Πειραιάς, 26 Νοεμβρίου 2010 Αριθμ. Πρωτ.: /12/10

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πειραιάς, 26 Νοεμβρίου 2010 Αριθμ. Πρωτ.: 2431.02.1/12/10"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΥΑΛΕΙΑ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΘΑΛΑΙΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Διεθνούς υνεργασίας Σαχ. Διεύθυνση : Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1, Λιμάνι Πειραιά Σαχ. Κώδικας Πληροφορίες : Σηλέφωνο : : , Πειραιάς AX : Πειραιάς, 26 Νοεμβρίου 2010 Αριθμ. Πρωτ.: /12/10 ΠΡΟ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΘΕΜΑ: «Σροποποιήσεις Κανονισμών 1, 12, 13, 17, και 38 του Παραρτήματος Ι της Δ.. MARPOL 73/78- Αναθεώρηση/ Έκδοση Βιβλίων Πετρελαίου (Μέρος Ι και ΙΙ) σε υπόχρεα υπό ελληνικής σημαίας πλοία». χετ.: α) Η αριθμ.: /05/10/ ΚΤΑ (ΤΠτΠ και ΤΠΕΞ) (ΥΕΚ Β 1477/2010). β) Η αριθμ.: /10/10/ Τ.Α. (ΤΠτΠ) (ΥΕΚ Β 1846/2010). 1. Γνωρίζεται ότι, με την (α) σχετική έγιναν αποδεκτές οι τροποποιήσεις στους Κανονισμούς 1, 12, 13, 17 και 38 του Παραρτήματος Ι της Διεθνούς ύμβασης MARPOL 73/78, στο υμπλήρωμα του Πιστοποιητικού ΙΟPP και στο Βιβλίο Πετρελαίου, Μέρος Ι και ΙΙ. Ειδικότερα, όσον αφορά τις τροποποιήσεις στο Βιβλίο Πετρελαίου, αντικαθίστανται οι παράγραφοι (Α) έως (Η) του Μέρους Ι και η (J) του Μέρους ΙΙ. 2. Με τη (β) σχετική καθορίστηκε ο τύπος των αναθεωρημένων Βιβλίων Πετρελαίου (Μέρος Ι και ΙΙ), ως διατιμημένων εντύπων του ΝΑΣ, που αφορούν σε υπόχρεα υπό ελληνική σημαία πλοία, ενόψει εφαρμογής διεθνώς των νέων τροποποιήσεων του Παραρτήματος Ι της Δ.. MARPOL 73/78 από Σα αναθεωρημένα νέα Βιβλία Πετρελαίου διαμορφώθηκαν από Ομάδα Εργασίας που συγκροτήθηκε δυνάμει σχετικής απόφασης κ.γγαν/τπτπ, με συμμετοχή εκπροσώπων της Τπηρεσίας μας και της Τπηρεσίας ΤΘΤΝΑΛ/ΔΜΚ, διαδικασία που ολοκληρώθηκε έγκαιρα. Σα νέα Βιβλία Πετρελαίου (Μέρος Ι και ΙΙ) βρίσκονται στο στάδιο τελικής εκτύπωσης με μέριμνα των αρμοδίων υπηρεσιών του ΝΑΣ. 4. Ενώσεις που κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται για την ενημέρωση των μελών τους, προκειμένου σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία ΝΑΣ/Δνση Οικονομικού/ Σμήμα Προμηθειών, προβούν στην έγκαιρη διάθεση προς εφοδιασμό των υπόχρεων πλοίων υπό ελληνική σημαία που εκτελούν διεθνείς πλόες. 5. ΝΑΣ που κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για την γνωστοποίηση στην Τπηρεσία μας ημερομηνίας διάθεσης των νέων Βιβλίων Πετρελαίου (Μέρος Ι και ΙΙ), 1

2 προκειμένου ενημερωθούν σχετικά ως προς τούτο οι θεσμικοί φορείς της ελληνικής ναυτιλίας. 6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα εν λόγω ΥΕΚ είτε από το Εθνικό Συπογραφείο στην Αθήνα (Καποδιστρίου 34), είτε από το Παράρτημα αυτού στον Πειραιά (Ευριπίδου 63, τηλ ), καθώς επίσης και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων 2. K. Λ/Φ-Λ/Φ-Τ/Φ-Λ/ (μέσω των Προϊσταμένων Λιμ Αρχών) ΠΛΟΙΑΡΦΟ (Σ) Λ ΑΜΠΑΣΑΚΑΚΗ ΗΛΙΑ ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Ν.Ε.Ε. 2. Ε.Ε.Ε 3. Ε.Ε.Ν.(ΛΟΝΔΙΝΟ) 4. Ε.Β.Ε.Ε 5. Π.Ν.Ο 6. Σ.Ε.Ε 7. Ε.Ε.Α 8. ΤΝΔΕΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΕΠΙΒΑΣΗΓΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ-.Ε.Ε.Ν 9. ΕΝΩΗ ΕΥΟΠΛΙΣΩΝ Ε/Γ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΛΟΩΝ 10. ΕΝΩΗ ΕΥΟΠΛΙΣΩΝ ΜΕΟΓΕΙΑΚΩΝ ΥΟΡΣΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Ακτή Μιαούλη 81, τ.κ , Πειραιάς 11. ΕΝΩΗ ΠΛΟΙΟΚΣΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΥΩΝ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 12. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΠΛΟΙΟΚΣ.ΑΚΣ.Υ/Γ ΠΛΟΙΩΝ 13. ΕΝΩΗ ΠΛΟΙΟΚΣΗΣΩΝ & ΕΥΟΠΛΙΣΩΝ ΕΠΑΓ/ΚΩΝ ΡΤΜΟΤΛΚΩΝ & ΝΑΤΑΓ/ΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αγ. πιρίδωνος 25, τ.κ.18535, Πειραιάς 14. ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΥΟΠΛΙΣΩΝ ΤΠΕΡΠΟΝΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑ 15. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΠΛΟΙΟΚΣΗΣΩΝ ΜΕΗ ΑΛΙΕΙΑ Πολυτεχνείου 25, τ.κ , ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, Νέα Μηχανίωνα. 16. ΤΛΛΟΓΟ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΕΠΑΓ/ΚΩΝ ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ 17. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΕΜΟ ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ 18. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ 19. ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΤΣΙΚΗ ΕΝΩΗ 20. ΝΑΣ/Γρ.κ.Προέδρου (υπόψη κ. Μαρουλή Α.) 21. ΝΑΣ/Δνση Οικονομικού/ Σμήμα Προμηθειών (υπόψη κας Κουβδή) 22. ΤΘΤΝΑΛ/Γρ.κ.κ.Τπουργού-Τφυπουργού-ΓΓΛΛΠ-Α/Λ -Α & Β Τ/Λ-ΔΚΔ (υ.τ.α) η, 2 η, 3 η, 4 η, 5 η, 6 η και 7 η ΠΕ.ΔΙ.Λ (υ.τ.α) 24. ΤΘΤΝΑΛ/ΚΕΕΠ/ΔΚΕΟ-ΔΜΚ 2

3 ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. ΤΠτΠ/Γρ.κ. Τπουργού (υ.τ.α) 2. ΤΠτΠ/Γρ.κ. Τφυπουργού (υ.τ.α) 3. ΤΠτΠ/Γρ.κ. Γ.Γ.Α.Ν (υ.τ.α) 4. ΤΠτΠ/Γρ.κ. ΔΚΒ (υ.τ.α) 3

4 24119 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /05/2010 Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλ λου 1978 σχετικά με την Διεθνή Σύμβαση για την πρό ληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 (Προσθήκη νέου κεφαλαίου 8 στο Παράρτημα I της Δ.Σ. MARPOL και επακόλουθες τροποποιήσεις στο Συμπλήρωμα του Πι στοποιητικού IOPP, Έντυπο Β Τροποποιήσεις στους κα νονισμούς 1,12,13,17 και 38 του Παραρτήματος Ι της Δ.Σ. MARPOL, στο Συμπλήρωμα του Διεθνούς Πιστοποιητι κού IOPP και στο Βιβλίο Πετρελαίου, Μέρος Ι και II). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου τρίτου του ν. 1269/82 (Α 89), με τον οποίο κυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση «πρό ληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία, 1973 και του Πρωτοκόλλου του 1978» MARPOL73/78, όπως αντικαταστά θηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 3104/03 (Α 28). 2. Το π.δ. 27/2007 (Α 19) του προσαρτήματος 5, με το οποίο κυρώθηκε η απόφαση MEPC.117(52). 3. Τις αποφάσεις MEPC.186(59) και MEPC.187(59) της 17ης Ιουλίου 2009 της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Πε ριβάλλοντος (MEPC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανι σμού (ΙΜΟ) «Αποδοχή τροποποιήσεων στο παράρτημα του Πρωτοκόλλου 1978 σχετικά με την Διεθνή Σύμβαση για την πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 (Προσθήκη νέου κεφαλαίου 8 στο Παράρτημα I της Δ.Σ. MARPOL και επακόλουθες τροποποιήσεις στο Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού IOPP, Έντυπο Β Τροποποιήσεις στους κανονισμούς 1, 12, 13, 17 και 38 του Παραρτήματος Ι της Δ.Σ. MARPOL, στο Συμπλήρωμα του Διεθνούς Πιστοποιητικού IOPP και στο Βιβλίο Πετρελαίου, Μέρος Ι και II)». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 189/2009 (Α 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 50/2010 (Α 89) «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009». 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο Πρώτο 1. Γίνονται αποδεκτές οι τροποποιήσεις του αναθε ωρημένου Παραρτήματος Ι της Δ.Σ. MARPOL 73/78, όπως αναφέρεται στις αποφάσεις της Επιτροπής Προ στασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος MEPC.186(59) και MEPC.187(59) που υιοθετήθηκαν την 17η Ιουλίου Το κείμενο των ανωτέρω αποφάσεων MEPC μετα φρασμένο στην Ελληνική γλώσσα και σε πρωτότυπο στην Αγγλική γλώσσα παρατίθεται κατωτέρω ως έχει στην παρούσα απόφαση. 3. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ του Αγγλικού και του Ελληνικού κειμένου της ως άνω απόφασης υπερι σχύει το Αγγλικό. RESOLUTION MEPC.186(59) Adopted on 17 July 2009 AMENDMENTS TO THE ANNEX O THE PROTOCOL O 1978 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION OR THE PREVENTION O POLLUTION ROM SHIPS, 1973 (Addition of a new chapter 8 to MARPOL Annex I and consequential amendments to the Supplement to the IOPP Certificate, orm B) THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE, RECALLING Article 38(a) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Marine Environment Protection Committee (the Committee) conferred upon it by international conventions for the prevention and control of marine pollution, NOTING Article 16 of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (hereinafter referred to as the «1973 Convention») and article

5 24120 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 24121

7 24122 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 24123

9 24124 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

10 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 24125

11 24126 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

12 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 24127

13 24128 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

14 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 24129

15 24130 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 55 Identity of tanks. 56 Quantity transferred or disposed of from each tank. (State the quantity retained, in m 3 ). 57 Method of transfer or disposal:.1 disposal to reception facilities (identify port and quantity involved);.2 mixed with cargo (state quantity);.3 transferred to or from (an)other tank(s) including transfer from machinery space oil residue (sludge) and oily bilge water tanks (identify tank(s); state quantity transferred and total quantity in tank(s), in m 3 ); and.4 other method (state which); state quantity disposed of in m 3.» ΑΠΟΦΑΣΗ MEPC.186(59) που υιοθετήθηκε στις 17 Ιουλίου 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛ ΛΟΥ ΤΟΥ 1978 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ ΤΟΥ 1973 (Προσθήκη νέου κεφαλαίου 8 στo Παράρτημα I της Σύμβασης MARPOL και επακόλουθες τροποποιήσεις στο Συμπλήρωμα στο Πιστοποιητικό IOPP, Έντυπο Β) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΣ το Άρθρο 38(α) της Σύμβασης περί Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού που αφορά στα κα θήκοντα της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περι βάλλοντος (η Επιτροπή) τα οποία της ανατέθηκαν με Διεθνείς Συμβάσεις για την πρόληψη και τον έλεγχο της θαλάσσιας ρύπανσης, ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ το Άρθρο 16 της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία, 1973 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «η Σύμβαση 1973») και το Άρθρο VI του Πρωτόκολλου του 1978 που αφορά στη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη Ρύπανσης από τα Πλοία, 1973 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «το Πρωτόκολλο του 1978»), τα οποία από κοινού καθορίζουν τη διαδικασία τροποποίησης του Πρωτοκόλλου 1978 και αναθέτουν στο κατάλληλο σώμα του Οργανισμού την αρμοδιότητα εξέτασης και υιοθέτησης τροποποιήσεων στην Σύμβαση 1973, όπως τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο του 1978 (MARPOL 73/78), ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙ τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στο Παράρτημα I της MARPOL 73/78, 1. ΥΙΟΘΕΤΕΙ, σύμφωνα με το Άρθρο 16 (2) (δ) της Σύμ βασης 1973, τις τροποποιήσεις στο Παράρτημα I της Δ.Σ.MARPOL 73/78 που αφορούν την προσθήκη ενός νέου κεφαλαίου 8 και επακόλουθες τροποποιήσεις στο Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού IOPP, Έντυπο Β, το κείμενο των οποίων παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης. 2. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ, σύμφωνα με το Άρθρο 16(2)(στ)(iii) της Σύμβασης 1973, ότι οι τροποποιήσεις θα θεωρούνται ότι έχουν γίνουν αποδεκτές την 1 Ιουλίου 2010, εκτός εάν, πριν από αυτή την ημερομηνία, όχι λιγότερο από το ένα τρίτο των Μερών ή Μέρη των οποίων οι συνδυασμένοι εμπορικοί στόλοι συνιστούν όχι λιγότερο από το 50 τοις εκατό της ολικής χωρητικότητας του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, έχουν κοινοποιήσει στον Οργανισμό την αντίρρησή τους στις τροποποιήσεις. 3. ΚΑΛΕΙ τα Μέρη να λάβουν υπόψη ότι, σύμφωνα με το Άρθρο 16(2) (ζ)(ii) της Σύμβασης 1973, οι προαναφερόμε νες τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου 2011 μετά την αποδοχή τους σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο ΖΗΤΑ από τον Γενικό Γραμματέα, σε συμμόρφωση με το Άρθρο 16(2) (ε) της Σύμβασης 1973, να διαβιβάσει σε όλα τα Μέρη της MARPOL 73/78 επικυρωμένα αντί γραφα της παρούσας απόφασης και του κειμένου των τροποποιήσεων που περιέχεται στο παράρτημα, και 5. ΖΗΤΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ από τον Γενικό Γραμματέα να δι αβιβάσει στα Μέλη του Οργανισμού που δεν είναι Μέρη στη MARPOL 73/78 αντίγραφα της παρούσας απόφασης και του παράρτηματός της. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Προσθήκη νέου κεφαλαίου 8 στο Παράρτημα I της MARPOL και επακόλουθες τροποποιήσεις στο Συ μπλήρωμα του Πιστοποιητικού IOPP, Έντυπο Β) 1. Ένα νέο κεφάλαιο 8 προστίθεται: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Κανονισμός 40 Σκοπός εφαρμογής 1. Οι κανονισμοί που περιέχονται σε αυτό το κεφά λαιο έχουν εφαρμογή σε δεξαμενόπλοια ολικής χωρη τικότητας 150 και άνω που εμπλέκονται στη μεταφορά πετρελαιοειδών φορτίων μεταξύ δεξαμενόπλοιων στη θάλασσα (λειτουργίες STS) και οι λειτουργίες τους STS που διεξάγονται την ή μετά από την 1 Απριλίου Εν τούτοις, οι λειτουργίες STS που διεξάγονται πριν από εκείνη την ημερομηνία, αλλά μετά από την έγκριση της Αρχής του Σχεδίου λειτουργιών STS που απαιτείται σύμφωνα με τον κανονισμό 41.1 θα είναι, όσον είναι αυτό δυνατό, σύμφωνα με το Σχέδιο λειτουργιών STS. 2. Οι κανονισμοί που περιέχονται σε αυτό το κεφάλαιο δεν θα εφαρμόζονται σε λειτουργίες μεταφοράς πετρε λαίου που έχουν σχέση με σταθερές ή πλωτές εξέδρες περιλαμβονομένων των γεωτρύπανων, των πλωτών εγκα ταστάσεων παραγωγής, αποθήκευσης και εκφόρτωσης (PSOs) που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή από αποθήκευση πετρελαίου, και των πλωτών μονάδων απο θήκευσης (SUs) που χρησιμοποιούνται για την υπερά κτια αποθήκευση του παραγόμενου πετρελαίου Οι κανονισμοί που περιέχονται σε αυτό το κεφά λαιο δεν θα εφαρμόζονται στις λειτουργίες παραλαβής καυσίμου. 4. Οι κανονισμοί που περιέχονται σε αυτό το κεφά λαιο δεν θα εφαρμόζονται στις λειτουργίες STS που είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της ασφάλειας του πλοίου ή της διάσωσης ζωής στη θάλασσα, ή για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων συμβάντων ρύπαν σης με σκοπό να ελαχιστοποιήσει τις βλάβες από την ρύπανση. 5. Οι κανονισμοί που περιέχονται σε αυτό το κεφάλαιο δεν θα εφαρμόζονται για τις λειτουργίες STS όπου ένα από τα εμπλεκόμενα πλοία είναι είτε πολεμικό, είτε βοηθητικό πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού ή άλλο πλοίο, η κυριότητα ή εκμετάλλευση του οποίου ανήκει στο Κράτος και το οποίο χρησιμοποιείται προς το παρόν μόνο σε Κρατική μη εμπορική υπηρεσία. Εν τούτοις, κάθε Κράτος θα εξασφαλίζει, με την υιο θέτηση κατάλληλων μέτρων που δεν θα παραβλάπτουν τις λειτουργίες ή λειτουργικές δυνατότητες τέτοιων πλοίων, ότι οι λειτουργίες STS διεξάγονται με τρόπο σύμφωνο, όσο είναι λογικό και πρακτικό, με αυτό το κεφάλαιο. 1 Αναθεωρημένο Παράρτημα Ι της Δ.Σ. MARPOL, Κεφάλαιο 7 (Απόφαση MEPC.117(52)) και Δ.Σ. UNCLOS; άρθρο 56, εφαρμόζονται και περιγρά φουν αυτές τις λειτουργίες.

16 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κανονισμός 41 Γενικοί Κανόνες ασφάλειας και προστασίας του πε ριβάλλοντος 1. Κάθε δεξαμενόπλοιο το οποίο εμπλέκεται σε λει τουργίες STS θα φέρει ένα Σχέδιο που θα περιγρά φει τον τρόπο διεξαγωγής λειτουργιών STS (Σχέδιο λειτουργιών STS) όχι αργότερα από την ημερομηνία της πρώτης ετήσιας, ενδιάμεσης ή ανανεωτικής επιθε ώρησης του πλοίου που θα διεξαχθεί την ή μετά την 1 Ιανουαρίου Κάθε Σχέδιο λειτουργιών STS θα πρέπει να είναι εγκεκριμένο από τη Αρχή. Το Σχέδιο λειτουργιών STS θα είναι γραμμένο στην γλώσσα ερ γασίας του πλοίου. 2. Το Σχέδιο λειτουργιών STS θα διαμορφώνεται λαμ βάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που περιέχονται στις οδηγίες βέλτιστης πρακτικής για τις λειτουργίες STS που έχουν καθοριστεί από τον Οργανισμό 2. Το Σχέδιο λειτουργιών STS μπορεί να είναι ενσωματωμένο σε υπάρχον Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης του πλοίου το οποίο απαιτείται σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙX της Δι εθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια Ζωής στη Θάλασσα, 1974, όπως τροποποιήθηκε, εφόσον η υποχρέωση αυτή εφαρμόζεται στα εν λόγω δεξαμενόπλοια. 3. Κάθε δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε αυτό το κε φάλαιο και εμπλέκεται σε λειτουργίες STS θα πρέπει να συμμορφώνεται με το Σχέδιο λειτουργιών STS που έχει. 4. Το άτομο που έχει τον γενικό συμβουλευτικό έλεγχο των λειτουργιών STS θα πρέπει να έχει προσόντα για να εκτελέσει όλα τα σχετικά καθήκοντα, λαμβάνοντας υπόψη τα προσόντα που περιέχονται στις οδηγίες βέλ τιστης πρακτικής για λειτουργίες STS και που έχουν καθοριστεί από τον Οργανισμό Αρχεία 4 των λειτουργιών STS θα πρέπει να τη ρούνται επί του πλοίου για τρία χρόνια και να είναι άμεσα διαθέσιμα για επιθεώρηση από ένα Μέρος της παρούσας Σύμβασης. Κανονισμός 42 Ειδοποίηση 1. Κάθε δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε αυτό το κεφά λαιο το οποίο προγραμματίζει να διεξάγει λειτουργίες STS μέσα στα χωρικά ύδατα ή στην αποκλειστική οικονομική ζώνη ενός Μέρους στην παρούσα Σύμβαση, θα πρέπει να ενημερώσει το Μέρος αυτό τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τις προγραμματισμένες λειτουργίες STS. Όπου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όλες οι πληροφο ρίες που καθορίζονται στη παράγραφο 2 δεν είναι δι αθέσιμες τουλάχιστον 48 ώρες πριν, το δεξαμενόπλοιο που εκφορτώνει πετρελαιοειδή θα ενημερώνει το Μέρος στην παρούσα Σύμβαση, τουλάχιστον 48 ώρες πριν ότι θα διεξαχθούν λειτουργίες STS και οι πληροφορίες που καθορίζονται στην παράγραφο 2, θα παρέχονται στο Μέρος το συντομότερο δυνατό. 2. H ενημέρωση που καθορίζεται στην παράγραφο 1 αυτού του κανονισμού 5 θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 1) Όνομα, σημαία, διακριτικό σήμα, αριθμός IMO και εκτιμώμενος χρόνος άφιξης των δεξαμενόπλοιων που εμπλέκονται στις λειτουργίες STS, 2) Ημερομηνία, ώρα και γεωγραφική θέση κατά την έναρξη των σχεδιασμένων λειτουργιών STS, 3) Εάν οι λειτουργίες STS θα διεξαχθούν στο αγκυ ροβόλιο ή καθ οδόν, 4) Τύπος και ποσότητα πετρελαίου, 5) Σχεδιασμένη διάρκεια των λειτουργιών STS 6) Ορισμός παρόχου υπηρεσίας λειτουργιών STS ή ατόμου που έχει τον γενικό συμβουλευτικό έλεγχο και πληροφορίες επαφής αυτού και 7) Επιβεβαίωση ότι το δεξαμενόπλοιο φέρει επι του πλοίου Σχέδιο λειτουργιών STS το οποίο καλύπτει τις απαιτήσεις του κανονισμού Εάν ο εκτιμώμενος χρόνος άφιξης του δεξαμενό πλοιου στην περιοχή ή στο χώρο των λειτουργιών STS αλλάξει σε παραπάνω από έξι ώρες, ο πλοίαρχος, πλοι οκτήτης ή πράκτορας του δεξαμενοπλοίου θα πρέπει να παράσχει την νέα εκτιμώμενη ώρα άφιξης στο Κράτος Μέρος στην παρούσα Σύμβαση, που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του κανονισμού. 2. Στο Αρχείο Κατασκευής και Εξοπλισμού Δεξαμενοπλοί ων, Έντυπο Β, νέο τμήμα 8Α προστίθεται ως ακολούθως: 8Α Λειτουργίες μεταφοράς πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο στη θάλασσα (κανονισμός 41) 8Α.1 Το δεξαμενόπλοιο φέρει ένα Σχέδιο λειτουργιών STS σύμφωνα με τον κανονισμό 41. ΑΠΟΦΑΣΗ MEPC.187 (59) που υιοθετήθηκε την 17η Ιουλίου 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛ ΛΟΥ 1978 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ, (Τροποποιήσεις στους κανονισμούς 1,12,13,17 και 38 του Παραρτήματος Ι της Δ.Σ.MARPOL, στο Συμπλήρω μα του Διεθνούς Πιστοποιητικού IOPP και στο Βιβλίο Πετρελαίου, Μέρος Ι και II) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΣ το Άρθρο 38(α) της Σύμβασης περί Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού που αφορά τα καθήκοντα της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Πε ριβάλλοντος (η Επιτροπή) τα οποία της ανατέθηκαν με Διεθνείς Συμβάσεις για την πρόληψη και τον έλεγχο της θαλάσσιας ρύπανσης, ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ το Άρθρο 16 της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία, 1973 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «η Σύμβαση 1973») και το Άρθρο VI του Πρωτόκολλου του 1978 που αφορά τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη Ρύπανσης από τα Πλοία, 1973 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «το Πρωτόκολλο του 1978»), τα οποία από κοινού καθορίζουν τη διαδικασία τροποποίησης του Πρωτοκόλλου 1978 και αναθέτουν στο κατάλληλο σώμα του Οργανισμού την αρμοδιότητα εξέτασης και υιοθέτη σης τροποποιήσεων στην Σύμβαση 1973, όπως τροποποι ήθηκε με το Πρωτόκολλο του 1978 (MARPOL 73/78), ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙ τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στο Παράρτημα I της MARPOL 73/78, 1. ΥΙΟΘΕΤΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο 16 (2) (δ) της Σύμβα σης 1973, τις τροποποιήσεις στο Παράρτημα I της MARPOL 2 «Εγχειρίδιο του ΙΜΟ σχετικά με την Ρύπανση από Πετρελαιοειδή, Τμήμα 1, Πρόληψη» όπως τροποποιήθηκε, και ICS και OCIM «Οδηγός Μεταφοράς από Πλοίο σε Πλοίο, Πετρελαιοειδή», τέταρτη έκδοση, «Εγχειρίδιο του ΙΜΟ σχετικά με την Ρύπανση από Πετρελαιοειδή, Τμήμα 1, Πρόληψη» όπως τροποποιήθηκε, και ICS και OCIM «Οδηγός Μεταφοράς από Πλοίο σε Πλοίο, Πετρελαιοειδή», τέταρτη έκδοση, Αναθεωρημένο Παράρτημα 1 της MARPOL κεφάλαια 3 και 4 ( απόφαση MEPC.117 (52)), απαιτήσεις καταγραφής επιχειρήσεων παραλαβής καυσίμων και μεταφοράς πετρελαιοειδούς φορτίου οτο Ημερολόγιο Πετρελαίου, και οποιαδήποτε αρχεία που απαιτούνται από το Σχέδιο επι χειρήσεων STS. 5 Το εθνικό επιχειρησιακό σημείο επαφής όπως αυτό καταγράφεται στο έγγραφο MSC MEPC.6 Circ.4 31 Δεκεμβρίου 2007 ή τις επακόλουθες τροποποιήσεις του.

17 24132 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 73/78 που αφορούν τους κανονισμούς 1,12,13,17 και 38, στο Συμπλήρωμα του Διεθνούς Πιστοποιητικού IOPP και στο Βιβλίο Πετρελαίου Μέρος Ι και ΙΙ, το κείμενο των οποίων παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης. 2. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο 16 (2) (στ) (iii) της Σύμβασης 1973, ότι οι τροποποιήσεις θα θεωρούνται ότι έχουν γίνει αποδεκτές την 1η Ιουλίου 2010, εκτός αν, πριν από αυτή την ημερομηνία, όχι λιγότερο του ενός τρίτου των Μερών ή των Μερών των οποίων οι συνδυα σμένοι εμπορικοί στόλοι συνιστούν όχι λιγότερο από το 50 της εκατό της ολικής χωρητικότητας του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, έχουν κοινοποιήσει στον Οργανισμό την αντίρρησή τους στις τροποποιήσεις. 3. ΚΑΛΕΙ τα Μέρη να λάβουν υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 (2) (ζ) (ii) της Σύμβασης 1973, οι εν λόγω τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2011 μετά την αποδοχή τους σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο ΖΗΤΑ από το Γενικό Γραμματέα, σε συμμόρφωση με το άρθρο 16 (2) (ε) της Σύμβασης 1973, να διαβι βάσει σε όλα τα Μέρη στη Σύμβαση MARPOL 73/78 επικυρωμένα αντίγραφα της παρούσας απόφασης και του κειμένου των τροποποιήσεων που περιέχεται στο παράρτημα, και 5. ΖΗΤΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ από το Γενικό Γραμματέα να δι αβιβάσει στα Μέλη του Οργανισμού που δεν είναι Μέρη στη Σύμβαση MARPOL 73/78, αντίγραφα της παρούσας απόφασης και του παραρτήματός της. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της Δ.Σ. MARPOL 73/78 (Τροποποιήσεις στους κανονισμούς 1, 12, 13, 17 και 38 του Παραρτήματος Ι της Δ.Σ. MARPOL 73/78, στο Συ μπλήρωμα του Διεθνούς Πιστοποιητικού IOPP και στο Βιβλίο Πετρελαίου Μέρος Ι και ΙΙ) Παράρτημα 1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 1, 12, 13, 17 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I, ΤΗΣ Δ.Σ. MARPOL 73/78 Κανονισμός 1 Ορισμοί 1 Μετά την υφιστάμενη υποπαράγραφο.30 προστίθε νται οι κάτωθι νέες υποπαράγραφοι.31,.32,.33 και.34: «.31 Κατάλοιπα πετρελαίου (sludge) σημαίνει τα ενα πομένοντα προϊόντα που παράγονται κατά τη συνήθη λειτουργία ενός πλοίου, όπως αυτά που προκύπτουν από τον καθαρισμό καυσίμου ή λιπαντικού ελαίου για τη κύρια ή τη βοηθητική μηχανή, διαχωρισμένα πετρελαιοειδή από βλητα από εξοπλισμό διήθησης πετρελαίου, πετρελαιοειδή απόβλητα που συγκεντρώνονται σε δίσκους συλλογής, και απόβλητα υδραυλικών και λιπαντικών ελαίων..32 Δεξαμενή καταλοίπων πετρελαίου (sludge) ση μαίνει τη δεξαμενή που κρατά κατάλοιπα πετρελαίου (sludge) από όπου τα sludge μπορούν να απορριφθούν απευθείας από τον πρότυπο σύνδεσμο απορρίψεως ή οποιοδήποτε άλλο εγκεκριμένο μέσο απόρριψης..33 Πετρελαιοειδή μίγματα σημαίνει τα νερά που μπο ρεί να είναι μολυσμένα από πετρέλαιο που προέρχεται είτε από διαρροή είτε από εργασίες συντήρησης του χώρου του μηχανοστασίου. Οποιοδήποτε υγρό εισέρ χεται στο σύστημα υδροσυλλεκτών, περιλαμβανομένων φρεατίων υδροσυλλεκτών, σωληνώσεων υδροσυλλε κτών, δαπέδων κυτών ή δεξαμενών που κρατούν ύδατα υδροσυλλεκτών, θεωρείται πετρελαιοειδές μίγμα..34 Δεξαμενή συγκράτησης πετρελαιοειδών μιγμάτων σημαίνει τη δεξαμενή συγκέντρωσης πετρελαιοειδών μιγ μάτων πριν από την απόρριψη, μεταφορά ή τη διάθεσή τους» Κανονισμός 12 Δεξαμενές για κατάλοιπα πετρελαίου (sludge) 2 Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής: «1 Κάθε πλοίο ολικής χωρητικότητας 400 και άνω θα διαθέτει δεξαμενή ή δεξαμενές επαρκούς χωρητικότη τας, λαμβάνοντας υπόψη του τύπου της μηχανής και την διάρκεια του ταξιδίου, για να δέχεται τα κατάλοιπα πετρελαίου (sludge), τα οποία δεν μπορούν να διατε θούν διαφορετικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού του Παραρτήματος.» 3 Μετά την υφιστάμενη παράγραφο 1, εισάγεται η εξής νέα παράγραφος 2: «2 Κατάλοιπα πετρελαίου (sludge) μπορούν να απομα κρύνονται απευθείας από τις δεξαμενές καταλοίπων πε τρελαίου (sludge) μέσω της προτύπου σύνδεσης εκροής που αναφέρεται στο κανονισμό 13, ή οποιοδήποτε άλλο εγκεκριμένο μέσο απομάκρυνσης. Οι δεξαμενές κατα λοίπων πετρελαίου (sludge):.1 θα διαθέτουν ορισμένη αντλία για απομάκρυνση ικανή να κάνει αναρρόφηση από τη δεξαμενή καταλοί πων πετρελαίου (sludge) και.2 δεν θα έχουν καθόλου συνδέσεις εκροής με το σύ στημα υδροσυλλεκτών, τις δεξαμενές πετρελαιοειδών μιγμάτων, δάπεδα κυτών ή διαχωριστές πετρελαίου νερού εκτός του ότι οι δεξαμενές μπορεί να διαθέτουν αποστραγγίσεις, με αυτο κλεινόμενες βαλβίδες χειρο κίνητης λειτουργίας και διατάξεις για επακόλουθη οπτι κή παρακολούθηση του ύδατος που έχει καθιζάνει, οι οποίες οδηγούν σε δεξαμενή πετρελαιοειδών μιγμάτων ή φρεάτιο υδροσυλλέκτη ή εναλλακτική διάταξη, με τη προϋπόθεση ότι αυτή η διάταξη δεν συνδέεται απευθεί ας με το σύστημα σωληνώσεων υδροσυλλεκτών.» 4 Οι υφιστάμενες παράγραφοι 2 και 3 επαναριθμού νται αντιστοίχως 3 και 4. Κανονισμοί 12, 13, 17 και 38 5 Η λέξη «sludge» στους κανονισμούς 12.2, 13, , 38.2 και 38.7 αντικαθίσταται από τις λέξεις «κατάλοιπο πετρελαίου (sludge)». 6 Οι λέξεις «και άλλα κατάλοιπα πετρελαίου» στο κανονισμό διαγράφονται. Παράρτημα 2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕ ΛΑΙΟ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ IOPP) ΕΝΤΥΠΟ Α (ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΩΝ) ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ Β (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΑ) 1. Η υφιστάμενη παράγραφος 3 του Συμπληρώματος στο Πιστοποιητικό ΙΟΡΡ, Έντυπο Α και Έντυπο Β αντι καθίσταται από την εξής: «3 Μέσα για συγκράτηση και διάθεση καταλοίπων πετρελαίου (sludge) (κανονισμός 12) και δεξαμενή (δε ξαμενές) συγκράτησης πετρελαιοειδών μιγμάτων» Το πλοίο διαθέτει δεξαμενές καταλοίπων πετρε λαίου (sludge) για συγκράτηση καταλοίπων πετρελαίου (sludge) ως εξής: 1 Δεξαμενές συγκράτησης πετρελαιοειδή μιγμάτων δεν απαιτούνται από τη Σύμβαση. Αν υπάρχουν τέτοιες δεξαμενές θα αναγράφονται στον Πίνακα 3.3

