Εξγαζηεξηαθή Δηεξεύλεζε ηεο αλζεθηηθόηεηαο ηεο Φπκαηίσζεο. Δξ. ΕΛΕΝΗ ΦΑΚΙΡΗ Αλ. Δ/ληξηα Κιηληθή Μηθξνβηνιόγνο ηζκαλόγιεην Γεληθό Ννζνθνκείν Αηηηθήο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξγαζηεξηαθή Δηεξεύλεζε ηεο αλζεθηηθόηεηαο ηεο Φπκαηίσζεο. Δξ. ΕΛΕΝΗ ΦΑΚΙΡΗ Αλ. Δ/ληξηα Κιηληθή Μηθξνβηνιόγνο ηζκαλόγιεην Γεληθό Ννζνθνκείν Αηηηθήο"

Transcript

1 Εξγαζηεξηαθή Δηεξεύλεζε ηεο αλζεθηηθόηεηαο ηεο Φπκαηίσζεο Δξ. ΕΛΕΝΗ ΦΑΚΙΡΗ Αλ. Δ/ληξηα Κιηληθή Μηθξνβηνιόγνο ηζκαλόγιεην Γεληθό Ννζνθνκείν Αηηηθήο

2 Σύπνη κπθνβαθηεξηδηαθήο Φπζηθή αληνρή εηδηθή ηνπ είδνπο αληνρήο Αληνρή άγξηνπ ηύπνπ (wild type resistance) ελδνγελήο αληνρή Ρηθακπηθίλε: 1 ζηνπο 100 εθαηνκ. κηθξννξγαληζκνύο (10-8 ) Ιζνληαδίδε, ζηξεπηνκπθίλε, εζακβνπηόιε, θαλακπθίλε θαη παξαακηλνζαιηθπιηθό νμύ: 10-6 Εζεηνλακίδε, θαπξενκπθίλε, θπθινζεξίλε θαη ζεηαθεηαδόλε: 10-3 πλδπαζκόο ηζνληαδίδεο θαη ξηθακπηθίλεο:10-14 πλδπαζκόο 3 θαξκάθσλ: έσο 10-20

3 Σύπνη κπθνβαθηεξηδηαθήο αληνρήο Αληνρή άγξηνπ ηύπνπ (wild type resistance) Η πηζαλόηεηα αλάπηπμεο αληνρήο εμαξηάηαη από ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ κπθνβαθηεξηδίσλ ζηνλ αζζελή Δίδεηαη από ηνλ ηύπν: P=1-(1-r) n Ρ: πηζαλόηεηα αλάπηπμεο αληνρήο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε n: ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ κπθνβαθηεξηδίσλ πήιαην: n =10 8 έωο 10 9

4 Γελεηηθή βάζε ηεο αληνρήο αληνρή ρξωκνζωκηαθήο πξνέιεπζεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαιιάμεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε αλεμάξηεηεο γνληδηαθέο πεξηνρέο δε κεηαθέξεηαη νξηδόληηα από κηθξννξγαληζκό ζε κηθξννξγαληζκό είλαη δηαθνξεηηθή γηα θάζε θάξκαθν δηαζηαπξνύκελε αληνρή κεηαμύ θαξκάθωλ κε παξόκνηα ρεκηθή δνκή

5 Πνιπαληνρή πζζώξεπζε πνηθίιωλ κεηαιιάμεωλ ζε δηάθνξα γνλίδηα Οη κεηαιιάμεηο απηέο αθνξνύλ ηνπο δηαθνξεηηθνύο ζηόρνπο δξάζεο ηωλ αληίζηνηρωλ θαξκάθωλ

6 Πνιπαληνρή Εμέιημε ηωλ γεγνλόηωλ ε απνηπρεκέλν ζεξαπεπηηθό ζρήκα, πξνζζήθε λένπ αληη-tb θαξκάθνπ, νδεγεί ζε πνιπαληνρή

7 Τπεξαλζεθηηθά ζηειέρε XDR XDR = MDR-tb + αληνρή ζε θινπνξνθηλνιόλεο + ηνπιάρηζηνλ 1-3 iv δεπηεξεύνληα αληηθπκαηηθά θαπξενκπθίλε, θαλακπθίλε, ακηθαζίλε (λένο νξηζκόο Οθηώβξηνο 2006) XDR-TB: ΗΠΑ 4% ησλ MDR-TB Ληζνπαλία 19% ησλ MDR-TB Ν. Κνξέα 15% ησλ MDR-TB ε ζηειέρε από 49 ρώξεο ( ): MDR-TB: 20% XDR-TB: 2%

8 ΑΠΟΜΟΝΩΗ XDR ζηειερώλ (%) επί ηωλ MDR ηειέρε XDR/MDR (%) /14 (14,3) /15 (40) /11 (9,1) ύλνιν 9/40 (22,5) Πεγή:. Καλαβάθε θαη ζπλ. Εζληθό Κέληξν Αλαθνξάο Μπθνβαθηεξηδίσλ, Φεβξνπάξηνο 2007

