαμβανομένων υπόψη των ενδεικτικών τρόπων αξιολόγησης που περιγράφονται στο εν λόγω επαγγελ ματικό περίγραμμα, η επιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων, τεχνικών και μέσων, η επιλογή του κατάλληλου εκπαιδευτικού πλαισί ου, λαμβάνοντας υπόψη το εκπαιδευτικό πλαίσιο που έχει θέσει το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων για τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση, η επιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτών, η διαφανής και λειτουργική επιλογή των καταρτιζο μένων και η ενίσχυση της ισότητας των ευκαιριών, η επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας πρακτικής άσκησης, η επιλογή επιχειρήσεων για την εξασφάλιση θέσεων πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων σε σχέση με το αντικείμενο κατάρτισης, η προβλεπόμενη αξιολόγηση του προγράμματος. Ειδικά για τα προγράμματα τηλε κατάρτισης και μι κτής κατάρτισης πλέον των προαναφερομένων, ο σχε διασμός πρέπει να περιλαμβάνει: την οριστικοποίηση των προδιαγραφών των διαφό ρων μορφών ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και λογι σμικού που πρόκειται να παραχθούν, την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή για την υποστήριξη προγραμμάτων κατάρτισης που θα διενεργηθούν. Συστήνεται να δίνεται έμφαση στη διερεύνηση δυνατοτήτων επαναχρησιμοποίησης υπάρχοντος υλικού, τον προσδιορισμό των μεθόδων και διαδικασιών δια χείρισης του ψηφιακού περιεχομένου που πρόκειται να αναπτυχθεί στο πλαίσιο της κατάρτισης, την επιμόρφωση επιμορφωτών στο σχεδιασμό υλικού και τον συντονισμό σύγχρονων προγραμμάτων μέσω διαδικτύου. Κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων ΣΕΚ και με σκο πό τη διασφάλιση ποιότητας λαμβάνεται υπόψη το ενιαίο πλαίσιο αρχών διασφάλισης ποιότητας προγραμμάτων δια βίου μάθησης όπως καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων. 2. Την αντικατάσταση του κεφαλαίου Β.III του άρθρου 4 της αριθ. οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β ) κοινής από φασης των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ως εξής: «III. Για Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων και Αυτοαπασχολουμένων. 1. Η ελάχιστη διάρκεια ενός προγράμματος κατάρτισης εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων είναι οι 30 ώρες και η μέγιστη 300 ώρες. 2. Το θεωρητικό μέρος πρέπει να συναρτάται άμεσα με το εκπαιδευτικό αντικείμενο και να αποτελεί κατ ελάχιστον το 60% και κατά μέγιστο το 80% του συνόλου των ωρών του προγράμματος κατάρτισης. 3. H θεωρητική κατάρτιση πραγματοποιείται από πι στοποιημένα Κ.Ε.Κ. είτε σε πιστοποιημένες δομές των Κ.Ε.Κ., είτε σε πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα των επιχειρήσεων. Η πιστοποίηση των εκπαιδευτικών κέ ντρων των επιχειρήσεων θα διενεργείται από το ΕΚΕΠΙΣ. Οι όροι και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των εκπαι δευτικών κέντρων των επιχειρήσεων, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστι κότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Μέχρι της πιστοποίησης των εκπαιδευτικών κέντρων των επιχειρήσεων βάσει των κριτηρίων και προϋποθέ σεων της ανωτέρω κοινής αποφάσεως, είναι δυνατή η διεξαγωγή της θεωρητικής κατάρτισης και σε μη πι στοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα των επιχειρήσεων, εφόσον αυτά πληρούν τις προδιαγραφές της εκάστοτε πρόσκλησης/προκήρυξης. 4. Η πρακτική άσκηση δύναται να υλοποιηθεί είτε σε πιστοποιημένες δομές κατάρτισης είτε στις ίδιες τις επι χειρήσεις είτε σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και φο ρείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Οι μορφές της πρακτικής άσκησης θα προσδιορίζονται στην εκάστοτε πρόσκληση / προκήρυξη των προγραμμάτων κατάρτισης. Στην περίπτωση αυτή, η συνάφεια των μορφών αυτών υλοποίησης με το αντικείμενο του έργου θα πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς στα τεχνικά δελτία των πράξεων και να καθορίζεται στην πρόσκληση / προκήρυξη του προγράμματος. 5. Μαθήματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας, ερ γασιακών σχέσεων και βασικών αρχών λειτουργίας των επιχειρήσεων, καθώς και ενημέρωσης για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης, πρέπει να περιληφθούν σε ποσοστό κατ ελάχιστον 5% και μέχρι 10% στο σύνολο των ωρών του θεωρητικού μέρους ενός προγράμματος κατάρτισης εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων. Στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι εργαζόμενοι υπάγο νται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, το ποσοστό αυτό πρέπει να είναι κατ ελάχιστον 10% και μπορεί να ανέρχεται έως 20%. 6. Ο αριθμός καταρτιζομένων κάθε προγράμματος πρέ πει να είναι τουλάχιστον 5 και δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 άτομα». 3. Την αντικατάσταση της παραγράφου 7 του κεφα λαίου Β.V του άρθρου 4 της αριθ. οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β ) κοινής απόφασης των υπουργών Οικονο μίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ως εξής: «7. Επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζομένων σε ποσοστό 10% επί της συνολικής διάρκειας των ωρών του προγράμματος. Καταρτιζόμενοι που έχουν πραγ ματοποιήσει απουσίες άνω του 10% επί του συνολικού αριθμού των ωρών του προγράμματος δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής και δεν τους χορηγείται βεβαίω ση κατάρτισης. Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτισης, στα οποία οι καταρτιζόμενοι είναι άτομα με αναπηρίες, το ποσοστό απουσιών αυξάνεται στο 20% μετά από αιτιολογία και συνεννόηση. Το ίδιο ποσοστό 20% ισχύει και για τους καταρτιζομένους, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης έχουν αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο. Στις περιπτώσεις αυτές ο υπεύθυνος του ΚΕΚ θα πρέπει να μεσολαβήσει και να βοηθήσει τον καταρτιζόμενο,

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ώστε να καλύψει την διδακτική ύλη, για να μπορέσει να παρακολουθήσει απρόσκοπτα τη συνέχεια του προ γράμματος». 4. Την αντικατάσταση της παραγράφου 10 του κεφα λαίου Β.V του άρθρου 4 της αριθ. οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β ) κοινής απόφασης των υπουργών Οικονο μίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ως εξής: «10. Σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης προκατάρτισης που υλοποιείται από πιστοποιημένες δομές των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, η άντληση των απαιτού μενων εκπαιδευτών πραγματοποιείται από το «Μητρώο Β Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων», του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελ ματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΕΚΕΠΙΣ). Επιτρέπεται η αντικατάσταση των εκπαιδευτών κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης, μόνον εφ όσον οι αναπληρωτές εκπαιδευτές αντλούνται από το «Μητρώο Β Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλί κων» του ΕΚΕΠΙΣ και φέρουν αντίστοιχη ειδικότητα. Παρεκκλίσεις από τον παραπάνω κανόνα επιτρέπονται μόνο όταν δεν υπάρχει δυνατότητα άντλησης εκπαιδευ τών από το «Μητρώο Β Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων» του ΕΚΕΠΙΣ, μετά από πλήρως τεκμηριωμένη αιτιολόγηση και με τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Κέ ντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελ ματικής Κατάρτισης & Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΕΚΕΠΙΣ), στις κάτωθι περιπτώσεις: εκπαιδευτές για την πρακτική άσκηση που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και έχουν τουλάχιστον τριετή επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικεί μενο κατάρτισης, εκπαιδευτές που χρησιμοποιούνται στην υλοποίηση διακρατικών συνεργασιών οι οποίοι εργάζονται στον δι ακρατικό φορέα και κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό, οριζόμενοι από την επιχείρηση ή τον φορέα όπου υλοποιείται η πρακτική άσκηση υπεύθυνοι πρακτικής άσκησης, ως διδάσκοντες εκπαιδευτές, που είναι ερ γαζόμενοι της επιχείρησης συνδεόμενοι με αυτήν με οιανδήποτε σχέση εργασίας ή οι ίδιοι οι επιχειρηματίες, με συναφή ειδικότητα στο αντικείμενο κατάρτισης, εκπαιδευτές των οποίων οι ειδικότητες δεν περιλαμ βάνονται στο «Μητρώο Β Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων» σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΚΕΠΙΣ, εκπαιδευτές που χρησιμοποιούνται για την υλοποί ηση προγραμμάτων κατάρτισης και εναλλασσόμενης κατάρτισης για την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Οι εκπαιδευτές αυτοί θα πρέπει να είναι διαπιστευμένοι από εταιρίες παραγωγής λογισμικού. Εξαιρετικά, σε περιπτώσεις που το ποσοστό των ωρών των μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών που θα χρησιμο ποιηθούν στο πρόγραμμα κατάρτισης δεν υπερβαίνει το 20% του συνόλου των ωρών κατάρτισης, σε περιοχές και θεματικά αντικείμενα κατάρτισης όπου τεκμηριώνεται η έλλειψη ή η ανεπάρκεια πιστοποιημένων εκπαιδευτών σε συγκεκριμένα ΣΤΕΠ, παρέχεται η δυνατότητα αξιοποί ησης μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων, χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης & Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΕΚΕΠΙΣ). Ειδικά για τα προγράμματα των εργαζομένων το ανωτέρω ποσοστό δύναται να ανέρχεται στο 30% του συνόλου των ωρών κατάρτισης». Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις της αριθ. οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β ) κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχό λησης και Κοινωνικής Προστασίας. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει με τη δημοσίευσή της στης Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (3) τον ομογενή ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΙΩΓΚΑΣ, Ον. Πατρός: ΒΑ ΣΙΛΗΣ. Με την αριθ. Φ.40420/14053/ απόφαση του Γε η αίτηση πολιτογράφησης του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΙΩΓΚΑΣ, Ον. Πατρός: ΒΑΣΙΛΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του άλλες διατάξεις. (4) τον ομογενή ΘΑΝΑΣ ΗΛΙΑ, Ον. Πατρός: ΛΑΖΟ. Με την αριθ. Φ.12302/13319/ απόφαση του Γε η αίτηση πολιτογράφησης του ΘΑΝΑΣ ΗΛΙΑ, Ον. Πατρός: ΛΑΖΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νο μίμως διαμενόντων μεταναστών και (5) τον ομογενή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΙΑΤΣΟ, Ον. Πατρός: ΝΙ ΚΟΛΑ. Με την αριθ. Φ.34468/13332/ απόφαση του Γε η αίτηση πολιτογράφησης του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΤΣΟ, Ον. Πατρός: ΝΙΚΟΛΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (6) τον ομογενή ΦΩΤΗΣ ΤΣΑΝΟΣ, Ον. Πατρός: ΑΠΟΣΤΟ ΛΟΣ. Με την αριθ. Φ.33748/13923/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται απο δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ΦΩΤΗΣ ΤΣΑΝΟΣ, Ον. Πατρός ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του (7) την ομογενή ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΛΟΛΗ, Ον. Πατρός: ΓΙ ΩΡΓΟΣ. Με την αριθ. Φ.37970/14902/ απόφαση του Γε η αίτηση πολιτογράφησης της ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΛΟΛΗ, Ον. Πατρός: ΓΙΩΡΓΟΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του (8) την ομογενή ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΜΠΙΡΗ, Ον. Πατρός: ΔΗΜΗ ΤΡΗΣ. Με την αριθ. Φ.37944/14080/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται απο δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΜΠΙΡΗ, Ον. Πατρός: ΔΗΜΗΤΡΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του (9) την ομογενή ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΠΡΟΥΖΟΥ, Ον. Πατρός: ΓΙ ΩΡΓΗΣ. Με την αριθ. Φ.35149/14788/ απόφαση του Γε η αίτηση πολιτογράφησης της ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΠΡΟΥΖΟΥ, Ον. Πατρός: ΓΙΩΡΓΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου (10) Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από την ομογενή ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΗΤΟΥ, Ον. Πατρός: ΜΗ ΤΣΟΣ. Με την αριθ. Φ.36630/15472/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδε κτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΗΤΟΥ, Ον. Πατρός: ΜΗΤΣΟΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου (11) την ομογενή ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΠΑΜΠΟΥΡΑ, Ον. Πατρός: ΚΩΤΣΙΟΣ. Με την αριθ. Φ.33758/15449/ απόφαση του Γε η αίτηση πολιτογράφησης της ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΠΑΜΠΟΥΡΑ, Ov. Πατρός: ΚΩΤΣΙΟΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του (12) την ομογενή ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ ΜΠΟΛΗ, Ον. Πατρός: ΠΕ ΤΡΟ. Με την αριθ. Φ.38718/14132/ απόφαση του Γενι κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ ΜΠΟΛΗ. Ον. Πατρός: ΠΕΤΡΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου (13) τον ομογενή ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΤΟΣ, Ον. Πατρός: ΜΗΤΣΟΣ. Με την αριθ. Φ.35322/14877/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδε κτή η αίτηση πολιτογράφησης του ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΤΟΣ, Ον. Πατρός: ΜΗΤΣΟΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου * *

9 ΦΕΚ 1503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (14) τον ομογενή ΡΟΛΑΝΤ ΜΠΕΓΚΑ, Ον. Πατρός: ΧΡΗ ΣΤΟ. Με την αριθ. Φ.34541/14784/ απόφαση του Γε η αίτηση πολιτογράφησης του ΡΟΛΑΝΤ ΜΠΕΓΚΑ, Ον. Πατρός: ΧΡΗΣΤΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου (15) τον ομογενή, ΣΠΥΡΟΣ ΜΗΤΣΗ, Ον. Πατρός: ΓΙΩΡΓΗΣ. Με την αριθ. Φ.31647/14545/ απόφαση του Γε η αίτηση πολιτογράφησης του ΣΠΥΡΟΣ ΜΗΤΣΗ, Ον. Πα τρός: ΓΙΩΡΓΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου (16) Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από την ομογενή ΜΑΡΙΑ ΘΑΝΟΥ, Ον. Πατρός: ΣΩ ΚΡΑΤΗΣ. Με την αριθ. Φ.35659/13323/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται απο δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΜΑΡΙΑ ΘΑΝΟΥ. Ον. Πατρός: ΣΩΚΡΑΤΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του (17) την ομογενή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΚΟΥ, Ον. Πατρός: ΔΗ ΜΗΤΡΗ. Με την αριθ. Φ.35586/14100/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδε κτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΚΟΥ, Ον. Πατρός ΔΗΜΗΤΡΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του (18) τον ομογενή, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΟΜΗΣ, Ον. Πατρός: ΣΤΑΥ ΡΟΣ. Με την αριθ. Φ.52515/14528/ απόφαση του Γε η αίτηση πολιτογράφησης του ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΟΜΗΣ, Ον. Πατρός: ΣΤΑΥΡΟΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του (19) την ομογενή ΕΡΝΙΟΛΑ ΒΑΣΙΛΟ, Ον. Πατρός: ΔΗΜΗ ΤΡΑΚΗ. Με την αριθ. Φ.41414/13288/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται απο δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΕΡΝΙΟΛΑ ΒΑΣΙΛΟ, Ον.Πατρός ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του (20) τον ομογενή ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΙΚΗΣ, Ον. Πατρός: ΦΙΛΙΠΠΟΣ. Με την αριθ. Φ.32150/13726/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται απο δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΙΚΗΣ. Ον. Πατρός ΦΙΛΙΠΠΟΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του (21) την ομογενή ΑΝΕΤΑ ΜΙΤΣΙΝΙΚΟ, Ον. Πατρός: ΗΛΙΑ. Με την αριθ. Φ.34275/14020/ απόφαση του Γε η αίτηση πολιτογράφησης της ΑΝΕΤΑ ΜΙΤΣΙΝΙΚΟ. Ον. Πατρός ΗΛΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

10 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (22) τον ομογενή: ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΥΡΑΝΗΣ, Ον. Πατρός: ΚΙ ΤΣΟΣ. Με την αριθ. Φ.34067/12989/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται απο δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΥΡΑ ΝΗΣ. Ον. Πατρός ΚΙΤΣΟΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του (23) την ομογενή ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΣΟΜΠΑΣΗ, Ον. Πατρός: ΚΟΣΜΑ. Με την αριθ. Φ.38154/13339/ απόφαση του Γενι κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΣΟΜΠΑΣΗ, Ον. Πατρός ΚΟΣΜΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου (24) την ομογενή ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΜΠΟΥΝΤΑΛΗ, Ον. Πατρός: ΘΑΝΑΣΗΣ. Με την αριθ. Φ.38218/13002/ απόφαση του Γε η αίτηση πολιτογράφησης της ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΜΠΟΥΝΤΑΛΗ, Ον. Πατρός ΘΑΝΑΣΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του (25) την ομογενή ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΩΡΗ, Ον. Πατρός: ΒΑΣΙΛΗΣ Με την αριθ. Φ.30008/13329/ απόφαση του Γενι κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΩΡΗ. Ον. Πατρός: ΒΑΣΙΛΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νο μίμως διαμενόντων μεταναστών και (26) την ομογενή ΝΤΟΝΙΚΑ ΜΑΣΤΟΡΑ, Ον. Πατρός: ΔΗ ΜΗΤΡΗΣ. Με την αριθ. Φ.37057/14523/ απόφαση του Γε νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδε κτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΝΤΟΝΙΚΑ ΜΑΣΤΟΡΑ, Ον. Πατρός: ΔΗΜΗΤΡΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του (27) την ομογενή ΝΑΤΑΣΑ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ, Ον. Πατρός: ΓΙΩΡ ΓΗΣ. Με την αριθ. Φ.37018/14049/ απόφαση του Γε η αίτηση πολιτογράφησης της ΝΑΤΑΣΑ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ, Ον. Πατρός ΓΙΩΡΓΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου (28) την ομογενή ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΑΚΑ, Ον. Πατρός: ΚΩ ΣΤΑΚΗΣ. Με την αριθ. Φ.33847/14071/ απόφαση του Γε νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδε κτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΑΚΑ, Ον.Πατρός: ΚΩΣΤΑΚΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του (29) την ομογενή ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ ΜΠΑΛΛΙΟΥ, Ον. Πατρός: ΤΟΝΤΙ. Με την αριθ. Φ.49870/13613/ απόφαση του Γε η αίτηση πολιτογράφησης της ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ ΜΠΑΛΛΙ ΟΥ, Ον. Πατρός: ΤΟΝΤΙ σύμφωνα με τις διατάξεις του

11

12 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, ΑΑΠ, Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ, η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ, κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1267 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.850/ΨΣ6007 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1558 13 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αμοιβής αξιολογητών του Προγράμμα τος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»... 1 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 30 Σεπτεµβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4018 Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό

Διαβάστε περισσότερα