18 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 24133

19 24134 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) * *

20 ΦΕΚ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 24134α Παράρτημα 3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΙ ΜΕΡΟΣ ΙΙ 1 Οι παράγραφοι (Α) έως (Η) του Βιβλίου Πετρελαίου Μέρος Ι αντικαθίστανται από τους εξής: «(Α) Ερματισμός ή καθαρισμός δεξαμενών καυσίμου πετρελαίου.1 Χαρακτηριστικά ερματιζόμενης(ων) δεξαμενής(ών)..2 Αν έχει(ουν) καθαριστεί από τη τελευταία φορά που περιείχε(αν) πετρέλαιο και, εάν όχι, ο τύπος πετρελαίου που μεταφέρθηκε προγενέστερα..3 Διαδικασία καθαρισμού:.1 θέση του πλοίου και ώρα κατά την έναρξη και την λήξη του καθαρισμού..2 προσδιορίστε την δεξαμενή στην οποία μια ή άλλη μέθοδος έχει χρησιμοποιηθεί (πλύση, χρήση ατμού, κα θαρισμός με χημικά, τύπος και ποσότητα χημικών που χρησιμοποιήθηκαν, σε m3)..3 χαρακτηριστικά δεξαμενής(ών) στην(ις) οποία(ες) μεταβιβάσθηκε νερό καθαρισμού και ποσότητα σε m3..4 Ερματισμός:.1 θέση του πλοίου και ώρα κατά την έναρξη και λήξη του ερματισμού.2 ποσότητα έρματος, αν οι δεξαμενές δεν έχουν κα θαριστεί, σε m3. (B) Απόρριψη ακάθαρτου έρματος ή νερού καθαρισμού από δεξαμενές καύσιμου πετρελαίου που αναφέρονται στο Τμήμα (Α).5 Χαρακτηριστικά δεξαμενής(ών).6 Θέση πλοίου κατά την έναρξη της απόρριψης.7 Θέση πλοίου κατά την ολοκλήρωση της απόρρι ψης.8 Ταχύτητα(ες) του πλοίου κατά την διάρκεια της απόρριψης.9 Μέθοδος απόρριψης:.1 μέσω εξοπλισμού 15 ppm.2 σε ευκολίες υποδοχής.10 Απορριφθείσα ποσότητα, σε m 3. (C) Συγκέντρωση, μεταβίβαση και διάθεση καταλοίπων πετρελαίου (sludge).11 Συγκέντρωση καταλοίπων πετρελαίου (sludge) Ποσότητες καταλοίπων πετρελαίου (sludge) που συ γκεντρώνονται επί του πλοίου. Η ποσότητα πρέπει να καταχωρείται εβδομαδιαία 1 (αυτό σημαίνει ότι η ποσό τητα πρέπει να καταγράφεται μία φορά την εβδομά δα, ακόμα κι αν ο πλους διαρκεί περισσότερο από μία εβδομάδα):.1 χαρακτηριστικά δεξαμενής(ών). m 3.2 χωρητικότητα δεξαμενής(ών) m 3.3 συνολική ποσότητα που συγκεντρώθηκε... m 3.4 ποσότητα καταλοίπων που συγκεντρώθηκε με χειροκίνητη λειτουργία......m 3 (Ο χειριστής εκκίνησε τις χειροκίνητες συγκεντρώσεις όπου το κατάλοιπα πετρελαίου (sludge) μεταφέρονται στις δεξαμενές συγκράτησης καταλοίπων πετρελαί ου).12 Μέθοδοι μεταφορά ή διάθεσης καταλοίπων πε τρελαίου (sludge) Δηλώσατε ποσότητα καταλοίπων πετρελαίου που μεταφέρθηκε ή διατέθηκε, τη/τις δεξαμενή(ές) που κενώθηκαν και την ποσότητα των περιεχομένων που συγκρατούνται σε m 3 :.1 σε ευκολίες υποδοχής (προσδιορίστε λιμένα) 2.2 σε άλλη(ες) δεξαμενή(ές) (προσδιορίστε την δεξαμενή(ές) και το συνολικό περιεχόμενο της(ων) δεξαμενής(ών)).3 αποτεφρώθηκε (προσδιορίστε το συνολικό χρόνο λειτουργίας).4 άλλη μέθοδος (αναφέρατε ποια) (D) Μη αυτόματη έναρξη απόρριψης εκτός του πλοίου, μεταφορά ή διάθεση με άλλο τρόπο των πετρελαιοει δών μιγμάτων που έχει συγκεντρωθεί σε χώρους του μηχανοστασίου 13 Ποσότητα η οποία απορρίφθηκε, μεταφέρθηκε ή διατέθηκε, σε m Χρόνος απόρριψης, μεταφοράς ή διάθεσης (έναρξη και λήξη) 15 Μέθοδος απόρριψης, μεταφοράς ή διάθεσης:.1 μέσω εξοπλισμού 15 ppm (αναφέρατε στίγμα έναρ ξης και λήξης).2 σε ευκολίες υποδοχής (αναφέρατε λιμένα).3 σε δεξαμενή καταλοίπων ή σε δεξαμενή συ γκράτησης ή σε άλλη δεξαμενή (αναφέρατε τη/τις δεξαμενή(ές), δηλώσατε ποσότητα που συγκρατείται στη/στις δεξαμενή(ές), σε m 3 ). (E) Αυτόματη έναρξη απόρριψης εκτός πλοίου, μετα φοράς ή διάθεσης με άλλο τρόπο των πετρελαιοειδών μιγμάτων που έχουν συσσωρευθεί σε χώρους του μη χανοστασίου. 16 Χρόνος και θέση του πλοίου στην οποία το σύστημα τέθηκε σε αυτόματη λειτουργία για απόρριψη εκτός του πλοίου, μέσω εξοπλισμού 15 ppm. 17 Ώρα κατά την οποία το σύστημα τέθηκε σε αυτόμα τη λειτουργία για μεταφορά πετρελαιοειδών μιγμάτων σε δεξαμενή συγκράτησης (προσδιορίστε τη δεξαμε νή). 18 Ώρα κατά την οποία το σύστημα τέθηκε σε χειρο κίνητη λειτουργία. () Κατάσταση του εξοπλισμού φίλτρου πετρελαίου. 19 Ώρα βλάβης συστήματος 4 20 Χρόνος κατά τον οποίο το σύστημα τέθηκε σε λειτουργία 21 Λόγοι για βλάβη (G) Τυχαίες ή άλλες εξαιρετικές απορρίψεις πετρε λαίου 22 Χρόνος συμβάντος 23 Τόπος ή θέση του πλοίου τη στιγμή του συμβά ντος. 24 Κατά προσέγγιση ποσότητα και τύπος ελαίου 25 Περιστάσεις απόρριψης ή διαφυγής, οι λόγοι γι αυτήν και γενικές παρατηρήσεις 1 Μόνο οι δεξαμενές που αναγράφονται στο 3.1 των εντύπων Α και Β του Συμπληρώματος στο Πιστοποιητικό IOPP χρησιμοποιούνται για κα τάλοιπα πετρελαίου (sludge). 2 Ο πλοίαρχος του πλοίου πρέπει να λαμβάνει από το διαχειριστή των ευκολιών υποδοχής, που περιλαμβάνουν φορτηγίδες και φορτηγά δε ξαμενών, απόδειξη ή πιστοποιητικό που θα αναφέρει λεπτομερώς την ποσότητα των πλύσεων δεξαμενών, ακάθαρτου έρματος, υπολειμ μάτων ή πετρελαιοειδών μιγμάτων που μεταφέρονται καθώς και τον χρόνο και ημερομηνία μεταβίβασης. Αυτή η απόδειξη ή πιστοποιητι κό, αν επισυνάπτεται, στο Βιβλίο Πετρελαίου Μέρος Ι, μπορεί να βοηθά τον πλοίαρχο του πλοίου να αποδείξει ότι το πλοίο δεν ενεπλάκη σε υποτιθέμενο περιστατικό ρύπανσης. Η απόδειξη ή πιστοποιητικό πρέπει να τηρείται μαζί με το Βιβλίο Πετρελαίου Μέρος Ι. 3 Σε περίπτωση απόρριψης η διάθεσης πετρελαιοειδών μιγμάτων από δεξαμενές συγκράτησης, δηλώστε χαρακτηριστικά και χωρητικότητα των δεξαμενών συγκράτησης και ποσότητα που συγκρατήθηκε στην δεξαμενή. 4 Η κατάσταση του εξοπλισμού διήθησης πετρελαίου καλύπτει επίσης τις συσκευές συναγερμού και αυτόματης διακοπής, αν υπάρχουν.

21 24134β ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (Η) Ανεφοδιασμός καυσίμων ή λιπαντικού ελαίου χύδην 26 Ανεφοδιασμός:.1 Τόπος ανεφοδιασμού.2 Χρόνος ανεφοδιασμού.3 Τύπος και ποσότητα καύσιμου ελαίου και ταυ τότητα δεξαμενών (δηλώσατε ποσότητα που προ στίθεται, σε τόνους και συνολικό περιεχόμενο δε ξαμενών).4 Τύπος και ποσότητα λιπαντικού ελαίου και ταυτό τητα δεξαμενών (δηλώσατε ποσότητα που προστίθεται και συνολικό περιεχόμενο δεξαμενών.» 2 Η παράγραφος (J) του Βιβλίου Πετρελαίου Μέρος II αντικαθίσταται από την εξής: «(J) Συγκέντρωση, μεταφορά και διάθεση καταλοί πων και πετρελαιοειδών μιγμάτων που δεν έχουν άλλη μεταχείριση 55 Χαρακτηριστικά δεξαμενών 56 Ποσότητα που μεταφέρθηκε ή διατέθηκε από κάθε δεξαμενή. (Δηλώσατε την ποσότητα που κατακρατή θηκε, σε m 3 ) 57 Μέθοδος μεταφοράς ή διάθεσης:.1 διάθεση σε ευκολίες υποδοχής (δηλώσατε λιμένα και σχετική ποσότητα).2 αναμεμιγμένη με φορτίο (δηλώσατε ποσότητα).3 μεταβιβάσθηκε σε ή από άλλη/ες δεξαμενή/ές πε ριλαμβανομένης της μεταβίβασης από δεξαμενές κατα λοίπων πετρελαίου (sludge) χώρου του μηχανοστασίου και υδροσυλλεκτών (αναγνωρίσατε δεξαμενές, δηλώσα τε ποσότητα που μεταβιβάζεται και συνολική ποσότητα στις δεξαμενές σε m 3 ) και.4 άλλη μέθοδος (δηλώσατε ποια). Δηλώσατε ποσό τητα που απομακρύνεται σε m 3. Άρθρο δεύτερο 1. Η θέση σε ισχύ της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης αρχίζει την 1η Ιανουαρίου Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση της παρούσας Κοινής Υπουργικής Από φασης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πειραιάς, 25 Αυγούστου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

22

23 24134δ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ημοκρατίας ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου ΛΑΡΙΣΑ - ιοικητήριο ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ιοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Σε έντυπη μορφή: ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. - Γ 50 Α.Ε.. - Υ.Ο Σ Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Α.Ε.. 10 Β 320 Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Γ 65..Σ. 225 Υ.Ο Α.Σ.Ε.Π Ε.Β.Ι. 65 Α.Α.Π. 160 Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

24 28673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ νων ομολόγων λήξης 25/7/2057 στις 30/11/ Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ νων ομολόγων λήξης 25/7/2030 στις 30/11/ Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ νων ομολόγων λήξης 25/7/2025 στις 30/11/ Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση σε βάρος της εδρεύουσας στο Βέλγιο εταιρείας με την επωνυμία «COSTEL TRANS SPRL»... 4 Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση σε βάρος του KOLO KRISTOOR του ANDREA Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση σε βάρος του ZHULI BARDHYL του RAKIP... 6 Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παρά βαση στον arrouki Ahmad του Sasman και της Tahera Καθιέρωση νέου τύπου βιβλίου πετρελαίου... 8 Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την ΑΝΤΕ ΡΕΜΙ (ADEREMI) ΟΡΕΟΥΛΙΑ (ORELUWA) του ΕΪ ΝΤΗ ΑΜΙΟΥΖΑ (AYINDE AMUSA)... 9 Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον Μιλάκι (Milaqi) Χρήστος (Kristi) του Ιλύρ (llir) Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την Τσάνο (Cano) Τζενίσα (Xhenisa) του Ρακίπ (Rakip) Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την Τσάνο (Cano) Ράνια (Ranja) του Ρακίπ (Rakip) Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς ΚΑ ΣΠΑΡΟΒΑ (επώνυμο ) ΜΑΡΙΑΣ (κ. όνομα)» Απαγόρευση Θήρας, σε περίπτωση χιονοπτώσεων 14 Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης «ΚΩΤΣΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΛΑ» στις διατάξεις του Ν.3299/ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΚΟΡΑΚΑ ΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.» στις διατάξεις του Ν.3299/ Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Βρεττού Ανδρονίκη του Κυριά κου Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στην Παπαδοπούλου Αναστασία του Σεραφείμ Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινω νικού Λειτουργού στην Αγγελοπούλου Νίκη του Δημητρίου Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στην Κεραμιδάρη Παναγιώτα του Δημητρίου Τροποποίηση της αριθμ. 8036/ (ΦΕΚ Β 84/ ) απόφασης του Νομάρχη Φλώρινας στο σκέλος που αφορά στη διάθεση των επεξερ γασμένων αστικών λυμάτων του Τ.Δ Αγίου Πα ντελεήμονα ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/78275/0023Α (1) Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ νων ομολόγων λήξης 25/7/2057 στις 30/11/2010. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 «Εκ συγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/ ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/94 «Ρύθμιση θεμά των δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/ ). 3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλ λαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 A/ ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κατάρ γηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 17 Α/ ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2579/98). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 151 /Α/ 1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/99 (ΦΕΚ 16 Α/ 99), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 /Α/ 2003). 6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/ ).

25 28674 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7. Την αριθμ /2981/0023/ απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/ )». 8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 «Σύ σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/ ). 9. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο μικών» (ΦΕΚ 213Α/ ). 10. Την αρ. 2/67009/0004/ απόφαση του Υφυ πουργού Οικονομικών για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Υφυπουρ γού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσε ων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονο μικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργού Οικονομικών» (ΦΕΚ Β 1668/ ). 11. Το πληροφοριακό φυλλάδιο (Offering Circular) και τη συμφωνία εγγραφής (Subscription Agreement) με ημερο μηνία της έκδοσης του τιμαριθμοποιημένου ομολόγου λήξης 25/7/2057, καθώς την επανέκδοση του συγκεκριμένου ομολόγου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με ημερομηνία , αποφασίζουμε: Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας, των τι μαριθμοποιημένων ομολόγων, ISIN XS , λήξης , σταθερού επιτοκίου 2,085% λόγω της εξέλι ξης του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και σύμφωνα με τους γενικούς όρους έκδοσης τους, για το μήνα Νοέμβριο 2010 όπως παρακάτω: ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΑ ΑΝΑΠΡΟ ΣΑΡΜΟ ΓΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΦΟ ΡΑΣ ΛΟΓΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ (INDEX RATIO) ΑΝΑΠΡΟΣΑΡ ΜΟΣΜΕNO ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30/11/ ,00 109, , ,00 Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφοράς της 30/11/2010 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την ημε ρομηνία έναρξης της 30/3/2007. Ο Δείκτης αυτός της ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφο ράς Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται στο 102,41742, για δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη αναθεω ρημένος (unrevised) H1CP της ημερομηνίας έναρξης των ομολόγων στο έτος βάσης 2005=100. Ο λόγος δεικτών στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία. Κάλυψη δαπάνης Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί ται κατ έτος δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ πολογισμού, η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγράφονται για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2010 Με εντολή Υφυπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ Αριθμ. 2/78274/0023Α (2) Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ νων ομολόγων λήξης 25/7/2030 στις 30/11/2010. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/ ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/ ). 3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α/ ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 17 Α/ ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν.2579/98). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 151 /Α/ 1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν /99 (ΦΕΚ 16 Α/ 99)), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 /Α/ 2003). 6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 /Α/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/ ). 7. Την αριθμ /2981/0023/ απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/ )». 8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 «Σύ σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/ ). 9. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο μικών» (ΦΕΚ 213Α/ ). 10. Την αρ. 2/67009/0004/ απόφαση του Υφυ πουργού Οικονομικών για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Υφυπουρ γού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσε ων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονο μικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργού Οικονομικών» (ΦΕΚ Β 1668/ ). 11. Την αριθμ. 2/22468/0023Α/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση Τιμαριθμοποιημένου Ομολόγου, λήξης 25/7/2030, με ημ/νία έκδοσης 16/4/2007, καθώς και την αρ. 2/4897/0023Α/ όμοια για την επανέκδοση του συγκεκριμένου ομολόγου, απο φασίζουμε: Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας, των τι μαριθμοποιημένων ομολόγων, ISIN GR , λήξης , σταθερού επιτοκίου 2,30% λόγω της εξέλιξης του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Κατανα λωτή για την Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και σύμφωνα με τους γενικούς όρους έκδοσής τους, για το μήνα Νοέμβριο 2010 όπως παρακάτω:

26 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΑ ΑΝΑΠΡΟ ΣΑΡΜΟ ΓΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΦΟ ΡΑΣ ΛΟΓΟΣ ΔΕΙ ΚΤΩΝ (INDEX RATIO) ΑΝΑΠΡΟΣΑΡ ΜΟΣΜΕNO ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30/11/ ,00 109, , Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφοράς της 30/11/2010 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την ημερομηνία έναρξης της 25/7/2006. Ο Δείκτης αυτός της ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφο ράς Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται στο 102,37677, για δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη αναθεω ρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας έναρξης των ομολόγων στο έτος βάσης 2005=100. Ο λόγος δεικτών στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία. Κάλυψη δαπάνης Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται κατ έτος δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι σμού, η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγρά φονται για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2010 Με εντολή Υφυπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ Αριθμ. 2/78273/0023Α (3) Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ νων ομολόγων λήξης 25/7/2025 στις 30/11/2010. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/ ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/ ). 3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α/ ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 17 Α/ ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2579/98). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 151 /Α/ 1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν /99 (ΦΕΚ 16 Α/ 99) ), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003). 6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/ ). 7. Την αριθμ /2981/0023/ απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/ )». 8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2628/1998 «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/ ). 9. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο μικών» (ΦΕΚ 213Α/ ). 10. Την αρ. 2/67009/0004/ απόφαση του Υφυ πουργού Οικονομικών για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Υφυπουρ γού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσε ων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονο μικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργού Οικονομικών» (ΦΕΚ Β 1668/ ). 11. Την αριθμ. 2/16773/0023 /A / απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση στις κοινοπρακτικού τιμαριθμοποιημένου ομολογιακού δα νείου, σε άϋλη μορφή, λήξης », καθώς και τις αριθμ. 2/5333/0023Α/ , 2/17201/0023Α/ , 2/32020/0023Α/ και 2/18746/0023Α/ όμοιες, για την επανέκδοση (re opening) στις 3/2/2004, 5/4/2004, 21/6/2005 και 12/4/2006, αντίστοιχα. 12. Την αριθμ. 2/13615/0023/Α/ (ΦΕΚ 387 /Β/ ) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονο μικών «Επανακαθορισμός του Δείκτη Αναφοράς της ημερομηνίας έναρξης των τιμαριθμοποιημένων ομο λόγων, λήξης , έτος βάσης 2005=100», απο φασίζουμε: Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας, των τιμα ριθμοποιημένων ομολόγων, ISIN GR , λήξης , σταθερού επιτοκίου 2,90% λόγω της εξέλιξης του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και σύμφωνα με τους γενικούς όρους έκδοσης τους, για το μήνα Νοέμ βριο 2010 όπως παρακάτω: ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΑ ΑΝΑΠΡΟ ΣΑΡΜΟ ΓΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΦΟ ΡΑΣ ΛΟΓΟΣ ΔΕΙ ΚΤΩΝ (INDEX RATIO) ΑΝΑΠΡΟΣΑΡ ΜΟΣΜΕNO ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30/11/ ,00 109, , ,00 Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφοράς της 30/11/2010 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την ημερομηνία έναρξης της 25/7/2002. Ο Δείκτης αυτός της ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφοράς Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται ύστερα από τον επανακαθορισμό σε νέο έτος βάσης 2005=100 στο 94,83337, για δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη αναθεωρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας έναρξης των ομολόγων στο νέο έτος βάσης 2005=100. Ο λόγος δεικτών στρογγυλοποιείται στα πέντε δε καδικά ψηφία. Κάλυψη δαπάνης Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται κατ έτος δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι σμού, η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγρά φονται για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2010 Με εντολή Υφυπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ

27 28676 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (4) Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση σε βά ρος της εδρεύουσας στο Βέλγιο εταιρείας με την επωνυμία «COSTEL TRANS SPRL». Με την υπ αριθμ. 237/2009/ καταλογιστική πράξη του Διευθυντού Τελωνείου Πατρών που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 152 παρ. 1 του ν. 2960/2001, επιβάλαμε σε βάρος της εδρεύουσας στο Βέλγιο εταιρείας με την επωνυμία «COSTEL TRANS SPRL» και ήδη αγνώστου διαμονής, διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων εκατόν εβδομήντα τριών (1.173,88 ) ευρώ πλέον τελών χαρτοσήμου και υπέρ ΟΓΑ εισφοράς πο σοστού 2,4%, για παράβαση του άρθρου 37 παρ. 2 εδαφ. γ περ. 6 του Ν. 2800/2000 Ο Διευθυντής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΙΟΣ (5) Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση σε βά ρος του KOLO KRISTOOR του ANDREA. Με την υπ αριθμ. 276/2007/ καταλογιστική πράξη του Διευθυντού Τελωνείου Πατρών, επιβάλαμε σε βάρος του KOLO KRISTOOR του ANDREA, κάτοχο του υπ αριθμ. Ζ αλβανικού διαβατηρίου, κάτοικο Theologo Sarande Αλβανίας και ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος ποσού χιλίων πεντακοσίων (1500 ) ευρώ πλέον τελών χαρτοσήμου και υπέρ ΟΓΑ εισφοράς ποσοστού 2,4% καθώς και διαφυγόντες φόρους ύψους εννέα ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (9,21 ), για παράβαση των άρθρων 118 παρ. 5, 142 παρ. 2 και 155 και επ./του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν. 2960/2001). Ο Διευθυντής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΙΟΣ (6) Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση σε βά ρος του ZHULI BARDHYL του RAKIP. Με την υπ αριθμ. 31/2007/ καταλογιστική πράξη του Διευθυντού Τελωνείου Πατρών, επιβάλαμε σε βάρος του ZHULI BARDHYL του RAKIP, κάτοχο του υπ αριθμ. Ζ αλβανικού διαβατηρίου και ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος ύψους χιλίων πε ντακοσίων (1.500 ) ευρώ πλέον τελών χαρτοσήμου και υπέρ ΟΓΑ εισφοράς ποσοστού 2,4%, καθώς και διαφυ γόντες δασμούς κλπ. φόρους ύψους είκοσι οκτώ ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (28,63 ) για λαθρεμπορική τελωνειακή παράβαση των άρθρων 118 παρ. 5, 142 πα.2, 150 και 155 και επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν.2960/2001). Ο Διευθυντής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΙΟΣ (7) Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παράβαση στον arrouki Ahmad του Sasman και της Tahera. Δυνάμει της αρ. 137/2004/2010 καταλογιστική πράξη του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε την κατά τις διατάξεις των αρθ και 155 του Ν.2960/01 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», και δημοσιεύε ται σύμφωνα με το άρθρο του ιδίου ως άνω νόμου, για διαπραχθείσα τελωνειακή παράβαση (λα θρεμπορία καπνικών), επεβλήθη στον arrouki Ahmad του Sasman και της Tahera γεν στο Ιράκ, πρώην κάτοικο Αθηνών οδού Πατησίων 280 ή 260 και Αχαρνών 270 η Κεφαλληνίας 76 και νυν αγνώστου διαμονής και με Α.Φ.Μ.: Πολλαπλό τέλος 2.622,50 (δύο χιλιάδες εξακόσια είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά), σύμφωνα με το άρθρο του Ν.2960/2001. Το παραπάνω ποσό υπό κειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξή του, σύμφωνα με το κώδικα περί Τ.Χ.. Κατά της άνω Πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικη τικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός 60 ημερών από την δημοσίευσή της στην Ε.τ.Κ. Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΥΘΙΑΣ Αριθμ /10/10 (8) Καθιέρωση νέου τύπου βιβλίου πετρελαίου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) της παρ. 3 του άρθρου τρίτου του ν.1269/82 (Α 89), με τον οποίο κυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση «πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία, 1973 και του Πρωτοκόλλου του 1978» MARPOL 73/78, όπως αντικατα στάθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.3104/03 (Α 28), β) των άρθρων 46 και 52 του ν.δ.187/73 (Α 216) «Κώδι κας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου», γ) των Κανονισμών 17 και 36 του Παραρτήματος Ι της Διεθνούς Σύμβασης «πρόληψη της ρύπανσης της θάλασ σας από πλοία, 1973 και του Πρωτοκόλλου του 1978» MARPOL 73/78, όπως αναθεωρήθηκε με τις Αποφάσεις αριθ.: MEPC.117(52), η οποία κυρώθηκε με το π.δ. 21/2007 (Α 19) και αριθ.: ΜΕPC.187(59), η οποία κυρώθηκε με την ΚΥΑ αριθ.: /05/10/ (Β 1477). 2. Το π.δ. 184/2009 (Α 213)«Σύσταση Υπουργείου Προ στασίας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του». 3. Το π.δ. 189/2009 (Α 221) «Καθορισμός και ανακατα νομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». 4. Το π.δ. 50/2010 (Α 89) «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/ Το π.δ. 96/2010 (Α 170) «Σύσταση Υπουργείου Θα λασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε νέο τύπο «βιβλίου πετρελαίου», όπως το υπόδειγμα που συνοδεύει την απόφαση αυτή. Το βιβλίο αυτό θα εκδοθεί σε δύο μέρη, χωριστό έντυπο για κάθε μέρος και θα εφοδιασθούν υποχρεωτικά τα πλοία ως εξής: «ΜΕΡΟΣ Ι»: όλα τα «πλοία» ολικής χωρητικότητας 400 GT και πάνω και όλα τα «πετρελαιοφόρα» ολικής χωρητικότητας 150 GT και πάνω. Στο βιβλίο αυτό θα αναγράφονται γενικά όλες οι λειτουργίες/ εργασίες που έχουν σχέση με τα πετρελαιοειδή κατάλοιπα, τα οποία συγκεντρώνονται στους χώρους του μηχανοστασίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 24 20 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108 Β ) κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1389 3 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τεχνικών και διαδικαστικών ζητημάτων, σχετικά με την οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 414 23 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 546 29 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διάθεση ειδικών τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου ν. 3723/08 στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός αποδοχών αναπληρωτών εκπαιδευτικών

ΘΕΜΑ: Καθορισμός αποδοχών αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ TMHMA Γ EΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Μαρούσι, 2-3-2012 Αρ.πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2389 8 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. Φ. 354.11/79/110390/Δ1/ 15 7 2014 Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2156 31 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 16597 Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επι χειρήσεων εκμίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18647 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1370 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δι καιούχων προς επιστροφή προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31571 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγκαίοι όροι παραγωγής και τηρητέες διαδικασί ες ελέγχου και εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4957 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 323 1 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση στην Προϊσταμένη του Γραφείου Διοικητι κής και Οικονομικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1360 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Δ2/26314/8802 Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 168 24 Σεπτεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3884 Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 174 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3887 Οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1966 21 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 309891 Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1252 20 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση του π.δ. 1156/1981 «Περί οργάνων με τρήσεως και μεθόδων μετρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2048 24 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Αλλογενούς Αλλοδαπού υπό στοι χεία: ΜΠΑΓΙΟΥΜΗ ΧΑΣΑΝ ΑΣΡΑΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1837 12 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία για την απαλλαγή από το τέλος ταξινό μησης των επιβατικών αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1263 26 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δημοσίευση Διαπιστωτικής Πράξης σύστασης τριών (3) θέσεων μετακλητών Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

27400 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

27400 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 27399 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1957 12 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση εργασίας πέρα από το κανονικό ωρά ριο των υπαλλήλων της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32349 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2267 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους. 5 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9547 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 756 24 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για τη χρή ση πολλαπλασιαστικού υλικού στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1311 24 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παρά βαση... 1 Επιβολή πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1205 13 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 330 10 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2399 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 216 9 Φεβρουαρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 72048/9666/08 Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρ μογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2443 31 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ αριθμ. 296113/2006 (Β 1414) κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα