ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E.B.E.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E.B.E."

Transcript

1 ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E.B.E. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε ηµόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών Μετόχων βάσει της από απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και την εισαγωγή των νέων Μετοχών στην Κατηγορία «Μεσαίας και Μι κρής Κεφαλαιοποίησης» της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί κατά ,20 Ευρώ µε την καταβολή µετρητών και την έκδοση νέων Μετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,60 Ευρώ και τιµή διάθεσης 0,90 Ευρώ για κάθε µια Μετοχή υπέρ των παλαιών Μετόχων, σε αναλογία 1 νέα Μετοχή για κάθε 10 παλαιές Μετοχές. Η διαφορά µεταξύ της τιµής έκδοσης και της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής, συνολικού ύψους ,10 Ευρώ, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασµού ««Αποθεµατικό για την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόµενο του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου, µόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 3401/2005 και του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ARTION ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η 14 η ΜΑΡΤΙΟΥ 2007

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Επιχειρηµατική ραστηριότητα Μετοχική Σύνθεση ιοίκηση της Εταιρίας ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Χρήσεων βάσει του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και του Ν. 2190/ Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Χρήσης 2005 βάσει των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (.Λ.Π.)/ ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Εννεαµήνου 2006 βάσει των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (.Λ.Π.)/ ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γενικά Στοιχεία όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και Χρήση των Εσόδων Λόγοι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΑΥΤΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Χρήσεων βάσει του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και του Ν. 2190/ Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Χρήσης 2005 βάσει των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (.Λ.Π.)/ ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Eννεαµήνου 2006 βάσει των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (.Λ.Π.)/ ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Νοµικός Έλεγχος - ικαστικές και ιαιτητικές ιαδικασίες Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Έκτακτοι Ορκωτοί Ελεγκτές Έγγραφα στη ιάθεση του Κοινού Έγγραφα µέσω Παραποµπής Φορολογικός Έλεγχος της Εταιρίας και των Ενοποιούµενων Εταιριών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚ ΟΤΗ Γενικές Πληροφορίες Σύντοµο Ιστορικό και Ανάπτυξη ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κύριοι Τοµείς ραστηριότητας Κατηγορίες Πωλούµενων Προϊόντων Εµπορευµάτων Υπηρεσιών Σελίδα 2

3 3.4.3 Ανάλυση Κύκλου Εργασιών ανά ραστηριότητα & Γεωγραφική Περιοχή Παράγοντες που επηρεάζουν τις δραστηριότητες της Εταιρίας Άδειες Λειτουργίας Σήµατα - Ευρεσιτεχνίες Έρευνα & Ανάπτυξη Προµηθευτές ίκτυο Πωλήσεων Σηµαντικές Συµβάσεις Συµβάσεις Παροχής Υπηρεσιών Χρηµατοδοτικές Συµβάσεις Ασφαλιστικές Συµβάσεις Συµβάσεις µε Προµηθευτές Συµβάσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης (Leasing) Συµβάσεις Αντιπροσωπείας ή Πρακτόρευσης ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Γήπεδα Οικόπεδα Κτιριακές Εγκαταστάσεις Μηχανολογικός Εξοπλισµός Μισθωµένα Ακίνητα Ασφαλιστική Πολιτική Οχήµατα Εµπράγµατα Βάρη και Εγγυήσεις ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΤΟΝ Επενδύσεις Χρήσεων και Τρέχουσες και Σκοπούµενες Επενδύσεις ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Θυγατρικές Εταιρίες της ΕΛΤΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΤΟΝ Θυγατρικές Εταιρίες ELTON CORPORATION S.A ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION DOO ΑΓΚΡΙΠΛΑΣ - ΙΜΠΕΞΠΑ Ε.Π.Ε Συγγενείς Εταιρίες ΕΥΡΩΦΑΡΜ-Γεωργικά Φάρµακα Α.Ε Θυγατρικές θυγατρικών ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΤΟΝ Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Αποτελεσµάτων Οµίλου ΕΛΤΟΝ Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών Αποτελεσµάτων Οµίλου Κύκλος Εργασιών Κόστος Πωληθέντων Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας Έξοδα ιάθεσης Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα και Έξοδα Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ισολογισµών Οµίλου Πάγιο Ενεργητικό & Έξοδα Εγκαταστάσεως Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις Συµµετοχές σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις Αποθέµατα Πελάτες Γραµµάτια & Επιταγές Εισπρακτέες Σελίδα 3

4 Απαιτήσεις Πελάτες Λογαριασµοί τάξεως Ίδια Κεφάλαια Προβλέψεις Υποχρεώσεις Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Ταµειακών Ροών KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΤΟΝ Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Αποτελεσµάτων Οµίλου ΕΛΤΟΝ Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών Αποτελεσµάτων Οµίλου Κύκλος Εργασιών Κόστος πωληθέντων Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας Έξοδα ιάθεσης Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα / Εξόδα Φόρος Εισοδήµατος Kέρδη ανά µετοχή Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ισολογισµών Οµίλου Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις Αναβαλλόµενος Φόρος Άλλα Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού Αποθέµατα Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις Ταµειακά ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Ταµειακών ιαθεσίµων Ίδια κεφάλαια Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Ταµειακών Ροών Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες για τις Μεταβολές της Καθαρής Θέσης Προσαρτήµατα Σηµείωση ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ.Λ.Π./.Π.Χ.Π. ΚΑΙ Ε.Γ.Λ.Σ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ELTON 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Αποτελεσµάτων Περιόδου & Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών Αποτελεσµάτων Οµίλου Κύκλος Εργασιών Κόστος Πωληθέντων Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας Έξοδα ιάθεσης Kέρδη ανά µετοχή Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένης Λογιστικής Κατάστασης Σελίδα 4

5 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Επενδύσεις σε Θυγατρικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Ταµειακών Ροών Πληροφορίες για τα Κεφάλαια του Οµίλου Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Μεταβολών των Ενοποιηµένων Ιδίων Κεφαλαίων Επεξηγηµατικές Πληροφορίες ιάρθρωση & Συνολικό Καθαρό Χρηµατοοικονοµικό Χρέος ήλωση για την επάρκεια του Κεφαλαίου Κίνησης ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ ΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Εταιρίες µε Κοινή ιοίκηση - Συµµετοχές των Μελών του.σ. και των Κυρίων Μετόχων στη ιοίκηση ή/και το κεφάλαιο άλλων Εταιριών ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Πληροφορίες για τις Τάσεις ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ιοικητικό Συµβούλιο και ιευθυντικά Στελέχη Εταιρική ιακυβέρνηση Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου Αµοιβές και Οφέλη Μετοχές της ΕΛΤΟΝ που κατέχονται από µέλη των ιοικητικών, ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων και τα Ανώτερα ιευθυντικά Στελέχη ηλώσεις Μελών ιοικητικών, ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων Οργανόγραµµα Προσωπικό ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου ΜΕΤΟΧΟΙ Ι ΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ικαιώµατα Μετόχων Φορολογία Μερισµάτων ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΡΑΙΩΣΗ (DILUTION) ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Χρονοδιάγραµµα ιάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΑΠΑΝΕΣ ΕΚ ΟΣΗΣ Σελίδα 5

6 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο αφορά την ηµόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών µετόχων της Εταιρίας «ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΜΥΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «ΕΛΤΟΝ» ή «η Εταιρία» ή «ο Εκδότης») και την εισαγωγή των νέων µετοχών στην κατηγορία «Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης» της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία και έχει εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα περιλαµβάνει µια συνοπτική περιγραφή της δραστηριότητας της Εταιρίας, συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για την Εταιρία καθώς και τα συνοπτικά στοιχεία της παρούσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα αποτελεί εισαγωγή του Ενηµερωτικού ελτίου. Κάθε επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε επενδυτική απόφασή του για κινητές αξίες στην εξέταση του Ενηµερωτικού ελτίου ως σύνολο. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο ασκείται ενώπιον δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, να υποχρεωθεί να φέρει τα έξοδα µετάφρασης µέρους ή του συνόλου του Ενηµερωτικού ελτίου, πριν από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας. Αστική ευθύνη αποδίδεται στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το περιληπτικό σηµείωµα, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε µετάφρασής του, και ζήτησαν την κοινοποίησή του σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν. 3401/2005, µόνον εφόσον το εν λόγω σηµείωµα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια όταν διαβάζεται σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα µέρη του Ενηµερωτικού ελτίου. Σελίδα 6

7 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Επιχειρηµατική ραστηριότητα H EΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε. δηµιουργήθηκε το 1981 (Φ.Ε.Κ. υπ αρ. 3958/ ), µε βασικούς ιδρυτές και µετόχους µέλη της οικογένειας Παπαθανασίου, ως µετατροπή της προϋφιστάµενης εταιρίας ΕΛΤΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ Ε.Π.Ε., η οποία ιδρύθηκε το Έδρα της Εταιρίας αρχικά ορίστηκε ο ήµος Αθηναίων. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, η Εταιρία µεταφέρθηκε στο δήµο Κ. Κηφισιάς, Α. Μεταξά 5, ενώ µε την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης µεταφέρθηκε στο ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνας, θέση Ντράσεζα. Η Εταιρία έχει αριθµό µητρώου 7951/06/Β/86/85 και η διάρκειά της έχει ορισθεί σε πενήντα (50) έτη. Το 2002 η Εταιρία άλλαξε επωνυµία και από ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.) µετατράπηκε σε ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, µε διακριτικό τίτλο ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε. (ΦΕΚ 8469/ ). Η Εταιρία διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Εµπορικού Αντιπροσώπου Εισαγωγής και Εξαγωγής και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο της Επιτροπής Εµπορικών Αντιπροσώπων µε αριθµό Εκπρόσωπος για τις αντιπροσωπευτικές εργασίες φέρεται η ιευθύνουσα Σύµβουλος και Πρόεδρος του.σ. της Εταιρίας, κ. Παναγιώτα Ν. Παπαθανασίου. Επίσης, η Εταιρία είναι εγγεγραµµένη και στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του ΕΒΕΑ µε αριθµό 23629/96. Κύρια δραστηριότητα της Εταιρίας αποτελεί η εµπορία πρώτων υλών, πρόσθετων χηµικών προϊόντων και άλλων εξειδικευµένων προϊόντων, τα οποία χρησιµεύουν κυρίως ως πρώτες ύλες σε διάφορους κλάδους της βιοµηχανίας. Μέρος του Κύκλου Εργασιών της Εταιρίας αφορά σε έσοδα από πώληση χηµικών προϊόντων και από παροχή υπηρεσιών και συγκεκριµένα σε προµήθειες µεσιτειών από πώληση προϊόντων οίκων που αντιπροσωπεύει η Εταιρία. Συγκεκριµένα, η ΕΛΤΟΝ δραστηριοποιείται στον κλάδο της εµπορίας χηµικών προϊόντων. Σύµφωνα µε την κωδικοποίηση της ΕΣΥΕ (ΣΤΑΚΟ 03), η Εταιρία ανήκει στους κλάδους: α) 515.5, δηλαδή στον κλάδο που ορίζεται ως «Χονδρικό εµπόριο χηµικών προϊόντων», β) 511.2, δηλαδή στον κλάδο που ορίζεται ως «Αντιπροσωπία ή µεσιτεία χηµικών προϊόντων», και γ) 246.9, δηλαδή στον κλάδο που ορίζεται ως «Παραγωγή άλλων χηµικών προϊόντων». Οι κλάδοι αυτοί χαρακτηρίζονται από ευρεία ποικιλία προϊόντων, που απευθύνονται σε διαφορετικούς τοµείς και κλάδους της βιοµηχανίας, όπως στη φαρµακοβιοµηχανία, στη βιοµηχανία καλλυντικών, στον κλάδο τροφίµων και ποτών, στους κλάδους χρωµάτων, βερνικιών, απορρυπαντικών, πλαστικών, ελαιοχρωµάτων, λιπασµάτων, στην κλωστοϋφαντουργία, κλπ. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας, ανά τοµέα δραστηριότητας για τις χρήσεις και για το εννεάµηνο του 2006, αναλύεται ως ακολούθως: ΕΤΟΣ ποσά σε χιλ. Ευρώ % % % % Κλάδος Τροφίµων και Ποτών ,00 30,21% ,50 30,31% ,35 29,19% ,03 30,27% Σελίδα 7

8 Κλάδος Φαρµάκων, Καλλυντικών, Απορρυπαντικών, Καθαριστικών ,18 30,00% ,80 29,89% ,35 27,79% ,40 26,16% Κλάδος Χρωµάτων, Βερνικιών, οµικών Υλικών 7.977,41 17,00% 8.199,20 16,76% 9.298,90 18,66% 7.898,09 19,27% Κλάδος Επεξεργασίας Μετάλλου, Νερού, Κλωστοϋφαντουργία, Βυρσοδεψία 8.283,25 17,65% 7.927,50 16,20% 7.256,64 14,56% 5.475,76 13,36% Κλάδος Αγροχηµικών 1.853,76 3,95% 3.082,90 6,30% 3.533,70 7,09% 2.941,88 7,18% Κλάδος Πρόσθετων Ζωοτροφών και Προϊόντων για τη Ζωική Παραγωγή 0,00 0,00% 0,00 0,00% 903,86 1,81% 1.272,08 3,10% Κλάδος Χηµικών Αντιδραστηρίων και Εργαστηριακού Εξοπλισµού 330,30 0,70% 46,60 0,10% 370,15 0,74% 246,87 0,60% Παροχή Υπηρεσιών 229,70 0,49% 214,90 0,44% 77,78 0,16% 28,68 0,07% Σύνολο Κύκλου Εργασιών ,60 100,00% ,40 100,00% ,73 100,00% ,79 100,00% Πηγή: Στοιχεία που προέρχονται από τη ιοίκηση της Εταιρίας, βάσει των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων που έχουν συνταχθεί για τις χρήσεις , για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ελτίου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της ενότητας 20.1 του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, µε βάση το Ε.Γ. Λ. Σ., και για τη χρήση 2005 και το εννεάµηνο του 2006 µε βάση τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (. Λ. Π.)/ ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π. Χ.Π.), τα οποία έχουν ελεγχθεί από την Τακτική Ορκωτό Ελεγκτή- Λογιστή κ. Κωνσταντίνα Καψάλη (Α. Μ. ΣΟΕΛ 16021) της ελεγκτικής εταιρίας «BAKER TILLY HELLAS, Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές Α.Ε.» Μετοχική Σύνθεση Η Εταιρία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Μέτοχοι της Εταιρίας, σύµφωνα µε το τελευταίο διαθέσιµο µετοχολόγιο της , µε ποσοστό άνω του 1,00% είναι οι παρακάτω: ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ % ΨΗΦΟΥ Νέστωρ Παπαθανασίου ,67% Ελένη Παπαθανασίου ,25% Παναγιώτα Παπαθανασίου ,30% Άλκηστη Παπαθανασίου ,13% ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε.Β.Ε ,85% Σελίδα 8

9 Γεώργιος Τσιτσιλιάνης ,80% Ηλέκτρα Παπαθανασίου ,63% EFG PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A ,49% Λοιποί Μέτοχοι ,89% ΣΥΝΟΛΟ ,00% Πηγή: Στοιχεία που προέρχονται από τη ιοίκηση της Εταιρίας, τα οποία έχουν επεξεργασθεί από την ARTION Χρηµατιστηριακή Α. Ε. Π. Ε.Υ. Η Εταιρία κατά την δεν γνωρίζει την ύπαρξη άλλου µετόχου, ο οποίος να κατείχε ποσοστό άνω του 1,00% των µετοχών της και των δικαιωµάτων ψήφου, ούτε γνωρίζει την ύπαρξη οποιασδήποτε συµφωνίας µεταξύ µετόχων για ενιαία ψήφο σε Γενική Συνέλευση της Εταιρίας. Κάθε µετοχή της Εταιρίας συνεπάγεται ένα δικαίωµα ψήφου. Οι µέτοχοι της Εταιρίας κ.κ. Παναγιώτα Παπαθανασίου και Άλκηστη Παπαθανασίου που συµµετέχουν και στο ιοκητικό Συµβούλιο καθώς επίσης και οι βασικοί µέτοχοι κ.κ. Νέστωρ Παπαθανασίου και Ελένη Παπαθανασίου δηλώνουν: Ι) την πρόθεσή τους να ασκήσουν το προβλεπόµενο εκ του Νόµου και του Καταστατικού της Εταιρίας δικαίωµα τους προτίµησης και να συµµετάσχουν στην προτεινόµενη αύξηση µετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της , να καταβάλλουν και να καλύψουν το ποσό της αύξησης που αναλογεί στο ποσοστό συµµετοχής τους στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, ΙΙ) την πρόθεσή τους να καταβάλλουν και να καλύψουν κατά το ποσοστό συµµετοχής τους στο κεφάλαιο της Εταιρίας, σε σχέση µε τους ανωτέρω βασικούς µετόχους (κκ. Παναγιώτα Παπαθανασίου, Άλκηστη Παπαθανασίου, Νέστωρ Παπαθανασίου και Ελένη Παπαθανασίου), το ποσό της αύξησης το οποίο δε θα καλυφθεί από τρίτους µετόχους, ούτως ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες πέραν των αναλογουσών σε αυτούς µετοχές. ΙΙΙ) την πρόθεσή τους να διατηρήσουν κατ ελάχιστον το ποσοστό που κατέχουν στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας α) έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων µετοχών και β) για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών µετά την έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών. Κατ εξαίρεση του ΙΙ) για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών µετά την έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών, κατά το οποίο ισχύει η δέσµευση των κ.κ. Παναγιώτα Παπαθανασίου, Άλκηστη Παπαθανασίου, Νέστωρ Παπαθανασίου και Ελένη Παπαθανασίου, εφόσων συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ενδεχοµένως να µεταβιβάσει καθένας εξ αυτών ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 5,00% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Τα ανωτέρω δεν έρχονται σε αντίφαση µε τα αποφασιζόµενα κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, αναφορικά µε την παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ιοίκηση της Εταιρίας Σύµφωνα µε το Καταστατικό της, το.σ. της Εταιρίας αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) µέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και έχουν τριετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόµατα µέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα εγκρίνει της ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις του τρίτου έτους της θητείας τους. Σελίδα 9

10 Η ΕΛΤΟΝ διοικείται από εξαµελές (6) ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο εξελέγη µε την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώµα µετά την αντικατάσταση παραιτηθέντος συµβούλου την Η θητεία του.σ. της Εταιρίας είναι τριετής. Η σύνθεσή του είναι η ακόλουθη: 1. Παπαθανασίου Παναγιώτα του Νέστορα - Πρόεδρος & ιευθύνουσα Σύµβουλος, Οικονοµολόγος. 2. Παπαθανασίου Άλκηστις του Νέστορα - Αντιπρόεδρος, Χηµικός. 3. Παπαθανασίου Ηλέκτρα του Νέστορα - Εκτελεστικό Μέλος, Ιδιωτική Υπάλληλος. 4. Ανδρέου Καίτη του Ιωάννη - Εκτελεστικό Μέλος, Χηµικός Μηχανικός. 5. Χατζής Μιχάλης του Γεωργίου - Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος, Χηµικός Μηχανικός. 6. Κόικος Αναστάσιος του Νικολάου - Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος, Οικονοµολόγος. Η θητεία του ανωτέρω ιοικητικού Συµβουλίου λήγει την 10η Οκτωβρίου του έτους Επισηµαίνεται, ότι τα από Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, δεν καταχωρήθηκαν στο Μ.Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιρειών και Πίστεως, Τµήµα Α και δεν δηµοσιεύθηκε σχετική ανακοίνωση στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) λόγω µη τήρησης των διατυπώσεων δηµοσιότητας της πρόσκλησης της από Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Επειδή τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, που είχαν εκλεγεί κατά την από Γενική Συνέλευση, ταυτίζονταν µε τα µέλη του προηγούµενου ιοικητικού Συµβουλίου, είναι προφανώς έγκυρη η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, καθόσον η τυχόν ακυρότητα της εκλογής του νέου ιοικητικού Συµβουλίου, δεν επέδρασε στην πραγµατικότητα στη σύνθεση και συγκρότηση του ιοικητικού Συµβουλίου. Ως Τακτική Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής της χρήσης 2005 και για το εννεάµηνο του 2006, ορίστηκε η κ. Κωνσταντίνα Καψάλη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16021) της ελεγκτικής εταιρίας «BAKER TILLY HELLAS, Oρκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές Α.Ε.», διεύθυνση 3ης Σεπτεµβρίου 76, , τηλ Σελίδα 10

11 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Χρήσεων βάσει του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και του Ν. 2190/1920 Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες των χρήσεων προέρχονται από τις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Βασίλειο όγα (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10531) της ελεγκτικής εταιρίας «BAKER TILLY HELLAS, Oρκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές Α.Ε.», διεύθυνση 3ης Σεπτεµβρίου 76, , τηλ Οι εν λόγω Καταστάσεις συντάχθηκαν από την Εταιρία για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ελτίου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Παραρτήµατος Ι της ενότητας 20.1 του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, βάσει του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) και του Κ.Ν. 2190/1920, εγκρίθηκαν µε την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, και βρίσκονται στο διαδικτυακό τόπο της Εκδότριας (www.elton.gr). ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (*) ποσά σε χιλ. Ευρώ Σύνολο Κύκλου Εργασιών Μικτό Κέρδος (1) (% επί του Κύκλου Εργασιών) 19,45% 19,47% Λειτουργικό Αποτέλεσµα (1) (% επί του Κύκλου Εργασιών) 8,25% 8,40% Κέρδη Χρήσεως προ Φόρων (% επί του Κύκλου Εργασιών) 3,89% 4,21% Κέρδη Χρήσεως µετά από Φόρους (% επί του Κύκλου Εργασιών) 1,42% 1,40% Στοιχεία Ενοποιηµένης Κατάστασης Ταµειακών Ροών Ταµειακές Ροές από Συνήθεις Λειτουργικές ραστηριότητες Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ραστηριότητες (1.987) (3.180) Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ραστηριότητες (151) Χρηµατικά ιαθέσιµα Τέλους Χρήσης (*) Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. (1) Για τον υπολογισµό του Μικτού και Λειτουργικού Αποτελέσµατος έχουν αφαιρεθεί προηγουµένως οι Αποσβέσεις, που αναλογούν στο Κόστος Πωληθέντων και στα Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας και ιάθεσης. Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία µε βάση το Ε. Γ. Λ. Σ. για τις χρήσεις , για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ελτίου µε βάση τον Κανονισµό 809/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή- Λογιστή κ. Βασίλειο όγα ( Α.Μ. ΣΟΕΛ 10531) της ελεγκτικής εταιρίας «BAKER TILLY HELLAS, Oρκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές Α. Ε.». Ο Κύκλος Εργασιών του Οµίλου της Εκδότριας κατά την περίοδο διαµορφώθηκε από χιλ. Ευρώ σε χιλ. Ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση της τάξεως του 4,26%. Τα Κέρδη προ Φόρων κατά την προαναφερόµενη περίοδο διαµορφώθηκαν από 668 χιλ. Ευρώ σε 686 χιλ. Ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση της τάξεως του 2,64%. Η ανάλυση του Κύκλου Εργασιών του Οµίλου της ΕΛΤΟΝ ανά κλάδο δραστηριότητας παρατίθεται στο κεφάλαιο «Επιχειρηµατική ραστηριότητα». Σελίδα 11

12 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (*) ποσά σε χιλ. Ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο Ακινητοποιήσεων Συµµετοχές και άλλες Μακροπρόθεσµες Χρηµατοοικονοµικές Απαιτήσεις Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα Σύνολο Υποχρεώσεων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 25 1 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (*) Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία µε βάση το Ε. Γ.Λ.Σ. για τις χρήσεις για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ελτίου, µε βάση τον Κανονισµό 809/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Βασίλειο όγα (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10531) της ελεγκτικής εταιρίας «BAKER TILLY HELLAS, Oρκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές Α. Ε.». Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Οµίλου της Εκδότριας διαµορφώθηκε κατά την περίοδο από χιλ. Ευρώ σε χιλ. Ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση της τάξεως του 42,67%. Η ανωτέρω αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων οφείλεται σε επενδύσεις που παρατίθενται αναλυτικά στο κεφάλαιο «Επενδύσεις Χρήσεων και » Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Χρήσης 2005 βάσει των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (.Λ.Π.)/ ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) Η Εταιρία συντάσσει τις Ετήσιες και Περιοδικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις βάσει των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (.Λ.Π.)/ ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) από την Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες της χρήσης 2005 προέρχονται από τις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, που συντάχθηκαν από την Εταιρία σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (.Λ.Π.)/ ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.), έχουν ελεγχθεί από την Τακτική Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Κωνσταντίνα Καψάλη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16021) της ελεγκτικής εταιρίας «BAKER TILLY HELLAS, Oρκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές Α.Ε.», καθώς επίσης από τον Έκτακτο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Βασίλειο όγα (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10531) της ελεγκτικής εταιρίας «BAKER TILLY HELLAS, Oρκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές Α.Ε.», διεύθυνση 3ης Σεπτεµβρίου 76, , τηλ , και παρατίθενται στο διαδικτυακό τόπο της Εκδότριας (www.elton.gr). Σελίδα 12

13 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (*) Ποσά σε χιλ. Ευρώ Σύνολο Κύκλου Εργασιών Μικτό Κέρδος (1) (% επί του Κύκλου Εργασιών) 19,37% 17,96% Κέρδη προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσµάτων, και Αποσβέσεων (2.568) (% επί του Κύκλου Εργασιών) (5,24%) 5,64% Κέρδη προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσµάτων (3.261) (% επί του Κύκλου Εργασιών) (6,67%) 4,74% Κέρδη Χρήσεως προ Φόρων (3.854) (% επί του Κύκλου Εργασιών) (7,88%) 3,17% Κέρδη Χρήσεως µετά από Φόρους (5.035) (% επί του Κύκλου Εργασιών) (10,29%) 2,34% Στοιχεία Ενοποιηµένης Κατάστασης Ταµειακών Ροών Ταµειακές Ροές από Συνήθεις Λειτουργικές ραστηριότητες (3.514) (1.756) Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ραστηριότητες (114) (381) Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ραστηριότητες Ταµειακά ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Λήξης Περιόδου (*) Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. (1) Για τον υπολογισµό του Μικτού Αποτελέσµατος έχουν αφαιρεθεί προηγουµένως οι Αποσβέσεις. Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει.λ. Π./.Π.Χ.Π. για τη χρήση 2005, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την Τακτική Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Κωνσταντίνα Καψάλη (Α. Μ. ΣΟΕΛ 16021) της ελεγκτικής εταιρίας «BAKER TILLY HELLAS, Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές Α.Ε.» καθώς επίσης από τον Έκτακτο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Βασίλειο όγα (Α. Μ. ΣΟΕΛ 10531) της ελεγκτικής εταιρίας «BAKER TILLY HELLAS, Oρκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές Α. Ε.». Ο Κύκλος Εργασιών του Οµίλου της ΕΛΤΟΝ κατά την περίοδο διαµορφώθηκε από χιλ. Ευρώ σε χιλ. Ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση της τάξεως του 1,86%. Κατά τη χρήση 2005 ο Όµιλος της Εκδότριας επέστρεψε σε Κέρδη προ Φόρων χιλ. Ευρώ από Ζηµίες ύψους χιλ. Ευρώ κατά την προηγούµενη χρήση. Η ανάλυση του Κύκλου Εργασιών ανά κλάδο δραστηριότητας του Οµίλου της Εκδότριας παρατίθεται στο κεφάλαιο «Επιχειρηµατική ραστηριότητα». ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (*) Ποσά σε χιλ. Ευρώ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σύνολο Ενεργητικού Σύνολο Καθαρής Θέσης Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων (*) Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει.λ. Π./.Π.Χ.Π. για τη χρήση 2005, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την Τακτική Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Κωνσταντίνα Καψάλη (Α. Μ. ΣΟΕΛ 16021) της ελεγκτικής εταιρίας «BAKER TILLY HELLAS, Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές Α.Ε.» καθώς επίσης από Σελίδα 13

14 τον Έκτακτο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Βασίλειο όγα (Α. Μ. ΣΟΕΛ 10531) της ελεγκτικής εταιρίας «BAKER TILLY HELLAS, Oρκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές Α. Ε.». Το σύνολο Καθαρής Θέσης του Οµίλου της Εκδότριας διαµορφώθηκε κατά την περίοδο από χιλ. Ευρώ σε χιλ. Ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση της τάξεως του 4,84% Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Εννεαµήνου 2006 βάσει των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (.Λ.Π.)/ ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) Οι ακόλουθες συνοπτικές πληροφορίες του εννεαµήνου 2006 προέρχονται από τις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, που συντάχθηκαν από την Εταιρία σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (.Λ.Π.)/ ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.), έχουν επισκοπηθεί από την Τακτική Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Κωνσταντίνα Καψάλη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16021) της ελεγκτικής εταιρίας «BAKER TILLY HELLAS, Oρκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές Α.Ε.» και έχουν ελεγχθεί από τον Έκτακτο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Βασίλειο όγα (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10531) της ελεγκτικής εταιρίας «BAKER TILLY HELLAS, Oρκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές Α.Ε.», διεύθυνση 3ης Σεπτεµβρίου 76, , τηλ και παρατίθενται στο διαδικτυακό τόπο της Εκδότριας (www.elton.gr). ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (*) ποσά σε χιλ. Ευρώ Σύνολο Κύκλου Εργασιών Μικτό Κέρδος (1) (% επί του Κύκλου Εργασιών) 18,00% 17,83% Κέρδη προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσµάτων, και Αποσβέσεων (% επί του Κύκλου Εργασιών) 6,79% 7,27% Κέρδη προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσµάτων (% επί του Κύκλου Εργασιών) 6,00% 6,47% Κέρδη Χρήσεως προ Φόρων (% επί του Κύκλου Εργασιών) 5,40% 5,23% Κέρδη Χρήσεως µετα από Φόρους (% επί του Κύκλου Εργασιών) 3,92% 2,95% Στοιχεία Ενοποιηµένης Κατάστασης Ταµειακών Ροών Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ραστηριότητες (1.386) 935 Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ραστηριότητες (15) (2.393) Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ραστηριότητες Ταµειακά ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Λήξης Περιόδου (*) Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. (1) Για τον υπολογισµό του Μικτού Αποτελέσµατος έχουν αφαιρεθεί προηγουµένως οι Αποσβέσεις. Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει.λ.π./.π.χ.π. για την περίοδο , οι οποίες έχουν επισκοπηθεί από την Τακτική Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Κωνσταντίνα Καψάλη (Α. Μ. ΣΟΕΛ 16021) της ελεγκτικής εταιρίας «BAKER TILLY HELLAS, Oρκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές Α. Ε.» και Σελίδα 14

15 έχουν ελεγχθεί από τον Έκτακτο Ορκωτό Ελεγκτή- Λογιστή κ. Βασίλειο όγα (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10531) της ελεγκτικής εταιρίας «BAKER TILLY HELLAS, Oρκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές Α. Ε.». Ο Κύκλος Εργασιών του Οµίλου της ΕΛΤΟΝ κατά την διαµορφώθηκε σε χιλ. Ευρώ και τα Κέρδη προ Φόρων κατά την προαναφερόµενη περίοδο διαµορφώθηκαν σε χιλ. Ευρώ. Η ανάλυση του Κύκλου Εργασιών ανά κλάδο δραστηριότητας του Οµίλου της Εκδότριας παρατίθεται στο κεφάλαιο «Επιχειρηµατική ραστηριότητα». ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (*) Ποσά σε χιλ. Ευρώ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων Σύνολο Καθαρής Θέσης Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων (*) Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει.λ.π./.π. Χ. Π. για την περίοδο , οι οποίες έχουν επισκοπηθεί από την Τακτική Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Κωνσταντίνα Καψάλη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16021) της ελεγκτικής εταιρίας «BAKER TILLY HELLAS, Oρκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές Α.Ε.» και έχουν ελεγχθεί από τον Έκτακτο Ορκωτό Ελεγκτή- Λογιστή κ. Βασίλειο όγα (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10531) της ελεγκτικής εταιρίας «BAKER TILLY HELLAS, Oρκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές Α. Ε.». Το σύνολο Καθαρής Θέσης του Οµίλου της Εκδότριας διαµορφώθηκε κατά την περίοδο από χιλ. Ευρώ σε χιλ. Ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση της τάξεως του 4,84%. Σηµείωση: Αναλυτική παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών µεγεθών του Οµίλου ΕΛΤΟΝ για τις χρήσεις και το εννεάµηνο του 2006 παρατίθεται στο κεφάλαιο 3.1 «Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες» και στις παραγράφους 3.10 «Απολογιστικές Πληροφορίες ραστηριότητας Οµίλου ΕΛΤΟΝ », 3.13 «Απολογιστικές Πληροφορίες ραστηριότητας Οµίλου ΕΛΤΟΝ » και 3.15 «Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες ραστηριότητας Οµίλου ΕΛΤΟΝ 30ης Σεπτεµβρίου 2006». Τα έγγραφα που βρίσκονται στη διάθεσή του Επενδυτικού κοινού και ο τρόπος πρόσβασης σε αυτά, αναφέρονται αναλυτικώς στο κεφάλαιο «Έγγραφα Στη ιάθεσή του Κοινού». Σελίδα 15

16 1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γενικά Στοιχεία Όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και Χρήση των Εσόδων Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων ανακλήθηκε η από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ,20 Ευρώ και η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Με την ίδια απόφαση αποφασίσθηκε εκ νέου η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ,20 Ευρώ µε καταβολή µετρητών µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ παλαιών µετόχων και µε την έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η κάθε µία και τιµή διάθεσης 0,90 Ευρώ ανά µετοχή και αναλογία νέας µετοχής προς παλαιά 1/10. Το ποσό των ,10 Ευρώ που θα προκύψει από την διάθεση των νέων µετοχών υπέρ το άρτιο θα αχθεί σε ειδικό λογαριασµό «Αποθεµατικό για την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε ,20 Ευρώ και θα διαιρείται σε ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η κάθε µία. Όλες οι νέες µετοχές θα είναι άυλες, ονοµαστικές, και κοινές µε δικαίωµα ψήφου. Όπως προτάθηκε από το.σ. της Εκδότριας και εγκρίθηκε από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της , η τιµή διάθεσης θα µπορεί να είναι ανώτερη της χρηµατιστηριακής τιµής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώµατος. Συνοπτικά, οι όροι της παρούσας αύξησης µετοχικού κεφαλαίου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚ ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Με καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων µε αναλογία 1 νέα µετοχή για κάθε 10 παλαιές µετοχές ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ονοµαστική Αξία Μετοχής 0,60 Ευρώ ΤΙΜΗ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 0,90 Ευρώ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ Α ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,30 Ευρώ Μονάδα διαπραγµάτευσης στο Χ.Α. ένα (1) τεµάχιο Οι όροι κάλυψης της παρούσας αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας καθώς και οι δεσµεύσεις τις οποίες έχουν αναλάβει οι µέτοχοι κ.κ. Παναγιώτα Παπαθανασίου, Άλκηστη Παπαθανασίου, Νέστωρ Παπαθανασίου, και Ελένη Παπαθανασίου, να συµµετάσχουν στην προτεινόµενη αύξηση µετοχικού κεφαλαίου στο ποσοστό που τους αναλογεί καθώς και να καλύψουν, εφόσον απαιτηθεί, µέρος του ποσού της αύξησης το οποίο τυχόν δε θα καλυφθεί από τρίτους µετόχους, παρατίθενται αναλυτικότερα στο κεφάλαιο «Μετοχική Σύνθεση» του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου. Σελίδα 16

17 Όλες οι νέες µετοχές θα δικαιούνται να συµµετάσχουν σε διανοµή µερίσµατος από τα κέρδη της χρήσεως H προσαρµογή της τιµής των µετοχών εξαιτίας της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 76 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασµό µε την απόφαση 30/ του.σ. του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Λόγοι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Η από Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, κατόπιν αναλυτικής εισήγησης του ιοικητικού της Συµβουλίου, αποφάσισε να προχωρήσει στην παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου προκειµένου αφενός να χρηµατοδοτήσει το επενδυτικό της πρόγραµµα και αφετέρου να βελτιώσει την ρευστότητά της µέσα στα πλαίσια υλοποίησης των στρατηγικών στόχων της. Ειδικότερα, οι λόγοι της παρούσας αύξησης µετοχικού κεφαλαίου συνοψίζονται στα εξής: (α) Ποσό Ευρώ θα διατεθεί, µετά την έγκριση που έλαβε η Εταιρία για την υπαγωγή της στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόµου 3299/2004, για την ολοκλήρωση των αποθηκευτικών χώρων της Εταιρίας στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου και ιδιόκτητων υπό ανέγερση εγκαταστάσεων µετά του λοιπού εξοπλισµού. Σηµειώνεται, ότι µε την υπ αρ. πρ /ΥΠΕ/4/00234/Ν.3299/2004 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών εγκρίθηκε η υπαγωγή της επένδυσης της Εταιρίας στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 και η οποία αναφέρεται στην κατασκευή κέντρου διανοµής, αποθηκευτικών χώρων και γραφείου, µε σκοπό την ενδυνάµωση της παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας στη ΒΙ.ΠΕ. ήµου Σίνδου του Νοµού Θεσσαλονίκης, συνολικής επιχορηγούµενης δαπάνης ποσού Ευρώ. (β) Ποσό Ευρώ θα διατεθεί για την ολοκλήρωση των αποθηκευτικών χώρων στο αγροτεµάχιο του Αυλώνα Αττικής που καταστράφηκε µετά από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις (γ) Ποσό ,30 Ευρώ θα διατεθεί για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρίας και συγκεκριµένα για µείωση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της. (δ) Ποσό περίπου Ευρώ θα διατεθεί για την κάλυψη των δαπανών έκδοσης της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που το ποσό που θα απαιτηθεί για τις δαπάνες έκδοσης είναι µικρότερο των Ευρώ, το εναποµείναν υπόλοιπο θα προστεθεί στο κεφάλαιο κίνησης της Εταιρίας. Η ανάλυση των παραπάνω ποσών και η κατανοµή αυτών, παρουσιάζεται ως ακολούθως: ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ποσά σε Ευρώ ΣΙΝ ΟΣ ιαµόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Κτιριακές Εγκαταστάσεις Ράφια Μεταφορικά Μέσα Σελίδα 17

18 Μηχανολογικός Εξοπλισµός εξαµενές Εργαστήριο Εξοπλισµός Γραφείων Ειδικές Εγκαταστάσεις Πυρόσβεση Πυρίµαχες Πόρτες ιάφορες Μελέτες Ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης ΣΥΝΟΛΟ ΣΙΝ ΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΑΥΛΩΝΑΣ ποσά σε Ευρώ ιαµόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Κτιριακές Εγκαταστάσεις Ράφια Μεταφορικά Μέσα Μηχανολογικός Εξοπλισµός εξαµενές Εργαστήριο Εξοπλισµός Γραφείων Ειδικές Εγκαταστάσεις Πυρόσβεση Πυρίµαχες Πόρτες ιάφορες Μελέτες Ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΛΩΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ποσά σε Ευρώ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ,30 ΣΥΝΟΛΟ ,30 ΣΚΟΠΟΣ ποσά σε Ευρώ ΑΠΑΝΕΣ ΕΚ ΟΣΗΣ περίπου ΣΥΝΟΛΟ περίπου ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,30 Πηγή: Στοιχεία που προέρχονται από τη ιοίκηση της Εταιρίας, τα οποία έχουν επεξεργασθεί από την ARTION Χρηµατιστηριακή Α. Ε. Π. Ε.Υ. Ο Σύµβουλος Έκδοσης, ARTION Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., Σίνα 4, Αθήνα, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι έχει διενεργήσει ανεξάρτητο νοµικό καθώς και οικονοµικό-λογιστικό έλεγχο για τη χρήση 2005 καθώς και για το εννεάµηνο της χρήσης 2006, και κάθε πληροφορία που περιλαµβάνεται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο βασίζεται αποκλειστικά σε στοιχεία που ελήφθησαν από τους προαναφερόµενους ελέγχους, την Εταιρία ή σε δηλώσεις των εκπροσώπων της και των φυσικών προσώπων που επιµελήθηκαν της σύνταξης του Ενηµερωτικού ελτίου. Σελίδα 18

19 1.4 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Οι επενδυτές, πριν λάβουν οποιαδήποτε απόφαση επένδυσης σε µετοχές της Εταιρίας θα πρέπει να συνεκτιµήσουν και τους παρακάτω επενδυτικούς κινδύνους. Σε περίπτωση που επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται παρακάτω, η Εταιρία, η χρηµατοοικονοµική της θέση ή/και τα αποτελέσµατά της ενδέχεται να επηρεαστούν δυσµενώς και ουσιωδώς και ανάλογα µπορεί να σηµειωθεί πτώση στην αξία και στην τιµή πώλησης των µετοχών της, οδηγώντας σε απώλεια µέρους ή και του συνόλου της επένδυσης σε αυτές. Οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται µπορεί να µην είναι οι µόνοι που ενδέχεται να αντιµετωπίσει η Εταιρία. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, µπορεί να επηρεάσουν δυσµενώς τη δραστηριότητα της Εταιρίας. Αναλυτικότερη παρουσίαση των κινδύνων γίνεται στο επόµενο κεφάλαιο 2 «Παράγοντες Κινδύνου». Ι. Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την Εταιρία και τον Όµιλο αυτής. Εξάρτηση από Προµηθευτές. Ανέλεγκτες Φορολογικές Χρήσεις. Εξάρτηση από Στελέχη της Εταιρίας. Κίνδυνος µη ιανοµής µερίσµατος. Κίνδυνος µη Ασφαλιστικής Κάλυψης ΙΙ. Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τον Κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία. ΙΙΙ. Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις Μετοχές. Σελίδα 19

20 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ 2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Η επένδυση στις κοινές ονοµαστικές µετοχές της ΕΛΤΟΝ υπόκειται σε µία σειρά κινδύνων. Μαζί µε τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο, οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που περιγράφονται παρακάτω, πριν επενδύσουν σε αυτές τις µετοχές. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται παρακάτω, η Εταιρία, η χρηµατοοικονοµική θέση της ή τα αποτελέσµατα της λειτουργίας της ενδέχεται να επηρεαστούν δυσµενώς και ουσιωδώς και, ανάλογα, µπορεί να σηµειωθεί πτώση στην αξία και την τιµή πώλησης των κοινών ονοµαστικών µετοχών της, οδηγώντας σε απώλεια του συνόλου ή µέρους οποιασδήποτε επένδυσης σε αυτές. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω µπορεί να µην είναι οι µόνοι που ενδεχοµένως να αντιµετωπίσει η Εταιρία. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, µπορεί να επιδράσουν δυσµενώς στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της Εταιρίας. Σηµειώνεται τέλος ότι η σειρά παράθεσης των κινδύνων δεν παραπέµπει σε διαφοροποίηση τους όσον αφορά στη βαρύτητα ή στην πιθανότητα πραγµατοποίησης καθενός από αυτούς. 2.2 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΑΥΤΗΣ Εξάρτηση από Προµηθευτές Η ΕΛΤΟΝ παρουσιάζει εξάρτηση από συγκεκριµένους προµηθευτές, δεδοµένου ότι οι αγορές των δέκα (10) µεγαλύτερων προµηθευτών αντιπροσωπεύουν ποσοστό της τάξεως του 27,68% επί του συνόλου των αγορών της χρήσεως 2005 και ποσοστό της τάξεως του 27,01% επί του συνόλου των αγορών κατά το εννεάµηνο του Η ανάλυση των προµηθευτών της Εκδότριας για τη χρήση 2005 και το εννεάµηνο της χρήσης 2006 παρουσιάζονται στο κεφάλαιο «Προµηθευτές». Η Εταιρία, για µεγάλο µέρος των προϊόντων που διαθέτει, έχει εξασφαλίσει δύο ή και περισσότερες εναλλακτικές πηγές προµήθειας. Επιπλέον, λόγω της εµπειρίας της στον κλάδο, έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει τις υπάρχουσες πηγές προµήθειας µε νέες πηγές και µε τους ίδιους όρους. Ανέλεγκτες Φορολογικές Χρήσεις Οι φορολογικές δηλώσεις των εταιριών του Οµίλου δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές για όλες τις φορολογικές χρήσεις. Συγκεκριµένα, η µητρική εταιρία ΕΛΤΟΝ έχει ελεγχθεί έως και τη χρήση 2003, ενώ οι θυγατρικές της δεν έχουν ελεγχθεί από δύο έως τέσσερις χρήσεις. Επισηµαίνεται ότι αναφορικά µε το φορολογικό έλεγχο της µητρικής Εταιρίας ΕΛΤΟΝ για τις χρήσεις 2001 έως και 2003, οι προκύπτουσες διαφορές φόρου ποσού Ευρώ βαρύνουν εξ ολοκλήρου τα αποτελέσµατα του εννεαµήνου της χρήσης 2006 και κατ επέκταση τα αποτελέσµατα της χρήσης Σχετικά µε την έκβαση φορολογικού ελέγχου για τις ανέλεγκτες χρήσεις ( ) της ΕΛΤΟΝ, δεν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη στις Οικονοµικές της Καταστάσεις. Από τον Έκτακτο Οικονοµικό-Λογιστικό Έλεγχο που διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Βασίλειος όγας (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10531) της ελεγκτικής εταιρίας «BAKER TILLY HELLAS, Oρκωτοί Ελεγκτές- Σελίδα 20

21 Λογιστές Α.Ε.» προκύπτει ότι προκειµένου να εκτιµηθούν οι πιθανές φορολογικές επιβαρύνσεις, έχει ληφθεί υπόψη ο επιπλέον φόρος που προήλθε από τις προηγούµενες φορολογικές χρήσεις, θεωρώντας ότι η κάθε χρήση θα επιβαρυνθεί µε επιπλέον ποσό φόρου Ευρώ περίπου. Στην έκθεση ελέγχου της χρήσης 2005 και του α εξαµήνου 2006, αναφέρεται η δήλωση της Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Κωνσταντίνας Καψάλη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16021) της ελεγκτικής εταιρίας «BAKER TILLY HELLAS, Oρκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές Α.Ε.», ως ακολούθως «η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό.». Η Εταιρία βασιζόµενη στο.λ.π. 37, θεωρεί ότι η φορολογική υποχρέωση δεν πληρεί τα κριτήρια του προαναφερόµενου.λ.π. και γι αυτό δεν έχει συµπεριλάβει και δε θα προβεί σε πρόβλεψη του ανωτέρω ποσού. Επίσης, όσον αφορά στο φορολογικό έλεγχο των υπόλοιπων εταιριών ELTON CORPORATION S.A., ELTON CORPORATION L.T.D και ELTON CORPORATION DOO, που ενοποιούνται, και οι οποίες εδρεύουν στη Ρουµανία, Βουλγαρία και Σερβία αντίστοιχα, αναφέρεται ότι υπάγονται στο φορολογικό καθεστώς της χώρας, στην οποία εδρεύουν. Σηµειώνεται ότι τυχόν µελλοντικός φορολογικός έλεγχος των θυγατρικών του εξωτερικού καθώς και της ΕΥΡΩΦΑΡΜΑ Α.Ε. - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε., η οποία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2003, πιθανότατα να έχει αρνητική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. Αναφορικά µε την ΑΓΚΡΙΠΛΑΣ ΙΜΠΕΞΠΑ Α.Ε., η Εκδότρια υπήρξε εταίρος αυτής και κατά συνέπεια οποιοδήποτε θέµα φορολογικού ελέγχου αφορά αποκλειστικά την ίδια και το διαχειριστή της. Επιπλέον, όσον αφορά τη µεταβίβασή της, έχουν υποβληθεί σχετικές δηλώσεις φόρου µεταβίβασης, έχουν ελεγχθεί και έχουν καταβληθεί οι αναλογούντες φόροι, γεγονός το οποίο αποτελούσε αναγκαία προϋπόθεση για τη σύνταξη συµβολαιογραφικής πράξης µεταβίβασης εταιρικών µεριδίων. Εξάρτηση από Στελέχη της Εταιρίας Η απόδοση της Εταιρίας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την προσπάθεια και τις ικανότητες των διοικητικών στελεχών της, τα οποία έχοντας γνώση του αντικειµένου συµβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξή της. Η Εταιρία στοχεύει στην δηµιουργία µιας ευέλικτης οργανωτικής δοµής που να απαρτίζεται από αυτοτελείς διοικητικές µονάδες (business units) προκειµένου να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης και να επεκτείνει τη διεθνή της παρουσία. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρία επιδιώκει την πρόσληψη στελεχών µε υψηλό δείκτη ακαδηµαϊκών προσόντων και εργασιακής εµπειρίας. Τυχόν αποµάκρυνση των στελεχών αυτών ίσως δηµιουργήσει προβλήµατα στην εύρυθµη λειτουργία της Εταιρίας, στην πορεία των εργασιών της και στην κερδοφορία της εν γένει. Κίνδυνος µη ιανοµής Μερίσµατος Η µερισµατική απόδοση για τους µετόχους της Εταιρίας, συνδέεται άµεσα µε τα αποτελέσµατά της σε ετήσια βάση. Ως εκ τούτου ενέχει ο κίνδυνος σε κάποιες χρήσεις να µη διανεµηθούν µερίσµατα στους µετόχους. Σηµειώνεται ότι για τη χρήση 2004, η Εταιρία δε διένειµε µέρισµα στους µετόχους της, Σελίδα 21

22 Κίνδυνος µη Ασφαλιστικής Κάλυψης Τα πάγια στοιχεία του Οµίλου (κτίρια, αποθήκες, γραφεία, µηχανολογικός εξοπλισµός και έπιπλα) και τα εµπορεύµατά της Εταιρίας είναι πλήρως ασφαλισµένα από πυρκαγιά, κεραυνό, θύελλα, καταιγίδα, άλλα φυσικά φαινόµενα και τροµοκρατικές ενέργειες. Τα εµπορεύµατα που βρίσκονται στις αποθήκες της εταιρίας είναι ασφαλισµένα στην αξία κτήσης τους έναντι όλων των παραπάνω κινδύνων. Επιπρόσθετα, υπάρχουν ασφαλιστικά προγράµµατα για απώλεια µικτού κέρδους συνέπεια διακοπής εργασιών της επιχείρησης από καλυπτόµενες υλικές ζηµιές, καθώς και προγράµµατα καλύψεως χρηµατικών απωλειών ή ενδεχόµενων ευθυνών από τρίτους. Οι ασφαλιστικές συµβάσεις της Εταιρίας περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο «Ασφαλιστικές Συµβάσεις» του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου. Παρά την ασφάλιση των εγκαταστάσεων, των αποθεµάτων, και των υπαλλήλων, σε ενδεχόµενη µερική ή ολική καταστροφή ή ατύχηµα δε µπορεί να παρασχεθεί καµία βεβαίωση ότι η Εταιρία θα αποζηµιωθεί άµεσα και στο ακέραιο από την ασφαλιστική εταιρία. 2.3 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ανταγωνισµός Στην Ελληνική αγορά και συγκεκριµένα στον κλάδο εµπορίας χηµικών προϊόντων, δραστηριοποιείται µία πληθώρα επιχειρήσεων, η οποία στην πλειοψηφία της απαρτίζεται από µικρές εµπορικές εταιρίες, οι οποίες διακινούν έναν περιορισµένο αριθµό προϊόντων και απευθύνονται σε συγκεκριµένους κλάδους της βιοµηχανίας. Το µεγαλύτερο µέρος των προϊόντων διακινείται στην αγορά από τις µεγάλες εταιρίες του κλάδου. Κατά τα τελευταία έτη, ο κλάδος χαρακτηρίζεται από τάσεις συγκέντρωσης και συσσώρευσης των πωλήσεων στις µεγάλες εταιρίες. Αυτή η εξέλιξη οδηγεί τις µικρότερες εταιρίες σταδιακά να περιορίζουν τις δραστηριότητές τους, µη µπορώντας να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες του ανταγωνισµού, ο οποίος υπαγορεύει την ανάπτυξη και συνεχή βελτίωση τεχνικής υποδοµής και υποστήριξης προς τους πελάτες, την ισχυροποίηση του δικτύου πωλήσεων, τη διεύρυνση του φάσµατος των προσφερόµενων προϊόντων και την συνεχή ενηµέρωση και παρακολούθηση των νέων τάσεων, των επιστηµονικών και νοµοθετικών εξελίξεων και την αναζήτηση νέων συνεργασιών. Η ιοίκηση της Εταιρίας αναµένει το µέγεθος της αγοράς χηµικών προϊόντων να σηµειώσει ελαφρά ανοδική πορεία, ακολουθώντας την αντίστοιχη ανάπτυξη των επιµέρους κλάδων της βιοµηχανίας, στους οποίους τα προϊόντα απευθύνονται. Η αύξηση αυτή του µεγέθους της αγοράς, σύµφωνα µε εκτιµήσεις της ιοίκησης της ΕΛΤΟΝ, αναµένεται να προέλθει από την αύξηση των πωλήσεων των ήδη εµπορευόµενων προϊόντων, αλλά και από τη διάθεση νέων, πιο εξειδικευµένων, προϊόντων, τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλότερα περιθώρια κέρδους και απευθύνονται σε ταχύτερα αναπτυσσόµενους τοµείς της βιοµηχανίας. Τυχόν αδυναµία της Εταιρίας να ανταποκριθεί στις συνθήκες του κλάδου και εντατικοποίησης του ανταγωνισµού σε παγκόσµιο και εγχώριο επίπεδο θα µπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατά της. Σελίδα 22

ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (πρώην ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡ-ΦΙΛ Α.Ε.Β.Ε.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ Α.Ε. µε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιευκρινίζεται ότι, για την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου υπάρχει µερική και υπό όρους εγγύηση κάλυψης

ιευκρινίζεται ότι, για την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου υπάρχει µερική και υπό όρους εγγύηση κάλυψης ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε ηµόσια Προσφορά σύµφωνα µε την απόφαση της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 23 ης Μαΐου 2007 και την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E.B.E.

ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E.B.E. ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E.B.E. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ Για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε ηµόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών Μετόχων βάσει της από 6.12.2006 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 11.3.2008 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ

ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «OPENTEC ΣΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ETAΙΡΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α., ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5.223.000 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 17.3.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 5.11.2006 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία (πρώην «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία») ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΤΑ 25.202.998,50 ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ 84.009.995 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ,

ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΤΑ 25.202.998,50 ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ 84.009.995 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟ 19.12.2010 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2.017.475 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

I. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ I. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. με Δημόσια Προσφορά υπέρ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 22.02.2007

Η Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 22.02.2007 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με Δημόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων βάσει της από 07.11.2006 απόφασης της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας EUROMEDICA στο Χ.Α. EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας EUROMEDICA στο Χ.Α. EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 7.500.000 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με Δημόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε ηµόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών µετόχων βάσει της από 20.12.2007 απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΣΟΝ, ΚΑΛΤΣΩΝ, ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ, ΝΗΜΑΤΩΝ, ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΒΑΦΕΙΩΝ, ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ, ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.946.589 ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΥΨΟΥΣ 19.995.575,10,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ & ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. («ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.») ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ & ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. («ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.») ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ & ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. («ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.») ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. με Δημόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών

Διαβάστε περισσότερα