Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα"

Transcript

1 Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα Πρόγραμμα εκδθλϊςεων για τα παιδιά Πρόγραμμα εκδθλϊςεων ςτισ γειτονιζσ Ο Διμοσ Ακθναίων ςασ προςκαλεί να περάςουμε όλοι μαηί τα φετινά Χριςτοφγεννα και τθν Ρρωτοχρονιά! Ελάτε ςτθ γιορτι τθσ ελπίδασ και τθσ προςδοκίασ, ςτθ γιορτι που ενϊνει! Εκνότθτεσ, θλικίεσ, κρθςκεφματα, φφλα, κατοίκουσ, δθμότεσ αλλά και επιςκζπτεσ. Μία γιορτι που αγκαλιάηει το κζντρο και απλϊνεται ςε 58 γειτονιζσ τθσ πόλθσ. Ραιχνίδι και γνϊςθ, μάκθςθ και ψυχαγωγία ςε 72 ςφγχρονα προγράμματα. 370 ϊρεσ δράςεων, 46 μουςικζσ εκδθλϊςεισ με τθ ςυμμετοχι 200 μουςικϊν, 30 κεατρικζσ παραςτάςεισ ςε 21 εκδθλϊςεισ ςτισ Δθμοτικζσ Κοινότθτεσ, ςασ περιμζνουμε! Σετάρτθ 10 Δεκεμβρίου Μουςείο Λαϊκισ Σζχνθσ & Παράδοςθσ «Αγγελικι Χατηθμιχάλθ» :30-11:30 Χριςτουγεννιάτικο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μουςειακισ αγωγισ για οικογζνειεσ: «Παραδοςιακά Χριςτοφγεννα - Οι καλικάτηαροι και το δζντρο τθσ ηωισ». Τα παιδιά, μζςα από εκπαιδευτικζσ και ψυχαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ (αφιγθςθ παραδοςιακϊν παραμυκιϊν, εικαςτικζσ δραςτθριότθτεσ, κακιςτικά και κινθτικά παιχνίδια) και με τθν κακοδιγθςθ μουςειοπαιδαγωγϊν, μυοφνται ςτα μυςτικά τθσ ελλθνικισ λαϊκισ παράδοςθσ και αναβιϊνουν ικθ και ζκιμα των Χριςτουγζννων. Διλωςθ ςυμμετοχισ ςτο τθλζφωνο: Υπεφκυνθ επικοινωνίασ: Kυπραίου Ρόπθ. Θα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ.

2 Ιωνικό Κζντρο Χριςτουγεννιάτικθ ςυναυλία τθσ Χορωδίασ του Διμου Ακθναίων. Μουςικι διεφκυνςθ: Σταφροσ Μπερισ. Είςοδοσ ελεφκερθ Πζμπτθ 11 Δεκεμβρίου Μουςείο Λαϊκισ Σζχνθσ & Παράδοςθσ «Αγγελικι Χατηθμιχάλθ» :30-11:30 Χριςτουγεννιάτικο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μουςειακισ αγωγισ για οικογζνειεσ: «Παραδοςιακά Χριςτοφγεννα - Οι καλικάτηαροι και το δζντρο τθσ ηωισ». Τα παιδιά, μζςα από εκπαιδευτικζσ και ψυχαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ (αφιγθςθ παραδοςιακϊν παραμυκιϊν, εικαςτικζσ δραςτθριότθτεσ, κακιςτικά και κινθτικά παιχνίδια) και με τθν κακοδιγθςθ μουςειοπαιδαγωγϊν, μυοφνται ςτα μυςτικά τθσ ελλθνικισ λαϊκισ παράδοςθσ και αναβιϊνουν ικθ και ζκιμα των Χριςτουγζννων. Διλωςθ ςυμμετοχισ ςτο τθλζφωνο: Υπεφκυνθ επικοινωνίασ: Kυπραίου Ρόπθ. Θα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ. Πολιτιςτικό Κζντρο επολίων Χριςτουγεννιάτικθ εκδιλωςθ για μικροφσ και μεγάλουσ Πολυχϊροσ «Άννα και Μαρία Καλουτά» Χριςτουγεννιάτικθ ςυναυλία τθσ Συμφωνικισ Ορχιςτρασ του Διμου Ακθναίων, με τίτλο: «Με μια φωνι και δυο τρομπζτεσ». Συμμετζχουν: Αντωνία Δεςποφλθ (μεςόφωνοσ), Γιάννθσ Καραμπζτςοσ, Ραναγιϊτθσ Καίςαρθσ (τρομπζτα). Μουςικι διεφκυνςθ: Ανδρζασ Τςελίκασ. Είςοδοσ ελεφκερθ Παραςκευι 12 Δεκεμβρίου Μουςείο Λαϊκισ Σζχνθσ & Παράδοςθσ «Αγγελικι Χατηθμιχάλθ» :30-11:30 Χριςτουγεννιάτικο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μουςειακισ αγωγισ για οικογζνειεσ: «Παραδοςιακά Χριςτοφγεννα - Οι καλικάτηαροι και το δζντρο τθσ ηωισ». Τα παιδιά, μζςα από εκπαιδευτικζσ και ψυχαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ (αφιγθςθ παραδοςιακϊν παραμυκιϊν, εικαςτικζσ δραςτθριότθτεσ, κακιςτικά και κινθτικά παιχνίδια) και με τθν κακοδιγθςθ μουςειοπαιδαγωγϊν, μυοφνται ςτα μυςτικά τθσ ελλθνικισ λαϊκισ παράδοςθσ και αναβιϊνουν ικθ και ζκιμα των Χριςτουγζννων. Διλωςθ ςυμμετοχισ ςτο τθλζφωνο: Υπεφκυνθ επικοινωνίασ: Kυπραίου Ρόπθ. Θα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ.

3 Ζκκεςθ: «Χριςτοφγεννα ςτο ςπίτι τθσ Αγγελικισ Χατηθμιχάλθ». Θ ζκκεςθ κα πραγματοποιθκεί ςε ςυνεργαςία με το Κζντρο Ερεφνθσ Ελλθνικισ Λαογραφίασ τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν και το Μουςείο Λαϊκισ Τζχνθσ και Ραράδοςθσ «Αγγελικι Χατηθμιχάλθ, υποδζχονται όλουσ όςουσ κζλουν να «μυρίςουν», να «γευτοφν» και να αιςκανκοφν τθν παραδοςιακά φιλόξενθ ατμόςφαιρα τθσ Χριςτουγεννιάτικθσ Ακινασ, ακοφγοντασ κάλαντα από όλα τα μζρθ τθσ Ελλάδοσ και ςυμμετζχοντασ ςε ξεναγιςεισ ςτουσ χϊρουσ του ςπιτιοφ κακϊσ κα μακαίνουν για ζκιμα και δρϊμενα του δωδεκαθμζρου. (Από 12/12 ζωσ 04/01, ώρεσ λειτουργίασ Τρίτθ - Παραςκευι , Σάββατο & Κυριακι ) τακμόσ ΗΑΠ, Κάτω Πατιςια Χριςτουγεννιάτικοσ περίπατοσ τθσ Φιλαρμονικισ του Διμου Ακθναίων Πλατεία Οικιςτϊν, Άγιοσ ϊςτθσ Χριςτουγεννιάτικοσ περίπατοσ τθσ Φιλαρμονικισ του Διμου Ακθναίων άββατο 13 Δεκεμβρίου Παιδικι χαρά Κουκακίου «Πταν ζνασ κφκλοσ ςυνάντθςε μια..γραμμι!», εικαςτικό εργαςτιριο με τεχνικζσ κεατρικοφ παιχνιδιοφ! Τι κα ςυνζβαινε αν μια κοφνια άλλαηε ςχιμα; Ρόςοι τρόποι υπάρχουν για να παίξεισ με μια τςουλικρα; Ρόςουσ κφκλουσ και πόςεσ γραμμζσ μπορείσ να ανακαλφψεισ επάνω ςε μια τραμπάλα; Θ παιδαγωγικι ομάδα "Μικρζσ Ιςτορίεσ" ταξιδεφει ςτισ παιδικζσ χαρζσ τθσ Ακινασ με χρϊματα και μουςικζσ για να δθμιουργιςει μαηί με τα παιδιά τον ιδανικό χϊρο παιχνιδιοφ και χαράσ! τακμόσ Μετρό, Μοναςτθράκι Χριςτουγεννιάτικθ ςυναυλία τθσ Χορωδίασ του Διμου Ακθναίων. Μουςικι διεφκυνςθ: Σταφροσ Μπερισ. Πολιτιςτικό Κζντρο Ευελπίδων Ραιδικι χορωδία με χριςτουγεννιάτικα τραγοφδια Πολιτιςτικό Κζντρο επολίων Ραιδικι μουςικοκεατρικι εκδιλωςθ «Οι χριςτουγεννιάτικεσ νιφάδεσ» Πολιτιςτικό Κζντρο Νζου Κόςμου Χορευτικό πρόγραμμα για μικροφσ και μεγάλουσ Κυριακι 14 Δεκεμβρίου

4 Πολιτιςτικό Κζντρο Βαφειοχωρίου Χριςτουγεννιάτικα εργαςτιρια, μουςικοκινθτικι αγωγι, εικαςτικά και χορωδία. Δωδεκανθςιακό πίτι «Βαςίλθ και Ειρινθσ Μοςκόβθ» Καταςκευι χριςτουγεννιάτικων ςτολιδιϊν και ξενάγθςθ. Διλωςθ ςυμμετοχισ ςτο τθλζφωνο: Υπεφκυνθ επικοινωνίασ: Αικατερίνθ Τςάμθ. Θα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ. Πολιτιςτικό Κζντρο Μελίνα, αίκουςα «Οδοιπορικό ςτθν παλιά Ακινα» Ραρουςίαςθ του παραμυκιοφ «Θ κυρά - Καλι και οι 12 μινεσ» ςε μορφι κεατρικοφ παιχνιδιοφ με τθν ςυμμετοχι παιδιϊν θλικίασ 4-12 ετϊν. Παιδικι χαρά Κρθναγόρου & Δθμόνακτοσ, Νζοσ Κόςμοσ «Πταν ζνασ κφκλοσ ςυνάντθςε μια..γραμμι!», εικαςτικό εργαςτιριο με τεχνικζσ κεατρικοφ παιχνιδιοφ! Τι κα ςυνζβαινε αν μια κοφνια άλλαηε ςχιμα; Ρόςοι τρόποι υπάρχουν για να παίξεισ με μια τςουλικρα; Ρόςουσ κφκλουσ και πόςεσ γραμμζσ μπορείσ να ανακαλφψεισ επάνω ςε μια τραμπάλα; Θ παιδαγωγικι ομάδα "Μικρζσ Ιςτορίεσ" ταξιδεφει ςτισ παιδικζσ χαρζσ τθσ Ακινασ με χρϊματα και μουςικζσ για να δθμιουργιςει μαηί με τα παιδιά τον ιδανικό χϊρο παιχνιδιοφ και χαράσ! Μουςείο Λαϊκισ Σζχνθσ & Παράδοςθσ «Αγγελικι Χατηθμιχάλθ» Ομιλίεσ με προβολι διαφανειϊν και εκνογραφικϊν βίντεο. Προλόγιςμα: Ε. Καραμανζσ, Διευκφνων του Κζντρου Λαογραφίασ τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν. «Γλυκίςματα των εορτών του Δωδεκαθμζρου», ομιλία τθσ Κυριακισ Χρυςοφ-Καρατηά, Ερευνιτριασ του Κζντρου Λαογραφίασ. «Λαϊκά εκιμικά δρώμενα του Δωδεκαθμζρου», ομιλία τθσ Ηωισ Μάργαρθ, Ερευνιτριασ. Πεηόδρομοσ Διονυςίου Αρεοπαγίτου Εορταςτικι ςυναυλία του Εργαςτθρίου Ελλθνικισ Μουςικισ Πολιτιςτικό Κζντρο Νορντάου Ραιδικι χριςτουγεννιάτικθ εκδιλωςθ «Το Ρνεφμα των Χριςτουγζννων» Πολιτιςτικό Κζντρο Κυψζλθσ Ραιδικι κεατρικι παράςταςθ «Θ Άγια Νφχτα και οι καλικάντηαροι» και χορωδία Δευτζρα 15 Δεκεμβρίου

5 Λζςχθ Φιλίασ επολίων Χριςτουγεννιάτικθ εκδιλωςθ από το Εργαςτιρι Ελλθνικισ Μουςικισ Πολιτιςτικό Κζντρο Ευελπίδων Μουςικοχορευτικι χριςτουγεννιάτικθ εκδιλωςθ με τισ ομάδεσ δράςεων Σετάρτθ 17 Δεκεμβρίου Λζςχθ Φιλίασ «Η Ανάλθψθ του Κυρίου» Χριςτουγεννιάτικθ εκδιλωςθ από το Εργαςτιρι Ελλθνικισ Μουςικισ Πολιτιςτικό Κζντρο Βαφειοχωρίου Γιορτι των ομάδων μουςικοκινθτικισ αγωγισ Δθμοτικι Αγορά Κυψζλθσ Χριςτουγεννιάτικθ ςυναυλία με τθ Φιλαρμονικι του Διμου Ακθναίων. Μουςικι διεφκυνςθ: Δθμιτρθσ Μίχασ. Πζμπτθ 18 Δεκεμβρίου Πλατεία Αγίου Δθμθτρίου, Αμπελόκθποι Χριςτουγεννιάτικοσ περίπατοσ τθσ Φιλαρμονικισ του Διμου Ακθναίων Λζςχθ Φιλίασ Μεταξουργείου Χριςτουγεννιάτικθ εκδιλωςθ από το Εργαςτιρι Ελλθνικισ Μουςικισ Πλατεία Θυμαρακίων Χριςτουγεννιάτικοσ περίπατοσ τθσ Φιλαρμονικισ του Διμου Ακθναίων Παραςκευι 19 Δεκεμβρίου Κεντρικό Κτίριο Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α Χριςτουγεννιάτικθ ςυναυλία με τθν Big Band του Διμου Ακθναίων Βιβλιοκικθ Ιωαννείου Πνευματικοφ Κζντρου Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α Χριςτουγεννιάτικεσ ιςτορίεσ και καταςκευι χριςτουγεννιάτικων καρτϊν Άγιοσ Παφλοσ Χριςτουγεννιάτικοσ περίπατοσ τθσ Φιλαρμονικισ του Διμου Ακθναίων Πολιτιςτικό Κζντρο Αγίου Ελευκερίου

6 Ραιδικι μουςικοκεατρικι εκδιλωςθ «Ρεριμζνοντασ τον Άθ Βαςίλθ» άββατο 20 Δεκεμβρίου Πολιτιςτικό Κζντρο Μελίνα, αίκουςα «Οδοιπορικό ςτθν παλιά Ακινα» Ραρουςίαςθ του παραμυκιοφ «Θ κυρά - Καλι και οι 12 μινεσ» ςε μορφι κεατρικοφ παιχνιδιοφ με τθν ςυμμετοχι παιδιϊν θλικίασ 4-12 ετϊν. Παιδικι χαρά Αγ. Αικατερίνθσ, Κάτω Πετράλωνα «Πταν ζνασ κφκλοσ ςυνάντθςε μια..γραμμι!», εικαςτικό εργαςτιριο με τεχνικζσ κεατρικοφ παιχνιδιοφ! Τι κα ςυνζβαινε αν μια κοφνια άλλαηε ςχιμα; Ρόςοι τρόποι υπάρχουν για να παίξεισ με μια τςουλικρα; Ρόςουσ κφκλουσ και πόςεσ γραμμζσ μπορείσ να ανακαλφψεισ επάνω ςε μια τραμπάλα; Θ παιδαγωγικι ομάδα "Μικρζσ Ιςτορίεσ" ταξιδεφει ςτισ παιδικζσ χαρζσ τθσ Ακινασ με χρϊματα και μουςικζσ για να δθμιουργιςει μαηί με τα παιδιά τον ιδανικό χϊρο παιχνιδιοφ και χαράσ! Χριςτουγεννιάτικο εργαςτιρι: Φτιάχνουμε χιονάνκρωπουσ από κάλτςα! Χριςτουγεννιάτικο εργαςτιρι: Φτιάχνουμε ςτολίδια από καπάκι! Χριςτουγεννιάτικο εργαςτιρι: Σελιδοδείκτεσ χιονάνκρωποι! Χριςτουγεννιάτικο εργαςτιρι: Φτιάχνουμε φατςοφλεσ με πιατάκια! Χριςτουγεννιάτικο εργαςτιρι: Φτιάχνουμε ςτολίδια από πομ πον! Θεατρικι παράςταςθ «Ρατατατί» από τθν ομάδα Ντουκ Χριςτουγεννιάτικο εργαςτιρι: Φτιάχνουμε οικολογικό χριςτουγεννιάτικο δεντράκι! Θεατρικι παράςταςθ «Ρατατατί» από τθν ομάδα Ντουκ Πλατεία Αγίου Ανδρζα, Λαμπρινι Χριςτουγεννιάτικοσ περίπατοσ τθσ Φιλαρμονικισ του Διμου Ακθναίων τακμόσ Μετρό, Μοναςτθράκι «Γίνε Διευκυντισ Ορχιςτρασ!» Δρϊμενο τθσ Συμφωνικισ Ορχιςτρασ του Διμου Ακθναίων με τθ ςυμμετοχι του κόςμου. Μουςικι διεφκυνςθ: Μιχάλθσ Οικονόμου. Πεηόδρομοσ Βουκουρεςτίου

7 Χριςτουγεννιάτικθ ςυναυλία με τθν Big Band του Διμου Ακθναίων Πολιτιςτικό Κζντρο Εξαρχείων Χριςτουγεννιάτικθ γιορτι Α.με.Α. Πολιτιςτικό Κζντρο Άνω και Κάτω Πετραλϊνων Ραιδικι κεατρικι παράςταςθ «Χριςτοφγεννα ςτθν Ουρανοφπολθ» και χορωδία Πολιτιςτικό Κζντρο Λεωφόρου Αλεξάνδρασ Χριςτουγεννιάτικθ μουςικοχορευτικι εκδιλωςθ Πλατεία Αυδι, Μεταξουργείο Χριςτουγεννιάτικοσ περίπατοσ τθσ Φιλαρμονικισ του Διμου Ακθναίων Κυριακι 21 Δεκεμβρίου Δωδεκανθςιακό πίτι «Βαςίλθ και Ειρινθσ Μοςκόβθ» Καταςκευι Χριςτουγεννιάτικων ςτολιδιϊν και ξενάγθςθ. Διλωςθ ςυμμετοχισ ςτο τθλζφωνο: Υπεφκυνθ επικοινωνίασ: Αικατερίνθ Τςάμθ. Θα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ. Μουςείο Λαϊκισ Σζχνθσ & Παράδοςθσ «Αγγελικι Χατηθμιχάλθ» 11:00-12:00 Χριςτουγεννιάτικο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μουςειακισ αγωγισ για οικογζνειεσ: «Παραδοςιακά Χριςτοφγεννα - Οι καλικάτηαροι και το δζντρο τθσ ηωισ». Τα παιδιά, μζςα από εκπαιδευτικζσ και ψυχαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ (αφιγθςθ παραδοςιακϊν παραμυκιϊν, εικαςτικζσ δραςτθριότθτεσ, κακιςτικά και κινθτικά παιχνίδια) και με τθν κακοδιγθςθ μουςειοπαιδαγωγϊν, μυοφνται ςτα μυςτικά τθσ ελλθνικισ λαϊκισ παράδοςθσ και αναβιϊνουν ικθ και ζκιμα των Χριςτουγζννων. Διλωςθ ςυμμετοχισ ςτο τθλζφωνο: Υπεφκυνθ επικοινωνίασ: Kυπραίου Ρόπθ. Θα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ Ομιλίεσ με προβολι διαφανειϊν α. «Βίοσ ανεόρταςτοσ, μακρά οδόσ απανδόκευτοσ: Το εορταςτικό Δωδεκαιμερο ςιμερα», από τθν Αικατερίνθ Ρολυμζρου-Καμθλάκθ, τ. Διευκφντρια, επιςτθμονικι ςυνεργάτιδα του Κζντρου Λαογραφίασ τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν. β. «Εικαςτικζσ απεικονίςεισ των εκίμων του Δωδεκαθμζρου, από τθ Λουΐηα Καραπιδάκθ, Μουςειολόγο, Μόνιμθ ςυνεργάτιδα του Κζντρου Λαογραφίασ Παραδοςιακοί χοροί και χριςτουγεννιάτικα τραγοφδια από τθν ομάδα ορχθςτρικισ τζχνθσ «ΒΑΚΧΑΙ».

8 Πολιτιςτικό Κζντρο Μελίνα, αίκουςα Θεάτρου κιϊν «Χαρίδθμοσ» «Ο κουμπαράσ του Καραγκιόηθ» παράςταςθ από το Θζατρο Σκιϊν Χαρίδθμου. Παιδικι χαρά Οδ. Παραςκευοποφλου, Κάτω Πατιςια «Πταν ζνασ κφκλοσ ςυνάντθςε μια..γραμμι!», εικαςτικό εργαςτιριο με τεχνικζσ κεατρικοφ παιχνιδιοφ! Τι κα ςυνζβαινε αν μια κοφνια άλλαηε ςχιμα; Ρόςοι τρόποι υπάρχουν για να παίξεισ με μια τςουλικρα; Ρόςουσ κφκλουσ και πόςεσ γραμμζσ μπορείσ να ανακαλφψεισ επάνω ςε μια τραμπάλα; Θ παιδαγωγικι ομάδα "Μικρζσ Ιςτορίεσ" ταξιδεφει ςτισ παιδικζσ χαρζσ τθσ Ακινασ με χρϊματα και μουςικζσ για να δθμιουργιςει μαηί με τα παιδιά τον ιδανικό χϊρο παιχνιδιοφ και χαράσ! Χριςτουγεννιάτικο εργαςτιρι: Φτιάχνουμε οικολογικό χριςτουγεννιάτικο δεντράκι! Χριςτουγεννιάτικο εργαςτιρι: Φτιάχνουμε ςτολίδια από πομ πον! Χριςτουγεννιάτικο εργαςτιρι: Φτιάχνουμε φατςοφλεσ με πιατάκια! Χριςτουγεννιάτικο εργαςτιρι: Σελιδοδείκτεσ χιονάνκρωποι! Χριςτουγεννιάτικο εργαςτιρι: Φτιάχνουμε ςτολίδια από καπάκι! Θεατρικι παράςταςθ «Ο Ονειροφάγοσ» από τθν ομάδα Ντουκ Χριςτουγεννιάτικο εργαςτιρι: Φτιάχνουμε χιονάνκρωπουσ από κάλτςα! Θεατρικι παράςταςθ «Ο Ονειροφάγοσ» από τθν ομάδα Ντουκ Πεηόδρομοσ Δράκου «Πόλθ, χρϊμα και ρυκμόσ!», εικαςτικό εργαςτιριο και μουςικι μπάντα με ςυνοδεία χοροφ. Θ μουςικι μπάντα των QUILOMBO και θ χορεφτρια Βιτόρια Κοτςάλου με βραηιλιάνικουσ ρυκμοφσ και μουςικζσ δίνουν το ςφνκθμα για χορό ςε γονείσ και παιδιά! Ρωσ κα ζμοιαηαν οι άνκρωποι μιασ πόλθσ αν χόρευαν με οποιαδιποτε αφορμι; Σασ περιμζνουμε για να γεμίςουμε τον πεηόδρομο με παράξενεσ χρωματιςτζσ φιγοφρεσ ςε ζνα εικαςτικό εργαςτιριο με μικτζσ τεχνικζσ! τακμόσ Μετρό, φνταγμα «Γίνε Διευκυντισ Ορχιςτρασ!». Δρϊμενο τθσ Συμφωνικισ Ορχιςτρασ του Διμου Ακθναίων με τθ ςυμμετοχι του κόςμου. Μουςικι διεφκυνςθ: Μιχάλθσ Οικονόμου. Πλατεία Καλλιγά

9 Εορταςτικι ςυναυλία του Εργαςτθρίου Ελλθνικισ Μουςικισ του Διμου Ακθναίων Πολιτιςτικό Κζντρο Γκράβασ Ραιδικι κεατρικι παράςταςθ «Θ Άγια Νφχτα και οι καλικάντηαροι» και παιδικι χορωδία με παραδοςιακά κάλαντα και τραγοφδια απϋ όλο τον κόςμο. Πολιτιςτικό Κζντρο Κάτω Πατθςίων Θεατρικι παράςταςθ «Χριςτουγεννιάτικεσ ςτιγμζσ» και χριςτουγεννιάτικεσ μελωδίεσ ςτο πιάνο. Δευτζρα 22 Δεκεμβρίου Χριςτουγεννιάτικο εργαςτιρι: Φτιάχνουμε κονκάρδεσ! Χριςτουγεννιάτικο εργαςτιρι: Φτιάχνουμε οικολογικό χριςτουγεννιάτικο δεντράκι! Θεατρικι παράςταςθ «Θ Μυλωνοφ» από τθν ομάδα Μικρόσ Νότοσ «Πλθ θ γθ ζνα χωριό!», μακαίνουμε πϊσ γιορτάηουν τα Χριςτοφγεννα τα παιδιά ςε όλον τον κόςμο Εργαςτιρι ηαχαροπλαςτικισ: Ο Matisse βάηει μαρμελάδα! Θεατρικι παράςταςθ «Ο Ονειροφάγοσ» από τθν ομάδα Ντουκ Ραράςταςθ κουκλοκζατρο «Θ Λεμονιά» από τθν ομάδα Τζχνθσ Νεφμα Πολιτιςτικό Κζντρο Νζου Κόςμου Ραιδικι κεατρικι παράςταςθ «Φρικαντζλα, θ μάγιςςα που μιςοφςε τα κάλαντα». Σρίτθ 23 Δεκεμβρίου Χριςτουγεννιάτικο εργαςτιρι: Φτιάχνουμε χριςτουγεννιάτικο δζντρο με κουμπιά! Θεατρικι παράςταςθ «Θ Μυλωνοφ» από τθν ομάδα Μικρόσ Νότοσ Χριςτουγεννιάτικο εργαςτιρι: Φτιάχνουμε χριςτουγεννιάτικα ψθφιδωτά! Μουςικό εργαςτιρι: Ο κφκλοσ των μικρϊν τυμπανιςτϊν! Χριςτουγεννιάτικο εργαςτιρι: Φτιάχνουμε χιονάνκρωπουσ από κάλτςα!

10 Μουςικό εργαςτιρι: Ο κφκλοσ των μικρϊν τυμπανιςτϊν! Χριςτουγεννιάτικο εργαςτιρι: Φτιάχνουμε το δεντράκι των ευχϊν! Θεατρικι παράςταςθ «Ο Αρταμπάν και τα χαμζνα δϊρα» από τθν ομάδα Νεφελόπετρα Θεατρικι παράςταςθ «Ο Αρταμπάν και τα χαμζνα δϊρα» από τθν ομάδα Νεφελόπετρα Λζςχθ Φιλίασ Κολοκυνκοφσ Χριςτουγεννιάτικθ εκδιλωςθ από το Εργαςτιρι Ελλθνικισ Μουςικισ Πεηόδρομοσ Πυκζου, Νζοσ Κόςμοσ «πίτια ψθλά και ςπίτια χαμθλά!», εικαςτικό εργαςτιριο με τεχνικζσ κεατρικοφ παιχνιδιοφ. Ρόςο διαφορετικά είναι τα κτιρια μιασ πόλθσ μεταξφ τουσ; Μικρζσ και μεγάλεσ χάρτινεσ κοφτεσ μεταμορφϊνονται με τθν βοικεια των παιδιϊν ςε ζργα τζχνθσ και όλοι μαηί δθμιουργοφμε τθν ιδανικι πόλθ! Σετάρτθ 24 Δεκεμβρίου Χριςτουγεννιάτικο εργαςτιρι: Φτιάχνουμε χριςτουγεννιάτικα ψθφιδωτά! Χριςτουγεννιάτικο εργαςτιρι: Φτιάχνουμε χριςτουγεννιάτικα ςτολίδια! Μουςικόσ περίπατοσ με τθν ορχιςτρα «Τα ηϊα του Δάςουσ»! Μουςικό εργαςτιρι: Ο κφκλοσ των μικρϊν τυμπανιςτϊν! Θεατρικι παράςταςθ «Μιπωσ ονειρεφομαι;» από τθν ομάδα Τελίτςα Θεατρικι παράςταςθ «Δυο ςυναχωμζνοι πιγκουίνοι» από το Θζατρο Αερόπλοιο Πεηόδρομοσ Διονυςίου Αρεοπαγίτου ςτο φψοσ του Μουςείου τθσ Ακρόπολθσ Χριςτουγεννιάτικα κάλαντα από τθ Φιλαρμονικι του Διμου Ακθναίων Πεδίον του Άρεωσ Χριςτουγεννιάτικθ ςυναυλία με τθν Big Band του Διμου Ακθναίων Πεηόδρομοσ Ηρακλειδϊν, Θθςείο «Ο δικόσ μου δρόμοσ!», εικαςτικό εργαςτιριο με τεχνικζσ κεατρικοφ παιχνιδιοφ. Δρόμοι τθσ πόλθσ με κίνθςθ και φαςαρία και δρόμοι ιρεμοι ςε γειτονιζσ! Τι μορφι μπορεί να ζχει άραγε ζνασ δρόμοσ; Σασ περιμζνουμε για να δθμιουργιςουμε τουσ δικοφσ μασ φανταςτικοφσ δρόμουσ με τεχνικζσ

11 Πζμπτθ 25 Δεκεμβρίου Γυμναςτιριο Ρουφ κολλάη και ηωγραφικισ, γεμάτουσ ςχιματα, χρϊματα λουλοφδια και ό,τι βάλει ο νουσ μασ! Εορταςτικό Γεφμα Αςτζγων άββατο 27 Δεκεμβρίου Παιδικι χαρά Θζρμιδασ, Ριηοφπολθ «Πταν ζνασ κφκλοσ ςυνάντθςε μια..γραμμι!», εικαςτικό εργαςτιριο με τεχνικζσ κεατρικοφ παιχνιδιοφ! Τι κα ςυνζβαινε αν μια κοφνια άλλαηε ςχιμα; Ρόςοι τρόποι υπάρχουν για να παίξεισ με μια τςουλικρα; Ρόςουσ κφκλουσ και πόςεσ γραμμζσ μπορείσ να ανακαλφψεισ επάνω ςε μια τραμπάλα; Θ παιδαγωγικι ομάδα "Μικρζσ Ιςτορίεσ" ταξιδεφει ςτισ παιδικζσ χαρζσ τθσ Ακινασ με χρϊματα και μουςικζσ για να δθμιουργιςει μαηί με τα παιδιά τον ιδανικό χϊρο παιχνιδιοφ και χαράσ! Χριςτουγεννιάτικο εργαςτιρι: Φτιάχνουμε γοφρια για το 2015! Θεατρικι παράςταςθ «Μιπωσ ονειρεφομαι;» από τθν ομάδα Τελίτςα Χριςτουγεννιάτικο εργαςτιρι: Σελιδοδείκτεσ χιονάνκρωποι! Θεατρικι παράςταςθ «Δυο ςυναχωμζνοι πιγκουίνοι» από το Θζατρο Αερόπλοιο Καλλιτεχνικό εργαςτιρι: «Ζνα ςαποφνι γλυπτό!». Ζνα ςαποφνι γίνεται γλυπτό ςτα χζρια των παιδιϊν και μετατρζπεται ςε ζργο τζχνθσ! Θεατρικι παράςταςθ «Ρατατατί» από τθν ομάδα Ντουκ Πεδίον του Άρεωσ Χριςτουγεννιάτικοσ περίπατοσ τθσ Φιλαρμονικισ του Διμου Ακθναίων Πλατεία Πζτρουλα «Ζνα δζντρο ςτθν πλατεία», εικαςτικό εργαςτιριο με τεχνικζσ κεατρικοφ παιχνιδιοφ. Τα δζντρα που βρίςκονται ςτθν πλατεία, ςτουσ πεηόδρομουσ και ςτουσ κιπουσ τθσ πόλθσ γίνονται το ερζκιςμα για παιχνίδι. Υπάρχουν αρκετοί κιποι ςτθν πόλθ; Ρωσ κα μποροφςαμε να φροντίςουμε τα δζντρα που ιδθ υπάρχουν; Γονείσ και παιδιά παίηουν κεατρικό παιχνίδι και δθμιουργοφν τουσ δικοφσ τουσ φανταςτικοφσ κιπουσ με παράξενα υλικά! Πλατεία Μοναςτθρακίου

12 Εορταςτικι ςυναυλία τθσ Big Band του Διμου Ακθναίων Πολιτιςτικό Κζντρο Μελίνα, αίκουςα Θεάτρου κιϊν «Χαρίδθμοσ» «Ο Άγιοσ Βαςίλθσ ςτθν παράγκα του Καραγκιόηθ», παράςταςθ από το κζατρο Σκιϊν Χαρίδθμου Μουςείο Λαϊκισ Σζχνθσ & Παράδοςθσ «Αγγελικι Χατηθμιχάλθ» 17:00-18:00 Χριςτουγεννιάτικο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μουςειακισ αγωγισ για οικογζνειεσ: «Παραδοςιακά Χριςτοφγεννα - Οι καλικάτηαροι και το δζντρο τθσ ηωισ». Τα παιδιά, μζςα από εκπαιδευτικζσ και ψυχαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ (αφιγθςθ παραδοςιακϊν παραμυκιϊν, εικαςτικζσ δραςτθριότθτεσ, κακιςτικά και κινθτικά παιχνίδια) και με τθν κακοδιγθςθ μουςειοπαιδαγωγϊν, μυοφνται ςτα μυςτικά τθσ ελλθνικισ λαϊκισ παράδοςθσ και αναβιϊνουν ικθ και ζκιμα των Χριςτουγζννων. Διλωςθ ςυμμετοχισ ςτο τθλζφωνο: Υπεφκυνθ επικοινωνίασ: Kυπραίου Ρόπθ. Θα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ Ξενάγθςθ ςτο ςπίτι τθσ Αγγελικισ Χατηθμιχάλθ Ραραδοςιακοί χοροί και κάλαντα από τθ Μικρά Αςία από τον πολιτιςτικό Σφλλογο Αργυροφπολθσ «Θ Χοροζκφραςθ». Κυριακι 28 Δεκεμβρίου Μουςείο Λαϊκισ Σζχνθσ & Παράδοςθσ «Αγγελικι Χατηθμιχάλθ» 11:00-12:00 Χριςτουγεννιάτικο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μουςειακισ αγωγισ για οικογζνειεσ: «Παραδοςιακά Χριςτοφγεννα - Οι καλικάτηαροι και το δζντρο τθσ ηωισ». Τα παιδιά, μζςα από εκπαιδευτικζσ και ψυχαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ (αφιγθςθ παραδοςιακϊν παραμυκιϊν, εικαςτικζσ δραςτθριότθτεσ, κακιςτικά και κινθτικά παιχνίδια) και με τθν κακοδιγθςθ μουςειοπαιδαγωγϊν, μυοφνται ςτα μυςτικά τθσ ελλθνικισ λαϊκισ παράδοςθσ και αναβιϊνουν ικθ και ζκιμα των Χριςτουγζννων. Διλωςθ ςυμμετοχισ ςτο τθλζφωνο: Υπεφκυνθ επικοινωνίασ: Kυπραίου Ρόπθ. Θα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ Ξενάγθςθ ςτο ςπίτι τθσ Αγγελικισ Χατηθμιχάλθ Ραραδοςιακοί χοροί και κάλαντα από τθν ομάδα ορχθςτρικισ τζχνθσ «ΒΑΚΧΑΙ». Δωδεκανθςιακό πίτι «Βαςίλθ και Ειρινθσ Μοςκόβθ» Καταςκευι Χριςτουγεννιάτικων ςτολιδιϊν με ξενάγθςθ. Διλωςθ ςυμμετοχισ ςτο τθλζφωνο: Υπεφκυνθ επικοινωνίασ: Αικατερίνθ Τςάμθ. Θα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ.

13 Εκνικό Αρχαιολογικό Μουςείο Εορταςτικόσ Ρερίπατοσ τθσ Φιλαρμονικισ του Διμου Ακθναίων Παιδικι χαρά Λόφου Γιαλοφρου, Πολφγωνο «Πταν ζνασ κφκλοσ ςυνάντθςε μια..γραμμι!», εικαςτικό εργαςτιριο με τεχνικζσ κεατρικοφ παιχνιδιοφ! Τι κα ςυνζβαινε αν μια κοφνια άλλαηε ςχιμα; Ρόςοι τρόποι υπάρχουν για να παίξεισ με μια τςουλικρα; Ρόςουσ κφκλουσ και πόςεσ γραμμζσ μπορείσ να ανακαλφψεισ επάνω ςε μια τραμπάλα; Θ παιδαγωγικι ομάδα "Μικρζσ Ιςτορίεσ" ταξιδεφει ςτισ παιδικζσ χαρζσ τθσ Ακινασ με χρϊματα και μουςικζσ για να δθμιουργιςει μαηί με τα παιδιά τον ιδανικό χϊρο παιχνιδιοφ και χαράσ! Πάρκο Φιξ «Παιχνίδια... ςτθν πόλθ!», παράςταςθ τςίρκου και εικαςτικό εργαςτιριο. Ροφ κρφβεται το... παιχνίδι ςτθν πόλθ; Θ ομάδα Circus Days και οι Μικρζσ Ιςτορίεσ μεταμορφϊνουν τον πεηόδρομο ςε χϊρο παιχνιδιοφ και δράςθσ! Μια παράςταςθ τςίρκου και εργαςτιριο ηογκλζρ για παιδιά δίνουν τθν ευκαιρία για πολφ παιχνίδι, ενϊ γονείσ και παιδιά δθμιουργοφν ζργα τζχνθσ με κζμα το παιχνίδι και ςτολίηουν τον πεηόδρομο! Δευτζρα 29 Δεκεμβρίου Παιδικι χαρά Αγίου Θωμά, Γουδί «Πταν ζνασ κφκλοσ ςυνάντθςε μια..γραμμι!», εικαςτικό εργαςτιριο με τεχνικζσ κεατρικοφ παιχνιδιοφ! Τι κα ςυνζβαινε αν μια κοφνια άλλαηε ςχιμα; Ρόςοι τρόποι υπάρχουν για να παίξεισ με μια τςουλικρα; Ρόςουσ κφκλουσ και πόςεσ γραμμζσ μπορείσ να ανακαλφψεισ επάνω ςε μια τραμπάλα; Θ παιδαγωγικι ομάδα "Μικρζσ Ιςτορίεσ" ταξιδεφει ςτισ παιδικζσ χαρζσ τθσ Ακινασ με χρϊματα και μουςικζσ για να δθμιουργιςει μαηί με τα παιδιά τον ιδανικό χϊρο παιχνιδιοφ και χαράσ! Χριςτουγεννιάτικο εργαςτιρι: Φτιάχνουμε πρωτοχρονιάτικεσ κάρτεσ! Χριςτουγεννιάτικο εργαςτιρι origami! Καλλιτεχνικό εργαςτιρι: «Μια φωτογραφία παηλ!». Στιγμιότυπα από ςκθνζσ ςτθν πόλθ γεμίηουν χρϊμα, μεταμορφϊνονται και γίνονται παηλ ςτα χζρια των μικρϊν και των μεγάλων φίλων μασ Θεατρικι παράςταςθ «Ηθτοφνται ξωτικά!» από τθν ομάδα Paperdollwise Θεατρικι παράςταςθ «Ηθτοφνται ξωτικά!» από τθν ομάδα Paperdollwise Σρίτθ 30 Δεκεμβρίου

14 Χριςτουγεννιάτικο εργαςτιρι: Φτιάχνουμε γοφρια για το 2015! Θεατρικι παράςταςθ «Ο Άθ Βαςίλθσ και τα ηωντανά παιχνίδια» από τθν ομάδα Χρόνοσ Δράςεισ Εργαςτιρι ηαχαροπλαςτικισ: Ο Matisse βάηει μαρμελάδα! Θεατρικι παράςταςθ «Ηθτοφνται ξωτικά!» από τθν ομάδα Paperdollwise Θεατρικι παράςταςθ «Ηθτοφνται ξωτικά!» από τθν ομάδα Paperdollwise Αζρθδεσ, Πλάκα Εορταςτικόσ περίπατοσ τθσ Φιλαρμονικισ του Διμου Ακθναίων Βαρβάκειοσ Αγορά (ΤΝ ΑΘΗΝΑ) Εορταςτικι ςυναυλία του Εργαςτθρίου Ελλθνικισ Μουςικισ του Διμου Ακθναίων Πλατεία Αγίου Παντελειμονα «Σο μαγικό λεωφορείο!», εικαςτικό εργαςτιριο με τεχνικζσ κεατρικοφ παιχνιδιοφ. Μα, τι κάνει ζνα λεωφορείο ςτο κζντρο τθσ πλατείασ; Ροφ μπορεί να μασ ταξιδζψει και πόςο μοιάηει με τα μζςα μεταφοράσ που ςυναντάμε ςτθν πόλθ μασ; Θεατρικό παιχνίδι με φανταςτικά μζςα μεταφοράσ και εικαςτικζσ δράςεισ με δθμιουργίεσ από τα παιδιά! Σετάρτθ 31 Δεκεμβρίου Χριςτουγεννιάτικο εργαςτιρι: Στζλνουμε γράμμα ςτον Άγιο Βαςίλθ! Χριςτουγεννιάτικο εργαςτιρι: Φτιάχνουμε το δεντράκι των ευχϊν! Θεατρικι παράςταςθ «Ηθτοφνται ξωτικά!» από τθν ομάδα Paperdollwise Μουςικό εργαςτιρι: Το μουςικό κουτί τθσ Ανακυκλοφπολθσ! Θεατρικι παράςταςθ «Ο Άθ Βαςίλθσ και τα ηωντανά παιχνίδια» από τθν ομάδα Χρόνοσ Δράςεισ Θεατρικι παράςταςθ «Ο Άθ Βαςίλθσ και τα ηωντανά παιχνίδια» από τθν ομάδα Χρόνοσ Δράςεισ Πεηόδρομοσ Πανόρμου & Λαρίςθσ «Άνκρωποι τθσ πόλθσ!», εικαςτικό εργαςτιριο με τεχνικζσ κεατρικοφ παιχνιδιοφ. Ρϊσ μοιάηουν οι άνκρωποι που ηουν ςτθν πόλθ μασ; Ρϊσ

15 Πζμπτθ 1 Ιανουαρίου Γυμναςτιριο Ρουφ περνάνε τθν θμζρα τουσ, πωσ ντφνονται και πωσ περπατοφν; Χάρτινεσ ανκρϊπινεσ φιγοφρεσ δίνουν το ερζκιςμα για να παίξουμε και να δθμιουργιςουμε τα δικά μασ πορτρζτα με μικτζσ τεχνικζσ, που κα ςτολίςουν τον πεηόδρομο! Εορταςτικό Γεφμα Αςτζγων άββατο 3 Ιανουαρίου Καλλιτεχνικό εργαςτιρι: «Φανταςτικά τοπία». Ανακυκλϊςιμα υλικά μετατρζπονται ςε μια φανταςτικι πόλθ με χρϊματα και φανταςία Θεατρικι παράςταςθ «Καλλικαντηαροηαβολιζσ!» από τθν ομάδα Μορφζσ Ζκφραςθσ Θεατρικι παράςταςθ «Καλλικαντηαροηαβολιζσ!» από τθν ομάδα Μορφζσ Ζκφραςθσ Θεατρικι παράςταςθ «Γιατί χαμογελάει θ Τηοκόντα;» από το Θζατρο Αερόπλοιο Κυριακι 4 Ιανουαρίου Πολιτιςτικό Κζντρο Μελίνα, αίκουςα Θεάτρου κιϊν «Χαρίδθμοσ» «Το τυχερό λαχείο του Καραγκιόηθ» παράςταςθ από το κζατρο Σκιϊν Χαρίδθμου Μουςείο Λαϊκισ Σζχνθσ & Παράδοςθσ «Αγγελικι Χατηθμιχάλθ» «Παραμφκια από τισ άκρεσ του κόςμου» για παιδιά από 5 ζωσ 105 ετϊν. Αφθγιτρια: Bζρα Αιςϊπου Κάλαντα και χοροί με τθ ςυμμετοχι παιδικοφ ςυγκροτιματοσ και τθν ομάδα ορχθςτρικισ τζχνθσ «ΒΑΚΧΑΙ». * Σο πρόγραμμα ενδζχεται να τροποποιθκεί Μείνετε ςυντονιςμζνοι ςτο για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και νζα για τισ εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ του Διμου Ακθναίων.

16 Κατάλογοσ διευκφνςεων Βιβλιοκικθ Ιωαννείου Πνευματικοφ Κζντρου Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.: Ρανόρμου 59, τθλ.: Γυμναςτιριο Ρουφ: Ρειραιϊσ & Εχελιδϊν 69, Ακινα Εκνικό Αρχαιολογικό Μουςείο: Ρατθςίων 44, Ακινα 10682, τθλ.: Ιωνικό Κζντρο Λυςίου 11, Ρλάκα, τθλ.: Κεντρικό κτίριο Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.: Ακαδθμίασ 50, Ακινα, τθλ.: Μουςείο Λαϊκισ Σζχνθσ & Παράδοςθσ «Αγγελικι Χατηθμιχάλθ» Αγγ. Χατηθμιχάλθ 6, Ρλάκα Πολυχϊροσ «Άννα & Μαρία Καλουτά»: Τιμοκρζοντοσ 6α - Νζοσ Κόςμοσ τθλ.: Πολιτιςτικό Κζντρο Διμου Ακθναίων «Μελίνα»: Θρακλειδϊν 66 & Θεςςαλονίκθσ Θθςείο, ςτάςθ Μετρό: Κεραμεικόσ, τθλ.: Πολιτιςτικό Κζντρο επολίων: Λαμπόβου 4, Σεπόλια, Πολιτιςτικό Κζντρο Ευελπίδων: Ευελπίδων 18, Ευελπίδων, τθλ.: Πολιτιςτικό Κζντρο Νζου Κόςμου: Σωςτράτουσ 5, Νζοσ Κόςμοσ, τθλ.: Πολιτιςτικό Κζντρο Βαφειοχωρίου: Βαφειοχωρίου & Καρολίδου 2, Γκφηθ, τθλ.: Δωδεκανθςιακό πίτι «Βαςίλθ και Ειρινθσ Μοςκόβθ»: Δωδϊνθσ 119 Σεπόλια, τθλ.: Πολιτιςτικό Κζντρο Νορντάου: Νορντάου 7, Γκφηθ, τθλ.: Πολιτιςτικό Κζντρο Κυψζλθσ: Καλογερά 18, Κυψζλθ, τθλ.: Πολιτιςτικό Κζντρο Αγίου Ελευκερίου:

17 Αναβρφτθσ 5, Αγ. Ελευκζριοσ Ρατιςια, τθλ.: Πολιτιςτικό Κζντρο Εξαρχείων: Τςαμαδοφ 9, Εξάρχεια, τθλ.: Πολιτιςτικό Κζντρο Λεωφόρου Αλεξάνδρασ: Λ. Αλεξάνδρασ 152, τθλ.: Πολιτιςτικό Κζντρο Γκράβασ: Ταχγζτου 60, Άνω Ρατιςια, τθλ.: Πολιτιςτικό Κζντρο Κάτω Πατθςίων: Στρ. Καλλάρθ & Κουρτίδου, Κάτω Ρατιςια, τθλ.:

Χριστούγεννα στην Αθήνα. Πρόγραµµα εκδηλώσεων για τα παιδιά. Πρόγραµµα εκδηλώσεων στις γειτονιές

Χριστούγεννα στην Αθήνα. Πρόγραµµα εκδηλώσεων για τα παιδιά. Πρόγραµµα εκδηλώσεων στις γειτονιές Χριστούγεννα στην Αθήνα Πρόγραµµα εκδηλώσεων για τα παιδιά Πρόγραµµα εκδηλώσεων στις γειτονιές Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου Μουσείο Λαϊκής Τέχνης & Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» 09.30-10.30 10:30-11:30 Χριστουγεννιάτικο

Διαβάστε περισσότερα

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Ρζμπτθ 8/10 ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 Μουςικά δρώμενα από καλλιτζχνεσ του φεςτιβάλ (Κυριάκοσ Γκουβζντασ & οι βιολιςτζσ τθσ ςτζγθσ του κόςμου, Ενκαρδία, Ερωφίλθ,

Διαβάστε περισσότερα

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Ρζμπτθ 8/10 ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 Μουςικά δρώμενα από καλλιτζχνεσ του φεςτιβάλ (Κυριάκοσ Γκουβζντασ & οι βιολιςτζσ τθσ ςτζγθσ του κόςμου, Ενκαρδία, Ερωφίλθ,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Δελτίο Τφπου Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ 2014-15 Το πρόγραμμα τθσ Εκνικισ Λυρικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Τρίτη 3 Δεκεμβρίου Ιερός Ναός του Αγίου Παντελεήμονα Αχαρνών 18.30 Χριστουγέννων Μουσικές Ανατολής και Δύσης. Συναυλία θρησκευτικού περιεχομένου με τη Χορωδία του Δήμου Αθηναίων, Το

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL SUPPORTERS, COLLABORATORS AND MEDIA SPONSORS

NATIONAL SUPPORTERS, COLLABORATORS AND MEDIA SPONSORS Εσρωπαϊκή Γιορτή της Μοσσικής 2015 Θ 16 θ χρόνια εκδθλϊςεων του Ελλθνικοφ Δικτφου διοργανωτϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Γιορτισ τθσ Μουςικισ, είναι το αποτζλεςμα μιασ ςυναρπαςτικισ εκνικισ ςυνεργατικισ προςπάκειασ,

Διαβάστε περισσότερα

Μπες στο. Πρόγραμμα. tripάκι. Eκκζςεισ - Performances - Προβολζσ - Ομιλίεσ - Lives - εμινάρια - υμμετοχικά events

Μπες στο. Πρόγραμμα. tripάκι. Eκκζςεισ - Performances - Προβολζσ - Ομιλίεσ - Lives - εμινάρια - υμμετοχικά events Μπες στο tripάκι Πρόγραμμα Eκκζςεισ - Performances - Προβολζσ - Ομιλίεσ - Lives - εμινάρια - υμμετοχικά events 13,14,15 Ιανουαρίου 2012 Βρυςάκι, Βρυςακίου 17, Πλάκα Συμμετοχικά events «ΙΝΓΟ ΟΠΜ TRIPΑΗΖ»

Διαβάστε περισσότερα

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α 9 θ Π α ν ε λ λ ι ν ι α υ ν ά ν τ θ ς θ Χ ρ ό ν ι α Π α ν ε λ λ ι ν ι ο Δ ί κ τ υ ο 5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α Δ ι ο ρ γ ά ν ω ς θ Πανελλινιο Δίκτυο Φορζων Πρόλθψθσ «ΠΡΟΣΑΘ» Κίνθςθ για ζναν άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Κατηχητικό Παιχνίδι Β

Κατηχητικό Παιχνίδι Β Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι Β Συναντήςεισ παιδιών προςχολικήσ και πρώτησ ςχολικήσ ηλικίασ Βοηθητικό υλικό για τον Κατηχητή Λευκάδα 2012 Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Το Ρελοποννθςιακό Λαογραφικό Κδρυμα ςτθν ψθφιακι εποχι Ανακζτουςα Αρχι: Υελοποννθςιακό Οαογραφικό Μδρυμα «Βαςίλειοσ Υαπαντωνίου» Ρροχπολογιςμόσ: 411.382,12 (χωρίσ άυα)

Διαβάστε περισσότερα

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ροιθτικι ςυλλογι για το Διαδίκτυο Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από αςφαλι πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β

Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική

Διαβάστε περισσότερα

Όμξρση Ζφή. Μαςρξκεσάλξς Λιλήο. Emily Dickinson. Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά»

Όμξρση Ζφή. Μαςρξκεσάλξς Λιλήο. Emily Dickinson. Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά» 1 Όμξρση Ζφή Μαςρξκεσάλξς Λιλήο Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά» Emily Dickinson 2 Απόππαπμα βιβλίξς. «Όραμ η δύμαμη δεμ μπξρεί μα βρει διένξδξ, διαπρρέσεραι

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΓΛΩΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI

Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI ΚΥΛΑΚΘ 13 ΟΚΤΩΒΛΟΥ 2013 ΩΑ ΡΟΣΕΛΕΥΣΘΣ 9.00 πμ ΡΟΛΥΧΩΟΣ ΑΚΘΝΑÏΣ Ιερά Οδόσ και Καςτοριάσ 34-36 (Στάςθ Μετρό

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Καμίνης Δήμαρχος Αθηναίων

Γιώργος Καμίνης Δήμαρχος Αθηναίων Φίλες και φίλοι, Ο δήμος Αθηναίων θα είναι και το φετινό καλοκαίρι δίπλα σας, με πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, μουσικής, θεάτρου, χορού, παραστάσεις καραγκιόζη, δημιουργικά παιχνίδια για τα

Διαβάστε περισσότερα

Φίλεσ και Φίλοι, Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Καλϊσ ιρκατε, Καλϊσ ςασ βρικα. ασ ευχαριςτϊ. ασ ευχαριςτϊ απ τθν καρδιά μου

Φίλεσ και Φίλοι, Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Καλϊσ ιρκατε, Καλϊσ ςασ βρικα. ασ ευχαριςτϊ. ασ ευχαριςτϊ απ τθν καρδιά μου Φίλεσ και Φίλοι, Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Καλϊσ ιρκατε, Καλϊσ ςασ βρικα ασ ευχαριςτϊ ασ ευχαριςτϊ απ τθν καρδιά μου ασ ευχαριςτϊ για τθν παρουςία ςασ, Για τθν υποδοχι ςασ ασ ευχαριςτϊ γιατί αγκαλιάςατε

Διαβάστε περισσότερα

Χ.Δ.Ν - ΥΡΙΣΙΑΝΙΚΗ ΔΝΩΗ ΝΔΑΝΙΓΩΝ Y.W.C.A. - World Young Women s Christian Association

Χ.Δ.Ν - ΥΡΙΣΙΑΝΙΚΗ ΔΝΩΗ ΝΔΑΝΙΓΩΝ Y.W.C.A. - World Young Women s Christian Association Χ.Δ.Ν - ΥΡΙΣΙΑΝΙΚΗ ΔΝΩΗ ΝΔΑΝΙΓΩΝ Y.W.C.A. - World Young Women s Christian Association ΠΑΓΚΟΜΙΑ, ΔΘΔΛΟΝΣΙΚΗ, ΜΗ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ, ΓΤΝΑΙΚΔΙΑ ΟΡΓΑΝΩΗ Η ΧΕΝ δραςτθριοποιείται ςε 125 χϊρεσ ςτον κόςμο, μιλάει 120

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ»

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» 7.1. Σο Κζντρο Διάδοςησ Επιςτημϊν και Μουςείο Σεχνολογίασ ΝΟΗΙ Σο Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Σεχνολογίασ (πρϊθν Σεχνικό Μουςείο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 2014 Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 Θ κοινωνικι διάςταςθ του ακλθτιςμοφ. Οφζλθ και πακογζνειεσ. Γεννάδειοσ Σχολι Λδιωτικό Λφκειο Β. Ηϊθ 1/1/2014 Αφοφ ςυηθτιςαμε όλοι μαηί μζςα ςτθν τάξθ, αποφαςίςαμε να

Διαβάστε περισσότερα

Απολογιςμόσ Δράςθσ Διοικθτικοφ υμβουλίου ΚΟΚΕΝ Μάρτιοσ 2012 Απρίλιοσ 2013 Χοιροκοιτία, 7 Απριλίου 2013

Απολογιςμόσ Δράςθσ Διοικθτικοφ υμβουλίου ΚΟΚΕΝ Μάρτιοσ 2012 Απρίλιοσ 2013 Χοιροκοιτία, 7 Απριλίου 2013 Απολογιςμόσ Δράςθσ Διοικθτικοφ υμβουλίου ΚΟΚΕΝ Μάρτιοσ 2012 Απρίλιοσ 2013 Χοιροκοιτία, 7 Απριλίου 2013 του Αντϊνθ Ρολυδϊρου, Ρροζδρου ΚΟΚΕΝ Φίλεσ και φίλοι, εκπρόςωποι των κζντρων νεότθτασ τθσ Κφπρου.

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στιγμές του 2008 Αγαπθτά μζλθ, φίλεσ και φίλοι, Επιχειρϊντασ ζναν ςφντομο απολογιςμό τθσ χρονιάσ που πζραςε, κεωρϊ ότι το 2008 ιταν το ζτοσ αφομοίωςθσ των νζων ευνοϊκϊν

Διαβάστε περισσότερα

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 Λουκι Ακρίτα 10 15237, Φιλοκζθ 210 6857130 www.ionios.gr e-mail: info@ionios.gr E d i t o r i a l Αγαπητού αναγνώςτεσ, Μϋςα από

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

22 ο Παγκόςμιο Προςκοπικό Jamboree

22 ο Παγκόςμιο Προςκοπικό Jamboree ΕΝΘΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ: 1 Κ Τ Π Ρ Ι Α Κ Η Α Π Ο Σ Ο Λ Η Ιουνίουσ 2011 22 ο Παγκόςμιο Προςκοπικό Jamboree Σε αυτό το τεύχος 22 ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Jamboree Η Κυπριακή αποστολή Καλωσόρισμα από το Γενικό Έφορο

Διαβάστε περισσότερα