9 Aληηθπκαηηθά Φάξκαθα 1944 Streptomycin 1946 PAS 1952 Isoniazid Pyrazinamide Cycloserine 1959 Ethionamide 1962 Ethamputol 1969 Rifampin

10 Γνθηκή Δπαηζζεζίαο ζηα αληηθπκαηηθά θάξκαθα (Drug Susceptibility testing - DST) Πόηε γίλεηαη? Πξώηε απνκόλσζε ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ ηεο θπκαηίσζεο ε θαιιηέξγεηα κεηά από 3 κήλεο ζεηηθή Αλ δελ ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή αληαπόθξηζε ζηε ζεξαπεία, επαλαιακβάλεηαη ε DST ζην λέν ζηέιερνο πνπ απνκνλώλεηαη

11 Everybody was Willing to Accept One Single Method for DST, but Ended up with Three Different Ones.. Absolute Concentration Method Resistant Ratio Method Proportion Method Meetings WHO 1963 and 1969 Georges Canetti

12 ΜΔΘΟΓΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΤ ΔΤΑΙΘΗΙΑ Mtb ΣΑ ΑΝΣΙΦΤΜΑΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Κιαζηθέο Μέζνδνη Μέζνδνο ηεο απνιύηνπ πεξηεθηηθόηεηαο ζε αληηθπκαηηθά θάξκαθα Absolute concentration Method Μέζνδνο ππνινγηζκνύ ηνπ ιόγνπ αλζεθηηθόηεηαο κεηαμύ ηνπ ππό εμέηαζε θαη ηνπ πξόηππνπ ζηειέρνπο Η37Rv Resistant Ratio Μέζνδνο ηεο αλαινγίαο ησλ αλζεθηηθώλ βαθηεξηδίσλ πξνο ηνλ όιν πιεζπζκό ηνπ κηθξνβίνπ Proportion method Μέζνδνο κε ρξήζε πγξώλ ζξεπηηθώλ πιηθώλ Bactec 460

13 Πόηε έλα ζηέιερνο είλαη αλζεθηηθό in vitro; Αλζεθηηθό: είλαη έλα ζηέιερνο όηαλ αλαπηύζζεηαη ζε πνζνζηό >1%, παξνπζία ηεο θξηηηθήο ζπγθέληξσζεο ηνπ αληη-tb θαξκάθνπ Κξηηηθή αλαινγία Πνζνζηό >1% ηνπ πιεζπζκνύ Κξηηηθή ζπγθέληξωζε Η ρακειόηεξε ζπγθέληξσζε ηνπ θαξκάθνπ πνπ αλαζηέιιεη ην 95% ηωλ άγξηωλ ζηειερώλ ηνπ Μ.tb, ελώ δελ αλαζηέιιεη ζηειέρε πνπ απνκνλώζεθαλ από αζζελείο ζηνπο νπνίνπο ρνξεγήζεθε ζεξαπεία ρσξίο αληαπόθξηζε

14 M24-A NCCLS /CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institude) πγθεληξώζεηο αληη-tb θαξκάθωλ θαη θξηηηθέο αλαινγίεο (critical proportions) The Current Standard Drug Μέζνδνο Αλαινγηώλ: Canetti (1εο γξακκήο Φάξκαθα) LJ κg/ml 7H10 κg/ml 7H11 κg/ml Bactec 460 κg/ml INH RIF EMB PZA

15 ηέιερνο αλζεθηηθό ζηε INH INH αλζεθηηθό ζηε RIF, ή ζε 2 ηνπιάρηζηνλ θάξκαθα ηεο 1εο γξακκήο ειέγρνληαη όια ηα αληη- Tb 2εο γξακκήο θάξκαθα 2 εο γξακκήο Φάξκαθα Drug 7H10κg/ml 7H11κg/ml Capreomycin Ethionamide 5 10 Ethamputol Kanamycin 5 6 Ofloxacin 2 2 p-aminosalicylic acid 2 8 Rifabutin Streptomycin

16 Canetti Middlebrook 7H10 Agar M. Tuberculosis McF ml of dilutions 10-2 to C + CO 2 Controls (no drug) vs containing quadrants Read if there are>50 colonies on control Allow 3 weeks

17 Μέζνδνη αλίρλεπζεο αληνρήο ζηα αληηθπκαηηθά Μέζνδνο αλαινγηώλ ζηεξεά ζξεπηηθά πιηθά: 3-4 εβδνκάδεο ζπζηήκαηα ηαρείαο αλίρλεπζεο : 5-14 εκέξεο Μέζνδνο MIC ηαηλίεο E-test : 5, 7 ή 10 εκέξεο Μέζνδνο κπθνβαθηεξηνθάγνπ * luciferase reporter : 2 εκέξεο *Ο κπθνβαθηεξηνθάγνο κπνξεί λα πνιιαπιαζηαζηεί κόλν ζηα δωληαλά κπθνβαθηεξίδηα

18 Ηκηαπηόκαηα ζπζηήκαηα Bactec 460 (Becton Dickinson) ESP II (Trek Diagnostics System) MGΙT 960 (Becton Dickinson) MB/BacT ALERT 3D system (biomerieux) Πνιύ θαιή κέηξηα 10

19 Am. J. Respir. Crit. Care Med., Volume 161, Number 4, April 2000, AMERICAN THORACIC SOCIETY Diagnostic Standards and Classification of Tuberculosis in Adults and Children n

20 Canetti Löwenstein-Jensen Agar Proportion method MIGT CDC SM SM INH INH RIF ETH ETH 1 κg/ml 4 κg/ml 0.1 κg/ml 0.4 κg/ml 1 κg/ml 5 κg/ml 7.5 κg/ml 4 κg/ml 0,2 κg/ml 40 κg/ml 2 κg/ml ΝΝΘΑ 5 κg/ml 10 κg/ml 0,2 κg/ml 1 κg/ml 20 κg/ml 40 κg/ml 2 κg/ml 4 κg/ml

21 Ππξαδηλακίδε Δξα ζε όμηλν ph (ph 5.6) κόλν ελδνθπηηαξίσο Δελ γίλεηαη δνθηκή επαηζζεζίαο ζε ζηεξεά ζξεπηηθά πιηθά Επηηπρήο ζε εκηαπηόκαηα ζπζηήκαηα (πγξά ΜGIT) Αλίρλεπζε γνληδίσλ αληνρήο (pnca)

22 Μέζνδνη Αλίρλεπζεο Μεηαιιάμεωλ Μπθνβαθηεξηδίωλ DNA sequencing (gold standard) RFLP Single strand conformation polymorphism (SSCP) Heteroduplex analysis Line probe assay Molecular beacons Oligonucleotide ή DNA κηθξνζπζηνηρίεο Amplification refractory mutation system

23 Μνξηαθέο κέζνδνη αλίρλεπζεο αληνρήο ζηα αληηθπκαηηθά INNO-LiPA RIF. TB assay (Innogenetics) Αληνρή ζηε ξηθακπηθίλε (rpob) GenoType MTBDR (Hain) Αληνρή ζηε ξηθακπηθίλε (rpob) θαη ηζνληαδίδε (katg) Real-time PCR Αληνρή ζηε ξηθακπηθίλε (rpob), ηζνληαδίδε (katg) θαη εζακβνπηόιε (embb) Sequencing θαη PCR-SSPC* Αληνρή θαη ζε άιια αληηθπκαηηθά (rpob, katg, inha/maba, oxyr, Rrs, Rpsl, emba,b,c, pnca, gyra, gyrb) *PCR-single-strand conformation polymorphism

24 Έιεγρνο ηεο αληνρήο κε Μνξηαθέο Μεζόδνπο Πνζνζηό αληνρήο % RIF rpob / RNA polymerase EMB embb / arabinosil transferase SM rpsl / S12 ribosomal protein rrs / 16S rrna

25 Inno-LiPA Rif.TB (Innogenetics) Άκεζε αλίρλεπζε M. tuberculosis θαη αληνρή ζηε RIF Εηδηθόηεηα: 100% Επαηζζεζία: 80%- 100% ε R2: Asp516Val R4a: His526Tyr R4b: His526Asp R5: Ser531Leu

26 Αλίρλεπζε ησλ ζπρλόηεξσλ κεηαιιάμεσλ ηαπηόρξνλα ζηα rpob θαη katg γνλίδηα, ππεύζπλα γηα ηελ αληνρή ζε ξηθακπηθίλε θαη ηζνληαδίδε Δπαηζζεζία: 99% γηα RIF, 88.4% γηα ΙΝΗ Δηδηθόηεηα: 100%

27 Αλίρλεπζε κεηαιιάμεσλ κε real-time PCR θαη beacon probes Αιιεινπρία κεηαιιαγκέλνπ ζηειέρνπο Αιιεινπρία άγξηνπ ηύπνπ Με πβξηδηζκόο (molecular-beacon off) Επαηζζεζία: 89-98% Εηδηθόηεηα: % Proc Am Thorac Soc, 2006 Τβξηδηζκόο (molecular-beacon on)

28 DNA Mηθξνζπζηνηρίεο (ε θηβωηόο ηνπ Νώε ηεο Ν βηνρεκείαο) Οιηθό mrna ζεκαίλεηαη κε θζνξίδνπζα ρξσζηηθή θαη πβξηδίδεηαη κε ηα όκνηα ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη επάλσ ζηε ζπζηνηρία Κάζε θειίδα ηεο ζπζηνηρίαο ελώλεηαη κε ην αληίζηνηρν θζνξίδνλ κόξην ηνπ δηαι/ηνο πξνθαιώληαο θζνξηζκό αλάινγν κε ην επίπεδν έθθξαζεο θάζε γνληδίνπ Gryadunov D, Clin Microbiol Infect, 2005 ~95% αληνρή ζηε RIF ~80% αληνρή ζηελ ΙΝΗ Φ

29 DNA sequencing ( εύξεζε ηεο αιιεινπρίαο θαηά Sanger) Σα λνπθιενηίδηα είλαη ζπλδεδεκέλα κε ζεκαζκέλν ηρλεζέηε. Καζέλα κε δηαθνξεηηθό ρξώκα. Σν κεράλεκα κπνξεί λα δεη ην ρξώκα θαη δηαβάδεη ηελ αιιεινπρία Υξεζηκνπνηεί ην πξντόλ ηεο PCR αιιά κία αιπζίδα θάζε θνξά Είλαη ε θαιύηεξε κέζνδνο γηα ηε κειέηε κεηαιιάμεσλ, αιιά θνζηίδεη αξθεηά

30 Γηαηί θάλνπκε Μνξηαθέο Σερληθέο? Άκεζε αλίρλεπζε κπθνβαθηεξηδίσλ ηαπηνπνίεζε είδνπο έιεγρνο επαηζζεζίαο παξαθνινύζεζε αληαπόθξηζεο αζζελνύο ζηε ζεξαπεία? ΜΕ ΜΟΡΙΑΚΕ ΔΟΚΙΜΑΙΕ

31 Mνξηαθέο ηερληθέο απαηηνύλ Τπνδνκή Εξγαζηεξηαθή εκπεηξία θαη ηθαλόηεηα σζηή επηινγή ησλ δεηγκάησλ Παξαθνινύζεζε ησλ εμειίμεσλ ησλ κεζόδσλ

32 Πιενλεθηήκαηα Μνξηαθώλ Σερληθώλ Μείσζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζην εξγαζηήξην Μείσζε ρξόλνπ εμέηαζεο Απνηειέζκαηα λσξίηεξα από ηελ θαιιηέξγεηα αθήο θαζνξηζκόο κεηάιιαμεο Μεηνλεθηήκαηα Μνξηαθώλ Σερληθώλ Δπζθνιίεο αμηνιόγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη εθαξκνγήο ζηελ θιηληθή πξάμε πρλά πξέπεη λα ειέγρνληαη πνιιά γνλίδηα γηα λα ππάξρεη ζαθήο εηθόλα αληνρήο Η κειέηε ησλ γνληδίσλ αληνρήο δελ έρεη νινθιεξσζεί πκπεξάζκαηα Πνιύηηκε ε ζπκβνιή ηνπο Απαξαίηεηε ε θιαζηθή κέζνδνο

33 Good and Bad News Parsons et al Front Biosci.9, Μία ζεκεηαθή κεηάιιαμε ζην Μ.tb δελ νδεγεί ζε αληνρή ζε >1 αληηβηνηηθά πξώηεο γξακκήο Μία κόλε γελεηηθή κεηάιιαμε δελ νδεγεί ζε θαηλόηππν MDR Η αληνρή ζε ζπγθεθξηκέλα αληηβηνηηθά κπνξεί λα αθνξά κεηάιιαμε ζε έλα ή πεξηζζόηεξα γνλίδηα ή νκάδεο γνληδίσλ

34 Δπίπεδα Πιεξνθνξίαο Γελεηηθή Πιεξνθνξία Έιεγρνο επαηζζεζίαο Βηνρεκηθή ηαπηνπνίεζε Καιιηέξγεηα Μηθξνζθνπηθή εμέηαζε Αμία Πιεξνθνξίαο & θόζηνο

35 Αξηζκόο θξνπζκάηωλ Γειωζέληα θξνύζκαηα θπκαηίωζεο εξγαζηήξηα 1200 θιηληθνί γηαηξνί Έηε

36 Πεγή:. Καλαβάθε θαη ζπλ. Πλεύκσλ 2005, 18:

37 ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΑΠΟΜΟΝΩΗ ΜΤΚΟΒΑΚΣΗΡΙΔΙΟΤ ΦΤΜΑΣΙΩΗ ΚΑΙ ΑΝΣΟΥΓ ΣΑ ΑΝTΙΦΤΜΑΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΗΝ ΠΓΡΙΟΔΟ Γ.Παπαεσζηαζίοσ,Κ.Παύιοσ,Α.Υαραιαμποπούιοσ, Μ.Καμπερογηάκκε,Α.Κοζμοπούιοσ,.Μαμούτα,Γ.Φαθίρε, Γ.Παπαθράγθας. Γργαζηήρηο Κιηκηθής Μηθροβηοιογίας ηζμακόγιεηο ΓΝΑ Απεηθοκηζηηθή παράζηαζε ηες ακζεθηηθόηεηας ζηα πρωηεύοκηα ακηηθσμαηηθά θάρμαθα, ζηειετώκ M.tb, από εμεδαπούς θαη αιιοδαπούς αζζεκείς θαηά ηεκ τροκηθή περίοδο Ειιελεο Αιινδαπνί 0 SM INH RIF EMB

38 Mycobacterium growth indicator tube (MGIT) for susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis to 4 primary antituberculous drugs E. Fakiri, G. Drossos, Κ. Pavlou, A. Adam, E. Mylona, E. Papafrangas Clinical Microbiology Laboratory Sismanoglion General Hospital of Attica-Greece ESM, Italy 2003 Conclusions Agreement between MGIT and L.J. for the M. tuberculosis strains observed: 74,6% in low concentrations and 98,6% in high concentrations Full agreement of results was found in all reference strain

39 Sensitivity, specificity, PPV & NPV of the Drug κg/ml MGIT AST system Sensitivity % specificity % PPV NPV SM SM INH INH RIF EMB EMB total 90,1 96,8 86,5 98,1

40 Πεγή: Εζληθό Κέληξν Αλαθνξάο Μπθνβαθηεξηδίσλ ηζκαλόγιεην Γεληθό Ννζνθνκείν Αηηηθήο

41 Eur Respir J 2005; 25: Copyright Journals ERS Ltd 2005 Drug resistance in tuberculosis D. A. Mitchison Medical Microbiology, St George's Hospital Medical School, London, UK In practice, the proportion method seems to yield reasonably accurate results in experienced hands. However, there are two reasons why it should never have been adopted as a standard procedure, as follows. 1) The time spent on a proportion test is far greater than on an MIC test, since serial dilutions have to be set up and colonies counted. 2) The criteria for resistance are. The current author believes that it is time to consider whether proportion tests should continue to be considered as standard tests by the WHO and whether they might be replaced by simpler tests that are at least as accurate.

42 Πνηνηηθόο έιεγρνο (QC) Επηηήξεζε ηεο αθξίβεηαο θαη επζηνρίαο ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο σζηή πξνεηνηκαζία, ζπληήξεζε θαη ρξήζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πιηθώλ θαη θαξκάθσλ Καηάιιειε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ εθηειεί θαη αμηνινγεί ηηο δνθηκαζίεο Πξόηππα ηειέρε (Reference Strains)

43 Πξόηππα ηειέρε (Reference Strains) Γελεηηθή ζηαζεξόηεηα Η37Rv (ATCC 27294) επαίζζεην ζέ όια Όηαλ εμεηάδνληαη θαη νη 2 ζπγθεληξώζεηο ηεο ΙΝΗ πξνηείλεηαη λα ειέγρεηαη πξόηππν ζηέιερνο αλζεθηηθό ζηε ρακειή ζπγθέληξσζε θαη επαίζζεην ζηελ πςειή ηεο ΙΝΗ Σα δηαζέζηκα ζήκεξα κνλναλζεθηηθά ζηειέρε είλαη αλζεθηηθά ζηηο πςειέο ζπγθεληξώζεηο θαη επνκέλσο επηθίλδπλα γηα ην πξνζσπηθό

44 This report presents drug susceptibility data for TB isolates tested in 2005 and adjusted results for 2004 isolates (to reflect duplicate removal and late reporting) across Canada as of May 2006 Discussions are under- way with the provincial/territorial laboratories regarding second line drug resistance reporting to begin with the Tuberculosis Drug Resistance in Canada 2006 report

45 Γνθηκαζία επαηζζεζίαο Απάληεζε: ζπγθέληξσζε ηνπ θαξκάθνπ ζξεπηηθό πιηθό κέζνδνο πνπ εθαξκόζηεθε Αληνρή ζηηο ρακειέο ζπγθεληξώζεηο έιεγρνο θαη ζηηο πςειέο ζπγθεληξώζεηο πξνζαξκνγή ηεο δνζνινγίαο ησλ αληη-tb θαξκάθσλ Σα ζηειέρε M. tb πνπ είλαη αλζεθηηθά ζηε RIF ή ζε 2 ηνπιάρηζηνλ θάξκαθα ηεο 1εο γξακκήο ειέγρνληαη θαη ζηα αληη- Tb 2εο γξακκήο. σζηή θαηαγξαθή θαη δήισζε Επαλέιεγρνο δηπιά δεισζέλησλ Πξνζζήθε θαζπζηεξεκέλσλ απνηειεζκάησλ

46 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΔΚΣΙΜΗΗ

47

48 INH+RF INH+RF+SM INH+RF+EMB INH+RF+SM+EMB ΤΝΟΛΟ % Πνζνζηά αληνρήο Πίμακας ΙΙΙ Ποζοζηά θαιμοηύπωμ MDR και πολσαμθεκηικώμ ζηελετώμ M. Tuberculosis καηά ηημ περίοδο ,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

49 Πίμακας IV Επί ηοις εκαηό αμηοτή ζηα πρωηεύομηα αμηιθσμαηικά θάρμακα ηωμ απομομωθέμηωμ ζηελετώμ καηά ηημ τρομική περίοδο ,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% ηξεπηνκπθίλε Ιζνληαδίδε Ρηθακπηθίλε Εζακβνπηόιε ηρεπηομσθίκε Ιζοκηαδίδε Ρηθαμπηθίκε Γζαμβοσηόιε σκοιηθά 10,95% 6,67% 3,33% 1,50%

ΜΟΡΙΑΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΣΗ ΓΙΑΓΝΧΗ ΣΗ ΦΤΜΑΣΙΧΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ

ΜΟΡΙΑΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΣΗ ΓΙΑΓΝΧΗ ΣΗ ΦΤΜΑΣΙΧΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΜΟΡΙΑΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΣΗ ΓΙΑΓΝΧΗ ΣΗ ΦΤΜΑΣΙΧΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ Π. Ισαλλίδεο, Μνξηαθόο Βηνιόγνο, PhD Μηθξνβηνινγηθό Δξγαζηήξην, Δζληθό Κέληξν Αλαθνξάο Μπθνβαθηεξηδίσλ, ΓΝΝΘΑ «Η σηεξία» Μνξηαθέο δηαγλσζηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή ιάγνωση Μυκοβακτηριδιακών Λοιμώξεων. ρ. Ε. ΦΑΚΙΡΗ Αν. /ντρια Κλινική Μικροβιολόγος Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής

Εργαστηριακή ιάγνωση Μυκοβακτηριδιακών Λοιμώξεων. ρ. Ε. ΦΑΚΙΡΗ Αν. /ντρια Κλινική Μικροβιολόγος Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Εργαστηριακή ιάγνωση Μυκοβακτηριδιακών Λοιμώξεων ρ. Ε. ΦΑΚΙΡΗ Αν. /ντρια Κλινική Μικροβιολόγος Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ιάγνωση Απαιτείται ταχεία και ακριβής μέθοδος διάγνωσης κλινική εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

The culture of lower respiratory specimens may result in more unnecessary microbiologic effort than any other type of specimen

The culture of lower respiratory specimens may result in more unnecessary microbiologic effort than any other type of specimen The culture of lower respiratory specimens may result in more unnecessary microbiologic effort than any other type of specimen Bartlett RC, Medical Microbiology: Quality Cost and Clinical Relevance To

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ»

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» . ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ ΑΘΜΑΣΟ: ΜΗΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» Ση ίζρπε έσο ην 2005? GINA 2005 Σαμηλόκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΒΡΟΓΥΙΚΟΤ ΑΘΜΑΣΟ

ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΒΡΟΓΥΙΚΟΤ ΑΘΜΑΣΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΒΡΟΓΥΙΚΟΤ ΑΘΜΑΣΟ ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΟ - ΔΝΣΑΣΙΚΟΛΟΓΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ν.Ν.Θ.Α «ΧΣΗΡΙΑ» ΑΝΑΣΡΔΦΙΜΟΣΗΣΑ (REVERSIBILITY) Ο όξνο

Διαβάστε περισσότερα

Μνξηαθή αλίρλεπζε & ηππνπνίεζε ηνπ ηνύ HPV κε ηελ ρξήζε ησλ DNA Μηθξνζπζηνηρηώλ

Μνξηαθή αλίρλεπζε & ηππνπνίεζε ηνπ ηνύ HPV κε ηελ ρξήζε ησλ DNA Μηθξνζπζηνηρηώλ Μνξηαθή αλίρλεπζε & ηππνπνίεζε ηνπ ηνύ HPV κε ηελ ρξήζε ησλ DNA Μηθξνζπζηνηρηώλ Αηθαηεξίλε Υξαληώηε ΠΔ Βηνρεκηθόο, Δξγαζηήξην Γηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο, Π.Γ.Ν. «Αηηηθόλ» ΣΔΥΝΗΚΔ ΑΝΗΥΝΔΤΖ HPV Από ηελ δεθαεηία

Διαβάστε περισσότερα

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Ρεηξντνί Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Λ. Καβαιιηέξνπ πληνλίζηξηα Γηεπζύληξηα Ννζνθνκεηαθή Τπεξεζία Αηκνδνζίαο Ακαιία Φιέκηγθ 23/03/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ METEKΠAIΓΔΤΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Πξνζδηνξηζκόο θξνπθηννιηγνζαθραξηηώλ (FOS) κε FT-IR ζε δεκεηξηαθά.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΔΝΔΣΙΚΗ ΠΜ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΗ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΓΔΝΔΣΙΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΔΝΔΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί Ογκογένεσης

Μηχανισμοί Ογκογένεσης ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΔΝΔΣΙΚΗ Μηχανισμοί Ογκογένεσης Γξ. Α. ΓΑΛΑΝΗ agalanis@mbg.duth.gr Μηχανισμοί Ογκογένεσης Πξνηεηλόκελν ύγγξακκα Αλαζπλδπαζκέλν DNA J. Watson et

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΕΚΦΡΑΕΩΝ ΜΕΩ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΤ Real-Time RT PCR

ΑΝΑΛΤΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΕΚΦΡΑΕΩΝ ΜΕΩ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΤ Real-Time RT PCR Π Α Ν Ε Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΕΚΦΡΑΕΩΝ ΜΕΩ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΤ Real-Time RT PCR Κιεηώ Μαξία Π.

Διαβάστε περισσότερα

Eλδόξακα 2012. Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011. Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. ΑΡΙΓΑΚΗ Κ.

Eλδόξακα 2012. Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011. Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. ΑΡΙΓΑΚΗ Κ. Eλδόξακα 2012 Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011 Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. Τπόθπζε 2011 Μεγαιαθξία Cushing s Disease Σπραηώκαηα Τπόθπζε Πξνιαθηίλσκα Gluco corticoid s Pulsatility Αδελώκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡIΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡIΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡIΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ Δξ Ειεπζεξία Λεπθνύ Αηκαηνιόγνο Δπηκειήηξηα Β Ιππνθξάηεην ΓΝΘ Δμεηδηθεπζείζα ζηελ Αηκόζηαζε-Θξόκβσζε ζην St Thomas Hospital, London, UK Πξνεπηζθόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ. Μ. Νηάγαλνπ Πλεπκνλνιόγνο-Δληαηηθνιόγνο

ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ. Μ. Νηάγαλνπ Πλεπκνλνιόγνο-Δληαηηθνιόγνο ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ Μ. Νηάγαλνπ Πλεπκνλνιόγνο-Δληαηηθνιόγνο Ναύπιην 2011 ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ (ΠΚ) Ζ νμεία ινίκσμε ηνπ πλεπκνληθνύ παξεγρύκαηνο πνπ εκθαλίδεηαη ζε άηνκν ην νπνίν: δε δηακέλεη ζε νίθν επγεξίαο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα σγείας τοσ 21 οσ αιώνα στον τομέα σσσκεσασίας τρουίμων

Θέματα σγείας τοσ 21 οσ αιώνα στον τομέα σσσκεσασίας τρουίμων Θέματα σγείας τοσ 21 οσ αιώνα στον τομέα σσσκεσασίας τρουίμων Τεο Jane Muncke, PhD Emhart Glass Μάηνο 2009 Τα ηειεπηαία ρξόληα, ζηνλ ηνκέα ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ, ην δήηεκα ηεο βηώζηκεο ή αεηθόξνπ αλάπηπμεο

Διαβάστε περισσότερα

Ρνδόρξνπο Νόζνο. Ση λεόηεξν πζηεκαηηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε. ύγρξνλα δεδνκέλα ΡΖΓΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΖ

Ρνδόρξνπο Νόζνο. Ση λεόηεξν πζηεκαηηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε. ύγρξνλα δεδνκέλα ΡΖΓΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Ρνδόρξνπο Νόζνο. Ση λεόηεξν πζηεκαηηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε. ύγρξνλα δεδνκέλα ΡΖΓΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Spoendlin J, et al. Br J Dermatol 2012;167:595-608 Αλαγλώξηζε Μεκνλσκέλσλ Δθιπηηθώλ Παξαγόλησλ Οη εθιπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ζσνδσαζμός Κεηαμίνες με Μορθίνε, Ναλμποσθίνε ή Τραμαδόλε για ηεν ανηιμεηώπιζε ηοσ μεηεγτειρεηικού πόνοσ μεηά από επεμβάζεις ριδικής προζηαηεκηομής

Ο ζσνδσαζμός Κεηαμίνες με Μορθίνε, Ναλμποσθίνε ή Τραμαδόλε για ηεν ανηιμεηώπιζε ηοσ μεηεγτειρεηικού πόνοσ μεηά από επεμβάζεις ριδικής προζηαηεκηομής 44 Ο ζσνδσαζμός Κεηαμίνες με Μορθίνε, Ναλμποσθίνε ή Τραμαδόλε για ηεν ανηιμεηώπιζε ηοσ μεηεγτειρεηικού πόνοσ μεηά από επεμβάζεις ριδικής προζηαηεκηομής Νηπίηζος Β MD, Παπαγιαννοπούλος Π MD, PhD, Κώζηογλος

Διαβάστε περισσότερα

Βιοσημική Τοξικολογία

Βιοσημική Τοξικολογία Βιοσημική Τοξικολογία Μέθοδοι πειπαμαηικήρ μελέηηρ ηηρ καπκινογένεζηρ ζηα ηπωκηικά Γεκήηξεο Κνπξέηαο Καζεγεηήο Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Τκήκα Βηνρεκείαο & Βηνηερλνινγίαο Δξγαζηήξην Φπζηνινγίαο Εσηθώλ Οξγαληζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΘΔΜΑ 1 Ο 1. γ 2. δ 3. α 4. δ 5. δ ΘΔΜΑ 2 Ο Α) Τν γελεηηθό πιηθό ησλ πξνθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ βηνκεραληθώλ απνβιήησλ γηα ηελ παξαγσγή κηθξνβηαθνύ ιίπνπο από ηνλ κύθεηα Mortierella isabellina

Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ βηνκεραληθώλ απνβιήησλ γηα ηελ παξαγσγή κηθξνβηαθνύ ιίπνπο από ηνλ κύθεηα Mortierella isabellina ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ Π.Μ.. «Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκωλ θαη Γηαηξνθή ηνπ Αλζξώπνπ» Καηεύζπλζε: «Μεραληθή Σξνθίκωλ θαη Δθαξκνγή Ζ/Τ ζηελ Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκωλ» Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε ηεο επηβίσζεο ηνπ παζνγόλνπ βαθηεξίνπ Listeria monocytogenes ζε καξνύιηα. ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΤ ΠΟΛΤΞΔΝΗ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε ηεο επηβίσζεο ηνπ παζνγόλνπ βαθηεξίνπ Listeria monocytogenes ζε καξνύιηα. ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΤ ΠΟΛΤΞΔΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηεο επηβίσζεο ηνπ παζνγόλνπ βαθηεξίνπ Listeria monocytogenes

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ZOSTAVAX θόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν ελαηώξεκα εκβόιην έξπεηα δσζηήξα (από δώληεο ηνύο) 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΒΗΟΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΟΡΝΗΘΔΗΟΤ ΚΡΔΑΣΟ ΚΑΗ ΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΑΠΟ ΠΑΘΟΓΟΝΟΤ ΜΗΚΡΟΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΗΩΑΝΝΖ Γ. ΑΚΑΡΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ 2011. Νέα Φάξκαθα κε ζηνρεπκέλε δξάζε ελάληηα ζηηο θαξδηαθέο αξξπζκίεο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ 2011. Νέα Φάξκαθα κε ζηνρεπκέλε δξάζε ελάληηα ζηηο θαξδηαθέο αξξπζκίεο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ 2011 Νέα Φάξκαθα κε ζηνρεπκέλε δξάζε ελάληηα ζηηο θαξδηαθέο αξξπζκίεο Γέζπνηλα αλνύδνπ Ίδξπκα Ιαηξνβηνινγηθώλ Δξεπλώλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΤ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΦΟΒΟΤ ΑΠΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΖΜΑΣΑ Ζ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ. Τπνβάιιεηαη ζηελ

ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΤ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΦΟΒΟΤ ΑΠΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΖΜΑΣΑ Ζ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ. Τπνβάιιεηαη ζηελ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΤ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΦΟΒΟΤ ΑΠΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΖΜΑΣΑ Ζ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ Τπνβάιιεηαη ζηελ νξηζζείζα από ηελ Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο ύλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 - Μηθξνβηνινγηθή δηεξεύλεζε 25 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 Γηαρείξηζε αζζελώλ κε ινίκσμε

Διαβάστε περισσότερα

Ανηαγυνιζηέρ ηυν ςποδοσέυν 1 ηηρ αγγειοηενζίνηρ ΙΙ και καπκίνορ. Λνπθία Γακβξίιε, Κσλζηαληίλνο Κνπινύζηνο, Βαζηιηθή Γνύξιηνπ, Κσλζηαληίλνο

Ανηαγυνιζηέρ ηυν ςποδοσέυν 1 ηηρ αγγειοηενζίνηρ ΙΙ και καπκίνορ. Λνπθία Γακβξίιε, Κσλζηαληίλνο Κνπινύζηνο, Βαζηιηθή Γνύξιηνπ, Κσλζηαληίλνο 1 Ανηαγυνιζηέρ ηυν ςποδοσέυν 1 ηηρ αγγειοηενζίνηρ ΙΙ και καπκίνορ Λνπθία Γακβξίιε, Κσλζηαληίλνο Κνπινύζηνο, Βαζηιηθή Γνύξιηνπ, Κσλζηαληίλνο Τδηόκαινο Α Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα