-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ-

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ-"

Transcript

1 -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6050/ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η ΠΡΟΣ: Ταχ. /νση : Αχαρνών 2 Ως Πίνακας ιανοµής Ταχ. Κώδ : Πληροφορίες : Γ. Γκιόκα Τηλέφωνο : Fax No : ΘΕΜΑ: «Έγκριση τροποποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Οργάνωσης Παραγωγών ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑΣ της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, για το έτος 2015». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 13 της απόφασης αριθµ / των Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων περί «Συµπληρωµατικά Μέτρα για την εφαρµογή του Καν(ΕΚ) 1234/07 του Συµβουλίου όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Καν(ΕΚ) 361/08, σχετικά µε την Εθνική Στρατηγική για βιώσιµα επιχειρησιακά προγράµµατα στον τοµέα των οπωροκηπευτικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/79 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρµογήν της Συνθήκης της Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθµίσεως συναφών θεσµικών και οργανωτικών θεµάτων» (Α 280). 3. Την αριθµ. 1415/28732/ απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων «Καθορισµός προωθούµενων ειδών, ποικιλιών

2 δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 574Β/2013). 4. Την αριθµ. Υ 478/ Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Παρασκευά Κουκουλόπουλου.» (ΦΕΚ 1880/Β/2014). 5. Τους Κανονισµούς : α) Καν (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου» (EE L 347 της ). β) Καν (ΕΚ) 1234/2007 του Συµβουλίου «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισµένα γεωργικά προϊόντα» (EE L 299 της ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. γ) Καν (ΕΕ) 543/2011 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου όσον αφορά τους τοµείς των οπωροκηπευτικών και των µεταποιηµένων οπωροκηπευτικών» (ΕΕ L 157 της ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Την αίτηση τροποποίησης Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Οργάνωσης Παραγωγών ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑΣ 7. Την από 8/12/2014 εισήγηση της /νσης ΠΑΠ- ενδροκηπευτικής. 8. Τη γνωµοδότηση της 5-µελους Γνωµοδοτικής Επιτροπής Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών από 9/12/ Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Εγκρίνεται η τροποποίηση και παράταση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος διάρκειας (4) ετών ( ) το οποίο υλοποιείται σύµφωνα µε την αριθ. 6049/165488/ Απόφασή µας καθώς και το Επιχειρησιακό Ταµείο για το έτος 2015 της Οργάνωσης Παραγωγών «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

3 ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑΣ». Οι επιλέξιµες δράσεις και δαπάνες αναφέρονται στο συνηµµένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης. 2. Για το έτος 2015 το ποσό του Επιχειρησιακού Προγράµµατος καθορίζεται σε ,35 ευρώ και το ποσό της ενωσιακής χρηµατοδοτικής ενίσχυσης σε ,81 ευρώ ή ποσοστό 3,92 % της αξίας εµπορευθείσας παραγωγής του έτους αναφοράς (2013). 3. Η Οργάνωση Παραγωγών υποχρεούται να προσαρµόσει άµεσα το χρονοδιάγραµµα και τις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος σύµφωνα µε την σχετική έγκριση. 4. Η Οργάνωση Παραγωγών υποχρεούται να εφαρµόζει το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα σύµφωνα µε τις εθνικές και τις ενωσιακές διατάξεις. 5. Το Επιχειρησιακό Ταµείο χρησιµοποιείται αποκλειστικά και µόνο για συναλλαγές που έχουν σχέση µε την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 6. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα δύναται να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια του έτους εφαρµογής και για τα επόµενα έτη διάρκειάς του, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διατάξεις. 7. Για τα επόµενα έτη του Επιχειρησιακού Προγράµµατος η οργάνωση παραγωγών υποχρεούται να καταθέτει Επιχειρησιακό Ταµείο προσαρµοσµένο στην αξία εµπορευθείσας παραγωγής του έτους αναφοράς. Σε περίπτωση που το εν λόγω Επιχειρησιακό Ταµείο υπολείπεται του ήδη εγκεκριµένου ποσού για το έτος υλοποίησης, η Οργάνωση Παραγωγών υποχρεούται να υποβάλει παράλληλα και τροποποίηση του Επιχειρησιακού της Προγράµµατος. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Π. ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακή Ενότητα Χανίων /νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Τµήµα Φυτικής και Ζωικής παραγωγής 2. Οργάνωση Παραγωγών ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑΣ 3. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. /νση Ενιαίας Ενίσχυσης και Αγοράς ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γραφείο Υπουργού κ. Γ. Καρασµάνη 2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Π. Κουκουλόπουλου 3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα κ. Μ. Κορασίδη 4. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα κ.. Μελά 5. Γραφείο Αναπληρωτή Προϊσταµένου Γενικής /νσης Φυτικής Παραγωγής κ. Κ. Αγγελάκη 6. /νση Προγραµµατισµού & Γεωργικών ιαρθρώσεων 7. /νση Γεωργικών Εφαρµογών 8. Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Α.Α. Μονάδα ΣΤ Λεωφ. Αθηνών 58, Αθήνα

5 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΡΑΣΕΙΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΡΑΣΕΙΣ Προγραµµατισµός της παραγωγής ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Βελτίωση και διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος Κόστος πιστοποίησης Ολοκληρωµένης διαχείριση της παραγωγής Agro , , , ,00 Κόστος πιστοποίησης ISO22000, HACCP 1.000, , ,00 Κόστος Συµβούλου ISO , , ,00 Κόστος Συµβούλου ISO (συµπεριλαµβάνεται το κόστος πιστοποίησης) 3.000,00 Σύστηµα αυτοµατισµού και επικοινωνίας ,00 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 3. Βελτίωση της εµπορίας του προϊόντος Προσθήκες επέκτασης σε υπάρχον βιοµηχανικό κτηριο Κ3 (Αποθήκη υλικών ,00 συσκευασίας 191 m2) Προσθήκες εσωτερικές σε υπάρχον βιοµηχανικό κτίριο Κ2 ( ιαχωριστικά πάνελ) 8.000,00 Προσθήκες επέκτασης σε υπάρχον βιοµηχανικό κτηριο Κ1 (Επέκταση γραφείων ,00 94) Βιοµηχανική πλάστιγγα βαριάς χρήσης 2.400,00 Κτιριακές εγκαταστάσεις Χωµατουργικά (βορειανατολικό τµήµα) 703,80 Θεµελίωση (βορειοανατολικό τµήµα) 7.732,80 Προσθήκη µεταλλικού κτιρίου (βορειοανατολικό τµήµα) ,00 Χωµατουργικά (µπροστινό τµήµα/πρόσοψη) 1.653,60 Θεµελίωση (µπροστινό τµήµα/πρόσοψη) ,15 Προσθήκη µεταλλικού κτιρίου (Μπροστινό τµήµα/πρόσοψη) ,00 Χωµατουργικές εργασίες 1.205,52 Προσθήκη επέκτασης σε υπάρχον βιοµηχανικό κτίριο (θεµελίωση -σιδέρωµα - µπετά) ,16 Μεταλλική προσθήκη σε αποθήκη ,00 Αυτόµατο πλυντήριο πλαστικών κιβωτίων ,00 Ηµιαυτόµατο κλειστικό για συσκευασία σε δίχτυ ,00 Αυτόµατη τσερκοµηχανή ,00 Εγκατάσταση συστήµατος Η/Υ (Hardware)-Αγορά ενός Η/Υ 467,48 Αυτόµατες χειροκίνητες ετικετέζες (2*1100) 2.200,00 Εγκατάσταση Η/Υ 1.519,38 Ηλεκτροκίνητο παλετοφόφο ,00 Εξοπλισµός γραφείων (έπιπλα) ,00 Σύστηµα κλειστού κυκλώµατος ασφαλείας 3.705,00 Σύστηµα συναγερµού 1.581,59 Ψηφιακό φωτοαντιγραφικό µηχάνηµα 1.463,41 Σύστηµα µεταφοράς - διακίνησης γεµάτων χαρτοκιβωτίων ,00 Παλετοφόρο Χειρός µε ζυγαριά 1.250,00

6 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ , , , ,16 4. Πρόληψη και διαχείριση κρίσεων ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 4 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Προστασία του περιβάλλοντος Αµοιβή εξωτερικού συµβούλου για ολοκληρωµένη διαχείριση 3.600, , , ,00 Αναλύσεις εδάφους (20) 900,00 900,00 900,00 900,00 Έλεγχος για την τήρηση των φυτουγειονοµικών διατάξεων -µετρήσεις που αφορούν τη µέγιστη περιεκτικότητα ΦΠΠ (δραστικών ουσιών ) στα προϊόντα (5) 1.000, , , ,00 Βοµβίνοι (2012: 105στρ., 2013:100 στρ., 2014:140 στρ.) 8.385, , , ,40 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ , , , ,40 6. Λοιπά ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 6 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο δράσεων (1,2,3,4,5,6) , , , ,56 Γενικά έξοδα συνδεδεµένα µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (2%) 2.200, , ,79 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ , , , ,35